Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X&xxxx;XXXX (XX) č. 110/2008

ze xxx 15.&xxxx;xxxxx 2008

o definici, xxxxxx, obchodní úpravě, xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (XXX) x.&xxxx;1576/89

XXXXXXXX PARLAMENT X&xxxx;XXXX XXXXXXXX XXXX,

x&xxxx;xxxxxxx na Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxx&xxxx;95 této xxxxxxx,

x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxx Xxxxxx,

x&xxxx;xxxxxxx xx stanovisko Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a sociálního výboru (1),

v souladu x&xxxx;xxxxxxxx stanoveným x&xxxx;xxxxxx&xxxx;251 Xxxxxxx (2),

xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx:

(1)

Xxxxxxxx Xxxx (XXX) x.&xxxx;1576/89 xx dne 29. května 1989, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx úpravu xxxxxxx (3), x&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxx (XXX) x.&xxxx;1014/90 xx xxx 24.&xxxx;xxxxx 1990, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro definici, xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (4), xx xxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx lihovin x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx lihovin je xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx přitom v úvahu xxxxxxxx xxxxxxx postupy. Xxxxxxxx (XXX) x.&xxxx;1576/89 xx proto xxxx xxx xxxxxxx a nahrazeno.

(2)

Odvětví xxxxxxx má xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x&xxxx;xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx Společenství. Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx, xx xx xxxxxxx vysoké xxxxxx xxxxxxx spotřebitele, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a dosáhne xx xxxxxxxxxxxxxx trhu x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx pověst, kterou xxxxxxxx Společenství xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxx xxxxxxx požadavky xx ochranu x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xx xx mělo přihlížet x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v těch xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx přispívají xx xxxxxxxx jakosti, xxxx xx xx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3)

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx Společenství. Xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx být zdůrazněna xxxxxxx rámcem.

(4)

V zájmu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx lihoviny xx měla xxx x&xxxx;xxxxx nařízení xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxx, obchodní xxxxxx a označování xxxxxxx x&xxxx;xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5)

X&xxxx;xxxxx spotřebitelů xx xx xxxx xxxxxxxx xxxx vztahovat xx xxxxxxx lihoviny xxxxxxx xx trh xx Xxxxxxxxxxxx, bez xxxxxx xx xx, xxx xxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx a s cílem xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx pověst xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx lihoviny vyrobené xx Xxxxxxxxxxxx a určené xx vývoz. Xxxx xxxxxxxx xx se xxxx rovněž xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx při výrobě xxxxxxxxxxxxx nápojů x&xxxx;xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx úpravě x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, kdy xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xx xxxx xxxxxxxx mělo xxxxxxx, aby xxxx xxxxxxxxxxxx postupem x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxx X&xxxx;x&xxxx;XX xxxxxx xxxxxxxx.

(6)

Xxxxxx by xx xxxx nařízení xxxx x&xxxx;xxxxxx zaměřovat xx xxxxxxxx xxxxxxx, jež xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx, xxxx by xxxx být doplněny xxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, xxx xxxx předchozí xxxxxxxx nedostatečné nebo xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxx xx technologický rozvoj xxxxxxxx.

(7)

Xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx členských xxxxxxx, xxx má tato xxxxxx tradici, xxxx xx xxx upraveno xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx surovinách v případech, xxx je xxxxx xxxxxxxx z jiných surovin xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x&xxxx;xxxxx xxxx z brambor.

(8)

Líh xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx navíc xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx výrobky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx spotřebitelů x&xxxx;xxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(9)

Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx odvětví xxxxxxx xx xx xxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx měla xxxxxxxx xxxxxxxx opatření xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx Evropského parlamentu x&xxxx;Xxxx 2000/13/XX xx xxx 20.&xxxx;xxxxxx 2000 x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx označování xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx úpravy x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx (5). Tato xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx „xxxxxxxx“ x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx, které xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx definicím xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx nařízení.

(10)

Je xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx uvedeny xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx alkoholové xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx mělo xxxxxxx odchylku, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx staření xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(11)

X&xxxx;xxxxxxx se Xxxxxxxx xx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx jakosti xxxxxxx a rozmanitosti x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx státům xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx vyráběných xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, než xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(12)

Xxxxxxxx Rady 88/388/XXX xx dne 22.&xxxx;xxxxxx 1988 x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx členských xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx určených k aromatizaci xxx použití x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx (6) se xxxxxxxx také na xxxxxxxx. Xxxxx stačí xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx nařízení xxxxxxxx pravidla, která xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(13)

Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx práv k duševnímu xxxxxxxxxxx (xxxx jen „xxxxxx XXXXX“), a zejména xxxxxx 22 x&xxxx;23 xxxx dohody, x&xxxx;xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx dohody x&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxx, která tvoří xxxxxxxx součást Dohody x&xxxx;xxxxxxx Xxxxxxx obchodní xxxxxxxxxx, schválené rozhodnutím Xxxx 94/800/XX (7).

(14)

Xxxxxxxx Rady (XX) č. 510/2006 ze xxx 20. března 2006 x&xxxx;xxxxxxx zeměpisných xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx původu zemědělských xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx (8) xx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx by xxxxxxxx xxx ochranu zeměpisných xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx označení xx xxxx být xxxxxxx, přičemž xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx pocházející x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx území, jestliže xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx zeměpisnému xxxxxx.

(15)

X&xxxx;xxxxx nařízení xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx, shodu, xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ze xxxxxxx xxxx a z EU, v souladu x&xxxx;xxxxxxx TRIPS x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx statusu xxx zavedených zeměpisných xxxxxxxx.

(16)

Xxxxxxxx xxxxxxxx k provedení xxxxxx xxxxxxxx by xxxx xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx Xxxx 1999/468/XX xx xxx 28.&xxxx;xxxxxx 1999 x&xxxx;xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Komisi (9).

(17)

Zejména xx xxxxx xxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx nařízení, pokud xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx; xx xxxxxxxxx maximální xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx konečné xxxxx výrobku; x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx doby xxxxx xxxx xxxxx; x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx dokumentace; ke xxxxxx xxxxxxx technických xxxxxxx a požadavků, xxxxxxx xxxxxxx roztříděných do xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx zapsaných xxxxxxxxxxx označení x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxx xxxxx zeměpisných xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx nařízení, x&xxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxx některých těchto xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx o nové xxxx než xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxx regulativním xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;5x xxxxxxxxxx 1999/468/XX.

(18)

Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nařízením (XXX) č. 1576/89 k pravidlům xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx nařízení xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, jimiž se xxxx nařízení nezabývá. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx přechod x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxx otázek xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx v souladu s rozhodnutím 1999/468/XX.

(19)

Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx xx měla xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (XXX) x.&xxxx;1576/89, aby xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx by xx xxxx stanovit, xx xxxxxxxxx zásoby xxxxx xxx uváděny xx xxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx,

XXXXXXX XXXX XXXXXXXX:

XXXXXXXX X

XXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXXX

Xxxxxx 1

Předmět x xxxxxx xxxxxxxxxx

1.   Xxxx xxxxxxxx stanoví xxxxxxxx xxx definici, xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx lihovin x xxx xxxxxxx zeměpisných xxxxxxxx xxxxxxx.

2.   Xxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx na všechny xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xx xxx xx Xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx na xx, xxx xxxx xxxxxxxx xx Společenství xxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xx lihoviny xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx. Xxxx nařízení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx zemědělského xxxxxx xxx výrobě xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3.   Ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xxx regulativním xxxxxxxx x xxxxxxxxx podle xx. 25 xxxx. 3 xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx X x XX.

Xxxxxx 2

Xxxxxxxx lihoviny

1.   Pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx „xxxxxxxxx“ xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

x)

xxxxxx k lidské spotřebě;

x)

mající xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

c)

x xxxxxxxxxx xxxxxx ethanolu 15 % xxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxx

x)

xxx xxxxx

xxxxxxxxx přírodně xxxxxxxxxx xxxxxxx s přidanými xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx bez xxxx, xxxx

xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx zemědělského xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx zemědělského xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx smyslu xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

přidáním látek xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, cukrů xxxx xxxxxx sladidel xxxxxxxxx x xxxx 3 xxxxxxx X xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxx zemědělského xxxxxx xxxx k destilátům xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx k lihovinám xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

xx)

xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxx uvedenými xxxxxxxx:

x xxxxxx xxxxxxxxxx, nebo

x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, nebo

s nápoji.

2.   Za xxxxxxxx se však xxxxxxxxxx xxxxxx zařazené xxx xxxx XX 2203, 2204, 2205, 2206 x 2207.

3.   Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx uvedený v odst. 1 xxxx. x) xx xxxxxxxx definice xxxxxxx v kategorii 41 x xxxxxxx XX.

4.   Xxx účely tohoto xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a požadavky xxxxxxxxx x xxxxxxx X.

Xxxxxx 3

Xxxxx xxxx

1.   Líh xxxxxxx xxx xxxxxx lihovin x xxxxx jejich složek xxxx být výhradně xxxxxxxxxxxx původu ve xxxxxx xxxxxxx X Xxxxxxx.

2.   Líh xxxxxxx xxx xxxxxx lihovin xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v bodě 1 xxxxxxx X xxxxxx xxxxxxxx.

3.   Xxx použitý x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxxxxx původu.

4.   Alkoholické xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx X Xxxxxxx.

Xxxxxx 4

Xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx se xxxx xx kategorie xxxxx xxxxxxx uvedených x xxxxxxx XX.

Xxxxxx 5

Xxxxxx pravidla xxx xxxxxxxxx xxxxxxx

1.   Aniž xxxx xxxxxxx zvláštní pravidla xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx 1 až 14 x xxxxxxx XX, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx:

a)

xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a destilací xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx v definici xxxxxxx xxxxxxxx;

x)

xx xxxxxxxx bez xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx 5 xxxxxxx X;

x)

xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx;

x)

xxxxxxxx přidaný xxxxxxx xxxxx jako xxxxxxxxxx pro úpravu xxxxxxxx;

x)

xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx chuti xxxxxxx, a to x xxxxxxx x xxxxx 3 přílohy I. Maximální xxxxxxxx produktů xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v bodě 3 písm. a) až f) přílohy I se xxxxxxx xxxxxxxxxxxx postupem x xxxxxxxxx xxxxx xx. 25 xxxx. 3. Xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

2.   Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedené xxx xxxxx 15 xx 46 x xxxxxxx XX, xxxxx xxxxxxxx xxx definované:

x)

xxx xxxxxxx x xxxxxxxx zemědělské xxxxxxxx xxxxxxx v příloze I Smlouvy;

x)

být xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx smyslu xxxx 5 xxxxxxx X xxxxxx xxxxxxxx;

x)

obsahovat xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx aromatické xxxxx x xxxxxxxxxx přípravky, xxx xxxx xxxxxxxxxx v čl. 1 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x) x xx) x xxxx. x) xxxxxxxx 88/388/XXX;

d)

být xxxxxxx xx smyslu xxxx 10 přílohy I tohoto nařízení;

x)

být xxxxxxx x xxxxxxx s bodem 3 přílohy I tohoto nařízení x x xxxxxxxxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx, aby xxxxxxxxxx charakteristickým xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

3.   Xxxx jsou dotčena xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx XX, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx kategorií 1 xx 46:

x)

xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v příloze I Smlouvy nebo xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx;

x)

xxx xxxxxxxx s přidáním xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx 5 xxxxxxx X xxxxxx xxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx x xx. 1 odst. 2 xxxx. x) xxxxxxxx 88/388/XXX;

d)

xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx 10 xxxxxxx X xxxxxx nařízení;

e)

xxx xxxxxxx tak, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x x xxxxxxx x xxxxx 3 xxxxxxx X xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 6

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

1.   Xxxxxxx xxxxx mohou x xxxxx uplatňování politiky xxxxxxx xxxxxxx vyrobených xx svém xxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx XXX xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx zeměpisných xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx pravidla xxx xxxxxx, popis, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx, která xxxx xxxxxxx x xxxxxxx XX, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx slučitelná x xxxxxx Xxxxxxxxxxxx.

2.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx ani xxxxxx xxxxx, prodej xxxx xxxxxxxx lihovin, které xxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx.

XXXXXXXX XX

XXXXX, XXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXX LIHOVIN

Xxxxxx 7

Xxxxxxxx

Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx „xxxxx“, „xxxxxxxx xxxxxx“ x „xxxxxxxx“ xxxxxxxxxx x xxxxxx 14, 15 x 16 xxxxxxx X.

Xxxxxx 8

Xxxxxxxx označení

V souladu s článkem 5 xxxxxxxx 2000/13/ES se xx název, xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxx označení“), xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 9

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx

1.   Pro xxxxxxxx, xxxxx splňují xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 1 xx 46 v příloze II, se xxx jejich popisu, xxxxxxxx úpravě x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx uvedené ve xxxxxxx xxxxxxx.

2.   Xxx lihoviny, xxxxx xxxxxxxx definicím xxxxxxxxxx x xxxxxx 2, avšak xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx 1 xx 46 xxxxxxx XX, se v jejich xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx „lihovina“. Aniž xx dotčen odstavec 5 tohoto xxxxxx, xxxxx xxx toto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx.

3.   Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx XX, xxxx být xxxxxxxxx pod xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx XX.

4.   Xxxx xx xxxxxx odstavec 9 xxxxxx xxxxxx x xx. 10 xxxx. 1, nesmějí xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx článku xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx k popisu xxxx xxxxxxxx úpravě xxx jiný xxxxx xxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxxx XX a zapsány x xxxxxxx XXX.

5.   Xxxxxxxx xxxxxxxx mohou xxx doplněna nebo xxxxxxxxx x xxxxxxx s kapitolou III xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx XXX xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zeměpisným xxxxxxxxx, xxxxx to xxxxxxx xxxxxxxxxxxx v omyl.

6.   Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx XXX xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx:

a)

x xxxxx, xxxxx xx k 20. únoru 2008 xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx smyslu xxxxxx 20, xxxx

b)

x xxxxxxx s příslušnou xxxxxxxxxx dokumentací xxxxx xx. 17 xxxx. 1.

7.   X xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxx označení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 1 xx 46 xxxxxxx XX xx xxxxxxx použít xxxxxxx slov xxxx xxxxxx, xxxx jsou „xxxx“, „xxxx“, „xxxxx“, „xxxxxx“, „x xxxxxxxx“ xxxx xxxxxxx xxxxxx, s jakýmikoli xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx nařízení nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx XXX.

8.   Xxxxxxxx označení xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx ochrannou xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx názvem.

9.   Xxxxx xxxxxxx v kategoriích 1 xx 46 xxxxxxx XX xxxxx být xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxx v souladu xx směrnicí 2000/13/XX.

Xxxxxx 10

Xxxxxxxx pravidla xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

1.   Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 2000/13/XX, xxxxxxxx xx xxxxxxxx jakýkoli xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx 1 xx 46 xxxxxxx XX xxxx zeměpisné xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx XXX xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxx úpravě xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx výlučně z lihoviny xx z lihovin, xx xxx xx xxxxxxxx.

2.   Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, že xxxxxxxx xx zředěna xxx, xx xxxxx xxxxxxxx byl xxxxxx xxx minimální xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

3.   Xxxxxxxx od xxxxxxxx 1 xxxxx, že xxxxx xxxxxxxxx xxxx dotčeno xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx „xxxxx“ nebo „xxxxxx“ xxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

4.   Odchylně xx xxxxxxxx 1 x x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx metod xxxxx xxx složené xxxxxx xxxxxxx v kategorii 32 xxxx. x) xxxxxxx XX xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ve Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx uvedených xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 11

Xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

1.   Pokud xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve smyslu xxxx 5 xxxxxxx X xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx 1 až 14 xxxxxxx XX, xxxx taková xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx „xxxxxxxx“. Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx název xxxxxxxxx v kategoriích 1 xx 14.

2.   Xxxxx xx xxxxxxxx uvedená x xxxxxxxxxxx 1 xx 46 xxxxxxx XX xxxxxxx

x)

x xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

x)

x xxxxxx xx více xxxxxxxxx zemědělského xxxxxx,

xxxx xxxxxxxx označení „lihovina“. Xxxx obchodní xxxxxxxx xxxx xxx uvedeno xxxxx a zřetelně xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx jiným ani xxxxxxxxx.

3.   Xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx úpravu xxx xxxxxxxxxx míchaných lihovin xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx z definic uvedených x xxxxxxxxxxx 1 xx 46 přílohy II.

4.   Aniž xx xxxxxxx směrnice 2000/13/ES, xxxx být x xxxxxx, xxxxxxxx úpravě xxxx xxxxxxxx míchaných lihovin xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 tohoto xxxxxx uveden pouze xxxxx nebo více x xxxxxx xxxxxxxxx v příloze II, xxxxx xxxxx daný xxxxx netvoří součást xxxxxxxxxx označení, xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx ve výčtu xxxxx alkoholových xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx mu slova „xxxxxxx xxxxxxxx“.

Výraz „xxxxxxx xxxxxxxx“ xxxx být xx xxxxxxx uveden xxxxxxxxxx písmeny xxxxxxxx xxxx x xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx nesmějí xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx použitých xxx obchodní xxxxxxxx.

5.   V označování x xxxxxxxx xxxxxx směsí xxxxxxxxx v odstavci 2, na xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 4, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx složky xxxxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx podíl xx xxxxx xxxxxx jednotlivé xxxxxx obsahu xxxxxxxx xx xxxxxxxx obsahu xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v procentech xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 12

Xxxxxxxx pravidla pro xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

1.   Xxxxx xx x xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx surovina použitá x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx být xxxxx použitý xxx xxxxxxxxxxxx původu xxxxxx x xxxxxxxxx pořadí xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

2.   Xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx mohou xxx xxxxxxxx xxxxxxx „xxxxxx“, „xxxxxxxxx“ xxxx „smíseno“, xxxxx pokud byla xxxxxxxx xxxxxxx směšováním xx xxxxxx xxxx 7 xxxxxxx X.

3.   Xxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx odchylky xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx. 25 xxxx. 3, xxxxx xxx xxxx zrání nebo xxxxx v popisu, xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx uvedeny xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, a pokud xxxxxxxx xxxxx pod xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx skýtajícím xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 13

Xxxxx xxxxxx nebo xxxxx na bázi xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx oběhu v nádobách xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx bázi xxxxx.

Xxxxxx 14

Xxxxxxxxx xxxxxx v popisu, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

1.   Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx více úředních xxxxxxxx Evropské xxxx xxx, xxx konečný xxxxxxxxxxx xxxxxx porozuměl xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

2.   Xxxxxx uvedené x xxxxxxx XX xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx XXX xx x xxxxxxxx ani x xxxxxxxx xxxxxx lihoviny xxxxxxxxxxxx.

3.   X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx zemí je xxxxxxxx použití úředního xxxxxx třetí xxxx, xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx jednotlivé údaje xxxxx xxxxxx nařízení xxxxxxx xxxx v některém xxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xxx, aby xxxxxxx xxxxxxxxxxx snadno xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

4.   Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 2, xxxxx být xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx ve Společenství x xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx rovněž v jazyce xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

XXXXXXXX XXX

XXXXXXXXX XXXXXXXX

Xxxxxx 15

Xxxxxxxxx označení

1.   Pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx zeměpisným xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx pocházející x xxxxx určité xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxx území, xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

2.   Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxxxx x xxxxxxx XXX.

3.   Zeměpisná označení xxxxxxx x xxxxxxx XXX nesmějí xxxxxxxxx.

Xxxxx, které xxxxxxxxxx, xxxxxxx být zapsány x xxxxxxx XXX.

Xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxx regionu, xxx xxx xxxxx výrobek xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xx trh, xx xxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

4.   Lihoviny, xxxxx xxxxx zeměpisné xxxxxxxx xxxxxxx v příloze III, xxxx xxxxxxxxx všem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v čl. 17 xxxx. 1.

Xxxxxx 16

Xxxxxxx zeměpisných označení

Xxxx xx xxxxxx xxxxxx 10, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxx:

x)

xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx obchodnímu použití xxx výrobky, xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx zapsaného xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxx xxxxxxxx, napodobení xxxx xxxxxxxxxxx, a to x xxxxx, je-li uveden xxxxxxxx xxxxx výrobku xxxx xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx přeloženo xxxx xxxxxxxxxxx výrazy xxxx „xxxx“, „xxxx“, „xxxxx“, „xxxxxx“, „x xxxxxxxx“ nebo xxxxxxxxx xxxxxx;

c)

xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx klamavému xxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx xxxx základních xxxxxxxxxxxx xxxxxxx použitému x xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx mohl xxxxxxx mylný xxxxx, xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx;

x)

xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx mohly xxxxxxxxxxxx uvést x xxxx, xxxxx jde o skutečný xxxxx výrobku.

Xxxxxx 17

Xxxxxxxxxx zeměpisných označení

1.   Žádost x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx přílohy III se xxxxxx Komisi x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx k ní xxxx xxx xxxxxxx xx jednoho x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Tato xxxxxx musí xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dokumentaci uvádějící xxxxxxxxxxx, xxxx musí xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

2.   Xxxxx xxx o zeměpisné označení xx Xxxxxxxxxxxx, podává xxxxxx xxxxxxxx v odstavci 1 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxx lihovina xxxxxxx.

3.   Xxxxx xxx o zeměpisné xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx, xxxxxx se žádost xxxxxxx x xxxxxxxx 1 Komisi xxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx dotyčné xxxxx země, a v žádosti xx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xx chráněn ve xxx zemi xxxxxx.

4.   Technická xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx hlavní specifikace:

x)

xxxxx x xxxxxxxxx lihoviny xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;

x)

xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo organoleptických xxxxxxxxxx výrobku x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dané xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx kategorií;

x)

xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx;

x)

popis metody xxxxxxx lihoviny, xxxxxxxxx xxxxxxxxx a neměnných místních xxxxx;

x)

xxxxx potvrzující xxxxxxxxxx xx zeměpisným prostředím xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx;

x)

xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxx regionálních xxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx;

x)

xxxxx x xxxxxxxxx adresu xxxxxxxx;

x)

xxxxxxxx doplněk xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pravidlo pro xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx specifikací.

5.   Do xxxxxxxx xxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 Xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx tomuto xxxxxxxx.

6.   Xxxxxxx-xx Xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx v odstavci 1 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx hlavní specifikace xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 4 zveřejněny v řadě X Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

7.   Xx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dokumentace xxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zájem xxxxxx xxxxxxx proti xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx XXX, xxxxxxxx na xxxxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxx x xxxxx nařízení. Xxxxxxx, xxxxx xxxx být xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx Xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo se x xx přiloží xxxxxxx xx xxxxxxx z těchto xxxxxx.

8.   Xxxxxx přijímá xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx označení xx přílohy III xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx. 25 xxxx. 3, xxxxxxx xxxxxxxxxx všechny námitky xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx v řadě X Úředního xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx 18

Xxxxxxx zeměpisného xxxxxxxx

Pokud xxx xxxxx se xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zaručena, přijme Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx regulativním postupem x xxxxxxxxx xxxxx xx. 25 xxxx. 3. Rozhodnutí se xxxxxxxx v řadě X Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie.

Xxxxxx 19

Xxxxxxxxx zeměpisná xxxxxxxx

Při xxxxxx homonymních xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx:

xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx z jiného xxxxx, xxxx zapsán, x xx ani x xxxxxxx, xx název xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx původu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a názvem xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, a to x xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx způsobem x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v omyl.

Xxxxxx 20

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

1.   Pro xxxxx xxxxxxxxx označení xxxxxxx x xxxxxxx XXX xx xxx 20. února 2008 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xx. 17 odst. 1 Komisi xx 20. xxxxx 2015.

2.   Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxxx xxxxxxxxx dokumentace xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

3.   Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Komisi xx 20. xxxxx 2015, xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx XXX regulativním postupem x xxxxxxxxx xxxxx xx. 25 xxxx. 3.

Xxxxxx 21

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Má-li xx xxxxxxxxx dokumentace xxxxxxx x xx. 17 xxxx. 1 x xx. 20 odst. 1 změnit, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx stanovený x xxxxxx 17.

Xxxxxx 22

Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx uvedenými x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1.   Xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx ověření xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx:

xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx orgánů xxxxxxxxx x xx. 24 xxxx. 1 xxxx

xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (ES) x. 882/2004 xx xxx 29. xxxxx 2004 o úředních xxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx týkajících se xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx a dobrých xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (10), xxx xxxxxx jako xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxx ohledu xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx náklady xx xxxx xxxxxxx xxxxx xx specifikacemi xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx kontroly xxxxxx.

2.   Xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx shody xx xxxxxxxxxxxxx uvedenými x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx před xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx:

xxxxx nebo více xxxxxx veřejné xxxxxx xxxxxxxx danou xxxxx xxxx xxxx

jeden xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx produktu.

3.   Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx produktu uvedený x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx EN 45011 xxxx xxxxxxx XXX/XXX 65 (všeobecné požadavky xx orgány xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx) x xx 1. května 2010 xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

4.   Orgány uvedené x xxxxxxxxxx 1 a 2, xxxxx xx xxxxxxxxx ověřit xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx nabízet xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a zdroje xxxxx x xxxxxx xxxxx funkcí.

Xxxxxx 23

Xxxxx xxxx ochrannými xxxxxxxx a zeměpisnými xxxxxxxxxx

1.   Zápis xxxxxxxx známky, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx označení xxxxxxx v příloze III xxxx xx x xxxx skládá, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx uvedených x xxxxxx 16.

2.   X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pokračovat x xxxxxxx xxxxxxxx známky xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 16, x xxxxx přihlášení xxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx v dobré xxxx xx xxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxx xxxx 1. lednem 1996, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx k prohlášení xxxxxxxx xxxxxx xx neplatnou xxxx k jejímu zrušení, xxx stanoví xxxxx xxxxxxxx Rady 89/104/XXX xx xxx 21. xxxxxxxx 1988, kterou se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx států x xxxxxxxxxx xxxxxxxx (11), xxxx nařízení Xxxx (XX) č. 40/94 xx xxx 20. xxxxxxxx 1993 x xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx (12).

3.   Xxxxxxxxx označní nesmí xxx xxxxxxx, xxxxx xx vzhledem x xxxxxxx xxxxxxxx známky, xxxx xxxxxxxxxxx a době xxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxx zápis xxxxx xxxxxxxxxxxx v omyl xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx výrobku.

XXXXXXXX XX

XXXXXX, XXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxx 24

Xxxxxxxx x xxxxxxx lihovin

1.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Přijmou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, a zejména xxxx xxxxx xxxx orgány xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx (XX) č. 882/2004.

2.   Členské xxxxx a Komise xx xxxxxxxx sdělují xxxxxxxxx xxxxxxxx k uplatňování xxxxxx xxxxxxxx.

3.   Xxxxxx zajišťuje v konzultaci x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx čl. 25 xxxx. 2.

Xxxxxx 25

Xxxxx

1.   Xxx postup projednávání xx výboru xx Xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxx lihoviny.

2.   Odkazuje-li xx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx 5 x 7 rozhodnutí 1999/468/XX x xxxxxxx xx xxxxxx 8 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Doba xxxxxxx v čl. 5 odst. 6 xxxxxxxxxx 1999/468/ES xx xxx xxxxxx.

3.   Odkazuje-li se xx tento xxxxxxxx, xxxxxxx xx články 5x x 7 xxxxxxxxxx 1999/468/XX x xxxxxxx xx xxxxxx 8 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 26

Xxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx podle xx. 25 xxxx. 3.

Xxxxxx 27

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

Opatření xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx regulativním xxxxxxxx podle čl. 25 xxxx. 2.

Xxxxxx 28

Xxxxxxxxx a jiná xxxxxxxxxx xxxxxxxx

1.   X xxxxxxx potřeby xx xx účelem změny xxxxxx nařízení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx s kontrolou xxxxx čl. 25 xxxx. 3 xxxxxxxx:

x)

x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (XXX) x. 1576/89 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx 20. xxxxx 2011;

x)

xx xxxxxxxxx odchylek xx xxxxxx 17 a 22 v řádně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

c)

ke xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx označení v odvětví xxxxxxx.

2.   Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xx. 25 xxxx. 2 xx xx vhodných xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k řešení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx výroby xx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx, x x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx referenčních xxxxx Xxxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx.

3.   Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx mohou xxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx (XXX) x. 1576/89 xx 20. května 2009. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nařízení, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx (XXX) x. 1576/89 xxxx 20. xxxxxx 2008 xxxx xx 20. xxxxxx 2009, xxxxx být uváděny xx trh xx xx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 29

Xxxxxxx

1.   Xxxxxxxx (XXX) x. 1576/89 xx zrušuje. Xxxxxx xx zrušené xxxxxxxx xx považují xx xxxxxx xx toto xxxxxxxx.

2.   Xxxxxxxx Xxxxxx (XXX) x. 2009/92 (13), (ES) č. 1267/94 (14) x (XX) x. 2870/2000 (15) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

Xxxxxx 30

Xxxxx v platnost

Toto nařízení xxxxxxxx v platnost sedmým xxxx xx vyhlášení x Xxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx.

Xxxxxxx xx ode xxx 20. xxxxxx 2008.

Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx v celém xxxxxxx x xxxxx použitelné xx xxxxx xxxxxxxxx státech.

Xx Xxxxxxxxxx 15. xxxxx 2008.

Xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx

předseda

H.-G. XÖXXXXXXX

Xx Xxxx

xxxxxxxx

X. LENARČIČ


(1)  Úř. věst. X&xxxx;324, 30.12.2006, x.&xxxx;12.

(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx Evropského parlamentu xx xxx 19. června 2007 (dosud xxxxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxx) a rozhodnutí Xxxx xx xxx 17.&xxxx;xxxxxxxx 2007.

(3)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. L 160, 12.6.1989, x.&xxxx;1. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx 2005.

(4)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;105, 25.4.1990, x.&xxxx;9. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nařízením (ES) x.&xxxx;2140/98 (Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;105, 25.4.1990, x.&xxxx;9).

(5)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;109, 6.5.2000, x.&xxxx;29. Směrnice naposledy xxxxxxxxx směrnicí Xxxxxx 2007/68/XX (Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;109, 6.5.2000, s. 29).

(6)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. L 184, 15.7.1988, x.&xxxx;61. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (ES) x.&xxxx;1882/2003 (Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;184, 15.7.1988, x.&xxxx;61).

(7)  Úř. věst. X&xxxx;336, 23.12.1994, x.&xxxx;1.

(8)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;93, 31.3.2006, x.&xxxx;12. Xxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxx (ES) x.&xxxx;1791/2006 (Úř. věst. L 93, 31.3.2006, s. 12).

(9)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;184, 17.7.1999, x.&xxxx;23. Xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx 2006/512/ES (Xx.&xxxx;xxxx. L 184, 17.7.1999, x.&xxxx;23).

(10)  Úř. věst. X&xxxx;165, 30.4.2004, x.&xxxx;1. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx (XX) x.&xxxx;1791/2006.

(11)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;40, 11.2.1989, x.&xxxx;1. Xxxxxxxx ve xxxxx rozhodnutí Xxxx 92/10/XXX (Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;40, 11.2.1989, s. 1).

(12)  Úř. věst. X&xxxx;11, 14.1.1994, x.&xxxx;1. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nařízením (XX) x.&xxxx;1891/2006 (Xx.&xxxx;xxxx. L 11, 14.1.1994, s. 1).

(13)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx (EHS) č. 2009/92 xx xxx 20.&xxxx;xxxxxxxx 1992, kterým se xxxxxxx metody Společenství xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx zemědělského xxxxxx xxxxxxxxx k přípravě lihovin, xxxxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nápojů x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx koktejlů (Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;203, 21.7.1992, x.&xxxx;10).

(14)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx (XX) č. 1267/94 xx xxx 1. června 1994, kterým xx xxxxxxxxx xxxxxx mezi Xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx o vzájemném xxxxxxxx xxxxxxxxx lihovin (Úř. věst. X&xxxx;138, 2.6.1994, x.&xxxx;7). Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;1434/97 (Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;138, 2.6.1994, x.&xxxx;7).

(15)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;2870/2000 xx xxx 19.&xxxx;xxxxxxxx 2000, xxxxxx se xxxxxxx referenční xxxxxx Xxxxxxxxxxxx používané pro xxxxxx lihovin (Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;333, 29.12.2000, x.&xxxx;20). Xxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxx (ES) č. 2091/2002 (Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;333, 29.12.2000, x.&xxxx;20).


XXXXXXX&xxxx;X

XXXXXXXXX DEFINICE A POŽADAVKY

Technické xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;2 odst. 4 x&xxxx;xxxxxx&xxxx;7 xxxx tyto:

1.

Líh xxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx:

x)

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx: xxx xxxxxxxxxxx xxxx příchuti (kromě xxxxxxxx surovin);

b)

minimální obsah xxxxxxxx 96,0&xxxx;% xxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx:

x)

xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na hektolitr xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx 100&xxxx;% xxxxxxxxxx: 1,5,

xx)

xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx 100&xxxx;% objemových: 1,3,

xxx)

xxxxxxxx vyjádřené x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxx na hektolitr xxxxxxxx o koncentraci 100&xxxx;% xxxxxxxxxx: 0,5,

xx)

xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 2-xxxxxx-1-xxxxxxxxx xx hektolitr ethanolu x&xxxx;xxxxxxxxxxx 100 % xxxxxxxxxx: 0,5,

x)

xxxxxxxx xxxxxxxxx v gramech xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx 100 % xxxxxxxxxx: 30,

xx)

xxxxxxx vyjádřený x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx 100 % xxxxxxxxxx: 1,5,

xxx)

xxxxxx xxxxxxxx látky xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx 100 % xxxxxxxxxx: 0,1,

xxxx)

xxxxxxxx: xxxxx xxx xxxxxxxx.

2.

Xxxxxxxx zemědělského xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx po xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx produktů uvedených x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;X&xxxx;Xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx zachovává xxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxx).

Xxxxxxxx xx xxxxxxxx na použitou xxxxxxxx, musí xxx xxxxxxxx xxxxxx výhradně x&xxxx;xxxx xxxxxxxx.

3.

Xxxxxxx

Xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx jednoho xxxx více x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxx přípravě xxxxxxxx:

x)

xxxx xxxxxxxx, cukr xxxx, cukr extra xxxx, dextróza, xxxxxxxx, xxxxxxxx sirup, tekutý xxxx, xxxxxx invertní xxxx, sirup z invertního xxxxx, xx smyslu xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx 2001/111/XX xx xxx 20.&xxxx;xxxxxxxx 2001 o některých xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx&xxxx;(1);

x)

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, zahuštěný xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx;

x)

xxxxxxxxxxxxxx cukr, xx. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, minerálních xxxxxxx xxxx jiných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx;

x)

xxx xx xxxxxx definice xxxxxxxx Xxxx 2001/110/XX xx dne 20.&xxxx;xxxxxxxx 2001 o medu (2);

e)

sirup x&xxxx;xxxxxxxx;

x)

xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx s podobným xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

4.

Xxxxxx

Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx dvou xxxx xxxx rozdílných xxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

5.

Xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx přidávání xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx.

6.

Xxxxxxx xxxx

Xxx xxxxxxxx lihovin je xxxxxxxx přidání vody, xxxxx xx xxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxx 80/777/XXX xx dne 15.&xxxx;xxxxxxxx 1980 x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx minerálních xxx&xxxx;(3) x&xxxx;xx xxxxxxxx Xxxx 98/83/XX xx xxx 3. listopadu 1998 x&xxxx;xxxxxxx xxxx určené x&xxxx;xxxxxx spotřebě (4) a pokud xxxxxxx xxxx nemění xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx voda xxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

7.

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, při xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx kategorie, které xxxxxxxx pouze nepatrné xxxxxxxx způsobené xxxxxx xxxx xxxx z těchto xxxxxxx:

x)

xxxxxxxx xxxxxxxx;

x)

xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

x)

xxxxx zrání xxxx xxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx lihovina xxxxx xx stejné xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

8.

Xxxxx xxxx xxxxxxx

Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx rozumí xxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx příslušná xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

9.

Xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxx se xxx xxxxxx lihoviny xxxxxxx jedné xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx, xxx jsou xxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;1 xxxx.&xxxx;2 xxxx.&xxxx;x)&xxxx;xxxxxxxx 88/388/EHS.

10.

Barvení

Barvením xx xxxxxx postup, kdy xx při výrobě xxxxxxxx použije xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx definic xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx 94/36/ES xx xxx 30.&xxxx;xxxxxx 1994 x&xxxx;xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx&xxxx;(5).

11.

Xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;% xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx v % xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxx objemu xxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxx 20 oC x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx stejné xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx.

12.

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx množství xxxxxxxx látek xxxxxx xxx ethanol x&xxxx;xxxxxxxx, xxxxx xxxx obsaženy x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxxx výsledkem destilace xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

13.

Xxxxx výroby

Územím xxxxxx xx xxxxxx místo xxxx region, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx fáze xxxxxxx výroby konečného xxxxxxx, při níž xxxxxxx lihovina xxx xxxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

14.

Xxxxx

Xxxxxxx se rozumějí xxxxxx používané při xxxxxxxxxx xx obalu, xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxx dokladech při xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

15.

Xxxxxxxx úprava

Obchodní xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xx xxxxxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x&xxxx;xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, na xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xxxxx x&xxxx;xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx.

16.

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx kterých xx xxxxx xxxxxxxxx a které xxxx uvedeny xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx visačky xxxxxxxxxx k nádobě x&xxxx;xx xxxxxxx obalu xxxxx xxxxx.

17.

Xxxxxx

Xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, jako xx papír, pouzdra xxxxx druhu, krabice x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx.


(1)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. L 10, 12.1.2002, x.&xxxx;53.

(2)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;10, 12.1.2002, x.&xxxx;47.

(3)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;229, 30.8.1980, x.&xxxx;1. Směrnice xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) x.&xxxx;1882/2003.

(4)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;330, 5.12.1998, x&xxxx;32. Xxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxx (ES) x.&xxxx;1882/2003.

(5)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;237, 10.9.1994, x.&xxxx;13. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;1882/2003.


PŘÍLOHA II

LIHOVINY

Kategorie xxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx

x)

Xxx xx:

x)

xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx výrobě xxxxxxxxxx xxxxx xxxx ze xxxxxxx šťávy z cukrové xxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxx než 96&xxxx;% xxxxxxxxxx, takže xxxxxxxx xx zřetelné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx

xx)

xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx kvašením a destilací xxxxx x&xxxx;xxxxxxx třtiny, xxxxx má xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rumu x&xxxx;xxxxx těkavých xxxxx xxxxxxx 225&xxxx;x&xxxx;xx hektolitr xxxxxxxx o koncentraci 100 % xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxx „zemědělský“, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx „rum“, xxxxx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx označení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx Madeira zapsaných x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;XXX.

x)

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx xx 37,5&xxxx;% xxxxxxxxxx.

x)

Xxxxxxx alkoholu, i zředěného, xx xxxxxx xxxx 5 xxxxxxx&xxxx;X&xxxx;xx zakázáno.

d)

Rum xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx.

x)

Xxx xxxx obsahovat xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx.

x)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx označení xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx 1 xxxxxxx&xxxx;XXX xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxx, xxx xx xxx vyrábí xxxxxxxxx xx xxxx xxx 90&xxxx;% objemových xx xxxxxxxxxxx kvašení xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx pocházejí xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx xxxxxx. Tento xxx xxxx obsahovat těkavé xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx nejméně 225&xxxx;x&xxxx;xx xxxxxxxxx ethanolu x&xxxx;xxxxxxxxxxx 100&xxxx;% objemových x&xxxx;xxxxx xxx slazen. Xxxxxxx xxxxxx „traditionnel“ xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx“ xxxx „xxxxxxxxxx“, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx „xxx“ a k zeměpisným xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx použití výrazu „xxxxxxxxxxxx“ pro všechny xxxxxxx, xx xxxxx xx toto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx nebo xxxxxxx

x)

Xxxxxx xxxx xxxxxxx xx lihovina vyrobená xxxxxxxx:

x)

xxxxxxxxx obilné xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx ze xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx, která xxxx

xxxxxxxx x&xxxx;xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx s přídavkem xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx enzymů,

zkvašena xxxxxxx xxxxxxxx,

xx)

xxxxxx xxxx xxxx destilacemi na xxxx než 94,8 % xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

xxx)

xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx po dobu xxxxxxxxx tří xxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx 700 litrů.

Konečný xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx lze xxxxxx xxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx (xx xxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx x), xx) x&xxxx;xxx).

x)

Xxxxxxxxx obsah xxxxxxxx xx xxxxxx nebo xxxxxxx xx 40&xxxx;% xxxxxxxxxx.

x)

Xxxxxxx alkoholu, x&xxxx;xxxxxxxxx, xx smyslu bodu 5 xxxxxxx&xxxx;X&xxxx;xx xxxxxxxx.

x)

Xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiné xxx karamel použitý xxx xxxxxx xxxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxx

x)

Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx zrn xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

x)

X&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx „Xxxx“ xx xxxxxxxxx obsah ethanolu x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx 35&xxxx;% xxxxxxxxxx.

x)

Xxxxxxx alkoholu, i zředěného, xx xxxxxx bodu 5 xxxxxxx&xxxx;X&xxxx;xx xxxxxxxx.

x)

Xxxxxx xxxxxxx xxxxx být xxxxxxxxxxxxx.

x)

Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx prostředek xxx xxxxxx xxxxxxxx.

x)

Xxxxxx xxxxxxx, která nese xxxxxxxx xxxxxxxx „xxxxxx xxxxxx“, xxxx xxx xxxxxxx destilací xxxxxxxx xxxxxx celých xxx xxxxx na xxxx xxx 95&xxxx;% xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx surovin.

4.   Vinný xxxxxxxx

x)

Xxxxx destilát xx xxxxxxxx:

x)

xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx 86&xxxx;% xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

xx)

xxxxxxxxxx xxxxxx látky x&xxxx;xxxxxxxx nejméně 125&xxxx;x&xxxx;xx xxxxxxxxx ethanolu x&xxxx;xxxxxxxxxxx 100&xxxx;% xxxxxxxxxx a

iii)

obsahující xxxxxxx 200&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx 100&xxxx;% objemových.

b)

Minimální obsah xxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxx xx 37,5 % xxxxxxxxxx.

x)

Xxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxx, xx xxxxxx bodu 5 xxxxxxx&xxxx;X&xxxx;xx xxxxxxxx.

x)

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxxx tradiční xxxxxxx xxxxxxx.

x)

Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx zbarvení.

f)

Pokud xxxxx xxxxxxxx zrál, xxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxx „xxxxxxxx“ xx xxxxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxxxxx po xxx xxxxxxx xxxx, jaká xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx 5.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxx Xxxxxxxxx

x)

Xxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx:

x)

xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx destilátu xxxx xxx něj, xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx 94,8&xxxx;% xxxxxxxxxx xx předpokladu, xx xxxxx destilát xxxxxxx xxxx xxx 50&xxxx;% xxxxxxxxxxxx xxxxxxx konečného xxxxxxx,

xx)

xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx rok xxxxx xxx xxxx, xxxxxxxx xxx obsah xxxxxxxx xxxxxx menší xxx 1 000 litrů,

iii)

obsahující xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx 125&xxxx;x&xxxx;xx xxxxxxxxx ethanolu x&xxxx;xxxxxxxxxxx 100&xxxx;% objemových, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx redestilace xxxxxxxxx surovin,

iv)

obsahující xxxxxxx 200&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxx xx hektolitr xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx 100&xxxx;% xxxxxxxxxx.

x)

Xxxxxxxxx obsah xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx nebo Xxxxxxxxxx xx 36&xxxx;% xxxxxxxxxx.

x)

Xxxxxxx xxxxxxxx, i zředěného, ve xxxxxx xxxx 5 xxxxxxx&xxxx;X&xxxx;xx zakázáno.

d)

Brandy xxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

x)

Xxxxxx nebo Weinbrand xxxx obsahovat xxxxxxx xxxxxxx pouze xxxx xxxxxxxxxx xxx úpravu xxxxxxxx.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx

x)

Xxxxxxxxxx pálenka nebo xxxxxxxxxxxx je xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx:

x)

xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx vinných xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxx,

xx)

x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx vinné kaly x&xxxx;xxxxxxxx nejvýše 25 kg xx 100 kg xxxxxxxxx xxxxxxx,

xxx)

xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxxxxxx 35&xxxx;% x&xxxx;xxxxxxxxx množství xxxxxxxx v konečném výrobku,

iv)

destilace xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxx 86&xxxx;% xxxxxxxxxx,

x)

xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x)&xxxx;xx povolena,

vi)

obsahuje xxxxxx xxxxx v množství nejméně 140&xxxx;x&xxxx;xx xxxxxxxxx ethanolu x&xxxx;xxxxxxxxxxx 100&xxxx;% xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx 1&xxxx;000&xxxx;x&xxxx;xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx 100 % xxxxxxxxxx.

x)

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v matolinové xxxxxxx nebo matolinovici xx 37,5&xxxx;% xxxxxxxxxx.

x)

Xxxxxxx xxxxxxxx, i zředěného, ve xxxxxx bodu 5 xxxxxxx&xxxx;X&xxxx;xx xxxxxxxx.

x)

Xxxxxxxxxx pálenka xxxx xxxxxxxxxxxx nesmí xxx xxxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxxx tradiční xxxxxxx xxxxxxx.

x)

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx matolinovice může xxxxxxxxx přidaný xxxxxxx xxxxx xxxx prostředek xxx xxxxxx zbarvení.

7.   Matolinovice xxxxxx

x)

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx:

x)

xxxxxx se xxxxxxxx kvašením a destilací xxxxxxx z ovoce, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx méně než 86&xxxx;% xxxxxxxxxx,

xx)

xxxxxxxx xxxxxx xxxxx v množství xxxxxxx 200&xxxx;x&xxxx;xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx 100&xxxx;% xxxxxxxxxx,

xxx)

xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx 1&xxxx;500&xxxx;x&xxxx;xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx 100&xxxx;% xxxxxxxxxx,

xx)

x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx obsahuje xxxxxxx 7&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxx kyanovodíkové xx hektolitr xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx 100 % objemových,

v)

redestilace xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx bodu x)&xxxx;xx xxxxxxxx.

x)

Xxxxxxxxx obsah xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx 37,5&xxxx;% xxxxxxxxxx.

x)

Xxxxxxx xxxxxxxx, i zředěného, ve xxxxxx xxxx 5 xxxxxxx&xxxx;X&xxxx;xx xxxxxxxx.

x)

Xxxxxxxxxxxx ovocná xxxxx xxx aromatizována.

e)

Matolinovice xxxxxx xxxx obsahovat xxxxxxx xxxxxxx pouze xxxx prostředek pro xxxxxx xxxxxxxx.

x)

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx „xxxxxxxxxxxx“. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx druhů xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx „xxxxxxxxxxxx xxxxxx“.

8.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx brandy

a)

Korintská xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx vyrobená xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx černých xxxxxxxxxxx xxxxxxxx odrůdy „Xxxxx xxxxxx“ nebo „Alexandrijský xxxxxx“, destilovaná na xxxx xxx 94,5&xxxx;% xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

x)

Xxxxxxxxx xxxxx ethanolu x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx je 37,5&xxxx;% objemových.

c)

Přidání alkoholu, x&xxxx;xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx 5 xxxxxxx&xxxx;X&xxxx;xx xxxxxxxx.

x)

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx.

x)

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx raisin xxxxxx xxxx xxxxxxxxx přidaný xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx.

9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxx

x)

Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx:

x)

xxxxxxxx výhradně xxxxxxxxxxx kvašením a destilací xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx nebo xxx xxxxx,

xx)

xxxxxxxxxxx xx xxxx xxx 86&xxxx;% xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

xxx)

xxxxxxxxxx těkavé látky x&xxxx;xxxxxxxx nejméně 200 g na xxxxxxxxx ethanolu o koncentraci 100&xxxx;% objemových x

xx)

x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx kyanovodíkovou x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx 7&xxxx;x&xxxx;xx hektolitr xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx 100&xxxx;% xxxxxxxxxx.

x)

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;x&xxxx;xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx 100 % xxxxxxxxxx.

Xxx xxxx uvedené ovocné xxxxxxxxx xx však xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx:

x)

1&xxxx;200&xxxx;x&xxxx;xx xxxxxxxxx ethanolu x&xxxx;xxxxxxxxxxx 100&xxxx;% xxxxxxxxxx, xxxxx xxx získán x&xxxx;xxxxxx druhů ovoce xxxx xxxxxxxxx:

xxxxx (Xxxxxx xxxxxxxxx L.),

mirabelky (Xxxxxx xxxxxxxxx L., subsp. xxxxxxx (Xxxxx.) Janch. xx Xxxxx.),

xxxxxxx (Xxxxxx xxxxxxxxx L.),

jablka (Xxxxx xxxxxxxxx Xxxxx.),

xxxxxx (Xxxxx xxxxxxxx L.), x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx „Xxxxxxxx“ (Xxxxx xxxxxxxx X.&xxxx;xx „Xxxxxxxx“),

xxxxxx (Xxxxx xxxxxx X.),

xxxxxxxxx (Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx. aggr.),

meruňky (Prunus xxxxxxxxx X.),

xxxxxxx (Xxxxxx xxxxxxx (X.) Batsch),

ii)

1 350 g na xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx 100&xxxx;% xxxxxxxxxx, xxxxx xxx získán x&xxxx;xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx:

xxxxxx odrůdy „Williams“ (Xxxxx xxxxxxxx L. cv „Xxxxxxxx“),

xxxxxxx xxxxx (Xxxxx xxxxxx X.),

xxxxx xxxxx (Xxxxx xxxxxx X.),

xxxxxxxx (Xxxxxx xxxxxxxxx X.),

xxxxxxx (Xxxxxxxx xxxxx X.),

xxxxxx (Xxxxxxx oblonga Xxxx.),

xxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxxx xxxxxxxx X.&xxxx;xxxx Juniperus xxxxxxxxx X.).

x)

Xxxxxxxxx obsah xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx je 37,5&xxxx;% objemových.

d)

Přidání xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx 5 přílohy I je xxxxxxxx.

x)

Xxxxxx destilát nesmí xxx aromatizován.

f)

V obchodním xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxx xxxxxxx „xxxxxxxx“ xxxxx název xxxxxxxxx xxxxx, bobulovin nebo xxxxxxxx, jako xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxx neboli xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, fíkové, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx.

Xxxxx „destilát“ x&xxxx;x&xxxx;xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx nahradit xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx ovoce xxxx bobulovin:

mirabelky (Xxxxxx xxxxxxxxx X., subsp. xxxxxxx (Xxxxx.) Janch. xx Xxxxx.),

xxxxx (Xxxxxx xxxxxxxxx X.),

xxxxxxx (Xxxxxx xxxxxxxxx L.),

plody xxxxxxx (Xxxxxxx unedo X.),

xxxxxx „Xxxxxx xxxxxxxxx“.

Xxxxx xx xxxx xxxxxx nebezpečí, xx konečný spotřebitel xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx označení, xxxx označení xxxxx xxxxx „xxxxxxxx“, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

x)

Xxxxx Xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx destilátu xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx „Xxxxxxxx“.

x)

Xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxx ovoce, bobulovin xxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx prodáván xxx xxxxxx „xxxxxx xxxxxxxx“ xxxx xxxxxxxx „xxxxxxxxxx destilát“. Xxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

10.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx z cidru x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx

x)

Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxx lihoviny:

i)

vyrobené xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxx 86 % xxxxxxxxxx, takže destilát xx aroma x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx ovoce,

ii)

obsahující těkavé xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx 200&xxxx;x&xxxx;xx xxxxxxxxx ethanolu x&xxxx;xxxxxxxxxxx 100&xxxx;% xxxxxxxxxx,

xxx)

xxxxxxxxxx xxxxxxx 1 000 g methanolu na xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx 100&xxxx;% xxxxxxxxxx.

x)

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v destilátech x&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxx xx 37,5&xxxx;% xxxxxxxxxx.

x)

Xxxxxxx xxxxxxxx, i zředěného, xx smyslu bodu 5 xxxxxxx&xxxx;X&xxxx;xx xxxxxxxx.

x)

Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx nesmí být xxxxxxxxxxxx.

x)

Xxxxxxxx z cidru x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx mohou obsahovat xxxxxxx karamel xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx.

11.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx

x)

Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xx xxxxxxxx:

x)

xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

xx)

xxxxxxxxxxx na xxxx než 86 % xxxxxxxxxx, xxxxx destilát xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

x)

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xx 35&xxxx;%.

x)

Xxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxx, ve xxxxxx bodu 5 xxxxxxx&xxxx;X&xxxx;xx zakázáno.

d)

Pálenka x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx.

x)

Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx obsahovat xxxxxxx karamel pouze xxxx prostředek xxx xxxxxx xxxxxxxx.

x)

Xxxxxxx z medoviny xxxx být xxxxxxx xxxxx medem.

12.   Hefebrand xxxx xxxxxxxxx

x)

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx destilací xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxx 86 % xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

x)

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxx v mlátovici xx 38&xxxx;% xxxxxxxxxx.

x)

Xxxxxxx xxxxxxxx, i zředěného, xx xxxxxx xxxx 5 xxxxxxx&xxxx;X&xxxx;xx zakázáno.

d)

Hefebrand xxxx xxxxxxxxx nesmí být xxxxxxxxxxxx.

x)

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx obsahovat xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx úpravu xxxxxxxx.

x)

Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

13.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxx xxx xx vie xx xxèxx

x)

Xxxxxxxxx xxxx xxx xx vie xx xxèxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx výhradně xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx piva xx xxxxxxx tlaku xx méně xxx 86&xxxx;% xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, že xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx.

x)

Xxxxxxxxx obsah xxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxx xx xxèxx je 38 % xxxxxxxxxx.

x)

Xxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxx, xx smyslu bodu 5 xxxxxxx&xxxx;X&xxxx;xx xxxxxxxx.

x)

Xxxxxxxxx xxxx xxx de xxx xx bière xxxxx xxx aromatizován.

e)

Bierbrand xxxx xxx xx xxx de xxèxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx jako xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx.

14.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxx pálenka x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x)

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx artyčoku xx xxxxxxxx vyrobená xxxxxxxx xxxxxxxx a destilací xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx L.) xx méně xxx 86&xxxx;% xxxxxxxxxx ethanolu.

b)

Minimální xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxx pálence x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 38&xxxx;% xxxxxxxxxx.

x)

Xxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxx, xx smyslu bodu 5 xxxxxxx&xxxx;X&xxxx;xx xxxxxxxx.

x)

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx z jeruzalémského xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx.

x)

Xxxxxxxxxx xxxx pálenka x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx.

15.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx

x)

Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

x)

x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx

xx)

x&xxxx;xxxxxx zemědělských xxxxxxx,

x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx tak, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a vedlejší produkty xxxxxxx xxxxxxxxxx zeslabeny.

Po xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx redestilace nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx ošetření xxxxxxxx uhlím, x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx organoleptické xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx stanovená x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;X,&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx překročit 10&xxxx;xxxxx xx 100 litrů xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx 100&xxxx;% xxxxxxxxxx.

x)

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx 37,5&xxxx;% objemových.

c)

K aromatizaci xxx xxxxxx pouze xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx může xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odlišné xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

x)

Xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx a označování xxxxx, která xxxxxx xxxxxxxx výlučně xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx v písm. a) bodě x), xxxxxxx xxxxxxx „vyrobeno x…“, doplněnou o název xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx zemědělského xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxx v souladu s čl. 13 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx 2000/13/ES.

16.   Pálenka (x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx xxxxx) xxxxxxx macerací x&xxxx;xxxxxxxxx

x)

Xxxxxxx (x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx xxxxx) xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx:

x)

xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v bodě xx), xxx částečně xxxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxx přidáním xxxxxxxxx 20&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx 100&xxxx;xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, s následnou destilací xx xxxx než 86&xxxx;% objemových xxxxxxxx,

xx)

xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx bobulovin:

ostružiny (Xxxxx xxxxxxxxxx auct. aggr.),

jahody (Xxxxxxxx spp.),

borůvky (Xxxxxxxxx xxxxxxxxx L.),

maliny (Rubus xxxxxx X.),

xxxxx (Ribes xxxxxx X.),

xxxxx (Xxxxxx xxxxxxx X.),

xxxxx xxxxxxxx (Xxxxxx xxxxxxxxx X.),

xxxxx xxxxx (Xxxxxx xxxxxxxxx X.),

xxxxxxx (Xxxx xxxxxxx X.),

xxxxx xxxx (Xxxxxx xxxxxxxxxx (X.) Xxxxxx),

xxxxxxx (Xxxxxxxx nigra X.),

xxxxx (Xxxx canina X.),

xxxxx xxxxx (Ribes xxxxxx X.).

xxxxxx (Xxxx xxx.),

xxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx),

xxxxxx xxxxxx (Spondias xxxxxx Sol. xx Xxxxxxxxx),

xxxxxx xxxxx (Xxxxxxxx xxxxxx X.).

x)

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx (s uvedením xxxxx xxxxx) získané xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx 37,5&xxxx;% xxxxxxxxxx.

x)

Xxxxxxx (x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx ovoce) xxxxxxx macerací xxxx xxxxxxxxx nesmí xxx xxxxxxxxxxxxx.

x)

Xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (x&xxxx;xxxxxxxx názvu xxxxx) xxxxxxx macerací xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxx „xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx“ uvedena x&xxxx;xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx typu, xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx x&xxxx;xx stejném xxxxx etikety jako xxxxx „xxxxxxx (x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx xxxxx)“ x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

17.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx (x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx)

x)

Xxxxx (x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx) xx lihovina vyrobená xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx v kategorii 16 písm. a) bodě ii) xxxx xxxxxxxx, ořechů, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, např. xxxxx xxxx xxxxxxxx lístků, x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx ethanolu xxxxx xxx 86&xxxx;% objemových.

b)

Minimální xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxx (x&xxxx;xxxxxxxx názvu xxxxxxxxx xxxxx xxxx použité xxxxxxxx) xx 37,5&xxxx;% xxxxxxxxxx.

x)

Xxxxx (x&xxxx;xxxxxxxx názvu xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx) xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx.

18.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxx

x)

Xxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, xxxxx xxx získán xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx nebo xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

x)

Xxxxxxxxx obsah xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xx 37,5&xxxx;% xxxxxxxxxx.

x)

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx aromatizována.

19.   Jalovcové xxxxxxxx

x)

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx vyrobené xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx obilné xxxxxxx xxxx obilného xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxxx xxxxxxxx X.&xxxx;xxxx Juniperus xxxxxxxxx X.).

x)

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30&xxxx;% xxxxxxxxxx.

x)

Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;1 odst. 2 písm. b) bodech x)&xxxx;x&xxxx;xx) xxxxxxxx 88/388/XXX, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;1 xxxx.&xxxx;2 xxxx.&xxxx;x)&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx rostlin, xxx xxxxxxxxxxxxxx vlastnosti xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

x)

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx označení Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

20.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx

x)

Xxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx vyrobená xxxxxxxxxxx organolepticky xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (Xxxxxxxxx xxxxxxxx X.).

x)

Xxxxxxxxx obsah xxxxxxxx x&xxxx;xxxx je 37,5&xxxx;% objemových.

c)

Pro výrobu xxxx xxxxx xxx xxxxxxx výhradně xxxxxxxx xxxx přírodně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx látky, jak xxxx xxxxxxxxxx v čl. 1 xxxx.&xxxx;2 xxxx.&xxxx;x)&xxxx;xxxxxx x)&xxxx;x&xxxx;xx) xxxxxxxx 88/388/XXX, xxxx xxxxxxxxxx přípravky, xxx xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;1 xxxx.&xxxx;2 xxxx.&xxxx;x)&xxxx;xxxxxxx směrnice, xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

21.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxx xxx

x)

Xxxxxxxxxxx xxx xx:

x)

xxxxxxxxx lihovina x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx chutí vyrobená xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx o vhodné xxxxxxx s počátečním xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 96&xxxx;% xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx gin, x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (Xxxxxxxxx xxxxxxx X.), xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx rostlin, xxxx

xx)

xxxx xxxxxxxx takové xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, stejnou čistotu x&xxxx;xxxxxx xxxxx xxxxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx být xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx aromatické xxxxx nebo přípravky, xxx jsou uvedeny x&xxxx;xxxxxxxxx 20 xxxx.&xxxx;x).

x)

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v destilovaném xxxx je 37,5&xxxx;% xxxxxxxxxx.

x)

Xx xxxxxxxxxxx gin xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx přidáním xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxxx původu.

22.   London xxx

x)

Xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx:

x)

xxxxxxxx výhradně x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx nejvýše 5&xxxx;x&xxxx;xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx 100&xxxx;% xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx v důsledku xxxxxxxxxxx xxxx, která xx xxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx přírodních xxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

xx)

xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nejméně 70&xxxx;% xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

xxx)

x&xxxx;xxxx xxxx být jakýkoli xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx 1 přílohy I, přičemž xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 5&xxxx;x&xxxx;xx xxxxxxxxx ethanolu x&xxxx;xxxxxxxxxxx 100&xxxx;% xxxxxxxxxx,

xx)

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx větším xxx 0,1&xxxx;xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx výrobku xxx xxxxx xxxxxxx,

x)

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx látky než xxxx.

x)

Xxxxxxxxx obsah xxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxx xxxx xx 37,5&xxxx;% objemových.

c)

Výraz Xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx „dry“.

23.   Kmínové xxxxxxxx

x)

Xxxxxxx xxxxxxxx jsou lihoviny xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx kmínem (Xxxxx xxxxx X.).

x)

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30&xxxx;% xxxxxxxxxx.

x)

Xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;1 xxxx.&xxxx;2 xxxx.&xxxx;x)&xxxx;xxxxxx i) a ii) xxxxxxxx 88/388/XXX, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;1 odst. 2 xxxx.&xxxx;x)&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx chuť xxxxx.

24.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxx xxxxxxx

x)

Xxxxxxx nebo xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxx koření.

b)

Minimální xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx 37,5 % xxxxxxxxxx.

x)

Xx povoleno doplňující xxxxxxx přírodních nebo xxxxxxxx identických xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx jsou xxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;1 xxxx.&xxxx;2 xxxx.&xxxx;x)&xxxx;xxxxxx x)&xxxx;x&xxxx;xx) xxxxxxxx 88/388/XXX, nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx jsou xxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;1 xxxx.&xxxx;2 xxxx.&xxxx;x)&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx těchto nápojů xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx semen xxxxx (Xxxxx carvi L.) xxxx xxxxx xxxxx (Xxxxxxx xxxxxxxxxx X.), xxxxxxx použití xxxxxxxxxx xxxxx xx zakázáno.

d)

Chuť xxxxxxx látek nesmí xxxxxxxxx; xxxxx odparku xxxxx xxxxxxxxx 1,5&xxxx;x&xxxx;xx 100 mililitrů.

25.   Anýzové xxxxxxxx

x)

Xxxxxxx xxxxxxxx jsou lihoviny xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx přírodními xxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxx xxxxx Xxxx f.), xxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxx X.), fenyklu (Xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx.) nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx:

x)

xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

xx)

xxxxxxxxxxx lihu xx přítomnosti semen xxxx xxxxxx xxxxx xxxx uvedených xxxxx,

xxx)

xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx.

x)

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx je 15&xxxx;% xxxxxxxxxx.

x)

Xxx xxxxxx anýzových xxxxxxx mohou xxx xxxxxxx xxxxxxxx přírodní xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;1 xxxx.&xxxx;2 xxxx.&xxxx;x)&xxxx;xxxx i) a písm. c) směrnice 88/388/XXX.

x)

Xxxxx xxx také xxxxxxx xxxx xxxxxxxx bylinné xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xx anýzu xxxx xxxxxxxxx.

26.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx

x)

Xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx přírodní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (Glycyrrhiza xxx.), a tím x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxx „xxxxxxxx“ x&xxxx;xxxxxxxx glycyrrhizovou x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx 0,05&xxxx;xxxxx na xxxx a nejvýše 0,5&xxxx;xxxxx xx xxxx.

x)

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx je 40&xxxx;% objemových.

c)

Při xxxxxx xxxxxxx xxxxx být xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx látky x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jak jsou xxxxxxxxxx v čl. 1 xxxx.&xxxx;2 xxxx.&xxxx;x)&xxxx;xxxx x)&xxxx;x&xxxx;xxxx.&xxxx;x)&xxxx;xxxxxxxx 88/388/EHS.

d)

Pastis xxxx xxxxxxxxx méně xxx 100 g cukru na xxxx, vyjádřeno x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx, x&xxxx;xxxxx anetholu xx xxxx musí xxx nejméně 1,5&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxx 2 gramy.

27.   Pastis xx Xxxxxxxxx

x)

Xxxxxx xx Marseille xx pastis x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx 2&xxxx;xxxxx na xxxx.

x)

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx de Xxxxxxxxx xx 45&xxxx;% objemových.

c)

Při xxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxx mohou xxx xxxxxxx výhradně xxxxxxxx xxxxxxxxxx látky a aromatické xxxxxxxxx, jak xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;1 xxxx.&xxxx;2 xxxx.&xxxx;x)&xxxx;xxxx x)&xxxx;x&xxxx;xxxx.&xxxx;x)&xxxx;xxxxxxxx 88/388/XXX.

28.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx

x)

Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx aroma xxxxxxx výhradně x&xxxx;xxxxx (Xxxxxxxxxx anisum X.) xxxx badyánu (Xxxxxxxx xxxxx Xxxx x.) xxxx fenyklu (Foeniculum xxxxxxx Xxxx.).

x)

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xx 35&xxxx;% xxxxxxxxxx.

x)

Xxx xxxxxx xxxxx mohou být xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jak xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;1 odst. 2 xxxx.&xxxx;x)&xxxx;xxxx x)&xxxx;x&xxxx;xxxx.&xxxx;x)&xxxx;xxxxxxxx 88/388/XXX.

29.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxx xxxx

x)

Xxxxxxxxxxx anis xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx přítomnosti xxxxx uvedených v kategorii 28 xxxx.&xxxx;x)&xxxx;x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx zeměpisných xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (Xxxxxxxx xxxxxxxxx X.) x&xxxx;xxxx aromatická xxxxxx, xxxxxxxx nebo plody, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx 20&xxxx;% xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx anisu.

b)

Minimální xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxx xx 35&xxxx;% objemových.

c)

Při xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx použity xxxxxxxx xxxxxxxx aromatické xxxxx a aromatické přípravky, xxx jsou definovány x&xxxx;xx.&xxxx;1 xxxx.&xxxx;2 xxxx.&xxxx;x)&xxxx;xxxx x)&xxxx;x&xxxx;xxxx.&xxxx;x)&xxxx;xxxxxxxx 88/388/XXX.

30.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxx xxxx bitter

a)

Hořké xxxxxxxx xxxx bitter jsou xxxxxxxx s převládající xxxxxx xxxxx vyrobené xxxxxxxxxxx xxxx zemědělského xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx přírodně xxxxxxxxxxx aromatickými látkami, xxx xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;1 xxxx.&xxxx;2 xxxx.&xxxx;x)&xxxx;xxxxxx x)&xxxx;x&xxxx;xx) xxxxxxxx 88/388/XXX, xxxx aromatickými xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;1 xxxx.&xxxx;2 písm. c) uvedené xxxxxxxx.

x)

Xxxxxxxxx obsah xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx 15&xxxx;% xxxxxxxxxx.

x)

Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx být xxxxxxxxx xxx xxxxx „xxxxx“ nebo „xxxxxx“ x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx nebo xxx xxx.

31.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxxxx xxxxx

x)

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx vodka, xxxxx převažující aroma xx xxxx xxx xxxxx příslušných xxxxxxx.

x)

Xxxxxxxxx xxxxx ethanolu v aromatizované xxxxx je 37,5 % xxxxxxxxxx.

x)

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx může xxx slazena, aromatizována, xxxxxxx, zrána x&xxxx;xxxxxxx.

x)

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx „xxxxx“.

32.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx

x)

Xxxxx xx xxxxxxxx:

x)

x&xxxx;xxxxxx cukru, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx cukru, xxxxxxx

70&xxxx;x&xxxx;xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx ethanol xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

80&xxxx;x&xxxx;xx xxxx pro xxxxxxxx pálenku xxxx xxxxxxx xxxxxx připravené x&xxxx;xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

100&xxxx;x&xxxx;xx xxxx xx všech ostatních xxxxxxxxx,

xx)

xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx produktů xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx, mléko xxxx xxxx xxxxxx výrobky, xxxxx, víno nebo xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx Xxxx (XXX) x.&xxxx;1601/91 xx xxx 10.&xxxx;xxxxxx 1991, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, označování x&xxxx;xxxxxxxx úpravu xxxxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxxxxxx vinných xxxxxx a aromatizovaných xxxxxxx xxxxxxxx&xxxx;(1).

x)

Xxxxxxxxx xxxxx ethanolu x&xxxx;xxxxxx je 15&xxxx;% xxxxxxxxxx.

x)

Xxx xxxxxx likéru xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx definovány x&xxxx;xx.&xxxx;1 xxxx.&xxxx;2 písm. b) bodě x)&xxxx;x&xxxx;x&xxxx;xx.&xxxx;1 xxxx.&xxxx;2 písm. c) směrnice 88/388/XXX, x&xxxx;xxxxxxxx identické xxxxxxxxxx xxxxx a přípravky, xxxx xxxx definovány x&xxxx;xx.&xxxx;1 odst. 2 xxxx.&xxxx;x)&xxxx;xxxx xx) xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx látky x&xxxx;xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;1 odst. 2 xxxx.&xxxx;x)&xxxx;xxxx ii) xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx nelze xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx:

x)

xxxxxx xxxxxx:

x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx,

xxxxxxxx,

xxxxxxxx,

xxxxxxxxxxx,

xxxxxxxxx,

x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxx,

xxxxxxxx,

x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

xxxxxxxx,

xxxxxxxxxx,

xxxxxxxxxxx,

xxxxxxxxx,

xx)

xxxxxxx xxxxxx:

xxxxxxxxx,

xxxxxxx,

xxxxxxx,

xxxxxxxxx,

xxxxxx.

x)

X&xxxx;xxxxxxxx úpravě xxxxxx xxxxxxxxxx ve Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx, xxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx použit xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx metod, použity xxxx xxxxxxx xxxxxx:

xxxxx xxxxxx,

xxxxxx xxxxxx,

xxxxxxx xxxxxx,

xxxxxx xxxxxx,

xxxxæxxxx, xxxx xxxxxxxx xxx z černého xxxxxx.

Xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx uvedených xxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx název xxxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx, xxxxxxx tvarem x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx a slovo likér xxxx xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Pokud ethanol xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xx etiketě, xxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx „xxxxx“, xxxxxxx xx uvádí xxx údaj o druhu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx „zemědělského xxxx“, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxx x/xx“ xxxx „xxxxxxxx xx xxxxxxx“.

33.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxèxx de (po xxxx následuje název xxxxx nebo použité xxxxxxxx)

x)

Xxxxxxxx xxxxx xxxx Xxèxx xx (po xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx), x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx cukru xxxxxxx 250&xxxx;x&xxxx;xx litr, vyjádřeno x&xxxx;xxxxxxxxx cukru.

b)

Minimální obsah xxxxxxxx x&xxxx;Xxèxx xx (xx xxxx následuje xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx) xx 15&xxxx;% objemových.

c)

Na tuto xxxxxxxx xx vztahují xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx 32 xxx xxxxxxxxxx xxxxx a přípravky pro xxxxxx.

x)

Xxxxxxxx označení je xxxxx doplnit xxxxxxx „xxxxx“.

34.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxèxx de xxxxxx

x)

Xxèxx xx xxxxxx xx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 400&xxxx;x&xxxx;xxxxx xx xxxx, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx.

x)

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v crème de xxxxxx xx 15&xxxx;% xxxxxxxxxx.

x)

Xx xxèxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx stanovená x&xxxx;xxxxxxxxx 32 xxx xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxx xxxxxx.

x)

Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx „xxxxx“.

35.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx

x)

Xxxxxxxxx xx likér xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx zemědělského původu.

b)

Minimální xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xx 15 % xxxxxxxxxx.

x)

Xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx 32 xxx xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pro xxxxxx.

x)

Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx doplnit xxxxxxx „xxxxx“.

36.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx au xxxx

x)

Xxxxx xx xxxx xx xxxxx, jehož xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx.

x)

Xxxxxxxxx obsah ethanolu x&xxxx;xxxxx au xxxx xx 15&xxxx;% xxxxxxxxxx.

x)

Xx xxxxx au rhum xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v kategorii 32 xxx xxxxxxxxxx látky x&xxxx;xxxxxxxxx pro xxxxxx.

x)

Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx „xxxxx“.

37.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xxx

x)

Xxxx gin xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v ginu x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx.

x)

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxx xx 25&xxxx;% xxxxxxxxxx.

x)

Xxxx xxx xxxx xxx vyroben xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx jsou xxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;1 odst. 2 xxxx.&xxxx;x)&xxxx;xxxx x)&xxxx;x&xxxx;xxxx.&xxxx;x)&xxxx;xxxxxxxx 88/388/XXX.

x)

Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx „xxxxx“.

38.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx

x)

Xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx:

x)

xxxxxxxxxx destiláty xxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxx L.), xxxxxxx (Xxxxxxxx xxxxx X.) xxxx jiných xxxxxxxxxxxx xxxxx,

xx)

x&xxxx;xxxxxxxxxx obsahem xxxxx 350&xxxx;x&xxxx;xx xxxx, xxxxxxxxx v invertním xxxxx,

xxx)

x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 1&xxxx;xxxx x&xxxx;xxxxxxx 2 gramy xx litr.

b)

Minimální xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx 38&xxxx;% xxxxxxxxxx.

x)

Xx xxxxxxx xx xxxxxxxx pravidla xxxxxxxxx v kategorii 32 xxx aromatické xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pro xxxxxx.

x)

Xxxxxxxx xxxxxxxx xx možné xxxxxxx xxxxxxx „likér“.

39.   Maraschino, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx

x)

Xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx bezbarvý xxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxxx původu x&xxxx;xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx 250&xxxx;x&xxxx;xx xxxx xxxxxxx, vyjádřeno v invertním xxxxx.

x)

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx je 24 % xxxxxxxxxx.

x)

Xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx pravidla xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx 32 xxx xxxxxxxxxx látky x&xxxx;xxxxxxxxx xxx xxxxxx.

x)

Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx „xxxxx“.

40.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx

x)

Xxxxxx xx xxxxx, jehož aroma xx xxxx převážně xxxxxxxx xxxx destilací xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (Xxxxxxx regia L.) x&xxxx;xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx cukru 100 g na xxxx, vyjádřeno v invertním xxxxx.

x)

Xxxxxxxxx xxxxx ethanolu x&xxxx;xxxxxx xx 30&xxxx;% xxxxxxxxxx.

x)

Xx xxxxxx se xxxxxxxx pravidla xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx 32 xxx xxxxxxxxxx látky a přípravky xxx xxxxxx.

x)

Xxxxxxxx označení xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx „likér“.

41.   Vaječný xxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxxxxx

x)

Xxxxxxx xxxxx xxxx advocaat xxxx avocat xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx nearomatizovaná xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, destilátu xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx jakostní xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxx xxxx xxx. Xxxxx xxxxx xxxx xxxx musí xxx xxxxxxx 150 g na litr, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx čistého vaječného xxxxxxx xxxx být xxxxxxx 140&xxxx;x&xxxx;xx xxxx xxxxxxxxx výrobku.

b)

Odchylně xx xx.&xxxx;2 xxxx.&xxxx;1 xxxx.&xxxx;x)&xxxx;xx xxxxxxxxx xxxxx ethanolu xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx advocaatu xxxx xxxxxxx nebo advokatu 14&xxxx;% xxxxxxxxxx.

x)

Xxx výrobě xxxxxxxxx likéru nebo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx přírodně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx definovány x&xxxx;xx.&xxxx;1 xxxx.&xxxx;2 písm. b) bodech x)&xxxx;x&xxxx;xx) x&xxxx;xxxx.&xxxx;x)&xxxx;xxxxxxxx 88/388/XXX.

42.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx

x)

Xxxxx s přídavkem xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx z lihu zemědělského xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx této xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxx xxxx xxx. Xxxxx xxxxx nebo xxxx xxxx xxx xxxxxxx 150&xxxx;x&xxxx;xx xxxx, xxxxxxxxx v invertním xxxxx. Xxxxx žloutku xxxx xxx nejméně 70&xxxx;xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

x)

Xxxxxxxxx obsah xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx vajec xx 15&xxxx;% xxxxxxxxxx.

x)

Xxx xxxxxx likéru s přídavkem xxxxx xxxxx být xxxxxxx xxxxxxxx přírodní xxxxxxxxxx látky a aromatické xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;1 xxxx.&xxxx;2 xxxx.&xxxx;x)&xxxx;xxxx x)&xxxx;x&xxxx;xxxx.&xxxx;x)&xxxx;xxxxxxxx 88/388/EHS.

43.   Mistrà

a)

Mistrà xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx:

x)

xxxxxxxx xxxxxxxx anethol v množství xxxxxxx 1&xxxx;xxxx x&xxxx;xxxxxxx 2&xxxx;xxxxx xx litr,

ii)

může xxxxxxxxx rovněž destilát x&xxxx;xxxxxxxxxxxx bylin,

iii)

neobsahuje xxxxxxx xxxx.

x)

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxà xx 40 % xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx 47 % xxxxxxxxxx.

x)

Xxx xxxxxxxx xxxxxà xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx přípravky, xxx xxxx definovány x&xxxx;xx.&xxxx;1 xxxx.&xxxx;2 písm. b) bodě x)&xxxx;x&xxxx;xxxx.&xxxx;x)&xxxx;xxxxxxxx 88/388/EHS.

44.   Väkevä glögi xxxx spritglögg

a)

Väkevä xxöxx xxxx xxxxxxxöxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx aromatizací xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx aromatem hřebíčku xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx jeden x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx: xxxxxxxx xxxx destilace, xxxxxxxxxxx xxxx za xxxxxxxxxxx xxxxx výše xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx přírodního xxxx xxxxxxxx identického xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

x)

Xxxxxxxxx obsah xxxxxxxx xx xäxxxä xxöxx xxxx spritglöggu xx 15&xxxx;% objemových.

c)

Mohou xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx směrnicí 88/388/XXX, ale xxxx xxxxxxxxx xxxxxx musí xxxxxxxxx.

x)

Xxxxx vína xxxx xxxxxxxxxx výrobků xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx přesáhnout 50&xxxx;%.

45.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxx Beerenburg

a)

Berenburg xxxx Beerenburg xx xxxxxxxx:

x)

xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx původu,

ii)

vyrobená xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx,

xxx)

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx aroma z destilátu xxxxxx hořce (Xxxxxxxx xxxxx X.), x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx (Juniperus commusis X.) x&xxxx;x&xxxx;xxxxx xxxxxxx (Xxxxxx xxxxxxx X.),

xx)

xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx barvy,

v)

případně xxxxxxx xxxxxxxxx 20 g na xxxx, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx.

x)

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxx xx 30&xxxx;% xxxxxxxxxx.

x)

Xxx výrobě Xxxxxxxxxx nebo Xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx přírodní xxxxxxxxxx xxxxx a aromatické přípravky, xxx jsou xxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;1 xxxx.&xxxx;2 xxxx.&xxxx;x)&xxxx;xxxx x)&xxxx;x&xxxx;xxxx.&xxxx;x)&xxxx;xxxxxxxx 88/388/XXX.

46.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx

x)

Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nektar je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx obsahuje xxxxxxx 30&xxxx;% objemových xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

x)

Xxxxxxxxx xxxxx ethanolu x&xxxx;xxxxxxx xxxx medovinovém xxxxxxx xx 22&xxxx;%.

x)

Xxx xxxxxx xxxxxxxx či xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jak xxxx xxxxxxxxxx v čl. 1 odst. 2 xxxx.&xxxx;x)&xxxx;xxxx x)&xxxx;x&xxxx;xxxx.&xxxx;x)&xxxx;xxxxxxxx 88/388/XXX, xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxx převládá.

d)

Medový xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx být xxxxxx xxxxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx

1.

Xxx-Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx vyrobený x&xxxx;Xxxxxxx a získaný xxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx, xxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxx 5 % x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v Rum-Verschnittu xx 37,5&xxxx;% xxxxxxxxxx. Xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxx-Xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxx Xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx a na xxxxxxxx xxxxxxx písmem xxxxxxxx typu, stejné xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx x&xxxx;xx xxxxxxx xxxxx jako xxxxx Xxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx. Jestliže je xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx uvedeno xx xxxxxxx.

2.

Xxxxxxxxx se xxxxxx x&xxxx;Xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx se tím, xx xx před xxxxxxxx destilací xxxxx xx švestkového xxxxxxxxx xxxxxxx 30&xxxx;% xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Tento výrobek xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx „xxxxxxxx“ x&xxxx;xxxx xxxxxx xxxxxxxx název xxxxxxxxx na stejném xxxxx xxxxxx etikety. Xxxxxxxx je tato xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx ve Společenství, xxxx být xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx uvedeno xx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx ovocné xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 9.


(1)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;149, 14.6.1991, x.&xxxx;1. Xxxxxxxx naposledy xxxxxxxxx xxxxx o přistoupení z roku 2005.


XXXXXXX&xxxx;XXX

XXXXXXXXX XXXXXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxx xxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx)

1.

Xxx

Xxxx xx xx Xxxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxx xx xx Guadeloupe

Francie

Rhum xx la Réunion

Francie

Rhum xx xx Xxxxxx

Xxxxxxx

Xxxx xx xxxxxxxx xx xx Xxxx xx Xxxxxx

Xxxxxxx

Xxxx xxx Antilles xxxxçxxxxx

Xxxxxxx

Xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxçxxx d'outre-mer

Francie

Ron xx Xxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxx de Xxxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxx xx Madeira

Portugalsko

2.

Whisky nebo xxxxxxx

Xxxxxx Whisky

Spojené xxxxxxxxxx (Xxxxxxx)

Xxxxx Xxxxxxx / Xxxxx Xxxxxx Eireannach / Irish Xxxxxx &xxxx;(1)

Xxxxx

Xxxxxx español

Španělsko

Whisky xxxxxx / Whisky de Xxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx / Xxxxxx d'Alsace

Francie

3.

Obilná pálenka

Eau-de-vie xx xxxxxx de xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx

Xxxx/Xxxxxxxxx

Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx)

Xüxxxxxxäxxxx Korn / Xxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx Xxxx / Kornbrand

Německo

Bergischer Korn / Xxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxäxxxx Xxxx / Xxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxüxxxx Xxxx / Kornbrand

Německo

Hasetaler Xxxx / Kornbrand

Německo

Samanė

Litva

4.

Vinný xxxxxxxx

Xxx-xx-xxx xx Xxxxxx

Xxxxxxx

Xxx-xx-xxx xxx Xxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxx-xx-xxx de Jura

Francie

Cognac

Francie

(Označení „Xxxxxx“ xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx:

Xxxx

Xxxxxxx

Xxxxxx Xxxx Xxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxx Champagne

Francie

Petite Xxxx Xxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxx Xxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxx Xxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxx Xxxx

Xxxxxxx

Xxxx Bois)

Francie

Fine Xxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxx xx Xxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxx-Xxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxx-Xxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxx-Xxxxxèxx

Xxxxxxx

Xxxxxxx Xxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxx-xx-xxx de xxx xx xx Marne

Francie

Eau-de-vie xx vin originaire x'Xxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxx-xx-xxx xx vin xx Bourgogne

Francie

Eau-de-vie xx xxx originaire xx Xxxxxx-Xxx

Xxxxxxx

Xxx-xx-xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxx-Xxxxx

Xxxxxxx

Xxx-xx-xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx Xxxxx

Xxxxxxx

Xxx-xx-xxx xx xxx xx Xxxxxx

Xxxxxxx

Xxx-xx-xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxx xx xx Xxxxx

Xxxxxxx

Xxx-xx-xxx xx xxx xxx Xôxxx-xx-Xxôxx

Xxxxxxx

Xxx-xx-xxx xx vin xxxxxxxxxx xx Provence

Francie

Eau-de-vie xx Xxxxèxxx/Xxxxèxxx

Xxxxxxx

Xxx-xx-xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx Languedoc

Francie

Aguardente xx Vinho Xxxxx

Xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx Vinho Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx Vinho Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx Xxxxx da Xxxxãx xxx Vinhos Xxxxxx

Xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx Xxxxx xx Xxxxãx xxx Xxxxxx Xxxxxx de Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx Xxxxx Xxxxxxxã

Xxxxxxxxxxx

Сунгурларска гроздова ракия / Гроздова ракия от Сунгурларе / Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx rakya / Xxxxxxxx xxxxx xxxx Sungurlare

Bulharsko

Сливенска перла (Сливенска гроздова ракия / Гроздова ракия от Сливен) / Xxxxxxxxx perla (Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx / Xxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxx)

Xxxxxxxxx

Стралджанска Мускатова ракия / Мускатова ракия от Стралджа / Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx / Xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxx

Xxxxxxxxx

Поморийска гроздова ракия / Гроздова ракия от Поморие / Pomoriyska xxxxxxxx xxxxx / Xxxxxxxx xxxxx xxxx Pomorie

Bulharsko

Русенска бисерна гроздова ракия / Бисерна гроздова ракия от Русе / Russenska xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx / Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxx

Xxxxxxxxx

Бургаска Мускатова ракия / Мускатова ракия от Бургас / Bourgaska Xxxxxxxxx xxxxx / Muscatova xxxxx from Xxxxxxx

Xxxxxxxxx

Добруджанска мускатова раки я / Мускатова ракия от Добруджа / Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rakya / Xxxxxxxxx rakya xxxx Dobrudja

Bulharsko

Сухиндолска гроздова ракия / Гроздова ракия от Сухиндол / Suhindolska xxxxxxxx xxxxx / Xxxxxxxx xxxxx from Suhindol

Bulharsko

Карловска гроздова ракия / Гроздова Ракия от Карлово / Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx / Xxxxxxxx Rakya xxxx Xxxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxx Xâxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxx Vaslui

Rumunsko

Vinars Xxxxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxx Xxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxx Xxxxxxxx

Xxxxxxxx

5.

Xxxxxx xxxx Xxxxxxxxx

Xxxxxx xx Xxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxx Penedés

Španělsko

Brandy xxxxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxx Αττικής / Xxxxxxx brandy

Řecko

Brandy Πελοποννήσου / Poloponéská xxxxxx

Xxxxx

Xxxxxx Κεντρικής Ελλάδας / Xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx

Xxxxxxxxx Weinbrand

Německo

Wachauer Xxxxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxx Dürnstein

Rakousko

Pfälzer Xxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxx špeciál

Slovensko

Brandy xxxxçxxx / Brandy de Xxxxxx

Xxxxxxx

6.

Xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxx xx Xxxxxxxxx / Eau-de-vie xx marc de Xxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxx x'Xxxxxxxxx / Xxx-xx-xxx de xxxx xxxxxxxxxx x'Xxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxx de Xxxxxxxxx / Eau-de-vie xx xxxx de Xxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxx du Xxxxxx-Xxx / Eau-de-vie xx xxxx xxxxxxxxxx du Xxxxxx-Xxx

Xxxxxxx

Xxxx xx Franche-Comté / Xxx-xx-xxx xx xxxx originaire xx Xxxxxxx-Xxxxx

Xxxxxxx

Xxxx xx Bugey / Xxx-xx-xxx xx xxxx originaire xx Xxxxx

Xxxxxxx

Xxxx xx Savoie / Xxx-xx-xxx xx xxxx originaire xx Xxxxxx

Xxxxxxx

Xxxx des Xôxxxxx xx xx Xxxxx / Xxx-xx-xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx Xôxxxxx xx xx Xxxxx

Xxxxxxx

Xxxx xxx Côtes-du-Rhône / Xxx-xx-xxx xx xxxx des Côtes-du-Rhône

Francie

Marc xx Provence / Xxx-xx-xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx Provence

Francie

Marc xx Xxxxxxxxx / Xxx-xx-xxx de xxxx xxxxxxxxxx du Xxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxx x'Xxxxxx Gewürztraminer

Francie

Marc xx Xxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxx x'Xxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxx de Xxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxx Bagaceira Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxãx dos Xxxxxx Xxxxxx

Xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxãx xxx Xxxxxx Xxxxxx de Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx

Xxxxx xx Xxxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxx xx Xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx / Xxxxxx xxx Xxxxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxx lombarda / Xxxxxx xx Lombardia

Itálie

Grappa xxxxxxxx / Xxxxxx xxx Xxxxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxx friulana / Xxxxxx del Xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx / Xxxxxx del Xxxxxx

Xxxxxx

Xüxxxxxxxx Xxxxxx / Xxxxxx xxxx'Xxxx Xxxxx

Xxxxxx

Xxxxxx siciliana / Xxxxxx xx Xxxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxx di Marsala

Itálie

Τσικουδιά / Xxxxxxxxx

Xxxxx

Τσικουδιά Κρήτης / Tsikoudia z Kréty

Řecko

Τσίπουρο / Xxxxxxxx

Xxxxx

Τσίπουρο Μακεδονίας / Xxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxxx

Xxxxx

Τσίπουρο Θεσσαλίας / Xxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx

Xxxxx

Τσίπουρο Τυρνάβου / Xxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxxx

Xxxxx

Xxx-xx-xxx xx xxxx de xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx

Ζιβανία/Τζιβανία/Ζιβάνα/Xxxxxxx

Xxxx

Xöxxöxxxxxxxxx

Xxxxxxxx

9.

Xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxäxxxx Xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxäxxxx Mirabellenwasser

Německo

Schwarzwälder Williamsbirne

Německo

Schwarzwälder Xxxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxäxxxxxxxx Zwetschgenwasser

Německo

Fränkisches Xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxäxxxxxxxx Xxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxx x'Xxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxx d'Alsace

Francie

Framboise x'Xxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxx x'Xxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxx de Fougerolles

Francie

Williams x'Xxxxxxx

Xxxxxxx

Xüxxxxxxxx Williams / Xxxxxxxx dell'Alto Xxxxx

Xxxxxx

Xüxxxxxxxx Xxxxxxx / Xxxxxxx xxxx'Xxxx Xxxxx

Xxxxxx

Xüxxxxxxxx Kariole / Xxxxxxx xxxx'Xxxx Xxxxx

Xxxxxx

Xüxxxxxxxx Xxxxxx / Xxxxxx xxxx'Xxxx Xxxxx

Xxxxxx

Xüxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx / Xxxxxxxxxxxx xxxx'Xxxx Xxxxx

Xxxxxx

Xüxxxxxxxx Obstler / Obstler dell'Alto Xxxxx

Xxxxxx

Xüxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx / Xxxxxxxxxxxxx xxxx'Xxxx Xxxxx

Xxxxxx

Xüxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx / Xxxxxx Delicious dell'Alto Xxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxx friulano / Xxxxxxxx del Xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxxx xxx Xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxxx xxx Xxxxxx-Xxxxxxx Xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxxx del Xxxxxxxx-Xxxx Xxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxxxx xx xxxx trentino / Xxxxxxxxxx xx xxxx xxx Trentino

Itálie

Williams xxxxxxxx / Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx / Xxxxxxxxx xxx Trentino

Itálie

Aprikot xxxxxxxx / Xxxxxxx xxx Xxxxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxx do Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xx Xxçxxx

Xxxxxxxxxxx

Xxxxxx Xxxxxxxx / Kirschwasser Xxxxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxx Xxxxxxxx / Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxx Veneto / Xxxxxxxxxxxx Veneto

Itálie

Aguardente xx xêxx da Xxxxã

Xxxxxxxxxxx

Xxx-xx-xxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx

Xxx-xx-xxx de xxxxxx xx marque xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx

Xxx-xx-xxx xx xxxxxx xx marque nationale xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx

Xxx-xx-xxx de quetsch xx xxxxxx nationale xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx

Xxx-xx-xxx de xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx

Xxx-xx-xxx de prunelles xx xxxxxx nationale xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx

Xöxxx Xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxx,

Xxxxxxxx (výhradně pro xxxxxxxxx xxxxxxx vyrobené xx xxxxxxxxxx zemích Xxxxx Xxxxxxx, Burgenland, Xxxxxxx, Xxxxx)

Xxxxxxx slivovica

Slovensko

Brinjevec

Slovinsko

Dolenjski xxxxxxxx

Xxxxxxxxx

Троянска сливова ракия / Сливова ракия от Троян / Xxxxxxxxx slivova rakya / Xxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxx

Xxxxxxxxx

Силистренска кайсиева ракия / Кайсиева ракия от Силистра / Xxxxxxxxxxxx kaysieva xxxxx / Xxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxx

Xxxxxxxxx

Тервелска кайсиева ракия / Кайсиева ракия от Тервел / Tervelska xxxxxxxx xxxxx / Xxxxxxxx rakya xxxx Xxxxxx

Xxxxxxxxx

Ловешка сливова ракия / Сливова ракия от Ловеч / Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx / Xxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxx

Xxxxxxxxx

Xăxxxxă

Xxxxxxxx

Ţxxxă Xxxxx xx Xxxxxşx Xxxxx

Xxxxxxxx

Ţxxxă xx Valea Milcovului

Rumunsko

Ţuică xx Buzău

Rumunsko

Ţuică de Xxxxş

Xxxxxxxx

Ţxxxă xx Zalău

Rumunsko

Ţuică Xxxxxxxxxxxă xx Xxxxxxţx

Xxxxxxxx

Xxxxxxă xx Maramureş

Rumunsko

Horincă xx Xăxâxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxă xx Xxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxă xx Chioar

Rumunsko

Horincă xx Xăxxş

Xxxxxxxx

Xxxţ xx Xxş

Xxxxxxxx

Xxxţ xx Maramureş

Rumunsko

10.

Destilát z cidru x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxx Pays x'Xxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxx Domfrontais

Francie

Eau-de-vie de xxxxx xx Xxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxx-xx-xxx xx xxxxx xx Xxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxx-xx-xxx xx xxxxx xx Normandie

Francie

Eau-de-vie xx xxxxx xx Xxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxx-xx-xxx xx cidre xx Xxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx de xxxxx xx Asturias

Španělsko

Eau-de-vie xx xxxxx du Xxxxx

Xxxxxxx

15.

Xxxxx

Xxxxxx Xxxxx / Xxxxxxx Xxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx Vodka / Xxxxx Xxxxx / Xxxxx of Xxxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxx Xxxxx / Xxxxxx Xxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx / Original Xxxxxxxxxx vodka

Litva

Herbal Vodka xxxx xxx Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx extract xx xxxxx grass / Xxxxx xxxłxxx x&xxxx;Xxxxxx Xxłxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx żubrowej

Polsko

Latvijas Xxxxxxxx

Xxxxxxxx

Xīxxx Xxxxīxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx

17.

Xxxxx

Xxxxxxxxäxxxx Xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx

18.

Xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xüxxxxxxxx Xxxxxx / Xxxxxxxx xxxx'Xxxx Xxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxx trentina / Xxxxxxxx del Xxxxxxxx

Xxxxxx

19.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxèxxx/Xxxxxxx/Xxxxxxx

Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx (xxxxxxxxxxxx Nord (59) a Pas-de-Calais (62)), Xxxxxxx (xxxxxxxx xxxx Xxxxxxx Xxxxxx-Xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxx Xxxxx)

Xxxxèxxx de grains, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx

Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx (departementy Xxxx (59) a Pas-de-Calais (62))

Xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx

Xxxxxx, Xxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx

Xxxxxx, Nizozemsko

Hasseltse xxxxxxx / Xxxxxxx

Xxxxxx (Hasselt, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx)

Xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx (Xxxxxxx)

X' xx Xxxxxxx-Xxxx-Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx

Xxxxxx (Oost-Vlaanderen)

Peket-Pékêt / Xèxxx-Xèxèx de Xxxxxxxx

Xxxxxx (Xxxxxx xxxxxxxx)

Xxxxèxxx Xxxxxxxx Xxxxxx

Xxxxxxx (xxxxxxxxxxxx Xxxx (59) a Pas-de-Calais (62))

Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxäxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxx Xxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xx Xxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxx Xxxxxx / Vilnius Xxx

Xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx borovička Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxx borovička

Slovensko

Liptovská xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx

24.

Xxxxxxx xxxx xxxxxxx

Xxxxx Xxxxxxx / Dansk Xxxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxx Xxxxxxx / Svensk Xxxxxxx / Xxxxxxx Xxxxxxx

Xxxxxxx

25.

Xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxx xxxxñxx

Xxxxxxxxx

Xxxx Xxxxxx Monforte xxx Xxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxxx xx Mallorca

Španělsko

Hierbas Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxx

Xxxxxxxxx

Xxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx

29.

Xxxxxxxxxxx anis

Ouzo/Ούζο

Kypr, Xxxxx

Ούζο Μυτιλήνης / Xxxx z Mytiléné

Řecko

Ούζο Πλωμαρίου / Xxxx z Plomári

Řecko

Ούζο Καλαμάτας / Xxxx x&xxxx;Xxxxxxxx

Xxxxx

Ούζο Θράκης / Xxxx x&xxxx;Xxxxxxx

Xxxxx

Ούζο Μακεδονίας / Ouzo z Makedonie

Řecko

30.

Hořké xxxxxxxx nebo xxxxxx

Xxxäxxxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx Xxäxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx

Xxxxxxxxx travarica

Slovinsko

32.

Likér

Berliner Xüxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxx Xüxxxx

Xxxxxxx

Xüxxxxxxx Xüxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxx Klosterlikör

Německo

Bayerischer Xxäxxxxxxxöx

Xxxxxxx

Xxxxx Xxxxx

Xxxxx

Xxxx de Xxxxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxx portuguesa

Portugalsko

Licor xx Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx

Xxxxx di Xxxxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxx xx xxxxxx di Xxxxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxx d'Amalfi

Itálie

Genepì xxx Piemonte

Itálie

Genepì della Xxxxx d'Aosta

Itálie

Benediktbeurer Xxxxxxxxxxöx

Xxxxxxx

Xxxxxxx Xxxxxxxxxxöx

Xxxxxxx

Xxxxxxx de Xxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxêx

Xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx Marjalikööri / Suomalainen Hedelmälikööri / Xxxxx Xäxxxxöx / Xxxxx Xxxxxxxxöx

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx / Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxöx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx Xxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxöx

Xxxxxxxx

Xäxxxxxx/Xxxxxxxx/Xxxxxxx

Xxxxxxxx

Xüxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxx Xxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxų

Xxxxx

Xxxäxxxxx Bylinný Likér

Slovensko

Polish Xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxxxxx Xxxxx

Xxxxx republika

Pelinkovec

Slovinsko

Blutwurz

Německo

Cantueso Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxx café xx Xxxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxx xx xxxxxxx xx Xxxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxx Xxxxx / Xxxxxì xxxxx Alpi

Francie, Itálie

Μαστίχα Χίου / Xxxxxxxx x&xxxx;Xxxx

Xxxxx

Κίτρο Νάξου / Xxxxx x&xxxx;Xxxx

Xxxxx

Κουμκουάτ Κέρκυρας / Koum Xxxxx x&xxxx;Xxxxx

Xxxxx

Τεντούρα / Tentoura

Řecko

Poncha xx Madeira

Portugalsko

34.

Crème de xxxxxx

Xxxxxx de Xxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxx xx Xxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxx xx Xxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxx du Dauphiné

Francie

Cassis xx Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx

40.

Xxxxxx

Xxxxxx de Xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx xx Xxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxx du Maine

Francie

Pommeau xx Normandie

Francie

Svensk Xxxxxx / Swedish Xxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxäxxxxxxx

Xxxxxxxx

Xäxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx de hierbas xx Xxxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx Café xx Xxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxxx xx xx Xxxxxx xx Xxxxxxx

Xxxxxxxxx

Xöxxxxxxxxxx Xäxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxßxxxxxx Bärenfang

Německo

Ronmiel

Španělsko

Ronmiel xx Xxxxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxèxxx xxx xxxxxx / Vruchtenjenever / Xxxxxxx met xxxxxxxx / Xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Francie (xxxxxxxxxxxx Xxxx (59) x&xxxx;Xxx-xx-Xxxxxx (62)), Německo (xxxxxxx xxxxxxxx země Severní Xxxxxx-Xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxx Xxxxx)

Xxxxxx xxx

Xxxxxxxxx

Xxxxx Xxxxxx / Xxxxx Poitín

Irsko

Trauktinė

Litva

Trauktinė Palanga

Litva

Trauktinė Xxxxxxx

Xxxxx


(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx / Uisce Xxxxxx Eireannach / Xxxxx Xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx vyrobenou x&xxxx;Xxxxx x&xxxx;x&xxxx;Xxxxxxxx Irsku.