Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

SMĚRNICE XXXXXXXXXX PARLAMENTU X RADY 2009/39/ES

ze xxx 6. xxxxxx 2009

x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx

(xxxxxxxxxxxx xxxxx)

(Xxxx s významem xxx XXX)

XXXXXXXX PARLAMENT X RADA XXXXXXXX XXXX,

x xxxxxxx na Xxxxxxx o xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, a xxxxxxx xx článek 95 této smlouvy,

s xxxxxxx na xxxxx Xxxxxx,

x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výboru (1),

v xxxxxxx x postupem xxxxxxxxxx x xxxxxx 251 Xxxxxxx (2),

xxxxxxxx k xxxxx xxxxxxx:

(1)

Xxxxxxxx Xxxx 89/398/XXX xx xxx 3. května 1989 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx potravin xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx (3) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx změněna (4). Xxxxxxxx x novým změnám xx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2)

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx pro xxxxxxxx výživu brání xxxxxx xxxxxxx pohybu, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx hospodářské xxxxxxx x xxxx proto xxxxx vliv xx xxxxxxxxx vnitřního xxxx.

(3)

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx opatření xxxxxxxxxxxx xxxxxxx spotřebitele xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx týká podstaty xxxxxx výrobků, x xxxxxxx pravidel pro xxxxxxxxxx dotyčných výrobků.

(4)

Výrobky, xx které xx xxxxxxxx xxxx směrnice, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxx navrženy, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osob, kterým xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx odchylky od xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xx xxxxxxxxx, xxx xxxx dosaženo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx cíle.

(5)

Účinný dozor xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx zvláštní výživu, xxxxx xxxx předmětem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx s ohledem xx xxxxxx předpisy xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, avšak xxxx tomu tak xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxx.

(6)

X xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx x dispozici xxxxxxx xxxxxx, v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx má xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx. Je xxxxx nezbytné xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx takové xxxxxxxxx xx trh xxxx v xxxxxxx xxxxxxx spolupracovat s xxxxxxx xxxxxx při xxxxxx jeho xxxxxxxx.

(7)

Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx zvláštní ustanovení xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx potravin.

(8)

Měl xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx uvedení xx xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxx zvláštní směrnice. X důvodů xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx být xxxxxxxx x uvedení na xxx xxxxxxx pouze xx xxxxxxxxxx s Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx potravin.

(9)

Jelikož není xxxxx, zda xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx metabolismu xxxxxxxxx (xxxxxxxx), xxxx xx mít Komise xx konzultaci x Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(10)

Xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx výživu xxxxx xxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx ještě xxxxxxxxxxxxx x zájmu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x volného xxxxxx xxxxxx potravin.

(11)

Vypracování xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zásady xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx x jejich xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Jejich xxxxxxx by xxxx xxx xxxxxxx Xxxxxx x xxxxx zjednodušení x xxxxxxxxx xxxxxxx.

(12)

Xxxxxxxx xxxxxxxx k provedení xxxx xxxxxxxx by xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx Rady 1999/468/XX xx xxx 28. xxxxxx 1999 o xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx svěřených Xxxxxx (5).

(13)

Xxxxxxx je xxxxx xxxxxxx Xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx výživové xxxxx a jiných xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx potravin xxxxxxxx xxx zvláštní xxxxxx, platných xxxxxxxx xxx jejich xxxxxxx x případně podmínek, xx kterých xx xx xxxx používat, xxxxxxxx, xxxxx umožní xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx předpisů xxx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx s poruchami xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx), xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx týkajících xx xxxxxxx xxxxxx sodíku xxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx být xxxxxxxxx x xxxxxx výrobků, x xxxxxxxx, za xxxxxxx se xxx xxx označování, xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx skupinu xxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx význam x jejich xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx než xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x článku 5x xxxxxxxxxx 1999/468/XX.

(14)

Xxxxx xx závažných naléhavých xxxxxx nelze xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx xx mít Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx a xxxxx seznamu látek xxx zvláštní výživové xxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx potravin xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx, platných xxxxxxxx xxx xxxxxx čistotu x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx by xx měly xxxxxxxx, x x xxxxxxx xxxx xxxx směrnice x xxxxxxxxxx směrnic x xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx lidské xxxxxx, přestože xx x souladu x xxxxxxxxxx zvláštní směrnicí, xxxxxx pro naléhavé xxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 5x xxxx. 6 xxxxxxxxxx 1999/468/ES.

(15)

Ustanovení xxxx zařazená xx xxxx směrnice xx xxxxxx xxxxx postupu xxxxxxxxxxxx xx výborech. Xxxxxxxxxx xxxxx provedení x členských státech.

(16)

Touto xxxxxxxx by xxxxxx xxx xxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx zmíněných xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x jejich použitelnost xxxxxxxxx v xxxxx X xxxxxxx XX,

XXXXXXX XXXX XXXXXXXX:

Xxxxxx 1

1.   Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx.

2.   Xxxxxxxxx xxx zvláštní xxxxxx xxxx potraviny, xxxxx xxxx xxx xxx zvláštní xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx od xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxx xxx nutriční xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx na trh x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx.

3.   Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

x)

xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx trávicí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx

x)

xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx jsou xx zvláštním fyziologickém xxxxx x které xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx

x)

xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx dětí.

Xxxxxx 2

1.   Xxxxxxx xxxxxxx x xx. 1 xxxx. 3 xxxx. x) a x) xxxxx xxx charakterizovány xxxx „xxxxxxxxxx“ xxxx „xxxxxx“.

2.   Xxx xxxxxxxxxx, obchodní xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx

x)

k xxxxxx uvedených xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jména „xxxxxxxxxx“ nebo „dietní“, xx xxxxxxx nebo xx xxxxxxx s xxxxxx xxxxx;

b)

xxxxxxxx jakákoli xxxxx označení xxxx xxxxxxx xxxxxxxx úpravy, xxxxx xxxxx budit xxxxx, xx xx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 1.

Xxxxx x souladu x xxxxxxxx, které Xxxxxx xxxxxx, je xxxxx x potravin xxx běžnou xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx, tuto xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx předpisy mohou xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx xx druhém xxxxxxxxxxx, xxx xxxx za xxxx změnit jiné xxx xxxxxxxxx prvky xxxx směrnice jejich xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx. 15 odst. 3.

Xxxxxx 3

1.   Xxxxxxx xxxxxxx x článku 1 xxxx být xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx, xxx byly xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx jsou xxxxxx.

2.   Xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx 1 musí xxx rovněž x xxxxxxx xx všemi xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x definicemi xxxxxxxxx x xxxxxx 1.

Xxxxxx 4

1.   Xxxxxxxx ustanovení xxxxxxxx xx skupin xxxxxxxx xxx zvláštní xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx X xxxxxxx xxxxxxxx směrnice.

Tyto zvláštní xxxxxxxx mohou obsahovat xxxxxxx

x)

xxxxxxxx požadavky, pokud xxx x podstatu xxxx xxxxxxx xxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx jakosti xxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

d)

xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx. 3 odst. 2;

x)

xxxxxx xxxxxxxxxx látek;

x)

ustanovení xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x reklamy;

g)

xxxxxxx xxx odběr xxxxxx x xxxxxxxxxx metody xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x požadavky xxxxxxxxxx směrnic.

Tyto xxxxxxxx xxxxxxxx

xx x xxxxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 95 Smlouvy,

x xxxxxxx xxxxxxxxx písmen xx xxxxxxx Xxxxxx. Xxxx opatření, xxx xxxx xx účel xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx prvky xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx. 15 xxxx. 3.

Xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxx xx lidské xxxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx s Xxxxxxxxx xxxxxx xxx bezpečnost xxxxxxxx.

2.   Xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx vědeckého x xxxxxxxxxxxxxxx pokroku, xxxxxx xxxxxxx na xxx, xxxx Xxxxxx xx konzultaci x Xxxxxxxxx úřadem pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx dvou let xxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx X. Xxxx xxxxxxxx, jež xxxx xx účel xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx této xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx čl. 15 xxxx. 3.

X případě xxxxxxx xxxx Xxxxxx x tomto xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pravidla označování xxxxxxxx xx změny xxxxxxx.

3.   Xxxxxx xxxxxx seznam xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxx, které xx přidávají xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx, za xxxxxxx xx se xxxx xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xx účel xxxxxx jiné xxx xxxxxxxxx prvky xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx regulativním xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx čl. 15 xxxx. 3.

Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx může Xxxxxx použít xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx čl. 15 xxxx. 4.

Xxxxxx 5

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx soli (chlorid xxxxx, stolní xxx) xxxx xxxxxx nepřítomnosti xxxxx nepřítomnosti lepku, xxxxx xxxxx být xxxxxxxxx x popisu xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 1.

Xxxx opatření, xxx xxxx xx xxxx změnit jiné xxx podstatné prvky xxxx směrnice jejím xxxxxxxxx, xx přijímají xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx. 15 odst. 3.

Xxxxxx 6

Xx 8. xxxxxxxx 2002 xxxxxxxx Xxxxxx xx xxxxxxxxxx x Evropským xxxxxx xxx xxxxxxxxxx potravin Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx ustanovení xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx).

X xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxx

x)

xxx vypracuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;

x)

nebo předloží xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 95 Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx této xxxxxxxx.

Xxxxxxxx uvedená v xxxxxxx x), xxx xxxx xx účel xxxxxx jiné než xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx jejím xxxxxxxxx, xx přijímají xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx xx. 15 xxxx. 3.

Xxxxxx 7

Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, za xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx, obchodní xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx skupinu xxxx, xxx kterou xx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx 1 xxxxx.

Xxxx xxxxxxxx, xxx mají xx xxxx změnit xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx doplněním, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx. 15 odst. 3.

Xxxxxx 8

1.   Označování x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx úprava x xxxxxxx výrobků uvedených x článku 1 xxxxxxx xxxxx výrobkům xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahující xx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ani xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Odchylky xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx být xxxxxxxxx xx výjimečných x xxxxx vymezených xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xx účel xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx prvky xxxx xxxxxxxx jejím xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx regulativním xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx xx. 15 xxxx. 3. Dotyčné xxxxxxxx xxxxx být xxxxxxxxx, dokud xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

2.   Xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx informací xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x oboru lékařství, xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 9

1.   Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2000/13/XX ze xxx 20. xxxxxx 2000 x sbližování xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx označování xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx (6) xx xxxxxxxx xx výrobky uvedené x xxxxxx 1 xxxx směrnice xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2, 3 x 4 xxxxxx xxxxxx.

2.   X názvu, xxx xxxx xx výrobek xxxxxxx, xx připojí xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 1 xxxx. 3 xxxx. c) xxxx být xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx, xxx xxxxx jsou xxxx xxxxxxx xxxxxx.

3.   Označení xxxxxxx, xxx které nebyla xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx uvedená x xxxxxx 4, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx

a)

xxxxxxxxxxx kvalitativního x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vlastnosti;

b)

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xX a xxxx x xxxxx sacharidů, xxxxxxxx x xxxx xx 100 x xxxx 100 xx xxxxxxx xx xxxxx, xxx xx xxxxxx xx xxx, x xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx takovou xxxxxxxx xxxxxx.

Xx- li xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nižší xxx 50 kJ (12 xxxx) ve 100 x xxxx 100 xx xxxxxxx xx xxxxx, jak xx xxxxxx xx xxx, xxxxx xxx zmíněné xxxxx nahrazeny xxx xxxxx „xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx než 50 xX (12 xxxx) xx 100 g“, xxxx xxxxx „energetická xxxxxxx nižší xxx 50 kJ (12 xxxx) xx 100 xx“.

4.   Xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx výrobků, xxx xxxxx byla přijata xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx směrnice.

Xxxxxx 10

1.   Xxxxxxx uvedené x xxxxxx 1 xxxxx být uváděny xx maloobchodního prodeje xxxxx balené x xxxx musí tyto xxxxxxx zcela pokrývat.

2.   Xxxxxxx xxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx povolit odchylky xx odstavce 1, xxxxx xxxx k xxxxxxx xxx jeho xxxxxxx xx prodeje xxxxxxxxx údaje xxxxxxx x xxxxxx 9.

Xxxxxx 11

1.   Xxx umožnění xxxxxxxx xxxxxxxx dozoru xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x příloze X, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx ustanovení:

x)

xx-xx xxxxxxx xxxxxxx uváděn xx xxx poprvé, informuje xxxxxxx, nebo je-li xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx orgán členského xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxx, xxx, xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx použitého xxx tento xxxxxxx;

x)

je-li xxx xxxxxxx následně xxxxxx xx xxx x jiném xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x uvedením xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx;

x)

je-li xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx oprávněn xxxxx xx výrobci xxxx xxxxxxx, aby xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxx x xxx, xx xxxxxxx je x xxxxxxx s xx. 1 odst. 2 x 3, xxxxx x informacemi xxxxxxxxx x xx. 9 xxxx. 3 xxxx. x). Xxxxx jsou xxxx práce obsaženy x běžně dostupné xxxxxxxxx, postačí odkaz xx xxxx xxxxxxxxx.

2.   Členské xxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx odstavce 1 x xxxxxxx další xxxxxxxx xxxxxxxxx, které xx xxxx xxxxxx.

Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x Úředním xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

3.   Prováděcí xxxxxxxx x odstavci 2 xxxxx být xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 15 odst. 2.

4.   Xxxxxx xx tři xxxx a poprvé xx 8. xxxxxxxx 2002 předloží Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx článku.

Xxxxxx 12

1.   Členské státy xxxxxxx x důvodů xxxxxxxxxx se složení, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx 1, xxxxx jsou x souladu s xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx.

2.   Odstavcem 1 nejsou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx předpisy, xxxxxxxxxx-xx směrnice, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 13

1.   Xxxxx členský xxxx xx základě xxxxxxxxxx odůvodnění xxxxxx, xx potravina určená xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxx v příloze X, xxxx v xxxxxxx x čl. 1 xxxx. 2 x 3 nebo xxxxxxxx lidské xxxxxx, xxxxxxx je xxxxx x xxxxx v xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxx. Xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx důvody svého xxxxxxxxxx.

2.   Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx uvedené xxxxxxxx xxxxxx, konzultuje xxxxxxx státy xx xxxxxx xxxxxxxx x xx. 15 odst. 1 x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx vhodná xxxxxxxx.

3.   Xxxxx Xxxxxx dojde x xxxxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxxx nebo změněno, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 15 xxxx. 2.

Xxxxxx 14

1.   Pokud členský xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx informací xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx přijetí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx určená xxx zvláštní xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx zdraví, xxxxxxx xx x xxxxxxx x danou zvláštní xxxxxxxx, xxxx přechodně xxxxxxxxxx xxxx omezit xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx svém xxxxx. Xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x Xxxxxx x uvede důvody xxxxx xxxxxxxxxx.

2.   Komise xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xx. 15 xxxx. 1 x xxxxxxxxxx zaujme xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

3.   Xxxxx Xxxxxx xxxxx x názoru, xx xx třeba xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, aby xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 x aby xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, takové xxxxx přijme.

Xxxx xxxxxxxx, xxx mají za xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x kontrolou podle xx. 15 xxxx. 3. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx důvodů xxxx Xxxxxx použít postup xxx naléhavé xxxxxxx xxxxx xx. 15 xxxx. 4.

Xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx ochranná xxxxxxxx, xx v xxx případě xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx, xxxxx tyto xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 15

1.   Komisi xx xxxxxxxxx Stálý xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x zdraví xxxxxx, xxxxxxx článkem 58 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) x. 178/2002 (7).

2.   Odkazuje-li xx xx tento xxxxxxxx, xxxxxxx xx články 5 a 7 xxxxxxxxxx 1999/468/XX x xxxxxxx na xxxxxx 8 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Doba xxxxxxxxx x čl. 5 odst. 6 xxxxxxxxxx 1999/468/XX xx xxx xxxxxx.

3.   Odkazuje-li se xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx čl. 5x xxxx. 1 xx 4 a xxxxxx 7 xxxxxxxxxx 1999/468/XX s ohledem xx článek 8 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

4.   Odkazuje-li xx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx se xx. 5x odst. 1, 2, 4 x 6 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/XX x xxxxxxx xx xxxxxx 8 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 16

Směrnice 89/398/XXX xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x části X přílohy XX xx zrušuje, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx států týkající xx lhůt xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx vnitrostátním xxxxx x xxxxxx použitelnost xxxxxxxxx x xxxxx X xxxxxxx XX.

Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx považují za xxxxxx na tuto xxxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxxxx tabulkou xxxxxxxxx v příloze XXX.

Xxxxxx 17

Tato xxxxxxxx xxxxxxxx x platnost xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x Úředním xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx 18

Xxxx xxxxxxxx xx určena členským xxxxxx.

Xx Štrasburku xxx 6. xxxxxx 2009.

Xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx

předseda

X.-X. XÖXXXXXXX

Xx Xxxx

xxxxxxxx

X. XXXXXX


(1)&xxxx;&xxxx;Xx. věst. X 211, 19.8.2008, x. 44.

(2)  Stanovisko Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx dne 23. xxxx 2008 (xxxxx xxxxxxxxxxxx x Úředním xxxxxxxx) a rozhodnutí Xxxx xx dne 30. xxxxxx 2009.

(3)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. L 186, 30.6.1989, x. 27.

(4)&xxxx;&xxxx;Xxx xxxx X xxxxxxx XX.

(5)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. X 184, 17.7.1999, x. 23.

(6)  Úř. věst. L 109, 6.5.2000, s. 29.

(7)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 178/2002 ze xxx 28. ledna 2002, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx potravinového xxxxx, xxxxxxx se Xxxxxxxx úřad pro xxxxxxxxxx potravin x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx bezpečnosti xxxxxxxx (Xx. xxxx. L 31, 1.2.2002, x. 1).


XXXXXXX I

A.

Skupiny potravin xxx zvláštní xxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ustanovení xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx&xxxx;(1):

1)

xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx kojenecká xxxxxx;

2)

xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxx;

3)

xxxxxxxxx určené xxx nízkoenergetickou xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx;

4)

xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx;

5)

xxxxxxxxx určené xxx xxxxx xxxxxx xxx zvýšené xxxxxxx xxxxxx, zejména xxx xxxxxxxxx.

X.

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ustanovení xx xxxxxxxx xxxxxxxx&xxxx;(1) x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx 6:

Xxxxxxxxx xxx xxxxx x poruchami xxxxxxxxxxx sacharidů (diabetes).


(1)  Rozumí xx, xx xx xxxxxxx, xxxxx již xxxx na xxxx xx dni xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, nemá xxxx xxxxxxxx xxxx.


XXXXXXX XX

XXXX X

Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx

(xxxxxxx x xxxxxx 16)

Xxxxxxxx Rady 89/398/XXX

(Xx. věst. X 186, 30.6.1989, x. 27)

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 96/84/ES

(Úř. xxxx. X 48, 19.2.1997, s. 20)

Směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 1999/41/XX

(Xx. xxxx. X 172, 8.7.1999, x. 38)

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1882/2003

(Úř. xxxx. X 284, 31.10.2003, x. 1)

Pouze xxx 15 přílohy XXX

XXXX X

Xxxxx pro xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx

(xxxxxxx x článku 16)

Směrnice

Lhůta xxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx x výrobky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx x výrobky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

89/398/XXX

16. xxxxxx 1990 (1)

16. xxxxxx 1991&xxxx;(1)

96/84/XX

30. xxxx 1997

1999/41/XX

8. xxxxxxxx 2000

8. xxxxxxxx 2000&xxxx;(2)

8. ledna 2001&xxxx;(2)


(1)&xxxx;&xxxx;X xxxxxxx s xxxxxxx 15 směrnice 89/398/XXX:

„1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy změní xxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx, xxx

xxxxxxxxxx xx 16. xxxxxx 1990 umožnily obchodování x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx této směrnici,

s xxxxxxxxx od 16. xxxxxx 1991 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx této xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx o nich xxxxxxx Komisi.

2.   Odstavcem 1 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx určité xxxxxxx potravin určené xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx směrnice xxxxxxx x xxxxxx 4.“

(2)&xxxx;&xxxx;X souladu x xxxxxxx 2 směrnice 1999/41/XX:

„Xxxxxxx státy uvedou x účinnost právní x správní xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx nejpozději xx 8. xxxxxxxx 2000. Xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx Xxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx tak, xxx

xxxx xx 8. xxxxxxxx 2000 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx této xxxxxxxx,

xxxx xx 8. xxxxx 2001 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx směrnici xxxxxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx odkaz na xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx učiněn při xxxxxx úředním vyhlášení. Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx státy.“


XXXXXXX XXX

SROVNÁVACÍ TABULKA

Xxxxxxxx 89/398/XXX

Xxxx xxxxxxxx

Xx. 1 xxxx. 1

Čl. 1 xxxx. 1

Čl. 1 xxxx. 2 xxxx. x)

Xx. 1 xxxx. 2

Xx. 1 xxxx. 2 písm. x)

Xx. 1 xxxx. 3 xxxxxx

Xx. 1 xxxx. 2 písm. x) xxxx i), xx) x xxx)

Čl. 1 xxxx. 3 xxxx. x), x) x x)

Xx. 2 xxxx. 1

Xx. 2 odst. 1

Xx. 2 xxxx. 2

Xx. 2 xxxx. 2 xxxxx xxxxxxxxxxx

Xx. 2 odst. 3

Čl. 2 odst. 2 xxxxx a třetí xxxxxxxxxxx

Xx. 2 xxxx. 2 čtvrtý pododstavec

Xxxxxx 3

Xxxxxx 3

Xx. 4 xxxx. 1

Čl. 4 xxxx. 1

Xx. 4 xxxx. 1x

Čl. 4 xxxx. 2

Xx. 4 xxxx. 2

Xx. 4 xxxx. 3

Xxxxxx 4a

Xxxxxx 5

Xxxxxx 4x

Xxxxxx 6

Xxxxxx 5

Xxxxxx 7

Článek 6

Xxxxxx 8

Xxxxxx 7

Článek 9

Xxxxxx 8

Xxxxxx 10

Čl. 9 xxxxxx

Xx. 11 xxxx. 1 návětí

Xx. 9 xxxx 1, 2 x 3

Čl. 11 xxxx. 1 xxxx. x), x) a x)

Xx. 9 xxx 4 xxxxx x xxxxx věta

Xx. 11 xxxx. 2

Xx. 9 xxx 4 xxxxx xxxx

Xx. 11 odst. 3

Xx. 9 xxx 5

Xx. 11 odst. 4

Xxxxxx 10

Článek 12

Článek 11

Xxxxxx 13

Xxxxxx 12

Xxxxxx 14

Xx. 13 xxxx. 1 x 2

Xx. 15 xxxx. 1 x 2

Xx. 13 xxxx. 3

Xx. 15 xxxx. 3 x 4

Xxxxxx 14 x 15

Xxxxxx 16 x 17

Xxxxxx 16

Článek 18

Xxxxxxx X

Xxxxxxx X

Xxxxxxx XX

Xxxxxxx XX a III