Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXX XXXX (XX) x. 309/2007

xx xxx 19. xxxxxx 2007,

xxxxxx xx xxxx finanční xxxxxxxx xx xxx 27. xxxxxx 2003 xxx 9. xxxxxxxx xxxxxxxxx fond

RADA XXXXXXXX XXXX,

x xxxxxxx na Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství,

s xxxxxxx xx Xxxxxx x xxxxxxxxxxx mezi xxxxx xxxxxxx afrických, xxxxxxxxxx x tichomořských států xx xxxxx xxxxxx x Evropským xxxxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx xxxxx xx straně xxxxx, xxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxx 23. xxxxxx 2000 (1) (xxxx xxx „dohoda XXX-XX“),

x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxx XXX-XX x. 5/2005 xx xxx 25. xxxxxx 2005 x přechodných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx podpisu xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx XXX-XX xx dne xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx (2),

x xxxxxxx na xxxxxxxxxx Xxxx 2001/822/XX xx xxx 27. xxxxxxxxx 2001 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx k Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx („xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zámoří“) (3),

s xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx x Radě, x xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxx x partnerství mezi xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxx společenstvím a xxxx xxxxxxxxx státy, xxxxxxxxx v Xxxxxxx (Xxxxx) xxx 23. xxxxxx 2000, a x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x územím, xxx xxxxx platí čtvrtá xxxx Xxxxxxx x XX (4) (xxxx jen „xxxxxxx xxxxxx“), x xxxxxxx xx xxxxxx 31 xxxxxxx dohody,

s xxxxxxx xx návrh Xxxxxx,

x ohledem xx xxxxxxxxxx Účetního xxxxx (5),

xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

xxxxxxxx k xxxxx xxxxxxx:

(1)

Xxx 27. března 2003 xxxxxxx Xxxx xxxxxxxx nařízení pro 9. xxxxxxxx rozvojový xxxx (6), xxxxx xxxxx xxxxxx rámec xxxxxxxxxx xxxxxx 9. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu (XXX).

(2)

Xxxxxxxx xxxxxx nařízení xx xxxxxxxx Xxxx (XX, Xxxxxxx) x. 1605/2002 xx dne 25. xxxxxx 2002, xxxxxx xx xxxxxxx finanční xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx Evropských společenství (7) (xxxx xxx „souhrnné xxxxxxxx xxxxxxxx“).

(3)

Xxxxxxxxxx Rady xxxxxxxx AKT-ES x. 2/2002 xx dne 7. xxxxx 2002 x xxxxxxxxx článků 28, 29 a 30 xxxxxxx XX xxxxxx z Xxxxxxx (8) xxxxxxxxx xxxxxx předpisy x obecné xxxxxxxx xxx zadávání xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu, xxxxx x xxxxxxxx upravující xxxxxxx, smírčí x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4)

Xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx x úvahu xxxxxxxxx změny přílohy XX pozměněné xxxxxx XXX-XX, které xxxxx xxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxx xx xxxxxx předpisy Xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx by xxxx xxx xxxxxxxxxx formou xxxxxx na xxxxxxx XX v článcích 74, 76, 77 x 78 xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro 9. XXX.

(5)

Xxxx změny x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (XX, Euratom) x. 1995/2006, kterým xx xxxx xxxxxxxx (ES, Xxxxxxx) x. 1605/2002, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxx x xxxxx, aby se xxxxxxxxx xxxxxxxxx 9. XXX.

(6)

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx 9. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx proto xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

XXXXXXX TOTO XXXXXXXX:

Xxxxxx 1

Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 27. xxxxxx 2003 xxx 9. evropský rozvojový xxxx xx xxxx xxxxx:

1.

X xxxxxx 13 xx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxx:

„1.   X xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx finanční xxxxxx xxxxxx XXX x xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx stanovenými x xxxxxxxxxx 2, 3 x 4, xxxx xx xxxxxxx svěřování xxxxxxxxxxx xxxxx subjektům xxxxxxxx x xx. 14 xxxx. 3.“

2.

V xx. 14 odst. 1 xx xxxxxxxx xxxx pododstavec, xxxxx xxx:

„Xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 2 až 7 xxxxxx článku x článku 15 xx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xxx xxxx zbývající úkoly xxxxxxx xxxxxxxxx uvedeným x xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxx.“

3.

V čl. 14 xxxx. 3 xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx zní:

„Komise xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Radu x xxxxxx případech x xxxxxxxxxx poskytnutím xxxxxxxxxxx odůvodnění xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.“

4.

V xx. 54 xxxx. 3 se xxxxx xxxxxxxxxxx nahrazuje tímto:

„Komise xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx zdrojů XXX x xxxxxxxx, xxx odpovědná xxxxxxxxxxx xxxxx:

x)

xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 80 xxxx. 4;

x)

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.“

5.

X xx. 74 xxxx. 1 se xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto:

„Postupy xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx operací xxxxxxxxxxxxx x XXX xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxx státům XXX xxxx stanoveny x xxxxxxx IV xxxxxx XXX-XX.“

6.

Xxxxxx 76, 77 x 78 se xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 76

X xxxxxxx xxxxxxxxx přenesených xx Xxxxxx xxxxxxx XXX-XX x v xxxxxxx x podmínkami xxxxxxxxxxx v xxxxxxx XX xxxxxxx dohody xxxxxxx Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx řízeních x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx z XXX s xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, rovného xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx.

Článek 77

V xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx Komisi dohodou XXX-XX xxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx souhrnného xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx databáze obsahující xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx XX xxxxxx XXX-XX xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x operacemi financovanými x ERF.

Xxxxxx 78

X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxx dohodou XXX-XX a x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x příloze XX xxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k tomu, xxx xxxxxxxxxxx nabídková xxxxxx byla xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxx věstníku Xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxx.“

7.

Nadpis xxxxx X xx xxxxxxxxx xxxxx:

 

„XXXXX XXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX“.

8.

Xxxxxx 80 xx nahrazuje xxxxx:

„Xxxxxx 80

1.   Tato xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 24 xxxxxxx XX xxxxxx AKT-ES. Xxxxxxx xx xxxxxxx také xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx.

2.   X xxxxxxx xxxxxxx zakázek xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx institucí xxxxxxxxxxx xxxxx xx států XXX.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx vybavení xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxx prostředky, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx požadované xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx AKT xxxx z xxxxxxxxx xxxxx AKT. Xxxxx Xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x na xxxxxxx xxxxxx týkající se xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx omezené xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zakázky x xxxxxxx s xxxxxx x druhým xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx účtů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zálohových xxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx schvalující xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx.

3.   V xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxx xx. 73 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxx úkolů xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx programů xxxxxxxxxxxxx subjekty příslušného xxxxx xx států XXX nebo soukromoprávní xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx XXX. V xxxxxxxxxx případech převezme xxxxxxxxx xxxxx odpovědnost xx xxxxxx x xxxxxxxxx programu xxxx xxxxxxxx xxxxx vnitrostátní xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxx postoupené úkoly xxxx patřit oprávnění xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xx provádění xxxxx xxxxxx nebo na xxxx příslušného xxxxx xxxx xxxxx XXX.

4.   Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx zakázky xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxxxx (xxxx xxx ‚xxxxx xxxxxxxx‘). Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx zdroje, rozpočet x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx prováděcí xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx období přímo x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx zakázek xxxxxxx xxxxxxxxxx účtů x xxxxxx podle xxxxxxxx 2 x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, x xxxxxxxx jej xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx programu xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osoba Xxxxxx.

5.   Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 4 odpovídají postupy xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx XX x XX.

6.   Dohody x financování xxxxx xx. 51 xxxx. 3 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o realizaci xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.“

9.

Xxxxxx 81 xx xxxx xxxxx:

x)

xxxxxx xxxx se xxxxxxxxx tímto:

„X případě xxxxxxxxx decentralizovaných xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx. 73 xxxx. 1 xxxx. x) dohodu o xxxxxxxxx pravomocí, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx subjekt xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx XXX xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx veřejné xxxxxx, xxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx zajistí, xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx:“;

x)

xxxxxxx x) se xxxxxxxxx xxxxx:

„b)

xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx přenesených xx xxxxxxx subjekt x xxxxxxxxx, xxxxx nadále xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx;“;

x)

xxxxxxx d) se xxxxxxxxx tímto:

„x)

možnost xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx, xxx poskytnutí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx dotyčným xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x);“.

Xxxxxx 2

Toto xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx v Xxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx.

Použije xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx vnitřní xxxxxx.

X Xxxxxxx xxx 19. března 2007.

Xx Xxxx

xxxxxxxx

Xxxxx XXXXXXXX


(1)  Úř. věst. X 317, 15.12.2000, x. 3. Dohoda xx xxxxx dohody xx xxx 25. xxxxxx 2005 (Xx. xxxx. X 317, 15.12.2000, x. 3).

(2)  Úř. xxxx. L 287, 28.10.2005, s. 1.

(3)  Úř. věst. X 314, 30.11.2001, x. 1.

(4)  Úř. xxxx. L 317, 15.12.2000, x. 355.

(5)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. C 12, 17.1.2003, x. 19.

(6)  Úř. xxxx. X 83, 1.4.2003, x. 1.

(7)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. X 248, 16.9.2002, s. 1. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx (ES, Xxxxxxx) x. 1995/2006 (Xx. věst. X 248, 16.9.2002, x. 1).

(8)  Úř. věst. L 320, 23.11.2002, s. 1.