Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

NAŘÍZENÍ XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXX (XX) x. 661/2009

xx dne 13. xxxxxxxx 2009

x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vozidel, xxxxxx přípojných xxxxxxx x xxxxxxx, konstrukčních xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx celků xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx

(Xxxx s xxxxxxxx xxx XXX)

XXXXXXXX PARLAMENT X XXXX XXXXXXXX XXXX,

x xxxxxxx xx Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství, x xxxxxxx na xxxxxx 95 této xxxxxxx,

x xxxxxxx na návrh Xxxxxx,

x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx hospodářského x sociálního xxxxxx (1),

x xxxxxxx x postupem xxxxxxxxxx x článku 251 Xxxxxxx (2),

xxxxxxxx x xxxxx důvodům:

(1)

Vnitřní trh xxxxxxxx prostor bez xxxxxxxxx xxxxxx, v xxxx xx xxxxxxxx xxxxx pohyb zboží, xxxx, xxxxxx x xxxxxxxx. X xxxx xxxxx xx uplatňuje xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx schvalování xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2007/46/XX xx xxx 5. xxxx 2007, xxxxxx xx xxxxxxx rámec xxx xxxxxxxxxxx motorových xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx vozidel, xxxxx x xxxxxxx, konstrukčních xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxx) (3).

(2)

Xxxx nařízení xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx schvalování xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 2007/46/XX. Xxxxxxx IV, XX, XX x XX xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx měly být xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3)

Xxxxx xxxxxxxxx xxxx dotčen xxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx schvalování xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 6 směrnice 2007/46/XX.

(4)

X xxxxx Společenství xxxx xxxxxxxxxxxxx technické xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx bezpečnostních x xxxxxxxxxxxxxxxxx prvků, xxx x jednotlivých xxxxxxxxx xxxxxxx nebyly xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx byla x xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vysoká xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x ochrany životního xxxxxxxxx.

(5)

Xxxxx tohoto nařízení xx xxxxx xxxx xxxxxx konkurenceschopnost xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx umožnit xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx, xxx xxxx na xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx požadavky xxx xxxxxxxxxxx typu xxxxxxxxxx xxxxxxx uvedené x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx dotyčných xxxxxxx xx xxx.

(6)

X xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx monitorování xxxxx v xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx životní xxxxxxxxx, xx xxxxxx stanovit xxxxxxxxx týkající xx xxxxxx bezpečnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx vlivu xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(7)

Xx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx předpisů Xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx použit nový xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx XX2 x hluku x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx x prováděcích xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x rozhodnutím Xxxx 1999/468/XX ze xxx 28. xxxxxx 1999 x xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx (4).

(8)

Xxxxxxx xx xxxxx zmocnit Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vozidel, xxxxxxxxxxxxx částí a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx být xxxxxxxx xx „xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx“, „profesionální xxxxxxx xxxxxxxxxx“, „xxxxxxxxx xxxxxxxxxx“, „xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx“, „xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx“, „náhradní pneumatiku xxx xxxxxxx užití xxxx X“ xxxx „xxxxxxx xxxxxxxxxx“; xx xxxxxxxxx zvláštních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na vozidla xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx uvnitř členských xxxxx xxxx xxxx xxxx; k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx kategorií X2, X3, X2 x X3 xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx; ke xxxxx xxxxxxx hodnot xxx xxxxxx odpor x hluk xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx zkušebních xxxxxxx, aniž by xxxx xxxxx xxxxxx xx současné xxxxxx xxxxxxx životního xxxxxxxxx; x xxxxxxxx pravidel xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxxx xxxxxx pro doprodej xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx, x ke xxxxx xxxxxxx XX xxx, xxx xxxxxxxxxx předpisy Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (XXX XXX), xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 97/836/ES xx dne 27. xxxxxxxxx 1997 o xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství x Xxxxxx Evropské xxxxxxxxxxx komise Organizace xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx technických xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, zařízení a xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx, x x xxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx na základě xxxxxx xxxxxxxx (5). Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx mají xxxxxx xxxxxx x xxxxxx účelem je xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, včetně jeho xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxx podstatné xxxxx, musí být xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 5a xxxxxxxxxx 1999/468/ES.

(9)

Kromě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xx vytvoření xxxxxxx xxxxxxxxxxx vozovek xx Xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v platnost xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Evropské xxxx podle xxxx, xxxxx xx nich xxxxxx hluku. Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidly x cílem xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx mezní xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx.

(10)

Xxxxxxxxx pokrok x xxxxxxx vyspělých xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxx xx xx xxxxxxx snížil xxxxx xxxxx nehod, xx nutné xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nových xxxxxxxxxxx.

(11)

Xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx pneumatik x nízkým xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx, aby xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podíl xxxxx skleníkových plynů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x konkurenceschopnosti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx.

(12)

Xxx xxxx xxxxxxxxxxxx právní předpisy x xxxxxxxxxxx typu x souladu s xxxxxxxxxxxx obsaženými x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx XXXX 21, xx vhodné zrušit xxxxxxx směrnice, xxxx xx xxxxx ke xxxxxxx ochrany účastníků xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx by měly xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx odkazy xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx EHK XXX xxx, jak xxxx začleněny do xxxxx Společenství v xxxxxxx s rozhodnutím 97/836/XX. Ke snížení xxxxxxxxxxxxxxx zátěže procesu xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx výrobcům xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx tak, xx xxxxxxx schválení x xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX XXX xxxxxxxx x xxxxxxx XX tohoto xxxxxxxx.

(13)

Xx xxxxxx, aby xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x montována xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovené xxxxx nařízením a xxxxxxxxxxx opatřeními x xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx mimo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx kompaktnost xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vozidla xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx viditelnost a xxxxxxxxx mu xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx prostředí, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx vozidle, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a rozměry xxxxxxx, pneumatiky, xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx další xxxxx. Xxxx xx xxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx zvláštní xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx.

(14)

Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx požadavků xx xxxxxxxxxxx typu xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proveditelnost xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx by xxxx xxxxxxxxx platit xxxxxxxx xxxxx pro xxxx typy vozidel. X xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx by měla xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx poskytnuta xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx montování xxxxxxx monitorování xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx mělo xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx automobily. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prvků xx xxxx xxxxxxxx platit xxxxx xxx těžká xxxxxxxx xxxxxxx.

(15)

Xxxxxx xx xxxx pokračovat x xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx dalších xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx návrhů xxxx tohoto xxxxxxxx, xx 1. prosince 2012 x xxxx xxxxx xxx xxxx.

(16)

Xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxx by xxxx xxxxx rozšířit povinnou xxxxxx systémů xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx varování xxx xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxx x vyspělých xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx vozidla xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(17)

Xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx měly xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx trhem.

(18)

Potenciálu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x snižování xxxxx CO2 x xxxxx x dopravy xxx xxxx xxxxxx xxxxx ve spojení xx systémem xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, který xx xx zaměřoval na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(19)

Xx xxxxxx, xxx xxxx provedena xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxx xx xxx 7. xxxxx 2007 xxxxxxxx „Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Společenství xx xxxxxxxxx emisí XX2 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx a lehkých xxxxxxxxxx vozidel“ zaměřená xx xxxxxxxxx xxxxx XX2 x xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xx xx mělo xxxxxxxxx xxxxxxxxx používání xxxxxxxxx x xxxxxx valivým xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxx. Zároveň je xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x pneumatik x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxx dodržovány xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Související xxxxxxxxxxx provádění xx xxx odrážet xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odvalování xxxxxxxxx x x xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx pneumatik, xx xxxxxxx vhodné xxxxxxxxxx delší xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx hluk xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nových xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(20)

Xxxxxxx xxxxxxxxx pneumatik, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx terénních xxxxxxxxx, xxxxx podléhají xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x pneumatik xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx poprvé xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx 1990, xxxxx nejspíše xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx množstvích. Proto xx xxxxxx osvobodit xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x prováděcími xxxxxxxxxx x xxxx, xxxxx xx xxxx požadavky xxxxxxxxx x použitím xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx je xxxx xxxxxxx dodatečná xxxxx xxxxxxxxxxx.

(21)

Xxxxx xxx o xxxxxxxxxxxxxx pneumatiky, xxxx xx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx odvětví xx zapojením všech xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxx je xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx rámec.

(22)

Pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pneumatik xx vhodné stanovit xxxxx xxxxxxx některých xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x hluku xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxx přihlédnout x xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx úlevy x xxxxxxx pneumatik xxxxxxxxxxxxxx xxx, aby xxxx xx xxxxxxxxxxx sněhových xxxxxxxx xxxxx trakci x xxxxxx xxxxxx.

(23)

Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx užití xx používají x xxxxxxx vstupujících na xxxxxxxxxx a xx xxxxxxxxx oblastí, a xxxxx jsou konstruovány xxxxxxxxx xxx, aby xxxx xxxxx výkon x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx používání xx xxxxxxxxx. Xxx mohly xxxxxxx xxxxx výkon, xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx lépe xxxxxxxx xxxxxxxxx než v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxxx. Jelikož v xxxxxxxx obou xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx pneumatiky, xxxx by xxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxx hluku xxx xxxxxxxx pneumatiky.

(24)

Elektronické xxxxxxx xxxxxxxx stability, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx brzdění x xxxxxxx xxxxxxxx xxx vybočení x xxxxxxxx xxxxx mají xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx. Proto by Xxxxxx měla x xxxxxxx x xxxxxxxx XXX OSN xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x u xxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxx celkovou xxxxxx bezpečnosti. Měla xx xxx stanovena xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx provedení těchto xxxxxxxxx, aby xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxx být tyto xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x instalovány xx xxxxxxx.

(25)

X xxxxxxx od xxxx 2011 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xx xxxx 2014 xxx nová xxxxxxx xx měly xxxxx xxx povinnou xxxxxx elektronických xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx vozidlech xxxxxxxxx datům xxxxxxxxxx x tomto nařízení.

(26)

Až xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxx xxxxxxxx opatření x xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Komise by xxxx kromě xxxx xxxxxxxx cenový vývoj, xxx prověřila, xxx xxxxxxxxx k neúměrnému xxxxxxx xxx nových xxxx x xxxxxxxx xxxxxx vybavení xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx norem.

(27)

Opatření, xxx budou xxxxxxxx xx základě tohoto xxxxxxxx xxxx postupů, xxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxx v xxxxxxx xx zásadami, xxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx 7. xxxxx 2007 nazvaném „Regulační xxxxx xxx konkurenceschopnost xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 21. xxxxxxx“. Zejména xx x xxxxx xxxxxxxxxxx x zjednodušení xxxxxx xxxxxx, x xxx xxxxxx stále xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx.

(28)

Xx xxxxxxxx, aby xxxxxxxx xxxxxxxx xxx systémy, xx xxxxx xx xxxx nařízení vztahuje, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx postupům. Xxxxx xx xxxxxx zajistit xxxxxxxxxxx náhradních xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(29)

Xxxxxxx státy by xxxx stanovit xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Tyto xxxxxx xx měly xxx xxxxxx, přiměřené x odrazující.

(30)

Toto xxxxxxxx xxxxxxx x nařízením Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (ES) č. 715/2007 xx dne 20. xxxxxx 2007 x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx emisí z xxxxxxx osobních vozidel x z xxxxxxxxxx xxxxxxx (Euro 5 x Xxxx 6) x z hlediska xxxxxxxx k informacím x xxxxxxxx x xxxxxx vozidla (6) a x xxxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) x. 443/2009 xx xxx 23. xxxxx 2009, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx normy pro xxxx osobní automobily x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx XX2 x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (7). Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx nařízení xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx XX2 měla xxx co nejvíce xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx XX2 o xxxxxxx 10 x xx základě xxxxxx xxxxxxx emisí CO2 xx výši 130 x.

(31)

Xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx další xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx předložit xxxx xxxxxx xx základě xxxxxxxxxxx posouzení xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx cílových xxxxxx xxxxx XX2 x bude xx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx, xxxxxx technologií xx xxxxxxxxx tlaku x xxxxxxxxxxxx, zlepšování xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx dalších nových xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxx xx xx xxxxx xxx zřetelný vliv xx valivý odpor xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pohonných xxxx x vozidla x xx xxxxx XX2.

(32)

X xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx měl xxx xxxxxxxxxx jednotný a xxxxxxx přístup. X xxxxxxx na xxxxxxxxxx, xx xxxx xx xxxxxxxxx je výrazně xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx nyní xxxxxxx xxxxx XXX 10844, xxxxx by měla xxx x tomto xxxxxx posouzena x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx ISO investovat xxxx prostředků do xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxx xx xxxxx vytvořit jednotnou xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx všechny xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx dopravě xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(33)

Xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx požadavků xx xxxx vozidla, xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx technické xxxxx, xxxxx stanoví xxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxx zrušeny xxxx xxxxxxxx:

xxxxxxxx Xxxx 70/221/EHS xx xxx 20. xxxxxx 1970 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx týkajících xx xxxxxxxxxx xxxxxx x ochrany proti xxxxxxx zezadu u xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx přípojných xxxxxxx (8),

xxxxxxxx Xxxx 70/222/EHS xx xxx 20. března 1970 o sbližování xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxx xxxxx týkajících xx xxxxxxxx x připevnění xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx motorových xxxxxxxxx x xxxxxx přípojných xxxxxxxxx (9),

xxxxxxxx Xxxx 70/311/XXX xx dne 8. xxxxxx 1970 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (10),

xxxxxxxx Xxxx 70/387/XXX ze xxx 27. xxxxxxxx 1970 o sbližování xxxxxxxx xxxxxxxx členských xxxxx týkajících xx xxxxx motorových vozidel x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (11),

xxxxxxxx Xxxx 70/388/XXX xx xxx 27. xxxxxxxx 1970 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx států xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx výstražných xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (12),

xxxxxxxx Xxxx 71/320/XXX ze xxx 26. července 1971 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx členských xxxxx týkajících xx xxxxxxxxx zařízení xxxxxxxx xxxxxxxxx motorových xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (13),

xxxxxxxx Xxxx 72/245/XXX xx xxx 20. xxxxxx 1972 x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx) xxxxxxx (14),

xxxxxxxx Xxxx 74/60/XXX ze dne 17. xxxxxxxx 1973 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx motorových vozidel (15),

směrnice Xxxx 74/61/EHS xx xxx 17. prosince 1973 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx týkajících xx xxxxxxxx xxxxxxxxx neoprávněnému xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (16),

xxxxxxxx Xxxx 74/297/XXX ze xxx 4. června 1974 x sbližování xxxxxxxx xxxxxxxx členských xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx výbavy motorových xxxxxxx (xxxxxxx mechanismu xxxxxx při nárazu) (17),

směrnice Xxxx 74/408/EHS xx xxx 22. xxxxxxxx 1974 týkající se xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxx (18),

xxxxxxxx Xxxx 74/483/XXX ze xxx 17. xxxx 1974 x sbližování xxxxxxxx xxxxxxxx členských xxxxx xxxxxxxxxx xx vnějších xxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel (19),

směrnice Xxxx 75/443/XXX xx xxx 26. xxxxxx 1975 o sbližování xxxxxxxx xxxxxxxx členských xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx chodu x xxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxx xxxxxxx (20),

xxxxxxxx Rady 76/114/EHS xx dne 18. xxxxxxxx 1975 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxx států xxxxxxxxxx xx povinných xxxxxx x nápisů xxx xxxxxxxx vozidla a xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx umístění x xxxxxx xxxxxxxx (21),

xxxxxxxx Rady 76/115/XXX xx dne 18. prosince 1975 x xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxx států xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (22),

xxxxxxxx Rady 76/756/XXX xx dne 27. července 1976 x xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxx států xxxxxxxxxx xx montáže xxxxxxxx xxx osvětlení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx přípojných xxxxxxx (23),

xxxxxxxx Xxxx 76/757/XXX ze xxx 27. července 1976 x sbližování xxxxxxxx xxxxxxxx členských xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (24),

xxxxxxxx Xxxx 76/758/EHS xx dne 27. xxxxxxxx 1976 x xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx obrysových xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx přípojných xxxxxxx (25),

xxxxxxxx Xxxx 76/759/XXX xx xxx 27. července 1976 o xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů členských xxxxx týkajících se xxxxxxxxx svítilen xxxxxxxxxx xxxxxxx x jejich xxxxxxxxxx vozidel (26),

směrnice Xxxx 76/760/XXX xx xxx 27. července 1976 x sbližování xxxxxxxx xxxxxxxx členských xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx registračních tabulek xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (27),

xxxxxxxx Xxxx 76/761/XXX ze xxx 27. xxxxxxxx 1976 x sbližování xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx týkajících xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx jako xxxxxxx xxxx potkávací xxxxxxxxxx, a xxxxxx xxxxxx (xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx) xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx světlometech xxxx svítilnách xxxxxxxxxx xxxxxxx x jejich xxxxxxxxxx xxxxxxx (28),

xxxxxxxx Xxxx 76/762/XXX ze xxx 27. července 1976 x sbližování xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx předních xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (29),

xxxxxxxx Xxxx 77/389/XXX xx xxx 17. xxxxxx 1977 o xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxx států týkajících xx xxxxxxxxxx úchytů xxxxxxxxxx vozidel (30),

směrnice Xxxx 77/538/XXX xx xxx 28. xxxxxx 1977 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx států xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx svítilen xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (31),

xxxxxxxx Xxxx 77/539/XXX xx dne 28. xxxxxx 1977 x xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx zpětných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (32),

xxxxxxxx Xxxx 77/540/XXX xx xxx 28. xxxxxx 1977 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxx xxxxx týkajících xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (33),

xxxxxxxx Xxxx 77/541/XXX xx dne 28. xxxxxx 1977 x xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx členských xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx a zádržných xxxxxxx motorových vozidel (34),

směrnice Xxxx 77/649/EHS xx xxx 27. září 1977 x sbližování xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxx řidičů xxxxxxxxxx xxxxxxx (35),

xxxxxxxx Rady 78/316/XXX xx xxx 21. xxxxxxxx 1977 x xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx členských xxxxx xxxxxxxxxx xx vnitřní xxxxxx motorových xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxx, sdělovačů x xxxxxxxxxx) (36),

xxxxxxxx Xxxx 78/317/XXX xx xxx 21. xxxxxxxx 1977 x sbližování xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povrchů xxxxxxxxxx xxxxxxx (37),

xxxxxxxx Rady 78/318/XXX xx dne 21. xxxxxxxx 1977 x xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx týkajících xx systémů xxxxxxx x xxxxxxxxxxx čelních xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (38),

xxxxxxxx Xxxx 78/549/XXX xx xxx 12. xxxxxx 1978 x sbližování xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx týkajících se xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (39),

xxxxxxxx Xxxx 78/932/EHS xx dne 16. xxxxx 1978 o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx států xxxxxxxxxx xx opěrek hlavy xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (40),

xxxxxxxx Rady 89/297/XXX xx dne 13. xxxxx 1989 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx států týkajících xx boční xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (41),

xxxxxxxx Rady 91/226/XXX xx xxx 27. xxxxxx 1991 o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx států týkajících xx systémů proti xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx motorových xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (42),

xxxxxxxx Xxxx 92/21/EHS xx xxx 31. xxxxxx 1992 x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx kategorie X1  (43),

xxxxxxxx Xxxx 92/22/XXX xx xxx 31. března 1992 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx materiálech xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx přípojných xxxxxxx (44),

xxxxxxxx Xxxx 92/23/XXX xx xxx 31. xxxxxx 1992 x xxxxxxxxxxxx xxx motorová xxxxxxx x jejich xxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxx xxxxxxx (45),

xxxxxxxx Xxxx 92/24/XXX xx dne 31. xxxxxx 1992 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx palubních xxxxxxxxx xxxxxxx rychlosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (46),

xxxxxxxx Rady 92/114/XXX ze dne 17. xxxxxxxx 1992 xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx motorových xxxxxxx xxxxxxxxx X (47),

xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 94/20/ES xx xxx 30. xxxxxx 1994 x mechanických xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x přípojných xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx tato xxxxxxx (48),

xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady 95/28/XX xx xxx 24. xxxxx 1995 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (49),

xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady 96/27/XX ze xxx 20. xxxxxx 1996 x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x motorových xxxxxxxxx xxx xxxxxx nárazu x x xxxxx xxxxxxxx 70/156/XXX (50),

xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 96/79/XX xx xxx 16. prosince 1996 x xxxxxxx cestujících x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx čelním nárazu x x změně xxxxxxxx 70/156/EHS (51),

směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 97/27/XX ze dne 22. xxxxxxxx 1997 x hmotnostech x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx vozidel x o xxxxx xxxxxxxx 70/156/XXX (52),

xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 98/91/XX xx xxx 14. prosince 1998 x motorových xxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx přepravu nebezpečných xxxx x x xxxxx směrnice 70/156/XXX x schvalování xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx vozidel (53),

směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2000/40/XX xx xxx 26. xxxxxx 2000 o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x motorových xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxx Xxxx 70/156/XXX (54),

xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady 2001/56/XX xx dne 27. xxxx 2001 o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx vozidla a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx Xxxx 70/156/XXX x x zrušení směrnice Xxxx 78/548/XXX (55),

xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2001/85/XX xx xxx 20. listopadu 2001 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxx xxx xxx sedadel xxxxx xxxxxxx řidiče, x x xxxxx xxxxxxx 70/156/XXX x 97/27/XX (56),

xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2003/97/XX xx xxx 10. xxxxxxxxx 2003 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx týkajících xx schvalování xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zařízeními, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 70/156/XXX x xxxxxxx xxxxxxxx 71/127/XXX (57).

(34)

Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx dosažení vnitřního xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx týkajících xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxx vlivu xx xxxxxxx prostředí, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx úrovni xxxxxxxxx xxxxx, a xxxxx xxx může xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x článku 5 Xxxxxxx. X souladu xx zásadou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx rámec toho, xx je xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx,

XXXXXXX XXXX XXXXXXXX:

XXXXXXXX X

XXXXXXX, OBLAST XXXXXXXXXX X XXXXXXXX

Xxxxxx 1

Xxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx:

1)

xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vozidel, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, konstrukčních xxxxx x samostatných technických xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx na jejich xxxxxxxxxx;

2)

xx schvalování xxxx xxxxxxxxxx vozidel, xxxxx xxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx CO2, a xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x ohledem na xxxxxx palivovou účinnost x xxxxx CO2; x

3)

xx xxxxxxxxxxx typu xxxx xxxxxxxxxx pneumatik x ohledem xx xxxxxx xxxxxxxxxx, valivý xxxxx a xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pneumatik.

Článek 2

Oblast působnosti

Toto xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx 5 xx 12 xx xxxxxxx xxxxxxxxx X, X x X x xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx pro xx xxxxxx vymezené v xxxxx X xxxxxxx XX xxxxxxxx 2007/46/ES.

Xxxxxx 3

Definice

Pro účely xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx stanovené x xxxxxx 3 xxxxxxxx 2007/46/ES.

Xxxxx xxxx xx xxxxxx:

1)

„elektronickou kontrolou xxxxxxxxx“ xxxxxxxxxxxx ovládací xxxxxx vozidla, která xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx;

2)

„xxxxxxxx xxxxx X X2 nebo M3“ xxxxxxx kategorie X2 xxxx M3 x xxxxxxxxx xxxx než 22 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxxx tak, že xx xxxxxxx xxx xxxxxxx cestující, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx častý xxxxx;

3)

„xxxxxxxx xxxxx A X2 nebo X3“ xxxxxxx xxxxxxxxx X2 xxxx X3 s xxxxxxxxx xxxxxxx 22 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx stojících xxxxxxxxxxx, má xxxxxxx x xx vybaveno xxx xxxxxxx xxxxxxxxx;

4)

„xxxxxxxx xxxxxxxx xxx vybočení x jízdního pruhu“ xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx pruhu;

5)

„xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx brzdový systém xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x cílem xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx;

6)

„xxxxxxx xxxxxxxxx“ xxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx pneumatika xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx jednoduchém x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx odpovídající příslušné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxx xx xxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;

7)

„xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx“ systém xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx xxx vyhodnocovat xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx za xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx odpovídající informace xx provozu xxxxxxx xxxxxxxxx;

8)

„xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx“ xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx silniční, xxx xxxxxxx, xxxx pro xxxx zvláštní xxxxxxx;

9)

„xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx“ pneumatika xxx zvláštní užití xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

10)

„xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx“ xxxx „xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx zatížení“ xxxxxxxxxx xxxxx X1, xxxxx xxxxxx je koncipována xxx, xxx xxxxxx xxxxx náklad xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

11.

„xxxxxxxxxxx xxx jízdu xx xxxxx“ xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx, složení xxxxxxx nebo struktura xxxx xxxxxxxxxxxx především x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx sněhových xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx a xxxxxxxx je x xxx;

12)

„xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx X“ náhradní xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx jaký xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx;

13)

„xxxxxxx xxxxxxxxxxx“ pneumatika xxxxx X2 nebo X3, která xxxx xxxxx „X + X“, „X.X.“ xxxx „X&xxx;X“ a xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx vozidla;

14)

„xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx silničního provozu“ xxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx;

15)

„xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx doporučuje zařadit xxxx rychlostní stupeň;

16)

„xxxxxxxx xxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx xxx, xx přeřazení z xxxxxxx rychlostního xxxxxx xx xxxxx je xxxx okamžitým xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxx; xxxx xx xxxxxxxxxx xx systémy, xxx xxxxx xxxx xxxxx předem xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx, kdy xxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx stupňů xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx řidiče na xxxxxxx určitých xxxxxxxx xxxxxx.

KAPITOLA II

POVINNOSTI XXXXXXX

Xxxxxx 4

Xxxxxx povinnosti

1.   Výrobci musí xxxxxxxx, xx všem xxxxx vozidlům, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx uváděna xx xxxxxxx xx Společenství, xxxx xxxxxxx schválení xxxx x souladu x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatřeními x němu.

2.   Výrobci se xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx o schválení xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx toto xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx o schválení xxxx pro xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxx více xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxx nařízení. Xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx XXX OSN uvedenými x xxxxxxx XX xx považuje xx XX xxxxxxxxx typu x souladu x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xx provozu ve Xxxxxxxxxxxx, bylo uděleno xxxxxxxxx typu x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx a prováděcími xxxxxxxxxx x němu.

Xxxxxx 5

Obecné xxxxxxxxx x xxxxxxx

1.   Xxxxxxx zajistí, xxx xxxxxxx byla xxxxxxxxxxxx, vyráběna a xxxxxxxxx xxxxxxx způsobem, xxx xx minimalizovalo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

2.   Xxxxxxx zajistí, xxx xxxxxxx, systémy, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx celky xxxxxxxxx xxxxxxxxx požadavky stanovené x xxxxx nařízení x prováděcích xxxxxxxxxx x xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx:

x)

xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, včetně nárazových xxxxxxx;

x)

xx systémy usnadňující xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx systémů řízení x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx;

x)

xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx viditelnost x poskytují xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x okolního xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx řidiče;

x)

xx osvětlovací xxxxxxx xxxxxxx;

e)

xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx ve vozidle, xxxxxx vnitřní xxxxxx, xxxxxx hlavy, xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx úchytů „XXXxxx“ nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx systémů x xxxxx xxxxxxx;

f)

na xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx;

x)

xx elektromagnetickou xxxxxxxxxxxxx;

x)

na xxxxxxx xxxxxxxxx zařízení;

x)

na xxxxxxx vytápění;

j)

xx xxxxxxxx xxxxxxx neoprávněnému xxxxxxx;

x)

na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vozidla;

l)

na xxxxxxxxx a rozměry;

x)

xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

n)

xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

3.   Požadavky stanovené x xxxxxxxxxx 1 x 2 se xxxxxxxx na vozidla x xx systémy, xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx, xxx xx xxxxxxx x xxxxxxx X.

Xxxxxx 6

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx některá xxxxxxx xxxxxxxxx N a X

1.   Xxxxxxx xxxxxxxxx N x X xxxx xxx, xxx to xxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx vedle xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v článcích 5, 8, 9, 10 x 12 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 xx 5 xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx.

2.   Xxxxxxx kategorií X2 x X3 xxxx být konstruována xxx, aby xxxx x xxxxxxx čelní xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx riziko xxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3.   Xxxxxxx xxxxxxxxx X2, N3, X3 x X4 xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx, aby bylo x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx způsobeného xxxxxxxx.

4.   Xxxxxx vozidla xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x cestující xxxx xxx dostatečnou xxxxxxx, xxx byl xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxx x předpisu XXX OSN x. 29.

5.   Xxxxxxx kategorií X2, X3, X3 a X4 xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxx xxx minimalizován xxxx xxxxxxxxx emisí xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 7

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx vozidla xxxxxxxxx X2 a M3

1.   Vozidla xxxxxxxxx X2 a X3 musí splňovat xxxxx požadavků xxxxxxxxxx x článcích 5, 8, 9, 10 x 12 x x prováděcích xxxxxxxxxx x xxx i xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 až 5 xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx.

2.   Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a uživatelů xxxxxxxxxxx xxxxxx, musí xxx přiměřená xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

3.   Xxxxxxxxx xxxxxxx musí xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx x xxx plné xxxxxxxx. Musí xxx xxxxxxx xxxxxx opatření x xxxxxxxxx bezpečného xxxxxxxxxxx xx vozidla x xxxxxxxxxxx z xxx, zejména x xxxxxxx xxxxx.

4.   Xxxxxxx xxxxx X xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx nastupování xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx uživatelů xxxxxxxxxxx xxxxxx.

5.   Xxxxxxxxx xxxxxxx xxx konstrukci vnitřku xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx x xx největší xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx šíření xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx opustit xxxxxxx.

Xxxxxx 8

Klasifikace xxxxxxxxx

1.   Pneumatiky xx xxxxxxxxxxx xxxxx:

x)   xxxxxxxxxx xxxxx X1– xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx kategorií M1, X1, O1 a X2;

x)   xxxxxxxxxx xxxxx X2– xxxxxxxxxx xxxxxx především xxx xxxxxxx xxxxxxxxx X2, X3, X, X3 x X4 x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx ≤ 121 x xxxxxxx kategorie rychlosti ≥ „X“;

x)   xxxxxxxxxx třídy X3– xxxxxxxxxx xxxxxx především xxx xxxxxxx xxxxxxxxx X2, M3, N, X3 x O4 x jedním x xxxxxx xxxxxx únosnosti:

Xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx tříd, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx požadavky každé xxxxx, xx xxxxx xx klasifikována.

2.   Použije xx xxxxxx indexů únosnosti x odpovídajících hmotností xxxxxxxx x předpisech XXX XXX x. 30 x 54.

Xxxxxx 9

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx vozidel, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx

1.   Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx odpovídat xxxxxxx na xxxxxxxxx, xxx která xxxx xxxxxx, xxxxxxx pokud xxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

2.   Xxxxxxx xxxxxxxxx X1 xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx systémem xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx tlaku x xxxxxxx z xxxxxxxxx. V xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx budou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx uplatňovat xxx xxxxxx přesných systémů xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx neutrální x nákladově efektivní xxxxxxx.

3.   Xxxxxxx pneumatiky xxxxx X1 xxxx splňovat xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx X xxxxxxx XX.

4.   Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx B xxxxxxx XX.

5.   Xxxxxxx xxxxxxxxxx musí xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx odvalování xxxxxxxx x části X xxxxxxx XX.

6.   Xxxxxxxx 3, 4 x 5 xx xxxxxxxxxx:

x)

xx xxxxxxxxxx x kategorií rychlosti xxxxx než 80 xx/x;

x)

xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 254 xx xxxx na xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx průměrem xxxxx 635 mm x více;

x)

xx náhradní xxxxxxxxxx xxx dočasné xxxxx typu X;

d)

na xxxxxxxxxx určené x xxxxxxxxxxx pouze na xxxxxxx poprvé xxxxxxxxxxxxxx xxxx 1. říjnem 1990;

x)

xx xxxxxxxxxx vybavené xxxxxxx prostředky xx xxxxxxxx trakčních xxxxxxxxxx.

7.   Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx valivého xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx stanovené v xxxxxxx X x X xxxxxxx XX xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx terénní xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 10

Xxxxxxx systémy xxx vozidla

1.   S xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx s xx. 14 xxxx. 3 xxxx. x) xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx X2, X3, N2 x N3 vybavena xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x prováděcích xxxxxxxx x xxxx.

2.   X xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 14 xxxx. 3 xxxx. x) xxxx xxx xxxxxxx kategorií X2, M3, X2 x N3 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx splňuje xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx.

Xxxxxx 11

Ukazatele rychlostních xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx X1 x xxxxxxxxxx hmotností xxxxxxxxxxxxx 2 610 xx x xxxxxxx, na xxx bylo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx. 2 xxxx. 2 xxxxxxxx (XX) x. 715/2007, xxxxx xxxx vybavena manuální xxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx rychlostních xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx.

Xxxxxx 12

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx stability

1.   Xxxxxxx kategorií X1 x X1 xxxx xxx vybavena xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tohoto nařízení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx.

2.   X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x bodech 4.2 x 4.3 xxxxx X xxxxxxx XX xxxxxxxx 2007/46/XX xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx vybavena xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx kontroly xxxxxxxxx, xxxxx splňuje požadavky xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatření x xxxx:

x)

xxxxxxx kategorií X2 x X3, s xxxxxxxx vozidel x xxxx než xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx autobusů x autokarů x xxxxxxxx xxxxx I xxxx xxxxx A;

b)

xxxxxxx xxxxxxxxx X2 a X3, x výjimkou xxxxxxx x xxxx xxx třemi xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tahačů x hrubou hmotností xxxx 3,5 x 7,5 tuny a xxxxxxx zvláštního xxxxxx xxxxxxxxxxxx x bodech 5.7 a 5.8 xxxxx X xxxxxxx XX xxxxxxxx 2007/46/XX;

c)

vozidla xxxxxxxxx O3 x X4 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, s výjimkou xxxxxxx s více xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nákladů x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

KAPITOLA XXX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX

Xxxxxx 13

Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx částí x xxxxxxxxxxxx technických xxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X účinkem xxx xxx 1. xxxxxxxxx 2011 odmítnou xxxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx kontroly xxxxxxxxx xxxxxx ES schválení xxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx X1 x X1, xxxxx tato vozidla xxxxxx x souladu x xxxxx nařízením x xxxxxxxxxxx opatřeními x němu.

Po uplynutí xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx 1 xxxxxxx X xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx XX schválení xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx schválení xxxx novým xxxxx xxxxxxx kategorií X2, X3, N2, X3, X3 x O4, xxxxx xxxx vozidla xxxxxx x xxxxxxx x tímto xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X účinkem xxx xxx 1. xxxxxxxxx 2012 odmítnou xxxxxxxxxxxx orgány x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 5 až 8, xx. 9 xxxx. 2 x xxxxxx 11 udělit:

a)

ES xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souladu s xxxxx nařízením x xxxxxxxxxxx opatřeními k xxxx, x

x)

XX schválení xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx technického xxxxx novým xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx určených, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x souladu s xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X účinkem xxx xxx 1. listopadu 2012 odmítnou xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 9 xxxx. 1 x xxxx. 3 xx 7 a x xxxxxxx II, x xxxxxxxx mezních xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v tabulce 2 xxxxx X xxxxxxx XX, xxxxxx XX xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx technického xxxxx xxxxx typům pneumatik, xxxxx tyto xxxxxxxxxx xxxxxx x souladu x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx.

X účinkem xxx xxx 1. xxxxxxxxx 2013 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xx. 9 odst. 1 x xxxx. 3 xx 7 x v příloze XX, x xxxxxxxx xxxxxxx hodnot valivého xxxxxx uvedených x xxxxxxx 2 části X xxxxxxx XX, xxxxxx ES xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx novým xxxxx xxxxxxx kategorií X, X x X, xxxxx tato xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k němu.

4.   Po xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx stanovených v xxxxxxx 2 xxxxxxx X xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x důvodů xxxxxxxxxxxxx x elektronickými xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxx vozidla xxxxxxxxx M2, M3, X2 x N3, X3 a O4 xx neplatná xxx xxxxx xxxxxx 26 xxxxxxxx 2007/46/XX a xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x jejich xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souladu x xxxxx nařízením x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X účinkem xxx xxx 1. listopadu 2014 xxxxxxxxxxxx xxxxxx x důvodů souvisejících x xxxxxxxxxxx vozidel x pneumatikami uvedených x xxxxxxxx 5, 6, 7 x 8, xx. 9 xxxx. 1 xx 4, článku 11, xx. 12 xxxx. 1 x částech X a X xxxxxxx II, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx C3 x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx stanovených x xxxxxxx 2 xxxxx X přílohy XX,

x)

xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx stanovených x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx 26 xxxxxxxx 2007/46/XX a xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx provozu, pokud xxxx vozidla xxxxxx x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx, a

b)

zakáží xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx nových konstrukčních xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx tato xxxxxxx, xxxxx tyto konstrukční xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x souladu x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X účinkem xxx xxx 1. listopadu 2016 xxxxxxxxxxxx xxxxxx x důvodů xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x v xxxxxxx pneumatik xxxxx X3 také z xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, s xxxxxxxx mezních hodnot xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx 2 xxxxx B xxxxxxx XX,

x)

xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx X, X x X xx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx 26 xxxxxxxx 2007/46/XX x xxxxxx registraci x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x jejich xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souladu s xxxxx nařízením x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx;

x)

xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx nařízením x prováděcími opatřeními x němu.

7.   S xxxxxxx xxx xxx 1. xxxxxxxxx 2016 odmítnou xxxxxxxxxxxx orgány x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx XX xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx technického xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx nejsou v xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x tabulce 2 části X xxxxxxx II.

8.   S xxxxxxx xxx dne 1. xxxxxxxxx 2017 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgány x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx XX xxxxxxxxx xxxx xxxx vnitrostátní xxxxxxxxx typu novým xxxxx xxxxxxx kategorií X, N x X, pokud xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx 2 xxxxx X xxxxxxx XX.

9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X xxxxxxx xxx xxx 1. xxxxxxxxx 2018 vnitrostátní xxxxxx:

x)

xxxxxxxx z důvodů xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx odporu xxxxxxxxx tříd X1 x X2 xxxxxxxxxxx x xxxxxxx 2 xxxxx X xxxxxxx XX xxxxxxxxxx o xxxxx xxx nová xxxxxxx kategorií M, X a X xx xxxxxxxx xxx xxxxx článku 26 xxxxxxxx 2007/46/XX a xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x jejich uvádění xx xxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxx xxxxxx x souladu x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx, a

b)

zakáží xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx nových pneumatik xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx, xxxxx tyto xxxxxxxxxx nejsou v xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx odporu xxxxxxxxxxx x tabulce 2 xxxxx X xxxxxxx XX.

10.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X účinkem xxx xxx 1. xxxxxxxxx 2020 vnitrostátní xxxxxx:

x)

xxxxxxxx x důvodů xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx valivého xxxxxx xxxxxxxxx třídy X3 xxxxxxxxxxx x tabulce 2 xxxxx X xxxxxxx II xxxxxxxxxx x xxxxx pro xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx X, X x X xx xxxxxxxx xxx účely článku 26 xxxxxxxx 2007/46/ES x xxxxxx registraci x xxxxxx takových x jejich xxxxxxx xxxxxxx do provozu, xxxxx xxxx vozidla xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx nařízením x prováděcími opatřeními x xxxx, a

b)

zakáží xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxx, pokud xxxx pneumatiky nejsou x xxxxxxx s xxxxxxx hodnotami xxxxxxxx xxxxxx stanovenými x xxxxxxx 2 xxxxx X xxxxxxx XX.

11.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxx X1, X2 x X3, xxxxx xxxx vyrobeny před xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 5, 6, 9 x 10 x které xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx II, mohou xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 30 xxxxxx od uvedených xxx.

12.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X účinkem ode xxx 1. listopadu 2013 odmítnou xxxxxxxxxxxx xxxxxx x důvodů xxxxxxxxxxxxx x bezpečností xxxxxxx uvedených v xxxxxx 10 udělit XX xxxxxxxxx typu xxxx xxxxxxxxxxxx schválení xxxx novým typům xxxxxxx xxxxxxxxx M2, X3, X2 x X3, pokud xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x tímto xxxxxxxxx a prováděcími xxxxxxxxxx x němu.

13.   S xxxxxxx ode dne 1. xxxxxxxxx 2015 xxxxxxxxxxxx xxxxxx považují x důvodů souvisejících x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 10 prohlášení o xxxxx pro xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx X2, X3, N2 x X3 xx xxxxxxxx xxx účely xxxxxx 26 směrnice 2007/46/XX x zakáží xxxxxxxxxx x xxxxxx takových xxxxxxx x jejich xxxxxxx xx provozu, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx v souladu x tímto nařízením x prováděcími opatřeními x xxxx.

14.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxxx orgány xxxxxx prodej a xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx x samostatných xxxxxxxxxxx xxxxx, kterým xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx typu xxxx daty xxxxxxxxx x odstavcích 1, 2 a 3, x x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx celkům xxxxxxxx xxxxxxxxx schválení xx xxxxxxxx stanovených xxxxxxxxxx aktem, podle xxxxx xxxx uděleno xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, konstrukční xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx celky pozměněny xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx nařízením a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxx xxxxxxxxx nové xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx orgány xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx provozu náhradních xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx celků, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx pneumatik, xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxx bylo uděleno xxxxxxxxx typu před xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1, 2 x 3, a x nadále mohou xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx technickým xxxxxx udělovat xxxxxxxxx XX schválení typu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx uděleno xxxxxxx.

15.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx 1 až 14 a s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx prováděcích opatření xxxxxxxxx x xxxxxx 14, xxxxx x xx výrobce požádá, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 5 xx 12:

a)

odmítnout udělit XX schválení typu xxxx vnitrostátní xxxxxxxxx xxxx pro xxxx xxx vozidla xxxx xxxxxx XX schválení xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx technického xxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx části xxxx xxxxxxxxxxxx technického xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx splňuje požadavky xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatřeními x xxxx, xxx

x)

xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xx provozu xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx prodej xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx části xxxx xxxxxxxxxxxx technického xxxxx, pokud toto xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxx samostatný technický xxxxx splňuje požadavky xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x němu.

XXXXXXXX XX

XXXXXXXXX

Xxxxxx 14

Prováděcí xxxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx:

x)

xxxxxxxx předpisy xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, jejich xxxxxxxxxx xxxxxxx x konstrukčních xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx celků s xxxxxxx na xxxxxx 5 xx 12;

b)

podrobné xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x silniční přepravě xxxxxxxxxxxx xxxx uvnitř xxxxxxxxx států nebo xxxx xxxx, x xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxx XXX XXX č. 105;

x)

xxxxxxxxx vymezení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x výkonnostních xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxx x xxxxxxx x xx. 3 xxxx. 2 xxxx 8 xx 13 xxxxxxxx xx „xxxxxxxxxx xxx zvláštní xxxxx“, „profesionální terénní xxxxxxxxxx“, „xxxxxxxxx xxxxxxxxxx“, „xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx“, „xxxxxxxxxx pro xxxxx xx xxxxx“, „xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx užití typu X“ xxxx „trakční xxxxxxxxxx“;

x)

xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x hluku xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovené v xxxxxxx X x X xxxxxxx XX, xx-xx xx nezbytné x důsledku xxxx xx zkušebních postupech x aniž xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx životního xxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxx xxxxxxxx týkající xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx 1 části X xxxxxxx II;

f)

opatření xxxxxxxxxx přílohu XX xxx, aby xxxxxxxxxx xxxxxxxx EHK XXX, xxxxx xxxx xxxxx xx. 4 xxxx. 4 xxxxxxxxxx 97/836/XX xxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx 10, xx xxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2010.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxx 10 xx xxxxxxx do 31. xxxxxxxx 2011.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx opatření:

a)

opatření xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx vozidel xxxxxxxxx X2, X3, X2 x N3 od xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx vozidla xxxxxxx x článku 10 x případech, xxx xx montáž těchto xxxxxxx nebyla xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x přínosů x x xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx;

x)

xx 31. xxxxxxxx 2010 xx xxxxxxx analýzy nákladů x přínosů opatření xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x čl. 13 xxxx. 11, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx třídy nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxx, jež xxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx nařízení xxxxxx xxxx doplněním, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx čl. 15 xxxx. 2.

Xxxxxx 15

Postup xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx

1.   Komisi je xxxxxxxxx Technický výbor – xxxxxxxx vozidla, xxxxxxx čl. 40 xxxx. 1 směrnice 2007/46/XX.

2.   Xxxxxxxx-xx xx xx xxxxx xxxxxxxx, použijí xx xx. 5x xxxx. 1 až 4 x článek 7 xxxxxxxxxx 1999/468/XX x xxxxxxx na xxxxxx 8 zmíněného xxxxxxxxxx.

XXXXXXXX X

XXXXXXXXX USTANOVENÍ

Článek 16

Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy stanoví xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatření k xxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxx. Stanovené sankce xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xx 20. xxxxx 2011 xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx dne xxxxxx prováděcího xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx jí oznámí xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, na xxxxx xx vztahují sankce, xxxxx:

x)

xxxxxxxxxx prohlášení x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx vedoucího xx stažení vozidla;

b)

padělání xxxxxxxx zkoušek xxx xxxxxxxxxxx xxxx;

x)

xxxxxxxxxxxx údajů xxxx technických xxxxxxxxxxx, xxxxx xx mohly xxxx xx stažení xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx 17

Xxxxxxxx zpráv

Komise xx 1. xxxxxxxx 2012 x xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx Evropskému parlamentu x Radě zprávu, xxxxx součástí budou xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxx jiných xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx nových xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 18

Xxxxx směrnice 2007/46/XX

Xxxxxxx XX, VI x XX x XX xxxxxxxx 2007/46/XX xx xxxx v xxxxxxx s xxxxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 19

Zrušení

1.   Xxxxxxxx 70/221/XXX, 70/222/XXX, 70/311/XXX, 70/387/EHS, 70/388/XXX, 71/320/XXX, 72/245/XXX, 74/60/XXX, 74/61/EHS, 74/297/XXX, 74/408/XXX, 74/483/XXX, 75/443/EHS, 76/114/XXX, 76/115/XXX, 76/756/XXX, 76/757/XXX, 76/758/EHS, 76/759/XXX, 76/760/XXX, 76/761/EHS, 76/762/XXX, 77/389/XXX, 77/538/EHS, 77/539/XXX, 77/540/XXX, 77/541/XXX, 77/649/EHS, 78/316/XXX, 78/317/XXX, 78/318/EHS, 78/549/XXX, 78/932/EHS, 89/297/EHS, 91/226/XXX, 92/21/XXX, 92/22/XXX, 92/24/XXX, 92/114/XXX, 94/20/XX, 95/28/XX, 96/27/XX, 96/79/XX, 97/27/XX, 98/91/XX, 2000/40/ES, 2001/56/XX, 2001/85/XX a 2003/97/XX xx xxxxxxx x účinkem xxx xxx 1. listopadu 2014.

2.   Xxxxxxxx 92/23/XXX se xxxxxxx x xxxxxxx xxx dne 1. xxxxxxxxx 2017.

3.   Odkazy xx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx za xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 20

Xxxxx x xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x platnost xxxxxxxx xxxx po xxxxxxxxx x Úředním xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx se xxx dne 1. xxxxxxxxx 2011.

Ustanovení xx. 13 xxxx. 15, xxxxxx 14 a xxxx 1 xxxx. x) podbodu xxx), xxxx 1 xxxx. x) podbodů xxx) x iv), bodu 2 písm. c), xxxx 3 xxxx. x) xxxxxxx xxx), xxxx 3 xxxx. x) xxxxxxx xxx), xxxx 3 písm. x) podbodu xxx), xxxx 3 xxxx. x) podbodu xxx), xxxx 3 xxxx. x) xxxxxxx iii) x xxxx 3 xxxx. f) podbodu x) přílohy III xx použijí xxx xxx 20. srpna 2009.

Xxx 1 písm. x) podbod x), xxx 1 xxxx. x) xxxxxx x), xxx 2 xxxx. x), bod 3 xxxx. a) xxxxxx x), xxx 3 xxxx. x) xxxxxx x), bod 3 xxxx. x) xxxxxx x), bod 3 xxxx. x) xxxxxx x), xxx 3 xxxx. x) podbod x) x bod 3 xxxx. x) xxxxxx xx) xxxxxxx XXX xx xxxxxxx xxx dne 1. xxxxxxxxx 2014.

Bod 1 xxxx. x) xxxxxx xx), xxx 1 xxxx. b) xxxxxx xx), bod 2 xxxx. b), xxx 3 xxxx. a) xxxxxx xx), bod 3 písm. b) xxxxxx xx), xxx 3 xxxx. x) xxxxxx ii), xxx 3 xxxx. d) xxxxxx xx) a xxx 3 xxxx. x) xxxxxx xx) x xxx 4 xxxxxxx XXX xx xxxxxxx xxx xxx 1. listopadu 2017.

Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx v celém xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

X Xxxxxxx xxx 13. xxxxxxxx 2009.

Xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxx

X.-X. XÖXXXXXXX

Xx Xxxx

xxxxxxxx

X. XXXXXXXXXX


(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xx xxx 14. xxxxx 2009 (xxxxx xxxxxxxxxxxx v Xxxxxxx xxxxxxxx).

(2)  Stanovisko Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx 10. xxxxxx 2009 (dosud xxxxxxxxxxxx x Úředním xxxxxxxx) x xxxxxxxxxx Xxxx ze xxx 22. xxxxxx 2009.

(3)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. L 263, 9.10.2007, x. 1.

(4)&xxxx;&xxxx;Xx. věst. X 184, 17.7.1999, x. 23.

(5)&xxxx;&xxxx;Xx. věst. X 346, 17.12.1997, s. 78.

(6)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. X 171, 29.6.2007, s. 1.

(7)  Úř. xxxx. L 140, 5.6.2009, x. 1.

(8)&xxxx;&xxxx;Xx. věst. L 76, 6.4.1970, x. 23.

(9)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. L 76, 6.4.1970, x. 25.

(10)  Úř. xxxx. L 133, 18.6.1970, x. 10.

(11)  Úř. věst. X 176, 10.8.1970, x. 5.

(12)&xxxx;&xxxx;Xx. věst. X 176, 10.8.1970, s. 12.

(13)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. L 202, 6.9.1971, s. 37.

(14)  Úř. xxxx. X 152, 6.7.1972, x. 15.

(15)  Úř. xxxx. L 38, 11.2.1974, x. 2.

(16)&xxxx;&xxxx;Xx. věst. X 38, 11.2.1974, x. 22.

(17)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. X 165, 20.6.1974, x. 16.

(18)&xxxx;&xxxx;Xx. věst. X 221, 12.8.1974, x. 1.

(19)&xxxx;&xxxx;Xx. věst. X 266, 2.10.1974, x. 4.

(20)  Úř. xxxx. L 196, 26.7.1975, x. 1.

(21)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. X 24, 30.1.1976, x. 1.

(22)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. L 24, 30.1.1976, s. 6.

(23)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. L 262, 27.9.1976, x. 1.

(24)  Úř. věst. X 262, 27.9.1976, s. 32.

(25)  Úř. xxxx. L 262, 27.9.1976, s. 54.

(26)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. X 262, 27.9.1976, x. 71.

(27)  Úř. xxxx. L 262, 27.9.1976, x. 85.

(28)&xxxx;&xxxx;Xx. věst. X 262, 27.9.1976, s. 96.

(29)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. L 262, 27.9.1976, x. 122.

(30)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. L 145, 13.6.1977, x. 41.

(31)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. L 220, 29.8.1977, x. 60.

(32)&xxxx;&xxxx;Xx. věst. X 220, 29.8.1977, x. 72.

(33)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. L 220, 29.8.1977, x. 83.

(34)  Úř. xxxx. L 220, 29.8.1977, x. 95.

(35)&xxxx;&xxxx;Xx. věst. L 267, 19.10.1977, x. 1.

(36)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. X 81, 28.3.1978, x. 3.

(37)&xxxx;&xxxx;Xx. věst. X 81, 28.3.1978, x. 27.

(38)&xxxx;&xxxx;Xx. věst. X 81, 28.3.1978, x. 49.

(39)&xxxx;&xxxx;Xx. věst. X 168, 26.6.1978, x. 45.

(40)&xxxx;&xxxx;Xx. věst. L 325, 20.11.1978, x. 1.

(41)  Úř. xxxx. L 124, 5.5.1989, x. 1.

(42)&xxxx;&xxxx;Xx. věst. X 103, 23.4.1991, x. 5.

(43)&xxxx;&xxxx;Xx. věst. X 129, 14.5.1992, s. 1.

(44)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. L 129, 14.5.1992, s. 11.

(45)&xxxx;&xxxx;Xx. věst. X 129, 14.5.1992, x. 95.

(46)  Úř. věst. X 129, 14.5.1992, s. 154.

(47)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. X 409, 31.12.1992, x. 17.

(48)  Úř. věst. X 195, 29.7.1994, x. 1.

(49)  Úř. xxxx. X 281, 23.11.1995, s. 1.

(50)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. X 169, 8.7.1996, s. 1.

(51)&xxxx;&xxxx;Xx. věst. X 18, 21.1.1997, x. 7.

(52)  Úř. xxxx. L 233, 25.8.1997, x. 1.

(53)&xxxx;&xxxx;Xx. věst. X 11, 16.1.1999, x. 25.

(54)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. X 203, 10.8.2000, x. 9.

(55)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. L 292, 9.11.2001, x. 21.

(56)  Úř. xxxx. L 42, 13.2.2002, s. 1.

(57)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. L 25, 29.1.2004, x. 1.


PŘÍLOHA X

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx. 5 xxxx. 1 x 2.

Předmět

Vztahuje xx na

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

Palivové xxxxxx / ochrana xxxxx xxxxxxx zezadu

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Zadní xxxxxxxxxxx xxxxxxx

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Xxxxxxxx xxxx řízení

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Zámky x xxxxxx dveří

X

X

X

X

Zvuková xxxxxxxxx xxxxxxxx

X

X

X

X

X

X

Xxxxxxxx pro xxxxxxx výhled

X

X

X

X

X

X

Brzdová xxxxxxxx

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Xxxxxxx xxxxxx

X

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

X

X

X

X

X

X

Xxxxxxxxxxx řízení xxx nárazu

X

X

Pevnost xxxxxxx

X

X

X

X

X

X

Xxxxxx xxxxxxxx

X

Xxxxxxxxx

X

X

X

X

X

X

Xxxxxxx xxxxxx

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pásů

X

X

X

X

X

X

Montáž xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Xxxxxxx

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Xxxxxxxx doplňkové, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, denní

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Směrové svítilny

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Svítilny xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Xxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx)

X

X

X

X

X

X

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

X

X

X

X

X

X

Xxxxxxxx xxxxxx

X

X

X

X

X

X

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Xxxxxx světlomety

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Parkovací xxxxxxxx

X

X

X

X

X

X

Xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxxx

X

X

X

X

X

X

Xxxx xxxxxxx směrem xxxxxxx

X

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx

X

X

X

X

X

X

Xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxx

X

&xxxx;(1)

&xxxx;(1)

&xxxx;(1)

&xxxx;(1)

&xxxx;(1)

Xxxxxxxxxxx/xxxxxxx

X

&xxxx;(2)

&xxxx;(2)

&xxxx;(2)

&xxxx;(2)

&xxxx;(2)

Xxxxxxx xxxxxxxx

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Xxxxx xxx

X

Xxxxxx xxxxx

X

Xxxxx xxxxxxx

X

X

X

X

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx

X

X

X

X

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Xxxxxxxxxx

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

X

X

X

X

Xxxxxxxxx x rozměry

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Vnější xxxxxxxx kabin

X

X

X

Spojovací xxxxxxxx

X&xxxx;(3)

X&xxxx;(3)

X&xxxx;(3)

X&xxxx;(3)

X&xxxx;(3)

X&xxxx;(3)

X

X

X

X

Xxxxxxxxx

X

Xxxxxxxx x autokary

X

X

Čelní xxxxx

X&xxxx;(4)

Xxxxx xxxxx

X&xxxx;(5)

X&xxxx;(5)

Xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

X&xxxx;(6)

X&xxxx;(6)

X&xxxx;(6)

X&xxxx;(6)

X&xxxx;(6)

X&xxxx;(6)

X&xxxx;(6)

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx

X

X


(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízením xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxx odpovídajícím xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx x xxxxxxx čelního xxxx.

(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxx u xxxxxxx xxxxxxxxxx spojovacím zařízením.

(4)  Nepřevyšující 2,5 xxxx maximální xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5)&xxxx;&xxxx;Xxxxx u xxxxxxx, x nichž „xxxxxxx xxx xxxxxx“ („X-xxx“) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx 700 xx nad xxxxxxxx xxxx. „X-xxx“ xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx XXX OSN x. 95.

(6)&xxxx;&xxxx;Xxxxx tehdy, xxxxxxxx xxxxxxx žádá x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.


XXXXXXX XX

Xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx na mokrých xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x hluk xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

XXXX X –   POŽADAVKY XX PŘILNAVOST XX XXXXXXX XXXXXXXX

Xxxxxxxxxx třídy X1 musí splňovat xxxx xxxxxxxxx:

Xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx xx mokrých xxxxxxxx (X)

xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx sněhu xx xxxxxxx xxxxxxxxx „X“ xxxx nižší (xxxxx „X“) x xxxxxxxxx povolenou xxxxxxxxx xx 160 xx/x

≥&xxxx;0,9

xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx „X“ xxxx xxxxx (a také „X“) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 160 km/h

≥ 1,0

normální xxxxxxxxxx (x použití xx xxxxxxx)

≥&xxxx;1,1

XXXX X –&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXXXXXXXX XX VALIVÝ XXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx, měřeno xxxxx ISO 28580, xxxxxxx přesáhnout tyto xxxxxxx:

Xxxxxxx 1

Xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx (xx/x)

1. xxxxxx

X1

12,0

X2

10,5

X3

8,0

Xxxxxxx 2

Xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx (xx/x)

2. xxxxxx

X1

10,5

X2

9,0

X3

6,5

X pneumatik xxx xxxxx na xxxxx xx mezní xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx 2 xxxxxxx x 1 kg/t.

ČÁST X –   POŽADAVKY NA XXXX ODVALOVÁNÍ

1.   Hladiny xxxxx xxxxxxxx postupem stanoveným x xxxxxxxxxxx opatřeních x tomuto xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx mezní xxxxxxx uvedené v xxxx 1.1 xxxx 1.2. Xxxxxxx v xxxxxx 1.1 x 1.2 uvádějí xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx – kromě xxxxxxxxx xxxxx C3 – a odchylku xxxxxxxxx x zaokrouhlené xxxx na nejbližší xxxx xxxxx.

1.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx třídy X1 x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx pneumatiky, která xxxx testována:

Třída xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (mm)

Mezní xxxxxxx v xX (X)

X1X

≤&xxxx;185

70

X1X

&xx;&xxxx;185 ≤ 215

71

C1C

> 215 ≤&xxxx;245

71

X1X

&xx;&xxxx;245 ≤&xxxx;275

72

X1X

&xx;&xxxx;275

74

X xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx zesílených xxxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx se xxxxxxx xxxxx hodnoty xxxxxxx x 1 xX(X).

1.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxx X2 x X3 x xxxxxxx xx kategorii xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx x dB (A)

C2

Normální xxxxxxxxxx

72

Xxxxxxx pneumatiky

73

C3

Normální xxxxxxxxxx

73

Xxxxxxx xxxxxxxxxx

75

X xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxx hodnoty xxxxxxx x 2 xX(X). V případě xxxxxxxxx xxx jízdu xx xxxxx x xxxxxxxxx trakčních xxxxxxxxx xxxxx X2 xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx zvýšit o xxxxx 2 xX(X). X xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx X2 x X3 xx u xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx mezní xxxxxxx x další 1 xX(X).


XXXXXXX XXX

Xxxxx xxxxxxxx 2007/46/XX

Xxxxxxxx 2007/46/ES xx xxxx xxxxx:

1.

Xxxx X xxxxxxx XX xx xxxx xxxxx:

x)

xxxxxxx xx xxxx xxxxx:

x)

xxxx 3 xx 10, 12 xx 38, 42 xx 45 x 47 xx 57 xx zrušují;

ii)

bod 46 xx xxxxxxx;

xxx)

xxxxxxxx xx xxxx řádek, který xxx:

Xxx

Xxxxxxx

Xxxxx na xxxxxxxxx xxx

Xxxxx xx Xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx xx xx

X1

X2

X3

X1

X2

X3

X1

X2

X3

X4

„63

Xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx (XX) x. 661/2009

Xx. xxxx. L 200, 31.7.2009, x. 1.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X“

x)

xxxxxxx xx xxxx xxxxx:

x)

xxxx 3 až 10, 12 xx 37, 44, 45 x 50 xx 54 tabulky xx xxxxxxx;

xx)

xxx 46 tabulky xx xxxxxxx;

xxx)

xxxxxxxx xx xxxx xxxxx, který xxx:

Xxxxxxx

Xxxxx xx regulační xxx

Xxxxx na Xxxxxx xxxxxxx

X1

„63

Xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx (XX) x. 661/2009

Xx. xxxx. X 200, 31.7.2009, x. 1.

X/X“

xx)

x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxx:

„X/X: Xxxx xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.“

2.

X xxxxxxx x xxxxxxx XX xx xxxxxxx xxxx xxxxx:

x)

xxxx 3 až 10, 12 xx 38, 42 až 45 a 47 xx 57 xx xxxxxxx;

x)

xxx 46 xx xxxxxxx;

x)

xxxxxxxx se nový xxxxx, který xxx:

Xxxxxxx

Xxxxx xx xxxxxxxxx xxx1)

Xx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx

„63

Xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx (XX) x. 661/2009“

3.

Xxxxxxx XX xx xxxx xxxxx:

x)

x dodatku 1 se tabulka xxxx xxxxx:

x)

xxxx 3 xx 10, 12 xx 38, 44, 45 x 47 xx 54 xx xxxxxxx;

xx)

xxx 46 se xxxxxxx;

xxx)

xxxxxxxx xx xxxx xxxxx, který xxx:

Xxx

Xxxxxxx

Xxxxx xx regulační akt

M1 ≤ 2&xxxx;500&xxxx;(1) xx

X1 &xx; 2&xxxx;500&xxxx;(1) kg

M2

M3

„63

Obecná xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx (ES) x. 661/2009

X/X

X/X

X/X

X/X“

x)

x xxxxxxx 2 xx xxxxxxx mění xxxxx:

x)

xxxx 3 až 10, 12 xx 38, 42 až 45 x 47 xx 57 xx xxxxxxx;

xx)

xxx 46 xx xxxxxxx;

xxx)

xxxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxx xxx:

Xxx

Xxxxxxx

Xxxxx xx xxxxxxxxx akt

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

„63

Obecná xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx (XX) x. 661/2009

X/X

X/X

X/X

X/X

X/X

X/X

X/X

X/X

X/X

X/X“

x)

x xxxxxxx 3 xx tabulka xxxx xxxxx:

x)

xxxx 3 až 10, 12 až 37, 44, 45 x 50 xx 54 xx xxxxxxx;

xx)

xxx 46 xx xxxxxxx;

xxx)

xxxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxx xxx:

Xxx

Xxxxxxx

Xxxxx na xxxxxxxxx xxx

X1

„63

Xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx (XX) x. 661/2009

X/X“

x)

x xxxxxxx 4 xx xxxxxxx xxxx xxxxx:

x)

xxxx 3 xx 10, 13 xx 36, 42 až 45 x 47 xx 57 xx xxxxxxx;

xx)

xxx 46 xx xxxxxxx;

xxx)

xxxxxxxx xx xxxx řádek, xxxxx xxx:

Xxx

Xxxxxxx

Xxxxx xx xxxxxxxxx xxx

X2

X3

X1

X2

X3

X1

X2

X3

X4

„63

Xxxxxx bezpečnost

Nařízení (XX) x. 661/2009

X/X

X/X

X/X

X/X

X/X

X/X

X/X

X/X

X/X“

x)

x xxxxxxx 5 se xxxxxxx mění xxxxx:

x)

xxxx 3 xx 10, 12 až 36, 42 xx 45 x 47 xx 57 xx zrušují;

ii)

bod 46 xx xxxxxxx;

xxx)

xxxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxx zní:

Bod

Předmět

Odkaz na xxxxxxxxx xxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx X3

„63

Xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx (XX) x. 661/2009

P/A“

f)

„Význam xxxxxx x xxxxxxxxx“ xx xxxx takto:

i)

body C, X, W5, x X6 xx xxxxxxx;

xx)

xxxxxxxx xx xxxx xxxx, xxxxx zní:

„P/A: Xxxxx xxxxxxxxx akt xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx působnosti stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx.“

4.

X tabulce xxxxxxx XX se xxxxxxx bod 46.


XXXXXXX XX

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX XXX


PŘÍLOHA X

Xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx elektronických systémů xxxxxxxx stability x xxxxxxx xxxxxxxxx X2, X3, X2, X3, X3 x X4

Xxxxxxx 1 –&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxx provedení xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx

X2

11 xxxxxxxx 2013

M3 (třída XXX)

1 listopadu 2011

X3 &xx; 16 xxx (xxxxxxxxxxx převod)

1 listopadu 2011

X3 (xxxxx XX x X) (xxxxxxxxxxx xxxxxx)

11 července 2013

X3 (xxxxx III) (hydraulický xxxxxx)

11 xxxxxxxx 2013

X3 (xxxxx XXX) (xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx energie)

11 xxxxxxxx 2014

X3 (xxxxx XX) (pneumatický xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx energie)

11 července 2014

X3 (jiné xxx xxxxxxx)

1 xxxxxxxxx 2011

X2 (xxxxxxxxxxx převod)

11 xxxxxxxx 2013

X2 (pneumatický převod xxxxxx a hydraulický xxxxxx xxxxxxx)

11 xxxxxxxx 2014

X2 (jiné xxx xxxxxxx)

11 xxxxxxxx 2012

X3 (xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx)

1 xxxxxxxxx 2011

X3 (xxxxxxxx xxxxxx xx dvěma nápravami x pneumatickým převodem xxxxxx (XXX))

1 xxxxxxxxx 2011

X3 (tahače xx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx převodem řízení) (XXX))

1 xxxxxxxxx 2011

X3 (xxxxxx xx xxxxx x xxxxx nápravami x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx) (XXX))

11 července 2012

X3 (xxxx než xxxxxxx)

1 listopadu 2011

X3 (xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx 3,5 x 7,5 tunami)

11 xxxxxxxx 2012

X3 (jiné než xxxxxxx)

1 xxxxxxxxx 2011

X4

1 xxxxxxxxx 2011

Xxxxxxx 2 –&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxx provedení xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx

X2

11 xxxxxxxx 2015

X3 (xxxxx XXX)

1 xxxxxxxxx 2014

X3 &xx; 16 xxx (xxxxxxxxxxx převod)

1 listopadu 2014

X3 (xxxxx II x X) (xxxxxxxxxxx xxxxxx)

11 xxxxxxxx 2015

X3 (xxxxx XXX) (hydraulický xxxxxx)

11 července 2015

X3 (xxxxx III) (xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx energie)

11 xxxxxxxx 2016

X3 (xxxxx XX) (xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx)

11 července 2016

X3 (xxxx xxx xxxxxxx)

1 listopadu 2014

X2 (xxxxxxxxxxx xxxxxx)

11 xxxxxxxx 2015

X2 (xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx energie)

11 xxxxxxxx 2016

X2 (jiné xxx xxxxxxx)

1 xxxxxxxxx 2014

X3 (xxxxxxxx tahače se xxxxx nápravami)

1 xxxxxxxxx 2014

X3 (návěsové xxxxxx xx dvěma xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (ABS))

1 listopadu 2014

X3 (xxxxxx xx xxxxx nápravami x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx) (XXX))

1 xxxxxxxxx 2014

X3 (xxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x pneumatickým xxxxxxxx xxxxxx) (ABS))

1 listopadu 2014

X3 (xxxx xxx xxxxxxx)

1 xxxxxxxxx 2014

O3 (xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx 3,5 a 7,5 tunami)

1 xxxxxxxxx 2014

X3 (jiné xxx xxxxxxx)

1 listopadu 2014

X4

1 xxxxxxxxx 2014