Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXX EVROPSKÉHO PARLAMENTU X RADY (EU) x. 1231/2010

ze xxx 24. xxxxxxxxx 2010,

kterým xx rozšiřuje xxxxxxxxx xxxxxxxx (ES) č. 883/2004 x xxxxxxxx (XX) x. 987/2009 xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx tato xxxxxxxx dosud nevztahují xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx

XXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXX XXXXXXXX UNIE,

x ohledem xx Xxxxxxx x xxxxxxxxx Evropské unie, x xxxxxxx xx xx. 79 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx xxxxxxx,

x xxxxxxx xx návrh Evropské xxxxxx,

x xxxxxxx na xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx (1),

x xxxxxxx x řádným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (2),

vzhledem k xxxxx důvodům:

(1)

Evropský parlament (3), Xxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x sociální xxxxx (4) vyzvaly k xxxxxxx začlenění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx oprávněně pobývají xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, a to xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx.

(2)

Xxxx xx složení xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx zasedání xxx 1. prosince 2005 xxxxxxxxxx, že Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zacházení xx xxxxxxxx příslušníky třetích xxxx, kteří xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx politika xx xxxx xxxxxxxx x xxxx, aby xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx srovnatelné x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx.

(3)

Nařízením Xxxx (ES) x. 859/2003 (5) byla xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (XXX) x. 1408/71 a xxxxxxxx (XXX) x. 574/72, která xx xxxxxx xxxxxxxxxx zákonných xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx států na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx které xx tato nařízení xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x důvodu xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4)

Xxxx xxxxxxxx xxx základní práva x xxxxxxxx zásady xxxxxx xxxxxxxxx Listinou xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xx. 34 odst. 2.

(5)

Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 883/2004 xx xxx 29. xxxxx 2004 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (6) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx (XXX) x. 1408/71. Xxxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) x. 987/2009 ze xxx 16. xxxx 2009, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx pravidla x xxxxxxxx (XX) x. 883/2004 x xxxxxxxxxx xxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx (7), xx xxxxxxxxx xxxxxxxx (XXX) č. 574/72. Nařízení (XXX) x. 1408/71 x xxxxxxxx (XXX) x. 574/72 xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx použitelnosti xxxxxxxx (XX) č. 883/2004 x nařízení (XX) x. 987/2009.

(6)

Nařízením (XX) x. 883/2004 a xxxxxxxxx (XX) x. 987/2009 xx značně xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx jak xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx koordinace xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx pojištěných osob xx dávky a xxxxxx příslušné xxxxxxx xxxxxxx.

(7)

Xxxxxxxxxxx vysoké úrovně xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx životní xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx státech xxxx xxxx Unie.

(8)

S xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxxxxxxxx xxxx vnitrostátní xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxx řešit xxxxxxx xxxxxx a administrativní xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx počtu xxxx, je xxxxx xx nejlépe využít xxxxxxxxxxx a zjednodušení x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 883/2004 a xxxxxxxx (XX) x. 987/2009.

(9)

Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx nařízení (XX) x. 859/2003 xxxxxxx xxxxxxxxx, jehož xxxxxxx xxxxx xx zohlednit xxxxxxxxx xxxxxxxx (XXX) x. 1408/71 xxxxxxxxx (XX) x. 883/2004 x xxxxxxxx (XXX) x. 574/72 nařízením (XX) x. 987/2009.

(10)

Uplatňování xxxxxxxx (XX) č. 883/2004 a xxxxxxxx (XX) č. 987/2009 xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx dosud xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx nesmí xxxxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xx xxx xx xx něm xxxxxxxx, xxxx k xxxxxxxx xx jeho xxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 883/2004 a nařízení (XX) x. 987/2009 xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx států xxxxxxxxx xxxxxx, odejmout nebo xxxxxxxxx obnovit xxxxxxxx xx vstupu xx xxxxxxxx xxxxxxxx se, xxxxxxx xx pracovat xx xxxxx dotčeného xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx s xxxxxx Xxxx.

(11)

Xxxxxxxx (XX) x. 883/2004 a xxxxxxxx (XX) x. 987/2009 xx xxxx být xx základě xxxxxx xxxxxxxx použitelná, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Oprávněný xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx tedy xxx xxx xxxxxxxxx xxx uplatňování xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(12)

Xxxxxxxx (XX) x. 883/2004 x xxxxxxxx (XX) x. 987/2009 xx xx neměla xxxxxxxxxx xx situaci xxxxxxxx xx xx xxxxx ohledech xxxxxxxx xxxxxxxxx státu. Xxxx xxxx xx jedná x xxxxxxx státního xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxx.

(13)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x uplatňování nařízení (XX) x. 883/2004 x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx, starobním xx xxxxxxxxxxxxxx důchodem xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx příslušníkům třetí xxxx, kteří xxxxx xxxxxxxxx podmínky xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx příslušníka xxxxx xxxx, pokud xxxxxxxx xxx práva xx pracovníka x xxxxxxxx přitom xx xxxxx xxxx.

(14)

Zachování nároku xx xxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 64 nařízení (ES) x. 883/2004 xx xxxxxxxxx zapsáním xxxxxxxxx xx xxxxxxxx uchazečů x xxxxxxxxxx u xxxxxx xxxxxxxxxxxxx každého xxxxxxxxx xxxxx, na xxxxx území xxxxxxxx. Xxxx ustanovení by xx xxxxx měla xxxxxxxxxx xx státního xxxxxxxxxxx xxxxx země, xxxxx xxxxx má xxxx osoba právo, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx povolení x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pobývajícího rezidenta, xxxxxx xx jako xxxxxxx x xxxxxxxxxx x služeb zaměstnanosti xxxxxxxxx xxxxx, na xxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx.

(15)

Xxxxx xxxxxxxxx by neměla xxx dotčena práva x povinnosti vyplývající x xxxxxxxxxxxxx dohod xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx Xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx.

(16)

Xxxxxxx xxxx xxxxxx nařízení xxxxxx xxx s xxxxxxx na přeshraniční xxxxxxx xxxxxxxxxx dosaženo xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxx může být xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxx, xxxx Xxxx xxxxxxxx opatření v xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx 5 Xxxxxxx x Evropské xxxx. X souladu se xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xx xx nezbytné xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(17)

V xxxxxxx x xxxxxxx 3 Xxxxxxxxx (x. 21) x postavení Xxxxxxxxx království x Xxxxx x ohledem xx xxxxxxx svobody, xxxxxxxxxxx a xxxxx, xxxxxxxxxxx xx Smlouvě x Xxxxxxxx xxxx x ke Smlouvě x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xx xxx 24. října 2007 xxx přání xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx.

(18)

X xxxxxxx s články 1 x 2 Xxxxxxxxx (x. 21) x xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, bezpečnosti x práva, připojeného xx Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx x xx Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie, x xxxx xx xxxxxx xxxxxx 4 xxxxxxxxx xxxxxxxxx, se Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xx není xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

(19)

X xxxxxxx x xxxxxx 1 x 2 Xxxxxxxxx (č. 22) x xxxxxxxxx Dánska, xxxxxxxxxxx xx Smlouvě x Evropské xxxx x xx Xxxxxxx x fungování Xxxxxxxx xxxx, se Xxxxxx xxxxxxxxx přijímání xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx pro ně xxxx závazné xxx xxxxxxxxxx,

XXXXXXX XXXX XXXXXXXX:

Xxxxxx 1

Xxxxxxxx (XX) x. 883/2004 x xxxxxxxx (XX) č. 987/2009 xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, na xxxxx xx dosud xxxxxxxxxxxx pouze x xxxxxx jejich xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xx jejich xxxxxxx xxxxxxxxxxx a pozůstalé xx xxxx, pokud xxxxxxxxx pobývají na xxxxx členského xxxxx x xxxx x xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx xx všech xxxxxxxx na jediný xxxxxxx xxxx.

Xxxxxx 2

Xxxxxxxx (ES) x. 859/2003 xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxx xx toto nařízení xxxxxxx.

Xxxxxx 3

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie.

Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx x členských xxxxxxx v xxxxxxx xx Smlouvami.

Ve Xxxxxxxxxx xxx 24. listopadu 2010.

Xx Evropský xxxxxxxxx

xxxxxxxx

X. XXXXX

Xx Xxxx

předseda

X. CHASTEL


(1)&xxxx;&xxxx;Xx. věst. C 151, 17.6.2008, x. 50.

(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx 9. xxxxxxxx 2008 (Xx. xxxx. C 294 X, 3.12.2009, x. 259), postoj Rady x xxxxxx xxxxx xx dne 26. xxxxxxxx 2010 (Úř. xxxx. C 253 X, 21.9.2010, x. 1), postoj Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ze dne 7. října 2010 (xxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxx věstníku).

(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx 27. xxxxx 1999 x xxxxxxxx Evropské xxxx x Xxxxxxx (Xx. xxxx. X 154, 5.6.2000, x. 63).

(4)  Stanovisko Evropského xxxxxxxxxxxxx x sociálního xxxxxx xx dne 26. xxxx 1991 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pracovníků xx xxxxxxx zemí (Xx. věst. X 339, 31.12.1991, s. 82).

(5)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. X 124, 20.5.2003, x. 1.

(6)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. L 166, 30.4.2004, x. 1.

(7)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. L 284, 30.10.2009, s. 1.