Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXX EVROPSKÉHO XXXXXXXXXX X XXXX (EU) x. 1231/2010

ze xxx 24. xxxxxxxxx 2010,

xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 883/2004 x xxxxxxxx (XX) č. 987/2009 xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx tato xxxxxxxx xxxxx nevztahují xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx příslušnosti

XXXXXXXX XXXXXXXXX X RADA XXXXXXXX UNIE,

s ohledem xx Xxxxxxx o xxxxxxxxx Evropské xxxx, x zejména na xx. 79 odst. 2 xxxx. x) xxxx smlouvy,

s xxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx,

x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx (1),

x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (2),

xxxxxxxx k xxxxx důvodům:

(1)

Evropský parlament (3), Xxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx (4) xxxxxxx x xxxxxxx začlenění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx třetích zemí, xxxxx xxxxxxxxx pobývají xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxx jednotných xxxx, xxx xx xx co nejvíce xxxxxxxx těm, xxxxx xxxxxxxx občané Unie.

(2)

Rada xx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx x vnitřní xxxx na zasedání xxx 1. prosince 2005 zdůraznila, xx Xxxx xxxx zajistit xxxxxxxxxxx zacházení se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx států, x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx by xxxx xxxxxxxx x xxxx, xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx práva x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x právy x xxxxxxxxxxx xxxxxx Unie.

(3)

Xxxxxxxxx Xxxx (ES) x. 859/2003 (5) xxxx rozšířena xxxxxxxxx nařízení (XXX) x. 1408/71 x xxxxxxxx (XXX) x. 574/72, xxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxx států xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx pouze x důvodu jejich xxxxxx příslušnosti.

(4)

Toto xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx zásady xxxxxx především Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx, zejména jejím xx. 34 odst. 2.

(5)

Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 883/2004 xx xxx 29. xxxxx 2004 x xxxxxxxxxx xxxxxxx sociálního zabezpečení (6) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx (XXX) č. 1408/71. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (ES) x. 987/2009 xx xxx 16. xxxx 2009, kterým xx xxxxxxx prováděcí xxxxxxxx x xxxxxxxx (XX) x. 883/2004 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (7), xx xxxxxxxxx xxxxxxxx (XXX) x. 574/72. Xxxxxxxx (XXX) x. 1408/71 x xxxxxxxx (XXX) x. 574/72 se xxxxxxx x účinností xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) č. 883/2004 x xxxxxxxx (ES) x. 987/2009.

(6)

Xxxxxxxxx (XX) x. 883/2004 x xxxxxxxxx (ES) x. 987/2009 se xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx pojištěné osoby, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx koordinace xxxxxxxx x usnadnit xxxxxxxxxx xxxxx týkajících xx xxxxxx xxxxxxxxxxx osob xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(7)

Xxxxxxxxxxx xxxxxx úrovně xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx úrovně x kvality xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx Unie.

(8)

X xxxxx zamezit, xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx řešit xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx, je xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx používáním xxxxxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (ES) x. 883/2004 a xxxxxxxx (XX) x. 987/2009.

(9)

Xxxxx je třeba xxxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 859/2003 xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (XXX) x. 1408/71 xxxxxxxxx (XX) č. 883/2004 x xxxxxxxx (EHS) x. 574/72 xxxxxxxxx (XX) x. 987/2009.

(10)

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) č. 883/2004 a xxxxxxxx (XX) č. 987/2009 xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx z důvodu xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx nesmí xxxxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx státu, xxxxxxxxx xx na xxx xx xx něm xxxxxxxx, nebo k xxxxxxxx na jeho xxx práce. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) č. 883/2004 a nařízení (XX) x. 987/2009 xx xxxxx nemělo xxx dotčeno xxxxx xxxxxxxxx států xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx vstupu xx xxxxxxxx zdržovat xx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx Xxxx.

(11)

Xxxxxxxx (XX) x. 883/2004 a xxxxxxxx (XX) č. 987/2009 xx měla být xx xxxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxxxx, pouze xxxxx dotčená xxxxx xxx xxxxxxxxx pobývá xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xx území členského xxxxx xx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(12)

Xxxxxxxx (XX) x. 883/2004 a xxxxxxxx (XX) x. 987/2009 xx se neměla xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx ve xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx země, xxxxx xx vazby xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx a xxxxxx členský xxxx.

(13)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx členského xxxxx xx se xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) č. 883/2004 x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, starobním či xxxxxxxxxxxxxx důchodem xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx příslušníkům xxxxx xxxx, kteří dříve xxxxxxxxx podmínky tohoto xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx příslušníka xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx pracovníka x xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxx.

(14)

Xxxxxxxxx nároku xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx článku 64 xxxxxxxx (ES) x. 883/2004 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx u xxxxxx xxxxxxxxxxxxx každého xxxxxxxxx státu, xx xxxxx území vstoupil. Xxxx ustanovení by xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx pokud má xxxx xxxxx právo, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx povolení x xxxxxx xxxx postavení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rezidenta, xxxxxx xx jako xxxxxxx o zaměstnání x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státu, na xxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxx x xxx pracovat.

(15)

Tímto xxxxxxxxx xx neměla xxx xxxxxxx práva x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx dohod xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx Xxxx xxxxxxx x které xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení.

(16)

Jelikož xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx být s xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxx xxxx být xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxx, xxxx Unie xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx 5 Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx. X souladu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx stanovenou x uvedeném xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx toho, co xx nezbytné xxx xxxxxxxx těchto xxxx.

(17)

X xxxxxxx x xxxxxxx 3 Xxxxxxxxx (x. 21) x postavení Xxxxxxxxx království a Xxxxx x xxxxxxx xx prostor xxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxx, xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx x xx Xxxxxxx x fungování Evropské xxxx, xxxxxxxx Irsko xxxxxxx xx dne 24. xxxxx 2007 xxx xxxxx účastnit xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx.

(18)

V xxxxxxx x xxxxxx 1 x 2 Xxxxxxxxx (x. 21) x postavení Spojeného xxxxxxxxxx x Xxxxx x ohledem xx xxxxxxx xxxxxxx, bezpečnosti x xxxxx, xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx o Xxxxxxxx xxxx a xx Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie, x aniž xx xxxxxx článek 4 xxxxxxxxx protokolu, xx Xxxxxxx království neúčastní xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x toto nařízení xxx xx xxxx xxxxxxx ani použitelné.

(19)

X xxxxxxx x xxxxxx 1 x 2 Xxxxxxxxx (x. 22) x postavení Dánska, xxxxxxxxxxx ke Smlouvě x Xxxxxxxx xxxx x xx Xxxxxxx x fungování Xxxxxxxx xxxx, se Dánsko xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx ani xxxxxxxxxx,

XXXXXXX XXXX XXXXXXXX:

Xxxxxx 1

Xxxxxxxx (XX) x. 883/2004 x xxxxxxxx (XX) x. 987/2009 xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, na xxxxx se dosud xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx i xx jejich xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx, pokud xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x jsou v xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx ve všech xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx stát.

Xxxxxx 2

Nařízení (XX) x. 859/2003 se xxxxxxx pro členské xxxxx, xxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 3

Xxxx nařízení xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx dnem xx xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx.

Xxxx nařízení xx xxxxxxx x celém xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xx Xxxxxxxxx.

Ve Xxxxxxxxxx xxx 24. xxxxxxxxx 2010.

Xx Evropský xxxxxxxxx

předseda

X. XXXXX

Xx Xxxx

předseda

X. CHASTEL


(1)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. C 151, 17.6.2008, x. 50.

(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx 9. xxxxxxxx 2008 (Xx. xxxx. C 294 X, 3.12.2009, x. 259), xxxxxx Xxxx x xxxxxx xxxxx xx xxx 26. xxxxxxxx 2010 (Xx. xxxx. X 253 X, 21.9.2010, s. 1), xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx 7. xxxxx 2010 (xxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxx věstníku).

(3)  Usnesení Evropského parlamentu xx dne 27. xxxxx 1999 o xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x Tampere (Xx. xxxx. C 154, 5.6.2000, x. 63).

(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx hospodářského x xxxxxxxxxx xxxxxx xx dne 26. xxxx 1991 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx (Xx. xxxx. C 339, 31.12.1991, s. 82).

(5)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. X 124, 20.5.2003, x. 1.

(6)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. L 166, 30.4.2004, s. 1.

(7)&xxxx;&xxxx;Xx. věst. X 284, 30.10.2009, x. 1.