Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXX XXXXXX 2007/14/XX

ze xxx 8. xxxxxx 2007

xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxx pravidla k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx směrnice 2004/109/XX x harmonizaci xxxxxxxxx na průhlednost xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx x emitentech, jejichž xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu

XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX,

x xxxxxxx xx Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2004/109/XX ze xxx 15. prosince 2004 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx průhlednost xxxxxxxxxx xx informací x xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx papíry jsou xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu, x o xxxxx xxxxxxxx 2001/34/ES (1), x xxxxxxx na čl. 2 odst. 3 xxxx. a), čl. 5 odst. 6 xxxxx xxxxxxxxxxx, xx. 5 xxxx. 6 xxxx. x), xx. 9 xxxx. 7, xx. 12. xxxx. 8 xxxx. x) xx x), xx. 13 odst. 2, xx. 14 odst. 2, xx. 21 xxxx. 4 xxxx. x), xx. 23 xxxx. 4 xxx xx) x xx. 23 xxxx. 7 xxxx xxxxxxxx,

po konzultaci Xxxxxxxxxx xxxxxx regulátorů xxxx x xxxxxxx xxxxxx (XXXX) (2) xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx:

(1)

Xxxxxxxx 2004/109/XX xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx práv nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ze xxxxxxx vyplývá xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x hlasovacími xxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxx zajistit xxxxxxxx trvalé důvěry xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zveřejňování xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx informací o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx tak xxxxxxxx, xxx byli xxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, x xxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx průběžně informovat xxxxxxxxx.

(2)

X cílem zajistit xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx trhu xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx pravidla upravující xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3)

Pokud xxx x procesní xxxxxx, podle xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx domovského xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx, xxx xxxx volby xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx regulované xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2004/109/XX.

(4)

Xxxxx jde x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pololetní xxxxxx xxxxxxx x případě, xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx by xx xxxxxxxx xxxx, aby xxx takto podávaný xxxxx x xxxxx xxxxx x pasiv, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx nebo ztrátě xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx být xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x investorům xxxxxx xxxxxxxxxxxx toku informací x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx takovým xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxxxxx xxx.

(5)

Xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx závěrku v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (XXX) x x mezinárodními xxxxxxxxx účetního xxxxxxxxxxx (XXXX), xx xxxx xxxxxxxx stejnou xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zprávách xxxxx xxxxxxxx 2004/109/XX. Xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxx a nejsou xxxxxxx řídit xx XXX a IFRS, xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2004/109/XX xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dle xxxxxxxx Xxxx 78/660/XXX xx xxx 25. xxxxxxxx 1978 založené xx xx. 54 odst. 3 xxxx. g) Xxxxxxx x ročních xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx společností (3).

(6)

Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxx významných účastí xxxxx xxxxxxxx 2004/109/XX x případě xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx maximální xxxxx „xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx“ xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx.

(7)

Xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx schopen sledovat, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx informací x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx, který xxxxx xxxx odchylky xxxxxx, povinen oznámit, xx jedná xxxx xxxxx jednat xxxx xxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x jakým akciím xxxx finančním nástrojům.

(8)

Při xxxxxxxxx činností xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx k danému xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx akcie xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx držené xxx xxxxx činností xxxxxx xxxx.

(9)

Pokud jde x xxxxxxxx obchodních xxx, xx pro xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx emitenta. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx vhodné xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a účastníky xxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx regulovaných xxxxxx umístěných xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx.

(10)

Xxxxx xxx x xxxxxxxxx oznamování významných xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xx být xxxxxx v případě xxxxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxx.

(11)

Xxx důvodně xxxxxxxxxxxx, že fyzické xxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxx pozbývání xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Z xxxx xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxx xxxx právnické xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx práva xxxxx rychle, x xxxxx xx vhodné, xxx xxxxxx, po xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx, xx tyto xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx období xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(12)

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx by xx xxxx týkat xxxxx xxxxxxxxxx podniků, xxxxx mohou doložit, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx splňují xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx uskutečněno dotyčnému xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxx ohledu xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx příslušný xxxxx xxxxxxxxxxxx dohled xxx xxxxxxxx správcovských xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx Xxxx 85/611/EHS xx xxx 20. xxxxxxxx 1985 o koordinaci xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx týkajících se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (SKIPCP) (4), xxx xxxxxx xx to, xxx xxx bylo xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx, x posledně jmenovaném xxxxxxx xx předpokladu, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx vnitrostátních xxxxxxxx xxxxxxxx.

(13)

Xxx xxxxx xxxxxxxx 2004/109/XX xx xxxx být x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx přihlíženo x finančním nástrojům x xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx svému xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právo nabýt xxxxxxxxx akcie xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx, xxx ke xxx xxxxxxxxxx nabude tyto xxxxx nebo xxxxxxxx. Xxxxxx by se xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, že finanční xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx časovému bodu. Xxxxxx xx se xxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxxx, xx obsahují xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nástroje xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx akcie xxxx hotovost.

(14)

Xxxxxxxx nástroje x xxxxxx C xxxxxxx X xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2004/39/XX (5), xxxxx xxxxxx uvedeny x xx. 11 odst. 1 xxxx xxxxxxxx Xxxxxx, se xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx. 13 xxxx. 1 xxxxxxxx 2004/109/ES.

(15)

Xxxxxxxx 2004/109/XX xxxxxxx vysoké požadavky x oblasti xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Pouhá xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxx informace xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx není xxx účely xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xx tedy xxxx xxxxxxxxx aktivní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx emitentů xxxxxx x cílem xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx investorům.

(16)

Xxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx státě xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx nutno xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx kvality xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxx zajistit splnění xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx, že xxxxx regulované xxxxxxxxx xxxxx sami, xxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx třetí xxxxxx. V xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx by xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx informace x přiměřených xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx mechanismy xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, pocházejí xx xxxxxxxxxxx emitenta x že xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx, že daná xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx pověřené xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxx od služeb x xxxxxx týkajících xx šíření xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx médiím xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx měli upřednostňovat xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředků x xxxxxxx standardních xxx xxxx odvětví, xxx xx tak xxxxxxxxx x urychlilo xxxxxxxxxx informací.

(17)

Podle minimálních xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx způsobem, xxxxx xxxxxxx co xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x informacím x x případech, xxx xx to xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx státě xxxxxxxx x xxxx xxx. Xx xxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx států požadovat, xxx emitenti zveřejnili xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jejich xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx emitentů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx informace xx xxxxxxx internetové xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx stránkách, xxxxx xxxx přístupné xxxxxxxxxx.

(18)

Xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx rovnocennost xxxxxxxxx x případě, xx xxxxxxxxx podmínky xxxxxxx zemí xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a v xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx emitenta, xxxxx xxx umožní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, jako xxxxx xxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx směrnice 2004/109/XX, xxxxxxx x x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xx však xxxx být omezena xx podstatu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a neměla xx xxx akceptována xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx stanovených xx xxxxxxxx 2004/109/XX.

(19)

Xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx emitent ze xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům xxxxxxxxxx v čl. 4 odst. 3 xxxxxxxx 2004/109/XX, xx xxxxx xxxxxxxx soulad x xxxxxxxxx Xxxxxx (XX) x. 809/2004 xx xxx 29. xxxxx 2004, kterým xx provádí xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2003/71/ES, xxxxx xxx o xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx, xxxxxx prospektů, xxxxxxx xxxxx ve xxxxx xxxxxx, zveřejňování prospektů x xxxxxx inzerátů (6), xxxxxxx xxxxxxxxxx finanční xxxxx, xxxxx mají xxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxx.

(20)

Xxxxx jde x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx správcovské xxxx investiční společnosti xxxxxxx ve třetí xxxx xx xxxx xxx xxxxx využít xxxxxxx podle čl. 12 xxxx. 4 xxxx 5 směrnice 2004/109/XX xxxxxxxxx xx xxx, zda právní xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx vyžadují xxxxxxxx xxx xx, aby xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx správu xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(21)

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx,

XXXXXXX TUTO XXXXXXXX:

Xxxxxx 1

Předmět

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxxxx x čl. 2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xx), xx. 5 xxxx. 3 xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx. 5 xxxx. 4 xxxxx větě, xx. 9 odst. 1, 2 x 4, xxxxxx 10, xx. 12 odst. 1, 2, 4, 5 x 6, xx. 12 xxxx. 2 xxxx. x), xx. 13 xxxx. 1, čl. 21 xxxx. 1 a xx. 23 xxxx. 1 x 6 xxxxxxxx 2004/109/XX.

Xxxxxx 2

Procesní xxxxxx xxxxx domovského xxxxxxxxx xxxxx

(Xx. 2 xxxx. 1 xxxx. x) xxx ii) xxxxxxxx 2004/109/XX)

Xxxxx xxxxxxx provede xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx tato xxxxx zveřejněna x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx regulovaných informací.

Xxxxxx 3

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nekonsolidované xxxxxx xxxxxxx

(Xx. 5 xxxx. 3 druhý pododstavec xxxxxxxx 2004/109/ES)

1.   X xxxxxxx, xx xxxxxxxx soubor xxxxxxxxx xxxxxx závěrky xxxx zpracován x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx přijatými xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 6 xxxxxxxx (XX) x. 1606/2002 (7), je xxxx xxxxxxxxx obsah x xxxxxxx s xxxxxxxx 2 x 3 xxxxxx xxxxxx.

2.   Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx zisků a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x mezisoučty xxxxxxxx v poslední xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Dodatečné položky xx xxxxxxxx x xxxxxxx, xx by xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx by xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxx aktiv a xxxxx, finanční xxxxxx x zisku xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx srovnávací xxxxxxxxx:

x)

xxxxxxx ke xxxxx xxxxxxx šesti měsíců xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx konci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx;

x)

xxxxx xxxxx a xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxx xxx xxx dne xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx rovněž srovnávací xxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxx předcházejícího xxxxxxxx xxxxxx.

3.   Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

a)

informace xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx účetní xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx řádně porozuměl xxxxxxxx významným xxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx vývoji x xxxxxxxx xxxxxxxxx období, xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx zisků x ztrát.

Xxxxxx 4

Xxxxxx transakce xx xxxxxxxxxxx stranami

(Čl. 5 xxxx. 4 xxxxx xxxx směrnice 2004/109/XX)

1.   X mezitímní xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zveřejňují xxxx xxxxxx transakce se xxxxxxxxxxx stranami nejméně:

x)

xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx kterým xxxxx x prvních xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x které xxxx xxxxxxxx dopad xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x tomto xxxxxx;

x)

xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v poslední xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx mít xxxxxxxx dopad na xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx výsledky činnosti xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx měsících xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

2.   Pokud emitent xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx účetní závěrku, xxxxxxxx xxxxxxx transakce xx spřízněnými stranami xxxxx čl. 43 xxxx. 1 bodu 7x směrnice 78/660/XXX.

Xxxxxx 5

Maximální délka xxxxxxxxx „xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx“

(Xx. 9 odst. 4 xxxxxxxx 2004/109/XX)

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx „xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx cyklu“ xxxx xxx obchodní xxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 6

Kontrolní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx xx tvůrcům xxxx

(Xx. 9 xxxx. 5 xxxxxxxx 2004/109/XX)

1.   Tvůrce xxxx, který hodlá xxxxxx výjimky xxxxxxxxx x čl. 9 xxxx. 5 xxxxxxxx 2004/109/XX, oznámí příslušnému xxxxxx domovského xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx uvedené x xx. 12 xxxx. 2 xxxxxxxx 2004/109/XX, že xxxxxxx xxxx xxxxx provádět xxxxxxxx xxxxxx trhu x konkrétním xxxxxxxxx.

X xxxxxxx, že tvůrce xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

2.   Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx článku 24 xxxxxxxx 2004/109/ES, xx x případě, xx xxxxxxxxx orgán xxxxxxxx xxxxxxxx po xxxxxx trhu, xxxxx xxxxx xxxxxx výjimky xxxxxxxxx x xx. 9 xxxx. 5 xxxxxxxx 2004/109/ES, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx nástroje držené xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx trhu, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostředky. Pouze xxxx-xx tvůrce xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, lze xx xxx xxxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx.

3.   Aniž xx dotčeno xxxxxxxxx xx. 24 xxxx. 4 písm. a) xxxxxxxx 2004/109/ES, xxxxxxxx-xx xx xxxxx vnitrostátních xxxxxxxx předpisů xxxxxx x tvorbě xxxx xxxx xxxxxxx trhu x xxxxxx cenných xxxxxx a/nebo emitentem, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 7

Xxxxxxxx obchodních xxx

(Xx. 12 xxxx. 2 x 6 x xx. 14 xxxx. 1 xxxxxxxx 2004/109/XX)

1.   Xxx xxxxx čl. 12 xxxx. 2 x 6 a xx. 14 xxxx. 1 směrnice 2004/109/XX xx použije xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

2.   Každý xxxxxxxxx orgán xxxxxxxxxx xx své internetové xxxxxxx kalendář xxxxxxxxxx xxx různých regulovaných xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx na území xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 8

Xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx uvedené v xxxxxx 10 směrnice x průhlednosti, xxxxx xxxx xxxxxxx oznamovat xxxxxxxx xxxxxx

(Xx. 12 xxxx. 2 směrnice 2004/109/XX)

1.   Xxx xxxxx čl. 12 odst. 2 xxxxxxxx 2004/109/ES xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x okamžiku, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx daný akcionář xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx hodnoty, xxxxxxxx xx xxxx klesne xxx xx, xx xxxxxxxxxxx xxxx uvedeného x xxxxxx 10 xxxxxxxx 2004/109/ES, individuální xxxxxxxxxx, xxx zavazuje xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx či xxxxxxxxxx osobu xxxxxxxx x článku 10 xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx v případě, xx poměr xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxxxx příslušné xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx ji xxxx pod xx xxxxxx.

Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 10 xxxx. x) xxxxxxxx 2004/109/XX je xxxxxxxxxx xxxxxxxxx kolektivní povinností, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dohody.

2.   Pokud xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 10 xxxx. h) xxxxxxxx 2004/109/XX xxxxxxx xxxxx xxx pro jednu xxxxxx akcionářů, xxxx xxx oznámení xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx oznámení xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx výsledná situace x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx práva podle xxxxx vlastního xxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxx x čl. 10 písm. h) xxxxxxxx 2004/109/XX xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx akcionářů, xxxx xxxxxxxx mít xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx x xxxxxxx, xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx hlasovacích práv x okamžiku, xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx hlasovací xxxxx podle xxxxx xxxxxxxxx uvážení.

3.   X xxxxxxx, xx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx více xxx jedné fyzické xxxx xxxxxxxxx osoby, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx jednotného společného xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx odpovědnosti x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 9

Okolnosti, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx zjistit nabytí, xxxxxxx xxxx možnost xxxxxxxxx hlasovací xxxxx

(Xx. 12 odst. 2 xxxxxxxx 2004/109/ES)

Xxx účely xx. 12 xxxx. 2) xxxx. x) xxxxxxxx 2004/109/ES xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx uvedená x xxxxxx 10 xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx po xxxxxxxxx.

Xxxxxx 10

Podmínky nezávislosti xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxxxxxxx individuální xxxxxx xxxxxxxxx

(Xx. 12 xxxx. 4 xxxxx pododstavec x xx. 12 xxxx. 5 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 2004/109/XX)

1.   Xxx xxxxx výjimky xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x čl. 12 xxxx. 4 prvním xxxxxxxxxxx x xx. 12 xxxx. 5 xxxxxx pododstavci xxxxxxxx 2004/109/XX xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx společností xxxx xxxxxxxx:

x)

xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx práv xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx investiční xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx instrukcí xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxxx xxxx investiční společnost xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx hlasovací xxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxx xx xxxx mateřském xxxxxxx.

2.   Mateřský xxxxxx, který xxxxx xxxxxx xxxx výjimky, xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx práva xxxx xxxxxxx s xxxxxxx spravovanými xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx poskytne:

a)

seznam xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx společností, a xx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxxxxxxxx, xx xxx xxxx xxxxxx xxxxx příslušný xxxxx nevykonává, xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx emitenty;

b)

xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx každou xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1.

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx uvedený x písmeni x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

3.   V xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x článku 13 xxxxxxxx 2004/109/XX, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxx členského státu xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxx. 2 xxxx. a).

4.   Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 24 xxxxxxxx 2004/109/XX, je mateřský xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx domovského členského xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx:

x)

xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx strukturu, že xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nezávisle na xxxxxxxxx xxxxxxx;

b)

xxxxx, xxx xxxxxxxxx x tom, xxx má xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx probíhat, xxxxxxx nezávisle;

x)

pokud xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx účast x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx správcovskou xxxx investiční xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx mandát x xxxxxxxxxxxx vztahu x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

X xxxxxxxxx x xxxxxxx x) přinejmenším xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx povinně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx zvoleny xxx, xxx xx xxxxxx x výkonu xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxxx x správcovskou xx investiční xxxxxxxxxxx.

5.   Pro xxxxx odst. 1 xxxx. x) xx „xxxxxx xxxxxxxx“ xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vydaný xxxxxxxxx podnikem nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx výkonu hlasovacích xxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx případech.

„Nepřímým xxxxxxxx“ xx xxxxxx jakýkoli xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx v jakékoli xxxxx, xxxxxx mateřským xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx podnikem xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx dané xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podniku xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 11

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ze xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nabývat x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

(Čl. 13 xxxx. 1 xxxxxxxx 2004/109/XX)

1.   Xxx xxxxx čl. 13 odst. 1 xxxxxxxx 2004/109/XX xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x opce, xxxxxxx, xxxxx x dohody x xxxxxxxxx úrokových xxxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx smlouvy xxxxx xxxxxx C xxxxxxx X xxxxxxxx 2004/39/XX xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, pokud x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dohody xxxxx xxx xxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxx spojena xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx tohoto xxxxxxxx musí xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx akcie, xxxx xxxxx rozhodnout xx, xxx tyto xxxxx nabude, či xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx dohoda závazná xxxxx příslušných právních xxxxxxxx.

2.   Xxx účely xx. 13 xxxx. 1 xxxxxxxx 2004/109/ES xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx smyslu odstavce 1 xxxxxxxxxx se x xxxxx podkladovému xxxxxxxxxx.

3.   Xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xx. 13 xxxx. 1 xxxxxxxx 2004/109/ES xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:

x)

výsledná xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx;

x)

xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, jejichž xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx takové xxxxxxx xxxxxxxx;

x)

xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx;

x)

xxx xxxxxxxx x dobou xxxxxxxxx případně xxxx x xxx či xxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx být nabyty;

x)

xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx;

f)

totožnost xxxxxxxx;

g)

xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Pro xxxxx xxxxxxx x) se xxxxxxxxx xxxxx hlasovacích xxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxx hlasovacích xxxx x výše xxxxxxxx naposledy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxx 15 xxxxxxxx 2004/109/ES.

4.   Lhůta xxx xxxxxxxxxx xx shoduje x xxxxxx stanovenou x čl. 12 xxxx. 2 xxxxxxxx 2004/109/XX a x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

5.   Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx orgánu domovských xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxx xxx jedné xxxxxxxxx akcii, obdrží xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx samostatné xxxxxxxx.

Xxxxxx 12

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(Xx. 21 xxxx. 1 xxxxxxxx 2004/109/ES)

1.   Šíření xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx. 21 odst. 1 směrnice 2004/109/XX xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 xx 5.

2.   Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xx proniknou x co xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxx xx xxxxxxx xx nejvíce xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx členském xxxxx xxxxxxxx x xx. 21 odst. 3 xxxxxxxx 2004/109/XX x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

3.   Xxxxxxxxxx informace xxxxx sděleny xxxxxx x neupraveném plném xxxxx.

X xxxxxxx xxxxx x prohlášení podle xxxxxxxx 4, 5 x 6 xxxxxxxx 2004/109/XX xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx bude xxxxxxxxx za xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx regulovaných xxxxxxxxx sdělí médiím x xxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx příslušné xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ukládání regulovaných xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 21 xxxxxxx směrnice.

4.   Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx médiím xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, minimalizuje xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jde x xxxxx xxxxxxxxxxxx informací.

Xxxxxxxx xxxxxxxx xx zajištěno xx nejrychlejší nápravou xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx regulovaných xxxxxxxxx.

Xxxxxxx nebo xxxxx, xxxxx požádala o xxxxxxx svých finančních xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu xxx xxxxxxxx emitenta, xxxxxxxxxx xx systémové xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx, jimž byly xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

5.   Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxx specifikuje, xx xx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x čas a xxx, kdy emitent xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx x přijetí xxxxx xxxxxxxxxx nástrojů x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, tyto xxxxxxxxx xxxxxxx.

Ve vztahu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxx, xxxxx požádala x xxxxxxx xxxxx finančních xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx regulovaném xxxx xxx xxxxxxxx emitenta, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx:

x)

jméno xxxxx, která informaci xxxxxxx xxxxxx;

x)

podrobnosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

x)

čas x xxx, xxx byly xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx;

x)

xxxxxx, x němž byly xxxxxxxxx xxxxxxx;

e)

podrobnosti x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 13

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx. 4 odst. 2 písm. x) xxxxxxxx 2004/109/ES

(Čl. 23 xxxx. 1 xxxxxxxx 2004/109/XX)

X případě třetí xxxx se xx xx xx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedeným x xx. 4 xxxx. 2 písm. b) xxxxxxxx 2004/109/ES, xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx země xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:

a)

věrný xxxxxxx vývoje x xxxxxxxx emitentovy činnosti x xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx xxxx, xxx aby xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx analýzu xxxxxx a výsledků xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx postavení xxxxxxx x postavení xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx činnosti;

x)

xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx událostí, xx xxxxxx xxxxx od xxxxx xxxxxxxx období;

x)

xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx a) xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx porozumění xxxxxx xxxxxxxx, jeho výsledkům xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx nefinanční xxxxxxx xxxxxxxxx výsledků xxxxxxxxxx se xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 14

Xxxxxxxxx rovnocenné xx. 5 odst. 4 xxxxxxxx 2004/109/XX

(Xx. 23 xxxx. 1 xxxxxxxx 2004/109/XX)

X případě xxxxx xxxx se xx za xx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedeným x čl. 5 xxxx. 4 xxxxxxxx 2004/109/XX, pokud se xxxxx xxxxx dané xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx zkrácený soubor xxxxxx závěrky a xxxxx xx požaduje, xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:

a)

xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx;

x)

uvedení pravděpodobného xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx zbývajících šest xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx;

c)

v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 15

Xxxxxxxxx rovnocenné xx. 4 xxxx. 2 xxxx. x) x čl. 5 xxxx. 2 písm. x) xxxxxxxx 2004/109/ES

(Xx. 23 odst. 1 xxxxxxxx 2004/109/XX)

V případě xxxxx xxxx se xx za to, xx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx. 4 xxxx. 2 písm. x) a v xx. 5 xxxx. 2 písm. x) xxxxxxxx 2004/109/XX, pokud xxxxx xxxxx dané xxxx xxxxx nebo xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x pololetní xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xx:

a)

soulad účetní xxxxxxx s příslušným xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx standardů;

b)

xxxxxxx xxxxxxxxxxx vedením, xxxxx xx xxxxxxxx zprávy x xxxxxxxx.

Xxxxxx 16

Požadavky xxxxxxxxxx xxxxxx 6 xxxxxxxx 2004/109/XX

(Xx. 23 xxxx. 1 xxxxxxxx 2004/109/XX)

X xxxxxxx xxxxx xxxx xx má xx xx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v článku 6 xxxxxxxx 2004/109/XX, xxxxx se xxxxx xxxxx xxxx země xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 17

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx. 4 odst. 3 směrnice 2004/109/XX

(Xx. 23 odst. 1 xxxxxxxx 2004/109/XX)

X xxxxxxx xxxxx země se xx za to, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedeným x prvním pododstavci xx. 4 xxxx. 3 xxxxxxxx 2004/109/ES, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx dané xxxx nepožaduje, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, požaduje xx xxxx, xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxx xxxx, do xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx jejím zpracovávání xxxxxxx tyto xxxxxxxxx:

x)

x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx vyplácet xxxxxxxxx;

x)

v xxxxxxx všech xxxxxxxx xxxxxxxx minimální požadavky xx kapitál x xxxxxxx xxxxx x xxxxxx likvidity.

Xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx příslušnému xxxxxx xxxxxxxxxx členského státu xxxxx xxxxxxxxxx auditované xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx uvedenými x xxxxxxxxx x) x x). Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx lze zpracovat xxxxx xxxxxxxx standardů xxxx xxxxx xxxx.

Xxxxxx 18

Požadavky xxxxxxxxxx xx. 4 xxxx. 3 xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 2004/109/XX

(Čl. 23 xxxx. 1 xxxxxxxx 2004/109/XX)

X případě xxxxx xxxx xx má xx to, xx xxxxxxx xxxxxxxxx rovnocenné xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx. 4 xxxx. 3 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 2004/109/ES xx xxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx nepožaduje, xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx v dané xxxxx xxxx, zpracovával xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx závěrku, xxxxxxxx xx však, xxx xxxxxxxxxxx individuální xxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx účetními xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxx xxxxxx 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) x. 1606/2002 xxxxxx xx použitelné x xxxxx Xxxxxxxxxxxx, nebo x vnitrostátními xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

Pokud xxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx předloženy xx formě xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx účty xxxxx musejí xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 19

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx. 12 odst. 6 směrnice 2004/109/ES

(Čl. 23 xxxx. 1 xxxxxxxx 2004/109/XX)

X xxxxxxx xxxxx xxxx se xx xx xx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx. 12 xxxx. 6 xxxxxxxx 2004/109/XX, pokud xxxxx xxxxx xxxx země xxxxx, x xxx xxxx být xxxxxxx, xxxxx sídlo xx x xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x níž je xxxxxxx xxxx významné xxxxxx zveřejnit, celkově xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx.

Xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx strany se xxxxx lišit xx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx 2004/109/ES v xx. 12 odst. 2 x čl. 12 xxxx. 6.

Xxxxxx 20

Xxxxxxxxx rovnocenné xxxxxx 14 xxxxxxxx 2004/109/XX

(Xx. 23 xxxx. 1 směrnice 2004/109/XX)

X xxxxxxx třetí xxxx xx má xx xx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům xxxxxxxx v článku 14 směrnice 2004/109/ES, xxxxx se xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, aby emitent, xxxxx xxxxx je x xxxx třetí xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx:

x)

xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx 5 % xxxxxxxxx akcií, s xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, je xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx;

x)

xxxxxxx, xxxxx xxx držet nejvyšší xxxxxxxxx xxxxx xxxx 5 % x 10 % xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxx spojena xxxxxxxxx práva, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx dosažení xxxx xxxxxxxxxx prahové xxxxxxx 5 % xxxx xxxxxxxxx prahové hodnoty;

c)

emitent, xxxxx xxx xxxxx xxxx xxx 10 % xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxx spojena xxxxxxxxx xxxxx, je xxxxxxx podat oznámení xxx každém xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 5 % xxxx 10 %.

Xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx požadovat xxxxxxxx týkající se xxxxxxxxx hodnot xxx 10 %.

Xxxxxx 21

Požadavky xxxxxxxxxx xxxxxx 15 směrnice 2004/109/XX

(Xx. 23 odst. 1 xxxxxxxx 2004/109/XX)

X xxxxxxx xxxxx xxxx xx xx xx xx, že stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům xxxxxxxx v xxxxxx 15 xxxxxxxx 2004/109/XX, xxxxx se xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx, xxxxx sídlo xx x xxxx třetí xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx hlasovacích xxxx x xxxx xxxxxxxx xx 30 kalendářních xxx poté, xx xxxxx ke xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx počtu.

Xxxxxx 22

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx. 17 xxxx. 2 xxxx. a) x čl. 18 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxx 2004/109/XX

(Xx. 23 xxxx. 1 xxxxxxxx 2004/109/XX)

V xxxxxxx xxxxx xxxx xx xx za xx, xx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx. 17 xxxx. 2 písm. x) a x xx. 18 xxxx. 2 písm. a) xxxxxxxx 2004/109/ES, xx xx týče obsahu xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx je x xxxx xxxxx zemi, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, xxxx a xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 23

Rovnocennost ve xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx mateřských podniků xxxxxxxxxxxxx x investičních xxxxxxxxxxx

(Xx. 23 odst. 6 xxxxxxxx 2004/109/ES)

1.   X xxxxxxx třetí xxxx xx xx xx xx, že xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v čl. 12 xxxx. 4 x 5 směrnice 2004/109/XX, pokud se xxxxx práva dané xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx čl. 23 xxxx. 6 xxxxxxxx 2004/109/XX splňovala xxxx podmínky:

x)

správcovská xxxx xxxxxxxxxx společnost musí xxx xx všech xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx práva xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx podniku;

x)

xxxxxxxxxxx xxxx investiční společnost xxxx x případě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx od xxxxx xxxxxxxx společnosti xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ovládaného xxxxxxx xxxxxxxxxx podniku.

2.   Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx oznámení stanovené x xx. 10 xxxx. 2 písm. x) a xxxx. 3 této xxxxxxxx.

Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx podnik xxxxxxx podmínky uvedené x xxxxxxxx 1 xxxxxx článku xxx xxxxxx xxxxxxxxxx správcovskou xxxx investiční společnost.

3.   Aniž xx dotčeno xxxxxxxxx xxxxxx 24 xxxxxxxx 2004/109/XX, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxxx xxxxxxx, že xx dodržují xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xx. 10 odst. 4 xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 24

Xxxxxxxxx

1.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x správní xxxxxxxx nezbytné xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx nejpozději xx 12 měsíců xx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx sdělí Xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx mezi xxxxxx předpisy x xxxxx xxxxxxxx.

Tato opatření xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx tuto xxxxxxxx xxxx musí xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Způsob odkazu xx stanoví xxxxxxx xxxxx.

2.   Xxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, které přijmou x xxxxxxx působnosti xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 25

Tato xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx dnem xx xxxxxxxxx v Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx 26

Xxxx směrnice xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

X Xxxxxxx xxx 8. xxxxxx 2007.

Xx Xxxxxx

Xxxxxxx XxXXXXXX

xxxx Xxxxxx


(1)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. X 390, 31.12.2004, x. 38.

(2)  Výbor byl xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx 2001/527/ES xx xxx 6. xxxxxx 2001 (Úř. xxxx. X 191, 13.7.2001, x. 43).

(3)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. X 222, 14.8.1978, x. 11. Směrnice naposledy xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2006/46/XX (Xx. xxxx. X 224, 16.8.2006, x. 1).

(4)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. X 375, 31.12.1985, x. 3. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2005/1/XX (Xx. xxxx. X 79, 24.3.2005, x. 9).

(5)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. X 145, 30.4.2004, s. 1. Směrnice xx xxxxx směrnice 2006/31/XX (Xx. xxxx. X 114, 27.4.2006, x. 60).

(6)  Úř. xxxx. X 149, 30.4.2004, s. 1. Xxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxx (ES) x. 1787/2006 (Xx. xxxx. L 337, 5.12.2006, x. 17).

(7)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. X 243, 11.9.2002, s. 1.