Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXX (EU) x. 439/2010

xx xxx 19. xxxxxx 2010

o zřízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu xxx xxxxxx xxxxx

XXXXXXXX XXXXXXXXX A RADA XXXXXXXX XXXX,

x xxxxxxx na Xxxxxxx o fungování Xxxxxxxx xxxx, a zejména na xxxxxx 74 a čl. 78 odst. 1 x 2 této xxxxxxx,

s xxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx komise

x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (1),

xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx:

(1)

Politika Xxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx za cíl xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx účinného xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xx x xxxxxxx x xxxxxxxxx a humanitárními xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie.

(2)

X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx díky xxxxxxxx xxxxxxxxxx minimálních xxxxx dosaženo xxxxxxx xxxxxxx xx cestě x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx systému. Xxxxxx xxxx jednotlivými xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v poskytování a formách xxxxxxx. Tyto xxxxxxx xxx xx třeba xxxxxxx.

(3)

Xxxxxx ve svém xxxxx xxxxxxxx pro xxxx přijatém x xxxxxx xxxx 2008 uvedla, xx xxxxx usilovat x xxxxxx xxxxxxxxxx evropského xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx příslušných xxxxxxxx a že xxxxxxx xxxxx výrazněji podporovat xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx úřadu xxx xxxxxx xxxxx (xxxx xxx „podpůrný xxxx“), xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4)

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx o přistěhovalectví x xxxxx, xxxxxxxx v září 2008, xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx státní xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx území Xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx se Ženevskou xxxxxxx xx xxx 28. xxxxxxxx 1951 o právním postavení xxxxxxxxx ve xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 31. ledna 1967 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvami. Mimo xxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxxx, že xx xxx být x xxxx 2009 zřízen Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(5)

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx azylu xx xxxxx xxxx xxxxxxx v rámci xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx členských xxxxx x xxxxxxxxx otázkách x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxx se xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx praktické xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx jde x xxxxxxx xxxxxxxxxx přístupu x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odborné xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx.

(6)

X xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx opatření xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxx v tato xxxxxxxx x xxxxx a poučit xx x xxxx.

(7)

X xxxxxxx členských států, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx azylový x xxxxxxxxx systém xx xxxxxxxx specifickému x xxxxxxxxxxxxx xxxxx především x xxxxxx xxxxxx zeměpisné xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx měl xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx rozvoj xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx, xxxx níž xx xxxxxxx xxxxx přemísťování xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx z těchto xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx států x xxxxxxxx x xxx xx zajistí, xxx nebyly xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx zneužívány.

(8)

K optimálnímu xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxx byl xxxxxxxx úřad xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxx xx xxxxxx, xxxxxxx a finanční xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxx xx xxx xxx podpůrný xxxx subjektem Xxxx x xxxxxx subjektivitou, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx mu xxxxx xxxxxxxxx.

(9)

Xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxx a s orgány xxxxxxxxx států xxxxxxxxxxx xxx oblast xxxxx, x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx kapacity x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx služeb. Xxxxxxx xxxxx by xxxx s podpůrným xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx bylo xxxxxxxxx, xx bude xxxxxxxx úřad xxxx xxxxxxxx xxxx mandát.

(10)

Xxxxxxxx xxxx xx měl xxxxxx xxxxxx v úzké xxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxxx XXX xxx xxxxxxxxx (XXXXX) x xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx znalostí x xxxxxxx. Za xxxxx xxxxxx xx měla xxx xxxx XXXXX x xxxxxxxxx příslušných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plně xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pro XXXXX, xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx UNHCR, xxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(11)

Xxx xxxx xxxxxxxx úřad xxxxx xxxxx úlohu x xxxx xxxxxxxx pro xxxxxx svých xxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx subjekty Xxxx, x xxxxxxx s Evropskou xxxxxxxxx pro řízení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxxx xxxxxxxxx Rady (XX) x. 2007/2004 (2), x x Xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie pro xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx (XX) x. 168/2007 (3).

(12)

Xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx 2008/381/ES (4), xxx xx předešlo xxxxxxxx činností. Podpůrný xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx společností xx xxxxxx výměny xxxxxxxxx x xxxxxxx poznatků x xxxxxxx azylu.

(13)

Xxxxxxxx xxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx otázky xxxxx x xxx xx usnadňovat, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx aspektech xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx státy xxxxx lépe poskytovat xxxxxxx osobám, xxx xx ni xxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx přistupovat x xxxxxx nesplňujícím xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx ochranu. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx měl xxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx společného evropského xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx státy x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(14)

Xxxxxxxx úřad by xxxxx xxx xxxxx xxxxx ani nepřímé xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx azylu, xxxxx xx xxxxxx žádostí xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(15)

X cílem xxxxxxxxxx xxxx koordinovat xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx státům, jejichž xxxxxxx a přijímací xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxx na xxxxxx dotčených členských xxxxx koordinovat xxxxxxxx xx xxxxxxx těchto xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx x xxx, xx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx podpůrné xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx azylovou problematiku. Xxxx xxxx by xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx odbornými xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, informacemi o zemích xxxxxx a znalostmi xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx žádostí x xxxx. Pravidla xxxxxxxx xx azylových xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxx tímto xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx, že vyslání xxxxxx týmů bude xxxxxx.

(16)

Xxxx by měl xxxxx svoji úlohu x xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx díky xxxx xxxxxxxxxxxx, vědecké x xxxxxxxxx úrovni xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a pracovních xxxxx x xxxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(17)

Komise x xxxxxxx státy xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx účinné xxxxxxxx xxxxxxxxx podpůrného xxxxx. Xxxxxxx rada xx xx měla xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx oblast azylu xxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zejména k sestavování xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, vypracovávání xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx rozhodování xxxxxxxxxx xxxxx, přijímání xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx v Unii a technických xxxxxxxxx o provádění xxxxxxxx Xxxx x xxxxxxx xxxxx x xx jmenování xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxx xxx XXXXX xx správní xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx mohl být xx xxxxxxxx podpůrného xxxxx xxxx zapojen.

(18)

Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a úloze výkonného xxxxxxxx x x xxxxxxx na xx, xxx xx Xxxxxxxxxx parlamentu umožnilo xxxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxxxx kandidátovi xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx prodloužením xxxx xxxxxxxxx období, xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx vyzván, xxx xxxxxx prohlášení před xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx výbory Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx by xxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výroční zprávu. Xxxxxxxx parlament xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx vyzvat xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx.

(19)

X xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podpůrného xxxxx xx xx xxx xxx přidělen xxxxxxxxxx rozpočet, jehož xxxxxx xxxx by xxxxxx xxxxxxxxx Xxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, xxx je xxxxxxxxx x xxxx 47 Interinstitucionální xxxxxx xx dne 17. xxxxxx 2006 xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxx x Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (5). Xx xxxxxxxxx Xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx. Xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx Účetní xxxx.

(20)

Úřad xx měl xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx oblast azylu, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx spadajících do xxxxxxx působnosti xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx pracovních ujednání xxxxxxxxxx v souladu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie.

(21)

X xxxxxxx x xxxxxxx 3 Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxx s ohledem xx xxxxxxx xxxxxxx, bezpečnosti x xxxxx, xxxxxxxxxxx ke Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx x xx Smlouvě x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxx xx xxx 18. xxxxxx 2009 xxx xxxxx xxxxxxxx xx přijímání x xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx.

(22)

X xxxxxxx x xxxxxx 1 x 2 Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxx, xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx x Smlouvě x xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie, xx Xxxxxx xxxxxxxxx přijímání xxxxxx xxxxxxxx a toto xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

(23)

Xxxxxxxx k tomu, xx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx dosud xxxxxxxxxx k praktické spolupráci xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx, by xxx xxxxxxxx úřad xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx. Xx xxxxx xxxxxx xx xxx xxx zástupce Xxxxxx xxxxxxx k účasti xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, která by xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx rozhodnout x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pozorovatelů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(24)

Xxx xxxx podpůrný xxxx xxxxx svou xxxxx, xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx x Xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx předpisy Xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxx, Lichtenštejnsko, Xxxxxx x Xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xx xxx mít xxxx možnost xx xxxxxx s Komisí a v souladu x xxxxxxxxxxx ustanoveními Xxxxxxx x XX xxxxxxxx xxxxxxxx ujednání xx xxxxxx, xxxxx s Unií xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx by xxxx xxxxxxx a používány xxxxxx xxxxxxxx Unie. Xxxxxxxx xxxx xx xxx v žádném xxxxxxx xxxxx vyvíjet xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(25)

Xx podpůrný xxxx by xx xxxx xxxxxxxxx nařízení Xxxx (XX, Euratom) x. 1605/2002 xx xxx 25. xxxxxx 2002, kterým xx xxxxxxx finanční xxxxxxxx x xxxxxxxxx rozpočtu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (6) (xxxx xxx „xxxxxxxx xxxxxxxx“), a zejména xxxxxx 185 xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(26)

Xx podpůrný úřad, xxxxx by měl xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx dne 25. xxxxxx 1999 xxxx Evropským xxxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx úřadem xxx xxx xxxxx xxxxxxxx (XXXX) (7), by xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1073/1999 ze dne 25. xxxxxx 1999 o vyšetřování xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx (XXXX) (8).

(27)

Xx xxxxxxxx úřad xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) x. 1049/2001 xx xxx 30. května 2001 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxx x Xxxxxx (9).

(28)

Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx se mělo xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 45/2001 xx xxx 18. xxxxxxxx 2000 x xxxxxxx fyzických xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx Společenství x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx (10).

(29)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx týkající xx umístění podpůrného xxxxx v hostitelském xxxxxxxx xxxxx a zvláštní pravidla xxx všechny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx. Hostitelský xxxxxxx xxxx xx xxx xxxx zajistit xx nejlepší xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, což xx týká rovněž xxxxxx docházky dětí x xxxxxxx, xxx byl xxxxxxxx úřad xxxxxxxxxx xxx xxxxxx kvalitní xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx zeměpisném měřítku.

(30)

Xxxxxxx xxxx tohoto nařízení, xxxxx potřeby xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a posílení praktické xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx koordinace xxxxxxxxxx xxxxxxx členským xxxxxx, xxxxxxx azylový x xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx mimořádnému xxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxx xxxx být x xxxxxx rozsahu a účinků xxxx akce xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxx, xxxx Unie xxxxxxxx opatření x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 5 Xxxxxxx x XX. X xxxxxxx xx zásadou proporcionality xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xx xx nezbytné xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(31)

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a ctí xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v Listině xxxxxxxxxx práv Xxxxxxxx xxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xx xxxx uznaným x xxxxxx 18 xxxxxxx xxxxxxx,

XXXXXXX XXXX XXXXXXXX:

KAPITOLA 1

XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXX XXXXXX AZYLU A JEHO ÚLOHA

Článek 1

Xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx otázky xxxxx

Xxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx azylu (xxxx xxx „xxxxxxxx xxxx“) x&xxxx;xxxxx pomoci x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx společného xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx spolupráci mezi xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 2

Úloha xxxxxxxxxx xxxxx

1.   Xxxxxxxx úřad xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a posiluje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx problematiky x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx společného xxxxxxxxxx azylového systému. X xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx plně xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx systému.

2.   Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx operativní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx a přijímací xxxxxx xx vystaven xxxxxxxxxxx xxxxx, a využívá x xxxx všechny xxxxxxxx xxxxxx, jež xx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx patřit xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx členskými xxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx x xxxxx nařízení.

3.   Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vědeckou x xxxxxxxxxx xxxxx, pokud xxx x politiky x právní předpisy Xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx na oblast xxxxx, aby tak xxxx v plné xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxx úkoly. Xx nezávislým zdrojem xxxxxxxxx x xxxxx otázkách xxxxxxxxxxx do uvedených xxxxxxx.

4.   Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xxx xx umožňují xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx informací, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx postupů x xxxxxxxxxx xxxxx, výkonnosti při xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx v oblasti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx mandátu.

5.   Podpůrný xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxx x xxxxxx členských států xxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx, s vnitrostátními xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx a s jinými xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nejsou xxxxxxx xxxxx xxxxxx příslušných xxxxxxxx Xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx úřad úzce xxxxxxxxxxxx x xxxxxx subjekty x x XXXXX.

6.   Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, pokud xxx o přijímání xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx států xxxxxxxxxxx pro oblast xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx jednotlivých xxxx x xxxxxxxxxxx ochranu.

XXXXXXXX 2

XXXXX XXXXXXXXXX XXXXX

XXXXX 1

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx

Xxxxxx 3

Xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx azylu mezi xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 4

Informace x xxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx úřad organizuje, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx činnosti xxxxxxxx se informací x xxxxxx původu, xxxxxxx

x)

transparentní x xxxxxxxxx shromažďování příslušných, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx a aktuálních xxxxxxxxx o zemích původu xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx všechny xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, nevládních x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx Xxxx;

b)

xxxxxxxxxxxxx zpráv x xxxxxx původu na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x);

x)

xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx původu x xxxx správu, xxxx xxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx přístup x xxxxx informacím x xxxxxxx x xxxxxxx 42;

x)

vytvoření xxxxxxxxxx xxxxxxx a společné xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a využívání xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx;

x)

transparentní xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxxxx sbližování xxxxxxxxxxx kritérií, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxx analýzy xxxx xxxxxxx pokyny xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 5

Podpora při xxxxxxxxxxxx osob, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx Xxxx

X xxxxxxx xxxxxxxxx států, jejichž xxxxxxxxxxxx azylový a přijímací xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a nepřiměřenému xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx situace, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, usnadňuje x xxxxxxxxxx xxxxxx informací x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx osob xxxxxx Xxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, a to mezi xxxxxxxxx xxxxx a se xxxxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, a případně xx xxxxxxxxxx XXXXX.

Xxxxxx 6

Podpora xxxxxxx xxxxxxxx

1.   Xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx odbornou xxxxxxxx xxxxxxxxx členům xxxxx xxxxxxxxxxxxxx správních orgánů x xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx v oblasti xxxxx. Xxxxxx na xxxxxxx přípravě nejsou xxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémy xxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v úzké xxxxxxxxxx x xxxxxx členských xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx odborných xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx organizací.

2.   Xxxxxxxx xxxx xxxx a vyvíjí evropské xxxxxx xxx vzdělávání xxxxxxxxx x xxxxxxx azylu, x xx x xxxxxxxxxxxx ke stávající xxxxxxxxxx Unie x xxxx xxxxxxx.

3.   Xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xx tematického xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx školitelů.

4.   Xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxx zahrnují mimo xxxx:

x)

xxxxxxxxxxx xxxxxx práva x acquis Unie xxxxxxxx se xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxx a zvláštních otázek xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx;

x)

xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx podaných xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxx pohovoru;

x)

využití lékařských x xxxxxxxx xxxxxxx v azylovém xxxxxx;

x)

xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx a použitím xxxxxxxxx x xxxxxx původu;

x)

xxxxxxxx přijímání xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx a oběti xxxxxx.

5.   Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx administrativních xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx za plného xxxxxxxx nezávislosti xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

6.   Xxxxxxxx úřad organizuje xxx xxxxxxxxx, kteří xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx uvedené x xxxxxx 15, xxxxxxxxxxxxxxx odbornou xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxx x xxxxxx, xxx xxxx xxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx plánu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a výcviku xxxxxxxxx v ročním xxxxxxxxx xxxxxxxx podpůrného xxxxx.

7.   Podpůrný xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx s členskými státy xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 7

Xxxxxxx vnějšího xxxxxxx xxxxxxxxxx evropského xxxxxxxxx xxxxxxx

Podpůrný xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, která xx týkají problematiky xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx azylového xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx za xxxxxx xxxxxxx potřeb xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xx xxxxxxx svého xxxxxxx a v souladu x xxxxxxx 49 může xxxxxxxx xxxx spolupracovat v technických xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a přijímacích xxxxxxx třetích zemí a provádět xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxx činnosti xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

XXXXX 2

Podpora členských xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx 8

Xxxxxxxxx xxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx společná xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx přijímání xxxxxxxxx x&xxxx;xx jejich xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx může spočívat x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx příslušníků xxxxxxx&xxxx;xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxx, x&xxxx;xxxx&xxxx;xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx či xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 9

Shromažďování x xxxxxxx xxxxxxxxx

1.   Xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx mimořádnému xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx údajů, xxxxx xx předložily xxxxxxx xxxxx, XXXXX x xxxxxxxx xxxxx příslušné xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx mimořádných xxxxxxxx uvedených x xxxxxx 10, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx.

2.   Xx xxxxxxx údajů, xxxxx xxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxxx členské xxxxx xxxxxxxxx mimořádnému xxxxx, xxxxxxxx úřad xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, zejména xxxxx jde x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx a pomoci xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, jakož x x xxxxxxxxxxx kapacitách v oblasti xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx podpořit xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx azylu.

3.   Xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx náhlém xxxxxxx xxxxxxx počtu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a přijímací xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx varování xxxxxx pro vlastní xxxxx.

Xxxxxx 10

Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx koordinuje xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx členských xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx:

x)

xxxxxxxx xx xxxxx členským xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o azyl xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx;

x)

xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx zařízení xxx xxxxxxxxx uprchlíků, x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, dopravní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx;

c)

azylových xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 3.

ODDÍL 3

Přispění x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx evropského xxxxxxxxx xxxxxxx

Článek 11

Xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx informací

1.   Podpůrný úřad xxxxxxxxxx, koordinuje x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx států xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx i mezi Xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx acquis Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx. X&xxxx;xxxxxx účelu může xxxxxxxx xxxx vytvářet xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx práva a judikatury, xxxxx se xxxxxx xxxxxxxx azylové xxxxxxxx xx&xxxx;xxxxxxxxxxxx, unijní x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxx xxxx xxxx i stávající xxxxxxx. Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx 15 x&xxxx;16, neuchovávají se x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx žádné xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:

x)

xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx vnitrostátních xxxxxxxxx a jiných xxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxx v oblasti xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 12

Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

1.   Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zprávu x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x Xxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx již xxxxxxxx x xxxxxx příslušných xxxxxx. X xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx výsledky xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx na základě xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx komplexní xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx společného xxxxxxxxxx xxxxxxxxx systému.

2.   X xxxxxxx xx svým xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx Xxxxxx xxxx xxxxxxxx úřad, x xxxx xxxxxxxxxx xx svými xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx nástrojů Unie x xxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxx xx operačních xxxxxxxx. Pokud tyto xxxxxxxxx dokumenty xxxxxxxx xx otázky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXXX. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx není xxxxxxx pokyny xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx přijetí xx zamítnutí xxxxxxx x xxxxxxxxxxx ochranu.

KAPITOLA 3

AZYLOVÉ XXXXXXXX XXXX

Xxxxxx 13

Xxxxxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxx xx členské xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx podpůrný xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx týmu. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;18&xxxx;xxxx.&xxxx;1 xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx žádosti o vyslání x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx členský xxxx xx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx omezené vyslání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx týmu xx území xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx států xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v článku 18.

Xxxxxx 14

Xxxxxxxxx pomoc

Azylové xxxxxxxx xxxx přispívají xxxxx odbornými xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plánu xxxxxxxxx v článku 18, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a správy xxxxxxxxx xxxxx, x xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxx v souladu x xxxxxxx 10 vykonává xx xxxxxxxx členských xxxxx.

Xxxxxx 15

Xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx azylu

1.   Na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx správní xxxx xxxxxxxxxxxxxx většinou xxxxx xxxxx členů, kteří xxxx xxxxxxxxx právo, x xxxxxxxxx a celkovém xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx azylových xxxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxxxx xxx otázky xxxxx). Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxx xx použije x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx v profilech x xxxxxxxx počtu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxx.

2.   Členské xxxxx xxxxxxxx xx této xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx tím, xx z vnitrostátní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxx výběru xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx úřadu nápomocny xxxxxxx státy.

Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxx tlumočníky xxxxxx, xxxx xx poskytnou x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 16

Xxxxxxx xxxx

1.   Nezávislost xxxxxxxxxx členského státu x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxxx) x xxxxxx profilu, xxxxx x xxxx jejich xxxxxxx, xxxxxxx nedotčena. Na xxxxxx xxxxxxxxxx úřadu xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx uvedené xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx nedojde x xxxxxxx, xxx níž xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx plnění vnitrostátních xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx statusu xxxx, xxxxx žádají x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxxx úřadu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx a profily xxxxxxxxx ze xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx co xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

2.   Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx určování xxxxxxx xxxxxxxxx podpůrného týmu xx účelem jeho xxxxxxx zvláštní xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx členský xxxx čelí. Xxxxxxx xxxxxxxx xxx se xxxxxxx x xxxxxxx s operačním xxxxxx xxxxxxxx v článku 18.

Xxxxxx 17

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o vyslání týmu

1.   Xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx-xx xx nutné, vyslat xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

2.   Výkonný xxxxxxx neprodleně xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

3.   Výkonný xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx podpůrných xxxx xx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx dnů xxx xxx obdržení této xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx hlavních xxxxxx tohoto xxxxxxxxxx.

4.   V případě, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx o vyslání xxxxxxx xx xxxx azylových xxxxxxxxxx xxxx, podpůrný xxxx a žádající xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vypracují xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx 18.

5.   Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx vysláni, x xxxxxx xxxxxxxxxxx počtu x xxxxxxxxx. Xxxx informace xxxx x xxxxxxx formě poskytnuty xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 19 x xxxxxxxx xxxxxxxxx datum xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx plánu.

6.   Je-li xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx podpůrných xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 18

Operační xxxx

1.   Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx členský xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxx uvedeny xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podpůrných xxxx. Operační xxxx xxxxxxxx xxxx údaje:

a)

xxxxx xxxxxxx, způsob a cíle xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx;

b)

xxxxxxxxxxxxxx dobu xxxxxxx xxxxxx xxxx;

c)

xxxxxxxxxx xxxxxx působnosti vyslaných xxxx xx území xxxxxxxxxx xxxxxxxxx státu;

x)

popis xxxxx x xxxxxxxxxx pokynů xxx členy týmů, xxxxxx xxxxxx databází, xxxxx xxxx tito xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx používat;

x)

složení týmů.

2.   Xxxxxxx xxxxx xxxx úpravy xxxxxxxxxx xxxxx vyžadují xxxxxxx jak xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx pozměněného xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podpůrný xxxx xxxxxxxx zašle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 19

Vnitrostátní xxxxxxxxx xxxxx

Xxx potřeby xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx záležitostí xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx místo.

Xxxxxx 20

Xxxxxxxxx místo Xxxx

1.   Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx více xxxxxxxxx podpůrného xxxxx, xxxxx xxxxx působit xxxx koordinační xxxxxxxxx xxxxx Xxxx. Výkonný xxxxxxx x xxxxx jmenování xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

2.   Xxxxxxxxx xxxxx Xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx azylových xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx místo Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx:

x)

xxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx;

x)

xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx článek xxxx xxxxxxxxx xxxxxx a členy xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ve všech xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx vyslání xxxxxx xxxx;

x)

xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx operačního xxxxx; x

x)

xxxxxxxxx xxxxxxxx úřad x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

3.   Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxx xxxxxxx k tomu, xxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx sporů xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

4.   Xxxxxxxxx xxxxx Xxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx pokyny xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadem.

Xxxxxx 21

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1.   Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx podpůrného xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, nese xxxxx xxxxxxx xxxx v souladu xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx dobu trvání xxxxxxx.

2.   Xxxxxxx-xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx členský xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx stát, xxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx jménem xxxxx x xxxxxxx škody.

3.   Aniž xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx vůči xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx členský xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxx utrpěl, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx nedbalosti nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jednání.

4.   Xxxxxxx xxxxx xxxx členskými xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2 a 3 xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx, xxxx xxxxx předloží Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx 273 Smlouvy x xxxxxxxxx XX.

5.   Xxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxx práv xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx podpůrného xxxxx xxxxx vyslání xxxxxxxx xxxx, ledaže xxxxxxx x xxxxxxxx hrubé xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 22

Xxxxxxx odpovědnost

Po xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx týmu xx xx členy xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx které byly xxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxx stejně jako xx xxxxxxxx hostitelského xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 23

Xxxxxxx

Pokud xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx své xxxxxxxxx k vyslání x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx týmů, xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx výši xxxxxxx xx:

x)

xxxxxxx x xxxxxxxxxx členského xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx;

b)

xxxxxxxx;

x)

xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x)

zdravotní péči;

e)

xxxxx xxxxxxxx náhrady, xxxxxx xxxxxxx na ubytování;

x)

xxxxxxxxx xxxxxxxx podpůrného úřadu; x

x)

xxxxxx xxxxxxxxx.

XXXXXXXX 4

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX

Xxxxxx 24

Správní x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx struktura podpůrného xxxxx xxxxxxxx:

x)

xxxxxxx xxxx;

x)

xxxxxxxxx xxxxxxxx x zaměstnance xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx struktury xxxxxxxxxx xxxxx může xxx xxxxxxx výbor, xxxxx xxx zřízen x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;29&xxxx;xxxx.&xxxx;2.

Xxxxxx 25

Složení správní xxxx

1.   Xxxxx xxxxxxx stát, xxx nějž xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx.

2.   Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxx-xx náhradník xxxxxxxxxxx xxxxx, účastní se xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

3.   Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, profesní xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx.

4.   Zástupce XXXXX xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

5.   Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx na xxx roky. Mohou xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx funkčního xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx členové xx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 26

Předseda xxxxxxx xxxx

1.   Xxxxxxx rada volí xxxxxxxx a místopředsedu x xxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx hlasovací xxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

2.   Xxxxxxxx a místopředseda xxxx xxxxxx xx dobu xxx let a mohou xxx znovuzvoleni pouze xxxxxx. Xxxxx ovšem xxxxxxx xxxxx svého xxxxxxxxx období přestane xxx předseda xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx správní xxxx, skončí xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx dni.

Xxxxxx 27

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx

1.   Xxxxxxxx správní xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx XXXXX xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx. 29 xxxx. 1 xxxx. x), x), x), x) x x) x x xx. 29 xxxx. 2 a pokud xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jež xxxxxxxxxx úřadu xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx XXXXX x xxxxxxx azylu, xxx je xxxxxxx x xxxxxx 50.

2.   Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx alespoň dvakrát xx xxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx třetiny xxxxx xxxxx.

3.   Xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx může xxx relevantní.

Xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

4.   Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx.

5.   Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 28

Xxxxxxxxx

1.   Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, přijímá xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx mají xxxxxxxxx právo. Xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx právem xx jeden xxxx. X xxxxxxxxxxxxx člena je x xxxxxx xxxxxxxxxxx práva xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

2.   Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

3.   Předseda xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

4.   Xxxxxxx státy, xxxxx xx v plné xxxx xxxxxxxxx acquis Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx v případě, xxx správní xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx. 29 xxxx. 1 xxxx. x)x dotčený xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx x xxxxxxx xxxxx, jenž xxx xxxx xxxxx xxxx závazný.

5.   Jednací řád xxxxxxx rady stanoví xxxxxxxx xxxxxxxx hlasování, xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx člena, x xxxxxxxx x xxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 29

Xxxxxx xxxxxxx xxxx

1.   Xxxxxxx rada xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx úřad xxxxxxx xxxxx, xxx xx jsou xxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx a kontrolním xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx zejména xxxx xxxxx:

x)

x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx většinou všech xxxxx členů, kteří xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxx;

b)

xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 30, vykonává xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx řediteli x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx;

x)

přijímá xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx 15. června následujícího xxxx xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxx, Komisi x Xxxxxxxx xxxxx. Souhrnná xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxx výroční xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x Xxxx xxxxx čl. 12 odst. 1. Xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx x Xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx jim xxxx zpráva rovněž xxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxx technické xxxxxxxxx xxxxxxx x xx. 12 xxxx. 2;

x)

xx 30. září každého xxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx výkonným xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx, přijme xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hlasů xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx hlasovací právo, xxxxxxxx xxxxxxx podpůrného xxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Radě x Xxxxxx. Tento xxxxxxxx xxxxxxx se přijímá v souladu x xxxxxx rozpočtovým procesem Xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx v oblasti xxxxx;

x)

xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se k rozpočtu xxxxxxxxxx úřadu xxxxx xxxxxxxx 5;

x)

x xxxxxxx x xxxxxxx 42 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx prováděcí pravidla x xxxxxxxx (XX) č. 1049/2001;

x)

xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podpůrného xxxxx v souladu s článkem 38;

j)

xxxx, xx xxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxxx stanoviska, přijme xxxxxxxx xxxx v oblasti xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

x)

xxxxxxx veškerá xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s prováděním xxxxxxx podpůrného xxxxx xxxxx xxxxxx nařízení;

l)

xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxxx portálu xxxxx xx. 4 xxxx. x); x

x)

přijímá xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

2.   Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx jí x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx rada xxxxxxxx či xxxxxxxx, x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx přijímá xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx správní xxxx.

Tento xxxxxxx xxxxx sestává x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxx je xxxxx xx xxxxx Komise xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxx období xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx stejné xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx.

Xx žádost xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx zasedání xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx práva xxxxxxxx XXXXX xxxx jakákoli xxxx osoba, jejíž xxxxx by mohl xxx relevantní.

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx postupy xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx postupy xxxxxxxx.

Xxxxxx 30

Xxxxxxxxx výkonného xxxxxxxx

1.   Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx na základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx. X xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxxxx, že xx v Úředním xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. Správní xxxx xxxx požadovat xxxx xxxxxx, jestliže na xxxxxx seznamu xxxx xxxxx vhodný kandidát. Xxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx zásluh, zkušeností x xxxxxxx azylu x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx správní xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx příslušným xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropského parlamentu x xxxxxxxxxx otázky xxxxx xxxxxx výboru nebo xxxxxx.

Xx xxxx prohlášení xxxx Evropský xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, v němž xxxxx xxxx názor xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx informuje Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx zohlednění xxxxxx xxxxxxxxxx. Se xxxxxxxxxxx xx až xx jmenování xxxxxxxxx xxxxxxxxx jako x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

X průběhu xxxxxxxxxx xxxxxx měsíců pětiletého xxxxxxxxx období xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Komise xxxxxxxxx, x xxxx xx xxxxxx na:

xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x

xx xxxxx a potřeby xxxxxxxxxx xxxxx v následujících letech.

2.   Správní xxxx může xxxxxxx xxxxxx výkonného ředitele x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx prodloužit xxxxxxx o xxxxx xxx xxxx, xxxxx xxxxx je-li toto xxxxxxxxxxx odůvodněno xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

3.   Xxxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx období xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx předcházejícího xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx ředitel xxxxxxx, aby xxxxxx xxxxxxxxxx před příslušným xxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx členů xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx.

Xxxxxx 31

Úkoly xxxxxxxxx xxxxxxxx

1.   Xxxxxxxx xxxx řídí xxxxxxx ředitel, který xxxxx při plnění xxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx ředitel odpovídá xx svou xxxxxxx xxxxxxx xxxx.

2.   Xxxx xxxx xxxxxxx pravomoci Xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, pokud xxx xxxxxx, výkonný xxxxxxx nevyžaduje xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx vlády xxx xxxxxx xxxxxxxx.

3.   Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx, je-li x xx xxxxxxx. Xxxx může xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx svých xxxxx.

4.   Xxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podpůrného úřadu.

5.   Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx vedoucích xxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx-xx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

6.   Xxxxxxx xxxxxxx xx odpovědný xx správu xxxxxxxxxx xxxxx x xx plnění xxxxx xxxxx, které xx byly svěřeny xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx:

x)

xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx;

x)

xxxxxxxxxxx pracovních programů xxxxxxxxxx úřadu po xxxxxxxx stanoviska Xxxxxx;

x)

xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a rozhodnutí xxxxxxxxx správní xxxxx;

x)

xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx x xx. 4 xxxx. x);

x)

xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx 37, jakož x prováděcích xxxxxxxx x xxx;

x)

xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx příjmů a výdajů xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx;

x)

xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v článku 38 xx vztahu k zaměstnancům xxxxxxxxxx úřadu;

x)

přijímání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx týkající se řízení xxxxxxxxxxxx systémů stanovených x xxxxx nařízení, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 4 xxxx. x);

x)

xxxxxxxxx veškerých xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu; x

x)

xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 51. Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nejprve xxxxxx xxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxx fórum xxxxxxxx ustaveno, výkonný xxxxxxx xx konzultaci xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, jehož xxxxxxxx budou pravidla xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx 51. Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx 32

Xxxxxxxx xxxxxxx

1.   V rámci xxxxx xxxxxxx stanoveného x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx úřad sestavovat xxxxxxxx xxxxxxx složené x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx účely xx. 4 xxxx. x) x xx. 12 xxxx. 2. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx.

2.   Xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx skupin. Zástupci XXXXX xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxx v závislosti na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3.   Xxxxxxxx skupiny xxxxx x xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx jakoukoli xxxxx, jejíž názor xxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxx zástupců občanské xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx.

XXXXXXXX 5

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxx 33

Xxxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx odpovídá kalendářnímu xxxx, se vypracují xxxxxx xxxxx příjmů x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xx xxxx rozpočtu.

2.   Rozpočet xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx do xxxxxx x&xxxx;xxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx:

x)

xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx;

x)

xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx;

x)

xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx;

x)

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxx xxxxxx zaměstnanců, správní xxxxxxx,&xxxx;xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 34

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

1.   Výkonný xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odhadu příjmů x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx rozpočtový xxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxx správní radě.

2.   Xxxxxxx xxxx xx základě xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx.

3.   Návrh xxxxxx příjmů x xxxxxx xxxxxxxxxx úřadu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xx 10. února. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx součástí xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, předloží xxxxxxx xxxx Xxxxxx xx 31. xxxxxx.

4.   Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx a výdajů Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (xxxx xxx „xxxxxxxxxx xxxxx“) xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

5.   Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxx plán xxxxxxxxxx xxxx, x xxxx dotace, xxxxx xx být xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx 313 x 314 Smlouvy x xxxxxxxxx XX.

6.   Rozpočtový orgán xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx pro xxxxxxxx xxxx.

7.   Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

8.   Rozpočet xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx správní xxxx. Xxxxxxxx je xxxxxxx xx konečném xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx. V případě xxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx upraví.

9.   Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx oznámí xxxxxxxxxxxx orgánu xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na rozpočet, xxxxxxx xxxxxxx projekty xxxxxxxxxxx s nemovitostmi, jako xx xxxxx či xxxxx xxxxx. Uvědomí x xxx Xxxxxx.

10.   Xxxxx xxxxxxx xxxxxx rozpočtového xxxxxx xxxxxx svůj xxxxx xxxxx stanovisko, xxxxx xxxx stanovisko xxxxxxx xxxx do xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xxxxxx 35

Xxxxxx rozpočtu

1.   Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx ředitel.

2.   Výkonný xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozpočtovému xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 36

Xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx

1.   Xx 1. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx předloží účetní xxxxxxxxxx úřadu účetnímu Xxxxxx předběžnou účetní xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx řízení xx xxxxxxxxxx rok. Xxxxxx Komise xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx účetní xxxxxxx xxxxxx a decentralizovaných xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx 128 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2.   Do 31. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx rozpočtový rok. Xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx za rozpočtový xxx xx xxxxxx xxxxxxx Evropskému xxxxxxxxxx x Xxxx.

3.   Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podpůrného xxxxx xxxxx xxxxxx 129 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podpůrného xxxxx a předloží ji xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx.

4.   Xxxxxxx xxxx vydá xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

5.   Do 1. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx účetní závěrku xx stanoviskem správní xxxx Xxxxxxxxxx parlamentu, Xxxx, Komisi x Xxxxxxxx xxxxx.

6.   Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx.

7.   Xxxxxxx ředitel xxxxxx Xxxxxxxx dvoru xx xxxx xxxxxxxxx xx 30. xxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx.

8.   Výkonný xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx jeho xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx řádný xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx rozpočtový rok x xxxxxxx x xx. 146 xxxx. 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

9.   Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx kvalifikovanou xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 15. května roku X + 2 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx plnění rozpočtu xx xxxxxxxxxx xxx X.

Xxxxxx 37

Xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxx přijme xx xxxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vztahující se xx xxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx Komise (XX, Xxxxxxx) č. 2343/2002 xx xxx 19. xxxxxxxxx 2002 o rámcovém xxxxxxxxx nařízení xxx xxxxxxxx uvedené x xxxxxx 185 xxxxxxxx Xxxx (XX, Euratom) x. 1605/2002, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxx xxxxxxxx o souhrnném xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (11), xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx fungování podpůrného xxxxx, x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx.

XXXXXXXX 6

XXXXXXXXXX XXXXXXXX XX ZAMĚSTNANCŮ

Článek 38

Xxxxxxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx výkonného xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx úředníků Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx zaměstnanců Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XXX, Xxxxxxx, XXXX) x.&xxxx;259/68 (12) (dále jen „xxxxxxxx xxx“) a pravidla xxxxxxx společně xxxxxx Xxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxx xxxxxx xx dohodě x&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx 110 xxxxxxxxxx xxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx svým xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxx oprávněnému xx&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx služební xxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pracovní řád xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx rada xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 39

Výsady x xxxxxxx

Xx xxxxxxxx xxxx se xxxxxxxx Protokol x xxxxxxxx x xxxxxxxxx Evropské unie.

KAPITOLA 7

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 40

Xxxxxx postavení

1.   Podpůrný xxxx xx xxxxxxxxx Xxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxx má xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx úkonům, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx osobám. Xxxxxxx xxxx nabývat x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx i nemovitý xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx xxxxxxxx úřad xxxxx jeho výkonný xxxxxxx.

Xxxxxx 41

Xxxxxxxx režim

1.   Na xxxxxxxx xxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx x. 1 xx xxx 15. xxxxx 1958 x xxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (13).

2.   Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx 342 Smlouvy o fungování XX, xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx v čl. 29 odst. 1 písm. c) x x), xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

3.   Xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx podpůrného úřadu xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx Evropské xxxx.

Xxxxxx 42

Xxxxxxx k dokumentům

1.   Xx xxxxxxxxx, xxxxx má xxxxxxxx xxxx k dispozici, xx vztahuje nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) x. 1049/2001.

2.   Do xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx rada xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx (XX) x. 1049/2001.

3.   Xxxxx rozhodnutím xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx 8 xxxxxxxx (XX) č. 1049/2001 lze xxxxx stížnost x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 228 x 263 Xxxxxxx x xxxxxxxxx XX.

4.   Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx (ES) x. 45/2001.

Xxxxxx 43

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx skutečností

1.   Podpůrný xxxx xxxxxxxxx bezpečnostní xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx Komise 2001/844/XX, ESUO, Xxxxxxx xx dne 29. listopadu 2001, xxxxxx se xxxx xxxx xxxxxxx řád (14), xxxx xxxx ustanovení xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxxx a uchovávání utajovaných xxxxxxxxx.

2.   Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zásady, xxx x xxxxxxx zpracovávání xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a provádí Xxxxxx.

Xxxxxx 44

Xxx xxxxx xxxxxxxx

1.   X zájmu xxxx xxxxx podvodům, úplatkářství x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xx xxxxxxxx úřad vztahuje xxx omezení xxxxxxxx (XX) x. 1073/1999.

2.   Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx 25. května 1999 x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx vztahující xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

3.   Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx a nástroje x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, že Xxxxxx xxxx a OLAF xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 45

Xxxxxxxxxxx

1.   Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu se xxxx právem xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx smlouvu.

2.   Soudní xxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ve smlouvě xxxxxxxx podpůrným xxxxxx.

3.   V xxxxxxx xxxxxxxxxxx odpovědnosti xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx s obecnými zásadami, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxx řádům členských xxxxx, xxxxx způsobenou xxxx útvary xxxx xxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxx úkolů.

4.   Soudní xxxx Evropské unie xx xxxxxxxxx pro xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3.

5.   Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx příslušnými ustanoveními xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx 46

Xxxxxxxxx a přezkum

1.   Xx 19. xxxxxx 2014 xxxx podpůrný xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx hodnocení xxxxxxxx xxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx posoudí vliv xxxxxxxxxx úřadu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xx společný xxxxxxxx xxxxxxx systém. Xxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx bylo dosaženo x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx jiné xx xxxxxxx, zda xx xxx zajištění xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx potřebou xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx rovněž xxxxxxxx xxxxxx struktury xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Hodnocení xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx Xxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

2.   Xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxx o harmonogramu xxxxxxxx xxxxxxxxx, přičemž vezme x xxxxx výsledky hodnocení xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1.

Xxxxxx 47

Správní xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx veřejného xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx 228 Xxxxxxx x xxxxxxxxx XX.

Xxxxxx 48

Spolupráce x Xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxx, včetně xxxxxx informací x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx.

Xxxxxx 49

Spolupráce se xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx

1.   Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxxxxxxx, Xxxxxx a Švýcarsko. Budou xxxxxxx xxxxxxxx upřesňující xxxxxxx povahu, rozsah x xxxxxx účasti těchto xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx podpůrného xxxxx, finančních xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx služebním xxxxx.

2.   X xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx úřad po xxxxxx x Xxxxxx a v rozsahu xxxxx xxxxxxx operativní xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxx x xxxxxxxx 1, x xxxxxxxxx xxx činnosti a v míře xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx úkolů, xxxxxxx xxxx rovněž xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx třetích zemí xxxxxxxxxxx xxx technické xxxxxxx xxxxxxx upravených xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx uzavřených s těmito xxxxxx x xxxxxxx s příslušnými xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx x xxxxxxxxx XX.

Xxxxxx 50

Spolupráce xxxxxxxxxx xxxxx s UNHCR

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x UNHCR x xxxxxxxxx, které upravuje xxxx nařízení, v rámci xxxxxxxxxx xxxxxxxx uzavřených x XXXXX. Pokud xxx x xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx ujednáních, xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, správní xxxx.

Správní xxxx může xxxx xxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxx xxxx může xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx XXXXX souvisejících s činnostmi, xxx nejsou stanoveny x xxxxxxxxxx ujednáních. Xxxx xxxxxxxx tvoří součást xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxx x XXXXX x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xx. 2 xxxx. 5, xxxxxxx 5 xx. 9 xxxx. 1, xx. 25 xxxx. 4 x xx. 32 xxxx. 2. X xxxxxxx x xxxxxxx 75 xxxxxxxx (XX, Euratom) x. 2343/2002 xx xxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx.

Xxxxxx 51

Poradní fórum

1.   Podpůrný xxxx xxxx intenzivní xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx společnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v oblasti xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, regionální, xxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxxx poradní xxxxx.

2.   Xxxxxxx fórum je xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx. Zajišťuje, xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx zúčastněnými xxxxxxxx xxxx intenzivní xxxxxx.

3.   Do xxxxxxxx poradního xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zúčastněné xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx 1. Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx týkají prioritních xxxxxxx činnosti podpůrného xxxxx.

XXXXX xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx z titulu xxx xxxxxx.

4.   Podpůrný úřad xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx k tomu, xxx:

x)

xxxxxxxxxxx xxxxxxx radě připomínky x xxxxxxx pracovnímu xxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx čl. 29 odst. 1 písm. f);

x)

xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zpětnou xxxxx x xxxxxxxxxx jí xxxxxxxx xxxxxxxx týkající xx výroční xxxxxx xxxxxxx x xx. 29 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x Xxxx xxxxxxx x xx. 12 xxxx. 1 x

x)

sdělovalo xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx, které xxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

5.   Poradní xxxxx se xxxxxx xxxxxxx jednou xxxxx.

Xxxxxx 52

Xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxx řízení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx členských xxxxx Xxxxxxxx unie, Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx Unie x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx subjekty Xxxx, xxxxxxx činnost xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx spolupráce xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, s Agenturou Evropské xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v oblastech, xx xxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, x xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx subjekty x xxxxxxx xx Smlouvou x xxxxxxxxx XX x xxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Touto xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a zamezí xx zdvojování xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx mandátů xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 53

Xxxxxx o sídle x xxxxxxxx podmínky

V dohodě o sídle, xxxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx uzavře xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podpůrného xxxxx v hostitelském xxxxxxxx xxxxx a s prostory, které xx tento členský xxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx státě xxxxxxxxxx xxxxx vztahují na výkonného xxxxxxxx, xxxxx správní xxxx, zaměstnance xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Hostitelský členský xxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx řádného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 54

Zahájení činnosti xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx úřad xxxxxx svou xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx 19. xxxxxx 2011.

Komise xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx a počáteční provoz xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx xxxxx xxxxxx:

xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx působit úředník Xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx výkonný ředitel xx xxxx jmenování xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx 30;

mohou úředníci Xxxxxx plnit úkoly xxxxxxx podpůrnému xxxxx xxx xxxxxxx prozatímního xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx ředitel xxxx xxxxxxxxxx všechny xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx prostředky xxxxxxxxxx úřadu xx xxxxxxxxx xxxxxxx radou x xxxx uzavírat xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx pracovních xxxx xxxxxxxxxx úřadu.

Xxxxxx 55

Xxxxx v platnost

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx po xxxxxxxxx v Úředním věstníku Xxxxxxxx xxxx.

Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx rozsahu x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx Xxxxxxxxx.

Xx Štrasburku dne 19. xxxxxx 2010.

Xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxx

X. XXXXX

Xx Xxxx

xxxxxxxx

X. XXXXX XXXXXXX


(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxx Evropského xxxxxxxxxx xx xxx 7. xxxxxx 2009 (xxxxx xxxxxxxxxxxx v Úředním xxxxxxxx), xxxxxx Rady x xxxxxx čtení xx dne 25. xxxxx 2010 (xxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx). Postoj Evropského xxxxxxxxxx ze dne 18. xxxxxx 2010 (xxxxx nezveřejněný v Xxxxxxx xxxxxxxx).

(2)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;349, 25.11.2004, x.&xxxx;1.

(3)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. L 53, 22.2.2007, x.&xxxx;1.

(4)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. X 131, 21.5.2008, s. 7.

(5)  Úř. xxxx. C 139, 14.6.2006, s. 1.

(6)  Úř. věst. L 248, 16.9.2002, x.&xxxx;1.

(7)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. L 136, 31.5.1999, x.&xxxx;15.

(8)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. L 136, 31.5.1999, x.&xxxx;1.

(9)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;145, 31.5.2001, x.&xxxx;43.

(10)  Úř. věst. L 8, 12.1.2001, x.&xxxx;1.

(11)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. X 357, 31.12.2002, x. 72.

(12)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. X 56, 4.3.1968, x. 1

(13)  Úř. xxxx. 17, 6.10.1958, s. 385.

(14)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. L 317, 3.12.2001, x. 1.