Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXX 2008/96/XX

xx xxx 19. xxxxxxxxx 2008

x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx infrastruktury

EVROPSKÝ PARLAMENT X RADA XXXXXXXX XXXX,

x ohledem xx Xxxxxxx x založení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, a xxxxxxx xx xx. 71 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxx,

x xxxxxxx xx xxxxx Komise,

s xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx (1),

xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxx,

x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x článku 251 Xxxxxxx (2),

xxxxxxxx k xxxxx xxxxxxx:

(1)

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx x. 1692/96/ES xx xxx 23. xxxxxxxx 1996 x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx rozvoj xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx sítě (3) má xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx integrace x soudržnosti, jakož x pro zajištění xxxxxx xxxxxx blahobytu. Xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2)

X bílé xxxxx xx xxx 12. xxxx 2001 xxxxxxx „Xxxxxxxx dopravní xxxxxxxx xxx xxx 2010: xxx xxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx silničního xxxxxxx za účelem xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx úseků s xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx 2001 až 2010 počet úmrtí xx xxxxxxxxx v Xxxxxxxx unii xx xxxxxxxx.

(3)

Xx xxxx sdělení xx dne 2. xxxxxx 2003„Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx pro bezpečnost xxxxxxxxxx xxxxxxx – xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx do roku 2010: xxxxxxxx xxxxxxxxxxx“, xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx třetí xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx mělo xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx Společenství v xxxxxxx xxxxxxx počtu xxxxx.

(4)

X xxxxxxxxxx letech xxxx dosaženo xxxxxxxxxx xxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxx vozidel (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x rozvoj x uplatňování xxxxxx xxxxxxxxxxx), xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx nehodách. Xxxxx se xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx rok 2010, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx využít.

(5)

Zavedení xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx v xxxxx transevropské xxxxxxxx xxxx zásadním nástrojem. Xxxxxxxxx dopadů na xxxxxxxxxx silničního xxxxxxx xx xxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x mělo xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Audity bezpečnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx měly xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. X xxxxxx xxxx xxxxxxxxx má proto xxxxx rozvíjet xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx silniční sítě x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2004/54/XX xx dne 29. xxxxx 2004 o xxxxxxxxxxx bezpečnostních požadavcích xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx (4).

(6)

Xxxxxxx členské xxxxx již xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx bezpečnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xx mělo být xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx.

(7)

Xx zlepšení xxxxxxxxxxx na silnicích x Xxxxxxxx xxxx xx nezbytný xxxxxx. Xxxxx x demonstrace xxxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxx) x rozšiřování xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx významnou xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(8)

Xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx do silničních xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx potenciálem xxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxx xxxxx řidiči xxxxxxxxxxx xxx chování x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zejména xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(9)

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx bezprostředně xx xxxx zavedení. Jakmile xx xxxxxx silniční xxxxx x častým xxxxxxxx nehod x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx by xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx možným nebezpečím, xxxxx hrozí xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx více xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx x x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx.

(10)

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, by xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx aktuální xxxxxxxx.

(11)

X xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx silnicích x Xxxxxxxx xxxx by xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx povede x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(12)

Xxx xxxx zajištěna xxxxxx xxxxxx bezpečnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx v Xxxxxxxx xxxx, měly xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx těchto pokynů Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx systematické zlepšování xxxxxxxxxxx infrastruktury na xxxxxx Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx pokynů xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx státům xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxxxx předem x xxxxxxxx by xxxxxxx xxxx umožnit volbu xxxxxxxxxxxxxx opatření pro xxxxxxx aktivity.

(13)

Ustanovení této xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx investic do xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx členských xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(14)

Xxxxxxx cíle xxxx xxxxxxxx, xxxxx zavedení xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx provozu x xxxxxxxxxxxxx silniční xxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx dosaženo na xxxxxx xxxxxxxxx států, x xxxxx xxx xxxx xxx x xxxxxx účinku xxxx xxxxxxxx xxxx dosaženo xx úrovni Xxxxxxxxxxxx, xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v souladu xx zásadou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v článku 5 Smlouvy. X xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx článku xxxxxxxxxxxx xxxx směrnice rámec xxxx, xx xx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(15)

Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx by xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx x rozhodnutím Xxxx 1999/468/XX xx xxx 28. xxxxxx 1999 x postupech xxx výkon xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Komisi (5).

(16)

Zejména xx xxxxx xxxxxxx Xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx obecný xxxxxx a xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx než xxxxxxxxx xxxxx této xxxxxxxx, xxxxxx jejího xxxxxxxx x nové xxxx xxx xxxxxxxxx prvky, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 5a xxxxxxxxxx 1999/468/XX.

(17)

Xxxxxxxxxx množství xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx nejen xxx xxxxxxxx trestných xxxx, xxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx parkovištích xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx chvíli xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Zajištění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx bezpečných xxxxxxxxx xx xxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx bezpečnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(18)

Xxxxx bodu 34 interinstitucionální xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (6) jsou xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxx xxx pro sebe, xxx i x xxxxx Společenství sestavily xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx bude co xxxxxxx xxxxxx srovnání xxxx xxxxx směrnicí x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

XXXXXXX XXXX XXXXXXXX:

Xxxxxx 1

Xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx

1.   Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx bezpečnost silničního xxxxxxx, xxxxxx bezpečnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx silniční xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

2.   Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx ohledu na xx, xxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx.

3.   Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx silniční xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx díky xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx.

4.   Tato xxxxxxxx se xxxxxxxxx xx xxxxxxxx tunely, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx 2004/54/XX.

Xxxxxx 2

Xxxxxxxx

Xxx xxxxx xxxx směrnice xx xxxxxx:

1)

„xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx“ xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx 2 xxxxxxx I xxxxxxxxxx x. 1692/96/XX;

2)

„xxxxxxxxxx xxxxxxxxx“ xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxx úrovni, která xx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podílí xx provádění xxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx vznikly xxxx xxxxxxx xxxx směrnice x platnost, xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx;

3)

„xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx analýza xxxxxx, xxxxx budou xxx xxxx xxxxxxx či xxxxxxxxx xxxxx stávající xxxx xx bezpečnost xxxxxxxx xxxx;

4)

„xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx“ nezávislé, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx ověření xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx infrastruktury x xxxxxxx xxxxxx od xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx;

5)

„xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx“ způsob, xxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxx a klasifikují xxxxx silniční xxxx, xxx jsou x xxxxxxx déle xxx xxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxx o xxxxx, xx xxxxx xxxxx x vysokému xxxxx smrtelných xxxxx x xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx;

6)

„klasifikací xxxxxxxxxxx xxxx“ xxxxxx, xxxxxx xx určují, xxxxxxxxx x klasifikují xxxxx xxxxxxxxx silniční xxxx xxxxx svého xxxxxxxxxx xxx xxxxx bezpečnosti x úspor xxxxxxx xxxxxxxxx x důsledku xxxxx;

7)

„xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx“ xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x závad, které x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx;

8)

„xxxxxx“ xxxxxxxx xxxxxxx členskými xxxxx, xxxxx stanoví xxxxx, xxx je xxxxx xxxxxxx, x xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx postupů xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx;

9)

„xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx mají xxxxxx xx dopravní xxxxxx.

Xxxxxx 3

Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x projektů xxxxxxxxxxxxxx

1.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx bylo u xxxxx xxxxxxxx infrastruktury xxxxxxxxx xxxxxxxxx dopadů xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

2.   Xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx silničního xxxxxxx xx xxxxxxx ve xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx v souvislosti x xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx I.

3.   X xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx bezpečnosti silničního xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx u xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 4

Audity xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

1.   Členské xxxxx xxxxxxx, aby xxxx x všech projektů xxxxxxxxxxxxxx provedeny xxxxxx xxxxxxxxxxx silničního xxxxxxx.

2.   Při xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx stanovená x xxxxxxx XX.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxx jmenován xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xx jmenován x xxxxxxx x xx. 9 xxxx. 4 x xx xxxxxxxx pravomoci x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x článku 9. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx auditorů, xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx této xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx uvedeného x xx. 9 odst. 3.

3.   Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nedílnou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx projektu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx fázi xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxx počátečního xxxxxxx.

4.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx pro xxxxxx fázi xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx prvky xxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxx bezpečnosti xxxxxxx. X xxxxxxxxx, xxx jsou v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx nebyl xxxxxxxx xxxx koncem xxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxx XX, xxxxx xxxxxxxxx subjekt xxxxxx x příloze xx xxxxxx.

5.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx výsledkem xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 4 xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 5

Klasifikace x xxxxxx bezpečnosti xxxxxxxx xxxx x provozu

1.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx silniční xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx tři xxxx. Xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxx s xxx snaží splnit xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx III.

2.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x s xxxxxxx xx klasifikaci bezpečnosti xxxx posouzeny skupinami xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx na místě, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 3 xxxxxxx XXX. Xxxxxxx xxxxx xxxx skupiny xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xx. 9 xxxx. 4 xxxx. x).

3.   Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx 3 xxxx. x) xxxxxxx XXX, xxxxxxx xxxxxxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx poměrem xxxxxxx x přínosům.

4.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby xxxx xxxxxxxx xxxxxx značky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx ty xxxxx silniční xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx probíhají xxxxxx x xxxxx xxx xxxxx ohrozit xxxxxxxxxx účastníků silničního xxxxxxx. Toto xxxxxxx xxxxxxxx i značky xxxxxxxxx xx xxx x x xxxx, xxx xx nacházejí x xxxxxxxx vzdálenosti, x musí xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx vídeňské Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx 1968.

5.   Xxxxxxx státy xxxxxxx, aby byli xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx nehod prostřednictvím xxxxxxxx opatření. Xxxxx xx xxxxxxx státy xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, musí to xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x silničních xxxxxxxx x xxxxxxxxx x roku 1968.

Xxxxxx 6

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

1.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x silnic x provozu s xxxxx xxxxx prvky xxxxxxxxxxx x bezpečností xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx.

2.   Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x z průzkumů, xxxx případný xxxx xx bezpečnost dopravního xxxxxxx mohou xxx xxxxx na silnici.

3.   Členské xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx subjekt xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx u dané xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

4.   Xxxx xxxx xxxxxxx pokyny přijaté xxxxx xxxxxx 8, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx opatřeních xxx xxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx řádné uplatňování xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 7

Správa údajů

1.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxxx vypracoval xxxxxx x nehodě xxx každou xxxxxxxxx xxxxxx, x xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x čl. 1 xxxx. 2. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxx zprávy byly xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx XX.

2.   Xxxxxxx xxxxx vypočítají xxxxxxxx sociální xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx spojené x vážnými xxxxxxxx, xx xxxxxx na xxxxxx území xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx dále rozlišovat xxxxxxxxx xxxxx, které xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx.

Xxxxxx 8

Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx

1.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xx 19. prosince 2011 xxxxxxx pokyny, xxxxx xxxxx nebyly xxxxxxx, s xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx uplatňování xxxx xxxxxxxx.

2.   Xxxxxxx státy oznámí Xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xx změny.

3.   Xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx stránkách.

Xxxxxx 9

Jmenování x xxxxxxx příprava xxxxxxxx

1.   Xxxxxxx xxxxx zajistí, aby xxxx xx 19. xxxxxxxx 2011 xxxxxxx, xxxxx xxxxx nebyly xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx silničního xxxxxxx.

2.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx x případech, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxx bude xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx školení.

3.   Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx silničního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x způsobilosti. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx vstupem xxxx směrnice x xxxxxxxx se xxxxxxxx.

4.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby xxxx auditoři xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

a)

xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, techniky xxxxxxxxxxx silničního xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx;

x)

xx xxxxxxxx dvou xxx xx přijetí xxxxxx xxxxx xxxxxx 8 xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx bezpečnosti silničního xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 x 3;

x)

xxx xxxxx auditovaného xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx se auditor xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx plánování xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 10

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

X xxxxx zvýšit x Xxxxxxxx unii xxxxxxxxxx silnic, které xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx sítě, xxxxxx Xxxxxx xxxxxxx systém xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx členskými xxxxx, xxxxx bude xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 11

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x oblasti xxxxxx xxxxxxxxxxx

1.   Komise xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx výměnu xxxxxxxx x osvědčených postupů xxxx členskými xxxxx x uplatňuje přitom xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx mezinárodních xxx x xxxxx xxxxxxxxx neustálého xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx bezpečnosti xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx.

2.   Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx 13. Xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx konkrétní xxxxxxxx, přijímají xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx čl. 13 xxxx. 3.

3.   Xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx technických aspektů xxxxxxxxxxx, mohou xxx, xx-xx xx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx nevládní organizace xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x řízením silniční xxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 12

Xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx se xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx. 13 xxxx. 3.

Xxxxxx 13

Xxxxxx projednávání xx výboru

1.   Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

2.   Xxxxxxxx-xx se xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxx 5 a 7 xxxxxxxxxx 1999/468/ES s xxxxxxx xx xxxxxx 8 xxxxxxxxx rozhodnutí.

Xxxx xxxxxxx x čl. 5 xxxx. 6 xxxxxxxxxx 1999/468/XX je xxx xxxxxx.

3.   Xxxxxxxx-xx xx xx tento odstavec, xxxxxxx se xx. 5x xxxx. 1 xx 4 x xxxxxx 7 xxxxxxxxxx 1999/468/XX s xxxxxxx xx xxxxxx 8 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 14

Xxxxxxxxx

1.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx souladu x xxxxx xxxxxxxx do 19. xxxxxxxx 2010. Xxxxxxxxxx xxxxx Komisi xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

2.   Xxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx působnosti xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 15

Xxxxx x xxxxxxxx

Xxxx směrnice xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x Úředním věstníku Xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx 16

Xxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx členským xxxxxx.

Xx Štrasburku dne 19. listopadu 2008.

Za Xxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxx

X.-X. PÖTTERING

Xx Xxxx

xxxxxxxx

X.-X. XXXXXX


(1)  Úř. xxxx. X 168, 20.7.2007, s. 71.

(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx xx dne 19. xxxxxx 2008 (dosud xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx) a rozhodnutí Xxxx xx xxx 20. xxxxx 2008.

(3)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. X 228, 9.9.1996, x. 1.

(4)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. L 167, 30.4.2004, x. 39.

(5)  Úř. xxxx. L 184, 17.7.1999, x. 23.

(6)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. X 321, 31.12.2003, x. 1.


XXXXXXX I

XXXXXXXXX XXXXXX XX XXXXXXXXXX SILNIČNÍHO XXXXXXX U XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX

1.

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx silničního xxxxxxx:

x)

xxxxxxxx problému;

x)

xxxxxxxx situace x xxxxx vývoj x xxxxxxx nečinnosti;

x)

cíle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx;

x)

xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx bezpečnost silničního xxxxxxx;

x)

xxxxxxxx xxxxxxxxxx, včetně xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxx různých xxxxxxx řešení.

2.

Prvky, xxxxx xx třeba zohlednit:

a)

úmrtí x xxxxxx; xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x případě xxxxxxxxxx;

x)

xxxxx trasy x xxxxxx dopravy;

x)

xxxxx xxxxxx xx stávající xxxx (xxxx. xxxxxxx, křižovatky, xxxxxxxx křížení);

x)

účastníci silničního xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, (xxxx. xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx);

e)

dopravní xxxxxx (xxxx. xxxxxxxxx dopravy, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx provozu xxxxx xxxx);

f)

xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx podmínky;

x)

dostatečné množství xxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxx xxxxxxxx.


XXXXXXX XX

XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX PROVOZU XXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX

1.

Kritéria xx xxxx xxxxxx projektu:

a)

xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx, xxxxx), xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx;

b)

xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx mezi nimi;

x)

xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx;

x)

xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx.

e)

funkčnost xxxx xxxxxxx x xxxxx sítě;

f)

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx;

x)

povolená xxxxxxxx;

x)

xxxxxx xxxxxxx (např. xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx);

x)

xxxxxxxxxxxx x vertikální xxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx;

l)

xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxx křížení xxxxxxx xx železnicí.

2.

Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx:

x)

xxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxx návaznost xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx;

x)

xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx;

d)

xxxxxxxx xxxxxxx;

x)

xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx;

x)

xxxxx překážky xx xxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxx xxxxxxxxx silničního provozu (xxxx. xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx);

x)

xxxxxxxxxxxx xxxxxxx silničních xxxxxx (střední xxxxxx xxxx x zábrany xxxxx xxxxxxx xxxxxx x předcházení xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

3.

Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx:

x)

xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx různých podmínek, xxxx např. xx xxx, x xx xxxxxxx povětrnostních xxxxxxxx;

x)

čitelnost xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx;

x)

xxxx xxxxxxx.

4.

Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx provozu: xxxxxxxxx bezpečnosti silničního xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x praxi.

Xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.


XXXXXXX XXX

XXXXXXXXXXX XXXXX X XXXXXX XXXXXXXX XXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXX

1.   Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x častým xxxxxxxx nehod

Při xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx smrtelných nehod, xxxxx se xxxxx x předchozích xxxxxx xx xxxxxxxx silniční xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, x x případě xxxxxxxxxx počet xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx.

2.   Určení xxxxx xxx účely xxxxxxx xxx klasifikaci xxxxxxxxxxx xxxx

Při určování xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxx klasifikaci xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx úseky xx xxxxxxxxxxx x xxxxx kategorií. Pro xxxxxx kategorii xxxxxx xx silniční úseky xxxxxxxxx x klasifikují xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx xx výskyt xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx dopravy.

Xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx bude xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx úseků, kde xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx bude xxxxxx účinné.

3.   Xxxxx xxxxxxxxx xxx kontroly xx xxxxx prováděné xxxxxxxxx xxxxxxxxx:

x)

xxxxx xxxxxxxxxx úseku;

b)

xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx týkající se xxxxxxxx silničního xxxxx;

x)

xxxxxxx xxxxxxxxxx zpráv x xxxxxxxx;

x)

xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx zraněných xx xxxxxxxx xxx xxxx;

x)

xxxxxx xxxxxxxxxx nápravných xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx v různých xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx na:

xxxxxxxxxx xx xxxxxxx pevných překážek xx xxxxxxxxxx,

xxxxxxx omezení xxxxxxxxx a intenzivnější xxxxxxxx xxxxxxxxxx omezení xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx,

xxxxxxxx viditelnosti xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

zlepšení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx. xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x umístění xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx používání xxxxxxxxxx pruhů), xxxxxx x xxxxxxx,

xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx kameny, xxxxxx xxxx a lavinami,

xxxxxxx xxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxx,

xxxxx úpravu xxxxxxx silničních zábran,

xxxxxxxx x vylepšení xxxxxxxx xxxx protisměrnými xxxxxxxx xxxxx,

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

xxxxxxxx xxxxxxxxxx uzlů, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx silnice xx xxxxxxxxx,

xxxxx xxxxxxxxx,

xxxxx xxxxx silnice, přidání xxxxxxxx krajnice,

instalaci xxxxxxx xxxxxx x kontroly xxxxxxx,

xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zranitelnými xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

xxxxxxxxx silnice xx účelem xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx,

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx značek,

xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx a signalizace.


XXXXXXX IV

XXXXXXXXX O XXXXXXXX XXXXXXXX DO XXXXX X XXXXXXXX

Xxxxxx x nehodách obsahují xxxx xxxxxxxxx:

1)

xx xxxxx xxxxxxxxxxxx určení xxxxx xxxxxx;

2)

xxxxxxx xxxx diagramy xxxxx xxxxxx;

3)

datum x xxx xxxxxx;

4)

xxxxxxxxx o xxxxxxx, xxxx například xxx xxxxxxx, kategorie xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx dopravního xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, omezení xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx;

5)

xxxxxxxxx nehody, včetně xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, x xx, xxxxx xx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx stanovena regulativním xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx čl. 13 xxxx. 3;

6)

xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx. xxx, xxxxxxx, xxxxxx příslušnost, xxxxxxx xxxxxxxx x krvi, xxxxxxx xxxx nepoužití xxxxxxxxxxxxxx vybavení;

7)

xxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxx, xxxxx, země, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx pravidelné xxxxxxxxx xxxxxxxx, kterou stanoví xxxxxx právní předpisy);

8)

xxxxx x nehodě, xxxx xxxx. xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx, pohyb xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

9)

xxxx, pokud je xx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx, xxx xxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo kdy x jejímu místu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.