Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X&xxxx;XXXX (XX) x.&xxxx;765/2008

xx xxx 9. července 2008,

kterým xx xxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx uvádění xxxxxxx xx xxx a kterým xx xxxxxxx xxxxxxxx (XXX) x.&xxxx;339/93

(Xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxx EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT X&xxxx;XXXX XXXXXXXX UNIE,

s ohledem xx Xxxxxxx o založení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx xx články 95 x&xxxx;133 této xxxxxxx,

x&xxxx;xxxxxxx xx návrh Xxxxxx,

x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx (1),

xx xxxxxxxxxx s Výborem regionů,

v souladu x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx v článku 251&xxxx;Xxxxxxx (2),

xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx důvodům:

(1)

Je xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx obecně, xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx spotřebitele, ochrana xxxxxxxxx prostředí x&xxxx;xxxxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx omezen xxx xxxx povolenou harmonizačními xxxxxxxx předpisy Xxxxxxxxxxxx xxxx dalšími xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xx potřeba xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx, xxxxx nad xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx a označení XX.

(2)

Xx xxxxxxxx stanovit xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx a zásady xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxx. Xxxxx xxxxx xx xxxxx xxx vliv na xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx mají xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx ochrany xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx a ochrana xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxxxx o jejich xxxxx xxxxxxxxx.

(3)

Xxxx xxxxxxxx xx xxxx doplňovat rozhodnutí Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx x.&xxxx;3615/2008/XX xx dne 9.&xxxx;xxxxxxxx 2008 o společném xxxxx pro uvádění xxxxxxx xx xxx (3).

(4)

Xx xxxxx xxxxxxx přijmout xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx výrobky, xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx být xxxxxxxxx; xxxxxx xxxxx xx třeba xxxxxxxx xx xxxxxxx základě x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxx xxxxxxxxxxxx povahou xxxx výrobky xxxxxxxxxx, xxx pokrýval právní xxxxxx, zejména xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx budoucích xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x&xxxx;xxxxx zajistit xxxxxxx úroveň xxxxxxx xxxxxx, bezpečnosti, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx, jak xx vyžaduje xxxxxx&xxxx;95 Xxxxxxx.

(5)

Xxxxx xxx dozor xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx nařízením xx xxx doplnit a posílit xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Společenství xxxxxxxx xx xxxxxx xxx trhem x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx ustanovení. Avšak x&xxxx;xxxxxxx se xxxxxxx „xxx xxxxxxxxx“ by xx xxxx xxxxxxxx xxxx použít xxxxx xxxxx, xxxxx v rámci xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení se xxxxxxx cílem, xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx. Příklady xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxx prostředků, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx léčivých xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6)

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2001/95/ES xx xxx 3.&xxxx;xxxxxxxx 2001 o obecné xxxxxxxxxxx xxxxxxx (4) xxxxxxx pravidla xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx dozoru xxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx konkrétnější xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx směrnice k dispozici.

(7)

Aby xx však xxxxxxxx xxxxxxxxx vyšší xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx být xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx směrnici 2001/95/ES, xxxxx xxx o výrobky, xxxxx představují vážné xxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx 2001/95/ES xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(8)

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx systému, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx xxx trhem, xxxxx cílem xx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(9)

Xxxxxxxx hodnota xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxx, xx poskytuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx způsobilosti xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx zajišťovat xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(10)

Xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx právně xxxxxxxx xx úrovni Xxxxxxxxxxxx, xx uskutečňuje xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx vedla k různým xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx, xxx xxxx xx xxxxxxxx, xx stupeň přísnosti xxxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx se x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx lišil. Xx xxxxx xxxxxxxx vytvořit xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx a stanovit xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx zásady xxxxxx fungování x&xxxx;xxxxxxxxxx.

(11)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx akreditačního xxxxxx xx xxxxxx xxx dotčeno xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(12)

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx stanoví, xxx mají xxx xxxxxxxx xxxxxxxx posuzování xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx tyto předpisy, xxxx by xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prováděná xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx orgány x&xxxx;xxxxx Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx způsobilost xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx, že xxxx xxxxxx prostředky x&xxxx;xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx samy. V takovém xxxxxxx by x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prováděného xxxxxx vnitrostátními orgány xxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx doklady x&xxxx;xxx, xx xxxxxxxxx subjekty xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx právních xxxxxxxx.

(13)

Xxxxxx akreditace, který xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx k posílení xxxxxxxx důvěry xxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxx vzájemného xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxx použít xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx oblastech. Jde x&xxxx;xxxxxxx osvědčení a protokolů x&xxxx;xxxxxxxxx bez ohledu xx xx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xxxx těmito xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx rozlišovat.

(14)

Pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx neziskovém xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx neusiluje x&xxxx;xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx organizace xxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx není xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx zisku x&xxxx;xxxx rozdělování, mohou xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx mít xxxxxx. Xxxxxxxx přebytek xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx činností xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx je xxxxx zdůraznit, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx orgánů xx xxxx xxxxxx podpora xxxxxxxx, xxxxxxx účelem xxxx xxxxxxxx zisk, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx těchto xxxxxxxx.

(15)

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovisko x&xxxx;xxxxxxx způsobilosti subjektu, xxxxx vykonává xxxxxxxx xxxxxxxxxx shody, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxx by xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxx způsobem zaručujícím xxxxxxxxxxx a nestrannost xxxx xxxxxxxx. Xxxx vnitrostátní xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx činnostech xxxxxxxxxx xxxxx. Je xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx při xxxxxxxxx akreditace xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx orgán xxxxxxx xxxx, a to xxx ohledu xx xxx právní xxxxxxxxx.

(16)

Xxx xxxxxxxxx a nepřetržitou kontrolu xxxxxxx způsobilosti subjektu xxxxxxxxxx shody je xxxxxxxx xxxxx, jaké xx mít odborné xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx a jaká xx xxx xxxx xxxxxxxxx provádět posuzování. Xx xxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx měl xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx způsobilost x&xxxx;xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx plnění xxxxx úkolů.

(17)

Akreditace xx xx xxxx v zásadě xxxxxxxx xxxx soběstačná xxxxxxx. Členské xxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx úkolů xxxxxxxxxx xxxxxxxx podpora.

(18)

V případech, kdy xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx členský xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx členského xxxxx a měl xx xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx, xxx tak xxxxx x&xxxx;xx xxxxxxxxx možném xxxxxxx.

(19)

Xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx činnosti xxxxxx xxxxxx, xxx by x&xxxx;xxxxxxxx bylo v rozporu x&xxxx;xxxxxx xxxxxx být xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx x&xxxx;xxxxx Evropské xxxx xxxxxxx xxx pro xxxx území Xxxx xxxxx osvědčení x&xxxx;xxxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx náklady x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxxx. Vnitrostátní xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxx ocitnout x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xx xxxx dopad xx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx Xxxxxxxxxxxx ani xx xxxxxxx v oblasti xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx hodnocení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(20)

X&xxxx;xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx akreditované xxxxxxxx posuzování xxxxx xx měly xxxxxxxx xxxxxxxxxx shody xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx, x&xxxx;xxxx xxxx xxxxxxx. Xx xxxx nezbytné xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx o akreditaci x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxx xxxxx vnitrostátní xxxxxxxxxxx xxxxx neexistuje xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx akreditační xxxxxx. X&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxx vnitrostátními xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx výměna xxxxxxxxx.

(21)

X&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx vnitrostátní xxxxxxxxxxx xxxxxx splňovaly požadavky x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxxx, xxx členské státy xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx systému, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx vnitrostátní xxxxxxxxxxx orgány x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(22)

X&xxxx;xxxxx zajištění xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx posuzování xxxxx, xxxxxxxxx vzájemného xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vydaných xxxxxxxxxxxxxx orgány je xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx měly xxxxxx a transparentní systém xxxxxxxxxx hodnocení x&xxxx;xxxxxxxxxx xx xxxxxx hodnocení xxxxxxxxxxx.

(23)

Xxxx xxxxxxxx by xxxx stanovit, xxx xxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx akreditace byla xxxx xx evropské xxxxxx uznána xxxxxx xxxxxxxxxx. Evropská xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;xxxxxxxxxx (XX), xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx hodnocení xxxxxxx způsobilosti orgánů xxx xxxxxxxxxx shody x&xxxx;xxxx Xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx hodnocení xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx z členských xxxxx x&xxxx;xxxxxxx evropských xxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx XX xx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xx měly xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;XX x&xxxx;xxx xx xx udržely xx dobu, xx xxxxxx xxxx tato xxxxxxxxxx xxxxxx. Zároveň xx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxx změnit xxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx, xx xx xx bylo x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(24)

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx nezbytná xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxx přeshraniční xxxxxxxxxx. V zájmu xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx a poskytovat xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a Komisi. Aktualizované x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx akreditačními xxxxxx xx xxxx xxx xxxx zveřejněny, x&xxxx;xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx subjektům xxxxxxxxxx xxxxx.

(25)

Xxxxxxxxx akreditační xxxxxxx xx xx xxxx vztahovat na xxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxxx požadavky xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx nezbytné úrovně xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxx a bezpečností. Vzhledem xx xxxxxxxxxxx, že XX xx k dispozici xxxxxx rozsah odborných xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx být vyzvána, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, zejména v oblastech, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx.

(26)

Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů Xxxxxxxxxxxx xxxxxx toto xxxxxxxx xxxxx pro xxxxx xxx trhem Xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v souvislosti x&xxxx;xxxx, xxxxx xxxx dosáhnout xxxxxxx státy, x&xxxx;xxxxx xxx xxxxxxx spolupráci, xxxxxx výměny xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx státy.

(27)

V případě xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx, xxxxx xxxx vydány xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, i když xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx protokoly xx xxxxxxxxx nevyžadují, xx xx měly xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx řádně xxxxxxxxx.

(28)

Xxx ochranu zdraví x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxx xxxxxxxxx xxxxxxx fungování vnitřního xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx příslušnými xxxxxx xx úrovni xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx, xx které dochází xxxxx před xxx, xxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxx uvedeny na xxx, a která se xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx v námořních xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx ochranu spotřebitele xx xxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx trhem x&xxxx;xxxx xx xxxx nimi xxxxxxxx k výměně xxxxxxxxx, xxxxx xxx o výrobky, x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx podezření, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(29)

Xxx xxxxxxxxxx rizik by xx xxxx zohlednit xxxxxxx důležité xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx údajů x&xxxx;xxxxxxxx, xxxxx xx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx výrobku xxxxxxxx. Xxxx xx xxx xxxxxx zohledněna xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx hospodářský xxxxxxx xxxxxx k odvrácení xxxxxx.

(30)

Xxxxxxx, x&xxxx;xxxxx vzniká xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, vyžadují xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx stažení tohoto xxxxxxx x&xxxx;xxxx, xxxx xxxxxxx z oběhu xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx. V těchto xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx státy x&xxxx;Xxxxxx. Systém xxxxxxxxx xxxxxxx 12 směrnice 2001/95/XX xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx spotřebitelům. Xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zdvojení, měl xx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx tohoto xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dozoru xxx trhem x&xxxx;xxxxx Xxxxxxxxxxxx kromě xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx souvislosti, xxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(31)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zárukám xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx jde x&xxxx;Xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;1049/2001 ze dne 30.&xxxx;xxxxxx 2001 x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx k dokumentům Evropského xxxxxxxxxx, Xxxx x&xxxx;Xxxxxx (5) x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxx xxxxxxxx šetření x&xxxx;xxxxxx poškozena xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 95/46/ES xx xxx 24. října 1995 x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v souvislosti se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů x&xxxx;x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx (6) a nařízení Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) x.&xxxx;45/2001 xx dne 18.&xxxx;xxxxxxxx 2000 x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx osob x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx zpracováním xxxxxxxx xxxxx orgány x&xxxx;xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxxx údajů (7).

(32)

Harmonizační xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, je xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx). Xxxxxxx postupy xx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx výměnu xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx riziko.

(33)

Vstupní xxxxx xx vnějších hranicích xxxx xxxxxxx předpoklady x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, nevyhovujících xxxxxxx nebo xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx zavádějícím xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx XX, xxxxx než xxxx xxxxxxx na xxx. Xxxxxxxxx orgánů xxxxxx xxx výrobky vstupujícími xx xxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v přiměřeném xxxxxxx xxxxx může xxxxxxx x&xxxx;xxxxx bezpečnosti xxxx. Xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx těchto xxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx orgánů xxxxxx xxx trhem v dostatečném xxxxxxxxx veškeré xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(34)

Xxxxxxxx Rady (XXX) x.&xxxx;339/93 ze xxx 8.&xxxx;xxxxx 1993 x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx s předpisy x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx výrobků xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx (8) xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků xx volného oběhu xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx zapojení xxxxxx dozoru xxx xxxxx. Xxxxx xx xxxxxx, xxx byla xxxxxxx xxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxx.

(35)

Xxxxxxxxxx ukázaly, xx xxxxxxx, které nebyly xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx vstupními místy, x&xxxx;xxx xxxx xxxxx xxxxxxx orgánů. Xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxx možnost xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xx za xxxxxx.

(36)

Xx xxxxxxx roku xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx týkající xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx bezpečnosti, xx xxx xxxxx případně xxxxxxxxx legislativní xxxxxx.

(37)

Xxxxxxxx XX, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx zásady, xxxxx xx xxxxxxxx XX xxxx, by xxxx být xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx, aby xxxx xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(38)

Xxxxxxxx XX by xxxx xxx jediným xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx s harmonizačními xxxxxxxx předpisy Xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx označení, xxxxx přispívají ke xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx se xx xx xxxxxxxxxxxx právní xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx.

(39)

Xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx státy xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx k soudu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxx uvádění xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx nebo xxxxxxx x&xxxx;xxxxx.

(40)

Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx spolupráci x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx stranami, xxxxxx&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, za xxxxxx využití dostupných xxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxx xxxxxxxxx, provádění x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nad xxxxx.

(41)

Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx sankce xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Stanovené xxxxxx by xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx a mělo xx xxx možné xx xxxxxx, pokud xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx dopustil podobného xxxxxxxx ustanovení xxxxxx xxxxxxxx.

(42)

X&xxxx;xxxxx xxxxxxxx cílů xxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxx, xxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nutných x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx v oblasti xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxx. Xxxxxxxx prostředky xx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx návrhů nebo x&xxxx;xxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxx subjektům v závislosti xx povaze xxxxxxxx, xxxxx xx být xxxxxxxxxxx, x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx s nařízením Xxxx (XX, Xxxxxxx) x.&xxxx;1605/2002 ze xxx 25.&xxxx;xxxxxx 2002, xxxxxx xx xxxxxxx finanční xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx rozpočtu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (9) (xxxx xxx „xxxxxxxx xxxxxxxx“).

(43)

Xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx a přepracování odvětvových xxxxxxxxxxxxx systémů, x&xxxx;x&xxxx;xxxxx xxxxx související x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti a zařízení xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, měla xx být XX xxxx xxxxx způsobilá x&xxxx;xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx technických xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(44)

Xxxxxxxx k roli xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxx schopnosti xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx vzájemného xxxxxxxxx by Komise xxxx být xxxxxxx xxxxxxxxxx granty xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, který xx xxx průběžně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx.

(45)

X&xxxx;xxxxxxx s ustanoveními xxxxxxxxxx nařízení xx xxxx xxx podepsána xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx a orgánem xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx akreditačních činností.

(46)

Kromě xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx být xxxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxx, xxxxx jde o další xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx posuzování xxxxx, metrologie, xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s prováděním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx v těchto oblastech, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx, xxxxx i zlepšení politik x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx Společenství a na xxxxxxxxxxx úrovni.

(47)

Toto xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx zásady xxxxxx Xxxxxxxx základních práv Xxxxxxxx xxxx.

(48)

Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, totiž xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Společenství, xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx zájmů, a zároveň xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nemůže xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x&xxxx;xxxxx xxx xxxx xxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx dosaženo xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, může Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx opatření x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx 5 Xxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxx proporcionality xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx toto xxxxxxxx xxxxx toho, co xx nezbytné k dosažení xxxxxx cíle,

PŘIJALY XXXX XXXXXXXX:

XXXXXXXX X

XXXXXX XXXXXXXXXX

Článek 1

Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx

1.   Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx akreditací subjektů xxxxxxxxxx shody, které xxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxx xxxxx.

2.   Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx pro xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx výrobky splňovaly xxxxxxxxx xx vysokou xxxxxx ochrany xxxxxxxx xxxxx, jako xxxx xxxxxx a bezpečnost xxxxxx, xxxxxx a bezpečnost xx xxxxxxxxxx, ochrana xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

3.   Xxxx nařízení xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxx xxxx.

4.   Xxxx xxxxxxxx stanoví xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx řídí xxxxxxxx XX.

Xxxxxx 2

Xxxxxxxx

Xxx účely tohoto xxxxxxxx xx rozumí:

1)

„dodáním xx trh“ xxxxxx xxxxxxx k distribuci, spotřebě xxxx použití xx xxxx Xxxxxxxxxxxx v rámci xxxxxxxx xxxxxxxx, ať xx xx úplatu xxxx xxxxxxxxx;

2)

„uvedením xx xxx“ xxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxx Xxxxxxxxxxxx;

3)

„xxxxxxxx“ fyzická xxxx xxxxxxxxx xxxxx uvádějící xx xxx pod xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx nebo xxxxx xx nechává xxxxxxxxx nebo xxxxxxx;

4)

„xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“ fyzická xxxx xxxxxxxxx osoba xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx, která xxxx xxxxxxx zplnomocněna xxxxxxxx, xxx xxxxxxx jeho xxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx souvisejících x xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx;

5)

„xxxxxxxx“ xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx, která xxxxx na trh Xxxxxxxxxxxx výrobek ze xxxxx země;

6)

„xxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, kromě xxxxxxx xx dovozce, xxxxx výrobek xxxxxx xx xxx;

7)

„hospodářskými xxxxxxxx“ xxxxxxx, dovozce, distributor x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx;

8)

„technickou xxxxxxxxxxx“ xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx;

9)

„harmonizovanou xxxxxx“ xxxxx přijatá xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx uvedených v příloze I směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 98/34/XX xx xxx 22. xxxxxx 1998 x xxxxxxx xxx poskytování informací x xxxxxxx norem a technických xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (10), x xx na xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx 6 xxxxxxx xxxxxxxx;

10)

„xxxxxxxxxx“ xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx konkrétních xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, a pokud je xx xxxxxxxxxx, také xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx stanoveny x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

11)

„xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxx xxxxx x xxxxx členském státě, xxxxx xx základě xxxxxx xxxxxxxxxx pravomoci xxxxxxx xxxxxxxxxx;

12)

„xxxxxxxxxx xxxxx“ xxxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxx konkrétní xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxx nebo xxxxxxxx;

13)

„xxxxxxxxx xxxxxxxxxx shody“ xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx posuzování xxxxx, xxxxxx kalibrace, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a inspekce;

14)

„stažením x xxxxx“ xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx uživateli;

15)

„xxxxxxxx x xxxx“ xxxxxxxx, jehož xxxxx xx xxxxxxxx, xxx byl xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx řetězci, dodáván xx trh;

16)

„vzájemným hodnocením“ xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a případně dalších xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

17)

„dozorem xxx trhem“ xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxxxx, xxxxx mají xxxxxxxx, xx jsou xxxxxxx v souladu s požadavky xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisech Společenství x xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx zájem;

18)

„xxxxxxx dozoru xxx trhem“ orgán xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx na území xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx;

19)

„propuštěním xx xxxxxxx oběhu“ xxxxxx stanovený x xxxxxx 79 xxxxxxxx Xxxx (XXX) x. 2913/92 xx xxx 12. října 1992, xxxxxx se xxxxxx xxxxx xxxxx Společenství (11);

20)

„označením XX“ xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx v souladu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx připojování;

21)

„harmonizačními právními xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx“ veškeré xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx výrobků na xxx.

XXXXXXXX XX

XXXXXXXXXX

Xxxxxx 3

Xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xx vztahuje xx xxxxxxxxxx prováděnou na xxxxxxxx nebo dobrovolném xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xx xx toto xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx x xxx ohledu xx xxxxxx xxxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 4

Xxxxxx xxxxxx

1.   Každý xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

2.   Xxxxx xx xxxxxxx domnívá, xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx některé akreditační xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo udržitelné, xxxxxx xx, xxxxx xxxxx, x xxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu.

3.   Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx 2 xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu.

4.   Xx xxxxxxx xxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 3 a v článku 12 Xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx vnitrostátních xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx.

5.   Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx orgány veřejné xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx akreditace xxxxxxxxxxxxxx akreditačnímu orgánu xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx a formálně xx xxxxxx.

6.   Xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx jasně odlišují xx povinností a úkolů xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx orgánů.

7.   Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx působí xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

8.   Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nesmějí xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx poradenské xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx zájmy xxxx xxxxx týkající xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

9.   Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx akreditační xxxxx xxx náležité xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxx svých xxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx např. xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx a mezinárodní xxxxxxxxxx v oblasti xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxxxx z vlastních xxxxxx.

10.   Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgány xxxx členy xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 14.

11.   Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx účinného a vyváženého xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx článku 14.

Xxxxxx 5

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1.   Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx je xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx konkrétní xxxxxxx xxxxxxxxxx shody. Pokud xx tento subjekt xxxxxxx způsobilým, vydá xxxxxxxxxxxx akreditační xxxxx x xxxxx smyslu osvědčení x xxxxxxxxxx.

2.   X xxxxxxx, že se xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nepoužívat, poskytne Xxxxxx x xxxxxxxx členským xxxxxx všechny xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx shody, xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů Xxxxxxxxxxxx xxxxx.

3.   Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

4.   Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx shody, xxxxx obdržel osvědčení x xxxxxxxxxx, již xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx provádět xxxxxxxxx xxxxxxx posuzování xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx vhodná xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx odejmout xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

5.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx odvolání, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 6

Xxxxxx nekonkurování

1.   Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx konkurenci xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

2.   Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx konkurenci pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

3.   Xxxxxxxxxxxx akreditační xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx činnosti x xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v čl. 7 xxxx. 1, nebo pokud xxxx o to požádány xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 7 odst. 3 xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 7

Xxxxxxxxxxxx akreditace

1.   Pokud subjekt xxxxxxxxxx xxxxx žádá x xxxxxxxxxx, xxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxx akreditačního xxxxxx xxxxxxxxx státu, x xxxx xx xxxxxx, nebo x xxxxxxxxxxxxxx akreditačního xxxxxx, xxxxx xxxxxxx členský xxxx xxxxxxx o pomoc xxxxx xx. 4 xxxx. 2.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx shody však xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx uvedené x xxxxxx xxxxxxxxxxx:

x)

xxxxx xx členský xxxx, x xxxx xx xxxxxx, xxxxxxx nezřizovat xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle xx. 4 xxxx. 2;

x)

xxxxx vnitrostátní xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s činnostmi posuzování xxxxx, xxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx žádá, xxxx

x)

xxxxx se vnitrostátní xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx úspěšně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 10 x xxxxxxxxxxx s činnostmi posuzování xxxxx, pro xxxxx xx o akreditaci žádá.

2.   Pokud xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x), xxxxxxx vnitrostátní xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx subjekt xxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx usazen, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

3.   Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx jiný xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgán, aby xxxxxxxx část činnosti xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx o akreditaci vydává xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 8

Xxxxxxxxx xx vnitrostátní xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx akreditační xxxxx xxxx splňovat xxxx xxxxxxxxx:

1)

jeho xxxxxxxxxx xx xxxxxxx nezávislosti xx subjektech xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx se subjekty xxxxxxxxxx xxxxx;

2)

xxxx organizace x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx;

3)

xxxxxxx, xx každé xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxx způsobilosti přijímají xxxxxxxxx osoby odlišné xx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

4)

xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

5)

určí činnosti xxxxxxxxxx shody, xxx xxxxx xx způsobilý xxxxxxxx xxxxxxxxxx, a to xxxxxxxx s odkazem xx xxxxxxxxx xxxxxx předpisy x xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx;

6)

xx xxxxxxxx xxxxxxx nezbytné pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx;

7)

má x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx úkolů;

8)

vede xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx o odborné xxxxxxxxxxxx;

9)

xx zavedeny, xxxxxxx x xxxxxxx postupy pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

10)

ověřuje, xx xxxxxxxxxx shody xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx tak, že xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a že xx zohledněna xxxxxxxx xxxxxxx, odvětví, xx xxxxxx xxxxxx, struktura xxxxxxx, míra xxxxxxxxxx xxxx technologie xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx;

11)

zveřejňuje xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v souladu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 9

Xxxxxxx požadavků

1.   Pokud xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nesplňuje xxxxxxxxx xxxxxx nařízení xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nařízením, xxxxxxx xxxxxxx stát xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx o tom Xxxxxx.

2.   Členské xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovené x xxxxxx 8.

3.   Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx míře zohlední xxxxxxxx xxxxxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxxx 10.

4.   Vnitrostátní xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx stížností xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx akreditovaly.

Xxxxxx 10

Xxxxxxxx hodnocení

1.   Vnitrostátní xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx 14.

2.   Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx činnostmi xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

3.   Členské xxxxx xxxxxxx, aby xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hodnocení, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx 1.

4.   Xxxxxxxx hodnocení xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, lidské xxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx důvěrnosti x xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx hodnocení.

5.   Xxxxxxxxx hodnocením xx zjišťuje, xxx xxxxxxxxxxxx akreditační xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx stanovené x xxxxxx 8, x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx harmonizovaným normám xxxxxxxx x xxxxxx 11.

6.   Výsledky xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx 14 zveřejní x xxxxx xxxx členským státům x Xxxxxx.

7.   Xxxxxx xx spolupráci x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx systému xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 11

Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgány

1.   X xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v příslušné xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx kterou xxx xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxx věstníku Evropské xxxx, tím, že xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 10, se xx xx xx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 8.

2.   Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx akreditačními xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 10, čímž xxxxxxxxx xx xxxxxxx předpokladu xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 tohoto xxxxxx osvědčení x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx orgány x xxxxxxxxx xxxxxx subjekty xxxxxxxxxx shody, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 12

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

1.   Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx o činnostech xxxxxxxxxx xxxxx, xxx které xxxxxxx xxxxxxxxxx, a o všech xxxxxx xxxxxxx.

2.   Xxxxx xxxxxxx xxxx oznámí Komisi x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 14 xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx akreditačního xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx shody, pro xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx akreditaci v zájmu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, a o všech xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

3.   Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zveřejňuje xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, o činnostech xxxxxxxxxx xxxxx, pro které xxxxxxx akreditaci, x x xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 13

Xxxxxxx předložené xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx 14

1.   Xxxxxx po xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx 5 směrnice 98/34/XX xxxx xxxxxxx xxxxx uznaný xxxxx xxxxxx 14, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx akreditace xx Xxxxxxxxxxxx.

2.   Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1:

a)

xxxxxxx xxxxx uznaný podle xxxxxx 14, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx vzájemného hodnocení x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx;

x)

xxxxxxxx xxxxxxxxx již xxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx vzájemného hodnocení.

3.   Xxxxxx xxxxxxx, xx odvětvové xxxxxxxxxxx systémy vymezí xxxxxxxxx specifikace nezbytné xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx požadavky xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx dalších obecných xxxxx.

Xxxxxx 14

Xxxxxxxx akreditační xxxxxxxxxxxxxx

1.   Xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx splňuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx X xxxxxx nařízení.

2.   Xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxxx xxxxxx x Xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx úkoly xxxxxx, ustanovení o financování x x xxxxxx xxx tímto xxxxxxx xxxxxxx. Komise x xxxxx budou xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx důvodu x xxx, xx dohoda xxxxxxx platnosti xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx stanovené.

3.   Komise x xxxxx dohodu zveřejní.

4.   Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

5.   Xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx takový orgán.

6.   Prvním xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxx v odstavci 2.

XXXXXXXX XXX

XXXXX XXXXXXXXXXXX XXX XXXXX XXX XXXXX X XXXXXXXX XXXXXXX, XXXXX XXXXXXXX XX TRH XXXXXXXXXXXX

XXXXX 1

Xxxxxx ustanovení

Článek 15

Oblast xxxxxxxxxx

1.   Články 16 xx 26 xx xxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Společenství.

2.   Xxxxxxxxxx xxxxxx 16 xx 26 xx použijí x xxxxxxx, x xxxxx k témuž xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ustanovení.

3.   Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2001/95/XX.

4.   Pro xxxxx článků 16 xx 26 se „xxxxxxxx“ xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx jídla, xxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, produktů xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx a živočišných xxxxxxxx, xxxxx přímo xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

5.   Xxxxxx 27, 28 x 29 xx použijí xx xxxxxxx výrobky, xx xxxxx xx xxxxxxxx právní xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx v rozsahu, x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 16

Xxxxxx xxxxxxxxx

1.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a provádějí xxxxx xxx trhem, xxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx.

2.   Xxxxx xxx trhem xxxxxxx, xxx xxxxxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx právní xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx a které, xxxxx jsou xxxxxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxx nebo xx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx v souladu x xxxxxxxxxxx požadavky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx právními předpisy Xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx x xxx x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx státy.

3.   Vnitrostátní xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxx xxx trhem xxxxxxx, xxx xxxx xxxxx přijímat xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s jakoukoli xxxxxxxxx xxxxxxx, na xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx předpisy Xxxxxxxxxxxx.

4.   Xxxxx xxx trhem xx xxxxxxxx x xx xxxxxxx montované nebo xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx předpisy Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx výrobky.

XXXXX 2

Xxxxx společenství xxx xxxxx xxx xxxxx

Xxxxxx 17

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx o svých orgánech xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

2.   Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx byla xxxxxxxxxxx o existenci a působnosti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, včetně xxxx, jak lze xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 18

Xxxxxxxxxx členských států x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

1.   Členské xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx svými xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx.

2.   Členské xxxxx xxxxxxx vhodné xxxxxxx, jejichž cílem xx:

x)

xxxxxxxx stížnosti xxxx xxxxxx x xxxxxxxx týkajících xx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx harmonizačních xxxxxxxx předpisů Společenství;

x)

sledovat xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx byly xxxxxxxxx xxxxxxxxx výrobky;

x)

kontrolovat xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x

x)

xxxx xxxxxxxx vědecké x xxxxxxxxx xxxxxxxx o otázkách xxxxxxxxxxx výrobku.

3.   Xxxxxxx státy xxxxx orgánům xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx plnění jejich xxxxx.

4.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx orgány dozoru xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx v souladu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

5.   Xxxxxxx xxxxx zavedou, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx aktualizují programy xxx xxxxx nad xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx buď xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, v nichž xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx, xxxxxxx o těchto xxxxxxxxxx ostatní členské xxxxx x Xxxxxx a zveřejní xx prostředky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x, xx-xx to xxxxxx, i jinými prostředky. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx 1. xxxxx 2010. Xxxxxxxx aktualizace xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx stranami.

6.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx, jak xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx přezkumy x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx, x xxxxxx výsledcích xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx státy x Xxxxxx x xxxx výsledky xx xxxxxxxx prostředky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a, je-li xx xxxxxx, x xxxxxx prostředky.

Xxxxxx 19

Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx

1.   Xxxxxx dozoru xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx prostřednictvím xxxxxxx xxxxxxx a případně xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Zohlední přitom xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxx nad xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx, x, xxxxx xx xx xxxxxxxx a opodstatněné, xxxxx vstupovat xx xxxxxxx xxxxxxxxx hospodářských xxxxxxxx x xxxxxxxx nezbytné xxxxxx xxxxxxx. Mohou xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx představují xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx-xx to xx xxxxxxxx.

Xxxxx hospodářské xxxxxxxx předloží xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx osvědčení xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx tyto xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

2.   Xxxxxx xxxxxx nad trhem xxxxxxx vhodná opatření x xxxxx xxxxxxx uživatele x xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx o rizicích, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx výrobkem xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx škod.

Spolupracují s hospodářskými xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xx mohla xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx tyto xxxxxxxx dodaly.

3.   Xxxxxxxxx-xx se xxxxxx xxxxxx nad xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx v jiném xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxx daný xxxxxxxxxxx xxxxxxx na adrese xxxxxxx xx xxxxxxxxxx výrobku či x xxxxxxxxx přiložených x xxxxxx xxxxxxx.

4.   Xxxxxx dozoru xxx xxxxx plní xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

5.   Xxxxxx dozoru xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx důvěrnost xx xxxxxx ochrany xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xx předpokladu, xx se xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx ochranu zájmů xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 20

Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx

1.   Xxxxx členský xxxx zajistí, xxx xxxxxxx, které xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxx rizika, jehož xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxx vyžadují xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxx xxxx aby bylo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx trh x xxx x xxx byla x xxxxxxx x xxxxxxx 22 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx.

2.   Rozhodnutí, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx riziko, vychází x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx zohledňuje xxxxxx xxxxxx a pravděpodobnost, xx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxx bezpečnosti xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx představujících nižší xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx výrobek xxxxxxxxxxxxx vážné riziko.

Xxxxxx 21

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

1.   Xxxxxxx státy xxxxxxx, aby každé xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Společenství o zákazu xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na trh, x xxxx xxxxxxx z trhu xxxx z oběhu bylo xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

2.   Xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx oznámena příslušnému xxxxxxxxxxxxx subjektu, který xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx o opravných xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx právních předpisů xxxxxxxxxxx členského xxxxx, x x xxxxxxx, které se xx xxxx opravné xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3.   Xxxx přijetím xxxxxxxx xxxxxxxxx v odstavci 1 xxxxxxxx xxxxxxx hospodářské xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, která nebude xxxxxx než deset xxx, xxxxxxxx se, xxxxx xxxxxxx, kdy xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xx přijmout, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx vztahují příslušné xxxxxxxxxxxx právní xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx. Pokud byla xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx, xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx co xxxxxxxx x xxxxxxx opatření xxxxx xxxxx poté xxxxxxxxxxx.

4.   Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx upravena, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 22

Xxxxxx informací – xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx informací

1.   Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx článku 20 xxxx se xxxxxx xx přijmout x xx xx xx, xx xxxxxx, xxxxx xxxxx k přijetí xxxxxx xxxxxxxx, xxxx účinky xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx s odstavcem 4 xxxxxx článku xxxxxxx Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx neprodleně xxxxxxx Xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx opatření.

2.   Pokud xxx xxxxxxx představující xxxxx xxxxxx dodán xx trh, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx Komisi x xxxxxx dobrovolném opatření, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

3.   Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xxxxxxxx xxxxxxx dostupné podrobnosti, xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx výrobku, xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx řetězce xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a každého xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx hospodářskými xxxxxxxx.

4.   Xxx xxxxx xxxxxxxx 1, 2 x 3 xx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 12 xxxxxxxx 2001/95/XX. Odstavce 2, 3 x 4 článku 12 xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 23

Xxxxxx xxxxxx informační xxxxxxx

1.   Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx elektronických xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx informací x xxxxxxxx týkajících se xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, programů x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy Xxxxxxxxxxxx. Systém řádně xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 22.

2.   Xxx účely xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx členské státy Xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx 22, x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, výsledcích provedených xxxxxxx, přijatých xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx k těmto xxxxxxxxx.

3.   Xxxx xx xxxxxx xx. 19 xxxx. 5 x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jde x xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx nebrání předávání xxxxxxxxx orgánům xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nad trhem.

Xxxxxx 24

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx státy x Xxxxxx

1.   Členské xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a výměnu xxxxxxxxx xxxx svými orgány xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx členských xxxxx a mezi xxxxx xxxxxx x Xxxxxx a příslušnými xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx o svých xxxxxxxxxx pro xxxxx xxx xxxxx a ve xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx, které xxxxxxxxxxx xxxxxx.

2.   Xxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxx xxxxxx dozoru xxx trhem jednoho xxxxxxxxx xxxxx v přiměřeném xxxxxxx pomoc xxxxxxx xxxxxx nad xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx vhodná šetření xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx státech.

3.   Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx vnitrostátního dozoru xxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx plnění xxxxx xxxxxxxxxx.

4.   Informace xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 21 xxxx. 3 xxxx jiným xxxxxxxx xxxxxx členský xxxx do xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx a Komisi x xxxxx xxxxxxxxxx a opatřeních. X xxxxxxxx následné xxxxxxxxx xx zřetelně xxxxx, xx xx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx informaci.

Xxxxxx 25

Xxxxxxx xxxxxx

1.   Xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx zavést iniciativy x xxxxxx xxx trhem xxxxxxxx xx sdílení xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx koordinuje Komise.

2.   Pro xxxxx xxxxxxxx 1 Xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx:

x)

xxxxxxx x xxxxxxxxxx programy xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx;

x)

připravuje, xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx projektů, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx společných xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

3.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v plném xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2.

Xxxxxx 26

Xxxxxxxxxx s příslušnými xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx

1.   Xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx spolupracovat s příslušnými xxxxxx třetích xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a technické xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx systémům, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx.

Za xxxxx xxxxxx Komise ve xxxxxxxxxx s členskými státy xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

2.   Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx zemích xxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle čl. 25 odst. 2. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx příslušné xxxxxx v plném xxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX 3

Xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx na xxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxx 27

Xxxxxxxx výrobků, které xxxxxxxx xx trh Xxxxxxxxxxxx

1.   Xxxxxx členských xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxx Xxxxxxxxxxxx, xxxx nezbytné xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v čl. 19 xxxx. 1, než xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx.

2.   Xxxxx je v členském xxxxx xxxx než xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx dozor nad xxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx tyto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vzhledem x xxxxxx xxxxxx a jiným xxxxxxxx.

3.   Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx hranicích pozastaví xxxxxxxxxx daného xxxxxxx xx volného xxxxx xx xxx Xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx:

x)

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx udávají důvod xxxxxxxx xx, xx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, životní xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx uvedený x xxxxxx 1;

x)

x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx elektronická xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxx v souladu x xxxxxx xxxxxxxx;

x)

xx xxxxxxx xxxx nesprávným xxxx xxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxx xxxxxxxx XX.

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx takovém xxxxxxxxxxx xxxxxx dozoru xxx xxxxx.

4.   X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zkáze usilují xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx největší xxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx požadavky, xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx skladováním xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx, xxxx slučitelné xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx výrobků.

5.   Xxx xxxxx tohoto xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx hranicích xxxxxxx xxxxxx 24, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx právních xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 28

Xxxxxxxxxx xxxxxxx

1.   Výrobek, jehož xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na vnějších xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx 27, xxxx xxxxxxxxx, xxxxx do xxx pracovních xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dozoru xxx trhem, xx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

2.   Xxxxxx-xx orgány xxxxxx xxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vážné xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxx tento xxxxxxx propuštěn za xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx takové xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 29

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

1.   Xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxx xxx trhem, xx výrobek xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx zabraňující xxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx na xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx a na xxxxxxx xxxxxxx důležité xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx elektronicky, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx:

„Nebezpečný výrobek – xxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx – xxxxxxxx (XX) č. 765/2008“.

2.   Xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxx xxx trhem, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx v souladu x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Společenství, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx.

Xxxxx je xxxxxxx xx trh xxxxxxxx xxxxx prvního xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx dozoru xxx trhem orgány xxxxxxxxxxx kontroly xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx oběhu x xxx xx xxxxxxx ke xxxxx přiloženou k výrobku x xx všechny xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx do samotného xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx poznámku:

„Xxxxxxx xxxx xx shodě – xxxxxxxxxx do xxxxxxx oběhu není xxxxxxxx – xxxxxxxx (XX) č. 765/2008“.

3.   Xx-xx výrobek xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxx xxxxx xxxxx než xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx oběhu x xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx orgány xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx dokumenty xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx.

4.   Xxxxxx členských xxxxx xxxxx zničit xxxx xxxxx učinit nepoužitelnými xxxxxxx, které xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, považují-li xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx.

5.   Xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx hranicích informace x xxxxxxxxx, u kterých bylo xxxxxxxx xxxxx riziko xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 1 a 2.

XXXXXXXX XX

XXXXXXXX CE

Xxxxxx 30

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx XX

1.   Xxxxxxxx XX xxx xxxxxxxxxx pouze xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2.   Označení XX, xxx xx popsáno x xxxxxxx XX, xx smí xxxxxxxx pouze xx xxxxxxx, u kterých xx xxxx xxxxxxxxx stanoveno xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, x xx xxxxx xxxx xxxxxxx připojeno xxx xxxxx.

3.   Xxxxxxxxxx označení XX xxxx xxx, xx xxxxxxxx CE xxxxx xxxxxxxx, výrobce xxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxx odpovědnost xx xxxxx xxxxxxx se všemi xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxxx upravují xxxx připojování.

4.   Xxxxxxxx XX xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx shodu výrobku x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů Společenství, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

5.   Xx zakázáno připojovat xx xxxxxxx označení, xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx by xxxxx xxxxxx třetí xxxxxx x xxxx, pokud jde x xxxxxx nebo tvar xxxxxxxx XX. Jakékoliv xxxx xxxxxxxx xxxx xxx k výrobku připojeno xx xxxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxx snížena xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a význam xxxxxxxx XX.

6.   Aniž je xxxxxx článek 41, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx XX x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx nesprávného xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx rovněž stanoví xxxxxx xx porušení, xxxxxx trestních xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a účinně xxxxxxxxx xx nesprávného xxxxxxxxx.

XXXXXXXX X

XXXXXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXXXXXX

Xxxxxx 31

Xxxxxxx sledující cíl xxxxxxxx evropského xxxxx

Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx 14 xx xxxxxxxx xx xxxxxxx, který xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zájmu xx xxxxxx xxxxxx 162 xxxxxxxx Xxxxxx (ES, Xxxxxxx) x. 2342/2002 xx xxx 23. xxxxxxxx 2002 x xxxxxxxxxxx pravidlech x xxxxxxxx Xxxx (ES, Euratom) x. 1605/2002 (12).

Xxxxxx 32

Xxxxxxxx způsobilé k financování xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx

1.   V souvislosti x xxxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx financovat xxxx xxxxxxxx:

x)

tvorbu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx systémů xxxxxxxxx x xx. 13 odst. 3;

b)

xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx uznaného xxxxx xxxxxx 14, xxxx xxxx koordinace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx informací xxxxxxxxxxx stranám x xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k pokynům x xxxxxxx xxxxxxxxxx, oznamování orgánů xxx posuzování shody Xxxxxx, posuzování shody x xxxxx xxx xxxxx;

d)

xxxxxxxx xxxxxxxxxx srovnání xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

e)

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxx xxxxxx jí xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx dozoru xxx trhem, xxxxxx xxxxxxxxxxx skupin xxxxxxx xxxxxxxxxx, při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v rámci xxxxxx xxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxx přípravných xx xxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx s prováděním xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, jako xxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx, srovnávací xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, výzkumná xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx vzdělávání, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx shody; a také xxxxxxx a podobné xxxxxxxx x xxxxxxx evropského xxxxxx xxx trhem;

g)

xxxxxxxx prováděné x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, spolupráce x xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx a zlepšení xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx posuzování xxxxx, xxxxx nad xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx Společenství x xx mezinárodní xxxxxx.

2.   Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx. 1 xxxx. x) xxxx Společenství xxxxxxxxxx xxxxx poté, xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx 5 xxxxxxxx 98/34/XX xxxxxxxxxxx ohledně xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx předloženy x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 14 tohoto xxxxxxxx.

Xxxxxx 33

Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx orgánu uznanému xxxxx xxxxxx 14 xx provádění činností xxxxxxxxx x xxxxxx 32.

Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx jiným xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedených x xxxxxx 32 kromě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 34

Xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx prostředky přidělené xx činnosti xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgán x xxxxxx xxxxxxxx finančního xxxxx.

Xxxxxx 35

Xxxxxxxx opatření

1.   Financování xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx:

x)

xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 14, x xx xxx xxxxx k předkládání xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 32 xxxx. 1 xxxx. x) xx g), pro xxxxx lze xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x)

xxxxx subjektům x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx veřejných xxxxxxx, x xx xx xxxxxxxxx činností xxxxxxxxx x xx. 32 odst. 1 xxxx. x) xx g).

2.   Činnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxx uznaného xxxxx xxxxxx 14 xxxxxxx x xx. 32 xxxx. 1 xxxx. x) xxx xxxxxxxxxx xx základě xxxxxx na provozní xxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxx náklady xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx poskytnutí xxxxxxxxxxx nesnižují.

3.   Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx paušální xxxxx režijních xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx 10 % xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nákladů xx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx hrazeny xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx náklady financovaného x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx.

4.   Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx pro granty xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 14 xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, které xxxxxxxx Komise s tímto xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx (ES, Xxxxxxx) x. 2342/2002. X xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Evropský xxxxxxxxx x Xxxx.

Xxxxxx 36

Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx

1.   Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx určené xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx financování xxxxxxxx xxxxxxxxxx shody, xxxxxxxxxx a dozoru nad xxxxx mohou xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, inspekcemi, xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxx xx studiemi, xxxxxxxx, informačními x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx s informačními sítěmi xxx výměnu xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx administrativní x xxxxxxxxxx xxxxx, které xxxx Xxxxxx používat xxx xxxxxxxx posuzování xxxxx x xxxxxxxxxx.

2.   Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx financovaných Xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx a do 1. xxxxx 2013 a poté každých xxx xxx o výsledcích xxxxxx xxxxxxxxx informuje Xxxxxxxx parlament x Xxxx.

Xxxxxx 37

Xxxxxxx xxxxxxxxxx zájmů Xxxxxxxxxxxx

1.   Xxxxxx zajistí, xxx xxxx finanční xxxxx Xxxxxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx rozhodnutí chráněny xxxxxx xxxxxxxxxxx preventivních xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a jinému xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, dále pomocí xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a v případě, že xxxx xxxxxxxx nesrovnalosti, xxxx xxxxxx účinných, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx sankcí x xxxxxxx s nařízením Xxxx (XX, Xxxxxxx) x. 2988/95 xx xxx 18. prosince 1995 x xxxxxxx finančních xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (13), xxxxxxxxx Xxxx (XX, Xxxxxxx) x. 2185/96 xx xxx 11. listopadu 1996 x xxxxxxxxxx a inspekcích na xxxxx prováděných Xxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxxxxxxx zájmů Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx proti podvodům x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx (14) x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 1073/1999 xx xxx 25. května 1999 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Evropským xxxxxx pro boj xxxxx xxxxxxxx (XXXX) (15).

2.   X xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx pojmem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v čl. 1 xxxx. 2 xxxxxxxx (ES, Xxxxxxx) x. 2988/95 xxxxxx xxxxx xxxxxxxx právního xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxx každé xxxxxxxx smluvních xxxxxxx xxxxxxxxxxx z jednání xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx je xxxx by xxxx xxx poškozen xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, a to xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

3.   Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx na základě xxxxxx nařízení obsahují xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx prováděné Xxxxxx xxxx jí xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxx, xxxxx lze x xxxxxxx xxxxxxx provést xx xxxxx.

XXXXXXXX XX

XXXXXXXXX USTANOVENÍ

Článek 38

Xxxxxxxxx xxxxxx

X xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Komise xxxxxxxxx xxxxxxxxx pokyny xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 39

Xxxxxxxxx ustanovení

Osvědčení o akreditaci xxxxxx před 1. xxxxxx 2010 mohou zůstat xxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxx platnosti, avšak xx xxxx xxx xx 31. xxxxxxxx 2014. Xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx prodloužení xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 40

Xxxxxxx a zprávy

Komise předloží xx 2. xxxx 2013 Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx nařízení, směrnice 2001/95/XX x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx nad xxxxx. Xxxx xxxxxx xxxx zejména xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx v oblasti xxxxxx nad trhem. Xxxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx úpravy x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kapitoly III xxxxxx xxxxxxxx na všechny xxxxxxx.

Xx 1. ledna 2013 x xxxx xxxxxxx xxx xxx Komise ve xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a předloží Evropskému xxxxxxxxxx x Xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx nařízení.

Xxxxxx 41

Xxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx sankcí xx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx dopustil xxxxx xxxxxxxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxxx nařízení. Členské xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Komisi do 1. xxxxx 2010 a neprodleně xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 42

Xxxxx xxxxxxxx 2001/95/ES

X xxxxxx 8 xxxxxxxx 2001/95/XX xx odstavec 3 xxxxxxxxx tímto:

„3.   V případě xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx vážné xxxxxx, přijmou xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx přiměřená xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx. 1 xxxx. x) xx f). Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx jednotlivě xxxxx xxxxxx věci x xxxxxx xxxxxx x xxxxx pokyny xxxxxxx x xxxx 8 xxxxxxx XX.“

Xxxxxx 43

Xxxxxxx

Xxxxxxxx (EHS) x. 339/93 xx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxx 1. ledna 2010.

Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxx xx toto nařízení.

Xxxxxx 44

Xxxxx v platnost

Xxxx nařízení xxxxxxxx v platnost dvacátým xxxx xx vyhlášení x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx xx ode xxx 1. xxxxx 2010.

Xxxx nařízení xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx členských státech.

Ve Xxxxxxxxxx xxx 9. xxxxxxxx 2008.

Xx Xxxxxxxx parlament

předseda

X.-X. XÖXXXXXXX

Xx Xxxx

předseda

X.-X. JOUYET


(1)  Úř. věst. X&xxxx;120, 16.5.2008, x.&xxxx;1.

(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx 21. února 2008 (xxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx věstníku) x&xxxx;xxxxxxxxxx Xxxx ze dne 23.&xxxx;xxxxxx 2008.

(3)  Viz xxxxxx 82 x&xxxx;xxxxx xxxxx Úředního xxxxxxxx.

(4)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;11, 15.1.2002, x.&xxxx;4.

(5)  Úř. věst. X&xxxx;145, 31.5.2001, x.&xxxx;43.

(6)  Úř. věst. L 281, 23.11.1995, x.&xxxx;31. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx (ES) x.&xxxx;1882/2003 (Xx.&xxxx;xxxx. L 281, 23.11.1995, s. 31).

(7)  Úř. věst. X&xxxx;8, 12.1.2001, x.&xxxx;1.

(8)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. L 40, 17.2.1993, x.&xxxx;1. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (ES) x.&xxxx;1791/2006 (Úř. věst. X&xxxx;40, 17.2.1993, s. 1).

(9)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;248, 16.9.2002, x.&xxxx;1. Xxxxxxxx naposledy xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) x.&xxxx;1525/2007 (Úř. věst. X&xxxx;248, 16.9.2002, x.&xxxx;1).

(10)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. L 204, 21.7.1998, x.&xxxx;37. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx 2006/96/XX (Xx.&xxxx;xxxx. L 204, 21.7.1998, x.&xxxx;37).

(11)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. L 302, 19.10.1992, x.&xxxx;1. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nařízením (XX) x.&xxxx;1791/2006 (Úř. věst. L 302, 19.10.1992, x.&xxxx;1).

(12)  Úř. věst. L 357, 31.12.2002, x.&xxxx;1. Xxxxxxxx naposledy xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX, Xxxxxxx) x.&xxxx;478/2007 (Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;357, 31.12.2002, x.&xxxx;1).

(13)  Úř. věst. X&xxxx;312, 23.12.1995, x.&xxxx;1.

(14)  Úř. věst. X&xxxx;292, 15.11.1996, x.&xxxx;2.

(15)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;136, 31.5.1999, x.&xxxx;1.


XXXXXXX X

Xxxxxxxxx na orgán xxxxxx xxxxx xxxxxx 14

1.

Xxxxx xxxxxx podle xxxxxx 14 tohoto xxxxxxxx, xxxx jen „xxxxx“, xxxx xxx xxxxxx xx Společenství.

2.

Xxxxx xxxxxx orgánu xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx členy, x xx xx předpokladu, xx xxxxxxxx xxxxxxxx a cíle xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xx, xxxxx byly xxxxxxxxx x Xxxxxx v rámcové xxxxxx.

3.

Xxxxx xxxxxxx konzultace xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

4.

Orgán xxxxxxxx svým xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx článků 10 a 11.

5.

Xxxxx spolupracuje x Xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx.


XXXXXXX&xxxx;XX

Xxxxxxxx XX

1.

Xxxxxxxx CE xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx „XX“ x&xxxx;xxxxx xxxxx:

2.

Xxxxx xx xxxxxxxx XX xxxxxxxx xxxx zvětšeno, xxxx být zachovány xxxxxxxx dané xxxxxxx xx obrázku xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;1.

3.

Xxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx být xxxxxxxx XX xxxxxxx 5&xxxx;xx vysoké.