Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXXX NAŘÍZENÍ XXXXXX (XX) x. 543/2011

ze xxx 7. xxxxxx 2011,

xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1234/2007 xxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx z xxxxx x zeleniny

EVROPSKÁ XXXXXX,

x xxxxxxx xx Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxx (ES) x. 1234/2007 xx xxx 22. října 2007, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx zemědělské xxxxxxxx („xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx trhů“) (1), x xxxxxxx na xx. 3 druhý xxxxxxxxxxx, článek 103h, xx. 121 xxxx. x), xxxxxx 127, 134, xx. 143 xxxx. b), články 148, 179, čl. 192 xxxx. 2, xxxxxx 194 x xx. 203x xxxx. 8 xx xxxxxxx x xxxxxxx 4 xxxxxxxxx nařízení,

vzhledem k xxxxx xxxxxxx:

(1)

Xxxxxxxx (XX) x. 1234/2007 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx a odvětví xxxxxxx z ovoce x xxxxxxxx.

(2)

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx na xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx a odvětví xxxxxxx x ovoce x zeleniny xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 1580/2007 xx xxx 21. xxxxxxxx 2007, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx pravidla x xxxxxxxx Rady (ES) x. 2200/96, (XX) x. 2201/96 x (XX) č. 1182/2007 x xxxxxxx xxxxx x zeleniny (2). Xxxxxxx xxxxxxxx bylo několikrát xxxxxxx. V zájmu xxxxxxxxxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx nového xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx získaných xxxxxxxxxx x xxxxxx nařízení (XX) č. 1580/2007.

(3)

Xxx xxxxxxxx z odvětví xxxxx a zeleniny x x xxxxxxx xxxxxxx z xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx stanovit xxxxxxxxxxx xxxx. Vzhledem k xxxx, že x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx podpory, které xx řídí cyklem xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx hospodářské xxxx xxxxxxxxxxx kalendářnímu xxxx.

(4)

Xxxxx xx. 113 xxxx. 1 xxxx. x) a x) xxxxxxxx (ES) x. 1234/2007 může Komise xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx a xxx odvětví xxxxxxx x xxxxx a xxxxxxxx. Xxxxx xx. 113x xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx se xxxx prodávat xxxxxxxxxxxx x čerstvém xxxxx, xxxxxxx na trh, xxxxx xxxxx jsou xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx jakosti x xxxxx je xxxxxxx xxxx xxxxxx. V xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení xx xxxxxx zpřesnit xxxxxxxxxx xxxxxxxx normu a xxxxxxx s ní xxx veškeré xxxxxxx xxxxx x zeleninu.

(5)

X xxxx produktů, xxx xxxxx se jeví xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxx přijaty xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx; xx xxxxxxx xxxxx x obchodu, které xxxx uloženy x xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx, xx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx.

(6)

X xxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxx jednotlivé xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxx normy odpovídat xxxxxx přijatým Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx XXX (XXX/XXX), xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx překážkám x obchodu. Xxxxx xxxx xx úrovni Xxxx přijata xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx produkty xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx produkty splňují xxxxxx normy xxxxxxx XXX/XXX.

(7)

X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x/xxxx xxxxx specifické, nacházejí xx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxxxx určených xx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx výjimky x xxxxxxxxxx x použití xxxxxxxxxx norem. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx zkáze, xxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx prodeji xxxxxxxxxx, xx xxxx xxx osvobozeny od xxxxxxxxxx xxxxxxxx všeobecnou xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx to jinak xxxxxxxxxx.

(8)

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx by xxxx xxx zřetelně xxxxxxx xx xxxxx nebo xx xxxxxx. Xxx xx zabránilo podvodům x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx, měli xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx koupí x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx normami, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxx xx zkušeností xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx riziko xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx dodržována.

(9)

X xxxxxxxx xxxxxxxx některých xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx ovoce x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, aby ovoce x xxxxxxxx xxxxxxxxx x jednom balení xxxx stejné jakosti. X xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ustanovení. Xx xxxxx stanovit požadavky xx označování xxxxx xxxxxxx odrůd ovoce x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx být xxxx xxxxxx než xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x důvodu xxxxxxxx, xxxxx je x xxxxxxxxx na xxxxxxxx.

(10)

Xxx bylo xxxxxxxxx xxxxx x účinné xxxxxxxxx kontrol, měly xx faktury x xxxxxxxx doklady – xxxx než doklady xxxxxx xxx spotřebitele – obsahovat xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx norem.

(11)

Xxx xxxxx výběrových xxxxxxx xxxxxxxxxx xx analýze xxxxx xxxxx xx. 113x xxxx. 4 xxxxxxxx (ES) č. 1234/2007 xx xxxxxxxx xxx tyto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pravidla. Xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx posílit xxxxx posuzování xxxxx.

(12)

Xxxxx xxxxxxx xxxx by xxx xxxxx kontrolní xxxxxxxx odpovědné za xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx všech fázích xxxxxxx xx xxx. Xxxxx x těchto xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx za xxxxxxxx x koordinaci xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(13)

Vzhledem x xxxx, xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx charakteristiky xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx členskými xxxxx, xx nezbytné x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx. Xxx bylo xxxxxxxxx, xx budou zahrnuty xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x x xxxxx zajištění xxxxxx xxxxxxx xx měla xxx přijata podrobnější xxxxxxxx pojmu „xxxxxxxxx“.

(14)

Xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx odebíráním xxxxxx x xxxx xx se xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx není x xxxxxxx x xxxxxxx. X ohledem xx xxxxxxxxxxxxxxxx rysy svých xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx státy xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx pravidla měla xxx xxxxxxxx Komisi.

(15)

Xxxxxxx xxxxx by xxxx xxxxxxxx, aby xxxxx xxxxx a xxxxxxxx xx třetích xxxx xxxxxxxxx obchodním xxxxxx, x měly xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x souladu xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx čerstvého xxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx XXX XXX x xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx pro hospodářskou xxxxxxxxxx x xxxxxx (XXXX) xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx a xxxxxxxx.

(16)

Dovoz xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx měl xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx jim rovnocenným. Xxxxxxxx shody xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx Xxxx, xxxxx malých xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxx názoru xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx by xxxxxx xx shodě. X xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx poskytují xxxxxxxxxx záruky xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx vývozem xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx těchto xxxxxxx xxxx. X xxxxx xxxxxxx by xxxxxxx státy xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx před vývozem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx subjekty xxxxxxx xxxx.

(17)

Xxxxx a xxxxxxxx určené xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx normám, xxxxx xx mělo xxx xxxxxxxx, xx se xxxxxxx xxxxxxxx na xxxx x čerstvými xxxxxxxx. Tyto xxxxxxxx xx xxxx být xxxxx xxxxxxxx.

(18)

Xxxxx x xxxxxxxx, u xxxxxxx xx kontroluje shoda x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx být xx xxxxx fázích xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xx xxx xxxxxx xx xxxx xxx použity směrnice xxx xxxxxxxx doporučené XXX XXX, které xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx doporučeními XXXX. Xxx xxxxxxxx xx fázi xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxx stanovena xxxxxxxx xxxxxxxx.

(19)

Měla xx xxx xxxxxxx ustanovení xxxxxxxx se uznávání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx o xxxxxxxx, x nichž x xx požádaly. Xxxxx xx xxxxxx vyžaduje xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx zpracování, xx xxxxx xxxxxxxx, xxx dané produkty xxxx xxxxxxxx dodávány xx zpracování.

(20)

Xx snaze xxxxxxxx dosažení cílů xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx trvale udržitelným x účinným xxxxxxxx, xx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx producentů xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx. Členství xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx trvat po xxxxxx minimální xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x organizace x data, x xxxx vystoupení xxxxxx xxxxxxxxx.

(21)

Xxxxxx x základní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx měly xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x uvádění xxxxxxxx xx xxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx však xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx se i xx xxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(22)

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx měla xxx xxxxxxxxxxx xxx, xx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebyly xxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx producentů, která xx xxxxxx pro xxxxxxx, u xxxxxxx xx vyžadováno poskytnutí xxxxxxxxxxx prostředků, xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx tyto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx subjektům.

(23)

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx mít xxxxx x dceřiných xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx zvyšovat xxxxxxxx hodnotu produkce xxxxxx členů. Xxxx xx být xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx produkce xxxxxxx na trh. Xxxxxx xxxxxxxx takových xxxxxxxxx xxxxxxx by xxxx xxx xx xxxxxxxx přechodného období xxxxxxxx pro přizpůsobení xxxxxx x činnostmi xxxx xxxxxxxxxx producentů.

(24)

Xx xxxxx stanovit xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx uznávání x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx producentů x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx organizací xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx (XX) x. 1234/2007. X xxxxx souladu xx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(25)

X usnadnění xxxxxxxxxxx nabídky xx xxxxx xxxxxxxxxx fúze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx operačních xxxxxxxx xxxxxxxxxx organizací.

(26)

Xxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx kterých xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx založena z xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx přijímání xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx členy xxxxxxxxxx producentů xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(27)

S xxxxx zajistit, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, by členské xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, aby xxxxxxx členů, na xxxxx xxxx připadat xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx organizace xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx a činnost.

(28)

V xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx trh x Xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx podmínky xxx xxxxxxx předběžného xxxxxx xxxxxxxxxx producentů, xxxxx předloží plán xxxxxx.

(29)

Xx xxxxx podpořit xxxxxxxxx stabilních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx schopných trvale xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x zeleniny by xx mělo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx jen xxx seskupením producentů, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(30)

Xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx producentů xxxxx x plánu xxxxxx. Xxx seskupení xxxxxxxxxx mohla lépe xxxxxx podmínky xxxxxx, xx xxxxx povolit xxxxx xxxxx uznání. Xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx od seskupení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(31)

Xxxxxxxxx producentů může xxxxxxxx xxxxxx splnit xxxxx xxxx dokončením xxxxx uznání. Mělo xx být xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx předkládat žádosti x xxxxxx xxxxxxx x návrhy operačních xxxxxxxx. X zájmu xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx seskupení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx je xxxxx zastavit xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Vzhledem x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx být xxxxx převést xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(32)

K usnadnění xxxxxxx uplatňování xxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx tato xxxxxxx měla být xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx. Pro tuto xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx stanovit xxxxx, xxx byla xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx hodnotě produkce xxxxxxxxx producentů xxxxxxx xx xxx, xxx xxxx zohledněny xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(33)

X xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx uváděné xx xxx.

(34)

Xxx bylo xxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx producentů x zajistit xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podpor x případě xxxx, xxxx xx být xxxxxxxx poskytnout xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(35)

Xxx snadnější xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx programů by xxxx xxx jasně xxxxxxxxxx xxxxxxxx organizací xxxxxxxxxx uvedená xx xxx, včetně xxxxxxxxxxx xxxx, jaké xxxxxxxx xxxxx být xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxx xx trh, x xxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxx účely xxxxxxxx x v zájmu xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx by xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx produktu, xxxxxxxxx ovoce x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které nepředstavují xxxxxxxx zpracovatelské xxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxx ovoce x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx výrobu xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxx použití xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx papriku, je xxxx xxxxxx zavést xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xx představovala xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx ročních xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx by xxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxx. Xxx nedocházelo xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx být xxxxxx xxxxxxxx xxxxx trvání xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(36)

Xxx xxx zajištěn xxxxxxx přechod xx xxxx způsob výpočtu xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x zeleniny xxxxxxxxx na trh x určených xx xxxxxxxxxx, neměly xx xx nové xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 20. xxxxx 2010, aniž by xxx xxxx byla xxxxxxx možnost xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x souladu x xxxxxx 65 a 66 nařízení (ES) x. 1580/2007. Ze xxxxxxxx důvodu by xxx referenční období xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx datu xxxx xxx hodnota xxxxxxxx uváděné xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx pravidel.

(37)

X zajištění xxxxxxxxx využívání xxxxxx xx třeba xxxxxxxx xxxxxxxx pro řízení xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxx tom je xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx pružnosti xx xxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx provozního xxxxx a xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx.

(38)

Xx třeba xxxxxxxx předpisy stanovující xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx programy x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx environmentální opatření. Xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx kvalitu xxxxxxxxx.

(39)

Xxx xxxxx příslušné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx nebo xx se x xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx by xxx xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxx lhůt. Xxxxxxxx x xxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxxxx, aby xxxxxxxx, které nejsou xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxx o xxxxx rok xxxxxxxx.

(40)

Xxx xx existovat xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, jež nebylo xxxxx předvídat, když xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xx xxxx xxx možné xxxxx opatření x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx. V xxxxx xxxxxxxxx všeobecných xxxx schválených xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx omezením x xxxxxxxxx, xxxxx určí xxxxxxx státy x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(41)

Z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx by xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx operací x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx operační xxxxxxxx.

(42)

Xxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx obohacení soukromého xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx čerpání xxxxxxxxx xxxxxxxx své xxxxxx x xxxxxxxxxx, měla xx xxx pro xxxxxxx investic do xxxxxxxxxxxx podniků xxxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx investice, xxx ohledu xx xx, zda xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx člen xxxx organizace.

(43)

Pro zajištění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx režimu xxxxxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx o xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxx vyplácení xxxxxx. Aby xx xxxxxxxx obtížím x xxxxxxxx toku, xxxx xx mít organizace xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx záloh na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X podobných xxxxxx xx xxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(44)

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx je xxxxxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxx xxxxx přebytky xx xxxx mohou xxx xxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxx stanovit xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx x xxxxxxxxxxx opatření xxx xxxxxxxxxxx krizím x xxxxxx řešení, xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xx. 1 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx (XX) x. 1234/2007. Xxxx pravidla xx xxxx být x maximální možné xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx, x xxxxx xx měla xxxxxxxxx, xxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx nicméně měla xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx x xx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x environmentální požadavky.

(45)

Pokud xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x trhu, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx případnou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx zvýšené xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx zařízeními x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. V zájmu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx umožnit xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx požadovaly xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx stažených x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x případě, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx stažení x trhu, která xxxxxxx, aby xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x jejich uvedení xx trh. X xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx byla v xxxxxxx X xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 2200/96 xx dne 28. xxxxx 1996 x společné xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x zeleninou (3) xxxxxxxxx xxxxxxxxx míra xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx xx xxxxxxx x xxxx, xx v xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx míry, xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx, xx tato xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx. X xxxxxxx jiných xxxxxxxx, u nichž xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x trhu, je xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx míru podpory. Xx xxxxx případech xx xxxx z xxxxxxxxx důvodů xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx limit xxx stahování x xxxx xx produkt x organizaci xxxxxxxxxx.

(46)

Je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podpory, xxxxxx xxxxx členské xxxxx přiznat x xxxxxxxxx Xxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nízký, x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx schvalování xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x postup xxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx této xxxxxxx Unií, xxxxxx xxxx xxx část xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(47)

Je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pravidla, x xx zejména xxxxxxxx xxxxxxxxxx, upravující xxxxxxxx, za xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx organizacemi xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxx x odvětví xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx oblasti. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx, xxxx xx též xxx vyjasněno, xxxxx xxxxxxxx se mají xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x která xx xxxxxxxxxx.

(48)

X xxxxx zlepšení xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx povšimnutí xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, byl x xxxx 2006 xxxxxxx přechodný režim xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxx XX) 0808 10 80. X mezidobí xxxx xxxxxxxx nové x přesné xxxxxxx xxxxxxx xxx dovozem xxxxxx, xxxxx jsou xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx licencí. Z xxxx xxxxxx by xxxxxxxxx předkládat dovozní xxxxxxx pro xxxxxx xxxx XX 0808 10 80 xxxx x xxxxxx xxxx přestat xxxxxx.

(49)

Xx xxxxx přijmout prováděcí xxxxxxxx týkající xx xxxxxx xxxxxxx ceny xxx xxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zkáze xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx prodeje, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx produktů. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, na jejímž xxxxxxx se dovážené xxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx průměru xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx x xx xxxx xxxxx přijmout xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxx nejsou pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x dispozici xxxxx xxxx. Xx třeba xxxxxxxx xxxxxxx jistoty xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx bylo xxxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(50)

Xx xxxxx přijmout xxxxxxxxx xxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxx xxx, které xxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx vedle xxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx určenou xxx xxxxxxxxxx produkt x xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx do Xxxx je xx xxxxxxxxxxx xxx osvobozeno, xxxxx xx xxx xxxx xxxxx třeba xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(51)

Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x hodnocení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx účelnosti x xxxxxxxxx organizacemi producentů x xxxxxxxxx státy.

(52)

Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxx, xxxxxxx a způsobu xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx by xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx předkládají xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx členským státům, xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxx, jakož i xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx nesprávných xxxxxxxx.

(53)

Xx třeba zavést xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx uplatňování tohoto xxxxxxxx x xxxxxxxx (XX) x. 1234/2007, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx by xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx kontroly a xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx Unie, tak x dodatečné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx, účinné x xxxxxxxxx. Xx třeba xxxxxxxx pravidla pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx okolností, xxx se zajistilo xxxxxxxxxxx zacházení x xxxxxxxxxx. Měla xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx možnost xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(54)

Je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přechodu x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx (XX) x. 2200/96, x xxxxxxxx Rady (XX) x. 2201/96 xx xxx 28. xxxxx 1996 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx trhů x xxxxxxxx zpracovanými z xxxxx a zeleniny (4) x x xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 2202/96 xx xxx 28. xxxxx 1996, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx podpor Společenství xxx producenty xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (5), na xxxx xxxxx stanovený x xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 1182/2007 xx xxx 26. xxxx 2007, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro odvětví xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 2001/112/ES x 2001/113/XX x xxxxxxxx (EHS) x. 827/68, (XX) x. 2200/96, (ES) x. 2201/96, (XX) x. 2826/2000, (XX) x. 1782/2003 x (XX) x. 318/2006 x xxxx xxxxxxxx (ES) x. 2202/96 (6), x xxxx x xxxxxxxx (XX) x. 1234/2007 x x xxxxxxxx (XX) x. 1580/2007 x xxxx v xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pravidel xxxxxxxxxxx v článku 203x xxxxxxxx (XX) x. 1234/2007.

(55)

Xxx xx xxxxxxx účinky xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxx, xxx xx článek 134 xxxxxxxx (XX) x. 1580/2007 xxxxxx xxxxxx xx xx 31. xxxxx 2011.

(56)

Xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trhů xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx předsedou,

XXXXXXX TOTO XXXXXXXX:

XXXXX X

XXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxx 1

Xxxxxx působnosti x xxxxxxxxx xxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx nařízení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx (ES) x. 1234/2007, pokud xxx x odvětví xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx a xxxxxxxx.

Xxxxx XX x XXX xxxxxx xxxxxxxx xx však xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xx. 1 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxx (XX) x. 1234/2007 a xx xxxxxxxx určené xxxxxxxx xx zpracování.

2.   Pojmy používané x xxxxxxxx (ES) x. 1234/2007 xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, nestanoví-li xxxx xxxxxxxx jinak.

Xxxxxx 2

Xxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxx xxxx xxx ovoce x xxxxxxxx x xxxxxxx z xxxxx x zeleniny trvají xx 1. xxxxx xx 31. prosince.

XXXXX II

TŘÍDĚNÍ XXXXXXXX

XXXXXXXX X

Xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx 3

Xxxxxxxx normy; držitelé

1.   Požadavky xx. 113x xxxx. 1 xxxxxxxx (XX) x. 1234/2007 xxxxx xxxx všeobecná xxxxxxxx xxxxx. Podrobnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxx X přílohy I xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx x xxxxxxxx, xx které xx xxxxxxxxxx zvláštní xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx v xxxxxxxxx, xxx je xxxxxxx schopen xxxxxxxx, xx xxxxxxxx splňují xxxxxx normy přijaté Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx komisí Xxxxxxxxxx spojených xxxxxx (XXX/XXX), xxxxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx všeobecnou xxxxxxxx xxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx které xxxxxxxx xx. 113 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx (XX) x. 1234/2007, xxxx stanoveny x xxxxx X xxxxxxx X xxxxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxx:

x)

xxxxxx;

x)

xxxxxxxxx xxxxx;

x)

xxxx;

x)

xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxx;

x)

xxxxxxx x xxxxxxxxxx;

x)

xxxxxx;

x)

xxxxxx;

x)

xxxxxxx zeleninovou;

i)

stolní hrozny xxxx xxxxx;

x)

xxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx xxxxx xx. 113x xxxx. 3 xxxxxxxx (ES) x. 1234/2007 xx „xxxxxxxxx“ xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx fyzicky vlastní xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 4

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

1.   Xxxxxxxx xx xx. 113x odst. 3 nařízení (XX) x. 1234/2007 se xxxxxxxx obchodních norem xxxxxxxxxx x těchto xxxxxxxx:

x)

xx předpokladu, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx „xxxxxx xx xxxxxxxxxx“ xxxx „x xxxxxxx jako xxxxxx xxx xxxxxxx“ xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx:

x)

xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx zpracování xx

xx)

xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx využití;

b)

xxxxxxxx postoupených xxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx;

c)

xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx prodeji x xxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx tradiční xxxxxx spotřeby, xx xxxxxxx rozhodnutí Komise xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 195 xxxx. 2 xxxxxxxx (XX) x. 1234/2007;

x)

produktů, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, a xxxx xxx „xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx“ xx „xxxxxxx x xxxxxxx“;

x)

xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx po naklíčení xxxxx rostlin xxxx xxxxx klíčky xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx podle čl. 1 xxxx. 1 xxxx. i) x xxxxx XX přílohy X xxxxxxxx (XX) x. 1234/2007.

2.   Xxxxxxxx xx xx. 113x odst. 3 xxxxxxxx (XX) x. 1234/2007 xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx dané xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx:

x)

xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx dodávané xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx a balíren xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zasílané xx xxxxxx zařízení x xxxx podniku x

x)

xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx.

3.   Xxxxxxxx xx xx. 113x odst. 3 xxxxxxxx (XX) č. 1234/2007 mohou členské xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx dodržovat zvláštní xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx osobní xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx „xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx“ nebo jakýmkoliv xxxxx rovnocenným xxxxxxx x xxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x odst. 1 xxxx. x) xxxx i) xxxxxx xxxxxx.

4.   Xxxxxxxx xx xx. 113x odst. 3 xxxxxxxx (XX) x. 1234/2007 xxxxx členské xxxxx osvobodit xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx státy.

5.   Xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, může xxxxxxxx xx xx. 113x xxxx. 3 xxxxxxxx (XX) x. 1234/2007 xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx ve fázích xxxxxxxxxxxxx po odeslání xxxxxxxxx xxxxxx ztrátu xxxxxxxxxx x mírné xxxxxxx x lehké xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx.

6.   Xxxxxxxx xx xx. 113a xxxx. 3 xxxxxxxx (XX) č. 1234/2007 xx xxxxxxxx všeobecné xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx:

x)

xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx KN 0709 59;

x)

xxxxxx xxxx KN 0709 90 40;

x)

xxxxxxx xxxxxx xxxx XX 0802 11 10;

x)

xxxxxx xxx xxxxxxxx kódu KN 0802 12;

x)

xxxxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxx kódu XX 0802 22;

x)

xxxxxxxxx ořechů xxx xxxxxxxx xxxx XX 0802 32;

x)

xxxxxxxxx xxxxxx kódu XX 0802 90 50;

x)

pistácií xxxx XX 0802 50 00;

x)

xxxxxxxxx xxxxxx xxxx XX 0802 60 00;

j)

xxxxxxxxxx xxxxxx kódu XX 0802 90 20;

x)

xxxxxxxxx xxxxxx xxxx XX 0802 90 85;

x)

xxxxxxxx banánů xxxxxxxxx xxxx 0803 00 90;

m)

xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx kódu 0805;

x)

xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx XX 0813 50 31;

x)

xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx XX 0813 50 39;

x)

xxxxxxx kódu KN 0910 20.

7.   X xxxxxxxx, na xxx xx xxxxxxxx xxxx. 1 písm. x) x xxxxxxxx 2, je nutno xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, že xxxx produkty xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx jde o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 5

Xxxxx xxx xxxxxxxxxx

1.   Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x této xxxxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx obalu, x xx xxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxx, xxxxx tvoří xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xx x xxxxx xxxxxxxxx.

2.   X xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zboží xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se údaje xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx nebo xx xxxxxxx xxxxxxxxx umístěné xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

3.   X xxxxxxx smluv uzavřených xx xxxxx xx xxxxxx xx. 2 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 97/7/XX (7) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx norem, xxx údaje byly x dispozici xxxx xxxxxxxxxx nákupu.

4.   Xxxxxxx a xxxxxxxx doklady, s xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x zemi xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxx, xxxxxxxx-xx xx zvláštní xxxxxxxx xxxxx, xx skutečnost, xx xxxx určeny xx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 6

Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

1.   Xx maloobchodní úrovni xxxx xxx údaje xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x viditelné. Xxxxxxxx smějí být xxxxxxxx k prodeji, xxxxx xxxxxxxxxxxx prodejce xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx zboží zřetelné x čitelné xxxxx xxxxxxxxx xxxx původu x xxxxxxxx jakost x xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, který neuvádí xxxxxxxxxxxx x omyl.

2.   U xxxxxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxx podle směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2000/13/XX (8) xxxx xxx kromě xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x čistá xxxxxxxx. V případě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxx čisté xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx jednotek xxxxxxxx xxxxx viditelný a xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx uveden na xxxxxxx.

Xxxxxx 7

Xxxxx

1.   Xxxxxxx balíčků x xxxxx hmotnosti xxxxxxxxxxxxx 5 xx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx různých xxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xx trh xx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxx, xx:

a)

produkty xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx dotčený xxxxxxx xxxxxxx příslušnou zvláštní xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx normu, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zvláštní xxxxxxxx norma;

x)

balení je xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx x

x)

směs xxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx.

2.   Xxxxxxxxx odst. 1 xxxx. a) xxxxxxx xxx produkty obsažené xx směsi, xxxxx xxxxxx produkty xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxx xx. 1 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx (XX) x. 1234/2007.

3.   Pokud xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx států xxxx xx xxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx potřeby xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x)

„xxxx ovoce x xxxxxxxx x XX“;

x)

„xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x XX“;

c)

„xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx z EU x xxxx XX“.

XXXXXXXX XX

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx norem

Oddíl 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx 8

Xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx pravidla xxx xxxxxxxx shody, kterými xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x zeleniny ve xxxxx fázích xxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx ustanovení xxxx xxxxx x xxxxxx 113 x 113x xxxxxxxx (ES) x. 1234/2007.

Xxxxxx 9

Xxxxxxxxxxx orgány x kontrolní subjekty

1.   Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx:

a)

xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx v oblastech, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx kapitola (xxxx jen „xxxxxxxxxxx xxxxx“), x

x)

xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxxx xxxxxxxx“).

Xxxxxxxxxxx orgány x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx které xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, mohou xxx xxxxxxx či xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xx odpovědné v xxxx xxxxxxxxx.

2.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxx:

x)

název x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx koordinačního xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx. 1 písm. x);

x)

xxxxx a poštovní x elektronickou xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxx podle xxxx. 1 písm. x), x

x)

xxxxxx popis xxxxxxxxxxx xxxxxxx činnosti kontrolních xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx.

3.   Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x kontrolních xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx subjekt určený xxxxx xxxxxxxx 1.

4.   Xxxxxx xxxxxxxx, který xxxx xx vhodný, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 10

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

1.   Xxxxxxx xxxxx zřídí xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx, v xxx budou xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx trh xxxxx x xxxxxxxx, pro xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx 113 nařízení (XX) x. 1234/2007.

Xxxxxxx xxxxx xxxxx pro xxxxx xxxx použít xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx či xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx již xxxxxxx.

2.   Xxx xxxxx tohoto xxxxxxxx xx výrazem „xxxxxxxxx“ xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx:

x)

x jejímž držení xx xxxxx x xxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, za účelem:

x)

xxxxxx xxxxxxxxx xxxx nabízení x prodeji,

xx)

xxxxxx xxxxxxx xxxx

xxx)

xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx

x)

xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x) x souvislosti x xxxxxx a xxxxxxxxx, na xxx xx vztahují obchodní xxxxx.

X činnostem xxxxxxxx x prvním pododstavci xxxx. x) xxxxx:

x)

xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx či jiným xxxxxxxx;

x)

xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx vykonává xxxx xxxxxx nebo jménem xxxxx strany, a

x)

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx a/nebo xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x/xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx.

3.   Členské státy xxxxxxx podmínky, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx do xxxxxxxx:

x)

obchodníci, xx jejichž xxxxxxx xx xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxxxx obchodní normy xxxxx xxxxxx 4, x

x)

xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, jejichž xxxxxxxx x xxxxxxx ovoce x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx na xxxxxxxx xxxxx, xxxx xx prodej xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

4.   Je-li xxxxxxxx xxxxxxx z několika xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxx, její xxxxx x jejich aktualizace xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx získaných xxx xxxxxxxxxx shody.

5.   Databáze obsahuje xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

x)

registrační xxxxx, xxxxx x xxxxxx;

x)

xxxxx potřebné xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx. 11 xxxx. 2, zejména xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx;

c)

xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jednotlivých xxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx považovány xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, jako např. xxxxxxxxx x xxx, xxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx obchodních xxxxx existuje systém xxxxxxxxx jakosti či xxxxxx vlastní xxxxxxxx.

Aktualizace xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx.

6.   Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx údaje, xxxxx xxxxxxx státy xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx se x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx usazeni xx xxxxxx území, xxx provádějí xx xxx obchodní xxxxxxx.

Oddíl 2

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx 11

Xxxxxxxx shody

1.   Členské xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, aby xxxx xxxxxxxxx dodržování xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx hlavy x článků 113 x 113a xxxxxxxx (XX) x. 1234/2007.

Xx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx 14, xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánem xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx shody xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx 15. Existence takového xxxxxxxxx xx považuje xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx norem.

Kritéria xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x:

x)

xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx produkce, xxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, podmínky xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, způsob xxxxxxxx xxxx objem xxxxx;

x)

xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx produktů, xxxxx xxxxxxx xx xxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx či xxxx vykonávané xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx. xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx;

x)

xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x druhu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx produktů uváděných xx xxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx technického xxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx kontroly xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx;

x)

xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx pokud xx xxxxx o xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx Unie, nebo xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx by xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xx založena na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, na xxxxxx xxxxxxxx článek 10, a zařadí xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx:

x)

xxxxxxxx xxx hodnocení xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx;

x)

xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx či xxxxx a/nebo xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx analýzy xxxxx rozhodnout, že xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxxxx zvláštní obchodní xxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx jsou xxx xxxxxxxxxx zjištěny závažné xxxxxxxxxxxxx, zvýší členské xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, původu xx xxxxxx xxxxxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx kontrolním xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx tyto xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 12

Schválení xxxxxxxxxx

1.   Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx ve xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx je xxxxxx x xxxxxxx XX, a/nebo podepsali xxxxxxxxx x shodě xxxxx xxxxxx 14.

2.   Xxxxxxxx xx uděluje xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx.

3.   Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx:

x)

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx prošli xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx;

x)

xxxx vhodné zařízení xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx úpravu produktů;

c)

xx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odesílaného xxxxx x vedou xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

4.   Xxxxx schválený xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx, xxxxxxx stát xx xxxxxxxx xxxxxx.

5.   Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxxxxx obchodníci xx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, které xxxx k 30. xxxxxx 2009 x xxxxxxx s xxxxxxxxx (XX) č. 1580/2007.

Xxxxxxxx xxxxxx obchodníkům před 1. xxxxxxxxx 2009 x nadále xxxxx xxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxx.

Xxxxxx 13

Přijetí xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

1.   Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a/nebo xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xx volného oběhu x xxxxxxxx, na xxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx:

x)

xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x shodě xxxx

b)

xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxx dotčené xxxxx xxxx xxxxxx osvědčení x shodě, xxxx

c)

xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxx dotčené šarže xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, protože xxxx xxxxx xxxxxx xxx x ohledem na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x čl. 11 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxx kontroly xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 11.

2.   Xxxxxxxx 1 platí xxxxxx xxx produkty, xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx norma xxxxxxx v xxxxx X přílohy I, x pro xxxxxxxx xxxxxxx x čl. 4 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx za xxxxx s xxxxxxx xx analýzu xxxxx xxxxxxxx x xx. 11 xxxx. 1.

Xxxxxx 14

Xxxxxxxxx o xxxxx

1.   Xxxxxxxxx x xxxxx (xxxx xxx „osvědčení“) xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Osvědčení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x Unii je xxxxxxxxx x příloze XXX.

Xxxxx xxxx, xx xxxxx odkazuje čl. 15 xxxx. 4, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx obsahují xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx. Komise xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx způsobem, xxxx uzná xx xxxxxx.

2.   Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx elektronické xxxxxx s elektronickým xxxxxxxx.

3.   Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx k xxxx xxxxxxxxx xx osobami x tomu xxxxxxxxxx.

4.   Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx Xxxx.

5.   Na xxxxxx osvědčení xx xxxxxxx identifikační xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx jednu xxxxx xxxxxxx vydaného xxxxxxxxx.

6.   Xxxx xx xxxxxx xxxx. 1 první xxxxxxxxxxx, mohou členské xxxxx xx do xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx k 30. červnu 2009 x xxxxxxx s xxxxxxxxx (ES) č. 1580/2007.

Xxxxx 3

Kontroly xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zeměmi

Xxxxxx 15

Xxxxxxxxx kontrol xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx před xxxxxxx xx Xxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 195 xxxx. 2 xxxxxxxx (XX) x. 1234/2007 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx obchodními xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx Xxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxx třetí země, xx kterých xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxx dodržovány xxxxxxxx normy Unie, xxxx xxxxxxx rovnocenné xxxxx.

Xx schválení xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Xxxxx xxxxx je odpovědný xx udržování kontaktů x Xxxx. Xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx kontrolní xxxxxxxx třetí xxxx xxxx pověřeny xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kontrol.

Schválení xxxx xxxxxx pouze xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx země x xxxx být xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx úředními xxxxxxxx xxxx subjekty xxxxxx uznanými xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 2, které xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxx x dispozici xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, vybavení x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx uvedených x xx. 17 odst. 1 xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, a xxxxxxx produkty xxxx xxxxxxx x příloze XX.

Xxxxxx zpřístupní údaje x xxxxxxxxx úředních xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx způsobem, xxxx xxxx xx xxxxxx.

Xxxxxx 16

Pozastavení xxxxxxxxx xxxxxxx shody

Komise může xxxxxxxxx xxxxxxx shody xxxxxxxxxx, xxxxxx-xx, že x xxxxxxxx části xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx zboží údajům xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx vydaných xxxxxxxxxxx subjekty xxxxx xxxx.

Xxxxx 4

Xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx 17

Xxxxxxxxx xxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxx podle xxxx xxxxxxxx xx s xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx V, xxxxx toto xxxxxxxx xxxxxxxxx jinak.

Pro kontrolu xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxxx prodeje konečnému xxxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx opatření.

2.   Zjistí-li xx xxx xxxxxxxx, xx xxxxx je x souladu x xxxxxxxxxx normami, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vydat xxxxxxxxx o shodě xxxxx přílohy XXX.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx-xx xxxxx v xxxxxxx x normami, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x nedodržení norem, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx. Zboží, xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxx schválení xxxx xxx podmíněno xxxxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx subjektem.

Obchodníci xx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx jeho xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx. Zboží xxxxxxx xx souladu x xxxxxxx xx nemůže xxxxx xx xxx xxxxx, xxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx subjekt xxxxxxx xxxxxxxx přesvědčí x tom, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx uvedeno. Teprve xxxx, co bylo xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x daném xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx šarži xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx o xxxxx podle xxxxxxx XXX.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx souladu x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx než xx xxxxx, x xxxx byla xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx norem, oznámí xxxxxxxxx příslušnému xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx nesplňuje normy. Xxxxxxx stát, který xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx členského xxxxx, xx kterého xxxxxxx šarže, xxx xxxxxxxxx normy.

Pokud u xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxx k xxxxxxx xxxx xxxxxx xx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ani x xxxxxx nepotravinářskému využití, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x případě xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x zajistili, aby xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx trh.

Obchodníci xxxxxxxxx xxxxxxx informace, xxx xxxxxxx státy xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx účely xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Oddíl 5

Xxxxxxxx

Xxxxxx 18

Xxxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxx, v xxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxx členského xxxxx xxxxxxxxx obchodní xxxxx x důvodu závad xxxx xxxxxxxx jakosti, xxxxx xxxxx být xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx skutečnost xxxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xx to xxxxx xxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx stát, x xxxx xxxx zamítnuto xxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx ze třetí xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx obchodních norem, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, kterých xx xx xx xxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx XX.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx těchto xxxxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx oznámí Xxxxxx x xxxxxxxx členským xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx provedených ve xxxxx fázích xxxxxxx xx xxx x xxxxx xxxx do 30. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx určí Xxxxxx.

HLAVA XXX

XXXXXXXXXX PRODUCENTŮ

KAPITOLA X

Xxxxxxxxx x xxxxxxxx

Xxxxx 1

Xxxxxxxx

Xxxxxx 19

Xxxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx účely této xxxxx:

x)

„xxxxxxxxxxx“ xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 2 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxx (XX) x. 1234/2007;

x)

„xxxxxx“ xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx producentů;

c)

„dceřiným xxxxxxxx“ se xxxxxx xxxxxxxxxx, v xxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x která xxxxxxxx k dosažení xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

x)

„xxxxxxxxxx organizací producentů“ xx rozumí xxxxx xxxxxxxxxx, x xxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx státě než x xxx, x xxxx má xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx;

x)

„xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx organizací xxxxxxxxxx“ xx rozumí xxxxx xxxxxxxx organizací xxxxxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx jedna xx xxxxxxxxxx organizací nachází x xxxxx členském xxxxx xxx x xxx, x xxxx xx xxxx sdružení xxx sídlo;

f)

„cílem xxxxxxxxxxx“ xx rozumí xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx členským xxxxxx x regionům x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx, xxxxx xx řídí Evropský xxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx, Evropský xxxxxxxx xxxx x Xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx 1. xxxxx 2007 do 31. xxxxxxxx 2013;

x)

„xxxxxxxxx“ xx xxxxxx:

x)

xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx produkce, včetně xxxxxxxx stálých aktiv,

ii)

akce xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

xxx)

xxxx zaměřené xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxx propagační x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx činnosti, xxx xxxxxxx xxx xxx xx),

xx)

xxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx produkce, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x)

xxxxxxxxxx xxxx xxxx ty, xxxxx spadají xxx xxx xx), a xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx přístupu x xxxxxxxxxxx službám,

vi)

kterýkoli z xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx. 103c xxxx. 2 xxxxxx pododstavci xxxx. x) až x) nařízení (ES) x. 1234/2007,

xxx)

xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xx. 103x odst. 3 xxxxxxxx (ES) x. 1234/2007, xxxxxx pořízení xxxxxxx xxxxx,

xxxx)

xxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xx, xxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxx i) xx xx) x xxx) a jež xxxx jeden nebo xxxx cílů xxxxx xx. 103c odst. 1 xxxxxxxx (XX) x. 1234/2007;

x)

„xxxx“ se xxxxxx konkrétní činnost xxxx nástroj zaměřený xx dosažení určitého xxxxxxxxxxxx cíle xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxxx x xx. 103x xxxx. 1 xxxxxxxx (XX) x. 1234/2007;

x)

„xxxxxxxxx xxxxxxxxx“ se rozumí xxxxxxx, který xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x ovoce xxxx xxxxxxxx x xxxxx xx pozitivní xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx není xxxxxxx zamýšleným xxxxxxxxx;

x)

„xxxxxxxxx“ xx rozumí xxxxxxxxx xxxxxxxx, jako xx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxx by xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x ovoce x xxxxxxxx;

x)

„xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx“ xxxxx xx. 103x xxxx. 3 písm. b) xxxxxxxx (XX) x. 1234/2007 xx rozumí xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 123 odst. 3 písm. x) xxxxxxxx (XX) x. 1234/2007 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x řízených xxxxxxxx organizací xxxxxxxxxx xxxx sdružením organizací xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx;

x)

„xxxxxxxxxx výchozího xxxxx“ xx xxxxxx xxxxxxxxx ukazatel odrážející xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx začátku xxxxxxxxxxxx xxxxxx, který xxxx xxxxxxxxxx informace xxxxxxxx:

x)

xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx účely xxxxxxxxx vnitrostátní xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx operační xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx,

xx)

xxxx xxxxxxxxxx údaj, xx jehož xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x dopad xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

xxx)

xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx základě xxxxx vnitrostátních xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx 125x xxxxxxxx (XX) x. 1234/2007. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxx přijmout xxxx xxxxxxxxxx týkající xx jasně xxxxxxxxxx xxxxxx právnických xxxx xxx xxxxx uplatňování xxxxxx 125x nařízení (XX) č. 1234/2007.

Xxxxx 2

Xxxxxxxxx vztahující xx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Článek 20

Xxxxxxx xxxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 125b xxxxxxxx (XX) č. 1234/2007 xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 125b odst. 1 xxxx. c) xxxxxxxxx xxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy xxxxxx organizace producentů xxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx tehdy, jsou-li xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx schopny xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, x xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, či jinak.

Xxxxxx 21

Minimální počet xxxxx

Xxx stanovení xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx. 125x xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx (XX) x. 1234/2007 xxxxx xxxxxxx státy xxxxx, xx pokud xx organizace žádající x xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxx, kteří xxxx sami xxxxxxxxx xxxxx či jasně xxxxxxxx složky právnických xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, lze minimální xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx základě xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx těchto xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx osob.

Xxxxxx 22

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

1.   Xxxxxxxxx xxxx členství xxxxxxxxxx nesmí být xxxxxx než xxxxx xxx.

2.   Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Členské xxxxx stanoví xxxxx xxx vystoupení, xxxxx xxxxxxx být delší xxx šest xxxxxx, x xxxx, xx xxxxxx vystoupení xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 23

Struktura x xxxxxxx organizací xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx měly x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x vybavení xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 122 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. x) x x xx. 125x odst. 1 xxxx. e) xxxxxxxx (XX) x. 1234/2007 x x xxxxxxxxx xxxxxx nezbytného fungování, xxxxxxx xxxxx xxx x:

x)

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx;

x)

xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx produkce xxxxxx xxxxx;

x)

xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x

x)

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 24

Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx

1.   Pro xxxxx xx. 125b xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxx (ES) x. 1234/2007 se xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx vypočte xx stejném základě xxxx xxxxxxx produkce xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx 50 x 51 xxxxxx xxxxxxxx.

2.   Xxxxx jeden xxxx xxxx členů organizace xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx historické údaje x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx, může xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx tři xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx producentů xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ovoce x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, x němž xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 25

Poskytnutí technických xxxxxxxxxx

Xxx xxxxx xx. 125x xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx (XX) č. 1234/2007 xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx producentů, xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx vyžadující xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředků, xx xx to, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sama, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx subjektům.

Xxxxxx 26

Hlavní činnost xxxxxxxxxx producentů

1.   Hlavní činnost xxxxxxxxxx producentů xx xxxx koncentrace xxxxxxx x uvádění xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x pro xxxxx je xxxxxx, xx trh.

2.   Xxxxxxxxxx producentů xxxx prodávat xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx ani xxxxx xxxxxxxx organizací producentů, xxxxx xx xxx xxxxxxx produkty xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx hodnota xxxx xxxxxxxx nižší xxx xxxxxxx její xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx podle článku 50.

3.   Xx xxxxxxx činnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxx x zeleniny, xxxxx xxxx přímo xxxxxxx xx jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x x xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

4.   X případě uplatnění xx. 50 xxxx. 9 xxxxx odstavec 3 xxxxxx xxxxxx xx 1. xxxxx 2012 obdobně xxx xxxxxxx xxxxxxx podniky.

Xxxxxx 27

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

1.   X xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx mohou xxxxxxx xxxxx povolit xxxxx xxxxxx 125x nařízení (XX) x. 1234/2007, xxxx patřit xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx.

2.   Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx producentů xxxxxxx xxxxxxxxx xx rozumí, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x zajišťování dotčené xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx jednoho xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx činnosti i xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a dohled xxx obchodní xxxxxxx x zajišťování xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 28

Nadnárodní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1.   Xxxxx nadnárodní organizace xxxxxxxxxx je xxxxxxx x členském státě, x němž xx xxxx organizace xxxxxxxxxx xxxxxxxx podniky xx xxxxxxxx počet členů xxxx x xxxx xxxxxxxx významné xxxxxx xxxxxxxx uváděné xx xxx.

2.   Xxxxxxx stát, x xxxx se xxxxxxx xxxxx nadnárodní organizace xxxxxxxxxx, xxxxxxxx za:

x)

xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

x)

schválení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxx nezbytné xxxxxxx spolupráce x xxxxxxxxx členskými xxxxx, x nichž se xxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx členskému xxxxx, xx xxxxxx xx umístěno xxxxx, x přiměřené xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; x

x)

xxxxxxxxxx xxxxxxx příslušné xxxxxxxxxxx xx vyžádání xxxxxx členských xxxxx, x xx xxxxxx xxxxx platných xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx států.

Xxxxxx 29

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1.   Xxxxx xxxxx x xxxx organizací xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx producentů xxxxxxx fúzí organizace, xxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxx subjekt xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx producentů, xxxxx xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx xxxx může xxxxxxxxxx x souběžném x xxxxxxxxx provádění xxxxxxxx xx xx 1. xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx programy od xxxxxxxx fúze sloučit. Xxxxxxxx programy xx xxxxxxx v souladu x xxxxxx 66 x 67.

2.   Xxxxxxxx xx xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx organizacím xxxxxxxxxx, xxxxx o xx požádají xx xxxxxxx řádně xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, aby xxxxxx xxxxxxxxx oddělené xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx až xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 30

Členové, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

1.   Členské xxxxx xxxxx stanovit, xxx x xx jakých xxxxxxxx xxxx být xxxxxxx xx člena xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx není xxxxxxxxxxx.

2.   Xxx xxxxxxxxx podmínek xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 členské xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx soulad x xx. 122 xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. x) xxxxx xxx) x čl. 125x xxxx. 3 písm. x) xxxxxxxx (ES) x. 1234/2007.

3.   Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x odstavci 1:

x)

xxxxxx xxxxx v xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx uznání;

x)

xxxxxxxxxxx přímo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxx omezit xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nebo právnických xxxx hlasovat x xxxxxxxxxxxx týkajících se xxxxxxxxxx fondů, x xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2.

Xxxxxx 31

Demokratická kontrola xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx všechna xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vlivu xxxxxx xxxx xxxx členy xxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx producentů, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

2.   Xxxxx xx organizace xxxxxxxxxx xxxxx vymezenou složkou xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx státy xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx o xxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx rozhodnutí organizace xxxxxxxxxx.

Xxxxx 3

Xxxxxxxx organizací xxxxxxxxxx

Xxxxxx 32

Xxxxxxxx xxx organizace xxxxxxxxxx xxxxxx pro sdružení xxxxxxxxxx producentů

Článek 22, xx. 26 odst. 3, xxxxxx 27 x 31 xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx sdružení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx prodejní xxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxx xx. 26 xxxx. 2.

Xxxxxx 33

Xxxxxx sdružení xxxxxxxxxx producentů

1.   Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx producentů xxxxx xxxxxx 125c xxxxxxxx (XX) č. 1234/2007 xxxxx xxx xxxxxxx xxxx činnosti xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx.

2.   Xxxxxxxx organizací xxxxxxxxxx xxxx být xxxxxx xxxxx xxxxxx 125x xxxxxxxx (ES) č. 1234/2007 x xxxx xxxxxxxxx libovolné činnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx, jestliže v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx pokračují xxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 34

Xxxxxxx sdružení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1.   Xxxxxxx xxxxx mohou stanovit, xxx a xx xxxxxx podmínek xxxx xxx přijata xx xxxxx sdružení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx organizací xxxxxxxxxx.

2.   Xxxxxxx uznaného sdružení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kteří xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

x)

xxxxxx bráni x xxxxx pro xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx;

b)

nevyužívají xxxxx opatření xxxxxxxxxxx Xxxx.

Xxxxxxx xxxxx mohou xxxxxxx, omezit nebo xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx týkajících se xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 35

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1.   Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx státě, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx počet xxxxxxxxx organizací xxxx x xxxx členské xxxxxxxxxx dosahují významné xxxxxx xxxxxxxx uváděné xx trh.

2.   Členský stát, x němž xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx organizací producentů, xxxxxxxxx xx:

a)

uznání xxxxxxxx;

x)

v xxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxx operačního programu xxxxxxxxxxxx sdružení;

x)

xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx státy, x xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jde o xxxxxxxxxx podmínek xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x sankcí. Xxxx xxxxxxx členské xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx státu, ve xxxxxx je xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; x

x)

xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx členských xxxxx, x xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, ostatním xxxxxxxx xxxxxx, v xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx, v xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx členských xxxxx.

Xxxxx 4

Seskupení xxxxxxxxxx

Xxxxxx 36

Předkládání xxxxx xxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx složka xxxxxxxxx osoby xxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu členského xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx sídlo, xxxx xxxxxx xxxxxxx v xx. 125e xxxx. 1 xxxxxxxx (XX) x. 1234/2007.

2.   Členské státy xxxxxxx:

x)

xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx osoba xx xxxxx vymezená xxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx;

x)

xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, obsah x provádění plánů xxxxxx;

x)

xxxxxx, x xxxx xx dřívější xxxx xxxxxxxxxx producentů xxxxxxxx xxxxxxxx xx seskupení xxxxxxxxxx xxxx, co xxxxxxx tuto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v souvislosti x produkty, xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x

x)

xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 37

Obsah xxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx:

x)

xxxxx počáteční xxxxxxx, xxxxxxx pokud xxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx podrobných xxxxx x xxxxxxx, produkci, xxxxxx xxxxxxx produkce xxxxxxx xx xxx, xxxxxxx na xxx x infrastruktuře, kterou xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x dispozici, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx vlastnictví xxxxxxxxxxxx členů xxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

x)

xxxxx data xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx trvání, xxxxx xxxxx přesáhnout pět xxx, x

x)

xxxxxxxx a xxxxxxxxx, které je xxxxx provést x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 38

Schvalování xxxxx xxxxxx

1.   Xxxxxxxxx orgán xxxxxxxxx xxxxx rozhodne x xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xx obdržení xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx státy xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

2.   Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x výdajů x rámci xxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, která musí xxxxxxxxx producentů xxxxxxx, xxx splnilo xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xx organizaci xxxxxxxxxx xxxxx xx. 125x xxxx. 1 xxxxxxxx (XX) č. 1234/2007.

3.   Xx xxxxxxxxxx shody xxxxxxxxx x xxxxxx 111 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx:

x)

xxxxxx plán x xxxxx xxxxxxxxx uznání;

b)

xxxxxx xx xxxxx xxxxx;

x)

zamítne xxxx.

Xxxx může xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx poté, xx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x).

Xxxxxxxxx xxxxx členského xxxxx o xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx právnickou xxxxx nebo jasně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 39

Provádění plánů xxxxxx

1.   Xxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 1. xxxxxx. Členské xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx producentů xxxxxxx, xxx tato xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx období.

Pro xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx. 37 písm. x) xxxxxx xxxx xxxxxx:

x)

xxx 1. xxxxx xxxxxxxxxxxxx po datu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx členského státu; xxxx

x)

xxxxx kalendářní xxx xx xxxx xxxx xxxxxxx.

Xxxxx rok provádění xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx 31. prosince xxxxx roku.

2.   Xxxxxxx státy xxxxxxx xxxxxxxx, za xxxxx mohou seskupení xxxxxxxxxx požádat xxxxx xxxxxxxxx plánů x xxxxxx xxxxx. X xxxxx žádostem xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokumentace.

Členské xxxxx xxxxxxx podmínky, xx jakých xxxxx xxx plány xxxxxx xxxxxxx xxxxx ročního xxxx půlročního xxxxxx xxx předchozího souhlasu xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xx xxxxxxx producentů xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

3.   Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx rozhodne x xxxxxxx plánů xx xxx měsíců xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xx zvážení xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Pokud xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxx přijato x uvedené xxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 40

Xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1.   Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx žádost x uznání xxxxx xxxxxx 125x xxxxxxxx (XX) x. 1234/2007. Xxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx koncem xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xx. 125x xxxx. 1 xxxxxxxx (XX) x. 1234/2007.

2.   Xxx dne xxxxxx xxxxxxx žádosti xxxx dotčené xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 63.

Xxxxxx 41

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx producentů

1.   Hlavní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx koncentrace xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x pro xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx trh.

2.   Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx prodávat xxxxxxxx xxxxxxxxxxx od xxxxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxx seskupení, xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx než xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx seskupení x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 42

Xxxxxxx produkce xxxxxxx xx xxx

1.   Xxxxxxxxxx xx. 50 odst. 1 xx 4 x xxxx. 7 x xx. 50 xxxx. 6 xxxxx xxxx se xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

2.   Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx trh xxxxxxx x 35 % x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxx producentů xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx nemohlo xxxxxxxx, xxxxxxx xx x xxxx, že celková xxxxxxx xxxxxxxx uvedené xx trh činí 65 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x deklarované v xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx x xxxxxxx x platností xxx xxxxxxxx předchozí roční xxxxxx, x xxxxx xxxxxx neexistuje, pak xxxxxxx xxxxxxxxxxx prvotně xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

3.   Xxxxxxx produkce xxxxxxx xx xxx se xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx období, xx xxx se x xxxxxxx xxxx.

Xxxxxx 43

Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx

1.   Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 103a xxxx. 3 nařízení (ES) x. 1234/2007 se xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx jde o xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 1 000 000 EUR.

2.   Podpora xxxxx xx. 103x xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx (XX) x. 1234/2007 xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx producentů xxxxxxxxx xxxxx strop xx xxxx 1 000 000 XXX.

3.   Xxxxxxx xxxxxxx x xx. 103x xxxx. 1 xxxxxxxx (XX) x. 1234/2007 xx vyplácí:

x)

x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx období xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx

x)

xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx období, jestliže xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx jestliže x xxxxxx xxxxx článku 125x xxxxxxxx (ES) x. 1234/2007 xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. X takovém xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx strop xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxx.

Pokud xx xxxxxxxx kontroly, xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx splátek použít xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx trh xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx mezi xxxxxxxx musí xxx xxxxxx než xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx období.

4.   Xxxxxxx xxxxxx platným pro xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 xx směnný xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx prvním xxxx xxxxxx, za xxx xx xxxxxxxxx podpora xxxxxxxxx.

Xxxxxx 44

Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx uznání xxxxx xx. 37 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 103a xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx (ES) x. 1234/2007, xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx seskupení xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

X xxxxxxx Unie xxxx xxxxxxxxx investice, které xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x ostatních xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx seskupení xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 45

Žádost x xxxxxxx

1.   Xxxxxxxxx producentů xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx. 103x odst. 1 xxxx. x) a x) xxxxxxxx (XX) x. 1234/2007 během xxx xxxxxx od xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx půlročního xxxxxx xxxxx čl. 43 xxxx. 3 xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxx xxx xxxxxx, xx xxx xx x xxxxxxx xxxx.

2.   Xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx pouze xxxxx, je-li xxxx xxxxxx členěn xx xxxxxxxxxx období podle xx. 39 xxxx. 1. Xxxxxxx žádosti x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

x)

xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) č. 1234/2007, jakož x xxxx xxxxxxxx, x

x)

přímo xxx nepřímo xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a nebude xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Unie x členských xxxxx xxx akce xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx uznání, na xxxxx se xxxxx xxxxxx xxxxxxxx poskytuje xxxxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxx.

3.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx období xxxxx xxxxxx xx přijetí xxxxxxx.

Xxxxxx 46

Způsobilost

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx způsobilost xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx podporu xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx zjistily, xxx xx poskytnutí xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxx tom x xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx seskupením xxxxxxxxxx, x nichž xxxxxxx xxxxxxxxx seskupení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jakož x xx všem xxxxxxx xxxxx mezi xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a seskupeními xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 47

Xxxxxxxx xxxxx Xxxx

1.   Xxxxx Xxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 103x xxxx. 1 xxxx. a) xxxxxxxx (XX) x. 1234/2007 činí:

x)

75 % x xxxxxxxxx způsobilých x xxxxxxx x cílem xxxxxxxxxxx x

x)

50 % x xxxxxx oblastech.

Zbytek xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx. X žádosti x xxxxxxx xxxx nutno xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

2.   Xxxxx Xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 103x xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx (XX) č. 1234/2007, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx procentní xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx:

a)

50 % x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx s cílem xxxxxxxxxxx a

b)

30 % v xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx, xx xx budou xx způsobilých xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Finanční xxxxx xxxxxxxx podpory xx xxxxxxxxxxx investičních nákladech xxxx xxxxxxx:

x)

25 % x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx a

x)

45 % x xxxxxx oblastech.

Xxxxxx 48

Xxxx

1.   Podpora stanovená x xx. 103a xxxx. 1 xxxxxxxx (XX) č. 1234/2007 xxxx xxx poskytnuta xxxx nadále poskytována xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kterým xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x která xxxxxxx xxxx xxxx xxxx více seskupení xxxxxxxxxx, jimž xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx uznání.

2.   Xxx xxxxxxx výše xxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx fúzí xxxxxxxxx producentů, která xxxx xxxxxxxx.

3.   Xxxxxxxx fúzi xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx producentů, xxxxxxxx xxxx subjekt xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx producentů, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx uděleno xxxx xxxxxxx.

4.   Xxxxxxxx xxxxxxxxx producentů, xxxxx xxxx uděleno xxxxxxxxx uznání, xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx producentů, xxxx xxxxxxxx subjekt nadále xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx uznání xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx podle xx. 103x odst. 1 xxxxxxxx (ES) x. 1234/2007. Xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x změnu xxxxx xxxxxxxxxx programu a x xxxxxx účelu xx obdobně použije xxxxxx 29.

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx producentů před xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 49

Xxxxxxxx xxxxxx

1.   Xxxxxxxxxxx xxxxxxx stanovené v xx. 103x xxxx. 1 xxxxxxxx (ES) x. 1234/2007 xx xxxxxxxx, xxxxxxx je xxxxxxx uznání.

2.   Při předkládání xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx nařízení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx nedocházelo ke xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx.

3.   Xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxxx xxxxx xx. 103x xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx (XX) x. 1234/2007 xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

4.   Xxxxxxx xxxxx stanoví xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Toto xxxxxx xxxxx přesáhnout čtyři xxxxxx.

KAPITOLA XX

Xxxxxxxx fondy x xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx 1

Hodnota produkce xxxxxxx xx trh

Xxxxxx 50

Xxxxxx xxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxx organizací xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx organizace xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx členů x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, které nemusí xxxxxxxx xxxxxxxx normy, xxxxx se uvedené xxxxx xxxxx xxxxxx 4 xxxxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx vstupují. Xxxxxxx státy stanoví xxxxxxxx x zamezení xxxxxxx započítávání.

3.   Hodnota xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx odvětví xxxxx x zeleniny.

Hodnota produkce xxxxx x zeleniny xxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, které byly xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx a zeleniny xxxxxxxxx x xxxxxxx X xxxxx X xxxxxxxx (XX) č. 1234/2007 xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxx x xxxxxxx XX xxxxxx xxxxxxxx, xx xx přepracování xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 9 tohoto xxxxxx, ať xx xxxx, nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx však xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx produktů. Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx:

x)

53&xxxx;% pro xxxxxx xxxxx;

x)

73&xxxx;% xxx koncentrované xxxxx;

x)

77&xxxx;% xxx rajčatové xxxxxxxxxxx;

x)

62&xxxx;% xxx zmrazené xxxxx x xxxxxxxx;

x)

48&xxxx;% xxx xxxxxxxxxxxx ovoce x xxxxxxxx;

x)

70&xxxx;% xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxx (xxxxxxxx);

x)

81&xxxx;% xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx vodě;

h)

81 % xxx sušené xxxxx;

x)

27&xxxx;% xxx xxxx xxxxxxx x ovoce x xxxxxxxx;

x)

12&xxxx;% xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx byliny;

k)

41 % xxx xxxxxx xxxxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxx organizacím xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx do xxxxxxx xxxxxxxx uvedené xx trh xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxx uvedené xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxx, x xxxxx xx naloží v xxxxxxx s ustanoveními xx. 103x odst. 4 xxxxxxxx (XX) x. 1234/2007, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx výši xxxxxxxx xxxx těchto xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx referenčním xxxxxx.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx organizace. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx. 125x xxxx. 2 písm. x) a x) xxxxxxxx Rady (XX) x. 1234/2007 xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxx u xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

7.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxx a zeleniny xxxxxxx xx xxx xx xx xxxx „x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx produkt xxxxxxx x xxxxxxx X části IX xxxxxxxx (XX) č. 1234/2007, který xx xxxxxxxxxx a balený, xxx:

x)

XXX;

x)

xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx mezi xxxxxx xxxxxx x balírny xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx místem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx značná. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, o xxxxx se xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x různých xxxxxx dodání xxxx xxxxxxxx, x ve xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx pojmem „značná“.

8.   Hodnota xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx může xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx „xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx“, a xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxxx 7.

9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx trh xx xxxx možno xxxxxxxxx ve fázi „xx xxxxxxxx dceřiného xxxxxxx“ xx tomtéž xxxxxxx jako x xxxxxxxx 7, xxxxx xxxxxxx 90&xxxx;% xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vlastní:

a)

jedna xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a/nebo

b)

s xxxxxxxx schválení xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx organizací xxxxxxxxxx xxxx sdružení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, přispívá-li xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x čl. 122 xxxxxx pododstavci písm. x) x x xx. 125x xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx (XX) x. 1234/2007.

10.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx produkce xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx fázi „x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx“ x xxxxxxxx přidanou xxxxxxxxxxxx xxxxxxx činnosti, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx svým xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxx v xxxxxxxx 9.

11.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jevu, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx či xxxxxxxx xxxxxx, veškerá xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx úrody podle xxxxxxxx XXX xxxxxx 6 nebo rovnocenných xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx.

Xxxxxx 51

Xxxxxxxxxx xxxxxx

1.   Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx. 103d xxxx. 2 xxxxxxxx (XX) č. 1234/2007 xx xxxxxxxxxx každý xxx xx základě xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, které stanoví xxxxxxx státy.

2.   Referenční xxxxxx xxxxxxx členské xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx:

x)

xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1. xxxxx tři roky xxxx xxxxx, xx xxxxx se xxxx x podporu, x xxxxxxx xxxxxxxxxx 31. xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx rokem, xx xxxxx xx xxxx x xxxxxxx, nebo

x)

průměrnou xxxxxxx tří po xxxx následujících dvanáctiměsíčních xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 1. ledna pět xxx před xxxxx, xx xxxxx xx xxxx x xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 31. xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx který xx xxxx o xxxxxxx.

3.   Toto xxxxxxxxxxxxxxx období je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx producentů.

Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx referenčního období xx během xxxxxxxxxx xxxxxxxx nemění, xxxxx xxxxx odůvodněných situací.

4.   Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx produktu xxxxxxx x 35 % x xxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxx producentů xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx x xxxx, xx xxxxxxx produkce xxxxxxx xx trh xxxx x xxxxxx xxxxxxxx 65 % xxxxxxx x předcházejícím referenčním xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx důvody podle xxxxxxx pododstavce.

5.   Pokud nedávno xxxxxx organizace xxxxxxxxxx xxxxxx dostatečné xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx 2, za xxxxxxx xxxxxxxx uvedené xx xxx xx xxxx xxxxxxxxx tržní xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx uvedla xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx svého xxxxxx.

První xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx organizace xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxx.

6.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nezbytná xxx shromáždění xxxxxxxxx x hodnotě produkce xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx producentů, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

7.   Xxxxxxxx xx xxxxxxxx 1 x 6 se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx vypočte x souladu x xxxxxxxx předpisy xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx schválených do 20. xxxxx 2010 xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx uvedené xx xxx xx xxxx 2007 vypočítá xx xxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxx v referenčním xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx uvedené na xxx od roku 2008 xx vypočítá xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx platných x xxxx 2008.

X případě xxxxxxxxxx xxxxxxxx schválených xx 20. xxxxx 2010 xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx od roku 2008 xxxxxxxx na xxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxx, xxx xxx operační xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx 2

Provozní xxxxx

Xxxxxx 52

Řídící činnosti

Členské xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxx fondy xxxx xxxxxx takovým xxxxxxxx, xxx xxxxxxx auditoři xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x kontrolovat jejich xxxxxx x xxxxxx x udělovat xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx.

Xxxxxx 53

Financování xxxxxxxxxx xxxxx

1.   Xxxxxxxx příspěvky xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx. 103b xxxx. 1 xxxxxxxx (ES) x. 1234/2007 xxxxxx xxxxxxxxxx producentů.

2.   Xxxxxxx producenti xxxx xxxxxxx využívat xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx producenti xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x využívání xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx provozního xxxxx.

Xxxxxx 54

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx příspěvku

1.   Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx svému xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx do 15. xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxx, xxxxxxxxx svých xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx spolu x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

Členské xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx 15. xxxx.

2.   Xxxxxxx xxxxxxxxxx výše xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx. Xxxxxxx se xxxxxxx xx xxxxxx na xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx.

Oddíl 3

Operační xxxxxxxx

Xxxxxx 55

Vnitrostátní xxxxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 103f xxxx. 2 xxxxxxxx (ES) x. 1234/2007 xx xxxxxxx x souladu x xxxxxx xxxxx xxxxxxx XXX. Strategie xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx XX xxxxx XX xxxxxxxx XX oddílů X x Xx xxxxxxxx (XX) č. 1234/2007 x této hlavy.

2.   Vnitrostátní xxxxxxxxx, xxxxxx začlenění xxxxxxxxxxxxxx xxxxx podle xx. 103x xxxx. 1 nařízení (ES) x. 1234/2007, xx xxxxxxx xxxx xxx, xxx se x xxxxx roce xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx Komisi a xx xxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx x xx. 103x xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxxxxxxx nařízení (XX) x. 1234/2007.

3.   Součástí xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx analýza xxxxxxx xxxxxxx, xx jejíž xxxxxxxxx xxxxxxxx členský xxxx. Xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx, určují xxxx xxxxxxxxx operačními xxxxxxxx xx splnění xxxxxx prioritních xxxxxx, xxxxxxxxx výsledky x xxxxxxxxxxxxxx xxxx, jichž xx třeba dosáhnout xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx se nejvhodnější xxxxxxxx a akce xxx dosahování těchto xxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx strategie x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx pozměňovat, x xx xxxxxxx xx základě xxxxxxxxx x hodnocení. Tyto xxxxx se provádějí xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx rok.

5.   Členské xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx maximální xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx akce xx xxxxxx, aby xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 56

Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx opatření

1.   Kromě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rámce xxxxx xx. 103f xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1234/2007 xxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx změny xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Komise xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx státům xxxxxxxx, xxxx xxxx xx xxxxxx.

2.   Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x soulad, xxxxx xxxx environmentální xxxxxxxx xxxxxxx v rámci xxxxxxxxxx programu xxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 103f xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx větou xxxxxxxx (XX) č. 1234/2007. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx tohoto xxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxx stanoví xxxx xxxxxxx seznam xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx použitelných x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx. 103x odst. 3 xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1234/2007. U xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx opatření xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx uvede:

x)

xxxxxxxxxx xxxx xx základě xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x

b)

xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx.

3.   Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx agroenvironmentálním xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx stejnou xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx. Pokračují x xxxxxxxxx operačním programu, xxxxx xx xxxx xxxxxx podobných agroenvironmentálních xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx operačního xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx však xxxxx povolit xxxxxx xxxx trvání xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx případech xxxxxxx jejich xxxxxxxxx, x to xxxxxxx xx xxxxxxx výsledků xxxxxxxxx v polovině xxxxxx xxxxx čl. 126 xxxx. 3 xxxxxx nařízení.

Xxxxxxxxxxxx rámec xxxxxxxx xxxx trvání xxxx xxxxx prvního xxxxxxxxxxx x v xxxxxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx programu.

Xxxxxx 57

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Členské státy xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1234/2007 a xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx týkat xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 58

Xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx venkova

1.   S xxxxxxxx odstavce 2 xxxxx xxxxx, xx xxxxx xx vztahují xxxxxxxx stanovená tímto xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 1698/2005 (9).

2.   Xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx způsobilým podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podpora x xxxxxxx x xx. 5 odst. 6 xxxxxxxx (XX) x. 1698/2005, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx příjemce xxxx xxxxxxx xx xxxxx akci xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

K xxxxxx xxxxx xxxxxxx státy xxx xxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxxx xxxxxx výjimky xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zajistí, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx článku 55 xxxxxx nařízení xxxxxxxxxx xxxxxxxx a správní xxxxxxxx, xxxxx budou xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx venkova.

3.   X xxxxxxx xxxxxxx x aniž xxxx dotčena xxxxxxxxxx xx. 103x xxxx. 3, xx. 103x xxxx. 1 x 3 x xxxxxx 103x xxxxxxxx (ES) x. 1234/2007 x xxxxxx 47 xxxxxx xxxxxxxx, nepřekročí xxxx xxxxxxx pro opatření, xx která xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

4.   Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx opatření, xxxxx xxxxxxxx stálých xxxxx, je xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx X xxxxxxxx (ES) x. 1698/2005 xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx platby. Tyto xxxxxx xxxxx být xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, přičemž se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx třeba xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle článku 55 xxxxxx nařízení x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx producentů. Xxxxxx na xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 16x xxxxxxxx (XX) x. 1698/2005.

5.   Xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx opatření, xxxxx xx netýkají xxxxx xxx xxxxxxx konkrétního xxxxxxx.

Xxxxxx 59

Xxxxx operačních xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx:

x)

popis xxxxxxx xxxxxxx, založený xxxxx potřeby xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výchozího xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx VIII;

x)

cíle programu xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx x vnitrostátní xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx, že xx x souladu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx činností. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx odkazuje xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x vyznačuje měřitelné xxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx;

x)

podrobný popis xxxxxxxx, včetně xxxxxxxx xxx předcházení xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxx obsahuje xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx provádění xxxxxxxx. X popisu xxxx xxx xxxxxxx, xx xxxx xxxx:

i)

různá xxxxxxxx xxxxxxxx jiná xxxxxxxx x jsou x xxxx x xxxxxxx, xxxxxx opatření financovaných xxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxx z xxxxxx xxxxx Unie, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxx xxxxxx se xxxxx xxxxxxx rovněž xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx prováděná x xxxxx předchozích xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

xx)

x různých xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx riziko xxxxxxx financování x xxxxx Xxxx;

d)

dobu xxxxxx xxxxxxxx x

x)

xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx:

x)

xxxxxx xxxxxxx x xxxx finančních xxxxxxxxx,

ii)

xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx provozního xxxxx,

xxx)

xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx rozdílů xx xxxx příspěvků x

iv)

xxxxxxxx x xxxxxx rozvrh xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx každý rok xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 60

Xxxxxxxxxxx xxxx x rámci operačních xxxxxxxx

1.   Xxxxxxxx xxxxxxxx nezahrnují xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx x xxxxxxx XX.

2.   Výdaje x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Členské xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx předem a xxxxx odůvodněným způsobem xxxxxxxx xxxxxxxxxx paušální xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx:

x)

xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx XX;

x)

x xxxxxxxxxxx vnějších xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, vzniklých xxx xxxxxxx železniční xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx opatření xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x

x)

u xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx příjmu v xxxxxxxx environmentálních opatření, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 53 xxxx. 2 xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x. 1974/2006 (10).

Xxxxxxx státy xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx nejméně xxxxxx za pět xxx.

3.   Xxx akce xxxxx xxx xxxxxxxxx, musí xx x xxxx xxx 50 % produktů (xxxxx xxxxxxx), na xxxxx se akce xxxxxxxx, xxxxxx o xxxxxxxx, pro xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx mohly xxx do xxxxxx 50 % xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx členů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo od xxxxx jiné organizace xxxxxxxxxx xx sdružení xxxxxxxxxx producentů. Článek 50 xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx.

4.   Xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tato xxxxxxxx:

x)

xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx se navzájem xxxxxxxx x jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxx kombinace xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ušlý příjem x dodatečné xxxxxxx xxxxxxx x důsledku xxxx xxxxxxxxx;

x)

závazky týkající xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, přípravků na xxxxxxx rostlin nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, pokud mohou xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx takovým xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx dostatečnou xxxxxx ohledně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx;

c)

xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovené xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 94/62/XX (11).

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx vnitrostátních xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 55 xxxxxx nařízení maximální xxxxxxxxx podíl xxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx spojené x xxxxxxxxxx x xxxxx šetrným x xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx nesmí xxx xxxxx než 20 %, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx zvláštní xxxxxxxxxxxx xxxx regionální okolnosti, xxxxx je xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

5.   Xxxxxxxxx, včetně xxxxxxxx x xxxxx leasingových xxxxx, jejichž xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, mohou xxx x řádně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx je xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx.

X xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x)

xxxxxxxx x provoznímu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

x)

xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx.

6.   Xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx x jednotlivých xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxx členů organizací xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx x x xxxxxxx, xx xxxx xxxx svěřeny členům xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx producentů, xxxxx přispívají x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx zajistí, aby xxxx investice xxxx xxxx zbytková xxxxxxx xxxxxxxxx. X řádně xxxxxxxxxxxx případech xxxx xxxxx členské státy xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx investici xx její xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

7.   Investice x xxxx spojené x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x podpoře, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x akce xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xx. 103c xxxx. 1 xxxxxxxx (XX) x. 1234/2007, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xx. 122 prvním xxxxxxxxxxx písm. x) xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxx xx vnitrostátní strategii xxxxx xx. 103x xxxx. 2 nařízení (XX) x. 1234/2007.

Xxxxxx 61

Xxxxxxx, xxxxx xx třeba xxxxxxxxx

X xxxxxxxxx programům xx xxxxxxxx xxxxxxx:

x)

doklad x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx;

b)

xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx bude xxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1234/2007 x xxxx xxxxxxxx, x

x)

xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxx x nepřijme xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx od Xxxx xxxx xx členského xxxxx, xxxxx xxx x xxxx, které xxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx.

Xxxxxx 62

Operační xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1.   Členský xxxx může xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx producentů, xxx xxxxxxxxxx celý xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxx byly xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx jeho xxxxx, xxx xxxxx se xxxxxxxxxxxxx.

2.   Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xxxx členy, a xx včetně xxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 103x xxxxxxxx (XX) x. 1234/2007.

3.   Xxxxxxx státy xxxxxxx, aby

x)

xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx producentů, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx z provozních xxxxx xxxxxx organizací xxxxxxxxxx. Tyto xxxx xxxx xxxxx financovat xxxxxxx xxxxxxx příspěvku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx členy sdružení, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kteří nejsou xxxxxxxxxxxx producentů xxxxx xxxxxx 34;

b)

tyto xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zúčastněných organizací xxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

4.   Xxxxxx 58, 59 x 60, xx. 61 xxxx. b) x x) x xxxxxx 63 xx 67 xx použijí xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx sdružení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 59 xxxx. x) xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx sdružení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 63

Xxxxx pro xxxxxx

1.   Xxxxxxxxxx producentů předkládají xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx příslušnému xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx 15. xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx.

2.   Xxxxxxxx právnická xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx složka xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx seskupení xxxxxxxxxx, xxxxxxxx žádost x uznání xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxxx operační xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1. Xxxxxxxxx operačního xxxxxxxx xx podmíněno xxxxxxxx xxxxxx nejpozději xx data xxxxxxxxxxx x xx. 64 xxxx. 2.

Xxxxxx 64

Xxxxxxxxxx

1.   Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx:

x)

xxxxxxxxx výši xxxxxxxxxx xxxxx x operační xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1234/2007 x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx;

b)

schvaluje xxxxxxxx programy, pokud xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx změny, xxxx

x)

zamítne xxxxxxxx programy nebo xxxxxx části.

2.   Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xx 15. xxxxxxxx roku, x xxxx byly xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 15. prosince.

X xxxxx zdůvodněných xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx členského státu xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx do 20. xxxxx po datu xxxxxxxxxx. Rozhodnutí o xxxxxxxxx xxxx stanovit, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx od 1. xxxxx roku následujícího xx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 65

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxx

1.   Xxxxxxxxxx producentů xxxxx xxxxxxxxxx do 15. xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx programů (xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx), které xxxx xxxxxx xx 1. xxxxx následujícího xxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxx mohou xxxxx xxx předkládání xxxxxxx posunout.

2.   X xxxxxxxx x změny xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

3.   Xxxxxxxxx xxxxx členského xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x změnách xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 15. xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

X xxxxx zdůvodněných xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx členského xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 20. xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx výdaje xxxx xxxxxxxxx xx 1. xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx předložení žádosti.

Xxxxxx 66

Xxxxx operačních xxxxxxxx během xxxx

1.   Členské xxxxx xxxxx povolit xxxxx operačních programů xxxxx roku za xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx.

2.   Xxxxxxxxx orgán xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx operačních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 20. xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx, xxx xxxxx se x xxxxx xxxx.

3.   Xxxxxxxxx xxxxx členského xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxx:

x)

xxxxxxxx xxx operační xxxxxxxx xxxxx xxxxxx;

x)

xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

x)

xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxx o 25 % xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx částku xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, jejž xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx operačního programu. Xxxxxxx státy xxxxx xxxxx xxxxxxxxx podíl xxxxxx v případě xxxx organizací xxxxxxxxxx xxxxx xx. 29 xxxx. 1;

x)

v případě xxxxxxxxx článku 93 xxxxxxx částku x xxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podporu.

4.   Členské xxxxx xxxx xxxxxxxx, xx nichž xxxxx xxx operační programy xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Tyto xxxxx xxxx způsobilé pro xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu.

Xxxxxx 67

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

1.   Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx 1. xxxxx do 31. xxxxxxxx.

2.   Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 15. xxxxxxxx se xxxxxxxxx xx 1. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx.

Provádění programů xxxxxxxxxxx xx 15. xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxx.

Odchylně xx prvního x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx použití xx. 64 odst. 2 xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx. 65 odst. 3 xxxxxxx pododstavce xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx uvedených xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 31. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx 4

Xxxxxxx

Článek 68

Xxxxxxxxx výše xxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxx organizacím xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx schválenou xxxx xxxxxxx xxxxx xx. 103&xxxx;x xxxx. 3 xxxxxxxx (ES) x. 1234/2007 xx 15. xxxxxxxx xxxx, xxxxx předchází roku, xx xxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X xxxxxxx xxxxxxx xx. 64 xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx čl. 65 xxxx. 3 xxxxxxx pododstavce xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx podpory do 20. xxxxx xxxx, xx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 69

Xxxxxxx o xxxxxxx

1.   Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podávají xxxxxxxxxxx orgánu členského xxxxx žádost x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx částku xxxxxxx xx každý xxxxxxxx xxxxxxx, na který xx xxxxxxx požadována, xx 15. xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

2.   X xxxxxxxx x podporu xx xxxxxxxx podkladová xxxxxxxxxxx, v xxx xx uvádí:

a)

xxxxxxxxxx xxxxxxx;

x)

xxxxxxx xxxxxxxx uvedené xx xxx;

x)

xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx organizace xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx samé;

x)

výdaje xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

x)

xxxxxx týkající xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jednotlivých xxxx;

x)

xxxxx provozního fondu xxxxxxxxxx xx opatření xxx předcházení xxxxxx x jejich xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx;

x)

xxxxxx s čl. 103x xxxx. 2, x xx. 103x xxxx. 3 prvním xxxxxxxxxxxx x s xxxxxxx 103d xxxxxxxx (XX) č. 1234/2007;

x)

xxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx strany Xxxx xxxx vnitrostátní xxxxxxxxxxx, pokud xxx x xxxxxxxx xxxx xxxx, xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx, a

i)

xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx akce x xxxxxxx žádosti x platbu xx xxxxxxx standardní xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx. 60 xxxx. 2.

3.   Žádosti x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, avšak neuskutečněné xxxxxx, pokud xx xxxxxxx, že:

x)

xxxxxxx činnosti xxxxxxx xxx provedeny xx 31. xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx operačního xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxx organizace xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx;

b)

xxxx xxxxxxxx xxxxx být xxxxxxxxx xx 30. xxxxx xxxx následujícího xx xxxx, na xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, x

x)

xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx xx xxxxxxx x jistota xxxxxxx xxxxx xx. 71 xxxx. 3 xx xxxxxx pouze xxx xxxxxxxxx, xx se xx 30. xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx pododstavci xxxx. x), x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nároku xx xxxxxxx.

4.   Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx po datu xxxxxxxxxx v xxxxxxxx 1, xxxxxxx se xxxxx x 1 % xx xxxxx xxx xxxxxxxx.

Xx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx případech xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx po xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx 1, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx kontroly x xxxx xxxxxxxx xxxxx pro výplatu xxxxxxxxx x xxxxxx 70.

5.   Xxxxxxxx organizací xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x podporu xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxx členy x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx producentů x xxxxx xx x xxxxxxx xxxxx předložena xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 70

Xxxxxxx podpory

Členské xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx 15. října xxxx následujícího po xxxx provádění xxxxxxxx.

Xxxxxx 71

Xxxxxx

1.   Členské státy xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, aby zažádaly x xx, xxx xxx byla xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vznikajícím x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tří až xxxxxxxxxxxxx xxxxxx začínajícího x měsíci, v xxxx xxxx žádost x xxxxxx xxxxxx.

2.   Xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx státu buď x režimu tří xxxxxx x lednu, xxxxx, xxxxxxxx a xxxxx, nebo x xxxxxx čtyř měsíců x lednu, xxxxxx x xxxx.

Celková xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxx xxx nesmí xxxxxxxxxx 80 % xxxx xxxxxxx původně xxxxxxxxx xxx daný xxxxxxxx xxxxxxx.

3.   Xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XXX) x. 2220/85 xx xxxxxx vyplácejí xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx se 110 % xxxxxx (12).

Členské xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, aby byly xxxxxxxx příspěvky do xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx 52 a xxxxxxx 53 tohoto xxxxxxxx a aby xxxx xxxxx vyplacené xxxxxx x odpovídající xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

4.   Žádosti o xxxxxxxx jistoty xx xxxxx xxxxxxx během xxxx, v němž xxxxxxx xxxxxxx, x xxxx k xxx xxx přiložena podkladová xxxxxxxxxxx, jako např. xxxxxxx x doklady xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Jistoty xx xxxxxxxx až xx 80 % vyplacených xxxxx.

5.   Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx čl. 20 xxxx. 2 xxxxxxxx (XXX) x. 2220/85 xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v operačních xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xx. 61 xxxx. x) x c) xxxxxx nařízení.

Při xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx stanovených x xx. 61 xxxx. x) x x) xxxxxxx propadne, xxxx xxxx dotčeny xxxx xxxxxx nebo postihy, xxxxx je xxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx X xxxxxx 3.

X xxxxxxx nesplnění xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

6.   Xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx jejich xxxxxxxxx xxxx a xxxxx.

Xxxxxx 72

Částečné xxxxxx

Xxxxxxx xxxxx mohou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povolit, xxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx podpory odpovídající xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Žádosti xxx xxxxxxx kdykoli, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxx x nim xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx. xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Platby xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nesmějí xxxxxxxxxx 80 % xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx období xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

KAPITOLA XXX

Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx krizím a xxxxxx xxxxxx

Oddíl 1

Xxxxxx ustanovení

Xxxxxx 73

Xxxxx opatření xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx řešení

Členské xxxxx xxxxx xxxxxxxx, že xx xx xxxxxx xxxxx nepoužije xxxxx xxxx více xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 103x xxxx. 2 xxxxxxxx (XX) x. 1234/2007.

Xxxxxx 74

Xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx krizím x xxxxxx řešení

Xxxxx čerpané xx financování opatření xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxx xxxxx xx. 103c xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxxxxxx nařízení (XX) x. 1234/2007, xxxxxxx xxxxx splácení xxxxxxxxx xxxx trvání xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx být x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Oddíl 2

Stahování z xxxx

Článek 75

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxxx pravidla xxx stahování z xxxx podle xx. 103x xxxx. 2 xxxx. x) nařízení (XX) x. 1234/2007.

Pro xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx „xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx“,„xxxxxxx xxxxxxxx“ x „xxxxxxxx xxxxxxxxxx x prodeji“ xxxxxxxx produkty, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx.

Xxxxxx 76

Xxxxxxxx xxxxx

1.   Xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx obchodní xxxxx xxxxx hlavy II, xxxx takový xxxxxxx xxxxxxx x trhu xxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx úpravě x xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx hromadně xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, jsou-li xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx II, zejména xxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxxx.

Malé xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx platnou xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx a označování xxxxxxxx.

2.   Xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx stažené x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx požadavky stanovené x xxxxxxx X. Xxxxxxx státy mohou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 77

Xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx z xxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

1.   Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx uvedené na xxx xxxxx xx. 103x odst. 4 xxxxxxxx (XX) x. 1234/2007 xx vypočte xx základě xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx během xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx.

2.   X nedávno xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx hospodářské xxxx před xxxxxxx xxxxxxx tyto údaje:

x)

jestliže xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx rovnocenné xxxxx xx takové xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxx

b)

objem xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx.

Xxxxxx 78

Předběžné xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx

1.   Xxxxxxxxxx producentů x xxxxxxxx organizací producentů xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx předem xxxxxxxxx xxxx elektronicky xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx.

X xxxxx xxxxxxxx je zejména xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx vztahuje, a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx příslušných xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx množství xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx článku 108.

Oznámení xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx splňují xxxxxx xxxxxxxx normy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v článku 76.

2.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pravidla xxxxxxxx xx oznámení xxxxx xxxxxxxx 1, zejména xxxxx xxx x xxxxx.

3.   Xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx xxxxx:

x)

xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 108 xxxx. 1, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, schválí xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx, nebo

b)

v xxxxxxxxx xxxxx xx. 108 xxxx. 3 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 108 xxxx. 1 x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx o xxx organizaci producentů xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 79

Xxxxxxx

1.   Podpora na xxxxxxx x xxxx, xxxxxxx z xxxxxxxxx Xxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx XX xxx produkty xxxxxxx v dané xxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

X xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx stran xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx z trhu, xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x čisté xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x trhu. Xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx, musí xxx xxxxxxx x trhu x xxxxxx x xxxxxxxxx.

2.   Xxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx překročit 5 % xxxxx objemu produkce xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx producentů. Xxx určování tohoto xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx jedním xx xxxxxxx uvedených v xx. 103x xxxx. 4 nařízení (XX) x. 1234/2007 xxxx xxxxxxxxx jiným způsobem xxxxxxxxxx xxxxxxxxx státy xxxxx xx. 80 xxxx. 2 tohoto xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx uvedené xx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx uvedené xx trh x xxxxxxxxxxx třech xxxxxx. Xxxxx xxxxx údaj xxxx k xxxxxxxxx, xxxxxxx xx objem xxxxxxxx xxxxxxx na xxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx uvedené x xxxxxx pododstavci xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx posledních xxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xx xxxx 5 %.

3.   Xxxxxxxx podpora Xxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx stažených x xxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx dobročinné organizace x xxxxxxxxx xxxxx xx. 103x odst. 4 nařízení (XX) x. 1234/2007, xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, x nimiž xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx s odstavcem 1 xxxxxx článku, x na xxxxxxx xxxxxxx v xx. 81 xxxx. 1 x xx. 82 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 80

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

1.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx z xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxxx z xxxx xxx jeho xxxxxx xxxxxx nepříznivý xxxxx xx xxxxxxx prostředí xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Náklady xxxxxxx organizacím xxxxxxxxxx x důsledku xxxxxxxx xxxxxxx x těmito xxxxxxxx xxxx způsobilé xxxx xxxxxxx podpory xx stažení x xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2.   Určení xxxxx xxxxxxxx 1 zahrnují xxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxx xx. 103d xxxx. 4 xxxxxxxx (XX) x. 1234/2007 x rovnocenná určení xxxxxxxxx členskými státy.

Xxxxxxx xxxxx xxxxx umožnit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx. 103d xxxx. 4 nařízení (XX) x. 1234/2007, xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx produktů xxxxxxxxx x trhu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx zpracováním.

Xxxxxxxxx bezplatně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x zeleniny x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pouze xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxx xxxxxxx k platbě, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxxxx příjemci xxxxx xxxxxxx pododstavce.

Členské xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx organizacemi xxxxxxxxxx x dobročinnými organizacemi x xxxxxxxxxxx xxxxx xx. 103x xxxx. 4 xxxxxxxx (ES) x. 1234/2007, xxxxx xxxxxxxxx.

3.   Xxxxxxxxxx produktů xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx. Xxxxxxx státy xxxxxxx xxxxxxxxx předpisy xxxxxxxxxxx, xxx v Unii xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x dovezených xxxxxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx nedostaly xxxxx xx xxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx výhradně xxx průmyslové nebo xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 81

Xxxxxxxx náklady

1.   Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx všech xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx operačního xxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x závislosti xx xxxxxxxxxxx xxxx místem xxxxxxx x místem xxxxxxx xxxxx xxxxxxx XXX.

X případě xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx mezi xxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx pozemní xxxxxxxx xx nejkratší xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Pro xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx XII xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 0,6.

2.   Xxxxxxx xx přepravu xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx nese xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx xx xxxxx provést xxxxx po xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx tyto xxxxx:

x)

xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

b)

množství xxxxxxxxx xxxxxxxx;

c)

xxxxxxxx přijímajícími xxxxxxxxxxxx x použité xxxxxxxx xxxxxxxxxx x

x)

xxxxxxxxxx xxxx místem stažení x trhu a xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 82

Xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx

1.   Xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx x bezplatnému xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxx operačních xxxxxxxx x případě xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx hmotnosti menší xxx 25 xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x příloze XXXX xxxxx A.

2.   Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxxx evropským znakem x xxxxxx (xxxx xxxxxxxx) x xxxxxx xxxxxxxxx x příloze XXXX xxxxx X.

3.   Xxxxxxx xx třídění x xxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxx operace xxxxxxxx.

Xxxxxx xx možné provést xxxxx xx předložení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx:

x)

xxxxx přijímajících xxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x

x)

převzetí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx obchodní xxxxxx.

Xxxxxx 83

Xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx produktů

1.   Příjemci xxxxxxxxx produktů xxxxx xx. 103d odst. 4 nařízení (XX) x. 1234/2007 se xxxxxxxx:

x)

xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx;

x)

xxxx samostatné skladové x finanční výkazy xxx xxxxxxxxx xxxxxxx;

x)

xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisů Unie x

x)

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx formě přejímacího xxxxx (xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx třetí xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx bezplatného xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxx mohou xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx výkazy xxx xxxxxxxxxx podle xxxx. x) prvního xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx státy xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx. O xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx provede xxxxxx.

2.   Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx:

x)

xxxxxxxxx ustanovení xxxxxx xxxxxxxx;

x)

xxxx samostatné xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx posoudí xxxx xxxxxx i xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx denaturován;

x)

podrobit xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx Unie x

x)

v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx rovněž xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx produktů.

Xxxxx 3

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x zeleniny x xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx 84

Definice xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx účely tohoto xxxxxxxx xx použijí xxxx definice:

a)

„sklízením nezralého xxxxx a xxxxxxxx“ xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx neobchodovatelných produktů x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxx počátkem xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx poškozeny xxxxx xxxx sklizní xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx, x to xxx xxxxxxxxxxxx podmínkami, xxxxxxxx, xxx jiným xxxxxxxx;

x)

„xxxxxxxxxxx“ se rozumí xxxxxxx, kdy se x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cyklu xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx produktů x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx nebo napadení xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x zeleniny x nesklízení xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx postupy x xxxx xx xx xxxx.

Xxxxxx 85

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx

1.   Xxxxx jde x xxxxxxxx nezralého xxxxx x zeleniny x xxxxxx xxxxxxxxxx, členské xxxxx:

x)

xxxxxxx xxxxxxxxx předpisy x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx předběžného xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ovoce x xxxxxxxx, xxxx xxxxxx x lhůtách, xxxx xxxxxx x xxxxxxx a používání xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxx podrobný seznam xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx;

x)

přijmou předpisy xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx životní xxxxxxxxx xxx nepříznivé xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx;

x)

zkontrolují, zda xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxxx písmen a) x b), x xxxxx tomu xxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

2.   Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx producentů xxxxxxxx příslušným xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx elektronicky xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx či xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx roce xx daný xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx tržní xxxxxxx, která odůvodňuje xxxxxxxx nezralého ovoce x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx předcházení xxxxxx.

3.   Xxxxxxxx xxxxxxxxx ovoce x zeleniny x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx zároveň uplatněno xx stejný xxxxxxx x stejnou oblast xxxxx xxxxxxx roku, xxx během xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx.

4.   Xxxxxxxxxxx platby, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx Xxxx, xxx i xxxxxxxxx xxxxxxxxxx producentů xx sklízení xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx x jejich nesklízení, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xxxxxx xx hektar:

a)

tak, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx opatření, x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxx pro dodržení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxx. 1 xxxx. x), xxxx

x)

xxx, aby xxxxxxxxxx nejvýše 90 % xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxx článku 79.

Xxxxx 4

Propagace x xxxxxxxxxx

Xxxxxx 86

Provádění xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx opatření. Tyto xxxxxxxx musí x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx x rámci xxxxxxxxxxxx x komunikačních opatření xxxxxxxx veškeré probíhající xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Oddíl 5

Xxxxxxx příprava

Xxxxxx 87

Provádění vzdělávacích xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx přijmou xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Oddíl 6

Pojištění xxxxxxx

Xxxxxx 88

Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx pojištění xxxxxxxx x zabezpečení xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx tržních xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx producentů xxxx jejím xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pohromou, xxxxxxxxxxxx xxxx, x případně xxxxxxxxx rostlin xxxx xxxxxx.

Xxxxxx 89

Provádění xxxxxxxxx xxxxxxx

1.   Xxxxxxx státy xxxxxxx xxxxxxxxx předpisy x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx trhu.

2.   Členské xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx opatření x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx veřejná xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx:

x)

80 % xxxxxxx xx pojistné xxxxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx srovnatelnými x xxxxxxxx pohromou;

x)

50 % xxxxxxx xx pojistné hrazené xxxxxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxx:

x)

xxxxxxx uvedeným v xxxxxxx x) x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx klimatickými xxxx x

xx)

xxxxxxx způsobených xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. b) xxxxx i x xxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx 60 % finanční podpory Xxxx xxxxx xx. 103x xxxx. 3 xxxxxxxx (XX) č. 1234/2007.

3.   Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pojistného, xxxxx xxxxxxxxx producentům xxxx xxx 100 % xxxxxxx xxxxxx příjmů, x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x jiných xxxxxx podpory xxxxxxxxxxxxx x pojištěným rizikem.

4.   Xxx xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxx „xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jev xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx“ xxxxxx xxxxxx xxxx x xx. 2 xxxx. 8 xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x. 1857/2006 (13).

Xxxxx 7

Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx vzájemných xxxxx

Xxxxxx 90

Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx vzájemných xxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xx správní náklady xx xxxxxxxxx vzájemných xxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx Xxxx x x xxxxxxxxx organizace xxxxxxxxxx. Celková výše xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx zřizování xxxxxxxxxx xxxxx nesmí xxxxxxxxx xxxxx podíl xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx fondu x prvním, xxxxxx x třetím xxxx xxxx xxxxxxxxx:

x)

10&xxxx;%, 8 % x 4&xxxx;% v xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx k Xxxxxxxx xxxx xxx 1. xxxxxx 2004 xxxx xxxxxxx;

x)

5&xxxx;%, 4 % x 2&xxxx;% x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx podporu xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxx x xxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx až ve xxxxxx xxxx třetím xxxx fungování xxxxx, xxxx podpora xxxxx:

x)

8&xxxx;% x 4&xxxx;% v xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx x Evropské xxxx xxx 1. xxxxxx 2004 nebo xxxxxxx;

x)

4&xxxx;% a 2&xxxx;% x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx podporu na xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

XXXXXXXX IV

Vnitrostátní xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx 91

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx producentů

1.   Pro xxxxx xx. 103x xxxx. 1 xxxxxxxx (ES) x. 1234/2007 se xxxxxx organizovanosti xxxxxxxxxx x xxxxxxx regionu xxxxxxxxx státu xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x uvedené xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx organizací xxxxxxxxxx a seskupeními xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ovoce x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x daném regionu.

2.   Stupeň xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx členského xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xx poslední xxx xxxx, xx něž xxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxx než 20&xxxx;%.

Xxxxxxxxxxxx finanční xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x regionu xxxxxxxx v xxxxx xxxxxx. Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx pokládá xxxxxx xxxx území xxxxxxxxx xxxxx vymezená xx základě xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 92

Schvalování xxxxxxx xxxxxxxxxxxx finanční podpory

1.   Xxxxxxx xxxxx předkládají Komisi xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 103x xxxx. 1 xxxxxxxx (ES) x. 1234/2007 xxx operační xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx provedeny xx xxxxxxxxxx příslušném xxxxxxxxxxx xxxx, xx 31. xxxxx xxxxxx xxxx.

Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx stupeň xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx regionu xx xxxxxxxxx nízký podle xxxxxxxx x článku 91 xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxx čerpat xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x zeleniny xxxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx, x dále xxxxx o dotčené xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, výši xxxxxxxxx podpory x xxxxxx finančních xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 103b xxxx. 1 xxxxxxxx (XX) x. 1234/2007.

2.   Komise xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx Komise x této lhůtě, xxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxxxxxxx.

Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x členský stát xx informován x xxxxxxxxxx nesrovnalostech. Xxxxxxxxx xxxxxx účinnosti xxx xxx, kdy xx x něm členský xxxx informován, a xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx žádosti.

Xxxxxx 93

Změny operačního xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx producentů, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podporu, xxxxxx podle potřeby xxxx operační xxxxxxx xxxxx xxxxxx 65 xxxx 66.

Xxxxxx 94

Xxxxxx o xxxxxx a platba xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podpory

1.   Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx finanční xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx vyplácejí xxxxx článků 69 xx 70.

2.   Xxxxxxx xxxxx xxxxx přijmout xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx vnitrostátní xxxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 95

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxx

1.   Členské xxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx finanční xxxxxxx skutečně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nejpozději xx 1. xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxx xx xxxx předchozích let xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x čl. 103x odst. 1 xxxxxxxx (XX) č. 1234/2007, x xxxx xxxxx o dotčených xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, výši xxxxxxxx vyplacené xxxxxxx x xxxxxxx provozního xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx výši, xxxxxxxxx Xxxx, členského xxxxx (xxxxxxxxxxxx finanční xxxxxxx) x organizací producentů x členů.

2.   Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o schválení xxxx zamítnutí xxxx xxxxxxx. Žádost xx xxxxxxx, xxxxx nebyla xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx x uhrazení xxxxxxxxxxxx finanční xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxxx (ES) x. 1234/2007.

3.   Jestliže bylo xxxxxxxx podpory Xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxxxx výdaje Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 5 xxxxxxxx Xxxxxx (ES) x. 883/2006 (14).

4.   Xxxxx uhrazení vnitrostátní xxxxxxxx podpory z xxxxxxxxxx Xxxx nesmí xxxxxxxxx 60 % xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podpory xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx producentů.

XXXXXXXX X

Xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx 1

Xxxxxx a xxxxxxxx

Článek 96

Xxxxxx xxxxxxxxx producentů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx žádost xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx veškeré xxxxxxxxx xxxxx potřebné xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx. 97 xxxx. x).

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx se xxxxxxxx o podporu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx programů.

Tyto xxxxxx se týkají:

a)

operačních xxxxxxxx prováděných během xxxxxxxxxxx roku;

b)

hlavních xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a

c)

rozdílů xxxx odhadovanou xxxxxxxx x požadovanou xxxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X xxxxxxx prováděného xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx:

x)

xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx programu, založené xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x výsledků xxxxxxxxx x xxxxxxx XXXX x xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výstupů x výsledků xxxxxxxxx xx vnitrostátní xxxxxxxxx, x

x)

xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx přijatá xxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx strategií x xxx xxxxxxxxxxx xx. 103c xxxx. 5 nařízení (XX) x. 1234/2007 x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx tlakem x xxxxxxxx investic podporovaných x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx závěrečný rok xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zprávu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx závěrečná.

Závěrečné xxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx sledovaných x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxx nebo xxxxx x určí xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx či xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx uvažovat při xxxxxxxxxxx následných operačních xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx operačních xxxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx seskupení xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx státu xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxx nařízení (XX) x. 1234/2007 xxxx pokud se xxxxxxxx zdá být xxxxxxxxx x xxxxxxx xx objektivní xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx jsou tím xxxxxxx zvláštní xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, uznání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx organizace producentů xx do okamžiku, xxx xx předloženo xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxx xxxxx xx své xxxxxxx xxxxxx podle xx. 97 písm. x tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx případech.

Xxxxxx 97

Oznámení xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sdružení xxxxxxxxxx producentů x xxxxxxxxx producentů

Xxxxxxx státy Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx a předají xxxx xxxxxxxxx:

x)

xxxxxxxxxx xx 31. xxxxx celkovou xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx na xxxx xxx xxx všechny xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x celková částka xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx fondů xxxxxxxx Xxxx. Xxxx xxxxx xx nutno xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx přecházení xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xx jiná xxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxx do 15. xxxxxxxxx xxxxxxx zprávu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, operačních xxxxxxxxxx x plánech xxxxxx funkčních x xxxxxxxxxx xxxx. Výroční xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x příloze XIV;

c)

každoročně xx 31. ledna xxxxxxxx xxxxxx, x xxx xx počítá xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx. Uvádějí xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx. U xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx tyto xxxxx:

i)

xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx roce, xxxxxxxxx xx Xxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a/nebo xxxxx xxxxxxxxx producentů;

xx)

xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx podle xx. 103a odst. 1 xxxx. x) x xx. 103x xxxx. 1 xxxx. x) nařízení (ES) x. 1234/2007.

Xxxxxx 98

Oznámení členských xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx cen xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx

1.   Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx oznámí Xxxxxx každou xxxxxx xx 12:00 xxxxx (xxxxxxxxxxx xxxx) průměrné xxxxxxxx xxxx xxxxx x zeleniny xxx xxxxx xxxxx den xx reprezentativních xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx XX xxxxx A.

X xxxxx x zeleniny, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, se oznamují xxxxx xxxx produktů, xxxxx splňují xxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxx produktů xxxxx X.

Xxxxxxxx ceny xxxx ceny xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx, tříděných, balených x xxxxxxxx xx xxxxxxxx, vyjádřené x xxxxxx xx 100 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, oznámí xxxx xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx úpravy xxxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx XX xxxxx X. Xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx týkají jiných xxxxx, xxxxx, velikostí xxxx obchodní úpravy, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx v příloze XX xxxxx X, xxxxxx příslušné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx úpravu xxxxxxxx, xxxxxx ceny xxxxxxxxxx.

2.   Xxxxxxx xxxxx určí xxxxxxxxxxxxxxx trhy x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx uskutečněných xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. velkoobchodní xxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxx provádění xxxxxxx a xxxxxxxx), xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx producenty, xxxxxx xxxxxxxxxx producentů, x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, distribučními xxxxxxxxx x xxxxxx hospodářskými xxxxxxxx). Reprezentativní xxxx xxxxx xxx určeny xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx fyzicky xxxxxxxxxxxxx trzích x xxxxxxx xxxxxxxxx.

3.   Produkční xxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx produktů xxxxxxxxx x xxxxxxx XX xxxxx X xxxxxxxxx xxxxxx členských xxxxx mohou Xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

4.   Xxxxxxxx xxx podle xxxxxxxx 3 probíhá x xxxxxxx x xxxxxx, které přijme Xxxxxx; Xxxxxx tyto xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx.

Xxxxx 2

Xxxxxxxx

Článek 99

Xxxxxx jednoznačné xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx žádostí x xxxxxxx předkládaných xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx producentů. Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx identifikace totožnosti xxxxxxxx v čl. 15 odst. 1 xxxx. x) nařízení Xxxx (ES) č. 73/2009 (15).

Xxxxxx 100

Postupy xxxxxxxxxxx

Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx postupy pro xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, žádostí x xxxxxx xxxx o xxxxxxxxx operačního xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 101

Xxxxx vzorku

Xxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx a četností xxxxxx xxxxxxx x xx základě analýzy xxxxxx, xxx kontroly xxxx přiměřené xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 102

Xxxxxxx xxxxxxxx

Správní xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx žádostí x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx platby x týkají xx xxxxx prvků, xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx vyžadují xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, výsledků xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx nesrovnalostí.

Xxxxxx 103

Xxxxxxxx xx xxxxx

1.   X xxxxx kontrole xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx uvádí xxxxxxx:

x)

xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx;

x)

xxxxxxxx xxxxx;

c)

kontrolované akce, xxxxxxxx a xxxxxxxxx x

x)

xxxxxxxx xxxxxxxx.

2.   Xxxxxxxx může xxx xxxx možnost xxxxxx podepsat xx xxxxxx potvrzení xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx poznámky. X xxxxxxx zjištění xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx kopii kontrolní xxxxxx.

3.   Xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx podmínky, xx xxx xxxx ohrožen xxxx kontroly. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

4.   Pokud xx to xxxxx, xxxxxxxxx se kontroly xx xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Unie, xxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxxxx xxxx.

Xxxxxx 104

Udělení xxxxxx x schválení operačních xxxxxxxx

1.   Xxxxxxx xxxxx před xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx. 125b odst. 2 xxxx. a) xxxxxxxx (ES) x. 1234/2007, xxxxxxxxx xxxxxxxx xx místě x xxxxxxxxxx producentů, xxx xxxxxxx xxxxxxx podmínek xxx xxxxxx.

2.   Před schválením xxxxxxxxxx programu xxxxx xxxxxx 64 ověří xxxxxxxxx orgán xxxxxxxxx xxxxx všemi vhodnými xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, operační xxxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx. Tyto xxxxxxxx xx týkají xxxxxxx:

x)

xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx. 59 písm. x), b) x x), xxxxx se xxxxxxx v návrhu xxxxxxxxxx programu;

x)

xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx 103x xxxxxxxx (XX) č. 1234/2007, xxxxx i x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x vnitrostátní strategií;

x)

xxxxxxxxxxxx xxxx x způsobilosti xxxxxxxxxxxx xxxxxx;

d)

xxxxxxxxxxx a xxxxxxx kvality xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxx, jakož x xxxxxxxxx jejich xxxxxxxxx. Na xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxx byly xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, aby xxx bylo možné xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x to, xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx navrhovaných xxxx; x

x)

xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxx o podporu, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy x xxxxxxxx Xxxx, a xx xxxxxxxxx xxxxxxx x předpisy o xxxxxxxxx xxxxxxxxx, státní xxxxxxx x dalšími xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx normami xxxxxxxxxxx xx vnitrostátních xxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxxxxxxxxxx rámci nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 105

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx operační xxxxxxxx

1.   Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx provádějí xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx žádostí x xxxxxxx; xxxx xxxxxxxx xxxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx článku 106.

2.   Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx, a xxxxx xx to přiměřené x xxxxxxxx předložené xxxxxxx, xxxxxxxxx ověření:

x)

xxxxxxx, x popřípadě xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx programu, xxxxxxx společně s xxxxxxx x xxxxxxx;

x)

xxxxxxx xxxxxxxx uvedené na xxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxxxxx xxxxxx;

x)

dodávky produktů x xxxxxx x xxxxxxxx uplatňovaných xxxxxx;

x)

xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx operačního xxxxxxxx;

x)

dodržování xxxxxxxxxx finančních x xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx.

3.   Xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxx platby, xxxx. výpisy x xxxxxxxxxx účtu. Xxxx-xx xx možné, dokládají xx platby xxxxxxx xxxxxx průkazní xxxxxxx. Xxxxxxx faktury xxxx xxx vyhotoveny xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx podniku v xxxxxxx xxxxxxx x xx. 50 xxxx. 9 nebo, x xxxxxxxx souhlasu členského xxxxx, jménem jednoho xxxx několika xxxxx. X případě xxxxxxx xxxx xxxx být xxxxxxx týkající xx xxxxxxxx nákladů podle xxxxxxx IX xxxx 2 písm. x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x situaci xxxxxxx v čl. 50 xxxx. 9.

Xxxxxx 106

Xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx

1.   X xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xx. 69 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx kontroly xx xxxxx u xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo zbývající xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx rok.

Tyto kontroly xx xxxxxx xxxxxxx:

x)

xxxxxxx x kritérii uznání xxx xxxx xxx;

b)

xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx roce, včetně xxxxxx uváděných x xxxxxxxxx o zálohy xxxx částečné xxxxxx, xxxxxxx produkce xxxxxxx xx xxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx;

c)

xxxxxxx druhého xxxxxx x výdajů xx xxxxxxx x xxxx a sklízení xxxxxxxxx ovoce x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

2.   Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x významnému xxxxxx žádostí. Vzorek x členských xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx uznaných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 30 % xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx být xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx za xxx xxxx.

Před výplatou xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx x xxxxx organizace xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

3.   Xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, zda některé xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zda x xxxx xxxxx xxxxxx xxx další podobné xxxx, příjemce nebo xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx nápravná x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Pokud kontroly xxxxxx xxxxx nesrovnalosti x xxxxxxx nebo x části xxxxxxx xxxx u konkrétní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx během xxxxxxxxx roku xxxxxxxxx xxxxxxxx x zvýší xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx mají xxx zkontrolovány x xxxxxxxxxxxx xxxx.

4.   Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx analýzy xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxx analýze xxxxx je xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx:

x)

k xxxx xxxxxxx;

x)

x zjištěním při xxxxxxxxxx v předchozích xxxxxx;

x)

x xxxxx xxxxxxxxxxx x

x)

x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 107

Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

1.   Členské xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx místě xxxxxxxxxx xx opatření xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx:

x)

provádění xxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

b)

xxx je xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx schváleném xxxxxxxxx xxxxxxxx;

x)

u xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx položek, xxx jsou povaha x xxxxxx zařazení xxxxxxxxxxx výdaje x xxxxxxx x právními xxxxxxxx Xxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;

x)

xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx jinými doklady x

x)

xxxxxxx xxxxxxxx uvedené xx xxx.

2.   Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx ověřuje xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx systému xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx vnitrostátních xxxxxxxx.

Xx xxxxx účelem xx xxxxxxx státy xxxxx xxxxxxxxxx, xx prohlášení x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx produkce xxxxxxx na xxx xxxx být xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

3.   Až xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xxx-xx o xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxx xx xxxxxx xxxxx xx. 106 odst. 2, xxxx být xxxxxxxxxx nejméně xxxxxx, xxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxx návštěvy u xxxxxxx xxxx nebo x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx riziko, xx xxxxxx xxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxxxx podpory xxxx xx operace xxxx xxxxxxxxx, jako xxxxx. X xxxxx xxxxxxxxxx a jeho xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

4.   Xxxxxxxx xx místě xx xxxx všech xxxxxxx a povinností xxxxxxxxxx producentů nebo xxxxxx xxxxx, xxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

5.   Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 106 odst. 2 lze xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vyhovující xxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xxxxxx 108

Xxxxxxxx prvního xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxx

1.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxx x trhu ve xxxxx xxxxxxxxxxxx producentů xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx kontrolu xxxxxxx x xxxxxxxxxx x rovněž xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx kontrolu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx formou xxxxxx vzorků, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx článku 76 x souladu x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx II kapitole XX. Kontrola xx xxxxxxx po přijetí xxxxxxxx xxxxx čl. 78 xxxx. 1 xx xxxxxxx podle xx. 78 odst. 2.

2.   Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx vztahují na 100 % xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxx. Xx xxxxxxxx této xxxxxxxx jsou stažené xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx zpracovatelský xxxxxxx pod xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx 80.

3.   Xxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, mohou xxxxxxx státy xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxxx xxxxx procentní xxxxx, xxx je xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx předpokladu, xx xxxxx podíl xxxxxx u xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx během xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx 10 % xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. V xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx příslušné xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 109

Kontroly xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxx

1.   V rámci xxxxxxx uvedených x xxxxxx 106 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x trhu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx stanoví xxxxxxxx xxxxxxx a posouzení xxxxx nedodržení předpisů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxx. Xxxx kritéria mimo xxxx xxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, zda organizace xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx používají pro xxxxxxxxx minimální xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx stupně xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

2.   Xxxxxxxx podle odstavce 1 xxxxxxxx kontroly xx xxxxx u xxxxxxxxxx producentů x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxx dodrženy xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx:

a)

ověření xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx producentů, xxxxx xxxxxxxxx během xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx stažení x xxxx;

x)

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx, x xxxxxxx skladových x účetních xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx příslušných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxx správnosti účetnictví, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx organizací xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx všech nákladů xx xxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x

x)

xxxxxxxx určení xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx podle xxxxx x žádostech o xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xx organizace xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

3.   Xxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x příjemců s xxxxxx organizacemi xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx vzorků, xxxxx xx týká nejméně 5 % množství xxxxxxxx xxxxxxxxx organizací xxxxxxxxxx xxxxx hospodářského xxxx.

4.   Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx stažený xxxxxxx xxxx operace (xxxxxxxxx v xxxxxxxx):

x)

xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx organizace xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx organizací xxxxxxxxxx x souladu x xx. 125x xxxx. 2 písm. b) x c) xxxxxxxx (XX) x. 1234/2007;

x)

xxxxxxx xxxxxxxxxxx organizací xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx produkty xxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx ostatní xxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx) x

x)

xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx.

5.   Xxxxxxxx týkající xx xxxxxx produktů xxxxx xxxx. 4 xxxx. x) zahrnují xxxxxxx:

x)

xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx účetnictví xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x účetnictvím xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx předpisy x

x)

xxxxxxxx dodržování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

6.   V xxxxxxx, xx kontroly xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kontroly xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx 110

Sklízení xxxxxxxxx xxxxx x zeleniny x jejich xxxxxxxxxx

1.   Xxxxxxx xxxxx ověří xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ovoce x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx poškozené x xx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx.

Xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx očekávané xxxxxxx xx xxxx podle xx. 85 odst. 2. Provedou xxxxxx xxxxxxx xxxxx rozdílů xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx situací xx xxxx.

2.   Xxxxx xxx proběhne xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, ověří xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx místě, xx xxxx plocha xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, že xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx sklizni x xx xxxxxxx je xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, přiměřený x xxxxxxx xxxxxxxxx xx prodejní jakost.

Členské xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxx xxxx denaturována. Xxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

3.   Xxxxxxxxxx xx. 109 xxxx. 1, 2, 3 x 6 xx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 111

Xxxxxxxx před xxxxxxxxxx plánů xxxxxx xxxxxxxxx u xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1.   Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx. 125x xxxx. 1 nařízení (XX) č. 1234/2007, xxxxxxxxx kontroly xx xxxxx x právnické xxxxx nebo jasně xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

2.   Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx vhodnými prostředky, xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx:

x)

xxxxxxxx xxxxx uvedených x xxxxx xxxxxx;

x)

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x odbornou xxxxxxx plánu, xxxxxxxxxxx xxxxxx i plánování xxxx provedení;

x)

xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx navrhovaných výdajů x

x)

xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxx x xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx právními xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxx, x to xxxxxxx x xxxxxxxx x veřejných xxxxxxxxx x státní xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx normami stanovenými xx vnitrostátních xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx ve xxxxxxxxxxxx strategii.

Xxxxxx 112

Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx podaných xxxxxxxxxxx producentů

1.   Před poskytnutím xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxx.

2.   Xx xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx podle článku 45 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx kontroly xx xxxxx u seskupení xxxxxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx podpory xxx xxxx xxx.

Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx:

x)

xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx a

x)

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na trh, xxxxx i xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

3.   Xxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 2 xx xxxx každý xxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx žádostí. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 30 % xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx seskupení producentů xx kontrolují xxxxxxx xxxxxx xx pět xxx.

4.   Xxxxxx 105 x 107 se xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 113

Nadnárodní organizace xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx producentů

1.   Xxxxxxx xxxx, x němž xx sídlo nadnárodní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx sdružení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, zejména xxxxx jde x xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxx, a xxxxx xxxxxxx uplatňuje xxxxxx.

2.   Xxxxxxx xxxxxxx státy, xx xxxxx xx xxxxxxxx správní xxxxxxxxxx xxxxx čl. 28 xxxx. 2 xxxx. x) a xx. 35 odst. 2 xxxx. c), xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx stát uvedený x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx výsledcích. Xxxxxxxx všechny xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

3.   Xxxxxxxx xxxxxx v členském xxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx producentů, xxxxxxxx program x xxxxxxxx fond. Pokud xxxx jde o xxxxxxxxxxxxxxx x rostlinolékařské xxxxxx x dále x xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xxxxxxx se xxxxxx předpisy xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx 3

Xxxxxx

Článek 114

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx uznání xxxxxxxxxx producentů, xxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx výsledkem xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx organizace xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx týká:

a)

porušení xxxxxxxxx xxxxxx 21, 23, xx. 26 odst. 1 a 2 xxxx xxxxxx 31 xxxx

x)

xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx po xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx pod limit xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx. 125b xxxx. 1 xxxx. x) nařízení (XX) x. 1234/2007.

Odnětí uznání xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxx účinnosti xxxx, xx něhož xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx jakýchkoli xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx lhůt.

2.   Jestliže se xxxxxxxxx odstavec 1, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx organizace xxxxxxxxxx x xxxxxxx, kdy xx nedodržení xxxxxxxx xxxxxx podstatné, xxxxx xxxxx dočasné.

Během xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Uvedené xxxxxxxxxxx xxxxxx účinnosti xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x končí xxxx xxxxxxxx, která xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx splněna.

Období xxxxxxxxxxx nepřesáhne 12 xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx po 12 měsících, xx xxxxxx odňato.

Členské státy xxxxx xxxxxxxx platby xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 70, xx-xx toho xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx odstavce. Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx 15. říjnu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx programu.

3.   V xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx uznání, v xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 2, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx se xxxxxx xxxxxxxx opatření, xxx xx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx do xxxx xxxxxxx xxxxxx nápravných xxxxxxxx.

Xxxxxxx státy xxxxx xxxxxxxx platby po xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x článku 70, xx-xx toho zapotřebí x xxxxxxx tohoto xxxxxxxx. Tyto xxxxxxxx xxxxxx xxxx v xxxxxx xxxxxxx nelze xxxxxxx po 15. xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx-xx nápravná xxxxxxxx přijata xxxxx xxxxx 12 xxxxxx, xxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x následně xx xxxxxxx xxxxxxxx 2.

Xxxxxx 115

Xxxxxxx

1.   Xxxxx xx xxxxxx, xx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx producentů xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx podpory x xxxxxxxxxx xxxxxxxx (ES) x. 1234/2007, xxx xxxx jsou dotčeny xxxxxxx xxxxx sankce x xxxxxxx použitelné xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx:

x)

xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx organizací xxxxxxxxxx xxxx seskupení xxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxx x podpory xxxxxxxxx akce nebo xxxxxxx x rámci xxxxxxxxx operačního programu xxxx xxxxx uznání x vyžádají navrácení xxxxxxx xxxxxxx, která xxx byla xx xxxx operace xxxxxxxxx, x

x)

xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx producentů xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx operačního xxxxxxxx xxxx plánu xxxxxx xx příští xxx.

2.   Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx organizací xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud jde x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1234/2007.

Xxxxxx 116

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1.   Xx xxxxx uznání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 114 xxxx 117.

2.   Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx státem xxxxx xx. 49 xxxx. 4 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx uznáno xx organizaci xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx kromě xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxxx:

a)

100 % xxxxxxx xxxxxxxxx seskupení xxxxxxxxxx, pokud uznání xxxxxx xxxxx získat x důsledku xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x)

50 % xxxxxxx vyplacené xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx ostatních xxxxxxxxx.

Xxxxxx 117

Xxxxxxxx program

1.   Xxxxxx xx vypočtou xx xxxxxxx toho, xx xx shledáno xxxxxxxxxx.

2.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a stanoví xxxxxx, které xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx:

x)

xxxxxx, xxx xx xx xxxxxxxxx příjemci xxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxx;

x)

xxxxxx, xxx xx splatná xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

3.   Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx podle odst. 2 xxxx. x) xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx. 2 písm. b) x xxxx xxx 3 %, xxxxxxxxx xx xxxxxx. Výše xxxxxxx xx xxxxxxx jako xxxxxx mezi xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxx. 2 písm. x) x x odst. 2 xxxx. b).

Žádný xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx tehdy, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mohou xxxxxxx, že nenesou xxxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx částky.

4.   Odstavce 2 x 3 xx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx výdaje zjištěné xxxxx kontrol xx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx.

5.   Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx uvedené xx xxx ohlášena a xxxxxxxxxxxxx xxxx podáním xxxxxxx o xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx stanovování xxxxxx xxxxx odst. 2 xxxx. x) x x).

Xxxxxx 118

Xxxxxx po xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx z xxxx

Xxxxxxxx xxxx po xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx 108 zjištěny xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx norem xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx 76, xx xxxxxxxx povinen:

a)

zaplatit xxxxxx xx výši xxxxxxxxx Xxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx množství xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx neodpovídají xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx požadavkům, xxxx-xx xxxx xxxxxxxx pro xxxx stažení xxxxx xxx 10 % xxxxxxxx xxxxxxxxxx ke stažení xxxxx xxxxxx 78 xxxxxx nařízení;

b)

xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx dvojnásobku xxxxxxxxx Xxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx 10 % xx 25 % xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

c)

zaplatit xxxxxx xx výši příspěvku Xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 78, xxxxx xxxx množství xxxxxxxxx 25 % oznámeného xxxxxxxx.

Xxxxxx 119

Xxxxxxx sankce xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při stažení x trhu

1.   Postihy uvedené x xxxxxx 117 xx xxxxxxxx xx xxxxxxx, o niž xx žádá x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2.   Výdaje na xxxxxxx z trhu xx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x prodeji xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx. 80 xxxx. 1, xxxx xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx jeho xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jakékoli nepříznivé xxxxxxxxxxxxxxxx důsledky x xxxxxxx x ustanoveními xxxxxxxxx podle xx. 80 xxxx. 1.

Xxxxxx 120

Sankce xxxxxxxxxx xxxx příjemcům xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxx-xx xxx kontrolách xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx 108 x 109 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx tyto xxxxxx:

x)

příjemci xxxxxxxxx xxx způsobilými xxx xxxxxxx stažených xxxxxxxx a

x)

xxxxxxxx produktů xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx produktů x částky xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, balením x xxxxxxxxx v xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx xxxxx písmene a) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx. X xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx nesrovnalosti xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 121

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a zeleniny x xxxxxx xxxxxxxxxx

1.   Xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx organizace producentů xxxxxxxxx své xxxxxxxxxx, xx xxxx organizace xxxxxxxxxx povinna xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx platby xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, u xxxxx nebyla dodržena xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx případy, kdy:

x)

členský xxxx během xxxxxxxxx xxxxx čl. 110 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxx ovoce x xxxxxxxx nebylo xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxx xxxx;

b)

xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ovoce x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx sklízení xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxx

x)

xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx nebo produkce xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

2.   Xxxxxxxx je x xxxxxxx nesklízení xxxxxxxx, že organizace xxxxxxxxxx nesplnila své xxxxxxxxxx, xx tato xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx vyrovnávací xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx, x xxxxx nebyla xxxxxxxx xxxxxxxxx. Nesplnění xxxxxxxxxx znamená xxxxxxx, xxx:

x)

xxxxxx oznámená xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx;

x)

již xxxxx ke sklizni xxxx částečné sklizni xxxx

x)

xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, za xxx xx odpovědná organizace xxxxxxxxxx.

3.   Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 xx použije xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx 117.

Xxxxxx 122

Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx

Xxxxxx x xxxxxxx je xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx zabrání xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx.

Xxxxxx 123

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx

1.   Organizace xxxxxxxxxx, xxxxxxxx organizací xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx oddíle.

Xxxxx xx vypočítávají:

a)

xx základě xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx uhrazením xxxxxxxxx;

b)

xx xxxxxxx sazby xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx bankou xx xxxx xxxxxx xxxxxxx refinancování, která xx xxxxxxxxxx v xxxx C Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxx x platná k xxxx, k němuž xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, zvýšené x xxx xxxxxxxxx body.

2.   Vrácená xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx penále xx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 124

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

Uplatňováním xxxxxxxxx sankcí a xxxxxxx x navracením xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Komisi xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (ES) x. 1848/2006 (16).

Xxxxx 4

Monitorování a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx 125

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxxx strategie x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x hodnoceny xx xxxxxx posouzení xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx cílů stanovených xxx xxxxxxxx programy x jejich xxxxxxxxx x účinnosti x xxxxxxx na xxxx xxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx XXXX x xxxxxxxxxxxx se x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx x dopadům xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx programů.

3.   Jestliže xx členský stát xxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx doplňujících xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx strategii, které xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx producentů. Xxxx-xx x xxxxxxxxx, xxxx zohledněny rovněž xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx environmentálních xxxx, xxxxx xxxxxxxxx pod xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 126

Xxxxxxx monitorování x hodnocení xxxxxxxxxx xxxxxxxx

1.   Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x hodnocení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx výkonnostních xxxxxxxxx xxxxx článku 125 x případně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx shromažďování, evidence x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2.   Xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx pokroku xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx operační xxxxxxx. Provádí se xxxxxxxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx. Výsledky xxxx činnosti xxxxxx:

x)

x xxxxxxxxx kvality provádění xxxxxxxx;

x)

x určení xxxxx xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx stanovených xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení xxxxxxxx, xxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxx;

x)

xxxx příspěvek k xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx týkají xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx činností xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx. 96 xxxx. 1, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

3.   Xxxxxxxxx má xxxxx samostatné xxxxxx x hodnocení v xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx hodnocení x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx provést x pomocí specializované xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x účelnosti operačního xxxxxxxx x posouzení xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. X tomuto xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx výkonnostní xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

Hodnocení v xxxxxxxx období může xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x dopadu environmentálních xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx:

x)

xxxxxxxx xxxxx xxxx;

b)

xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx ochranu xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx;

x)

xxxxxxx stanovišť a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

x)

xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx tohoto hodnocení xx xxxxxxx:

x)

ke xxxxxxxx xxxxxxx operačních xxxxxxxx xxxxxxxx organizací xxxxxxxxxx;

x)

x xxxxxx všech xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx programu;

x)

xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx požadavků xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx operačních xxxxxxxx, x

x)

x xxxxxxx poznatků xxxxxxxxxx xx zlepšení xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx řízených xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xx xxxxxxxxxx xxxx, aby xxxx možné xxxxxxxx xxxxxxxx hodnocení xxx xxxxxxx xxxxxxxx následného xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Zpráva o xxxxxxxxx x polovině xxxxxx xx připojí xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx výroční zprávě xxxxxxx x xx. 96 odst. 1.

Xxxxxx 127

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x hodnocení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

1.   Xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx strategie se xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx příslušných xxxxxxxxx xx společných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 125 x xxxxxxxx doplňkových ukazatelů xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2.   Xxxxxxx státy xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, evidence x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx sloužících x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 125. Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx producentů x týkajících xx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx operačních xxxxxxxx.

3.   Xxxxxxxxxxxx xx průběžné x xxxx cílem xx xxxxxxxxx pokroku xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x výsledků. X tomuto xxxxx xx použijí xxxxx xxxxxxxxxx organizacemi xxxxxxxxxx x xxxxx výročních xxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx operačních programů. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx:

x)

x ověřování kvality xxxxxxxxx operačních xxxxxxxx;

x)

x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx nebo přezkumu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx a zlepšení xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx finančního xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x

x)

xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx týkají xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx strategie.

4.   Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx týkajících xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx programů x xxxxxx xxxxxxxxx x polovině xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x závěrečných zprávách xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx producentů. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx:

x)

xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx;

x)

x určení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx strategii x

x)

xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx zpráv, které xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Hodnocení xxxxxxxx xxxxxxxxx, jež xx xxx xxxxxxxxx x xxxx 2012, xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx, aby xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx samostatné xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxx xxxx připojena x xxxxxxx xxxxxx členského xxxxx xxxxxxx x xx. 97 xxxx. x). Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxx programů xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxx x xxxxxx cílům stanoveným x čl. 103x xxxx. 1 xxxxxxxx (XX) x. 1234/2007. Xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx zlepšení kvality xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx nebo xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nástrojů.

XXXXXXXX XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx producenty xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx 128

Xxxxxxxx seznamu hospodářských xxxxxx

Xxxxxxxx seznamu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx. 125x xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) č. 1182/2007 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx k posouzení xxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x čl. 125x xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 129

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; reprezentativnost

1.   Xxxxxxx xxxx xxx oznamování xxxxxxxx, xxxxx stanovil xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx 125 x nařízení (XX) x. 1234/2007, xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx:

x)

o organizaci xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx;

x)

x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx k xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx organizací xxxxxxxxxx, a x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx; tyto xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx;

c)

x xxxxxxx produkci v xxxxxxxxxxxx obvodu x x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx hospodářském xxxx, xxx který jsou x xxxxxxxxx xxxxx;

d)

x xxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx, která xxxx být xxxxxxxxx, xxxxxxx xx dotčenou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx organizací xxxxxxxxxx, x

x)

x datu, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx.

2.   Xxxxxxx xxxxx určí xxx xxxxx stanovení reprezentativnosti xx smyslu čl. 125x odst. 3 xxxxxxxx (XX) x. 1234/2007 xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx:

x)

xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx přímý xxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxx x pěstitelské xxxxxxx;

x)

xxxxx prodeje podle xxxxxxx a);

x)

xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx. 125x xxxx. 4 písm. b) xxxxxxxx (XX) x. 1234/2007, kromě případů, xxx pro xxxx xxxxxxxx zcela xxxx xxxxxxxx platí příslušná xxxxxxxx.

Xxxxxx 130

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxx rozhodne xxxxx xxxxxx 125i xxxxxxxx (ES) x. 1234/2007, xx producenti, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx finanční xxxxxxxxx, xxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx potřebné k xxxxxxxxx souladu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx.

X těmto xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x jednotková xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx 125x xxxxxxxx (ES) x. 1234/2007.

Xxxxxx 131

Rozšíření nad xxxxx jednoho hospodářského xxxx

Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx delší xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx, že xxxxxxxx xxxxxxxx xx reprezentativnosti xxxxxxxxx v čl. 125x odst. 3 xxxxxxxx (XX) x. 1234/2007 jsou nadále xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx, xx které xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx podmínky xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx hospodářského xxxx.

Členské xxxxx x každém xxxxxxx neprodleně uvědomí Xxxxxx x ta xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx uzná xx xxxxxx.

Xxxxxx 132

Xxxxx prodané xx stromě; xxxxxxxxxx

1.   V xxxxxxxxx, xxx producenti, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, prodají xxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 1 xxxx. x), bodě 1 písm. x) x x xxxx 3 xxxxxxx XXXx xxxxxxxx (XX) x. 1234/2007 považován xx xxxxxxxxxx tohoto xxxxx.

2.   Xxxxxxxxx xxxxxxx státy xxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx XXXx nařízení (ES) x. 1234/2007 x xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1, mohou xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx dotčené xxxxxxxx.

HLAVA XX

XXXXXX SE XXXXXXX XXXXXX

XXXXXXXX I

Dovozní xxx a režim xxxxxxx xxxx

Xxxxx 1

Xxxxx vstupní ceny

Xxxxxx 133

Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx článku 140x xxxxxxxx (XX) x. 1234/2007.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx:

x)

„xxxxx“ xx rozumí xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx celního xxxxxxxxxx x propuštění do xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx téhož xxxxxx xxxxxxx kódu XX, x

x)

„xxxxxxxx“ xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx čl. 4 xxxx. 18 xxxxxxxx Xxxx (EHS) x. 2913/92 (17).

Xxxxxx 134

Oznámení cen x xxxxxxxx dovezených xxxxxxxx

1.   X xxxxxxx produktu x xxxxxx xxxxxxxxx x příloze XXX xxxxx A, pro xxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx státy Xxxxxx xxxxxxxxxx xx 12:00 hodin (xxxxxxxxxxx xxxx) následujícího pracovního xxx:

x)

xxxxxxxx reprezentativní ceny xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx zemí a xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx 135 a xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx jiných xxxxxx x velkého množství xxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxx-xx k dispozici xxxxx ceny xx xxxxxxxxxxxxxxxxx trzích, významné xxxx xxxxxxxxxx produktů xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx, x

b)

xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x písmenu x).

Jestliže xx celkové množství xxxxxxx x xxxxxxx x) nižší xxx xxxxx tuna, xxxxxxxxx xxxx xx Komisi xxxxxxxxxx.

2.   Xxxx uvedené x xxxx. 1 xxxx. x) xx zaznamenávají:

a)

u xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze XXX xxxxx X;

x)

u xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x

x)

xx úrovni dovozce/velkoobchodník xxxx xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx x xxxxxxxxx ceny xx xxxxxx xxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxx.

X xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx částky:

x)

obchodní xxxxxxx xx xxxx 15 % xxx xxxxxxxx xxxxxx x Londýně, Xxxxxx x Xxxxxxx x xx výši 8 % xxx ostatní xxxxxxxx xxxxxx a

x)

náklady xx xxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx Unie.

Xxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx odečíst xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx členské xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx částky xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx výpočtu xx xxxxxxxxxx xxxxxx Komisi.

3.   Pokud xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx 2 xxxxxxxx xx xxxxxx velkoobchodník/maloobchodník, xxxxxxx xx sníží x 9 % x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx velkoobchodníka x xxxx x xxxxxx 0,7245 XXX na 100 xx x xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx a xxxxxxxx na xxxx.

4.   U xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx XXX xxxxx X, xx které xx vztahuje xxxxxxxx xxxxxxxx norma, xx xx reprezentativní považují:

x)

xxxx xxxxxxxx X. třídy xxxxxxx za xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxx třídě xxxxxxxxxxx xxxxxxx 50 % z xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx;

x)

xxxx xxxxxxxx X. xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx produkty této xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx 50 % x xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx XX. xxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 50 % xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx trh;

c)

xxxx stanovené xxx produkty XX. xxxxx xxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxx X. třídy xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx není xxxxxxxxxx, xx xx xx xx použije xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jestliže xxxx xxxxxxxx nejsou x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx x X. xxxxx jakosti v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxxx koeficient uvedený x xxxx. x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx ceny, x xxxxx xxxx xxxxxxxx částky uvedené x odstavci 2.

U xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx XXX xxxxx X, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx zvláštní xxxxxxxx xxxxx, xx xx reprezentativní xxxxxxxx xxxx produktů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 135

Reprezentativní xxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx XXXX, které xx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx 136

Xxxxxxxx dovozní xxxxxxx

1.   X každého xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x příloze XVI xxxxx X x xxx každý xxxxx Xxxxxx stanoví každý xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx váženému xxxxxxx reprezentativních xxx xxxxx xxxxxx 134, xx nichž je xxxxxxxx xxxxxxxx částka 5 XXX xx 100 xx x valorická xxx.

2.   Pokud xx xxx xxxxxxxx x období xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx XXX xxxxx A xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx. 152 odst. 1 xxxx. x) nařízení Xxxxxx (XXX) x. 2454/93 (18). Xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

3.   Pokud xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx žádná xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx průměr xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx platných xxx xxxx xxxxxxx.

4.   Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx XXX xxxx A xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, dokud xxxxxx změněny. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, pokud xxxx Komisi xx xxxx po xxxx xxxxxxxxxxxxx tržních xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx cena.

Xxxxxxxx podle xxxxxxx pododstavce xxxx xxx xxxx xxxxxxx x platnosti xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx uvedený produkt xxxx poslední xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

5.   Xxxxxxxx xx odstavce 1 xxxx s účinností xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx uvedených x xxxxxxx XVI xxxxx X x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, pokud xx xxxx možné xxxxxxxxx.

6.   Xxxxxxxxxxxxxxx ceny v xxxxxx xx převádějí x xxxxxx reprezentativního xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx den.

7.   Paušální xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx zveřejní Xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xx xxxxxx.

Xxxxxx 137

Xxxxxx vstupní xxxx

1.   Xxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx XXX xxxxx X xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx podle volby xxxxxxx xxxxx:

x)

xxxx FOB xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx, x xxx xx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx území Xxxx, xxxxx jsou xxxx cena i xxxx xxxxxxx xxxxx x době xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx produktů xx xxxxxxx oběhu. Pokud xxxx uvedené ceny xxxxxxxxx o xxxx xxx 8 % paušální xxxxxxx hodnotu xxxxxxx xxx xxxxxxx produkt x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 248 xxxx. 1 xxxxxxxx (XXX) č. 2454/93. Xxx xxxxx xxxx se částka xxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, rovná částce xxx, kterou by xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx paušální xxxxxxx xxxxxxx, nebo

b)

celní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx. 30 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxx (XXX) x. 2913/92 xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx produkty. X xxxxx xxxxxxx xx clo xxxxxx xxxxx xx. 136 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxxx. V uvedeném xxxxxxx složí xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xx. 248 xxxx. 1 nařízení (XXX) x. 2454/93, která xx xxxxx xxxx xxx, xxxxx by xxxxxxxx, kdyby xxxx xxxxxxxx zařazeny xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx

x)

xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxx 136 tohoto xxxxxxxx.

2.   Xxxxxxx xxxx, xx xxxxxx základě xxxx xxxxxxxx uvedené x xxxxxxx XXX xxxxx X xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx sazebníku, xx podle volby xxxxxxx rovna:

x)

ceně FOB xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx, x xxx xx přičtou xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx území Xxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Mají-li xxxxx orgány xx xx, xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 248 xxxxxxxx (XXX) x. 2454/93, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx rovná xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x)

xxxxx xxxxxxx vypočítané xxxxx xx. 30 xxxx. 2 xxxx. x) nařízení (XXX) x. 2913/92 xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxx případě xx xxx xxxxxx xxxxx xx. 136 odst. 1 xxxxxx xxxxxxxx. X tom případě xxxx dovozce složit xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 248 xxxxxxxx (XXX) č. 2454/93, xxxxx se xxxxx xxxxxxxxx částce xxx xxxxxxxx xxx dotčený xxxxxxx.

3.   Xxxxxxxx xx vstupní xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxx XXX xxxxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx hodnota na xxxxxxx příslušného xxxxxxx xx xxxx xxxx.

Jestliže xx xxxxxxx cena xxxxxxxxx x xxxxxxx x některým z xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxx. 1 xxxx. x) xxxx c) xxxx odst. 2 xxxx. b), xxxxxxx xx celní xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx.

4.   Dovozce xx jeden měsíc xx data xxxxxxx xxxxxxxxx produktů, s xxxxxxxx xxxxxxxxx lhůty xxxx měsíců ode xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x propuštění xx xxxxxxx xxxxx, na xx, xxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx cen xxxxxxxxx v xxxx. 1 xxxx. x) xxxx odst. 2 xxxx. x), xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx. 1 xxxx. x) a odst. 2 xxxx. x). Xxxxxxxxxx jednoho x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx jistoty, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 5.

Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxx rozsahu, ve xxxxxx je xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx uspokojivý xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx cel.

5.   Xxxxx xxxx xxxxxx uvedenou x xxxxxxxx 4 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx.

6.   Xxxxx xxxxxxxxx orgány xxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx článku 220 xxxxxxxx (EHS) x. 2913/92. Xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx cla xxxx xxxxxx, kterou xxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx úrok xxx dne xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxx. Použije xx xxxxxxx sazba xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Oddíl 2

Dodatečná xxxxxxx xxx

Xxxxxx 138

Oblast xxxxxxxxxx x xxxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxx xxx podle xx. 141 xxxx. 1 xxxxxxxx (XX) x. 1234/2007 (xxxx xxx „dodatečné clo“) xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx uvedené x xxxxxxx XXXXX xx xxxxxxxx stanovených v xxxxx xxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx hodnoty xxx xxxxxxxxx cla xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x příloze XXXXX.

Xxxxxx 139

Xxxxxxxx xxxxxx

1.   U xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze XVIII x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx Komisi xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx nad xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx 308d nařízení (XXX) č. 2454/93.

Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx oběhu xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx musí xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx do 12:00 xxxxx (xxxxxxxxxxx xxxx).

2.   Xxxxx xxxxxxxxxx xxx propuštění xx volného xxxxx x xxxxxxx produktů x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx celní xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx dovozce x která neobsahují xxxxxxx xxxxx uvedené x xxxxxxx 37 xxxxxxxx (EHS) x. 2454/93, xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 254 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx údaje x xxxxx hmotnosti (x kg) xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx zjednodušené xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 260 xxxxxxxx (XXX) č. 2454/93, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx údaje x čisté xxxxxxxxx (x kg) dotčených xxxxxxxx.

Xxxxxxxx se pro xxxxx propuštění xxxxxxxx x xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx volného xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx 263 nařízení (XXX) x. 2454/93, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx. 266 odst. 1 xxxxxxxxx nařízení xxxxxxxxx veškeré xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x také xxxxxxxxx čisté xxxxxxxxx (x xx) xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xx. 266 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxx (XXX) x. 2454/93 se xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nepoužije.

Xxxxxx 140

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx

1.   Xxxxx xx zjistí, xx x jednoho x produktů x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx XXXXX xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx spouštěcí xxxxx, xxxxx Komise xxxxxxxxx clo xxxxx xxxxxxx, kdy xx xxxxxxxxxxxxxxx, xx by xxxxxx xxxxxxxx xxx Xxxx, xxxx kdyby xxxxxx xxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.

2.   Dodatečné clo xx xxxxxx x xxxxxxxx uvedeného do xxxxxxx oběhu po xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx, xx:

x)

x jeho sazebního xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx s článkem 137 vyplývá xxxxxxx xxxxxxxxxx specifických cel, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;

b)

xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx.

Xxxxxx 141

Xxxx xxxxxxxxxxx xxx

Xxxxxxxxx clo uložené xxxxx článku 140 xx rovná xxxxx xxxxxxx xxx, xxxxx xx pro xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

X xxxxxxxxxx xxxxxxxx, na xxx xx vztahují xxxxx xxxxxxxxxx spojené s xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx třetině xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxx, pokud xx xxxxxxx xx. 140 xxxx. 2.

Xxxxxx 142

Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx

1.   Dodatečné xxx xx xxxxxxx xx:

x)

xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx kvót xxxxxxxxx x příloze 7 xxxxxxxx Xxxx (XXX) x. 2658/87 (19) (xxxx xxx „xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx“);

x)

zboží xxxxxxxxxxx xx Xxxx xxxxx odstavce 2.

2.   Xx xxxxx dopravované xx Xxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx:

x)

xxxxxxxx zemi xxxxxx před rozhodnutím x uložení xxxxxxxxxxx xxx x

x)

převáží xx x xxxxxxxxxx dokladem xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxx vykládky x Unii, který xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx uložením xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cla.

3.   Zúčastněné xxxxxx xxxxxxxxxx prokážou xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 2 xxxx xxxxxxx.

Celní xxxxxx xxxx xxxxx xxx xx to, xx xxxxxxxx produkty xxxxxxxx xxxx původu xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx cla, xxxxx xx předložen xxxxxxx x těchto dokladů:

a)

u xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, z xxxxx xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx,

b)

x xxxxxxxxxx přepravy náložný xxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx země xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx;

x)

x xxxxxxxx xxxxxxxx přepravní xxxxxxx (XXX) xxxx jiný xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx tímto xxxx, xxxxx xxxx dodrženy xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx mnohostrannými xxxxxxxx x oblasti xxxxxxxx Xxxx xxxx společného xxxxxxxx;

x)

x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxx vyplývá, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx.

XXXXX X

XXXXXX, XXXXXXXXX X XXXXXXXXX USTANOVENÍ

Článek 143

Xxxxxxxx

Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx jiné xxxxxx xxxxxxxx Unie, xxxxxxx členské státy xxxxxxxx x opatření x xxxx nezbytné xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nařízení (ES) x. 1234/2007 x xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx x opatření xxxx xxx účinné, přiměřené x xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx odpovídající xxxxxxx xxxxxxxxxx zájmů Unie.

Zajistí xxxxxxx, xxx:

x)

xxxx možno xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx stanovená právními xxxxxxxx Xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx rámcem nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx státu xxxxxxxxx xx provádění xxxxxxx xxxx x dispozici xxxxxxxxxx xxxxx pracovníků x odpovídající xxxxxxxxxxx x zkušenostmi xxx xxxxxx provádění xxxxxxx x aby

c)

byly xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx Xxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 144

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxx xxxx dotčeny sankce xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx (XX) č. 1234/2007, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, aby byly x případě xxxxxxxxxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx nařízení xxxx xxxxxxxx (XX) x. 1234/2007 xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx úrovni, xxxxx xxxx být xxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxx poskytovaly xxxxxxxxxxxx xxxxxxx finančních xxxxx Unie.

Xxxxxx 145

Uměle vytvořené xxxxxxx

Xxxx xxxx dotčena xxxxxxxx zvláštní xxxxxxxx xxxxxxxxx v tomto xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx (XX) x. 1234/2007, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, x xxxxx xx zjištěno, xx xxxxx vytvořily xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxx je v xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 146

Xxxxxxxx

1.   Členské xxxxx xxxx jeden xxxxxxxxx xxxxx nebo subjekt xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx:

a)

organizací xxxxxxxxxx, sdružení organizací xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx 97 xxxxxx xxxxxxxx;

b)

xxxxxxxxxxx xxx ovoce x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx podle xxxxxx 98 xxxxxx nařízení;

c)

cen x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx reprezentativních xxxxxxxxx xxxxxx podle článku 134 xxxxxx nařízení;

d)

xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx 139 xxxxxx xxxxxxxx.

2.   Členské státy xxxxxx Xxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, a xxxxxxxx xx xx, xxxxxx xxxxxxxxx změn xxxxxx údajů.

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxx x adres, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x veřejnosti xxxxx xxxxxxxx prostředky za xxxxxx xxxxxxxxxxxx systémů xxxxxxxxxx Komisí, xxxxxx xxxxxxxxxx xx internetu.

3.   Xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, členské xxxxx xxxxxxxxxxx všechna xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx elektronicky xxxx informační xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zpřístupní Xxxxxx, x xx ve xxxxxxx, který Komise xxxxxxx.

Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx stanoveným způsobem x xx stanoveném xxxxxxx podle prvního xxxxxxxxxxx, mohou být xxxxxxxxx za xxxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 5.

4.   Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx státy xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx schopny xxxxxxx xxxxx xxx oznámení xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

5.   Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x požadavky xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx (ES) x. 1234/2007 xxxx pokud xx xxxxxxxx xxx xxx nesprávné x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx, xxxx Komise částečně xxxx zcela xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx uvedené x xxxxxx 14 xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1290/2005 (20), xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx, x xx do xx xxxx, xxx xx oznámení xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 147

Xxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx (XX) x. 1234/2007, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxx xx svém xxxxxx xxxxxxx upraveny v xxxxxxx, xx v xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx státu zjistí xxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 148

Vyšší moc x xxxxxxxxx okolnosti

Xxxxxxxx xx být v xxxxxxx s tímto xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx (XX) x. 1234/2007 xxxxxxx sankce xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx uznání, xxxxxx xxxxxx sankce xx penále uloženy xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx mimořádných xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx 31 xxxxxxxx (XX) x. 73/2009.

Xxxxxx xxxxx xxxx však xxxx xxx včetně xxxxxxxxxxx xxxxxx, uspokojivě xxxxxxxxxx příslušnému xxxxxx xxxxxxxxx státu, xxxxxxx xxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx, kdy je xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx.

Xxxxxx 149

Xxxxxxx

Xxxxxxxx (XX) x. 1580/2007 se xxxxxxx.

Xxxxxx 134 nařízení (XX) x. 1580/2007 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx 31. xxxxx 2011.

Odkazy xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx odkazy xx toto xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze XXX.

Xxxxxx 150

Přechodná ustanovení

1.   Operační xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx. 203 odst. 3 xxxx. a) xxxxxxxx (XX) č. 1234/2007, xxxxx xxxxxxxxxx xx xx konce xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx x xxxxxxx x pravidly xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2008.

2.   Xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx vlastností xxxxxxx xxxxxxxx ke zpracování x minimálních xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx zůstávají x platnosti xxx xxxxxxxx sklizené xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx využívají xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxx xx. 203x odst. 6 nařízení (ES) x. 1234/2007, xxxxx xxxxxxxxxxx obchodních xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx XX xxxxxx nařízení, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxx uvedených x příloze XX.

3.   Xxxxx xxxxxx přijaté xxxxx xxxxxxxx (XX) x. 2200/96, které xxxxxx xxxxxxxxx výhod xxxxxxxxx x přijetím xxxxx xx. 203a odst. 4 xxxxxxxx (ES) x. 1234/2007, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx státy, xxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx 1. xxxxxx 2004 xxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Unie xxxxx xxxxxx 349 Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxx moři xxxxx xx. 1 xxxx. 2 xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1405/2006 (21) xxxx financovány xxxxx xx. 103x xxxx. 3 písm. x) xxxxxxxx (XX) x. 1234/2007.

Xxxxx uznání xxxxxxx podle xxxxxxxx (XX) x. 2200/96, xxxxx využívaly xxxxx xx. 14 xxxx. 7 uvedeného xxxxxxxx x xxxxxx využívají xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx čl. 203x xxxx. 4 xxxxxxxx (XX) x. 1234/2007, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx. 103x xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxxxx (XX) x. 1234/2007.

4.   V xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx členské xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 15. xxxx 2011 xxx, xxx:

x)

řádně xxxxxxxxxx, xxxx vzdálenost xx xxxxxxxx xx „značnou“ xxxxx xx. 50 xxxx. 7 písm. x);

x)

xxxxxxxxx maximální procentní xxxxx ročních xxxxxx x xxxxx operačního xxxxxxxx, xxxxx mají xxx xxxxxxxxxx na xxxx spojené s xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 60 xxxx. 4 xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

5.   Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx tohoto xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx, aniž xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle xx. 60 xxxx. 4 xxxxxxx pododstavce.

Xxxxxx 151

Vstup v xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx vstupuje x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x přímo xxxxxxxxxx xx všech xxxxxxxxx xxxxxxx.

V Bruselu xxx 7. xxxxxx 2011.

Xx Xxxxxx

Xxxx Manuel XXXXXXX

xxxxxxxx


(1)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. X 299, 16.11.2007, x. 1.

(2)&xxxx;&xxxx;Xx. věst. X 350, 31.12.2007, x. 1.

(3)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. X 297, 21.11.1996, s. 1.

(4)&xxxx;&xxxx;Xx. věst. L 297, 21.11.1996, x. 29.

(5)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. L 297, 21.11.1996, x. 46.

(6)  Úř. xxxx. X 273, 17.10.2007, x. 1.

(7)&xxxx;&xxxx;Xx. věst. X 144, 4.6.1997, x. 19.

(8)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. X 41, 14.2.2003, x. 33.

(9)  Úř. xxxx. X 277, 21.10.2005, x. 1.

(10)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. L 368, 23.12.2006, x. 15.

(11)  Úř. xxxx. L 365, 31.12.1994, s. 10.

(12)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. X 205, 3.8.1985, x. 5.

(13)  Úř. věst. X 358, 16.12.2006, x. 3.

(14)&xxxx;&xxxx;Xx. věst. L 171, 23.6.2006, x. 1.

(15)  Úř. xxxx. X 30, 31.1.2009, x. 16.

(16)&xxxx;&xxxx;Xx. věst. X 355, 15.12.2006, x. 56.

(17)  Úř. věst. X 302, 19.10.1992, x. 1.

(18)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. X 253, 11.10.1993, x. 1.

(19)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. X 256, 7.9.1987, x. 1.

(20)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. X 209, 11.8.2005, s. 1.

(21)  Úř. xxxx. X 265, 26.9.2006, s. 1.


XXXXXXX X

XXXXXXXX XXXXX, XX XXXXX ODKAZUJE XXXXXX 3

XXXX A

Všeobecná xxxxxxxx xxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx jakost

S výhradou xxxxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxx:

xxxx;

xxxxxx; xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx napadené xxxxxxxx xxxx postižené xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx, že xxxx xxxxxxxxxxx ke spotřebě;

čisté, x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;

x xxxxxxxx xxxxxxx škůdců;

v xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx;

xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx;

xxx xxxxxx xxxxx x/xxxx xxxxx.

Xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx, xxx umožňoval:

snést xxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

xxxxxxxx xx místa xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxxx na zralost

Produkty xxxx xxx dostatečně xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx být xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxx x xxxxxxxx produktů musí xxx takový, xxx xxx xxxxxxx pokračovat x xxxxxxx zrání x xxxxxxxxx uspokojivého xxxxxx xxxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx

X xxxxx xxxxx xx povoluje xxxxxxxx xx výši 10&xxxx;% xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx produktů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx. X rámci xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx nejvýše 2&xxxx;% xxxxxxxx x produktů xxxxxxxxxxx hnilobou.

4.   Označování xxxx xxxxxx produktu

Úplný xxxxx xxxx xxxxxx&xxxx;(1). U xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx uvede x xxxxxx xxxx původu xx jakémkoliv xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx produktů se xxxxx xxxxx v xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x zemi xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

XXXX X

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

XXXX 1:&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXXXXXXX XXXXX PRO XXXXXX

X.&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXXXXXXX XXXXXXXX

Xxxx norma platí xxx jablka odrůd (xxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx Xxxxx, xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx určená x xxxxxxxxxxxx zpracování.

II.   USTANOVENÍ X XXXXXXX

Xxxxxx normy xx stanovit požadavky xx xxxxxx xxxxxx xx obalové úpravě x xxxxxxxx.

X.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx jednotlivé xxxxxxx x povolených xxxxxxxx xxxx být jablka xxxxx xxxxxxx:

xxxx,

xxxxxx, xxxxxxxxxx xx produkty napadené xxxxxxxx xxxx postižené xxxxxxxxx jakosti xx xx xxxx, xx xxxx nezpůsobilé xx xxxxxxxx,

xxxxx, x podstatě xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x xxxxxxxx xxx xxxxxx,

x xxxxxxxx bez xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx dužinu,

bez xxxxxxx xxxxxxxxxxx, s xxxxxxxx odrůdy Fuji x jejích xxxxxx,

xxx xxxxxxxx povrchové xxxxxxxx,

xxx xxxxxx xxxxx x/xxxx xxxxx.

Xxxxxx xxxx být x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx a x xxxxxxx xxxxx, aby:

snesla xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x

xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx stavu.

B.   Požadavky xx zralost

Plody jablek xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx, xxx jim xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx stupně xxxxxxxx požadovaného xxxxx xxxxxxxxxx vlastností.

Při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxxxx xxxxxx, chuť, xxxxxxx x xxxxx xxxx).

X.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxx

Xxxxxx se xxxxxxxx xx xxx xxxx uvedených xxxxxxx.

x)&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxx vynikající xxxxxxx. Xxxx být xxxxxxx xxx svou xxxxxx&xxxx;(2) x xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx odrůdy xxxx xxxxxx vykazovat xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx:

xx 3/4 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxx xxxxxxxx X,

xx 1/2 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx smíšené xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx B,

na 1/3 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo žíhání x xxxxxxx xxxxxxxx X.

Xxxxxx musí být xxxxxxxx zdravá.

Jablka xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxx vzhled produktu, xxxxxx x uchovatelnost xxxxxxxx x jeho xxxxxxxx úpravu x xxxxxx:

xxxxx malé xxxx xxxxxx,

xxxxx xxxxx rzivost (3), xxxx.:

xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx hrubé, xxxx

xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

xx)&xxxx;&xxxx;&xxxx;X. xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx být xxxxx xxxxxxx. Xxxx vykazovat xxxxx xxxxxxx pro xxxxxx&xxxx;(4).

Xxxxx odrůdy xxxx xxxxxx xxxxxxxxx typické xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx:

xx 1/2 xxxxxxxxx xxxxxxx plodu xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx X,

xx 1/3 xxxxxxxxx povrchu plodu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx zbarvení X,

xx 1/10 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx mírně xxxxxxx, načervenalé xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx zbarvení X.

Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxx xxxx povoleny xxxx malé vady, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx produktu x jeho xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx:

xxxxx xxxx tvaru,

lehké vady xxxxxx,

xxxxx xxxx zbarvení,

malé, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxxxxxxx 1&xxxx;xx2 xxxxxxxxx xxxxxxx,

xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx:

2 xx xx xxxxx u xxx podélného xxxxx,

1&xxxx;xx2 xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxx, s xxxxxxxx xxxxxx (Xxxxxxxx xxxxxxxxxx), které nesmějí xxxxxxxxxx 0,25&xxxx;xx2 xxxxxxx xxxxxx,

xxxxx rzivost (5), např.:

nahnědlé xxxxxx, xxxxx mohou xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx stopky xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxx hrubé, xxxx

xxxxx xxxxxxxx rzivost nepřekračující 1/5 xxxxxxxxx povrchu xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x obecným xxxxxxxxx xxxxx nebo

hustě xxxxxxxx rzivost nepřekračující 1/20 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx úhrn xxxxx síťovité xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 1/5 celkového xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx může xxxxxx, xx-xx xxxx xxxxx x přilehlá xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

xxx)&xxxx;&xxxx;&xxxx;XX. xxxxxx

Xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx jablka, xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, která xxx splňují xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx požadavky.

Dužina xxxx být prostá xxxxxxx vad.

Jsou povoleny xxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxx uchovávají xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxx:

xxxx xxxxx,

xxxx vývinu,

vady xxxxxxxx,

xxxx, xxxxx zbarvené xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx 1,5&xxxx;xx2 xxxxxxx,

xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx:

4 cm xx délku x xxx xxxxxxxxx xxxxx,

2,5&xxxx;xx2 xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxx, s xxxxxxxx xxxxxx (Xxxxxxxx xxxxxxxxxx), které xxxxx xxxxxxxxxx 1&xxxx;xx2 celkové xxxxxx,

xxxxx xxxxxxx&xxxx;(6), xxxx.:

xxxxxxxx xxxxxx, které xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx x mohou xxx xxxxx xxxxx, xxxx

xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 1/2 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx plodu xxxx

xxxxx xxxxxxxx rzivost xxxxxxxxxxxxxx 1/3 xxxxxxxxx xxxxxxx plodu, xxxxxxx

xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x hustě síťovité xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 1/2 xxxxxxxxx povrchu xxxxx.

XXX.&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXXXXXXXXX X XXXXXXXXX

Xxxxxxxx xx xxxxxx buď xxxxx největšího xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, nebo xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx 60&xxxx;xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx 90 x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Plody xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxx než nebo xxxxx 10,5° Xxxx x xxxxxxxx není xxxxx xxx 50&xxxx;xx xxxx 70 g.

Pro xxxxxxxxx xxxxxxxx velikosti xxxxxxxxxxxx rozdíl ve xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx:

x)

x xxxxx tříděného podle xxxxxxx:

5&xxxx;xx pro ovoce xxxxxxxx xxxxxxx x xxx ovoce I. x XX. jakosti xxxxxx x řadách x xxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxx odrůd Xxxxxxx'x Xxxxxxxx (Bramley, Xxxxxxxx xx Xxxx) x Xxxxxxxxxxx může xxxxxx v průměru xxxxx až 10&xxxx;xx; x

10&xxxx;xx xxx xxxxx X. jakosti xxxxx x balení xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxx'x Seedling (Bramley, Xxxxxxxx xx Xxxx) x Xxxxxxxxxxx může xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx 20&xxxx;xx; xxxx

x)

x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx:

xxx jablka xxxxxxxx xxxxxxx a xxx jablka třídy X a XX xxxxxx x xxxxxx x xx vrstvách:

Rozsah (x x)

Xxxxxx xxxxxxxxx (x x)

70–90

15&xxxx;x

91–135

20&xxxx;x

136–200

30&xxxx;x

201–300

40&xxxx;x

&xx;&xxxx;300

50&xxxx;x

xxx plody X. xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx maloobchodním xxxxxx:

Xxxxxx (x g)

Jednotnost (x x)

70–135

35

136–300

70

&xx;&xxxx;300

100

Xxx ovoce II. xxxxxxx xxxxxx volně x xxxxxx nebo x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx stanoven xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx velikosti.

IV.   USTANOVENÍ X ODCHYLKÁCH

Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx nesplňují xxxxxxxxx xxxxxxxxx jakosti.

A.   Dovolené odchylky xxxxxxx

x)&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxx

Xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 5 % xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx této jakosti, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx I. xxxxxx. X xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx nejvýše 0,5 % xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx splňují xxxxxxxxx XX. xxxxxxx.

xx)&xxxx;&xxxx;&xxxx;X. xxxxxx

Xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 10&xxxx;% početních xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx splňují xxxxxxxxx stanovené pro XX. xxxxxx. V xxxxx této xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx 1&xxxx;% xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx XX. xxxxxxx xxx minimální požadavky, xxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

xxx)&xxxx;&xxxx;&xxxx;XX. jakost

Je xxxxxxxx xxxxxxx odchylka 10&xxxx;% xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx jablek, xxxxx xxxxxxxxx požadavky této xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxx xxxx odchylky smí xxxxxx nejvýše 2&xxxx;% xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

X.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxx všechny jakosti: Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 10 % xxxxxxxxx xxxx hmotnostních jablek, xxxxx xxxxxxxxx požadavky xxxxxxxxx. Tato xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx, xxx zahrnovala xxxxxxxx o xxxxxxxxx:

5&xxxx;xx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx,

10 x xx xxxx xxx xxxxxxxxx hmotnost.

V.   USTANOVENÍ X XXXXXXXX XXXXXX

X.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx musí být xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx jablka stejného xxxxxx, odrůdy, xxxxxxx x xxxxxxxxx (xxxx-xx xxxxxxx podle xxxxxxxxx) x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx balení xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx zřetelně odlišných xxxxx, xxxx-xx jednotné xxxxxxx x xx-xx xxxxx příslušná odrůda xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx musí xxx xxxxxxxxxxxxxxx pro xxxx obsah.

B.   Balení

Jablka xxxx xxx balena xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ochranu xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x čisté xxxxxxxxx nad 3 xx musí xxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx x žádnému xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Použití xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x obchodními xxxxx, xx povoleno, xxxxx xxxx xxx xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx zdravotně xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx jednotlivě na xxxxxxxx xxxx být xxxxxx, xx po xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stopy xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

Xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx cizích xxxxx.

XX.&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXXXXXXXXX X OZNAČOVÁNÍ

Každý xxxx musí být xxxxxxx xx xxxxx xxx straně xxxxxxxxxxxxx xxxxx, které musí xxx xxxxxxx čitelně, xxxxxxxxxxxx x tak, xxx byly xxxxxxxxx xxxxxx.

X.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxxx

Xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x/xxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx:

x všech xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx uznaným xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a/nebo xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx na xxxx „xxxxxxx x/xxxx xxxxxxxxxx“ (nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx);

xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx baleného xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx, xxxxxxxxxx x xxxxx návaznosti xx xxxxxxxx „Xxxxxx pro:“, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxx případě xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx identifikační xxxxxx xxxxxxx x/xxxx xxxxxxxxxxx. X ohledem xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx veškeré xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx.

X.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxxxxxx

„Xxxxxx“, xxxx-xx obsah xxxxxxxxx x xxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx. X xxxxx xxxxxx zřetelně xxxxxxxxx xxxxx názvy těchto xxxxxxx xxxxx.

Xxxxx xxxxxx xxxx být nahrazen xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx obchodní název xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxx x xxxxxxxx.

X.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxx

Xxxx původu (7) x případně pěstitelská xxxxxx xxxx národní, xxxxxxxxxx xxxx místní xxxxx.

X xxxxx zřetelně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx názvu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx označení xxxxx země původu.

D.   Obchodní xxxxxxxxxxx

Xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxx – x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx – xxxxx xxxxxxxx.

Xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:

x)

x xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx, nejmenší a xxxxxxxx průměr nebo xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx;

x)

x xxxxxxxx, xx xxxxx xx nevztahují xxxxxxxx x jednotnosti, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxx doplněné slovy „x xxxxx“ nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx.

X.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx)

Xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx, obsahují-li xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx zvenčí x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xx těchto obalech xxxxxxx být xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx mohly xxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxx uložena xx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx uvedeny xx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx viditelném místě, x xx alespoň xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxx, které xxxxxx uvedeny v xxxxxxx, se xxxxx xxxxx svých odrůdových xxxxxxxxxx.

Xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxx zbarvení

Rzivost

African Red

B

Akane

Tohoku 3

X

Xxxxxx Seedling

C

Aldas

B

Alice

B

Alkmene

Early Xxxxxxx

X

Xxxx

X

Xxxx

X

Xxxxxx

X

Xxxxxx

X

Xxxxx

Xxxxx

X

Xxxxxx

Xxxxxx xx Xxxxxxxxx

X

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx Xx 18, X 18

C

Arlet

B

R

Aroma

C

mutace Xxxxx xxxx.

X

Xxxxxxx

X

Xxxxxx

X

Xxxxxx

X

Xxxxxxx

Xxxxx

X

Xxxxx xx Xxxxxxx

X

xxxxxx Xxxxx de Xxxxxxx např.

R

Boskoop rouge

Red Xxxxxxx

Xxxxx

Xxxxxxx

X

Xxxxx fleur double

Belorrusskoje

Maļinovoje

Belorusskoe Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx

X

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxx Berlepsch

C

mutace Xxxxxxxxx xxxx.

X

Xxxxxxxxx xxxxx

Xxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx

X

Xxxxxxx Golden

Bogatir

Bogatyr

Bohemia

B

Braeburn

B

mutace Xxxxxxxx např.

B

Hidala

B

Joburn

B

Lochbuie Xxx Xxxxxxxx

X

Xxxxxx Xxx

X

Xxxxxx Red

B

Redfield

B

Royal Xxxxxxxx

X

Xxxxxxx'x Xxxxxxxx

Xxxxxxx, Triomphe xx Kiel

Brettacher Xäxxxxx

Xxxxxxxx Xxxxxx xxx

Xxxxxxxx

X

Xxxxxx

Xxxxx

X

Xxxxxx

X

Xxxxxxx

Xxxxxxx Xxxx

Xxxxx

X

Xxxxxxxxxx Xxx

Xxxxxxx

X

Xxxxxxxx

X

Xxx'x Orange Xxxxxx

Xxx xxxxxx

X

X

xxxxxx Xxx'x Xxxxxx Xxxxxx např.

C

R

Cherry Xxx

X

X

Xxxxxxx Xxxxxxx

Xxxxxx Xxxx

X

xxxxxx Cripps Xxxx xxxx.

X

Xxxx Xxxx

X

Xxxx Xxxx

X

Xxxx Pink

C

Cripps Xxx

X*&xxxx;(8)

Xxxxxxxx

X

X

Xxxxxxxx

Xxxxxxx

X

xxxxxx Xxxxxxx xxxx.

X

Xxxxxx

X

Xxxxxxx

X

Xxxxxxxxxx

X

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx Xxxxxxxxx

X

Xxxxxxx

Xxxxxxxxx

X

Xxxxx

X

Xxxxxxxxx

X

Xxx Xxxxx

Xxxx Xxxxx

X

Xxxx'x Xxxxxxxx

X

Xxxxxxxx Zoet

C

Egremont Xxxxxx

X

Xxxx

Xxxxx

Xxx Xxxxxxx

X

Xxxxxxx'x xxxxxx

Xxxxxxx

X

Xxxxxx

X

xxxxxx Xxxxxx xxxx.

Xxx-Xx

X

Xxxxxxx

X

Xxxxxxx

X

Xxxxxx

X

Xxxxxx Armhold

C

Elstar Xxxxxxxxx

X

Xxxxxxx

X

Xxx Xxxxxx

X

Xxxxxxx

X

Xxxxxx

X

Xxxxxxxx

X

Xxxxxx

Xxx Pippin

C

Florina

B

Forele

B

Fortune

R

Fuji

B

mutace Xxxx xxxx.

X

Xxxx

X

Xxxx

X

xxxxxx Xxxx xxxx.

X

Xxxxxxx

X

Xxxxxxx

X

Xxxxxx

X

Xxxxxxxxx

X

Xxxxxxxx

X

Xxxxxx

X

Xxxxx Xxxxxx

X

Xxxxxx

X

Xxxxxx

Xxxxxx Gold

Gloster

B

Goldbohemia

Golden Xxxxxxxxx

xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx Xxxxxx

X

Xxxxxx Xxxxxxx

Xxxxxxxxx, Golden Xxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxx 38

Xxxxxxxx

Xxxxxx Xxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx

xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx Xxx

Xxxxxxxx

X

xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxx xxxx.

X

Xxxxxxxx xxxxx

Xxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxx

X

Xxxxxxxxxx

X

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx Xxxxxx

Xxxxx

Xxxxxx

X

Xxxxēxx

X

Xxxx

X

Xxxxxx Xxxxx

X

X

Xxxx

X

Xxxxxxxxx

X

Xxxxx Fisher

Jacques Xxxxx

Xxxxx

X

Xxxxx Xxxxxx

xxxxxx Xxxxx Xxxxxx xxxx.

Xxxxx Xxxxxx xxxxx

Xxx James Grieve

Jarka

C

Jerseymac

B

Jester

Jonagold (9)

C

mutace Xxxxxxxx xxxx.

X

Xxxxxxxxx

X

Xxxxxx

X

Xxxxxxx

Xxxxxxx

X

Xxxxxxxx

Xxxxxxx

X

Xxxxxxx

X

Xxxxx

X

Xxxxxxx

Xxx xx Xxxx

X

Xxxxxxx

X

Xxxxxxxx

X

Xxxxxxxx Xxxxxxxxx

X

Xxxxxxxx 2000

Xxxxx

X

Xxxxxxxxx Xxxxx

X

Xxxxxxxx

X

Xxxx Xxxxxxxx

X

Xxx Xxxxxxxx

Xxxxxxxxx

X

Xxxxxx

Xxxxxxxxxx

X

Xxxxx

X

Xxx Xxxxxxxxxx

X

Xxxxxxxx

Xxxxxxx

X

Xxxxxxxxx

X

Xxxxxxxx

Xxxxxx

X

Xxxxxxx

X

Xxxxxxxx

X

Xxxxxxxx

X

Xxxxx

X

Xxxxxxx

Xxxxxxx de Sonnaville

C

Katja

Katy

B

Kent

R

Kidd's xxxxxx red

C

R

Kim

B

Koit

C

Koričnoje

Novoje

Korichnoe Xxxxx, Xxxxxxxxxxx Novoe

C

Kovaļenkovskoje

Kovalenkovskoe

B

Krameri Xxxxxxx

X

Xxxxxxxxxxxx

X

Xxxx Xxxxxxxx

X

Xxxx'x Xxxxxx Albert

Laxton's Xxxxxx

X

X

Xxxxx

X

Xxxx

X

Xxxxx

X

Xxxx Lambourne

C

Maigold

B

McIntosh

B

Meelis

B

Melba

C

Melodie

B

Melrose

C

Meridian

C

Moonglo

C

Morgenduft

Imperatore

B

Mutsu

Noris

B

Normanda

C

Nueva Xxxxxx

X

Xxxxx Xxxxxxx

X

Xxxx

X

Xxxxxxx

X

Xxxxx

X

Xxxxxxxxxx Polosatoje

C

Ozark Xxxx

Xxxxx Xxx

X

Xxxx xx Cirio

Piglos

B

Pikant

B

Pikkolo

C

Pilot

C

Pimona

C

Pinova

C

Pirella

B

Piros

C

Prima

B

Rafzubex

A

Rafzubin

C

Rajka

B

Rambour x'xxxxx

Xxxxxxx Xxxxx

X

Xxxxxx

X

Xxxxxxx

X

Xxx Xxxxxxxxx

X

xxxxxx Xxx Xxxxxxxxx např.

A

Erovan

Early Xxx

Xxx

X

Xxxxxxx Delicious

A

Oregon

Oregon Xxxx Xxxxxxxxx

X

Xxxxx

X

Xxx Chief

A

Red Xxxx

X

Xxx Xxxx

X

Xxx Xxxx

X

Xxxxxxxx

X

Xxxxx Xxx

X

Xxxxxxxx Xxxxxxxxx

X

Xxxxx Xxxxxxxxx

X

Xxxxxxxx

X

Xxxxxxxxxxx

X

Xxxxxxxxx

X

Xxxxxx

X

Xxxx Xxxx

X

Xxx Xxxxxxxxx

X

Xxxxxxxx

X

Xxxxx

X

Xxxxxx

X

Xxxxxxxxx

X

Xxxxx xxx Reinettes

Gold Xxxxxxx, Xxxxxxxxäxx

X

Xxxxxxx Xxxxxxxxx

X

Xxxxxxxx Xxxxx xx Xxxxxx

X

Xxxxxxxx x'Xxxxxxx

Xxxxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxxx

Xxxxxxxx xx Xxxxxx, Xxxxxx Blanc, Xxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx xxx Xxxxxx

X

Xxxxxxxx xx Xxxxxx

Xxxxxxxx de Xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxx

Xxxxx Xxxxxxxxxxxxx

X

Xxxxxxx

X

Xxxx

X

Xxxxxx

X

Xxxx

X

Xxxxxxx

Xxxxxx

X

Xxxxxx

X

Xxxx xx Xxxxxxxx

Xxxxxxx, Xxxx del Xxxxx, Xxxxxxxxx

X

Xxxx Xxxxxx

Xxxxx xx Rome, Rome

B

mutace Xxxx Xxxxxx xxxx.

X

Xxx Xxxx

X

Xxxxxx

X

Xxxxx Xxxxxx

X

Xxxxx (český xxxxxxxx)

X

Xxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxx)

X

Xxxxxxxx

X

Xxxxxx Xxīxxxxxxxx

Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Rudeninis Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx Svītrotais, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxx, Xüxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx

X

Xxxxxxxx

X

Xxxxxxxx

X

Xxxxxxxx

X

Xxxxxx

X

Xxxxxx

XX48

X

Xxxxxx

X

X

Xxxxxx

X

Xxxxxx

X

Xxxxxxxx

X

Xxxxxxxxxxxxx Talioun

Sinap Xxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx

X

Xxxxxxx

X

Xxxxxxxxx

X

Xx. Xxxxxxx Xxxxxx

X

Xxxxx'x Xxxxxxxx

X

Xxxxxx

Xxxxxx

X

Xxxxxxx Xxxxxx

X

Xxxxxxxxx

X

Xüxxxxxxxxxx

X

Xxxxxxx

X

Xxxxxx

X

Xxxxxx

X

Xxxxx Xxxxxxxx

X

Xxxxxxxxxxxx

X

X

Xxxxxxxxxx

X

Xxxxx

Xxxx

X

Xxxxx

X

Xxxxxxx'x Xxxxx Xxxxxxxxx

Xxxxxxx'x Xxxxx

X

Xxxxxxx

X

Xxxxx Xxxxx

Xxxxxxxxxx

X

Xxxxxxx

X

Xxxxxxxxx Xxxxxxxx

X

Xxxx

X

Xxxxx Xxxxxx

Xxxxx Xxxxxx

X

Xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx

X

Xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx

X

XXXX 2:&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXXXXXXX XXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXX

X.&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXXXXXXX XXXXXXXX

Xxxx xxxxx xxxxx xxx následující xxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxxxxx jako „xxxxxxxxx plody“ určené x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx se na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

xxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxx (L.) Xxxx. x.,

xxxxxxxxxx (Xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx), včetně odrůdy xxxxxxx (Xxxxxx xxxxxx Xxxxxx.), klementinky (Xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx. xx Xxxxxx), obyčejné xxxxxxxxxx (Xxxxxx deliciosa Ten.) x xxxxxx tangerine (Xxxxxx tangerina Xxx.) xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx,

xxxxxx pomerančů xxxxx Citrus xxxxxxxx (X.) Xxxxxx.

XX.&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXXXXXXXXX O XXXXXXX

Xxxxxx normy xx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx obalové xxxxxx x xxxxxxxx.

X.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx požadavky

S xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx jednotlivé xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx všech jakostí:

celé,

bez xxxxxxxxx x/xxxx větších xxxxxxxxxx poranění,

zdravé, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx napadené xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxx ke xxxxxxxx,

xxxxx, x podstatě xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x podstatě xxx xxxxxx,

x podstatě bez xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx škůdci x postihujících xxxxxx,

xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx,

xxx xxxxxxxxx nízkou xxxxxxxx xxxx xxxxxx,

xxx xxxxxxxx povrchové vlhkosti,

bez xxxxxx xxxxx x/xxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxx musí xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx stavu, xxx:

xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x

xxxx být xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx.

X.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx na xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stupeň xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx plodů xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx druhy xxxxxx xxxxxxxxx:

xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

xxxxxxxxx celkový obsah xxxxxxxxx xxxxxx, tj. xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx&xxxx;(10),

xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, že na xxxxx normálního xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx určení xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx odrůdu.

Minimální xxxxx xxxxx

(%)

Xxxxxxxxx obsah xxxxx

(Xxxx)

Xxxxxxxxx xxxxx cukru x xxxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxx

20

Xxxx xxx typické xxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx plody se xxxxxxx (xxxxxx tmavě xxxxxxx) barvou, xxxxx xxxxxxx minimální xxxxxxxxx xx xxxxx šťávy.

Satsumy, xxxxxxxxxxx, jiné odrůdy xxxxxxxxxx x jejich xxxxxxx

Xxxxxxx

33

6,5:1

Xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxx

40

7,0:1

Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x jejich xxxxxxx

33

7,5:1

Xxxxxxxxx

Xxxxxx pomeranče

30

6,5:1

Musí být xxxxxxx xxx odrůdu. Xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx celkového xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx obsah šťávy.

Připouštějí xx xxxxxxxxx pěstované x oblastech x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x podmínkách xxxxxx relativní xxxxxxxx, xxxxx mají x xxxxxxx xxxxxx vývoje xxxxx zelené xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jednu xxxxxx xxxxxxxxx povrchu, xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx šťávy.

Skupina xxxxxxxx xxxxxxxxx

33

6,5:1

Xxxx odrůdy

35

6,5:1

Mosambi, Sathgudi x Xxxxxxx xx xxxxxxx zbarvením xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx

33

Xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx

45

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx mohou xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx organoleptické xxxxxxxxxx.

X.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx xx zařazují xx xxx níže uvedených xxxxxxx:

x)&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx plody xxxxxxxx xx xxxx xxxxx musí být xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x/xxxx xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx povrchových xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx produktu a xxxx xxxxxxxx úpravu x obalu.

ii)   I. xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx zařazené do xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx jakosti. Xxxx mít xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x/xxxx xxxxxxx druhu.

Jsou však xxxxxxxx xxxx lehké xxxx, xxxxx nenarušují xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx:

xxxxx xxxx xxxxx,

xxxxx xxxx zbarvení, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx způsobených xxxxxxx,

xxxx rozvinuté xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

xxxxx xxxx slupky xxxxxxx xxx xxxxx plodu, xxxx. xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx poškození xxxxxx,

xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx mechanicky, xxxx. xxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx slupky (nebo xxxx) x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

xxx)&xxxx;&xxxx;&xxxx;XX. xxxxxx

Xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx nelze xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxx, které xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxx povoleny xxxx vady, pokud xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, co xx xxxx jakosti, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx:

xxxx xxxxx,

xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

xxxx xxxxxx vzniklé xxx xxxxx plodu, xxxx. xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx či poškození xxxxxx,

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, např. xxx xxxxxxxxx, odření xxxx xxxxxxxxxx,

xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

xxxxx slupka,

lehké, xxxxxxxx xxxxxxxx slupky (xxxx xxxx) x pomerančů x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxx kůry) x všech xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

XXX.&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXXXXXXXXX O XXXXXXXXX

Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx plodu xxxx xxxxx počtu xxxxx.

X.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx tato xxxxxxxxx velikost:

Ovoce

Průměr (v mm)

Citrony

45

Satsumy, xxxx odrůdy xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx

45

Xxxxxxxxxxx

35

Xxxxxxxxx

53

X.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx xx mohou xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx:

x)

Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx velikosti xxxx produkty xx xxxxxxx xxxxxx:

10&xxxx;xx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxxx xxxxx xx balení) < 60&xxxx;xx

15&xxxx;xx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxxx xxxxx xx xxxxxx) ≥ 60&xxxx;xx xxx &xx; 80&xxxx;xx

20&xxxx;xx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (podle xxxxx na xxxxxx) ≥ 80&xxxx;xx xxx &xx; 110 mm

u xxxxx x průměrem ≥ 110&xxxx;xx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.

x)

Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, musí xxx xxxxxxxx kódy x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx tabulkách:

Kód xxxxxxxxx

Xxxxxx (x&xxxx;xx)

Xxxxxxx

0

79–90

1

72–83

2

68–78

3

63–72

4

58–67

5

53–62

6

48–57

7

45–52

Xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x jejich hybridy

1 – XXX

78 x xxxx

1 – XX

67–78

1 xxxx 1 – X

63–74

2

58–69

3

54–64

4

50–60

5

46–56

6&xxxx;(11)

43–52

7

41–48

8

39–46

9

37–44

10

35–42

Xxxxxxxxx

0

92–110

1

87–100

2

84–96

3

81–92

4

77–88

5

73–84

6

70–80

7

67–76

8

64–73

9

62–70

10

60–68

11

58–66

12

56–63

13

53–60

Xxxxxxxx xxxxxxxxx je xxx xxxxxxx dosaženo xxxxx výše xxxxxxxxx xxxxxxx velikostí x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx:

Xxx plody xx xxxxxxxxxxxxxxx přepravkách xxxx x maloobchodním balení x čisté hmotnosti xxxxxxxxxxxxx 5 xx xxxxx maximální xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx sousedních xxxxxxxxx xx xxxxxxxx velikosti.

c)

Pro xxxxx, xxxxx xx xxxxx podle počtu, xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x).

XX.&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXX

Xx xxxxx fázích xxxxxxx na trh xxxx pro xxxxxx xxxxx povoleny xxxxxxxx xxxxxxx x velikosti xxx xxxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxxx příslušné xxxxxxx.

X.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxxx jakosti

i)   Výběrová xxxxxx

Xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 5 % xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, které nesplňují xxxxxxxxx xxxx jakosti, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro X. xxxxxx. X xxxxx xxxx xxxxxxxx smí xxxxxx nejvýše 0,5 % xxxxxxxx z produktů, xxxxx splňují požadavky XX. jakosti.

ii)   I. xxxxxx

Xx xxxxxxxx celková xxxxxxxx 10&xxxx;% xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx nesplňují xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, ale xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx XX. xxxxxx. X xxxxx této xxxxxxxx smí xxxxxx xxxxxxx 1&xxxx;% xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx požadavky XX. xxxxxxx ani minimální xxxxxxxxx, xxxx z xxxxxxxx postižených hnilobou.

iii)   II. xxxxxx

Xx dovolena xxxxxxx xxxxxxxx 10&xxxx;% xxxxxxxxx xxxx hmotnostních xxxxxxxxxxx xxxxx, které nesplňují xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. X rámci xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx 2&xxxx;% sestávat x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

X.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx odchylky xxxxxxxxx

Xxx xxxxxxx xxxxxxx: Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 10&xxxx;% xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx citrusových xxxxx x velikosti xxxxxxxxxxxxx xxxxx x/xxxx xxxxx, xxx je velikost (xxxx xxxxxxxxx, v xxxxxxx kombinace tří xxxxxxxxx) uvedená na xxxxxx.

X xxxxxx případě xxxxx odchylka 10&xxxx;% xxxxx pro xxxxx, xxxxx nejsou xxxxx xxx tato xxxxxx:

Xxxxx

Xxxxxx (x&xxxx;xx)

Xxxxxxx

43

Xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx

43

Xxxxxxxxxxx

34

Xxxxxxxxx

50

X.&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXX

X.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx

Xxxxx každého xxxxxx xxxx být xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx plody xxxxxxxx xxxxxx, odrůdy xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx a znatelně xxxxxxxx stupně xxxxxxxx x xxxxxx.

X xxxxxxxx xxxxxxx se navíc xxxxxxxx xxxxxxxxxx zbarvení.

Maloobchodní xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx citrusových xxxxx zřetelně odlišných xxxxx, xxxx-xx jednotné xxxxxxx x je-li xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx obsahu xxxxxx musí být xxxxxxxxxxxxxxx xxx celý xxxxx.

X.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx baleny xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx x takové xxxxxxx, aby xxxxxxxxxxx x xxxxxxx vnějšímu xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx lepidlo.

Štítky xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx musí xxx xxxxxx, že po xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

Xxxxx xxx xxxxxx xxxxx musí xxx xxxxx, suchý, nový x bez zápachu (12).

Je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx mohou xxxxxx xxxxxxxxx vlastnosti citrusových xxxxx, zejména xxxxxx xxxx x xxxx&xxxx;(13).

Xxxxxx xxxx být xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx. Xx xxxx povolena xxxxxx, kde je x xxxxxx spojena xxxxxx stopka (xxxxxxxxxxxxx) x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

XX.&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXXXXXXXXX X OZNAČOVÁNÍ

Každý xxxx musí být xxxxxxx xx xxxxx xxx straně následujícími xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx čitelně, xxxxxxxxxxxx x tak, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

X.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxxx

Xxxxx a adresa xxxxxxx x/xxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxx může xxx xxxxxxxx:

x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx uznaným xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a/nebo xxxxxxxxxxx, uvedeným v xxxxx návaznosti xx xxxx „balírna a/nebo xxxxxxxxxx“ (nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx);

xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx baleného xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v Xxxx, umístěnými v xxxxx návaznosti xx xxxxxxxx „Xxxxxx pro:“, xxxx rovnocenným xxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxx xxxx označení xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx symbol xxxxxxx x/xxxx odesílatele. X ohledem xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx prodejce xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx nezbytné.

B.   Druh xxxxxxxx

xxxxxx název druhu, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx,

xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx,

x skupiny xxxxxxxxxx:

xxxxxxx: „xxxxxxx“, xx xxxx xxxx následovat xxxxxx,

xxxxxxxxxxx: „xxxxxxxxxxx“, xx xxxx může xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxx označení „xxx xxxxx“ (x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx u xxxxxxxxxxx x xxxxxx až xxxxxx xxxxx), xxxx „x jádry“ (x xxxxxxxxxxx s více xxx xxxxxx xxxxx),

xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx: název xxxxxx,

„xxxx citrusových xxxxx“ xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx u xxxxx citrusových plodů xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

„xxx xxxxx“ (xxxxxxxxx)&xxxx;(14).

X.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxx

Xxxx xxxxxx&xxxx;(15) x případně xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, regionální nebo xxxxxx xxxxx.

X xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx plodů xxxxxxx xxxxxx je xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

X.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx specifikace

jakost,

velikost xxxxxxxxx:

xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx (x&xxxx;xx) xxxx

xxx(x) xxxxxxxxx, po xxxxx xx xxxxxxxx uvedena xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx,

xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, pokud xxxx po xxxxxxx xxxxxxx.

X.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx kontrolní xxxxxx (xxxxxxxxx)

Xxxxx xxxxxx být xxxxxxxx údaji xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, které by xxxxx být xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx musí xxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xx jasně xxxxxxxxxx místě, x xx xxxxxxx na xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

XXXX 3:&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXXXXXXX XXXXX XXX XXXX

X.&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXXXXXXX XXXXXXXX

Xxxx norma xxxxx pro kiwi (xxxx xxxxx jako „Xxxxxxxxx“) odrůd (kultivarů) xxxxxxxxxxxxx z Actinidia xxxxxxxx (Planch.) x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx (A. Xxxx.), X. X. Xxxxx a A.R. Xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx spotřebiteli v xxxxxxxx stavu, xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

XX.&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXXXXXXXXX X JAKOSTI

Účelem xxxxx je stanovit xxxxxxxxx na jakost xxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx.

X.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro jednotlivé xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx být xxxx xxxxx xxxxxxx:

xxxx (xxx xxx stopek),

zdravá, xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zhoršením xxxxxxx xx xx xxxx, xx jsou xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx,

xxxxx, x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x xxxxxxxx xxx xxxxxx,

x podstatě xxx poškození zapříčiněných xxxxxx a postihujících xxxxxx,

xxxxxxxxx pevná; xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx nasáklé xxxxx,

xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx plody,

bez nadměrné xxxxxxxxx vlhkosti,

bez xxxxxx xxxxx a/nebo xxxxx.

Xxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxx, xxx:

xxxxxx přepravu x xxxxxxxxxx x

xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx.

X.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxx

Xxxxx kiwi xxxx být dostatečně xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxx balení dosáhnout xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 6,2° Brix xxxx 15&xxxx;% xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, což xx xxxx xxxx x 9,5° Brix xxx xxxxxx do xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

X.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxx

Xxxx xx xxxxxxxx do xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx:

x)&xxxx;&xxxx;&xxxx;„Xxxxxxxx“ xxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx pro xxxxxx.

Xxxxx xxxx xxx pevné x xxxxxx musí xxx naprosto xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xx vady x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx poškození, pokud xxxxxxxxxx celkový xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx.

Xxxxx xxxx minimálním xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx měřený x xxxxxxx xxxx xxxx být nejméně 0,8.

xx)&xxxx;&xxxx;&xxxx;X. jakost

Kiwi zařazená xx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx pro xxxxxx.

Xxxxx xxxx být xxxxx x xxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx malé xxxx, xxxxx nenarušují xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x uchovatelnost produktu x xxxx xxxxxxxx xxxxxx x balení:

lehké xxxx xxxxx (xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx),

xxxxx xxxx xxxxxxxx,

xxxxx xxxx xxxxxx, nepřesahuje-li xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 1&xxxx;xx2,

xxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxx“ x xxxxxx podélných xxx x xxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxx minimálním xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx 0,7.

xxx)&xxxx;&xxxx;&xxxx;XX. jakost

Do této xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxx nelze xxxxxxx do vyšších xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx výše xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx musí xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx žádné xxxxx xxxx.

Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxx, uchovatelnosti a xxxxxx:

xxxx xxxxx,

xxxx xxxxxxxx,

xxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx/xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx-xx celková xxxxxxxxx xxxxxx 2&xxxx;xx2,

xxxxxxx xxxxxxxxxxxx „Xxxxxxxxxxxx skvrn“ s xxxxxxx xxxxxxxxx,

xxxxx xxxxxx.

XXX.&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXXXXXXXXX X XXXXXXXXX

Xxxxxxxx se xxxxxx xxxxx hmotnosti xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx 90 x, xxx I. xxxxxx na 70 x x pro XX. jakost xx 65 g.

Pro zajištění xxxxxxxx velikosti nepřekračuje xxxxxx ve xxxxxxxxx xxxx produkty xx xxxxxxx balení:

10 x x plodů, xxxxx xxxx xxxx xxx 85 g,

15 x x xxxxx, xxxxx xxxx xxxx 85 x x 120 x,

20 x x xxxxx, xxxxx váží xxxx 120 x x 150 x,

40 x x xxxxx, xxxxx váží 150 x xxxx xxxx.

XX.&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXX

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxx xxxxxx šarži povoleny xxxxxxxx jakosti x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

X.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x)&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxx

Xx xxxxxxxx xxxxxxx odchylka 5&xxxx;% xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, která xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jakosti, xxx xxxxxxx požadavky xxxxxxxxx xxx I. xxxxxx. X xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx nejvýše 0,5 % xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx XX. xxxxxxx.

xx)&xxxx;&xxxx;&xxxx;X. xxxxxx

Xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 10&xxxx;% xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, která xxxxxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx XX. jakost. X xxxxx xxxx odchylky xxx xxxxxx nejvýše 1&xxxx;% xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx XX. jakosti xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx hnilobou.

iii)   II. jakost

Je xxxxxxxx celková xxxxxxxx 10&xxxx;% xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx kiwi, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxx xxx minimální xxxxxxxxx. X rámci xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx 2&xxxx;% xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

X.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxx xxxxxxx jakosti: Xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx 10&xxxx;% xxxxxxxxx xxxx hmotnostních xxxx, xxxxx xxxxxxxxx požadavky xxxxxxxxx.

Xxxx však nesmějí xxxxx xxxx než 85 x xx xxxxxxxx jakosti, 67 x x X. xxxxxxx x 62 x xx II. xxxxxxx.

X.&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXX

X.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx být xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx stejného xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx.

X.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx

Xxxx musí xxx xxxxxx xxxxxxxx zajišťujícím xxxxxxxxx xxxxxxx produktu.

Materiály xxxxxxx xxxxxx obalů xxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx poškození produktů. Xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx údaji xx dovoluje, xxxxx xx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx musí xxx xxxxxx, že xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx ani nezpůsobí xxxx xxxxxx.

Xxxxxx musí xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx.

XX.&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXXXXXXXXX O XXXXXXXXXX

Xxxxx obal musí xxx označen xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx musí xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx:

X.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxxx

Xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x/xxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxx xxxx být xxxxxxxx:

x xxxxx xxxxxx x výjimkou xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx uznaným identifikačním xxxxxxxx xxxxxxx x/xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx „xxxxxxx a/nebo xxxxxxxxxx“ (nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx);

xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v Xxxx, xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx „Baleno xxx:“, xxxx rovnocenným xxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxx xxxx označení xxxxxxxxx xxx identifikační xxxxxx xxxxxxx x/xxxx xxxxxxxxxxx. X ohledem xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx kontrolním xxxxxxx xx nezbytné.

B.   Druh xxxxxxxx

„xxxx“ a/nebo „Actinidia“, xxxx-xx xxxxx viditelný xxxxxx,

xxxxx xxxxxx (nepovinné).

C.   Původ xxxxxxxx

Xxxx původu (16) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx.

X.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxx,

xxxxxxxx vyjádřená xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

xxxxx kusů (xxxxxxxxx).

X.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx)

Xxxxx xxxxxx xxx označeny xxxxx uvedenými x xxxxxx pododstavci, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx balení, která xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x všechna xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxx nesmějí být xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx zavádějící. Xxxxx xxxx balení xxxxxxx xx xxxxxxxx, údaje xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx jasně viditelném xxxxx, x to xxxxxxx na xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

XXXX 4:&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXXXXXXX XXXXX XXX SALÁTY, XXXXXXX KADEŘAVOU LETNÍ X XXXXXXX XXXXX

X.&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXXXXXXX XXXXXXXX

Xxxx norma xxxxx xxx:

xxxxxx (kultivary) xxxxxx xxxxx:

Xxxxxxx xxxxxx xxx. xxxxxxxx X. (xxxxxx xxxxxxxx včetně křehkých x xxxxxxxx xxxxxx),

Xxxxxxx xxxxxx xxx. longifolia Xxx. (včetně lociky x salátu xxxxxxxx),

Xxxxxxx xxxxxx xxx. xxxxxx X. (xxxxxx listové),

křížence xxxxxx xxxxx a

odrůdy (xxxxxxxxx) endivie kadeřavé xxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxx. crispum Xxx. a

odrůdy (xxxxxxxxx) xxxxxxx xxxxx (xxxxxx) xxxxx Cichorium xxxxxxx xxx. xxxxxxxxxx Xxx.,

xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx stavu.

Tato xxxxx xx nevztahuje xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx upravené xxxx xxxxxxxxxx listy, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx saláty x xxxxxxxxxxx.

XX.&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXXXXXXXXX O XXXXXXX

Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx jakost xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx.

X.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

X výhradou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx jakosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx produkty všech xxxxxxx:

xxxx,

xxxxxx, xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx postižené zhoršením xxxxxxx xx té xxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx,

xxxxx x ořezané, xxx. x xxxxxxxx xxx xxxxxx nebo jiného xxxxxxxxx a x xxxxxxxx xxx viditelných xxxxxx xxxxx,

xxxxxxxxx vzhledu,

v xxxxxxxx xxx škůdců,

v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx škůdci,

nezvadlé,

nevyhánějící xx květu,

bez xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

xxx xxxxxx xxxxx x/xxxx xxxxx.

X xxxxxxx salátu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxx není xxxxx xxxxxxx jeho xxxxxx.

Xxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxx pod spodními xxxxx.

Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx vyvinutý. Xxxxxxx xxxx být x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxx, xxx:

xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x

xxxx xxx doručen xx xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx stavu.

B.   Třídy jakosti

Produkty xx xxxxxxxx do xxxx xxxx xxxxxxx:

x)&xxxx;&xxxx;&xxxx;X. xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx musí xxx xxxxx xxxxxxx. Xxxx vykazovat typické xxxxx xxx odrůdu xxxx tržní druh.

Musí xxx také:

dobře xxxxxxxxx,

xxxxx, x xxxxxxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx,

xxx xxx x xxxxxxxxx zhoršujících xxxx poživatelnost,

bez xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx musí xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx pěstovaný x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx.

Xxxxxx musí xxx xxxxxxx, které může xxx malé.

Střed xxxxxxx xxxxxxxx letní nebo xxxxxxx zimní xxxx xxx xxxxxx barvu.

ii)   II. xxxxxx

Xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx třídy I, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxx xxx:

xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx

xxx vad x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxx povoleny xxxx xxxx, xxxxx si xxxxxxxx uchovávají xxx xxxxxxxx vlastnosti, xx xx týče xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx:

xxxxx xxxx xxxxxxxx

xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx srdíčko, xxxxx xxxx xxx xxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx nepřítomnost xxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxx mít xxxxx xxxxxxx.

XXX.&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXXXXXXXXX O XXXXXXXXX

Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx:

x)&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx

40 g, pokud xxxxxxxx kus váží xxxx xxx 150 x xx xxx

100 x, pokud nejlehčí xxx xxxx 150 x xx 300 x na xxx

150 x, xxxxx nejlehčí xxx váží 300 x až 450 x na xxx

300 x, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx více xxx 450 g xx xxx.

x)&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx kadeřavá xxxxx x xxxxxxx xxxxx

300 x.

XX.&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXXXXXXXXX O XXXXXXXXXX

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx trh xxxx pro xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x velikosti xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

X.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxxx jakosti

i)   I. xxxxxx

Xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 10 % kusů xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx I. xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XX. jakosti. X xxxxx této xxxxxxxx smí xxxxxx xxxxxxx 1&xxxx;% sestávat x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx II. xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx postižených xxxxxxxx.

xx)&xxxx;&xxxx;&xxxx;XX. xxxxxx

Xx dovolena xxxxxxx xxxxxxxx 10 % xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxx xxxx xxxxxxxx smí xxxxxx xxxxxxx 2&xxxx;% xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

X.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxx všechny xxxxxxx: Xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx 10&xxxx;% xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

X.&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXXXXXXXXX O XXXXXXXX XXXXXX

X.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx produkty stejného xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x velikosti.

Balení xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x/xxxx endivií xxxxxxxx odlišných xxxxx, xxxxxxx xxxxx x/xxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxx stejnorodá x xxxxx je xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx a/nebo xxxxx xxxx stejnorodý xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx balení musí xxx xxxxxxxxxxxxxxx pro xxxx obsah.

B.   Balení

Produkt xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ochranu xxxxxxxx. Xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx na velikost x xxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx poškození xxxxxxxx. Xxxxxxx materiálů, xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx x obchodními xxxxx, xx xxxxxxxx, pokud xxxx xxx tisk xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nezávadné xxxxx xxxx xxxxxxx.

Xxxxxx xxxx xxx prosta xxxxx xxxxxx xxxxx.

XX.&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXX

Xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx být uvedeny xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxx, aby xxxx xxxxxxxxx zvenku:

A.   Identifikace

Jméno a xxxxxx xxxxxxx x/xxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxx může xxx nahrazen:

u xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx úředně xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx balírny x/xxxx odesílatele, xxxxxxxx x xxxxx návaznosti xx xxxx „balírna x/xxxx xxxxxxxxxx“ (xxxx xxxxxxxxxxxx zkratky);

výhradně v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jménem a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x Unii, xxxxxxxxxx x těsné návaznosti xx označení „Xxxxxx xxx:“, xxxx rovnocenným xxxxxxxxx. X tomto xxxxxxx musí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx identifikační xxxxxx xxxxxxx x/xxxx xxxxxxxxxxx. X ohledem xx význam xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx prodejce xxxxxxx xxxxx považované xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx.

X.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxxxxxx

„Xxxxx“, „Salát Xxxxxxxxxx“, „Batávie“, „Křehký xxxxx (xxxxxx)“, „Xxxxxx“, „Xxxxxxx salát“ (xxxx xxxx. podle potřeby „Xxxxxx xxxx“, „Xxxxx xxxxxx“, „Xxxxx xxxxx“, „Xxxxxxx kadeřavá xxxxx“ xxxx „Xxxxxxx xxxxx“ xxxx rovnocenné označení, xxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx),

xxxxxxxx „Xxxxxx gem“ xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

xxxxxxxx „xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx“ xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

xxxxx xxxxxx (nepovinné),

„Směs xxxxxx/xxxxxxx“ nebo xxxxxxx xxxxxxxx x směsi xxxxxx x/xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx druhů x/xxxx xxxxx. Pokud xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, musí xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx x/xxxx xxxxx x množství xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx.

X.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxx

Xxxx původu (17) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx oblast xxxx xxxxxxx, regionální xxxx xxxxxx xxxxx.

X xxxxxxx xxxxx xxxxxx x/xxxx xxxxxxx zřetelně xxxxxxxxx odrůd, xxxxxxx xxxxx a/nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx názvu xxxxxxx xxxxxx, tržního xxxxx x/xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx země xxxxxx.

X.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx specifikace

jakost,

velikost vyjádřená xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx.

X.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxxx značka (nepovinná)

Obaly xxxxxx xxx označeny xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx pododstavci, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx balení, xxxxx xxxx xxxxx viditelná xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxx nesmějí být xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx mohly xxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, údaje xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx umístěné xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x to xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

XXXX 5:   OBCHODNÍ XXXXX XXX BROSKVE X XXXXXXXXXX

X.&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXXXXXXX PRODUKTU

Tato xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx) vypěstovaných x Prunus xxxxxxx Xxxx. x Xxxx., xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx se xx broskve x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx zpracování.

II.   USTANOVENÍ X XXXXXXX

Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx požadavky na xxxxxx broskví a xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx.

X.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

X xxxxxxxx zvláštních xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx jakostí:

celé,

zdravé, nepovolují xx xxxxxxxx napadené xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx jakosti do xx míry, xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx,

xxxxx, x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx cizích xxxxx,

x xxxxxxxx xxx xxxxxx,

x podstatě bez xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,

xxx xxxxxxxx povrchové xxxxxxxx,

xxx xxxxxx xxxxx x/xxxx xxxxx.

Xxxxxxx a nektarinky xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x takovém xxxxx, aby:

snesly xxxxxxxx x xxxxxxxxxx a

mohly xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx.

X.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xx xxxxxxx

Xxxxx musí být xxxxxxxxxx vyvinuté a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Minimální xxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx 8° Xxxx.

X.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx jakosti

Broskve x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx níže xxxxxxxxx jakostí:

i)   Výběrová xxxxxx

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx zařazené xx xxxx třídy xxxx xxx vynikající xxxxxxx. Xxxx vykazovat xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx.

Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx se xxxx s výjimkou xxxxx lehkých xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x uchovatelnost produktu x xxxx obchodní xxxxxx x xxxxx.

xx)&xxxx;&xxxx;&xxxx;X. xxxxxx

Xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxx xxxxx musí být xxxxx xxxxxxx. Musí xxxxxxxxx znaky xxxxxxx xxx xxxxxx. Dužina xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx se xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxxx:

xxxxx xxxx tvaru,

lehké xxxx xxxxxx,

xxxxx vady zbarvení,

lehké xxxxxx xx povrchu xxxxxxxxxxxxx 1 cm2 celkového xxxxxxx,

xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx:

1,5 xx xx délku u xxx xxxxxxxxx xxxxx,

1&xxxx;xx2 xxxxxxx plochy x xxxxxxxxx poškození.

iii)   II. xxxxxx

Xx xxxx jakosti se xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxx nelze xxxxxxx xx vyšších xxxxxxx, které ale xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx požadavky.

Dužina xxxxx xxxxxxxxx vážné vady. Xxxx xxxxxxxx tyto xxxx, xxxxx si xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx své základní xxxxx, xx se xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx:

xxxx xxxxx,

xxxx xx xxxxxx, včetně xxxxxxxxx pecek, pokud xxxx xxxxx xxxxxxxx x dužina zdravá,

vady xxxxxxxx,

xxxxxxxxxx, které xxxxx xxx mírně xxxxxxxx x které xxxxxxxxxxx 2&xxxx;xx2 celkového povrchu,

vady xxxxxx, které xxxxxxxxxxx:

2,5&xxxx;xx xx xxxxx x xxx podélného xxxxx,

2&xxxx;xx2 xxxxxxx plochy u xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

XXX.&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXXXXXXXXX X XXXXXXXXX

Xxxxxxxx xx určuje xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx řezu, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx:

56&xxxx;xx xxxx 85 x xx xxxxxxxx xxxxxxx,

51&xxxx;xx xxxx 65 x x I. x XX. jakosti (xxxx-xx xxxxx velikosti xxxxxxx).

X xxxxxx xx 1. xxxxxxxx xx 31. xxxxx (xx xxxxxxx xxxxxxxxx) x xx 1. xxxxx do 30. xxxxx (xx xxxxx xxxxxxxxx) se xxxx neuvádějí xx xxx xxxxx xxxxx xxx 56&xxxx;xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx 85 x.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx XX. xxxxxx.

Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozdíl ve xxxxxxxxx mezi xxxxxxxx xx stejném xxxxxx:

x)

x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx:

5&xxxx;xx x plodů xxx 70&xxxx;xx,

10&xxxx;xx x xxxxx, které xxxx 70&xxxx;xx x více;

b)

u xxxxx tříděných xxxxx xxxxxxxxx:

30 g x xxxxx pod 180 x,

80 g u xxxxx, které váží 180 x a xxxx;

x)

x plodů, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx počtu, xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x) xxxx x).

Xxx xxxxxxx xxxx velikosti xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx:

xxx

xxxxxx xxxx

xxxxxxxx

xx

xx

xx

xx

(xx)

(xx)

(x)

(x)

1

X

51

56

65

85

2

X

56

61

85

105

3

X

61

67

105

135

4

X

67

73

135

180

5

XX

73

80

180

220

6

XXX

80

90

220

300

7

XXXX

&xx;&xxxx;90

&xx;&xxxx;300

XX.&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXX

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx trh xxxx pro xxxxxx xxxxx povoleny odchylky xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, které xxxxxxxxx požadavky xxxxxxxxx xxxxxxx.

X.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxxx jakosti

i)   Výběrová xxxxxx

Xx dovolena celková xxxxxxxx 5 % početních xxxx hmotnostních xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxx, xxx splňují xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx X. xxxxxx. V xxxxx xxxx odchylky xxx xxxxxx xxxxxxx 0,5&xxxx;% sestávat z xxxxxxxx, xxxxx splňují xxxxxxxxx II. jakosti.

ii)   I. xxxxxx

Xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 10&xxxx;% xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx broskví xxxx nektarinek, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, ale xxxxxxx xxxxxxxxx stanovené xxx XX. jakost. X xxxxx xxxx odchylky xxx xxxxxx xxxxxxx 1&xxxx;% sestávat z xxxxxxxx, xxxxx nesplňují xxxxxxxxx XX. xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

xxx)&xxxx;&xxxx;&xxxx;XX. xxxxxx

Xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 10&xxxx;% xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx broskví xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jakosti xxx minimální xxxxxxxxx. X xxxxx této xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx 2&xxxx;% xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

X.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx odchylky velikosti

Pro xxxxxxx xxxxxxx (xxxx-xx xxxxxxx podle xxxxxxxxx): Xxxxxxxx xx celková xxxxxxxx xx výši 10&xxxx;% početních nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

X.&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXX

X.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx broskve xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx (pokud xxxx xxxxx velikosti xxxxxxx) x x xxxxxxxx jakosti x xxxxxxxxxx zbarvení.

Viditelná část xxxxxx xxxxxx xxxx xxx reprezentativní xxx xxxx xxxxx.

X.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx musí být xxxxxx způsobem zajišťujícím xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx čisté x xxxxxx jakosti, xxx nedocházelo x xxxxxxx vnějšímu xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx produktů. Xxxxxxx materiálu, zejména xxxxxx xxxx nálepek x obchodními údaji, xx povoleno, xxxxx xxxx pro tisk xxxx xxxxxxxxxx použity xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx.

Xxxxxx umístěné xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx takové, xx po xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx viditelné xxxxx lepidla xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

Xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx látek.

VI.   USTANOVENÍ X XXXXXXXXXX

Xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xx jedné straně xxxxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxx xxx uvedeny xxxxxxx, nesmazatelně x xxx, xxx byly xxxxxxxxx xxxxxx:

X.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxxx

Xxxxx a xxxxxx xxxxxxx x/xxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx:

x všech xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx balení xxxxxx xxxxxxx xxxx uznaným xxxxxxxxxxxxxx symbolem balírny x/xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx návaznosti xx xxxx „xxxxxxx x/xxxx xxxxxxxxxx“ (nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx);

xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx baleného xxxxx xxxxxx x xxxxxxx prodejce xxxxxxxxx x Xxxx, umístěnými x xxxxx návaznosti xx xxxxxxxx „Xxxxxx xxx:“, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X tomto xxxxxxx xxxx označení xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x/xxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xx význam xxxxxxxxx xxxxxxx poskytne xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxx.

X.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxxxxxx

„Xxxxxxx“ nebo „Xxxxxxxxxx“, není-li xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx,

xxxxx xxxxxx,

xxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx).

X.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxx

Xxxx původu (18) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx místní xxxxx.

X.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx specifikace

jakost,

velikost (je-li xxxxxxx tříděn xxxxx xxxxxxxxx), vyjádřená xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nejmenší x xxxxxxxx xxxxxxxxx (v xxxxxxx) xxxx xxxxx xxxxxxxxx,

xxxxx xxxx (nepovinné).

E.   Úřední xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx)

Xxxxx xxxxxx xxx označeny xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, která xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxx nesmějí xxx xxxxxxxx xxxxx údaje, xxxxx by xxxxx xxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxx uložena xx xxxxxxxx, xxxxx xxxx být xxxxxxx xx xxxxxxx umístěné xx jasně xxxxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxx na xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

XXXX 6:&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXXXXXXX XXXXX XXX XXXXXX

X.&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXXXXXXX XXXXXXXX

Xxxx norma xxxxx xxx xxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxx X. xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, nevztahuje xx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

XX.&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXXXXXXXXX X XXXXXXX

Xxxxxx normy xx stanovit požadavky xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx úpravě x xxxxxxxx.

X.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx požadavky

S xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx jakosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx jakostí:

celé,

zdravé, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx, které xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx spotřebě,

čisté, x xxxxxxxx bez xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x podstatě xxx xxxxxx,

x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

xxx xxxxxx xxxxx x/xxxx xxxxx.

Xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x takovém xxxxx, xxx:

xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x

xxxxx xxx xxxxxxxx do místa xxxxxx v uspokojivém xxxxx.

X.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xx xxxxxxx

Xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx musí xxx xxxxxx, aby jim xxxxxxx pokračovat x xxxxxxx zrání x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx požadovaného podle xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

X.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx jakosti

Hrušky xxxx xxxxxxx xx xxx níže xxxxxxxxx xxxx:

x)&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx xx této xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx vykazovat xxxxx xxxxxxx pro xxxxxx&xxxx;(19).

Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx prostá hrubé xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxx být xxxxxx xxxxx nedostatků x výjimkou velmi xxxxxxx xxxxxxxxxxx vad, xxxxx xxxxxxxxxx celkový xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx obchodní xxxxxx x xxxxxx.

Xxxx xxx neporušenou xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

xx)&xxxx;&xxxx;&xxxx;X. xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx do xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx&xxxx;(20).

Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx vady, xxxxx xxxxxxxxxx celkový xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x uchovatelnost xxxxxxxx x jeho xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx:

xxxxx xxxx xxxxx,

xxxxx xxxx xxxxxx,

xxxxx xxxx xxxxxxxx,

xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx,

xxxx xxxx xxxxxx, které xxxxxxxxxxx:

2 xx xx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx,

1&xxxx;xx2 celkového xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx, x xxxxxxxx xxxxxx (Venturia xxxxxx x V. xxxxxxxxxx), xxxxx xxxxxxxxxxx 0,25 cm2 xxxxxxxxx xxxxxxx,

xxxxx xxxxx x povrchem xxxxxxx 1&xxxx;xx2.

Xxxxxx může být xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx xxx krupičnaté.

iii)   II. jakost

Do xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, které xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx minimální požadavky.

Dužina xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx.

Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx si xxxxxx uchovají své xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxx:

xxxx xxxxx,

xxxx xxxxxx,

xxxx xxxxxxxx,

xxxxx xxxxx xxxxxxx,

xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx:

4 xx xx xxxxx u xxx xxxxxxxxx tvaru,

2,5 cm2 xxxxxxxxx povrchu x xxxxxxxxx vad, s xxxxxxxx xxxxxx (Xxxxxxxx xxxxxx x X. xxxxxxxxxx), xxxxx xxxxxxxxxxx 1&xxxx;xx2 xxxxxxxxx xxxxxxx,

xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx 2&xxxx;xx2.

XXX.&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXXXXXXXXX X XXXXXXXXX

Xxxxxxxx se xxxxxx xxx podle maximálního xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx podle xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx:

x)

x plodů xxxxxxxxx xxxxx průměru:

Výběrová

I. xxxxxx

XX. xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx

60&xxxx;xx

55&xxxx;xx

55&xxxx;xx

Xxxxxxx xxxxxx

55&xxxx;xx

50&xxxx;xx

45&xxxx;xx

x)

x plodů xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx:

Xxxxxxxx

X. xxxxxx

XX. xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx

130&xxxx;x

110&xxxx;x

110&xxxx;x

Xxxxxxx odrůdy

110 g

100 g

75 g

Letní xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxx normy xxxxxx minimální xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx velikosti xxxx xxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxx:

x)

x plodů xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx:

5&xxxx;xx x plodů výběrové xxxxxxx x x xxxxx X. a XX. xxxxxxx xxxxxxxx x řadách a xxxxxxxx,

10&xxxx;xx u xxxxx X. xxxxxxx balených xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx;

x)

x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx:

x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a I. x XX. xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx:

Xxxxxx (x x)

Xxxxxx xxxxxxxxx (x x)

75–100

15

100–200

35

200–250

50

&xx;&xxxx;250

80

x plodů I. xxxxxxx xxxxxxxx volně x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx:

Xxxxxx (x x)

Xxxxxx xxxxxxxxx (v x)

75–100

25

100–200

50

&xx;&xxxx;200

100

X plodů XX. xxxxxxx balených volně x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx jednotnost xxxxxxxxx.

XX.&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXX

Xx všech xxxxxx uvádění xx xxx xxxx pro xxxxxx šarži xxxxxxxx xxxxxxxx jakosti x xxxxxxxxx pro xxxxxxxx, xxxxx nesplňují požadavky xxxxxxxxx jakosti.

A.   Dovolené xxxxxxxx xxxxxxx

x)&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxx

Xx dovolena xxxxxxx xxxxxxxx 5&xxxx;% xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx nesplňují xxxxxxxxx této xxxxxxx, xxx splňují xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx X. xxxxxx X xxxxx xxxx odchylky smí xxxxxx xxxxxxx 0,5 % xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx XX. xxxxxxx.

xx)&xxxx;&xxxx;&xxxx;X. xxxxxx

Xx xxxxxxxx celková xxxxxxxx 10&xxxx;% xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx hrušek, které xxxxxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxx, xxx splňují xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx XX. jakost. X xxxxx této xxxxxxxx xxx celkem xxxxxxx 1&xxxx;% xxxxxxxx x xxxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxxx XX. xxxxxxx xxx minimální xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

xxx)&xxxx;&xxxx;&xxxx;XX. xxxxxx

Xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 10&xxxx;% početních xxxx xxxxxxxxxxxx hrušek, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxx xxxx odchylky smí xxxxxx xxxxxxx 2&xxxx;% xxxxxxxx z produktů xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

X.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxx xxxxxxx xxxxxxx: Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 10 % xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx nesplňují požadavky xxxxxxxxx, s xxxxxxxxx xxxxxxxxx:

5&xxxx;xx xxx minimální xxxxxx,

10 x xxx xxxxxxxxx hmotnost.

V.   USTANOVENÍ X XXXXXXXX XXXXXX

X.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx

Xxxxx každého xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx stejného xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx (xxxx-xx xxxxxxx xxxxx velikosti) x stejného xxxxxx xxxxxxxx.

Xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx rovněž xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx balení xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx zřetelně odlišných xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxx každou xxxxxxxx odrůdu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx.

X.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx

Xxxxxx xxxx xxxxxx tak, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx obalů xxxx být čisté x takové jakosti, xxx nedocházelo k xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx materiálu, xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx, pokud xxxx xxx tisk xxxx štítkování xxxxxxx xxxxxxxxx nezávadné xxxxx xxxx xxxxxxx.

Xxxxxx umístěné xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx takové, xx xx jejich xxxxxxxxxx nezůstanou xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx vady xxxxxx.

Xxxxxx xxxx být xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx.

XX.&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXXXXXXXXX X OZNAČOVÁNÍ

Každý xxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx své xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxx, aby xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

X.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxxx

Xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x/xxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx údaj xxxx být nahrazen:

u xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx balení xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx identifikačním xxxxxxxx xxxxxxx x/xxxx odesílatele, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx „xxxxxxx a/nebo odesílatel“ (xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx);

xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v Xxxx, xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xx označení „Xxxxxx xxx:“, xxxx xxxxxxxxxxx označením. V xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx zahrnovat xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x/xxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx symbolu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx údaje xxxxxxxxxx kontrolním xxxxxxx xx xxxxxxxx.

X.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxxxxxx

„Xxxxxx“, xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx,

xxxxx xxxxxx. X směsí xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx těchto různých xxxxx.

X.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxx

Xxxx xxxxxx&xxxx;(21) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx. U xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx odrůd xxxxxx různého xxxxxx xx vedle xxxxx xxxxxxxxx odrůdy xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx.

X.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx specifikace

jakost

velikost xxxx – u xxxxx xxxxxxxx v xxxxxx x xxxxxxxx – xxxxx xxxxxxxx,

xxx xxxxxxx xxxxx velikosti xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:

x)

x xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx pravidla xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx průměr nebo xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx;

x)

x xxxxxxxx, xx xxxxx se nevztahují xxxxxxxx jednotnosti, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x balení xxxxxxxx xxxxx „x xxxxx“ xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx.

X.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx)

Xxxxx xxxxxx být xxxxxxxx xxxxx uvedenými x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx maloobchodní balení, xxxxx xxxx jasně xxxxxxxxx zvenčí x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx údaji. Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx žádné xxxxx, xxxxx by xxxxx xxx zavádějící. Xxxxx jsou xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx musí xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xx alespoň xx xxxx stranách palety.

Dodatek

Kritéria xxxxxxxxx xxx xxxxxx

XX

=

xxxxxxxxxx xxxxxx

X

=

xxxxx hruška, xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx velkoplodých xxxxx a xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx a xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx v seznamu, xxxxx být xxxxxxx xx trh, pokud xxxxxxxx xxxxxxxxxx velikosti xxx jiné xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx XXX normy.

Některé níže xxxxxxx xxxxxx mohou xxx xxxxxxx na xxx pod obchodní xxxxxxx, xxx kterou xxxx x jedné xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo získána xxxxxxx. Xxxxx a xxxxx sloupec tabulky xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxx Xxxxx

Xxxxx Xxxxx

XX

Xxxxx x Siete xx Xxxx

X

Xxçx

X

Xxxx

XX

Xxxx

XX

Xxxxxx

XX

Xxxxxxxxxxx Douillard

VP

Bambinella

L

Bergamotten

L

Beurré Xxxxxxxxx Xxxxx

Xxxxx

XX

Xxxxxx Bosc

Bosc, Xxxxxx x’Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx

XX

Xxxxxx Xxxxxxxxx

XX

Xxxxxx d’Arenberg

Hardenpont

VP

Beurré Giffard

L

Beurré xxxxxxx Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx

X

Xxxxxx xx Xxxxxxxx

Xxxx de Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Blanquilla

L

Carusella

L

Castell

Castell xx Xxxxxx

X

Xxxxxxx xx Xxxxxxx

Xxxxx Xxxx

X

Xxxxxx rouge

VP

Concorde

VP

Condoula

L

Coscia

Ercolini

L

Curé

Curato, Xxxxxxxx, Xxx cura xx Xxxx, Xxxxxxx xx xxxxxxxx, Xxxxx xx Xxxxx, Lombardia xx Xxxxx, Xxxxxx de Xxxxxxx

XX

X’Xxxxx

XX

Xxxx

XX

X. Xxxxxxxx

Xxxxxxx xx Xxxxxxx

X

Xxxxxxx x’xxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

XX

Xxxxxxx du Xxxxxx

Xxxxxx, Xxxxxxxxxxxxxx

XX

Xxxxx

XX

Xxxxxxx

X

Xxxxxxxx

XX

Xxxxxxx

XX

Xxxxxxx Xxxxxxx

Xxxxx Xxxxx™

XX

Xxxxxxx

X

Xxxxxx Xxxxxx Bosc

VP

Grand xxxxxxxx

XX

Xxxxxx Xxxxxxx

XX

Xxxxxx d’Arc

VP

Joséphine

VP

Kieffer

VP

Klapa Xīxxxx

XX

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xx Magallon

L

Lombacad

Cascade ®

XX

Xxxxxxxxxx

X

Xxxxxxxxxx

XX

Xxxxxxxxxx

X

Xxxxxxx’x Xxxxxxx

Xxxxxxxx d’Automne

VP

Passe Xxxxxxxx

Xxxxx Xxxxxxxx

XX

Xxxxxx xx Xxx Xxxx

X

Xxxxxx

X

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxx Duchesse

VP

Précoce xx Xxxxxxx

Xxxxxxx

X

Xxxxxxxxx Xxxxxxx

XX

Xxxxxxxxx

XX

Xxxxx Maria

Santa Xxxxx Morettini

L

Spadoncina

Agua xx Xxxxxx, Xxxx xx Xxxxxx

X

Xxxxxxxx

XX

Xxxxxxx Gold

VP

Triomphe de Xxxxxx

XX

Xxxxxxxx Xxxxxxxxx

XX

Xxxxxxxx Bon Xxxxxxxx

Xxx Chrétien, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Summer Xxxxxxxx

XX

XXXX 7:&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXXXXXXX XXXXX XXX XXXXXX

X.&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXXXXXXX XXXXXXXX

Xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx odrůd (xxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxx X., určené x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx na xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

XX.&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXXXXXXXXX X JAKOSTI

Účelem xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x zabalení.

A.   Minimální xxxxxxxxx

X výhradou zvláštních xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx musí xxx xxxxxx xxxxx jakostí:

celé, xxxxxxxxxxx,

xxxxxx, nepovolují xx xxxxxxxx napadené xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx té xxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxx xx spotřebě,

čisté, x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx látek,

čerstvé, xxxxx xxxxxx,

x podstatě xxx xxxxxx,

x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx zapříčiněných xxxxxx,

x kališními lístky (xxxxx xxxxxxx xxxxx); xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx (xxxxx je xxxxxxxx) xxxx být xxxxxxx x xxxxxx,

xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

xxx xxxxxx pachu x/xxxx xxxxx.

Xxxxxx musí být xxxxxxxxxx vyvinuté x xxxx vykazovat xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx stavu, xxx:

xxxxxx přepravu a xxxxxxxxxx x

xxxxx být xxxxxxxx xx místa xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx.

X.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx jakosti

Jahody xx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx:

x)&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx x této xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx odrůdu.

Musí být, x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx xxx xxx xxxxxx.

Xxxxx xxxx být prosté xxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx velmi lehkých xxxxxxxxxxx vad, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vzhled xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx x balení.

ii)   I. jakost

Jahody xxxx třídy xxxx xxx dobré jakosti. Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx odrůdu.

Jsou xxxx xxxxxxxx tyto xxxxx vady, xxxxx xxxxxxxxxx celkový xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx produktu x xxxx xxxxxxxx úpravu x balení:

lehké vady xxxxx,

xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx.

Xxxx být x xxxxxxxx bez xxxxxx.

xxx)&xxxx;&xxxx;&xxxx;XX. jakost

Do této xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxx, které xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxx povoleny xxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxx, uchovatelnosti x xxxxxx:

xxxx xxxxx,

xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

xxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxx, xx se xxxxxxx,

xxxxx stopy xxxxxx.

XXX.&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXXXXXXXXX X XXXXXXXXX

Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx řezu.

Minimální xxxxxxxx xx:

25&xxxx;xx ve xxxxxxxx xxxxxxx,

18&xxxx;xx x X. a XX. xxxxxxx.

X xxxxxxx jahod xx xxxxxxxxxx žádná xxxxxxxxx xxxxxxxx.

XX.&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXX

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx trh xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x velikosti xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx požadavky příslušné xxxxxxx.

X.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx odchylky xxxxxxx

x)&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxx

Xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 5&xxxx;% xxxxxxxxx xxxx hmotnostních xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx požadavky xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx stanovené xxx X. jakost. X rámci xxxx xxxxxxxx xxx celkem xxxxxxx 0,5&xxxx;% sestávat x produktů, které xxxxxxx xxxxxxxxx XX. xxxxxxx.

xx)&xxxx;&xxxx;&xxxx;X. xxxxxx

Xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 10&xxxx;% xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx požadavky xxxxxxxxx xxx XX. xxxxxx. V rámci xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx 2 % xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx XX. xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

xxx)&xxxx;&xxxx;&xxxx;XX. xxxxxx

Xx dovolena xxxxxxx xxxxxxxx 10&xxxx;% xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jakosti xxx minimální xxxxxxxxx. X xxxxx této xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx 2&xxxx;% xxxxxxxx x produktů postižených xxxxxxxx.

X.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxxx velikosti

Pro xxxxxxx xxxxxxx: Povoluje xx xxxxxxx odchylka 10&xxxx;% xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

X.&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXXXXXXXXX O XXXXXXXX XXXXXX

X.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx jednotný x obsahovat pouze xxxxxx stejného xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx.

Xx xxxxxxxx jakosti xxxx xxx jahody – x výjimkou xxxxxxx xxxxx – xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx, barvu x velikost. V X. xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx součást xxxxxx xxxxxx musí xxx reprezentativní pro xxxx xxxxx.

X.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx

Xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx náležitou ochranu xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx x takové xxxxxxx, aby xxxxxxxxxxx x xxxxxxx vnějšímu xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxx, je xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxx xxxx štítkování xxxxxxx zdravotně xxxxxxxxx xxxxx xxxx lepidlo.

Balení xxxx být xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx.

XX.&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXXXXXXXXX X OZNAČOVÁNÍ

Každý obal xxxx xxx označen xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx:

X.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxxx

Xxxxx a xxxxxx xxxxxxx x/xxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx:

x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x/xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx „balírna x/xxxx odesílatel“ (xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx);

xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx prodejce xxxxxxxxx x Unii, xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx „Baleno xxx:“, nebo rovnocenným xxxxxxxxx. V tomto xxxxxxx musí označení xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x/xxxx xxxxxxxxxxx. S ohledem xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánem za xxxxxxxx.

X.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx produktu

„Jahody“, není-li xxxxx xxxxxx viditelný x xxxxxxx,

xxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx).

X.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxx

Xxxx xxxxxx&xxxx;(22) x xxxxxxxx pěstitelská xxxxxx xxxx národní, xxxxxxxxxx či xxxxxx xxxxx.

X.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx specifikace

jakost

E.   Úřední kontrolní xxxxxx (nepovinná)

Obaly nemusí xxx xxxxxxxx údaji xxxxxxxxx x prvním xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx maloobchodní xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx jsou xxxxxxxx těmito xxxxx. Xx těchto xxxxxxx xxxxxxx xxx přítomny xxxxx xxxxx, které xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxx uložena xx xxxxxxxx, údaje musí xxx xxxxxxx xx xxxxxxx umístěné xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxx xx xxxx stranách xxxxxx.

XXXX 8:&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXXXXXXX XXXXX XXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX

X.&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXXXXXXX XXXXXXXX

Xxxx xxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx odrůd (23) (xxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxx z Xxxxxxxx xxxxxx L. xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx určenou x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

XX.&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXXXXXXXXX X JAKOSTI

Účelem xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx jakost xxxxxxx xxxxxxxxxx xx obalové xxxxxx a zabalení.

A.   Minimální xxxxxxxxx

X xxxxxxxx zvláštních xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx musí být xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx:

xxxx,

xxxxxx, nepovolují se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx do té xxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx,

xxxxx, x podstatě xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx látek,

čerstvého xxxxxxx,

xxxxx,

x xxxxxxxx bez xxxxxx,

x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx zapříčiněných xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx dužinu,

bez xxxxxxxxx xxxxxx teplotou xxxx xxxxxx,

xx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx nesmí xxx xxxxxxxx,

xxx nadměrné povrchové xxxxxxxx,

xxx xxxxxx xxxxx x/xxxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x takovém xxxxx, xxx:

xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x

xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx.

X.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx jakosti

Paprika xxxxxxxxxx xx zařazuje xx tří xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx:

x)&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx třídy xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx vykazovat xxxxx xxxxxxx xxx odrůdu x/xxxx tržní xxxx.

Xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx lehkých xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxxxxxxx celkový xxxxxx, xxxxxx x uchovatelnost xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx.

xx)&xxxx;&xxxx;&xxxx;X. jakost

Paprika xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx této xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx. Musí xxxxxxxxx xxxxx typické xxx odrůdu x/xxxx xxxxx druh.

Jsou však xxxxxxxx tyto xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a jeho xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx:

xxxxx xxxx xxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxx skvrny xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 1/3 xxxxxxxxx povrchu,

lehké xxxx xxxxxx, xxxx.:

xxxxx, poškrábání, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx sluncem, xxxxxx na povrchu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx více xxx 2 xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a 1&xxxx;xx2 x xxxxxxxxx poškození, xxxx

xxxxxxx xxxxxxxxx praskliny xxxxxxxxxxxxx 1/8 celkové xxxxxx xxxxxxx

xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

xxx)&xxxx;&xxxx;&xxxx;XX. jakost

Do xxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx zeleninová, xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x úpravy:

vady xxxxx,

xxxxxxxx skvrny xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 2/3 xxxxxxxxx xxxxxxx,

xxxx xxxxxx, xxxx.:

xxxxx, xxxxxxxxxx, popáleniny xxxxxxxxx xxxxxxx, otlaky xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx než 4 cm x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x 2,5&xxxx;xx2 u xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 1/4 xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

xxxxxxxxx xxxxxxxx konce xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx 1&xxxx;xx2,

xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 1/3 xxxxxxx,

xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx nepoškozena.

III.   USTANOVENÍ X XXXXXXXXX

Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx průměru xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx:

x)

x xxxxxxx zeleninové tříděné xxxxx průměru:

20 mm;

b)

u xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxx:

30 g, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 180 x,

40 x, pokud xx hmotnost xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx než 180 g.

Paprika xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx i přibližně xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx povinná u XX. xxxxxxx.

XX.&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXX

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx na trh xxxx pro xxxxxx xxxxx xxxxxxxx odchylky xxxxxxx a xxxxxxxxx xxx produkty, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx příslušné xxxxxxx.

X.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x)&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxx

Xx dovolena xxxxxxx xxxxxxxx 5 % xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx papriky xxxxxxxxxx, která nesplňuje xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx požadavky xxxxxxxxx pro X. xxxxxx. X xxxxx xxxx odchylky xxx xxxxxx xxxxxxx 0,5&xxxx;% xxxxxxxx z produktů, xxxxx xxxxxxx požadavky XX. jakosti.

ii)   I. xxxxxx

Xx xxxxxxxx xxxxxxx odchylka 10&xxxx;% xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nesplňuje xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx II. jakost. X rámci této xxxxxxxx smí celkem xxxxxxx 1&xxxx;% sestávat x produktů, xxxxx xxxxxxxxx požadavky XX. xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

xxx)&xxxx;&xxxx;&xxxx;XX. xxxxxx

Xx xxxxxxxx celková xxxxxxxx 10 % početních xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxxxxx této jakosti xxx minimální xxxxxxxxx. X xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx 2&xxxx;% sestávat x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

X.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx odchylky velikosti

Pro xxxxxxx xxxxxxx (jsou-li xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx): Xxxxxxxx xx celková xxxxxxxx ve výši 10&xxxx;% xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx papriky zeleninové, xxxxx nesplňuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

X.&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXXXXXXXXX O XXXXXXXX XXXXXX

X.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx velikosti (xx-xx xxxxxxx zeleninová xxxxxxx podle velikosti) x x xxxxxxxx x X. jakosti x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxx xxxx obsahovat xxxx papriky xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x/xxxx barev, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxx dotčený xxxxx xxxx a/nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx obsahu xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx.

X.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxx musí xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ochranu produktu.

Materiály xxxxxxx uvnitř xxxxx xxxx xxx xxxxx x takové jakosti, xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx, zejména xxxxxx xxxx nálepek x xxxxxxxxxx xxxxx, xx povoleno, pokud xxxx xxx tisk xxxx štítkování xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx lepidlo.

Štítky xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx lepidla xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

Xxxxxx xxxx být xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx.

XX.&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXX

Xxxxx obal xxxx být xxxxxxx xx xxxxx straně xxxxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxx xxx uvedeny xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxx, aby xxxx xxxxxxxxx zvenku:

A.   Identifikace

Jméno x xxxxxx xxxxxxx x/xxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx:

x všech xxxxxx s výjimkou xxxxxxxx balení úředně xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx symbolem xxxxxxx x/xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx návaznosti xx xxxx „balírna x/xxxx odesílatel“ (nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx);

xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx usazeného x Xxxx, umístěnými x xxxxx návaznosti xx xxxxxxxx „Baleno xxx:“, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. V tomto xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx též xxxxxxxxxxxxx xxxxxx balírny a/nebo xxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xx význam xxxxxxxxx xxxxxxx poskytne xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx považované xxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxx.

X.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxxxxxx

„Xxxxxxx zeleninová“, xxxx-xx xxxxx viditelný x xxxxxxx.

„Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx“ nebo xxxxxxx xxxxxxxx x případě xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a/nebo xxxxx xxxxxxx zeleninové. Xxxxx není xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx, xxxx být uvedeny xxxxx xxxxx a/nebo xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx produktů x xxxxxx.

X.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxx

Xxxx xxxxxx&xxxx;(24) x xxxxxxxx pěstitelská xxxxxx xxxx národní, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx.

X xxxxxxx směsi xxxxxxxxxxxx xxxxxx různého xxxxxx, xxxxxxxx odlišných xxxxxxx druhů a/nebo xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx dotčeného xxxxxxx xxxxx x/xxxx xxxxx xxxxx označení xxxxxxxxx xxxx původu.

D.   Obchodní xxxxxxxxxxx

xxxxxx,

xxxxxxxx (xx-xx xxxxxxx xxxxxx podle velikosti), xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx průměrem xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx,

xxxxx xxxx (xxxxxxxxx),

„Xxxxxx“ xxxx v případě xxxxxxx xxxxxxxxxx označení.

E.   Úřední xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx)

Xxxxx xxxxxx xxx označeny xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx balení, xxxxx xxxx jasně viditelná xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx údaje, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx. Pokud xxxx balení xxxxxxx xx paletách, xxxxx xxxx být uvedeny xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

XXXX 9:&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXXXXXXX XXXXX XXX XXXXXX XXXXXX XXXX XXXXX

X.&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXXXXXXX XXXXXXXX

Xxxx xxxxx platí xxx xxxxxx hrozny xxxx xxxxx odrůd (xxxxxxxxx) vypěstovaných x Xxxxx vinifera X., xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x čerstvém xxxxx, xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxx vinné určené x průmyslovému xxxxxxxxxx.

XX.&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXXXXXXXXX X XXXXXXX

Xxxxxx normy xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx stolních xxxxxx xxxx vinné xx obalové úpravě x xxxxxxxx.

X.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx požadavky

S xxxxxxxx zvláštních xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx:

xxxxxx, nepovolují xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx postižené xxxxxxxxx xxxxxxx do té xxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxx ke xxxxxxxx,

xxxxx, x podstatě xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x xxxxxxxx xxx xxxxxx,

x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx škůdci,

bez xxxxxxxx xxxxxxxxx vlhkosti,

bez cizího xxxxx a/nebo xxxxx.

Xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx:

xxxx,

xxxxx xxxxxxxxx,

xxxxxxxx vyvinuté.

Pigmentace xxxxxxxx sluncem se xxxxxxxxxx za xxxx.

Xxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx stadiu xxxxxx x x xxxxxxx xxxxx, xxx:

xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x

xxxxx xxx doručeny xx místa xxxxxx x uspokojivém stavu.

B.   Požadavky xx xxxxxxx

Xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx:

12 °Xxxx xxx xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Cardinal x Xxxxxxxx,

13 °Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx odrůdy,

14 °Xxxx xxx xxxxxxx bezsemenné xxxxxx.

Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx odrůdy vykazovat xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx/xxxxxxxx.

X.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxx

Xxxxxx hrozny xxxx vinné se xxxxxxxx xx xxx xxxx uvedených xxxxxxx:

x)&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx hrozny xxxx xxxxx zařazené xx xxxx třídy xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx oblasti musí xxxxxxxxx znaky xxxxxxx xxx odrůdu. Xxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxxx rozmístěné x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx a musí xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xx xxxx x výjimkou xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vzhled, xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x jeho obchodní xxxxxx v xxxxx.

xx)&xxxx;&xxxx;&xxxx;X. xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx oblasti musí xxxxxxxxx xxxxx typické xxx xxxxxx. Bobule xxxx xxx pevné, xxxxx držící xx xxxxxxx a musí xxx x nejvyšší xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx být méně xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, jakost x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x jeho obchodní xxxxxx v balení:

lehké xxxx tvaru,

lehké xxxx xxxxxxxx,

xxxxx lehké xxxxxxxxxx xxxxxxxxx sluncem, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

xxx)&xxxx;&xxxx;&xxxx;XX. jakost

Do xxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx hrozny xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx požadavky.

U xxxxxx xx povolují xxxx xxxx xxxxx, xxxxxx a xxxxxxxx, xxxxx s xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx odrůdové xxxxx.

Xxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxx a dostatečně xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx a musí xxx v největší xxxxx míře zachované xxxxxxx. Rozmístění bobulí xx třapině xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxx x X. xxxxxxx.

Xxxxx být xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxx hrozny xxxx vinné uchovávají xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx:

xxxx xxxxx,

xxxx xxxxxxxx,

xxxxx xxxxxxxxxx slupky xxxxxxxxx xxxxxxx,

xxxxx otlaky,

lehká poškození xxxxxx.

XXX.&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXXXXXXXXX X XXXXXXXXX

Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx hroznů.

Minimální xxxxxxxx xxxxxx je 75 x. Toto xxxxxxxxxx xx nevztahuje xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx porce.

IV.   USTANOVENÍ X XXXXXXXXXX

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx povoleny xxxxxxxx xxxxxxx x velikosti xxx xxxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxxx příslušné xxxxxxx.

X.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x)&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxx

Xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 5 % xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx nesplňují xxxxxxxxx xxxx jakosti, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx X. xxxxxx. X rámci této xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx 0,5&xxxx;% xxxxxxxx x produktů, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx XX. xxxxxxx.

xx)&xxxx;&xxxx;&xxxx;X. jakost

Je xxxxxxxx xxxxxxx odchylka 5&xxxx;% xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxx, xxx splňují xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx XX. xxxxxx. X xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx 1&xxxx;% xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx nesplňují požadavky XX. xxxxxxx xxx xxxxxxxxx požadavky, xxxx x xxxxxxxx postižených xxxxxxxx.

xxx)&xxxx;&xxxx;&xxxx;XX. xxxxxx

Xx xxxxxxxx xxxxxxx odchylka 10&xxxx;% xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx jakosti, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx nejvýše 2&xxxx;% xxxxxxxx z xxxxxxxx postižených hnilobou.

B.   Dovolené xxxxxxxx velikosti

Pro xxxxxxx xxxxxxx: Xxxxxxxx se xxxxxxx odchylka 10&xxxx;% xxxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxx požadavky velikosti. X xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx dosažení uvedené xxxxxxxxx jeden hrozen x xxxxxxxxx nižší xxx 75 x, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

X.&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXXXXXXXXX X OBCHODNÍ XXXXXX

X.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x obsahovat xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxx stupně xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx zbarvení x xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, jsou-li xxxxxxxx xxxxxxx a je-li xxxxx xxxxxxxxx odrůda xxxxxxxxxx původu.

Viditelná xxxxxxx xxxxxx xxxxxx musí xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx.

X.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx xxxx vinné musí xxx xxxxxx způsobem xxxxxxxxxxxx náležitou xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx být xxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx vnějšímu xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x obchodními xxxxx, je xxxxxxxx, xxxxx jsou xxx xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx zdravotně nezávadné xxxxx xxxx xxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx být xxxxxx, že xx xxxxxx odstranění nezůstanou xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

Xxxxxx xxxx být xxxxxx xxxxx cizích xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx 5 xx xxxxxxxx zbytku xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, který xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx úpravě.

VI.   USTANOVENÍ X XXXXXXXXXX

Xxxxx xxxx musí xxx xxxxxxx xx xxxxx své straně xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx zvenku:

A.   Identifikace

Jméno x xxxxxx xxxxxxx x/xxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx údaj xxxx xxx nahrazen:

u všech xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx úředně xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx symbolem balírny x/xxxx odesílatele, uvedeným x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx „balírna x/xxxx odesílatel“ (xxxx xxxxxxxxxxxx zkratky),

výhradně x xxxxxxx hotového baleného xxxxx jménem x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x Unii, xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx označení „Baleno xxx:“, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx balírny x/xxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx údaje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxx.

X.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxxxxxx

„Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx“, xxxx-xx xxxxx obalu xxxxxx xxxxxxxxx,

xxxxx xxxxxx, u xxxxx xxxxxxxx hroznů xxxxxxxx odlišných odrůd xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

X.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx produktu

Země xxxxxx&xxxx;(25) x případně xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx.

X xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx názvu xxxxxxxxx odrůdy xxxxxxx xxxxxxxx každé xxxx xxxxxx.

X.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxx,

x xxxxxxx xxxxxxx „Xxxxxx hrozny x hmotnost xxx 75 g určené xxxx jednotlivé xxxxx“.

X.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx)

Xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx uvedenými x xxxxxx pododstavci, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx balení, která xxxx jasně viditelná xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx těmito xxxxx. Na těchto xxxxxxx xxxxxxx být xxxxxxxx žádné xxxxx, xxxxx xx mohly xxx zavádějící. Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx paletách, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx viditelném xxxxx, x to xxxxxxx xx dvou xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx

Xxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx de Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx, Csiri Csuri

Albillo

Acerba, Xxxxxxx, Blanco Xxxxxx, Xxxxxxx

Xxxxxx Xxxxxxxx

X. Xxxxxxxx 2

Xxxxxxxxx

X. Xxxxxxxx 4

Baltali

Beba

Beba xx xxx Xxxxxx, Xxx

Xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Uva Xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Franceseta, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxx xxx xxx Laan

Chasselas xxxxx

Xxxxx Xxxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxx xx Xxxxxxxx, Guareña, Xxxxxx, Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxx xx Jijona

Colombana xxxxxx

Xxxxxx, Colombana xx Xxxxxxxx

Xxxxxxx Xxxxxxxx

Xxxxx xxöxxxx

Xxxxxx xxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Perle xx Xxxxx, Perla xx Xxxxx

Xxxx xxxxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxx xx Xxxxxx

X. Xxxxxxxx 46 X

Xxxxxxx Seedless

Exalta

Flame Xxxxxxxx

Xxx Xxxxx

Xxxx Xxxx

Xxxxxxxxxx, Xx Xxxxxxx, Xxxxxxx xxxx'Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxx xx Xx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxx, Xxxxxxx, Molinera xxxxx

Xxxxxxx x'Xxxx

Xxxxxx x'Xxxx

Xxxxxxx x'Xxxxxxx

Xxxxx Muscat, Hambro, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Misket, Xxxxxx d'Hambourg, Xxxxxxx Xxxxx

Xxxxxxx di Xxxxxxxxx

Xxxxxxx xx Xxxxxxxxx

Xxxxxx Xxxxxxxx

Xxxxx

Œxxxxxx

Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxx

Xxxxx xxxxxxx

Xxxxxx xx Xxxxxx, Xxxxxx'x xxxxx, Sicilien

Perla xx Xxxxx

Xàxxxx Xxxxx, Julski xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxx de Xxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx aspro, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx blanc, Xxxx Xxxx, Xxxxxxx xx xxxxx, Xxxx xx xxxxx

Xxxxxxx xx Malingre

Primus

I. Xxxxxxxx 7

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxx, Xxxxxxx rossa, Xxxxxxxxx xx Tivoli

Servant

Servan, Xxxxxxx xx Xxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxx Xxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Sultani, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx a xxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxx Seedless

Szőlőskertek Xxxxxxxőxx

Xöxxxxx xxx Xxxxxäxxxx, Xxőxőxxxxxxx Xxxxxxxőxx muskotály, Szőlőskertek Xxxxxxxxxx, Rasaki xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxx xx las Viñas, Xxxxx xxx Xxxxxx, X. Mathiasz 140, Xxxxx xx xxx Xxxxxxxxx, Regina xxx Xxxxxxx

Xxxxxxxx Xxxxxxxx x xxxxxx

Xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx blanche

Valenci xxxx

Xxxxxx Xxxx, Xxxxxx xx Xxxx, Xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx

XXXX 10:&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXXXXXXX XXXXX XXX XXXXXXX

X.&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXXXXXXX XXXXXXXX

Xxxx norma xxxxx pro rajčata xxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx x Solanum xxxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx určená x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx:

„xxxxxx“

„xxxxxxxxx“

„xxxxxxxxx“ či „xxxxxxxx“

„xxxxxxxxxx“ (včetně xxxxxx „xxxxxxxxxxxx“)

XX.&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXXXXXXXXX X XXXXXXX

Xxxxxx xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xx jakost xxxxxx po obalové xxxxxx a xxxxxxxx.

X.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

X xxxxxxxx zvláštních xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxxx všech jakostí:

celá,

zdravá, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx té xxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxx xx spotřebě,

čistá, x xxxxxxxx bez xxxxxxxxxxx xxxxxx látek,

čerstvého xxxxxxx,

x xxxxxxxx xxx xxxxxx,

x xxxxxxxx bez xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

xxx nadměrné xxxxxxxxx xxxxxxxx,

xxx xxxxxx xxxxx x/xxxx chuti.

Rajčata x hroznech xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, zdravé, čisté x xxx xxxxx x bez xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

Xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx stadiu vývoje x x takovém xxxxx, aby:

snesla xxxxxxxx x manipulaci x

xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx.

X.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx jakosti

Rajčata xx zařazují do xxx xxxx uvedených xxxxxxx:

x)&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx xx této třídy xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx být xxxxx x musí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x/xxxx xxxxx xxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx na xxxxx zralosti, xxxx xxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pododstavce xxxxx X xxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxx xx zelené zbarvení (xxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxx xxxxx ani xxxx xxxx, s výjimkou xxxxx lehkých xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx slupky, pokud xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx.

xx)&xxxx;&xxxx;&xxxx;X. xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx třídy musí xxx xxxxx xxxxxxx. Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx odrůdu x/xxxx xxxxx xxxx.

Xxxx xxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx zeleného xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxx nenarušují xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx x balení:

lehké xxxx xxxxx x xxxxxx,

xxxxx xxxx xxxxxxxx,

xxxxx xxxx xxxxxx,

xxxxx xxxxx xxxxxx.

„Xxxxxxxxx“ xxxxxxx mohou xxxxx toho xxxxxxxxx:

xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx 1 xx,

xxxxxxxxx, xx však xxxxxxxx,

xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

xxxxxxxxxxxx jizvy xxxxxxxxxxx tvaru x xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx 1 cm2,

tenkou xxxxxxxxxx xxxxx po xxxxxx xxxxxx (připomínající xxx) x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

xxx)&xxxx;&xxxx;&xxxx;XX. xxxxxx

Xx této xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx splňují xxxx uvedené xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxx o xxxx xxxx xxxxx xxx x X. xxxxxxx) x xxxxx xxxxxxxxx nezhojené xxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx xxxx vady, xxxxx si xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx základní xxxxxxxxxx, xx xx xxxx jakosti, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx:

xxxx xxxxx x xxxxxx,

xxxx xxxxxxxx,

xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxx 3 xx x xxxxxx „xxxxxxxx“, „xxxxxxxxxxx“ nebo „xxxxxxxxxxx“.

„Xxxxxxxxx“ rajčata xxxxx xxxxx xxxx vykazovat:

výraznější xxxxxxxxx xxx x xxxxx X. jakosti, xx xxxx znetvoření,

zkorkovatělé xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx tvaru x místě xx xxxxxx blizně x xxxxxxx xxxxx nepřesahující 2&xxxx;xx2,

xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx blizně (xxxxxxxxxxxxx xxx).

XXX.&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXXXXXXXXX X XXXXXXXXX

Xxxxxxxx xx určuje xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx řezu, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx.

Xxxx xxxxxxx ustanovení xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x hroznech x na xxxxxxxxxx xxxxxxx x pro XX. jakost xxxx xxxxxxxxx.

Xxx xxxxxxxxx jednotné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx:

x)

x rajčat xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx:

10&xxxx;xx, pokud xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxxx xxxxx xx xxxxxx) menší xxx 50&xxxx;xx,

15&xxxx;xx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxxx xxxxx xx xxxxxx) nejméně 50&xxxx;xx, xxxxx xxxxx xxx 70&xxxx;xx,

20&xxxx;xx, pokud xx průměr xxxxxxxxxx xxxxx (xxxxx xxxxx xx xxxxxx) xxxxxxx 70&xxxx;xx, xxxxx menší xxx 100 mm,

u xxxxx x průměrem xxxxxxx 100&xxxx;xx xx rozdíl x xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxx xxxxxxx kódy xxxxxxxxx, xxxx být xxxxxxxx xxxx a xxxxxxx v následující xxxxxxx:

Xxx xxxxxxxxx

Xxxxxx (v mm)

0

≤ 20

1

&xx; 20 ≤ 25

2

&xx; 25 ≤ 30

3

&xx; 30 ≤ 35

4

&xx; 35 ≤ 40

5

&xx; 40 ≤ 47

6

&xx; 47 ≤ 57

7

&xx; 57 ≤ 67

8

&xx; 67 ≤ 82

9

&xx; 82 ≤ 102

10

&xx; 102

x)

X xxxxxx, xxxxxxx velikost se xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xx měl xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx uvedenému v xxxxxxx a).

IV.   USTANOVENÍ X XXXXXXXXXX

Xx všech xxxxxx xxxxxxx na xxx xxxx xxx každou xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx produkty, které xxxxxxxxx požadavky příslušné xxxxxxx.

X.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx odchylky jakosti

i)   Výběrová xxxxxx

Xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 5 % xxxxxxxxx xxxx hmotnostních xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jakosti, xxx xxxxxxx požadavky xxxxxxxxx xxx X. jakost. X xxxxx této xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx 0,5 % xxxxxxxx x xxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxx II. xxxxxxx.

xx)&xxxx;&xxxx;&xxxx;X. jakost

Je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 10 % xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx XX. xxxxxx. X rámci xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx 1 % xxxxxxxx x produktů, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx XX. xxxxxxx ani xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. X rajčat x hroznech xx xxxxxxxx 5 % xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx hroznu.

iii)   II. xxxxxx

Xx xxxxxxxx celková xxxxxxxx 10&xxxx;% xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. V xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx 2&xxxx;% xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. X rajčat v xxxxxxxx xx povoleno 10&xxxx;% xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx.

X.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxx všechny xxxxxxx: Xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xx výši 10&xxxx;% xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

X.&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXX

X.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx musí xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx pouze rajčata xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx-xx rajčata xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx).

Xxxxxxx xxxxxxxx xx „xxxxxxxx“ xxxxxxx x I. xxxxxxx musí xxx x podstatě xxxxxx xxxxxxxx x vybarvení. Xxxxxxx „xxxxxxxxx“ musí xxx xxxxx xxxx x přibližně stejné xxxxx.

X balení však xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx zřetelně xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x/xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xx pro xxxxxx dotčenou xxxxx, xxxxxx a/nebo xxxxx xxxx xxxxxxxxxx jejich xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx celý xxxxx.

X.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx

Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ochranu xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx obalů xxxx být xxxxx x takové xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx vnějšímu ani xxxxxxxxx poškození xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x obchodními xxxxx, xx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx.

Xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx látek.

VI.   USTANOVENÍ O XXXXXXXXXX

Xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx na xxxxx straně xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx uvedeny čitelně, xxxxxxxxxxxx a tak, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx:

X.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxxx

Xxxxx x xxxxxx xxxxxxx a/nebo xxxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx:

x xxxxx balení x výjimkou xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx uznaným xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x/xxxx xxxxxxxxxxx, uvedeným x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx „balírna a/nebo xxxxxxxxxx“ (nebo odpovídající xxxxxxx);

xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx usazeného v Xxxx, xxxxxxxxxx x xxxxx návaznosti xx xxxxxxxx „Xxxxxx xxx:“, xxxx rovnocenným xxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx symbol xxxxxxx a/nebo xxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xx xxxxxx uvedeného symbolu xxxxxxxx xxxxxxxx veškeré xxxxx považované kontrolním xxxxxxx xx xxxxxxxx.

X.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxxxxxx

„Xxxxxxx“ xxxx „Xxxxxxx x hroznech“ a xxxxx xxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxx xxx x každém xxxxxxx xxxxxxx x „xxxxxxxxxxxx“ (xxxx „xxxxxxxxxxxx“) rajčat x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx jako jednotlivé xxxxx,

„Xxxx rajčat“ nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx a/nebo xxxxx. Xxxxx není xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, musí xxx xxxxxxx barvy, xxxxxx xxxx xxxxx druhy x xxxxxxxx jednotlivých xxxxxxxx x xxxxxx,

xxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx).

X.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxx

Xxxx xxxxxx&xxxx;(26) x případně xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx.

X případě xxxxx xxxxxxxx odlišných xxxxx, odrůd a/nebo xxxxxxx druhů xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, odrůdy x/xxxx xxxxxxx druhu xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

X.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx specifikace

jakost,

velikost (je-li xxxxxxx tříděn podle xxxxxxxxx), xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

X.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxxx značka (xxxxxxxxx)

Xxxxx xxxxxx být označeny xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx, obsahují-li xxxxxxxxxxxx xxxxxx, která xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x všechna xxxx xxxxxxxx těmito xxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx mohly xxx zavádějící. Xxxxx xxxx balení xxxxxxx xx xxxxxxxx, údaje xxxx xxx uvedeny xx xxxxxxx xxxxxxxx xx jasně xxxxxxxxxx xxxxx, a xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.


(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxx xx xxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x rzivosti xx xxxxxxx dodatku této xxxxx.

(3)&xxxx;&xxxx;Xx odrůdy xxxxxxxx x dodatku xxxxxxxx „X“ se ustanovení x xxxxxxxx nevztahují.

(4)  Neúplný xxxxxx odrůd tříděných xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x rzivosti je xxxxxxx dodatku xxxx xxxxx.

(5)&xxxx;&xxxx;Xx odrůdy označené x xxxxxxx písmenem „X“ se ustanovení x xxxxxxxx nevztahují.

(6)  Na xxxxxx označené v xxxxxxx xxxxxxxx „R“ xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx nevztahují.

(7)  Uvede se xxxx název xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(8)&xxxx;&xxxx;X xxxxxxxxx 20&xxxx;% x X. x XX. xxxxxxx.

(9)&xxxx;&xxxx;Xxx odrůdu Xxxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxx ovoce XX. xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx povrchu xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(10)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxx návodu XXXX xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(11)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx &xx; 45&xxxx;xx xx xxxxxxxx pouze xx xxxxxxxxxxx.

(12)&xxxx;&xxxx;Xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx chemických látek, xxxxx zanechávají na xxxxxx xxxxx xxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(13)&xxxx;&xxxx;Xx xxxxxxxx xxxxxxx konzervačních xxxxx xxxx jiných xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx, xxxxx xx vyhovuje platným xxxxxxxxx Evropské xxxx.

(14)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx obsahovat xxxxx.

(15)&xxxx;&xxxx;Xxxxx xx celý xxxxx xxxx běžně xxxxxxx xxxxx.

(16)&xxxx;&xxxx;Xxxxx se xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(17)&xxxx;&xxxx;Xxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxx užívaný xxxxx.

(18)&xxxx;&xxxx;Xxxxx se xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(19)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx hrušek xx xxxxxx x dodatku x xxxx xxxxx.

(20)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxx velkoplodých x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx k xxxx xxxxx.

(21)&xxxx;&xxxx;Xxxxx xx celý xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(22)&xxxx;&xxxx;Xxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxx užívaný xxxxx.

(23)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxx papriky zeleninové xxxxx xxx xxxxxxx xxxx.

(24)&xxxx;&xxxx;Xxxxx xx xxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(25)&xxxx;&xxxx;Xxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx název.

(26)  Uvede xx celý xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.


XXXXXXX XX

XXXX XXXXXXX X XX. 12 XXXX. 1


XXXXXXX XXX

XXXXXXXXX X XXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXX EVROPSKÉ XXXX XXX ČERSTVÉ XXXXX X ZELENINU PODLE XXXXXX 12, 13 X 14


XXXXXXX IV

XXXXX XXXX, XXXXXXX XXXXXXXX SHODY XXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXX 15, A XXXXXXX PRODUKTY

Země

Xxxxxxx

Švýcarsko

Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxx ovoce x xxxxxxxx

Jihoafrická republika

Čerstvé xxxxx x zelenina

Xxxxxx

Čerstvé xxxxx a xxxxxxxx

Xxxxx

Čerstvé xxxxx x zelenina

Xxxx Xxxxxx

Xxxxxx, xxxxxx x xxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxx ovoce a xxxxxxxx

Xxxx

Xxxxxxx ovoce x xxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx


PŘÍLOHA X

XXXXXXXXX METODY XXXXXXX X XX. 17 XXXX. 1

Následující xxxxxxxxx metody xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx jakosti čerstvého xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx režimem Organizace xxx xxxxxxxxxxxx spolupráci x xxxxxx (XXXX) xxx uplatňování xxxxxxxxxxxxx xxxxx pro ovoce x xxxxxxxx.

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXXXXXXX

1.1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx včetně xxxxxx. Účelem xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x dopravu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx či xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx manipulací x xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx tvořit xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Kontejnery xxx xxxxxxxx, železniční, lodní x leteckou xxxxxxxx xx nepokládají za xxxxxx.

1.2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx zabalená xxxx šarže včetně xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx uživatele xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx.

1.3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx uzavírají xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx změnit xxx otevření nebo xxxxx xxxxx. Ochranné xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx balení.

1.4.   Zásilka

Množství xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x okamžiku xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x definovaných x xxxxxxx. Zásilka xxxx xxx složena x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx druhů produktů; xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx více xxxxx xxxxxxxxx, suchého či xxxxxxxx ovoce x xxxxxxxx.

1.5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxx podobné xxxxx, xxxxx xxx x xxxx hlediska:

balírnu a/nebo xxxxxxxx,

xxxx xxxxxx,

xxxx xxxxxxxx,

xxxxxx xxxxxxxx,

xxxxxxxx (třídí-li xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx),

xxxxxx xxxx tržní xxxx (xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx),

xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

Xx-xx však xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx x xxxx 1.4) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x/xxxx xxxxxxxx úpravu xxxxxxxxxxxx xxxxx není xxxxx rozlišit, mohou xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx jedinou xxxxx, pokud xxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxx produktů, odesílatele, xxxx původu, xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx druhu, xxxxxxx-xx xx příslušná xxxxxxxx xxxxx.

1.6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

1.7.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxx x xxxxxxxx produktů, xxxx u volně xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxx do dopravního xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxx x xxxxx.

1.8.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx množství xxxx xxx dostatečné pro xxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxx xxxxxxxx.

1.9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx produktů xxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx má xxxxxxxx xxxxxx hmotnost xx 300&xxxx;x do 1&xxxx;xx. Xxxxx je xxxxxxx xxxxxx xxxxxx baleními xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx 300&xxxx;x.

X xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx obsahuje xxxxxxxx xxxxxx 30 xxxxxxxx x případě, že xxxxx xxxx xxxxxx xx nejvýše 25&xxxx;xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx maloobchodní xxxxxx. X některých xxxxxxxxx xx xxxxxxx, že xxxx xxx zkontrolován xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx vzorek xxxxxxxxxx více xxx 30 jednotek.

1.10.   Smíšený vzorek (xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx)

Xxxxxxx xxxxxx xx směs x xxxxxxxxx xxxxxxx 3&xxxx;xx xxxxxxx ze všech xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx musí xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

1.11.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx vzorku, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxx vyhodnocení některých xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx kontrolní xxxxxx xxxxxx, nepřesahuje xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 10 % xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx ořechů xx xxxxxxxx 100 xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx (xx. 100&xxxx;x xxxxxxxx xxxx xxx 100 xxxxxxxx) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx 300&xxxx;x.

Xxx účely xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x/xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x Návodu x xxxxxxxxxxx zkouškám prováděným xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxx x sušených produktů.

Z xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxx shody xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX

2.1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx poznámky

Kontrola xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vzorků odebraných xxxxxxxxx x různých xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxx. Kontrola je xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx vzorku xx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx.

2.2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx kontroly

Kontrolu xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, x xxxxx odesílání, xxxxx xxxxxxxx, v místě xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxx x maloobchodním xxxxxxx.

X xxxxxxxxx, kdy xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx prostorách, xxxxxxxx xxxxxxxx xxx provedení xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

2.3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxxx xxxxx a/nebo celkový xxxxx xx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx jejich xxxxxxxx nebo jiných xxxxxxxx, xxxx např. xxxxx xxxxx směrnice Xxxx 89/396/XXX&xxxx;(1). U xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x několika xxxxx, je xxxxx, xxx inspektor získal xxxxxxx dojem x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x zásilkám. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx šarže xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx nebo xxxx-xx xxx naloženy xx xxxxxxxx prostředek, používá xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx registrační číslo xxxxxx prostředku.

2.4.   Předvedení xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx balení xx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x jsou xxxxxxxxxx xxxxxxx údaje, xxxxx xxxx potřebné xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx.

Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx.

2.5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx:

X obalové xxxxxx, včetně materiálu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx, xxx xx xxxxxx a xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx-xx povoleny xxxxx xxxxxxx druhy xxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx kontroluje, xxx xxxx použity.

Ověření xxxxxxx:

Xxxxxxxxx xxxxx, zda jsou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx normy. Xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a/nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxx.

X xxxxxxxx xxxxxxxx xx tato xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx všech xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xx na xxxxxxx xxxxxxxxxx prostředku.

Ovoce x xxxxxxxx balené xxxxxxxxxx v plastu xx nepokládají ze xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2000/13/XX x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxx případech xxx plastový xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx křehkých produktů.

Ověření xxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vzorku xxx, aby xxxx xxxxxxxxx šarži. Namátkově xxxxxx balení xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x volně ložených xxxxxxxx xxxxx šarže, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vzorky.

Je xxxxx xxxx xx xx, xxx xxx xxxxxxxxx vzorků nebyla xxxxxxxxx xxxxxxx produktů.

Poškozená xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx se xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx.

Xx-xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx nebo xx-xx xxxxx prověřit xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx obchodní normu, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx množství:

Balené xxxxxxxx

Xxxxx balení x xxxxx

Xxxxx balení x xxxxxx (prvotní xxxxxx)

Xx 100

5

Xx 101 xx 300

7

Xx 301 do 500

9

Xx 501 do 1&xxxx;000

10

Xxxx xxx 1&xxxx;000

15 (xxxxxxx)

Xxxxx ložené produkty

(nakládané xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo jeho xxxxxxxx)

Xxxxxxxx xxxxx x xx nebo xxxxx xxxxxx x šarži

Množství xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xxxxx xxxxxx

Xx 200

10

Xx 201 xx 500

20

Od 501 xx 1 000

30

Od 1&xxxx;001 xx 5&xxxx;000

60

Xxxx než 5&xxxx;000

100 (minimum)

U volně xxxxxxxx ovoce x xxxxxxxx (xxxx 2 kg xx xxxxxxxx) xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x pěti xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxx složených z xxxx xxx 5 xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx nižší než 10&xxxx;xx xx provede xxxxxxxx xxxx xxxxx.

Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, provede xx xxxxx fyzická xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

2.6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx produktů

U xxxxxxxx xxxxxxxx xx ke xxxxxxxx xxxxxxxxx vzhledu xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx primární xxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx musí xxx xxx kontrole xxxxx zcela xxxxxx x obalů. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx, že xx xxxxx x smíšené xxxxxx.

Xxxxxxxx jednotnosti, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx jakosti x xxxxxxxxx se xxxxxxx na základě xxxxxxxxxx či smíšeného xxxxxx s xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx brožurám xxxxxxxxxxx xxxxxxx Organizace xxx hospodářskou xxxxxxxxxx x rozvoj xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx norem xxx xxxxx x xxxxxxxx.

Xxx zjištění vad xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxx. Některá xxxxxxxx, jako xxxx xxxxxx a/nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vad, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx omezeného xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, x jejichž xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxx vývoje a/nebo xxxxxxxx xx xxxxxxx xx použití nástrojů x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x příslušné xxxxxxxx xxxxx xx v xxxxxxx s Návodem x objektivním xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxx xxxxx x zeleniny x xxxxxxx x sušených xxxxxxxx.

2.7.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxx potřeby xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 14.

Xxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx obchodník nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Je-li xxxxx xxxxx produkt xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx označení xxxxxxxx, xxxx x xxx xxx xxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxx xxxxxxxx vad xx xxxxxxxxxx se xxxxx procento xxxxxxxx, xxxxx není x xxxxxxx x normou.

2.8.   Snížení xxxxxxx zboží x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

Xx xxxxxxxxx kontroly shody xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx vzorek poskytne xxxxxxxxxxxxx subjektu xxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx kontrole xxxxx.


(1)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. X 186, 30.6.1989, s. 21.


XXXXXXX XX

ZPRACOVANÉ XXXXXXXX XXXXXXX X XX. 50 XXXX. 3

Xxxxxxxxx

Xxx XX

Xxxxx

Xxxxxx xxxxx

xx 2009

Ovocné xxxxx x výjimkou xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxx 2009 61 x 2009 69, xxxxxxxx xxxxx položky xx 2009 80 x xxxxxxxxxxxxx šťávy, xxxxxxxxxx a xxx xxxxxxxx alkoholu, xxx x přídavkem xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Koncentrované xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx položku xx 2009 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 50 % xxxxxxxx xxxx v balení x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 200 xx.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx

xx 2002 90 31

xx 2002 90 91

Xxxxxxxxxxxxx šťáva x rajčat s xxxxxxx xxxxxx nejméně 28 % xx spotřebitelských xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 200 xx.

Xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx

xx 0710

Xxxxxxxx (xxx vařená v xxxx xxxx ve xxxx ), xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 0710 40 00, xxxx xxxxxxxxxx 0710 80 10 x xxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx 0710 80 59.

xx 0811

Xxxxx x xxxxxx, xxx xxxxxx xx vodě nebo x páře, zmrazené, xxx xxxxxxxx cukru xxxx xxxxxx xxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 0811 90 95.

ex 2004

Xxxxxxx xxxxxxxx připravená nebo xxxxxxxxxxxx jinak než x octě xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxx než xxxxxxx xxxxxxx 2006, xxxxx xxxxxxxx cukrové (Xxx xxxx xxx. xxxxxxxxxx) xxxxxxxxxx xx 2004 90 10, oliv xxxxxxxxxx xx 2004 90 30 a xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xx formě xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 2004 10 91.

Xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx

ex 2001

Xxxxxxxx, xxxxx, ořechy x xxxx xxxxx části xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx octové, xxxxx:

xxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 2001 90 20

xxxxxxxx cukrové (Zea xxxx xxx. xxxxxxxxxx) xxxxxxxxxx 2001 90 30

jamů, batátů (xxxxxxxx brambor) a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx 5 % xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx 2001 90 40

xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 2001 90 60

xxxx xxxxxxxxxx 2001 90 65

xxxxx xxxx vinné, xxxxxxxxxx xxxxxxx x jiných xxxxxxx částí xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 2001 90 97.

ex 2002

Rajčata xxxxxxxx xxxx konzervovaná xxxxx xxx octem nebo xxxxxxxxx xxxxxxx kromě xxxxxxxxxxx koncentrátu xxxxxxxxxx xx 2002 90 31 a xx 2002 90 91 xxxxxxxxx xxxx.

xx 2005

Xxxxxxx zelenina xxxxxxxxxx nebo konzervovaná xxxxx xxx x xxxx xxxx v xxxxxxxx octové, xxxxxxxxxx, xxxx než xxxxxxxx xxxxx 2006, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx 2005 70, kukuřice xxxxxxx (Xxx xxxx xxx. xxxxxxxxxx) xxxxxxxxxx 2005 80 00 x plody xxxx Xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx lusky xxxxxxxxxx 2005 99 10 a xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xx formě xxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx 2005 20 10.

xx 2008

Xxxxx, xxxxxx x jiné xxxxx xxxxx rostlin, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx neuvedené xxxx xxxxxxxxxx, kromě:

xxxxxxxxxxx másla xxxxxxxxxx 2008 11 10

ostatních xxxxxx xxxxxxx xx 2008 19, xxxxx xxxxxxxxxx nebo konzervovaných, xxx x přídavkem xxxxx xxxx jiných xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxx nezahrnutých

xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 2008 91 00

kukuřice podpoložky 2008 99 85

xxxx, xxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxx) x podobných xxxxxxx částí rostlin x xxxxxxx xxxxxx 5 % xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx 2008 99 91

xxxxx xxxx vinné, xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ex 2008 99 99

xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ex 2008 92 59, xx 2008 92 78, xx 2008 92 93 x xx 2008 92 98

xxxxxx xxxxx upravených xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 2008 99 49, xx 2008 99 67 x xx 2008 99 99.

Xxxxxxxxxxxx houby

2003 10

Xxxxx xxxx Xxxxxxxx (xxxxxxxx), upravené xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Plody prozatímně xxxxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxx

xx 0812

Xxxxx x ořechy xxxxxxxxxx konzervované ve xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxx stavu xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx konzervovaných xxxxxx xxxxxxxxxx ex 0812 90 98.

Sušené xxxxx

xx 0813

Ovoce, xxxxxx, xxxx xxx xxxxx 0801 až 0806

0804 20 90

Xxxxxx fíky

0806 20

Xxxxx hrozny xxxxxx

xx 2008 19

Xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx jiných xxxxxxxx, jinde xxxxxxxxx xxx nezahrnuté, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx směsí.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx

 

Výrobky x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx 1 xxxxx X nařízení (XX) x. 1234/2007, jiné xxx výrobky xxxxxxxxxxx xx výše xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx byliny

ex 0910

Sušený xxxxxx

xx 1211

Xxxxxxx, meduňka, máta, xxxxxxxxx obecná (xxxxxxx), xxxxxxxx, šalvěj, xxxxxx, xxx řezané, drcené xxxx xxxxx.

Mletá paprika

xx 0904

Xxxx xxxx Piper; xxxxxx xxxx xxxxxx nebo xxxxx plody xxxx Xxxxxxxx xxxx Pimenta, xxxx xxxxx sladké xxxxxxx xxxxxxxxxx 0904 20 10.


XXXXXXX VII

STRUKTURA X XXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXX UDRŽITELNÉ XXXXXXXX XXXXXXXX PODLE ČL. 55 ODST. 1

1.   Xxxx xxxxxx vnitrostátní xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx státy.

2.   Xxxxxxx situace x hlediska xxxxxxx x xxxxxxx stránek x potenciálu xxxxxxx, xxxxxxxxx zvolené k xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx zvolených xxxxxxx xxxxx xx. 103x xxxx. 2 písm. x) x x) xxxxxxxx (XX) č. 1234/2007.

2.1.   Xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx současnou xxxxxxx v xxxxxxx xxxxx x zeleniny x využitím kvantifikovaných xxxxx, xxxxxxxxxx silné x xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx společných ukazatelů xxxxxxxxx stavu xxxxx xxxxxxxx x příloze XXXX a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx se xxxx xxxxxxxxxxxx týkat:

xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx trendů: xxxxxxx x slabých xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx/xxxxx x xxxxxxx) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx, xxxxxx klíčových xxxxxx.

2.2.   Strategie xxxxxxx xx podporu xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx slabých xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx oblasti, xx kterých xx xxxxxxxxxx přinést xxxxxxxxx xxxxxxxx hodnotu:

relevance xxxx xxxxxxxxxxx xxx operační xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx identifikované (xxxxxxxxx) xxxxxxx x míra, x níž xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx,

xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, neexistence xxxxxxx xxxxxx a rozporů xxxx xxxxxxxxxx cíli x různými xxxxxxxxx xxxxxx,

xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx akcí vzájemně x s xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo regionálními xxxxxx, x zejména x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxx, xxxxxxxxx x opatřeními xxx xxxxxx xxxxxxx,

xxxxxxxxx xxxxxxxx a dopad xx xxxxxxxx s xxxxxxx situací x xxxxxx příspěvek k xxxxx Xxxx.

2.3.   Dopad xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx programů (xxxxx xx x dispozici)

Xxxxxxx xxxxx potřeby dopad xxxxxxxxxx xxxxxxxx prováděných x xxxxxxx době. Xxxxxx souhrn xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3.   Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx čl. 103x xxxx. 2 xxxx. x) nařízení (XX) x. 1234/2007

Popište xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxx) x uveďte xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx pokrok x xxxxxx cílů, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

3.1.   Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx druhů xxxx

Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx přijaté k xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx akce způsobilé xxx podporu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx společné xxxxxxxxxx politiky, zejména xxxxxxxxxx xx podporu xxxxxxx venkova.

Účinné xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 103x xxxx. 5 xxxxxxxx (XX) č. 1234/2007 xx ochranu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x důsledku xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx způsobilosti xxxxxxx xxxxx xx. 103x xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxxx xx jednotlivých xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxx programů xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 191 Smlouvy x x xxxxxx xxxxxx programu Společenství xxx životní prostředí.

3.2.   Xxxxxxxx xxxxx vyžadované x xxxxxxxxxxx xxxxxx akcí (xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx druhy xxxx)

Xxxxxxxx xx uvedení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx:

3.2.1.   Xxxx xxxxxxxx xx plánování xxxxxxxx (neúplný xxxxxx)

3.2.1.1.   Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

druhy xxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxx (xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx),

jiné xxxxx xxxxxxxx způsobilých x xxxxxxx, xxxx. xxxxxxxx, xxxxxxx (xxxxxx druhu xxxxxxxxx stálých xxxxx),

xxxxxx xxxxx x podmínkách xxxxxxxxxxxx k xxxxxxx.

3.2.1.2.   Jiné xxxx

xxxxx druhů xxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxx,

xxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x podpoře.

3.2.2.   Xxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx seznam)

3.2.2.1.   Pořízení xxxxxxx xxxxx

druhy investic xxxxxxxxxxx k podpoře (xxxxxx xxxxx dotčených xxxxxxx xxxxx),

xxxx formy xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxx. pronájmy, xxxxxxx (xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx aktiv),

xxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxx.

3.2.2.2.   Xxxx xxxx

xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x podpoře,

bližší xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx.

3.2.3.   Xxxx xxxxxxxx na zlepšení xxxxxxx xx xxx (xxxxxxx xxxxxx)

3.2.3.1.   Pořízení xxxxxxx xxxxx

xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx (xxxxxx xxxxx dotčených xxxxxxx xxxxx),

xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx k podpoře, xxxx. xxxxxxxx, leasing (xxxxxx druhu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx),

bližší údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx.

3.2.3.2.   Xxxx druhy xxxx xxxxxxxxxx propagační x xxxxxxxxxxx činnosti, xxxxx xxxx souvisejících x předcházením krizím x xxxxxx xxxxxxx

popis xxxxx akcí xxxxxxxxxxx x xxxxxxx,

xxxxxx údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x podpoře.

3.2.4.   Výzkum x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxx)

3.2.4.1.   Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

xxxxx xxxxxxxx způsobilých k xxxxxxx (včetně xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx),

xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxx. xxxxxxxx, leasing (xxxxxx xxxxx dotčených xxxxxxx xxxxx),

xxxxxx údaje o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx.

3.2.4.2.   Xxxx xxxxx xxxx

popis xxxxx akcí xxxxxxxxxxx x podpoře,

xxxxxx údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x podpoře.

3.2.5.   Druhy xxxxxxxxxxxx xxxx (xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx) x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxx)

xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx (xxxxxx xxxxx vzdělávání x/xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx služby xxxxxx),

xxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx.

3.2.6.   Xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx

xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx k podpoře,

bližší xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx.

3.2.7.   Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx opatření (xxxxxxx xxxxxx)

xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zvolená xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx stanovené x xx. 103x xxxx. 3 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (ES) x. 1234/2007,

xxxxxxxxx, že xxxxxxx xx způsobilá xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx stanovené x xx. 103x xxxx. 3 xxxxxxx pododstavci xxxxxxxx (XX) x. 1234/2007.

3.2.7.1.   Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx (včetně druhu xxxxxxxxx xxxxxxx aktiv),

jiné xxxxx xxxxxxxx způsobilých x xxxxxxx, např. xxxxxxxx, xxxxxxx (xxxxxx xxxxx dotčených xxxxxxx xxxxx),

xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx.

3.2.7.2.   Xxxx xxxxx akcí

xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx;

xxxxx druhů xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx konkrétního xxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xx základě xxxxxx xxxxxxxxxxx environmentálního dopadu x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx potřebami x xxxxxxxxxx;

xxxxxxxx xxxx xxxxxxx;

xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

3.2.8.   Xxxx xxxxx akcí (xxxxxxx xxxxxx)

3.2.8.1.   Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

xxxxx investic způsobilých x xxxxxxx (xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx stálých xxxxx),

xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx k podpoře, xxxx. xxxxxxxx, leasing (xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx),

xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx.

3.2.8.2.   Xxxx akce

xxxxx xxxxx akcí xxxxxxxxxxx x podpoře,

xxxxxx údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx.

4.   Určení příslušných xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx orgán xxxxxxxxx xx xxxxxx, monitorování x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

5.   Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx výkonnostních xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx XXXX. Tam, xxx xx to považováno xx vhodné, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx anebo xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx programy.

5.1.   Hodnocení xxxxxxxxxx programů a xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx. 103x xxxx. 2 xxxx. x) a x) xxxxxxxx (XX) x. 1234/2007

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x postupy xxxxxxxx xx operačních programů, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

5.2.   Xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx vnitrostátní xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.


XXXXXXX XXXX

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedených x xx. 59 xxxx. x), xx. 96 odst. 3 xxxx. x) x xx. 125 xxxx. 2

Xxxxxx xxxxxxxxxx výkonnostních xxxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx producentů x xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nutně xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx objevit x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, výsledky a xxxxx operačního xxxxxxxx. X xxxx xxxxxxxxxxx xx měly xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx společných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx na kvantitativní x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX SE XXXXXXXXXX XXXXXXXXX (XXXXXXXXX XXXXXX) (ROČNÍ)

Opatření

Druh xxxx

Xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx)

Xxxx zaměřené xx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x)

xxxxx xxxxxxx aktiv

b)

jiné xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x leasingu

c)

jiné xxxx

xxxxxx (XXX)

Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x)

xxxxx stálých xxxxx

x)

xxxx formy xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, nájmu x xxxxxxxx

x)

xxxx xxxx

xxxxxx (XXX)

Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx trh

a)

nákup xxxxxxx xxxxx

x)

xxxx xxxxx xxxxxxxx stálých xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, nájmu x xxxxxxxx

x)

xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxx xxxx, které xx xxxxxx předcházení xxxxxx x xxxxxx xxxxxx)

x)

xxxx xxxx

xxxxxx (EUR)

Výzkum x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x)

xxxxx xxxxxxx xxxxx

x)

xxxx formy xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx

x)

xxxx akce

výdaje (EUR)

Vzdělávací xxxx (kromě xxxx, xxxxx xx týkají xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxx) x/xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx přístupu x xxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx hlavního xxxxxx:

x)

xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x)

xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

x)

xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x)

xxxxxxxxxxxxxx

x)

xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x)

xxxx xxxxxx

xxxxxx (XXX)

Xxxxxxxx xxx předcházení xxxxxx x jejich xxxxxx

x)

xxxxxxxxx x trhu

b)

sklízení xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

x)

xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x)

xxxxxxxxxx xxxx

x)

xxxxxxxxx xxxxx

x)

xxxxxxx správních xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondů

výdaje (EUR)

Environmentální xxxxxxxx

x)

xxxxx xxxxxxx xxxxx

x)

xxxx xxxxx pořízení stálých xxxxx, xxxxxx pronájmu, xxxxx x xxxxxxxx

x)

xxxx xxxx:

1)

xxxxxxxx

x)

xxxxxxxxxx xxxxxxxx

xx)

xxxxxxxxxxx produkce

iii)

lepší xxxxxxxxx xxxx a/nebo xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxx šetření xxxxx x xxxxxxxxxxx

xx)

xxxx na xxxxxxx půdy (xxxx. xxxxxxxx xxxxx bránící/omezující xxxxx xxxx, pokryv xxxxxx, udržitelné xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx)

x)

xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxx) xxxx údržba xxxxxxx, včetně xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx (xxxx. xxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxx)

xx)

xxxx xx prospěch xxxxx xxxxxxx

xxx)

xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx tvorby xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx

xxxx)

xxxx xxxx

2)

xxxxxxx

3)

xxxxxxx xx xxx

xxxxxx (XXX)

Xxxx akce

a)

nákup xxxxxxx xxxxx

x)

xxxx formy pořízení xxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxx, nájmu x xxxxxxxx

x)

xxxx akce

výdaje (XXX)

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX (ROČNÍ)

Opatření

Druh xxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx)

Xxxx xxxxxxxx xx plánování xxxxxxxx

x)

Xxxxx xxxxxxx aktiv

Počet xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx investic (XXX)&xxxx;(1)

x)

Xxxx xxxxx pořízení xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx

x)

Xxxx xxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx

Xxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x)

Xxxxx stálých xxxxx

Xxxxx podniků zúčastněných xx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (XXX)&xxxx;(1)

x)

Xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, nájmu x leasingu

Počet xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx

x)

Xxxx xxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx uvádění xx trh

a)

Nákup xxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxx zúčastněných xx akcích

Celková xxxxxxx xxxxxxxx (XXX)&xxxx;(1)

x)

Xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx aktiv, xxxxxx xxxxxxxx, nájmu x xxxxxxxx

Xxxxx podniků xxxxxxxxxxxx na akcích

c)

Propagační x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxx)

Xxxxx provedených xxxx&xxxx;(2)

x)

Xxxx xxxx

Xxxxx podniků xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx

Xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x)

Xxxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (EUR) (1)

b)

Jiné formy xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx pronájmu, nájmu x xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxx

x)

Xxxx xxxx

Xxxxx podniků xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx&xxxx;(3)

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx&xxxx;(4)

Xxxxxxxxxx xxxx (xxxxx xxxx, které se xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxx) x/xxxx akce xxxxxxxx xx podporu xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx:

Xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx účastníci xxxxxxxxxxx

x)

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x)

Xxxxxxxxxxx produkce x xxxxxxxxxxx kontrola xxxxxx

x)

Xxxx xxxxxxxxxxxxxxx témata

d)

Sledovatelnost

e)

Jakost xxxxxxxx, xxxxxx reziduí xxxxxxxxx

x)

Xxxxx xxxxxx

Xxxxx podniků xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služby (5)

Opatření xxx xxxxxxxxxxx krizím x xxxxxx xxxxxx

x)

Xxxxxxxxx x xxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx akcí (6)

b)

Sklízení xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx&xxxx;(7)

x)

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx akcí (2)

d)

Vzdělávací akce

Počet xxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx účastníci xxxxxxxxxxx

x)

Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx akcích

f)

Podpora xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx&xxxx;(8)

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x)

Xxxxx stálých xxxxx&xxxx;(9)

Xxxxx podniků xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx

Xxxxxxx hodnota xxxxxxxx (XXX)&xxxx;(2)

x)

Xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx pronájmu, xxxxx x leasingu (10)

Počet xxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxx

x)

Xxxx xxxx

1)

Xxxxxxxx

x)

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

xx)

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

xxx)

Xxxxx xxxxxxxxx vody a/nebo xxxxxxxxxxx s xxxxx, xxxxxx šetření vodou x odvodňování

iv)

Akce xx xxxxxxx xxxx (např. xxxxxxxx xxxxx bránící/omezující xxxxx půdy, pokryv xxxxxx, udržitelné zemědělství, xxxxxxxxx)

x)

Xxxx x vytvoření xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (např. xxxxxxx) nebo xxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx (xxxx. xxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxx)

xx)

Xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx

xxx)

Xxxx související x omezováním xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxx

xxxx)

Xxxx xxxx

Xxxxx xxxxxxx zúčastněných xx akcích

Počet dotčených xxxxxxx

2)

Xxxxxxx

3)

Xxxxxxx xx trh

Objem xxxxxxx produkce xxxxxxx xx xxx

Xxxx xxxx

x)

Xxxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx investic (XXX)&xxxx;(1)

x)

Xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx

x)

Xxxx akce

Počet xxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxx

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXXXXXXX XXXXXXXXX VÝSLEDKŮ

Poznámka: Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx vyhodnocení xxxxxxxx.

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxx týkající se xxxxxxxx (xxxxxx)

Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx (xxxx)

Xxxxx xxxxxxxxxx hodnoty xxxxxxxx xxxxxxx na xxx (EUR/kg)

Akce xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx jakosti xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxx produkce xxxxxxx xx xxx, která xxxxxxx požadavky x xxxxx určitého „xxxxxx xxxxxxx“ (xxxx)&xxxx;(11)

Xxxxx jednotkové xxxxxxx xxxxxxxx uvedené xx xxx (XXX/xx)

Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx (XXX/xx)

Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx trh

Změna xxxxxxxxx xxxxxx produkce xxxxxxx xx xxx (xxxx)

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx (XXX/xx)

Xxxxxx x experimentální xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x/xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx od xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxx (xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx) x/xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx osob, xxxxx absolvovaly xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx / xxxx xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poradenské xxxxxx

Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx krizím x jejich řešení

a)

Stažení x trhu

Celkový objem xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx (xxxx)

x)

Xxxxxxxx nezralého xxxxx a zeleniny xxxx nesklízení

Celková plocha, xx kterou xx xxxxxxxx sklízení xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx (xx)

x)

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx změna xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx trh x xxxxxxxx, xxx jsou xxxxxxxxx propagačních/komunikačních xxxxxxxx (xxxx)

x)

Xxxxxxxxxx xxxx

Xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx/xxxx xxxxxxx

x)

xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (EUR)

f)

Podpora na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx hodnota xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (XXX)

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x)

Xxxxx xxxxxxx xxxxx&xxxx;(12)

Xxxxxxxxxx změna roční xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, podle xxxxx xxxxxxx (X x X2X3) (xxxx/xx)

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx spotřeby xxxx na hektar (x3/xx)

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx energie x xxxxx xxxxxx (xxxxx/x3/Xxx na xxxx xxxxxxxx uvedené na xxx)

x)

Xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx&xxxx;(13)

x)

Xxxx xxxx

1)

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (tuny na xxxx xxxxxxxx uvedené xx xxx)

Xxxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxx na xxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxx)

2)

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx energie xxxxx xxxxx zdroje xxxxxxx x xxxxx xxxxxx (xxxxx/x3/Xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx)

3)

Xxxxxxx xx xxx

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx odpadů (xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx na trh)

Odhadovaná xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx)

Xxxx akce

Změna xxxxxxxxx xxxxxx produkce xxxxxxx xx xxx (xxxx)

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx (XXX/xx)

Xxxxxxxxxx dopad xx výrobní xxxxxxx (XXX/xx)

Xxxxxxxx: Xxxxxxxxxx pro xxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXXXXXXX UKAZATELE DOPADU

Poznámka: Xxxxxxxxx týkající se xxxxxx se xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx dopadu (měření)

Akce xxxxxxxx na plánování xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx přitažlivosti xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx změna celkové xxxxxxx xxxxxxxx uváděné xx xxx (XXX)

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a zeleniny, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxx&xxxx;(14) xxxxxxx OP/SOP (xxxxx)

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx XX/XXX (xx)

Xxxx zaměřené xx zlepšování x xxxxxxxxx xxxxxxx produktů

Akce xxxxxxxx na zlepšení xxxxxxx na trh

Výzkum x xxxxxxxxxxxxxx produkce

Vzdělávací xxxx (xxxxx xxxx, xxxxx xx týkají xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx řešení) x/xxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx službám

Opatření xxx xxxxxxxxxxx krizím x xxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx opatření

Uchovávání x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx:

Xxxx

xxxxxx stanoveny

Kvalita vody

Odhadovaná xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, podle xxxxx xxxxxxx (N x X2X3) (xxxx)

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zdrojů

Odhadovaná xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx (x3)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x biologická rozmanitost

nejsou xxxxxxxxx

Xxxxxxx

xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx celkové xxxxxxxx xxxxxxx, podle xxxxx zdroje xxxxxxx x druhu paliva (xxxxx/x3/Xxx)

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (tuny)

Odhadovaná xxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxx)

Xxxx xxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v organizacích xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx celkové xxxxxxx xxxxxxxx uváděné xx trh (EUR)

Změna xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx&xxxx;(14) xxxxxxx OP/SOP (xxxxx)

Xxxxx xxxxxxx plochy xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx XX/XXX (ha)

Poznámky: Xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx v xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXXXXXXX UKAZATELE XXXXXXXXX XXXXX

Xxxxxxxx: Ukazatele xxxxxxxxx stavu xxxx xxxxxxxx pro analýzu xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx období. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx operační programy xx úrovni xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx. xxxxx xxxxxxxx uváděné na xxx xx méně xxx 80&xxxx;% xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx XX/XXX). Xxxx xxxxxxxx ukazatele xxxxxxxxx stavu jsou xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx strategie xx xxxxxx členských států (xxxx. xxxxxxx hodnota xxxxxxxx xxxxxxx na xxx).

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx stavu xx xxxxxxxxx vypočtou xxxx průměr xx xxx xxxx. Pokud xxxxxx x dispozici xxxxx údaje, měly xx xx vypočítat xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxx.

Xxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx (x xxxxxx)

Xxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (XX) / xxxxxxxxx XX (XXX) (XXX)

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x zeleniny, kteří xxxx xxxxxxxxx členy xxxxxxx OP/SOP

Počet xxxxxxxxxx xxxxx x zeleniny, xxxxx xxxx aktivními xxxxx&xxxx;(15) XX/XXX

Xxxxxxx plocha xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx XX/XXX

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx XX/XXX (xx)

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx životního xxxxxxxxx

xxxx stanoveno

Specifické xxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx objem xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxx XX/XXX (xxxx)

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx trhu

Zajišťování, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx, xxxxx xxxxxxx požadavky v xxxxx xxxxxxxx „režimu xxxxxxx“&xxxx;(16) xxxxx hlavních xxxxx dotčených „režimů xxxxxxx“ (xxxx)

Xxxxxxxxxxxx výrobních xxxxxxx

xxxx stanoveno

Zvyšování komerční xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx

Xxxxxxx hodnota xxxxxxxx xxxxxxx na xxx / xxxxxxx xxxxx produkce xxxxxxx xx xxx (EUR/kg)

Stabilizace xxxxxxxxxxx xxx

xxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx potenciálu

Počet osob, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxx osob, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx (xxxxx).

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxxxx, xxxxx XX/XXX xxxxxxxxxxxxx poradenské xxxxxx (počet)

Rozvíjení technické x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x podpora inovací

není xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí

Přispívání x xxxxxxx xxxx

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx půdy, xx níž xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx

Xxxxxx sloužící x xxxxxxxx ovoce a xxxxxxxx, vystavená xxxxxx xxxxx půdy (17) x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx opatření proti xxxxx (xx)

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx vody

Plocha, xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx hnojiv / xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx

Xxxxxx sloužící k xxxxxxxx ovoce a xxxxxxxx, kde xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx kde xx x xxxx xxxx xxxxxxxxx (ha)

Přispívání k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vodních xxxxxx

Xxxxxx, na níž xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxxx opatření xx xxxxxxx xxxxx (xx)

Xxxxxxxxxx x ochraně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx produkce

Oblast xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx (xx)

Xxxxxxxxxxx produkce

Oblast využívaná x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo zeleniny (xx)

Xxxx akce xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxx, xx kterou xx xxxxxxxx jiné xxxx přispívající x xxxxxxx přirozeného xxxxxxxxx x biologické rozmanitosti (xx)

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx

xxxx stanoveno

Přispívání xx xxxxxxxxxx klimatických změn – xxxxxxxx

Xxxxxxxx skleníků – xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx (tuny/litry/m3/kWh xx xxxx produkce xxxxxxx na xxx)

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx – xxxxxxx

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx – xxxxxxx

Xxxxxxx – xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx&xxxx;(18) xxxxx druhu xxxxxx (xxxx/xxxxx/x3/xXx na xxxx xxxxxxxx uváděné na xxx)

Xxxxxxxxx objemu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

xxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx: XX xx xxxxxxxxxx producentů; XXX xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx producentů.


(1)  Vyplní xx xxxxx xxx xxx, xxx xx provádí xxxxxxxxx.

(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxx den xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx.

(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx experimentální xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx.

(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxx x případě xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx patřících x xxxxxxxx členů x/xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx is xxx xxxxxx of xxx xxxxxx (x.x. xxxxxxx xx advisory xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx XX or xx xxxxxxxx xxxxxxxx) xxx xxx xxxxxxxx xxxxx covered xx xxx xxxxxx.

(6)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx z xxxx xxxxx různých xxxxxx xxxx x stažení xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx.

(7)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x zeleniny a xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx. Sklízení xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx považují za xxxxx akci, xxx xxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx dotčených xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(8)&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxx.

(9)&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x rámci xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(10)&xxxx;&xxxx;Xxxxxx jiných xxxxx xxxxxxxxxx stálých xxxxx, xxxxx souvisejí x dosažením xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(11)&xxxx;&xxxx;„Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se produkčních xxxxx, x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x) xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx produkt, xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxxxxxx běžné komerční xxxxx, xxxx jsou xxxxx xxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx normy x xx) reaguje na xxxxxxxx i xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Navrhuje xx, xxx xx xxxxxx druhy „režimů xxxxxxx“ xxxxxxxxxx xx: x) certifikovanou ekologickou xxxxxxxx; x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx označení xxxxxx, x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x) soukromé xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(12)&xxxx;&xxxx;Xxxxxx investic xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx přijatých v xxxxx jiných environmentálních xxxxxxxx.

(13)&xxxx;&xxxx;Xxxxxx jiných xxxxx xxxxxxxxxx stálých aktiv, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx závazků přijatých x rámci xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx opatření.

(14)  Aktivními xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx XX/XXX.

(15)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx XX/XXX.

(16)&xxxx;&xxxx;„Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxx v xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, a) jejichž xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a b) xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, jehož xxxxxxx i) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx komerční xxxxx, xxxx jsou xxxxx xxx xxxxxx xxxx, rostlin nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xx) xxxxxxx xx xxxxxxxx x předvídatelné xxxxx xxxxxxxxxxxx. Hlavní xxxxx „xxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxx: a) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; x) xxxxxxxx zeměpisná označení x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, c) certifikovanou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x) xxxxxxxx certifikované režimy xxxxxxx xxxxxxxx.

(17)&xxxx;&xxxx;„Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx“ xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx větším xxx 10&xxxx;%, xxx xxxxxx xx to, xxx xx xxx xxxx uplatněna opatření xxxxx xxxxx (xxxx. xxxxx pokryv, střídaní xxxxxx xxxx.). Xxxxxx-xx x xxxxxxxxx příslušné xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx tuto xxxxxxxx: „Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx“ xxxxxxx xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx půdy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx to, xxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx (xxxx. xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx.).

(18)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx doprava odkazuje xx xxxxxxxx produktů x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx XX/XXX.


XXXXXXX IX

SEZNAM XXXX X XXXXXX XXXXXXXXXXXXX X XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX ČL. 60 XXXX. 1

1.

Xxxxxxxxx xxxxxxx náklady, x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx kontrolních xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, a xx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxx xx xxxxx; xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx (vnitřní xx xxxxxx); xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx a xxxxxx), vyjma:

zvláštních xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx jakosti. Xxxxxxx xx xxxxxxxx (ani xxxxxxxxxxxxx), xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxx, nejsou způsobilé x žádném xxxxxxx;

xxxxxxxxxx xxxxxxx xx prostředky xx xxxxxxxxxxx ochranu xxxxxxx (jako xxxx. xxxxxxxx a xxxxxxxxx) xxxxxxxxx v ekologické, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;

xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, třídění x xxxxxx x xxxxxxxxxxx x bezplatným rozdělením xxxxx článků 81 x 82;

xxxxxxxxxx nákladů xx environmentální xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx;

xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx stanoví xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x k xxxxxxxxxxxxx xxxxxx;

xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxx XX xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx předpisů x nejvyšších xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx náklady xxxxxxxxx jako xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx náklady x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zvláštních nákladů xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx za xxxxxx vypočtení dodatečných xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx tradičními xxxxxxxx řádně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx standardní paušální xxxxx.

2.

Xxxxxxx x osobní xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx provozních xxxxx x operačních programů, xxxxx xxxxxxxx:

x)

xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x provoznímu fondu xxxx operačnímu programu, xxxxxx xxxxxxx na xxxxxx a osobních xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx studií, a xxxxxxx na vedení xxxx a xxxxxxxxxx xxxx, x xx xxxxxxxxxx standardní paušální xxxxxx xx xxxx 2&xxxx;% xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx 64 a xxxxxxxxx xx xxxx 180&xxxx;000 XXX; xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx XX x x xxxxxxxxx organizace xxxxxxxxxx.

X xxxxxxxxxx programů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx režijních xxxxxxx xxxxxxxxxxxx organizací xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx pododstavce, xxx s omezením xx xxxxxxxxx 1&xxxx;250&xxxx;000 XXX xx jedno xxxxxxxx organizací producentů.

Členské xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx by xxxx vymezit xxxxxxxxx xxxxxxx;

x)

xxxxxx náklady včetně xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxx x xxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxx organizace xxxxxxxxxx, xxxxxxxx organizací producentů xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 50 xxxx. 9 x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx:

x)

xx xxxxxxxx či xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx;

xx)

xx xxxxxxxx xxxxxx uvádění xx xxx.

X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx kvalifikovaný xxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx organizace xxxxxxxxxx xxxxxxx svých xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo členů, xxxx být xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx doba.

Pokud členský xxxx xxxx poskytnout xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, stanoví xxx xxxxxxx výše uvedené xxxxxxxxx osobní náklady xxxxxx x řádně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx 20&xxxx;% xxxxxxxxxxx provozního xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx odůvodněných případech xxxxxx.

Xxxx-xx organizace xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx paušální xxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx členského státu.

c)

právní x xxxxxxx xxxxxxx xx fúze nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx i xxxxxx x správní xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx nadnárodních xxxxxxxx xxxxxxxxxx producentů; realizační xxxxxx x návrhy xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx producentů.

3.

Příplatky x příjmům x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx řešení.

4.

Náklady na xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx hlavy XXX xxxxxxxx XXX xxxxxx 6.

5.

Xxxxxx úvěrů čerpaných xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx operačního xxxxxxxx, kromě těch, xxx xxxx xxxxxxx x xx. 48 xxxx. 4, xx. 49 odst. 3 x xxxxxx 74.

6.

Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxx převyšující x xxxx xxx 10 % xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx situace, xxx je nákup xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

7.

Xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxxxxx (xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx).

8.

Xxxxxxx xxxx náklady xxxxxxxxxx xx x množstvím xxxxxxxxxxxxxx členy organizace xxxxxxxxxx mimo Xxxx.

9.

Xxxxxxx, xxx by xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

10.

Xxxxxxxx x xxxxx ruky, xxxxxxxxx x podporou Xxxx xxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx během xxxxxxxxxxx sedmi let.

11.

Investice xx xxxxxxxxxx prostředků, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx používat xxx xxxxxxx na xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x výjimkou:

a)

investic xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; v xxxxxxxx xxxxxx musí organizace xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx členskému xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx použity xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx;

x)

xxxxxxxxx xxxxxxxx nákladních xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx atmosférou.

12.

Pronájem, xxxxx xxxxxxx, kdy xx pro xxxxxxx xxxx hospodářsky odůvodněn xxxx xxxxxxxxxxx nákupu.

13.

Provozní xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx.

14.

Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx, xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx.) x xxxxxxxx xxxxxxx, s xxxxxxxx:

x)

xxxxxxxxx leasingu, v xxxxxx xxxxx tržní xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx. 55 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. b) xxxxxxxx (XX) č. 1974/2006;

x)

xxxxxxxx zařízení x xxxxx xxxx bez xxxxxxx Xxxx a xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx sedmi xxx.

15.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx:

xxxxxx/xxxxxxxxxx známek organizace xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a dceřiných xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xx. 50 xxxx. 9,

generické xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx jakosti,

nákladů xx xxxxxxxxxx tisk xx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx některé xx dvou xxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxx, xx xx xx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxx:

x)

xxxxx jde x chráněné xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx označení, xx xxxxx se vztahuje xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 510/2006&xxxx;(1); xxxx

x)

xx xxxxx xxxxxxxxx, kde xx xxxxxxxxxx písmene x) nepoužije a xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx sdělení xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx jakosti xxxx xxxx xxxxxx Evropské xxxx (xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx médií) x xxxx xxxxxxxxx xxxxx údaj: „Kampaň xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx“. Organizace xxxxxxxxxx, xxxxxxxx organizací xxxxxxxxxx a dceřiné xxxxxxx x situaci xxxxx čl. 50 xxxx. 9 xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx při xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx/xxxxxxxxxx xxxxxx.

16.

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxxxxx xxxxxxxxx (outsourcingu) xxxxxxxx xx operací xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

17.

XXX s xxxxxxxx nevratné XXX xxxxx xx. 71 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxxxx (XX) x. 1698/2005.

18.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx regionální daně xx xxxxx.

19.

Xxxxx z xxxxx, kromě xxxxxxx, xxx xx poskytuje xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

20.

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx Xxxx xxxx s xxxxxxxxxxxx podporou xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx let.

21.

Investice xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx programu.

22.

Náklady xxxxxxx xxxxx xxxxxxx než xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx organizací xxxxxxxxxx xx xxxxxx členům xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx. 50 xxxx. 9.

23.

Xxxxxxxxx xxxx podobné xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx či xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx podniků x xxxxxxx podle xx. 50 xxxx. 9.

24.

Xxxxxxxx xxxxxxx organizací xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx mimo Xxxx.


(1)&xxxx;&xxxx;Xx. věst. X 93, 31.3.2006, s. 12.


XXXXXXX X

XXXXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XX. 76 XXXX. 2

1.

Xxxxxxxx xxxx xxx:

xxxx,

xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx napadené hnilobou xxxx xxxxxxxxx zhoršením xxxxxxx do xx xxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxx ke xxxxxxxx;

čisté, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

xxxxxxxxx xxxxxx škůdců x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx škůdci,

bez xxxxxxxx xxxxxxxxx vlhkosti,

xxxxxx xxxxx cizích xxxxxxxx x/xxxx zápachů.

2.

Xxxxxxxx xxxx xxx s ohledem xx svůj druh xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx.

3.

Xxxxxxxx musí mít xxxxxxx xxxxxxxxxx odrůdy x/xxxx tržního druhu.


XXXXXXX XI

XXXXXXXXX VÝŠE XXXXXXX XX STAŽENÍ X XXXX PODLE XX. 79 ODST. 1

Xxxxxxx

Xxxxxxxxx podpora (XXX/100 xx)

Květák

10,52

Xxxxxxx

7,25

Jablka

13,22

Vinné xxxxxx

12,03

Xxxxxxx

21,26

Xxxxxxxxxx

19,56

Xxxxxxx

16,49

Xxxxxx

12,59

Xxxxx

5,96

Xxxxxxx

6,00

Xxxxxxx xxxxx

6,00

Xxxxxxxxx

21,00

Xxxxxxxxxx

19,50

Xxxxxxxxxxx

19,50

Xxxxxxx

19,50

Xxxxxxx

19,50


XXXXXXX XII

DOPRAVNÍ NÁKLADY XXX XXXXXXXXXX ROZDĚLENÍ XXXXX XX. 81 XXXX. 1

Vzdálenost xxxx xxxxxx stažení x xxxx a xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx náklady (XXX/x)&xxxx;(1)

Xxxx xxx 25&xxxx;xx

18,2

Xx 25&xxxx;xx xx 200 km

41,4

Od 200&xxxx;xx xx 350&xxxx;xx

54,3

Xx 350&xxxx;xx xx 500&xxxx;xx

72,6

Xx 500&xxxx;xx xx 750 km

95,3

750 km xxxx xxxx

108,3


(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx: 8,5 EUR/tunu.


XXXXXXX XIII

XXXX A

XXXXXXX XX TŘÍDĚNÍ A XXXXXX XXXXXXX X XX. 82 XXXX. 1

Xxxxxxx

Xxxxxxx xx xxxxxxx x balení (XXX/x)

Xxxxxx

187,7

Xxxxxx

159,6

Xxxxxxxxx

240,8

Klementinky

296,6

Xxxxxxx

175,1

Nektarinky

205,8

Xxxxxxx xxxxx

167,0

Xxxxxx

169,1

Xxxx xxxxxxxx

201,1

XXXX X

XXXXXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX V XX. 82 ODST. 2

Продукт, предназначен за безплатна дистрибуция (Регламент за изпълнение (ЕX) № )

Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx gratuita [Xxxxxxxxxx de ejecución (XX) xx ]

Produkt xxxxxx x bezplatné xxxxxxxxxx [prováděcí nařízení (XX) č. ]

Xxxxxxx xxx gratis xxxxxxxx (xxxxxxxøxxxxxxxxxxxxxxxx (XX) xx. )

Xxx kostenlosen Verteilung xxxxxxxxxx Erzeugnis (Durchführungsverordnung (XX) Xx. )

Xxxxxx xxxxxxxxxx mõeldud xxxxxx [xxxxxxxxxääxxx (XX) xx ]

Προϊόν προοριζόμενο για δωρεάν διανομή [εκτελεστικός κανονισμός (ΕX) αριθ. ]

Xxxxxxx xxx free xxxxxxxxxxxx (Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx (XX) Xx )

Produit xxxxxxx à xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx [xèxxxxxxx x’xxxxxxxxx (XX) no ]

Xxxxxxxx destinato xxxx xxxxxxxxxxxxx gratuita [xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx (XX) x. ]

Xxxxxxxx xxxxxxēxx xxxxxxxxx izplatīšanai [Īxxxxxxxxxx xxxxxx (XX) Xx. ]

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx [Įxxxxxxxxxxx reglamentas (XX) Xx. ]

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (/EU xxxxxxxxxxxx rendelet)

Xxxxxxx destinat xħxx-xxxxxxxxxxxxxx xxx ħxxx [Xxxxxxxxxx ta’ xxxxxxxxxxxxxxxx (XX) nru. ]

Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (Uitvoeringserordening (XX) xx. )

Produkt przeznaczony xx bezpłatnej xxxxxxxxxxx [Xxxxxxxąxxxxxx wykonawcze (UE) xx ]

Produto xxxxxxxxx x xxxxxxxxxçãx gratuita [Xxxxxxxxxxx xx xxxxxçãx (XX) n.o ]

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx [Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx îx xxxxxxxx (UE) xx. ]

Xxxxxxx určený xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx [xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (EÚ) x. ]

Xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx [Xxxxxxxxx xxxxxx (XX) xx. ]

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (xäxxäxxööxxxxxxxxxxx (XX) X:x )

Xxxxxxx xöx xxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxöxxxxxxöxxxxxxxx (XX) xx )


XXXXXXX XXX

Údaje, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx výroční zprávy xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx. 97 xxxx. X)

Xxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx x tomu xxxx, xx xxxx xx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx roku, xx nějž xx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ohledem xx xxxx xxx, xxxxxx takových, xxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx po xxxxx xxxx. Xxxxx (které xx x xxxxxxx xxxx xxxx) xxxx xxxxxx x 31. xxxxxxxx roku, xx xxxx xx podává xxxxxx.

XXXX X —   XXXXX XXX XXXXXX XXXX

1.   Xxxxxxx xxxxx

x)

Xxxxxxxxxxxx právní xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx X xxxxxxxx XX xxxxxx IVa x xxxxx XX xxxxx II xxxxxxxx XX xxxxxx XX xxxxxxxx (ES) x. 1234/2007, včetně vnitrostátní xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx, xx nějž se xxxxxx zpráva.

b)

Kontaktní xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx.

x)

Xxxxx x organizacích xxxxxxxxxx, sdruženích organizací xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

xxxxx xxxx,

jméno x xxxxxxxxx xxxxx,

xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o uznání (xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx),

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxx vymezené xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x všechny dceřiné xxxxxxx,

xxxxx členů (xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx) x xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx během xxxx,

xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx (xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx plodin), xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx konečných xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (x uvedením xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx), xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx rozdělené xxxxx xxxxxx xxxxxxx (x xxxxxxxx podrobných údajů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxx produkty, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx z xxxx),

xxxxx xx strukturách xxxxx xxxx; xxxxxxx: xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx subjekty, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx – x xxxxxxxx dat xxxxxx xxxxxxxx.

x)

Xxxxx x xxxxxxxxxxxxx organizacích:

xxxxx organizace x kontaktní xxxxx;

xxxxx xxxxxx;

xxxxxxx xxxxxxxx.

2.   Xxxxxxxxx o xxxxxxxx

x)

Xxxxxxxxxx producentů. Finanční xxxxx podle xxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx producentů):

xxxxxxxx xxxx: xxxxxxx výše, xxxxxxxxx od Unie, xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxxx) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x členů,

xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Unií xxxxx xxxxxx 103x nařízení (XX) x. 1234/2007,

xxxxxxxx xxxxx x operačních xxxxxxxxxx, rozdělené xxxx xxxxxxxxxx producentů a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

hodnota xxxxxxxx uvedené xx xxx: xxxxxxx x xxxxxxxxx xx různé xxxxxxxxx xxxxx, z xxxxx xx skládá xxxxxxxxxx producentů xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx producentů,

xxxxxx xx operační xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x druhů xxxx xxxxxxxxx jakožto xxxxxxxxx x podpoře,

xxxxx x xxxxxx produktů stažených x xxxx xxxxxxxxx xxxxx produktů x xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx stažené x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx,

xxxxxx xxxxxxxxxxx subjektů pro xxxxx xx. 103d xxxx. 4 xxxxxxxx (XX) x. 1234/2007.

b)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxx příjemců:

xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xx Unie, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx,

xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, druhý, xxxxx, xxxxxx x xxxx xxx přechodného xxxxxx,

xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx podle xx. 103x xxxx. 1 xxxx. x) nařízení (XX) č. 1234/2007 xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx Xxxx, členského státu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx za první, xxxxx, třetí, xxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

3.   Údaje o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

xxxxxxx xxxxx pokroku xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx operačních xxxxxxxx, rozdělený xxxxx xxxxxxxxxxxx druhů xxxxxxxx xxxxx čl. 19 xxxx. 1 xxxx. x). Popis xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx údaje xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx producentů x xxxxxxxxxxx x operačními xxxxxxxx,

xxxxx členský stát xxxxxxx čl. 182 xxxx. 6 xxxxxxxx (XX) x. 1234/2007, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, jak xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx kvalitativních xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx environmentálních xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx, omezování xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx rostlin a/nebo xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx, ochranu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zachování xxxxxxx,

xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x řízení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxxx opatření, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx byla vnitrostátní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, a xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx strategie,

xxxxxxx xxxxxx provedených v xxxxxxx x xx. 110 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Výroční xxxxxx xxxx v xxxx 2012 xxxxxxxxx také xxxxxxxxx zprávu xx xxx 2012 podle xx. 127 xxxx. 4 druhého xxxxxxxxxxx.

4.   Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x nákupčích xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx čl. 203a xxxx. 6 xxxxxxxx (XX) č. 1234/2007.

XXXX X —   ÚDAJE PRO XXXXXX ZÁVĚRKU

5.   Xxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxx:

kontroly xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx: xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x data xxxxxxx,

xxxxxxx xxxxxxx,

výsledky xxxxxxx,

xxxxxxxxx xxxxxx.


XXXXXXX XX

ČÁST X

Xxxxxxxx xxx podle xx. 98 xxxx. 1

Produkt

Druh/odrůda

Obchodní xxxxxx/xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxx

Kulatá

xxxxxxxx 57–100 xx, xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. 5–6 xx

Xxxxxxxx (XX)

Xxxxxx (EL)

Xxxxxxxxxxxx (XX)

Xxxxxxx (XX)

Xxxxxxx (XX)

Tenerife (XX)

Xxxxxx (XX)

Rhône-Méditerranée (XX)

Xxxxxxxx (XX)

Xxxxxxxx (HU)

Xxxxx (XX)

Vittoria (XX)

Xxxxxxxx (XX)

Kalisko-pleszewski (XX)

Algarve (XX)

Xxxxțx (RO)

V hroznech

xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx 3–6 xx

Xxxxxxxxxx

na xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx 250–500 x

 

 

Xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx x xxxxxx

Xxxxxxxx 45–50 mm

na xxxxxxx nebo x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx 6–10 kg

Sofia (XX)

Athens (XX)

Xxxxxxxxxxxx (EL)

Xxxxxx (ES)

Valencia (XX)

Xxôxx-Xxxxxxxxxxxx (XX)

Budapest (HU)

Napoli (XX)

Xxxxxxx (XX)

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx

Velikost X/X

xx xxxxxxx nebo v xxxxxxxx o hmotnosti xxxxxxxxx 6–10 kg

Xxxxxx (XX)

Xxxxxxxxxxxx (XX)

Xxxxxx (XX)

Zaragoza (XX)

Xxôxx-Xxxxxxxxxxxx (XX)

Xxxxxxx (XX)

Forli (IT)

Xxxxxxxxxx (XX)

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxx X/X

xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx 6–10 xx

Xxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx X/X

xx xxxxxxx xxxx x baleních x xxxxxxxxx přibližně 6–10 xx

Xxxxxx (EL)

Xxxxxxxxxxxx (EL)

Lleida (XX)

Xxxxxx (XX)

Xxxxxx (ES)

Rhône-Méditerranée (XX)

Xxxxxxxx (XX)

Xxxxxxx (XX)

Xxxxx (XX)

Xxxx xx Xxxxx (XX)

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxx X/X

xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx 6–10 xx

Xxxxxx xxxxxx

Muscatel

xx táckách xxxx x baleních x xxxxxxxxx 1 xx

Xxxxxx (XX)

Xxxxxxxxxxxx (XX)

Xxxxxxxx (XX)

Xxxxxx (XX)

Xxôxx-Xxxxxxxxxxxx (XX)

Xxx-Xxxxx (FR)

Xxxxxxxx (XX)

Xxxx (IT)

Taranto (IT)

Xxxxxxx (XX)

Xxxxxxx (XX)

Chasselas

Alphonse Lavallée

Xxxxxx

Black xxxxx

Xxx Xxxxx

Victoria

Xxxxxxxx (Sugarone/Thomson)

Hrušky

Xxxxxxxxxx

xxxxxxxx 55/60, xxxxxx x xxxxxxxxx přibližně 5–10 xx

Xxxxxxxx (XX)

Xxxxxx (EL)

Thessaloniki (EL)

Lleida (XX)

Xxxxxxxx (ES)

Val xx Xxxxx — Xxxxxx (XX)

Xxxxxxxx (XX)

Xxxxxxx (IT)

Xxxxxx (XX)

Xxxxxxxxxxxx (XX)

Xxxxxxxx-xxxxxxx (PL)

Xxxxx (XX)

Xxxxxxxxxx

xxxxxxxx 60/65+, xxxxxx x hmotnosti xxxxxxxxx 5–10 xx

Xxxxxxxx

xxxxxxxx 65+/75+, balení x xxxxxxxxx xxxxxxxxx 5–10 xx

Xxxxx

Xxxx Fétel

xxxxxxxx 70/75, xxxxxx x hmotnosti xxxxxxxxx 5–10 xx

Xxxxxx

Xxxxxxx xx Xxxxxx

xxxxxxxx 75/90, xxxxxx x hmotnosti přibližně 5–10 xx

Xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxx 70/80, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx 5–20 xx

Xxxxxxxxx (XX)

Xxxxxxxx (XX)

Xxxxx (XX)

Niedersachsen (XX)

Xxxxxx (XX)

Xxxxxxxxxxxx (XX)

Lleida (XX)

Xxôxx-Xxxxxxxxxxxx (XX)

Xxx xx Xxxxx — Xxxxxx (XX)

Braeburn

Xxxxxxxx (xxxx Xxxxxxxxx)

Idared

Xxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxx

Xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx

Xxxx

xxxxxxxx 65/70, xxxxxx x hmotnosti xxxxxxxxx 5–20 kg

Xxx-Xxxxx (XX)

Xxxxxxxx (XX)

Xxxxxx (XX)

Xxxxxxx (IT)

Xxxxxxxxxxxx (XX)

Xxxxxxxx-xxxxxxx (PL)

Xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx (XX)

Xxxxx (XX)

Xxxxș (RO)

Xxxxxx

Xxx orange

Satsumy

všechny xxxxxx

xxxxxxxxx 1-X–2, balení x xxxxxxxxx přibližně 10–20 xx

Xxxxxxxx (XX)

Xxxxxxx

xxxxxxx xxxxxx

velikosti 3–4, balení x xxxxxxxxx přibližně 10 kg

Xxxxxx (XX)

Xxxxxxxxxxxx (XX)

Alicante (ES)

Xxxxxx (XX)

Xxxxxxx (XX)

Xxxxxxxx (XX)

Xxxxxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxxx 1-X–3, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx 5–15 xx

Xxxxxx (XX)

Xxxxxxxxxxxx (EL)

Xxxxxxxxx (XX)

Xxxxxxxx (XX)

Xxxxxxxxxx (XX)

Xxxxxxx (XX)

Xxxxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxx

velikosti 1–2, xxxxxx x hmotnosti xxxxxxxxx 8–10 xx

Athens (XX)

Xxxxxxxxxxxx (XX)

Xxxxxxxxx (XX)

Valencia (XX)

Palermo (XX)

Xxxxxxxx (XX)

Xxxxxxx (PT)

Pomeranče