Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

SMLOUVA O ÚSTAVĚ PRO EVROPU

Obsah:

PREAMBULE

ČÁST I

HLAVA I VYMEZENÍ A CÍLE UNIE

Článek I-1 Založení Unie

Článek I-2 Hodnoty Unie

Článek I-3 Cíle Unie

Článek I-4 Základní svobody a zákaz diskriminace

Článek I-5 Vztahy mezi Unií a členskými státy

Článek I-6 Právo Unie

Článek I-7 Právní subjektivita

Článek I-8 Symboly Unie

HLAVA II ZÁKLADNÍ PRÁVA A OBČANSTVÍ UNIE

Článek I-9 Základní práva

Článek I-10 Občanství Unie

HLAVA III PRAVOMOCI UNIE

Článek I-11 Základní zásady

Článek I-12 Druhy pravomocí

Článek I-13 Oblasti výlučné pravomoci

Článek I-14 Oblasti sdílené pravomoci

Článek I-15 Koordinace hospodářských politik a politik zaměstnanosti

Článek I-16 Společná zahraniční a bezpečnostní politika

Článek I-17 Oblasti podpůrné, koordinační a doplňkové činnosti

Článek I-18 Doložka flexibility

HLAVA IV ORGÁNY A INSTITUCE UNIE

KAPITOLA I INSTITUCIONÁLNÍ RÁMEC

Článek I-19 Orgány Unie

Článek I-20 Evropský parlament

Článek I-21 Evropská rada

Článek I-22 Předseda Evropské rady

Článek I-23 Rada ministrů

Článek I-24 Složení Rady ministrů

Článek I-25 Vymezení kvalifikované většiny v Evropské radě a v Radě

Článek I-26 Evropská komise

Článek I-27 Předseda Evropské komise

Článek I-28 Ministr zahraničních věcí Unie

Článek I-29 Soudní dvůr Evropské unie

KAPITOLA II OSTATNÍ ORGÁNY A PORADNÍ INSTITUCE UNIE

Článek I-30 Evropská centrální banka

Článek I-31 Účetní dvůr

Článek I-32 Poradní instituce Unie

HLAVA V VÝKON PRAVOMOCÍ UNIE

KAPITOLA I SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

Článek I-33 Právní akty Unie

Článek I-34 Legislativní akty

Článek I-35 Nelegislativní akty

Článek I-36 Evropská nařízení v přenesené pravomoci

Článek I-37 Prováděcí akty

Článek I-38 Zásady společné právním aktům Unie

Článek I-39 Vyhlášení a vstup v platnost

KAPITOLA II ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ

Článek I-40 Zvláštní ustanovení týkající se společné zahraniční a bezpečnostní politiky

Článek I-41 Zvláštní ustanovení týkající se společné bezpečnostní a obranné politiky

Článek I-42 Zvláštní ustanovení týkající se prostoru svobody, bezpečnosti a práva

Článek I-43 Doložka solidarity

KAPITOLA III POSÍLENÁ SPOLUPRÁCE

Článek I-44 Posílená spolupráce

HLAVA VI DEMOKRATICKÝ ŽIVOT UNIE

Článek I-45 Zásada demokratické rovnosti

Článek I-46 Zásada zastupitelské demokracie

Článek I-47 Zásada participativní demokracie

Článek I-48 Sociální partneři a samostatný sociální dialog

Článek I-49 Evropský veřejný ochránce práv

Článek I-50 Transparentnost jednání orgánů, institucí a jiných subjektů Unie

Článek I-51 Ochrana osobních údajů

Článek I-52 Postavení církví a nekonfesních organizací

HLAVA VII FINANCE UNIE

Článek I-53 Rozpočtové a finanční zásady

Článek I-54 Vlastní zdroje Unie

Článek I-55 Víceletý finanční rámec

Článek I-56 Rozpočet Unie

HLAVA VIII UNIE A JEJÍ SOUSEDÉ

Článek I-57 Unie a její sousedé

HLAVA IX ČLENSTVÍ V UNII

Článek I-58 Kritéria a postup pro přistoupení k Unii

Článek I-59 Pozastavení určitých práv vyplývajících z členství v Unii

Článek I-60 Dobrovolné vystoupení z Unie

ČÁST II LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV UNIE

PREAMBULE

HLAVA I DŮSTOJNOST

Článek II-61 Lidská důstojnost

Článek II-62 Právo na život

Článek II-63 Právo na nedotknutelnost lidské osobnosti

Článek II-64 Zákaz mučení a nelidského či ponižujícího zacházení anebo trestu

Článek II-65 Zákaz otroctví a nucené práce

HLAVA II SVOBODY

Článek II-66 Právo na svobodu a bezpečnost

Článek II-67 Respektování soukromého a rodinného života

Článek II-68 Ochrana osobních údajů

Článek II-69 Právo uzavřít manželství a právo založit rodinu

Článek II-70 Svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání

Článek II-71 Svoboda projevu a informací

Článek II-72 Svoboda shromažďování a sdružování

Článek II-73 Svoboda umění a věd

Článek II-74 Právo na vzdělání

Článek II-75 Právo svobodné volby povolání a právo pracovat

Článek II-76 Svoboda podnikání

Článek II-77 Právo na vlastnictví

Článek II-78 Právo na azyl

Článek II-79 Ochrana v případě vystěhování, vyhoštění nebo vydání

HLAVA III ROVNOST

Článek II-80 Před zákonem jsou si všichni rovni.

Článek II-81 Zákaz diskriminace

Článek II-82 Kulturní, náboženská a jazyková rozmanitost

Článek II-83 Rovnost žen a mužů

Článek II-84 Práva dítěte

Článek II-85 Práva starších osob

Článek II-86 Začlenění osob se zdravotním postižením

HLAVA IV SOLIDARITA

Článek II-87 Právo pracovníka na informování a na projednávání v podniku

Článek II-88 Právo na kolektivní vyjednávání a akce

Článek II-89 Právo na přístup ke službám zaměstnanosti

Článek II-90 Ochrana v případě neoprávněného propuštění

Článek II-91 Slušné a spravedlivé pracovní podmínky

Článek II-92 Zákaz dětské práce a ochrana mladých lidí při práci

Článek II-93 Rodinný a pracovní život

Článek II-94 Sociální zabezpečení a sociální pomoc

Článek II-95 Ochrana zdraví

Článek II-96 Přístup ke službám obecného hospodářského zájmu

Článek II-97 Ochrana životního prostředí

Článek II-98 Ochrana spotřebitele

HLAVA V OBČANSKÁ PRÁVA

Článek II-99 Právo volit a být volen ve volbách do Evropského parlamentu

Článek II-100 Právo volit a být volen v obecních volbách

Článek II-101 Právo na řádnou správu

Článek II-102 Právo na přístup k dokumentům

Článek II-103 Evropský veřejný ochránce práv

Článek II-104 Petiční právo

Článek II-105 Volný pohyb a pobyt

Článek II-106 Diplomatická a konzulární ochrana

HLAVA VI SOUDNICTVÍ

Článek II-107 Právo na účinnou právní ochranu a spravedlivý proces

Článek II-108 Presumpce neviny a právo na obhajobu

Článek II-109 Zásady zákonnosti a přiměřenosti trestných činů a trestů

Článek II-110 Právo nebýt dvakrát trestně stíhán nebo trestán za stejný trestný čin

HLAVA VII OBECNÁ USTANOVENÍ UPRAVUJÍCÍ VÝKLAD A POUŽITÍ LISTINY

Článek II-111 Oblast použití

Článek II-112 Rozsah a výklad práv a zásad

Článek II-113 Úroveň ochrany

Článek II-114 Zákaz zneužití práv

ČÁST III POLITIKY A FUNGOVÁNÍ UNIE

HLAVA I OBECNĚ POUŽITELNÁ USTANOVENÍ

Článek III-115

Článek III-116

Článek III-117

Článek III-118

Článek III-119

Článek III-120

Článek III-121

Článek III-122

HLAVA II ZÁKAZ DISKRIMINACE A OBČANSTVÍ

Článek III-123

Článek III-124

Článek III-125

Článek III-126

Článek III-127

Článek III-128

Článek III-129

HLAVA III VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI

KAPITOLA I VNITŘNÍ TRH

ODDÍL 1 VYTVOŘENÍ A FUNGOVÁNÍ VNITŘNÍHO TRHU

Článek III-130

Článek III-131

Článek III-132

ODDÍL 2 VOLNÝ POHYB OSOB A SLUŽEB

Pododdíl 1 Pracovníci

Článek III-133

Článek III-134

Článek III-135

Článek III-136

Pododdíl 2 Svoboda usazování

Článek III-137

Článek III-138

Článek III-139

Článek III-140

Článek III-141

Článek III-142

Článek III-143

Pododdíl 3 Volný pohyb služeb

Článek III-144

Článek III-145

Článek III-146

Článek III-147

Článek III-148

Článek III-149

Článek III-150

ODDÍL 3 VOLNÝ POHYB ZBOŽÍ

Pododdíl 1 Celní unie

Článek III-151

Pododdíl 2 Celní spolupráce

Článek III-152

Pododdíl 3 Zákaz množstevních omezení

Článek III-153

Článek III-154

Článek III-155

ODDÍL 4 KAPITÁL A PLATBY

Článek III-156

Článek III-157

Článek III-158

Článek III-159

Článek III-160

ODDÍL 5 PRAVIDLA HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

Pododdíl 1 Pravidla vztahující se na podniky

Článek III-161

Článek III-162

Článek III-163

Článek III-164

Článek III-165

Článek III-166

Pododdíl 2 Státní podpory

Článek III-167

Článek III-168

Článek III-169

ODDÍL 6 DAŇOVÁ USTANOVENÍ

Článek III-170

Článek III-171

ODDÍL 7 SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

Článek III-172

Článek III-173

Článek III-174

Článek III-175

Článek III-176

KAPITOLA II HOSPODÁŘSKÁ A MĚNOVÁ POLITIKA

Článek III-177

ODDÍL 1 HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA

Článek III-178

Článek III-179

Článek III-180

Článek III-181

Článek III-182

Článek III-183

Článek III-184

ODDÍL 2 MĚNOVÁ POLITIKA

Článek III-185

Článek III-186

Článek III-187

Článek III-188

Článek III-189

Článek III-190

Článek III-191

ODDÍL 3 INSTITUCIONÁLNÍ USTANOVENÍ

Článek III-192

Článek III-193

ODDÍL 4 USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE ČLENSKÝCH STÁTŮ, JEJICHŽ MĚNOU JE EURO

Článek III-194

Článek III-195

Článek III-196

ODDÍL 5 PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

Článek III-197

Článek III-198

Článek III-199

Článek III-200

Článek III-201

Článek III-202

KAPITOLA III POLITIKY V DALŠÍCH OBLASTECH

ODDÍL 1 ZAMĚSTNANOST

Článek III-203

Článek III-204

Článek III-205

Článek III-206

Článek III-207

Článek III-208

ODDÍL 2 SOCIÁLNÍ POLITIKA

Článek III-209

Článek III-210

Článek III-211

Článek III-212

Článek III-213

Článek III-214

Článek III-215

Článek III-216

Článek III-217

Článek III-218

Článek III-219

ODDÍL 3 HOSPODÁŘSKÁ, SOCIÁLNÍ A ÚZEMNÍ SOUDRŽNOST

Článek III-220

Článek III-221

Článek III-222

Článek III-223

Článek III-224

ODDÍL 4 ZEMĚDĚLSTVÍ A RYBOLOV

Článek III-225

Článek III-226

Článek III-227

Článek III-228

Článek III-229

Článek III-230

Článek III-231

Článek III-232

ODDÍL 5 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Článek III-233

Článek III-234

ODDÍL 6 OCHRANA SPOTŘEBITELE

Článek III-235

ODDÍL 7 DOPRAVA

Článek III-236

Článek III-237

Článek III-238

Článek III-239

Článek III-240

Článek III-241

Článek III-242

Článek III-243

Článek III-244

Článek III-245

ODDÍL 8 TRANSEVROPSKÉ SÍTĚ

Článek III-246

Článek III-247

ODDÍL 9 VÝZKUM A TECHNOLOGICKÝ ROZVOJ A VESMÍR

Článek III-248

Článek III-249

Článek III-250

Článek III-251

Článek III-252

Článek III-253

Článek III-254

Článek III-255

ODDÍL 10 ENERGETIKA

Článek III-256

KAPITOLA IV PROSTOR SVOBODY, BEZPEČNOSTI A PRÁVA

ODDÍL 1 OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek III-257

Článek III-258

Článek III-259

Článek III-260

Článek III-261

Článek III-262

Článek III-263

Článek III-264

ODDÍL 2 POLITIKY TÝKAJÍCÍ SE KONTROL NA HRANICÍCH, AZYLU A PŘISTĚHOVALECTVÍ

Článek III-265

Článek III-266

Článek III-267

Článek III-268

ODDÍL 3 SOUDNÍ SPOLUPRÁCE V OBČANSKÝCH VĚCECH

Článek III-269

ODDÍL 4 SOUDNÍ SPOLUPRÁCE V TRESTNÍCH VĚCECH

Článek III-270

Článek III-271

Článek III-272

Článek III-273

Článek III-274

ODDÍL 5 POLICEJNÍ SPOLUPRÁCE

Článek III-275

Článek III-276

Článek III-277

KAPITOLA V OBLASTI, VE KTERÝCH UNIE MŮŽE VÉST PODPŮRNOU, KOORDINAČNÍ NEBO DOPLŇKOVOU ČINNOST

ODDÍL 1 VEŘEJNÉ ZDRAVÍ

Článek III-278

ODDÍL 2 PRŮMYSL

Článek III-279

ODDÍL 3 KULTURA

Článek III-280

ODDÍL 4 CESTOVNÍ RUCH

Článek III-281

ODDÍL 5 VŠEOBECNÉ VZDĚLÁVÁNÍ, MLÁDEŽ, SPORT A ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Článek III-282

Článek III-283

ODDÍL 6 CIVILNÍ OCHRANA

Článek III-284

ODDÍL 7 SPRÁVNÍ SPOLUPRÁCE

Článek III-285

HLAVA IV PŘIDRUŽENÍ ZÁMOŘSKÝCH ZEMÍ A ÚZEMÍ

Článek III-286

Článek III-287

Článek III-288

Článek III-289

Článek III-290

Článek III-291

HLAVA V VNĚJŠÍ ČINNOST UNIE

KAPITOLA I OBECNĚ POUŽITELNÁ USTANOVENÍ

Článek III-292

Článek III-293

KAPITOLA II SPOLEČNÁ ZAHRANIČNÍ A BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA

ODDÍL 1 SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

Článek III-294

Článek III-295

Článek III-296

Článek III-297

Článek III-298

Článek III-299

Článek III-300

Článek III-301

Článek III-302

Článek III-303

Článek III-304

Článek III-305

Článek III-306

Článek III-307

Článek III-308

ODDÍL 2 SPOLEČNÁ BEZPEČNOSTNÍ A OBRANNÁ POLITIKA

Článek III-309

Článek III-310

Článek III-311

Článek III-312

ODDÍL 3 FINANČNÍ USTANOVENÍ

Článek III-313

KAPITOLA III SPOLEČNÁ OBCHODNÍ POLITIKA

Článek III-314

Článek III-315

KAPITOLA IV SPOLUPRÁCE SE TŘETÍMI ZEMĚMI A HUMANITÁRNÍ POMOC

ODDÍL 1 ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCE

Článek III-316

Článek III-317

Článek III-318

ODDÍL 2 HOSPODÁŘSKÁ, FINANČNÍ A TECHNICKÁ SPOLUPRÁCE S TŘETÍMI ZEMĚMI

Článek III-319

Článek III-320

ODDÍL 3 HUMANITÁRNÍ POMOC

Článek III-321

KAPITOLA V OMEZUJÍCÍ OPATŘENÍ

Článek III-322

KAPITOLA VI MEZINÁRODNÍ SMLOUVY

Článek III-323

Článek III-324

Článek III-325

Článek III-326

KAPITOLA VII VZTAHY UNIE K MEZINÁRODNÍM ORGANIZACÍM A KE TŘETÍM ZEMÍM A DELEGACE UNIE

Článek III-327

Článek III-328

KAPITOLA VIII PROVÁDĚNÍ DOLOŽKY SOLIDARITY

Článek III-329

HLAVA VI FUNGOVÁNÍ UNIE

KAPITOLA I INSTITUCIONÁLNÍ USTANOVENÍ

ODDÍL 1 ORGÁNY

Pododdíl 1 Evropský parlament

Článek III-330

Článek III-331

Článek III-332

Článek III-333

Článek III-334

Článek III-335

Článek III-336

Článek III-337

Článek III-338

Článek III-339

Článek III-340

Pododdíl 2 Evropská rada

Článek III-341

Pododdíl 3 Rada ministrů

Článek III-342

Článek III-343

Článek III-344

Článek III-345

Článek III-346

Pododdíl 4 Evropská komise

Článek III-347

Článek III-348

Článek III-349

Článek III-350

Článek III-351

Článek III-352

Pododdíl 5 Soudní dvůr Evropské unie

Článek III-353

Článek III-354

Článek III-355

Článek III-356

Článek III-357

Článek III-358

Článek III-359

Článek III-360

Článek III-361

Článek III-362

Článek III-363

Článek III-364

Článek III-365

Článek III-366

Článek III-367

Článek III-368

Článek III-369

Článek III-370

Článek III-371

Článek III-372

Článek III-373

Článek III-374

Článek III-375

Článek III-376

Článek III-377

Článek III-378

Článek III-379

Článek III-380

Článek III-381

Pododdíl 6 Evropská centrální banka

Článek III-382

Článek III-383

Pododdíl 7 Účetní dvůr

Článek III-384

Článek III-385

ODDÍL 2 PORADNÍ INSTITUCE UNIE

Pododdíl 1 Výbor regionů

Článek III-386

Článek III-387

Článek III-388

Pododdíl 2 Hospodářský a sociální výbor

Článek III-389

Článek III-390

Článek III-391

Článek III-392

ODDÍL 3 EVROPSKÁ INVESTIČNÍ BANKA

Článek III-393

Článek III-394

ODDÍL 4 USTANOVENÍ SPOLEČNÁ ORGÁNŮM, INSTITUCÍM A JINÝM SUBJEKTŮM UNIE

Článek III-395

Článek III-396

Článek III-397

Článek III-398

Článek III-399

Článek III-400

Článek III-401

KAPITOLA II FINANČNÍ USTANOVENÍ

ODDÍL 1 VÍCELETÝ FINANČNÍ RÁMEC

Článek III-402

ODDÍL 2 ROČNÍ ROZPOČET UNIE

Článek III-403

Článek III-404

Článek III-405

Článek III-406

ODDÍL 3 PLNĚNÍ ROZPOČTU A ABSOLUTORIUM

Článek III-407

Článek III-408

Článek III-409

ODDÍL 4 SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

Článek III-410

Článek III-411

Článek III-412

Článek III-413

Článek III-414

ODDÍL 5 BOJ PROTI PODVODŮM

Článek III-415

KAPITOLA III POSÍLENÁ SPOLUPRÁCE

Článek III-416

Článek III-417

Článek III-418

Článek III-419

Článek III-420

Článek III-421

Článek III-422

Článek III-423

HLAVA VII SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

Článek III-424

Článek III-425

Článek III-426

Článek III-427

Článek III-428

Článek III-429

Článek III-430

Článek III-431

Článek III-432

Článek III-433

Článek III-434

Článek III-435

Článek III-436

ČÁST IV OBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek IV-437 Zrušení dřívějších smluv

Článek IV-438 Nástupnictví a právní kontinuita

Článek IV-439 Přechodná ustanovení týkající se některých orgánů

Článek IV-440 Územní působnost

Článek IV-441 Regionální unie

Článek IV-442 Protokoly a přílohy

Článek IV-443 Řádný postup pro přijímání změn

Článek IV-444 Zjednodušený postup pro přijímání změn

Článek IV-445 Zjednodušený postup pro přijímání změn týkajících se vnitřních politik a činností Unie

Článek IV-446 Doba trvání

Článek IV-447 Ratifikace a vstup v platnost

Článek IV-448 Původní znění a překlady

PROTOKOLY A PŘÍLOHY

A. Protokoly připojené ke Smlouvě o Ústavě pro Evropu

1. Protokol o úloze vnitrostátních parlamentů v Evropské unii

2. Protokol o používání zásad subsidiarity a proporcionality.

3. Protokol o statutu Soudního dvora Evropské unie

4. Protokol o statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky

5. Protokol o statutu Evropské investiční banky

6. Protokol o umístění sídel orgánů a některých institucí, subjektů a útvarů Evropské unie

7. Protokol o výsadách a imunitách Evropské unie

8. Protokol o smlouvách a aktech o přistoupení Dánského království, Irska a Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, Řecké republiky, Španělského království a Portugalské republiky a Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království

9. Protokol o smlouvě a aktu o přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky

10. Protokol o postupu při nadměrném schodku

11. Protokol o kritériích konvergence

12. Protokol o Euroskupině

13. Protokol o některých ustanoveních týkajících se Spojeného království Velké Británie a Severního Irska s ohledem na hospodářskou a měnovou unii

14. Protokol o některých ustanoveních týkajících se Dánska s ohledem na hospodářskou a měnovou unii

15. Protokol o některých úkolech Národní banky Dánska

16. Protokol o systému franku Pacifického finančního společenství

17. Protokol o schengenském acquis začleněném do rámce Evropské unie

18. Protokol o použití některých hledisek článku III-130 Ústavy na Spojené království a Irsko

19. Protokol o postavení Spojeného království a Irska s ohledem na politiky týkající se kontrol na hranicích, azylu a přistěhovalectví, a na soudní spolupráci v občanských věcech a policejní spolupráci

20. Protokol o postavení Dánska

21. Protokol o vnějších vztazích členských států, pokud jde o překračování vnějších hranic

22. Protokol o poskytování azylu státním příslušníkům členských států

23. Protokol o stálé strukturované spolupráci stanovené čl. I-41 odst. 6 a článkem III-312 Ústavy

24. Protokol o čl. I-41 odst. 2 Ústavy

25. Protokol o dovozu ropných produktů rafinovaných na Nizozemských Antilách do Evropské unie

26. Protokol o nabývání nemovitostí v Dánsku

27. Protokol o systému veřejnoprávního vysílání v členských státech

28. Protokol o článku III-214 Ústavy

29. Protokol o hospodářské, sociální a územní soudržnosti

30. Protokol o zvláštní úpravě vztahující se na Grónsko

31. Protokol o článku 40.3.3 Ústavy Irska

32. Protokol týkající se čl. I-9 odst. 2 Ústavy o přistoupení Unie k Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod

33. Protokol o aktech a smlouvách, které doplnily nebo pozměnily Smlouvu o založení Evropského společenství a Smlouvu o Evropské unii

34. Protokol o přechodných ustanoveních týkajících se orgánů a institucí Unie

35. Protokol o finančních důsledcích uplynutí doby platnosti Smlouvy o založení Evropského společenství uhlí a oceli a o Výzkumném fondu pro uhlí a ocel

36. Protokol pozměňující Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii

B. Přílohy Smlouvy o Ústavě pro Evropu

Příloha I Seznam uvedený v článku III-226 Ústavy

Příloha II Zámořské země a území, na něž se vztahuje část III hlava IV Ústavy

ZÁVĚREČNÝ AKT

A. Prohlášení týkající se ustanovení Ústavy

B. Prohlášení týkající se protokolů připojených k Ústavě

Na obsah smlouvy

PREAMBULE

JEHO XXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX, PREZIDENT XXXXX XXXXXXXXX, XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX DÁNSKA, XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX NĚMECKO, XXXXXXXXX ESTONSKÉ REPUBLIKY, XXXXXXXXX ŘECKÉ XXXXXXXXX, XXXX XXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX, PREZIDENT XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX, PREZIDENTKA XXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXX REPUBLIKY, XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXX XXXXXXXXX VÝSOST XXXXXXXXXXX LUCEMBURSKA, XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX, XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXX PREZIDENT XXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXX POLSKÉ XXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXX REPUBLIKY XXXXXXXXX, PREZIDENT XXXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX, XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX BRITÁNIE A XXXXXXXXX IRSKA,

INSPIRUJÍCE xx xxxxxxxxx kulturním, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx kterého xxxxxx xxxxxxxxx hodnoty nedotknutelných x nezadatelných xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, svobody x xxxxxxxx státu,

PŘESVĚDČENI, že xx xxxxxxxxxx zkušenostech xxxx již xxxxxxxxxx Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v nastoupené xxxxx xxxxxxxxxx, pokroku x prosperity pro xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xx x těch xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx; xx xxxx zůstat xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx pokroku; xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxx, xxxxxxxxxxxx x solidaritu xx xxxxx,

XXXXXXXXXXX, xx xxxxxx Evropy, třebaže xxxxxxxxx xxxx xx xxxx identitu x xxxxxxx xxxxxxxx, jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx rozpory x xx stále xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx,

XXXXX si xxx, xx Xxxxxx, "Xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx", xxx xxxxxxxxx nejlepší xxxxxxxx x xxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxx každého xxxxxxx x x xxxxxxx xxx odpovědnosti xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx planetě xxxxx xxxxxxxxxx xx velkém xxxxxxxxxxxxx, xxxxx x xx činí xxxxxxxxx xxxxxxx xxx naději xxxxxxx,

XXXXXXXXX pokračovat x xxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxx x Xxxxxxxx unii xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

XXXXXX xxxxxx Evropského xxxxxxxx xx xx, xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx a xxxxx Evropy,

JMENOVALI XXX XXXXXXXXXXXX ZÁSTUPCE, JIMIŽ XXXX:

XX JEHO XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX,

Xxx VERHOFSTADT

předseda xxxxx

Xxxxx DE XXXXX

xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

XX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX,

Xxxxxxxxx GROSS

předseda xxxxx

Xxxxx XXXXXXX

xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

XX XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX DÁNSKA,

Anders Xxxx XXXXXXXXX

xxxxxxxx vlády

Per Xxxx XXXXXX

xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

XX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX,

Xxxxxxx XXXXÖXXX

xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx XXXXXXX

xxxxxxxx ministr xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx

XX XXXXXXXXXX ESTONSKÉ XXXXXXXXX,

Xxxxx XXXXX

xxxxxxxx vlády

Kristiina XXXXXXXXXX

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

XX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX,

Xxxxxx KARAMANLIS

předseda xxxxx

Xxxxxx X. XXXXXXXXXX

xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

XX JEHO XXXXXXXXXXX KRÁLE XXXXXXXXX,

Xxxx Xxxx XXXXXXXXX XXXXXXXX

xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx Xxxxx XXXXXXXXX XXXXXXX

xxxxxxx zahraničních xxxx x xxxxxxxxxx

XX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX,

Xxxxxxx CHIRAC

prezident

Jean-Pierre XXXXXXXX

xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx XXXXXXX

xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

XX XXXXXXXXXXX XXXXX,

Xxxxxx XXXXX

xxxxxxxx xxxxx (Xxxxxxxxx)

Xxxxxx AHERN

ministr xxxxxxxxxxxx xxxx

XX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX,

Xxxxxx XXXXXXXXXX

xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx XXXXXXXX

xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

XX XXXXXXXXXX KYPERSKÉ XXXXXXXXX,

Xxxxxx XXXXXXXXXXXX

xxxxxxxxx

Xxxxxx XXXXXXX

xxxxxxx zahraničních xxxx

XX PREZIDENTKU LOTYŠSKÉ XXXXXXXXX,

Xxxxx VIKE-FREIBERGOVÁ

prezidentka

Indulis XXXXX xxxxxxxx xxxxx Xxxxx XXXXXXX

xxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí

ZA XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX,

Xxxxxx XXXXXXX

xxxxxxxxx

Xxxxxxxx Xxxxxxx XXXXXXXXXX

xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx XXXXXXXX

xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

XX JEHO XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX,

Xxxx-Xxxxxx XXXXXXX

xxxxxxxx vlády, státní xxxxxxx

Xxxx XXXXXXXXX

xxxxxxxxxxxxx vlády, xxxxxxx zahraničních xxxx x přistěhovalectví

ZA XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX,

Xxxxxx XXXXXXXXX

xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx KOVÁCS

ministr zahraničních xxxx

XX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX,

Xxx Xxx Lawrence XXXXX

xxxxxxxx xxxxx

Xxx Xxx Xxxxxxx XXXXXX

xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

XX XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX,

Xx. X. X. BALKENENDE

předseda xxxxx

Xx. X. X. XXX

xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

XX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX,

Xx. Xxxxxxxx XXXÜXXXX

xxxxxxxx xxxxxxx

Xx. Xxxxxx PLASSNIKOVÁ

spolková ministryně xxxxxxxxxxxx xxxx

XX PREZIDENTA XXXXXX XXXXXXXXX,

Xxxxx XXXXX

xxxxxxxx xxxxx

Xłxxxxxxxxx XXXXXXXXXXX

xxxxxxx zahraničních xxxx

XX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX,

Xxxxx Miguel DE XXXXXXX XXXXX

xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx Xxxxxx XXXXXXX XXXXXXXX

xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx

XX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX,

Xxxxx XXX

xxxxxxxx xxxxx

Xxx XXXXX

xxxxxxx zahraničních xxxx

XX XXXXXXXXXX SLOVENSKÉ XXXXXXXXX,

Xxxxxxx XXXXXXXX

xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx XXXXX

xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

XX PREZIDENTKU XXXXXX XXXXXXXXX,

Xxxxx XXXXXXXX

xxxxxxxx xxxxx

Xxxxx XXXXXXX

xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

XX VLÁDU ŠVÉDSKÉHO XXXXXXXXXX,

Xöxxx PERSSON

předseda xxxxx

Xxxxx XXXXXXXXXXXX

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

XX XXXX VELIČENSTVO KRÁLOVNU XXXXXXXXX XXXXXXXXXX VELKÉ XXXXXXXX A XXXXXXXXX XXXXX,

Xxx Xx. Xxx Xxxx XXXXX

xxxxxxxx vlády

The Xx. Hon Xxxx XXXXX

xxxxxx tajemník pro xxxxxxxxxx xxxx x Xxxxxxx společenství xxxxxx

XXXXX xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, dohodli xx těchto ustanoveních:

XXXX X

XXXXX I

VYMEZENÍ X XXXX UNIE

Článek X-1

Xxxxxxxx Xxxx

1. Odrážejíc xxxx xxxxxx x xxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx Ústava Evropskou xxxx, xxx xxxxxxx xxxxx svěřují xxxxxxxxx x dosažení společných xxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx cílů a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxx, xxxxx jí xxxxxxx státy svěřují.

2. Xxxx je xxxxxxxx xxxx evropským xxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx je společně xxxxxxxxxx.

Xxxxxx X-2

Xxxxxxx Xxxx

Xxxx xx xxxxxxxx na xxxxxxxxx úcty k xxxxxx důstojnosti, svobody, xxxxxxxxxx, rovnosti, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx příslušníků xxxxxx. Xxxx hodnoty xxxx xxxxxxxx členským státům xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx pluralismem, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x rovností xxx x mužů.

Xxxxxx X-3

Xxxx Xxxx

1. Xxxxx Xxxx xx xxxxxxxxxx mír, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx obyvatel.

2. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx svobody, bezpečnosti x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxx x xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

3. Xxxx usiluje x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx, založený xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx tržním xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxx xxxxxxxxxxxxx x společenskému xxxxxxx, s xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx kvality životního xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx vědecký x technický xxxxxx.

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx vyloučení x xxxxxxxxxxxx, podporuje xxxxxxxx spravedlnost a xxxxxxx, xxxxxxx žen x mužů, mezigenerační xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx dítěte.

Podporuje xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x územní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx státy.

Respektuje xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx kulturního xxxxxxxx.

4. Xx xxxxx xxxxxxxx x okolním xxxxxx Xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx. Xxxxxxxx x míru, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx této xxxxxxx, x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx úctě xxxx xxxxxx, xxxxxxx x spravedlivému xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx chudoby a x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx práv xxxxxx, a x xxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxx mezinárodního xxxxx, zejména k xxxxxxxxxx xxxxx Charty Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

5. Xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx pravomocí, xxxxx xxxx jí Xxxxxxx svěřeny.

Článek X-4

Xxxxxxxx svobody x xxxxx diskriminace

1. Xxxxxx Xxxx xxxx x souladu x Xxxxxxx Unií xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx, xxxxxx, zboží x xxxxxxxx, jakož x xxxxxxx xxxxxxxxx.

2. V xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx, xxxx xxxx dotčena xxxx zvláštní xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx příslušnosti.

Článek X-5

Xxxxxx xxxx Xxxx x členskými xxxxx

1. Xxxx ctí xxxxxxx členských xxxxx xxxx Ústavou x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx politických x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx ty, xxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, udržením xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

2. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Unie x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx si xxx xxxxxx úkolů vyplývajících x Ústavy.

Členské xxxxx xxxxx xxxxxxx vhodná xxxxxx i xxxxxxxx xxxxxxxx x plnění xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx Unie.

Xxxxxx I-6

Právo Xxxx

Xxxxxx x právo přijímané xxxxxx Xxxx xxx xxxxxx jí xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx právem xxxxxxxxx xxxxx.

Článek X-7

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx I-8

Symboly Xxxx

Xxxxxx Xxxx znázorňuje xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxx Xxxx xxxxxxx z "Xxx na radost" x Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx.

Xxxxx Xxxx xxx: "Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx".

Xxxxx Xxxx xx euro.

Den Xxxxxx xx x xxxx Xxxx xxxxx 9. xxxxxx.

HLAVA XX

XXXXXXXX XXXXX X XXXXXXXXX XXXX

Xxxxxx X-9

Xxxxxxxx xxxxx

1. Unie xxxxxx xxxxx, xxxxxxx x zásady obsažené x Listině xxxxxxxxxx xxxx, která xxxxx xxxx II.

2. Unie xxxxxxxxx k Evropské xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx nedotkne pravomocí Xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx.

3. Xxxxxxxx práva, xxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx vyplývají z xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxx.

Xxxxxx X-10

Xxxxxxxxx Xxxx

1. Xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx příslušnost xxxxxxxxx xxxxx, je xxxxxxx Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xx.

2. Občané Xxxx xxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Ústavou. Xxxx

x) právo xxxxxxxx xx pohybovat a xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx;

x) xxxxx xxxxx a být xxxxx ve xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, x němž xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx podmínek xxxx xxxxxx příslušníci tohoto xxxxx;

x) na xxxxx xxxxx země, xxx xxxxxxx stát, xxxxx xxxx xxxxxxxx příslušníky, xxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx na xxxxxxxxxxxxx x konzulární xxxxxxx xxxxxxxxxx členským státem xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx státní xxxxxxxxxxx xxxxxx státu;

d) xxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, právo xxxxxxx xx xx evropského xxxxxxxxx ochránce xxxx x xxxxx obracet xx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx v xxxxxx x xxxxxx Xxxxxx x xxxxxxx odpověď xx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx a x xxxxxx stanovených Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přijatých xx xxxxx xxxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXXXX XXXX

Xxxxxx X-11

Xxxxxxxx zásady

1. Xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx se xxxx xxxxxxx svěření xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx subsidiarity a xxxxxxxxxxxxxxx.

2. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jedná Xxxx v mezích xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x Ústavě členskými xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx v xx xxxxxxxxx. Pravomoci, které xxxxxx Xxxxxxx Xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Unie x oblastech, xxxxx xxxxxxxxx do xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, pouze xxxxx a xx xx xxxx, xxxxx xxxx zamýšlené xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx úrovni ústřední, xxxxxxxxxx xx místní, xxx xxxxx xxxx, x xxxxxx xxxx xxxxxxx či xxxxxx, xxxx být xxxx xxxxxxxx na xxxxxx Xxxx.

Xxxxxx Unie uplatňují xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x Protokolem x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x proporcionality. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx dodržování xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x postupem uvedeným x xxxxx xxxxxxxxx.

4. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx činnosti Xxxx xxxxx xxxx, xx xx nezbytné xxx xxxxxxxx xxxx Ústavy.

Orgány xxxxxxxxx zásadu xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx s Xxxxxxxxxx o používání xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx I-12

Druhy pravomocí

1. Xxxxxxx-xx x určité xxxxxxx Xxxxxx Xxxx xxxxxxxx pravomoc, xxxx xxxxx Xxxx xxxxxxxx x přijímat právně xxxxxxx xxxx x xxxxxxx státy xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, jsou-li x xxxx Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx-xx xxxx Xxxx.

2. Svěřuje-li v xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx Xxxx pravomoc xxxxxxxx x xxxxxxxxx státy, xxxxx v xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx závazné xxxx Xxxx i xxxxxxx xxxxx. Členské xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, x jakém ji Xxxx nevykonala xxxx xx xx rozhodla xxxxxxx xxxxxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxx koordinují svou xxxxxxxxxxxx politiku a xxxxxxxx zaměstnanosti x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx XXX, x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxx.

4. Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx společnou xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx politiky.

5. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx má Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx podporuje, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx by přitom x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pravomoc.

Právně xxxxxxx xxxx Unie xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx III, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, nesmějí xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx členských xxxxx.

6. Xxxxxx x xxxxxx výkonu pravomocí Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx XXX xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx oblastí.

Xxxxxx X-13

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

1. Unie má xxxxxxxx pravomoc x xxxxxx oblastech:

a) xxxxx xxxx;

x) xxxxxxxxx pravidel xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx vnitřního xxxx;

x) měnová xxxxxxxx xxx xxxxxxx státy, xxxxxxx měnou je xxxx;

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zdrojů v xxxxx společné rybářské xxxxxxxx;

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx je xxxxxx uzavření mezinárodní xxxxxxx, xxxxx je xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx aktem Unie xxxx xx nezbytné x xxxx, aby Xxxx mohla vykonávat xxxx vnitřní xxxxxxxx, xxxx xxxxx její xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx jejich xxxxxx.

Xxxxxx X-14

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

1. Xxxx xxxxx xxxxxxxx s členskými xxxxx, xxxxx jí Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx X-13 a X-17.

2. Sdílená xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx hlavních xxxxxxxxx:

x) xxxxxxx xxx;

x) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxxx xxxxxxxx x části III;

c) xxxxxxxxxxx, sociální a xxxxxx soudržnost;

d) zemědělství x rybolov, vyjma xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx;

x) xxxxxxx prostředí;

f) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx;

x) xxxxxxx;

x) xxxxxxxxxxxxx xxxx;

x) energetika,

j) xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x práva;

k) společné xxxxxx bezpečnosti x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx XXX.

3. Xxxx xx xxxxxxxx vyvíjet xxxxxxx v oblasti xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx pravomoci nesmí xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

4. Unie xx xxxxxxxx vyvíjet xxxxxxx x vést xxxxxxxxx xxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pomoci, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ve xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx I-15

Koordinace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx své hospodářské xxxxxxxx v rámci Xxxx. Xx xxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxxx opatření, zejména xxxxxx xxxxx těchto xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx na xx xxxxxxx státy, xxxxxxx xxxxx xx euro.

2. Xxxx xxxxxxx opatření xx xxxxxxxxxx politik xxxxxxxxxxxxx členských xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx směrů xxxxxx xxxxxxx.

3. Unie xxxx xxxxx podněty xxx zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx X-16

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

1. Xxxxxxxx Unie x xxxxxxxx xxxxxxxx zahraniční x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx vztahuje xx xxxxxxx xxxxxxx zahraniční xxxxxxxx x všechny xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx Xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx obraně.

2. Xxxxxxx státy xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx politiku Unie x duchu xxxxxxxxx x vzájemné solidarity x xxxxxxxxxx činnost Xxxx v xxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxx jednání, xxxxx xx v xxxxxxx xx xxxxx Unie xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx X-17

Xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, koordinační x doplňkovou xxxxxxx. Xxxxxxx této xxxxxxxx xx evropské xxxxxx xxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxx lidského xxxxxx;

x) xxxxxxx;

x) xxxxxxx;

x) cestovní xxxx;

x) všeobecné vzdělávání, xxxxxx, xxxxx a xxxxxxx vzdělávání;

f) xxxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxx spolupráce.

Xxxxxx X-18

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. Xxxxx-xx xx, xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x cílů stanovených Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxx x xxxxx politik xxxxxxxxxx x xxxxx XXX a Xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nezbytné xxxxxxxxx, xxxxxx Xxxx ministrů xx návrh Xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

2. X rámci xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx. X-11 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx vnitrostátní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx harmonizovat xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx, xxx Ústava tuto xxxxxxxxxxx vylučuje.

XXXXX XX

XXXXXX X XXXXXXXXX UNIE

KAPITOLA X

XXXXXXXXXXXXXXX XXXXX

Xxxxxx I-19

Orgány Xxxx

1. Xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, jehož xxxxx xx

xxxxxxxxxx xxxx hodnoty,

sledovat xxxx xxxx,

xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx jejích xxxxxx x zájmům xxxxxxxxx xxxxx,

xxxxxxxxxx soudržnost, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx rámec xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx,

Xxxxxxxx xxxx,

Xxxx ministrů (xxxx xxx "Rada"),

Evropská xxxxxx (xxxx jen "Xxxxxx"),

Xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx.

2. Xxxxx orgán xxxxx x mezích xxxxxxxxxx xxxxxxx mu Xxxxxxx x x souladu x xxxxxxx x xxxxxxxxxx v xx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx spolupracují.

Xxxxxx I-20

Evropský xxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx xxxxxxxxx vykonává xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx kontroly x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx Xxxxxx.

2. Evropský xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx občanů Xxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx. Zastoupení xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx.

Xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx složení Xxxxxxxxxx parlamentu, xxx xxxxxxxx xxxxx uvedených x prvním pododstavci.

3. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx voleni xx xxxx xxxx xxx xx všeobecných a xxxxxxx volbách xxxxxxxxx x tajným xxxxxxxxxx.

4. Xxxxxxxx parlament xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx a předsednictvo.

Xxxxxx I-21

Evropská rada

1. Xxxxxxxx xxxx dává Xxxx xxxxxxxx podněty xxx její rozvoj x vymezuje xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxxx xxxx tvoří xxxxx xxxxx xxxx předsedové xxxx xxxxxxxxx států xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x předsedou Xxxxxx. Xxxxxx jednání xx účastní xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Unie.

3. Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx měsíce; xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxx, mohou xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, že každému x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ministr x x xxxxxxx xxxxxxxx Komise xxxxxxx xxxx Xxxxxx. Vyžaduje-li xx situace, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zasedání Xxxxxxxx xxxx.

4. Nestanoví-li Xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

Článek I-22

Předseda Xxxxxxxx xxxx

1. Xxxxxxxx xxxx xxxx svého xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxx xxx x xxx xxxx s xxx, xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx. V xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx může Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx funkční xxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxxx Xxxxxxxx rady

a) xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx a xxxx xxxx jednání,

b) xx spolupráci x xxxxxxxxx Xxxxxx x xx xxxxxxx práce Xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx zajišťuje přípravu x xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) xx xxxxxx zasedání Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx a x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Unie x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx politiky, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Unie.

3. Předseda Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx vnitrostátní xxxxxx.

Článek X-23

Xxxx xxxxxxxx

1. Xxxx xxxxxxxx společně x Evropským xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx. Vykonává xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx stanovenými Xxxxxxx.

2. Xxxx xx xxxxxx x jednoho xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx zmocněného xxxxxxxxx xxxxx členského státu, xxxxx zastupuje, a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

3. Xxxxxxxxx-xx Xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx Xxxx kvalifikovanou xxxxxxxx.

Článek X-24

Xxxxxxx Xxxx xxxxxxxx

1. Rada xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxx pro obecné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx.

Xx xxxxxxx s xxxxxxxxx Xxxxxxxx rady x Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x zajišťuje jejich xxxxxxxxx.

3. Xxxx pro xxxxxxxxxx xxxx vytváří xxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx směrů xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx radou x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx.

4. Xxxxxxxx rada xxxxxx kvalifikovanou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxx.

5. Výbor xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx odpovídá xx přípravu prací Xxxx.

6. Xxxx zasedá xxxxxxx, pokud xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x hlasuje x xxx. Xx tímto xxxxxx je xxxxx xxxxxxxx Rady xxxxxxxxx xx xxx části, xxx první xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

7. Předsednictví xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Rady, x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x Radě xx xxxxxxx systému xxxxx xxxxxx x souladu x podmínkami xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Evropské xxxx. Evropská xxxx xxxxxxxxx kvalifikovanou xxxxxxxx.

Článek I-25

Vymezení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v Xxxxxxxx xxxx a x Xxxx

1. Kvalifikovaná xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx 55 % xxxxx Rady, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx z xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx nejméně 65 % xxxxxxxxxxxx Unie.

Blokační xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx 1, xxxxx Rada nerozhoduje xx xxxxx Xxxxxx xxxx ministra zahraničních xxxx Unie, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vymezena xxxx xxxxxxx 72 % členů Xxxx xxxxxxxxxxxxx členské státy, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 65 % obyvatelstva Xxxx.

3. Xxxxxxxx 1 x 2 se xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

4. X Xxxxxxxx xxxx se xxxx předseda a xxxxxxxx Komise xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx X-26

Xxxxxxxx komise

1. Xxxxxx podporuje xxxxxx xxxxx Xxxx x x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Ústavy x opatření xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx dvora Evropské xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx práva Unie. Xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x podmínkami xxxxxxxxxxx Xxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx. Činí podněty x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxxxxxx-xx Xxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxx přijaty xxxxx na návrh Xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxx, xxxxx xxx Xxxxxx stanoví.

3. Xxxxxxx období Xxxxxx xx xxxxxxxx.

4. Členové Xxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxx celkové způsobilosti x xxxxxxxxxxx x xxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nezávislosti.

5. Xxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Ústavy se xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx příslušníka z xxxxxxx členského státu, xxxxxx xxxxxx předsedy x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxx, který xx jedním z xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

6. Od xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 5 xx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxx xxxxxx x takového xxxxx xxxxx, který odpovídá xxxxx xxxxxxxx počtu xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx-xx Xxxx xxxxxxxxxxx o xxxxx tohoto počtu.

Členové Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx příslušníků xxxxxxxxx států na xxxxxxx systému xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Tento systém xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přijatým xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx těchto zásad:

a) xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx na xxxxxx x xxxx xxxxxxxx svých xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jako členů Xxxxxx xxxxxxxx rovnocenné; x xxxxxxxx toho xxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxx funkčních xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx příslušníky xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx;

x) x xxxxxxxx xxxxxxx x) xx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a zeměpisnou xxxxxxxxxxx všech xxxxxxxxx xxxxx.

7. Xxxxxx vykonává xxx xxxxxx zcela xxxxxxxxx. Aniž xx xxxxxx xx. X-28 xxxx. 2, xxxxxxx Xxxxxx nevyžadují ani xxxxxxxxxxx pokyny xx xxxxx xxxxx, orgánu, xxxxxxxxx ani jiného xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx neslučitelného x povahou xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx.

8. Xxxxxx xx jako sbor xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx x xxxxxxx XXX-340 může Xxxxxxxx parlament navrhnout xxxxxxxxx nedůvěry Xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx kolektivně xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxx xxxxxxxx xx xxx funkce x Xxxxxx.

Článek X-27

Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx

1. X přihlédnutím x xxxxxx do Xxxxxxxxxx parlamentu a xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Evropská xxxx xxxxxxxxxxxxxx většinou Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx Komise. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx většinou xxxxx všech svých xxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx, navrhne Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx kandidáta, který xxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx dalších xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx členských xxxxx v souladu x kritérii uvedenými x xx. X-26 xxxx. 4 x xxxx. 6 xxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Unie x xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx parlamentem. Xx základě tohoto xxxxxxxxx xxxxxxx Evropská xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxxxx Xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx, v xxxxxxx rámci Xxxxxx xxxx své xxxxx;

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx Komise, aby xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx;

x) xxxxxxx místopředsedy, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxx, z xxx členů Xxxxxx.

Xxxx Xxxxxx odstoupí, xxxxx xxx k tomu xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. X-28 odst. 1, xxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx.

Článek X-28

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxx

1. Evropská xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxx. Xxxxxxxx xxxx může xxxx funkční období xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxx zahraničních xxxx Xxxx vede společnou xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx této xxxxxxxx x provádí xx xxxx zmocněnec Xxxx. Xxxxxx jedná x x oblasti xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.

3. Ministr xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxx xxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx.

4. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx. Zajišťuje xxxxxxxxxx xxxxxx činnosti Xxxx. X xxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x oblasti xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxx dalších hledisek xxxxxx činnosti Xxxx. Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx v Xxxxxx, x xxxxx xxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx zahraničních xxxx Xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx, x rozsahu, x xxxxx xx xx xxxxxxxxxx s odstavci 2 a 3.

Článek X-29

Xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx

1. Soudní xxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxx x specializovaných soudů. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx prostředky nezbytné x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxx.

2. Soudní xxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xx nápomocni xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx státu.

Soudci x xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx Tribunálu xxxx xxxxxxxx x osob, xxxxx xxxxxxxxx veškeré xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx splňují požadavky xxxxxx XXX-355 a XXX-356. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx šesti xxx. Xxxxxx a generální xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

3. Xxxxxx xxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxx x xxxxxxx x části XXX

x) x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx či xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x předběžných xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx Unie nebo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) v xxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedených x Xxxxxx.

XXXXXXXX II

OSTATNÍ XXXXXX X PORADNÍ XXXXXXXXX XXXX

Xxxxxx I-30

Evropská centrální xxxxx

1. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a národní xxxxxxxxx banky xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a národní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xx euro, tvoří Xxxxxxxxxx a řídí xxxxxxx xxxxxxxx Unie.

2. Xxxxxxxx systém xxxxxxxxxxx xxxx je xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxxxxxxx xxxxx. Prvořadým xxxxx Evropského systému xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx je xxxxxx xxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxx se xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx cílů. Xxxx všechny xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx banky x xxxxxxx x xxxxx XXX x xx statutem Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx bank x Xxxxxxxx centrální xxxxx.

3. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx orgánem. Xx xxxxxx subjektivitu. Xxxxx ona může xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xx nezávislá při xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx svých xxxxxxx. Xxxxxx, instituce x jiné xxxxxxxx Xxxx, jakož x xxxxx xxxxxxxxx států xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

4. Xxxxxxxx centrální xxxxx xxxxxxx opatření nezbytná x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx XXX-185 až XXX-191 x XXX-196 x xx podmínek stanovených xxxxxxxx Xxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxx bank a Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky. X xxxxxxx s xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, jejichž xxxxx není xxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx své xxxxxxxxx v měnové xxxxxxx.

5. Xxxxxxxx centrální xxxxx xx v xxxxxxxxx spadajících xx xxxx působnosti xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx návrhu xxxx Unie a xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx na vnitrostátní xxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx stanoviska.

6. Xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské centrální xxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx fungování xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx XXX-382 a XXX-383 a ve xxxxxxx Evropského xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx centrální banky.

Článek X-31

Xxxxxx dvůr

1. Xxxxxx xxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxx kontrolu xxxxxxxxxx Unie.

2. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx všech příjmů x výdajů Xxxx x přesvědčuje se x řádnosti finančního xxxxxx.

3. Xxxxxx se x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Jeho xxxxxxx xxxxxxxxxx své funkce xxxxxxxx nezávisle x xxxxxxx zájmu Xxxx.

Xxxxxx I-32

Poradní xxxxxxxxx Xxxx

1. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxx a Komisi xxxx xxxxxxxxx Výbor xxxxxxx x Xxxxxxxxxxx x sociální výbor, xxxxx xxxx poradní xxxxxx.

2. Výbor xxxxxxx xx skládá xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celků, xxxxx buď xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx politicky xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

3. Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx se xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxx subjektů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zejména x xxxxxxxx hospodářské, xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

4. Členové Xxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx x sociálního xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Vykonávají xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxx.

5. Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, jmenování xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx vymezeny x xxxxxxxx III-386 xx XXX-392.

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedená x xxxxxxxxxx 2 x 3, xxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx a demografický xxxxx x Unii. X xxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxx xx xxxxx Komise xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

HLAVA X

XXXXX XXXXXXXXX XXXX

XXXXXXXX X

XXXXXXXX USTANOVENÍ

Článek X-33

Xxxxxx xxxx Unie

1. Xxx výkon pravomocí Xxxx využívají xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx III xxxx xxxxxx nástroje xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx rámcové xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx rozhodnutí, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx zákon xx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx působností. Xx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx členských xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxxxx xxx, který xx závazný pro xxxxx členský stát, xxxxxxx je xxxxx, xxxxx xxx o xxxxxxxx, jehož má xxx xxxxxxxx, přičemž xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx pro dosažení xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx nařízení xx nelegislativní akt x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx aktů a xxxxxxxxx ustanovení Ústavy. Xxxx být xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx stát, xxxxxxx je určeno, xxxxx jde o xxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx nelegislativní xxx, xxxxx xx závazný x xxxxx rozsahu. Xxxxx xxxx x xxx uvedeni ti, xxxx xx xxxxxx, xx závazné xxxxx xxx xx.

Xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx nejsou závazná.

2. Xxxxxxxx-xx Evropský parlament x Rada návrh xxxxxxxxxxxxxx aktu, xxxxx xx přijetí aktů, xxxxx xxxxxxxxx legislativní xxxxxx xxx danou xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx I-34

Legislativní xxxx

1. Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Rada xx xxxxx Komise řádným xxxxxxxxxxxxx postupem xxxxx xxxxxx XXX-396. Xxxxxxxxx-xx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxx, není xxxxxxx xxx přijat.

2. Xx xxxxxxxxxx případech xxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx parlament za xxxxxx Xxxx nebo Xxxx za xxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu zvláštními xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

3. Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxx mohou xxx evropské xxxxxx x xxxxxxx zákony xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx států xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

Článek X-35

Xxxxxxxxxxxxxx akty

1. Xxxxxxxx rada přijímá xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx v Xxxxxx.

2. Xxxx x Xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx X-36 x X-37, a Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x Ústavě xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

3. Rada xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xx podle Xxxxxx xxxxxxxx akt xx xxxxx Komise. X xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx pro xxxxxxx xxxx Xxxx xxxxxxxxxx jednomyslnost, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx a xx zvláštních případech xxxxxxxxx x Xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx banka xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx X-36

Xxxxxxxx nařízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zákony xxx xx Xxxxxx xxxxxxx pravomoc xxxxxxxx xxxxxxxx nařízení v xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, obsah, xxxxxx a dobu xxxxxx přenesení xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx prvky xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zákonům xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxx xxx tyto:

a) Evropský xxxxxxxxx xxxx Rada xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx nařízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx tehdy, xxxxxxxxx-xx xx xxxxx stanovené xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxx xxxxx xxxxxxx.

Xxx účely xxxxxx x) x x) xx Evropský xxxxxxxxx usnáší většinou xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx a Xxxx xxxxxxxxx kvalifikovanou xxxxxxxx.

Xxxxxx X-37

Xxxxxxxxx xxxx

1. Xxxxxxx státy xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx právně xxxxxxxxx xxxx Xxxx.

2. Jsou-li xxx provedení xxxxxx xxxxxxxxx aktů Xxxx xxxxxxxx jednotné xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx pravomoci Xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx případech x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x článku X-40 Xxxx.

3. Pro xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxx předem xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx státy xxxxxxxxxx Komisi xxx xxxxxx prováděcích xxxxxxxxx.

4. Xxxxxxxxx xxxx Xxxx xxxx xxxxx evropských xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Článek X-38

Xxxxxx společné xxxxxxx xxxxx Xxxx

1. Xxxxxxx-xx Ústava druh xxxx, který xx xxx xxxxxx, zvolí xxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx případy x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x se xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x článku X-11.

2. Xxxxxx xxxx musí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx na xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx stanoviska požadovaná Xxxxxxx.

Xxxxxx X-39

Xxxxxxxxx x xxxxx v xxxxxxxx

1. Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx postupem xxxxxxxxxx předseda Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxx.

X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx podepisuje xxxxxxxx xxxxxx, který je xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx nařízení x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx uvedeno, xxxx jsou xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx orgánu, xxxxx je xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxx uvedeno, komu xxxx určena, xx xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, který xx x xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xx vyhlášení.

3. Xxxxxxx evropská rozhodnutí, xxxxx nejsou xxxxxxx x xxxxxxxx 2, xx xxxxxxxx těm, xxxx xxxx xxxxxx, x nabývají xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

XXXXXXXX XX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxx X-40

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

1. Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx politiku xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx otázek xxxxxxxx xxxxx a na xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx členských xxxxx.

2. Xxxxxxxx rada xxxx strategické xxxxx Xxxx x xxxxxxx xxxx xxxx společné xxxxxxxxxx x bezpečnostní xxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx strategických xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx radou x v xxxxxxx x částí III.

3. Xxxxxxxx xxxx a Xxxx přijímají nezbytná xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

4. Společnou xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx provádí xxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí Unie x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x prostředků Xxxx.

5. X cílem xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxx radě x x Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx týkajících xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx politiky. Xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx přijme xxxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxx xxx xxxxx xx zájmy Unie, xxxx x Evropské xxxx xxxx x Xxxx konzultace x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx činností zajišťují xxxxxxx státy, xx xx Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx zájmy x hodnoty xx xxxxxxxxxxx scéně. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

6. Xxxxxxxx xxxx x Xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx zahraniční x xxxxxxxxxxxx politiky xxxxxxxx xxxxxxxxxx jednomyslně, x xxxxxxxx xxxxxxx uvedených x xxxxx XXX. Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx zahraničních xxxx Xxxx xxxx xx návrh xxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx zákony xxxx xxxxxxxxx.

7. Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí x tom, xx Xxxx xxxx x xxxxxxxxx jiných xxx xxxxxxxxx x části XXX rozhodovat kvalifikovanou xxxxxxxx.

8. Evropský xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx konzultován x hlavním xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zahraniční x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx.

Xxxxxx X-41

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx

1. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx politiky. Zajišťuje Xxxx xxxxxxxxxx schopnost, xxxxx se xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xx xxxx použít xxx mise xxxxxx xxxx xxxxx Unie x udržení xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxx Charty Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxx je xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx členskými xxxxx.

2. Společná xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vymezení xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx. Xx xxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxx, jakmile o xxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. V xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxx xxxxx xxxxxx článku xx nedotýká xxxxxxxx xxxxxx bezpečnostní x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx závazky xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx společnou xxxxxx x rámci Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx smlouvy, xxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx x souladu se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx politikou xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx.

3. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx Unii x xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxx x plnění xxxx xxxxxxxxxx Xxxxx. Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx xxx x dispozici společné xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxx kapacity xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx (Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx), xxx xxxx možno xxxxxxx xxxxxxxxxx potřeby, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, podílet xx na vymezení xxxxxxxx xxxxxxxx kapacit x vyzbrojování x xxxxxxxxx Radě xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

4. Xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx včetně těch, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx mise xxxxx xxxxxx článku, xxxxxxx Xxxx jednomyslně xx xxxxx ministra xxxxxxxxxxxx xxxx Unie xxxx x xxxxxxx některého xxxxxxxxx xxxxx. Ministr xxxxxxxxxxxx xxxx Unie xxxx případně společně x Komisí navrhnout, xxx byly využity xxxxxxxxxxxx prostředky i xxxxxxxx Xxxx.

5. X xxxxxxxxx xxxxxx Xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx Rada x rámci Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxx mise xx řídí článkem XXX-310.

6. Xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx kapacity xxxxxxx vyšší xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxx oblasti xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxx xxxx nejnáročnějších xxxx, xxxxxx x xxxxx Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx spolupráce xx xxxx xxxxxxx XXX-312. Xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx XXX-309.

7. Xxxxx xx členský xxxx xxxxx na xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx členské xxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx v xxxxxx moci, x xxxxxxx s článkem 51 Charty Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx některých xxxxxxxxx států.

Závazky x xxxxxxxxxx v této xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx smlouvy, která xxxxxxx pro xx xxxxxxx státy, xxxxx xxxx jejími xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx její xxxxxxxxx.

8. Xxxxxxxx parlament je xxxxxxxxxx konzultován x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x obranné xxxxxxxx. Xx informován x xxxxx vývoji.

Xxxxxx X-42

Xxxxxxxx ustanovení xxxxxxxx xx prostoru xxxxxxx, bezpečnosti x xxxxx

1. Xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx zákonů xxxxxxxx, xx-xx xx xxxxx, xx sbližování právních xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx XXX,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx důvěry xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, zejména xx xxxxxxx vzájemného xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů xxxxxxxxx států xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx orgánů xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

2. Vnitrostátní xxxxxxxxxx xx xxxxx x rámci prostoru xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedených x xxxxxx XXX-260. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx kontroly xxxxxxxx Xxxxxxxx a xx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx XXX-276 x XXX-273.

3. Členské xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx v oblasti xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx podle článku XXX-264.

Xxxxxx X-43

Xxxxxxx solidarity

1. Xxxxx xx některý xxxxxxx stát xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx přírodní xxxx xxxxxxxx způsobené pohromy, xxxxxxx Unie x xxxx xxxxxxx státy xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx má x xxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, aby

a)

odvrátila xxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx;

xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x civilní xxxxxxxxxxxx;

xxxxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxx x xx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxx, x případě xxxxxxxxxxxxxx xxxxx;

x) poskytla xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxx o xx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x článku XXX-329.

XXXXXXXX III

POSÍLENÁ XXXXXXXXXX

Xxxxxx X-44

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Členské xxxxx, xxxxx si x rámci nevýlučné xxxxxxxxx Xxxx xxxxx xxxx sebou navázat xxxxxxxxx spolupráci, xx xxxxx x xxxxxx x xx podmínek xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx a x xxxxxxxx XXX-416 až XXX-423 xxxxxxx xx xxxx orgány x xxxxxxxxx tyto xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx, aby xxxxxxxxxxx xxxx Unie, xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx její xxxxxx xxxxxxxxx. Tato spolupráce xx xxxxxxx otevřena xxxx členským xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx III-418.

2. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx přijme Xxxx xx jako xxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxxxxx, že cílů xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx Xxxx xxxx xxxxxx, a xx xxxxxxxx, xx xx xx xxxxxxx nejméně xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx článku XXX-419.

3. Xxxxxxx Xxxx xx xxxxx účastnit xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxx zastupující xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

X xxxxxxxxxxxxxx xx třeba xxxxx xxxxx zástupců xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx států.

Kvalifikovaná xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx 55 % členů Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxxxx xxxxxxx 65 % xxxxxxxxxxxx xxxxxx států.

Blokační xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx členů Xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 35 % xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxx člen, xxxxx se kvalifikovaná xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx xx návrh Xxxxxx xxxx xxxxxxxx zahraničních xxxx Xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxx 72 % xxxxx Xxxx zastupujících xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx nejméně 65 % xxxxxxxxxxxx těchto xxxxx.

4. Xxxx přijaté x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx členské xxxxx. Xxxxxxxxxxx se xx xxxxxx, které musí xxx přijato státy xxxxxxxxxxxxx na přistoupení x Unii.

HLAVA XX

XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXX

Xxxxxx I-45

Zásada xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xx xxxxx svých xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx ze xxxxxx xxxxxx orgánů, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx I-46

Zásada xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx Xxxx xx založeno xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

2. Občané xxxx na xxxxxx Xxxx přímo xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx xxxxx hlavami xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x v Xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx jejich xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx.

3. Každý xxxxx xx právo podílet xx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx občanům.

4. Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a k xxxxxxxxxxx vůle občanů Xxxx.

Xxxxxx X-47

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Orgány xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx sdružením xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx oblasti xxxxxxxx Xxxx.

2. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

3. Xx xxxxxx zajištění xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Unie xxxx Xxxxxx x dotčenými xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

4. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x vyzvat Xxxxxx, xxx v xxxxx xxxxx pravomocí xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx, x xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxx pro xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx občanskou xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx států, x nichž musí xxxx xxxxxx pocházet, xxxxxxx evropský xxxxx.

Xxxxxx I-48

Sociální xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

X přihlédnutím k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx uznává a xxxxxxxxx úlohu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx. Usnadňuje xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx schůzka xxx růst x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx I-49

Evropský veřejný xxxxxxxx práv

Evropský veřejný xxxxxxxx práv xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx postupu xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx Unie xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Ústavou. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx x nich xxxxxx. Evropský xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

Článek X-50

Xxxxxxxxxxxxxxx jednání xxxxxx, institucí x xxxxxx xxxxxxxx Xxxx

1. X xxxxx xxxxxxxx xxxxxx správu x xxxxxxxx účast xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x jiné xxxxxxxx Unie xx xxxxxxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx parlament, xxxxx i Xxxx xxx xxxxxxxxxxxx návrhu xxxxxxxxxxxxxx aktu x xxxxxxxxx x xxx, xxxxxxxx xxxxxxx.

3. Xxxxx xxxxx Unie x xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx osoba se xxxxxx v členském xxxxx xx za xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx XXX xxxxx xx přístup x xxxxxxxxxx orgánů, institucí x xxxxxx subjektů Xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx x důvodu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x těmto xxxxxxxxxx.

4. Xxxxx xxxxx, instituce xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx zákonem xxxxxxxx x xxxxxxxx 3 ve svém xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x přístupu xx xxxx xxxxxxxxxx.

Článek X-51

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

1. Xxxxx má xxxxx xx ochranu xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx zákon xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx při xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx Xxxx x xxxxxxxxx státy, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxx, x xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podléhá kontrole xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx X-52

Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxx uznává a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx sdružení xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

3. Xxxx udržuje otevřený, xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x organizacemi, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x jejich xxxxxxx xxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXX XXXX

Xxxxxx X-53

Xxxxxxxxxx a finanční xxxxxx

1. Xxx xxxxx xxxxxxxxxx rok xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x výdaje Unie xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx do xxxxxxxx Xxxx v xxxxxxx x xxxxx III.

2. Xxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxx co xx xxxxxx a výdajů.

3. Xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx jsou xxxxxxxx xx dobu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx XXX-412.

4. Uskutečnění výdajů xxxxxxxxx x rozpočtu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxx, xxxxx stanoví xxxxxx základ xxx xxxx činnost x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx XXX-412, x výjimkou xxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx.

5. X xxxxxxxxx rozpočtové xxxxx xxxxxxxx Unie xxxxx xxxx, které xx xxxxx xxx xxxxxxx dopad xx xxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx výdaje xxxxxxxxxxx x těchto xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x rámci xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx Xxxx x x xxxxxxx s víceletým xxxxxxxxx rámcem xxxxx xxxxxx I-55.

6. Rozpočet xx plněn x xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx řízení. Xxxxxxx xxxxx x Xxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx.

7. V xxxxxxx x článkem XXX-412 xxxxxx Xxxx x členské xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx ohrožujícím xxxxxxxx zájmy Xxxx.

Xxxxxx X-54

Xxxxxxx zdroje Xxxx

1. Xxxx si xxxxxxx prostředky xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxx xxxxxxx vedení xxxxx xxxxxxx.

2. Xxxx jsou xxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx Xxxx xxxx financován x xxxxxxxxx zdrojů.

3. Xxxxxxxx xxxxx Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx zdrojů Xxxx. V této xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx kategorie xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Rada xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Tento xxxxx xxxxxxx x platnost xx po xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

4. Xxxxxxxx xxxxx Xxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx zdrojů Xxxx, pokud je xxx stanoveno evropským xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx 3. Xxxx rozhoduje xx xxxxxxxx souhlasu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx I-55

Víceletý finanční xxxxx

1. Xxxxxxxx finanční xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx výdajů Unie x rámci limitu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx x xxxxxxx XXX-402 xxxxxxx xxxx ročních xxxxxxx xxxxxx položek závazků xxxxx xxxxxxxxx výdajů.

2. Xxxxxxxx xxxxxxxx rámec xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxx. Rada xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx.

3. Xxxxx xxxxxxxx Xxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxx finančním rámcem.

4. Xxxxxxxx xxxx může xxxxxxxxxxx přijmout xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx Xxxx xxxxxx xxx přijímání xxxxxxxxxx xxxxxx Rady xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 rozhodovat xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx X-56

Xxxxxxxx Unie

Evropský xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxx v xxxxxxx x xxxxxxx XXX-404.

XXXXX XXXX

XXXX X XXXX SOUSEDÉ

Článek X-57

Xxxx x xxxx xxxxxxx

1. Xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx svém xxxxxxxxxx zvláštní vztahy x xxxxx vytvořit xxxxxxx prosperity a xxxxxxx xxxxxxxxxxx vztahů, xxxxxxxx na xxxxxxxxx Xxxx x vyznačující xx úzkými x xxxxxxxx xxxxxx spočívajícími xx spolupráci.

2. Xxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx Xxxx s xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXX X XXXX

Xxxxxx X-58

Xxxxxxxx x xxxxxx pro xxxxxxxxxxx x Xxxx

1. Xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx X-2 x zavazují xx x jejich xxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx xx členem Unie, xxxx xxxxx svou xxxxxx Xxxx. X xxxx žádosti xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx rozhoduje xxxxxxxxxxx xx konzultaci x Xxxxxx x po xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx svých xxxxx. Xxxxxxxx a pravidla xxxxxxx jsou předmětem xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x kandidátským xxxxxx. Xxxx dohoda xxxxxxx ratifikaci všemi xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx předpisy.

Článek X-59

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx v Xxxx

1. X xxxxxxxxxxxx podnětu xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx Xxxxxx xxxx Xxxx xxxxxxxx evropské rozhodnutí x xxx, že xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx některý členský xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx I-2. Rada xxxxxxxxx většinou xxxx xxxxx svých xxxxx xx xxxxxxxx souhlasu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vyslechne Xxxx xxxx členský xxxx x xxxx xxxxxxx postupem podat xxxxxx státu xxxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx, které ji x xxxxxxxx rozhodnutí xxxxx, xxxxx xxxxxx.

2. X xxxxxxx jedné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx Xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx přijmout evropské xxxxxxxxxx o xxx, xx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx X-2 xx xxxxxx členského xxxxx, poté xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xx x xxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx rada xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

3. Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2, xxxx Xxxx kvalifikovanou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx vyplývající xxx xxxxxxx členský xxxx x xxxxxxx Xxxxxx, včetně hlasovacích xxxx xxxxx Xxxx xxxxxxxxxxxxx tento xxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x možným xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxx a povinnosti xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx.

X každém xxxxxxx xx tento xxxx xxxxxx vázán xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx něj xxxxxxxxx x Ústavy.

4. Xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx opatření xxxxxxx xxxxx odstavce 3, jestliže se xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

5. Pro xxxxx tohoto článku xx člen Xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx členský xxxx neúčastní hlasování x xxxxxxx xxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxxxx xxx stanovení jedné xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx států xxxxx odstavců 1 x 2. Xx, xx se osobně xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2.

Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 3 x 4 je xxxxxxxxxxxxx většina xxxxxxxx xxxx xxxxxxx 72 % členů Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxxxx xxxxxxx 65 % xxxxxxxxxxxx xxxxxx států.

Rozhoduje-li Xxxx xxxx, co xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx práv xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxxxxxxxxxxx většinou xx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx většina xxxxxxxx jako x xxxxxx pododstavci, nebo xxxxxxxxx-xx Rada xx xxxxx Komise nebo xxxxxxxx zahraničních věcí Xxxx, xxxx xxxxxxx 55 % členů Xxxx xxxxxxxxxxxxx zúčastněné xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx nejméně 65 % xxxxxxxxxxxx těchto xxxxx. X posledním xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx tvořit xxxxxxx xxxxx členů Xxxx, xxxxx jich xxxxxxxxx xxxxxxx 35 % xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxx člen, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx většina xxxxxxxx za xxxxxxxxx.

6. Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx se Xxxxxxxx xxxxxxxxx usnáší xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx hlasů, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx jeho xxxxx.

Článek X-60

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx

1. Xxxxx xxxxxxx stát xx x souladu se xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, oznámí xxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx. X ohledem xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx Xxxx xxxxxx x uzavře x xxxxx státem dohodu x xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x Xxxx. Xxxx dohoda xx xxxxxx x xxxxxxx x xx. XXX-325 xxxx. 3. Xxxxxx Xxxx ji xxxxxx Xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx většinou xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu.

3. Tato Xxxxxx přestane xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx dnem, xx xxxxxxx vstoupí x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxx, nedojde-li x tomu, dva xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxxxxx-xx Evropská xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x dotyčným členským xxxxxx x prodloužení xxxx xxxxx.

4. Xxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx členský xxxx, nepodílí na xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxx týkají. Xxxxxxxxxxxxx většina xx xxxxxxxx jako xxxxxxx 72 % xxxxx Xxxx xxxxxxxxxxxxx zúčastněné xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx nejméně 65 % obyvatelstva xxxxxx xxxxx.

5. Xxxxx stát, xxxxx x Xxxx xxxxxxxxx, požádá o xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx žádost xxxxxxx xxxxx xxxxxx I-58.

XXXX II

LISTINA ZÁKLADNÍCH XXXX UNIE

PREAMBULE

Národy Xxxxxx, xxxxxxxxxxx mezi sebou xxxxx xxxxxxxx unii, xx xxxxxxxx sdílet xxxxxxx budoucnost xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxx, xxxxxx si svého xxxxxxxxxx a morálního xxxxxxxx, xx zakládá xx nedělitelných x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, svobody, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx; spočívá xx zásadách xxxxxxxxxx x právního státu. Xx xxxxxx xxx xxxxxxxx staví xxxxxxxxxxx xxx, že zavádí xxxxxxxxx Unie x xxxxxxx xxxxxxx svobody, xxxxxxxxxxx x xxxxx.

Xxxx xxxxxxxx x zachování x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxx Xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a uspořádání xxxxxx xxxxxxx moci xx xxxxxx, regionální x xxxxxx xxxxxx; xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx x udržitelného xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx, xxxxxx, xxxxx a xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.

X xxxxxx xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx těchto xxxx x xxxxxx listiny.

Při xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx Unie x xxxxxx xxxxxxxxxxxx potvrzuje xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx především x ústavních xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx členským xxxxxx, x Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx lidských xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, ze xxxxxxxxxx xxxxx přijatých Xxxx x Xxxxx Evropy x z xxxxxxxxxx Xxxxxxxx dvora Evropské xxxx x Xxxxxxxxxx xxxxx pro lidská xxxxx. Tuto xxxxxxx xxxxx v této xxxxxxxxxxx xxxxx Unie x xxxxxxxxx států xxxxxxxx x náležitým xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pod vedením xxxxxxxx Konventu, jež xxxxxxxxxxx xxxx listinu, x xxxxxxxx pod xxxxxxx prezídia Xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx x druhým, xxx xx xxxxxx x xxxxxxxx společenství x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

X xxxxxxxx xxxx xxxxxx Unie xxxxx, svobody x xxxxxx, které jsou xxxxxxxxx xxxx.

XXXXX X

XXXXXXXXXX

Xxxxxx XX-61

Xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx důstojnost xx xxxxxxxxxxxxx. Musí být xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx.

Xxxxxx II-62

Právo xx xxxxx

1. Xxxxx má xxxxx na život.

2. Xxxxx xxxxx být xxxxxxxx k xxxxxx xxxxx ani xxxxxxxx.

Článek XX-63

Xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

1. Xxxxx xx xxxxx xx to, aby xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x duševní xxxxxxxxxxxxxxx.

2. V xxxxxxxxx x xxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx jedinců,

c) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx a xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx XX-64

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxx být xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx anebo xxxxxx.

Xxxxxx II-65

Zákaz otroctví x xxxxxx xxxxx

1. Xxxxx nesmí xxx xxxxx v otroctví xxxx nevolnictví.

2. Xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo povinné xxxxx.

3. Xxxxxx s xxxxx xx xxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXX

Xxxxxx XX-66

Xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx

Xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

Článek XX-67

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xx xxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxxx.

Xxxxxx II-68

Ochrana xxxxxxxx xxxxx

1. Xxxxx má xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx údajů, xxxxx xx xxx xxxxxx.

2. Xxxx xxxxx xxxx xxx zpracovány xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx souhlasu xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx jiného xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx právo xx xxxxxxx x xxxxxx, které x xxx xxxx shromážděny, x má xxxxx xx xxxxxx opravu.

3. Xx dodržování xxxxxx xxxxxxxx dohlíží nezávislý xxxxx.

Xxxxxx XX-69

Xxxxx uzavřít xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx uzavřít xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx výkon xxxxxx xxxx.

Článek II-70

Svoboda xxxxxxx, xxxxxxx x náboženského xxxxxxx

1. Xxxxx má xxxxx na svobodu xxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx vyznání. Xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx, xxxxx i xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, vyučováním, xxxxxxxxxx xxxxx x zachováváním xxxxxx.

2. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx službu x důvodu svědomí xx uznává x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx upravují xxxxx xxxxxx xxxxx.

Xxxxxx II-71

Svoboda xxxxxxx x informací

1. Xxxxx xx právo na xxxxxxx xxxxxxx. Toto xxxxx xxxxxxxx svobodu xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x bez xxxxxx xx hranice.

2. Xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředků xxxx xxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx II-72

Svoboda xxxxxxxxxxxxx x sdružování

1. Xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx svobodu xxxxxxxxx xx x xxxxxx xx všech xxxxxxxx, xxxxxxx pokud xxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx svých xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxx.

2. Xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx Unie xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxx.

Článek XX-73

Xxxxxxx xxxxx x věd

Umělecká xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx být omezovány. Xxxxxxxxxx svoboda musí xxx xxxxxxxxxxxx.

Článek XX-74

Xxxxx na xxxxxxxx

1. Xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx.

2. Toto xxxxx xxxxxxxx možnost xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zásad x právo xxxxxx xxxxxxxxxx vzdělání x xxxxxxx xxxxx xxxx xx shodě x xxxxxx náboženským, světonázorovým x pedagogickým přesvědčením xxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

Xxxxxx XX-75

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx

1. Xxxxx xx xxxxx pracovat x xxxxxxxxx svobodně xxxxxxx nebo přijaté xxxxxxxx.

2. Každý občan Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx zaměstnání, xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

3. Xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx občanů Xxxx.

Xxxxxx XX-76

Xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx Unie x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx.

Článek XX-77

Xxxxx na xxxxxxxxxxx

1. Xxxxx xx xxxxx vlastnit xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxx, xxxxxxxx x xxx x xxxxxxxxx xxx. Xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x výjimkou xxxxxxxxx xxxxx, v xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx, a xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx majetku xxxx xxxxxx být xxxxxxxx xxxxxxx x míře xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx zájmu.

2. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx je chráněno.

Xxxxxx XX-78

Xxxxx na xxxx

Xxxxx na xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xx xxx 28. xxxxxxxx 1951 a Xxxxxxxxx ze dne 31. xxxxx 1967 xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxx x Xxxxxxx.

Článek II-79

Ochrana v xxxxxxx xxxxxxxxxxx, vyhoštění xxxx xxxxxx

1. Hromadné xxxxxxxxx je zakázáno.

2. Xxxxx xxxxx být xxxxxxxxxx, xxxxxxxx ani xxxxx do státu, x němž xx xxxxx vážné xxxxxxxxx, xx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXX

Xxxxxx XX-80

Xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxx xxxxxxx

Xxxxxx XX-81

Xxxxx diskriminace

1. Xxxxxxxx xx jakákoli xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, rase, xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx rysech, jazyku, xxxxxxxxxxx vyznání xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, majetku, xxxxxxxx, zdravotním xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. X oblasti xxxxxxxxxx Ústavy, x xxxx jsou dotčena xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx příslušnosti.

Xxxxxx XX-82

Xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x jazyková xxxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx XX-83

Xxxxxxx xxx x xxxx

Xxxxxxx xxx x xxxx musí xxx zajištěna ve xxxxx xxxxxxxxx včetně xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xx práci.

Zásada xxxxxxxx nebrání zachování xxxx přijetí opatření xxxxxxxxxxxxx zvláštní xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pohlaví.

Článek II-84

Práva dítěte

1. Xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx blaho. Mohou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx. X xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xx x xxxxx názorům xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx věk x xxxxxxxxx.

2. Xxx xxxxx xxxxxxxxxx týkajících xx xxxx, xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx být xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

3. Xxxxx xxxx má xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a přímý xxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xx bylo v xxxxxxx x xxxx xxxxx.

Článek XX-85

Xxxxx starších xxxx

Xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx to, xxx vedly xxxxxxxx x nezávislý život x podílely se xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx životě.

Xxxxxx XX-86

Xxxxxxxxx xxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxx x respektuje xxxxx osob xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx, jejichž xxxxx xx zajistit jejich xxxxxxxxxxx, sociální a xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx účast xx xxxxxx společnosti.

XXXXX XX

XXXXXXXXXX

Xxxxxx XX-87

Xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx x xx projednávání x podniku

Pracovníci xxxx xxxxxx xxxxxxxx musí xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x projednávání x xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx, xxxxx stanoví xxxxx Xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx.

Článek II-88

Právo xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx

Xxxxxxxxxx a zaměstnavatelé xx xxxxxx příslušné xxxxxxxxxx mají x xxxxxxx x právem Xxxx x vnitrostátními xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx akce xx xxxxxx svých xxxxx, xxxxxx xxxxxx.

Článek XX-89

Xxxxx xx xxxxxxx xx službám xxxxxxxxxxxxx

Xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx služby xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx II-90

Ochrana x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx xx v xxxxxxx x xxxxxx Xxxx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx právo xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx propuštěním.

Článek II-91

Slušné x xxxxxxxxxxx pracovní podmínky

1. Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

2. Xxxxx pracovník xx právo xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx přípustné xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx a týdenní xxxxxxxxx x na xxxxxxxxxx xxxxxxxx dovolenou.

Xxxxxx XX-92

Xxxxx dětské xxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx

Xxxxxx práce xx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx věk xxx přijetí xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx povinné xxxxxx xxxxxxxx, aniž xxxx dotčena xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxx mladé xxxx, x xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx musí xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jejich věku x xxx xxxxxxxx xxxx hospodářským vykořisťováním x před jakoukoli xxxxx, která xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx rozvoj xxxx narušit xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx XX-93

Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx

1. Xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

2. X xxxxx zachování xxxxxxx mezi xxxxxxxx x xxxxxxxxx životem xx každý právo xx xxxxxxx před xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx x xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx narození xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx II-94

Sociální zabezpečení x sociální xxxxx

1. Xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx nárok na xxxxxxx x dávkám xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx, jako xx xxxxxxxxx, nemoc, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx stáří, xxxxx x v případě xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právem Xxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

2. Xxxxx, kdo xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx uvnitř Xxxxxxxx unie, xx xxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx Unie a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy x xxxxxxxxxx.

3. Xx xxxxxx xxxx proti xxxxxxxxxx vyloučení x xxxxxxx Xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx právo xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Unie x xxxxxxxxxxxxxx právními xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

Článek II-95

Ochrana zdraví

Každý xx právo xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx právními xxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx všech politik x činností Unie xx xxxxxxxx vysoký xxxxxx ochrany lidského xxxxxx.

Článek XX-96

Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxx x xxxxxxx x Ústavou a x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxx x respektuje přístup xx službám obecného xxxxxxxxxxxxx zájmu tak, xxx je stanoven xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

Článek II-97

Ochrana xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx úroveň ochrany xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx začleněny xx xxxxxxx

Xxxx x xxxxxxxxx v souladu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx XX-98

Xxxxxxx spotřebitele

V xxxxxxxxxx Xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx úroveň xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

XXXXX V

OBČANSKÁ XXXXX

Xxxxxx XX-99

Xxxxx xxxxx a xxx xxxxx xx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxx xxxxx Xxxx xx právo xxxxx a xxx xxxxx ve xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, x xxxx xx xxxxxxxx, xx stejných xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

2. Xxxxxxx Evropského parlamentu xxxx voleni x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx svobodným a xxxxxx xxxxxxxxxx.

Článek XX-100

Xxxxx volit x být volen x xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx xxxxx Xxxx má xxxxx xxxxx x xxx xxxxx v xxxxxxxx volbách x xxxxxxxx xxxxx, x xxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx podmínek xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

Xxxxxx XX-101

Xxxxx na xxxxxx xxxxxx

1. Xxxxx xx právo na xx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx byly xxxxxx, xxxxxxxxxxx x jinými xxxxxxxx Unie xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx lhůtě.

2. Xxxx právo xxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxx xxxxx nepříznivě dotknout;

b) xxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zájmů důvěrnosti x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx odůvodňovat xxx xxxxxxxxxx.

3. Xxxxx xx xxxxx na xx, xxx xx Xxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx nahradila xxxxx způsobenou xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx při výkonu xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxx xx může xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx Xxxx x xxxxxx x jazyků Ústavy x musí xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx XX-102

Xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxx Unie x xxxxx fyzická osoba x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoba se xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx přístup x xxxxxxxxxx orgánů, xxxxxxxxx x xxxxxx subjektů Xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx nosič.

Xxxxxx XX-103

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx

Xxxxx xxxxx Xxxx x každá xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxx x xxxxxxxx státě xx právo obracet xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x případě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx postupu orgánů, xxxxxxxxx xxxx jiných xxxxxxxx Xxxx, x xxxxxxxx Soudního xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx jeho soudních xxxxxxxxx.

Článek II-104

Petiční právo

Každý xxxxx Xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx osoba se xxxxxx x členském xxxxx má petiční xxxxx k Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx XX-105

Xxxxx xxxxx x xxxxx

1. Xxxxx xxxxx Unie xx xxxxx volně xx xxxxxxxxx x pobývat xx xxxxx členských xxxxx.

2. Xxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxx x souladu x Xxxxxxx přiznán xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx XX-106

Xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx xxxxx Xxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx, právo xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx členským xxxxxx xx stejných xxxxxxxx xxxx státní xxxxxxxxxxx tohoto xxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXXXX

Xxxxxx II-107

Právo xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx xxxx xxxxxxxx, xx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxx prostředky xxxxxxx xxxx xxxxxx.

Xxxxx má xxxxx, xxx jeho xxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x v xxxxxxxxx xxxxx projednána xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx, předem xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx, xxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx pomoc xx xxxxxxxxxx xxxx, kdo xxxxxx dostatečné xxxxxxxxxx, xxxxx xx to xxxxxxxx x tomu, xxx xxx byl xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx spravedlnosti.

Xxxxxx XX-108

Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx

1. Každý xxxxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxxxx, dokud xxxx xxxx xxxxxx prokázána xxxxxxxx způsobem.

2. Každému xxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx.

Článek II-109

Zásady xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a trestů

1. Xxxxx nesmí xxx xxxxxxxx za jednání xxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxx, kdy xxxx xxxxxxxx, nebylo xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx práva trestným xxxxx. Xxxxxx nesmí xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxx možno uložit x době xxxxxxxx xxxxxxxxx činu. Xxxxx xxxx, co již xxx trestný xxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx tento mírnější xxxxx.

2. Tento článek xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, které x době, kdy xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxx uznávaných mezinárodním xxxxxxxxxxxxx.

3. Xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx II-110

Právo nebýt xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx

Xxxxx xxxxx být xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx řízení xx xxx, xx xxxxx xxx xxx x Xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXX USTANOVENÍ XXXXXXXXXX XXXXXX A XXXXXXX LISTINY

Článek II-111

Oblast xxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx při xxxxxxxx zásady xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x jiným subjektům Xxxx, x xxxx xxxxxxxx xxxxxx, výhradně xxxxx xxxxxxxxx právo Xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxx pravomocemi, xxx xxxxxxxxx mezí xxxxxxxxx, xxxxx xxxx Xxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx.

2. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx působnosti xxxxx Xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx či xxxx xxx Xxxx, xxx xxxxxx pravomoc x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx.

Xxxxxx II-112

Rozsah x xxxxxx xxxx x xxxxx

1. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx uznaných xxxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx mohou xxx xxxxxxx zavedena pouze xxxxx, pokud xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx odpovídají xxxxx xxxxxxxx xxxxx, které xxxxxx Xxxx, xxxx xxxxxxx ochrany xxxx x xxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxx xxxxxx touto xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx částech Xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx a v xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx.

3. Xxxxx xxxx xxxxxxx obsahuje xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx zaručeným Xxxxxxx o ochraně xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx svobod, xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx, xxxxx xxx xxxxxxxx uvedená xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxxx Unie poskytovalo xxxxx xxxxxxx.

4. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

5. Xxxxxxxxxx xxxx listiny, která xxxxxxxx zásady, xxxxx xxx prováděna xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx Xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx Unie, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx soudem xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx účely xxxxxxx x kontroly xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

6. X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a zvyklostem xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx tak, xxx xx xxxxxxxxx v xxxx xxxxxxx.

7. Xxxxx Xxxx x členských xxxxx náležitě xxxxxxxxxx x vysvětlením xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx pro xxxxxx Xxxxxxx základních xxxx.

Xxxxxx XX-113

Xxxxxx xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx být vykládáno xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx práv x xxxxxxxxxx svobod, xxxxx x xxxxxxx xxx působnosti xxxxxxxx xxxxx Xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx stranou xx Xxxx nebo xxxxxxx členské státy, xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x ochraně lidských xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx XX-114

Xxxxx zneužití xxxx

Xxxxx ustanovení xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx tak, xxxx xx dávalo xxxxxxxx xxxxx vyvíjet xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxx na xxxxxx omezení xx xxxxxx xxxxxxx, než xxxx xxxxxxx stanoví.

XXXX XXX

XXXXXXXX A XXXXXXXXX XXXX

XXXXX I

OBECNĚ XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxx XXX-115

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx politikami a xxxxxxxxx podle xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx a x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx pravomocí.

Článek III-116

Při xxxxx xxxxxxxxxx uvedených v xxxx xxxxx xxxxxxx Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx ženami x muži x xxxxxxxxx xxxxxxx mezi xxxx.

Xxxxxx XXX-117

Xxx xxxxxxxxxx x provádění politik x xxxxxxxx podle xxxx xxxxx přihlíží Xxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx přiměřené xxxxxxxx xxxxxxx, bojem proti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vzdělávání x ochrany lidského xxxxxx.

Xxxxxx III-118

Při xxxxxxxxxx x provádění politik x činností podle xxxx xxxxx xx Xxxx zaměřuje xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx základě pohlaví, xxxx xxxx etnického xxxxxx, xxxxxxxxxxxx vyznání xxxx přesvědčení, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx orientace.

Xxxxxx XXX-119

Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx vymezení x xxxxxxxxx politik x xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxx udržitelného xxxxxxx.

Xxxxxx XXX-120

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx jiných xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxx.

Xxxxxx XXX-121

Xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x technologického xxxxxxx x xxxxxxx zohledňují Xxxx x členské xxxxx xxxx požadavky xx dobré xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx bytostí, xxxxxxx xxxxxxxxxx právní a xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx členských států, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx obřadů, xxxxxxxxxx xxxxxx x regionálního xxxxxxxx.

Xxxxxx XXX-122

Xxxx xxxx xxxxxxx články I-5, XXX-166, XXX-167 x XXX-238 a x xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx x Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx hodnotu, x xx jejich xxxxxx při podpoře xxxxxxxx x územní xxxxxxxxxxx, xxxxxx Unie x členské xxxxx x rámci xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx působnosti Ústavy x xx, aby xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxx a xxxxxxxx stanoví evropský xxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx členských xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx financovat xxxx xxxxxx x xxxxxxx x Xxxxxxx.

HLAVA XX

XXXXX DISKRIMINACE X XXXXXXXXX

Xxxxxx III-123

Zákaz xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx příslušnosti xxxxx xx. I-4 xxxx. 2 lze xxxxxxx xxxxxxxxx zákonem nebo xxxxxxxx zákonem.

Xxxxxx XXX-124

1. Xxxx xxxx xxxxxxx ostatní xxxxxxxxxx Xxxxxx x x xxxxx pravomocí xxxxxxxxx Unii Xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx rámcovým zákonem Xxxx xxxxxxxx nezbytná xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx etnického původu, xxxxxxxxxxxx vyznání xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx sexuální xxxxxxxxx. Rada xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx xx odstavce 1 xxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo rámcovým xxxxxxx stanovit základní xxxxxx xxxxxxxxxxx opatření Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx uvedených x xxxxxxxx 1, x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx III-125

1. Xxxxx-xx xx x usnadnění xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx podle xx. X-10 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxx Xxxx jako xxxxxxxx x xxxxxxxxx-xx Xxxxxx xxx xxxxxxx činnost xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx rámcovým xxxxxxx.

2. Xx stejnému xxxxx jako xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1, xxxxxxxxx-xx x xxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx opatření xxxxxxxx xx cestovních xxxx, xxxxxxx totožnosti, xxxxxxxx x pobytu x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxx xxxxxxxx ochrany xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx Xxxx. Xxxx rozhoduje xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx s Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx XXX-126

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx práva každého xxxxxx Xxxx xxxxx x být xxxxx x obecních xxxxxxx x xx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx. X-10 xxxx. 2 xxxx. x) x členském xxxxx, x xxxx xx xxxxxxxx a xxxxx není xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, stanoví xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx zákon Rady. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx konzultaci x Xxxxxxxxx parlamentem. Tato xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx tam, kde xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxx a xxx xxxxx xx xxxxxxx xx Evropského xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx. XXX-330 odst. 1 x xxxxxxxx přijatá x xxxx provedení.

Xxxxxx XXX-127

Xxxxxxx státy xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x zajištění xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxx xx třetích xxxxxx xxxxx xx. X-10 xxxx. 2 xxxx. x).

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx mezinárodní jednání xxxxxxxx xxx zajištění xxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx této xxxxxxx lze stanovit xxxxxxxxx zákonem Xxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Článek XXX-128

Xxxxxx, x xxxxx xx podle xx. I-10 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxx občan Unie xxxxx xxxxxxx xx xx její xxxxxx x instituce x xxxxxxx x nich xxxxxxx, xxxx xx, xxxxx xxxx xxxxxxx x čl. IV-448 xxxx. 1. Xxxxxx x xxxxxxxxx podle xx. X-10 odst. 2 písm. d) xxxx xx, které xxxx xxxxxxx v xx. X-19 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxxxxxx x x článcích X-30, X-31 a X-32 x rovněž xxxxxxxx veřejný xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx III-129

Komise xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx X-10 xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxx x Xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx tři roky. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx Xxxx.

Xx xxxxxxx xxxx zprávy x aniž jsou xxxxxxx ostatní xxxxxxxxxx Xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo rámcovým xxxxxxx Rady xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx X-10. Rada xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Tento zákon xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x jejich ústavními xxxxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXX XXXXXXXX X ČINNOSTI

KAPITOLA X

XXXXXXX XXX

XXXXX 1

XXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXX TRHU

Článek XXX-130

1. Xxxx přijímá xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx trhu x souladu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Ústavy.

2. Xxxxxxx trh xxxxxxxx xxxxxxx bez vnitřních xxxxxx, x němž xx zajištěn xxxxx xxxxx xxxx, xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx s Xxxxxxx.

3. Xxxx xx xxxxx Komise přijímá xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx nezbytné x xxxxxxxxx vyváženého xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

4. Xxx přípravě xxxxxx směřujících x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxx Xxxxxx x xxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx stupněm xxxxxx, xxx vytváření xxxxxxxxx xxxx, a xxxx xxxxxxxxx vhodná xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxx mít tato xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx trhu xx nejméně.

Xxxxxx III-131

Členské xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx společné xxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx vnitřního trhu xxxx xxxxxxx opatřeními, xxxxx by byl xxxxxxx xxxxxxx stát xxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx vnitřních xxxxxxxx ohrožujících xxxxxxx xxxxxxx, v případě xxxxx nebo vážného xxxxxxxxxxxxx napětí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, anebo xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Článek XXX-132

Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx x případech xxxxxxxxx x článcích XXX-131 a XXX-436 x narušení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx trhu, prozkoumá Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx členským státem, xxx xx xxxx xxxxxxxx mohla xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx.

Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx XXX-360 x III-361 xxxx Komise xxxx xxxxxxxxx členský stát xxxxxxxxx věc přímo Xxxxxxxx dvoru, xxxxx xx Xxxxxx nebo xxxxxxx xxxx domnívá, xx jiný xxxxxxx xxxx zneužívá xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx XXX-131 x XXX-436. Xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

ODDÍL 2

VOLNÝ POHYB XXXX A XXXXXX

Xxxxxxxx 1

Xxxxxxxxxx

Xxxxxx III-133

1. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx pohybovat xxxxxx Xxxx.

2. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx států xx xxxxxxxx jakákoli xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx práci x xxxx xxxxxxxx podmínky.

3. X xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxx xx x xxxxxxxx nabízená pracovní xxxxx;

x) pohybovat xx xx tím účelem xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx států;

c) xxxxxxx x některém z xxxxxxxxx států xx xxxxxx výkonu zaměstnání x xxxxxxx s xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státních xxxxxxxxxxx;

x) xxxxxx xx xxxxx členského státu xx ukončení zaměstnání xx podmínek, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx přijatých Xxxxxx.

4. Xxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx xxx zaměstnání xx veřejné xxxxxx.

Xxxxxx XXX-134

Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx je xxxxxxx x článku III-133, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx zákon. Xxxxxx se xx xxxxxxxxxx s Hospodářským x sociálním výborem.

Evropský xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxx zejména

a) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti,

b) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x praxi, xxxxx x xxxxx xxx přístup xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx z xxxxx xxxxx uzavřených xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx by xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx takové xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo dohodami xxxxx uzavřenými mezi xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx členských států xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pracovního xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx by xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nabídkou x poptávkou na xxxx xxxxxxxxxx xxx x usnadňoval jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, který xx vylučoval xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx úrovně x zaměstnanosti x xxxxxxx regionech a xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx XXX-135

Xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx XXX-136

1. X xxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nezbytná x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx rámcový xxxxx, a xx xxxxxxxxxx systému, který xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx i xxxxxx na nich xxxxxxxx xxxxxxx

x) započtení xxxxx xxx získaných xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx členských států xxx účely vzniku x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx x výpočet xxxxxx xxxx;

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx s bydlištěm xx území xxxxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxxxx-xx se xxxx Xxxx, že xx xx návrh xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, může xxxxxxx, xxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx rada. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx III-396 xxxxxxxxx. Xx projednání Xxxxxxxx xxxx do xxxx xxxxxx od tohoto xxxxxxxxxxx

x) xxxxx xxxxx xxxx Xxxx, která xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx III-396, xxxx

x) požádá Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; x tom xxxxxxx xx původně xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx nepřijatý.

Xxxxxxxx 2

Svoboda xxxxxxxxx

Xxxxxx XXX-137

X xxxxx tohoto xxxxxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx usazování xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx zřizování zastoupení, xxxxxxx xxxx dceřiných xxxxxxxxxxx xxxxxxxx příslušníky xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx příslušníci xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx přístup x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu, xxxxx x xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx společností xx smyslu xx. XXX-142 xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx stanovených xxx xxxxxxx státní xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx 4 týkající xx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxx.

Článek XXX-138

1. Opatření xxx zavedení svobody xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx činnosti xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xx po xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxxx parlament, Xxxx x Komise plní xxxxx, xxxxx pro xx vyplývají x xxxxxxxx 1, xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx činnosti, x xxxxx svoboda xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx přispívá x rozvoji xxxxxx x obchodu,

b) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx se xxxxxxxxxxx x konkrétní xxxxxxx x různých oborech xxxxxxxx xxxxxx Unie,

c) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx postupy x xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx uzavřených xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx svobody xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx zůstat za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxx, xxxxx by xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx tohoto státu xxxxxxxxxx s úmyslem xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a užívat xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu, xxxxx xx není x rozporu xx xxxxxxxx stanovenými x xx. XXX-227 xxxx. 2,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx svobody xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxx, x xx xxx xxxxx xxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx území členského xxxxx, xxx x xxxxx jde o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podniku xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x xxxx xxxxxxxx k dosažení xxxxxx rovnocennosti koordinují xxxxxx, které xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx vyžadovány x xxxxxxxxx státech od xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx XXX-142 xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx III-139

Tento xxxxxxxx xx v členských xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx jsou x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx spjaty, x xxxx jen xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx zákon xxxx xxxxxxx zákon xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx III-140

1. Tento xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx právních x xxxxxxxxx předpisů, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pro xxxx xxxxxx příslušníky x xxxxxx veřejného xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx veřejného zdraví.

2. Xxxxxxxx rámcový xxxxx xxxxxxxxxx vnitrostátní xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

Xxxxxx III-141

1. Xxxxxxxx xxxxxxx zákon xxxxxxxxx xxxxxxx osob x xxxxxxxxxx výdělečným činnostem x xxxxxx výkonu. Xx za cíl

a) xxxxxxxx xxxxxxxx diplomů, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx členských xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx x samostatně xxxxxxxxxx činnostem a xxxxxx výkonu.

2. Xxxxx xxx o xxxxxxxx xxxxxxxx, ostatní xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, bude xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro výkon xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx XXX-142

Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx státu, xxx xxxx xxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx, xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx jako x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

"Xxxxxxxxxxxx" se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx občanského xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx práva x výjimkou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx XXX-143

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx státním xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxx finanční xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx. XXX-142 xxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx 3

Xxxxx xxxxx xxxxxx

Xxxxxx III-144

V xxxxx xxxxxx pododdílu xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx služeb uvnitř Xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx Xxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx může xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx státními xxxxxxxxxxx třetích xxxx x xxxxx jsou xxxxxxx uvnitř Xxxx.

Xxxxxx XXX-145

Xx xxxxxx xx xxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx pohybu osob, xxxxx x xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx zejména

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) činnosti xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxx xx dotčen xxxxxxxx 2 týkající xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx jejího xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x členském xxxxx, kde xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx vlastním xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx III-146

1. Xxxxx xxxxx služeb v xxxxxxx dopravy xx xxxxxxx xxxxxxxxx XXX xxxxxxx 7 o xxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx spojeny x xxxxxxx xxxxxxxx, xx uskuteční v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx XXX-147

1. Xxxxxxxx xxxxxxx zákon stanoví xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx typu služeb. Xxxxxx se xx xxxxxxxxxx s Xxxxxxxxxxxx x sociálním xxxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v odstavci 1 xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx týká xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx vliv na xxxxxxx náklady xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx.

Xxxxxx XXX-148

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx, než xxxx povinny na xxxxxxx xxxxxxxxxx rámcového xxxxxx přijatého podle xx. XXX-147 xxxx. 1, pokud xxx xx dovolí jejich xxxxxxx xxxxxxxxxxx situace, xxxxx x situace x xxxxxxxxxx hospodářském xxxxxxx.

Xx tím xxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx doporučení.

Článek XXX-149

Xxxxx nebudou xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx služeb, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx všechny xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx čl. XXX-144 prvního xxxxxxxxxxx, xxx rozdílu státní xxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx.

Xxxxxx III-150

Pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx články XXX-139 xx XXX-142.

ODDÍL 3

VOLNÝ XXXXX XXXXX

Xxxxxxxx 1

Xxxxx xxxx

Xxxxxx XXX-151

1. Xxxx zahrnuje xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx obchod xx zbožím x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx a xxxxx poplatků s xxxxxxxxxxx účinkem mezi xxxxxxxxx státy, xxx x přijetí společného xxxxxxx sazebníku ve xxxxxx xx xxxxxx xxxxx.

2. Odstavec 4 x pododdíl 3 x xxxxxx množstevních xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx pocházejí x xxxxxxxxx států, xxxxx i xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx xxxxx.

3. Za xxxxxxx xx xxxxxx oběhu xx x členských xxxxxxx pokládají xx xxxxxxx, které xxxxxxxxx xx třetích xxxx, x kterých xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx a xxxxxxxx x rovnocenným xxxxxxx x u kterých xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx.

4. Xxxxxxx x xxxxxxx xxx a xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxx zákaz se xxxxxxxx také na xxx fiskální povahy.

5. Xxxx na xxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx rozhodnutí, xxx stanoví xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

6. Xxx plnění xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Xxxxxx xxxxxxx

x) x nutnosti xxxxxxxxxx obchod mezi xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx,

x) z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxx, xxxxx xxxxx vývoj xxxx ke xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx zásobování Unie xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx nedošlo k xxxxxxxx podmínek hospodářské xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx;

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx států x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x rozšíření xxxxxxxx v Xxxx.

Xxxxxxxx 2

Celní spolupráce

Článek XXX-152

X mezích oblasti xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx zákon opatření x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx a mezi xxxxxxxxx xxxxx a Xxxxxx.

Xxxxxxxx 3

Zákaz xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx XXX-153

Xxxxxxxxxx omezení xxxxxx x vývozu, xxxxx x veškerá xxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx zakázána.

Xxxxxx III-154

Článek XXX-153 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx dovozu, xxxxxx xxxx xxxxxxxx odůvodněné xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx bezpečností, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx, historickou xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vlastnictví. Xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx prostředky svévolné xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx XXX-155

1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx x podmínky xxxxxx x odbytu xxxxx.

Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx stát xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx nepřímo xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx ustanovení xxxxx x xxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxx subjektům.

2. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 nebo které xx omezovalo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

3. V xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxx je spjata xxxxxx, jež má xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx rovnocenné xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

XXXXX 4

XXXXXXX A XXXXXX

Xxxxxx III-156

V xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx pohybu xxxxxxxx x plateb xxxx xxxxxxxxx xxxxx x mezi xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

Článek XXX-157

1. Xxxxxxx XXX-156 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 1993 xxxxx vnitrostátního xxxxx nebo práva Xxxx ve xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx nebo xx xxxxxxx xxxx, zahrnujícího xxxxx investice xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx či xxxxxxx xxxxxxx papírů xx xxxxxxxxxx xxxx. X xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx 31. xxxxxxxx 1999.

2. Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx x xx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx přímé xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxx, usazování, poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx papírů xx xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxx x dosažení xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx a třetími xxxxxx x xx xxxxxxxx míře, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Ústavy.

3. Xxxxxxxx xx odstavce 2 xxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx kapitálu xx xxxxxxx xxxx xx x nich představují x xxxxx Unie xxxx xxxx, stanovit xxxxx xxxxxxxxx zákonem xxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxx. Rada xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Evropským parlamentem.

Xxxxxx XXX-158

1. Xxxxxxx XXX-156 xxxx dotčeno xxxxx xxxxxxxxx států

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx rozlišují xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxx bydliště nebo xxxxx místa, kde xx jejich xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx všechna xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x oblasti xxxxxxx x obezřetnostního xxxxxxx nad xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx správní či xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx veřejným xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

2. Tímto oddílem xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx slučitelná x Xxxxxxx

3. Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx xxxxxxxxxxxx ani xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx smyslu xxxxxx XXX-156.

4. Xxxxxx-xx xxxxxx evropský xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx čl. XXX-157 xxxx. 3, může Xxxxxx nebo, nepřijme-li Xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí xx tří xxxxxx xx xxxxxxx dotčeného xxxxxxxxx xxxxx, Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x tom, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxx Xxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxx rozhoduje xxxxxxxxxxx xx žádost xxxxxxxxx xxxxx.

Článek XXX-159

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xx třetích xxxx xx výjimečných xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx poruchy xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx, může Xxxx xx návrh Xxxxxx xxxxxxxx evropské xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx se xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx třetím xxxxx, jsou-li taková xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx konzultaci x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx XXX-160

Xx-xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx III-257, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx x souvisejícím xxxxxxxxx, vymezí xxxxxxxx xxxxx rámec správních xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx kapitálu x xxxxxx, jako xx xxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx mají x xxxxx.

X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona xxxxxxxxx x prvním xxxxxxxxxxx xxxxxx Rada xx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxx x tomto xxxxxx xxxx obsahovat xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXXX 5

XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX

Xxxxxxxx 1

Pravidla xxxxxxxxxx xx xx podniky

Článek XXX-161

1. X vnitřním xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, x proto xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx sdružení xxxxxxx a jednání xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx by xxxxx xxxxxxxx obchod xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx je vyloučení, xxxxxxx nebo narušení xxxxxxxxxxx soutěže xx xxxxxxxx trhu, xxxxxxx xx, xxxxx

x) xxxxx xxxx nepřímo xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x jiné xxxxxxxx xxxxxxxx;

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, technický xxxxxx xxxx investice;

c) xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx;

x) uplatňují vůči xxxxxxxxx partnerům xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx někteří partneři xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, která xxx xxxxx, ani xxxxx obchodních zvyklostí x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

2. Dohody xxxx xxxxxxxxxx zakázané xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx od xxxxxxx.

3. Odstavec 1 xxxx může být xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx

xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx,

xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx podniků x

xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx pokroku, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podnikům xxxxxxx, xxx xxxxxx x dosažení těchto xxxx nezbytná,

b) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx x podstatné xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx XXX-162

X xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx, x proto xxxxxxxx, xxx jeden xxxx xxxx podniků xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx trhu xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, pokud to xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zejména xxxxxxxx

x) x xxxxxx xxxx nepřímém xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx cen anebo xxxxxx xxxxxxxxx obchodních xxxxxxxx;

x) x omezování xxxxxx, odbytu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxx spotřebitelů;

c) x xxxxxxxxxxx rozdílných xxxxxxxx xxxx obchodním partnerům xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, čímž jsou xxxxxxx xxxxxxxx znevýhodňováni x xxxxxxxxxxx xxxxxxx;

x) x xxxxxxxxxxx uzavření xxxxx tím, že xxxxx xxxxxx přijme xxxxx xxxxxx, která xxx xxxxx, ani xxxxx obchodních xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nesouvisejí.

Xxxxxx XXX-163

Xxxx přijme xx xxxxx Komise xxxxxxxx nařízení x xxxxxxxxx zásad xxxxxxxxx x xxxxxxxx XXX-161 x XXX-162. Xxxx xxxxxxxxx xx konzultaci x Evropským xxxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx. III-161 xxxx. 1 x x xxxxxx XXX-162 xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx;

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x čl. XXX-161 xxxx. 3 x xxxxxxxxxxxx k nutnosti xxxxxxxx účinný xxxxx xxx co největším xxxxxxxxxxxx správní xxxxxxxx;

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx článků III-161 x XXX-162 x xxxxxxxxxxxx hospodářských odvětvích;

d) xxxxxxx xxxxx Komise x Soudního xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x tomto pododstavci;

e) xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx členských xxxxx xx jedné xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přijatými xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx straně xxxxx.

Článek XXX-164

Xxxxx nenabudou xxxxxxxxx xxxxxxxx nařízení xxxxxxx xxxxx xxxxxx XXX-163, rozhodují x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x jednání xx xxxxxxxx xxxxx a x zneužívání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx orgány členských xxxxx v xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx III-161, zejména xxxxxxxx 3, x xxxxxx XXX-162.

Xxxxxx XXX-165

1. Xxxx xx xxxxxx xxxxxx XXX-164, xxx Komise xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx XXX-161 x XXX-162. Xx xxxxxx členského xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx členských xxxxx, které xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zásad. Xxxxxx-xx, xx x porušení xxxxx, navrhne prostředky xxxxxx k xxxx xxxxxxxxxx.

2. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxx, Komise xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx konstatuje xxxxxxxx zásad. Komise xxxx své xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x zmocnit xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx potřebná xxxxxxxx x nápravě, jejichž xxxxxxxx a podrobnosti Xxxxxx xxxx.

3. Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx týkající se xxxxxxxxx dohod, x xxxxx Rada xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. III-163 druhého xxxxxxxxxxx xxxx. x).

Xxxxxx XXX-166

1. Xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zvláštní nebo xxxxxxx práva, xxxx xxxxx nepřijmou xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx odporující Ústavě, xxxxxxx čl. X-4 xxxx. 2 a xxxxxxx III-161 až XXX-169.

2. Podniky pověřené xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zájmu xxxx xx, xxxxx xxxx xxxxxx fiskálního xxxxxxxx, xxxxxxxxx ustanovením Ústavy, xxxxxxx pravidlům hospodářské xxxxxxx, pokud uplatnění xxxxxx xxxxxxxxxx nebrání xxxxxx xxxx fakticky xxxxxx zvláštních xxxxx, xxxxx xxx byly xxxxxxx. Xxxxxx obchodu xxxxx xxx xxxxxx x xxxx, která xx byla x xxxxxxx se xxxxxx Xxxx.

3. Komise xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

Pododdíl 2

Xxxxxx podpory

Článek XXX-167

1. Podpory poskytované x xxxxxxxx formě xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx prostředků, které xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx hospodářskou xxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx odvětví xxxxxx, xxxx, pokud ovlivňují xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx, nestanoví-li Xxxxxx jinak.

2. S xxxxxxxx trhem xxxx xxxxxxxxxx

x) podpory xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx se xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx původu xxxxxxx,

x) xxxxxxx určené x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx poskytované hospodářství xxxxxxxx oblastí Xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx hospodářských xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxx po xxxxxx Smlouvy x Xxxxxx xxx Xxxxxx x xxxxxxxx xxxx Xxxx na návrh Xxxxxx přijmout xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx.

3. Xx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx

x) podpory, xxxxx mají napomáhat xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x mimořádně nízkou xxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxx nezaměstnaností, xxxxx x rozvoji xxxxxxx uvedených x xxxxxx III-424 s xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, hospodářskou x xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx některého xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx napravit xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx rozvoj xxxxxxxx hospodářských činností xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx podmínky xxxxxxx v takové xxxx, jež by xxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx určené na xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx kulturního xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x míře xxxxxxxxxx společnému xxxxx,

x) xxxx kategorie xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xx xxxxx Xxxxxx.

Xxxxxx XXX-168

1. Komise xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podpor xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx. Navrhuje jim xxxxxx xxxxxxxx, která xxxxxxxx postupný xxxxxx xxxx xxxxxxxxx vnitřního xxxx.

2. Xxxxxx-xx Xxxxxx xxxx, co vyzvala xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxxxx některým xxxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx není xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx XXX-167 xxxx xx xx zneužívána, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx ve xxxxx stanovené Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zruší xxxx upraví.

Nepodrobí-li xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx evropskému xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě, xxxx Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, odchylně od xxxxxx XXX-360 x XXX-361, předložit věc xxxxx Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

Xxxx xxxx xx žádost členského xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí o xxx, xx xxxxxxx, xxxxxx tento xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, má xxx xxxxxxxx od xxxxxx XXX-167 xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx III-169 považována xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, odůvodňují-li xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxx Xxxxxx xx xxxx xxxx podpory xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx odstavce, xxxx xxxxxxx žádosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxx xxxxxxx xxxxxx pozastaveno xx do xxxxxxxxx Xxxx.

Xxxxxxxxx-xx se xxxx Xxxx xx xxx xxxxxx po xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx Komise.

3. Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx informována x xxxxxxxx poskytnout xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxx vyjádření. Xx-xx xx to, xx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx na xxxxxx XXX-167 slučitelný x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx stát xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, dokud Xxxxxx x tomto xxxxxx nepřijme xxxxxxx xxxxxxxxxx.

4. Komise xxxx xxxxxxxx evropská xxxxxxxx xxxxxxxx xx kategorií xxxxxxxx podpor, x xxxxxxx Xxxx podle xxxxxx XXX-169 dala xxxxxxx xxxxxxx xx x řízení xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxx.

Článek XXX-169

Xxxx xxxx xx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxx evropská xxxxxxxx xxx použití xxxxxx XXX-167 x XXX-168, x zejména xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xx. XXX-168 xxxx. 3, xxxxx x xxxxxxx xxxxx podpor, které xxxx xxxxxx x xxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx rozhoduje xx konzultaci s Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

ODDÍL 6

XXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxx XXX-170

1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx států xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx je xx, xxxxx jsou přímo xxxx nepřímo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx členských xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx některého xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx vnitrostátních daní xxxxx xxx vnitrostátní xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx podrobeny.

3. Osvobození xx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx do jiných xxxxxxxxx států x xxxxxxxx daně z xxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx nepřímých daní, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx států xxxx přípustné xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx ustanovení na xxxxxxxx dobu xxxxxx xxxxxxxxx evropské xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xx xxxxx Komise.

Xxxxxx XXX-171

Xxxxxxxx zákon xxxx rámcový xxxxx Xxxx stanoví xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxxx daní a xxxxxx xxxxxxxxx daní, xxxxx je xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx trhu a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX 7

SPOLEČNÁ XXXXXXXXXX

Xxxxxx XXX-172

1. Xxxx-xx x Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx tento xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxx III-130. Evropský xxxxx xxxx rámcový xxxxx xxxxxxx opatření xx xxxxxxxxxx právních x xxxxxxxxx předpisů xxxxxxxxx xxxxx, jejichž xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx s Xxxxxxxxxxxx x sociálním xxxxxxx.

2. Xxxxxxxx 1 xx nevztahuje xx xxxxxxxxxx x daních, xxxxxxxxxx týkající se xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxx x zájmů xxxxxxxxxxx.

3. Xxxxxx xxxx xx xxxxx návrzích xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx životního xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vycházet x xxxxxx xxxxxx ochrany x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx poznatcích. X xxxxx xxxxx pravomocí xxxxxxx o dosažení xxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx.

4. Pokládá-li xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx za nezbytné xxxxxxxx si xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx XXX-154 xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx ochrany xxxxxxxxx xxxx pracovního xxxxxxxxx, oznámí xx Xxxxxx spolu x xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx.

5. Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 4, xxxxxxx-xx xxxxxxx stát xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx prostřednictvím evropského xxxxxx xxxx rámcového xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xx xxxxxxxx zavést xxxxxxxxxxxx předpisy xxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxx důkazy xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x důvodu xxxxxxxxxx problému xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx objeví xx xxxxxxx harmonizačních xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx spolu x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx.

6. Xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx podle odstavců 4 x 5 xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí, xxxxxx schválí xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx poté, xx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx svévolné xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx obchodu xxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxx-xx Komise x xxxx lhůtě, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 4 x 5 xx xxxxxxxxx.

Xx-xx to xxxxxxxxxxxx složitostí xxxx x xxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxx lidské xxxxxx, xxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, že se xxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x další xxxx xx xxxxx xxxxxx.

7. Xx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 6 zachovat xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx opatření, xxxxxxxxx Komise xxxxxxxxxx, xxx xx navrhnout xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

8. Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxx Xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx přezkoumá, xxx xxxxxxxxx odpovídající opatření.

9. Xxxxxxxx xx postupu xxxxx xxxxxx XXX-360 x XXX-361 může Xxxxxx xxxx kterýkoli xxxxxxx stát xxxxxxxxx xxx přímo Soudnímu xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx-xx xx, že xxxx členský xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x tomto článku.

10. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x tomto článku xxxxxxxx xx vhodných xxxxxxxxx ochrannou doložku, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx XXX-154 prozatímní xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx.

Xxxxxx XXX-173

Xxxx xx xxxxxx xxxxxx III-172, xxxxxxx evropský rámcový xxxxx Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x správních předpisů xxxxxxxxx států, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx konzultaci x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx x sociálním xxxxxxx.

Článek XXX-174

Xxxxxx-xx Xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx členských xxxxx xxxxxxxx podmínky xxxxxxxxxxx soutěže xx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx odstranit, xxxxxxxxxx dotyčné členské xxxxx.

Xxxxxx-xx tato xxxxxxxxxx xx xxxxx, stanoví xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rámcový xxxxx. Xxxxx být xxxxxxx xxxxxxxx jiná xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxx.

Xxxxxx XXX-175

1. Xxxx-xx xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxx právního x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx vyvolat xxxxxxxx xx smyslu xxxxxx XXX-174, zahájí xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x Xxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx doporučí xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxxx stát, který xxxxx přijmout nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx předpisy, xxxxxxxx doporučení Xxxxxx, xxxxx xx mu xxxxxx, xxxxx od xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx XXX-174 změnily xxx vnitrostátní xxxxxxxx xx xxxxxx odstranění xxxxxx narušení. Jestliže xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx doporučení Xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx XXX-174 xx xxxxxxxxx.

Xxxxxx XXX-176

X xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx trhu stanoví xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x vytvoření evropských xxxx duševního xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx jednotnou xxxxxxx práv xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v Xxxx, x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxx.

Xxxxxxxx xxxxx Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx parlamentem.

XXXXXXXX II

HOSPODÁŘSKÁ X XXXXXX POLITIKA

Článek XXX-177

Xxx xxxxx xxxxxx I-3 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx úzké xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxx a xx xxxxxxxx společných xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x volnou xxxxxxx.

Xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx činnosti za xxxxxxxx a x xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxxx měnu euro, xxxxx i vymezení x provádění jednotné xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x, xxxx je xxxxxx xxxxx cíl, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxx x xxxxxxx xx zásadou xxxxxxxxxx xxxxxxx hospodářství x volnou soutěží.

Tyto xxxxxxxx členských xxxxx x Unie xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx hlavních xxxxx: xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

ODDÍL 1

HOSPODÁŘSKÁ XXXXXXXX

Xxxxxx XXX-178

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, aby x xxxxx hlavních směrů xxxxxxxxx x čl. XXX-179 xxxx. 2 xxxxxxxxxx x dosahování xxxx Unie xx xxxxxx xxxxxx X-3. Xxxxxxx xxxxx x Xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx zásadami xxxxxxxxxxx x článku XXX-177 x xx xxxxx xx zásadou xxxxxxxxxx tržního xxxxxxxxxxxx x volnou xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx umísťování zdrojů.

Článek XXX-179

1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx politiky xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx x xxxxx

Xxxx v xxxxxxx s xxxxxxx XXX-178.

2. Rada xx xxxxxxxxxx Komise xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x Xxxx x podá x xxx xxxxxx Evropské xxxx.

Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx zprávy Xxxx xxxxxxxx závěry x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x Xxxx. Xx xxxxxxx xxxxxx závěrů xxxxxx Xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx budou xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. X xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropský xxxxxxxxx.

3. X zajištění xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a trvalé xxxxxxxxxxx hospodářské výkonnosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxx xx xxxxxxx xxxxx předkládaných Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x v Unii, xxxxx i soulad xxxxxxxxxxxxx politik x xxxxxxxx xxxxx uvedenými x xxxxxxxx 2, x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxx účely xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx členské xxxxx Xxxxxx informace x xxxxxxxxxx opatřeních x xxxxxxx své hospodářské xxxxxxxx, xxxxx i xxxxx informace, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

4. Xxxxxx-xx se na xxxxxxx postupu uvedeného x xxxxxxxx 3, xx xxxxxxxxxxx politiky xxxxxxxxx xxxxx nejsou x souladu x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx že xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx unie, může xx Komise xx xxxxxxx xxxxxxx stát xxxxxxx s xxxxxxxxx. Xxxx může xx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Rada xxxx na xxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

X xxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx stát.

Kvalifikovaná xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx nejméně 55 % xxxxxxxxx členů Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 65 % xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx nejméně tolik xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx nejméně 35 % obyvatelstva xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxx člen, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx považuje xx xxxxxxxxx.

5. Xxxxxxxx Rady x Xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu zprávu x výsledcích xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Předseda Rady xxxx xxx vyzván, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx výborem Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx Rada xxx xxxxxxxxxx zveřejnila.

6. Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pravidla xxx postup při xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x 4.

Xxxxxx III-180

1. Xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v Xxxxxx, xxxx Rada xx návrh Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí, xxxxx stanoví opatření xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx když xxxxxxxx xxxxxxx obtíže v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx státu x důvodu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx mimořádných xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx nebo xx-xx z xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, může Xxxx xx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxx evropské xxxxxxxxxx, jímž xxxxxxxxx xxxxxxxxx státu za xxxxxxxx podmínek xxxxxxxx xxxxxxxx pomoc Unie. Xxxxxxxx Xxxx x xxxxxxxxxx informuje Xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx XXX-181

1. Xxxxxxxx xxxxxxxxx bance nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (dále xxx "xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx") xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx přečerpání xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx typ úvěru xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx subjektům Unie, xxxxxxxxx vládám, regionálním xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx veřejnoprávním xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx přímý xxxxx xxxxxx dluhových nástrojů Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx národními xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx na xxxxxxx instituce xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxx centrální xxxxx x xxxxxxxxxxx x poskytováním xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bankami xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx soukromým xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx XXX-182

Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx obezřetnostním xxxxxxxx x která xxxxxxxx xxxxxxx, institucím či xxxxx subjektům Xxxx, xxxxxxxxx vládám, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx jiným veřejným xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx členských států xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx institucím.

Xxxxxx XXX-183

1. Unie xxxxxxxxxx xx závazky xxx xxxxxxxxx závazky xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx místních xxxxxx xxxx jiných xxxxxxxxx xxxxxx, jiných xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, aniž xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx určitého xxxxxx. Xxxxxxx xxxx neodpovídá xx xxxxxxx ani xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx veřejnoprávních xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx záměru.

2. Rada xxxx xx návrh Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx zákazů xxxxxxxxx v xxxxxxxx XXX-181, III-182 x x xxxxx článku. Xxxxxxxxx po xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx XXX-184

1. Členské xxxxx se vyvarují xxxxxxxxxx xxxxxxx veřejných xxxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x výši xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx zejména xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx základě těchto xxxx xxxxxxxx:

x) xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx schodku xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nepřekračuje xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx

x) poměr podstatně x xxxxxxxxxxx klesal x dosáhl xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo

ii) xxxxxxxxxx doporučované xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x doporučované xxxxxxx;

x) xxx poměr xxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, ledaže xx poměr xxxxxxxxxx xxxxxxx a blíží xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx nadměrném xxxxxxx.

3. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxx požadavky xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx Xxxxxx přihlédne x tomu, xxx xxxxxxx veřejných xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, jakož x xx všem xxxxxx xxxxxxxxxxxx faktorům xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx situace xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx zprávu, xx-xx x xxxx plnění xxxxxxxx xxxx názoru, xx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx nadměrného schodku.

4. Xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx zřízený xxxxx xxxxxx XXX-192 vydá xxxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxx.

5. Xxxxxx-xx Xxxxxx, xx x členském xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx stanovisko xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxx Radu.

6. Rada xx xxxxx Xxxxxx x po zvážení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx dotyčný xxxxxxx xxxx učiní, xxxxxxxx xx celkovém xxxxxxxxxx, xxx existuje nadměrný xxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxx Rada xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx státu, xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxx 8 xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

X xxxxx tohoto xxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxx xxxxx Rady xxxxxxxxxxxxx dotyčný členský xxxx.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx nejméně 55 % xxxxxxxxx xxxxx Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx státy, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 65 % obyvatelstva xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx států.

Blokační menšinu xxxx xxxxxx nejméně xxxxx xxxxxx ostatních xxxxx Xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 35 % xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx členských xxxxx, x xxxxx xxxxx xxxx, xxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx považuje xx xxxxxxxxx.

7. Xxxx xx xxxxxxxxxx Komise xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x doporučení uvedená x odstavcích 8 xx 11.

Xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx člena Rady xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx členský xxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx jako xxxxxxx 55 % xxxxxxxxx xxxxx Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 65 % xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx tolik těchto xxxxxxxxx xxxxx Xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 35 % xxxxxxxxxxxx zúčastněných xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxx xxxx, jinak xx xxxxxxxxxxxxx většina xxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

8. Xxxxxx-xx Xxxx evropské xxxxxxxxxx x tom, xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx svá doporučení xxxxxxxxx.

9. Nenásleduje-li xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx Rady, xxxx Xxxx xxxxxxxx evropské xxxxxxxxxx, kterým xxxxx xxxxxxx xxxx, xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, která Xxxx považuje xx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx.

X xxxxxxx případě xxxx Xxxx xxxxx xxxxxxx členský xxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx předkládal xxxxxx xx xxxxxx posouzení xxxx xxxxx x xxxxxxx.

10. Xxxxx se xxxxxxx xxxx nepodřídí xxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 9, xxxx

Xxxx rozhodnout, xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x) požádá xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxx vydáním xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dodatečné xxxxxxxxx, které Rada xxxx;

x) xxxxx Evropskou xxxxxxxxxx banku, aby xxxxxxxxxxxx svou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxx;

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx x Unie xxxxxx xxxxxxxxx vklad x xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx názoru Xxxx xxxxxxxx schodek xxxxxxxx;

x) xxxxx pokuty x přiměřené výši.

Předseda Xxxx informuje Evropský xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

11. Rada xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx opatření xxxxxxx x xxxxxxxxxx 6, 8, 9 x 10, xxxxx usoudí, xx je nadměrný xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx Rada xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx xxxx zrušeno xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 8, veřejné xxxxxxxxxx, že nadměrný xxxxxxx v dotyčném xxxxxxxx státě již xxxxxxxxxx.

12. Právo xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx XXX-360 a III-361 xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx 1až 6, 8 x 9.

13. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx jsou xxxxxxxxx v Xxxxxxxxx x xxxxxxx při xxxxxxxxx schodku.

Evropský xxxxx Xxxx stanoví vhodná xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx s Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Evropskou xxxxxxxxx xxxxxx.

X výhradou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx přijme Rada xx xxxxx Komise xxxxxxxx nařízení xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx stanoví xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx protokolu. Xxxxxxxxx xx konzultaci s Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

XXXXX 2

MĚNOVÁ POLITIKA

Článek XXX-185

1. Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx stabilitu. Aniž xx xxxxxx xxxxx xxx, podporuje Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx bank xxxxxx hospodářské politiky x Xxxx se xxxxxxx přispět x xxxxxxxx jejích xxxx, xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx I-3. Xxxxxxxx systém xxxxxxxxxxx xxxx jedná xx xxxxx se zásadami xxxxxxxxxxx x xxxxxx XXX-177 x v xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx:

x) xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx,

x) xxxxxxx devizové xxxxxxx x xxxxxxx x článkem XXX-326,

x) xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx států,

d) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx platebních xxxxxxx.

3. Ustanovení odst. 2 písm. x) xx xxxxxxxxxx na xxxxxx a správu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

4. Xxxxxxxx centrální banka xx xxxxxxxxxxxx

x) xx xxxx xxxxxxx xxxx Xxxx v xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx všem xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx své xxxxxxxxxx, avšak x xxxxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. XXX-187 odst. 4.

Evropská xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx

Xxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

5. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x oblasti obezřetnostního xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

6. Xxxxxxxx xxxxx Rady xxxx xxxxxx Evropské centrální xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx politik, xxxxx se xxxxxxxx x obezřetnostnímu dohledu xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx pojišťovacích xxxxxxx. Rada xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx parlamentem x Xxxxxxxxx centrální xxxxxx.

Článek XXX-186

1. Evropská xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx povolovat xxxxxxxx eurobankovek x Xxxx. Tyto xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx banky. Xxxxxxxx vydávané Evropskou xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx centrálními xxxxxxx xxxx xxxxxxxx bankovkami, xxxxx mají x Xxxx status zákonného xxxxxxxx.

2. Xxxxxxx státy xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jejich xxxxx xxxx vyžaduje schválení Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxx xxxx xx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxx x rozsahu xxxxxxxxx x xxxxxxxx jejich xxxxxxxxx oběhu v Xxxx. Xxxx rozhoduje xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx bankou.

Xxxxxx XXX-187

1. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx Xxxx guvernérů x Xxxxxxx rada.

2. Statut Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx je xxxxxxxx x Xxxxxxxxx x xxxxxxx Evropského xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

3. Xxxxxxxxxx čl. 5 xxxx. 1, 2 x 3, xxxxxx 17 x 18, xx. 19 odst. 1, xxxxxx 22, 23, 24 a 26, xx. 32 xxxx. 2, 3, 4 a 6, xx. 33 xxxx. 1 písm. a) x xxxxxx 36 xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx změnit xxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxx na xxxxx Xxxxxx x xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x po xxxxxxxxxx x Xxxxxx.

4. Xxxx xxxxxx evropská xxxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 4, xx. 5 xxxx. 4, xx. 19 odst. 2, xxxxxx 20, čl. 28 odst. 1, xx. 29 odst. 2, xx. 30 xxxx. 4 x xx. 34 odst. 3 statutu Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Rozhoduje po xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x) xxx na xxxxx Xxxxxx x xx konzultaci x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx bankou,

b) xxxx na xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx x Xxxxxx.

Xxxxxx XXX-188

Xxx výkonu xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x povinností xxxxxxxxx xxx Xxxxxxx x statutem Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x Evropské xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx banka, žádná xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx člen xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ani přijímat xxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxx xx jiných xxxxxxxx Xxxx, xx xxxxx xxxxx členského xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx Xxxx x vlády xxxxxxxxx xxxxx xx zavazují xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bank při xxxxxx xxxxxx úkolů.

Xxxxxx XXX-189

Xxxxx členský xxxx xxxxxxx, aby xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, byly xxxxxxxxxx x Ústavou x xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx centrálních xxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx XXX-190

1. X xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxx xxxx, x souladu x Xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky, Xxxxxxxx centrální xxxxx xxxxxxx

x) evropská xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx úkolů xxxxxxxxxx x xx. 3 xxxx. 1 xxxx. x), xx. 19 odst. 1, xxxxxx 22 nebo xx. 25 xxxx. 2 xxxxxxx Evropského xxxxxxx centrálních xxxx x Evropské centrální xxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nařízeními x xxxxxxxxxxxx, jež xxxx xxxxxxx v xx. XXX-187 xxxx. 4,

b) xxxxxxxx rozhodnutí nezbytná xxx plnění úkolů xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx x statutem Xxxxxxxxxx xxxxxxx centrálních xxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) doporučení a xxxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx centrální xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x zveřejnění svých xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, doporučení x xxxxxxxxxx.

3. Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. III-187 odst. 4 evropská nařízení, xxxxxxx stanoví meze x xxxxxxxx, xx xxxxx xx Evropská xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podnikům xxxxxx xx xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx vyplývajících x xxxxxx evropských xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

Xxxxxx III-191

Aniž xxxx xxxxxxx pravomoci Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, stanoví xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx jednotné xxxx. Xxxxxx se xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx centrální xxxxxx.

XXXXX 3

INSTITUCIONÁLNÍ USTANOVENÍ

Článek XXX-192

1. Na podporu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx trhu se xxxxxxx Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxx xx xxxx úkoly:

a) xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxx xx Xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx těmto xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x finanční xxxxxxx xxxxxxxxx států x Xxxx x xxxxxxxxxx x xx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx vztazích xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx zprávy Radě x Komisi,

c) xxxx xx xxxxxx xxxxxx XXX-344, přispívat x xxxxxxxx xxxxx Rady xxxxxxxxx x xxxxxx XXX-159, xx. III-179 xxxx. 2, 3, 4 a 6, xxxxxxxx XXX-180, XXX-183, XXX-184, xx. III-185 xxxx. 6, xx. XXX-186 odst. 2, xx. XXX-187 xxxx. 3 a 4, xxxxxxxx XXX-191, III-196, xx. XXX-198 odst. 2 x 3, xxxxxx III-201, xx. XXX-202 odst. 2 x 3 x xxxxxxxx XXX-322 x XXX-326, a xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx svěřené xx Radou,

d) posuzovat xxxxxxx jednou xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx kapitálu x xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxx x z xxxx Xxxx; posuzování xx týká xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx pohyb xxxxxxxx x xxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxxx Komisi x Xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxx xxxx, Xxxxxx x Xxxxxxxx centrální xxxxx jmenují xxxxxxx xx dvou xxxxxxx xxxxxx.

3. Rada xxxxxx xx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx podrobná xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x tímto xxxxxxx. Xxxxxxxx Rady informuje x takovém xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx.

4. Xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx XXX-197, xxxxxxx xxxxx nad xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx x xxxxxxxx situaci x všeobecný xxxxxxxx xxxx těchto členských xxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx Radě x Xxxxxx.

Xxxxxx III-193

V záležitostech xxxxxxxxxx x xx. XXX-179 xxxx. 4, xxxxxx XXX-184 s xxxxxxxx xxxxxxxx 13, xxxxxxxx XXX-191, XXX-196, xx. XXX-198 odst. 3 x xxxxxx XXX-326 může Xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxx, aby xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx závěry Radě.

ODDÍL 4

XXXXXXXXXX TÝKAJÍCÍ XX XXXXXXXXX XXXXX, XXXXXXX MĚNOU XX XXXX

Xxxxxx XXX-194

1. X xxxxxxxxx řádného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxx a v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Ústavy xxxxxx Xxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx XXX-179 x XXX-184, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. XXX-184 xxxx. 13, xxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxx, x

x) posílení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxx ní;

b) vypracování xxxxx hospodářské xxxxxxxx xxx tyto xxxxx, xxxxxxx se dbá xx xx, aby xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx přijímanými pro xxxxx Unii x xxx nad xxxx xxxxxxxx dohled.

2. Xx xxxxxxxxx x opatřeních xxxxx odstavce 1 xx podílejí pouze xxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx je xxxx.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx 55 % xxxxxx členů Xxxx xxxxxxxxxxxxx členské xxxxx, které xxxxxxxxxxx xxxxxxx 65 % xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx členských xxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx musí xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx Xxxx, xxxxx xxxx zastupuje xxxxxxx 35 % xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x ještě xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxx.

Článek III-195

Pravidla zasedání xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxx, xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx XXX-196

1. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Rada xx návrh Komise xxxxxxxx rozhodnutí, které xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x otázkám, jež xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx unii x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx institucí x xxxxxxxxxx. Rada xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx s Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxx xxxx na xxxxx Xxxxxx přijmout xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx institucí x xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx s Xxxxxxxxx centrální xxxxxx.

3. X xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx xxxxx xxxxxxx Rady xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, jejichž xxxxx xx xxxx.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx 55 % těchto členů Xxxx zastupujících členské xxxxx, xxxxx představují xxxxxxx 65 % xxxxxxxxxxxx zúčastněných xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx Rady, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 35 % xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxx člen, jinak xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxx.

ODDÍL 5

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxx XXX-197

1. Členské státy, x xxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxx, xx splňují xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx jako "xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx se vztahuje xxxxxxx".

2. Xx členské xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx:

x) xxxxxxx xxxx částí xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx obecně xxxxxx xxxxxxxx (xx. XXX-179 xxxx. 2);

x) xxxxxxxxxx opatření x xxxxxxx xxxxxxxxxx schodků (xx. XXX-184 odst. 9 x 10);

x) xxxx x xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (čl. XXX-185 xxxx. 1, 2, 3 x 5);

d) xxxxxxxx xxxx (xxxxxx XXX-186);

x) xxxx Evropské xxxxxxxxx banky (xxxxxx XXX-190);

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx eura (xxxxxx XXX-191);

x) xxxxxx xxxxxx x další xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx XXX-326);

x) jmenování xxxxx Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky (xx. III-382 xxxx. 2);

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx hospodářskou a xxxxxxx unii x xxxxx xxxxxxxxxxx mezinárodních xxxxxxxxxx institucí x xxxxxxxxxx (xx. XXX-196 xxxx. 1);

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx institucí x xxxxxxxxxx (xx. XXX-196 xxxx. 2).

X xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x) až x) se xxxx xxxxxx "xxxxxxx xxxxx" xxxxxx členské xxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxx.

3. Xxxxx kapitoly XX xxxxxxx Evropského xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx členské xxxxx, xx které xx vztahuje výjimka, x xxxxxx národní xxxxxxxxx banky vyňaty x práv a xxxxxxxxxx v xxxxx Xxxxxxxxxx systému centrálních xxxx.

4. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx státy, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx 2 a x těchto xxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx členských xxxxxx, jejichž xxxxx xx euro, x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx dohledu, xxxxxx programů xxxxxxxxx x xxxxxxxx (xx. XXX-179 odst. 4);

b) xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx u xxxxxxxxx států, xxxxxxx xxxxx xx xxxx (xx. XXX-184 odst. 6, 7, 8 x 11).

Xxxxxxxxxxxxx většina xx xxxxxxxx jako xxxxxxx 55 % xxxxxxxxx členů Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx představují xxxxxxx 65 % xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx států.

Blokační xxxxxxx musí xxxxxx xxxxxxx xxxxx těchto xxxxxxxxx členů Rady, xxxxx jich xxxxxxxxx xxxxxxx 35 % xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, a xxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx většina xxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxxx XXX-198

1. Alespoň xxxxxx xx xxx xxxx, nebo xx xxxxxx členského státu, xx který xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx Xxxxxx a Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx státy, xx které xx xxxxxxxx výjimka, při xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx slučitelnost xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bank x xxxxxx XXX-188 x XXX-189 a xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx bank a Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxx posoudí, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx základě xxxx, jak jednotlivé xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx kritéria:

a) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxx xx blíží míře xxxxxxx nejvýše xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx v oblasti xxxxxx stability xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx veřejných xxxxxxx xxxxxx xx stavu xxxxxxxxx rozpočtů xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx schodek xx xxxxxx xx. XXX-184 xxxx. 6;

x) dodržování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx mechanismem směnných xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx systému xx dobu xxxxxxx xxxx xxx, aniž xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx; x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx členským xxxxxx, xx který xx xxxxxxxx xxxxxxx, a xxxx účasti x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx měnového systému, xxxxx xx xxxxxx x úrovních xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx, po xxx xxxx být xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x výsledkům xxxxxxxxx xxxx, situaci x vývoji běžného xxxx platební bilance x xxxxxxxxx vývoje xxxxxxx xx jednotku xxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

2. Xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx v Xxxxxxxx xxxx přijme Xxxx xx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí o xxx, které xxxxxxx xxxxx, xx které xx vztahuje xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx podmínky xx xxxxxxx kritérií xxxxxxxxxxx v odstavci 1, a pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx kvalifikované xxxxxxx xxxxx xxxxx zastupujících xxxxxxx xxxxx, jejichž xxxxx xx xxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx měsíců xxxx, co Rada xxxxxx xxxxx Xxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx nejméně 55 % těchto xxxxx Rady xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 65 % xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx Rady, xxxxx xxxx zastupuje xxxxxxx 35 % obyvatelstva xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x ještě jeden xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx považuje xx xxxxxxxxx.

3. Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx Xxxx xx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxx nařízení xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx stanoví směnný xxxx, podle nějž xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx opatření xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x dotyčném xxxxxxxx státě. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx usnesením xxxxx zastupujících xxxxxxx xxxxx, jejichž xxxxx xx xxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx státu xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx centrální xxxxxx.

Xxxxxx XXX-199

1. Po xxxx xxxxxxxxx členských xxxxx, na které xx xxxxxxxx xxxxxxx, x aniž je xxxxxx xx. III-187 xxxx. 1, zřizuje xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxx Evropské xxxxxxxxx xxxxx uvedená x xxxxxx 45 statutu Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

2. Xx xxxx xxxxxxxxx členských xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx výjimka, Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx k xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx spolupráci xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx členských států x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx;

x) dohlíží xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx;

x) xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx národních xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx;

x) xxxxxxxx xxxxxx úkoly Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx Evropský xxxxxx xxxxxxxx.

Článek XXX-200

Xxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx výjimka, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx. Přitom xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx mechanismu xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx XXX-201

1. Xxxxxxxx-xx xxxx hrozí-li xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx vztahuje xxxxxxx, obtíže s xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxx, xxxxxx xx k dispozici, x xxxxx-xx xxxx xxxxxx zejména ohrozit xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx uskutečňování společné xxxxxxxx politiky, prozkoumá Xxxxxx okamžitě xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, která xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx x dispozici, x souladu x Xxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx státu xxxxxxxxxx.

Xxxxx-xx xx xxxxxxxx přijatá xxxxxxxx xxxxxx, na xxxxx se vztahuje xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx nastaly xxxx xxxxx nastat, Xxxxxx xx xxxxxxxxxx s Xxxxxxxxxxxx a finančním xxxxxxx doporučí Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx pravidelně xxxxxxxxx Xxxx o xxxxxxx x xxxxx xxxxxx.

2. Rada přijímá xxxxxxxx nařízení xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pomoc x xxxxxxx její xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx může xxx zejména xxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx organizacím nebo x xxxxxx rámci, xx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx které se xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx,

x) xxxxxxxx potřebných x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx stát, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vůči xxxxxx zemím,

c) poskytnutí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx státy; x xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxxxxxx-xx Xxxx xxxxxxxxx pomoc xxxxxxxxxxx Komisí xxxx xxxx-xx xxxxxxxxxx vzájemná xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, zmocní Xxxxxx členský xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx výjimka a xxxxx xx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx Komise xxxxxxx.

Xxxx může xxxxxx xxxxxxxx odvolat x xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx těchto xxxxxxxx.

Xxxxxx III-202

1. Xxxxx-xx x xxxxx krizi x xxxxxxxx xxxxxxx x není-li okamžitě xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx. XXX-201 xxxx. 2, může xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx vztahuje xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ochranná xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx vnitřního xxxx xxxxxxx xxxxx x xx nejmenší míře x nesmějí překročit xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx obtíží.

2. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx budou x xxxxxxxxxx opatřeních xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx nejpozději při xxxxxx vstupu x xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx Xxxx xxxxxxxxx poskytnutí xxxxxxxx pomoci xxxxx xxxxxx III-201.

3. Xxxx xxxx na xxxxxxxxxx Xxxxxx x xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx dotyčný xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx ochranná xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1.

KAPITOLA XXX

XXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXX

XXXXX 1

XXXXXXXXXXXX

Xxxxxx XXX-203

Xxxx x členské xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx rozvoji xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x zejména na xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx reagovat xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx I-3.

Článek III-204

1. Členské xxxxx přispívají xxxx xxxxxxxxx zaměstnanosti slučitelnou x hlavními xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. XXX-179 odst. 2 x xxxxxxxx cílů xxxxxxxxx v xxxxxx XXX-203.

2. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx společného xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx činnosti xxxxx xxxxxx XXX-206 x Xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx odpovědnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Článek III-205

1. Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx úrovně xxxxxxxxxxxxx xxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx opatření. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx členských xxxxx.

2. Cíl xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zaměstnanosti xx brán v xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx Unie.

Xxxxxx III-206

1. Xx xxxxxxx xxxxxxxx výroční xxxxxx Rady a Xxxxxx xxxxxxxxxxx Evropská xxxx xxxxxx rokem xxxx xxxxxxxxxxxxx x Xxxx x xxxxxxx x tomu xxxxxx.

2. Xx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Rada xx xxxxx Xxxxxx hlavní xxxxxx, xxxxx berou xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx po xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx parlamentem, Xxxxxxx regionů, Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x Výborem xxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxx hlavní zásady xxxx být slučitelné x xxxxxxxx směry xxxxxxxxx podle čl. XXX-179 odst. 2.

3. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxx x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx opatřeních, xxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 2.

4. Xx xxxxxxx zpráv xxxxxxxxx v xxxxxxxx 3 x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxx provádění xxxxxxxx zaměstnanosti členských xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx členským xxxxxx.

5. Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx a Xxxxxx Xxxxxxxx radě xxxxxxxxx xxxxxxx zprávu x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x Xxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx III-207

Evropský xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx stanovit pobídková xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx státy x k xxxxxxx xxxxxx činnosti v xxxxxxx zaměstnanosti xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xx cíl rozvíjet xxxxxx informací x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, poskytovat xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx i xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx pilotních xxxxxxxx. Přijme se xx xxxxxxxxxx s Xxxxxxx xxxxxxx x x Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx zákon xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů členských xxxxx.

Článek XXX-208

Xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x zřízení Xxxxxx xxx zaměstnanost x poradní xxxxxx x podpoře koordinace xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Rozhoduje xx konzultaci x Xxxxxxxxx parlamentem.

Výbor xx xxxx úkoly:

a) xxxxxxxx xxxxx stavu xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zaměstnanosti Xxxx x xxxxxxxxx xxxxx,

x) aniž xx xxxxxx xxxxxx III-344, xxxxxxx xx xxxxxx Xxxx nebo Xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx Rady podle xxxxxx XXX-206.

Xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxx xxxx x Xxxxxx jmenují xx xxxx členech xxxxxx.

XXXXX 2

SOCIÁLNÍ XXXXXXXX

Xxxxxx XXX-209

Xxxx x členské xxxxx, xxxxxx si xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práv, xxx jsou stanovena x Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxx dne 18. xxxxx 1961 x x Chartě Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práv xxxxxxxxxx x xxxx 1989, xxxx za xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx životních x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxx možno xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx udržet xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx ochranu, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx trvale xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxx vyloučení.

Za xxx xxxxxx Unie a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x přihlédnutím k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x oblasti xxxxxxxxx vztahů, x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxx. Xxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx fungování xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx také xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx x xxxxxxxxxx právních x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx států.

Xxxxxx III-210

1. Za xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx XXX-209 Xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx činnost xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx:

x) zlepšování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, aby xxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx pracovníků;

b) pracovní xxxxxxxx;

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx;

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx;

x) informování xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx;

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx obrana xxxxx xxxxxxxxxx a zaměstnavatelů xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx odstavce 6;

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zemí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxx;

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx, aniž xx xxxxxx článek XXX-283;

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx na trhu xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx na pracovišti;

j) xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x) modernizace systémů xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x).

2. Xxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx zákon xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx členskými xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx mají xx xxx zlepšování xxxxxxxx, xxxxxx výměny xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zkušeností, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x vyhodnocování zkušeností, x xxxxxxxxxx harmonizace xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxx xxxxx;

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx. 1 xxxx. a) xx i) xxxxxxxx xxxxxxx zákon xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxx postupně s xxxxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a technickým xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Tento rámcový xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, finančních x právních omezení xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx malých a xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xx xxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxx po xxxxxxxxxx s Výborem xxxxxxx a x Xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx.

3. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2 xxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx. 1 xxxx. x), x) x) x x) xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Evropským parlamentem, Xxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx xxxx na xxxxx Komise přijmout xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx řádného legislativního xxxxxxx na xxxx. 1 xxxx. x), x), x) a x). Rozhoduje xxxxxxxxxxx xx konzultaci s Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

4. Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3, xxxx případně xxxxxxxxxx evropských nařízení xxxx rozhodnutí přijatých x xxxxxxx s xxxxxxx XXX-212.

X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx stát xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx dni, x xxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx musí xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx partneři xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x dotyčný xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx mohl kdykoli xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx rámcovým xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx dosaženo.

5. Xxxxxxxx zákony a xxxxxxx xxxxxx přijaté xxxxx tohoto xxxxxx

x) xx nedotýkají xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx sociálního zabezpečení x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx finanční rovnováhu xxxxxx xxxxxxx;

x) nebrání xxxxxxx členskému státu, xxx xxxxxxxxxx či xxxxxxx přísnější ochranná xxxxxxxx, která jsou xxxxxxxxxx s Xxxxxxx.

6. Xxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx práci, xx xxxxx xxxxxxxxx se, xx xxxxx na xxxxxx ani xx xxxxx na xxxxxx.

Článek XXX-211

1. Komise xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx partnery xx xxxxxx Unie x xxxxxxx xxxxxxx účelná xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

2. Pro xxxxx odstavce 1 Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x oblasti xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx možného xxxxxxxx xxxx Xxxx.

3. Xxxxxxxx-xx Xxxxxx po xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx Xxxx za xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx návrhu. Xxxxxxxx xxxxxxxx předají Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, případně xxxxxxxxxx.

4. Xxx konzultaci xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 mohou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx o svém xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx. XXX-212 xxxx. 1. Xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x Komise xxxx xxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx XXX-212

1. Pokud xx to xxxxxxxx xxxxxxxx přejí, xxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx Xxxx xxxx xx smluvním xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

2. Dohody xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxx xx xxxxxxxxx buď xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x zvyklostí sociálních xxxxxxxx x členských xxxxx, xxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx III-210 xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx evropským xxxxxxxxx xxxx rozhodnutím xxxxxxxx Xxxxx xx xxxxx Xxxxxx. Evropský xxxxxxxxx xx x xxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx-xx dotyčná xxxxxx jedno xxxx xxxx ustanovení xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxx je xxxxx xx. XXX-210 odst. 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx Rada xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx III-213

Za xxxxxx xxxxxxxx cílů stanovených x článku III-209 x xxxx xxxx xxxxxxx jiná xxxxxxxxxx Xxxxxx, xxxxxxxxx Komise xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx a usnadňuje xxxxxxxxxx xxxxxx činnosti xx všech oblastech xxxxxxxx xxxxxxxx spadajících xx xxxxxx oddílu, xxxxxxx v xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx;

x) xxxxxxxxxx xxxxx x pracovních podmínek;

c) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx z xxxxxxxx;

x) xxxxxxx zdraví při xxxxx;

x) xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxx vyjednávání mezi xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

Xx xxx xxxxxx Komise x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, a x problémech, které xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a zejména xxxxxx podněty xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x ukazatele, pořádat xxxxxx osvědčených xxxxxxxxxx x připravit nezbytné xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxx xxxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx konzultuje Xxxxxx Xxxxxxxxxxx x sociální xxxxx.

Článek XXX-214

1. Xxxxx xxxxxxx xxxx zajistí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

2. "Xxxxxxx" ve xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx základní xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, v xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx

x) xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx úkolové xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx;

x) xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx stejná xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

3. Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx zákon xxxxxxx opatření x xxxxxxxxx zásady xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a rovného xxxxxxxxx pro ženy x xxxx v xxxxxxxx práce x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx se xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx.

4. X ohledem xx xxxxxxxxx úplné xxxxxxxx žen x xxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx opatření xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx vyrovnávání xxxxxxx x profesní xxxxxxx.

Xxxxxx XXX-215

Xxxxxxx xxxxx xx vynasnaží zachovat xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Článek III-216

Komise xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zprávu x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx stanovených x xxxxxx XXX-209 x x demografické situaci x Unii. Zprávu xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxx a Hospodářskému x xxxxxxxxxx xxxxxx.

Článek XXX-217

Xxxx přijme xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxx xxx sociální xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx k podpoře xxxxxxxxxx xxxx členskými xxxxx x Komisí x xxxxxxxxxxxxx sociální xxxxxxx. Xxxx rozhoduje xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxx xx xxxx xxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v členských xxxxxxx x x Xxxx;

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, zkušeností x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx;

x) xxxx je xxxxxx xxxxxx III-344, xxxxxxxxxxxx na xxxxxx Xxxx xxxx Xxxxxx xxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx spadají xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

Xxx xxxxxx xxxxx xxxxx naváže xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxx xxxx x Xxxxxx xxxxxxx po xxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx XXX-218

Xxxxxxx zpráva Xxxxxx xxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o vývoji xxxxxxxx xxxxxxx x Xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx zprávy x xxxxxxxxxx problémech týkajících xx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx III-219

1. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnávání xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx, x tím xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx zřizuje Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx možnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx mobilitu xxxxxx Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx se xxxxxx v xxxxxxxx x xx výrobních xxxxxxxxx, zejména odborným xxxxxxxxxxx a rekvalifikací.

2. Xxxx spravuje Komise. Xxxxxx xx při xxx nápomocen xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx Xxxxxx a xxxxx xxxxx jsou xxxxxxxx xxxx, odborových xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

3. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx fondu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx se po xxxxxxxxxx s Xxxxxxx xxxxxxx x Hospodářským x xxxxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX 3

XXXXXXXXXXX, XXXXXXXX X XXXXXX SOUDRŽNOST

Článek XXX-220

Xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx vedoucí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxx xx xxxxxxxxx zaměří xx xxxxxxxxx rozdílů xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx regionů a xx snížení zaostalosti xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

X xxxxx xxxxxxxxx regionů xx zvláštní xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x regionům, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx znevýhodněny xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jako xxxx xxxxxxxxx nejsevernější regiony x velmi xxxxxx xxxxxxxx obyvatelstva x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx III-221

Členské státy xxxxxxxxx své xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx tak, xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x článku XXX-220. Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x činností Xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx trhu přihlíží x těmto xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx cílů xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx zemědělského xxxxxxxxxxxx x záručního xxxxx, Evropský xxxxxxxx xxxx, Evropský fond xxx regionální rozvoj), Xxxxxxxx investiční xxxxx x jiných dostupných xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tři xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxx, Xxxxxx regionů x Xxxxxxxxxxxxx x sociálnímu xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx dosaženém xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x o způsobu, xxxxx k xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x tomto xxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxx obsahuje xxxxxx xxxxxx.

Xxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx přijatá x xxxxx dalších xxxxxxx Xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx stanovit xxxxxxxx xxxxxxxx opatření xxxx xxxxx xxxxx. Přijme xx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx.

Článek III-222

Úkolem Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx je, xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx upadajících xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zásadní xxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxx.

Xxxxxx XXX-223

1. Xxxx xx xxxxxx článek XXX-224, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx úkoly, xxxxxxxxxx xxxx x organizaci xxxxxxxxxxxxxx fondů, xxxxx xxxxx zahrnovat sdružování xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxx ně xxxxxxxxxx x nezbytná xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx jejich xxxxxxxxx x pro xxxxxxxxx koordinace xxxxx xxxx sebou xxxxxxxx x s xxxxxxx xxxxxxxxxxxx finančními xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxxxx zřízený xxxxxxxxx xxxxxxx poskytne xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

Xx všech xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx přijme xx xxxxxxxxxx s Xxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx x sociálním xxxxxxx.

2. Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x Xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx ustanovení xxxxxx x den xxxxxxx Xxxxxxx x Xxxxxx xxx Xxxxxx, xx xxxxxxx evropským xxxxxxx Xxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu.

Článek XXX-224

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx Evropského xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx se xx xxxxxxxxxx s Xxxxxxx xxxxxxx a Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xx xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx fondu x x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxx XXX-231 a xx. XXX-219 xxxx. 3.

ODDÍL 4

XXXXXXXXXXX A XXXXXXX

Xxxxxx XXX-225

Xxxx vymezuje x provádí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx politiku.

"Zemědělskými xxxxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, jakož x xxxxxxx xx prvotním xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxx produkty xxxxxx souvislost. Odkazy xx xxxxxxxxx zemědělskou xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx "zemědělský" xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, x ohledem xx zvláštní xxxx xxxxxx xxxxx.

Xxxxxx XXX-226

1. Xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx zemědělství x xxxxxx zemědělskými xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx nebo fungování xxxxxxxxx trhu xx xxxxxxxx i xx xxxxxxxxxx produkty, xxxxxxxxx-xx xxxxxx III-227 až XXX-232 xxxxx.

3. Xxxxxxxx, xx něž xx xxxxxxxx xxxxxx XXX-227 xx XXX-232, xxxx xxxxxxxx do xxxxxxx x příloze I.

4. Xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx trhu xx xxxxxxxxxxxx produkty xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx společnou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Článek III-227

1. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx politiky xx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx síly;

b) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, a xx xxxxxxx zvýšením individuálních xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx;

x) stabilizovat xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) zajistit xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxx xxxx.

2. Xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zemědělské xxxxxxxx x zvláštních xxxxx, xxxxx může xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx

x) xx xxxxxxxx xxxxxx zemědělské xxxxxxxx, vyplývající xx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx a xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx různými xxxxxxxxxxxx oblastmi;

b) x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx postupně;

c) xx xxxxxxxxxxx, že x xxxxxxxxx státech zemědělství xxxxxxxxxxx odvětví, které xx těsně xxxxxx x celým xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx XXX-228

1. X xxxxxxxx xxxx stanovených x xxxxxx XXX-227 xx zřízena xxxxxxxx xxxxxxxxxx zemědělských xxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx produktech jednu x těchto xxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx;

x) povinná koordinace xxxxxxx vnitrostátních xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx;

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx III-227, xxxxxxx xxxxxxxx xxx, subvencování xxxxxx i xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, skladovací x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x společné xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx se musí xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx uvedených x xxxxxx XXX-227 x xxxx vylučovat xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxx spotřebiteli xxxxxx Xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx být založena xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x jednotných xxxxxxxx xxxxxxx.

3. Aby xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx více xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx XXX-229

X dosažení xxxx uvedených x xxxxxx III-227 xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx politiky xxxxxxx opatření xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x oblasti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx odborných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx;

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx spotřeby xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx XXX-230

1. Xxxxx xxxxxxxx se pravidel xxxxxxxxxxx soutěže xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx rámcový zákon xxxxx xx. XXX-231 xxxx. 2, xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x článku XXX-227.

2. Rada může xx xxxxx Komise xxxxxxxx evropské xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx schvalující xxxxxxxxxxx xxxxxx

x) x xxxxxxx podniků, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx strukturálními xxxx přírodními xxxxxxxxxx,

x) x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx rozvoje.

Článek XXX-231

1. Xxx xxxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxx xxxxxxxxxx politiky Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx vnitrostátních xxxxxxx organizace xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xx. XXX-228 odst. 1 x uskutečňování xxxxxxxx xxxxxxxxx v tomto xxxxxx.

Xxxx návrhy xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx závislost zemědělských xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx stanoví společnou xxxxxxxxxx zemědělských trhů xxxxxxxx x xx. XXX-228 xxxx. 1 x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx sledování xxxx společné zemědělské xxxxxxxx x společné xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xx xx konzultaci x Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx výborem.

3. Xxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nařízení týkající xx xxxxxxxxx xxx, xxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxxxxx omezení a xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx práv.

4. X xxxxxxx x xxxxxxxxx 2 xxx vnitrostátní xxxxxxx organizace xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx organizací xxxx uvedenou x xx. III-228 odst. 1, xxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx tomuto xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx trhu xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanosti x xxxxxxx úrovně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx x přihlédnutím x xxxxxxx, které xxxx xxxxx, x ke xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxx podmínky xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx.

5. Xxxx-xx zavedena společná xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx suroviny xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx odpovídající xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxx suroviny xxxxxxxx xx xxxx xxxx Xxxx, pokud xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx určené xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx.

Xxxxxx XXX-232

Xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx státě xxxxxx produkt xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx organizace xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx-xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx státy xxxxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx státu, v xxxx xxxxxx organizace xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx při vývozu.

Komise xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxx výši poplatků x xxxx nutné x obnovení xxxxxxxxx. Xxxx schválit xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx určí.

XXXXX 5

XXXXXXX PROSTŘEDÍ

Článek XXX-233

1. Politika Unie x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx těchto xxxx:

x) xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) ochrana xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx využívání xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx regionálním x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx životního xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx Unie x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx vysokou xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx přihlíží x rozdílné situaci x jednotlivých regionech Xxxx. Xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx předběžné xxxxxxxxxx a prevence, xxxxxxxxx ohrožení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx a xx xxxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxx".

X xxxx xxxxxxxxxxx obsahují xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ochrannou xxxxxxx, na základě xxxxx jsou členské xxxxx oprávněny xxxxxxxx x mimoekonomických důvodů xxxxxxx životního prostředí xxxxxxx opatření podléhající xxxxxxxxxxx procesu Xxxx.

3. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x oblasti životního xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx x

x) dostupným xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx regionech Xxxx,

x) xxxxxxx prospěchu x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) hospodářskému x xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxx celku a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

4. X xxxxx xxxxx xxxxxxxxx spolupracují Xxxx x xxxxxxx xxxxx xx třetími xxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx spolupráce Xxxx xxxxx xxx předmětem xxxxx mezi Xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx pravomoc členských xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx mezinárodní xxxxxxx.

Xxxxxx XXX-234

1. Evropský xxxxx xxxx rámcový xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx je xxxxx xxxxxxx, aby xxxx xxxxxxxx xxxx uvedených x xxxxxx XXX-233. Xxxxxx xx po xxxxxxxxxx s Xxxxxxx xxxxxxx x x Xxxxxxxxxxxx a sociálním xxxxxxx.

2. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx 1 a xxxx xx xxxxxx xxxxxx XXX-172, xxxxxx Xxxx jednomyslně xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx především xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx týkající xx

x) územního xxxxxxxxx,

xx) xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

xxx) xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx ovlivňující xxxxx xxxxxxxxx xxxxx mezi xxxxxxx energetickými zdroji x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx zásobování energií.

Rada xxxx xx návrh Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx oblasti xxxxxxx x prvním xxxxxxxxxxx.

Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx po xxxxxxxxxx x Evropským xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx xxxxxxx x Hospodářským a xxxxxxxxx výborem.

3. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx obecné xxxxx programy, x xxxxx xxxx přednostní xxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx. Přijme xx xx xxxxxxxxxx x Výborem xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx výborem.

Opatření xxxxxxxx xxx provádění xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xx xxxxxxxx odstavce 1 xxxx 2, xxxxx povahy věci.

4. Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx přijatá Xxxx, členské státy xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx politiky x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

5. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx založené xx ustanoveních xxxxxxxx 1 náklady xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxxxx platí", xxxxxxx xxxx opatření xx vhodné formě

a) xxxxxxx výjimky xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx z Xxxxx xxxxxxxxxxx.

6. Ochranná xxxxxxxx přijatá xxxxx xxxxxx xxxxxx nebrání xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx zavádět xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx s Ústavou. Xxxxxxxx xx Xxxxxx.

XXXXX 6

XXXXXXX SPOTŘEBITELE

Článek XXX-235

1. K xxxxxxx xxxxx spotřebitelů a xxxxxxxxx xxxxxx úrovně xxxxxxx spotřebitele xxxxxxxx Xxxx k xxxxxxx xxxxxx, bezpečnosti a xxxxxxxxxxxxx zájmů xxxxxxxxxxxx, xxxxx i x xxxxxxx jejich práva xx xxxxxxxxx, vzdělávání x xxxxx sdružovat xx k xxxxxxx xxxxx xxxxx.

2. Unie xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx uvedených x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx XXX-65 x xxxxx vytváření nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx;

x) xxxxxxxx, která xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

3. Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Přijme xx xx xxxxxxxxxx s Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

4. Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx ochranná opatření. Xxxx opatření xxxx xxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxx. Oznamují se Xxxxxx.

ODDÍL 7

DOPRAVA

Článek XXX-236

1. X xxxxxxxxx upravovaných xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx cíle Xxxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx zákon xxxx xxxxxxx zákon provede xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxxxxx xx zvláštnostem xxxxxxx. Přijme se xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxx x x Hospodářským x xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx

x) společná xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx procházející xxxx xxxxx jednoho xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx;

x) xxxxxxxx, xx nichž xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx rezidenty xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx;

x) opatření xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dopravy;

d) xxxxxxx xxxx účelná xxxxxxxx.

3. Při přijímání xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx uvedeného x xxxxxxxx 2 xx přihlíží k xxxxxxxx, kdy by xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx úrovně x xxxxxx zaměstnanosti v xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x využití dopravních xxxxxxxx.

Článek III-237

Až xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx zákona xxxxxxxxx v xx. XXX-236 xxxx. 2, xxxxx Rada jednomyslně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx výjimky, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx oblast x 1. xxxxx 1958 xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx přistoupení xxxxxxxx, xxxxx by xxxxx xxxx nepřímo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx srovnání x xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx XXX-238

X Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx podpory, xxxxx odpovídají xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx představují xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx III-239

Veškerá xxxxxxxx x xxxxxxx cen x podmínek xxxxxxx xxxxxxx v rámci Xxxxxx musí xxxxxxxxx x hospodářské xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx III-240

1. X xxxxxxx xxxxxx Xxxx xx zakázána xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a dopravní xxxxxxxx odlišné x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx, xxx xxxx přijaty xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx zákony xxxxx xx. XXX-236 xxxx. 2.

3. Rada xx xxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nařízení xxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx 1. Rozhoduje xx xxxxxxxxxx s Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a Xxxxxxxxxxxx x sociálním xxxxxxx.

Xxxx zejména přijmout xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, aby xxxxxx Xxxx mohly xxxxxxxxxx xxxxxx pravidla stanoveného x xxxxxxxx 1 x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

4. Komise xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx některého xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 a xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx státem xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx nařízení x xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 potřebná evropská xxxxxxxxxx.

Xxxxxx III-241

1. X xxxxxxx xxxxxx Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxx podporují xxxx xxxxxx jeden xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxx xx povolení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx.

2. Xxxxxx prozkoumá x xxxxxxxxx podnětu nebo xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x podmínky xxxxxxx x xxxxxxxx l, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx oblastí x x obtížím xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jakož x x xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xx hospodářskou xxxxxx xxxx různými xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx evropská xxxxxxxxxx.

3. Xxxxx uvedený x xxxxxxxx 1 xx xxxxxx sazeb xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Článek XXX-242

Xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx účtované xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx hranic xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx stanovenou x xxxxxxxxxxxx xx skutečným xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s tímto xxxxxxxxx.

Xxxxxxx státy xx xxxxxxxxx tyto xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx může x xxxxxxxxx xxxxxx článku xxxxxxx členským xxxxxx xxxxxxxxxx.

Článek III-243

Ustanovení xxxxxx xxxxxx nebrání xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx republice Německo, xxxxx jsou xxxxx x xxxxxxxxx hospodářských xxxxxxx, xxx byly xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx. Xxx xxx xx xxxxxx Xxxxxxx x Ústavě xxx Xxxxxx v xxxxxxxx xxxx Rada xx návrh Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí, xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx.

Xxxxxx XXX-244

Xxx Xxxxxx xx zřizuje xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Komise x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx konzultuje otázky xxxxxxx.

Xxxxxx III-245

1. Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx po xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx zákon xxxx xxxxxxxx vhodná opatření xxx dopravu xxxxxxx x leteckou. Přijme xx po xxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

ODDÍL 8

XXXXXXXXXXXXX XXXX

Xxxxxx XXX-246

1. Za xxxxxx xxxxxxxx xxxx uvedených x xxxxxxxx XXX-130 x XXX-220 x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxx, hospodářským xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx x místním xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x vytváření xxxxxxxx bez xxxxxxxxx xxxxxx, přispívá Unie xx zřizování x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx sítí x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

2. X rámci xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx Xxxx zaměřena xx xxxxxxx propojení x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxxx k nim. Xxxxxxx přihlédne k xxxxxxx propojit xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx Unie.

Článek III-247

1. X xxxxxxxx cílů xxxxxxxxx x xxxxxx XXX-246 Xxxx

x) vymezí soubor xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxx rysy opatření xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx; xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx;

x) xxxxxxx xxxx, které xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx sítí, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx norem;

c) xxxx xxxxxxxxxx projekty xxxxxxxxxx xxxxx, které jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x jsou uvedeny x xxxxx xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxx x), xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx úrokových xxxxx; Xxxx xxxx také xxxxxxx x financování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Fondu soudržnosti.

Unie xxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxx potenciální ekonomickou xxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxx xxxx rámcový xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1. Přijme xx xx xxxxxxxxxx x Výborem xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx výborem.

Hlavní směry x projekty xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx členským státem.

3. Xx xxxxxxx x Xxxxxx koordinují xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx úrovni, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx uvedených x xxxxxx XXX-246. V xxxx spolupráci x xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxx jakékoli xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

4. Xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx společného xxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx.

XXXXX 9

XXXXXX X XXXXXXXXXXXXX XXXXXX A XXXXXX

Xxxxxx XXX-248

1. Xxxxxxx Xxxx xx xx xxx xxxxxxxxx své xxxxxxx x technologické xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostoru, xx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jakož x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx kapitol Ústavy xxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

2. Xxx xxxxx odstavce 1 Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, výzkumná xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x oblasti xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vysoké úrovně. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx tím, že xxxxxxxx vědcům xxxxxxxx xxxx sebou xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx potenciál xxxxxxxxx xxxx Unie, x xx xxxxxxx zpřístupněním xxxxxxxxx zakázek v xxxxxxxxxxxx státech, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx této xxxxxxxxxx.

3. X všech xxxxxxxxxx Xxxx v xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx rozvoje, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx projektů, se xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x jsou v xxxxxxx x xxx x xxxxxxxxx.

Xxxxxx III-249

K dosažení xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx XXX-248 xxxxxxx Xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxx:

x) xxxxxxxxx programů xxxxxxx, technologického rozvoje x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx a mezi xxxx, s výzkumnými xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx;

x) podpora xxxxxxxxxx xx třetími xxxxxx a x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx výzkumu, technologického xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx;

x) xxxxxx x vyhodnocování xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx prováděných Xxxx;

x) xxxxxxx vzdělávání x mobility výzkumných xxxxxxxxxx v rámci Xxxx.

Xxxxxx III-250

1. Unie x členské xxxxx xxxxxxxxxx své xxxxxxxx xx výzkumu a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx tak, xxx zajišťovaly xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxx.

2. X xxxxx xxxxxxx x členskými státy xxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxxxx xxxxxxx xxx stanovení xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx osvědčených xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx III-251

1. Evropský xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxx Xxxx. Xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx s Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx má xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx XXX-249, jakož x xxxxxxxxx priority;

b) xxxxxxx xxxxxx rysy xxxxxx xxxxxxxx;

x) xxxx nejvyšší xxxxxxxx částku x xxxxxxxxxxx finanční xxxxxx Xxxx xx rámcovém xxxxxxxx x odpovídající xxxxx na xxxxx x xxxxxxxxxx činností.

2. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle vývoje xxxxxxx.

3. Xxxxxxxx xxxxx Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x rámci každé xxxxxxxx. X každém xxxxxxxxx xxxxxxxx budou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx jeho xxxxxx x prostředky xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx programy xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pro rámcový xxxxxxx x každou x xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xx xxxxxx xx konzultaci x Xxxxxxxxx parlamentem a Xxxxxxxxxxxx x sociálním xxxxxxx.

4. Xxxx doplněk x xxxxxxxxx uvedeným xx víceletém rámcovém xxxxxxxx xxxxxxx evropský xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x uskutečnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostoru. Přijme xx xx konzultaci x Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx XXX-252

1. X xxxxxxxxx víceletého rámcového xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx zákon xxxxxxx

x) xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x vysokých xxxx;

x) pravidla pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx s Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxx provádění xxxxxxxxxx rámcového xxxxxxxx xxx evropským zákonem xxxxxxxx xxxxxxxxx programy, xxxxx se xxxxxxx xxx xxxxxxx členské xxxxx, které je x výhradou xxxxxxxx xxxxxx Unie xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx pravidla xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxx programů, xxxxxxx xxxxx jde o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx jiných členských xxxxx x xxx. Xxxxxx se xx xxxxxxxxxx s Hospodářským x sociálním xxxxxxx x se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx států.

3. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx programu xxx xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx dotčených xxxxxxxxx xxxxx stanovit pravidla xxx xxxxx na xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k uskutečnění xxxxxx programů.

Evropský xxxxx xx přijme xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx x sociálním výborem.

4. Xxx provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx spolupráci xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx organizacemi x xxxxxxx výzkumu, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx mezinárodních xxxxx xxxx Xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx stranami.

Xxxxxx XXX-253

Xxxx xxxx xx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nařízení xxxx rozhodnutí o xxxxxxxx xxxxxxxxxx podniků xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx programů, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x demonstrace xxxxxxxxxxx Xxxx. Xxxx rozhoduje xx konzultaci x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx XXX-254

1. X xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pokroku, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x provádění xxxxx politik xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx. X xxxx účelu xxxx xxxxxxxxxx společné xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x technologický xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx výzkum x xxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxx příspěvek x xxxxxxxx cílů xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx rámcový zákon xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx podobu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx vztahy x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx III-255

Na xxxxxxx xxxxxxx roku předloží Xxxxxx zprávu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x činnostech x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx rozvoje a xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx rok x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx běžný rok.

ODDÍL 10

XXXXXXXXXX

Xxxxxx III-256

1. X rámci xxxxxxxxx x xxxxxxxxx vnitřního xxxx x x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxxx bezpečnost xxxxxxx xxxxxxx x Xxxx x

x) xxxxxxxxxx energetickou xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx i xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx energie.

2. Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx jiných ustanovení Xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx opatření xxx xxxxxxxx cílů xxxxxxxxx x odstavci 1. Xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx s Xxxxxxx xxxxxxx x Hospodářským x xxxxxxxxx výborem.

Evropský xxxxx nebo rámcový xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, jeho volby xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xx. XXX-234 xxxx. 2 písm. x).

3. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx rámcový zákon Xxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Rada xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx s Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

XXXXXXXX XX

XXXXXXX SVOBODY, XXXXXXXXXXX X PRÁVA

ODDÍL 1

XXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxx XXX-257

1. Xxxx xxxxxxx prostor xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxx při xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx právních xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

2. Zajišťuje, xx xx xxxxxxxxx hranicích xxxxxxxxx kontrola xxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, která je xxxxxxxx na solidaritě xxxx xxxxxxxxx státy x xx spravedlivá xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Pro xxxxx xxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx třetích xxxx.

3. Unie xxxxxxx x zajištění xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx činnosti, rasismu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx koordinaci x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí x trestních věcech x, je-li to xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx sbližování xxxxxxxx trestního xxxxx.

4. Xxxx usnadňuje xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx vzájemného xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

Článek XXX-258

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, bezpečnosti x xxxxx strategické xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Článek XXX-259

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx 4 x 5 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx s Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx III-260

Aniž jsou xxxxxxx články XXX-360 xx XXX-362, xxxx Xxxx xx xxxxx Xxxxxx přijmout xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx stanoví způsob, xxxxx xxxxxxx státy xx xxxxxxxxxx s Xxxxxx postupují xxx xxxxxxxxxxx a nestranném xxxxxxxxx toho, jak xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx usnadnění xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx uznávání. X xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx parlament a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Článek XXX-261

X xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx spolupráce x xxxxxxx xxxxxxx bezpečnosti xxxxxx Unie xx x Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxx xx xxxxxx xxxxxx XXX-344, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů členských xxxxx. Xx jednání xxxxxx xxxxx být xxxxxxxx zástupci xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx Xxxx. X xxxxxxxxx je xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx III-262

Tato xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx členských států xx udržování veřejného xxxxxxx x ochranu xxxxxxx bezpečnosti.

Článek XXX-263

Xxxx přijme xxxxxxxx nařízení x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx kapitole, xxxxx x mezi těmito xxxxxx x Komisí. Xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx XXX-264, x xx xxxxxxxxxx s Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Článek III-264

Akty xxxxxxx x oddílech 4 x 5 a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx XXX-263, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x oblastech xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx

x) na xxxxx Xxxxxx, nebo

b) x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx států.

XXXXX 2

XXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXX NA XXXXXXXXX, AZYLU A XXXXXXXXXXXXXXXX

Xxxxxx XXX-265

1. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxx

x) xxxxxxxx, xxx xxxxx bez xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx;

x) xxxxxxxx kontrolu xxxx a xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx;

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx hranic.

2. Xxx účely xxxxxxxx 1 evropský xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx týkající xx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx víz x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx;

x) xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx vnější xxxxxxx;

x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zemí x Xxxx po xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx;

x) veškerých opatření xxxxxxxxxx pro postupné xxxxxxxx integrovaného xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx;

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx ohledu xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx vnitřních xxxxxx.

3. Xxxxx xxxxxx xx nedotýká xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx jejich xxxxxx xxxxx mezinárodního xxxxx.

Xxxxxx XXX-266

1. Unie xxxxxx společnou xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx ochrany x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx příslušníkovi xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx zásady xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxx v souladu x Ženevskou xxxxxxx xx xxx 28. xxxxxxxx 1951 x Xxxxxxxxxx xx xxx 31. xxxxx 1967 x právním postavení xxxxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxx xxxxx odstavce 1 evropský zákon xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx opatření xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx evropského xxxxxxxxx systému, který xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zemí xxxxxx v xxxx Xxxx;

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ochrany xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx;

x) společný xxxxx xxxxxxx ochrany xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx;

x) společný xxxxxx xxx xxxxxxxxx x odnímání jednotného xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ochrany;

e) xxxxxxxx x mechanismy xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odpovědného za xxxxxxxxx žádosti x xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx žadatelů x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx;

x) partnerství a xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx osob xxxxxxxxxx x azyl xxxx xxxxxxxxx či xxxxxxxx xxxxxxx.

3. Ocitnou-li se xxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx států ve xxxxx nouze x xxxxxxxx xxxxxxx přílivu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx Xxxx xx návrh Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx členských xxxxx. Rozhoduje po xxxxxxxxxx x Evropským xxxxxxxxxxx.

Článek III-267

1. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx cílem xx xx xxxxx xxxxxxx zajistit účinné xxxxxx xxxxxxxxxx toků, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zemí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx opatření xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x obchodu x lidmi.

2. Xxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx zákon xxxx xxxxxxx zákon stanoví xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx:

x) podmínky vstupu x pobytu a xxxxxxxx, xxxxx nichž xxxxxxx státy udělují xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx povolení k xxxxxx, xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx udělována x vydávána xx xxxxxx xxxxxxxxx rodin;

b) xxxxxxxx xxxx státních xxxxxxxxxxx třetích xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxxxxx přistěhovalectví x nedovolený pobyt xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx pobytem;

d) xxx xxxxx obchodu x xxxxx, především s xxxxxx x xxxxx.

3. Xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx o navracení xxxxxxxx příslušníků třetích xxxx, xxxxx nesplňují xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx se xxxx xxxxx xx území xxxxxxxxx členského xxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxx xx země, xxxxx xxxxxxxxxx.

4. Evropský xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx povzbuzení x xxxxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx státních xxxxxxxxxxx třetích xxxx xxxxxxxxx pobývajících xx xxxxxx území, s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx členských států.

5. Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx stanovit xxxxx xxxxxx státních xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxx území x xxxxx hledat xxx práci xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx XXX-268

Xxxxxxxx Xxxx xxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx zásadou xxxxxxxxxx x spravedlivého xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxx, x xx x xx xxxxxxxx úrovni. Xxxxxxx xx xx xxxxx, xxxxxxxx xxxx Unie xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx vhodná xxxxxxxx xxx používání xxxx xxxxxx.

ODDÍL 3

SOUDNÍ XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXX

Xxxxxx XXX-269

1. V xxxxxxxxxx xxxxxx s mezinárodním xxxxxx xxxxxx Unie xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Tato xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx států.

2. Xxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx stanoví xxxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xx xx nezbytné x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx x výkon xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx státy;

b) xxxxxxxxxxx doručování xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx;

x) xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxx;

x) účinný xxxxxxx xx spravedlnosti;

f) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx řádného xxxxxxx občanskoprávního řízení, xxxxxxxxx podporou slučitelnosti xxxxxx občanskoprávního xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx;

x) podporu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx zaměstnanců.

3. Xxxxxxxx od xxxxxxxx 2 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx evropský zákon xxxx rámcový xxxxx Xxxx. Xxxx rozhoduje xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxx xxxx xx návrh Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ta xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x mezinárodním prvkem, xxxxx xxxxx být xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx legislativním postupem. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx s Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

XXXXX 4

XXXXXX XXXXXXXXXX X TRESTNÍCH XXXXXX

Xxxxxx XXX-270

1. Soudní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx x Xxxx xxxxxxxx na zásadě xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x zahrnuje xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 x x xxxxxx XXX-271.

Xxxxxxxx zákon xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, která xxxx xx xxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx zajištění xxxxxxxx xxxxx xxxxx rozsudků x soudních rozhodnutí x celé Xxxx;

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx sporům xxxx xxxxxxxxx státy x urovnávat je;

c) xxxxxxxxx dalšímu xxxxxxxxxx xxxxxx x soudních xxxxxxxxxxx;

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx rozhodnutí.

2. V xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx vzájemného xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx a policejní x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx minimální xxxxxxxx. Xxxx pravidla xxxxxxxxxx x rozdílům xxxx xxxxxxxx tradicemi x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx se

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxx;

x) práv xxxx x xxxxxxxx xxxxxx;

x) práv obětí xxxxxxxxx xxxx;

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx trestního xxxxxx, xxxxx Xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxx xxxxxxxxx tohoto rozhodnutí Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx obdržení souhlasu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx nebrání xxxxxxxx xxxxxx zachovat xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx.

3. Pokud xx člen Xxxx xxxxxxx, xx xx xx xxxxx evropského xxxxxxxxx zákona xxxxx xxxxxxxx 2 dotkl xxxxxxxxxx xxxxxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxx soudnictví, xxxx xxxxxxx, aby xx xxxxxxxxxxx zabývala Xxxxxxxx rada. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx XXX-396 xxxxxxxxx. Po xxxxxxxxxx Xxxxxxxx rada xx xxxx xxxxxx xx xxxxxx pozastavení

a) xxxxx xxxxx xxxx Xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx postupu xxxxx xxxxxx III-396, xxxx

x) xxxxxx Komisi nebo xxxxxxx xxxxxxxxx států, xx xxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx návrhu; x xxx xxxxxxx xx xxxxxxx navržený xxx xxxxxxxx xx nepřijatý.

4. Xxxxx xx konce xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 3 Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx do 12 xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx návrhu xxxxx xxxx. 3 písm. x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zákon x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx států xx xxxxx navázat xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zákona, xxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxx x Xxxxxx.

X xxxxxxx případě xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xx. I-44 odst. 2 x XXX-419 xxxx. 1 xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx spolupráci.

Xxxxxx XXX-271

1. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx může xxxxxxxx minimální xxxxxxxx xxxxxxxx xx vymezení xxxxxxxxx činů a xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx povahy nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx na xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx to tyto xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx: xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx žen x xxxx, xxxxxxxxxx obchod x xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xx zbraněmi, xxxxx peněz, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xx základě xxxxxx xxxxxxx činnosti může Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx další xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx souhlasu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

2. Xxxxx-xx xx, xx sbližování xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx zajištění xxxxxxxx xxxxxxxxx politiky Unie x xxxxxxx, xxxxx xxxx předmětem xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx evropský xxxxxxx zákon xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x sankcí v xxxx xxxxxxx. Přijme xx xxxxxxx postupem, xxxxx byl použit xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxx XXX-264.

3. Xxxxx xx xxxx Xxxx xxxxxxx, xx xx návrh xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zákona xxxxx odstavců 1 xxxx 2 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx požádat, aby xx záležitostí xxxxxxxx Xxxxxxxx rada. X xxxxxxx případě se xxxxxx xxxxx xxxxxx XXX-396, xx-xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx rada xx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx

x) xxxxx xxxxx zpět Xxxx, xxxxx ukončí xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx článku XXX-396, je-li použitelný, xxxx

x) požádá Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, od xxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx nového návrhu; x xxx případě xx původně navržený xxx považuje xx xxxxxxxxx.

4. Xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 Xxxxxxxx rada xxxxxxxxx xxxx pokud xx 12 xxxxxx xx xxxxxxxxxx nového xxxxxx xxxxx xxxx. 3 xxxx. b) xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x alespoň xxxxx třetina xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zákona, xxxxxx xx Evropskému xxxxxxxxxx, Xxxx x Xxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxxx xx povolení x xxxxxxxx posílené spolupráce xxxxx xx. X-44 xxxx. 2 a XXX-419 xxxx. 1 xxxxxxxx za xxxxxxx x použijí xx xxxxxxxxxx x posílené xxxxxxxxxx.

Xxxxxx XXX-272

Xxxxxxxx zákon xxxx xxxxxxx zákon xxxx xxxxxxxx pobídková x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v oblasti xxxxxxxxxxx trestné činnosti, x vyloučením xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx členských xxxxx.

Článek XXX-273

1. Posláním Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x posilovat xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se dotýká xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx vyžaduje xxxxxxx xx společném xxxxxxx, x to xx xxxxxxx operací xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx členských xxxxx x Europolem.

V xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, fungování, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxxx. Tyto xxxxx mohou zahrnovat

a) xxxxxxxx trestních vyšetřování x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx vedenou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgány, xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxx;

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x stíhání uvedených x xxxxxxx a);

c) xxxxxxxx xxxxxx spolupráce, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxxxxx s Evropskou xxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Evropského parlamentu x xxxxxxxxxxxxxx parlamentů xx hodnocení činnosti Xxxxxxxxx.

2. X xxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 x aniž xx dotčen xxxxxx XXX-274, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v souvislosti xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx III-274

1. Xxx xxx proti xxxxxxxx xxxxx poškozujícím xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zájmy Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxx xxxxxxxx x Eurojustu Úřad xxxxxxxxxx veřejného žalobce. Xxxx xxxxxxxxx jednomyslně xx obdržení xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

2. Úřad xxxxxxxxxx veřejného žalobce xx xxxxxxxx ve xxxxxxx s Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxx pachatelů x spolupachatelů trestných xxxx poškozujících nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxx, jak jsou xxxxxxxx evropským xxxxxxx xxxxx odstavce 1. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx států xxxxxxxx x souvislosti x xxxxxx trestnými xxxx xxxxx veřejného žalobce.

3. Xxxxxxxx xxxxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxxxx statut Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx žalobce, xxxxxxxx xxx výkon xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx, jakož x xx, jimiž xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx procesních úkonů xxxxxxxxx při xxxxxx xxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxxx xxxx xxxx současně xxxx následně přijmout xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 1, xxx xxxxxxxxx pravomoci Úřadu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx zahrnovaly xxx proti závažné xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 2, pokud xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Evropská xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x po xxxxxxxxxx x Xxxxxx.

XXXXX 5

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxx XXX-275

1. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx orgánů x dalších xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx.

2. Xxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx zákon stanovit xxxxxxxx xxxxxxxx se

a) xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx a výměny xxxxxxxxxxx informací;

b) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x spolupráce týkající xx výměny xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx;

x) společných kriminalistických xxxxx xxx odhalování xxxxxxxxx xxxxx organizované xxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxxxx xxxxx xxxx rámcový xxxxx Rady xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx článku. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx s Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Článek XXX-276

1. Posláním Xxxxxxxx je podporovat x posilovat xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánů xxxxxxxxx států, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxx xxxx xxxx členských xxxxx, xxxxxxxxx x xxx formám trestné xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx společného xxxxx, xxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx politiky Xxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxx vymezí xxxxxxxxx, fungování, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxx zahrnovat

a) shromažďování, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x výměnu informací xxxxxxxxxxx zejména xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx zemí xx xxxxxxxx;

x) xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x vedení vyšetřování x xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx společných vyšetřovacích xxxx, případně ve xxxxxxxxxx x Eurojustem.

Evropský xxxxx xxxxxx stanoví xxxxxxx kontroly činností Xxxxxxxx Xxxxxxxxx parlamentem, xx xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

3. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx akce Xxxxxxxx musí xxx xxxxxx xx spojení x xx xxxxxx x orgány členských xxxxx, jejichž území xx týká. Používání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vnitrostátních xxxxxx.

Xxxxxx III-277

Evropský zákon xxxx rámcový xxxxx Xxxx xxxxxxx podmínky x xxxx, xx xxxxx xxxxx příslušné xxxxxx členských států xxxxxxx x článcích XXX-270 a XXX-275 xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu xx spojení a xx xxxxxx s xxxx orgány. Rada xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

XXXXXXXX X

XXXXXXX, VE XXXXXXX UNIE MŮŽE XXXX XXXXXXXXX, KOORDINAČNÍ XXXX DOPLŇKOVOU XXXXXXX

XXXXX 1

XXXXXXX ZDRAVÍ

Článek XXX-278

1. Xxx vymezování x xxxxxxxxx všech politik x činností Unie xx xxxxxxxx vysoký xxxxxx ochrany xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx členských xxxxx x xx zaměřena xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x duševního xxxxxx. Tato xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx jejich xxxxxx, xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx, jakož x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx přeshraničních xxxxxxxxxxx xxxxxx, včasné varování xxxx nimi x xxx proti xxx. Xxxx doplňuje činnost xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx snižování xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx, včetně xxxxxxxxxxxx x prevenčních opatření.

2. Xxxx podněcuje xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx článku x xxxxxxxx podporuje xxxxxx činnost. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxx státy xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx xxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1. X úzkém xxxxxxx s členskými xxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx užitečné xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx s cílem xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, pořádat xxxxxx xxxxxxxxxxx postupů a xxxxxxxxx nezbytné xxxxxxxx xxx pravidelný dohled x xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx.

3. Xxxx x xxxxxxx xxxxx podporují xxxxxxxxxx xx třetími xxxxxx a s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx organizacemi x oblasti veřejného xxxxxx.

4. Xxxxxxxx xx xx. I-12 xxxx. 5 a čl. X-17 xxxx. x) x x xxxxxxx x xx. X-14 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo rámcový xxxxx x dosažení xxxx uvedených v xxxxx xxxxxx stanovením xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx možno xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx:

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x krve x xxxxxxxx derivátů; xxxx xxxxxxxx nebrání členským xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;

x) opatření ve xxxxxxxxxxx a rostlinolékařské xxxxxxx, xxxxx mají xx xxxx xxxxx xxx ochranu xxxxxxxxx xxxxxx;

x) opatření x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x bezpečnosti xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx přeshraničních xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx a xxxx proti nim.

Evropský xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx se xxxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxx.

5. Xxxxxxxx zákon xxxx xxxxxxx zákon xxxx rovněž xxxxxxxx xxxxxxxxx opatření xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx lidského xxxxxx x zejména x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxx ochranu xxxxxxxxx zdraví, xxxxx xxx o xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxx a Xxxxxxxxxxxx x sociálním xxxxxxx.

6. Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx může Xxxx na xxxxx Xxxxxx rovněž xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

7. Xxx xxxxxxxx Xxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx zdravotnictví x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Odpovědnost členských xxxxx zahrnuje xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, jakož x xxxxxxxxxxx na xx xxxxxxxxxxx zdrojů. Opatření xxxxx xxxx. 4 xxxx. a) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx předpisů x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx orgánů x krve.

ODDÍL 2

XXXXXXX

Xxxxxx XXX-279

1. Xxxx x xxxxxxx xxxxx zajistí, aby xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx konkurenceschopnost xxxxxxxx Xxxx.

Xx xxxxx účelem x x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx trhu xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx strukturálním xxxxxx;

x) xxxxxxx vytváření xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx podnikání x xxxxx Xxxx, xxxxxxx xxxxxx x středních xxxxxxx;

x) podporu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx spolupráci xxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxx, výzkumu x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxx navzájem xxxxxxxxxxxx xx spolupráci s Xxxxxx xxxx činnost x xxxxx xxxxxxx xx koordinují. Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx podněty x xxxxx xxxxxxxx směry x ukazatele, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx nezbytné xxxxxxxx xxx pravidelný xxxxxx x hodnocení. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx informován.

3. Unie xxxxxxxx x dosahování xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 prostřednictvím xxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxx provádí na xxxxxxx ostatních ustanovení Xxxxxx. Evropský zákon xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx činností, které xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx uvedených x xxxxxxxx 1, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xx xx konzultaci s Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx xxxxx nevytváří xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Unií, xxxxx xx mohla xxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx soutěže nebo xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx týkající xx xxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxx osob.

XXXXX 3

XXXXXXX

Xxxxxx III-280

1. Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x přitom xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxx Unie xx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x v xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx a doplňování xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x šíření xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx národů,

b) zachování x xxxxxxx kulturního xxxxxxxx evropského významu,

c) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx a literární xxxxxx, včetně tvorby x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

3. Xxxx a členské xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx kultury xx xxxxxxx xxxxxx x s příslušnými xxxxxxxxxxxxx organizacemi, xxxxxxx x Radou Xxxxxx.

4. Xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx přihlíží xx kulturním xxxxxxxxx, xxxxxxx x cílem xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx kultur.

5. Xx xxxxx přispět x dosažení xxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx zákon xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x vyloučením harmonizace xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Přijme se xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxx,

x) Xxxx xx návrh Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

XXXXX 4

XXXXXXXX RUCH

Článek XXX-281

1. Unie xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx států x oblasti xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx podporou xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx x této xxxxxxx.

Xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx Unie zaměřena xx

x) xxxxxxx vytváření xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx podniků v xxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, zejména xxxxxxx xxxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxx xxxx rámcový xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx opatření xxxxxx na doplnění xxxxxxxx, které členské xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx článku, x vyloučením xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů členských xxxxx.

ODDÍL 5

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXX, XXXXX A XXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxx XXX-282

1. Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, a xx-xx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx respektování xxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxx výuky x xx xxxxxxxxxx vzdělávacích xxxxxxx a za xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxx přispívá x podpoře xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx povaze, xxxx xxxxxxxxxx založeným na xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx funkci.

Činnost Xxxx xx zaměřena xx

x) xxxxxx xxxxxxxxxx rozměru xx xxxxxxxxxx, zvláště xxxxxx a šířením xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x učitelů, také xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx doby xxxxxx;

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

x) xxxxxx xxxxxx informací x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx vzdělávacím xxxxxxxx xxxxxxxxx států;

e) podporu xxxxxxx výměn mládeže x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxxxxxxxxx životě Evropy;

f) xxxxxxx xxxxxxx dálkového xxxxxxxxxx;

x) xxxxxx evropského xxxxxxx sportu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a otevřeného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxx, xxxxx i xxxxxxxx xxxxxxx a mravní xxxxxxxxx xxxxxxxxx, obzvláště xxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Unie x xxxxxxx státy xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xx třetími xxxxxx a x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx s Xxxxx Xxxxxx.

3. Xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xx po konzultaci x Xxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx výborem,

b) Rada xx xxxxx Xxxxxx xxxxxx doporučení.

Xxxxxx III-283

1. Unie xxxxxxx xxxxxxxx odborného xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx činnost xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx Unie xx xxxxxxxx xx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x průmyslu, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx;

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x dalšího xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx začlenění x xxxxx začlenění xx trhu práce;

c) xxxxxxxxx přístupu k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx vyučujících x xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx odborné výuky, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx;

x) xxxxxxx spolupráce x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx odborného xxxxxxxxxx či výcviku x xxxxxxx;

x) xxxxxx xxxxxx informací a xxxxxxxxxx týkajících se xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx systémům xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx států.

2. Xxxx x členské xxxxx podporují xxxxxxxxxx x xxxxxxx odborného xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

3. Xx xxxxx přispět x dosažení xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx zákon xxxx xxxxxxx zákon xxxxxxx xxxxxxxx opatření, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx členských xxxxx. Přijme xx xx konzultaci x Xxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx;

x) Rada xx xxxxx Komise xxxxxx xxxxxxxxxx.

XXXXX 6

CIVILNÍ OCHRANA

Článek XXX-284

1. Unie xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx předcházení xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxx.

Xxxxxxx Xxxx xx xxxxxxxx xx

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxx činností xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a místní xxxxxx, které se xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx osob zabývajících xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx v xxxxxxx přírodních nebo xxxxxxxx způsobených xxxxxx xxxxxx Xxxx;

x) xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvnitř Xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx akcí xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxx xxxx rámcový xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxxx x dosažení cílů xxxxxxxxx x odstavci 1, x vyloučením xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

XXXXX 7

SPRÁVNÍ XXXXXXXXXX

Xxxxxx XXX-285

1. Xxxxxx provádění xxxxx Xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx význam pro xxxxx fungování Xxxx, xx pokládá za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

2. Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x zlepšení xxxxxx xxxxxxx kapacity xxx xxxxxxxxx xxxxx Unie. Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jakož i xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx povinen této xxxxxxx xxxxxx. Evropský xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxx xxxxx.

3. Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx právo Xxxx, xxx xxxx a xxxxxxxxxx Xxxxxx. Nedotýká xx ani xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx, jež xxxxxxxx xxxxxxx spolupráci xxxx xxxxxxxxx státy, xxxxx x mezi xxxxxxxxx xxxxx x Xxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX X XXXXX

Xxxxxx XXX-286

1. K Xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x území, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx k Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx a Xxxxxxxxx království. Tyto xxxx x xxxxx (xxxx jen "xxxx x xxxxx") xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx XX.

Xxxx xxxxx se xxxxxxxx xx Grónsko, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx x zvláštní xxxxxx xxxxxxxxxx se xx Xxxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxxxxxxx xx podporovat xxxxxxxxxxx x sociální xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx x navazovat xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx nimi x Xxxx.

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zemí a xxxxx x tomu, xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, sociálnímu x xxxxxxxxxx rozvoji, x xxxx xxxxxxx.

Xxxxxx XXX-287

Xxxxxxxxxx sleduje xxxx xxxx:

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx zacházení, jaké xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxx;

x) xxxxx xxxx xxxx xxxxx uplatňuje při xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x x ostatními xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx;

x) xxxxxxx státy xx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx a xxxxx;

x) x xxxxxxxx financovaných Xxxx xx xxxxx xx veřejných xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxx státními xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx států xxxx xxxx x xxxxx;

x) xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x zeměmi a xxxxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx XXX xxxxxxxx X xxxxxx 2 xxxxxxxxx 2 x svobodě xxxxxxxxx x xxxxxxx x tomto pododdíle xxxxxxxxx, nestanoví-li xxxx xxxxxxx xxxxx článku XXX-291 xxxxx.

Xxxxxx XXX-288

1. Xxx xx zboží xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx členskými xxxxx.

2. Xxx xx xxxxx pocházející z xxxxxxxxx států a x xxxxxxxxx xxxx x území xxxx xxx dovozu xx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx s čl. XXX-151 xxxx. 4.

3. Xxxx x xxxxx xxxx xxxxx vybírat xxx, xxxxx jsou xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx tvoří xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxx xxxxxxx v předchozím xxxxxxxxxxx nesmějí přesáhnout xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx pocházejícího x xxxxxxxxx xxxxx, x nímž xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxx xxxxxxx zvláštní xxxxxx.

4. Xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxx xxx země x xxxxx, které x důvodu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jimiž xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

5. Xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx dovážené do xxxx xxxx xx xxxxx nesmí vést xxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx x přímé xxxx nepřímé xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx zboží x různých xxxxxxxxx xxxxx.

Článek XXX-289

Xxxxx by xxxx xxxxx sazby xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx země xxx xxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx čl. XXX-288 xxxx. 1 vyvolat xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx členského xxxxx, může xxxxx xxxx požádat Xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

Xxxxxx XXX-290

X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx ze xxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx i xxxxxxxxxx x členských států x xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx přijatými x xxxxxxx x xxxxxxx XXX-291.

Článek XXX-291

Xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx a xxxxx k Xxxx xxxxxx Xxxx jednomyslně xx xxxxx Komise xxxxxxxx xxxxxx, rámcové xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxxx x postupu xxx xxxxxxxxxxxx xxxx x území x Xxxx. Tyto zákony x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

XXXXX X

XXXXXX XXXXXXX XXXX

XXXXXXXX I

OBECNĚ XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxx III-292

1. Činnost Xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx spočívá na xxxxxxxx, které xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx rozvoji x xxxxx rozšiřování x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx: xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x základních xxxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx rovnosti x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx spojených národů x mezinárodního práva.

Unie xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx a budování xxxxxxxxxxx x třetími xxxxxx a mezinárodními, xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx sdílejí xxxxxx uvedené v xxxxxx pododstavci. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx řešení společných xxxxxxxx,xxxxxxxxx x rámci Xxxxxxxxxx spojených národů.

2. Xxxx vymezuje a xxxx společné xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx stupně spolupráce xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx

x) xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x celistvost;

b) upevňovat x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxx x zásady xxxxxxxxxxxxx práva;

c) xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx konfliktům x posilovat xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x cíli a xxxxxxxx Xxxxxx Organizace xxxxxxxxx xxxxxx, jakož x x xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a x xxxx Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx, xxxxx xx týkají xxxxxxxx xxxxxx;

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozvoj x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí x xxxxxxxxxxx zemích x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx všech xxxx xx světové ekonomiky, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x zlepšení xxxxxxx životního xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx světovými přírodními xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx;

x) xxxxxxx xxxxx, zemím x regionům xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pohromám;

h) podporovat xxxxxxxxxxx systém xxxxxxxx xx xxxxxxxx mnohostranné xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx měřítku.

3. Xxx xxxxxxxxxxx a provádění xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxx xxxxx, xxxxx x x vnějších xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 x 2. Xxxx xxx na xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx své xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx politikami. Xxxx x Xxxxxx, xxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx zahraničních xxxx Xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Článek XXX-293

1. Na xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx v xxxxxx XXX-292 xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx Xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx Evropské xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x cílech Xxxx se xxxxxxxx xx společnou xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx politikou x na jiné xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxx. Mohou se xxxxx xxxxxx Xxxx x xxxxxxxx zemí xxxx regionem, xxxx xxx zaměřena xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, které xxxx poskytnout Unie x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jednomyslně xx doporučení Rady, xxxxx Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx.

2. Xxxxxxx zahraničních věcí Xxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx politiky x Xxxxxx v ostatních xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

XXXXXXXX II

SPOLEČNÁ XXXXXXXXXX X BEZPEČNOSTNÍ XXXXXXXX

XXXXX 1

XXXXXXXX USTANOVENÍ

Článek III-294

1. X rámci xxxxx x xxxx xxx xxxxxx činnosti Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx a bezvýhradně xxxxxxxxx xxxxxxxxx zahraniční x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx loajality x vzájemné xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Zdrží xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx v xxxxxxx xx zájmy Xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jejího xxxxxxxx xxxx soudržné síly x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxx x ministr xxxxxxxxxxxx xxxx Unie xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

3. Xxxx vede xxxxxxxxx zahraniční x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx směrů;

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x) xxxx, které xx Xxxx xxxxxxx;

xx) xxxxxxx, xxxxx má Unie xxxxxxxx;

xxx) xxxxxxxxxxx provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x) x xx);

x) a xxxxxxxxxxx systematické xxxxxxxxxx xxxx členskými xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Článek XXX-295

1. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx politiky, xxxxxx věcí souvisejících x obranou.

Pokud to xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vývoj, xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx vymezila xxxxxxxxxxx směry xxxxxxxx Xxxx.

2. Xxxx xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxx vymezení x xxxxxxxxx společné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxx x strategických xxxxx vymezených Evropskou xxxxx.

Článek XXX-296

1. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí Unie, xxxxx xxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx svými xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx společné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a zajišťuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí xxxxxxxxx Xxxx x záležitostech xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Jménem Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx Unie x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx mezinárodních konferencích.

3. Xxx plnění své xxxxxx xx ministr xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxx ve spolupráci x xxxxxxxxxxxxxx útvary xxxxxxxxx států x xxxxxx se x xxxxxxxx příslušných xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Rady x Komise, jakož x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí Unie xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx obdržení xxxxxxxx Xxxxxx.

Xxxxxx III-297

1. Vyžaduje-li xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Unie, přijme Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx rozhodnutí xxxxxxx xxxx, rozsah x xxxxxxxxxx, které xxxx xxx Xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx a, je-li xx xxxxx, x xxxx trvání.

Dojde-li xx xxxxx xxxxxxxxx majících xxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxxx, která xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx rozhodnutí a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 zavazují xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxx postoji nebo xxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxxx xxxxxxx členský xxxx x xxxxxxxxxxx předstihem, xxx xx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx předběžné konzultace x Xxxx. Povinnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx opatření, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

4. X xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx-xx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx cíle xxxxxx xxxxxxxxxx urychleně xxxxxxxx nezbytná xxxxxxxx. Xxxxxxx stát přijímající xxxx xxxxxxxx o xxxx xxxxxxxx uvědomí Xxxx.

5. Xxxxxxxx-xx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx obtíže, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx Xxxx, která xx projedná x xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx x cíli akce xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx účinnost.

Xxxxxx XXX-298

Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Unie xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx politiky xxxx x souladu x xxxxxxx Xxxx.

Xxxxxx XXX-299

1. Každý xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x podporou Komise xx xxxxx Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxx x návrhy.

2. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rychlé xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxx x vlastního podnětu xxxx xx žádost xxxxxxxxx státu xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx ve xxxxx xxxxxxxxx osmi xxxxx, a je-li xx xxxxxxxx nezbytné, xx xxxxx xxxxxx.

Článek III-300

1. Evropská xxxxxxxxxx podle xxxx xxxxxxxx xxxxxxx Rada xxxxxxxxxxx.

Xxxxx-xx se xxxx Xxxx hlasování, xxxx xx odůvodnit xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. V takovém xxxxxxx xxxx povinen xxxxxxx evropské xxxxxxxxxx, xxxxxx však, že xxxxxxxxxx zavazuje Unii. X xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se dotyčný xxxxxxx xxxx zdrží xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x činností Unie xxxxxxxx na takovém xxxxxxxxxx nebo jí xxxxxx, a xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxx Xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx jednu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) přijímá-li xxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxxxx akci xxxx xxxxxx Unie na xxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx Unie xxxxx čl. XXX-293 xxxx. 1,

b) xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx Xxxx, na xxxxx, jenž xx xxxxxxxxx ministr xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxx xx xxxxxxx zvláštní xxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx podnětu xxxx x xxxxxxx tohoto xxxxxxxx,

x) přijímá-li xxxxxxxx xxxxxxxxxx, jímž xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx Xxxx;

x) xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxx xxxxxx XXX-302.

Xxxxxxxx-xx xxxx Xxxx, xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxx. Xxxxx xx nenajde, může Xxxx xxxxxxxxxxxxxx většinou xxxxxxx, xxx xxxx xxx předložena Evropské xxxx k jednomyslnému xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

3. X xxxxxxx x xx. X-40 xxxx. 7 xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xx Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx než xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxxx 2 a 3 se xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx související x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

Xxxxxx XXX-301

1. Vymezila-li Xxxxxxxx rada xxxx Xxxx společný xxxxxxx Xxxx ve xxxxxx xx. I-40 xxxx. 5, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx států koordinují xxxx činnost v Xxxx.

2. Diplomatická xxxxxxxxxx xxxxxxxxx států x xxxxxxxx Xxxx ve xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx a provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1.

Xxxxxx XXX-302

Xxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx zahraničních věcí Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx jednotlivé politické xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx XXX-303

Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx nebo více xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxx xxxxxxxx.

Článek XXX-304

1. Ministr xxxxxxxxxxxx xxxx Unie xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx Xxxxxxxx parlament x xxxxxxx x čl. X-40 xxxx. 6 x čl. X-41 xxxx. 7. Xxxxxxxxx, xxx názory Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx byly xxxxxxxx xxxxx v xxxxx. Xx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mohou být xxxxxxxx zvláštní zástupci.

2. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx dávat xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx provádění xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.

Článek XXX-305

1. Členské xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Na xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Unie. Ministr xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx této xxxxxxxxxx.

X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx mezinárodních xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

2. X xxxxxxx x xx. I-16 xxxx. 2 xxxxxxx státy xxxxxxxxxx x mezinárodních xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx neúčastní všechny xxxxxxx státy, xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx x ministra zahraničních xxxx Unie, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx Organizace xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx postup a xxxx xxxxxxxxx ostatní xxxxxxx xxxxx, jakož x ministra zahraničních xxxx Unie. Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx Rady xxxxxxxxxxx, xxxxx při výkonu xxxxx funkcí xxxxx xxxxxxx x xxxxx Xxxx, xxxx xx xxxxxxx jejich odpovědnost xxxxx Charty Organizace xxxxxxxxx národů.

Vymezila-li Xxxx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx jednání Xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx státy, xxxxx x ní xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí Unie xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx Unie.

Xxxxxx III-306

Diplomatická x xxxxxxxxxx zastoupení členských xxxxx x xxxxxxxx Xxxx xx třetích xxxxxx a xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx organizacích spolupracují xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxxx postoje x xxxx Unie xxxxxxx xx základě xxxx xxxxxxxx. Prohlubují xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx práva xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx. X-10 xxxx. 2 xxxx. c) x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx XXX-127.

Článek XXX-307

1. Aniž xx xxxxxx článek XXX-344, sleduje Xxxxxxxxx x bezpečnostní xxxxx xxxxxxxxxxx situaci x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x bezpečnostní xxxxxxxx x přispívá k xxxxxxxx politik xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx xx xxxx xxxxxx, na xxxxxx ministra xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx provádění xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx dotčeny xxxxxxxxx xxxxxxxx zahraničních věcí Xxxx.

2. V xxxxx xxxx xxxxxxxx vykonává Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx odpovědností Xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxx xxxxxxxxxx kontrolu a xxxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxx k řešení xxxxx podle článku XXX-309.

Xxxx může xx xxxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxx x xx xxxx xxxxxx xxxxxx, jak xx Xxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx k přijímání xxxxxxxx xxxxxxxx týkajících xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx XXX-308

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se nedotýká xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx pravomocí orgánů, xxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxx výkon pravomocí Xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx X-13 xx X-15 x xxxxxx X-17.

Xxxxxx xxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx Unie podle xxxx xxxxxxxx.

XXXXX 2

SPOLEČNÁ XXXXXXXXXXXX X XXXXXXX POLITIKA

Článek XXX-309

1. Mise xxxxxxx x xx. X-41 xxxx. 1, při xxxxxxx může Xxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx akce x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x záchranné xxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx vojenské xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx sil x xxxxxx krizí, včetně xxxx pro xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x boji xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx jejich xxxxx.

2. Xxxx přijme xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xx xxxxxxx xxxxxxxx jejich xxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx jejich xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Unie pod xxxxxxx Xxxx a x xxxxx a xxxxxx styku x Xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx koordinaci xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx.

Xxxxxx III-310

1. X xxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxx článku XXX-309 xxxx Rada xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxx x xxxx xxx takovou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx členské státy xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx mise.

2. Členské xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxx členského xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx se mise xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx x případě, xxx xx provedení xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx mise xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx III-311

1. Xxxxxxxx xxx xxxxxx rozvoje xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx (Xxxxxxxx xxxxxxx agentura), xxxxxxx xx. X-41 xxxx. 3 x xxx xxxxxxx Rady, xx xx xxxx

x) xxxxxxxxx k xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx;

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx;

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx projekty xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx koordinaci xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx spolupráce;

d) xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx obranných technologií, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x studie xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx x provádění xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x technologické xxxxxxxx x xxxxxxx obrany x pro xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx otevřena všem xxxxxxxx xxxxxx, které xx přejí xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx statut, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx agentury. X xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zvláštní xxxxxxx sdružující xxxxxxx xxxxx, jež xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx své xxxxx xx xxxxxxx x Xxxxxx, xx-xx to xxxxx.

Xxxxxx III-312

1. Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx účastnit se xxxxx xxxxxxxxxxxxx spolupráce xxxxxxx x xx. X-41 xxxx. 6, xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx Xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxx.

2. Xx xxx měsíců xx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxx Xxxx evropské xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx seznam xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Rada xxxxxxxxx kvalifikovanou xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx zahraničních věcí Xxxx.

3. Xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx účastnit xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx záměr Xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Unie.

Rada xxxxxx evropské xxxxxxxxxx, xxxxxx potvrdí účast xxxxxxxxx členského xxxxx, xxxxx xxxxxxx kritéria x přijímá xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 x 2 Xxxxxxxxx o stálé xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Rada xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx konzultaci s xxxxxxxxx zahraničních věcí Xxxx. Xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx členské státy.

Kvalifikovaná xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx 55 % xxxxx Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxxxx xxxxxxx 65 % xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx tvořit xxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxx, xxxxx jich xxxxxxxxx nejméně 35 % xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx států, x xxxxx xxxxx xxxx, xxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

4. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx již xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx schopen xxxxxx xxxxxxxx stanoveným x článcích 1 x 2 Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx účasti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxx xxxxxxxxx kvalifikovanou xxxxxxxx. Xx hlasování xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx členského xxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx jako xxxxxxx 55 % xxxxx Xxxx zastupujících zúčastněné xxxxxxx státy, které xxxxxxxxxxx nejméně 65 % obyvatelstva těchto xxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx musí xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 35 % xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx států, x ještě jeden xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

5. Pokud xx zúčastněný xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, informuje x xxxx xxxxxx Radu, xxxxx vezme xx xxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx.

6. Evropská xxxxxxxxxx a doporučení Xxxx v xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 xx 5, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxx odstavce xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx zúčastněných xxxxxxxxx xxxxx.

XXXXX 3

XXXXXXXX USTANOVENÍ

Článek XXX-313

1. Xxxxxxx xxxxxx, xxxxx orgánům xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx x rozpočtu Xxxx.

2. Xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, jsou xxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx Xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxx, xxx Xxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx-xx výdaje xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx Rada xxxxxxxxxx jinak. Xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xx. XXX-300 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx povinny xxxxxxxxx xx financování operací xxxxxxxxxxxxx s vojenstvím xxxx obranou.

3. Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx stanoví xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx zahraniční x bezpečnostní xxxxxxxx, x zejména x xxxxxxxxxx činnostem xxx xxxx podle čl. X-41 odst. 1 x xxxxxx XXX-309. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxx přípravu misí xxxxxxxxx x čl. X-41 xxxx. 1 x xxxxxx XXX-309, xxxxx nejsou xxxxxxx x rozpočtu Unie, xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx fondu vytvořeného xxxxxxxxx členských xxxxx.

Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Unie xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx

x) postupy xxxxxxxxx x financování xxxxxxxxxxx xxxxx, zejména xxxxxxxx xxxxxx přidělené xxxxx;

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx;

x) postupy xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx čl. I-41 xxxx. 1 x xxxxxx XXX-309 nemůže xxx xxxxxxx z xxxxxxxx Xxxx, pověří Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx ministra xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Unie xxxxxxxx Xxxx xxxxxx x provedení xxxxxx xxxxxxxx.

XXXXXXXX XXX

XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX

Xxxxxx III-314

Vytvořením xxxxx xxxx x souladu x xxxxxxx XXX-151 Xxxx přispívá xx xxxxxxxxx zájmu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx světového xxxxxxx, x postupnému xxxxxxxxxx omezení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx investic a xx xxxxxxxxx celních x xxxxxx překážek.

Článek XXX-315

1. Xxxxxxxx xxxxxxxx politika xx xxxxxxx xx jednotných xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx x úpravy xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx týkajících se xxxxxxx zbožím x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx investice, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx politiku a xxxxxxxx ochranná opatření, xxxx jsou opatření xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Společná xxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx Unie.

2. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx rámec xxx xxxxxxxxx společné xxxxxxxx politiky.

3. Xx-xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx nebo xxxx xxxxx nebo x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, použije xx článek XXX-325 x výhradou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Radě, xxxxx xx zmocní x zahájení xxxxxxxxxx xxxxxxx. Rada a Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx, xx xxxxxxxx xxxxxx jsou slučitelné x vnitřními xxxxxxxxxx x vnitřními xxxxxxxx Xxxx.

Xxxxxx při xxxxxx xxxxxx jednání konzultuje xxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxx Rada, aby xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx jí Xxxx xxxx poskytnout. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zprávu x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx výboru x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

4. Při xxxxxxxxxx x uzavírání xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxxxxx většinou.

Při xxxxxxxxxx x uzavírání xxxxx v oblasti xxxxxxx xxxxxxxx x x oblasti xxxxxxxxxx xxxxxxx duševního xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx dohoda obsahuje xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx sjednávání x xxxxxxxxx xxxxx

x) x xxxxxxx obchodu xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx by xxxx dohody xxxxx xxxxxxx kulturní x xxxxxxxxx rozmanitosti Xxxx;

x) x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x ohrozit xxxxxxxxxxxx členských států xx xxxxxx poskytování.

5. Xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x oblasti xxxxxxx xx xxxxxxxx kapitola XXX xxxxx III xxxxx 7 a xxxxxx III-325.

6. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx obchodní politiky xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxx x xxxxxxxxx státy x xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

KAPITOLA IV

SPOLUPRÁCE XX XXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXX

XXXXX 1

ROZVOJOVÁ XXXXXXXXXX

Xxxxxx III-316

1. Xxxxxxxx Xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx spolupráce xx xxxxxx v rámci xxxxx x cílů xxxxxx činnosti Xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx a xxxxxxxx, xxxxxx x této xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx navzájem xxxxxxxx x posilují.

Hlavním xxxxx politiky Xxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx mít xxxx xx rozvojové xxxx.

2. Xxxx x členské xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx, na kterých xx shodli v xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x ostatních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Článek XXX-317

1. Xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx stanoví xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx rozvojové spolupráce, xxxxx se mohou xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo tématicky xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxx xxxx xx třetími xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx cílů xxxxxxxxx v článcích XXX-292 a XXX-316.

Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx členských států xxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx mezinárodní xxxxxxx.

3. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx banka xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1.

Xxxxxx III-318

1. K xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxx x xxxxxxx státy xxxxxxxxxx xxx politiky v xxxxxxx rozvojové spolupráce x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx pomoci, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Členské xxxxx v případě xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx.

2. Komise xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx užitečnou xxxxxxx potřebnou xx xxxxxxx xxxxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1.

3. X rámci xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Unie x členské xxxxx x třetími xxxxxx x x příslušnými xxxxxxxxxxxxx organizacemi.

ODDÍL 2

XXXXXXXXXXX, FINANČNÍ X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXX

Xxxxxx XXX-319

1. Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx III-316 xx XXX-318, xxxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx zejména xx finanční xxxxxxx, x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx třetími xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxx zásad x cílů xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx Xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx zákon xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx 1.

3. X xxxxx svých xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Unie x členské státy x třetími xxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx Unie xxxxx xxx upraveny xxxxxxxx xxxx Xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx III-320

Vyžaduje-li xxxxxxx x xxxxx zemi xxxxxxxxx finanční pomoc xx strany Xxxx, xxxxxx Xxxx xx xxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx evropská xxxxxxxxxx.

ODDÍL 3

XXXXXXXXXXX XXXXX

Xxxxxx XXX-321

1. Xxxxxxxx Unie x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx zásad x cílů vnější xxxxxxxx Unie. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx cílené xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx způsobenými pohromami, xxx byly xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx vyplývající x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Činnost Xxxx x členských států xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx.

2. Akce xxxxxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx mezinárodního xxxxx a x xxxxxxx se zásadami xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx diskriminace.

3. Xxxxxxxx xxxxx nebo rámcový xxxxx xxxxxxx opatření xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx humanitární xxxxxx Xxxx.

4. Xxxx xxxx xx xxxxxxx zeměmi x xxxxxxxxxxx mezinárodními xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx cílů uvedených x odstavci 1 x x článku XXX-292.

Xxxxx pododstavec xx xxxxxxxx pravomoci xxxxxxxxx xxxxx vést xxxxxxx xx mezinárodní xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

5. X xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx x humanitárním xxxxxxxxx Xxxx xx zřídí Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x způsoby fungování xxxxx.

6. Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx činností Xxxx x xxxxxxxxx xxxxx, aby prohloubila xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Unie x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx pomoci.

7. Xxxx xxxxxxxxx, aby xxxx xxxx humanitární xxxxxx byly xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxx s xxxxxx činnostmi xxxx xxxxxxxxxx.

KAPITOLA X

XXXXXXXXX OPATŘENÍ

Článek XXX-322

1. Xxxxxxxxxxx-xx evropské xxxxxxxxxx přijaté podle xxxxxxxx XX xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vztahů s xxxxxx xxxx x xxxxxxxx třetími zeměmi, xxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx společný xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxx a Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx o tom Xxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Pokud xxx stanoví xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx II, xxxx Xxxx postupem uvedeným x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxxx opatření xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx nestátním xxxxxxxxx.

3. Xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x právních zárukách.

XXXXXXXX XX

XXXXXXXXXXX XXXXXXX

Xxxxxx XXX-323

1. Xxxx může xxxxxxx dohodu s xxxxxx xxxx s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx mezinárodními organizacemi, xxxxxxx-xx xxx Ústava xxxx je-li xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx Unie, xxxx xx stanoveno xxxxxx závazným xxxxx Xxxx xxxx se xxxx xxxxxxxx společných xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx oblast xxxxxxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxx xxxxxxx pro xxxxxx Xxxx x xxx xxxxxxx státy.

Xxxxxx XXX-324

Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxx přidružení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx práva x xxxxxxxxxx, společné postupy x xxxxxxxx xxxxxx.

Článek XXX-325

1. Aniž xxxx xxxxxxx zvláštní xxxxxxxxxx článku XXX-217, xxxxxx mezi Xxxx x třetími xxxxxx xxxx mezinárodními xxxxxxxxxxxx xx sjednávají x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxx xxxx xxxxxxxxx x zahájení xxxxxxxxxxx, xxxxxx směrnice x xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxx, xxxx týká-li xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx zahraniční x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxx x Rada přijme xxxxxxxx rozhodnutí, xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vyjednavačského xxxx Xxxx.

4. Rada může xxxxxxxxxxx xxxxxxx směrnice x xxxx určit xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxx xxxx být xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

5. Xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx oprávnění x xxxxxxx xxxxxx x případně x xxxxxx xxxxxxxxxxxx uplatňování xxxx vstupem x xxxxxxxx.

6. Xxxx xxxxxx xx xxxxx vyjednavače xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx-xx se xxxxxx výlučně xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, přijme Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx dohody

a) po xxxxxxxx souhlasu Evropského xxxxxxxxxx v těchto xxxxxxxxx:

x) xxxxxx x xxxxxxxxxx;

xx) xxxxxxxxxxx Unie x Xxxxxxxx úmluvě x ochraně lidských xxxx a základních xxxxxx;

xxx) dohody xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx rámec xxxxxxxxx xxxxxxx spolupráce;

iv) xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx Xxxx;

x) dohody x xxxxxxxxx, xx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx zvláštní xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xx vyžadován xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

X xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx Xxxxxxxx parlament a Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx vydání xxxxxxxx.

x) xx konzultaci x Xxxxxxxxx parlamentem x xxxxxxxxx případech. Xxxxxxxx parlament zaujme xxxxxxxxxx xx lhůtě, xxxxxx xxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx v xxxx lhůtě xxxxxxxxxx xxxxxxxx, může rozhodnout Xxxx.

7. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx 5, 6 x 9 může Xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx zmocnit vyjednavače, xxx xxxxxx Unie xxxxxxxx změny, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, že xx xxxxxx změny xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Rada xxxx x takovému zmocnění xxxxxxxx zvláštní xxxxxxxx.

8. Xxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxx, xxx je xxx xxxxxxx xxxx Unie xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx x x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx podle xxxxxx III-319 xx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

9. Xxxx xx návrh Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Unie xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x pozastavení xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx má xxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx akty s xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx aktů, které xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

10. Xxxxxxxx parlament xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

11. Xxxxxxx xxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxx xxxx Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx x slučitelnosti xxxxxxxxx dohody x Xxxxxxx. Xx-xx xxxxxxx Xxxxxxxx dvora xxxxxxxx, xxxxxx zamýšlená xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx nebo xx změně Xxxxxx.

Xxxxxx XXX-326

1. Xxxxxxxx xx xxxxxx III-325 xxxx Xxxx xxx xx doporučení Evropské xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx doporučení Xxxxxx x xx konzultaci x Xxxxxxxxx centrální xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx slučitelné x cílem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x systému xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx konzultaci s Xxxxxxxxx parlamentem xxxxxxxx xxxxx odstavce 3.

Rada xxxx buď na xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx Komise x xx xxxxxxxxxx s Xxxxxxxxx xxxxxxxxx bankou xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, upravovat nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x rámci xxxxxxx směnných kurzů. Xxxxxxxx Xxxx informuje Xxxxxxxx parlament x xxxxxxxxx, upravení nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx parit xxxx.

2. Při xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx podle odstavce 1 může Xxxx xxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky xxxx na doporučení Xxxxxx x xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx cíli Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx cenovou xxxxxxxxx.

3. Má-li Xxxx xxxxxxx s xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx organizacemi xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxx od xxxxxx XXX-325 xx xxxxxxxxxx Komise x xx konzultaci x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x podmínkách xxx xxxxxxxxxx a uzavírání xxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Komise xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx těchto xxxxxxx.

4. Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx a měnové xxxx, xxxxx členské xxxxx jednat x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx mezinárodní smlouvy.

KAPITOLA VII

VZTAHY UNIE X MEZINÁRODNÍM ORGANIZACÍM X XX XXXXXX XXXXX X DELEGACE XXXX

Xxxxxx III-327

1. Xxxx xxxxxx veškerou účelnou xxxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x jejími odbornými xxxxxxxxxxxx, s Xxxxx Xxxxxx, x Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx v Evropě x s Xxxxxxxxxx xxx hospodářskou xxxxxxxxxx x xxxxxx.

Xxxx kromě xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxxx ministr xxxxxxxxxxxx xxxx Unie x Xxxxxx.

Článek XXX-328

1. Xxxxxxxxxx Xxxx ve třetích xxxxxx a při xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zajišťují xxxxxxxx Xxxx.

2. Xxxxxxxx Xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxx. Xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx členských xxxxx.

XXXXXXXX VIII

PROVÁDĚNÍ XXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxx III-329

1. Xxxxx xx některý xxxxxxx xxxx xxxxx teroristického xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx či člověkem xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx mu xx žádost xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Za xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx činnost x Xxxx.

2. Způsob xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx X-43 Unií xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxx. Pokud xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxx x souladu x xx. III-300 xxxx. 1. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx informován.

Pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxx je dotčen xxxxxx XXX-344 xx Xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x podporou xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx bezpečnostní x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx x xxxxxx XXX-261, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

3. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx a jejích xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, kterým xx Xxxx xxxxxxxxx.

XXXXX VI

FUNGOVÁNÍ XXXX

XXXXXXXX X

XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

XXXXX 1

XXXXXX

Xxxxxxxx 1

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx XXX-330

1. Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx opatření xxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx x všeobecných xxxxxxx xxxxxxxx jednotným xxxxxxxx ve všech xxxxxxxxx státech xxxx xxxxx xxxxx společných xxxx členským xxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxxxx hlasů xxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x platnost až xx schválení členskými xxxxx v xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx výkonu xxxxxx xxxx xxxxx. Evropský xxxxxxxxx xx usnáší x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx a po xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx. Xxxx rozhoduje xxxxxxxxxxx x všech xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx týkajících xx xxxxxxxx režimu xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx XXX-331

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx pravidla, xxxxxxx xx xxxx politické xxxxxx xx evropské xxxxxx xxxxx čl. X-46 xxxx. 4, x xxxxxxx xxxxxxxx xxx jejich financování.

Xxxxxx III-332

Evropský xxxxxxxxx xxxx většinou hlasů xxxxx xxxxx členů xxxxxxx Komisi, aby xxxxxxxxxx xxxxxx návrh xx xxxxxx, u xxxxx xx xx xx, xx je x provedení Ústavy xxxxxxx vypracovat akt Xxxx. Xxxxx Komise xxxxx nepředloží, sdělí xxxxxx Evropskému parlamentu.
 

Xxxxxx XXX-333

Xxxxxxxx parlament xxxx při plnění xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx obvinění x xxxxxxxxxx práva Xxxx nebo nesprávného xxxxxxxx xxxxxxx při xxxx xxxxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx, kdy xxxx xxxxxxx skutečnosti xxxxxxxxx dosud xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx řízení; xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx jiným xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxx xxxxxx dotčeny.

Dočasný xxxxxxxxxxx xxxxx skončí xxxx činnost xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxx xxxxx vyšetřovacího xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zákon Xxxxxxxxxx parlamentu. Xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxx x vlastního xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx x Xxxxxx.

Xxxxxx XXX-334

X xxxxxxx x xx. X-10 xxxx. 2 xxxx. x) má xxxxx xxxxx Xxxx a xxxxx xxxxxxx osoba x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x některém xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx či xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Evropskému xxxxxxxxxx ve xxxx, xxxxx spadá do xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx x která xx xxxx xxxxx xxxxxx.

Xxxxxx XXX-335

1. Xxxxxxxx xxxxxxxxx zvolí evropského xxxxxxxxx ochránce xxxx. X xxxxxxx s xx. I-10 xxxx. 2 písm. d) x x článkem X-49 xx xxxxxxxx xx kteréhokoli xxxxxx Xxxx xxxx xx xxxxxxxxx fyzické osoby x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx osoby se xxxxxx x členském xxxxx přijímat xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx nesprávného xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxx, s výjimkou Xxxxxxxx dvora Xxxxxxxx xxxx při výkonu xxxx xxxxxxxx pravomocí.

V xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx provádí xxxxxxx xxxxxxxx xxxx šetření, xxxxx považuje za xxxxxxxxxxxx, x to x xxxxxxxxx podnětu xxxx xx základě xxxxxxxxx předložených xx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx tvrzené skutečnosti xxxxxx xxxx nebyly xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, postoupí xxx xxxxxxxxx orgánu, xxxxxxxxx xxxx jinému xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx tří měsíců xx xx, aby xx sdělily své xxxxxxxxxx. Xxxx předá Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx informuje x xxxxxxxx těchto šetření.

Veřejný xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zprávu x xxxxxxxx xxxxx šetření Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx do Evropského xxxxxxxxxx xx dobu xxxx xxxxxxxxx období. Xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx práv xxxx být xxxxxxx x funkce Xxxxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, přestane-li xxxxxxxx podmínky nezbytné x xxxxxx své xxxxxx nebo se xxxxxxx závažného xxxxxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx pokyny xx xxxxxxx orgánu, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jinou xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx profesionální xxxxxxx.

4. Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a obecné xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx práv. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx.

Článek XXX-336

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ročně. Xxxxxx xx, aniž xx musel xxx xxxxxx, xxxxx úterý x xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx na xxxxxx Xxxx xxxx Xxxxxx.

Xxxxxx III-337

1. Za xxxxxxxx, které jsou xxxxxxxxx v jednacím xxxx Xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxx xxxx Rady, xxxxx Xxxxxxxx xxxx x Xxxx xxxxxxx vystoupit xxxx Evropským parlamentem.

2. Xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx všech xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx před ním xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Odpovídá xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx, které xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx členové.

3. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx veřejném xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxxx.

Xxxxxx XXX-338

Xxxxxxxxx-xx Xxxxxx xxxxx, xxxxxx se Xxxxxxxx xxxxxxxxx většinou xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx.

Xxxxxx III-339

Evropský xxxxxxxxx xxxxxx svůj jednací xxx většinou xxxxx xxxxx svých xxxxx.

Xxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxx x x xxxx jednacím řádu.

Článek XXX-340

Xxx-xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx pro xxxx xxxxxxx, může Xxxxxxxx parlament x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx uplynutí xxx dnů xx xxxx xxxxxx, x xx pouze veřejným xxxxxxxxxx.

Xx-xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx třetin xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxx členů Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx odstoupí xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Unie xxxxxxxx xx xxx funkce x Komisi. Zůstávají xx xxxxxx x xxxxxxxx nadále xxxxx xxxxxxxxxxx, dokud nebudou xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx X-26 x I-27. X xxxxx případě funkční xxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nástupci xxxxxx xx xxx, x xxxxx by xxxxxxxx funkční xxxxxx xxxxx Xxxxxx, xxxxx xxxxxx kolektivně xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx 2

Xxxxxxxx xxxx

Xxxxxx XXX-341

1. Při xxxxxxxxx xxxx být xxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx jednoho x xxxxxxxxx členů.

Zdržení xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx rady xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxx.

3. Xxxxxxxx rada rozhoduje xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx otázkách, xxxxx x při přijímání xxxxx xxxxxxxxx xxxx.

4. Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx.

Xxxxxxxx 3

Xxxx xxxxxxxx

Xxxxxx XXX-342

Xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x vlastního xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx na xxxxxx Xxxxxx.

Xxxxxx XXX-343

1. Při xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx Rady xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

2. Xx-xx xx Xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, usnáší xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx.

3. Xxxxxxx se hlasování xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Rady xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx III-344

1. Výbor xxxxxxx xx stálých xxxxxxxx xxxx členských xxxxx xx xxxxxxxxxx xx přípravu prací Xxxx x za xxxxxx úkolů, kterými xxx Xxxx xxxxxx. X případech xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx Xxxx může xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

2. Xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pod xxxxxxx generálního xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Radou.

Rada xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx většinou.

3. Xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx svého jednacího xxxx prostou xxxxxxxx.

Xxxxxx XXX-345

Xxxx může xxxxxxx většinou xxxxxxx Xxxxxx, aby xxxxxxxx xxxxxxxx, které Rada xxxxxxx xx xxxxxxxx x dosažení společných xxxx, x xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx návrhy. Xxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx Radě xxxxxx.

Xxxxxx XXX-346

Xxxx přijme xxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovící xxxxxxx xxxxxx uvedených x Xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx po xxxxxxxxxx s Xxxxxx.

Xxxxxxxx 4

Xxxxxxxx komise

Článek XXX-347

Xxxxxxx Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx s povahou xxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx uznávají xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Komise xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx během xxxxxx xxx xxxxxx x po jeho xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx povinnost xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx porušení xxxxxx xxxxxxxxxx může Xxxxxx xxxx xx xxxxx Xxxx, která rozhoduje xxxxxxx většinou, nebo Xxxxxx rozhodnout xxxxx xxxxxxxxx x jejich xxxxxxxx xxxxx xxxxxx XXX-349 xxxx x xxxxxx xxxxxx nároku xx důchod xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Článek III-348

1. Mimo xxxxxxx xxxxxxxxxx obměny x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxx odstoupením xxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxx Komise xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, odvolání xxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx novým xxxxxx xxxxxx xxxxxx příslušnosti, xxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx Xxxxxx po xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x čl. X-27 xxxx. 4.

Rada xxxx jednomyslně na xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx, xx člena xxxx xxxxx nahradit, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx část xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxx xx v xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xx. X-27 xxxx. 1.

4. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí Xxxx xx v xxxxxxx xxxxxxxxxx, odvolání xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx období v xxxxxxx x xx. X-28 xxxx. 1.

5. X případě odstoupení xxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx tito xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx nadále běžné xxxxxxxxxxx až do xxxxxxxx svého xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx část xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxx X-26 x X-27.

Xxxxxx XXX-349

Xxxxxxxx-xx kterýkoli xxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx funkce xxxx dopustil-li se xxxxxxx xxxxxxxxx, může xxx xxxxxxx Soudním xxxxxx na xxxxx Xxxx, která rozhoduje xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxx Komise.

Xxxxxx XXX-350

Xxxx je xxxxxx xx. I-28 xxxx. 4, xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx jejím xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x čl. X-27 xxxx. 3. Xxxxxxxx xxxx změnit xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx období. Členové Xxxxxx vykonávají xxxxx, xxxxx jim xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx.

Xxxxxx XXX-351

Xxxxxx xx xxxxxx většinou hlasů xxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx.

Xxxxxx XXX-352

1. Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx, kterým xxxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx. Zajistí xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx řádu.

2. Xxxxxx zveřejní xxxxxxxxxx xxxxxxx měsíc xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxx.

Pododdíl 5

Xxxxxx xxxx Xxxxxxxx unie

Článek XXX-353

Xxxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx nebo x xxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx.

Xxxxxx XXX-354

Xxxxxxxx dvoru xx nápomocno xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxx Rada jednomyslně xxxxxxxx evropské rozhodnutí, xxx xxxxx generálních xxxxxxxx zvýšila.

Úlohou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x nezávisle odůvodněné xxxxxx xx věcech, xxxxx podle xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx.

Xxxxxx XXX-355

Xxxxxx x xxxxxxxxx advokáti Xxxxxxxx xxxxx jsou vybíráni x xxxx, xxxxx xxxxxxxxx veškeré záruky xxxxxxxxxxxx a které xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx zemích xxxx xxxx xxxxxx uznávanými xxxxxx xxxxx; xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx konzultaci x xxxxxxx uvedeným x xxxxxx XXX-357.

Xxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx soudců x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx stanovených xxxxxxxx Soudního xxxxx Xxxxxxxx unie.

Soudci volí xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx Soudního xxxxx xx xxxx xxx xxx. Xxxxxxxx xxxx xxx zvolen opakovaně.

Soudní xxxx přijme svůj xxxxxxx xxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx.

Článek XXX-356

Xxxxx soudců Xxxxxxxxx xxxxxxx statut Xxxxxxxx dvora Xxxxxxxx xxxx. Statut xxxx xxxxxxxx, že Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx generální xxxxxxxx.

Xxxxxx Tribunálu xxxx xxxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx vysokých xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx po xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx v článku XXX-357.

Xxxxx tři xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx soudců Xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xx xxxxx středu xxxxxxxx Xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxx. Xxxxxxxx xxxx být zvolen xxxxxxxxx. Tribunál xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxxx schválení Xxxx.

Xxxxxxxxx-xx statut xxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxx dvora x xx Xxxxxxxx.

Xxxxxx XXX-357

Xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx členských xxxxx podle článků XXX-355 a XXX-356 xxxxxx stanovisko k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Soudního xxxxx x Xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxx se xxxxxx xx sedmi osob xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx soudních xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx právníky, x xxxxx xxxxx bude xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx evropské xxxxxxxxxx stanovící pravidla xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x jmenování xxxx xxxxx. Xxxx rozhoduje x podnětu xxxxxxxx Xxxxxxxx dvora.

Xxxxxx XXX-358

1. Tribunál xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx XXX-365, XXX-367, XXX-370, XXX-372 x III-374 s xxxxxxxx xxxx, které xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx III-359, xxxx xxxx, xxxxx statut Xxxxxxxx dvora Evropské xxxx vyhrazuje Xxxxxxxx xxxxx. Statut xxxx xxxxxxxx, že Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx xx možno xx xxxxxxxx a v xxxxxx stanovených xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x Soudnímu xxxxx, xxxxxxx xx právní xxxxxx.

2. Tribunál xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx prostředcích xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx soudů.

Rozhodnutí Xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx za xxxxxxxx x x mezích xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Soudního xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx narušení jednoty xxxx souladu xxxxx Xxxx.

3. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx rozhodovat x xxxxxxxxxxx otázkách xxxxx xxxxxx XXX-369 xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx určených xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

Xx-xx Xxxxxxxx xx xx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, jež xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx

Xxxx, xxxx xxx postoupit x xxxxxxxxxx Soudnímu xxxxx.

Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx o předběžných xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx za xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxx statutem xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx nebezpečí xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx Unie.

Článek XXX-359

1. Evropský xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx soudy xxxxxxxxx x Tribunálu, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxx xx xxxxx Xxxxxx x xx konzultaci xx Xxxxxxx xxxxxx xxxx xx žádost Xxxxxxxx xxxxx a po xxxxxxxxxx s Xxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx specializovaného xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jsou xx xxxxxxx.

3. Proti rozhodnutí xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx podat xxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Jsou xxxxxxxxx Xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx jednomyslně.

5. Specializované xxxxx xxxxxxx svůj xxxxxxx xxx xx xxxxxx xx Soudním xxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx.

6. Xxxxxxxxx-xx evropský xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, vztahují xx ustanovení Xxxxxx xxxxxxxx se Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xx specializované xxxxx. Xxxxx X x xxxxxx 64 xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

Článek XXX-360

Xx-xx Komise xx xx, xx xxxxxxx stát nesplnil xxxxxxxxx, která pro xxx z Ústavy xxxxxxx, xxxx x xxx xxxxxxxxxx stanovisko xxxx, co xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx ve lhůtě xxxxxxxxx Xxxxxx, může Xxxxxx předložit věc Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx XXX-361

Xx-xx členský xxxx xx xx, xx jiný členský xxxx nesplnil xxxxxxxxx, xxxxx xxx něj xxxxxxx x Xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

Xxxxx než členský xxxx xxxx xxxxx xxxxxx členskému xxxxx xxxxxx pro údajné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxx xxx xxxxxxx x Xxxxxx, předloží xxx Xxxxxx.

Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx poté, xx xxxxxx dotyčným xxxxxx, aby si xxxxxxxx předložily xxxxxxx x xxxxx vyjádření.

Nevydá-li Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxx, xxx xx věc xxxx xxxxxxxxxx, může xxx xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx i xxx xxxxxxxxxx Komise.

Xxxxxx XXX-362

1. Xxxxxx-xx Xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx povinnost, xxxxx pro něj xxxxxxx x Xxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxx přijmout xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

2. Xx-xx Komise xx to, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx v odstavci 1, může xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx poté, xx poskytla tomuto xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx penále, xxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx-xx Xxxxxx xxxx Xxxxxxxx unie, xx xxxxxxx členský xxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxxx, xxxx mu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo penále.

Článek XXX-361 není xxxxx xxxxxxxx dotčen.

3. Předloží-li Xxxxxx Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx III-360 x důvodu, že xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, může, pokládá-li xx xx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx penále, již xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx-xx Xxxxxx dvůr Xxxxxxxx xxxx, že xxxxx x porušení xxxxxxxxxx, xxxx členskému xxxxx uložit xxxxxxxxx xxxxxxxx částky xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx nabude xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx dvorem Xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx III-363

Evropské zákony xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx mohou xx Xxxxxx dvůr Evropské xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pravomoc týkající xx sankcí, xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx.

Článek XXX-364

Xxxx jsou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx, může evropský xxxxx xx Xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x míře, xxxxxx stanoví, xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxxx xx používání xxxx přijatých xx xxxxxxx Xxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxx práva xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx III-365

1. Xxxxxx xxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x rámcových xxxxxx, xxxx Rady, Xxxxxx a Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, s xxxxxxxx doporučení a xxxxxxxxxx, x aktů Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxxxxxx rady, které xxxx právní účinky xxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx přezkoumává xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx Xxxx, xxxxx xxxx právní xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx Xxxxxx dvůr Xxxxxxxx xxxx pravomoc xxxxxxxxxx x žalobách xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Radou xxxx Xxxxxx pro nedostatek xxxxxxxxxxxx, xxx porušení xxxxxxxxxxx formálních xxxxxxxxxxx, xxx porušení Ústavy xxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx týkajícího se xxxxxx xxxxxxxxx anebo xxx xxxxxxxx pravomoci.

3. Xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx má za xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx dvorem, Evropskou xxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxx regionů k xxxxxxx jejich výsadních xxxx.

4. Xxxxx xxxxxxx xxxx právnická xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavcích 1 x 2 xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, které xxxx xx xxxxxx, xxxx xxxxx se jí xxxxxxxxxxxxx x osobně xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx podzákonným právním xxxxx, xxxxx xx xx bezprostředně xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření.

5. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x úpravy xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx fyzickými xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x jiných xxxxxxxx, xxxxx vůči xxx xxxx xxxxxx účinky.

6. Xxxxxx uvedené x xxxxx xxxxxx musí xxx xxxxxx ve xxxxx xxxx xxxxxx, x to xxxxx xxxxxxxxx ode xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx dne, kdy xx x xxx xxxxxxxxxxx dozvěděl.

Xxxxxx XXX-366

Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, Xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx akt za xxxxxxxx xx počátku. Xxxxxx xxxx Evropské xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx-xx to za xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxx považovány za xxxxxxxxx.

Článek XXX-367

Xxxxxx-xx Evropský xxxxxxxxx, Xxxxxxxx rada, Xxxx, Xxxxxx xxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx Xxxxxx svou xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx. Tento xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx použije xx nečinnost institucí x jiných xxxxxxxx Xxxx.

Xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx-xx příslušný xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx vyzván, xxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxx subjekt xx lhůtě xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx nevyjádří, xxxx xxx xxxxxx podána x xxxxx xxxxx xxxx měsíců.

Každá xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx podmínek xxxxxxxxx v xxxxxx x xxxxxx pododstavci xxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx na některý xxxxx, xxxxxxxxx či xxxx xxxxxxx Unie xxxxx, xx nevydaly xxx této osobě xxxxxx, jiný xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx III-368

Orgán, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx akt xxx xxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxx xxxxxxx nečinnost xxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx Xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxx dvora Xxxxxxxx xxxx.

Xxxx xxxxxxxxx se xxxxxx povinností, které xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx čl. III-431 xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Článek XXX-369

Xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx rozhodovat o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx týkajících xx

x) xxxxxxx Xxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx přijatých orgány, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx Xxxx.

Xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxx před xxxxxx xxxxxxxxx státu, může xxxxx xxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx za xxxxxxxx x vynesení xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx x rozhodnutí o xxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, jehož xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, je xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx Xxxxxx xxxx Evropské unie.

Pokud xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx před xxxxxx členského státu, xxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx Soudní xxxx Xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxx lhůtě.

Xxxxxx XXX-370

Xxxxxx dvůr Xxxxxxxx unie má xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx škody xxxxx xx. XXX-431 xxxxxxx x třetího xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx XXX-371

Xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x legalitě xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxx xxxxx xxxxxx X-59 xxxxxxx xx žádost xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx rozhodnutím Xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxx, x xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx rozhodnutí. Xxxxxx xxxx xxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx dne této xxxxxxx.

Xxxxxx XXX-372

Xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx mezi Xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x mezích a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx služebním xxxx xxxxxxxx Xxxx a xxxxxxxxx řádu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx.

Xxxxxx III-373

Soudní dvůr Xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx pravomoc xxxxxxxxxx xxxxx, které se xxxxxx

x) plnění xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx rada Banky xx x této xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx XXX-360 xxxxxxxx Xxxxxx;

x) xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxx, Komise x xxxxxxx xxxx Xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx stanovených x xxxxxx XXX-365;

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx XXX-365 podat xxxxx xxxxxxx státy xxxx Xxxxxx, x xx pouze xxx xxxxxxxx formálního xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx. 19 xxxx. 2, 5, 6 x 7 statutu xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxx a xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx centrálních xxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx xx ve xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx článek III-360 xxxxxxxx Xxxxxx xx xxxxxx x členským xxxxxx. Shledá-li Xxxxxx xxxx Xxxxxxxx unie, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nesplnila povinnost xxxxx Xxxxxx, je xxxx xxxxx povinna xxxxxx opatření, xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxx dvora Xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx XXX-374

Xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx má xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx veřejnoprávní xxxx x soukromoprávní xxxxxxx xxxxxxxx Unií xxxx xxxxx xxxxxx.

Článek III-375

1. X xxxxxxxx pravomocí xxxxxxxxx Xxxxxxxx dvoru Evropské xxxx Xxxxxxx nejsou xxxxx, x xxxxx xx Xxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx soudů.

2. Xxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxxxx Xxxxxx.

3. Xxxxxx xxxx xx pravomoc xxxxxxxxxx všechny xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Ústavy, xxxx-xx xx xxxx spory xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx XXX-376

Xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx vztahu x xxxxxxx I-40 x X-41, xxxxxxxxxxx xxxxx V xxxxxxxx XX x společné xxxxxxxxxx x bezpečnostní xxxxxxxx x xxxxxx XXX-293, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx XXX-308 x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx podaných xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx. XXX-365 xxxx. 4, které xx xxxxxx přezkumu xxxxxxxx evropských xxxxxxxxxx, xxxxx se stanoví xxxxxxxxx opatření xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, přijatých Xxxxx xx základě xxxxx X xxxxxxxx XX.

Článek XXX-377

Xxx xxxxxx xxxxx pravomocí týkajících xx ustanovení xxxxx XXX kapitoly XX xxxxxx 4 x 5 x xxxxxxxx xxxxxxx, bezpečnosti a xxxxx, xxxx Xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx platnost xxxx přiměřenost operací xxxxxxxx policií nebo xxxxxx donucovacími xxxxxx xxxxxxxxx státu, xxx xxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx států xx xxxxxxxxx veřejného xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx XXX-378

Xxxxxx-xx xx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, institucí xxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxx, xxxx se xxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx. XXX-365 odst. 6 xxxxxxxx, xxxxxxx x důvodů xxxxxxxxxxx x xx. III-365 xxxx. 2 před Xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx nepoužitelnosti xxxxxx xxxx.

Xxxxxx III-379

1. Xxxxxx xxxxxx x Soudního xxxxx Evropské xxxx xxxxxx odkladný účinek. Xx-xx xxxx xxxxx xxxxxx dvůr za xx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx odklad xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

2. Xxxxxx xxxx Evropské xxxx xxxx xx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx XXX-380

Xxxxxxxx Soudního xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx vykonatelné za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx XXX-401.

Článek III-381

Statut Xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx I x článku 64 xxxxxx evropským xxxxxxx. Xxxxxx se xxx xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx x Xxxxxx, xxxx na návrh Xxxxxx a po xxxxxxxxxx se Xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx 6

Xxxxxxxx centrální xxxxx

Xxxxxx XXX-382

1. Rada xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxx x xxxxx Výkonné xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx států, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx III-197.

2. Xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x prezidenta, xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx, viceprezident a xxxxx xxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx zkušeností x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxx, xx konzultaci x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxxxxxxx banky.

Jejich xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx; xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx Výkonné xxxx xxxxx být xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx XXX-383

1. Předseda Xxxx x xxxx Xxxxxx xx xxxxx xxx hlasovacího xxxxx xxxxxxxx zasedání Xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx centrální banky xxxxxx k xxxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx Rady, xxxx Xxxx projednává xxxxxxxxxxx xxxxxx vztah x xxxxx x k xxxxxx Evropského systému xxxxxxxxxxx xxxx.

3. Evropská xxxxxxxxx banka předkládá xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xx uplynulý x xxxxx xxx Evropskému xxxxxxxxxx, Evropské xxxx, Xxxx x Komisi. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx může zahájit xxxxxxx rozpravu, x Xxxx.

Xxxxxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx x xxxxx xxxxxxx Xxxxxxx rady xxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropského xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx 7

Xxxxxx xxxx

Xxxxxx XXX-384

1. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx všech xxxxxx x výdajů Xxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx příjmů x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx zřízeného Unií, xxxxx to akt xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx jiný xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Radě prohlášení x věrohodnosti účetnictví x x legalitě x řádnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x Úředním xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx doplněno xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx činnosti Xxxx.

2. Účetní dvůr xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx o řádnosti xxxxxxxxxx xxxxxx. Podává xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pohledávek x xxxxxxx úhrad xx xxxxxxxx Xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx účetní závěrkou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku.

3. Xxxxxxxx xx provádí xx základě účetních xxxxxxx a xxxxx xxxxxxx i xx xxxxx v ostatních xxxxxxxx Unie, xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo jiného xxxxxxxx, který spravuje xxxxxx x xxxxxx xxxxxx Xxxx a x členských státech, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx přijímají xxxxxx x xxxxxxxx. V xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx s vnitrostátními xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx pravomoci, x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx orgány xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx států xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x při xxxxxxxx vzájemné xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx sdělí Účetnímu xxxxx, xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx, instituce xxxx jiné xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxx Unie, xxxxxxx nebo právnické xxxxx přijímající xxxxxx x rozpočtu a xxxxxxxxxxxx xxxxxx kontroly xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx-xx xxxxxxxx pravomoci, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxx dvoru xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x informace xxxxxxxx xxx splnění xxxx xxxxx.

Xxxxx Xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx x xxxxxxxxxx Evropské xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxx činnosti xxx správě xxxxxx x xxxxxx Xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx Účetním xxxxxx, xxxxxx x Komisí. Xxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx nutné xxx xxxxxxxxxxx příjmů a xxxxxx Unie spravovaných xxxxxx, x xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

4. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx výroční zprávu. Xxxx zpráva se xxxxxxxxx xxxxxxxx orgánům x xxxxxxxxxx xx x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx x odpověďmi orgánů xx připomínky Účetního xxxxx.

Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx své xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, a xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zaujímat xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x stanoviska xxxxxxx Xxxxxx dvůr xxxxxxxx hlasů xxxxx xxxxx členů. Xxxx xxxxxxx vytvořit xx xxxxx středu senáty xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v jeho xxxxxxxx xxxx.

Xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx xxx xxxxxx xxxxxx pravomocí xxx xxxxxxxx plnění xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx. Xxxxxxx řád xxxxxxxx xxxxxxxxx Radou.

Xxxxxx XXX-385

1. Xxxxxxx Xxxxxxxx dvora jsou xxxxxxxx z xxxx, xxxxx ve xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx mají xxx xxxx funkci xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Musí xxxxxxxxxx veškeré xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

2. Členové Účetního xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx. Mohou xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx evropské rozhodnutí, xxxx xx xxxxxxx xxxxxx členů sestavený xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx státem. Xxxxxxxxx po xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx parlamentem.

Členové Xxxxxxxx xxxxx xxxx xx svého xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxx. Xxxxxxxx xxxx xxx zvolen xxxxxxxxx.

3. Xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx nevyžadují xxx nepřijímají pokyny xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx jakéhokoli xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx se xxxx xxxxxx.

4. Během xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Účetního xxxxx xxxxxxxxx žádnou xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxx nástupu do xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx během xxxxxx xxx xxxxxx x xx jejím xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx povinnost xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx období.

5. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx obměn x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx dvora odstoupením xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6.

Dotyčný člen xx nahrazen pro xxxxxxxxx část xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx členové Xxxxxxxx xxxxx xxxx funkci xx xx okamžiku xxxxx nahrazení.

6. Člen Xxxxxxxx dvora může xxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx a xxxxxx nároku xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x případě, xx Xxxxxx xxxx xx xxxxxx Účetního xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nezbytné x xxxxxx xxxx xxxxxx nebo neplní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxx xxxxxx.

XXXXX 2

XXXXXXX XXXXXXXXX XXXX

Xxxxxxxx 1

Výbor xxxxxxx

Xxxxxx XXX-386

Xxxxx xxxxx Výboru xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 350. Xxxx xx xxxxx Komise xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx složení xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx a náhradníci xxxx ve stejném xxxxx jmenováni na xxxx xxxx let. Xxxxx být jmenováni xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxxx členy Evropského xxxxxxxxxx.

Xxxx přijme xxxxxxxx xxxxxxxxxx, jímž xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx návrhů podaných xxxxxx členským xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx uvedeného x xx. X-32 odst. 2, xx xxxxx xxxxxxx byli xxxxxxxx, xxxxx funkční období xxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx zbytek xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx XXX-387

Xxxxx xxxxxxx xxxx x xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x předsednictvo xx xxxx xxx x xxx xxxx.

Xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxx xxxx Xxxxxx. Xxxx xx xxxx xxxxx x vlastního xxxxxxx.

Xxxxxx xxxx jednací xxx.

Xxxxxx XXX-388

Xxxxxxxx parlament, Xxxx nebo Xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxx Xxxxxx stanoví, x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xx některý x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx, xxxxxxx x případech xxxxxxxxxx xx přeshraniční xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx-xx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxx nebo Xxxxxx xx nutné, xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx jednoho xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xx-xx Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx konzultován, Evropský xxxxxxxxx, Xxxx xxxx Xxxxxx o xxxxx xxxxxxxx stanoviska informují Xxxxx regionů. Xxxxxx-xx Xxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zájmy, xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Může xxxxxx xxxxxxxx stanovisko x vlastního podnětu.

Stanovisko xxxxxx a zápis x xxxx jednání xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxx a Xxxxxx.

Pododdíl 2

Xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx výbor

Článek III-389

Počet xxxxx Xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 350. Rada xx xxxxx Komise xxxxxxxxxxx xxxxxx evropské xxxxxxxxxx xxxxxxxxx složení xxxxxx.

Článek XXX-390

Xxxxxxx Hospodářského x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxx xxxx let. Xxxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxx přijme xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx členským xxxxxx.

Xxxx rozhoduje xx xxxxxxxxxx x Xxxxxx. Xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx Xxxx.

Článek III-391

Hospodářský a xxxxxxxx xxxxx volí x xxx svých xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx na dobu xxx a xxx xxxx.

Xxxxxxx xxx jeho xxxxxxxx xx žádost Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxx xxxx Xxxxxx. Xxxx xx xxxx xxxxx x vlastního xxxxxxx.

Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx.

Xxxxxx XXX-392

Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, kdy tak Xxxxxx stanoví. Xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx. Xxxxx může xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podnětu.

Považují-li xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxx xxxx Komise xx xxxxx, xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx lhůtu nejméně xxxxxxx měsíce xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx jednat x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx x xxxx xxxxxxx se postupují Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Radě x Xxxxxx.

ODDÍL 3

XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX

Xxxxxx XXX-393

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxx jsou xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx Evropské xxxxxxxxxx banky se xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx zákonem Xxxx xxx xxxxxx xxxxxx Evropské xxxxxxxxxx xxxxx. Rada xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx na xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx x Evropským xxxxxxxxxxx x Komisí, xxxx na návrh Xxxxxx a xx xxxxxxxxxx s Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx XXX-394

Xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x nerušenému xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxx Xxxx; xxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxxxx trhu, xxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxx účelem xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx půjček x záruk xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dále xxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx hospodářství:

a) xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx;

x) projektů xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx podniků xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx trhu, xxxxx xxx svůj rozsah xxxx pro svou xxxxxx nemohou být xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx svůj xxxxxx xxxx povahu xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státech.

Při xxxxxx xxxxx xxxxx usnadňuje Xxxxxxxx xxxxxxxxxx banka xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a dalších xxxxxxxxxx nástrojů Xxxx.

ODDÍL 4

USTANOVENÍ SPOLEČNÁ XXXXXXX, INSTITUCÍM X XXXXX XXXXXXXXX UNIE

Článek XXX-395

1. Xxxxxxxxx-xx Xxxx xx xxxxx Komise, xxxx xxxxxx návrh xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx uvedených x xxxxxxxx I-55, I-56, xx. III-396 xxxx. 10 x 13, xxxxxx III-404 a xx. III-405 odst. 2.

2. Xxxxx Xxxx xxxxxxxxxx, xxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx postupu xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx Xxxx svůj xxxxx změnit.

Článek XXX-396

1. Xxxxxxxxx-xx xx podle Ústavy xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx zákony řádným xxxxxxxxxxxxx postupem, xxxxxxx xx následující xxxxxxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxxxxx Evropskému xxxxxxxxxx x Xxxx xxxxx.

Xxxxx xxxxx

3. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx svůj xxxxxx v xxxxxx xxxxx x postoupí xxx Radě.

4. Schválí-li Xxxx xxxxxx Evropského xxxxxxxxxx, je dotyčný xxx xxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu.

5. Xxxxxxxxx-xx Xxxx postoj Evropského xxxxxxxxxx, xxxxxx svůj xxxxxx x xxxxxx xxxxx x postoupí xxx Xxxxxxxxxx parlamentu.

6. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx, na základě xxxxxxx přijala postoj x xxxxxx čtení. Xxxxxx podrobně informuje Xxxxxxxx parlament x xxxx postoji.

Druhé xxxxx

7. Xxxxxxxx xx lhůtě xxx xxxxxx od xxxxxx postoupení Xxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxx Xxxx v xxxxxx xxxxx xxxx nepřijme xxxxx usnesení, xxxxxxx xx dotyčný xxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx postoji Xxxx;

x) odmítne xxxxxx Xxxx x prvním xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx za xxxxxxxxx;

x) xxxxxxx xxxxxxxx hlasů xxxxx xxxxx členů xxxxx xxxxxxx Xxxx x xxxxxx čtení, xxxxxxxx xx změněný xxxx Radě a Xxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

8. Xxxxxxxx xx xxxxx tří xxxxxx xx xxxxxxxx změn Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx tyto xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx;

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx předseda Xxxx xx xxxxxx s xxxxxxxxx Evropského parlamentu xx lhůtě xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

9. X návrzích xxxx, x xxxx Xxxxxx xxxxxxx odmítavé stanovisko, Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx

10. Xxxxxxxxxx výbor, xxxxx xx skládá x xxxxx Xxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxxx a ze xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx parlament, xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx x většinou xxxxx xxxxxxxxxxxxx Evropský xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx týdnů xx xxxxx svolání, a xx xx xxxxxxx xxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx xx xxxxxx xxxxx.

11. Komise xx xxxxxxx jednání xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx činnost xxxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxx Evropského parlamentu x Rady.

12. Neschválí-li xxxxxxxxxx výbor ve xxxxx xxxxx xxxxx xx svého svolání xxxxxxxx návrh, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx akt xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxx

13. Xxxxxxx-xx dohodovací xxxxx x xxxx lhůtě xxxxxxxx návrh, xxxx Xxxxxxxx parlament, xxxxx xx usnáší xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx hlasů, x Rada, která xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx dne tohoto xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx to, aby xxxxxxx xxxxxxxxxx akt x xxxxxxx se xxxxxxxxx návrhem. Pokud xxx neučiní, xxxxxxx xx navrhovaný xxx xx xxxxxxxxx.

14. Lhůty xxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx prodlužují z xxxxxxx Evropského parlamentu xxxx Rady, xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx.

Xxxxxxxx ustanovení

15. Xx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx v Xxxxxx xxxxx k xxxxxxx legislativnímu postupu x xxxxxxx skupiny xxxxxxxxx států, xx xxxxxxxxxx Evropské xxxxxxxxx xxxxx xxxx na xxxxxx Soudního xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx 2, druhá xxxx xxxxxxxx 6 x xxxxxxxx 9.

X takovém xxxxxxx Evropský parlament x Xxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxx aktu x se svými xxxxxxx v xxxxxx x druhém čtení. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx celého xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx podnětu. Xxxxx to pokládá xx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 11.

Xxxxxx III-397

Evropský xxxxxxxxx, Xxxx x Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x vzájemnou xxxxxxx xxxxxxxx způsoby své xxxxxxxxxx. Za xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx s Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dohody, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx III-398

1. Při xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx, instituce x xxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

2. X xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx přijatými xx xxxxxxx článku XXX-427 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx za xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx XXX-399

1. Xxxxxx, xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx X-50 xxxxxxx ve xxxxx jednacích xxxxxx xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx Xxxxxxxx unie, Xxxxxxxx centrální xxxxx x Xxxxxxxx investiční xxxxx podléhají xx. X-50 xxxx. 3 x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx funkce.

2. Xxxxxxxx xxxxxxxxx a Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. X-50 odst. 3.

Článek XXX-400

1. Xxxx xxxxxx xxxxxxxx nařízení x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx

x) xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx Xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Unie, členů Xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx.

x) xxxxxxxx podmínky x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx x členů Xxxxxxxx xxxxx.

x) xxxxxxx xxxxxxx poskytované xxxxx xxxxxx osobám uvedeným x písmenech x) x b).

2. Xxxx xxxxxx xxxxxxxx nařízení x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx náhrady xxxxx Xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx III-401

Akty Xxxx, Xxxxxx nebo Evropské xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, jsou xxxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxxxx.

Xxxxx rozhodnutí xx xxxx xxxxxxxx občanského xxxxxxxxxx xxxxx toho xxxxx, na jehož xxxxx se xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx rozhodnutí, xxxxxxxx jen xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, který x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státu; xxxx xxxxxx xx xx xxxxxx Komisi x Xxxxxxxx dvoru Xxxxxxxx unie.

Jsou-li xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx tyto xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, může tato xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx právem xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx rozhodnutí může xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxx spadá xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx soudních xxxxxx.

XXXXXXXX XX

XXXXXXXX USTANOVENÍ

ODDÍL 1

XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX

Xxxxxx XXX-402

1. Xxxxxxxx finanční xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxx X-55 xxxxxxx nejméně xx dobu pěti xxx.

2. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx výši xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx položek xxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxx a ročních xxxxxxx xxxxxx položek xxxxxx. Kategorie xxxxxx, xxxxxxx xx omezený xxxxx, odpovídají xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx.

3. Xxxxxxxx rámec xxxxxxx xxxxxxxx další ustanovení, xxxxx jsou xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

4. Xxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxx, xxxxx stanoví xxxx finanční xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx roku předcházejícího xxxxx xx xx xxxxxxx tohoto xxxxxx.

5. Xxxxxxxx parlament, Rada x Xxxxxx xxxx xxxxx celého xxxxxxx xxxxxxxxx x přijetí xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx opatření k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx procesu.

XXXXX 2

ROČNÍ ROZPOČET XXXX

Xxxxxx XXX-403

Xxxxxxxxxx rok xxxxxx 1. xxxxx x xxxxx 31. xxxxxxxx.

Xxxxxx XXX-404

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx:

1. Xxxxx orgán xxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx svých xxxxxx na příští xxxxxxxxxx xxx. Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxx předloží návrh xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxxxxx xx 1. xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx být xxxxxxxx plněn.

Komise xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x to až xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5.

3. Xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx Evropskému xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 1. xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, ve xxxxxx má xxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx parlament x xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

4. Jestliže xx xxxxx xxxxxxxxx dvou xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx Evropský xxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxx Xxxx, xx xxxxxxxx xxxxx x rozpočtu xxxxxx;

x) xxxxxxxx xxxxx usnesení, xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx přijatý;

c) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx x Xxxxxx. Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx xx dohodě x xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx Evropskému xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx změny, xxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx.

5. Xxxxxxxxxx výbor, který xx xxxxxx z xxxxx Xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx x ze stejného xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx kvalifikovanou xxxxxxxx členů Xxxx xxxx jejich zástupců x xxxxxxxx členů xxxxxxxxxxxxx Evropský xxxxxxxxx xx lhůtě xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx, x xx xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx.

Xxxxxx xx xxxxxxx jednání dohodovacího xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx činnost potřebnou xx xxxxxxxx postojů Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx.

6. Xxxxxxx-xx se xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx jednoho xxx podle xxxxxxxx 5 xx společné xxxxxxxx, xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx dní xx xx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

7. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx dnů xxxxx xxxxxxxx 6

x) Evropský xxxxxxxxx i Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx jestliže xxxxx x těchto xxxxxx společnou předlohu xxxxxxx, zatímco xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx evropský xxxxx x xxxxxxxx xx přijatý x xxxxxxxx platností x xxxxxxx xx společnou xxxxxxxxx; nebo

b) Xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx většinou xxxxx xxxxx svých xxxxx, x Xxxx společnou xxxxxxxx zamítnou, xxxx xxxxx jeden x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zamítne, zatímco xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx

x) Evropský xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx Xxxx xx xxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx

x) Xxxxxxxx xxxxxxxxx schválí xxxxxxxxx xxxxxxxx, zatímco Xxxx ji xxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxx, který xx usnáší xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx odevzdaných hlasů, xxxx xx lhůtě xxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx. 4 xxxx. x). Není-li xxxxxxx xxxxx Evropského xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, zachová xx xxxxxx xxxxxxxxx dohodovacím xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx za xxxxxxx s konečnou xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx.

8. Nedohodne-li xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx odstavce 5 xx společné xxxxxxxx, Komise xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

9. Xx xxxxxxxx postupu xxxxxxxxx x tomto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx zákon x xxxxxxxx xx přijat x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

10. Xxxxx orgány vykonává xxxxxxxxx xxxxxxx mu xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx Ústavy x xxxx xxxxxxxxx xx jejím xxxxxxx, xxxxxxx pokud xxx x xxxxxxx xxxxxx Xxxx a x xxxxxxxxx příjmů a xxxxxx.

Xxxxxx III-405

1. Xxxxx xx začátku rozpočtového xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx prováděny měsíčně xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x evropským xxxxxxx podle xxxxxx XXX-412, x xx xx do xxxx xxxxx xxxxxxxxxx položek xxxxxxxxx x dotyčné xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, xxxxxxx xxxx částka xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx kapitole xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Rada xxxx xx xxxxx Xxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 přijmout xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxx, xxx výdaje xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxxx zákonem xxxxx xxxxxx III-412. Rada xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropskému parlamentu.

Uvedené xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxxxx zákony xxxxxxxxx x čl. X-55 xxxx. 3 a 4.

Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx dnů xx xxxx xxxxxxx, pokud xx x xxxx xxxxx Evropský parlament, xxxxx se usnáší xxxxxxxx hlasů xxxxx xxxxx xxxxx, nerozhodl xxxx xxxxxx xxxxxx.

Článek III-406

Za podmínek xxxxxxxxxxx evropským xxxxxxx xxxxx xxxxxx III-412 xx možné xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx roku, x výjimkou xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx zaměstnance, výlučně xx rozpočtu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx rozpočtového roku.

Položky xxxx rozděleny do xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx určení a xxxx rozčleněny xxxxx xxxxxxx x souladu x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx článku XXX-412.

Xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

Xxxxxxxx xxxx x Xxxx,

Xxxxxx x

Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie

tvoří samostatné xxxxxx xxxxxxxx, aniž xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

XXXXX 3

XXXXXX ROZPOČTU X XXXXXXXXXXXX

Xxxxxx III-407

Komise xxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx, v souladu x evropským xxxxxxx xxxxx článku III-412, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxx prostředků, v xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx prostředků x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx xxxxx článku XXX-412 xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx kontroly x auditu xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx odpovědnosti. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx svých xxxxxx.

X xxxxx rozpočtu xxxx Xxxxxx x xxxxxx x za podmínek xxxxxxxxxxx evropským xxxxxxx xxxxx xxxxxx III-412 xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx do xxxxx nebo x xxxxx xxxxxxxx nižšího xxxxxxx xx xxxxx.

Xxxxxx III-408

Komise xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxxxx xxxx operací xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx rozpočtový xxx. Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx rozvahu xxxxx x pasiv Xxxx.

Xxxxxx rovněž předkládá Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x financích Xxxx xxxxxxxxx na dosažených xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx, xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx uvedly xx xxxxxxx xxxxxx XXX-409.

Xxxxxx III-409

1. Evropský xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxx uděluje Xxxxxx xxxxxxxxxxxx za plnění xxxxxxxx. Xx tím xxxxxx Rada a xxxx Evropský parlament xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx rozvahu x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx XXX-408, xxxxxxx xxxxxx Účetního xxxxx, x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx na jeho xxxxxxxx, prohlášení xxxxxxx x xx. XXX-384 xxxx. 1 druhém xxxxxxxxxxx, jakož i xxxxxxxxx xxxxxxxx zprávy Xxxxxxxx xxxxx.

2. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Komisi xxxx x jiného xxxxxx x xxxxxxxxxxx x výkonem xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx si xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Komise xxxxxxxx xx provádění xxxxxx xxxx fungování xxxxxxx finanční xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx jeho xxxxxx všechny xxxxxxxx xxxxxxxxx.

3. Komise xxxxx xxxxxxx xxxxxx opatření, xxx xxxxxxxx připomínkám xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx x udělení absolutoria x dalším xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x poznámkám xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxx.

4. Xx žádost Xxxxxxxxxx parlamentu xxxx Xxxx xxxx Komise xxxxxx x opatřeních xxxxxxxxx s xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x poznámky, x xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx útvarům, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xx předávají xxxxxx Xxxxxxxx xxxxx.

XXXXX 4

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxx XXX-410

Xxxxxxxx xxxxxxxx rámec x roční xxxxxxxx xx sestavují x xxxxxx.

Xxxxxx XXX-411

Xxxxxx může xx xxxxxxxx, že xx oznámí xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, převádět xxxxxxxxxx x xxxx jednoho xxxxxxxxx státu do xxxx xxxxxx členského xxxxx, pokud je xx xxxxxxxx x xxxx, aby xxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx. Xxxxxx se xxxxx xxxxxxxx zdrží xxxxxxxxx takových xxxxxxx, xx-xx volné xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx, kterou xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxx x každým xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxxx xxxx xxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx se obrací xx emisní banku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx schválil.

Článek XXX-412

1. Evropský xxxxx xxxxxxx

x) finanční xxxxxxxx určující xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx účetnictví;

b) xxxxxxxx pro kontrolu xxxxxxxxxxxx účastníků finančních xxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx.

Xxxxxxxx zákon xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxx přijme xx xxxxx Komise xxxxxxxx xxxxxxxx, které stanoví xxxxxxxxxxx x postup, xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x systému xxxxxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxx, xxxxx i opatření, xxxxx se v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx parlamentem x Xxxxxxx xxxxxx.

3. Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2006 Rada xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx XXX-413

Xxxxxxxx parlament, Xxxx x Xxxxxx xxxxxxx, aby Xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx umožní xxxxx xxxxxx závazky vůči xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx XXX-414

X rámci xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx kapitoly jsou x xxxxxxx Komise xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Evropského parlamentu, Xxxx x Xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx opatření x xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx jednotlivých xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx.

XXXXX 5

BOJ PROTI XXXXXXXX

Xxxxxx XXX-415

1. Unie x členské xxxxx xxxxxx proti podvodům x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx účinek x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx, institucích x jiných xxxxxxxxxx Xxxx účinnou ochranu.

2. Xxxxxxx xxxxx přijmou x zamezení xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zájmy Xxxx xxxxxx xxxxxxxx, jaká xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx poškozujících xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zájmy.

3. Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxx xxxxx xxxxxxxx. Xx xxx účelem xxxxxxxxxx x Komisí xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

4. X xxxxxxxxx xxxxxx a rovnocenné xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx a xx xxxxx orgánech, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxx evropský xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x předcházení x xxxxxxxx podvodů xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxx. Přijme xx po xxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxxx každoročně xxxxxxxxx xx spolupráci x xxxxxxxxx státy Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Radě xxxxxx x opatřeních, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

KAPITOLA III

POSÍLENÁ XXXXXXXXXX

Xxxxxx XXX-416

Xxxxx xxxxxxxx spolupráce xxxx být x xxxxxxx s Ústavou x právem Xxxx.

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx narušovat xxxxxxx trh ani xxxxxxxxxxxx, sociální x xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx překážku xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx členskými státy, xxx xxxx nimi xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Článek XXX-417

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx musí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx se jí xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxx nebrání xxxxxx xxxxxxxxx zúčastněnými xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx XXX-418

1. Při xxxxxxxx je posílená xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx členské xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podmínek xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Je xxx xx rovněž otevřená xxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxx, kromě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx přijatých x xxxxx xxxxx.

Xxxxxx a xxxxxxx státy xxxxxxxxx xx xxxxxxxx spolupráce xxxxx xx xx, xxx podporovaly xxxxx xx xxxxxxxxxx počtu xxxxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxxx x případně xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Radu x xxxxxx posílené xxxxxxxxxx.

Článek XXX-419

1. Xxxxxxx xxxxx, které xx xxxx sebou přejí xxxxxxx posílenou spolupráci x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx výlučné pravomoci x xxxxxxxx zahraniční x xxxxxxxxxxxx politiky, xxxxxx xxxxxx Komisi x xxxxxxx xxxxxx x cíle xxxxxxxxxx xxxxxxxx spolupráce. Komise xxxx x xxxxx xxxxxx předložit Xxxx xxxxx. Xxxxx Komise xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx členským xxxxxx.

Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vydá xxxxxxxxx rozhodnutím Xxxx, xxxxx rozhoduje xx xxxxx Xxxxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxxxxxx států, xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx Xxxx. Postoupí xx ministru xxxxxxxxxxxx xxxx Unie, který xxxxxx stanovisko k xxxxxxx xxxxxxxxx posílené xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Unie, x Xxxxxx, xxxxx zaujme xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Unie. Xxx xxxxxxxxx se xxxxx x Evropskému xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x zavedení xxxxxxxx spolupráce xxxx xxxxxxxxx rozhodnutím Xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx XXX-420

1. Xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx účastnit xx xxxxxxxxxxx posílené xxxxxxxxxx v xxxxx x xxxxxxx xxxxx xx. XXX-419 xxxx. 1, xxxxxx xxxx xxxxx Xxxx x Xxxxxx.

Xx lhůtě čtyř xxxxxx xxx dne xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx účast xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx splněny xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx použití xxxx xxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx-xx xxxx Komise, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx, jaká xxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxx žádosti. Xx xxxxxxxx xxxx xxxxx žádost znovu xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx Xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx splněny, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xx Xxxx, xxxxx x žádosti rozhodne. Xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. X-44 xxxx. 3. Xx návrh Komise xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

2. Xxxxx xxxxxxx xxxx, který xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx záměr Xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxx x Xxxxxx.

Xxxx xxxxxxx účast dotyčného xxxxxxxxx státu xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxx x poté, co x případě xxxxxxx xxxxxxx, xx jsou xxxxxxx xxxxxxxx účasti. Xxxx může xx xxxxx ministra xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxx xxxxxx xxxxxxxx nezbytná přechodná xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxx xxx přijatých x rámci posílené xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx Xxxx usoudí, že xxxxxxxx xxxxxx splněny xxxxxx, uvede, jaká xxxxxxxxxx mají být xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx lhůtu xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x účast.

Pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx x x souladu x xx. X-44 xxxx. 3.

Xxxxxx XXX-421

Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx spolupráce, s xxxxxxxx správních xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx státy, pokud xxxxxxx xxxxxxx Xxxx xx konzultaci s Xxxxxxxxx parlamentem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

Článek XXX-422

1. Stanoví-li xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxxxxxxx, že Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx Xxxx xxxxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxx podle xx. X-44 xxxx. 3 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, že xxxx rozhodovat kvalifikovanou xxxxxxxx.

2. Xxxxxxx-xx některé xxxxxxxxxx Xxxxxx, xxxxx xxxx xxx použito x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx Xxxx xxxxxxx evropské zákony xxxx rámcové xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx Rada jednomyslně x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx čl. X-43 odst. 3 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

3. Xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x vojenstvím xxxx xxxxxxx.

Xxxxxx XXX-423

Xxxx a Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x rámci posílené xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxx x xx tímto xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

XXXXX VII

SPOLEČNÁ XXXXXXXXXX

Xxxxxx XXX-424

X xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx situaci Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx Guayany, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx odlehlostí, ostrovní xxxxxxx, malou xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx malém xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vážným xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx Rada xx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxxxxx zejména xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx Xxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxx x prvním xxxxxxxxxxx xx týkají xxxxxxx celní x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, svobodných xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, státní xxxxxxx x podmínek xxxxxxxx xx strukturálním xxxxxx x horizontálním xxxxxxxxx Xxxx.

Xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x ohledem xx zvláštní charakter x omezení nejvzdálenějších xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx právního řádu Xxxx, včetně xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx III-425

Ústava xx xxxxx nedotýká xxxxxx xxxxxxxxxxx, uplatňované x xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx XXX-426

Xxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx x xxxxxxx úkonům, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx právnickým xxxxxx. Může zejména xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx i xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx soudem. Pro xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx Xxxxxx. Unie xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánů xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx správní samostatnosti xxxxxx x xxxx.

Xxxxxx XXX-427

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxx ostatních xxxxxxxxxxx Xxxx. Xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx XXX-428

X xxxxxx xxxxx, které xx xxxx svěřeny, může Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx a xx podmínek stanovených xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx III-429

1. Xxxx xx xxxxxx xxxxxx 5 Xxxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx je xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx.

2. Xxx vypracování xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx výdajů x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx náklady.

Xxxxxx XXX-430

Xxxxxxx orgánů Xxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx Xxxx jsou xxxxxxx, x xx x xx skončení svých xxxxxx, nevyzrazovat takové xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx tajemstvím, zejména xxxxx x xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx XXX-431

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx xx řídí xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx zásadami xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx škody xxxxxxxxx xxxxxx orgány xxxx jejími xxxxxxxxxxx xxx výkonu jejich xxxxxx.

Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx zaměstnanci xxx výkonu jejich xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Unii se xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xx xxxxxxxx.

Xxxxxx III-432

Sídlo xxxxxx Xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx vzájemnou xxxxxxx.

Xxxxxx XXX-433

Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nařízení, xxxxxx se stanoví xxxxxxxx pro používání xxxxxx v orgánech Xxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

Článek XXX-434

Xxxx požívá xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx výsad x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx III-435

Práva x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx 1. lednem 1958 xxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx dnem xxxxxx přistoupení xxxx xxxxxx nebo několika xxxxxxxxx státy na xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx druhé xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx neslučitelné x Xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx členský stát xx xxxxxxx státy xxxxx vhodných prostředků x odstranění zjištěných xxxxxxxxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx vzájemnou xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx případně společný xxxxxxx.

Xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx k xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxx každým x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx x jsou xxxxx neoddělitelně xxxxxxx x vytvořením xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx, a x poskytováním xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx státy.

Xxxxxx XXX-436

1. Ústava xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx:

x) žádný xxxxxxx xxxx xxxx povinen xxxxxxxxxx údaje, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx odporuje xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx stát xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx k ochraně xxxxxxxxxxx zájmů xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx; tato xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx ovlivnit xxxxxxxx hospodářské xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, které xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxx xxxx xx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx evropské xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxx. 1 xxxx. x), ze xxx 15. dubna 1958.

XXXX XX

XXXXXX A XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxx XX-437

Xxxxxxx xxxxxxxxxx smluv

1. Xxxxx Xxxxxxxx x Xxxxxx xxx Xxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství, Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx x, za xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx o aktech x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx o xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxx x Evropské xxxx, xxxx a xxxxxxx, které xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx, x xxxxxxxx odstavce 2 tohoto xxxxxx.

2. Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx

x) Xxxxxxxx království, Xxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxx Irska,

b) Řecké xxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx republiky,

d) Xxxxxxxx republiky, Finské xxxxxxxxx x Švédského xxxxxxxxxx a

e) Xxxxx xxxxxxxxx, Estonské republiky, Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Litevské republiky, Xxxxxxxx republiky, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx.

Xxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x) xx x), xxxxx xxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx Británie x Severního Xxxxx, Xxxxx xxxxxxxxx, Španělského xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx království, xxxx xx xxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx a jejich xxxxxx účinky xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x tímto xxxxxxxxxx;

xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x), která xxxx xxxxxxxx do Xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky, Xxxxxxxx republiky, Kyperské xxxxxxxxx, Xxxxxxxx republiky, Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Republiky Xxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxx, Republiky Xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x platnosti x xxxxxx právní xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxx protokolem.

Xxxxxx XX-438

Xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx touto xxxxxxxx je xxxxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxx Xxxxxxxx x Evropské xxxx x Evropského xxxxxxxxxxxx.

2. Orgány, xxxxxxxxx x xxxx subjekty xxxxxxxxxx ke dni xxxxxx xxxx smlouvy x platnost vykonávají, x xxxxxxxx xxxxxx XX-439, své pravomoci xxxxx této xxxxxxx xx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxx, dokud xxxxxxx přijata nová xxxxxxxxxx za použití xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx jejich xxxxxxxxx xxxxxx.

3. Akty xxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x aktů xxxxxxxxx xxxxxxx XX-437 xxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx až do xxxxxx xxxxxxx, zániku xxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx této xxxxxxx. Xxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxx zrušených článkem XX-437.

Xxxxxxx xxxxx acquis xxxxxxxxxxxxx x acquis Xxxx, xxxxx existují x okamžiku xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx vlád xxxxxxxxx států, xxxxxxxxxxxx x Radě, smlouvy xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx se fungování Xxxx xxxx Společenství xxxx xxxxxx souvislost x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jakož x xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxx x xx, xxxxx xx xxxxxx Xxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx a xxxx přijaty xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx rovněž xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

4. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx společenství x Xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx XX-437, xxxxx x aktů x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx uplatňování, xxxxxxx xxxxxxxxx zdrojem výkladu xxxxx Unie x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ustanovení Xxxxxx.

5. Kontinuita xxxxxxxx x xxxxxxxxx řízení xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx je xxxxxxxxx x souladu s Xxxxxxx. Xxxxxx, xxxxxxxxx x jiné xxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx účelem xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx IV-439

Přechodná ustanovení xxxxxxxx se některých xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx týkající xx xxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx, vymezení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Evropské xxxx a x Xxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx Xxxx, a xxxxxxx Komise, včetně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxx, xxxxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x institucí Xxxx.

Xxxxxx XX-440

Xxxxxx xxxxxxxxx

1. Xxxx smlouva se xxxxxxxx na Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxx království, Spolkovou xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxx republiku, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Irsko, Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Kyperskou xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Lucemburské xxxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxx království, Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Polskou xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx republiku, Xxxxxxxxx Slovinsko, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxx.

2. Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx Guayanu, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx XXX-424.

3. Xx zámořské xxxx x území xxxxxxx na xxxxxxx x příloze XX, xx vztahuje xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx vymezen x xxxxx XXX xxxxx XX xxxx smlouvy.

Tato xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx zámořské země x území, xxx xxxxxxx zvláštní xxxxxx xx Xxxxxxxx královstvím Xxxxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxx a xxx nejsou uvedeny xx xxxxx xxxxxxx.

4. Xxxx smlouva se xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx převzal xxxxxxxxxxx xxxxxxx stát.

5. Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx Xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx xxxx původně xxxxxxx xx xxxxxxx uvedené x xx. IV-437 xxxx. 2 písm. x) Ústavy x xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx X xxxxxx 5 Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx království, Irska x Spojeného xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx království x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Rakouské xxxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxx a Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

6. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx 1 xx 5 se

a) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxx ostrovy;

b) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx výsostné xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Velké Xxxxxxxx a Xxxxxxxxx Xxxxx xx Xxxxx, Xxxxxxxx a Xxxxxxxx, xxx x xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, který xxx xxxxxxx stanoven x Protokolu x xxxxxxxxxx oblastech Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Velké Xxxxxxxx x Severního Xxxxx xx Kypru, xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx smlouvy xxxxxxx x čl. XX-437 odst. 2 xxxx. e) Xxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxx xx části XX xxxxx XXX Xxxxxxxxx x xxxxxxx x aktu o xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx republiky, Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Republiky Xxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx a Slovenské xxxxxxxxx;

x) xxxx smlouva xxxxxxxx na britské Xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx Xxx xxx x xxxx nezbytné xxx xxxxxxxxx uplatňování xxxxxx, xxxxx byl xxx tyto ostrovy xxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxx uvedené v xx. XX-437 xxxx. 2 písm. x) Xxxxxx xxx Xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx do xxxxx XX xxxxxx 3 Xxxxxxxxx o xxxxxxxxx x aktech x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Velké Xxxxxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxx republiky, Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxx x Švédského xxxxxxxxxx.

7. Xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx dotyčného xxxxxxxxx státu xxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí, kterým xx xxxx Xxxx xxxx xxxxxx dánské, xxxxxxxxxxx xxxx nizozemské xxxx xxxx území xxxxxxxxx v odstavcích 2 x 3. Xxxxxxxx xxxx rozhoduje xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxx.

Xxxxxx XX-441

Xxxxxxxxxx xxxx

Xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxx x Lucemburskem nebo xxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx, xxxxx x dosažení xxxx xxxxxx unií nedostačuje xxxxxxxxx xxxx smlouvy.

Xxxxxx IV-442

Protokoly x xxxxxxx

Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Článek XX-443

Xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx změn

1. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Komise mohou Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx. Tyto xxxxxx xxxxx Xxxx Evropské xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx parlamentům.

2. Xxxxxx-xx Evropská xxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx parlamentem x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x přezkoumání xxxxxxxxxxxx změn, svolá xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx států nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx bankou. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx změn x konsensem xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 3.

Xxxxxxxx rada může xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx rozhodnout, že Xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx není odůvodněné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx změn. X tom xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx konferenci xxxxxxxx xxxx členských xxxxx.

3. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx Rady, xxx xx společně xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx v xxxx xxxxxxx provedeny.

Změny xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx všemi xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

4. Xxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx smlouvy xxxxxxxxxxx xxxx smlouvu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx pětiny xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxx členských xxxxx se xxx xxxx xxxxxxxxxx setkalo x obtížemi, bude xx touto xxxxxxx xxxxxxx Evropská rada.

Xxxxxx XX-444

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx přijímání změn

1. Xxxxxxx-xx se x xxxxx XXX, xx Xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx Xxxxxxxx xxxx přijmout evropské xxxxxxxxxx, které Xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx v xxxxx případě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx odstavec xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx související x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx.

2. Xxxxxxx-xx xx x xxxxx XXX, že Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, může Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx evropské xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx tyto evropské xxxxxx xxxx rámcové xxxxxx xxxxxx legislativním xxxxxxxx.

3. Xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx na xxxxxxx odstavců 1 xxxx 2 xx xxxxxx vnitrostátním parlamentům. Xxxxxxx-xx vnitrostátní xxxxxxxxx xx lhůtě do xxxxx měsíců od xxxxxx xxxxxxxx svůj xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxx může xxxx xxxxxxxxxx přijmout.

Evropská rada xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx souhlasu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, který xx usnáší xxxxxxxx xxxxx všech svých xxxxx.

Xxxxxx IV-445

Zjednodušený xxxxxx xxx přijímání xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxx

1. Vláda xxxxxxx xxxxxxxxx státu, Evropský xxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxx předložit Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx nebo xxxxx ustanovení xxxxx XXX xxxxx XXX, xxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx.

2. Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx části III xxxxx XXX xxxx xxxxxx xxxxx. Evropská xxxx rozhoduje jednomyslně xx konzultaci x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxx a, x xxxxxxx institucionálních xxxx x xxxxxx xxxxxxx, x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx po xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Evropské xxxxxxxxxx podle odstavce 2 nesmí xxxxxx xxxxxxxxx svěřené Unii xxxxx smlouvou.

Xxxxxx XX-446

Xxxx xxxxxx

Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.

Článek XX-447

Xxxxxxxxxx a xxxxx x xxxxxxxx

1. Xxxx smlouva xxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x souladu x jejich xxxxxxxxx xxxxxxxx. Ratifikační xxxxxxx xxxxx uloženy u xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxxx 2006 xx předpokladu, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxxx-xx xx tak, xxxxxx dnem xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx ratifikační listiny xxx signatářským xxxxxx, xxxxx tak xxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx IV-448

Původní xxxxx x překlady

1. Xxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx anglickém, českém, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, irském, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, maďarském, xxxxxxxx, xxxxxxxx, nizozemském, xxxxxxx, portugalském, xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, přičemž xxxxxxx znění xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx republiky, xxxxx předá xxxx xxxxxxx xxxx všem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

2. Tato xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx jakéhokoliv xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx z těch xxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx úředními xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx části. Xxxxxxx xxxxxxx stát předá xxxxxxx opis xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx Xxxx.

XX XX DE XX XXXX, xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx infrascritos xxxxxxxxx xx presente Xxxxxxx

Xx XXXXX ČEHOŽ xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x této xxxxxxx xxx xxxxxxx

XXX XXXXXXXXXXX HERAF xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx underskrevet xxxxx traktat

ZU XXXXXX XXXXXX haben xxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxäxxxxxxxx ihre Xxxxxxxxxxxxxx unter xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx

XXXXX XXXXXXXXXXX xx xxxxxxxxx xäxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xäxxxxxxxxx lepingule xxxx xxxxxxxxxx

XXXXXXX XXX XXXXXXX, oi xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxXxx xxx xxxxxxx Xxxxxxx

XX XXXXXXX XXXXXXX, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx have xxxxxx xxxx Xxxxxx

XX XXX XX QUOI, xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx bas xx xxxxxxx traité

DÁ XXXXXX XXX, xxxxx na Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxx x xxxx xxxx xx xXxxxxxx xxx

XX XXXX XX CHE, i xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx hanno xxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxx xx presente xxxxxxxx

XX XXXXXXXXXX, xxxxxxxxx pilnvarotas xxxxxxxx xx parakstijušas xx Xxxxxx

XXX XXXXXXXXXXX xxą Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx igaliotieji xxxxxxxx

XXXXXXX XXXXXXÜX xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x szerződést

B'XIEHDA XX' DAN, xx-xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx dan xx-Xxxxxxx

XXX XXXXXX XXXXXXX xx xxxxxxxxxxxxxx gevolmachtigden xxx handtekening xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

X XXXXX XXXXX xxżxx xxxxxxxxx pełnomocnicy xłxżxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx Traktatem

EM XX XX QUE xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx as xxxx assinaturas xx xxxxx xx presente Xxxxxxx

XX XÔXXX XXXX xxxxxxxxxxxxx splnomocnení zástupcovia xxxxxxxxx xxxx xxxxxx

X XXXXXXXXX XXXX xx xxxxxx xxxxxxxxx pooblaščenci xxxxxxxxx to pogodbo

TÄMÄN XXXXXXXXXX alla xxxxxxxx xäxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ovat xxxxxxxxxxxxxxxxx xäxäx xxxxxxxxxx

XXXX XXXXX XÄXXX har xxxxxxxxxxxxx befullmäktigade xxxxxxxxxxxx xxxxx xöxxxxx

Xxxxx xx Xxxx, xx xxxxxxxxxxx xx octubre del xxx xxx cuatro.

V Xxxx dne dvacátého xxxxxxxx října xxx xxxxxx čtyři

Udfardiget i Xxx den xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx.

Xxxxxxxxx xx Xxx am neunundzwanzigsten Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxx tuhande xxxxxxxx aasta oktoobrikuu xxxxxüxxx üxxxxxxxxx päeval Xxxxxx

Xxxxx xxxX Pwmh, xxxX xxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxX xxxxxxx.

Xxxx xx Xxxx xx xxx twenty-ninth xxx xx October xx the year xxx xxxxxxxx xxx xxxx.

Xxxx a Xxxx, xx xxxxx-xxxx xxxxxxx xxxx mille quatre.

Arna xxxxxxxx xx Róimh, xx naoú xx xxxxxxx de Xxxxxxxxx Xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xx x xxxxxxxx

Xxxxx x Xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx duemilaquattro.

Roma, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx gada xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx ketvirtu xxxx xxxxxx dvidešimt xxxxxxą xxxxą Xxxxxx

Xxxx Xxxxxxx, a xxxxxxx-xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx f'Ruma xxx-xxxx' u xxxxxxx xxx xx' Xxxxxxx xxx-xxxx xxxxxx x xxxxxx

Xxxxxx xx Rome, xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxąxxxxx x Xxxxxx xxxx dwudziestego xxxxxxąxxxx xxźxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxęxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xx Roma, xx vinte x xxxx de Outubro xx xxxx xxx x xxxxxx

X Xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx októbra xxxxxxxxxxxxx

X Xxxx, devetindvajsetega oktobra xxxx xxx xxxxx xxxxx

Xxxxx Roomassa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxäxxxxxxäxxxxä xäxxäxä lokakuuta xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxä.

Xxx xxxxxx i Xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx tjugohundrafyra.

Pour Xx Xxxxxxx le Xxx xxx Xxxxxx

Xxxx Zijne Xxxxxxxxx xx Koning xxx Xxxxxx

Xüx Seine Xxxxxxäx xxx Xöxxx xxx Belgier

podpis

Cette xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx la Xxxxxxxxxx xxxxçxxxx, xx Xxxxxxxxxx flamande, xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx Xxxxxx xxxxxxxx, xx Xxxxxx xxxxxxxx xx xx Xxxxxx de Xxxxxxxxx-Xxxxxxxx.

Xxxx handtekening xxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, xx Xxxxxx Xxxxxxxxxxx, xx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, het Vlaamse Xxxxxx, het Xxxxxx Xxxxxx en xxx Xxxxxxxx Hoofdstedelijk Xxxxxx.

Xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxxx Gemeinschaft, xxx Xxäxxxxxx Gemeinschaft, xxx Xxxxxöxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx, xxx Xxxxxxxxxxx Region, xxx Xxäxxxxxx Xxxxxx und xxx Xxxxxx Xxüxxxx-Xxxxxxxxxx.

Xx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

xxxxxx

Xxx Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx

xxxxxx

Xüx xxx Präsidenten xxx Bundesrepublik Deutschland

podpis

Eesti Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx

xxxxxx

Xxx xxx Xxxxxxx xxX XxxxxxxxX XxxxxxxxxxX

xxxxxx

Xxx Xx Xxxxxxxx xx Rey xx Espana

podpis

Pour le Xxxxxxxxx de xx Xxxxxxxxxx française

podpis

Thar xxxxx Xxxxxxxxx na xXxxxxxx

Xxx xxx Xxxxxxxxx of Xxxxxxx

xxxxxx

Xxx il Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

xxxxxx

Xxx xxx Xxxxxxx thV XxxxxxxxX XxxxxxxxxxX

xxxxxx

Xxxxxxx Republikas Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

xxxxxx

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx

xxxxxx

Xxxx Xxx Altesse Royale xx Xxxxx-Xxx de Xxxxxxxxxx

xxxxxx

X Xxxxxx Köztársaság Xxxöxx részéről

podpis

Ghall-President ta' Xxxxx

xxxxxx

Xxxx Xxxx Majesteit xx Koningin der Xxxxxxxxxxx

xxxxxx

Xüx xxx Xxxxxxxxäxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx Öxxxxxxxxx

xxxxxx

Xx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx

xxxxxx

Xxxx Xxxxxxxxxx xx República Xxxxxxxxxx

xxxxxx

Xx predsednika Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx

xxxxxx

Xx prezidenta Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxx

Xxxxxx Tasavallan Presidentin xxxxxxxx

Xöx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx

xxxxxx

Xöx Xxxxxxxxxxxx Sveriges xxxxxxxx

xxxxxx

Xxx Xxx Xxxxxxx xxx Queen of xxx Xxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxx Xxxxxxx xxx Xxxxxxxx Ireland

podpis

XXXXXXXXX A PŘÍLOHY

A. XXXXXXXXX PŘIPOJENÉ XX XXXXXXX O XXXXXX XXX XXXXXX

1. XXXXXXXX X XXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X EVROPSKÉ XXXX

XXXXXX SMLUVNÍ STRANY,

MAJÍCE XX XXXXXX, že xxxxxx kontroly vlád xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxx Xxxx, xx záležitostí xxxxxxxxx uspořádání a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

XXXXXXX XX xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxx xxxxxx možnost xxxxxxxxxx se x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx ně xxxxx mít xxxxxxxx xxxxxx,

XX XXXXXXX xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, která xx xxxxxxxxx xx Xxxxxxx o Xxxxxx xxx Xxxxxx x xx Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx:

XXXXX X

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX PARLAMENTŮ

Článek 1

Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx (xxxxxx x xxxx knihy x sdělení) xxxxxxx Xxxxxx xxx jejich xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Komise xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx parlamentům, x to xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx další xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 2

Xxxxxx xxxxxxxxxx legislativních aktů xxxxxxxx Evropskému parlamentu x Xxxx se xxxxxxxxx vnitrostátním xxxxxxxxxxx.

Xxx xxxxx tohoto xxxxxxxxx xx "návrhem evropského xxxxxxxxxxxxxx xxxx" xxxxxx xxxxxx Komise, xxxxxxx xxxxxxx členských xxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu, xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx aktu.

Návrhy xxxxxxxxxx legislativních aktů xxxxxxxxxxx xx Komise xxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx od Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx parlamentům.

Návrhy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx aktů xxxxxxxxxxx xx skupiny členských xxxxx, Xxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx vnitrostátním xxxxxxxxxxx Xxxx.

Xxxxxx 3

Vnitrostátní xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx, Xxxx x Xxxxxx xxxxxxxxxx stanovisko x xxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx aktu xx xxxxxxx xxxxxxxxx států, xxxxx předseda Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx-xx xxxxx evropského legislativního xxxx xx Soudního xxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo Evropské xxxxxxxxxx xxxxx, předá xxxxxxxx Xxxx odůvodněné xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx dotyčné xxxxxxxxx.

Xxxxxx 4

Xxxx okamžikem, xxx xx návrh xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx parlamentům v xxxxxxxx xxxxxxxx Unie, x xxxxxxxxx, xxx xx zařazen xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxx xx xxxxx xxxxxxx nebo k xxxxxxx postoje v xxxxx xxxxxxxxxxxxxx postupu, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxx možné x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx důvody pro xx xxxxxx x xxxx nebo postoji Xxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx naléhavých xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx šesti xxxxx xxxxx k xxxxx xxxxxx o xxxxx xxxxxx evropského legislativního xxxx. Kromě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx jednání Xxxx x xxxxxxxx postoje xxxxxxxx xxxxx deseti xxx.

Xxxxxx 5

Xxxxxx jednání x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx včetně xxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxx Rada xxxxx x xxxxxxxx evropských xxxxxxxxxxxxxx aktů, se xxxxxxxxx xxxxx vnitrostátním xxxxxxxxxxx současně xxxx xxxxxx xxxxxxxxx států.

Článek 6

Xxxxx-xx Xxxxxxxx rada xxxxxx xx. XX-444 xxxx.1 xxxx 2 Xxxxxx, musejí xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x iniciativě Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 7

Xxxxxx xxxx předá xxxx xxxxxxx zprávu pro xxxxxxxxx vnitrostátním xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx.

Xxxxxx 8

X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx článků 1 xx 7 xxxxxxxx na všechny xxxxxx, x xxxxx xx skládají.

HLAVA XX

XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxx 9

Xxxxxxxx xxxxxxxxx x vnitrostátní xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v Xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx 10

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx evropské xxxxxxxxxxx xxxx Evropskému xxxxxxxxxx, Xxxx a Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx považuje xx xxxxxx. Tato xxxxxxxxxx xxxx xxxx podporuje xxxxxx informací x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx i xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx výbory. Xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx přednášky na xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx politiky. Podněty Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx postoje.

2. XXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXX X PROPORCIONALITY

VYSOKÉ SMLUVNÍ XXXXXX,

XXXXXXX XX xxxxxxxx, xxx rozhodnutí byla xxxxxxxxx nejblíže xxxxxxx Xxxx,

XXXXXXXXX xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x proporcionality, xxxxxxxxxxx x článku X-11 Xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx používání xxxxxx xxxxx,

XX DOHODLY xx následujících ustanoveních, xxxxx se připojují xx Smlouvě x Xxxxxx pro Xxxxxx:

Xxxxxx 1

Xxxxx orgán xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx subsidiarity x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx X-11 Xxxxxx.

Xxxxxx 2

Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx aktu xxxxxx Xxxxxx rozsáhlé xxxxxxxxxx. Tyto xxxxxxxxxx xxxx případně xxxxxxxxx x regionálnímu x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx odůvodní x xxxxxx.

Xxxxxx 3

Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx "xxxxxxx evropského xxxxxxxxxxxxxx aktu" xxxxxx xxxxxx Xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu, xxxxxxx Xxxxxxxx dvora, xxxxxxxxxx Evropské xxxxxxxxx xxxxx x žádosti Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx účelem přijetí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx 4

Xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx normotvůrci Xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxx návrhy xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx i xxxxxxxxx návrhy xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxx.

Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x xxxxxxx Xxxx je xxxx xxxxxx předají xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 5

Návrhy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx. Každý xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx by xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx zásadami subsidiarity x xxxxxxxxxxxxxxx. Tato xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx zhodnocení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx členskými státy xxxxxx, je-li xx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Důvody umožňující xxxxxx x xxxxxx, xx xxxx Unie xxx lépe xxxxxxxxx xx její xxxxxx, xx opírají x xxxxxxxxxxxx a, xxxxxxx xx to xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx aktů xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, aby xxxxx zátěž, xxxxxxxx xxxx správní, příslušející Xxxx, vnitrostátním vládám, xxxxxxxxxxx xxxx místním xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx cíli, xxxxx xx xxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 6

Xxx dne xxxxxxx xxxxxx evropského xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx každý xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxx x Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvádějící, xxxx soudí, že xxxxxxx návrh xxxx x xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx vnitrostátního xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx skupiny xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx-xx návrh xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx od Xxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo Xxxxxxxx xxxxxxxxxx banky, xxxxx předseda Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 7

Xxxxxxxx parlament, Xxxx x Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, Soudní xxxx, Xxxxxxxx centrální xxxxx xxxx Evropská investiční xxxxx, xxxxxxx-xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx stanoviskům, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x těchto xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxxxxx parlamentního xxxxxxx. X dvoukomorovém xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx zásady xxxxxxxxxxxx x návrhu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx aktu představují xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx hlasů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx pododstavce, xxxx xxx xxxxx přezkoumán. Xxx-xx o návrh xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx základě xxxxxx XXX-264 Xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, bezpečnosti x xxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xx takovém xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx členských xxxxx, Xxxxxx xxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxx banka xxxx Evropská xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, rozhodnout, že xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx odůvodněno.

Článek 8

Xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx má pravomoc xxxxxxxxxx x žalobách xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx subsidiarity xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx byly xxxxxx xxxxx xxxxxx XXX-365 Xxxxxx xxxxxxxxx státy xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x jejich xxxxxxxx xxxx xxxxxx vnitrostátních xxxxxxxxxx xx jejich xxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx žaloby xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx x případě xxxxxxxxxx legislativních xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx, xx xx xxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 9

Xxxxxx každoročně xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Radě x xxxxxxxxxxxxx parlamentům zprávu x xxxxxxxxx xxxxxx X-9 Xxxxxx. Tuto xxxxxxx xxxxxx rovněž xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výboru.

3. PROTOKOL O XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXX

XXXXXX SMLUVNÍ XXXXXX,

XXXXXXX XX xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie podle xxxxxx III-381 Xxxxxx,

XX XXXXXXX xx následujících xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx Smlouvě x Ústavě pro Xxxxxx a Smlouvě x založení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx atomovou xxxxxxx:

Xxxxxx 1

Xxxxxx dvůr Xxxxxxxx xxxx je xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx v xxxxxxx x Xxxxxxx, Xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxx x XXXX) x xxxxx xxxxxxxx.

XXXXX I

POSTAVENÍ XXXXXX A XXXXXXXXXXX XXXXXXXX

Xxxxxx 2

Každý xxxxxx xx povinen xxxx xxxxxxxxxxx do xxx xxxxxx složit xxxx Xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxx funkci zcela xxxxxxxxx a xxxxxxxxx x že xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 3

Soudci xxxx vyňati z xxxxxxxxx soudů. Xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx x výkonem xxxxxx funkce, xxxxxx xxxxxxx x písemných xxxxxxx, jsou vyňati x xxxxxxxxx soudů x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

Xxxxxx xxxx xx může xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x plénu xxxx imunity xxxxxx. Xxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx Xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xx-xx po zbavení xxxxxxx zahájeno xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx státě xxxxxxxx xxxxx před xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx proti xxxxxxx xxxxxxxxxx soudních xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx státě.

Články 11 xx 14 x xxxxxx 17 Protokolu x xxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxx xx xxxxxxxx xx soudce, xxxxxxxxx advokáty, xxxxxxxxx x pomocné xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxx ustanovení týkající xx xxxxxxx soudců, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx pododstavci xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 4

Xxxxxx xxxxx vykonávat xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx správní xxxxxx.

Xxxxxxx-xx Xxxx evropským xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx mimořádně xxxxxxx x xxxxxx pravidla, xxxxxxx během xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx žádnou xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx během xxxxxx xxx funkce x xx xxxx ukončení xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxx x xxxxxx funkce, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx přijímání xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

X případě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxx. Xxxx-xx se xxxxxxxxxx člena Tribunálu xxxx člena xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx Xxxxxx xxxx po xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 5

Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx předsedovi Xxxxxxxx xxxxx s tím, xxx jej xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx. Uvědoměním xxxxxxxx Rady xx xxxxx uvolňuje.

S výjimkou xxxxxxx, xx které xx použije xxxxxx 6, xxxxxxx každý xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx jí xxxxxx xxxx nástupce.

Článek 6

Xxxxxx může xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxx xxxxx nárok xx xxxxxx nebo xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxx jednomyslného názoru xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Soudního xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ze xxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx soudu, xxxxxxxx Xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx dotyčného xxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxxxx a xxxxxx xx xxxxxxxxxx Rady.

V xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx některého xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx uvolňuje xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx předsedovi Xxxx.

Xxxxxx 7

Skončí-li xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx období.

Článek 8

Xxxxxx 2 až 7 xx vztahují i xx generální xxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXXXX XXXXXXXX DVORA

Článek 9

Xxxxxxxx xxxxxx, k xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx, se xxxxxxxx xxxx třinácti x dvanácti xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx generálních xxxxxxxx, x xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx, xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 10

Xxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxx dvorem xxxx, xx bude xxxxxxxxx svou funkci xxxxx nestranně x xxxxxxxxx a xx xxxx xxxxxxxxxx tajnost xxxxx Soudního xxxxx.

Xxxxxx 11

Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx.

Xxxxxx 12

Xxxxxxxx dvoru xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx jeho xxxx. Jsou podřízeni xxxxxxxxxxx xxx dohledem xxxxxxxx.

Xxxxxx 13

Xxxxxxxxx zákonem xxx rozhodnout x xxxxxxxxx xxxxxxxxx zpravodajů x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx se xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x věcem xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx x ke xxxxxxxxxx xx xxxxxxx zpravodajem.

Pomocné xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx rozhodnutím xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx z xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x mají požadovanou xxxxxxxxxx kvalifikaci. Xxxx Xxxxxxx dvorem skládají xxxx, že xxxxx xxxx xxxxxx vykonávat xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xx xxxxx zachovávat xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 14

Xxxxxx, xxxxxxxxx advokáti x tajemník musí xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 15

Soudní xxxx xxxxxxxx svou činnost xxxxxxxxxxx. Trvání xxxxxxxx xxxxxxxx stanoví Xxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 16

Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx a xxxx xxxxxx. Soudci xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x pěti xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxx let. Xxxxx xxx zvoleni xxxxxxx xx xxxx.

Xxxxx xxxxx je xxxxxx xx xxxxxxxx soudců. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx senátů xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx stanovených xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx xxxx zasedá xx velkém xxxxxx, xxxxxx-xx x to xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx Xxxx, xxxxx xx xxxxxxx v xxxxxx.

Xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xx základě xx. XXX-335 odst. 2, čl. III-347 xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx XXX-349 xxxx čl. XXX-385 odst. 6 Xxxxxx.

Xxxxx xxxx Xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx advokáta xxxxxxxxxx, xx věc xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx-xx xx to, xx xxx, xxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 17

Soudní dvůr xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x lichém xxxxx soudců.

Rozhodnutí xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx pěti soudců xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx přijata xxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx pokud xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx dvora xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx účasti xxxxxxx soudce xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx senátu.

Článek 18

Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx nemohou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, poradci nebo xxxxxxxx xxxxx ze xxxxx xxxx x xxx byli povoláni xxxxxxxxxx jako xxxxxxx xxxxx xx vyšetřovací xxxxxx nebo v xxxxxxxxx jiném xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xx xxxxxx nebo xxxxxxxxx advokát ze xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx, xx xx xxxxxx xxxxxxxx projednávání x xxxxxxxxxxx x xxxxxx věci, xxxxx xx předsedovi. V xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx advokát xxxx ze zvláštního xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx, upozorní xx xx xxxxxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx článku xxxxxxxxx Soudní dvůr.

Strana xx nemůže xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx skutečnosti, xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx členem Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, za xxx xxxxxx, xxx xxxxxx změnu složení Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXX XXXX SOUDNÍM XXXXXX

Xxxxxx 19

Xxxxxxx státy x xxxxxx Xxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx dvorem xxxxxxxxx jmenovaný xxx xxxxxx jednotlivou xxx. Xxxxxxxxx může být xxxxxxxxx poradce xxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx způsobem jsou xxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxx dohody x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x Xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (ESVO) uvedený xx xxxxxxx dohodě.

Jiné xxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx Soudním xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx práva některého xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, který xx xxxxxxx xxxxxx x Evropském hospodářském xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx, poradci a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx dvorem xxxxxxxx xxxx x záruk xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx řád.

Soudní xxxx xx vůči xxxxxxxx x advokátům, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, pravomoci obvykle xxxxxxxxxx xxxxxx, a xx xx podmínek, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx státními xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx soudy, požívají x Xxxxxxxx dvora xxxx, která xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 20

Xxxxxx xxxx Xxxxxxx xxxxxx má xxx xxxxx: xxxxxxxx x xxxxx.

Xxxxxxx část řízení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx replik, xxxxx i xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxx jejich xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, institucím xxxx xxxxx subjektům Xxxx, xxxxxxx xxxx xxxx předmětem sporu.

Doručení xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx část xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, slyšení xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx generálního advokáta x podle potřeby x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx.

Xx-xx Xxxxxx xxxx xx xx, xx xxx neobsahuje xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx advokáta xxxxxxxxxx, že věc xxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx advokáta.

Článek 21

Xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx xx podává xxxxxxxxxxxxxxx tajemníka. Xxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx podepsaného, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx nimž xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx, návrh xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

X xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx potřeby xxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxx v xxxxxxx xxxxxxxx v článku XXX-367 Ústavy xxxxxx x xxxx výzvy xxxxxxx x xxxxx xxxxxx. Jestliže xxxx xxxxxxxxxx nebyly x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx v xxxxxxxxx xxxxx dodal, xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxx byla xxxxxxxxxx xxxxxx po xxxxxxxx lhůty stanovené xxx xxxxxx žaloby.

Článek 22

X xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 18 Xxxxxxx x XXXX xx xxxxxxxx podává x Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxx a bydliště xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, označení xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx žaloba podává, xxxxxxxx sporných xxxxx, xxxxxxx xxxxx, návrh xxxxxxxxxx x stručný xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

X xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx-xx Xxxxxx xxxx xxxxxxxx, nabývá xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx.

Xxxxx-xx Soudní xxxx xxxxxxxxxx rozhodčího xxxxxx, xxxx být xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx znovu xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xx přitom xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Soudního xxxxx.

Xxxxxx 23

X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx XXX-369 Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx dvoru své xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx předložena Xxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxx oznámí tajemník Xxxxxxxx xxxxx zúčastněným xxxxxxx, xxxxxxxx státům x Xxxxxx, xxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx jinému xxxxxxxx, xxxxx přijal xxx, xxxxx platnost nebo xxxxxx xx předmětem xxxxx.

Xx xxxx xxxxxx xx tohoto xxxxxxxx xxxx xxxxxx, členské xxxxx, Komise x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx subjekt Xxxx, xxxxx xxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx předložit Xxxxxxxx dvoru xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vnitrostátního soudu xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxx hospodářském xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx i Xxxxxxxxxxx úřadu XXXX xxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxx, a xxxxx xxxxx do xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx-xx xx x xxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, předložit Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx působnosti Xxxxxxx x XXXX.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx oblasti xxxxxxxx xxxx Radou a xxxxxx xxxx více xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx tyto státy xxxx xxxxx předkládat xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx xxxxx požádá Xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx dohody, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx obsahující xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx třetím xxxxxx. Xx dvou xxxxxx xx tohoto xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx Soudnímu xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 24

Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx strany, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx informace, které xxxxxxx za žádoucí. X případě odmítnutí xx Xxxxxx dvůr xxxxx na vědomí.

Soudní xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx členské xxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx subjekty Xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx sporu, x xxxxxxx xxxxx, jež xxxxxxxx za xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 25

Xxxxxx xxxx může xxxxxxx pověřit kteroukoli xxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxx, xxxxx nebo xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 26

Xxxxxxx xxxxxx xx provádí za xxxxxxxx, xxxxx stanoví xxxxxxx řád.

Článek 27

Vůči xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx Xxxxxx dvůr xxxxxxxxx xxxxxx obvykle xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxx xxx.

Xxxxxx 28

Xxxxxx a xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx svědka xxxx xxxxxx.

Xxxxxx 29

Soudní dvůr xxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x místě xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soudnímu xxxxxx způsobem, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx. Xxxxxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxxx Soudnímu xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx dvůr xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx.

Xxxxxx 30

Každý xxxxxxx stát xxxxxxxx xxxxxxxx slibu xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx trestný xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxx oznámení Xxxxxxxx xxxxx stíhá xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 31

Xxxxxxx je veřejné, xxxxxxxxxx-xx Xxxxxx xxxx x vážných xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx návrh xxxxx xxxxx.

Xxxxxx 32

X xxxxxxx xxxxxxx může Xxxxxx xxxx vyslýchat xxxxxx, svědky x xxxx xxxxxx. Za xxxxxx však mohou xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zástupci.

Článek 33

O xxxxxx jednání xx xxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx.

Xxxxxx 34

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 35

Xxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxx x zůstanou tajné.

Článek 36

Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx x xxxx xxxxx xxxxxx, kteří xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 37

Rozsudky xxxxxxxxxx předseda x xxxxxxxx. Vyhlašují xx xx veřejném xxxxxxxx.

Xxxxxx 38

Xxxxxx dvůr rozhoduje x nákladech xxxxxx.

Xxxxxx 39

Xxxxxxxx Xxxxxxxx dvora xxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx statutu x které bude xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx. XXX-379 xxxx. 1 Ústavy nebo xxxxx článku 157 Xxxxxxx x ESAE, xx nařízení předběžných xxxxxxxx xxxxx čl. XXX-379 xxxx. 2 Xxxxxx nebo na xxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxx čl. XXX-401 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Ústavy xxxx xxxxx čl. 164 xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx o XXXX.

Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx stanovených xxxxxxxx řádem. Rozhodnutí xxxxxx předsedou xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx předběžnou povahu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx ve xxxx xxxx.

Xxxxxx 40

Členské xxxxx a orgány Xxxx mohou xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx přistoupit x xxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx Unie x xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby xxxxx zasahovat do xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx mezi xxxxxx Unie xxxx xxxxx xxxx členskými xxxxx a xxxxxx Xxxx. Aniž xx xxxxxx xxxxx pododstavec, xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x které xxxxxx xxxxxxxxx státy, xxxxx i Xxxxxxxxx xxxx ESVO xxxxxxx xx xxxxxxx dohodě, xxxxxxxxxx k řízení xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zmíněné xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx x žádosti x xxxxxxxxxxx x xxxxxx se omezí xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx.

Xxxxxx 41

Jestliže xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, ačkoli xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx se xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx měsíce xx jeho xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx Soudní xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx rozsudku pro xxxxxxxx.

Xxxxxx 42

Členské xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx a xxxx subjekty Unie x xxxxxxx xxxxxxx xxxx právnické osoby xxxxx x xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx stanoveny xxxxxxxx xxxxx, vznést xxxxxxx třetí xxxxx xxxxx rozsudkům, xxxxxxxx xx xxxx rozsudky xxxxxx xxxxxx xxxx x jestliže byly xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 43

V případě xxxxxxxxxxx o xxxxxx x xxxxxx některého xxxxxxxx je Soudní xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx kterékoli strany xxxx xxxxxx Xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 44

Xxxxxx xxxxxx xxx x Xxxxxxxx dvora xxxxx xxx x toho xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx Soudnímu xxxxx xxx xxxxxx, která x obnovu xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Soudního xxxxx, xxxxx výslovně xxxxx xxxxxxxxx nové xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx řízení x prohlašuje xxxxx xxxxxx xx přípustnou.

Žádost x xxxxxx řízení xxxx xxxxxxxxx po xxxxxxxx lhůty deseti xxx od xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 45

Jednací xxx xxxxxxx mimořádné xxxxx x xxxxxx vzdálenosti.

Zánik xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx nelze xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx náhody xxxx xxxxx moci.

Článek 46

Xxxxxx vůči Unii x mimosmluvní odpovědnosti xx promlčují xx xxx let xxx xxx, kdy xxxxxxx xxxxxxxxxx, na xxx xx zakládají. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx buď xxxxxxx žaloby u Xxxxxxxx dvora, xxxx xxxxxxxxxx žádostí, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx příslušnému xxxxxx Xxxx. V xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx XXX-365 Xxxxxx. Xxxxxxx xx xx. III-367 xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx.

Xxxxx článek xx xxxxxx vztahuje xx xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx odpovědnosti.

HLAVA XX

XXXXXXXX

Xxxxxx 47

Ustanovení čl. 9 prvního pododstavce, xxxxxx 14 x 15, xx. 17 xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx 18 xx xxxxxxx na Xxxxxxxx x xxxx xxxxx.

Xxxxxx 10, 11 x 14 xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx Tribunálu.

Článek 48

Xxxxxxxx xx skládá x xxxxxxx pěti soudců.

Článek 49

Xxxxxxx Tribunálu mohou xxx povoláni, xxx xxxxxx xxxxx generálního xxxxxxxx.

Xxxxxx generálního advokáta xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx odůvodněné xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx x xxx xx xxx nápomocen xxx xxxxxx xxxx poslání.

Kritéria xxx výběr xxxxxx xxxx x postup xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx řád Xxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx x xxxxxx funkce xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx.

Xxxxxx 50

Xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx x xxxxx nebo xxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xx svého xxxxxx xxxxxxxx senátů. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x pěti xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx tří let. Xxxxx být zvoleni xxxxxxx xx sobě.

Složení xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx jednotlivým senátům xxxx jednací řád. Xx xxxxxx vymezených xxxxxxxx řádem xxxx Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx řád xxxx xxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 51

Odchylně xx pravidla xxxxxxxxxxx x xx. XXX-358 xxxx. 1 Xxxxxx xx Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x článcích XXX-365 x XXX-367 Xxxxxx xxxxxxxx členským xxxxxx

x) xxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxx xxxx xxxxxx dvou xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx

xxxxxxxxxx rozhodnutí přijatých Xxxxx podle čl. XXX-168 xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxxxxxx Ústavy,

aktů Xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxx Rady xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx III-315 Xxxxxx,

xxxx Xxxx, xxxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x souladu x xx. X-37 xxxx. 2 Ústavy;

b) xxxxx aktu xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx podle xx. III-420 xxxx. 1 Xxxxxx.

Xxxxxx xxxx xx rovněž výlučně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx článcích, které xxxxx orgán Xxxx xxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu, Xxxx, xxxxxx dvou xxxxxx xxxxxxxxxxxxx společně xxxx Komise nebo xxxxx xxxxx orgán xxxxx aktu xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 52

Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx jakých xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx dvora xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx zaměstnanci xxxx xxxxxxxxx tajemníkovi Tribunálu xxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx.

Xxxxxx 53

Xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx se řídí xxxxxx III.

Řízení xxxx Xxxxxxxxxx bude xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx řád xx xxxx xxxxxxxx od xx. 40 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x článku 41 s xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx od xx. 20 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí písemně.

Článek 54

Xx-xx žaloba nebo xxxx xxxxxxxx písemnost xxxxxx Xxxxxxxxx omylem xxxxxx xxxxxxxxxxx Soudního xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx-xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, předá xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx dvora.

Pokud Xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx, ve xxxxx je příslušný Xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxx Soudnímu xxxxx. Xxxxxxx xxxxx Soudní xxxx xxxxxx, xx xx x xxxxxx xxxxxxxxx Tribunál, xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxx nemůže xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxx-xx Xxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx věci, xxxxx mají stejný xxxxxxx xxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx aktu, xxxx Xxxxxxxx po xxxxxxxxxxx stran přerušit xxxxxx, xxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, jedná-li xx x xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx článku XXX-365 Ústavy xxxx xxxxxx 146 Xxxxxxx x XXXX, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Soudní xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx. X xxx případě xxxxxx xxxx Tribunálem pokračuje.

Napadnou-li xxxxxxx xxxx x xxxxxxx orgán xxxxxx xxx, xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx nepříslušnost, xxx xxxxxxx Soudnímu xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx.

Xxxxxx 55

Xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, která xxxx xxx pouze xxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxx x xxxxxxxx otázce xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx i xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx Unie, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx Tribunálem.

Článek 56

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Tribunálu, xxxxx rozhodnutím, xxxxx xxxx věc xxxxx xxxxxxxx, xxxx proti xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxx Tribunálu xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx prostředek k Xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx opravný xxxxxxxxxx může xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx zcela xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx účastníci než xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx Unie mohou xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx pokud se xxxx xxxxxxxxxx Tribunálu xxxxx týká.

S výjimkou xxxxx xxxx Xxxx x xxxxxx zaměstnanci xxxxx tento opravný xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxx Xxxx, xxxxx xxxxxx účastníky řízení xxxx Tribunálem. Tyto xxxxxxx státy x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx orgány, xxxxx xxxx účastníky xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 57

Opravný xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, xxxxxx byla xxxxxxxxx xxxxxx x přistoupení x xxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx od oznámení xxxxxxxxxx x zamítnutí.

Strany xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x Soudnímu xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. XXX-379 xxxx. 1 xxxx 2 nebo xxxxx čl. III-401 xxxxxxxx pododstavce Ústavy xxxx xxxxx článku 157 xxxx xxxxx xx. 164 xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx o XXXX ve xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx oznámení.

O xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uvedených v xxxxxx x druhém xxxxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx rozhoduje xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 39.

Xxxxxx 58

Xxxxxxx prostředky x Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Tribunálem, xxxxx xxxxxxxxx zájmy xxxxxxx xxxxxx, xx pro xxxxxxxx xxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx určení xxxx xxxxxxx nákladů xxxxxx xxxx xxxxx rozhodnutí, xxxxx xx xxxxx xx xx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 59

Xx-xx xxxxx xxxxxxx prostředek xxxxx rozhodnutí Xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx Xxxxxxx xxxxxx písemnou x ústní xxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxx dvůr xxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx ústního xxxxxxx.

Xxxxxx 60

Xxxx xx xxxxxx čl. XXX-379 xxxx. 1 x 2 Ústavy x xxxxxx 157 Smlouvy x ESAE, xxxx xxxxxxx prostředek odkladný xxxxxx.

Xxxxxxxx od článku XXX-380 Xxxxxx nabývá xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, xxxxx xxxx evropský xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x přímo xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx moci xx xxxx, kdy xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x čl. 56 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xx v této xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx je xxxxxxx xxxxx strany xxxxxxx Xxxxxx dvůr xx základě xx. XXX-379 odst. 1 x 2 Xxxxxx xxxx xxxxxx 157 Xxxxxxx x XXXX x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nařízení, které xxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx jiného xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 61

Xx-xx opravný xxxxxxxxxx opodstatněný, xxxxx Xxxxxx xxxx rozhodnutí Xxxxxxxxx. Xxxx vydat xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, nebo věc xxxxxx zpět Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

Xx-xx věc xxxxxxx Xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x rozhodnutí Soudního xxxxx.

Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx členským xxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxx, xxxxx nebyli účastníky xxxxxx xxxx Tribunálem, xxxxxxxxxxxx, může Soudní xxxx xxxxx, xxxxxxxx-xx xx za nezbytné, xxxxx účinky xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Tribunálu jsou xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 62

X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x čl. XXX-358 odst. 2 x 3 Xxxxxx xxxx xxxxx generální xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Tribunálu, xx-xx xx xx, že xxxxxxxx vážné xxxxxxxxx xxxxxxxx jednoty xxxx xxxxxxx xxxxx Unie.

Návrh xxxx xxxxx ve xxxxx xxxxxxx měsíce xx vyhlášení xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx. Xxxxxx dvůr xxxxxxxx xx lhůtě xxxxxxx xxxxxx ode xxx, kdy mu xxxxx xxxxxxxxx advokát xxxxx xxxxx, xxx xx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxxxx.

XXXXX X

XXXXXXXXX USTANOVENÍ

Článek 63

Xxxxxxx xxxx Soudního xxxxx x Tribunálu xxxxxxxx veškerá xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx a případnému xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 64

Xxxxxxxx x užívání xxxxxx vztahující xx xx Xxxxxx dvůr Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx nařízení xx xxxxxx xxx xx žádost Soudního xxxxx a xx xxxxxxxxxx s Komisí x Xxxxxxxxx parlamentem, xxxx xx žádost Xxxxxx x po xxxxxxxxxx se Xxxxxxx xxxxxx a Evropským xxxxxxxxxxx.

Xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zůstávají xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Soudního xxxxx x xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx týkající xx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxx XXX-355 x III-366 Xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx změněna xxxx xxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx.

Xxxxxx 65

1. Xxxxxxxx od xxxxxx XX-437 Xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx změny Protokolu x xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx o Evropské xxxx, xx Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x ke Xxxxxxx x XXXX, xxxxx xxxx přijaty xxxx podpisem Xxxxxxx x Xxxxxx xxx Xxxxxx x xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx.

2. Xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx změny xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxxxxxx evropským xxxxxxx Xxxx, xxxxxxxx xx žádost Soudního xxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx evropského xxxxxx x platnost xx xxxxx článek xxxx.

4. XXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXX SYSTÉMU XXXXXXXXXXX BANK A XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX

XXXXXX XXXXXXX XXXXXX,

XXXXXXX XX xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx centrálních xxxx x Evropské xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx X-30 a čl. XXX-187 odst. 2 Xxxxxx,

XX XXXXXXX xx xxxxxxxxxxxxx ustanoveních, xxxxx xx xxxxxxxxx xx Xxxxxxx o Ústavě xxx Evropu:

KAPITOLA X

XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX BANK

Článek 1

Xxxxxxxx xxxxxx centrálních xxxx

1. X xxxxxxx x xx. X-30 xxxx. 1 Xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx banky Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx bank. Xxxxxxxx centrální xxxxx x xxxxxxx centrální xxxxx členských xxxxx, xxxxxxx měnou je xxxx, xxxxx Eurosystém.

2. Xxxxxxxx xxxxxx centrálních xxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxx banka xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx svou xxxxxxx x xxxxxxx x Xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

XXXXXXXX XX

XXXX X XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX BANK

Článek 2

Xxxx

Xxxxx xx. I-30 xxxx. 2 x xx. XXX-185 odst. 1 Xxxxxx xx prvořadým xxxxx Xxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xx dotčen tento xxx, xxxxxxxxx Evropský xxxxxx xxxxxxxxxxx bank xxxxxx xxxxxxxxxxx politiky x Xxxx se xxxxxxx přispět x xxxxxxxx cílů Unie, xxx xxxx xxxxxxxx x článku X-3 Xxxxxx. Evropský xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx III-177 Xxxxxx x v xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxx, čímž xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 3

Úkoly

1. Xxxxx xx. III-185 xxxx. 2 Ústavy plní Xxxxxxxx xxxxxx centrálních xxxx xxxx základní xxxxx:

x) xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx politiku Xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx XXX-326 Xxxxxx,

x) xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx členských xxxxx,

x) xxxxxxxxx plynulé fungování xxxxxxxxxx xxxxxxx.

2. Podle xx. XXX-185 xxxx. 3 Ústavy se xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxx xx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx provozních xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

3. Xxxxx xx. XXX-185 xxxx. 5 Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx politik, xxxxx provádějí xxxxxxxxx xxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxxxxx dohledu xxx xxxxxxxxx institucemi x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému.

Článek 4

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx čl. XXX-185 xxxx. 4 Xxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx

x) xx xxxx xxxxxxx xxxx Unie x xxxxxxx své xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx návrhům xxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx x xx podmínek xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx 41.

Xxxxxxxx centrální xxxxx může xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx subjektům Xxxx xxxx vnitrostátním xxxxxxx x záležitostech xxxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 5

Shromažďování xxxxxxxxxxxxx informací

1. Xxx xxxxxxxxx xxxxx, kterými xx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx bank, xxxxxxxxxxx Evropská centrální xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx statistické xxxxxxxxx xxx od xxxxxxxxxxx vnitrostátních orgánů, xxxx přímo od xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Za xxx účelem xxxxxxxxxxxx x orgány, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxx, x příslušnými xxxxxx xxxxxxxxx států xxxx xxxxxxx xxxx x s mezinárodními xxxxxxxxxxxx.

2. Úkoly xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx národní xxxxxxxxx xxxxx.

3. Evropská xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx působnosti.

4. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 41 xxxx Rada xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx podléhající xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxx x stanoví xxxxxxxxx prováděcí x xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 6

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx týkající xx úkolů xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx rozhoduje Evropská xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx zastoupení Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx bank.

2. Xxxxxxxx xxxxxxxxx banka x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx národní xxxxxxxxx xxxxx se xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

3. Odstavce 1 x 2 se xxxxxxx, aniž xx xxxxxx článek III-196 Xxxxxx.

XXXXXXXX III

ORGANIZACE EVROPSKÉHO XXXXXXX CENTRÁLNÍCH BANK

Článek 7

Xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx centrální xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx rozhodovacích xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx XXX-188 Xxxxxx xxx výkonu xxxxxxxxx x plnění xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx Xxxxxxx x tímto xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx orgánů, xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx Xxxx, xx xxxxx vlády xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx jiného xxxxxxxx. Xxxxxx, instituce xxxx xxxx xxxxxxxx Xxxx x xxxxx členských xxxxx xx zavazují xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x nesnažit se xxxxxxxxxx členy xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxxxxxxx xxxxx xx národních xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 8

Xxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx systém xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx orgány Xxxxxxxx centrální xxxxx.

Xxxxxx 9

Xxxxxxxx xxxxxxxxx banka

1. Xxxxxxxx xxxxxxxxx banka, xxxxx xx xxxxx xx. I-30 odst. 3 Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxx členských státech xxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx movitý xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx vystupovat xxxx xxxxx.

2. Xxxxxxxx centrální xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx. XXX-185 xxxx. 2, 3 x 5 Xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxx statutu xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx. 12 odst. 1 x xxxxxx 14.

3. Xxxxx xx. XXX-187 xxxx. 3 Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Rada xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxx.

Xxxxxx 10

Xxxx xxxxxxxxx

1. Podle xx. III-382 xxxx. 1 Xxxxxx se Xxxx guvernérů xxxxxx x xxxxx Xxxxxxx xxxx a z xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx III-197 Xxxxxx.

2. Xxxxx člen Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx. Xxx xxx, kdy xxxxx xxxxx Rady xxxxxxxxx xxxxxxxx 21, xx xxxxx xxxx Xxxxxxx xxxx jeden hlas x počet xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx 15. Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx takto:

a) xxx xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx přesáhne 15, xx xx xxx, xxx xxxxxxx počtu 22, jsou guvernéři xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx xxxx xxxxxxx centrální xxxxx xx souhrnném xxxxxx domácím xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx rozvaze xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, jejichž xxxxx xx xxxx. Podílu xx xxxxxxxxx hrubém xxxxxxx produktu x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx 5/6 x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx rozvaze xxxxxxxx xxxxxxxxxx institucí xxxx 1/6. Xxxxx xxxxxxx se xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x druhá skupina xx xxxxxx ze xxxxxxxxxxx guvernérů. Četnost xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx než xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx ve druhé xxxxxxx. X výhradou xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx přidělují xxxxx hlasovací xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx práv,

b) xxx xxx, xxx xxxxx guvernérů dosáhne 22, jsou guvernéři xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxx xx kritériích xxxxxxxxx x xxxxxxx x). Xxxxx skupina xx skládá x xxxx xxxxxxxxx a xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx se xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx, x je xx xxxxxxxxx osm hlasovacích xxxx. Třetí skupina xx skládá xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx jí přidělena xxx hlasovací xxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx stejnou xxxx,

x) xxx výpočet xxxxxx xx souhrnném xxxxxx xxxxxxx produktu x xxxxxxx xxxxxx xx použije čl. 29 odst. 2. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx finančních institucí xx xxxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxx, který se x Xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxx úpravě xxxxxxxxxx hrubého domácího xxxxxxxx x tržních xxxxxx podle čl. 29 xxxx. 3 xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx počtu xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx velikost xxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) Xxxx guvernérů přijme xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx svých xxxxx, x hlasovacím xxxxxx x xxx něj, xxxxxxx xxxxxxxx nezbytná xxx xxxxxxxxx zásad xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx dne, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 18.

Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx od tohoto xxxxxxxx může jednací xxx xxxxxxx v xx. 12 odst. 3 xxxxxxxx, xx xxxxxxx Rady xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxx. Jednací řád xxxx xxxxxxx, xx xxxx Xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx dobu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxx náhradníka jako xxxxx Xxxx guvernérů.

Prvním x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx dotčena hlasovací xxxxx všech xxxxx Xxxx guvernérů, x xxxxxxxxxx xxxxxx i xxx xxx, xxxxx xxxxxxxx 3 x xx. 40 xxxx. 2 a 3. Xxxxxxxxx-xx tento xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx Rada xxxxxxxxx prostou většinou xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx hlasů xx xxxxxxxxxxx hlas xxxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx alespoň dvou xxxxxx členů s xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xxxx podmínka xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx svolat xxxxxxxxx zasedání, na xxxx xxxxx být xxxxxxxxxx přijímána xxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx.

3. Xxx rozhodování xxxxx xxxxxx 28, 29, 30, 32, 33 x 49 xxxx xxxxx členů Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx hlasy xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podílníků. Nemůže-li xxx některý x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx náhradníka, xxxxx xxxxxxx jeho vážený xxxx.

4. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxx guvernérů xxxx může xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

5. Xxxx xxxxxxxxx zasedá xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 11

Výkonná xxxx

1. Podle čl. XXX-382 xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xx Xxxxxxx xxxx xxxxxx z prezidenta, xxxxxxxxxxxxxx x dalších xxxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx nevýdělečnou profesionální xxxxxxx, pokud xx Xxxx xxxxxxxxx x xxxx výjimečně neudělí xxxxxxx.

2. Xxxxx xx. XXX-382 xxxx. 2 Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx a další xxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x uznávaných xxxx s profesionální xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx Rady x xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx období xx xxxxxxxx; xxxxxxx xxx xxxxxxxxx opakovaně.

Členy Xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx státní příslušníci xxxxxxxxx xxxxx.

3. Xxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jsou xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx Rada xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx guvernérů x xx tří xxxxx jmenovaných Xxxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxx právo xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

4. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx člen Xxxxxxx rady xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx své funkce xxxx xx dopustí xxxxxxx xxxxxxxxx, může xxx odvolán Soudním xxxxxx xx žádost Xxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx xxxx.

5. Xxxxx xxxxxx přítomný člen Xxxxxxx xxxx má xxxxx xxxxxxxx x xx x xxxx xxxxx xxxxx hlas. Xxxx-xx xxxxxxxxx jinak, xxxxxxxxx Xxxxxxx rada xxxxxxx většinou xxxxxxxxxxx xxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxx hlasů xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx hlasování xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx uvedeném x xx. 12 odst. 3.

6. Xxxxxxx rada xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

7. Jakékoli uvolněné xxxxx ve Výkonné xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx člena xxxxx xxxxxxxx 2.

Článek 12

Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

1. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx nezbytná xxx zajištění xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx a tímto xxxxxxxx. Rada xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx týkající xx střednědobých měnových xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Evropského xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx provedení.

Výkonná rada xxxxxxx xxxxxxx politiku x souladu x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx Rady xxxxxxxxx. X xxxxx směru xxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx bankám. Navíc xx ni xxxx Xxxx xxxxxxxxx rozhodnutím xxxxxxx xxxxxx pravomoci.

V xxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx a přiměřenou, x xxxx xx xxxxxx tento článek, xx Xxxxxxxx centrální xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx centrální xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxx xxxx.

2. Výkonná xxxx xxxxxxxx xx přípravu xxxxxxxx Xxxx guvernérů.

3. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx řád xxxxxxxxxx xxxxxxx organizaci Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

4. Xxxx xxxxxxxxx vykonává xxxxxxx funkce xxxxxxx x článku 4.

5. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx uvedená v xxxxxx 6.

Xxxxxx 13

Xxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx viceprezident, xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

2. Xxxx xx xxxxxx xxxxxx 38, xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxx x xxxxxx určená.

Článek 14

Xxxxxxx xxxxxxxxx banky

1. Podle xxxxxx III-189 Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, aby jeho xxxxxxxxxxxx právní xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxx x s tímto xxxxxxxx.

2. Statuty národních xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx guvernéra národní xxxxxxxxx xxxxx trvá xxxxxxx xxx xxx.

Xxxxxxxx xxxx xxx z xxxxxx odvolán xxxxx xxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx požadované x xxxxxx výkonu xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx guvernéra x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx národní centrální xxxxx xxxx Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x Soudnímu xxxxx, x to x xxxxxx porušení Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx vydané x xxxxxx provedení. Tyto xxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxx dne xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxx, xx se xxx xxxxxxx, xx xxxx měsíců xxx xxx, xxx xx xxxxxxx o rozhodnutí xxxxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx nedílnou xxxxxxxx Evropského xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky. X xxxxxxxxxx xxxxxxxx zásad x pokynů Evropské xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxx guvernérů nezbytná xxxxxxxx a xxxxxxxx, xxx jí byly xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

4. Xxxxxxx centrální xxxxx xxxxx vykonávat x xxxx funkce xxx ty, xxx xxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxx, xxxxx Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx tyto xxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxx x úkoly Xxxxxxxxxx xxxxxxx centrálních bank. Xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx x na xxxxxxx účet xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx centrálních xxxx.

Xxxxxx 15

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

1. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx roku.

2. Xxxxx týden xx xxxxxxxxxxx konsolidovaný xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxx bank.

3. Xxxxx xx. III-383 xxxx. 3 Xxxxxx předkládá Xxxxxxxx centrální xxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx i xxxxx rok Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx radě, Xxxx a Xxxxxx.

4. Xxxxxx x výkazy xxxxxxx x xxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 16

Xxxxxxxx

Xxxxx xx. III-186 xxxx. 1 Xxxxxx má Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v Unii. Xxxx bankovky xxxxx xxxxxxx Evropská xxxxxxxxx xxxxx a národní xxxxxxxxx xxxxx. Bankovky xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x národními xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx bankovkami, které xxxx v Unii xxxxxx xxxxxxxxx platidla.

Je-li xx xxxxx, xxxxxxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx a x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

XXXXXXXX XX

XXXXXX XXXXXX X XXXXXXX EVROPSKÉHO SYSTÉMU XXXXXXXXXXX XXXX

Xxxxxx 17

Účty x Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x u xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx banka x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx operací otevírat xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 18

Xxxxxxx xx xxxxxx xxxx x úvěrové xxxxxxx

1. Xxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx xxxx úkolů xxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x) obchodovat xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx jiné xxxx x x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx termínovaných xxxxxx a prodejů, xxxxxx dohod x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx či xxxxxx,

x) provádět xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx účastníky xxxx x tím, xx xxxxx xxxx dostatečně xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx stanoví xxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxx trhu a xxxxxxxxx xxxxxxx prováděných Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx vyhlašování xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 19

Minimální xxxxxxx

1. X výhradou xxxxxx 2 xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx institucích xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx v xxxxxxx s xxxx xxxxxx politiky xxxxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxxxxx centrální banky x u xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bank minimální xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx výpočtu x určování xxxxxxxxxx xxxx minimálních rezerv. X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx je Xxxxxxxx xxxxxxxxx banka oprávněna xxxxxxx úroky z xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx účinkem.

2. Za xxxxxx xxxxxxx tohoto xxxxxx xxxx Rada xxxxxxxx podle xxxxxx 41 základ xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx přípustný xxxxx xxxx těmito rezervami x jejich xxxxxxxx, xxxxx x přiměřené xxxxxx xxx případy xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 20

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxx xxxx rozhodnout xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx odevzdaných xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx metod xxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx x článku 2 xx xxxxxx.

Xxxxxxx-xx použití xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx Rada xxxxxxxx xxxxx článku 41 xxxxxx jejich použití.

Článek 21

Xxxxxxx x veřejnoprávními xxxxxxxx

1. Xxxxx xxxxxx XXX-181 Ústavy xx xxxxxxxx přečerpávání xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, institucí xxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxx, xxxxxxxxxx vlád, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx veřejných xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podniků xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Evropskou centrální xxxxxx nebo národními xxxxxxxxxxx bankami.

2. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxx xxxxxx se nevztahuje xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x Evropská xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx centrálními xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 22

Xxxxxxxxx x platební xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx banka a xxxxxxx xxxxxxxxx banky xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx může vydávat xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx zajištěny xxxxxx x xxxxxxxxxx zúčtovací x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx x xx xxxxx xx xxxxxxx zeměmi.

Článek 23

Xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx centrální xxxxx x xxxxxxx centrální xxxxx xxxxx

x) navazovat xxxxxx x centrálními xxxxxxx x s xxxxxxxxxx institucemi xx xxxxxxx xxxxxx x, xx-xx xx účelné, x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx i xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx aktiv a xxxxx kovy. Pojem "xxxxxxxx aktivum" zahrnuje xxxxx xxxxxx a xxxxxxx další xxxxxx x měnách xxxxxxxxx xxxx xxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x spravovat xxxxxx xxxxxxx x tomto xxxxxx,

x) xxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxx xxxxx x k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx všechny xxxx bankovních operací xxxxxx zápůjčních x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 24

Xxxx xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx úkolů xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx potřeby xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

XXXXXXXX V

OBEZŘETNOSTNÍ XXXXXX

Xxxxxx 25

Xxxxxxxxxxxxx dohled

1. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx vydávat stanoviska x xxx konzultována Xxxxx, Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx Unie xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a stability xxxxxxxxxx xxxxxxx.

2. V xxxxxxx s evropským xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. XXX-185 xxxx. 6 Xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx zvláštní xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nad xxxxxxxxx x dalšími xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x výjimkou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

XXXXXXXX XX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXX

Xxxxxx 26

Xxxxxx xxxxxxx

1. Xxxxxx rok Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky x národních centrálních xxxx začíná xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx prvním xxxxxxxxx.

2. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx x xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Závěrku xxxxxxxxx Xxxx guvernérů x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

3. Pro xxxxxxxxxx x provozní xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx rozvahu Evropského xxxxxxx centrálních xxxx xxxxxxxxxx ta aktiva x xxxxxx národních xxxxxxxxxxx bank, která xxxxxx Xxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxx xxxx.

4. K xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nezbytná pro xxxxxxxxxxxxx účtování a xxxxxxxxxx xxxxxxx národních xxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx 27

Audit xxxxxxxxxx

1. Účetnictví Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bank xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zkoumat veškeré xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x provedených operacích.

2. Xxxxxx XXX-384 Xxxxxx xx xxxxxxxx výlučně xx zkoumání xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 28

Xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky

1. Xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky xxxx 5 miliard XXX. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Rady xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx. 10 xxxx. 3 x xxxxxx x xx xxxxxxxx, xxxxx stanoví Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 41.

2. Xxxxxxx xxxxxxxxx banky xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx centrální banky. Xxxxxxxx kapitál je xxxxxxxx xxxxx klíče xxxxxxxxxxx v xxxxxxx x článkem 29.

3. Xxxx xxxxxxxxx určí xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 10 odst. 3, v xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xx být xxxxxxxx xxxxxxx splacen.

4. X xxxxxxxx odstavce 5 xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx upsaném xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

5. Bude-li klíč xxxxxxx v xxxxxx 29 upraven, převedou xxxxxxx xxxxxxxxx banky xxxx xxxxx příslušné xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx podílů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx klíči. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx převodů.

Článek 29

Xxxx xxx upisování xxxxxxxxxx kapitálu

1. Xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx poprvé x xxxx 1998, xxx byl Evropský xxxxxx centrálních xxxx xxxxxx, se stanoví xxx, že xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx součtu

50 % xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx Unie x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

50 % xxxxxx příslušného členského xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx za posledních xxx let předcházejících xxxxxxxxxxxxxx roku před xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx bank.

Procenta xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx 0,0001 %.

2. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx 41.

3. Xxxxxx xxxxxx přidělené národním xxxxxxxxxx bankám budou xx xxxxxxxx Evropského xxxxxxx centrálních xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx odstavec 1. Xxxxxxxx klíč xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx roku.

4. Xxxx xxxxxxxxx učiní xxxxxxx další xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx článku.

Článek 30

Převod xxxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

1. Xxxx xx dotčen xxxxxx 28, poskytují xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx bance xxxxxxxx rezervy x xxxxxx měnách než x měnách xxxxxxxxx xxxxx, v xxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx měnového xxxxx a xx xxxxxxxxxx xxxxxxx čerpání xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se

50 xxxxxxxxx XXX. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, xxxxx by xxxx xxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx devizové xxxxxxx, xxxxx na xx xxxx xxxxxxxxx, x využívat je xxx xxxxx xxxxxxxxx x tomto statutu.

2. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x poměru x xxxxxx xxxxxx xx upsaném základním xxxxxxxx Evropské centrální xxxxx.

3. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx každé xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx guvernérů xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x úročení těchto xxxxxxxxxx.

4. Xxxxxxxx centrální xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 vyzvat xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nad xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 v xxxxxx a xx xxxxxxxx, které stanoví Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 41.

5. Evropská xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx práva xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx rezerv.

6. Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 31

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

1. Xxxxxxx centrální xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx mezinárodním xxxxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxx 23.

2. Všechny xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx bankám xx xxxxxxxxx provedených xxxxx článku 30 x transakce xxxxxxxxx xxxxx s jejich xxxxxxxxxx provozními zůstatky xxxxxxxxxxxxxx částku stanovenou xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxxxxxxx banky x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx.

3. Xxxx guvernérů xxxxxxx xxxxxx zásady x xxxxx xxxxxxxx tyto xxxxxxx.

Xxxxxx 32

Přerozdělování xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx centrálních xxxx

1. Příjmy dosažené xxxxxxxxx centrálními bankami xxx xxxxxxxxxxxxx úkolů x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxx") xxxx na konci xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx článkem.

2. Xxxxxx xxxxxxxx příjmů xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx ročnímu příjmu x aktiv, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, x závazků x xxxxxx úvěrových institucí. Xxxx aktiva vedou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x souladu x xxxxxxxx zásadami xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

3. Xxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx bilancí národních xxxxxxxxxxx bank nedovoluje xxxxxxx xxxxxxxx 2, xxxx Xxxx guvernérů xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnout, xx odchylně xx xxxxxxxx 2 bude xxxxxx příjem vypočítáván xxxxx xxxx metody, x xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxx.

4. Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx národní xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx o částku xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx platí xx xxxxxxx z vkladů xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 19.

Rada xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx centrálních xxxx za xxxxxxx xxxxxxx x vydáváním xxxxxxxx xxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x operací měnové xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx Evropského xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, jakou xxxx Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx proti xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

5. Xxxxxx xxxxxx příjem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx se xxxxxxx mezi xxxxxxx xxxxxxxxx banky x xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx podílům na xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx-xx Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 33 odst. 2 jinak.

6. Vzájemné xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx vzniklých xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v souladu x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

7. Xxxx guvernérů učiní xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx článku.

Článek 33

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx zisků x xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

1. Čistý xxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx:

x) xxxxxx, xxx xxxx Xxxx xxxxxxxxx x jež xxxxx překročit 20 % xxxxxxx zisku, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xx do výše 100 % xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx čistý xxxx xx rozděluje xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxx x jejich splaceným xxxxxxx.

2. Xxxxxxxxx-xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx-xx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx příslušného xxxxxxxx xxxx, a xx xxxxxxx až xx výše xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx centrálním xxxxxx xxxxx xx. 32 odst. 5.

XXXXXXXX XXX

XXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxx 34

Xxxxxx xxxx

1. X souladu x xxxxxxx III-190 Xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx banka

a) xxxxxxxx xxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx. 3 odst. 1 xxxx. x), x xx. 19 xxxx. 1, v xxxxxx 22 nebo xx. 25 xxxx. 2 tohoto xxxxxxx x v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx evropskými nařízeními x rozhodnutími, xxx xxxx uvedeny x xxxxxx 41,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx plnění xxxxx xxxxxxxxx Evropskému xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Ústavou x xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx centrální xxxxx xxxx rozhodnout x xxxxxxxxxx svých xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x stanovisek.

3. V xxxxxx a za xxxxxxxx stanovených Xxxxx xxxxxxxx xxxxx článku 41 je Evropská xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 35

Xxxxxx kontrola x xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx

1. Jednání xxxx xxxxxxxxx Evropské xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx x za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Ústavou. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx může xxxxx žalobu x xxxxxxxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx.

2. Xxxxx mezi Xxxxxxxxx xxxxxxxxx bankou na xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx jakoukoli xxxxx xxxxxx na straně xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, není-li xxxx xxxxxxxx Soudního xxxxx Xxxxxxxx unie.

3. Xxxxxxxx xxxxxxxxx banka xxxxxxx xxxxxx odpovědnosti xxxxx xxxxxx III-431 Xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bank xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx rozhodovat xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Evropskou xxxxxxxxx xxxxxx xxxx jejím xxxxxx.

5. Xxxxxxxxxx Evropské xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx Rada guvernérů.

6. Xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx Ústavy x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx-xx Evropská xxxxxxxxx xxxxx, že xxxxxxx národní xxxxxxxxx xxxxx nesplnila xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Ústavy x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx dotyčné národní xxxxxxxxx xxxxx příležitost xxxxxxxxx své xxxxxxxxxx x poté vydá xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Nevyhoví-li xxxxxxx xxxxxxx centrální xxxxx xxxxxx stanovisku xx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx xxxxx Evropské unie.

Článek 36

Xxxxxxxxxxx

1. Xx návrh Xxxxxxx xxxx přijme Xxxx xxxxxxxxx pracovní xxx pro zaměstnance Xxxxxxxx centrální xxxxx.

2. Xxxxxx dvůr Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x mezích x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx 37

Služební xxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x zaměstnanci Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx centrálních bank xxxx xxxxxxx x xx skončení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x informacích, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 38

Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxx třetím stranám Xxxxxxxxx centrální xxxxx xxxxxx zavazují xxxx xxxxxxxxx nebo dva xxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxx podpisy xxxx xxxxxxxxxxx Evropské centrální xxxxx, kteří xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx xxxxx prezidentem xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 39

Výsady x xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx banka xxxxxx xx území xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x plnění xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx x výsadách x xxxxxxxxx Evropské xxxx.

XXXXXXXX XXXX

XXXXX XXXXXXX A XXXXXXXXXX XXXXXXXX

Xxxxxx 40

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx

1. Podle čl. XXX-187 xxxx. 3 Xxxxxx xxxxx být xx. 5 xxxx. 1, 2 x 3, xxxxxx 17, 18, xx. 19 xxxx. 1, xxxxxx 22, 23, 24, 26, čl. 32 xxxx. 2, 3, 4 x 6, xx. 33 odst. 1 xxxx. a) x xxxxxx 36 xxxxxx statutu xxxxxxx xxxxxxxxx zákonem

a) xxx xx xxxxx Xxxxxx x xx xxxxxxxxxx x Evropskou xxxxxxxxx xxxxxx,

x) anebo xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx x xx xxxxxxxxxx x Xxxxxx.

2. Xxxxxxxx Rada xxxx xxxxxx xx. 10 xxxx. 2 jednomyslně xxxxxxxxx rozhodnutím xx xxxxxxxxxx Evropské xxxxxxxxx xxxxx a xx xxxxxxxxxx x Evropským xxxxxxxxxxx a Xxxxxx, xxxxx na xxxxxxxxxx Xxxxxx a po xxxxxxxxxx s Evropským xxxxxxxxxxx a Xxxxxxxxx xxxxxxxxx bankou. Xxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx po schválení xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx x jejich xxxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Doporučení Xxxxxxxx centrální banky xxxxx xxxxxx článku xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 41

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xx. XXX-187 xxxx. 4 Xxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle xxxxxx 4, xx. 5 xxxx. 4, xx. 19 odst. 2, xxxxxx 20, xx. 28 xxxx. 1, čl. 29 xxxx. 2, čl. 30 xxxx. 4 x čl. 34 xxxx. 3 xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx po xxxxxxxxxx s Evropským xxxxxxxxxxx

x) xxx xx xxxxx Xxxxxx x xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xx doporučení Xxxxxxxx centrální xxxxx x xx xxxxxxxxxx x Komisí.

KAPITOLA XX

XXXXXXXXX X XXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXX SYSTÉMU XXXXXXXXXXX BANK

Článek 42

Xxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xx základě xxxxxxx xxxxxxx x xx. XXX-197 odst. 1 Ústavy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx práva xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx členský xxxx: 3, 6, xx. 9 xxxx. 2, xx. 12 xxxx. 1, xx. 14 xxxx. 3, xxxxxx 16, 18, 19, 20, 22, 23, xx. 26 odst. 2, xxxxxx 27, 30, 31, 32, 33, 34 a 50.

2. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx států, xx xxxxx se vztahuje xxxxxxx xxxxx xx. XXX-197 odst. 1 Xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxx pravomoci x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx příslušného xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

3. X článku 3, xx. 11 xxxx. 2 a xxxxxx 19 tohoto xxxxxxx se "xxxxxxxxx xxxxx" rozumějí xxxxx xx. XXX-197 odst. 2 druhého xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx měnou xx xxxx.

4. V xxxxxx 9 odst. 2, xx. 10 odst. 2 x 3, xx. 12 xxxx. 1, xxxxxx 16, 17, 18, 22, 23, 27, 30, 31 x 32, xx. 33 odst. 2 x článku 50 tohoto statutu xx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx měnou xx xxxx.

5. X xx. 10 odst. 3 x čl. 33 xxxx. 1 xx "xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx banky xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxx.

6. X xx. 10 xxxx. 3 x xx. 30 odst. 2 xx "upsaným základním xxxxxxxxx" rozumí základní xxxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx upsaný xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx členských xxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxx.

Xxxxxx 43

Xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx centrální xxxxx xxxxxxxx dřívější xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx. XXX-199 odst. 2 Xxxxxx, které x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx splněny xx xxxxxxxx xxxx.

Xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx XXX-198 Xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx funkci.

Článek 44

Xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx

1. Xxxx je xxxxxx xx. XXX-187 xxxx. 1 Xxxxxx, xxxxxxx xx jako xxxxx xxxxxxxxxxx orgán Xxxxxxxx centrální xxxxx Xxxxxxxxx xxxx.

2. Xxxxxxxxx xxxx je xxxxxxx x prezidenta x xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x z xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx Generální xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxx rady, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

3. Xxxxxxxxxx Generální xxxx xxxxxxxxx vymezuje xxxxxx 46.

Xxxxxx 45

Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx

1. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxx nepřítomnosti xxxxxxxxxxxxx, předsedá Xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxxxxx Xxxx x člen Xxxxxx xx mohou xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx.

3. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx rady xxxxxxxxxx prezident.

4. Xxxxxxxx xx xx. 12 xxxx. 3 xxxxxx Xxxxxxxxx xxxx svůj xxxxxxx xxx.

5. Sekretariát Xxxxxxxxx xxxx zajišťuje Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 46

Xxxxxxxxxx Generální rady

1. Xxxxxxxxx rada

a) plní xxxxx xxxxxxx x xxxxxx 43;

b) xxxxxxxx x plnění xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 4 a xx. 25 xxxx. 1.

2. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx k

a) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx informací, xxx xx xxxxxxx x xxxxxx 5;

x) podávání xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx uvedeno x xxxxxx 15;

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedených x xx. 26 xxxx. 4 nezbytných x xxxxxxxxx článku 26;

x) přijímání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx uvedených x xx. 29 xxxx. 4 xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx článku 29;

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky xxxxx článku 36.

3. Xxxxxxxxx xxxx se xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro neodvolatelné xxxxxxxxx směnných kurzů xxx xxxxxxxxx států, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx, xxx xx xxxxxxx v xx. XXX-198 xxxx. 3 Xxxxxx.

4. Generální xxxx xxxxxxxxx x rozhodnutích Xxxx guvernérů xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 47

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxxxxxxx xxxxx

X xxxxxxx x xxxxxxx 29 xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx přidělen xxxxxx podíl x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xx xx. 28 xxxx. 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx banky xxxxxxxxx xxxxx, xx které xx vztahuje výjimka, xxxx upsaný xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx Generální xxxx většinou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx musí xxx splacen xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx na úhradu xxxxxxxxxx nákladů Evropské xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 48

Odložené xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx fondů a xxxxxx Evropské centrální xxxxx

1. Xxxxxxxxx banka xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx xx xxxxxxx rozsahu xxxx xxxxxxxxx banky xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxx, x v xxxxxxx x xx. 30 xxxx. 1 xxxxxxx xxx devizové rezervy xx Evropskou xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, které již xxxx x xxxxxxx x čl. 30 xxxx. 1 xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx kurzů, x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx splacených xxxxxxxxx xxxxxxxxx centrálními xxxxxxx.

2. Xxxxx platby, jež xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx dotyčná xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xx rezerv rovnocenných xxxxxxxxx xxxxxx x xx částku, xxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zůstatku xxxx xxxxx a ztrát x 31. xxxxxxxx xxxx, který xxxxxxxxxx xxxx zrušení xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx k xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx násobek xxxx xxxxxxxxxx fondů, xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx, x xxxxxx xxxx xxxxxx podílů xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx národními centrálními xxxxxxx.

3. Xxxxxxx se xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxx a xxxxxx xxxxxxx centrální xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Evropské xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx částky xxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxx xxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, se xxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxx xxxxxxxxxxx klíče xxx xxxxxxxxx základního kapitálu xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vážených xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx k xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx pro xxxxxxxxx základního xxxxxxxx xx xxxxxxx obdobně xxxxx čl. 29 xxxx. 1 x x souladu x xx. 29 odst. 2. Pro statistické xxxxx xx použijí xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x těmi, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx pětileté úpravě xxxxxxxx podílů podle xx. 29 xxxx. 3.

Xxxxxx 49

Xxxxxxxx xx xxxxxx 32

1. Rozhodne-li Xxxx xxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx 32 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx národních centrálních xxxx, sníží xx xxxxxx x příjmu, xxxxx má xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 32, x jednotný xxxxxxxxx podíl, jenž xxxxx xxxxxxxxx 60 % x prvním xxxxxxx xxxx po xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx o 12 xxxxxxxxxxx xxxx.

2. Xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxx po dobu xxxx xxxxxxxx xxx xx zahájení třetí xxxxx.

Xxxxxx 50

Výměna xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx kurzů x xxxxxxx x xx. XXX-198 xxxx. 3 Xxxxxx xxxxxx Rada xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx toho, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx měny xxxxxxxxx xxxxx x neodvolatelně xxxxxxxxxxx směnnými xxxxx xxxx vyměňovány xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 51

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx 42 xx 47 xxxx xxxxxxxxxx po xxxx xxxxxxxxx členských xxxxx, xx které xx xxxxxxxx výjimka.

5. XXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX

XXXXXX XXXXXXX XXXXXX,

XXXXXXX XX xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx banky xxxxxxx x xxxxxx XXX-299 Ústavy,

SE XXXXXXX xx následujících ustanoveních, xxxxx se xxxxxxxxx xx Xxxxxxx x Xxxxxx xxx Xxxxxx:

Xxxxxx 1

Xxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx banka uvedená x xxxxxx XXX-393 Xxxxxx (xxxx xxx "xxxxx"); plní xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x Ústavou x xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 2

Xxxxx banky xxxxxxx xxxxxx XXX-396 Xxxxxx.

Xxxxxx 3

X souladu x xxxxxxx XXX-393 Xxxxxx xxxx xxxxx banky xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 4

1. Xxxxx se přiděluje xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 163&xxxx;653&xxxx;737&xxxx;000 XXX, xxxxx xxxxx členské xxxxx v xxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxxx

26&xxxx;649&xxxx;532&xxxx;500

Xxxxxxx

26&xxxx;649&xxxx;532&xxxx;500

Xxxxxx

26&xxxx;649&xxxx;532&xxxx;500

Xxxxxxx xxxxxxxxxx

26&xxxx;649&xxxx;532&xxxx;500

Xxxxxxxxx

15&xxxx;989&xxxx;719&xxxx;500

Xxxxxx

7&xxxx;387&xxxx;065&xxxx;000

Xxxxxxxxxx

7&xxxx;387&xxxx;065&xxxx;000

Xxxxxxx

4&xxxx;900&xxxx;585&xxxx;500

Xxxxxx

3&xxxx;740&xxxx;283&xxxx;000

Xxxxxxxx

3&xxxx;666&xxxx;973&xxxx;500

Xxxxxx

3&xxxx;411&xxxx;263&xxxx;500

Xxxxxx

2&xxxx;106&xxxx;816&xxxx;000

Xxxxx

2&xxxx;003&xxxx;725&xxxx;500

Xxxxxxxxxxx

1&xxxx;291&xxxx;287&xxxx;000

Xxxxx republika

1 258 785 500

Maďarsko

1 190 868 500

Irsko

935 070 000

Slovensko

428 490 500

Slovinsko

397 815 000

Litva

249 617 500

Lucembursko

187 015 500

Kypr

183 382 000

Lotyšsko

152 335 000

Estonsko

117 640 000

Malta

69 804 000

Členské xxxxx xxxxxxxxxx pouze xx xxxx svého xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx nesplaceného xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx základní xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx člena.

3. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

4. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx kapitálu xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 5

1. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx 5 % xxxxxxx xxxxxx uvedených x xx. 4 xxxx. 1.

2. X xxxxxxx zvýšení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxx této xxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx základního xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx banka xxxxx dostát svým xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx kapitálu.

Článek 6

Xxxxx xxxxxxxx a xxxx Xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx rada a xxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 7

1. Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

2. Rada guvernérů xxxxxx obecné xxxxxxxx xxxxxxxx xx úvěrové xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x cíli Xxxx.

Xxxx xxxxxxxxx dbá xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

3. Xxxx guvernérů xxxx xxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx upsaného xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 4 xxxx. 3 x xx. 5 xxxx. 2;

x) xxx účely xx. 9 xxxx. 1 xxxxxxxxx o zásadách xxxxxxxxxx operací xxxxxxxxxxx x rámci úkolů xxxxx;

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x článcích 9 a 11, xxxxx xxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx správní xxxx x řídícího xxxxxx, x pravomoci xxxxx xx. 11 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxx;

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx operace, které xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx prováděny xxxx xxxxx členských xxxxx x souladu x xx. 16 xxxx. 1;

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vypracovanou xxxxxxx radou;

f) xxxxxxxxx xxxxx rozvahu, jakož x výkaz xxxxx x xxxxx;

x) schvaluje xxxxxxx xxx xxxxx;

x) xxxxxxxx ostatní xxxxxxxxx x xxxxxx svěřené xxxxx xxxxxxxx.

4. Xxxx xxxxxxxxx může přijímat xxxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx případné xxxxxxxxx.

Xxxxxx 8

1. Nestanoví-li xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostou xxxxxxxx xxxxx členů. Xxxx xxxxxxx musí xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 50 % xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxx xxxxxxxx kvalifikované xxxxxxx xx třeba 18 xxxxx x 68 % xxxxxxxx základního xxxxxxxx.

2. Xxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx hlasování, není xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vyžadujících xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 9

1. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxx prostředků, zejména xx formě úvěrů x záruk, x x xxxxxxxxx půjček; xxxxxxx úrokové xxxx xxxxxxxxxxxx úvěrů x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx. Na xxxxxxx xxxxxxxxxx přijatého xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx x podmínkách xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx jeho xxxxx.

Xxxxxxx rada dozírá xx xxxxxx xxxxxx xxxxx; xxxxxxxxx, xx xxxxx je řízena x xxxxxxx x Xxxxxxx a tímto xxxxxxxx, xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Radou xxxxxxxxx.

Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxx xxxxxxxxx zprávu x po xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxx je složena x 26 xxxxxxx xxxxx x 16 xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx členy xxxxxxx na xxxx xxxx xxx Rada xxxxxxxxx, přičemž xxxxx xxxxxxx stát xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx nominuje Xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxx jmenuje xx xxxx pěti xxx Xxxx guvernérů xxxxx:

xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Německo,

dva xxxxxxxxxxx xxxxx nominované Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

xxx zastupující xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxx,

xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx vzájemnou xxxxxxx Španělského xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx člena xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Belgického xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx velkovévodství x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx nominovaného xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx,

xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx republiky, Xxxxxx republiky a Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx republiky, Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Republiky Xxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx x Slovenské xxxxxxxxx,

xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx.

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx šest odborníků xxx hlasovacího xxxxx: xxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxx x tři xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxx xxxxxxx pravidla xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx zastupujících xxxxx x kooptovaných xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx, xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx výboru, xxxxxxxx xxxxxx správní xxxx, avšak xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxxxx člena xxxxxxx xxxx xxxx Xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, že xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx; Rada guvernérů xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vede x xxxxxxxxxx správní xxxx.

4. Xxxxxx-xx xx xxxxx v důsledku xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx odstoupení xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx obsazeno xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 2. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx funkčního xxxxxx.

5. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxx, xxxx xxxxxxx xx neslučitelná x funkcemi řádného xxxx xxxxxxxxxxxxx člena.

Článek 10

1. Každý xxxxx xxxx má ve xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx bez xxxxxxx delegovat xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxx.

2. Nestanoví-li xxxxx statut xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx členů s xxxxxxxxxx právem, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 50 % xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxx 18 xxxxx x 68 % xxxxxxxx základního xxxxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx, xxxxx členů xxxxxxx xxxx tvoří xxxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 11

1. Xxxxxx xxxxx se xxxxxx z předsedy x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xx dobu xxxxx xxx. Xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxx xxxx jednomyslným xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx kvalifikovanou většinou xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx řídícího xxxxxx.

3. Xxxxxx xxxxx zajišťuje xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx obchodů xxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rady, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx ve formě xxxxx x xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

4. Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x návrhům xx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx ve xxxxx xxxxx a záruk, xxxxxxxx xxxxx.

5. Xxxx xxxxxxxxx určuje odměnu xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x stanoví, xxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxxxx x xxxxxx funkcí.

6. Xxxxxxxx, v případě xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x místopředsedů, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

7. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxxxxx. Xxx výběru xxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx x x spravedlivému xxxxxxxxxx státních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxx xxxx subjekt xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

8. Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx banky xxxxxxxxxx pouze xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 12

1. Xxxxx xxxxxxx x šesti členů xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx prověřuje, xxx xxxxxxxx banky odpovídají xxxxxxxx xxxxxxxx praxi, x xx odpovědný xx xxxxx jejího xxxxxxxxxx.

2. Výbor xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, zda xxxx operace a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx. Xx tímto xxxxxx xxxxxxx, zda xxxx operace banky xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx řádem.

3. Xxxxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x jiné xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx účetní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx jde x xxxx aktiva x xxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx toků xx dané účetní xxxxxx.

4. Jednací xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx kvalifikaci xxxxx výboru xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 x podmínky xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 13

Xxxxx xxxxx x každým členským xxxxxx prostřednictvím orgánu, xxxxx tento stát xxxx. Při provádění xxxxxxxxxx operací xx xxxxxx xx národní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx jiné xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx tento xxxx schválil.

Článek 14

1. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx vyvíjejí xxxxxxx x obdobných xxxxxxxxx.

2. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucemi xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx.

Xxxxxx 15

Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx státu xxxx Xxxxxx xxxxx ze xxxxx xxxxxxx Rada xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx 7, a xx za xxxxxxxx, xx xxxxxx byly xxxxxxx.

Xxxxxx 16

1. X xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x článku III-394 Xxxxxx xxxxxxxxx banka xxxxxxxx prostředky, xxxxxxx xx formě xxxxx x záruk, xxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xx veřejným xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx území členských xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx zdrojů xxxxxx za přiměřených xxxxxxxx dosažitelné.

Nicméně rozhodnutím Xxxx xxxxxxxxx kvalifikovanou xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx rady xxxx xxxxx xxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx být xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx evropské xxxxx členských xxxxx.

2. Xxxxxxxx xx xx xxxxx, xx poskytnutí xxxxx vázáno xxxxxxxxx, xx současně xxxx xxxxxxx též xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

3. Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx než xxxxxxxxx xxxxx, podmíní xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx úvěru xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx uskutečněna, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx kvalifikovanou xxxxxxxx, x xxxxxxx se xxxxxxxx stanovenými Xxxxx xxxxxxxxx podle xx. 7 xxxx. 3 xxxx. b) a xxxxxxxx-xx to xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx XXX-394 Xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx specifický xxxxxx rizika x xx tedy xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

4. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx subjekty x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx XXX-394 Xxxxxx.

5. Úhrnná částka xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx poskytnutých xxxxxx xxxxx převýšit 250 % částky úhrnu xxxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x kladného xxxxxxxx xxxx zisků x ztrát. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, a xx i nesplacené, xx jakoukoli majetkovou xxxxx banky.

Bankou xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx účasti xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx fondů, xxxxxxxxxxxxx rezerv x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx a xxxxx.

Xxxx xxxxxxx xxxx zvláštní xxxxxxxx xxxxx, o xxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxx podle odstavce 3, xxxxxx přidělené xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

6. Xxxxx xx xxxxxxxxx proti xxxxxx xxxxx kurzů tím, xx ke xxxxxxxx x úvěrech x xxxxxxxx xxxxxxx doložky, xxxxx považuje xx xxxxxx.

Xxxxxx 17

1. Xxxxxxx xxxx úvěrů poskytovaných xxxxxx x provizí x xxxxxx xxxxxxxx, xx přizpůsobují xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx na kapitálovém xxxx x vypočítávají xx xxx, aby xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx plnit xxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx 22.

2. Xxxxx xxxxxxxxxx snížení xxxxxxx xxxx. X xxxxxxx, xx snížení xxxxxxx xxxx je xxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx, xxxx příslušný členský xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx bonifikaci xxxxx, xxxxx je xxxxxxx této bonifikace xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx XXX-167 Xxxxxx.

Xxxxxx 18

Xxx xxxxx xxxxxxxxxx operacích xxxxxxxxx xxxxx tyto xxxxxx:

1. Xxx, aby xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx Xxxx.

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxx,

x) jestliže xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxxxx ziskem x xxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxx, anebo, v xxxxxxx ostatních xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxx je xxxxxxxxx prováděna, či xxxxx xxxxxxxx a

b) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x vytvoření a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

2. Xxxxx xxxxxxx žádné xxxxxx x xxxxxxxxx xxx přijímat žádnou xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxx rada xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx většinou, x xxxxxxx xx zásadami xxxxxxxxxxx Xxxxx guvernérů xxxxx čl. 7 xxxx. 3 xxxx. x) a vyžaduje-li xx provádění xxxxxxx xxxxx xxxxxx XXX-394 Xxxxxx, podmínky majetkové xxxxxx x obchodním xxxxxxx, xxxxx je xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx investice nebo xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx.

3. Může xxxxxxxxxx xxx pohledávky xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx vydání dluhopisů xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

4. Xxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx stanovovat podmínky, xxxxx kterých by xxxx xxx prostředky x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx použity na xxxxx xxxxxxxx členského xxxxx.

5. Xxxx vázat xxxxxxxxxx úvěrů na xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

6. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx žádnou xxxxxxxxx, s xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx stát, xx jehož xxxxx xx xxx uskutečněna.

7. Xxxx doplněk xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx banka xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x souladu s xxxxxxxxxx, jež xxxxxxxxx Xxxx guvernérů kvalifikovanou xxxxxxxx, x x xxxxxxx x tímto xxxxxxxx.

Xxxxxx 19

1. Xxxxx xxxxxx xxxx veřejnoprávní xx soukromoprávní xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx na xxxxx xx žádostí x xxxxxxxxxxx. Žádosti mohou xxx xxxxx rovněž xxxxxxxx buď xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxx, nebo prostřednictvím xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx území xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxx, xxxxxxxx xx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx bude xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Jestliže xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx členského státu, xxxxxxxx xx k xxxxxxxxx Komisi. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx přímo xxxxxx, předloží xx xxxxxx členskému xxxxx x Xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x Komise xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx dvou xxxxxx. Xxxxxxxx-xx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx banka xx xx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nevyvolává xxxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které jí xxxxxxxxx xxxxxx výbor.

4. Xxxxxx výbor xxxxxx, xxx finanční xxxxxxx, xxxxx mu xxxx xxxxxxxxxx, xxxx v xxxxxxx s tímto xxxxxxxx, zejména x xxxxxx 16 a 18. Xxxxxxxx se xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx operaci, xxxxxxxx správní radě xxxxxxxxxxxx xxxxx; xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx podmínky, xxxxx považuje xx xxxxxxxxx. Jestliže xx xxxxxx výbor xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx správní xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx.

5. X xxxxxxx záporného xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx financování xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

6. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx může xxxxxxx xxxx poskytnout xxxx financování pouze xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx.

7. X případě záporného xxxxxxxxxx xxxxxxxx výboru x Xxxxxx nesmí xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx poskytnout.

8. Xxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx investicí restrukturována, xxx byla chráněna xxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

Xxxxxx 20

1. Xxxxx si xxxxxxxxxx potřebné x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx na kapitálovém xxxx.

2. Banka xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx trzích xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxx xxxx trhy.

Příslušné orgány xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx. XXX-197 xxxx. 1 Ústavy, xxxxx xxxxxxxxx souhlas jen xxxxx, xxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx státu xxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 21

1. Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx použitelných prostředků, xxxxx bezprostředně xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx:

x) xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx;

x) xxxx x xxxxxxxx xx. 18 xxxx. 2 xxxxxxxxx x prodávat cenné xxxxxx ;

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

2. Xxxx xx dotčen xxxxxx 23, xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx devizovou xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jejích úvěrových xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx z xxxxxx, xxxxx uzavřela, xxxx xxxxx, xxxxx poskytla.

3. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx banka xx xxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx členských xxxxx.

Xxxxxx 22

1. Postupně xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx až xx xxxx 10 % xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xx stav xxxxxxx xxxxx, může xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx

x) xxxxxx x xxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx z xxxxxx, jež xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx článku 5;

b) xxxxxx x xxxxx x xxxxx, které xxxxx poskytla x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle písmene x), pokud xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx třeba x xxxxxx xxxxxxx xxxx xx krytí xxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxxxxxxx rezervního xxxxx musí xxx xxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 23

1. Xxxxx xx vždy xxxxxxxxx xxxxxxxx pohledávky x xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx měnou xxxx xxxx, aby xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx úkolu xxxxxxxxxxx x článku XXX-394 Xxxxxx, s přihlédnutím x xxxxxx 21 xxxxxx statutu. Banka xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx takových xxxxxxx, xx-xx volné xxxx uvolnitelné pohledávky x xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx členského státu, xxxxx xxxxx xxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxx třetí xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx.

3. Xxxxx může xxxxx nakládat x xxxxx svého xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx Xxxx.

4. Členské státy xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx banky dají x dispozici xxxxxxxxxx x cizích měnách xxxxxxxx xx splácení xxxxxxx a xxxxx x úvěrů poskytnutých xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx investice, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx jejich území.

Článek 24

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxx x tohoto xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx splatit xxxx xxxxx nebo xxxxxxx úroky x xxxxxxxx své xxxxxx, xxxx Xxxx guvernérů xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zastavit xxxxxxxxxxx xxxxx nebo záruk xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxx rozhodnutí nezbavuje xxxxxxx xxxx xxx xxxx státní příslušníky xxxxxx povinností vůči xxxxx.

Xxxxxx 25

1. Xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx rozhodne xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx provoz x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx realizaci, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx.

2. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx guvernérů xxxxxxxxxxx x vydá xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Dbá xx xxxxxxxxx práv xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 26

1. Xxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, jakou xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx přiznává xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx majetek xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx žádnou formou xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 27

1. Xxxxx xxxx xxxxxx na jedné xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx, dlužníky či xxxxxxxxx jinou xxxxxx xx straně druhé xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, není-li xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx sjednat rozhodčí xxxxxx.

2. Xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.Xxxx však x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

3. Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx stát xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 28

1. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutím zřídit xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x finanční xxxxxxxxxxxxx.

2. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1, které xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, složení, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x jejich xxxxx x xxxxxx xxxxx.

3. Xxxxx se xxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx těchto xxxxxxxx x přispívat x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx výše xxxxxxxxx jednomyslným xxxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx.

4. Xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie xx vztahuje na xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx a xx xxxxxx zaměstnance, x xx xx podmínek, xxxxx xx vztahují xx banku.

Na dividendy, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxx jiní xxxxxxx než Xxxxxxxx xxxx a xxxxx, xx xxxx nadále xxxxxxxx příslušné xxxxxx xxxxxxxx.

5. Xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx níže xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx opatření přijatých xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxx. Kterýkoli xxxx takového subjektu x xxxxx postavení xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx podat xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx x xxxxxx XXX-365 Xxxxxx.

6. Xxxx xxxxxxxxx xxxx v souladu x příslušnými xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x připuštění xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx právu Xxxx xx společných xxxxxx x xxxxxx.

6. PROTOKOL X XXXXXXXX XXXXX ORGÁNŮ X XXXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXX A XXXXXX XXXXXXXX XXXX

XXXXXX SMLUVNÍ XXXXXX,

X XXXXXXX na xxxxxx XXX-432 Xxxxxx,

XXXXXX XX XXXXXX A XXXXXXXXXXX xxxxxxxxxx xx xxx 8. dubna 1965, a aniž xxxx xxxxxxx rozhodnutí x sídlech xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx,

XX XXXXXXX xx xxxxxxxxxxxxx ustanoveních, xxxxx xx připojují ke Xxxxxxx x Xxxxxx xxx Evropu a Xxxxxxx o xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx:

Xxxxxx XXXXXX

1. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx Xxxxxxxxxx, kde xx konají plenární xxxxxxxx, xxxxx trvají 12 xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx zasedání xx xxxxxx v Xxxxxxx. Výbory Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zasedají x Xxxxxxx. Generální xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxx.

2. Xxxx xx xxxxx x Xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxx.

3. Xxxxxx xx xxxxx v Bruselu. Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 7, 8 x 9 xxxxxxxxxx xx dne 8. xxxxx 1965 xxxxx x Xxxxxxxxxx.

4. Xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx x Xxxxxxxxxx.

5. Evropská xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx Xxxxxxxxxx.

6. Xxxxxx xxxx xx xxxxx x Xxxxxxxxxx.

7. Xxxxx xxxxxxx má xxxxx x Bruselu.

8. Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx výbor xx sídlo v Xxxxxxx.

9. Evropská xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x Xxxxxxxxxx.

10. Xxxxxxx xx xxxxx x Xxxxx.

7. XXXXXXXX O XXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXX UNIE

VYSOKÉ SMLUVNÍ XXXXXX,

XXXXXXX V XXXXX, xx podle článku XXX-434 Ústavy požívá Xxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x imunit xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx,

XX XXXXXXX xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx Xxxxxxx x Xxxxxx xxx Evropu x Xxxxxxx x založení Xxxxxxxxxx společenství pro xxxxxxxx xxxxxxx:

XXXXXXXX I

MOVITÝ X NEMOVITÝ XXXXXXX, XXXXX, POHLEDÁVKY A XXXXXXX UNIE

Článek 1

Xxxxxxxx x xxxxxx Xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx. Jsou xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xx vyvlastnění. Xxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jakéhokoli xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx Xxxxxxxx dvora.

Článek 2

Xxxxxxx Xxxx jsou nedotknutelné.

Článek 3

Xxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxx osvobozeny xx veškerých přímých xxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xx možné, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx, jestliže Unie xxxxxxxxx pro xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx daně a xxxxxxxx tohoto xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx soutěž x xxxxx Xxxx.

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx na xxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx odměnu xx veřejně prospěšné xxxxxx.

Xxxxxx 4

Xxxx je xxxxxxxxxx xx veškerých xxx, zákazů a xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx, pokud xxx x xxxxxxxx xxxxxx pro xxxx xxxxxx potřebu. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebudou xxxxxxx úplatně ani xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxx, xx xxx xxxxx dovezeny, xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxx xx rovněž xxxxxxxxxx xx veškerých xxx x xx xxxxxx x omezení xxx xxxxxx x xxxxxx svých xxxxxxxxx.

XXXXXXXX XX

XXXXXXXXXX X PRŮKAZY

Článek 5

Xxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxx svou xxxxxx xxxxxxxxxx a předávání xxxxxxxxx dokumentů xx xxxxx všech xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zastoupením.

Úřední xxxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx orgánů Xxxx nepodléhá cenzuře.

Článek 6

Xxxxxxxxxx xxxxxx Unie xxxxx vydávat xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx stanoví Rada xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxx xxxxxx členských xxxxx xxxxxxxx za platné xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxx vydávány xxxxxxxxx x jiným xxxxxxxxxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx Xxxx.

Xxxxxx xxxx xxxxxxx dohody xxxxxxxxxx uznávat xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxx.

XXXXXXXX XXX

XXXXXXX EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Článek 7

Xxxxx pohyb xxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu, kteří xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx Evropského parlamentu xxxx xx z xxx xxxxxxx, nepodléhá xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx jiné xxxxxx.

Xxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu při xxxxxx odbavení x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se x xxxxxxxxx xxx xxxxxx dočasného xxxxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx zástupcům xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx poslání.

Článek 8

Xxxxxxx Evropského parlamentu xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx stíháni xxx xxx názory xx xxxxxxxxx během xxxxxx xxx funkce.

Článek 9

X průběhu xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx

x) xx území xxxxxxxxx státu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx členům xxxxxxxxxx xxxxxxxxx státu;

b) xx území xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx být xxxxxxxx xxx soudně xxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx imunitou rovněž xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx x xxx.

Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x případě xxxxxxxxxx xxx činu; Evropský xxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

XXXXXXXX XX

XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX SE XXXXXXXX XXXXXX XXXX

Xxxxxx 10

Xxxxxxxx členských států, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Unie, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx experti xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxx xxxx xx xxxxx zasedání xxxx xxx návratu z xxx obvyklých výsad, xxxxxx a výhod.

Tento xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx na členy xxxxxxxxx xxxxxxxxx Unie.

KAPITOLA X

XXXXXXXX A XXXX XXXXXXXXXXX XXXX

Xxxxxx 11

Xx xxxxx všech xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx Xxxx xxx ohledu xx xxxx státní příslušnost

a) xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxx spojené x xxxxxxx jejich xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx ustanovení Xxxxxx jednak x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Unii x jednak x xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx rozhodovat xxxxx xxxx Unií x jejími xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx imunity xxxxxxxx x xx ukončení xxx xxxxxx;

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx omezujícím přistěhovalectví x xxx náležitostem xxx xxxxxxxxxxxx cizinců. Xxxxx xxxxx xxx xxxxxx manžele xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx rodinné příslušníky;

c) xxxxxxxx x oblasti xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

x) xxxxxxxx práva xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxx xxxxxx potřeby x souvislosti x xxxxxx nástupem xx xxxxxx v daném xxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx ukončení xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx, v xxxx případech s xxxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxxx xx nezbytné xxxxxx xxxxx, x xxxx xx xxxx právo xxxxxxxxxxx;

x) požívají xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx státě xxxxx xxxxxxxxxx pobytu xxxx xx xxxxx, jehož xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx podmínek xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx státu, v xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 12

Xxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx Xxxx svým úředníkům x xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx dani xx xxxxxxxx Unie, xxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx evropský xxxxx. Tento xxxxx xx přijme xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx x jiní xxxxxxxxxxx Xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x platů, xxxx x požitků, xxxxx jim xxxxxxxxx Xxxx.

Xxxxxx 13

X xxxxxxxx x jinými xxxxxxxxxxx Xxxx, kteří xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx svých funkcí xx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxx daňovými xxxxxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx, z xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x dodržování xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx státy Xxxx, xxxxxxxxx xxx ve xxxxx, x xxxx xxxxxxxx, tak xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx, xxxx xx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx státě, xx-xx xxxxx stát xxxxxx Xxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx rovněž xx manžela xxxx xxxxxxxx, pokud nevykonává xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x na xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x tomto xxxxxx x x xxxxxx xxxx.

Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx osob xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx xx území xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx tento xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x případného xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto článku xx nepřihlíží x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x výkonu funkcí xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 14

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx příslušejících xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxx stanoví xxxxxxxx xxxxx. Tento xxxxx xx přijme xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 15

Xxxxxxxxx xxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxxx Xxxx, xx xxxxx se použijí xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 11, xx. 12 xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx 13, xxxxxxx evropský xxxxx. Tento xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx zaměstnanců zařazených xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pravidelně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

XXXXXXXX XX

XXXXXX X IMUNITY XXXXXXXXXX TŘETÍCH XXXX XXXXXXXXXX X XXXX

Xxxxxx 16

Xxxxxxx xxxx, xx xxxxx území xx xxxxxxx sídlo Xxxx, xxxxxxxx zastoupením xxxxxxx xxxx pověřených x Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx.

XXXXXXXX XXX

XXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxx 17

Výsady, xxxxxxx x xxxxxx xxxx přiznávány xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxx výhradně x xxxxx Xxxx.

Xxxxx xxxxx Xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx zaměstnance xxxxxxx xx všech případech, xxx podle xxxx xxxxxx zrušení této xxxxxxx xxxx x xxxxxxx se xxxxx Xxxx.

Xxxxxx 18

Při uplatňování xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxx ve xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 19

Xxxxxx 11 xx 14 x xxxxxx 17 xx xxxxxxxx na xxxxx Xxxxxx.

Xxxxxx 20

Články 11 xx 14 x xxxxxx 17 xx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x pomocné xxxxxxxxxx xxx Soudním xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx xx dotčen xxxxxx 3 Xxxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx vynětí xxxxxx a generálních xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 11 xx 14 a článek 17 xx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxx Xxxxxxxx dvora.

Článek 21

Tento xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx banku, na xxxxx xxxxxx orgánů x xx její xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx banka xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx zvýšením xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x veškerých xxxxxxxx, xxxxx x tím xxxx spojeny xx xxxxx, v xxxx xx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx x jejích xxxxxx vykonávaná x xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx.

Xxxxxx 22

Xxxxx protokol se xxxxxxxx rovněž xx Xxxxxxxxx investiční xxxxx, xx členy jejích xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, kteří xx xxxxxxx xxxx činnosti; xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx tím xxxx dotčen.

Evropská xxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxx v souvislosti xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x tím xxxx xxxxxxx ve státě, x xxxx má xxxxx. Xxxxxx její xxxxxxxxxx xxxx její xxxxxxxxx nepodléhají žádnému xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx orgánů xxxxxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx.

8. XXXXXXXX O XXXXXXXXX X AKTECH X XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX, IRSKA X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX VELKÉ XXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXX, XXXXX REPUBLIKY, XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX REPUBLIKY A XXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

XXXXXX XXXXXXX STRANY,

PŘIPOMÍNAJÍCE, xx Xxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxx x Spojené xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxx Irska xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dne 1. xxxxx 1973; že Xxxxx republika xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx 1. ledna 1981; xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dne 1. ledna 1986; xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxx republika x Xxxxxxx království xxxxxxxxxxx x Evropským xxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxx unii xxxxxxxx Smlouvou x Xxxxxxxx xxxx dne 1. ledna 1995;

XXXXXXXX X TOMU, že xx. XX-437 odst. 2 Xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx o xxxxxxxxx přistoupeních se xxxxxxx; XXXXXXXX K XXXX, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx uvedená x xxxxxx smlouvách x xxxxxxxxxxx x x xxxxxx k nim xxxxxxxxxxx jsou x xxxxxx xxxxxxxx; že xx. XX-437 xxxx. 2 Xxxxxx xxxxxxx, xx taková xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx protokolu xxxx xx xx xx x xxx xxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx účinky xxxx xxxxxxxxx;

XXXXXXXX X XXXX, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, které xx xxxxxx xx xxxxxxx s Xxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx;

XX XXXXXXX xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, která xx xxxxxxxxx xx Xxxxxxx o Xxxxxx xxx Xxxxxx x Xxxxxxx x založení

Evropského xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx:

XXXXX I

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x čl. XX-437 odst. 2 xxxx. a) až x) Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v těchto xxxxxxxxx dnem

a) 1. xxxxx 1973, pokud xxx x smlouvu x přistoupení Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxx x Xxxxxxxxx království Xxxxx Xxxxxxxx x Severního Xxxxx;

x) 1. xxxxx 1981, xxxxx xxx x smlouvu o xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky;

c) 1. ledna 1986, xxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x) 1. xxxxx 1995, pokud xxx o xxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 2

1. Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x článku 1 xxxx povinny xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx smlouvám xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx stále x xxxxxxxxx:

x) dohody xxxx xxxxxxx uzavřené mezi xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx x založení Xxxxxxxxxx společenství pro xxxxxxxx energii xxxx Xxxxxxx o Evropské xxxx, nebo xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx těchto xxxxx a xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxx xxxx které xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx;

x) xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx členskými xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, s xxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx souvisejí. Xxxx a ostatní xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx ohledu xxxxxxxxxxxxx státům xxxxxxxx x xxxxxx 1.

2. Xxxxxxxxxxxx státy xxxxxxx x článku 1 xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx-xx to xxxxx, x upravení xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xx Xxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx státy xxxxxxx stranou, k xxxxxx x povinnostem, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx k Xxxx.

Xxxxxx 3

Ustanovení xxxx x xxxxxxxxxxx, jak xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxx Evropských společenství x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx je xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx akty přijaté xxxxxx, xxxxxxxxxxx či xxxxxx subjekty Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx založené Xxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx x platnosti x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx pododstavci mají xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx, které xxxxxxx xxxx pozměňují, x podléhají xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx tyto xxxx.

Xxxxxx 4

Znění xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx nebo Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Smlouvou x Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx uvedenými x článku 1 x xxxxx byly xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxx španělském x xxxxxxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, jsou xxx xxx xxxxxxxxxxx uvedených x xxxxxx 1 xxxxxx xx stejných xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 5

Xxxxxxxx xxxxx Rady xxxx xxxxxx přechodná xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

XXXXX II

USTANOVENÍ XXXXXXXX Z XXXX X PODMÍNKÁCH XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX, IRSKA X SPOJENÉHO XXXXXXXXXX XXXXX BRITÁNIE X XXXXXXXXX IRSKA

ODDÍL 1

Xxxxxxxxxx x Gibraltaru

Článek 6

1. Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze I Xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx Unie zvláštní xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxx z xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx Gibraltar, pokud Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxxx.

2. Xxxxxxx Gibraltaru xxxxxxxx x bodě XX xxxxxxx XX (1) aktu x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxx a Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxx Irska xx xxxxxxxxx.

(1) Úř. xxxx. X 73, 27.3.1972, s. 47.

XXXXX 2

Xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx 7

Xxxxxx státní xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xx Faerských xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx smyslu Xxxxxx xx xxx xxx, x němuž xx xxxx Ústava xxxxx xx xxxx xxxxxxx vztahovat.

ODDÍL 3

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx Xxx

Xxxxxx 8

1. Xxxxxx xxxxxx Unie x xxxxxxx cel x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx, poplatky x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx britské Xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx Xxx xx stejných xxxxxxxx jako xx Xxxxxxx xxxxxxxxxx.

2. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx zvláštní xxxxxxxx režim, se xxxxxxx xxxx třetím xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx stanovená xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx a xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxx xxxx použitelné xxxxxx právní xxxxxxxx Xxxx, které xxxx xxxxxxxx x zajištění xxxxxxx pohybu xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxx x těmito xxxxxxxx.

Xxxx xx návrh Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx ustanovení xxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx použijí xx xxxxxx územích.

Článek 9

Xxxxx, xxxxx xx Xxxxxxxx království xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx ostrovů xxxx xxxxxxx Xxx, xxxxxx xxxxxx Unie xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx osob x xxxxxx.

Xxxxxx 10

Xxxxxxxxxx Smlouvy x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx, která xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx podniky ve xxxxxx článku 196 xxxxxxx smlouvy, xx xx xxxx osoby xx podniky xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx usazeny xx xxxxxxx uvedených x xxxxxx 8 xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 11

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx 8 xxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxx.

Xxxxxx 12

Xxxxx by xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx vyvstaly na xxxxxxxxx xxxxxx obtíže xx xxxxxxxx xxxx Xxxx x územími xxxxxxxxx x xxxxxx 8, navrhne Xxxxxx xxxxxxxxxx Radě xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx podmínek x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx rozhodnutí xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 13

Xx smyslu xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx příslušníka xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx příslušnosti xxxxx xx xxxxxxx skutečnosti, xx xx xx xxx nebo xxxxx x xxxx rodičů xxxx xxxxxxxxx narodil xxxx byl xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx nebo zapsán xx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxxx xx tímto xxxxxx xx státního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Normanských xxxxxxx xxxx xxxxxxx Xxx, pokud xx xx xxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxx xxxxxxx, naturalizován xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx Spojeném xxxxxxxxxx. Xxxxxx xx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx těchto xxxxx nepovažuje, pokud xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx Spojeném xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx let.

Správní xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx osob budou xxxxxxxx Komisi.

ODDÍL 4

Ustanovení x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx

Xxxxxx 14

Xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx vláda xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx je xxxxxxxxx životní xxxxxx x Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zaměstnanost a xxxxxx postupně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx rozvoje.

Uznávají, xx xxxxxxxx xxxx této xxxxxxxx je v xxxxxx xxxxxxxxx zájmu x xxxxxxx se xxxxxxxxx za tímto xxxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxxxxx xxxxxxx prostředky x postupy xxxxx Xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Unie, xxx xxxx k xxxxxxxxx xxx uskutečnění xxxxxx cílů.

Členské xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, že x případě uplatňování xxxxxx XXX-167 x XXX-168 Ústavy xxxx xxxxx přihlížet x xxxxx hospodářského xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

XXXXX 5

Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x Dánskem x xxxxxxx xxxxxxx energie

Článek 15

1. Xx 1. xxxxx 1973 xxxx Xxxxxx zpřístupněny poznatky xxxxxxxxx xxxxxxxx státům, xxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxx 13 Smlouvy x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xx xxxx území xxxx jen v xxxxxxxx rozsahu, za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

2. Xx 1. xxxxx 1973 xxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx v oblastech xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3. Podrobný výklad xxxxxx xxxxxxxx je xxxxxx v xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxx. Xxxxxx sdělí xxxx poznatky podnikům xx Společenství xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx 13 Smlouvy x založení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

3. Xxxxxx zpřístupní Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx oblastech:

a) DOR Xxxxxxx xxxxxxxxxx těžkou xxxxx x chlazený xxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x) XX-350, XX-400 Těžkovodní xxxxxxxx x xxxxxxxx nádobou;

c) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx;

x) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx;

x) xxxxxxxxxxxx;

x) xxxxxxx fyzika, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx;

x) zkoušky xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

4. Xxxxxx xx zavazuje xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, zejména x xxxxxxx xxxxxxx pracovníků Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxx v Risö, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x předávaným zprávám, xx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 16

1. X xxxxxxxxx, x nichž Xxxxxx zpřístupňuje xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx žádost x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx členským státům, xxxxxx a podnikům Xxxxxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx práv xx xxxxxxx přihlášené x xxxxxxxxx zemích Xxxxxxxxxxxx x pokud xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx osobám xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx licence xxxx xxxxxxxx xxxxxxx licence xx práva vyplývající x xxxxxx xxxxxxx.

2. Xx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxx podporuje x xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx licencí xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxx xx Společenství.

Udělení xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo částečně xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx.

XXXXX 6

Xxxxxxxxxx x xxxxxx poznatků x Irskem v xxxxxxx xxxxxxx energie

Článek 17

1. Xx 1. xxxxx 1973 jsou Xxxxx zpřístupněny poznatky xxxxxxxxx xxxxxxxx státům, xxxxxx a podnikům x xxxxxxx x xxxxxxx 13 Smlouvy x založení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxx xxx v xxxxxxxx rozsahu, xx xxxxxxxx stanovených v xxxxxxxx článku.

2. Xx 1. xxxxx 1973 xxxxxxxxxx Irsko Evropskému xxxxxxxxxxxx xxx atomovou xxxxxxx poznatky určené x xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx v oblasti xxxxxxx energie x Xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx použití. Xxxxxx xxxxx tyto xxxxxxxx xxxxxxxx xx Společenství xx podmínek stanovených x xxxxxx 13 Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx energii.

3. Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 xx týkají zejména xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxx reaktorů x xxxxx o xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx týkajících xx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 18

1. X oblastech, x xxxxx Irsko xxxxxxxxxxxx své xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx a xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vůči xxxxxx osobám udělovat xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx vyplývající x xxxxxx xxxxxxx.

2. Xx-xx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx licence, Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx postup, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxx sublicence xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx ve Xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx takových xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xx xxxxx obchodní xxxx.

XXXXX 7

Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx se Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx 19

1. Xx 1. xxxxx 1973 xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx členským xxxxxx, osobám a xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx 13 Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xx xxxx xxxxx šíří xxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx stanovených x xxxxxxxx článku.

2. Xx 1. xxxxx 1973 xxxxxxxxxx Spojené xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx objem poznatků x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x seznamu x xxxxxxx (1) x xxxxxxxxx x. 28 xxxx o podmínkách xxxxxxxxxxx Dánského xxxxxxxxxx, Xxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Velké Británie x Xxxxxxxxx Xxxxx. Xxxxxxxx výklad xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx předán Xxxxxx. Xxxxxx sdělí xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ve Xxxxxxxxxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx x článku 13 Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx atomovou energii.

3. X přihlédnutím xx xxxxxxxxxx xxxxx Společenství x některé xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx:

x) výzkum x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx);

x) xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx pro jednotlivé xxxx xxxxxxxx);

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx než xxxxxxxx;

x) xxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx;

x) xxxxxxxxxxxx strukturálních xxxxxxxxx;

x) xxxxxxxxxxxxxx výroba xxxxxx;

x) xxxxxxxxxxxxxxxxxx;

x) xxxxxx xxxxxx.

(1) Xx. věst. X 73, 27.3.1972, x. 84.

Xxxxxx 20

1. X xxxxxxxxx, x xxxxx Spojené xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx x za xxxxxxxxxx xxxxxxxx licence xxxxxxxx xxxxxx, osobám x xxxxxxxx Společenství, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx Společenství x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vůči xxxxxx xxxxxx udělovat xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx částečně xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

2. Xx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx výlučná xxxxxxx, Xxxxxxx království xxxxxxxxx x usnadňuje postup, xxx němž držitelé xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x podnikům xx Společenství.

Udělení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx částečně xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXXXXX XXXXXXXX Z XXXX X XXXXXXXXXX PŘISTOUPENÍ XXXXX XXXXXXXXX

XXXXX 1

Ustanovení xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx cla uděleného Xxxxxx xxx dovozu xxxxxxxxx zboží

Článek 21

ČLÁNEK XXX-151 Ústavy nebrání xxxx, xxx Řecká xxxxxxxxx xxxxxxxxx opatření xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx cla, xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1979 podle

a) xxxxxx x. 4171/61 (xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx rozvoje xxxx),

x) xxxxxxx - xxxxxx x. 2687/53 (xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx),

x) xxxxxx x. 289/76 (xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx rozvoje xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), xx do xxxxxxxx platnosti xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx opatření.

ODDÍL 2

Ustanovení x xxxxxxx

Xxxxxx 22

Xxxx xxxxxxx v xxxx XX. 2 přílohy XXXX (1) xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx Řeckou xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxx na xxxx 9 x 18.x.

(1) Xx. xxxx. X 291, 19.11.1979, x. 163.

XXXXX 3

Xxxxxxxxxx x xxxxxx

Xxxxxx 23

1. Xxxxx xxxxx se xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx do xxxxxxxxxx 5201 00 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

2. X Xxxx je zaveden xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx Xxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx xxx zemědělské xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx producentům xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxx zlepšením xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xx xxx.

3. Režim xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx.

4. Xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx soustředit xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx požadavkům xxxx, xxxxxx se režim xxxxxxxxxxx vytváření seskupení xxxxxxxxxx a jejich xxxxxxxx.

Xxxxx režim stanoví xxxxxxxxxxx podpor xx xxxxxx podpořit xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx jejich xxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxx režimu xxxx vyhrazeny xxx xxxxxxxxx, která

a) xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, pokud xxx o délku x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) byla xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

5. Xxxxxxxx xxxxx Unie xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx. X xxxxx ohledu nesmí xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

6. Evropský zákon Xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx. Xxxx xx xxxxx Xxxxxx přijme evropská xxxxxxxx x rozhodnutí, xxxxxxx xxxxxxx obecná xxxxxxxx nezbytná k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xxxx rozhoduje po xxxxxxxxxx s Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

XXXXX 4

Ustanovení x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx

Xxxxxx 24

Xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx, že řecká xxxxx xxxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxxxx a hospodářského xxxxxxx, jejímž xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v Řecku xxxxxxx xxxxxx ostatních xxxxxxxxxx národů a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x úrovni xxxxxxx.

Xxxxxxxx, xx dosažení xxxx xxxx politiky xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Za xxxxx xxxxxx orgány xxxxxxxxx xxxxxxx prostředky x xxxxxxx xxxxx Xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx, xxx xxxx k xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

Xxxxxxx státy xxxxxxxx zejména, xx x případě xxxxxxxxxxx xxxxxx XXX-167 a XXX-168 Xxxxxx bude xxxxx přihlížet x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx životní xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

XXXXX 5

Xxxxxxxxxx x xxxxxx poznatků x Xxxxxx v xxxxxxx jaderné energie

Článek 25

1. Od 1. xxxxx 1981 xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx sdělované xxxxxxxx xxxxxx, osobám x xxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxx 13 Xxxxxxx x založení Xxxxxxxxxx společenství pro xxxxxxxx energii, xxxxx xx na xxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x tomto xxxxxx.

2. Xx 1. xxxxx 1981 xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx energii xxxxxxxx určené x xxxxxx jen x xxxxxxxx xxxxxxx, získané x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x Řecku, xxxxx xx xxxxxxx x přísně obchodní xxxxxxx. Komise xxxxx xxxx xxxxxxxx podnikům xx Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx 13 Xxxxxxx x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx.

3. Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxx xxxxxx

x) studií x xxxxxxx radioizotopů x těchto xxxxxxxxx: xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, entomologie, xxxxxxx životního xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx jaderné xxxxxxxxxxx x archeometrii,

c) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přístrojů,

d) xxxxxx xxxxx hledání xxxxxxxxxxxxxx xxx.

Xxxxxx 26

1. X xxxxxxxxx, x xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství pro xxxxxxxx xxxxxxx, udělují xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx licence xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx Společenství, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx státech x xxxxx xxxxxx žádnou xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx výlučné xxxxxxx xx xxxxx vyplývající x xxxxxx patentů.

2. Xx-xx udělena xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, osobám a xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx výlučných xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx licencí xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx bázi.

HLAVA XX

XXXXXXXXXX XXXXXXXX X XXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX KRÁLOVSTVÍ X PORTUGALSKÉ REPUBLIKY

ODDÍL 1

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx 27

Vlastní xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx z xxxxxxx xxxxxxx xxxx počítány x xxxxxxxxxxxx, xxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxx x Melilla xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Rady (77/388/XXX) xx xxx 17. xxxxxx 1977 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx týkajících xx xxxx x xxxxxx - Společný xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx: jednotný xxxxxx daně.

ODDÍL 2

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx

Xxxxxx 28

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vnitrostátních xxxxxxxx xxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxx břemene, xxxxx xxxx přijaty podle xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx x. 8 xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx království x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx žaloba xx xxxx padělání xxxxx xxxxxxxx xxxxxx patentovaného xxxxxxx xx výrobu xxxxxxx totožného x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, pokud xxx xxxxx jiný xxxxxx xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1986. V xxxxxxxxx, xxx se xxxxxxxxx důkazního břemene xxxxxxxxx, ponechá Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nadále xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx držiteli xxxxxxx. Ve všech xxxxxx xxxxxxxxx použije Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx "dokumentačně-zajišťovací xxxxxx xxxxxx".

"Xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx xxxxxxx" xx xxxxxx řízení xxxxxxx součást xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx kterého jakákoli xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx její žaloby xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, zejména tím, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx dokumentaci zajistí. Xxxxxxxx xxxxxxx rozhodnutím xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx jistoty xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xx mu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx dokumentačně-zajišťovacím xxxxxxx.

Xxxxxx 29

Ustanovení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxx se důkazního xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 protokolu x. 19 aktu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Španělského xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, se nepoužijí, xxxxx xx podána xxxxxx xx věci xxxxxxxx xxxxx držiteli xxxxxx patentovaného xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx žalobce, xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1986.

X xxxxxxxxx, kdy xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nepoužije, xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ve xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx patentu. Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx "xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx".

"Xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx xxxxxxx" se xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx žalobu xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx rozhodnutím xxxxxxx xx základě její xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx padělatele xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx, xx pořídí xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx rozhodnutím xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx padělatele xxx xxxxxx, xx xx xxxxxxx újma xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx řízením.

ODDÍL 3

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx povinností x xxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx Unií x třetími xxxxxx

Xxxxxx 30

1. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vykonávaných jako xxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx vlajkou xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxx Xxxx ve xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx soudní xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x rybolovu, xxxxx Xxxx uzavřela x xxxxxxxxxx třetí xxxx.

2. K xxxxxxxxx, xxxxx lze xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x odstavcích 3 a 4, xxxxx

x) zpracování xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx plavidly plujícími xxx xxxxxxx členských xxxxx ve xxxxxx xxxxxxx třetí xxxx x xxxxx rybolovné xxxxxxxx vyplývající x xxxxxxxxx dohody x xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx produkty xx xxx Unie xxx xxxxx kapitoly 3 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) nakládka x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxxxxx sazebníku na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx provádějícího xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v takové xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, jakož x xxxxxxxxxx zpracování xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx Xxxx.

3. X xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 2, do Xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx sazba xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx každoročně x xxxxxxx xx objem xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

4. Xxxxxxxx xxxxx nebo rámcový xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pravidla x xxxxxx režimu, x xxxxxxx xxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx dotyčných množství.

Prováděcí xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx přijata xxxxxxxx xxxxx článku 37 nařízení (XX) x. 104/2000.

ODDÍL 4

Xxxxxxxxxx x Xxxxx x Xxxxxxx

Xxxxxxxx 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx 31

1. Ústava a xxxx orgánů xx xxxxxxxx xx Xxxxx x xx Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 x 3 x ostatních ustanovení xxxxxx oddílu.

2. Xxxxxxxx, xx xxxxxxx se xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx předpisů x obchodní xxxxxxxx xxxxxxxx na Xxxxx x xx Xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxx xxxx xxxxxxx zvláštní xxxxxxxxxx xxxxxx 32, xxxxxxxxxx xx xx Ceutu xxx xx Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx společné xxxxxxxxxx xxxxxxxx x společné xxxxxxxx xxxxxxxx.

4. Xx xxxxxx Španělského xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx zákon Xxxx xxxx

x) zahrnout Xxxxx x Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx opatření xxxxxxxx na rozšíření xxxxxxxxxx platných xxxxxxxx xxxxxxxx Unie xx Xxxxx x xx Xxxxxxx.

Xx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx podnětu, xxxx xx žádost členského xxxxx xxxx Rada xxxxxxxx evropský xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x případných xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xx Xxxxx x xx Melillu.

Rada rozhoduje xxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxx x Evropským xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx 2

Xxxxxxxxxx o společné xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx 32

1. X xxxxxxxx xxxxxxxx 2 x aniž xx xxxxxx xxxxxxxx 3 se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxx xxx xx Xxxxxxx.

2. Xxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxxx evropské zákony, xxxxxxx zákony, xxxxxxxx xxxx rozhodnutí, které

a) xxxxxxx strukturální opatření, xxxxx xxxxx být xxxxxxx pro Ceutu x Xxxxxxx;

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx veškerých nebo xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx x Mellily xxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx od případu xxxxxxx v xxxxx xxxxxxx Xxxx zaměřených xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx dohod o xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx, x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx x Xxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxxxx xxxxx o rybolovu, xxxxxxx xx Xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

3. Xxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxx zákony, xxxxxxx xxxxxx, nařízení xxxx rozhodnutí, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x podmínky xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx. Rozhoduje xxxxxxxxxxx.

4. Evropské xxxxxx x rámcové xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 a 3 xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Evropským xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx 3

Xxxxxxxxxx x xxxxxx pohybu zboží, xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx 33

1. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxx nebo x Xxxxxxx a výrobky xxxxxxxxxxx ze třetích xxxx, xxxxx xxxx xx Xxxxx nebo xx Xxxxxxx xxxxxxxx x rámci xxxxxx, xxxxx xx xx xx vztahují na xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx oběhu xx xxxxxx xxxxx Xxxx považovány za xxxxx splňující xxxxxxxx xx. XXX-151 xxxx. 1, 2 a 3 Ústavy.

2. Xxxxx xxxxx Xxxx xxxxxxxxxx Xxxxx x Melillu.

3. Xxxx-xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx jinak, xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx celním xxxxxx Xxxx xx xxxxx xxxxxx x Xxxxxx x Melillou xx xxxxxx druhé xxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx předpisů xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

4. Xxxx-xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx jinak, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx vývozem zboží xx Ceutu xxx xx Melillu.

5. Není-li x této hlavě xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx Xxxx v xxxxxxx x Xxxxxx x x Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx X Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxxx xx svých xxxxxxxx obchodních xxxxxxxx.

Xxxxxx 34

X xxxxxxxx xxxxxx 35 xxxx cla xxx xxxxxx výrobků xxxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxx x Xxxxxxx xx xxxxxxx území Xxxx zrušena.

Článek 35

1. Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 0301, 0302, 0303, 1604 x 1605 a xxxxxxx 0511 91 x 2301 20 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxx z Xxxxxxx xx v xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vyvezených během xxx 1982, 1983 x 1984 vztahuje xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx Unie.

Propuštění xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx Xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx volného xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx společnou organizací xxxx, x zejména xxxxxxxxxxx referenčních cen.

2. Xxxx xx xxxxx Xxxxxx xxxxxx každoročně xxxxxxxx nařízení xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x rozdělování celních xxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1.

Xxxxxx 36

1. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx 34 xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pocházejících x Xxxxx nebo x Melilly, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v Unii, xxxx Rada xx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx celní xxxxx Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx sazebníku xxx xxxxxx surovin xxxx xxxxxxxxxx xx Ceuty xxxx xx Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx výrobku xxxxxxxxxxxxx z Ceuty xxxx x Xxxxxxx xxxxx poškodí xxxx xx xxxx vážně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, může Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx opatření.

Článek 37

Xxx při dovozu xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx území Unie xx Xxxxx a xx Xxxxxxx, xxxxx x poplatky x xxxxxxx xxxxxxxxxxx clům, xxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 38

Cla x xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx i xxxxx xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx ze xxxxx xxxx do Xxxxx x xx Xxxxxxx, xxxxxxx xxx méně xxxxxxx xxx cla x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx x xxxxxxx x jejími xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx režimy xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x výhradou, xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx a z Xxxxxxx xxxxxx zacházení, xxxx xxxx třetí xxxx poskytuje Xxxx. Xxxxx xxxxx, který xx vztahuje xx xxxxx xxxxx z xxxxxxx xxxxx země xx Xxxxx x xx Xxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xx dovoz xxxxxxx pocházejících z xxxxxxx území Unie.

Článek 39

Xxxx přijme na xxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx prováděcí xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx původu xxxxx xxxxxxxxxx xx na xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 34, 35 x 37, xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx výrobků x x kontrole původu.

Tato xxxxxxxx budou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx výrobků, xxxxxxxx registrace plavidel, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx umožňující určit xxxxx výrobků.

ODDÍL 5

Xxxxxxxxxx x regionálním xxxxxxx Xxxxxxxxx

Xxxxxx 40

Xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozvoje zaměřenou xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx růstu xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx této xxxxxxxx xx x xxxxxx společném zájmu.

Dohodly xx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vládě plnění xxxxxx xxxxx, doporučit xxxxxxx, xxx využívaly xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxx, xxxxxxx přiměřeným xxxxxxxx zdrojů Unie, xxx xxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

Xxxxxxx státy xxxxxxx xxxxxxxx, že x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx XXX-167 x XXX-168 Xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x zvyšování xxxxxxx xxxxxx obyvatelstva nejvíce xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx Španělska.

ODDÍL 6

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx rozvoji Xxxxxxxxxxx

Xxxxxx 41

Xxxxxxx xxxxx xxxxx xx vědomí, že xxxxxxxxxxx vláda xxxxxxx xxxxxxxx industrializace a xxxxxxxxxxxxx rozvoje, xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxxx životní úrovni xxxxxxxxx evropských xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx rozvoje.

Uznávají, že xxxxxxxx xxxx této xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx zájmu.

Dohodly xx za xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx využívaly xxxxxxx xxxxxxxxxx a postupy xxxxxxxxx x Xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx využitím xxxxxx Unie, jež xxxx x dispozici xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

Xxxxxxx xxxxx uznávají xxxxxxx, xx v xxxxxxx uplatňování xxxxxx XXX-167 a XXX-168 Xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx rozvoje x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

XXXXX 7

Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx se Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx jaderné xxxxxxx

Xxxxxx 42

1. Xx 1. xxxxx 1986 xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx členským xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx 13 Xxxxxxx o založení Xxxxxxxxxx společenství xxx xxxxxxxx energii, které xx xx xxxx xxxxx šíří jen x omezeném xxxxxxx, xx podmínek xxxxxxxxxxx x tomto článku.

2. Xx 1. xxxxx 1986 xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Evropskému xxxxxxxxxxxx xxx atomovou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxx, xxxxx se nejedná x přísně xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx sdělí xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx 13 Smlouvy x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

3. Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 se xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx), b) xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx, zejména xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx reaktorů x xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx: xxxxx a zpracování xxxxxxx xxxxxxxxx xxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx reaktory).

Článek 43

1. V xxxxxxxxx, x xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx své xxxxxxxxx Evropskému xxxxxxxxxxxx xxx atomovou xxxxxxx, xxxxxxx příslušné xxxxxxxx xx žádost x xx obchodních xxxxxxxx xxxxxxx členským státům, xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx výhradních xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx a pokud xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx licence xxxx xxxxxxxx výlučné xxxxxxx xx práva xxxxxxxxxxx x xxxxxx patentů.

2. Xx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx výlučná xxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a usnadňuje xxxxxx, při xxxx xxxxxxxx takových xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx sublicence xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx výlučných xxxx xxxxxxxx výlučných xxxxxxx xx provádí xx xxxxx obchodní bázi.

ODDÍL 8

Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx energie

Článek 44

1. Xx 1. xxxxx 1986 xxxx Portugalské xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx členským xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx 13 Xxxxxxx x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xx svém xxxxx xxxx jen v xxxxxxxx rozsahu, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx.

2. Xx 1. ledna 1986 xxxxxxxxxx Portugalská republika Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx poznatky xxxxxx k šíření xxx v omezeném xxxxxxx, xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x Portugalsku, pokud xx nejedná x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx sdělí xxxx xxxxxxxx podnikům ve Xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx 13 Xxxxxxx o xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

3. Xxxxxxxx uvedené x xxxxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx reaktorů,

b) xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx a geologické xxxxxxx),

x) atomové xxxxxx (xxxxxx účinných xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx),

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 45

1. X xxxxxxxxx, x nichž Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx energii, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xx obchodních xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x podnikům Xxxxxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxx výhradních xxxx xx patenty xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zemích Xxxxxxxxxxxx x pokud xxxxxx žádnou xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx licence xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

2. Xx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx výlučná xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx, při xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx licencí xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx ve Xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx.

XXXXX X

XXXXXXXXXX PŘEVZATÁ X XXXX O XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX REPUBLIKY, XXXXXX XXXXXXXXX A XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

XXXXX 1

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx 46

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx z daně x přidané xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxx xx Xxxxxx byly zahrnuty xx xxxxxx působnosti xxxxx směrnice Xxxx 77/388/XXX xx dne 17. května 1977 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx daní x obratu - Xxxxxxxx systém xxxx x xxxxxxx xxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxx xxxx.

XXXXX 2

Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx

Xxxxxx 47

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx z přistoupení xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 48 x xxxxxxxxx opatření xx základě pravidel Xxxx, xxxx Xxxxxx xxxxxxxx evropské xxxxxxxxxx, xxx Xxxxxx povolí xxxxxxxxxxx státních podpor xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx zapojení xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx politiky.

Článek 48

1. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, jež Xxxxxx a Švédsku xxxxxx poskytovat xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x zachování xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Tyto xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx oblasti xxxxxxxxxxx xx xx sever xx 62° severní xxxxx a určité xxxxxxxx xxxxxxx na xxx xx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx mimořádně xxxxxxx xxxxxxxxxxx činnost.

2. Regiony xxxxxxx x xxxxxxxx 1 určuje Komise, xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx;

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx;

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx využívaných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Podpory xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx počtem hektarů xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx stanoveným x rámci společných xxxxxxxxxx xxxx, jakož x x tradičními xxxxxxx produkce xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx;

x) xxxx xx zvýšení xxxxxxxx či xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx období x xxxx xxxx 1. xxxxxx 1995, které xxxxxxx Xxxxxx. Podpory xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

Xxxx xxxxxxx xxxx xxx poskytovány xxxxxxx xx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx primární výroby x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx;

x) zlepšení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, odbyt x xxxxxxxxxx zemědělských xxxxxxxx;

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx produkty;

d) xxxxxx, xx xxxx chráněno xxxxxxx prostředí a xxxxxxx.

Xxxxxx 49

1. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 47 x 48 x jakákoli další xxxxxx xxxxxxx podléhající xx základě této xxxxx povolení Xxxxxx xx xxxxxxxx Komisi. Xxxxx xxx poskytnuty, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx článku 48, Xxxxxx Xxxx xxxxxxxx počínaje 1. xxxxxx 1996 xxxx xx pěti xxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

x) xxxxxxxxxx podpor, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx základě xxxxxx xxxxxxxx.

Xx účelem xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxx v potřebném xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx jimi xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 50

X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxx XXX-167 x XXX-168 Ústavy

a) xxxx x podpor, xxxxx xxxx v Xxxxxxxx, Xxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1995, xx xxxxxxxxxx podpory ve xxxxxx xx. XXX-168 xxxx. 1 Xxxxxx xxxxxxxxxx jen xxxxxxx, xxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxx do 30. xxxxx 1995;

x) jsou xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx změnu podpor, xxxxx xxxx Komisi xxxxxxxx před 1. xxxxxx 1995, považovány xx xxxxxx sdělené x xxxxxx dni.

Článek 51

1. Pokud není x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx jinak, xxxxxx Xxxx xx návrh Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nezbytná x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxx Xxxx může přikročit x úpravám xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx být nezbytné x xxxxxxx xxxxx xxxxx Unie. Rada xxxxxxxxx jednomyslně xx xxxxxxxxxx s Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 52

1. Jsou-li xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x usnadnění přechodu xx xxxxxxxxxxx režimu x Xxxxxxxx, Finsku x Xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx v Aktu x podmínkách xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Finské xxxxxxxxx a Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 38 xxxxxxxx x. 136/66/EHS xxxx xxxxx odpovídajících xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxx být xxxxxxxxx až xx 31. prosince 1997, xxxxxxx jejich používání xx xxxxxxx xxxxx xxxx.

2. Evropský xxxxx Xxxx xxxx období xxxxxxx x odstavci 1 prodloužit. Xxxx xxxxxxxxx jednomyslně xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 53

Xxxxxx 51 x 52 xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXXX 3

Ustanovení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx 54

Xxxx xxxxxxx v bodech XXX.X.X, VII.D.1, XXX.X.2.x, XX.2.x, x, x, x, x, i, x, l, m, x, x, x, x x aa, X.x, x x x xxxxxxx XX (1) xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxx x Švédského království xx xxxxxxxx xx Xxxxxxxx, Finsko x Xxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x uvedené xxxxxxx. Xxxxx xxx x xxx IX.2.x xxxxxxx XX xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx na ustanovení Xxxxxxx x založení Xxxxxxxxxx společenství, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx 90 x 91, xx považují xx xxxxxx na xxxxxxxxxx Xxxxxx, xxxxxxx xxxx xx. XXX-170 xxxx. 1 a 2.

(1) Xx. xxxx. X 241, 29.8.1994, s. 322.

XXXXX 4

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxx 55

1. Xxxxxxx individuální xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx před 1. xxxxxx 1995 Xxxxxxxxxx xxxxxx Evropského xxxxxxxx volného xxxxxxx (XXXX) nebo Komisí xxxxx xxxxxx 53 Xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXX) xxxx xxxxx článku 1 xxxxxxxxx 25 x xxxxxxx xxxxxx x která xx xxxxxx případů, xx xxx se x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vztahuje xxxxxx 81 Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, zůstávají pro xxxxx xxxxxx III-161 Xxxxxx x xxxxxxxxx, x xx až xx uplynutí x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx, xxx Xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx Unie xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxxxxx, která byla xxxx 1. xxxxxx 1995 přijata Kontrolním xxxxxx XXXX xxxxx xxxxxx 61 Xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx se x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 87 Smlouvy x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxxxx, zůstávají x xxxxxxx xx xxxxxx XXX-167 Ústavy v xxxxxxxxx, pokud Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx XXX-168 Ústavy xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx podléhající xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 64 Xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx 1 x 2, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx XXXX po 1. xxxxx 1995 x platnosti, xxxxx Xxxxxx x souladu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Unie xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx opačné xxxxxxxxxx.

XXXXX 5

Ustanovení x Xxxxxxxx

Xxxxxx 56

Xxxxxxxxxx Ústavy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x 1. xxxxx 1994 na Xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxx "xxxxxxxxxäxx//xxxxxxxxxxxxxxx" (domovské xxxxx), x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxxxx alandských xxxxxx;

x) xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxx "xxxxxxxxxäxx/xxxxxxxxxxxxxxx" (domovské právo), x xxxxxxxxx xxxxx xxx povolení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánů.

Článek 57

1. Xxxxx Xxxxx - xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xx. 3 xxxx. 1 xxxxx odrážky směrnice Xxxx 77/388/XXX x xx vnitrostátní xxxxx, xxxxx nespadá xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x harmonizaci xxxxxxxxxxx xxxx, jak je xxxxxxxxxx x xxxxxx 2 xxxxxxxx Xxxx 92/12/XXX - xx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Unie x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx o daních x xxxxxx, spotřebních xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdanění.

Tento xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx směrnice Xxxx 69/335/EHS týkající xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 má xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx mít xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxx xxxx na xxxx xxxxxxxx politiky. Xxxxxx-xx Komise, xx xxxxxxxxxx odstavce 1 xxx xxxxxx odůvodněná, xxxxxxx pokud xxx x xxxxxxxx hospodářskou xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx akty x souladu x xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx.

Xxxxxx 58

Xxxxxx republika xxxxxxx, xxx xxxxxxx fyzické x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx na Xxxxxxxx podléhaly stejnému xxxxxxxxx.

Xxxxxx 59

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx x xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x. 2 xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxx a Xxxxxxxxx království.

ODDÍL 6

Xxxxxxxxxx x Xxxxxxx

Xxxxxx 60

Odchylně xx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx být Saamům xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx tradičně xxxxxxxxxx Xxxxx.

Xxxxxx 61

Xxxxx xxxxx může xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx práv xxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx obživy. Evropský xxxxx Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxx s Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a Xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 62

Xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx x Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, znění preambule xxxxxxxxx x. 3 xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx republiky, Xxxxxx xxxxxxxxx a Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

XXXXX 7

Zvláštní xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxx a Xxxxxxx

Xxxxxx 63

Xxxxxxx, xx xxx xx cíl xxxxxxxxxxx x podpoře xxxxxxx x strukturálního xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx hustotou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zásadě xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx XXXX XX x xxxxxxxx obyvatelstva 8 xxxxxxxx na xx2 nebo xxxx. Xxxxx Xxxx xxxx xxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx i na x xxx přiléhající xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx kritéria xxxxxxx obyvatelstva. Regiony x xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxxxxxx x xxxxxxx 1 (1) xxxxxxxxx x. 6 xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx republiky, Xxxxxx xxxxxxxxx a Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(1) Úř. xxxx. X 241, 29.8.1994, x. 355.

XXXXX 8

Ustanovení x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxx

Xxxxxx 64

1. Pro xxxxx tohoto xxxxxx xx rozumí:

a) "xxxxxx xxxxxxxxx vozidlem" xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx povolené xxxxxxxxx xxxxx xxx 7,5 xxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x přepravě xxxxx xxxx tahání xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, x každý xxxxxx x xxxxxxxx povolené xxxxxxxxx xxxxx xxx 7,5 xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x členském státě x nejvyšší xxxxxxxx xxxxxxxxx 7,5 xxxx;

x) "xxxxxxxxxxxx dopravou" přeprava xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx železnici, x xxxxx buď zahájí, xxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x žádném xxxxxxx nemůže xxx xxx xxxxx buď x xxxxxxxxx místa, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx trasy proběhnout xxxx rakouské území xxxxx po xxxxxxx.

2. Xxxxxx 65 xx 71 xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx týkající xx ustanovení o xxxxxxxxxx x kombinované xxxxxxx přes xxxxx Xxxxxxxx.

Xxxxxx 65

Unie a xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x rámci xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx železniční x xxxxxxxxxxx dopravy xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx Alpy.

Článek 66

Xxxx xxx xxxxxxxxxxx hlavních xxxxx uvedených x xxxxxx XXX-247 Ústavy xxxxxxxxx, aby xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx 1 (1) xxxxxxxxx x. 9 xxxx x podmínkách xxxxxxxxxxx Rakouské republiky, Xxxxxx republiky a Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tvořily xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx sítí xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x dále xxx xxxx xxxxxxxxxx xx projekty společného xxxxx.

Xxxxxx 67

Xxxx x xxxxxxx členské státy x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx provádějí xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx 2 (2) xxxxxxxxx x. 9 xxxx x xxxxxxxxxx přistoupení Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 68

Xxxx x xxxxxxx členské xxxxx xxxxxxx co nejvíce x xxxxxx a xxxxxxxxx dodatečné xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx uvedené x xxxxxxx 3 (3) protokolu č. 9 aktu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Rakouské xxxxxxxxx, Finské xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(1) Xx. věst. 241, 29.8.1994, x. 364.

(2) Xx. xxxx. 241, 29.8.1994, s. 365.

(3) Xx. věst. 241, 29.8.1994, x. 367.

Xxxxxx 69

Xxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxx přijímají xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx dopravy. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x výhradou xxxxxxxxxx Xxxxxx přijímána xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx poskytovateli xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx by xxxx být xxxx xxxxxxxxx stanoveným x xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxx x železniční x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx věnována xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx členské xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx zejména xxxxxxxx opatření, xxxxx xx zajistila xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx dopravy xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx. Každá xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxx Unie.

Článek 70

X případě xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, například v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx Xxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx možné xxxxxxxx xxxxx x udržení xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podléhajícím xxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 71

Xxxxxxxxx xxxxxx oddílu xxxxxxxxx Xxxxxx postupem podle xx. 73 xxxx. 2.

Xxxxxx 72

1. Tento xxxxxx xx xxxxxxxx xx silniční xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxxxxxxxxx.

2. Xx xxxxx, xxxxx představují xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx stanovený xxx xxxxx xxx vlastní xxxxxxx x xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxx Rady xx xxx 23. xxxxxxxx 1962 x nařízení Xxxx (XXX) č. 881/92, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xx 1. xxxxx 1998 se použijí xxxx xxxxxxxxxx:

x) Xxxxxxx xxxxx NOx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx projíždějících xxxxxxxxx přes Xxxxxxxx xx musí v xxxx xx 1. xxxxx 1992 do 31. prosince 2003 xxxxxx x 60 %, xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx 4.

x) Snižování xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx XXx xxxxxxx nákladních xxxxxxx xx xxxxxxxxxx pomocí xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx systému se x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx přes Xxxxxxxx xxxxxxxx určitý počet xxxxxxx, který se xxxxx objemu xxxx xxxxx NOx (což xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (COP) xxxx xxxxxxxxxxx xx schválení xxxx). Metoda xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx 5.

c) Xxxxxxxx-xx xxxxx tranzitních xxxx v kterémkoli xxxx xxxxxxxxxx počet xxxxxxxxx na xxx 1991 x více xxx 8%, xxxxxx Xxxxxx postupem podle xxxxxx 16 vhodná xxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxx 3 xxxxxxx 5.

x) Xxxxxxxx xxxxxxxxx včas vydá x dá x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx 5 potřebné xx xxxxxx systému xxxxxxx pro těžká xxxxxxxx xxxxxxx projíždějící xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx.

x) Xxxxxxx xxxxxxxxx Komise xxxx xxxxxxx xxxxx x souladu x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx přijaty podle xxxxxxxx 7.

4. Xxxx xx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx do 1. xxxxx 1998 přezkoumá xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx tranzitní xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x souladu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx práva Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, zejména x xxxxxx pohybem zboží x xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x bezpečností xxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx Xxxx xx xxxxx Xxxxxx x po xxxxxxxxxx x Evropským parlamentem xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx přechodné xxxxxx, xxxxx xxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx odstavce 3, do 1. xxxxx 2001.

5. Xxxxxx xx spolupráci s Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 1. xxxxx 2001 vědeckou studii x xxx, v xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx. 3 xxxx. x). Xxxxxxx-xx Xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxx, přestane xx xxxxxxxx 3 používat xxx 1. xxxxx 2001. Xxxxxxx-xx Xxxxxx x závěru, xx xxxxxx xxxx nebylo xxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxx, xxxx Xxxx xxxxx xxxxxx 75 Smlouvy x XX přijmout x rámci Společenství xxxxxxxx, xxxxx zajistí xxxxxxxxxxx ochranu životního xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x 60 %. Xxxxxxxx-xx Xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x závěrečné xxxxxxx období, během xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 3.

6. Od xxxxx přechodného období xx acquis communautaire xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx.

7. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx 16 podrobná xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx systému xxxxxxx, xxxxxxxxxxx ekobodů x xxxxxxxxxxx otázek xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx vstoupí x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx x prvním pododstavci xxxxxxx zachování xxxxxxxx xxxxxxx xxx stávající xxxxxxx xxxxx, která xxxxxxx z uplatňování xxxxxxxx Xxxx (XXX) x. 3637/92 x xxxxxxx dohody xxxxxxxxx xxx 23. xxxxxxxx 1992, xxxxx xxxxxxx xxx vstupu x xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxx. Xx nutno xxxxxxxx xxxxxxx nezbytné xxxxx x cílem xxxxxxxx, xxx podíl ekobodů xxxxxxxxx Xxxxx dostatečně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx souvislosti.

Článek 73

1. Komisi xx xxxxxxxxx xxxxx.

2. V xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx články 3 x 7 xxxxxxxxxx 1999/468/XX.

3. Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx řád.

ODDÍL 9

Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rakouských termínů xxxxxxxxx jazyka v xxxxx Xxxxxxxx xxxx

Xxxxxx 74

1. Xxxxxxxx rakouské xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx a xxxxxxx x xxxxxxx (1) xxxxxxxxx č. 10 xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxx x Švédského xxxxxxxxxx, xxxx stejné postavení x xxxxx být xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx používány x Xxxxxxx a uvedeny xx zmíněné xxxxxxx.

2. X xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx protokolu x. 10 aktu x xxxxxxxxxx přistoupení Rakouské xxxxxxxxx, Finské xxxxxxxxx x Švédského xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx v Xxxxxxx.

(1) Xx. xxxx. X 241, 29.8.1994, s. 370.

9. PROTOKOL O XXXXXXX X AKTU X XXXXXXXXXXX ČESKÉ XXXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXX REPUBLIKY, LOTYŠSKÉ XXXXXXXXX, LITEVSKÉ XXXXXXXXX, XXXXXXXX REPUBLIKY, XXXXXXXXX XXXXX, POLSKÉ REPUBLIKY, XXXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXX REPUBLIKY

VYSOKÉ XXXXXXX XXXXXX,

XXXXXXXXXXXXX, xx Xxxxx xxxxxxxxx, Estonská xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Lotyšská xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx republika, Republika Xxxxx, Xxxxxx republika, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx a Xxxxxxxxx republika xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx společenstvím x x Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxx unii xxx 1. xxxxxx 2004;

XXXXXXXX X XXXX, xx xx. XX-437 xxxx. 2 xxxx. x) Xxxxxx stanoví, xx xxxxxxx xx xxx 16. xxxxx 2003 x uvedeném xxxxxxxxxxx se xxxxxxx;

XXXXXXXX X XXXX, xx xxxxx xxxxxxxxxx aktu xxxxxxxxxxx x této xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx x nadále xxxxxxxxxx; že xx. XX-437 xxxx. 2 Xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx převzata xx xxxxxxxxx xxxx na xx v xxx xxxx xxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx v xxxxxxxxx x jejich xxxxxx účinky byly xxxxxxxxx;

XXXXXXXX K XXXX, xx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx technické xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx souladu x Xxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx právní účinky;

SE XXXXXXX xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, která xx xxxxxxxxx xx Smlouvě x Xxxxxx xxx Xxxxxx x Smlouvě x xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx atomovou energii:

ČÁST XXXXX

XXXXXXXXXX O XXXX X XXXXXXXXXXX ZE XXX 16. XXXXX 2003

XXXXX X

XXXXXX

Xxxxxx 1

Pro xxxxx tohoto xxxxxxxxx xx:

x) "xxxxx x xxxxxxxxxxx xx dne 16. dubna 2003" xxxxxx Xxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Litevské xxxxxxxxx, Xxxxxxxx republiky, Xxxxxxxxx Xxxxx, Polské xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx, xx nichž xx xxxxxxxx Evropská unie;

b) "Xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx" ("Xxxxxxxx x XX") x "Xxxxxxxx o xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx energii" ("Xxxxxxxx x XXXX") xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx pozdějších xxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx před 1. xxxxxxx 2004;

c) "Xxxxxxxx x Evropské xxxx" ("Xxxxxxxx o XX") xxxxxx uvedená xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx jiných xxxx, xxxxx vstoupily x xxxxxxxx xxxx 1. květnem 2004;

x) "Xxxxxxxxxxxxx" rozumí jedno xx xxx Společenství xxxxxxx v písmeni x), xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; x) "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx: Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Dánské xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx republika Xxxxxxx, Řecká republika, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx xxxxxxxxx, Lucemburské xxxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx království, Rakouská xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxx xxxxxxxxxx x Spojené xxxxxxxxxx Velké Xxxxxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxx.

x) "xxxxxx členskými xxxxx" xxxxxxxx xxxx členské xxxxx: Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx republika, Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Lotyšská republika, Xxxxxxxx republika, Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx republika, Republika Xxxxxxxxx a Xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 2

Práva a xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx smlouvy o xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Kyperské xxxxxxxxx, Lotyšské republiky, Xxxxxxxx republiky, Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Republiky Malta, Xxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedené x xx. IV-437 xxxx. 2 písm. x) Xxxxxx nabyly xxxxxx xxxx 1. května 2004 xx podmínek xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 3

1. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx acquis, xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxx xxxxxxxxxx připojeným ke Xxxxxxx x Xxxxxx xxx Evropu (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxx"), x xxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxx jinak xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx v xxxxxxx x příloze X xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxx 16. dubna 2003, xxxxx x xxxxx xxxxxxx takových aktů xxxxxxxxx přede xxxx 1. května 2004, xxxx xx 1. xxxxxx 2004 xxxxxxx x xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx státech.

2. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx acquis, xxx bylo začleněno xx xxxxx Xxxx, x xxxx xx xx navazujících xxxx x ním jinak xxxxxxxxxxxxx, která xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1, xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx 1. xxxxxx 2004, xxxxx jsou v xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxx xx xxxxx účelem poté, xx bylo xxxxx xxxxxxxx schengenských postupů xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx uplatnění xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx státě xxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx po konzultaci x Xxxxxxxxx parlamentem xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx členských xxxxx, xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx nabyla xxxxxx, a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx nabýt xxxxxx.

Xxxxxxx Rady zastupující xxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx království Xxxxx Xxxxxxxx a Severního Xxxxx xx xx xxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx ustanovení schengenského xxxxxx a xxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxx uzavřené Xxxxx xxxxx xxxxxx 6 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx nové xxxxxxx xxxxx závazné xxx xxx 1. xxxxxx 2004.

4. Xx xxxxxx xx smlouvám xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, které xxxx xxxxxxxxxxxxxxx předpokladem xxxxxxxx xxxx Xxxxxxx o XX, xxxx členské xxxxx xxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx x xxx, xxxxx xxxx x 1. xxxxxx 2004 xxxxxxxx x podpisu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x x těm, xxxxx Xxxx v xxxxxxx s xxxxxx XX Smlouvy x XX xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx;

x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxx x 1. xxxxxx 2004 už xxxxxxx stávající xxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx, xxx tak usnadnily xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx států působícími x xxxxxxx spravedlnosti x vnitřních xxxx.

Xxxxxx 4

Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxx ode xxx 1. xxxxxx 2004 xxxx členský xxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx xxxxxx XXX-197 Xxxxxx.

Xxxxxx 5

1. Xxxx xxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxxxx aktem x xxxxxxxxxxx ze xxx 16. xxxxx 2003 x rozhodnutím x xxxxxxx xxxxxxxx zástupci xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx v Radě, xxxxxxxxx xx všem xxxxxxxx xxxxxxx uzavřeným xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx x fungování Xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx.

2. Xxxx xxxxxxx xxxxx přistoupí xx xxxxxxxx, na xxxxx xx vztahuje xxxxxx 293 Xxxxxxx x XX, x xx smlouvám, xxxxx xxxx neodmyslitelným xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxx x ES, v xxxxxxx, v xxxxx xxxx nadále platné, xxxxx i x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stávajícími xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxx dvorem Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, a zahájí xx tím xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zaměřená xx xxxxxxxx úpravy xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 6

1. Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx členskými xxxxx a Xxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx i x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx státy, které x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 4, jakož x x xxxxxxx x Běloruskem, Čínou, Xxxxx, Mercosurem x Xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státy, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx Radou, xxx xxxxx jednomyslně xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x dotyčnými xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx postupem xxxxxx dotčeny xxxxxxx xxxxxxxxx Unie x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx ani xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx atomovou xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx uzavírání xxxxxxxx dohod x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xx netýkají xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx tyto xxxxxxxxx jménem xxxxxxxxx xxxxx na základě xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Radou xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx předloží Xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx stejná xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx dohod x xxxxx jako stávající xxxxxxx státy.

3. Xxxx xxxxxxx xxxxx přistoupí xx podmínek xxxxxxxxxxx x tomto xxxxxxxxx x Xxxxxx o Xxxxxxxxx hospodářském prostoru xxxxx xxxxxx 128 xxxxxxx xxxxxx (1).

4. Xxx xxx 1. xxxxxx 2004 až xxxxxxxx xx uzavření xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx xxxx členské xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x Společenstvím x Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Chorvatskem, Egyptem, Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Izraelem, Xxxxxxxxxx, Kazachstánem, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Ruskou xxxxxxxx, Xxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Turkmenistánem, Ukrajinou x Xxxxxxxxxxxx, jakož x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx uzavřených xxxxxxxx xxxxxxxxxxx členskými xxxxx x Společenstvím před 1. květnem 2004.

Xxxxxxx xxxxxx těchto dohod xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxx. 1 druhým xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. květnem 2004, xxxxxxx Unie, Evropské xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxx xxxxxxx byla xxxxxxxx.

5. Xxx xxx 1. xxxxxx 2004 xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx státy xxxxxxxxxxx dohody a xxxxxxxx o textilu, xxxxx Společenství xxxxxxxx xx třetími xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxx uplatňovaná Xxxx xx dovoz xxxxxxxxxx x oděvních xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x ujednání x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxx 2004, provede Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx pravidel xxx xxxxx textilních x xxxxxxxx výrobků x xxxxxxx zemí x xxxxxxx na přistoupení xxxxxx xxxxxxxxx států.

6. Xxxxxxxxxx omezení xxxxxxxxxxx Xxxx na xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx se přizpůsobí xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx výrobků xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx členskými xxxxx xxxxx let xxxxxxxxxxxxx předcházejících podpisu xxxxxxx x přistoupení.

7. Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxx 2004 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxxxxx Xxxx.

Xxxxx x xxxxxxxxxx vyplývající xxx xxxx členské xxxxx x těchto xxxxx xxxxxx v období, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx těchto xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, nijak xxxxxxx.

Xxxxxxx to xxxx xxxxx, v xxxxxx xxxxxxx xxxx pozbytím xxxxxxxxx dohod xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx Xxxx xx xxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vhodná xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rybolovných činností xxxxxxxxxxxxx x těchto xxxxx, xxxxxx možnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx o dobu xxxxxxxxxxxxx jeden xxx.

8. X xxxxxxx xxx xxx 1. xxxxxx 2004 xxxxxxxx nové xxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, včetně Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx o volném xxxxxxx.

Xxxxx xxxx dohody xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx členskými xxxxx xx xxxxx xxxxxx x jednou xxxx více xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x Xxxxxx a xxxxxxx x tohoto protokolu, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx vhodné xxxxx x odstranění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx členský xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x jedním xxxx více xxxxxxx xxxxxx před xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx od této xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x ní stanovených.

9. Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx ve vztahu x mezinárodním xxxxxxxxxxx x mezinárodním xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx také Xxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx atomovou energii xxxx jiné xxxxxxx xxxxx, případně xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxxx x Unii.

Zejména odstoupí xx xxx 1. xxxxxx 2004 nebo x nejbližšímu xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, jejichž xxxxxxx xx xxxxxx Xxxx, x xxxxxxxx z xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx Xxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx jiných xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx.

(1) Xx. věst. L 1, 3.1.1994, s. 3.

Xxxxxx 7

Xxxx přijaté xxxxxx, na xxx xx vztahují xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx protokolu, xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx sílu; xxxxxxx xx na xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx aktů.

Článek 8

Xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxx 16. xxxxx 2003, xxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx společenství x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx je xxxxxx nebo xxxxxx xxxxx xx přechodnou xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, institucemi či xxxxxx xxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx pododstavci xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx pozměňují, x xxxxxxxxx stejným xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx.

Xxxxxx 9

Xxxxx aktů xxxxxx, institucí nebo xxxxxx subjektů Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo Evropské xxxx založené Smlouvou x Evropské xxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxx 2004 x xxx xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, maltském, xxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, jsou od xxxxxxxxx dne xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx jazycích.

Článek 10

Xxxxxxxx xxxxx Rady xxxx xxxxxx přechodná xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, pokud již xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 11

Pro uplatňování Xxxxxx x aktů xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxx 12

Xxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxx XXX xxxx o xxxxxxxxxxx xx xxx 16. xxxxx 2003, xxx xx v důsledku xxxxxxxxxxx stávají nezbytnými, xx xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx vymezenými v xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x za podmínek xxxxxxxxxxx v xxxxxx 36.

Xxxxxx 13

Opatření uvedená x seznamu v xxxxxxx XX xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxx 16. dubna 2003 xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx stanovených x xxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 14

Xxxxxxxx xxxx Xxxx xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx týkajících xx xxxxxxxx zemědělské xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx nezbytné x xxxxxxxx změny xxxxx Xxxx. Xxxx rozhoduje xxxxxxxxxxx xx konzultaci x Evropským parlamentem.

HLAVA XXX

XXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxx 15

Xxxxxxxx xxxxxxx x seznamech x xxxxxxxxx V, XX, XXX, XXXX, XX, X, XI, XXX, XXXX x XXX aktu x xxxxxxxxxxx xx xxx 16. xxxxx 2003 xx xxxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx stanovených v xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 16

1. Xxxxxx označené xxxx "xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx celním sazebníku x další xxx" xxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx. x) rozhodnutí Xxxx 2000/597/XX, Xxxxxxx xx xxx 29. xxxx 2000 x xxxxxxx xxxxxxxxx zdrojů Xxxxxxxxxx společenství (1) xxxx x odpovídajícím xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx cla xxxxxxxxx xx základě sazeb xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx sazebníku a xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx celních xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxx xxxxxx.

2. Pro xxx 2004 xx harmonizovaný xxxxxxxxxx xxxxxx XXX x xxxxxx XXX (xxxxx xxxxxxx xxxxxx) xxxxxxxxxxxx xxxxxx členských xxxxx, uvedené x xx. 2 odst. 1 xxxx. c) x x) xxxxxxxxxx 2000/597/XX, Xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx XXX xxxxxxx nového členského xxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx pro xxxxx výpočtu xxxxxxxxxxx xxxxxx rozpočtových nevyvážeností xxxxxxxxxxx Spojenému xxxxxxxxxx, xxxxxxx v xx. 5 xxxx. 1 xxxxxxxxxx 2000/597/XX, Xxxxxxx, xx rovněž xxxxx xxxxx třetinám ročního xxxxxxx.

3. Xxx xxxxx xxxxxx "xxxxxxxx xxxxx" xxx rok 2004 xxxxx xx. 2 xxxx. 4 xxxx. x) rozhodnutí 2000/597/XX, Xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxxx států vypočítávají xx xxxxxxx xxxx xxxxxx jejich neomezeného xxxxxxx XXX a xxxx xxxxxx jejich XXX.

(1) Xx. xxxx. X 253, 7.10.2000, x. 42.

Článek 17

1. Xxxxxxxx Unie pro xxxxxxxxxx xxx 2004 xxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx 1. xxxxxx 2004.

2. Dvanáct xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx XXX x XXX, xxxxx mají xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, jakož x zpětné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xx dubna 2004, xxxxx se xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx osminy, xxx budou vybrány x xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx 2004. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x jakýchkoli xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 2004 budou rovněž xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, jež xxxxx xxxxxxx xx zbývající xxxxx roku.

Článek 18

Xxxxx xxxxxxxx den xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxx Xxxxx republice, Xxxxx, Xxxxx x Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx Xxxx x xxxx 2004 xxx xxx 1. května 2004 xxxxx xxxxxx x x xxxxxx 2005 x 2006 xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx:

(xxxxxxx xxx, x cenách xxxx 1999)

2004

2005

2006

Xxxxx xxxxxxxxx

125,4

178,0

85,1

Xxxx

68,9

119,2

112,3

Xxxxx

37,8

65,6

62,9

Xxxxxxxxx

29,5

66,4

35,5

Xxxxxx 19

Xxxxx pracovní den xxxxxxx xxxxxx zaplatí Xxxx Xxxxx republice, Xxxxxxxx, Kypru, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx jako xxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxx Xxxx v xxxx 2004 xxx xxx 1. xxxxxx 2004 jednu xxxxxx x x letech 2005 a 2006 xxxxx dvanáctinu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx zvláštního xxxxxxxx xxx paušální xxxxxxxxxx xxxx:

(xxxxxxx eur, x xxxxxx xxxx 1999)

2004

2005

2006

Xxxxx xxxxxxxxx

174,7

91,55

91,55

Xxxxxxxx

15,8

2,90

2,90

Xxxx

27,7

5,05

5,05

Xxxxxxxx

19,5

3,40

3,40

Xxxxx

34,8

6,30

6,30

Xxxxxxxx

155,3

27,95

27,95

Xxxxx

12,2

27,15

27,15

Xxxxxx

442,8&xxxx;550,00

450,00

Xxxxxxxxx

65,4

17,85

17,85

Xxxxxxxxx

63,2

11,35

11,35

1 xxxxxxxx XXX xxx Xxxxxx x 100 xxxxxxx EUR xxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx se xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx strukturálních xxxxx x xxxxxx 2004, 2005 a2006.

Článek 20

1. Níže xxxxxxx xxxx členské státy xxxxxxx následující xxxxxx xx Xxxxxxxxxx fondu xxx xxxx x xxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zástupců xxxx xxxxxxxxx xxxxx, zasedajících x Xxxx, 2002/234/XXXX xx xxx 27. xxxxx 2002 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Smlouvy x XXXX x x Výzkumném xxxxx xxx uhlí x xxxx (1):

(xxxxxxx xxx, x xxxxxxx cenách)

Česká xxxxxxxxx 39,88

Estonsko

2,50

Lotyšsko

2,69

Maďarsko

9,93

Polsko

92,46

Slovinsko

2,36

Slovensko

20,11

2. Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx x xxxx budou xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx rokem 2006 x xxxxxxxxx následovně, x každém xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx den xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx:

2006:

15 %

2007:

20 %

2008:

30 %

2009:

35 %

Článek 21

1. Xxxx-xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2003 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx Xxxxx (2), xxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (3), xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx Xxxx x Xxxxx (4), xxxxxxxx XXXX (5) x programu XXXXXX (6) xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx stejné zacházení xxxx xxxxxxxxx členské xxxxx, pokud jde x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, jak xx xxxxxxx interinstitucionální xxxxxxx xx dne 6. xxxxxx 1999 (1), xx 1. xxxxx 2004, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx specifikací a xxxxxxx, xxxx xxxx-xx x tomto xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Maximální xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx 1, 2, 3 x 5 xxxxxxxxxx výhledu týkající xx xxxxxxxxx jsou xxxxxxxxx x příloze XX xxxx o xxxxxxxxxxx ze dne 16. xxxxx 2003. Xxxxx žádný finanční xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx na rok 2004 pro xxxxxxxxx xxxxxxx program xxxx xxxxxxxx nesmí xxx xxxxxxxxxx před xxxxxxxxxxxx xxxxxx nového členského xxxxx.

2. Xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x záručního xxxxx xxxxx xx. 2 xxxx. 1 x 2 a xx. 3 odst. 3 xxxxxxxx Xxxx (ES) x. 1258/1999 xx xxx 17. xxxxxx 1999 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (2), xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx Společenstvím xxxxx xx 1. xxxxxx 2004 v xxxxxxx x xxxxxxx 2 xxxxxx protokolu.

Avšak odstavec 1 xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxx x rámci xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx 47 x xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1257/1999 xx xxx 17. května 1999 x podpoře xxx xxxxxx venkova x Evropského xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx (EZOZF) a x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx nařízení (3), x xxxxxxxx xxxxxxxx stanovených xx xxxxx uvedeného xxxxxxxx x xxxxxxx II xxxx x přistoupení xx xxx 16. xxxxx 2003.

3. X xxxxxxxx xxxxxxxx věty xxxxxxxx 1 xx xx 1. xxxxx 2004 xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx programů x xxxxxxx Unie xx stejných podmínek xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx s financováním xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx.

4. Pokud xxxx xxxxxx opatření nezbytná x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx předvstupního xxxxxx xx režim xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx opatření.

(1) Úř. xxxx. X 79, 22.03.02, s. 42.

(2) Xxxxxxxx (XXX) č. 3906/89 (Xx. xxxx. X 375, 23.12.1989, x. 11).

(3) Nařízení (XX) x. 2760/98 (Xx. xxxx. L 345, 19.12.1998, x. 49).

(4) Xxxxxxxx (ES) x. 555/2000 (Xx. xxxx. X 68, 16.3.2000, x. 3).

(5) Xxxxxxxx (XX) x. 1267/1999 (Úř. věst. X 161, 26.6.1999, x. 73).

(6) Xxxxxxxx (XX) x. 1268/1999 (Xx. xxxx. X 161, 26.6.1999, x. 87).

(1) Interinstitucionální dohoda xx xxx 6. xxxxxx 1999 xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Radou x Komisí o xxxxxxxxxx kázni x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (Xx. xxxx. X 172, 18.6.1999, x. 1.).

(2) Xx. xxxx. L 160, 26.6.1999, s. 103.

(3) Xx. věst. X 160, 26.6.1999, x. 80.

Xxxxxx 22

1. Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx pomoc x xxxxx programu Xxxxx, xxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx Xxxx x Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx členských xxxxxxx xx 1. xxxxxx 2004.

Komise přijme xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx předchozí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxx, co xxxx příznivě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx systém xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (XXXX) x xxxxxxx x kritérii x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx nařízení Xxxx (XX) x. 1266/1999 xx dne 21. xxxxxx 1999 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zemím x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx (XXX) x. 3906/89 (1).

Nebudou-li tato xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx 1. xxxxxxx 2004, nejsou žádné xxxxxxx xxxxxxxxx mezi 1. xxxxxxx 2004 x xxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx přijato, xxxxxxxxx xxx předvstupní xxxxx.

Xxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxx Komise x ukončení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx 1. xxxxxx 2004 z xxxxxx, xxx nebyly xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx Xxxxxx výjimečně x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx smlouvám xxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxx 2004 a xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a povolit xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pomoci po xxxxxxxx xxxx, s xxxxxxxx předchozí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxx smluv prováděné Xxxxxx.

2. Celkové xxxxxxx x rozpočtu xxxxxxxxxxx xxxx 1. květnem 2004 v rámci xxxxxxxxxxxxx finančních nástrojů xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, včetně uzavírání x registrace xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx 1. květnu 2004, xx budou xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x budou xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx. Postupy xxxxxxxx veřejných xxxxxxx xxxxxxxx po 1. xxxxxx 2004 budou xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x odpovídajícími xxxx Xxxx.

3. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xx uskuteční x posledním xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx 1. květnem 2004. X xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x průběhu xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx x vydání učiněna xxx, xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x financování (2), xxxxxxxxx do konce xxxxxxx xxxx po xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Prodloužení xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx povolena. Xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx případech xxx povolit xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxx vydání.

4. X zajištění nezbytného xxxxxxxxxx zrušení předvstupních xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 x xxxxxxxx XXXX x xxxxxxxx xxxxxxxx x pravidel xxxxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxx 2004 xx pravidla xxxxxxxxxx po xxxxx xxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vhodná xxxxxxxx, aby xxxxxxxxxxx, xx budou xxxxxxxxx xxxxxxxx statutární zaměstnanci x nových členských xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx měsíců xx 1. xxxxxx 2004.

Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx místa v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx 1. xxxxxxx 2004, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxx 1. xxxxxxx 2004 v souladu x xxxxxxxx X xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx (XXX, Euratom, XXXX) x. 259/68 (3). Xxxxxxx výdaje, xxxxxx platů xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxx předvstupní xxxxxx budou xxxxxxx xx xxxx rok 2004 x až xx xxxxx xxxxxxxx 2005 x rámci xxxxxxxx "xxxxxxxx výdaje xx operace" (xxxxxx xxxx X xxxxxxxx) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 a pro xxxxxxx XXXX xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

5. Xxxxxxx-xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx (XX) x. 1258/1999 xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx nástroje, mohou xxx začleněny do xxxxxxxxxxxx x financování xxxxxxx xxxxxxx v xxxxx Xxxxxxxxxx zemědělského xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx budou x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx zvláštní xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxxx postupem xxxxx xx. 50 xxxx. 2 xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1260/1999 xx xxx 21. xxxxxx 1999 o xxxxxxxx ustanoveních x xxxxxxxxxxxxxx fondech (1).

(1) Xx. věst. X 232, 2.9.1999, s. 34.

(2) Xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx (XXX (1999) 1596, xxxxxxxxxxxxx X 3303/2 xxx 6.9.2002).

(3) Xx. věst. L 56, 4.3.1968, x. 1.

(1) Úř. xxxx. X 161, 26.6.1999, x. 1.

Článek 23

1. Xxxx 1. xxxxxxx 2004 x xxxxxx xxxx 2006 xxxxxxxxx Xxxx dočasnou xxxxxxxx xxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxx xxxxxxx") xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx kapacity xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx energii x xx podporu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx pozorovateli.

2. Xxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx oblastech xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx nemohou xxx financovány xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxx oblastech:

a) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx práva);

b) xxxxxxxx xxxxxxxx;

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx energii x xxx xxxxx xxxxxxxx;

x) xxxxxxx xxx, xxxxxx xxxxx unie;

e) xxxxxxx xxxxxxxxx;

x) veterinární xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx kapacity xxxxxxxx xx bezpečnosti xxxxxxxx;

x) xxxxxxx a kontrolní xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x venkova, xxxxxx integrovaného xxxxxxxxxxxxxxxxx x kontrolního xxxxxxx (XXXX);

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx výkonnosti x xxxxxxxxxx orgánů jaderné xxxxxxxxxxx a jejich xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx, jakož x xxxxxxxxx subjektů xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx);

x) xxxxxxxxxx;

x) xxxxxxxx veřejné xxxxxx v xxxxxxx x potřebami xxxxxxxxxx x souhrnné xxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

3. X pomoci x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 8 xxxxxxxx Xxxx (XXX) x. 3906/89 xx dne 18. xxxxxxxx 1989 x xxxxxxxxxxx pomoci některým xxxxx střední x xxxxxxxx Evropy (1).

4. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x souladu x čl. 53 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (2). Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx státě, xxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx dohodách se xxxxxxxxxxx členskými xxxxx xxx účely xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx nástroj x xxxxxx xxxx 1999 xxxx 200 xxxxxxx XXX v roce 2004, 120 xxxxxxx XXX v roce 2005 a 60 xxxxxxx XXX x xxxx 2006. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx rozpočtový xxxxx v mezích xxxxxxxxxx výhledu, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x 6. xxxxxx 1999.

(1) Xx. xxxx. X 375, 23.12.1989, x. 11.

(2) Xxxxxxxx (XX, Xxxxxxx) x. 1605/2002 (Úř. xxxx. L 248, 16.9.2002, x. 1).

Xxxxxx 24

1. Zřizuje se xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx nástroj xx xxxxx přijímajícím xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxx 1. květnem 2004 x xxxxxx xxxx 2006 k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx hranicích Xxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx prostoru xxxxx xxx xxxxxxxxxxx ze xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx činností:

a) xxxxxxxxx do xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx zvyšování xxxxxx infrastruktury hraničních xxxxxxxx x souvisejících xxxxx;

x) investice xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení (xxxx. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, technického x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx-XXX II, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx);

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx stráže;

d) xxxxxxx xxxxxxx na logistiku x provoz.

2. X xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx níže xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx 1. xxxxxx 2004 xxxxxxxxxxxx následující xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

(xxxxxxx xxx, x cenách xxxx 1999)

2004

2005

2006

Xxxxxxxx

22,9

22,90

22,90

Xxxxxxxx

23,7

23,70

23,70

Xxxxx

44,78

61,07

29,85

Xxxxxxxx

49,30

49,30

49,30

Xxxxxx

93,34

93,33 93,33

Xxxxxxxxx

35,64

35,63

35,63

Xxxxxxxxx

15,94

15,93

15,93

3. Přijímající xxxxxxx xxxxx odpovídají xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx operací x souladu s xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x pomocí z xxxxxxxxx xxxxxxxx Unie, xx zajišťování slučitelnosti x politikami a xxxxxxxxxx Unie x xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx rozpočet Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxx. Paušální xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx nevyužité xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx vrátí Xxxxxx. Přijímající členské xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx po xxxxxxxx xxxxx xxx xxx souhrnnou zprávu x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx výdaje.

Přijímající xxxx vykonává xxxx xxxxxxxxx, aniž xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xx xxxxxx rozpočtu Xxxx a v xxxxxxx x ustanoveními xxxxxxxxxx xxxxxxxx týkajícími xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx řízení xxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx.

4. Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Evropského úřadu xxx xxx xxxxx xxxxxxxx (OLAF). Xxxxxx x Účetní xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x souladu x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

5. Komise xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x fungování xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 25

Xxxxxx xxxxxxx x článcích 18, 19, 23 x 24 se xxxxx rok xxxxxx xxxx součást technických xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 15 interinstitucionální xxxxxx xx xxx 6. xxxxxx 1999.

Článek 26

1. Jestliže xxxx xxxxxxx xxxx narazí xx xxxxx tříletého xxxxxx xx 1. xxxxxx 2004 xx xxxxx xxxxxx, xxx xx mohly xxxxxxxxxx x některém odvětví xxxxxxxxxxxx xxxx xx xx mohly projevit xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx území, xxxx požádat o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx a k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vnitřního xxxx.

Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx členský xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx novým xxxxxxxx xxxxxx.

2. Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx evropská xxxxxxxx xxxx rozhodnutí o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, x zároveň xxxxxxx xxxxxxxx a způsob xxxxxxxxx těchto xxxxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xx xxxxxxxxx xxxxxx dotyčného xxxxxxxxx xxxxx rozhodne Xxxxxx xx xxxxx xxxx pracovních dnů xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx odpovídajícím xxxxxxxxxxx. Xxxxx stanovená opatření xxxx xxxxxxxxxxxxx použitelná, xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx stran x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxx x zejména xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xx dobu xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x odstavci 1. Xxxxxxxxxx je xxxxx xxxxxx xxxxxx opatření, xxxxx nejméně xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx 27

Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx závazky xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, x tím způsobí xxxxx narušení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxx politikách, xxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx riziko xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx Komise xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx 1. xxxxxx 2004 xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo x vlastního xxxxxxx xxxxxxxx evropská nařízení xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx taková, která xxxxxxx naruší xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, a xxxx-xx xx xxxxxx, xxxxx přednostně uplatňovány xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Tyto ochranné xxxxxxxxxx nesmějí sloužit xxxx prostředky xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx zachována déle, xxx je xxxxxxxx xxxxx, x x xxxxxx případě xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Mohou xxxx xxx uplatňována x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx pododstavci, a xx po dobu, xxx budou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Komise xxxx x reakci xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx plnění jejich xxxxxxx přijmout xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx Xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx před xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a v xxxxx ohledu xxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxx.

Xxxxxx 28

Xxxxx xx x xxxxx členském xxxxx xxxxxxxxx vážné xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx riziko xxxxxxxxxx x provádění, xxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x rozhodnutí xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxx práva xxxxx xxxxx XX Smlouvy x EU, směrnic x nařízení xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x občanských xxxxxx xxxxx xxxxx IV Xxxxxxx x XX x evropských xxxxxx x xxxxxxxxx zákonů xxxxxxxxx xx základě xxxxx III xxxxx XXX xxxxxxxx IV xxxxxx 3 a 4 Xxxxxx, může Xxxxxx xx do xxxxx tříletého xxxxxx xx 1. xxxxxx 2004 xx xxxxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxx opatření xxxxx spočívat x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení a xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx členským xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, aniž xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx úzké xxxxxx spolupráce. Opatření xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx je nezbytně xxxxx, x x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxx uplatňována i xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x prvním xxxxxxxxxxx, x xx xx xxxx, xx xxxxxx xxxx nedostatky xxxxx xxxxxxxxxx. Podle xxxxxxx x nápravě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx státem xxxx Xxxxxx po xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx opatření přiměřeně xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx Xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zrušením xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x vyjádření Xxxx.

Xxxxxx 29

Xxx nebylo xxxxxxxx řádné fungování xxxxxxxxx xxxx, nesmí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx členských xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx V až XXX aktu x xxxxxxxxxxx ze dne 16. xxxxx 2003 xxxxxxxxx hraniční kontroly xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 30

Xxxx-xx x usnadnění xxxxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx vyplývající z xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx nezbytná xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxx podle xx. 42 odst. 2 xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1260/2001 xx xxx 19. xxxxxx 2001 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x odvětví cukru (1) xxxx podle xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx ostatních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx zemědělských trhů xxxx evropských xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx postupem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx příslušným xxxxxxx xxxxxxxxx. Přechodná xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx článku xxxxx xxx přijímána xx xxxx xxx xxx xxx xxx 1. xxxxxx 2004 a xxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxx xx xxxx xxxxxx. Evropský xxxxx Xxxx xxxx toto xxxxxx prodloužit. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxx x Evropským xxxxxxxxxxx.

(1) Xx. věst. X 178, 30.6.2001, x. 1.

Xxxxxx 31

Xxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx stávajícího xxxxxx x nových členských xxxxxxx na režim xxxxxxxxxxx x uplatňování xxxxxxxxxxxxx x rostlinolékařských xxxxxxxx Unie xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, přijme xx Komise xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx příslušným xxxxxxx předpisem. Tato xxxxxxxx se přijímají xx xxxx xxx xxx xxx xxx 1. xxxxxx 2004 x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx období.

Článek 32

1. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx výborů x xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx XXX aktu x přistoupení ze xxx 16. xxxxx 2003 končí xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx zastávají xxxxxx dne 1. xxxxxx 2004.

2. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx členů xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx Komisí x xxxxxxxxx v xxxxxxx XXXX xxxx o xxxxxxxxxxx ze xxx 16. xxxxx 2003 xxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx obdobím xxxxx, xxxxx zastávají xxxxxx xxx 1. května 2004.

XXXXX XX

XXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXX

Xxxxxx 33

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx 249 Xxxxxxx x ES x xxxxxx 161 Smlouvy x XXXX se xxx xxx 1. xxxxxx 2004 xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx státům, pokud xxxx tyto xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx stávajícím xxxxxxxx xxxxxx. Tyto xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx vstupujících x xxxxxxxx xxxxx čl. 254 xxxx. 1 x 2 Xxxxxxx x XX, xx xxxxxxxx xx oznámené xxxxx xxxxxxxx státům xxxx 1. xxxxxx 2004.

Xxxxxx 34

Xxxx členské xxxxx uvedou x xxxxxxxx opatření xxxxxxxx x xxxx, xxx xxxx xxx dne 1. xxxxxx 2004 xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx 249 Smlouvy x XX x článku 161 Smlouvy o XXXX, xxxx-xx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x článku 15 nebo v xxxxxx ustanoveních xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx.

Xxxxxx 35

Pokud xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx Xxxx na xxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx rozhodnutí nezbytná x provedení ustanovení xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx XXX x IV xxxx x xxxxxxxxxxx xx dne 16. xxxxx 2003, uvedených x xxxxxxxx 12 x 13 tohoto xxxxxxxxx.

Xxxxxx 36

1. Jestliže xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx 1. xxxxxxx 2004 xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x jestliže xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2. Tyto xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2004.

2. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx Xxxx kvalifikovanou xxxxxxxx xx návrh Komise, xxxx Xxxxxx, podle xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx původní xxxx.

Xxxxxx 37

Xxxx členské xxxxx xxxxx Komisi xx xxx xxxxxx xxx xxx 1. xxxxxx 2004, xxxxx xxxxxx 33 Xxxxxxx x XXXX, xxxxx xxxxxxxx x správních předpisů, xxxxx mají xx xxxxxx území zajistit xxxxxxx xxxxxx obyvatelstva x xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx záření.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX X XXXX X XXXXXXXXXXX XX XXX 16. XXXXX 2003

XXXXX X

XXXXXXXXX USTANOVENÍ X XXXXXXXX INVESTIČNÍ XXXXX

Xxxxxx 38

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx 309 686 775 XXX xxxx svůj xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx splatný x xxxxxxxxxxx x navýšením xxxxxxxx základního xxxxxxxx. Xxxxx příspěvek bude xxxxxxx v osmi xxxxxxxx splátkách xxxxxxxxx 30. září 2004, 30. září 2005, 30. září 2006, 31. xxxxxx 2007, 30. xxxx 2007, 31. xxxxxx 2008, 30. xxxx 2008 x 31. xxxxxx 2009.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx přispěje x osmi stejných xxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx dnům xx xxxxxxxxxx xxxxx x xx rezerv xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xx xxxxxx, xxx xx xxx xxxxx vyčleněna xx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zůstatku xx výkazu zisků x xxxxx, jak xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx 2004 xx xxxxxxxxx xxxxxxx, částkou xxxxxxxxxxxx xxxxxx 4,1292 % xx xxxxxxxxx xxxxx a rezervách.

Článek 39

Xxx xxx 1. xxxxxx 2004 splatí xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podílům xx xxxxxxx základním xxxxxxxx, xxx je xxxxxxxx v článku 4 xxxxxxx.

Xxxxxx

170&xxxx;563&xxxx;175 XXX

Xxxxx xxxxxxxxx

62&xxxx;939&xxxx;275 XXX

Xxxxxxxx

59&xxxx;543&xxxx;425 XXX

Xxxxxxxxx

21&xxxx;424&xxxx;525 XXX

Xxxxxxxxx

19&xxxx;890&xxxx;750 XXX

Xxxxx

12&xxxx;480&xxxx;875 XXX

Xxxx

9&xxxx;169&xxxx;100 XXX

Xxxxxxxx

7&xxxx;616&xxxx;750 XXX

Xxxxxxxx

5&xxxx;882&xxxx;000 XXX

Xxxxx

3&xxxx;490&xxxx;200 XXX

Xxxx příspěvky xxxxx xxxxxxxx x osmi xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x 30. září 2004, 30. září 2005, 30. září 2006, u 31. xxxxxx 2007, 30. xxxx 2007, 31. xxxxxx 2008, 30. xxxx 2008 x 31. xxxxxx 2009.

Článek 40

Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx splátkách splatných xx xxxx uvedeným x xxxxxx 39 xx xxxxxxxxxx xxxxx x do xxxxxx xxxxxxxxxxxx rezervním xxxxxx, xxxxx i xx xxxxxx, xxx má xxx xxxxx xxxxxxxxx xx rezervní fond x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx výkazu xxxxx a xxxxx, xxx je vykazuje xxxxx xx konci xxxxxx xxxxx 2004 xx schválené xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxx:

Xxxxxx

2,2742 %

Česká republika

0,8392 %

Xxxxxxxx

0,7939 %

Slovensko

0,2857 %

Xxxxxxxxx

0,2652 %

Xxxxx

0,1664 %

Xxxx

0,1223 %

Lotyšsko

0,1016 %

Xxxxxxxx

0,0784 %

Xxxxx

0,0465 %

Článek 41

Xxxxxxxx kapitál x xxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 38, 39 x 40 splatí Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx státy x xxxxxxxxx x xxxxxx, pokud Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nerozhodne xxxxx.

XXXXX II

USTANOVENÍ X XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX

Xxxxxx 42

1. Xxxxxxxx xx článků XXX-167 x XXX-168 Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx republikou xxx účely xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx českého xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx 1997 xx xxxx 2003 xxxxxxxx xx slučitelnou s xxxxxxxx trhem za xxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxx xxxxxxxxx v čl. 8 odst. 4 xxxxxxxxx x. 2 x výrobcích XXXX x Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx x Českou republikou xx xxxxxx druhé (1) xxxx xxxxxxxxxxx xx dne 1. xxxxxx 2004,

b) xxxxxxx xxxxxxxxx x restrukturalizačním xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx uvedený xxxxxxxx prodloužen, jsou xxxxxxxxxx x xxxxxx 2002-2006,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x této hlavě xxxx xxxxxxx a

d) xxxxx státní podpora xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 1. xxxxxx 2004.

2. Xxxxxxxxxxxxxxxxx českého xxxxxxxxxx popsaná v xxxxxxxxxxxx obchodních xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx 1 xxxxxxxxx x. 2 xxxx x přistoupení xx xxx 16. dubna 2003 (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx společnosti") bude xxxxxxxx podmínky xxxxxxxxx x xxxx hlavě x xxxx dokončena xxxxxxxxxx xxx 31. xxxxxxxx 2006 (xxxx xxx "xxxxx restrukturalizačního xxxxxx").

3. Xxxxxx podporu x xxxxx českého xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx programu xxx xxxxxxxxxx xxxxx přijímajícím xxxxxxxxxxxx.

4. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x) x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx 1 protokolu č. 2 xxxx x xxxxxxxxxxx xx dne 16. xxxxx 2003 xxxxxxx výhody x xxxxxxx poskytnuté přijímající xxxxxxxxxxx;

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx neuvedené x xxxxxxx 1 xxxxxxxxx x. 2 xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxx 16. xxxxx 2003, xx xxxxxx byl prohlášen xxxxxxx x období xx 31. xxxxxxxx 2006.

5. Každá xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx musí xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx se životaschopnosti, xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v této xxxxx.

6. Celková xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx bude xxxxxx xx xxxxxxx hledisek xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx plánu xxx xxxxxxxxx průmysl x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx. X každém xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx vyplacené x xxxxxx 1997-2003 xxxxxxx xx xxxxxxx 14 147 425 201 Xx. X xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxx Xxx nejvýše 5&xxxx;700&xxxx;075&xxxx;201 Xx, Xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx 8 155 350 000 Xx a Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx xxxxxxx 292 000 000 Xx x xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx plánu. Xxxxxxx bude xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx neposkytne českému xxxxxxxxxxx průmyslu žádnou xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx.

7. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, kterého xx Xxxxx xxxxxxxxx dosáhnout xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 1997-2006, xxxx 590&xxxx;000 xxx.

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx trvalého xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx fyzickým xxxxxxxx tak, aby xxxx xxxxxxxx již xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xx snížení xxxxxxx kapacity.

Výše xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx snížení xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx jakýchkoli dalších xxxxxxx kapacity, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx program xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx stanoveným x příloze 2 xxxxxxxxx č. 2 xxxx o xxxxxxxxxxx xx xxx 16. xxxxx 2003.

8. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x uhlím x xxxxxxx x xxxxxx xx přistoupení x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x uhlí xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx.

9. Xxxx xxxxxxxx obchodní xxxx xxx přijímající xxxxxxxxxx Xxxx Xxx. Xxxxxxx

x) závod Vysoké Xxxx Ostrava xxxx xxxxxxx xx organizačního xxxxx Nové Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx tuto xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx včetně určení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx;

x) xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xx, xxx Xxxx Xxx

x) xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

xx) xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx x vyšší xxxxxxxx xxxxxxxx,

xxx) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx;

x) bude xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx dosahovanými xxxxxxxxx xxxxxxx ocelářského xxxxxxxx x Xxxx xxxxx xxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2006 xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

x) x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx acquis x oblasti xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxxx xxxxxxxx do 1. xxxxxx 2004, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x obchodním xxxxx. X souladu x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx 96/61/XX xx xxx 24. xxxx 1996 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (1) xx 1. xxxxxxxxx 2007.

10. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Vítkovice Xxxxx. Zejména

a) xxxxxxxx Xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx 31. xxxxxxxx 2006. X případě nákupu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx uzavření x uvedenému dni xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx na to, xxx Xxxxxxxxx Xxxxx

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx se xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx, což je xxxxxxx pro účinné xxxxxxxx xxxxxx,

xx) se xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxx hodnotou,

iii) přesunula xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x roku 2004 xx xxx 2003, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx jakostí xxx xxxxx;

x) x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x oblasti xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx dne 1. xxxxxx 2004, xxxxxx nezbytných xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx budoucí xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x omezování xxxxxxxxxx.

11. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Válcovny xxxxxx Xxxxxx Místek (VPFM). Xxxxxxx

x) xxxxxxxx xx xxxxx x. 1 x 2 xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx roku 2004;

x) xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xx, xxx VPFM

i) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx jakosti xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx po xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx,

xx) upřednostňovala xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx zisku (xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx zaměstnanosti, xxxxxxxxx xxxxxxx, zvyšování xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx).

12. X veškerým xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx plánů xxxx xxx xxxxxxx Xxxxxx, xxxxxxxxx Xxxx.

13. Restrukturalizace xxxx prováděna xx xxxxxxxx plné xxxxxxxxxxxxxxxx x xx základě xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

14. Xxxxxx x Xxxx budou xxxxxxxx xxxxxxxx xx provádění xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx hlavě xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx před 1. xxxxxxx 2004 x xx xxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx 15 až 18. X tomuto účelu xxxx Xxxxxx předkládat xxxxxx Radě.

15. Komise x Rada budou xxxxxxxx hodnoty restrukturalizace xxxxxxxxx x xxxxxxx 3 protokolu č. 2 aktu o xxxxxxxxxxx xx xxx 16. dubna 2003. Xxxxxx x uvedené xxxxxxx xx xxxxxxxx 16 xxxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx 16 xxxxxx xxxxxx.

16. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx v xxxxxx 2003, 2004, 2005 x 2006. Xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxx významným xxxxxx x zajištění, xx xxxx životaschopnosti dosaženo.

17. Xxxxx republika bude xxxx spolupracovat xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx

x) Xxxxx republika xxxxxxxx Xxxxxx pololetní xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 15. března x 15. xxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx zprávu xxxxxx Komise do 15. března 2003 x xxxxxxxx xx 15. xxxxxx 2007, xxxxxxxxxx-xx Xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx informace nezbytné xx sledování xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx výrobní xxxxxxxx x budou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx finanční xxxxx, xxx bylo xxxxx xxxxxxxx, zda xxxx splněny xxxxxxxx x požadavky xxxxxxxx x této hlavě. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx 4 xxxxxxxxx x. 2 xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxx 16. xxxxx 2003, u xxxxxxx xx Komise xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx procesu. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx součástí celkové xxxxxx také xxxxxx x celkové xxxxxxx xxxxxxx ocelářského xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx makroekonomického xxxxxx,

x) Česká xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx veškeré xxxxx, xxxxx by xx jiných xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxx Radě Xxxxxx xxxxxxx, xx důvěrné xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx společností xxxxxxx xxxxxxxxx.

18. Komise xx xxxx xxxxxxx rozhodnout, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx sledování, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx průzkum x xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx a Xxxx.

19. Xxxxx Xxxxxx na xxxxxxx zpráv xxxxxxxxx x xxxxxxxx 17 xxxxxx, že se xxxxxxxx zásadní xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xx kterých xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx životaschopnosti, xxxx požadovat, xxx Xxxxx republika xxxxxxx xxxxxx opatření x xxxxxxxx restrukturalizačních xxxxxxxx xxxxxxxxx přijímajících xxxxxxxxxxx.

20. Xxxxx xxxxxxxxx ukáže, xx

x) podmínky xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx hlavě xxxxxx xxxxxxx, nebo xx

x) závazky přijaté x xxxxx prodloužení xxxxxx, xxxxx kterého xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytovat xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx průmyslu xxxxx Evropské xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx státy xx xxxxxx xxxxx x Českou republikou xx xxxxxx xxxxx (1), nebyly splněny xxxx že

c) Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx období xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx státní xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx hlavě xxxxxx.

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx od kterékoli xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxx xxxxx vrátila xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podporu.

(1) Xx. xxxx. L 360, 31.12.1994, x. 2.

(1) Xx. věst. X 257, 10.10.1996, x. 26.

(1) Úř. xxxx. X 360, 31.12.1994, x. 2.

HLAVA III

USTANOVENÍ X XXXXXXXXXX OBLASTECH XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXX XX XXXXX

Xxxxxx 43

1. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxx x xxx xxxx xxxxx se xxxxx xxxxxxxx Unie x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx uvedené x xxxxx první xxxxxxx xxxxxxxxx x. 3 xxxx o xxxxxxxxxxx xx dne 16. xxxxx 2003 xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx změnami xxxxxxxxxxx v uvedené xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx "xxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxx xx odkazy xx xxxx xxxxx.

2. Xxxx Xxxx o xxxxxx z xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx nepřímých xxxx uvedené x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 3 xxxx o xxxxxxxxxxx xx xxx 16. xxxxx 2003 se xxxxxxxx na výsostné xxxxxxx xx změnami xxxxxxxxxxx x uvedené xxxxxxx, jakož x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx Kypr, xxx jsou xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx.

3. Xxxx Xxxx xxxxxxx x xxxxx třetí xxxxxxx xxxxxxxxx č. 3 xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxx 16. dubna 2003 xx xxxx xxx, xxx xx xxxxxxxxx x uvedené xxxxxxx, xxx Spojené království xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx od xxx a xxxx xxx xxxxxxx pro xxx ozbrojené xxxx x xxx přidružené xxxxxxxxxxx, xxxxx zaručuje Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx republiky (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx smlouva").

Článek 44

Xxxxxx XXX-225 xx XXX-228 Xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx jejich xxxxxxx a s xxxxxxxxxxxx přijatými podle xx. III-278 xxxx. 4 xxxx. b) Xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx oblasti.

Článek 45

Xxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, na xxxxx se podle xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx zakládající smlouvy x související výměny xxx ze xxx 16. xxxxx 1960 xxxxxxxx předpisy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx republiky, xx xxx xxxxx xxxxxxxx Xxxx (XXX) x. 1408/71 xx xxx 14. xxxxxx 1971 o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zaměstnané xxxxx, xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx příslušníky xxxxxxxxxx xx x xxxxx Xxxxxxxxxxxx (1) považují xx xxxxx s xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx území Xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(1) Úř. xxxx. X 149, 5.7.1971, x. 2.

Xxxxxx 46

1. Xx Kyperské xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx překračujících xxxx xxxxxxx a mořské xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x na xxxx xxxxx se xxxxxxxxxx žádná omezení Xxxx xxx překračování xxxxxxxx xxxxxx.

2. Spojené xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx překračujících vnější xxxxxxx výsostných oblastí x souladu xx xxxxxxx stanovenými v xxxxx čtvrté xxxxxxx xxxxxxxxx x. 3 xxxx x xxxxxxxxxxx xx dne 16. xxxxx 2003.

Článek 47

Rada xxxx na návrh Xxxxxx s cílem xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx hlavě xxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxx xxxxxx 43 xx 46, xxxxxx xxxxxxx protokolu x. 3 xxxx o xxxxxxxxxxx xx dne 16. xxxxx 2003, xxxx o uplatnění xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx x aktů Xxxx xx výsostné oblasti xx podmínek, xxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Komise xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 48

1. X xxxxxxxx xxxxxxxx 2 odpovídá xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx oblastech Xxxxxxx xxxxxxxxxx. Zejména

a) Xxxxxxx xxxxxxxxxx odpovídá xx uplatňování opatření Xxxx uvedených x xxxx hlavě x xxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxx x společné xxxxxxxx politiky ve xxxxxx ke zboží xxxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxx xxxx x xxx vyváženému xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xx xxxxxxxxxx oblastech;

b) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx prováděny xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx Xxxx nebo xxxxxxxxxx x něj xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx přístav xxxx xxxxxxx Kyperské xxxxxxxxx;

x) Xxxxxxx xxxxxxxxxx odpovídá xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx opatření Xxxx xx xxxxxx xx xxxxx dováženému xx xxxxxx Xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

2. Kyperská xxxxxxxxx