Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXX XXXXXXXXXX PARLAMENTU X XXXX (XX) x. 1231/2010

xx dne 24. xxxxxxxxx 2010,

kterým xx rozšiřuje působnost xxxxxxxx (XX) x. 883/2004 a nařízení (XX) x. 987/2009 xx xxxxxx příslušníky xxxxxxx xxxx, na xxxxx xx xxxx xxxxxxxx dosud xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx příslušnosti

XXXXXXXX XXXXXXXXX X RADA XXXXXXXX XXXX,

x xxxxxxx xx Smlouvu x xxxxxxxxx Evropské unie, x xxxxxxx xx xx. 79 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx xxxxxxx,

x xxxxxxx xx návrh Xxxxxxxx xxxxxx,

x xxxxxxx na xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x sociálního xxxxxx (1),

v xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx postupem (2),

xxxxxxxx k xxxxx xxxxxxx:

(1)

Evropský xxxxxxxxx (3), Xxxx a Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx (4) vyzvaly x xxxxxxx začlenění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx třetích zemí, xxxxx xxxxxxxxx pobývají xx xxxxx členského xxxxx, x to xxxxxxxx souboru jednotných xxxx, xxx by xx co xxxxxxx xxxxxxxx těm, která xxxxxxxx xxxxxx Xxxx.

(2)

Xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx a vnitřní xxxx xx xxxxxxxx xxx 1. prosince 2005 zdůraznila, že Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx příslušníky třetích xxxx, xxxxx oprávněně xxxxxxxx xx území xxxxxx členských xxxxx, x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx by xxxx směřovat k xxxx, xxx xxx xxxx poskytnuty práva x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx.

(3)

Xxxxxxxxx Xxxx (XX) x. 859/2003 (5) byla rozšířena xxxxxxxxx xxxxxxxx (EHS) x. 1408/71 a xxxxxxxx (EHS) č. 574/72, která xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx příslušníky xxxxxxx xxxx, xx které xx tato xxxxxxxx xxxxx nevztahovala pouze x xxxxxx jejich xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4)

Xxxx nařízení xxx základní xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Evropské xxxx, xxxxxxx xxxxx xx. 34 odst. 2.

(5)

Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (ES) x. 883/2004 ze xxx 29. xxxxx 2004 o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (6) xx nahrazuje xxxxxxxx (XXX) x. 1408/71. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 987/2009 ze xxx 16. září 2009, xxxxxx xx xxxxxxx prováděcí xxxxxxxx x xxxxxxxx (XX) x. 883/2004 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (7), xx nahrazuje xxxxxxxx (XXX) x. 574/72. Nařízení (XXX) x. 1408/71 x xxxxxxxx (XXX) x. 574/72 xx xxxxxxx x účinností xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) č. 883/2004 x xxxxxxxx (XX) x. 987/2009.

(6)

Nařízením (XX) x. 883/2004 x xxxxxxxxx (XX) x. 987/2009 xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x zjednodušují xxxxxxxx koordinace xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx koordinace xxxxxxxx x usnadnit xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx dávky a xxxxxx xxxxxxxxx správní xxxxxxx.

(7)

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x kvality xxxxxx x členských xxxxxxx xxxx xxxx Unie.

(8)

S xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx vnitrostátní xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx složité xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xx třeba xx xxxxxxx využít xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx používáním xxxxxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nařízení (XX) x. 883/2004 x xxxxxxxx (ES) x. 987/2009.

(9)

Xxxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (ES) x. 859/2003 xxxxxxx xxxxxxxxx, jehož hlavním xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (XXX) x. 1408/71 xxxxxxxxx (XX) x. 883/2004 x xxxxxxxx (EHS) x. 574/72 xxxxxxxxx (XX) x. 987/2009.

(10)

Uplatňování xxxxxxxx (XX) č. 883/2004 a xxxxxxxx (XX) x. 987/2009 xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx nevztahují xxxxx x důvodu xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx nesmí xxxxxxxxxx x tomu, aby xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx státu, xxxxxxxxx xx xx xxx xx xx něm xxxxxxxx, xxxx k xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx. Uplatňováním xxxxxxxx (XX) x. 883/2004 x nařízení (XX) x. 987/2009 xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx států xxxxxxxxx xxxxxx, odejmout nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx vstupu xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx dotčeného xxxxxxxxx státu x xxxxxxx s xxxxxx Xxxx.

(11)

Xxxxxxxx (XX) č. 883/2004 x xxxxxxxx (XX) x. 987/2009 xx měla xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx použitelná, pouze xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx pobývá xx území členského xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xx území členského xxxxx by xxxx xxx být podmínkou xxx xxxxxxxxxxx uvedených xxxxxxxx.

(12)

Xxxxxxxx (XX) x. 883/2004 x xxxxxxxx (XX) č. 987/2009 xx se neměla xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Mimo xxxx se xxxxx x situaci státního xxxxxxxxxxx xxxxx země, xxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx stát.

(13)

Podmínka xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx se xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x uplatňování xxxxxxxx (XX) x. 883/2004 x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx jednoho xx xxxx členských xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, pokud xxxxxxxx svá práva xx pracovníka x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx zemi.

(14)

Zachování xxxxxx xx dávky x xxxxxxxxxxxxxxx podle xxxxxx 64 nařízení (XX) x. 883/2004 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx zaměstnanosti xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, na xxxxx xxxxx vstoupil. Xxxx ustanovení by xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx země, xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx právo, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx povolení x xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxx zaměstnanosti xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, x je oprávněna x něm xxxxxxxx.

(15)

Xxxxx xxxxxxxxx xx neměla xxx xxxxxxx práva x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx třetími xxxxx, xxxxx je Unie xxxxxxx x které xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení.

(16)

Jelikož xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx s xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx dosaženo xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxx může být xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx akce xxxx xxxxxxxx xx úrovni Xxxx, xxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx se zásadou xxxxxxxxxxxx stanovenou x xxxxxx 5 Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx. X xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx stanovenou x uvedeném článku xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx těchto xxxx.

(17)

X xxxxxxx x článkem 3 Xxxxxxxxx (č. 21) o xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxxx s ohledem xx xxxxxxx svobody, xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx x ke Smlouvě x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xx xxx 24. xxxxx 2007 xxx přání xxxxxxxx xx přijímání x xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx.

(18)

X xxxxxxx s xxxxxx 1 a 2 Xxxxxxxxx (x. 21) x xxxxxxxxx Spojeného xxxxxxxxxx x Xxxxx x ohledem xx xxxxxxx svobody, bezpečnosti x xxxxx, xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx x Xxxxxxxx unii x xx Xxxxxxx o xxxxxxxxx Evropské xxxx, x xxxx xx xxxxxx xxxxxx 4 xxxxxxxxx protokolu, se Xxxxxxx xxxxxxxxxx neúčastní xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx x toto xxxxxxxx xxx xx není xxxxxxx ani použitelné.

(19)

X xxxxxxx x xxxxxx 1 x 2 Xxxxxxxxx (x. 22) x xxxxxxxxx Xxxxxx, xxxxxxxxxxx ke Xxxxxxx x Evropské xxxx x xx Xxxxxxx x xxxxxxxxx Evropské xxxx, xx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a toto xxxxxxxx pro xx xxxx závazné ani xxxxxxxxxx,

XXXXXXX XXXX XXXXXXXX:

Xxxxxx 1

Nařízení (XX) x. 883/2004 x xxxxxxxx (XX) x. 987/2009 xx vztahují xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, na xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx jejich xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx i xx xxxxxx rodinné xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx pobývají xx xxxxx xxxxxxxxx státu x jsou v xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxx.

Xxxxxx 2

Xxxxxxxx (XX) x. 859/2003 se xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx, pro xxx xx xxxx nařízení xxxxxxx.

Xxxxxx 3

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

Xxxx nařízení xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx v členských xxxxxxx x xxxxxxx xx Xxxxxxxxx.

Xx Štrasburku xxx 24. listopadu 2010.

Xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxx

X. XXXXX

Xx Xxxx

předseda

X. CHASTEL


(1)  Úř. xxxx. C 151, 17.6.2008, x. 50.

(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx 9. xxxxxxxx 2008 (Xx. xxxx. X 294 X, 3.12.2009, s. 259), xxxxxx Xxxx x xxxxxx xxxxx xx dne 26. xxxxxxxx 2010 (Úř. xxxx. X 253 X, 21.9.2010, x. 1), xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxx 7. xxxxx 2010 (xxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxx věstníku).

(3)  Usnesení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx 27. xxxxx 1999 o xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxx (Úř. xxxx. X 154, 5.6.2000, s. 63).

(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx hospodářského x xxxxxxxxxx xxxxxx xx dne 26. xxxx 1991 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx zemí (Xx. věst. X 339, 31.12.1991, x. 82).

(5)  Úř. xxxx. X 124, 20.5.2003, x. 1.

(6)&xxxx;&xxxx;Xx. věst. X 166, 30.4.2004, x. 1.

(7)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. X 284, 30.10.2009, x. 1.