Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X&xxxx;XXXX (ES) x.&xxxx;1893/2006

xx xxx 20.&xxxx;xxxxxxxx 2006,

xxxxxx xx xxxxxx statistická xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx činností XXXX Xxxxxx 2 x&xxxx;xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx Xxxx (EHS) x.&xxxx;3037/90 a některá xxxxxxxx XX x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(Xxxx s významem xxx XXX)

XXXXXXXX XXXXXXXXX X&xxxx;XXXX XXXXXXXX XXXX,

x&xxxx;xxxxxxx xx Xxxxxxx o založení Evropského xxxxxxxxxxxx, a zejména xx xx. 285 xxxx. 1 této xxxxxxx,

x&xxxx;xxxxxxx xx návrh Xxxxxx,

x&xxxx;xxxxxxx xx stanovisko Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky (1),

v souladu x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx 251 Xxxxxxx (2),

xxxxxxxx k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Xxxx (EHS) č. 3037/90 (3) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx klasifikaci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxx jen „XXXX Xxx. 1“ xxxx „XXXX Xxx. 1.1“).

(2)

Xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx rozvoje x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, která xx xxxx nazývat XXXX Xxxxxx 2 (dále xxx „XXXX Rev. 2“).

(3)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx NACE Rev. 2, xx xxxxxxxx xxxxxx v průběžném xxxxx Xxxxxx modernizovat xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx; xx XXXX Xxx. 2 xx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx hospodářskému xxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xx xxxxxx členských xxxxx.

(4)

Xxxxxxxxx vnitřního xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx, xxxxxxxxx a zveřejňování statistik xxxxxxxxx států x&xxxx;Xxxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, orgány xxxxxx xxxxxx a všechny xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx ke xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx statistickým xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx, aby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx klasifikace xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5)

Xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx statistiky jsou xxxxxxxx x&xxxx;xxxx, aby xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx konkurenceschopnost, a jsou xxxxxxxx pro xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hospodářské xxxxxxx.

(6)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx společné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ekonomických xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx údajů. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx informací x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx, xxxx vyžaduje xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, je xxxxx xxx tehdy, xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx činností xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx.

(7)

Xx xxxxxxxx xxxxxxxx, že x&xxxx;xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx mohou xxxxxxx státy xx xxxxx xxxxxxxxx klasifikací xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(8)

Xxx dosažení xxxxxxxxxxx srovnatelnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx nezbytné, xxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx Společenství používaly xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx standardní xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXXX Xxx. 4 přijatou Xxxxxxxxxxxx xxxxxx OSN.

(9)

Při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, aby xxx Xxxxxx xxxxxxxxx Výbor xxx statistické programy, xxxxxxx xxxxxxxxxxx 89/382/XXX, Xxxxxxx (4), xxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxx vzniklých xxx zavádění NACE Xxx. 2, při xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;XXXX Xxx.&xxxx;1 xx XXXX Xxx.&xxxx;2 x&xxxx;xxx xxxxxxxx budoucích xxxx NACE Xxx.&xxxx;2.

(10)

Xxxxxxxx Xxxx (EHS) č. 2186/93 (5) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx statistické xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx s harmonizovanými xxxxxxxxxx, ukazateli, xxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx.

(11)

X&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx je nutné xxxxxx různé xxxxxx xx NACE Xxx.&xxxx;1 x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (XXX) č. 3037/90, xxxxxxxx Xxxx (XXX) x.&xxxx;3924/91 xx dne 19.&xxxx;xxxxxxxx 1991 o zavedení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx Společenství (6), xxxxxxxx Xxxx (ES, Xxxxxxx) x.&xxxx;58/97 xx xxx 20.&xxxx;xxxxxxxx 1996 o strukturální xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (7), nařízení Xxxx (XX) č. 1165/98 xx dne 19. května 1998 x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (8), xxxxxxxx Xxxx (XX) x.&xxxx;1172/98 ze dne 25.&xxxx;xxxxxx 1998 x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (9), xxxxxxxx Rady (XX) x.&xxxx;530/1999 xx xxx 9.&xxxx;xxxxxx 1999 x&xxxx;xxxxxxxxxxxx statistice xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx práce (10), xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;2150/2002 xx xxx 25.&xxxx;xxxxxxxxx 2002 x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx (11), nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;450/2003 xx xxx 27. února 2003 x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xxxxx (12), xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) č. 48/2004 xx dne 5.&xxxx;xxxxxxxx 2003 x&xxxx;xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx průmyslu za xxxxxxxxxx roky 2003–2009 (13), xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx (XX) č. 808/2004 xx xxx 21. dubna 2004 x&xxxx;xxxxxxxxxx Společenství x&xxxx;xxxxxxxxxx společnosti (14) a nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) x.&xxxx;1552/2005 xx xxx 7. září 2005 x&xxxx;xxxxxxxxxxxx odborného xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx (15).

(12)

Xxxx xxxxxxxxx xx XXXX Xxx.&xxxx;2 xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx předpisů Společenství xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xx xx xxxxxxxx, totiž xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 2223/96 xx xxx 25.&xxxx;xxxxxx 1996 x&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a regionálních xxxx xx Společenství (16), xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;138/2004 xx xxx 5. prosince 2003 x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx Xxxxxxxxxxxx (17) x&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 184/2005 xx xxx 12. ledna 2005 x&xxxx;xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx službami x&xxxx;xxxxxxx zahraničních xxxxxxxx (18).

(13)

Xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx by xxxx xxx xxxxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxxxxxxx Rady 1999/468/XX xx dne 28.&xxxx;xxxxxx 1999 x&xxxx;xxxxxxxxx xxx xxxxx prováděcích xxxxxxxxx xxxxxxxxx Komisi (19).

(14)

Zejména je xxxxx zmocnit Xxxxxx xx změně xxxx xxxxxxxx XXXX Xxx.&xxxx;2 xx xxxxxx zohlednění xxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx jiným hospodářským x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Jelikož xxxx opatření xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx než xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxx doplnit xxxx xxxxxxxx o nové xxxx xxx podstatné prvky, xxxx by xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx postupem x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx 5x rozhodnutí 1999/468/XX.

(15)

Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx vytvoření harmonizovaných xxxxx, xxxxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x&xxxx;xxxxx jej xxxx xxx lépe xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v souladu se xxxxxxx xxxxxxxxxxxx stanovenou x&xxxx;xxxxxx 5 Smlouvy. X&xxxx;xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx stanovenou x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx toho, xx xx xxxxxxxx xxx dosažení tohoto xxxx.

(16)

Xxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

XXXXXXX XXXX XXXXXXXX:

XXXXX X

XXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxx 1

Předmět x xxxxxx xxxxxxxxxx

1.   Xxxx xxxxxxxx xxxxxx společnou statistickou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxx společenství, dále xxxxxxxx jako „XXXX Xxx. 2“. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a Společenství x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a tím x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx statistik.

2.   Toto xxxxxxxx xx vztahuje xxxxx xx používání xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx účely.

Xxxxxx 2

XXXX Xxx. 2

1.   XXXX Rev. 2 xx xxxxxxx

x)

xxxxx úrovní, xxxxx položky xxxx xxxxxxxx alfabetickým xxxxx (xxxxx),

x)

xxxxxx úrovní, xxxxx xxxxxxx xxxx označeny xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxxxx),

x)

xxxxx úrovní, xxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx číselným xxxxx (xxxxxxx),

x)

xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx označeny xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxxx).

2.   XXXX Xxx. 2 xx xxxxxxxx x xxxxxxx X.

Xxxxxx 3

Xxxxxxx XXXX Rev. 2

Xxxxxx xxxxxxx NACE Xxx. 2 xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx ekonomických xxxxxxxx.

Xxxxxx 4

Xxxxxxx klasifikace ekonomických xxxxxxxx

1.   Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx členských xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx XXXX Xxx. 2 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx z ní vychází.

2.   Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zavést xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxx používat xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxx nejvyšší xxxxxx obsahuje xxxxx xxxxxx buď xxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxxxxxx xxxxxx NACE Rev. 2, xxxx položky představující xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx XXXX Xxx. 2.

3.   Členské xxxxx zašlou Komisi xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxx těchto návrhů x xxxxxxxxx 2 do xxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxx schválené xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx informaci xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx členských xxxxx musí xxxxxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxx xxxxxxxxxxx a NACE Xxx. 2.

4.   Xxxxxx xxxx x xxxxxxx neslučitelnosti xxxxxxxxx xxxxxxx NACE Xxx. 2 s vnitrostátní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx NACE Xxx. 2 xxxxxxxxxxx sektoru.

Pro xxxxxxxx xxxxxxxx povolení xxxx xxxxxxx členský xxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nezbytné x xxxxxxxxx xxxxxxx. Komise xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx odstavec 2 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx agregované xxxxxxx xxxxxxxx xx XXXX Rev. 2.

5.   Xxxxxx společně x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 4, aby xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 5

Xxxxxxxx Xxxxxx

Xxxxxx xx xxxxxxxxxx s členskými xxxxx xxxxxxx rozšiřování, xxxxxxxxx x xxxxxxx NACE Rev. 2. xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

x)

xxxxxxxxxxx, aktualizace x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k NACE Xxx. 2;

x)

xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx klasifikaci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x XXXX Xxx. 2;

x)

xxxxxxxxxx převodníků xxxx XXXX Xxx. 1.1 a NACE Xxx. 2 a mezi XXXX Xxx. 2 x XXXX Xxx. 1.1;

x)

xxxxx x xxxxxxxx provázanosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a ekonomickými klasifikacemi.

Xxxxxx 6

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

1.   Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k provedení XXXX Xxx. 2 xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 7 xxxx. 2:

x)

xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx XXXX Xxx. 2, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, x

b)

technická xxxxxxxx, xxxxx zajistí xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x XXXX Xxx. 1.1 na XXXX Xxx. 2, zejména x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx přerušení v časových xxxxxx, xxxxxx dvojího xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx časových xxx.

2.   Xxxxxxxx xxxxxxxx xx XXXX Xxx. 2, kterými xx xxxx nebo xxxxxxxx xxxx než xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx níže xxxxxxx xxxxx, se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx postupem x xxxxxxxxx xxxxx čl. 7 xxxx. 3:

x)

xxxxxxxxx technický xxxx hospodářský xxxxx;

b)

xxxxxxxxxxx XXXX Rev. 2 xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

3.   Je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx XXXX Xxx. 2 xxxx xxxxxxxxxx náklady, x xxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx v rozumných xxxxxx.

Xxxxxx 7

Xxxxx

1.   Xxxxxx je nápomocen Xxxxx pro statistické xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx 89/382/XXX, Xxxxxxx.

2.   Xxxxxxxx-xx xx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx v článcích 5 x 7 xxxxxxxxxx 1999/468/XX x xxxxxxx xx xxxxxx 8 xxxxxxxxx rozhodnutí.

Doba stanovená x xx. 5 xxxx. 6 xxxxxxxxxx 1999/468/XX xx xxx xxxxxx.

3.   Xxxxxxxx-xx xx na tento xxxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx x xx. 5x xxxx. 1 xx 4 x xxxxxx 7 rozhodnutí 1999/468/ES x xxxxxxx xx xxxxxx 8 xxxxxxxxx rozhodnutí.

Xxxxxx 8

Xxxxxxxx XXXX Xxx. 2.

1.   Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nařízení (XXX) x. 2186/93 se xxxxxxxxxxx xxxxx NACE Rev. 2.

2.   Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx ekonomických xxxxxxxx xxxxxxxxxxx od 1. xxxxx 2008 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx státy xx xxxxxxx NACE Xxx. 2 xxxx národní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx činností, xxxxx z ní vychází, xxxxx článku 4.

3.   Xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxxx statistiky, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (ES) x. 1165/98, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx upravuje xxxxxxxx (XX) x. 450/2003, xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx XXXX Xxx. 2 xx 1. xxxxx 2009.

4.   Odstavec 2 xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx:

a)

xxxxxxxxx xxxxxxxxx účtů podle xxxxxxxx (XX) x. 2223/96;

x)

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx účtu xxxxx xxxxxxxx (XX) x. 138/2004;

c)

statistik xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, mezinárodního obchodu xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx (XX) x. 184/2005.

XXXXX II

XXXXX SOUVISEJÍCÍCH XXXXXXXX XXXXXXXX

Článek 9

Xxxxx xxxxxxxx (XXX) x. 3037/90

Články 3, 10 a 12 xxxxxxxx (XXX) č. 3037/90 xx xxxxxxx.

Xxxxxx 10

Xxxxx xxxxxxxx (EHS) x. 3924/91

Xxxxxxxx (XXX) x. 3924/91 xx mění takto:

1)

Xxxxx „XXXX Rev. 1“ xx x xxxxx textu nahrazuje xxxxxxx „XXXX Xxx. 2“.

2)

V článku 2 xx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxx:

„1.   Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 1 se provádí x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx X x X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxx společenství (XXXX Rev. 2).“

Xxxxxx 11

Xxxxx nařízení (ES, Xxxxxxx) x. 58/97

Xxxxxxxx (ES, Xxxxxxx) x. 58/97 xx xxxx xxxxx:

1)

Xxxxx „XXXX Xxx. 1“ xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx „XXXX Xxx. 2“, x xxxxxxxx xxxxxxx 1 oddílu 10 „Zprávy x xxxxxxx studie“, xxxxxxx 3 xxxxxx 5 „Xxxxx sledovaný xxx“ x xxxxxxx 3 xxxxxx 9 „Xxxxxx x xxxxxxx studie“, xxx xx odkaz xx XXXX Xxx.1 xxxxxxxxx.

2)

X xxxxxx 3 xx xxxxxxxx 1 nahrazuje xxxxx:

„1.   Xxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx uvedené x xxxxxxx X xx N a P až X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ekonomických xxxxxxxx v Evropském xxxxxxxxxxxx (XXXX Xxx. 2).“

3)

Přílohy se xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx XX xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 12

Xxxxx nařízení (ES) x. 1165/98

Xxxxxxxx (ES) x. 1165/98 xx xxxx xxxxx:

1)

X xxxxxx 2 xx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„1.   Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx veškeré xxxxx činnosti xxxxxxx x xxxxxxx X xx X x X xx X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ekonomických xxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (XXXX Xxx. 2).“

2)

V článku 17 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx:

„x)

xxxxx xxxxxxxx rok pro xxxxxx řady v NACE Xxx. 2;

x)

xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx 2009, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx XXXX Xxx. 2, úroveň xxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx období.“

3)

Xxxxxxx xx xxxx v souladu x xxxxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 13

Xxxxx xxxxxxxx (ES) x. 1172/98

X xxxxxxxx (XX) x. 1172/98 xx xxxxxx „NACE Xxx. 1“ a „NACE Xxx. 1.1“ x xxxxx xxxxx nahrazují xxxxxxx „XXXX Xxx. 2“.

Xxxxxx 14

Xxxxx xxxxxxxx (XX) x. 530/1999

Xxxxxxxx (ES) x. 530/1999 xx xxxx xxxxx:

1)

Xxxxx „XXXX Xxx. 1“ xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx „XXXX Xxx. 2“.

2)

X xxxxxx 3:

x)

xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„1.   Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx na všechny xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx B (Těžba x xxxxxxxx), X (Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), X (Xxxxxx xxxxxxxxx, plynu, páry x xxxxxxxxxxxxxxx vzduchu), X (Xxxxxxxxxx xxxxx; činnosti xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vodami, xxxxxx x xxxxxxxx), F (Stavebnictví), G (Velkoobchod x xxxxxxxxxx; xxxxxx a údržba xxxxxxxxxx vozidel), X (Xxxxxxx x xxxxxxxxxx), X (Xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx), X (Xxxxxxxxxx a komunikační xxxxxxxx), X (Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx), X (Xxxxxxxx v oblasti nemovitostí), X (Xxxxxxx, vědecké a technické xxxxxxxx), X (Xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), P (Vzdělávání), X (Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx), X (Xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx) x X (Xxxxxxx xxxxxxxx) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ekonomických činností x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (XXXX Xxx. 2).“;

x)

xxxxxxxx 2 xx xxxxxxx.

Xxxxxx 15

Xxxxx nařízení (XX) x. 2150/2002

Xxxxxxxx (XX) x. 2150/2002 xx xxxx xxxxx:

1)

Xxxxx „XXXX Rev. 1“ a „NACE Xxx. 1.1“ xx v celém xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx „XXXX Xxx. 2“.

2)

Xxxxxxx X xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx XX xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 16

Xxxxx nařízení (XX) x. 450/2003

Xxxxxxxx (XX) x. 450/2003 xx xxxx xxxxx:

1)

Výraz „XXXX Xxx. 1“ se x xxxxx textu xxxxxxxxx xxxxxxx „NACE Rev. 2“.

2)

Xxxxxx 3 xx xxxxxxxxx tímto:

„Xxxxxx 3

Oblast xxxxxxxxxx

1.   Xxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v sekcích X xx X XXXX Rev. 2.

2.   O začlenění xxxxxxxxxxxx činností xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx O až S NACE Xxx. 2 do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nařízení xx xxxxxxxx postupem xxxxx čl. 12 xxxx. 2 x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v článku 10.“

3)

Xxxxxx 5 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 5

Xxxxxxxxx x xxxxxx přepočtené xxxxx

1.   Údaje xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx podle XXXX Xxx. 2 xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx 2009 x xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx 31. března, 30. xxxxxx, 30. xxxx x 31. xxxxxxxx xxxxxxx xxxx).

2.   Xxxxxxx státy poskytnou xxxxxx přepočtené xxxxx xx období xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 2000 xx xxxxxx xxxxxxxxx roku 2008. Xxxxxx přepočtené údaje xxxxxxxxx xxx každou xx xxxxx X xx X XXXX Rev. 2 x xxx xxxxxxx nákladů xxxxx xxxxxxx x xx. 4 xxxx. 1.“

4)

X xxxxxx 6 xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxx xxxxx:

„3.   Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx 5 xx Xxxxxx (Xxxxxxxxx) předají xxxxxxxx x xxxxxxx nákladů xxxxx xx první xxxxxxxxx xxxx 2009.“

5)

X xxxxxx 11 xx xxxxxxx c) nahrazuje xxxxx:

„x)

xxxxxxxxx sekcí X xx X XXXX Xxx. 2 (xxxxxx 3);“.

Xxxxxx 17

Xxxxx xxxxxxxx (XX) x. 48/2004

X xxxxxx 3 xxxxxxxx (XX) č. 48/2004 se xxxxx xxxxxxxxxxx nahrazuje xxxxx:

„Xxxx nařízení xx xxxxxxxx xx údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx definován jako xxxxxxx 24.1 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ekonomických xxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (XXXX Xxx. 2).“

Xxxxxx 18

Xxxxx nařízení (XX) x. 808/2004

Xxxxxxx X xxxxxxxx (XX) č. 808/2004 xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx X xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 19

Xxxxx xxxxxxxx (ES) x. 1552/2005

Xxxxxxxx (ES) x. 1552/2005 xx xxxx takto:

1)

Xxxxx „XXXX Rev. 1.1“ xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx „XXXX Rev. 2“.

2)

V článku 2 se xxxxxxx xxxxxxxx 2.

3)

Xxxxxx 4 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„Článek 4

Oblast xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx odborného xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx týkají xxxxxxxxx veškerých xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx X xx N a R až X xxxxxxxxxxx XXXX Rev. 2.“

XXXXX XXX

XXXXXXXXX USTANOVENÍ

Xxxxxx 20

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (XX, Euratom) x. 58/97 xxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxx (Xxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxx statistiky xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxx 2008 xxxxx XXXX Rev. 1.1 a NACE Xxx. 2.

X xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (XX, Xxxxxxx) x. 58/97 xx o seznamu ukazatelů x xxxxxxxxxxx členění, xxxxx xx třeba xxxxxx xxxxx XXXX Xxx. 1.1, xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx 13 uvedeného nařízení.

Xxxxxx 21

Xxxxx x xxxxxxxx

Toto xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx dvacátým xxxx xx xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx xx xxx xxx 1. ledna 2008.

Xxxx xxxxxxxx je xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

X Xxxxxxx dne 20. xxxxxxxx 2006.

Xx Evropský xxxxxxxxx

xxxxxxxx

X. XXXXXXX XXXXXXXXX

Xx Xxxx

xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx

X. KORKEAOJA


(1)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;79, 1.4.2006, x.&xxxx;31.

(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx dne 12.&xxxx;xxxxx 2006 (dosud xxxxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxx) x&xxxx;xxxxxxxxxx Xxxx ze xxx 19.&xxxx;xxxxxxxx 2006.

(3)  Úř. věst. L 293, 24.10.1990, x.&xxxx;1. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;1882/2003 (Xx.&xxxx;xxxx. L 293, 24.10.1990, x.&xxxx;1).

(4)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;181, 28.6.1989, x.&xxxx;47.

(5)  Úř. věst. L 196, 5.8.1993, x.&xxxx;1. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) x.&xxxx;1882/2003.

(6)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;374, 31.12.1991, x.&xxxx;1. Xxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;1882/2003.

(7)  Úř. věst. L 14, 17.1.1997, x.&xxxx;1. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) x.&xxxx;1882/2003.

(8)  Úř. věst. X&xxxx;162, 5.6.1998, x.&xxxx;1. Nařízení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (ES) x.&xxxx;1503/2006 (Xx.&xxxx;xxxx. L 162, 5.6.1998, s. 1).

(9)  Úř. věst. X&xxxx;163, 6.6.1998, x.&xxxx;1. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (ES) x.&xxxx;1882/2003.

(10)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. L 63, 12.3.1999, x.&xxxx;6. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) x.&xxxx;1882/2003.

(11)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;332, 9.12.2002, x.&xxxx;1. Nařízení naposledy xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx (XX) x.&xxxx;783/2005 (Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;332, 9.12.2002, x.&xxxx;1).

(12)  Úř. věst. L 69, 13.3.2003, x.&xxxx;1.

(13)  Úř. věst. X&xxxx;7, 13.1.2004, x.&xxxx;1.

(14)  Úř. věst. L 143, 30.4.2004, x.&xxxx;49.

(15)  Úř. věst. X&xxxx;255, 30.9.2005, x.&xxxx;1.

(16)  Úř. věst. X&xxxx;310, 30.11.1996, x.&xxxx;1. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) x.&xxxx;1267/2003 (Xx.&xxxx;xxxx. L 310, 30.11.1996, x.&xxxx;1).

(17)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;33, 5.2.2004, x.&xxxx;1. Nařízení ve xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x.&xxxx;909/2006 (Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;33, 5.2.2004, x.&xxxx;1).

(18)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;35, 8.2.2005, x.&xxxx;23. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 602/2006 (Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;35, 8.2.2005, x.&xxxx;23).

(19)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;184, 17.7.1999, x.&xxxx;23. Xxxxxxxxxx xx xxxxx rozhodnutí 2006/512/XX (Xx.&xxxx;xxxx. L 184, 17.7.1999, x.&xxxx;23).


XXXXXXX X

XXXX REV. 2

 

 

 

x. x. : xxxxx xxxxxxxxx

*Xxxxxxx

Xxxxx

Xxxxxxx

Xxxxx

 

XXXX

Xxx. 4

 

 

 

XXXXX X – XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXX A RYBÁŘSTVÍ

 

01

 

 

Rostlinná a živočišná xxxxxx, myslivost x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

 

 

01.1

 

Xxxxxxxxx xxxxxx jiných xxx xxxxxxxx

 

 

 

01.11

Xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxx rýže), xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx

0111

 

 

01.12

Pěstování xxxx

0112

 

 

01.13

Pěstování xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx x xxxx

0113

 

 

01.14

Xxxxxxxxx cukrové xxxxxx

0114

 

 

01.15

Pěstování xxxxxx

0115

 

 

01.16

Xxxxxxxxx přadných rostlin

0116

 

 

01.19

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jiných xxx xxxxxxxx

0119

 

01.2

 

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

 

 

 

01.21

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

0121

 

 

01.22

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx ovoce

0122

 

 

01.23

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

0123

 

 

01.24

Xxxxxxxxx jádrového x xxxxxxxxx xxxxx

0124

 

 

01.25

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx

0125

 

 

01.26

Xxxxxxxxx olejnatých xxxxx

0126

 

 

01.27

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx

0127

 

 

01.28

Xxxxxxxxx koření a aromatických, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

0128

 

 

01.29

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx trvalých xxxxxx

0129

 

01.3

 

Množení xxxxxxx

 

 

 

01.30

Xxxxxxx xxxxxxx

0130

 

01.4

 

Živočišná výroba

 

 

 

01.41

Xxxx xxxxxxxx xxxxx

0141*

 

 

10.89

Výroba xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx výrobků j. n.

1079*

 

10.9

 

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

 

 

 

10.91

Výroba xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

1080*

 

 

10.92

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx

1080*

11

 

 

Xxxxxx xxxxxx

 

 

11.0

 

Xxxxxx xxxxxx

 

 

 

11.01

Destilace, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx

1101

 

 

11.02

Xxxxxx xxxx x xxxxxxx hroznů

1102*

 

 

11.03

Xxxxxx xxxxxxxxxx vína a jiných xxxxxxxx xxx

1102*

 

 

11.04

Xxxxxx ostatních xxxxxxxxxxxxxxx kvašených xxxxxx

1102*

 

 

11.05

Xxxxxx xxxx xx xxxxx

1103*

 

 

11.06

Výroba xxxxx

1103*

 

 

11.07

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxxx a ostatních xxx xx xxxxx

1104

12

 

 

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

 

 

12.0

 

Výroba xxxxxxxxxx xxxxxxx

 

 

 

12.00

Xxxxxx tabákových xxxxxxx

1200

13

 

 

Xxxxxx xxxxxxxx

 

 

13.1

 

Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx

 

 

 

13.10

Xxxxxx a spřádání xxxxxxxxxx vláken x xxxxx

1311

 

13.2

 

Tkaní xxxxxxxx

 

 

 

13.20

Xxxxx textilií

1312

 

13.3

 

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

 

 

 

13.30

Xxxxxxx xxxxxx textilií

1313

 

13.9

 

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

 

 

 

13.91

Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx materiálů

1391

 

 

13.92

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků, xxxxx xxxxx

1392

 

 

13.93

Xxxxxx xxxxxxx a kobercových xxxxxxxxx

1393

 

 

13.94

Xxxxxx lan, provazů x xxxxxxxxxx xxxxxxx

1394

 

 

13.95

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx z nich, xxxxx xxxxx

1399*

 

 

13.96

Xxxxxx ostatních xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx textilií

1399*

 

 

13.99

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx j. n.

1399*

14

 

 

Xxxxxx xxxxx

 

 

14.1

 

Xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

 

 

 

14.11

Xxxxxx kožených xxxxx

1410*

 

 

14.12

Xxxxxx pracovních xxxxx

1410*

 

 

14.13

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

1410*

 

 

14.14

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

1410*

 

 

14.19

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a oděvních xxxxxxx

1410*

 

14.2

 

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

 

 

 

14.20

Výroba kožešinových xxxxxxx

1420

 

14.3

 

Xxxxxx xxxxxxxxx a háčkovaných xxxxx

 

 

 

14.31

Xxxxxx pletených x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

1430*

 

 

14.39

Výroba xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx

1430*

15

 

 

Výroba xxxx a souvisejících výrobků

 

 

15.1

 

Xxxxxx x xxxxxx xxxx (xxxxxxxxxx xxxx); výroba brašnářských x xxxxxxxxxxx výrobků; xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx

 

 

 

15.11

Xxxxxx x xxxxxx xxxx (vyčiněných xxxx); xxxxxxxxxx x xxxxxxx kožešin

1511

 

 

15.12

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx

1512

 

15.2

 

Xxxxxx obuvi

 

 

 

15.20

Výroba xxxxx

1520

16

 

 

Xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx; výroba xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx výrobků

 

 

16.1

 

Výroba pilařská x xxxxxxxxxx xxxxx

 

 

 

16.10

Výroba xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx

1610

 

16.2

 

Xxxxxx dřevěných, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a slaměných xxxxxxx

 

 

 

16.21

Xxxxxx xxx a desek xx xxxx dřeva

1621

 

 

16.22

Xxxxxx xxxxxxxxxxx parketových xxxxxx

1622*

 

 

16.23

Výroba xxxxxxxxx výrobků stavebního xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx

1622*

 

 

16.24

Výroba xxxxxxxxx xxxxx

1623

 

 

16.29

Xxxxxx xxxxxxxxx dřevěných xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx; xxxxxx ostatních xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a slaměných výrobků

1629

17

 

 

Výroba xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx

 

 

17.1

 

Výroba xxxxxxxx, papíru x xxxxxxx

 

 

 

17.11

Xxxxxx xxxxxxxx

1701*

 

 

17.12

Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx

1701*

 

17.2

 

Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx

 

 

 

17.21

Xxxxxx xxxxxxxx papíru x xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx

1702

 

 

17.22

Výroba xxxxxxxx xxxxxx, hygienických x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx

1709*

 

 

17.23

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx

1709*

 

 

17.24

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

1709*

 

 

17.29

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx

1709*

18

 

 

Tisk x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

 

 

18.1

 

Xxxx x xxxxxxxx související x xxxxxx

 

 

 

18.11

Xxxx xxxxx

1811*

 

 

18.12

Xxxxxxx xxxx

1811*

 

 

18.13

Xxxxxxxx tisku x xxxxxxxxxxx xxx

1812*

 

 

18.14

Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

1812*

 

18.2

 

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

 

 

 

18.20

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

1820

19

 

 

Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx ropných produktů

 

 

19.1

 

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx produktů

 

 

 

19.10

Výroba xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

1910

 

19.2

 

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

 

 

 

19.20

Xxxxxx rafinovaných xxxxxxx xxxxxxxx

1920

20

 

 

Xxxxxx xxxxxxxxxx látek x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

 

 

20.1

 

Xxxxxx základních xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx kaučuku x xxxxxxxxxx xxxxxxx

 

 

 

20.11

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

2011*

 

 

20.12

Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx

2011*

 

 

20.13

Xxxxxx jiných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx chemických xxxxx

2011*

 

 

20.14

Xxxxxx xxxxxx základních xxxxxxxxxxx chemických látek

2011*

 

 

20.15

Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

2012

 

 

20.16

Výroba xxxxxx v primárních formách

2013*

 

 

20.17

Výroba xxxxxxxxxxxx kaučuku x xxxxxxxxxx xxxxxxx

2013*

 

20.2

 

Xxxxxx xxxxxxxxx a jiných xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

 

 

 

20.20

Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx přípravků

2021

 

20.3

 

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, laků x xxxxxx nátěrových xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx

 

 

 

20.30

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, laků x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx

2022

 

20.4

 

Xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx prostředků, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

 

 

 

20.41

Výroba xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

2023*

 

 

20.42

Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

2023*

 

20.5

 

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

 

 

 

20.51

Xxxxxx výbušnin

2029*

 

 

20.52

Xxxxxx klihů

2029*

 

 

20.53

Xxxxxx xxxxxxx xxxxx

2029*

 

 

20.59

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x. x.

2029*

 

20.6

 

Výroba xxxxxxxxxx xxxxxx

 

 

 

20.60

Výroba chemických xxxxxx

2030

21

 

 

Xxxxxx základních xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx přípravků

 

 

21.1

 

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx výrobků

 

 

 

21.10

Výroba xxxxxxxxxx farmaceutických výrobků

2100*

 

21.2

 

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

 

 

 

21.20

Výroba xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

2100*

22

 

 

Xxxxxx pryžových a plastových xxxxxxx

 

 

22.1

 

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

 

 

 

22.11

Výroba xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx; xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

2211

 

 

22.19

Výroba xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

2219

 

22.2

 

Xxxxxx plastových xxxxxxx

 

 

 

22.21

Xxxxxx xxxxxxxxxx desek, xxxxx, hadic, trubek x xxxxxxx

2220*

 

 

22.22

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

2220*

 

 

22.23

Výroba xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx

2220*

 

 

22.29

Xxxxxx xxxxxxxxx plastových xxxxxxx

2220*

23

 

 

Xxxxxx ostatních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

 

 

23.1

 

Xxxxxx skla x xxxxxxxxxx xxxxxxx

 

 

 

23.11

Xxxxxx xxxxxxxx xxxx

2310*

 

 

23.12

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

2310*

 

 

23.13

Xxxxxx xxxxxx skla

2310*

 

 

23.14

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

2310*

 

 

23.19

Xxxxxx a zpracování xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx

2310*

 

23.2

 

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

 

 

 

23.20

Výroba xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

2391

 

23.3

 

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx z jílovitých materiálů

 

 

 

23.31

Výroba xxxxxxxxxxx obkladaček x xxxxxxx

2392*

 

 

23.32

Výroba xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx

2392*

 

23.4

 

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx

 

 

 

23.41

x xxxxx="xxxxxxx">

 

 

24.51

Xxxxxxxx xxxxxx

2431*

 

 

24.52

Xxxxxxxx xxxxx

2431*

 

 

24.53

Xxxxxxxx xxxxxxx kovů

2432*

 

 

24.54

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

2432*

25

 

 

Výroba kovových xxxxxxxxxx a kovodělných xxxxxxx, xxxxx xxxxxx a zařízení

 

 

25.1

 

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

 

 

 

25.11

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a jejich xxxx

2511*

 

 

25.12

Xxxxxx kovových xxxxx x xxxx

2511*

 

25.2

 

Xxxxxx kovových xxxxxx, xxxxxxxxx a podobných xxxxx

 

 

 

25.21

Výroba xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

2512*

 

 

25.29

Xxxxxx ostatních xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx

2512*

 

25.3

 

Xxxxxx xxxxxxx kotlů, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx topení

 

 

 

25.30

Výroba xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx topení

2513

 

25.4

 

Výroba xxxxxx x xxxxxxxx

 

 

 

25.40

Výroba xxxxxx x xxxxxxxx

2520

 

25.5

 

Xxxxxx, lisování, xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx; xxxxxxxx metalurgie

 

 

 

25.50

Xxxxxx, lisování, xxxxxx, válcování x xxxxxxxxxxxx xxxx; xxxxxxxx metalurgie

2591

 

25.6

 

Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx; xxxxxxxx

 

 

 

25.61

Xxxxxxxxx xxxxxx a zušlechťování xxxx

2592*

 

 

25.62

Xxxxxxxx

2592*

 

25.7

 

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

 

 

 

25.71

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

2593*

 

 

25.72

Xxxxxx xxxxx x xxxxxx

2593*

 

 

25.73

Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx

2593*

 

25.9

 

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

 

 

 

25.91

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx a podobných xxxxx

2599*

 

 

25.92

Xxxxxx xxxxxxxx kovových xxxxx

2599*

 

 

25.93

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx

2599*

 

 

25.94

Xxxxxx spojovacích xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx

2599*

 

 

25.99

Výroba ostatních xxxxxxxxxxx výrobků x. x.

2599*

26

 

 

Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx

 

 

26.1

 

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a desek

 

 

 

26.11

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

2610*

 

 

26.12

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

2610*

 

26.2

 

Xxxxxx xxxxxxxx a periferních xxxxxxxx

 

 

 

26.20

Xxxxxx počítačů a periferních xxxxxxxx

2620

 

26.3

 

Xxxxxx komunikačních zařízení

 

 

 

26.30

Výroba xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

2630

 

26.4

 

Výroba xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

 

 

 

26.40

Xxxxxx spotřební xxxxxxxxxxx

2640

 

26.5

 

Výroba xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a navigačních xxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

 

 

 

26.51

Xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx přístrojů

2651

 

 

26.52

Výroba xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

2652

 

26.6

 

Xxxxxx ozařovacích, xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

 

 

 

26.60

Xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx a elektroterapeutických xxxxxxxxx

2660

 

26.7

 

Xxxxxx xxxxxxxxx a fotografických xxxxxxxxx x xxxxxxxx

 

 

 

26.70

Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx

2670

 

26.8

 

Xxxxxx magnetických x xxxxxxxxx xxxxx

 

 

 

26.80

Xxxxxx magnetických x xxxxxxxxx xxxxx

2680

27

 

 

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

 

 

27.1

 

Xxxxxx elektrických xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

 

 

 

27.11

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx motorů, generátorů x xxxxxxxxxxxxxx

2710*

 

 

27.12

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

2710*

 

27.2

 

Xxxxxx baterií x xxxxxxxxxxx

 

 

 

27.20

Xxxxxx xxxxxxx a akumulátorů

2720

 

27.3

 

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx vedení x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

 

 

 

27.31

Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx

2731

 

 

27.32

Xxxxxx xxxxxxxxx elektronických x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx

2732

 

 

27.33

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

2733

 

27.4

 

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

 

 

 

27.40

Výroba xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízení

2740

 

27.5

 

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx

 

 

 

27.51

Výroba xxxxxxxxxxxx spotřebičů xxxxxxxx xxx domácnost

2750*

 

 

27.52

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx převážně xxx xxxxxxxxx

2750*

 

27.9

 

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

 

 

 

27.90

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

2790

28

 

 

Xxxxxx xxxxxx a zařízení x. x.

 

 

28.1

 

Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx

 

 

 

28.11

Xxxxxx xxxxxx x xxxxxx, kromě xxxxxx xxx letadla, xxxxxxxxxx a motocykly

2811

 

 

28.12

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

2812

 

 

28.13

Xxxxxx ostatních xxxxxxxx x xxxxxxxxxx

2813*

 

 

28.14

Xxxxxx ostatních xxxxxxxxxx xxxxxxx

2813*

 

 

28.15

Xxxxxx xxxxxxx, ozubených xxx, převodů a hnacích xxxxx

2814

 

28.2

 

Xxxxxx xxxxxxxxx strojů x xxxxxxxx xxx všeobecné xxxxx

 

 

 

28.21

Xxxxxx pecí x xxxxxx xxx xxxxxxxxx

2815

 

 

28.22

Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

2816

 

 

28.23

Výroba kancelářských xxxxxx x xxxxxxxx, kromě xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

2817

 

 

28.24

Výroba xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

2818

 

 

28.25

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx chladicích x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

2819*

 

 

28.29

Xxxxxx xxxxxxxxx strojů x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x. x.

2819*

 

28.3

 

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

 

 

 

28.30

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

2821

 

28.4

 

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx strojů

 

 

 

28.41

Výroba xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

2822*

 

 

28.49

Výroba xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

2822*

 

28.9

 

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro speciální xxxxx

 

 

 

28.91

Xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx

2823

 

 

28.92

Xxxxxx strojů xxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx

2824

 

 

28.93

Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx a zpracování xxxxxx

2825

 

 

28.94

Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx textilu, xxxxxxxx xxxxxxx, výrobků x xxxx

2826

 

 

28.95

Xxxxxx xxxxxx a přístrojů na xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx

2829*

 

 

28.96

Xxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxx x xxxxx

2829*

 

 

28.99

Výroba xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx x. x.

2829*

29

 

 

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx motocyklů), xxxxxxx a návěsů

 

 

29.1

 

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, kromě xxxxxxxxx

 

 

 

29.10

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, kromě xxxxxxxxx

2910

 

29.2

 

Xxxxxx karoserií motorových xxxxxxx; xxxxxx přívěsů x xxxxxx

 

 

 

29.20

Xxxxxx xxxxxxxxx motorových xxxxxxx; výroba xxxxxxx x xxxxxx

2920

 

29.3

 

Xxxxxx xxxx a příslušenství xxx motorová xxxxxxx, xxxxx motocyklů

 

 

 

29.31

Výroba xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx

2930*

 

 

29.32

Xxxxxx xxxxxxxxx dílů x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx motocyklů

2930*

30

 

 

Výroba xxxxxxxxx dopravních xxxxxxxxxx x xxxxxxxx

 

 

30.1

 

Xxxxxx xxxx x xxxxx

 

 

 

30.11

Xxxxxx xxxx x xxxxxxxx

3011

 

 

30.12

Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx

3012

 

30.2

 

Výroba xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx

 

 

 

30.20

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx lokomotiv a vozového xxxxx

3020

 

30.3

 

Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

 

 

 

30.30

Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

3030

 

30.4

 

Xxxxxx vojenských xxxxxxxx vozidel

 

 

 

30.40

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

3040

 

30.9

 

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x. x.

 

 

 

30.91

Xxxxxx xxxxxxxxx

3091

 

 

30.92

Xxxxxx jízdních kol x xxxxxx xxx xxxxxxxx

3092

 

 

30.99

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků x xxxxxxxx j. n.

3099

31

 

 

Xxxxxx xxxxxxx

 

 

31.0

 

Xxxxxx xxxxxxx

 

 

 

31.01

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

3100*

 

 

31.02

Xxxxxx kuchyňského xxxxxxx

3100*

 

 

31.03

Xxxxxx xxxxxxx

3100*

 

 

31.09

Xxxxxx ostatního xxxxxxx

3100*

32

 

 

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

 

 

32.1

 

Xxxxxx xxxxxxx, bižuterie a příbuzných xxxxxxx

 

 

 

32.11

Xxxxxx mincí

3211*

 

 

32.12

Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx výrobků

3211*

 

 

32.13

Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

3212

 

32.2

 

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

 

 

 

32.20

Xxxxxx hudebních nástrojů

3220

 

32.3

 

Výroba xxxxxxxxxxx potřeb

 

 

 

32.30

Xxxxxx sportovních xxxxxx

3230

 

32.4

 

Xxxxxx xxx a hraček

 

 

 

32.40

Xxxxxx xxx x xxxxxx

3240

 

32.5

 

Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx

 

 

 

32.50

Výroba xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx

3250

 

32.9

 

Xxxxxxxxxxxxxx průmysl x. x

 

 

 

32.91

Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

3290*

 

 

32.99

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx průmysl x. x.

3290*

33

 

 

Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx

 

 

33.1

 

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, strojů x xxxxxxxx

 

 

 

33.11

Xxxxxx kovodělných xxxxxxx

3311

 

 

33.12

Xxxxxx xxxxxx

3312

 

 

33.13

Xxxxxx elektronických x xxxxxxxxx xxxxxxxxx a zařízení

3313

 

 

33.14

Opravy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

3314

 

 

33.15

Xxxxxx a údržba xxxx x xxxxx

3315*

 

 

33.16

Xxxxxx x xxxxxx letadel x xxxxxxxxxx lodí

3315*

 

 

33.17

Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx dopravních xxxxxxxxxx x xxxxxxxx

3315*

 

 

33.19

Xxxxxx ostatních zařízení

3319

 

33.2

 

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx strojů a zařízení

 

 

 

33.20

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx strojů x xxxxxxxx

3320

 

 

 

XXXXX X – DODÁVÁNÍ ELEKTŘINY, XXXXX, XXXX X XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX

 

35

 

 

Xxxxxxxx xxxxxxxxx, plynu, xxxx a klimatizovaného xxxxxxx

 

 

35.1

 

Xxxxxx, xxxxxx a rozvod xxxxxxxxx

 

 

 

35.11

Xxxxxx xxxxxxxxx

3510*

 

 

35.12

Xxxxxx elektřiny

3510*

 

 

35.13

Xxxxxx xxxxxxxxx

3510*

 

 

35.14

Xxxxxx x xxxxxxxxxx

3510*

 

35.2

 

Xxxxxx xxxxx; xxxxxx xxxxxxxx paliv prostřednictvím xxxx

 

 

 

35.21

Xxxxxx xxxxx

3520*

 

 

35.22

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx

3520*

 

 

35.23

Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx

3520*

 

35.3

 

Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

 

 

 

35.30

Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

3530

 

 

 

XXXXX X – ZÁSOBOVÁNÍ VODOU; XXXXXXXX SOUVISEJÍCÍ X XXXXXXXXX XXXXXX, XXXXXX X XXXXXXXX

 

36

 

 

Xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxx

 

 

36.0

 

Xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx a rozvod vody

 

 

 

36.00

Xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx a rozvod xxxx

3600

37

 

 

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx

 

 

37.0

 

Činnosti xxxxxxxxxxx s odpadními xxxxxx

 

 

 

37.00

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx

3700

38

 

 

Sběr, xxxxxxxx k likvidaci x xxxxxxxxx xxxxxx; zpracování xxxxxx x xxxxxxx využití

 

 

38.1

 

Sběr xxxxxx

 

 

 

38.11

Xxxx xxxxxx, kromě xxxxxxxxxxxx

3811

 

 

38.12

Xxxx xxxxxxxxxxxx odpadů

3812

 

38.2

 

Xxxxxxxx k likvidaci x xxxxxxxxx xxxxxx

 

 

 

38.21

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx

3821

 

 

38.22

Xxxxxxxx k likvidaci x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

3822

 

38.3

 

Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx

 

 

 

38.31

Xxxxxxxx vraků x xxxxxxxxxx xxxxxx a zařízení

3830*

 

 

38.32

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx k dalšímu xxxxxxx

3830*

39

 

 

Xxxxxx a jiné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx

 

 

39.0

 

Sanace x xxxx činnosti xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx

 

 

 

39.00

Xxxxxx a jiné xxxxxxxx související s nakládáním x xxxxxx

3900

 

 

 

XXXXX X – XXXXXXXXXXXX

 

41

 

 

Xxxxxxxx xxxxx

 

 

41.1

 

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

 

 

 

41.10

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

4100*

 

41.2

 

Xxxxxxxx xxxxxxxx a nebytových xxxxx

 

 

 

41.20

Výstavba xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx

4100*

42

 

 

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

 

 

42.1

 

Xxxxxxxx xxxxxx a železnic

 

 

 

42.11

Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx

4210*

 

 

42.12

Xxxxxxxx železnic x xxxxxxxxxx xxxx

4210*

 

 

42.13

Výstavba mostů x xxxxxx

4210*

 

42.2

 

Xxxxxxxx inženýrských xxxx

 

 

 

42.21

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx sítí pro xxxxxxxx

4220*

 

 

42.22

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx elektřinu x xxxxxxxxxxxxxx

4220*

 

42.9

 

Výstavba xxxxxxxxx xxxxxx

 

 

 

42.91

Xxxxxxxx xxxxxxx xxx

4290*

 

 

42.99

Xxxxxxxx xxxxxxxxx staveb x. x.

4290*

43

 

 

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

 

 

43.1

 

Xxxxxxxx x xxxxxxxx staveniště

 

 

 

43.11

Xxxxxxxx

4311

 

 

43.12

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

4312*

 

 

43.13

Xxxxxxxxx xxxxx práce

4312*

 

43.2

 

Elektroinstalační, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

 

 

 

43.21

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

4321

 

 

43.22

Xxxxxxxxx rozvodů xxxx, xxxxxx a klimatizace

4322

 

 

43.29

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

4329

 

43.3

 

Kompletační a dokončovací xxxxx

 

 

 

43.31

Xxxxxxxxxx xxxxx

4330*

 

 

43.32

Xxxxxxxxxx xxxxx

4330*

 

 

43.33

Xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

4330*

 

 

43.34

Xxxxxxxxxx, xxxxxxxx a natěračské xxxxx

4330*

 

 

43.39

Xxxxxxx kompletační x xxxxxxxxxxx xxxxx

4330*

 

43.9

 

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

 

 

 

43.91

Xxxxxxxxxxx xxxxx

4390*

 

 

43.99

Xxxxxxx specializované xxxxxxxx činnosti j. n.

4390*

 

 

 

XXXXX X – XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXX; XXXXXX X XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX

 

45

 

 

Xxxxxxxxxxx a maloobchod; opravy x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

 

 

45.1

 

Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx

 

 

 

45.11

Xxxxxx s automobily a jinými xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

4510*

 

 

45.19

Obchod x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx

4510*

 

45.2

 

Opravy a údržba xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx

 

 

 

45.20

Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx

4520

 

45.3

 

Xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx

 

 

 

45.31

Xxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx

4530*

 

 

45.32

Xxxxxxxxxx s díly x xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx

4530*

 

45.4

 

Xxxxxx x xxxxxxxxx, jejich xxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx

 

 

 

45.40

Xxxxxx s motocykly, xxxxxx xxxx a příslušenstvím x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx

4540

46

 

 

Velkoobchod, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

 

 

46.1

 

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

 

 

 

46.11

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, textilními xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

4610*

 

 

46.12

Xxxxxxxxxxxxxxx velkoobchodu x xxxxxx, xxxxxx, xxxx a technickými xxxxxxxxxxxx

4610*

 

 

46.13

Xxxxxxxxxxxxxxx velkoobchodu xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

4610*

 

 

46.14

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx stroji, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx

4610*

 

 

46.15

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx a potřebami xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx

4610*

 

 

46.16

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s textilem, xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, obuví x xxxxxxxx výrobky

4610*

 

 

46.17

Xxxxxxxxxxxxxxx velkoobchodu x xxxxxxxxxxx, xxxxxx, tabákem x xxxxxxxxxx xxxxxxx

4610*

 

 

46.18

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx

4610*

 

 

46.19

Xxxxxxxxxxxxxxx nespecializovaného velkoobchodu

4610*

 

46.2

 

Velkoobchod xx základními xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx

 

 

 

46.21

Xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx

4620*

 

 

46.22

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx rostlinami

4663*

 

 

46.74

Velkoobchod xx xxxxxxxxxxx zbožím a instalatérskými x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

4663*

 

 

46.75

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

4669*

 

 

46.76

Xxxxxxxxxxx s ostatními meziprodukty

4669*

 

 

46.77

Velkoobchod x xxxxxxx a šrotem

4669*

 

46.9

 

Nespecializovaný velkoobchod

 

 

 

46.90

Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

4690

47

 

 

Xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

 

 

47.1

 

Xxxxxxxxxx v nespecializovaných prodejnách

 

 

 

47.11

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

4711

 

 

47.19

Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

4719

 

47.2

 

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 

 

 

47.21

Xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

4721*

 

 

47.22

Xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

4721*

 

 

47.23

Xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

4721*

 

 

47.24

Xxxxxxxxxx s chlebem, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx a cukrovinkami xx specializovaných xxxxxxxxxx

4721*

 

 

47.25

Xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

4722

 

 

47.26

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx specializovaných xxxxxxxxxx

4723

 

 

47.29

Xxxxxxx xxxxxxxxxx s potravinami xx xxxxxxxxxxxxxxxx prodejnách

4721*

 

47.3

 

Xxxxxxxxxx s pohonnými xxxxxxx xx specializovaných xxxxxxxxxx

 

 

 

47.30

Xxxxxxxxxx s pohonnými hmotami xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

4730

 

47.4

 

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 

 

 

47.41

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx periferním xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

4741*

 

 

47.42

Maloobchod x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx specializovaných xxxxxxxxxx

4741*

 

 

47.43

Xxxxxxxxxx x xxxxx- x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

4742

 

47.5

 

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 

 

 

47.51

Maloobchod x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

4751

 

 

47.52

Xxxxxxxxxx xx železářským xxxxxx, xxxxxxx, sklem x xxxxxxxxx xxx kutily ve xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

4752

 

 

47.53

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a nástěnnými xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

4753

 

 

47.54

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx domácnost xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

4759*

 

 

47.59

Maloobchod x xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx převážně xxx xxxxxxxxx xx specializovaných xxxxxxxxxx

4759*

 

47.6

 

Xxxxxxxxxx s výrobky xxx xxxxxxxx xxxxxxx a rekreaci xx specializovaných xxxxxxxxxx

 

 

 

47.61

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx ve specializovaných xxxxxxxxxx

4761*

 

 

47.62

Xxxxxxxxxx s novinami, časopisy x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx prodejnách

4761*

 

 

47.63

Xxxxxxxxxx s audio- x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

4762

 

 

47.64

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

4763

 

 

47.65

Xxxxxxxxxx x xxxxx a hračkami xx specializovaných xxxxxxxxxx

4764

 

47.7

 

Maloobchod x xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 

 

 

47.71

Xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx prodejnách

4771*

 

 

47.72

Xxxxxxxxxx x xxxxx a koženými xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx prodejnách

4771*

 

 

47.73

Maloobchod x xxxxxxxxxxxxxxx přípravky ve xxxxxxxxxxxxxxxx prodejnách

4772*

 

 

47.74

Xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx specializovaných xxxxxxxxxx

4772*

 

 

47.75

Maloobchod x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

4772*

 

 

47.76

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, rostlinami, xxxxx, xxxxxxx, zvířaty xxx xxxxxxx chov x xxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

4773*

 

 

47.77

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx a klenoty ve xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

4773*

 

 

47.78

Ostatní maloobchod x xxxxx zbožím ve xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

4773*

 

 

47.79

Xxxxxxxxxx s použitým xxxxxx x xxxxxxxxxx

4774

 

47.8

 

Xxxxxxxxxx ve xxxxxxxx a na xxxxxx

 

 

 

47.81

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxx x xx xxxxxx

4781

 

 

47.82

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx ve xxxxxxxx x xx trzích

4782

 

 

47.89

Maloobchod x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xx trzích

4789

 

47.9

 

Xxxxxxxxxx xxxx prodejny, xxxxxx x xxxx

 

 

 

47.91

Xxxxxxxxxx prostřednictvím internetu xxxx xxxxxxxxx služby

4791

 

 

47.99

Ostatní xxxxxxxxxx xxxx prodejny, xxxxxx x xxxx

4799

 

 

 

XXXXX X – XXXXXXX X XXXXXXXXXX

 

49

 

 

Xxxxxxx a potrubní xxxxxxx

 

 

49.1

 

Xxxxxxxxxx xxxxxx doprava xxxxxxxxxxx

 

 

 

49.10

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

4911

 

49.2

 

Xxxxxxxxxx nákladní xxxxxxx

 

 

 

49.20

Železniční xxxxxxxx xxxxxxx

4912

 

49.3

 

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

 

 

 

49.31

Městská x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

4921

 

 

49.32

Xxxxxxxxxx a pronájem xxxxxxxx xxxx s řidičem

4922*

 

 

49.39

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx doprava x. x.

4922*

 

49.4

 

Xxxxxxxx xxxxxxxx doprava x xxxxxxxxx xxxxxx

 

 

 

49.41

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

4923*

 

 

49.42

Stěhovací xxxxxx

4923*

 

49.5

 

Xxxxxxxx xxxxxxx

 

 

 

49.50

Xxxxxxxx xxxxxxx

4930

50

 

 

Xxxxx xxxxxxx

 

 

50.1

 

Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

 

 

 

50.10

Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

5011

 

50.2

 

Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

 

 

 

50.20

Xxxxxxx x xxxxxxxx nákladní xxxxxxx

5012

 

50.3

 

Xxxxxxxxxxxx vodní xxxxxx xxxxxxx

 

 

 

50.30

Xxxxxxxxxxxx vodní xxxxxx xxxxxxx

5021

 

50.4

 

Xxxxxxxxxxxx nákladní xxxxx xxxxxxx

 

 

 

50.40

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vodní xxxxxxx

5022

51

 

 

Xxxxxxx xxxxxxx

 

 

51.1

 

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

 

 

 

51.10

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

5110

 

51.2

 

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

 

 

 

51.21

Xxxxxxx xxxxxxxx doprava

5120*

 

 

51.22

Xxxxxxxx xxxxxxx

5120*

52

 

 

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx

 

 

52.1

 

Xxxxxxxxxx

 

 

 

52.10

Xxxxxxxxxx

5210

 

52.2

 

Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx

 

 

 

52.21

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx

5221

 

 

52.22

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx dopravou

5222

 

 

52.23

Činnosti xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx

5223

 

 

52.24

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx

5224

 

 

52.29

Xxxxxxx xxxxxxxx činnosti x xxxxxxx

5229

53

 

 

Xxxxxxxx x xxxxxxx činnosti

 

 

53.1

 

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx poskytované xx základě xxxxxxxx xxxxxxx

 

 

 

53.10

Xxxxxxxx poštovní služby xxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxx licence

5310

 

53.2

 

Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx

 

 

 

53.20

Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx činnosti

5320

 

 

 

XXXXX X – XXXXXXXXX, STRAVOVÁNÍ X XXXXXXXXXXXX

 

55

 

 

Xxxxxxxxx

 

 

55.1

 

Xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 

 

 

55.10

Xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

5510*

 

55.2

 

Rekreační x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

 

 

 

55.20

Rekreační a ostatní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

5510*

 

55.3

 

Kempy x xxxxxxxxx

 

 

 

55.30

Kempy x xxxxxxxxx

5520

 

55.9

 

Xxxxxxx xxxxxxxxx

 

 

 

55.90

Xxxxxxx xxxxxxxxx

5590

56

 

 

Stravování x xxxxxxxxxxxx

 

 

56.1

 

Xxxxxxxxxx v restauracích, x xxxxxx x x xxxxxxxxx zařízeních

 

 

 

56.10

Stravování v restauracích, x xxxxxx x x xxxxxxxxx zařízeních

5610

 

56.2

 

Poskytování xxxxxxxxxxxxx a ostatních stravovacích xxxxxx

 

 

 

56.21

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

5621

 

 

56.29

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

5629

 

56.3

 

Xxxxxxxxxxxx

 

 

 

56.30

Xxxxxxxxxxxx

5630

 

 

 

SEKCE X – XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXXXX

 

58

 

 

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

 

 

58.1

 

Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a ostatní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

 

 

 

58.11

Xxxxxxxx xxxx

5811

 

 

58.12

Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx

5812

 

 

58.13

Xxxxxxxx xxxxx

5813*

 

 

58.14

Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

5813*

 

 

58.19

Xxxxxxx vydavatelské xxxxxxxx

5819

 

58.2

 

Xxxxxxxx xxxxxxxx

 

 

 

58.21

Vydávání počítačových xxx

5820*

 

 

58.29

Xxxxxxx vydávání xxxxxxxx

5820*

59

 

 

Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, videozáznamů x xxxxxxxxxxx programů, pořizování xxxxxxxxx nahrávek x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx činnosti

 

 

59.1

 

Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

 

 

 

59.11

Xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx programů

5911

 

 

59.12

Xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

64.20

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

6420

 

64.3

 

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 

 

 

64.30

Xxxxxxxx trustů, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx subjektů

6430

 

64.9

 

Xxxxxxx xxxxxxxx činnosti, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

 

 

 

64.91

Finanční xxxxxxx

6491

 

 

64.92

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx úvěrů

6492

 

 

64.99

Xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx pojišťovnictví x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x. x.

6499

65

 

 

Xxxxxxxxx, xxxxxxxxx a penzijní xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

 

 

65.1

 

Xxxxxxxxx

 

 

 

65.11

Xxxxxxx pojištění

6511

 

 

65.12

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

6512

 

65.2

 

Xxxxxxxxx

 

 

 

65.20

Xxxxxxxxx

6520

 

65.3

 

Penzijní xxxxxxxxxxx

 

 

 

65.30

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

6530

66

 

 

Pomocné činnosti xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a pojišťovnictvím

 

 

66.1

 

Pomocné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s finančními xxxxxxxxx, kromě pojišťovnictví x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

 

 

 

66.11

Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx trhů

6611

 

 

66.12

Xxxxxxxxxxx s cennými xxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxxxx

6612

 

 

66.19

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s finančními xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

6619

 

66.2

 

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

 

 

 

66.21

Vyhodnocování xxxxx x xxxx

6621

 

 

66.22

Xxxxxxxx zástupců xxxxxxxxxx a makléřů

6622

 

 

66.29

Xxxxxxx pomocné xxxxxxxx související x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

6629

 

66.3

 

Xxxxxx fondů

 

 

 

66.30

Správa xxxxx

6630

 

 

 

XXXXX L – XXXXXXXX X XXXXXXX NEMOVITOSTÍ

 

68

 

 

Činnosti x xxxxxxx xxxxxxxxxxx

 

 

68.1

 

Xxxxx a následný xxxxxx xxxxxxxxx nemovitostí

 

 

 

68.10

Xxxxx a následný xxxxxx vlastních nemovitostí

6810*

 

68.2

 

Pronájem x xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

 

 

 

68.20

Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx nebo pronajatých xxxxxxxxxxx

6810*

 

68.3

 

Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxx xxxxxxx

 

 

 

68.31

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

6820*

 

 

68.32

Xxxxxx nemovitostí xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx

6820*

 

 

 

SEKCE M – XXXXXXX, XXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXX

 

69

 

 

Xxxxxx a účetnické xxxxxxxx

 

 

69.1

 

Právní xxxxxxxx

 

 

 

69.10

Xxxxxx xxxxxxxx

6910

 

69.2

 

Účetnické a auditorské xxxxxxxx; xxxxxx poradenství

 

 

 

69.20

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxx

6920

70

 

 

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx

 

 

70.1

 

Činnosti xxxxxx xxxxxxx

 

 

 

70.10

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

7010

 

70.2

 

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx

 

 

 

70.21

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

7020*

 

 

70.22

Xxxxxxx poradenství x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx

7020*

71

 

 

Xxxxxxxxxxxxxxx a inženýrské xxxxxxxx; xxxxxxxxx zkoušky x xxxxxxx

 

 

71.1

 

Xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

 

 

 

71.11

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

7110*

 

 

71.12

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx a související xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

7110*

 

71.2

 

Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx

 

 

 

71.20

Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx

7120

72

 

 

Xxxxxxx xxxxxx x xxxxx

 

 

72.1

 

Výzkum x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx a technických xxx

 

 

 

72.11

Xxxxxx x xxxxx v oblasti xxxxxxxxxxxxxx

7210*

 

 

72.19

Xxxxxxx xxxxxx a vývoj x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx

7210*

 

72.2

 

Xxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx

 

 

 

72.20

Výzkum x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx věd

7220

73

 

 

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxx

 

 

73.1

 

Xxxxxxxx xxxxxxxx

 

 

 

73.11

Činnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx

7310*

 

 

73.12

Xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx času x xxxxxxxx

7310*

 

73.2

 

Xxxxxxx xxxx a veřejného xxxxxx

 

 

 

73.20

Xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx

7320

74

 

 

Xxxxxxx odborné, vědecké x xxxxxxxxx xxxxxxxx

 

 

74.1

 

Specializované xxxxxxxxxx xxxxxxxx

 

 

 

74.10

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnosti

7410

 

74.2

 

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

 

 

 

74.20

Xxxxxxxxxxxx činnosti

7420

 

74.3

 

Překladatelské x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

 

 

 

74.30

Xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx činnosti

7490*

 

74.9

 

Ostatní xxxxxxx, vědecké x xxxxxxxxx xxxxxxxx x. x.

 

 

 

74.90

Ostatní odborné, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x. x.

7490*

75

 

 

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

 

 

75.0

 

Veterinární xxxxxxxx

 

 

 

75.00

Veterinární xxxxxxxx

7500

 

 

 

XXXXX X – ADMINISTRATIVNÍ X XXXXXXXX XXXXXXXX

 

77

 

 

Činnosti x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx

 

 

77.1

 

Pronájem x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx

 

 

 

77.11

Xxxxxxxx a leasing automobilů x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx motocyklů

7710*

 

 

77.12

Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx automobilů

7710*

 

77.2

 

Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx a převážně xxx xxxxxxxxx

 

 

 

77.21

Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx potřeb

7721

 

 

77.22

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx

7722

 

 

77.29

Xxxxxxxx a leasing xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx a převážně xxx xxxxxxxxx

7729

 

77.3

 

Xxxxxxxx x xxxxxxx ostatních xxxxxx, zařízení x xxxxxxxx xxxxxx

 

 

 

77.31

Xxxxxxxx a leasing xxxxxxxxxxxx xxxxxx a zařízení

7730*

 

 

77.32

Pronájem x xxxxxxx xxxxxxxxxx strojů x xxxxxxxx

7730*

 

 

77.33

Xxxxxxxx x xxxxxxx kancelářských strojů x xxxxxxxx, xxxxxx počítačů

7730*

 

 

77.34

Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx dopravních xxxxxxxxxx

7730*

 

 

77.35

Xxxxxxxx x xxxxxxx leteckých xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

7730*

 

 

77.39

Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx strojů, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx j. n.

7730*

 

77.4

 

Leasing xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, kromě xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

 

 

 

77.40

Leasing xxxxxxxxx vlastnictví a podobných xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

7740

78

 

 

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx

 

 

78.1

 

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

 

 

 

78.10

Xxxxxxxx xxxxxxx zprostředkujících xxxxxxxxxx

7810

 

78.2

 

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx práci xx xxxx xxxxxxx

 

 

 

78.20

Činnosti xxxxxxx zprostředkujících práci xx xxxx určitou

7820

 

78.3

 

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

 

 

 

78.30

Ostatní xxxxxxxxxxx lidských xxxxxx

7830

79

 

 

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a agentur x xxxx rezervační a související xxxxxxxx

 

 

79.1

 

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx

 

 

 

79.11

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

7911

 

 

79.12

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

7912

 

79.9

 

Jiné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx činnosti

 

 

 

79.90

Jiné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

7990

80

 

 

Bezpečnostní x xxxxxxx xxxxxxxx

 

 

80.1

 

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

 

 

 

80.10

Xxxxxxxx soukromých xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

8010

 

80.2

 

Xxxxxxxx související x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

 

 

 

80.20

Činnosti xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx systémů

8020

 

80.3

 

Pátrací xxxxxxxx

 

 

 

80.30

Xxxxxxx xxxxxxxx

8030

81

 

 

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx stavbami x xxxxxxx xxxxxxx

 

 

81.1

 

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

 

 

 

81.10

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

8110

 

81.2

 

Xxxxxxxx xxxxxxxx

 

 

 

81.21

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx

8121

 

 

81.22

Xxxxxxxxxxxxxx čištění x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

8129*

 

 

81.29

Xxxxxxx úklidové činnosti

8129*

 

81.3

 

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx krajiny

 

 

 

81.30

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx

8130

82

 

 

Xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a jiné xxxxxxxx xxxxxxxx xxx podnikání

 

 

82.1

 

Administrativní x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

 

 

 

82.11

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

8211

 

 

82.19

Xxxxxxxxxx, příprava dokumentů x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kancelářské xxxxxxxx činnosti

8219

 

82.2

 

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx po telefonu

 

 

 

82.20

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx po xxxxxxxx

8220

 

82.3

 

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

 

 

 

82.30

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx a hospodářských xxxxxx

8230

 

82.9

 

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx j. n.

 

 

 

82.91

Xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zákazníka

8291

 

 

82.92

Xxxxxx xxxxxxxx

8292

 

 

82.99

Xxxxxxx podpůrné xxxxxxxx xxx podnikání j. n.

8299

 

 

 

XXXXX X – XXXXXXX SPRÁVA X XXXXXX; XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX

 

84

 

 

Xxxxxxx správa x xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx zabezpečení

 

 

84.1

 

Veřejná xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx

 

 

 

84.11

Xxxxxxxxx xxxxxxxx veřejné xxxxxx

8411

 

 

84.12

Xxxxxxxx xxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx, kulturou x xxxxxxxx xxxx, xxxxx sociálního xxxxxxxxxxx

8412

 

 

84.13

Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

8413

 

84.2

 

Xxxxxxxx xxx společnost xxxx xxxxx

 

 

 

84.21

Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí

8421

 

 

84.22

Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx

8422

 

 

84.23

Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

8423*

 

 

84.24

Xxxxxxxx v oblasti veřejného xxxxxxx a bezpečnosti

8423*

 

 

84.25

Činnosti x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

8423*

 

84.3

 

Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx sociální xxxxxxxxxxx

 

 

 

84.30

Xxxxxxxx x xxxxxxx po

XXXXX X

Xxxxxxx xxxxxxxx

95.11

Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

95.12

Opravy xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

95.21

Xxxxxx xxxxxxxxx elektroniky

95.22

Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx převážně xxx xxxxxxxxx, xxx x xxxxxxx

95.23

Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx výrobků

95.24

Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx

95.25

Xxxxxx xxxxx, xxxxxxx a klenotů

95.29

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx a převážně xxx domácnost‘

2.

Xxxxxxx 2 (Podrobný xxxxx xxx strukturální xxxxxxxxxx průmyslu) se xxxx xxxxx:

2.1.

Změny xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx:

Xxxxxxx xxxxx

Pozměněné xxxxx

Xxxxx X XXXX Rev. 1

Xxxxx B NACE Xxx. 2

Xxxxx X XXXX Xxx. 1

Xxxxx X XXXX Xxx. 2

Xxxxx E NACE Xxx. 1

Xxxxx D a E NACE Xxx. 2

Xxxxxx 17/18/19/21/22/25/28/31/32/36 XXXX Xxx. 1

Xxxxxx 13/14/15/17/18/22/25/26/31 XXXX Xxx. 2

2.2.

Xxxxx 3 se xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxx 3 – Xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx se vypracovávají xx všechny činnosti xxxxxxx x xxxxxxx X, X, X x X XXXX Xxx. 2. Tyto xxxxx zahrnují těžbu x xxxxxxxx (B), zpracovatelský xxxxxxx (X), xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (X) x xxxxxxxxxx xxxxx a činnosti související x xxxxxxxxx vodami, xxxxxx x xxxxxxxx (X). Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx týkají xxxxxxxxxx xxxxxxx všech xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx do xxxxx X, X, X x X.“

3.

Příloha 3 (Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx) xx xxxx xxxxx:

3.1.

X xxxxxx 3 se xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxx:

„1.

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx X XXXX Xxx. 2. Tato oblast xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx vozidel a motocyklů. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podniků zařazených xxxxx hlavní xxxxxxxx xx xxxxx X.“

3.2.

Změny xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx:

Xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx 50 XXXX Xxx. 1

Xxxxx 45 XXXX Xxx. 2

Xxxxx 51 NACE Xxx. 1

Oddíl 46 XXXX Xxx. 2

Xxxxx 52 XXXX Xxx. 1

Xxxxx 47 XXXX Xxx. 2

X xxxxxx 5 „První xxxxxxxxx xxx“ a oddíle 9 „Xxxxxx x xxxxxxx studie“ xx xxxxx xx XXXX Rev.1 oddíly 50, 51 x 52 xxxxxxxxx.

4.

Příloha 4 (Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx) xx xxxx xxxxx:

Xxxxx xxxxxxxxxxx v celém xxxxx:

Xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx 451 x 452 XXXX Xxx. 1

Xxxxxx 41 x 42 x xxxxxxx 43.1 x 43.9 XXXX Xxx. 2

5.

Xxxxxxx 5 (Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v pojišťovnictví) se xxxx takto:

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx:

Xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx 66 xxxxx xxxxx 66.02 XXXX Xxx. 1

Xxxxx 65 kromě xxxxxxx 65.3 NACE Xxx. 2

6.

Xxxxxxx 6 (Podrobný xxxxx xxx strukturální xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx) xx xxxx takto:

Změna xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx:

Xxxxxxx znění

Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx 65.12 x 65.22 XXXX Xxx. 1

Xxxxx 64.19 a 64.92 XXXX Xxx. 2

7.

Xxxxxxx 7 (Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx penzijních xxxxx) xx xxxx xxxxx:

Změna xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx:

Xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx 66.02 XXXX Xxx. 1

Xxxxxxx 65.3 XXXX Xxx. 2


XXXXXXX&xxxx;XXX

Xxxxxxx&xxxx;X,&xxxx;X,&xxxx;X&xxxx;x&xxxx;X&xxxx;xxxxxxxx (ES) x.&xxxx;1165/98 xx xxxx takto:

1.   Příloha A

1.1.

V příloze A se xxxxxxx x)&xxxx;(„Xxxxxx xxxxxxxxxx“) xxxxxxxxx xxxxx:

„x)

Xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx B až X&xxxx;XXXX Rev. 2 xxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx uvedené x&xxxx;xxxxxxx X&xxxx;xx E v CPA. Xxx oddíl 37, xxxxxxx 38.1 x&xxxx;38.2 x&xxxx;xxxxx&xxxx;39 XXXX Rev. 2 xx xxxxxxxxx nevyžadují. Xxxxxx činností je xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx článku 18.“

1.2.

X&xxxx;xxxxxxx&xxxx;X&xxxx;xxxx.&xxxx;x)&xxxx;(„Xxxxxx xxxxxxxxxx“) xx xxxxxxxx&xxxx;6, 7 x&xxxx;8 nahrazují xxxxx:

„6.

Xxxxxxxxx o výrobě (x.&xxxx;110) xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx&xxxx;36 x&xxxx;xxxxxxx 35.3 x&xxxx;38.3 NACE Xxx. 2.

7.

Xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx (x.&xxxx;120, 121, 122) xx xxxxxxxxxx xxx sekce X&xxxx;x&xxxx;X&xxxx;XXXX Xxx. 2.

8.

Xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx (x.&xxxx;130, 131, 132) xx xxxxxxxx xxxxx pro xxxx xxxxxx NACE Xxx. 2: 13, 14, 17, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Xxxxxx xxxxxxxx xx možné změnit xxxxxxxx xxxxx článku 18.“

1.3.

X&xxxx;xxxxxxx&xxxx;X&xxxx;xxxx.&xxxx;x)&xxxx;(„Xxxxxx proměnných“) xx xxxxxxxx&xxxx;9 x&xxxx;10 xxxxxxxxx xxxxx:

„9.

Xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx x.&xxxx;210, 220, 230 xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx 38.3 XXXX Rev. 2.

10.

Xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx (č. 310, 311, 312 a 340) xx xxxxxxxxxx u těchto xxxxxx xxxx tříd XXXX Xxx. 2, xxxxxxxx CPA: 07.2, 24.46, 25.4, 30.1, 30.3, 30.4 x&xxxx;38.3. Xxxxxx xxxxxxxx je xxxxx xxxxxx postupem xxxxx xxxxxx 18.

11.

Proměnná ‚xxxxxxx xxxx‘ (č. 340) xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx výrobků CPA. Xxxxxxxxxx činnostní jednotky xxxxx xxx zařazeny xx jiných xxxxx XXXX Xxx. 2 xxx B až E.“

1.4.

V příloze A písm. f) („Úroveň xxxxxxxxxxx xxxxxxx“) xx xxxxxxxx&xxxx;1 x&xxxx;2 nahrazují xxxxx:

„1.

Xxxxxxx proměnné, x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx ‚xxxxxxx xxxx‘ (x.&xxxx;340), xx xxxxxxxxx xx úrovni sekce (xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx) x&xxxx;xxxxxx (xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx) XXXX Xxx. 2. Xxxxxxxx x.&xxxx;340 xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx (xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx kódu) x&xxxx;xxxxxx (xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx) XXX.

2.

Xxxxxx xxxxxx (x.&xxxx;110) x&xxxx;xxxxxxxxx xxx (x.&xxxx;310, 311, 312) x&xxxx;xxxxx X&xxxx;XXXX je xxxx xxxxx xxxxxxxx xx úrovni xxx x&xxxx;xxxx míst xxxxxxxxx xxxx XXXX Xxx. 2. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx cen xx úrovni tří x&xxxx;xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 90 % celkové xxxxxxx xxxxxxx za xxxxx členský stát x&xxxx;xxxxx X&xxxx;XXXX Xxx. 2 x&xxxx;xxxxx základním xxxx. Členské xxxxx, xxxxxxx celková přidaná xxxxxxx xx xxxxx X&xxxx;XXXX Rev. 2 x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx 4&xxxx;% hodnoty xxxxxx Xxxxxxxxxx společenství, xxxxxx xxxx proměnné xxxxxxxx xx xxxxx podrobné xxxxxx.“

1.5.

X&xxxx;xxxxxxx&xxxx;X&xxxx;xxxx.&xxxx;x)&xxxx;(„Xxxxxx podrobnosti xxxxxxx“) xxxx. 3 xx xxxxx „XXXX Xxx. 1“ nahrazuje xxxxxxx „XXXX Rev. 2“.

1.6.

V příloze A písm. f) („Úroveň xxxxxxxxxxx xxxxxxx“) se xxxxxxxx&xxxx;4, 5, 6 x&xxxx;7 xxxxxxxxx tímto:

„4.

Kromě xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx obrat x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx (x.&xxxx;120, 121, 122, 130, 131 a 132), xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx sekce X&xxxx;xx X&xxxx;XXXX Xxx. 2 x&xxxx;xx hlavní xxxxxxxxxx xxxxxxx (XXX) xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxx (ES) x.&xxxx;586/2001&xxxx;(1).

5.

Xxxxxxxx pro xxxxxx (x.&xxxx;120, 121 x&xxxx;122) xx xxxxxxxxx za xxxx xxxxxxx definovaný xxxx xxxxx B a C NACE Xxx. 2 x&xxxx;xx XXX, x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

6.

Xxxxxxxx xxx nové xxxxxxxxxx (x.&xxxx;130, 131 x&xxxx;132) xx předávají za xxxxx produkci, sekci X&xxxx;XXXX Xxx. 2 x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxx xxxx XXX, xxxxxxxxxx tak, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx XXXX Xxx. 2 definovaných x&xxxx;xxxx. 8 xxxx.&xxxx;x)&xxxx;(‚Xxxxxx xxxxxxxxxx‘) xxxx xxxxxxx.

7.

Xxxxxxxx ‚dovozní xxxx‘ (č. 340) se xxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx X&xxxx;xx E CPA, xxxxx x&xxxx;xx HPS definované xxxxx xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;586/2001 podle skupin xxxxxxxx XXX. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx státy, xxxxx xxxxxxxxx euro jako xxxx xxxx.

1.7.

X&xxxx;xxxxxxx&xxxx;X&xxxx;xxxx.&xxxx;x)&xxxx;(„Xxxxxx podrobnosti xxxxxxx“) xx odstavce 9 x&xxxx;10 nahrazují tímto:

„9.

Proměnné xxx xxxxxxxxxx xxxx (x.&xxxx;122, 132 a 312) xx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx a na xxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx sekce X&xxxx;xx X&xxxx;XXXX Xxx. 2, XXX, jakož x&xxxx;xxxxxx xxxxx (xxxxx místo xxxxxxxxxxxxx xxxx) x&xxxx;xxxxxx (xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx) NACE Rev. 2. Xxxxxxxxx o sekcích X&xxxx;x&xxxx;X&xxxx;XXXX Xxx. 2 xxxxxx xxx xxxxxxxxx x.&xxxx;122 xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx ‚xxxxxxx xxxx‘ (x.&xxxx;340) xx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x&xxxx;xx oblast xxxx xxxxxxxx. Toto xxxxxxxxx xx nutno použít xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx X&xxxx;xx E CPA, XXX, xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx (xxxxx xxxxx alfabetického xxxx) x&xxxx;xxxxxx (xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx) XXX. Postupem xxxxx xxxxxx 18 xxxx Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x&xxxx;xx xxxxxx mimo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx evropského xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xx. 4 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.&xxxx;x). Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx šetření xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ‚xxxxxxx xxxx‘ xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx eurozónu x&xxxx;xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx u proměnných x.&xxxx;122, 132, 312 a 340 xxxxxx předávat členské xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx svou xxxx.

10.

Xxxxxxx státy, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx X,&xxxx;X,&xxxx;X&xxxx;x&xxxx;X&xxxx;XXXX Rev. 2 x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx 1&xxxx;% xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx průmysl x&xxxx;XXX a na xxxxxx xxxxx XXXX Xxx. 2 xxxx sekcí XXX.“

1.8.

X&xxxx;xxxxxxx&xxxx;X&xxxx;xxxx.&xxxx;x)&xxxx;(„Xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx“) se xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxx:

„2.

Xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx XXXX Xxx. 2 xxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx CPA xxxxx být lhůty xxxxx xx o 15 xxxxxxxxxxxx xxx. Xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx X,&xxxx;X,&xxxx;X&xxxx;x&xxxx;X&xxxx;XXXX Rev. 2 x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx méně xxx 3&xxxx;% hodnoty celého Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxx pro xxxxxxx údajů za xxxxxxx xxxxxxx a HPS x&xxxx;xx xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx XXXX Rev. 2 nebo sekcí x&xxxx;xxxxxx XXX xxxxx xx x&xxxx;15 kalendářních xxx.“

1.9.

X&xxxx;xxxxxxx&xxxx;X&xxxx;xxxx.&xxxx;x)&xxxx;(„Xxxxx xxxxxxxxx období“) xx xxxxxxxx nový xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, za xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;XXXX Xxx. 2, je xxxxx 2009 xxx xxxxxxx předávané údaje x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx 2009 xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.“

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx&xxxx;X

2.1.

X&xxxx;xxxxxxx&xxxx;X&xxxx;xx xxxxxxx a) („Oblast xxxxxxxxxx“) nahrazuje xxxxx:

„x)

Xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v sekci X&xxxx;XXXX Xxx.2.“

2.2.

X&xxxx;xxxxxxx&xxxx;X&xxxx;xxxx.&xxxx;x)&xxxx;(„Xxxxxxxxx období“) xx xxxxx „NACE“ xxxxxxxxx výrazem „XXXX Xxx. 2“.

2.3.

V příloze B písm. f) („Úroveň xxxxxxxxxxx xxxxxxx“) xx odstavce 1 x&xxxx;2 xxxxxxxxx xxxxx:

„1.

Xxxxxxxx x.&xxxx;110, 210, 220 x&xxxx;230 xx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxx NACE Xxx. 2.

2.

Xxxxxxxx xxx nové xxxxxxxxxx (x.&xxxx;130, 135 x&xxxx;136) xx vyžadují xxxxx xxx xxxxxxx 41.2 x&xxxx;xxxxx&xxxx;42 XXXX Xxx. 2.“

2.4.

X&xxxx;xxxxxxx&xxxx;X&xxxx;xxxx.&xxxx;x)&xxxx;(„Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx“) xxxx. 6 xx výraz „XXXX“ xxxxxxxxx xxxxxxx „XXXX Xxx.2“.

2.5.

X&xxxx;xxxxxxx&xxxx;X&xxxx;xxxx.&xxxx;x)&xxxx;(„Xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx“) odst. 2 xx výraz „XXXX Xxx. 1“ xxxxxxxxx xxxxxxx „NACE Xxx. 2“.

2.6.

X&xxxx;xxxxxxx&xxxx;X&xxxx;xxxx.&xxxx;x)&xxxx;(„Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx“) xx doplňuje nový xxxxxxxxxxx, xxxxx zní:

„Prvním xxxxxxxxxx xxxxxxx, za xxxxx xx předávají xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;XXXX Xxx. 2, je xxxxx 2009 pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx 2009 xxx čtvrtletně xxxxxxxxx xxxxx.“

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx&xxxx;X

3.1.

X&xxxx;xxxxxxx&xxxx;X&xxxx;xx xxxxxxx x)&xxxx;(„Xxxxxx xxxxxxxxxx“) xxxxxxxxx tímto:

„a)

Oblast xxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v oddílu 47 XXXX Rev. 2.“

3.2.

X&xxxx;xxxxxxx&xxxx;X&xxxx;xxxx.&xxxx;x)&xxxx;(„Xxxxxx xxxxxxxxxxx členění“) xx xxxxxxxx&xxxx;1, 2, 3, 4 x&xxxx;5 xxxxxxxxx xxxxx:

„1.

Xxxxxxxx ‚obrat‘ (x.&xxxx;120) x&xxxx;‚xxxxxxxx xxxxx/xxxxx tržeb‘ (x.&xxxx;330/123) xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx podrobnosti xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx&xxxx;2 x&xxxx;3. Xxxxxxxx ‚xxxxx xxxxxxxxxxx osob‘ (x.&xxxx;210) xx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v odstavci 4.

2.

Úroveň xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx XXXX Xxx. 2:

xxxxx 47.11;

xxxxx 47.19;

xxxxxxx 47.2;

skupina 47.3;

xxxxxx xxxx 47.73, 47.74 x&xxxx;47.75;

xxxxxx xxxx 47.51, 47.71 x&xxxx;47.72;

xxxxxx xxxx 47.43, 47.52, 47.54, 47.59 a 47.63;

součet xxxx 47.41, 47.42, 47.53, 47.61, 47.62, 47.64, 47.65, 47.76, 47.77 a 47.78;

třída 47.91.

3.

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx a skupiny XXXX Xxx. 2:

součet xxxxx 47.11 a skupiny 47.2;

xxxxxx třídy 47.19 x&xxxx;xxxxxx 47.4, 47.5, 47.6, 47.7, 47.8 x&xxxx;47.9;

xxxxx&xxxx;47

xxxxx&xxxx;47 xxx xxxxxxx 47.3

4.

Xxxxx&xxxx;47

xxxxx&xxxx;47 xxx xxxxxxx 47.3

5.

Xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;47 NACE Xxx. 2 x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx než 1&xxxx;% xxxxxxx celého Evropského xxxxxxxxxxxx, xxxx předávat xxxxxxxxx ‚xxxxx‘ (x.&xxxx;120) x&xxxx;xxxxxxxx ‚xxxxxxxx tržeb/objem xxxxx‘ (x.&xxxx;330/123) xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;3.“

3.3.

X&xxxx;xxxxxxx&xxxx;X&xxxx;xxxx.&xxxx;x)&xxxx;(„Xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx“) xx xxxxxxxx&xxxx;1, 2 x&xxxx;3 xx nahrazují tímto:

„1.

Proměnné ‚xxxxx‘ (č. 120) a ‚deflátor xxxxx/xxxxx tržeb‘ (č. 330/123) xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx. 2 xxxx.&xxxx;x)&xxxx;xxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxx státy, xxxxxxx xxxxxxx obrat v oddíle 47 XXXX Xxx. 2 x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx méně xxx 3&xxxx;% xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx delší xx x&xxxx;15 xxx.

2.

Xxxxxxxx ‚xxxxx‘ (č. 120) x&xxxx;‚xxxxxxxx xxxxx/xxxxx xxxxx‘ (x.&xxxx;330/123) xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx členění xxxxxxx x&xxxx;xxxx. 3 xxxx.&xxxx;x)&xxxx;xxxx xxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxxxxx x.&xxxx;120 a č. 330/123 ‚xxxxx‘ x&xxxx;‚xxxxxxxx tržeb/objem tržeb‘ xx členské státy xxxxx xxxxxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxxxxxxxx alokací x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx výběrových šetření xxxxx čl. 4 xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.&xxxx;x). Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx 18.

3.

Xxxxxxxx ‚xxxxx pracujících xxxx‘ xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx skončení sledovaného xxxxxx. Xxx členské xxxxx, xxxxxxx celkový xxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;47 XXXX Xxx. 2 v daném xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx 3&xxxx;% xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, mohou xxx xxxxx delší xx x&xxxx;15 dnů.“

3.4.

V příloze C písm. i) („První sledované xxxxxx“) xx xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxx xxxxxxxxxx obdobím, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;XXXX Xxx. 2, xx xxxxx 2009 xxx měsíčně xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx 2009 xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.“

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx&xxxx;X

4.1.

X&xxxx;xxxxxxx&xxxx;X&xxxx;xx xxxxxxx x)&xxxx;(„Xxxxxx xxxxxxxxxx“) xxxxxxxxx xxxxx:

„x)

Xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxx xx vztahuje xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;45 x&xxxx;46 x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx X&xxxx;xx X&xxxx;x&xxxx;X&xxxx;xx X&xxxx;XXXX Xxx. 2.“

4.2.

X&xxxx;xxxxxxx&xxxx;X&xxxx;xxxx.&xxxx;x)&xxxx;(„Xxxxxx xxxxxxxxxx“) xxxx. 4 xxxx.&xxxx;x)&xxxx;xx xxxxx „XXXX“ xxxxxxxxx xxxxxxx „XXXX Xxx. 2“.

4.3.

X&xxxx;xxxxxxx&xxxx;X&xxxx;xxxx.&xxxx;x)&xxxx;(„Xxxxxx podrobnosti členění“) xx xxxxxxxx&xxxx;1, 2, 3, 4 x&xxxx;5 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„1.

Xxxxxxxx ‚xxxxx‘ (č. 120) xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx XXXX Xxx. 2:

46 na xxxxxx xxx xxxx;

45, 45.2, 49, 50, 51, 52, 53, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 71, 73, 74, 78, 79, 80, 81.2, 82;

xxxxxx 45.1, 45.3 x&xxxx;45.4;

xxxxxx 55 a 56;

součet 69 x&xxxx;70.2;

2.

Xxxxxxxx ‚xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx‘ (č. 210) xx xxxxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxx seskupeními NACE Xxx. 2:

Oddíly 45, 46, 49, 50, 51, 52, 53, 58, 59, 60, 61, 62, 63;

xxxxxx 69, 70.2, 71, 73 x&xxxx;74;

xxxxxx 55 x&xxxx;56;

xxxxxx 78, 79, 80, 81.2 a 82.

3.

Členské xxxxx, xxxxxxx xxxxx v oddílech 45 x&xxxx;46 XXXX Xxx. 2 v daném základním xxxx představuje xxxx xxx 4&xxxx;% hodnoty xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx XXXX xxxxxxxx xxxxxxxxx ‚xxxxx‘ xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx kódu.

4.

Členské xxxxx, xxxxxxx celková přidaná xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx X&xxxx;x&xxxx;X&xxxx;XXXX Xxx. 2 x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx roce představuje xxxx než 4&xxxx;% xxxxxxx celého Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, musí předávat xxxxxxxxx ‚xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx‘ (x.&xxxx;210) xxx xxxxx X&xxxx;x&xxxx;X&xxxx;XXXX xxxxx xx xxxxxx sekce.

5.

Proměnná ‚xxxxxxx xxxx‘ (x.&xxxx;310) xx předává podle xxxxxx činností a seskupení XXXX Xxx. 2:

49.4, 51, 52.1, 52.24, 53.1, 53.2, 61, 62, 63.1, 63.9, 71, 73, 78, 80, 81.2;

xxxxxx 50.1 x&xxxx;50.2;

xxxxxx 69.1, 69.2 x&xxxx;70.2.

Xxx NACE Xxx. 2 78 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.“

4.4.

X&xxxx;xxxxxxx&xxxx;X&xxxx;xxxx.&xxxx;x)&xxxx;(„Xxxxxx podrobnosti xxxxxxx“) xx xxxxxxxx 7 xx nahrazuje xxxxx:

„7.

Xxxxxxx státy, jejichž xxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;63 XXXX Xxx. 2 v daném xxxxxxxxx xxxx představuje xxxx xxx 4 % xxxxxxx xxxxxx Evropské xxxxxxxxxxxx, musí x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx proměnnou ‚xxxxxxx xxxx‘ (č. 310) xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx.“

4.5.

X&xxxx;xxxxxxx&xxxx;X&xxxx;xxxx.&xxxx;x)&xxxx;(„Xxxxxxx xxxxxx“) se xxx 3 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„3.

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx sběru xxxxx x:

x)

xxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx podniku xxxxxx 64.2 x&xxxx;70.1 XXXX Xxx. 2;

xx)

xxxxxxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;68 XXXX Xxx. 2;

xxx)

xxxxxxx a vývoji xxxxxx&xxxx;72 XXXX Rev. 2;

xx)

xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx&xxxx;77 NACE Xxx. 2;

x)

xxxxxxx X,&xxxx;X,&xxxx;X,&xxxx;X,&xxxx;X&xxxx;XXXX Xxx. 2;“

4.6.

X&xxxx;xxxxxxx&xxxx;X&xxxx;xxxx.&xxxx;x)&xxxx;(„Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx“) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxx sledovaným obdobím, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;XXXX Rev. 2, xx první xxxxxxxxx xxxx 2009.“

4.7.

X&xxxx;xxxxxxx&xxxx;X&xxxx;xx xxxxxxx x)&xxxx;(„Xxxxxxxxx xxxxxx“) xxxxxxxxx xxxxx:

„x)

Xxxxxxxxx období

Postupem xxxxx xxxxxx 18 xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x.&xxxx;310 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nejpozději 11.&xxxx;xxxxx 2008. Postupem xxxxx xxxxxx 18 xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx x.&xxxx;310 xxx xxxxxx&xxxx;52, 69, 70, 71, 73, 78, 80 x&xxxx;81 XXXX Xxx. 2. Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx za xxxxxxxx XXXX uvedené x&xxxx;xxxxxxx x)&xxxx;‚Xxxxxx působnosti‘ představuje x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx roce xxxx xxx 1&xxxx;% xxxxxxx xxxxxx Evropského xxxxxxxxxxxx, je xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 18 poskytnout xxxxx xxxxxxxxx přechodných xxxxxx xxxxxxxxx přechodné xxxxxx xxxxxxx roku.“


(1)  Úř. věst. X&xxxx;86, 27.3.2001, x.&xxxx;11.“


XXXXXXX&xxxx;XX

Xxxxxxx&xxxx;X&xxxx;xxxxxxxx (ES) č. 2150/2002 xx mění xxxxx:

1)

Xxxxx&xxxx;1 xx xxxxxxxxx tímto:

„Oddíl 1 Xxxxxx působnosti

Statistiky xx xxxxxxxxx xx všechny xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx X&xxxx;xx X&xxxx;XXXX Xxx. 2. Xxxx sekce xxxxxxxx xxxxxxx ekonomické xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxx zahrnuje xxxx

x)

xxxxxx vznikající v domácnostech;

b)

odpady xxxxxxx x&xxxx;xxxxx využívání xxxx xxxxxxxxxxxx odpadů.“

2)

V oddíle 8 xx xxx 1.1 xxxxxxxxx xxxxx:

„1.1.

xxxx položky, xxx jsou xxxxxxx x&xxxx;XXXX Xxx. 2:

Položka x.

Xxx XXXX Rev. 2

Xxxxx

1

Xxxxx&xxxx;01

Xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx činnosti

Oddíl 02

Lesnictví x&xxxx;xxxxx xxxxx

2

Xxxxx&xxxx;03

Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx

3

Xxxxx X

Xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx

4

Xxxxx&xxxx;10

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx&xxxx;11

Xxxxxx xxxxxx

Xxxxx&xxxx;12

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

5

Xxxxx&xxxx;13

Xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx&xxxx;14

Xxxxxx oděvů

Oddíl 15

Výroba xxxx a souvisejících xxxxxxx

6

Xxxxx&xxxx;16

Xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx dřevěných x&xxxx;xxxxxxxxx výrobků, xxxxx xxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx

7

Xxxxx&xxxx;17

Xxxxxx papíru x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx

Xxxxx&xxxx;18

Xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nosičů

8

Oddíl 19

Výroba koksu x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

9

Xxxxx&xxxx;20

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx&xxxx;21

Xxxxxx základních xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx&xxxx;22

Xxxxxx xxxxxxxxx a plastových xxxxxxx

10

Xxxxx&xxxx;23

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

11

Xxxxx&xxxx;24

Xxxxxx xxxxxxxxxx kovů

Oddíl 25

Výroba xxxxxxxx xxxxxxxxxx a kovodělných xxxxxxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx

12

Xxxxx&xxxx;26

Xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx a zařízení

Oddíl 27

Výroba xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx&xxxx;28

Xxxxxx strojů x&xxxx;xxxxxxxx x.&xxxx;x.

Xxxxx&xxxx;29

Xxxxxx motorových xxxxxxx (kromě xxxxxxxxx), xxxxxxx a návěsů

Oddíl 30

Výroba xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx

13

Xxxxx&xxxx;31

Xxxxxx xxxxxxx

Xxxxx&xxxx;32

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx průmysl

Oddíl 33

Opravy x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx

14

Xxxxx X

Xxxxxxxx xxxxxxxxx, plynu, xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

15

Xxxxx&xxxx;36

Xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx a rozvod vody

Oddíl 37

Činnosti xxxxxxxxxxx s odpadními xxxxxx