Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2004/54/XX

xx xxx 29. dubna 2004

x minimálních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx tunely xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

XXXXXXXX XXXXXXXXX A XXXX XXXXXXXX XXXX,

x ohledem xx Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx na xx. 71 xxxx. 1 xxxx xxxxxxx,

x xxxxxxx xx xxxxx Xxxxxx,

x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx hospodářského x xxxxxxxxxx výboru [1],

x ohledem xx xxxxxxxxxx Výboru xxxxxxx [2],

x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 251 Xxxxxxx [3],

xxxxxxxx k xxxxx xxxxxxx:

(1) Xxxxxx ve xxx xxxx xxxxx xx dne 12. xxxx 2001 "Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx 2010: xxx xxxxxxxxxx" oznámila, xx xxxxxxx xxxxxxxxx bezpečnostní xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x rozhodnutí Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx x. 1692/96/XX xx xxx 23. července 1996 x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx [4], xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, služeb a xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx síti.

(3) Tunely xxxxx xxx 500 x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx usnadňují xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx úlohu ve xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxx při různých xxxxxxxxxxxxxx, a zejména xx xxxxxxxx v Xxxxxxx xx xxxxx 14. x 15. xxxxxxxx 2001, zdůraznila xxxxxxxxxx opatření, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx bezpečnosti xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx dopravy Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx x Xxxxxxxxx xx xxxxx xxx 30. xxxxxxxxx 2001 x Xxxxxxx a xxxxxxx společné xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx sjednocení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se nejnovějších xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx opatření, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Evropy x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx úrovni xxxxxxxxx xxxxx, a xxxxx xxx, x xxxxxx xxxxxx požadované xxxxxxxxxxx, xxxx být lépe xxxxxxxx na xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, může Společenství xxxxxxxx opatření x xxxxxxx xx zásadou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 5 Xxxxxxx. X xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x uvedeném xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx směrnice xxxxx xxxx, co xx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx cíle.

(7) Xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx jejich xxxxxx x lidského, xxxxxxxxxxxxx a kulturního xxxxxxxx.

(8) Některé xxxxxx x Evropě, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx, což musí xxx napraveno.

(9) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx mimo xxxx x prostorovému xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dopravního xxxxxxx, řízení xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx mimořádných xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx chování v xxxxxxxx x lepší xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx.

(10) Xxx xxxxx xxxxxxx práce Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx spojených xxxxxx (XXX OSN), je xxxxxxx uživatelů komunikace xxxxxxxxxxxx xxxxxx bezpečnosti x xxxxxx.

(11) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nehod xxxxxx záchranu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx jednali xxx, xxx předešli xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a měla xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx služby mohly xxxxxx xxxxxx, ochránit xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(12) Xxxxxxxxxxx, xxxxx přináší xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx všech xxxxxxxxx, včetně osob x omezenou schopností xxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx pro xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pohybu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx uniknout x xxxxxxx xxxxx, xxxx xx být xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(13) Xx xxxxxx uplatnění xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx opatření by xxxx xxx definováno xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vybavení, xxxxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x každém xxxxxx.

(14) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxx silniční xxxxxxxx (Xxxxx Road Xxxxxxxxxxx) x EHK XXX xxxxxxxx xxx delší xxxx neocenitelná xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx však xxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx možnosti xxxxx být xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx pokud xx požadavky xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.

(15) Xxxxxxxxx xxxxxx úrovně xxxxxxxxxxx vyžaduje xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx členskými xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxx o xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(16) X xxxxx zajistit, xxx požadavky xxxx xxxxxxxx byly xxxxxxx xxxxxx xxxxx uplatněny, xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx jeden xxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx, regionální nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxx aspekty xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx.

(17) Xxx provádění xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx. Ten xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx provádění xxxxxxxxx prací x xxxxxxxxx státech.

(18) Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx u xxxxxxxxxxxx členských xxxxx xxxxxx xxxx, zejména x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x členským xxxxxx xx mělo xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x případech, kde xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx značně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(19) Xxx tunely, xxxxx xxxx již v xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx byla xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx veřejnost xx 24 xxxxxx po xxxxxx této xxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxx členské xxxxx xxx xxxxxxx přijmout xxxxxxxx xx snížení xxxxx jako xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x případech, xxx xxxxx neumožní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx přiměřených xxxxxxx.

(20) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx technický xxxxxx. Měl xx xxx zaveden xxxxxx, xxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx požadavky této xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx by xxx být xxxxxx xxxxxx x zavedení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx analýzy xxxxx.

(21) Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx této xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx v xxxxxxx x rozhodnutím Xxxx 1999/468/XX xx xxx 28. xxxxxx 1999, xxxxxx xx xxxxxxx postupy pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx [5].

(22) Xxxxxxx xxxxx xx xxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxx o opatřeních, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, za xxxxxx synchronizace xxxxx xx xxxxxx Společenství x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(23) Xxxxx je xx xxxxxxx požadavků xxxx xxxxxxxx uloženo, xxx xx fázi xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx tunelové trouby, xxxx xx xxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx má xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx, jestliže xx xxxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx plánovací xxxxxx stanovená xxxxxxx, xxxxxx řízení x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(24) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx práce, xxx xxxx možno xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx o xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx různém xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxx státy xx xxxx být xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx.

(25) Xxxxxxx xxxxx by xxxx xxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx, které xxxxxx xxxxxxxx transevropské xxxxxxxx xxxx, x tudíž xxxxxxxxx do oblasti xxxxxxxxxx této xxxxxxxx.

(26) Xxxxxxx státy xx xxxx xxx vyzvány x vypracování xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které směřují x dosažení vyšší xxxxxx bezpečnosti xxxxxx,

XXXXXXX XXXX SMĚRNICI:

Xxxxxx 1

Předmět x xxxxxx působnosti

1. Tato xxxxxxxx je zaměřena xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx bezpečnosti uživatelů xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx předcházení vzniku xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx lidský xxxxx, xxxxxxx prostředí x xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxxxxx se xx xxxxxxx xxxxxx transevropské xxxxxxxx xxxx o xxxxx xxxxx xxx 500 xxxxx, xx xxx jsou x xxxxxxx, ve výstavbě xxxx xx fázi xxxxxxxx.

Článek 2

Xxxxxxxx

Xxx účely xxxx směrnice xx xxxxxx:

1. "transevropskou xxxxxxxx xxxx" xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxx 2 xxxxxxx I xxxxxxxxxx x. 1692/96/XX x xxxxxxxxx nebo xxxxxxx v xxxxxxx XX uvedeného xxxxxxxxxx;

2. "xxxxxxxxxxx službami" xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, ať xxx jsou veřejné, xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx složkami xxxxxxx xxxxxx, které zasahují x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx policie, xxxxxxxxxx x zdravotních xxxxxxxxxxx xxxx;

3. "xxxxxx xxxxxx" xxxxx xxxxxxxxxx jízdního xxxxx měřeného x xxxxxxxx uzavřené xxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 3

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxxxxx na xxxxxx území spadající xx oblasti xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx X.

2. Xxxx-xx být xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v příloze X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx řešením, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx je možné xxx provést xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, může xxxxxxx xxxxx podle xxxxxx 4 xxxxxxxx opatření xx snížení xxxxxx xxxx xxxxxxxx možnost xx splnění těchto xxxxxxxxx za xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Účinnost xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx 13. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx byla přijata xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xx nevztahuje xx tunely xx xxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx v xxxxxx 9.

3. Xxxxxxx xxxxx xxxxx stanovit xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx této směrnice.

Xxxxxx 4

Xxxxxxx xxxxx

1. Xxxxxxx státy určí xxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxxxx xxxxx") xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx tunelu, xxxxx xxxxxxxxx opatření xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxx orgán xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx.

3. Xxx xxxxx tunel transevropské xxxxxxxx xxxx, který xx nachází xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, je příslušný xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxx každý tunel xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx dvou xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx stát určí xxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. V xxxxxxx xxxx xxxxxxx správních xxxxxx xxxxxxx xxxxx x nich xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx bezpečnosti xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx druhého xxxxxxxxx xxxxxx.

4. Správní xxxxx xxxxx tunely xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx XX.

5. Xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx, má xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pozastavit xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx nejsou xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx určí xxxxxxxx, za xxxxxxx xxxx xxx obnoven xxxxx xxxxxx.

6. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx:

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x) zavádění xxxxxxxxxxxxx x provozních xxxxxxx (xxxxxx plánů xxxxxx v mimořádných xxxxxxxxx) xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx;

x) xxxxxxxxx postupů xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx;

x) zavádění xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx snížení xxxxxx.

7. Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx určené xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx svých xxxxxxxxxx činnostech xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 5

Správce xxxxxx

1. Xxx xxxxx tunel xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx členského xxxxx, xx již je xx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx soukromý xxxxxxx, který xxxxxxxx xx správu xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxx vykonávat i xxx xxxxxxx orgán.

2. Xxx každý tunel xxxxxxxxxxx xx na xxxxx xxxx členských xxxxx xxxxxx oba xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx orgán xxxxx xxxxx subjekt xxxxxxxx provozováním xxxxxx.

3. X každé závažné xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxx v xxxxxx xxxxx, vypracuje xxxxxxx tunelu zprávu x mimořádné xxxxxxxx. Xxxx zprávu xxxxxxxxxx xx lhůtě xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 6, xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx.

4. Je-li xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxxxxx mimořádné xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxx, xxxxx x xx xxx vyvodit, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx měsíce xx xxxxxxxx bezpečnostnímu xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx orgánu x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Článek 6

Xxxxxxxxxxxx technik

1. Xxx xxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx technika, xxxxx xxxxxxxxxx všechna xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zaměřená na xxxxxxxxx bezpečnosti xxxxxxxxx x xxxxxxx. Bezpečnostní xxxxxxx může xxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx týkají xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x není x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx i xxx více tunelů x určitém xxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx úkoly nebo xxxxxx:

x) xxxxxxxxx koordinaci xx záchrannými složkami x xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxx se xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx;

x) podílí xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx opatření, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx provozu ve xxxxxx jak x xxxxx xxxxxxx, xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx;

x) ověřuje, zda xxxx xxxxxxx xxxxxxx x záchranných služeb xxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

x) xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx stavby xx xxxxxxx, vybavení a xxxxxxxxxxx xxxxxx;

x) xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx udržovány a xxxxxxxxxx;

x) v souladu x xx. 5 xxxx. 3 x 4 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx.

Xxxxxx 7

Inspekční xxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx orgán xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x přezkoušení musí xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, kvalitní xxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxxxx nezávislý xx xxxxxxx tunelu.

Xxxxxx 8

Oznámení o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xx 1. května 2006 xxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx těchto xxxxx xxxxxx Xxxxxx xx tří xxxxxx.

Článek 9

Tunely, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx

1. Xx každý xxxxx, xxxxx projekt xxxxx xx 1. xxxxxx 2006 příslušným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx vztahují xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

2. Tunel xxxx xxx xxxxxx xx provozu xxxxxxxx xxxxxxxxxx x příloze XX.

Článek 10

Xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx schválen, xxx které ještě xxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx

1. V xxxxxxx xxxxxx, jejichž xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxx x 1. xxxxxx 2006 xxxxx xxxxxxx uvedeny xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxx směrnice xx zvláštním xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx dokumentaci xxxxx xxxxxxx II.

2. Xxxxxxxx xxxxxxx orgán xxxxxx, že tunel xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx této xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx opatření xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxx xxx xxxx být xxxxxx xx provozu xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx XX.

Xxxxxx 11

Provozované tunely

1. X xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx k 30. xxxxx 2006 x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx do 30. xxxxx 2006 xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx této xxxxxxxx xx zvláštním xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx dokumentaci xxxxxxxxx x xxxxxxx XX x na xxxxxxx provedené prohlídky.

2. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx správnímu orgánu xxxx xx úpravy xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx opatření x xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx o xxxxxx xxxxx.

4. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx x xxxxxxx nedostatků xxxxxxxxx podstatné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xx xxxxxxx těchto opatření xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx II.

5. Xx 30. xxxxx 2007 xxxxxxx členské xxxxx Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx požadavků xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx uzavření xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x časovému xxxxx xxxxxxxxxx prací, x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x požadavky xxxx xxxxxxxx.

6. Úprava xxxxxx xxxx být xxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx xx 30. xxxxx 2014.

7. Xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxx xxxxxxxxxx lhůtu stanovenou x xxxxxxxx 6, xxxxxxxx xxxxxxx délka xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx celkovou xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx jejich xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 12

Pravidelné xxxxxxxxx

1. Xxxxxxx orgán xx xxxxxxx ověřovat xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx oblasti xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx její xxxxxxxxx.

2. Xxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx daného tunelu xxxxx xxxxxxxxxx šest xxx.

3. Jestliže správní xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx inspekčního xxxxxx xxxxxx, xx tunel xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx musí xxx xxxxxxx opatření xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Správní xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx opětovné xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx doby, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx nedostatků xxxx jiná xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo podmínky.

4. Xxxxxxxx opatření x xxxxxxx nedostatků xxxxxxxx xxxxxxxxx změny stavby xxxxxx nebo xxxx xxxxxxx, xxxxxxx tunel xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povolovacímu xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x příloze XX.

Článek 13

Xxxxxxx xxxxx

1. Xxxxxxxx xxxxxxx rizik xxxxxxx xxxxx, který xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx a výsledky xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx bezpečnostní xxxxxxxxxxx, xxxxx xx předkládána xxxxxxxxx orgánu. Xxxxxxx xxxxx je xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx, xxxxx zahrnuje xxxxxxx xxxxxxxxxxx faktory x xxxxxxxx dopravního xxxxxxx, xxxxx mají xxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxx dopravního xxxxxxx, xxxxx tunelu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tunelu a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel xx xxx.

2. Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxx úrovni xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx metodika xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dostupným xxxxxxxx, x xxxxxxxxx x xx Xxxxxx; Xxxxxx xxxx informaci xxxxxxxx x elektronické xxxxxx ostatním xxxxxxxx xxxxxx.

3. Xx 30. xxxxx 2009 Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxx uplatňované x xxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx podle xx. 17 odst. 2.

Článek 14

Xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx

1. V xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx poskytují rovnocennou xxxx vyšší úroveň xxxxxxx než běžné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxx správní xxxxx xxxxxxx tuto xxxxxxx xxxxxx, členský xxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu.

3. Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx státům xx xxxxxxx xxxxxx xx obdržení.

4. Xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx námitky, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx a Xxxxxx x xxx vyrozumí xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

5. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 17 xxxx. 2. Xxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx, správní xxxxx výjimku xxxxxxx.

6. Xx přezkumu xxxxxxxx xxxxx xx. 17 xxxx. 2 může xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx výjimka xxxxxxxxxx x xx další xxxxxx.

7. Xxxxx xx xxxxxx o výjimku xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx směrnice.

Článek 15

Podávání zpráv

1. Xxxxx dva xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx x tunelech a x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx, x o xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx nehod, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x opatření. Xxxx xxxxxx členské xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxx září xxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxx, xx xxxxx je xxxxxxxx zpráva. Xxxxxx xxxxxxxx zprávy všem xxxxxxxx xxxxxx.

2. Členské xxxxx vypracují xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx uplatňování xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx v xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx 11, a do 30. října 2006 xxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxx. Poté xxxxxxx xxxxx xx do xxxxx xxxxxx uvedeného x čl. 11 xxxx. 6 a 7 xxxxx xxx xxxx informují Xxxxxx x stavu xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx jeho xxxxxxx.

Xxxxxx 16

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx technickému xxxxxxx postupem podle xx. 17 xxxx. 2.

Xxxxxx 17

Postup xxxxxxxxxxxx xx výboru

1. Xxxxxx xx nápomocen xxxxx.

2. Xxxxxxxx-xx xx na xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx 5 x 7 rozhodnutí 1999/468/XX s ohledem xx článek 8 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxx uvedená x xx. 5 xxxx. 6 xxxxxxxxxx 1999/468/XX xx xxx xxxxxx.

3. Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx.

Xxxxxx 18

Provedení

1. Členské xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx předpisy xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx 30. dubna 2006. Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx znění xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx těmito xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx členskými xxxxx xxxx xxxxxxxxx odkaz xx xxxx xxxxxxxx xxxx musí xxx xxxxxx odkaz xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Způsob xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 19

Xxxxx v xxxxxxxx

Xxxx směrnice xxxxxxxx x platnost xxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx.

Xxxxxx 20

Tato xxxxxxxx xx určena xxxxxxxx xxxxxx.

Xx Xxxxxxxxxx dne 29. xxxxx 2004.

Xx Xxxxxxxx parlament

předseda

P. Cox

Za Xxxx

xxxxxxxx

X. XxXxxxxx


[1] Úř. xxxx. X 220, 16.9.2003, x. 26.

[2] Xx. věst. X 256, 24.10.2003, x. 64.

[3] Stanovisko Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx 9. xxxxx 2003 (xxxxx xxxxxxxxxxxx v Xxxxxxx xxxxxxxx), společný xxxxxx Xxxx xx xxx 26. xxxxx 2004 (Xx. věst. X 95 X, 20.4.2004, x. 31) x xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxx 20. dubna 2004 (xxxxx xxxxxxxxxxxx v Xxxxxxx věstníku).

[4] Xx. věst. X 228, 9.9.1996, x. 1. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x přistoupení x xxxx 2003.

[5] Xx. xxxx. X 184, 17.7.1999, x. 23.


PŘÍLOHA X

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx článku 3

1. Xxxxxxxxxx xxx rozhodování x opatřeních

1.1. Bezpečnostní xxxxxxxxx

1.1.1. Bezpečnostní xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx všech xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, uživatelů x vozidel.

1.1.2. X xxxxx je xxxxx xxxx xxxx parametry:

- xxxxx xxxxxx,

- xxxxx xxxxxxxxxx trub,

- počet xxxxxxxx pruhů,

- xxxxxxxxx xxxxxxx,

- xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

- xxx xxxxxxxxxx,

- xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

- intenzitu xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx troubě (xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx),

- riziko xxxxxxxx kongesce (xxxxx xxxx sezonní),

- přístupovou xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx,

- xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

- xxxxxxxxxx, xxxxx x typ xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nákladů,

- xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

- xxxxx xxxxxxxx xxxxx,

- xxxxxxxxxx xxxxxxx,

- xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

1.1.3. Jestliže xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x hlediska xxxx xxxxxxxxx parametrů, xxxxxxx xx analýza xxxxx xxxxx článku 13 x xxxxx xxxxxxx, xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx tunelu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zda xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx rizik xxxx v úvahu xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx komunikace v xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx vyskytnout xxxxx xxxxxxx, a xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

1.2. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

1.2.1. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx bezpečnosti xx xxxxx xxxxxxxx spadajících xx xxxxxxxxxx této xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx opatření, xxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx odstavci. Omezené xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx mohou být xxxxxxxx za xxxxxxxxxxx, xx xxxx vykonány xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx o:

- xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

- xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx omezených xxxxxxx,

- xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx zajistit xxxxxxxxxxxx rovnocennou úroveň xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx formě xxxxxxx příslušných rizik.

Komise xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx co xxxxxxxx, nejpozději xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxx Xxxxxx xxx xxxxxxx stát xx xxxxx xxx měsíců xx xxx, co Xxxxxx xxxxxx požadavek, xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx výjimka xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x Xxxxxx x tom xxxxxxxxx všechny členské xxxxx. Jestliže xxxxx x vyjádření námitky, Xxxxxx podá xxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx x xx. 17 odst. 2. Jestliže xx xxxxxxxxxx negativní, xxxx xxxxxxx výjimka xxxxxxxx.

1.2.2. X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx tunelech, pro xxxxx se použije xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx volání, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx i xxxxxx xxxxxxxxxxxx vysílání).

1.3. Xxxxxxxxx xxxxxxx

1.3.1. Xxxxx xx x této xxxxxxx zmiňuje xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx", xxxxxxxx xx x ročnímu xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx jízdním xxxxx. Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxx xxxxxxxx.

1.3.2. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x hmotnosti xxxx 3,5 xxxx xxxxxxxx 15 % ročního xxxxxxx denního xxxxxxx xxxx jestliže xxxxxxx xxxxx xxxxxx podstatně xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, je xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx zvýšením xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx odstavců.

2. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx

2.1. Xxxxx xxxxxxxxxx trub x xxxxxxxx xxxxx

2.1.1. Xxxxxxxx xxxxxxxx pro rozhodování, xxx xxxxxxxx xxxxx x jednou xxxx xxxxx tunelovými xxxxxxxx, xx xxxxxxxx intenzity xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx se xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx podíl těžkých xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxx tunelu.

2.1.2. Xxxxxxxx u tunelů, xxxxx se nacházejí xx xxxx projektu, xxxxxxxx xx 15 xxx xxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxx přesáhne 10000 xxxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxx pruhu, xxxx xxx v xxxx, xxx je xxxx xxxxxxx překročena, x xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx provoz.

2.1.3. X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx jízdních xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx v xxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx před xxxxxxxx xxxxxx; xxxx vzdálenost xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx vozidlo nepřekračující xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx 10 sekund. Xxxxxxxx to xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx dodatečná nebo xxxxxxx opatření xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

2.2. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

2.2.1. Xxxxxxxxxxx xx xxxxx věnovat xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx příčného xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx x vertikálního xxxxxxxxx xxxxxx a jeho xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, protože xxxx parametry xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x závažnost xxxxx.

2.2.2. X xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx 5 %, xxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

2.2.3. X xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx 3 % se na xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx bezpečnosti.

2.2.4. Xxxxxxxx xx šířka xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx méně xxx 3,5 xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xx základě analýzy xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

2.3. Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx

2.3.1. X xxxxxx xxxxxxxx bez nouzového xxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x dispozici xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx neumožňují xxxx xxxxxxxx jen x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx je xxxxxxxxxxx a je xxxxxxx systémem xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pruhů.

2.3.2. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx ani xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx dodatečná nebo xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx bezpečnosti.

2.3.3. Nouzové xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x případě xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx umožňují záchranným xxxxxxx xxxx přístup xx tunelu. Xxxxxxxx xxxxxx nouzových xxxxxxx:

- xxxxx východy z xxxxxx ven,

- příčné xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

- xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx cest,

- úkryty x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

2.3.4. Xxxxxx být xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxx ven x xxxxxx.

2.3.5. Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx realizovány, xxxxxxxx xxxxxxx příslušných xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x rychlosti xxxxxx kouře v xxxxxxxx podmínkách, xxxxxxxxx, xx větrání x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx k zajištění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

2.3.6. Xxxx tunely mají xxxxxxx východy v xxxxxx případě, kdy xxxxxxxxx dopravy xx xxxxx než 2000 xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx pruhu.

2.3.7. X xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx 1000 xxxxx x xxxxxxxxxx dopravy xxxxx xxx 2000 xxxxxxx x jednom xxxxxxx pruhu xx xxxxxxxxx proveditelnost x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

2.3.8. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x dispozici, nesmí xxx vzdálenost xxxx xxxxx xxxxxxxxx východy xxxxx xxx 500 xxxxx.

2.3.9. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx do xxxxxxxxx xxxx xx nouzovými xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx prostředky, xxxx xxxx xxxxx, aby xx uživatelé xxxxxx xxxxx bezpečně xxxxxx xx xxxxxxxxxx prostoru x xxxxxxxxx služby xxxx xxxxxxx xx xxxxxx.

2.4. Přístup xxx xxxxxxxxx xxxxxx

2.4.1. U xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxx, je přinejmenším xxxxxxx 1500 xxxxx x dispozici příčné xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx.

2.4.2. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx před xxxxxx xxxxxxxx tunelu x xxxxx nebo xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, které lze xxxxxx. Toto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx službám xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx trouby.

2.5. Xxxxxxx zálivy

2.5.1. Nové xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx 1500 xxxxx x xxxxxxxxxx dopravy xxx 2000 xxxxxxx x jednom jízdním xxxxx xxxx nouzové xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1000 xxxxx, pokud xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

2.5.2. X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx než 1500 xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx nad 2000 xxxxxxx v jednom xxxxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx pruhů, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

2.5.3. Nouzové zálivy xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx to xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx celková xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vozidly, xxx xxxxxxxxx částí x xxxxxxx jízdních xxxxx, se xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx jízdního xxxxx.

2.5.4. X nouzových zálivech xx xxx umístěna xxxxxx nouzového xxxxxx.

2.6. Xxxxxxxxx

2.6.1. X xxxxxxxx, xx kterých xx xxxxxxxx přeprava nebezpečných xxxxxxx, xx provedeno xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx pomocí xxxxx xxxxxxxxxxx kanalizace xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx tunelu. Kanalizační xxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zápalných x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx tunelových xxxx xxxx xxxx nimi.

2.6.2. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx není xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx může xxx xxxxxx jen xx xxxxxxxxxxxxx nákladů, xx xx třeba xxxx xxxxx při xxxxxxxxxxx, xxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

2.7. Požární odolnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx dostatečnou úroveň xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx místní xxxxxxxxx xxxxxx může xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, například x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx nebo x xxxxxx, které xxxxx xxxxxxxx zhroucení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

2.8. Xxxxxxxxx

2.8.1. X xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx tunelu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxx.

2.8.2. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zajišťuje xxxxxxxxxx xxxxxx minimální xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx.

2.8.3. Xxxxxxx únikové xxxxxxxxx, jako například xxxxxxxx označení xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxx 1,5 xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx.

2.9. Xxxxxxx

2.9.1. Xxxxx, konstrukce x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx:

- xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx běžného xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx,

- xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx silničními xxxxxxx xxx zastavení xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx,

- xxxxxxxx tepla x xxxxx x xxxxxxx požáru.

2.9.2. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx ve xxxxx xxxxxxxx delších xxx 1000 metrů a x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx 2000 xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

2.9.3. X xxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x dopravními xxxxxxxxxx xx povoleno xxxxxxx xxxxxxx jen xx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxx rizik xxxxx xxxxxx 13 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx řízení dopravy, xxxxxxxx vzdálenosti x xxxxxxxx východům nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx kouře.

2.9.4. Xxxxxx xxxx polopříčné xxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxx větrání xxxxxxxx x podélné větrání xxxxx odstavce 2.9.3. xxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx požáru musí xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx kouř.

2.9.5. Xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx 2000 xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx, x délce více xxx 3000 xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx nebo příčným xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx opatření:

- xxxx instalovány xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx ve xxxxxxx,

- xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx trvale xxxxxxxxxxxx a řízení xxxxxxxxx systému (klapky, xxxxxxxxxxx atd.) xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

2.10. Xxxxxx nouzového xxxxxx

2.10.1. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx určeny x xxxxxxxx xxxxxxx částí xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx pro tísňové xxxxxx x hasicích xxxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxx x ochraně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

2.10.2. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx stěny xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx přinejmenším xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

2.10.3. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx x uvnitř xxxxxx v xxxxxxxxx, xxxxx x nových xxxxxx xxxxxxxxxxx 150 xxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx 250 metrů.

2.11. Zásobování xxxxx

Xxxxxxxxxx vodou xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx všechny tunely. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx tunelu x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx 250 metrů. Xxxx-xx zajištěno xxxxxxxxxx xxxxx, xx povinnost xxxxxx, xx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx hašení xxxxx způsobem.

2.12. Xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx všech bezpečnostních xxxxxxxx xxxxxxxx uživatelům xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx značkami. Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxxx XXX.

2.13. Xxxxxx xxxxxxx

2.13.1. Ve xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx 3000 xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx 2000 vozidel x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

2.13.2. Dozor xxx několika xxxxxx xxxx být soustředěn xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

2.14. Xxxxxxx xxxxxxx

2.14.1. Xx všech xxxxxxxx x xxxxxxx centrem xxxx instalovány xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mimořádných xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxxx xxxxxxx vozidla) xxxx xxxxxx.

2.14.2. Xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx odvětrávání xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx provozu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx látek.

2.15. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx

2.15.1. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx 1000 xxxxx xx xxxx xxxxxx xx tunelu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx signalizace xxx, xxx xxxxx xxxx být x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxx mohou xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x zábrany, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zákazu xxxxxx.

2.15.2. Xxxxxxxxxx se, xxx xxxxxx xxxxx tunelů xxxxxxx než 3000 xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx centrem x xx kterých xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx 2000 xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx pruhu, bylo x xxxxxxxxx nepřevyšujících 1000 metrů xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx v případě xxxxx. Xxxx zařízení xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx z dodatečných xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx.

2.16. Xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

2.16.1. Xx všech xxxxxxxx xxxxxxx než 1000 metrů x xxxxxxxxxx xxxxxxx nad 2000 xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxxxx rádiové spojení xxxxxxxxxxx xxxxxx.

2.16.2. V xxxxxxxx s řídícím xxxxxxx, ve kterých xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx umožněno xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx bezpečnostních xxxxx.

2.16.3. Úkryty a xxxxxxx zařízení, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx bezpečnostních zpráv xxxxxxxxxx.

2.17. Xxxxxxxxxx elektrickou xxxxxxx x elektrické xxxxxxx

2.17.1. Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx zásobování xxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxx provoz xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx, xx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

2.17.2. Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx jsou navrženy xxx, aby xxxxxx xxxxxx xxxxxxx například x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obvody.

2.18. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx odolnosti xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

2.19. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx souhrn xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx, které xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx.

XXXXXX XXXXXXXXXXX POŽADAVKŮ

Provoz ≤ 2000 vozidel x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxxx > 2000 xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

500 – 1000 m

> 1000 x

500 – 1000 x

1000 – 3000 x

&xx; 3000 m

Stavební xxxxxxxx

Xxx xxxxxx nebo xxxx

Xxxx. 21

Xxxxxxx, jestliže xxxxxxxx na 15 xxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx přesáhne 10000 xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxx ≤ 5%

Xxxx. 2.2

Xxxxxxx, xxxxxxxx xx geograficky není xxxxx jinak

Nouzové xxxxxxxx

Xxxx. 2.3.1

Xxxx. 2.3.2

Povinné, xxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. 2.3.1.

X&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxx nouzový pruh, xxx nouzový chodník, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx opatření

Nouzové xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 500 metrů

Odst. 2.3.3 – Xxxx. 2.3.9

Zřízení xxxxxxxxx xxxxxxx v stávajících xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx od případu

Příčná xxxxxxxxx pro záchranné xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1500 metrů

Odst. 2.4.1

○/●

○/●

Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx s dvěma xxxxxxxx xxxxxxx xxx 1500 x

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx každým xxxxxxxx xxxxxx

Xxxx. 2.4.2

Xxxxxxx xxxx tunely x&xxxx;xxxxx xxxx více xxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1000 xxxxx

Xxxx. 2.5

○/●

○/●

Povinné x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx &xx; 1500 x bez xxxxxxxxx xxxxx. X&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx &xx; 1500 x:

x&xxxx;xxxxxxxxxx xx xxxxxxx. Jak pro xxxx, tak xxxxxxxxx xxxxxx.

x&xxxx;xxxxxxxxxx xx dodatečně xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx kapaliny

Odst. 2.6

Xxxxxxx, xxx xx povolena xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx konstrukce

Odst. 2.7

Xxxxxxx, kde xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxx osvětlení

Odst. 2.8.1

Xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx. 2.8.2

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx. 2.8.3

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxx. 2.9

Zvláštní xxxxxxxx xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx. 2.9.5

Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxx centrum

Hlásky xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx 150 metrů

Odst. 2.10

Xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx největší xxxxxx 250 m.

Zásobování vodou

Alespoň xxxxxxx 250 xxxxx

Xxxx. 2.11

Xxxx-xx x&xxxx;xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx dostatek xxxx k hašení xxxxx xxxxxxxx…

Xxxxxxxx značení

Odst. 2.12

X xxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tunelu (xxx příloha XXX)

Xxxxxx xxxxxxx

Xxxx. 2.13

Xxxxx nad xxxx tunely xxxx xxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx

Xxxx. 2.14

Xxxxxxx, kde xx xxxxxx centrum

Automatické xxxxxxx xxxxxxxxxx mimořádných xxxxxxxx x požáru

Odst. 2.14

X tunelech xxx xxxxxxxx centra xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx dvou systémů

Zařízení xxx xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx

Xxxx. 2.15.1

Světelná xxxxxxxxxxx xxxxxx tunelu xxxxxxx xxxxxxx 1 000 xxxxx

Xxxx. 2.15.2

Xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x délka xxxxxx překračuje 3&xxxx;000 xxxxx

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxx. 2.16.1

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxx. 2.16.2

Xxxxxxx, kde xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx přenos rozhlasového xxxxxxxx x xxx xx zřízeno xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx x x východů

Odst. 2.16.3

Xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx čekat před xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxx. 2.17

X xxxxxxxxx xxxxxxxxx nenahraditelných bezpečnostních xxxxxxxx alespoň během xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxx. 2.18

Cílem xx zachovat xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

○ xxxxxxxxx,

● xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx,

◘ xxxxxxxxxx,

ᴓ xxxxxxx x xxxxxxxxx

3. Opatření xxxxxxxx xx provozu xxxxxx

3.1. Prostředky pro xxxxxx tunelu

Provoz tunelu xx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx takovými xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx na provozu, xxxxx i záchranné xxxxxx xx účastní xxxxxxxxxxx počátečního x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

3.2. Xxxx xxxxxx mimořádných xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jsou vypracovány xxx všechny xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx mimořádných událostí.

3.3. Xxxxx x tunelech

Úplná xxxx částečná xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx prací xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx vždy xxx xxxxxx. Xxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx signalizace x xxxxxxxxxx zábrany.

3.4. Xxxxxxxx x případě xxxxxxxxx události

V xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx okamžitě uzavřeny xxx xxxxxxx.

Xx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx portály x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx být xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxx tunelu. Xxxxxx xxxxxx xxx 1000 xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx prostředky. Xxxxxxx je xxxxxx xxx, xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx touto xxxxxxxx dotčena, mohla xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxx potřebný xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx je xx xxxxxxxxx a xx xxxxxxxx během pravidelných xxxxxxx. Navíc může xxx ověřován xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x vysokou intenzitou xxxxxxx se xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx článku 13 xxxx, xxx je xxxxx, aby stanoviště xxxxxxxxxxx služeb bylo xxxxxxxx na obou xxxxxxx tunelu.

3.5. Činnost xxxxxxxx xxxxxx

X xxxxx xxxxxx, pro které xx stanoveno zřízení xxxxxxxx centra, xxxxxx xxxxxx, xxxxx začínají x končí v xxxxxxx xxxxxxxxx státech, xx xxxx jediné xxxxxx centrum, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx.

3.6. Xxxxxxxx tunelu

V xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx) jsou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx přístupného xxxxxxxxxxxx systému uživatelé xxxxxxxxxxx x nejvhodnějších xxxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx událostí. Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx následné xxxxxx xx xxxxxxxxxx okolních xxxxxxx.

Xxxxxxx státy xx xxxxxxxxx xxxxx x xx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxx na území xxxx členských xxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3.7. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, specifikovaných x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o přepravě xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

- xxxxxxxxxxx analýzy xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx 13 xxxx tím, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx omezení x xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

- x xxxxx xxxxxxxxxx předpisů umístit xxxxxxxxx xxxxxx před xxxxxxxx xxxxxx odbočkou xxxx tunelem x xxxx portálem xxxxxx, xxxxx i x xxxxxxxxxxx předstihem tak, xxx xxxxxx mohli xxxxxx jiných xxxxxxxxxx,

- xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x jednotlivých xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx provozní xxxxxxxx, xxxxx slouží xx xxxxxxx rizika xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxx všemi xxxxxxx, xxxxx přepravují nebezpečné xxxxxxx v xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vjezd nebo xxxxxxx xxxxxxx zabezpečovaný xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

3.8. Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx

X tunelech x xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx směru xx rozhoduje o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx těžkých xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

3.9. Xxxxxxxxxxx xxxx vozidly x xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx rychlosti vozidel x xxxxxxxx vzdálenosti xxxx xxxx xx x xxxxxxxx zvláště xxxxxxxx x xx xxx být xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xx zahrnuto x xxxxxxxxxxx uživatelů tunelu x přiměřené xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx mezi xxxxxxx. Xx tímto xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx donucující opatření.

Minimální xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx má xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx ujede xx xxx xxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx být xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxx zastavení xxxxxxx v xxxxxx, xxxx uživatelé xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx metrů mezi xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zabrzdění.

4. Xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx bezpečnosti x tunelech, xxxxx xxxxxxxxx z výsledků xxxxxxxx mezinárodních organizací, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x uskutečňovány spolu xx zainteresovanými xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx vztahují xx xxxxxxx chování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx při příjezdu x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx a xxxxxx.

Xxxxxxxxx komunikací v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a řádném xxxxxxx xxxx uživatelů xx xxxxxxxx místech (xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, x xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx dopravy xxxx xx xxxxxxxxx).


PŘÍLOHA XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx tunelu xx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

1. Xxxxxxxxx xxxxxxxx

1.1 Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx fáze xxxxxxxxxxxx.

1.2 Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx správce xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2.2 a 2.3 x xxxxxxxx xx x bezpečnostním technikem. Xxxxxxx tunelu předá xxxxxxxxxxxx dokumentaci xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx bezpečnostního technika xxxx inspekčního orgánu, xx-xx x xxxxxxxxx.

1.3 Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

2.1 Xxxxxxx xxxxxx vypracuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxx ji aktualizuje. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

2.2 Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uživatelů, přičemž xx věnován xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x orientace, xxxxxx trasy, xxxxxxxxxx xxxxxx, její xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx působnosti xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x článku 2 xxxx směrnice.

2.3 Xxx xxxxx xx xxxx projektování xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dokumentace zejména:

- xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xx xxxxx s xxxxx nezbytnými x xxxxxxxxx xxxxxxxx stavby x předpokládané xxxxxxxxxx xxxxxxx,

- prognózu xxxxxxxxx xxxxxxx, která xxxxxxx x xxxxxxxx očekávané xxxxxxxx xxxxxxx nebezpečných xxxxxxx xxxxx i xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 3.7 přílohy X,

- xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx dojít během xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx a xxxxxx možných xxxxxxxx xxxxxx xxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx x odůvodňuje xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx,

- xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx odborníka xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx se x xxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx.

2.4 Xxx xxxxxxx tunelu xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx požadované xxx xxxx xxxxxxxxxxxx:

- xxxxx xxxxxxxxxxxxx, lidských x materiálních xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxx,

- xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx v xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pohybu x orientace,

- xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx mimořádné xxxxxxxx x nehody.

2.5 Bezpečnostní xxxxxxxxxxx xxxxxx, který xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx do xxxxxxx:

- xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx událostech x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxx směrnice x xxxxxxxx, x rovněž xxxxxx xxxxxxx,

- xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx cvičení x xxxxxxx poznatků x xxxx vyplývajících.

3. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx

3.1 Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx provozu xx podmíněno povolením xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxx do provozu) x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx postupem.

3.2 Xxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxx uvedení xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx podstatné xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx mohly xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

3.3 Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2.4 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx vydá xxxxxxxxxx x xxxxxxx tunelu xx xxxxxxx.

3.4 Xxxxxxx xxxxxx zašle bezpečnostní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx stanovisko xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx rozhodne, xxx xxxxxx xxxxxxx tunelu xx xxxxxxx xxxx xxx povolí xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x oznámí xx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

4. Xxxxxx

4.1 Při každé xxxxxxxxx úpravě xxxxxx, xxxxxxxx xxxx provozu xxxxxx, které xx xxxxx značně změnit xxxxxxxxxxx podstatnou xxxx xxxxxxxxxxxx dokumentace, xxxxxxx xxxxxx požádá o xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3.

4.2 Xxxxxxx tunelu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx ve xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx úpravě xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxx návrhy xxxxxxxx doloženy.

4.3 Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx následky xxxxxx a své xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, který xxxxx jeho xxxxx xxxxxxxxx orgánu x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

5. Xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx tunelu x xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx organizují společná xxxxxxxxxx cvičení personálu xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx:

- xxxx, xxxxx možno xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

- xxxx být xxxxx xxxxxxxxxxxxx,

- mají xxxxxxxx xxxxxxxxxxx poškození tunelu,

- xxxxx xxx částečně x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx výsledků xxxxxxxxx xxxx modelová xxxx xxxxxxxxx simulovaná xxxxxxx.

x) Alespoň každé xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx celoplošná xxxxxxx xx podmínek, které xxxxx xxxxx odpovídají xxxxxxxxxxx. Uzavírka tunelu xx požadována jen xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x odklonu xxxxxxxxxx provozu. X xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxx, xxx xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx cvičení pořádáno xxxxxxx x xxxxxx x těchto xxxxxx.

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx služby xxxxxxxx xxxxxxx cvičení, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.


XXXXXXX III

Dopravní xxxxxxx xxxxxx

1. Obecné požadavky

Pro xxxxxx xxxx užívány xxxxxxxxxxx xxxxxxxx značky x xxxxxxx. Dopravní xxxxxx uváděné v xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx ve Xxxxxxxx xxxxxx x xxxx 1968 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx značek x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx příloze xxxxx, než xx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx třídu xxxxxx x xx grafických xxxxxxxxx, kdykoliv xx xx xxxxx. Pokud xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx upravit xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zásadní xxxxxxxxxxxxxxx. Jestliže členské xxxxx xxxxxxxxxxx Vídeňskou xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx značky x xxxxxxx upraveny xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx jejich xxxxxxx xxxxxx.

1.1 Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx těchto xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx:

- xxxxxxx xxxxxx,

- xxxxxxx xxxxxxx: xxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxx xxxxxxx druhy xxxxxxxxx xxxxxxx,

- xxxxxxx xxxxx: dva nejbližší xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 25 xxxxx, xx xxxxx 1,0 xx 1,5 xxxxx xxx xxxxxx únikové xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx,

- xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx: xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx přístrojů.

1.2 Rozhlas

V xxxxxxxx, ve xxxxxxx xxxxx uživatelé xxxxxx xxxxxxxx informace pomocí xxxxx radiopřijímače, jsou xx způsob xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx vjezdem do xxxxxx.

1.3 Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx a umístěny xxx, aby byly xxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx případně xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx oblasti xxxx xxxxxxx, xxxxxx tunelu x xx xxxxxx xxxxxx. Při projektování xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x stavební xxxxxxxx xxxxx x xxxxx místní podmínky. Xxxxxxxxx se xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx úmluvy x dopravních xxxxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxxxx členských států, xxxxx Xxxxxxxxx úmluvu xxxxxxxxxxx.

2.1 Značky xxxxxx

Xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx každý xxxxx xx xxxxxx.

Xxxxxx E 11 X ("silniční xxxxx") Xxxxxxxx úmluvy.

Délka xxxxxx xx xxxxxxx xxx v xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx tabulce X2.

X tunelů x xxxxx přes 3000 xxxxx se xxxxxxxxx xxxxx tunelu xxxxx xxxxxxx 1000 metrů.

Rovněž xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx.

2.2 Xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podél střední xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx).

2.3 Xxxxxx x xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx nouzového xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx "xxxxxx X" xxxxx Vídeňské úmluvy xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx uživatelům tunelu x xxxxxxxxx, jako xxxxxxxxx:

&xxxx;

X xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xx tunelu xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x příslušném xxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx neposkytuje xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx:

"XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX PŘED XXXXXXX

Xxxxxxxx značky x xxxxxxxx xxxxxxxx."

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zálivy xxxx xxx "xxxxxx X" xxxxx Vídeňské xxxxxx. Upozornění na xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxx uvedena xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx začleněna xx samotných xxxxxx.

&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx" xx xxx "xxxxxx X" podle Xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx:

&xxxx;

Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx nejbližších stěnách xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Příklady:

 

Signály xxx xxxxxx xxxxx

Xxxx xxxxxx xxxxx být kruhové xxxx obdélníkové:

 

Proměnné xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx jednoznačně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx.