Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

NICESKÁ SMLOUVA

Obsah:

ČÁST PRVNÍ OBSAHOVÉ ZMĚNY

Článek 1

Článek 2

Článek 3

Článek 4

Článek 5

Článek 6

ČÁST DRUHÁ PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 7

Článek 8

Článek 9

Článek 10

Článek 11

Článek 12

Článek 13

PROTOKOLY

PROTOKOL PŘIPOJENÝ KE SMLOUVĚ O EVROPSKÉ UNII A KE SMLOUVÁM O ZALOŽENÍ EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

PROTOKOL O ROZŠÍŘENÍ EVROPSKÉ UNIE

Článek 1

Článek 2

Článek 3

Článek 4

PROTOKOL PŘIPOJENÝ KE SMLOUVĚ O EVROPSKÉ UNII, KE SMLOUVĚ O ZALOŽENÍ EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ A KE SMLOUVĚ O ZALOŽENÍ EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ PRO ATOMOVOU ENERGII

PROTOKOL O STATUTU SOUDNÍHO DVORA

Článek 1

HLAVA I POSTAVENÍ SOUDCŮ A GENERÁLNÍCH ADVOKÁTŮ

Článek 2

Článek 3

Článek 4

Článek 5

Článek 6

Článek 7

Článek 8

HLAVA II ORGANIZACE

Článek 9

Článek 10

Článek 11

Článek 12

Článek 13

Článek 14

Článek 15

Článek 16

Článek 17

Článek 18

HLAVA III ŘÍZENÍ

Článek 19

Článek 20

Článek 21

Článek 22

Článek 23

Článek 24

Článek 25

Článek 26

Článek 27

Článek 28

Článek 29

Článek 30

Článek 31

Článek 32

Článek 33

Článek 34

Článek 35

Článek 36

Článek 37

Článek 38

Článek 39

Článek 40

Článek 41

Článek 42

Článek 43

Článek 44

Článek 45

Článek 46

HLAVA IV SOUD PRVNÍHO STUPNĚ EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

Článek 47

Článek 48

Článek 49

Článek 50

Článek 51

Článek 52

Článek 53

Článek 54

Článek 55

Článek 56

Článek 57

Článek 58

Článek 59

Článek 60

Článek 61

Článek 62

HLAVA V ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 63

Článek 64

PROTOKOLY PŘIPOJENÉ KE SMLOUVĚ O ZALOŽENÍ EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

PROTOKOL O FINANČNÍCH DŮSLEDCÍCH UPLYNUTÍ DOBY PLATNOSTI SMLOUVY O ESUO A O VÝZKUMNÉM FONDU PRO UHLÍ A OCEL

Článek 1

Článek 2

Článek 3

Článek 4

PROTOKOL K ČLÁNKU 67 SMLOUVY O ZALOŽENÍ EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

Jediný článek

ZÁVĚREČNÝ AKT

I. Niceská smlouva pozměňující Smlouvu o Evropské unii, Smlouvy o založení Evropských společenství a některé související akty

II. Protokoly

III. Prohlášení

NICESKÁ XXXXXXX

xxxxxxxxxxx Smlouvu x Xxxxxxxx unii, Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx související akty (2001/X 80/01)

JEHO XXXXXXXXXXX XXXX BELGIČANŮ,

JEJÍ VELIČENSTVO XXXXXXXX XXXXXX,

XXXXXXXXX SPOLKOVÉ XXXXXXXXX NĚMECKO,

PREZIDENT ŘECKÉ XXXXXXXXX,

XXXX XXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX,

XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX REPUBLIKY,

PREZIDENTKA XXXXX,

XXXXXXXXX ITALSKÉ REPUBLIKY,

JEHO XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX,

XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX,

XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX,

XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX,

XXXXXXXXXXX XXXXXX REPUBLIKY,

JEHO VELIČENSTVO XXXX XXXXXXX,

XXXX VELIČENSTVO XXXXXXXX XXXXXXXXX KRÁLOVSTVÍ XXXXX

XXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXX,

XXXXXXXXXXXX

xxxxxxx xxxxxx konce xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kontinentu,

PŘEJÍCE XX

xxxxxxxx proces započatý Xxxxxxxxxxxxxx smlouvou xxxxxxxxx x přípravě orgánů Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxx,

XXXXXXXXXX

xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x přistoupení, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxx stanoveným Xxxxxxxx x Evropské xxxx,

XX XXXXXXX

xx změně Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx, Xxxxx x xxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx souvisejících xxxx, x xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx tito xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

XX XXXX VELIČENSTVO XXXXX XXXXXXXXX:

xxx Louis XXXXXX,

xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí;

ZA XXXX VELIČENSTVO XXXXXXXX XXXXXX:

xxx Xxxxxx LYKKETOFT,

ministr xxxxxxxxxxxx věcí;

ZA XXXXXXXXXX XXXXXXXX REPUBLIKY NĚMECKO:

pan Xxxxxx FISCHER,

spolkový xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx vicekancléř;

ZA XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX:

xxx Xxxxxxxx XXXXXXXXXX,

xxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí;

ZA XXXX XXXXXXXXXXX KRÁLE XXXXXXXXX:

xxx Josep PIQUÉ X XXXXX,

xxxxxxx zahraničních xxxx;

XX PREZIDENTA FRANCOUZSKÉ XXXXXXXXX:

xxx Xxxxxx XXXXXXX,

xxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí;

ZA XXXXXXXXXXX XXXXX:

xxx Brian COWEN,

ministr xxxxxxxxxxxx xxxx;

XX XXXXXXXXXX XXXXXXX REPUBLIKY:

pan Xxxxxxxx XXXX,

xxxxxxx zahraničních xxxx;

XX XXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX:

xxxx Xxxxx XXXXXXXXX,

xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, ministryně xxxxxxxxxxxx věcí a xxxxxxxxxxxx obchodu;

ZA JEJÍ XXXXXXXXXXX KRÁLOVNU NIZOZEMSKA:

pan Xxxxxx Xxxxxxxx XXX XXXXXXX,

xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx;

XX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX RAKOUSKÉ XXXXXXXXX:

xxxx Xxxxxx FERRERO-WALDNEROVÁ,

spolková xxxxxxxxxx zahraničních věcí;

ZA XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX REPUBLIKY:

pan Xxxxx GAMA,

Ministro de Xxxxxx, xxxxxxx zahraničních xxxx;

XX XXXXXXXXXXX FINSKÉ XXXXXXXXX:

xxx Xxxxx TUOMIOJA,

ministr xxxxxxxxxxxx xxxx;

XX JEHO XXXXXXXXXXX KRÁLE ŠVÉDSKA:

paní Xxxx XXXXXXXX,

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx;

XX XXXX VELIČENSTVO XXXXXXXX XXXXXXXXX KRÁLOVSTVÍ XXXXX

XXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXX:

xxx Xxxxx XXXX,

xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;

xxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxx shledány x xxxxx a náležité xxxxx,

XXXXXXX TAKTO:

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX XXXXX

Xxxxxx 1

Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx se xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

1) Xxxxxx 7 xx xxxxxxxxx xxxxx:

"Xxxxxx 7

1. Xx odůvodněný xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, Evropského parlamentu xxxx Xxxxxx může Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx svých xxxxx xx obdržení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxx členský xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx. 6 xxxx. 1, x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xx stejným xxxxxxxx rozhodnout, xx xxxxxx nezávislé xxxxxxxxx, xxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx, xxxxx xx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx vedly, stále xxxxxx.

2. Na xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Rada složená x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx. 6 xxxx. 1 ze strany xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxx vláda xxxxxx členského xxxxx xxxxxxx, xxx xx x xxxx xxxx xxxxxxxxx.

3. Bylo-li xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2, xxxx Xxxx xxxxxxxxxxxxxx většinou xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx stát vyplývají x xxxxxxx této xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zástupců jeho xxxxx x Radě, xxxxx pozastavena. Přitom xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx takového xxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx fyzických a xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx jsou xxx xxxxx xxxx x xxxxxx případě x xxxxxx závazné.

4. Rada xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx změní nebo xxxxx xxxxxxxx přijatá xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxxxxx xx změnila xxxxxxx, xxxxx vedla x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

5. Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx Rada xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx dotyčného xxxxxxxxx xxxxx. Xx, že xx xxxxxx přítomní xxxx xxxxxxxxxx členové xxxxx hlasování, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 2. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx podíl xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx v xx. 205 odst. 2 Smlouvy x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství. Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx, xxxx-xx hlasovací práva xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

6. Xxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx představovat většinu xxxx xxxxx."

2) Xxxxxx 17 xx nahrazuje xxxxx:

"Xxxxxx 17

1. Společná xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx, xxxxxx postupného xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, která xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx obranu, xxxxxxxx-xx xxx Xxxxxxxx xxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Evropská xxxx xxxxxxxx státům xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx předpisy.

Politika Xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx politiky xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxx některých xxxxxxxxx xxxxx uskutečňujících xxxx xxxxxxxxx obranu x rámci Organizace Xxxxxxxxxxxxxxxx smlouvy (NATO), xxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxxxxx smlouvy x xxxxx jsou v xxxxxxx xx společnou xxxxxxxxxxxx x obrannou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx.

X xxxx, x xxxx xx xxxxxxx státy xxxxxxxx xx vhodné, bude xxxxxxxx xxxxxxxxx rámce xxxxxxxx xxxxxxx politiky xxxxxxxxxxx vzájemnou xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

2. Xxxxxx uvedené x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxx k xxxxxxx xxxx a xxxx bojových jednotek x řešení xxxxx, xxxxxx prosazování míru.

3. Xxxxxxxxxx, která se xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx článku, jsou xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx x xxxx. 1 druhém xxxxxxxxxxx.

4. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx mezi xxxxx xxxx více xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx unie (ZEU) x XXXX, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx není x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx.

5. Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx znovu xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxx 48."

3) X xx. 23 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxxxxxx xx doplňuje xxxx xxxxxxx, xxxxx xxx:

"- xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xx. 18 xxxx. 5."

4) Xxxxxx 24 xx xxxxxxxxx tímto:

"Článek 24

1. Xx-xx k xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx dohodu x xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx mezinárodními xxxxxxxxxxxx, xxxx Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x podporou Xxxxxx, xxx za tímto xxxxxx zahájilo xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

2. Rada xxxxxxxxx jednomyslně, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx, v xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

3. Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx akce xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x souladu x xx. 23 xxxx. 2.

4. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx XX. Xxxx-xx xx xxxxxx xxxxxx, x xxx je xxx xxxxxxxxx rozhodnutí nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 34 xxxx. 3.

5. Žádná xxxxxx xxxxxxxxxx členský xxxx, xxxxx xxxxxxxx v Xxxx xxxxxxxx, že xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx ústavní xxxxxxxx; ostatní členové Xxxx se xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

6. Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x tomto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx."

5) Xxxxxx 25 xx xxxxxxxxx tímto:

"Článek 25

Xxxx je xxxxxx xxxxxx 207 Xxxxxxx x založení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx společné xxxxxxxxxx x bezpečnostní xxxxxxxx x přispívá k xxxxxxxx xxxxxxx podáváním xxxxxxxxxx Xxxx na xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx také xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, aniž xx dotčena odpovědnost xxxxxxxxxxxxx x Xxxxxx.

X xxxxx této xxxx xxxxxxxx xxxxx pod xxxxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x strategické xxxxxx při operacích xxxxxx xxxxx.

Xxxx může xx účelem operace xxxxxx krizí x xx xxxx jejího xxxxxx, xxx xx Xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx kontroly x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, aniž je xxxxxx xxxxxx 47."

6) Xxxxxxxx se xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx:

"Xxxxxx 27x

1. Účelem posílené xxxxxxxxxx v xxxxxxx x oblastí xxxxxxxxx x této xxxxx xx xxxxxxx hodnoty Xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

- xxxxxx, xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jakož x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx,

- xxxxxxxxx Evropských společenství x

- xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx Unie x xxxxxx vnějšími xxxxxxxxx.

2. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx 11 xx 27, 27x a 28, xxxxxxxxx-xx xxxxxx 27x a xxxxxx 43 xx 45 xxxxx.

"Xxxxxx 27b

Posílená xxxxxxxxxx xxxxx této hlavy xx týká provádění xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx postoje. Nemůže xx týkat xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x vojenstvím xxxx x xxxxxxx.

"Xxxxxx 27x

Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx mezi xxxxx xxxxxxxxx spolupráci xxxxx xxxxxx 27x, xxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxx.

Xxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxx x xxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Komise xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx zamýšlené xxxxxxxx spolupráce x xxxxxxxxxx Unie. O xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx v xxxxxxx x xx. 23 xxxx. 2 xxxxxx x třetím xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx 43 xx 45.

"Článek 27x

Xxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxx předsednictví a Xxxxxx, xxx generální xxxxxxxx Rady, vysoký xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a bezpečnostní xxxxxxxx, zejména xx xx, aby xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx členové Rady xxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx společné xxxxxxxxxx x bezpečnostní xxxxxxxx.

"Xxxxxx 27e

Každý xxxxxxx xxxx, který xx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx spolupráci xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx 27x, xxxxxx xxxx xxxxx Xxxx x xxxxxxx x xxx Xxxxxx. Xxxxxx xxxx Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxx xxxx xxxxxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Rada x xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx se považuje xx schválené, xxxxx xx Xxxx x xxxx lhůtě xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; x xxxxx xxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxx odůvodní x xxxxxxx xxxxx xxx jeho přezkoumání. Xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx Rada xxxxxxxxxxxxxx většinou. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx rozumí xxx podíl vážených xxxxx x xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxx, jaké xxxxxxx xx. 23 xxxx. 2 xxxxx xxxxxxxxxxx."

7) X čl. 29 xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx:

"- xxxx xxxxxxxxxx soudních x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx států, xxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx (Xxxxxxxx), x xxxxxxx x xxxxxx 31 x 32;"

8) Článek 31 xx nahrazuje xxxxx:

"Xxxxxx 31

1. Xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxx spolupráce x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxx prostřednictvím Xxxxxxxxx, xxxx-xx se xx xxxxxxx;

x) usnadňování xxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxx;

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx členských xxxxx, pokud xx xx xxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx;

x) xxxxxxxxxxx kompetenčním konfliktům xxxx členskými státy;

e) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x zavedení minimálních xxxxx x znacích xxxxxxxxxx podstat trestných xxxx x xxxxxxxx x oblasti organizované xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx obchodu x drogami.

2. Rada xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxxx Eurojustu xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx orgány xxxxxxxxx xxxxx činných v xxxxxxxx xxxxxx,

x) podporuje xxxxx xxxxxxxxxxxx Eurojustem xxx vyšetřování xxxxxxx xxxxxxxxxxxx trestné činnosti, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx činnosti, x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx s Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx xx proto, xxx byl usnadněn xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxx."

9) Xxxxxx 40 xx xxxxxxxxx xxxxx:

"Xxxxxx 40

1. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx xxxxx je xxxxxxx, xxx xx Xxxx xxxxxxxx rozvíjela x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxx, xxx xxxxxxxxxxx pravomocí Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx stanovených v xxxx xxxxx.

2. Na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx 29 xx 39 a xxxxxx 40a, 40b x 41, nestanoví-li xxxxxx 40x a xxxxxx 43 až 45 xxxxx.

3. Ustanovení Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx pravomoci Xxxxxxxx dvora x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx použijí xx xxxxx článek x xx články 40x x 40x.

"Xxxxxx 40x

1. Xxxxxxx státy, které xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx 40, podají xxxxxx Xxxxxx, která může x tomto smyslu xxxxxxxxx návrh Xxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx Xxxxxx důvody xxxxxxxx členským xxxxxx. Xx pak xxxxx xxxxxxxxx Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx danou xxxxxxxxx spolupráci.

2. Povolení xxxxxxx x odstavci 1 s xxxxxxxx xxxxxx 43 xx 45 xxxxx Xxxx xxxxxxxxxxxxxx většinou na xxxxx Xxxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx států x xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx Xxxx se xxxx xxxxx xx. 205 xxxx. 2 Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství. Xxxx Xxxx může xxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx. Xxxx, xx xxxx xxx předložena Evropské xxxx, xxxx Xxxx xxxxxxxxxx v souladu x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

"Xxxxxx 40x

Xxxxx xxxxxxx xxxx, který xx xxxxx podílet xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx článku 40x, xxxxxx svůj xxxxx Xxxx x Xxxxxx, xxx podá Xxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx právní xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx k tomu, xxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx dané xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxx obdržení xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx schválené, xxxxx je Rada x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx většinou xxxxxxxx; x tomto případě Xxxx své xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx pro jeho xxxxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxx článku xxxxxxxxx Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xx. 44 xxxx. 1."

10) (xxxxxx se xxxxxxx xxxxx)

11) Xxxxxx 43 xx xxxxxxxxx xxxxx:

"Xxxxxx 43

1. Xxxxxxx xxxxx, xxxxx mezi xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx a Xxxxxxx x založení Evropského xxxxxxxxxxxx, pokud zamýšlená xxxxxxxxxx:

x) xx xxxxxxxx xx xx, aby xxxxxxxxxxx xxxx Xxxx x Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx proces integrace;

b) xxxxxxxxx xxxxxx uvedených xxxxx a jednotný xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxx;

x) xxxxxxxxx xxxxxx communautaire x opatření xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx;

x) xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx Xxxx a Společenství x xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx;

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxx xxxxxxxx xx. 14 odst. 2 Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx vytvořenou x xxxxxxx s xxxxxx XXXX uvedené xxxxxxx;

x) nevytváří xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx mezi členskými xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx nimi xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxxx xxxxxxx osm členských xxxxx;

x) xxxxxxxxx pravomoci, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx států xxxxxxxxxxxxxx xx xx spolupráci;

i) xxxxxxxx se ustanovení xxxxxxxxx x začlenění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx;

x) xx xxxxxxxx všem xxxxxxxx státům v xxxxxxx x xxxxxxx 43x."

12) Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx, které xxxxx:

"Xxxxxx 43x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx prostředek, xxxxx bylo x xxxxx Rady xxxxxxxx, xx xxxx této xxxxxxxxxx nelze dosáhnout x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Smluv.

"Článek 43x

Xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx otevřená xxx všechny xxxxxxx xxxxx. Xx pro xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, v souladu x xxxxxx 27x x 40x xxxx xxxxxxx x xxxxxx 11x Smlouvy o xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxxxx, x výhradou xxxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx. Komise x členské xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dbají xx xx, xxx xxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx států."

13) Článek 44 se xxxxxxxxx xxxxx:

"Xxxxxx 44

1. Xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 43, platí příslušná xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx této xxxxxxx a Xxxxxxx x založení Evropského xxxxxxxxxxxx. Všichni členové Xxxx xx mohou xxxxxxxx xxxxxxx, na xxxxxxxxxxx se však xxxxxxxx pouze xxxxxxxx xxxxxxxxx států zúčastněných xx xxxxxxxx spolupráci. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx podílem xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Rady, xxxxx xx stanoven x xx. 205 odst. 2 Xxxxxxx o xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství x x xx. 23 odst. 2 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx jedná x posílenou spolupráci xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx 27x. K xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx zúčastněných xxxxx Xxxx. Xxxx akty x xxxxxxxxxx netvoří xxxxxxx acquis Xxxx.

2. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx a rozhodnutí xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx. Xxxx akty x xxxxxxxxxx xxxxxxxx pouze xxxxxxxxxx členské státy x xxxxxxxx mají xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx. Členské xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx posílené xxxxxxxxxx, xxxxxxx jejímu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

"Xxxxxx 44x

Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx x tíži xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx členové Xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx."

14) Xxxxxx 45 xx xxxxxxxxx xxxxx:

"Xxxxxx 45

Xxxx a Xxxxxx zajišťují xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx této xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx Unie x Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x tomuto účelu."

15) Xxxxxx 46 xx xxxxxxxxx tímto:

"Článek 46

Xxxxxxxxxx Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxxxx uhlí x xxxxx x Smlouvy x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxxxx xxx atomovou xxxxxxx, xxxxx se xxxxxx pravomocí Soudního xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx na následující xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx pozměňující Xxxxxxx x založení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx společenství x xxxxxxx xx založení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxx x Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx atomovou xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx hlavy XX za podmínek xxxxxxxxxxx x xxxxxx 35;

x) xxxxxxxxxx hlavy XXX xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v článcích 11 x 11a Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství a xxxxxx 40 této xxxxxxx;

x) ustanovení čl. 6 xxxx. 2 xx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx Xxxxxx xxxx xxxxxxxx podle Xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx;

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 7, xxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx členského státu xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx ode dne xxxxxxxxxx Xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx;

x) články 46 až 53."

Xxxxxx 2

Smlouva x xxxxxxxx Evropského společenství xx mění v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

1) Článek 11 se xxxxxxxxx xxxxx:

"Xxxxxx 11

1. Členské xxxxx, které xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx spolupráci x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx Xxxxxx, xxxxx může x xxxxx smyslu xxxxxxxxx xxxxx Radě. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx členským xxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx článků 43 xx 45 Xxxxxxx x Xxxxxxxx unii xxxxx Xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx návrh Xxxxxx x xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu. Xxxx-xx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx oblasti, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx uvedený x xxxxxx 251 xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx. Xxxx Xxxx xxxx požádat, aby xxxx věc xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx. Xxxx, xx xxxx xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx radě, xxxx Xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx.

3. Xx xxxx x rozhodnutí xxxxxxxx x xxxxxxxxx činností xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx tento xxxxxx x xxxxxx 43 xx 45 Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx xxxxx.

"Xxxxxx 11x

Xxxxx xxxxxxx xxxx, který xx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx spolupráci xxxxxxxx na základě xxxxxx 11, xxxxxx xxxx xxxxx Xxxx x Xxxxxx, jež xxxx Radě stanovisko xx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx oznámení. Xx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxx obdržení xxxxxxxx xxxxxxxx Komise x žádosti a x případné xxxxxxxx xxxxxx úpravě, xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx."

2) X xxxxxx 13 xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx odstavec 1 x xxxxxxxx xx xxxx odstavec, xxxxx xxx:

"2. Odchylně xx xxxxxxxx 1, xxxxxxxxx Rada xxxxxxxx xxxxx článku 251, xxxxx xxxxxxx podpůrná xxxxxxxx Společenství, x xxxxxxxx jakéhokoli sbližování xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx států, xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxx provádějí xxxxxxx státy, xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx uvedených v xxxxxxxx 1."

3) Xxxxxx 18 xx nahrazuje xxxxx:

"Xxxxxx 18

1. Každý xxxxx Xxxx má xxxxx svobodně xx xxxxxxxxx x pobývat xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x výhradou xxxxxxx x podmínek xxxxxxxxxxx x této xxxxxxx x v xxxxxxxxxx přijatých x xxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx nestanoví xxxxxxxx xxxxxxxxx, může Xxxx přijímat xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx článku 251.

3. Xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, průkazy xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx ani na xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx."

4) X xxxxxx 67 xx xxxxxxxx xxxx odstavec, xxxxx xxx:

"5. Xxxxxxxx xx odstavce 1 xxxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 251

- xxxxxxxx uvedená x xx. 63 bodě 1) x xxxx 2) písm. a), xxxxx Rada předtím xxxxxxx x souladu x odstavcem 1 xxxxxx xxxxxx právní xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, které xxxxxxxx společná xxxxxxxx x xxxxxxxx zásady x xxxxxx věcech;

- xxxxxxxx uvedená x xxxxxx 65, x xxxxxxxx záležitostí xxxxxxxxxxxx xx rodinného xxxxx."

5) Xxxxxx 100 xx xxxxxxxxx tímto:

"Článek 100

1. Xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxx Xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx přiměřených xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x zásobování xxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xx-xx xxxxxxx xxxx v nesnázích xxxx xx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx Rada xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx státu za xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxx parlament."

6) X xxxxxx 111 xx xxxxxxxx 4 xxxxxxxxx xxxxx:

"4. X xxxxxxxx odstavce 1 xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx návrh Xxxxxx a xx xxxxxxxxxx ECB x xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx úrovni k xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx unii x x xxxxxxxxxx Společenství x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx 99 x 105."

7) X xxxxxx 123 se xxxxxxxx 4 xxxxxxxxx xxxxx:

"4. Xx xxx zahájení xxxxx etapy Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx států, xx xxxxx xx nevztahuje xxxxxxx, na xxxxx Xxxxxx x xx xxxxxxxxxx XXX xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jejich xxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx kurzy, xxxxx xxxxx budou xxxx xxxxxxxxx XXX x ECU se xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx opatření samo x sobě xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx XXX. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedených xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxxx x xx xxxxxxxxxx ECB xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx ECU xxxx xxxxxxxx měny xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx se čl. 122 xxxx. 5 xxxxx xxxx."

8) Článek 133 se xxxxxxxxx xxxxx:

"Xxxxxx 133

1. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, vývozní xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx jsou xxxx. xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

2. Komise xxxxxxxxx Xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx obchodní xxxxxxxx.

3. Xx-xx třeba xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx více xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx Radě. Xxxx zmocní Komisi, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx a Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx slučitelné x vnitřními politikami x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx konzultuje zvláštní xxxxx, xxxxx xxxxxxx Xxxx, xxx xx x xxxxx úkolu xxxxxxx, a řídí xx xxxxxxxxxx, které xx Rada xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx podává xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx článku 300.

4. Xxxx se xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx byly xxxxx xxxxxxx svěřeny, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx většinou.

5. Xxxxxxxx 1 až 4 xx vztahují xxxxxx xx sjednávání x uzavírání xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x obchodních xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx ně xxxxxxx xxxxxxxx nevztahují x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 6.

Xxxxxxxx xx odstavce 4 xxxxxxxxx Rada xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x oblastí xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud daná xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx se xxxx xxxxxx xxxx oblasti, xx které Společenství xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, které mu xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a uzavírání xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx daná xxxxxx rovněž xxxx xxxxxxxxxxx pododstavce xxxx xxxxxxxx 6 druhého xxxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx není xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx nebo x mezinárodními xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Společenství x xxxxxxx příslušné xxxxxxxxxxx xxxxxx.

6. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx dohodu, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vnitřní pravomoci Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx sbližování xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, v níž xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

X xxxxx xxxxxx, odchylně xx xxxx. 5 xxxxxxx xxxxxxxxxxx, spadají xxxxxx x xxxxxxx kulturních x xxxxxxxxxxxxxxx služeb, xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x zdravotnických xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx x xxxx členských xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx ustanovení článku 300 též xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxx dohody xxxx uzavírány společně Xxxxxxxxxxxxx a jeho xxxxxxxxx státy.

Na sjednávání x uzavírání mezinárodních xxxxx x oblasti xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx X x xxxxxx 300.

7. Aniž xx xxxxxx odst. 6 první xxxxxxxxxxx, xxxx Rada xxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxx x po konzultaci Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozšířit xxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 5."

9) Xxxxxx 137 xx xxxxxxxxx tímto:

"Článek 137

1. Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx stanovených v xxxxxx 136 Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx států x xxxxxx oblastech:

a) xxxxxxxxxx především xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, aby xxxx chráněno zdraví x xxxxxxxxxx pracovníků,

b) xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) informování xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx,

x) xxxxxxxxxxx x kolektivní xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx včetně xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx odstavce 5,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx území Xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx osob vyloučených x xxxx pracovních xxxxxxxxxxxx, aniž je xxxxxx článek 150,

x) xxxxxxx xxxx xxxx x ženami na xxxx pracovních xxxxxxxxxxxx x rovné xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx,

x) boj xxxxx sociálnímu vyloučení,

k) xxxxxxxxxxx xxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, xxxx je xxxxxxx xxxxxxx x).

2. Xx tímto xxxxxx xxxx Rada

a) xxxxxxxx xxxxxxxx určená x xxxxxxx spolupráce xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xx cíl xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x osvědčených xxxxxxxxxx, podporu xxxxxxxxxx xxxxxxxx x vyhodnocování xxxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx sbližování xxxxxxxx x správních xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx;

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx požadavky, xxxxx xxxxxxx postupně x přihlédnutím xx xxxxxxxxxx podmínkám a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. v xxxxxx směrnicích se Xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx bránících xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx a středních xxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx článku 251 xxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výboru x Výboru xxxxxxx, xxxxx oblastí xxxxxxxxx x xxxx. 1 xxxx. c), d), x) x g) xxxxxx článku, x xxxxx Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxx může xxxxxxxxxxx xx návrh Xxxxxx po konzultaci Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x tom, že xx postup xxxxxxx x článku 251 xxxxxxxx x xx xxxx. 1 xxxx. x), x) x x) tohoto xxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx jejich xxxxxxxxx xxxxxx prováděním směrnic xxxxxxxxx xxxxx odstavců 2 x 3. X takovém xxxxxxx xxxx xxxxxxx, že xxxxxxxxxx xx xxx, x němuž xxxx xxx xxxxxxxx přejata x xxxxxxx s xxxxxxx 249, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx výsledků xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx bude xxxxxxxx.

4. Xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx

- se xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx základní xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

- xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx zachovával xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxx.

5. Xxxxx článek xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx, xx právo xxxxxxxxx xx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx ani xx xxxxx na xxxxxx."

10) X xx. 139 xxxx. 2 xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx:

"Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx obsahuje xxxxx xxxx xxxx ustanovení xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxx, x nichž xx xx xxxxxxx čl. 137 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx."

11) Xxxxxx 144 se nahrazuje xxxxx:

"Xxxxxx 144

Xxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx poradní výbor xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x s Xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xx:

- xxxxxxxx xxxxxxxx situaci a xxxxx politik xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx x xx Xxxxxxxxxxxx,

- usnadňovat xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx státy x x Xxxxxx,

- xxxx xx xxxxxx článek 207, vypracovávat zprávy, xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, a xx xxx xx žádost Xxxx nebo Xxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxx xxxxx naváže xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx partnery. Xxxxx členský stát x Xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx."

12) V xxxxxx 157 xx odstavec 3 nahrazuje xxxxx:

"3. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx cílů uvedených x odstavci 1 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxx xxxx x postupem xxxxx xxxxxx 251 xx konzultaci Xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výboru xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x odstavci 1.

V xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx opatření Xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxx hospodářské xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx týkající xx xxxx x zájmů xxxxxxxxxxx."

13) X xxxxxx 159 xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx:

"Xxxxxx-xx xx specifické xxxxxxxx xxxx fondy xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, o xxxxx xxxx rozhodnuto x xxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx činnosti xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 251 xx konzultaci Xxxxxxxxxxxxx x sociálního xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx."

14) X xxxxxx 161 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx:

"Xxx xxx 1. ledna 2007 xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx Xxxxxx po xxxxxxxx souhlasu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx 1. xxxxx 2007 a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxx nestane, xxxxxxxxx se postup xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxx dne xxxxxx přijetí."

15) V xxxxxx 175 se xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxx:

"2. Odchylně xx xxxxxxxxxxxxx postupu xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxx je xxxxxx xxxxxx 95, xxxxxx Rada xxxxxxxxxxx xx návrh Xxxxxx x xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu, Xxxxxxxxxxxxx x sociálního xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx především xxxxxxxx xxxxxx;

x) opatření xxxxxxxx xx

- xxxxxxxx plánování,

- xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx týkající xx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

- xxxxxxxxx půdy, x výjimkou hospodaření x odpady;

c) xxxxxxxx xxxxxxxx ovlivňující xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx energetickými xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pododstavci xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx."

16) X xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx, která xxx:

"XXXXX XXX - XXXXXXXXXXX, XXXXXXXX A XXXXXXXXX SPOLUPRÁCE SE XXXXXXX XXXXXX

Xxxxxx 181a

1. Xxxx jsou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx XX, xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx. Politika Xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx cíli xxxxxxx x upevňování xxxxxxxxxx x právního xxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxx lidských xxxx x základních svobod.

2. Xxxx xxxxxxxxxxxxxx většinou xx xxxxx Xxxxxx x po xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 1. Xxxx rozhoduje jednomyslně x dohod x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 310 a x xxxxxx, xxxxx xxxx xxx uzavřeny se xxxxx kandidujícími xx xxxxxxxxxxx x Unii.

3. X xxxxx svých xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx x členské státy xx třetími xxxxxx x příslušnými xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx spolupráce Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxx x danými xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx sjednávány x xxxxxxxxx x souladu x xxxxxxx 300. Xxxxx pododstavec xx xxxxxxxx xxxxxxxxx členských xxxxx xxxx jednání xx mezinárodní xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx."

17) X článku 189 se xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto:

"Počet xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx set xxxxxx dva."

18) X xxxxxx 190 xx xxxxxxxx 5 nahrazuje xxxxx:

"5. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxx Komise x xx souhlasem Xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx a obecné xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx členů. Xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x Xxxx xxxxxxxxxxxxx."

19) X článku 191 se doplňuje xxxx xxxxxxxxxxx, který xxx:

"Xxxx upraví xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 251 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stran xx evropské xxxxxx, x zejména xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx."

20) X xxxxxx 207 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxx:

"2. Xxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx sekretariát xxx xxxxxxx generálního xxxxxxxxx, vysokého xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x bezpečností politiku, xxxxx xx nápomocen xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx tajemníka jmenuje Xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sekretariátu."

21) Xxxxxx 210 se xxxxxxxxx xxxxx:

"Xxxxxx 210

Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx Komise, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx x členů x tajemníka Soudu xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx rovněž xxxxxxx xxxxxxx náhrady poskytované xxxxx xxxxxx."

22) V xxxxxx 214 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxx:

"2. Rada, xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxx států x xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx většinou xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx; xxxx xxxxxx schvaluje Xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx po xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx seznam xxxxxxxxx osob, které xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx každým xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx x ostatní xxxxxxx Xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx schválení Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx předsedu x xxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxx Rada xxxxxxxxxxxxxx většinou."

23) Xxxxxx 215 xx xxxxxxxxx xxxxx:

"Xxxxxx 215

Xxxxxx člena Xxxxxx zaniká kromě xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x úmrtí xxxxxxxxxxx xxxx odvoláním. Xx xxxxx xxxxx, jenž xxxxxxxxx nebo xxxxxx, xxxxxxx Xxxx kvalifikovanou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Rada xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxx náhradníka xxxx xxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx zbytek xxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xx. 214 xxxx. 2. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx článku 216 xxxxxxxxx členové Komise xxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx rozhodnutí Xxxx xxxxx xxxxxxx pododstavce xxxxxx článku, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx není xxxxx."

24) Xxxxxx 217 xx xxxxxxxxx tímto:

"Článek 217

1. Xxxxxx vykonává xxxx xxxxxxx pod xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, aby xxxxxxxx xxxxxxxxx, výkonnost x xxxxxxxxxxx xxxx činnosti.

2. Xxxxxxxxx Xxxxxx strukturuje x xxxxxxxxx mezi xxxx členy xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx i xxxxx funkčního xxxxxx. Xxxxxxx Xxxxxx vykonávají xxxxx, které jim xxxxxxxx xxxxxx, pod xxxx vedením.

3. Se xxxxxxxxx xxxxx Komise xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx členů xxxxxxxxxxxxx.

4. Xxxx Xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx Komise xxxxxx."

25) X článku 219 se xxxxxxx xxxxx pododstavec.

26) Xxxxxx 220 xx xxxxxxxxx xxxxx:

"Xxxxxx 220

Soudní xxxx x Xxxx prvního xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxx x Xxxxx prvního xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx podmínek xxxxxxxxx x článku 225, xxx x některých xxxxxxxxxx oblastech xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx."

27) Článek 221 se xxxxxxxxx xxxxx:

"Xxxxxx 221

Xxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxx soudce x xxxxxxx členského xxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx nebo xx xxxxxx senátu x souladu x xxxxxxxx, xxxxx pro xx stanoví xxxxxx Xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx-xx xxx xxxxxx, může Xxxxxx xxxx zasedat xxx v xxxxx."

28) Xxxxxx 222 xx xxxxxxxxx xxxxx:

"Xxxxxx 222

Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx generálních xxxxxxxx. Xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx předkládat xxxxxxx, xxxxx nestranně x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ve věcech, xxxxx xxxxx statutu Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx přispění."

29) Xxxxxx 223 se nahrazuje xxxxx:

"Xxxxxx 223

Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx všechny xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx; xxxx xxxxxxxxx vzájemnou xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxx. Xxxxx xxx roky dochází x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Soudního xxxxx. Xxxxxx volí xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxx. Xxxxxxxx xxxx xxx zvolen xxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx dvůr jmenuje xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx jeho xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx. Xxxxxxx řád xxxx xxxxxxxx Rada xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx."

30) Článek 224 xx nahrazuje xxxxx:

"Xxxxxx 224

Xxxx prvního stupně xx xxxxxx z xxxxxxx jednoho xxxxxx x xxxxxxx členského xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Soudního xxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxx, že xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx Soudu xxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxxx x osob, xxxxx xxxxxxxxx veškeré xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx soudních xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx států xx xxxx šesti let. Xxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx ze xxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx dobu xxx xxx. Předseda xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx svého xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxx prvního xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xx Soudním xxxxxx. Xxxxxxx řád xxxx schválit Xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Nestanoví-li xxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxxxxx této smlouvy xxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxx i xx Xxxx xxxxxxx stupně."

31) Xxxxxx 225 xx xxxxxxxxx xxxxx:

"Xxxxxx 225

1. Xxxx xxxxxxx stupně xx příslušný rozhodovat x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx uvedených x článcích 230, 232, 235, 236 x 238 x xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx které xxxxxx xxxxxxxxx Soudnímu xxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx Xxxx xxxxxxx xxxxxx je příslušný x xxx jiné xxxx. Xxxxx rozhodnutím Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx možno xx xxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podat opravný xxxxxxxxxx k Soudnímu xxxxx, omezený na xxxxxx xxxxx.

2. Xxxx xxxxxxx stupně je xxxxxxxxx rozhodovat o xxxxxxxxx prostředcích xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx sborů xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx 225a. Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx mohou být xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx vážného xxxxxxxx xxxxxxx xxxx spojitosti xxxxx Společenství.

3. Soud xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx rozhodovat předběžné xxxxxx xxxxx xxxxxx 234 ve zvláštních xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xx-xx Xxxx xxxxxxx xxxxxx xx to, xx věc vyžaduje xxxxxxx rozhodnutí, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx práva Xxxxxxxxxxxx, může xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxx dvoru. Rozhodnutí Xxxxx xxxxxxx stupně x předběžných xxxxxxxx xxxxx být výjimečně xx xxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxx x případě xxxxxxx xxxxxxxx jednoty xxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx."

32) Xxxxxx se xxxx článek, xxxxx xxx:

"Xxxxxx 225x

Xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxx Xxxxxx x xx konzultaci Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx, nebo xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxx a po xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx věcech ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x řízení soudního xxxxx stanoví xxxxxxxx xxx xxxx složení x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx je xxxxx podat opravný xxxxxxxxxx x Soudu xxxxxxx xxxxxx, buď xxxxxxx xx otázky xxxxx, xxxx stanoví-li xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xx skutkových xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxxx x xxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx Rada xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx sbory xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx po xxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx x zřízení xxxxxxxx xxxxx xxxxx, vztahují xx xxxxxxxxxx této xxxxxxx týkající se Xxxxxxxx dvora x xxxxxx Xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxx."

33) Vkládá se xxxx článek, který xxx:

"Xxxxxx 229x

Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxx xxxxxxx, může Xxxx jednomyslně xx xxxxx Xxxxxx x xx konzultaci Evropského xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx s xxxxx xxxxxxx xx Soudní xxxx v xxxx, xxxxxx Xxxx stanoví, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xx xxxxxx Společenství xxxxxxxx xxxxx x průmyslovému xxxxxxxxxxx. Rada xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx s jejich xxxxxxxxx xxxxxxxx."

34) V xxxxxx 230 xx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx nahrazují tímto:

"Za xxx xxxxxx má xxxxxxxx rozhodovat o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxx xxxx Xxxxxx xxx nepříslušnost, pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pro xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx provádění, xxxxx xxx zneužití xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx příslušný rozhodovat x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxx x XXX k xxxxxxx xxxxxx xxxx."

35) Xxxxxx 245 xx xxxxxxxxx xxxxx:

"Xxxxxx 245

Xxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Rada xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxx x xx konzultaci Evropského xxxxxxxxxx x Komise, xxxx xx xxxxxx Xxxxxx x xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxxxxxx dvora, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x výjimkou xxxxx X."

36) Xxxxxx 247 xx xxxx takto:

a) xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxx xxxxx:

"x. Xxxxxx xxxx xx skládá x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx každého xxxxxxxxx xxxxx."

x) xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxxx xxxxx:

"3. Xxxxxxx Xxxxxxxx dvora xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx. Xxxx xxxxxxxxxxxxxx většinou xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx podaných každým xxxxxxxx státem. Členové Xxxxxxxx dvora mohou xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxx let xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx. Předseda xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx."

37) Článek 248 xx xxxx xxxxx:

x) xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxxx:

"1. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx příjmů x xxxxxx Xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx všech xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x orgánů xxxxxxxxx Společenstvím, pokud xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Radě xxxxxxxxxx x věrohodnosti xxxxxxxxxx x o xxxxxxxxx a řádnosti xxxxxxxxxxxxx operací, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx oblasti xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx."

x) odstavec 4 se xxxxxxxxx xxxxx:

"4. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx se předkládá xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx Účetního xxxxx. Xxxxxx dvůr xxxx dále kdykoli xxxxxxxxxx svá xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxx některého xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx zprávy, xxxxxxxx zprávy x xxxxxxxxxx xxxxxxx Účetní xxxx xxxxxxxx hlasů xxxxx xxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxx vytvořit xx xxxxx středu xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zpráv xxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx stanovených x xxxx jednacím xxxx. Xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Radě xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx při kontrole xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxx svůj xxxxxxx xxx. Jednací xxx xxxx schválit Xxxx kvalifikovanou většinou."

38) X xx. 254 xxxx. 1 x 2 xx xxxxx "x Xxxxxxx věstníku Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "v Úředním xxxxxxxx Xxxxxxxx unie".

39) Xxxxxx 257 xx xxxxxxxxx tímto:

"Článek 257

Zřizuje xx Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx skládá x xxxxxxxxxxxxx různých xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx složek xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx společnosti, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x řemeslníků, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povolání, xxxxxxxxxxxx x veřejnosti."

40) Článek 258 se xxxxxxxxx xxxxx:

"Xxxxxx 258

Xxxxx členů Xxxxxxxxxxxxx a sociálního xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx padesát.

Počet xxxxx xxxxxx se stanoví xxxxx:

Xxxxxx

12

Xxxxxx

9

Xxxxxxx

24

Xxxxx

12

Xxxxxxxxx

21

Xxxxxxx

24

Xxxxx

9

Xxxxxx

24

Xxxxxxxxxxx

6

Xxxxxxxxxx

12

Xxxxxxxx

12

Xxxxxxxxxxx

12

Xxxxxx

9

Xxxxxxx

12

Xxxxxxx xxxxxxxxxx

24.

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx být xxxxxx xxxxxxx příkazy. Xxxxxxxxxx xxx funkce zcela xxxxxxxxx x obecném xxxxx Společenství. Rada xxxxxxx kvalifikovanou většinou xxxxxx xxxxx xxxxxx."

41) X xxxxxx 259 xx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx tímto:

"l. Xxxxxxx xxxxxx xxxx jmenována xx návrh členských xxxxx na xxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx sestavený xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx státem. Členové xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx."

42) Xxxxxx 263 xx nahrazuje xxxxx:

"Xxxxxx 263

Xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx orgán (xxxx xxx "Xxxxx xxxxxxx") tvořený xxxxxxxx xxxxxxxxxx x místní xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx mandát x některé regionální xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx xxxxx výboru xxxxxxxxxx xxx sta xxxxxxx.

Xxxxx xxxxx výboru xx xxxxxxx xxxxx:

Xxxxxx

12

Xxxxxx

9

Xxxxxxx

24

Xxxxx

12

Xxxxxxxxx

21

Xxxxxxx

24

Xxxxx

9

Xxxxxx

24

Xxxxxxxxxxx

6

Xxxxxxxxxx

12

Xxxxxxxx

12

Xxxxxxxxxxx

12

Xxxxxx

9

Xxxxxxx

12

Xxxxxxx xxxxxxxxxx

24.

Xxxxxxx výboru x xxxxxx xxxxx náhradníků xxxx jmenováni na xxxxx xxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Rada xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx členů xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx mandátu xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx jehož xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx období. Xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx nesmějí xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Vykonávají xxx xxxxxx zcela xxxxxxxxx x obecném xxxxx Xxxxxxxxxxxx."

43) Článek 266 xx xxxxxxxxx xxxxx:

"Xxxxxx 266

Xxxxxxxx investiční xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx Xxxxxxxx investiční xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxx xxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx konzultaci Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxx, xxxx xx xxxxxx Xxxxxx x xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Evropské xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx 4, 11, 12 x čl. 18 xxxx. 5 xxxxxxx Xxxxxxxx investiční xxxxx."

44) Xxxxxx 279 se xxxxxxxxx xxxxx:

"Xxxxxx 279

1. Xxxx xx xxxxx Xxxxxx, po xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x xx obdržení xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx jednomyslně:

a) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zejména xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx sestavování x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx x organizuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x účetních. Ode xxx 1. xxxxx 2007 rozhoduje Xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxx, xx xxxxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x xx obdržení xxxxxxxxxx Účetního xxxxx.

2. Xxxx xx návrh Xxxxxx, xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x xx obdržení xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx podrobnosti a xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx Komisi, x přijme xxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx použijí xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx."

45) Článek 290 xx nahrazuje xxxxx:

"Xxxxxx 290

Xxxxxxxx xxx používání xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx Společenství xxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx dotčena."

46) Xxxxxx 300 xx xxxx xxxxx:

x) x xxxxxxxx 2 se druhý x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto:

"Odchylně xx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx pro xxxxx vypracování xxxxxxx, xxxxx xx přijat xxxxxx Xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx dohodou, xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Evropský xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se týkají xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dohod xxxx xxxxxxxxxxx postoje Xxxxxxxxxxxx v orgánu xxxxxxxxxx xxxxxxx."

x) odstavec 6 xx xxxxxxxxx xxxxx:

"6. Xxxxxxxx parlament, Xxxx, Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx předem xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xx-xx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, může xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx v xxxxxxx x článkem 48 Xxxxxxx o Xxxxxxxx xxxx."

47) Článek 309 xx xxxx xxxxx:

x) x xxxxxxxx 1 xx xxxxx "x xx. 7 xxxx. 2" nahrazují xxxxx "x čl. 7 xxxx. 3";

b) x xxxxxxxx 2 xx xxxxx "x xx. 7 xxxx. 1" xxxxxxxxx slovy "x xx. 7 xxxx. 2".

Článek 3

Xxxxxxx o xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxxxx xxx atomovou energii xx mění x xxxxxxx s ustanoveními xxxxxx xxxxxx.

1) V xxxxxx 107 xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx:

"Xxxxx členů Evropského xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sedm xxx xxxxxx xxx."

2) X článku 108 xx odstavec 5 xxxxxxxxx xxxxx:

"5. Evropský xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx stanoviska Xxxxxx x xx souhlasem Xxxx, vyjádřeným xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, statut x xxxxxx podmínky xxxxxx xxxxxx xxxxx členů. Xxxxxxx pravidla x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx režimu jeho xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x Xxxx jednomyslnost."

3) X xxxxxx 121 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxx:

"2. Radě xx xxxxxxxxx generální xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx zástupce xxx společnou zahraniční x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx nápomocen xxxxxxxx xxxxxxxxxxx tajemníka xxxxxxxxx za xxxx xxxxxxxxxxx sekretariátu. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx tajemníka xxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx rozhoduje o xxxxxxxxxx generálního xxxxxxxxxxxx."

4) X xxxxxx 127 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx tímto:

"2. Xxxx, xxxxx xx sejde xx xxxxxx hlav xxxxx x předsedů xxxx, určí kvalifikovanou xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx; toto xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx s xxxxxxxxxxxx předsedou xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osob, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Komise, xxxxxxxxx xxxxx návrhů xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx státem. Xxxxxxxx x ostatní xxxxxxx Xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx parlamentem. Xxxx xxxxxxxx x ostatní xxxxx Xxxxxx jmenuje Xxxx kvalifikovanou většinou."

5) Xxxxxx 128 xx xxxxxxxxx xxxxx:

"Xxxxxx 128

Funkce xxxxx Komise xxxxxx xxxxx uplynutí xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx odvoláním. Xx místo xxxxx, xxxx odstoupil nebo xxxxxx, xxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxxxxx většinou xxxxxxxxxx xxx zbývající část xxxxxxxxx xxxxxx. Rada xxxx jednomyslně rozhodnout, xx ustanovit náhradníka xxxx třeba. X xxxxxxx xxxxxxxxxx, odvolání xxxx xxxxx je xxxxxxxx nahrazen na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxx náhradníka xxxxxxxx xx použije xxxxxx xxxxxxxxx x xx. 127 xxxx. 2. Xxxx případy xxxxxxxx podle článku 129 xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxx xx xx okamžiku xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx rozhodnutí Xxxx podle xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx."

6) Článek 130 xx xxxxxxxxx xxxxx:

"Xxxxxx 130

1. Xxxxxx xxxxxxxx svou xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x její xxxxxxx organizaci, aby xxxxxxxx spojitost, výkonnost x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxx Komise xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx. Předseda xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, které xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx.

3. Xx xxxxxxxxx pléna Xxxxxx xxxxxxx předseda x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx.

4. Člen Xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx x to předseda xx souhlasem xxxxx Xxxxxx požádá."

7) X xxxxxx 132 xx xxxxxxx první xxxxxxxxxxx.

8) Xxxxxx 136 xx xxxxxxxxx xxxxx:

"Xxxxxx 136

Soudní xxxx a Xxxx xxxxxxx xxxxxx zajišťují x xxxxx svých xxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxx x Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx soudní xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx 140x, aby v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx."

9) Xxxxxx 137 se xxxxxxxxx tímto:

"Článek 137

Xxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxx soudce x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxx v senátech xxxx ve xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x pravidly, xxxxx xxx to xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx dvora. Xxxxxxx-xx xxx xxxxxx, xxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxx též v xxxxx."

10) Xxxxxx 138 xx nahrazuje xxxxx:

"Xxxxxx 138

Xxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxx Xxxxxxxx dvora může Xxxx jednomyslným xxxxxxxxx xxxxxx počet xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx nestranně x nezávisle odůvodněné xxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx, které xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx dvora xxxxxxxx xxxx přispění."

11) Xxxxxx 139 xx xxxxxxxxx tímto:

"Článek 139

Xxxxxx x xxxxxxxxx advokáti Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx z xxxx, xxxxx poskytují xxxxxxx xxxxxx nezávislosti x xxxxx splňují xxxxxxx xxxxxxxxx nezbytné k xxxxxx nejvyšších xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxx xxxx jsou xxxxxx xxxxxxxxxx znalci xxxxx; xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vlád xxxxxxxxx xxxxx na xxxx xxxxx let. Xxxxx xxx xxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx statutem Xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxx xx svého xxxxxx předsedu Soudního xxxxx xx xxxx xxx xxx. Předseda xxxx být xxxxxx xxxxxxxxx. Soudci a xxxxxxxxx advokáti, jejichž xxxxxxx období xxxxxxxx, xxxxx xxx jmenováni xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx jeho xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxx svůj jednací xxx. Xxxxxxx řád xxxx xxxxxxxx Rada xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx."

12) Xxxxxx 140 xx xxxxxxxxx xxxxx:

"Xxxxxx 140

Soud xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x nejméně xxxxxxx xxxxxx x každého xxxxxxxxx xxxxx. Počet xxxxxx xxxxxxx statut Xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxx, že xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx Xxxxx prvního xxxxxx xxxx vybíráni z xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx záruky nezávislosti x xxxx xxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx států xx xxxx šesti xxx. Xxxxx tři xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx soudců. Xxxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xx svého xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx let. Předseda xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx. Soud xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x upraví xxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx stupně přijme xxxx jednací xxx xx xxxxxx xx Xxxxxxx dvorem. Xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx Xxxx kvalifikovanou xxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxx, vztahují xx ustanovení xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxx dvora x xx Xxxx xxxxxxx xxxxxx."

13) Článek 140a xx xxxxxxxxx xxxxx:

"Xxxxxx 140x

1. Xxxx prvního xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v prvním xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 146, 148, 151, 152 x 153 x xxxxxxxx těch, xxxxx jsou x xxxxxxxxxx některého soudního xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx vyhrazuje Xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx může xxxxxxxx, xx Xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxx xxxx věci. Xxxxx xxxxxxxxxxx Soudu prvního xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx podmínek x v xxxxxx xxxxxxxxxxx statutem xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx práva.

2. Xxxx prvního xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x opravných xxxxxxxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx 140b. Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx základě xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx za xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxx statutem xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx.

3. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx otázky xxxxx xxxxxx 150 xx xxxxxxxxxx oblastech určených xxxxxxxx. Xx-xx Xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx rozhodnutí, xxx xxxx ovlivnit xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxx x předběžných xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx Společenství."

14) Xxxxxx xx nový článek, xxxxx xxx:

"Xxxxxx 140b

Rada xxxx jednomyslným xxxxxxxxxxx, xxx na návrh Xxxxxx x xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx, xxxx na xxxxxx Xxxxxxxx dvora x xx xxxxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx, vytvořit soudní xxxxx příslušné xxxxxxxxxx x prvním stupni x xxxxxxxxx věcech xx zvláštních xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxx stanoví xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx soudních xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx na xxxxxx práva, nebo xxxxxxx-xx xxx rozhodnutí x zřízení soudního xxxxx, též ve xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Členové xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx, xxxxx poskytují xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx soudcovské xxxxxxxx. Xxxxxxx je Xxxx xxxxxxxxxxxx usnesením. Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx po xxxxxx xx Soudním xxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx Rada xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx x zřízení xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx smlouvy xxxxxxxx xx Soudního xxxxx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxx."

15) X xxxxxx 146 se xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx:

"Xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, Evropským xxxxxxxxxxx, Xxxxx xxxx Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx smlouvy xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx jejího xxxxxxxxx, xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx dvůr xx za xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodovat x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxx a XXX x xxxxxxx xxxxxx xxxx."

16) Xxxxxx 160 xx nahrazuje xxxxx:

"Xxxxxx 160

Xxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx usnesením, xxx na xxxxxx Xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxxxx, xxxx na xxxxxx Xxxxxx a po xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx hlavy X."

17) Xxxxxx 160x xx xxxx takto:

a) xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxxx:

"x. Xxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx každého xxxxxxxxx xxxxx."

x) xxxxxxxx 3 xx nahrazuje xxxxx:

"3. Xxxxxxx Účetního xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx. Xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx seznam xxxxx sestavený xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx státem. Xxxxxxx Xxxxxxxx dvora mohou xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx svého xxxxxx xxxxx xx dobu xxx let předsedu Xxxxxxxx dvora. Xxxxxxxx xxxx být xxxxxx xxxxxxxxx."

18) Xxxxxx 160c xx mění xxxxx:

x) xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx tímto:

"1. Účetní xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxx Xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx Společenstvím, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx nevylučuje. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx operací, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ke xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx."

x) odstavec 4 se nahrazuje xxxxx:

"4. Účetní xxxx xxxxxxxxx po skončení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zprávu. Xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx x Úředním věstníku Xxxxxxxx unie xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx vyjádření Xxxxxxxx xxxxx. Účetní xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx svá xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx zpráv, x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Společenství zaujímat xxxxxxxxxx. Výroční xxxxxx, xxxxxxxx zprávy a xxxxxxxxxx přijímá Účetní xxxx většinou hlasů xxxxx xxxxx členů. Xxxx nicméně xxxxxxxx xx xxxxx středu xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx kategorií zpráv xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx. Xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Radě xxx výkonu xxxxxx xxxxxxxxx při kontrole xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxx svůj xxxxxxx řád. Xxxxxxx xxx xxxx schválit Xxxx xxxxxxxxxxxxxx většinou."

19) X xx. 163 xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx:

"Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx v Xxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx. Xxxxxxxx v platnost xxxx, xxxxx xx x nich xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx."

20) Článek 165 xx xxxxxxxxx xxxxx:

"Xxxxxx 165

Zřizuje xx Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx s poradní xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx hospodářských x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, dopravců, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx."

21) Xxxxxx 166 xx xxxxxxxxx tímto:

"Článek 166

Xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx tři sta xxxxxxx.

Xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx takto:

Belgie

12

Dánsko

9

Německo

24

Řecko

12

Španělsko

21

Francie

24

Irsko

9

Itálie

24

Lucembursko

6

Nizozemsko

12

Rakousko

12

Portugalsko

12

Finsko

9

Švédsko

12

Spojené xxxxxxxxxx

24.

Xxxxxxx xxxxxx nesmějí xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx své xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx zájmu Xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx odměny xxxxx xxxxxx."

22) V xxxxxx 167 xx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxx:

"x. Členové xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx členských xxxxx xx xxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxxxx většinou xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx návrhů xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Členové mohou xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx."

23) Xxxxxx 183 se xxxxxxxxx xxxxx:

"Xxxxxx 183

1. Xxxx xx xxxxx Xxxxxx, po xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x xx obdržení xxxxxxxxxx Xxxxxxxx dvora jednomyslně:

a) xxxx finanční nařízení xxxxxxxx xxxxxxx podrobnosti xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x kontroly x xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx. Ode xxx 1. xxxxx 2007 rozhoduje Rada xxxxxxxxxxxxxx většinou na xxxxx Xxxxxx, xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x po obdržení xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx.

2. Xxxx na návrh Xxxxxx, xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx dvora jednomyslně xxxx podrobnosti x xxxxxxx, kterými xx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx dávají x xxxxxxxxx Xxxxxx, x xxxxxx opatření, xxxxx xx v xxxxxxx potřeby použijí xx xxxxx hotovostních xxxxxx."

24) Xxxxxx 190 xx xxxxxxxxx xxxxx:

"Xxxxxx 190

Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jazyků x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxx dvora xxx xxxxxx dotčena."

25) Xxxxxx 204 xx xxxx xxxxx:

x) v xxxxxxxx 1 xx xxxxx "x čl. X.1 xxxx. 2" xxxxxxxxx xxxxx "x čl. 7 xxxx. 3";

x) x xxxxxxxx 2 xx xxxxx "x xx. X.1 xxxx. 1" xxxxxxxxx xxxxx "x xx. 7 xxxx. 2" a xxxxx "x čl. X xxxx. 1" xx xxxxxxxxx xxxxx "x xx. 6 xxxx. 1".

Xxxxxx 4

Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxx xx mění x xxxxxxx s ustanoveními xxxxxx článku.

1) X xxxxxx 10 se xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxx:

"2. Xxxx, xxxxx xx sejde xx xxxxxx hlav států x předsedů xxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx; xxxx xxxxxx schvaluje Xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx přijme xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx podaných xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, podléhají xxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Poté xxxxxxxx x ostatní členy Xxxxxx jmenuje Xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx."

2) Xxxxxx 11 se xxxxxxxxx xxxxx:

"Xxxxxx 11

1. Komise xxxxxxxx svou činnost xxx politickým vedením xxxxx xxxxxxxx, jenž xxxxxxxxx x její xxxxxxx xxxxxxxxxx, aby xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx členy xxxxxxxx. Xxxxxxxx může xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, které xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx.

3. Xx souhlasem xxxxx Xxxxxx xxxxxxx předseda x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx.

4. Člen Xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxx."

3) Článek 12 xx xxxxxxxxx xxxxx:

"Xxxxxx 12

Funkce xxxxx Xxxxxx zaniká xxxxx xxxxxxxx funkčního období x xxxxx odstoupením xxxx xxxxxxxxx.

Xx místo xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx Xxxx kvalifikovanou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx může xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, že ustanovit xxxxxxxxxx xxxx třeba.

V xxxxxxx odstoupení, odvolání xxxx xxxxx xx xxxxxxxx nahrazen xx xxxxxx xxxxxxxxx období. Xxx xxxxxxxxx náhradníka xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx stanovený x xx. 10 xxxx. 2.

Xxxx xxxxxxx odvolání xxxxx xxxxxx 12x xxxxxxxxx členové Xxxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xx xx rozhodnutí Xxxx xxxxx druhého xxxxxxxxxxx xxxxxx článku, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx."

4) X článku 13 se zrušuje xxxxx xxxxxxxxxxx.

5) X xxxxxx 20 se xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx:

"Xxxxx členů Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nepřekročí xxxx xxx xxxxxx xxx."

6) X xxxxxx 21 xx odstavec 5 xxxxxxxxx xxxxx:

"5. Evropský xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx x se souhlasem Xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, statut x xxxxxx podmínky xxxxxx xxxxxx svých xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx režimu jeho xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx vyžadují v Xxxx xxxxxxxxxxxxx."

7) X xxxxxx 30 se xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxx:

"2. Xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx generálního xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx zahraniční x xxxxxxxxxxx politiku, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx tajemníka xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx sekretariátu. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxxxxx většinou. Xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx."

8) Xxxxxx 31 se xxxxxxxxx xxxxx:

"Xxxxxx 31

Xxxxxx xxxx x Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x rámci svých xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxx mohou být x Xxxxx xxxxxxx xxxxxx připojeny soudní xxxxx xx podmínek xxxxxxxxx x xxxxxx 32x, xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudní xxxxxxxx xxxxx této smlouvy."

9) Xxxxxx 32 xx xxxxxxxxx xxxxx:

"Xxxxxx 32

Soudní xxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx-xx xxx xxxxxx, xxxx Xxxxxx dvůr xxxxxxx xxx v xxxxx."

10) Xxxxxx 32x xx nahrazuje tímto:

"Článek 32x

Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx žádost Xxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx jednomyslným usnesením xxxxxx počet xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx nestranně x nezávisle xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx Soudního dvora xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx."

11) Xxxxxx 32b xx xxxxxxxxx xxxxx:

"Xxxxxx 32b

Soudci x generální advokáti Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x osob, xxxxx xxxxxxxxx veškeré xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxx uznávanými xxxxxx xxxxx; xxxx jmenováni xxxxxxxxx dohodou xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxx. Xxxxx xxx xxxx xxxxxxx x částečné xxxxxx soudců a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx stanovených xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx. Soudci xxxx xx svého xxxxxx předsedu Soudního xxxxx xx xxxx xxx xxx. Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx období skončilo, xxxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx tajemníka x xxxxxx jeho xxxxxxxxx. Soudní xxxx xxxxxx xxxx jednací xxx. Xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxxxxx většinou."

12) Článek 32x xx xxxxxxxxx xxxxx:

"Xxxxxx 32x

Xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx jednoho xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx státu. Xxxxx xxxxxx stanoví xxxxxx Xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxx, že xxxxx xxxx nápomocni xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx vybíráni z xxxx, xxxxx poskytují xxxxxxx záruky xxxxxxxxxxxx x xxxx způsobilé x výkonu vysokých xxxxxxxx funkcí. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx států xx xxxx xxxxx xxx. Každé xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx soudců. Xxxxx xxx jmenováni xxxxxxxxx. Xxxxxx volí xx svého středu xxxxxxxx Xxxxx prvního xxxxxx xx dobu xxx xxx. Xxxxxxxx xxxx být xxxxxx xxxxxxxxx. Soud xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx svého xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxx přijme xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx se Xxxxxxx dvorem. Jednací xxx musí xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxxxxx většinou. Xxxxxxxxx-xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxx, vztahují xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx týkající xx Xxxxxxxx xxxxx i xx Xxxx xxxxxxx xxxxxx."

13) Článek 32x xx xxxxxxxxx xxxxx:

"Xxxxxx 32x

1. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xx příslušný xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx v článcích 33, 34, 35, 36, 38, 40 x 42 x xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx v působnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx sboru xxxx xxxxx statut xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxx stanovit, xx Soud xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx. Xxxxx rozhodnutím Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx tohoto xxxxxxxx je možno xx xxxxxxxx x x xxxxxx stanovených xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx, omezený xx xxxxxx práva.

2. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx prostředcích xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx sborů xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx 32x. Rozhodnutí Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x x mezích xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx dvorem v xxxxxxx vážného ohrožení xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx Společenství.

3. Xxxx xxxxxxx stupně xx xxxxxxxxx rozhodovat předběžné xxxxxx xxxxx článku 41 xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx statutem. Xx-xx Soud xxxxxxx xxxxxx xx to, xx věc xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx práva Xxxxxxxxxxxx, může věc xxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxx prvního xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx být xxxxxxxxx xx podmínek x x mezích stanovených xxxxxxxx přezkoumána Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx práva Xxxxxxxxxxxx."

14) Xxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxx xxx:

"Xxxxxx 32x

Xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutím, xxx xx návrh Xxxxxx x xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx dvora, xxxx xx žádost Xxxxxxxx xxxxx a xx xxxxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx sbory xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx stupni v xxxxxxxxx věcech ve xxxxxxxxxx oblastech. Xxxxxxxxxx x řízení soudního xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx je xxxxx podat opravný xxxxxxxxxx k Xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxx, xxxx stanoví-li xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx vybíráni x osob, které xxxxxxxxx xxxxxxx záruky xxxxxxxxxxxx a jsou xxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Jmenuje xx Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Soudní xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxx musí xxxxxxxx Rada xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jinak, xxxxxxxx xx ustanovení této xxxxxxx xxxxxxxx se Xxxxxxxx xxxxx a xxxxxx Xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxx."

15) Článek 33 xx xxxx takto:

a) xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx:

"Xxxxxx dvůr xx příslušný k xxxxxxxxxx xxxxx podaných xxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, anebo xxx zneužití xxxxxxxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx dvorem xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xx jejichž xxxxxxx Xxxxxx přijala xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, kdy je Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx provádění."

b) čtvrtý xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx:

"Xxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx."

16) Článek 45 se xxxxxxxxx xxxxx:

"Xxxxxx 45

Statut Soudního xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Rada xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx žádost Xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxx, xxxx xx xxxxxx Xxxxxx a xx xxxxxxxxxx Evropského parlamentu x Soudního xxxxx, xxxxx ustanovení statutu x výjimkou xxxxx X."

17) Xxxxxx 45x xx xxxx xxxxx:

x) xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxx xxxxx:

"x. Xxxxxx xxxx se xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx."

x) odstavec 3 xx nahrazuje xxxxx:

"3. Xxxxxxx Účetního xxxxx xxxx jmenováni xx xxxx šesti let. Xxxx xxxxxxxxxxxxxx většinou xx xxxxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx přijme xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx podaných každým xxxxxxxx xxxxxx. Členové Xxxxxxxx xxxxx mohou xxx xxxxxxxxx opakovaně. Xx svého středu xxxxx xx xxxx xxx xxx předsedu Xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx."

18) Článek 45c xx mění xxxxx:

x) xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx tímto:

"1. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx účetnictví všech xxxxxx x výdajů xxxxxxx z orgánů xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jeho xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxxxxx o věrohodnosti xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx zveřejněno x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx hlavní xxxxxxx xxxxxxxx Společenství."

b) xxxxxxxx 4 se xxxxxxxxx xxxxx:

"4. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx po skončení xxxxxxx rozpočtového roku xxxxxxx xxxxxx. Tato xxxxxx xx předkládá xxxxxxxx xxxxxxx Společenství x zveřejňuje xx x Úředním xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx orgánů xx vyjádření Xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxx xxxx xxxx kdykoli xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x jednotlivým otázkám, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx zpráv, x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx zprávy, xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx přijímá Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx středu xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zpráv xxxx stanovisek xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx jednacím xxxx. Xx nápomocen Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Radě xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx kontrole xxxxxxxxx rozpočtu. Xxxxxx xxxx xxxxxx svůj xxxxxxx xxx. Xxxxxxx xxx xxxx schválit Xxxx kvalifikovanou xxxxxxxx."

19) Xxxxxx 96 xx xxxx xxxxx:

x) v xxxxxxxx 1 xx xxxxx "x čl. X.1 odst. 2" xxxxxxxxx xxxxx "x xx. 7 xxxx. 3";

x) x odstavci 2 se slova "x xx. F.1 xxxx. 1" xxxxxxxxx xxxxx "x xx. 7 xxxx. 2" x xxxxx "x xx. F odst. 1" se xxxxxxxxx xxxxx "x čl. 6 xxxx. 1".

Xxxxxx 5

Xxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx v xxxxxxx s ustanoveními xxxxxx xxxxxx.

X článku 10 xx připojuje xxxx odstavec, který xxx:

"10.6 Rada xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx předsedů xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx 10.2 xxxxxxxxxxx xxx na doporučení XXX x xx xxxxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxxxx, nebo xx xxxxxxxxxx Komise x po konzultaci Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x XXX. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx těchto xxxx xxxxxxxxx státy. Xxxx xxxxx vstoupí x xxxxxxxx poté, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx doporučení ECB xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx."

Článek 6

Xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xxxxxx 21 xx xxxxxxxxx xxxxx:

"Xxxxxx 21

Xxxxxx 12 xx 15 x 18 se xxxxxxxx xx soudce, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx Soudním xxxxx x na členy x tajemníka Xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xx dotčen xxxxxx 3 protokolu x xxxxxxx Xxxxxxxx dvora xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx."

ČÁST XXXXX

XXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxx 7

Články 1 xx 20, 44, 45, čl. 46 druhý x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx 47 xx 49, 51, 52, 54 a 55 xxxxxxxxx o xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxx xx xxxxxxx.

Xxxxxx 8

Aniž jsou xxxxxxx ustanovení xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx Evropského xxxxxxxxxxxx uhlí x xxxxx, která xxxxxxxxx x platnosti, použijí xx xxxxxxxxxx protokolu x xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx x Evropské xxxx, xx Smlouvě xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxxxx x ke Xxxxxxx x založení Evropského xxxxxxxxxxxx pro atomovou xxxxxxx, xxxxx Soudní xxxx xxxxxxxx své xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství xxxx x xxxxx.

Článek 9

Xxxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx Smlouvě xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x ke Xxxxxxx x založení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx se zrušují x nahrazují xxxxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx připojenému xxxxx xxxxxxxx xx Smlouvě x Evropské xxxx, xx Xxxxxxx založení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx energii.

Xxxxxx 10

Xxxxxxxxxx Rady 88/591/XXXX, XXX, Euratom xx dne 24. xxxxx 1988 o xxxxxxx Xxxxx prvního xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx se zrušuje x xxxxxxxx článku 3, pokud se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx Soudnímu dvoru xxxxxxx Xxxxxxx o xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx, Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx základě uvedeného xxxxxx.

Xxxxxx 11

Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 12

1. Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx listiny xxxxx xxxxxxx x xxxxx Italské xxxxxxxxx.

2. Xxxx xxxxxxx vstoupí x xxxxxxxx xxxxxxx xxx druhého xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx uložení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx jako xxxxxxxx.

Xxxxxx 13

Xxxx xxxxxxx xxxxxxx v jediném xxxxxxxx v anglickém, xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, nizozemském, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx každé xxxxx má xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx její xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xx xxxxx xxxxx připojili xxxx xxxxxxxxx zplnomocnění xxxxxxxx své xxxxxxx xxx xxxx smlouvu.

En xx xx xx xxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx suscriben xx xxxxxxxx Tratado.

Til xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx befuldmagtigede xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

Xx Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx Bevollmächtigten xxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx diesen Xxxxxxx xxxxxxx.

Εις πίστωση των ανωτέρω, οι υπογεγραμμένοι πληρεξούσιοι υπέγραψαν την παρούσα συνθήκη.

Xx xxxxxxx whereof xxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx have xxxxxx xxxx Xxxxxx.

Xx xxx xx xxxx, xxx plénipotentiaires xxxxxxxxxx xxx xxxxxx leurs xxxxxxxxxx au bas xx xxxxxxx xxxxxx.

Xx xxxxxx xxx, xxxxx xx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxx x xxxx leis xx xXxxxxxx xxx.

Xx xxxx di xxx, x xxxxxxxxxxxxxxx sottoscritti xxxxx apposto le xxxx xxxxx in xxxxx al presente xxxxxxxx.

Xxx xxxxxx waarvan xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx Xxxxxxx hebben xxxxxxxxx.

Xx fé xx xxx, os xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx assinados xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx presente Xxxxxxx.

Xäxäx xxxxxxxxxx alla xxxxxxxx xäxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xäxäx xxxxxxxxxx.

Xxxx xxxxx härpå xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxäxxxxxxx undertecknat xxxxx fördrag.

V Nice xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx dva xxxxxx xxxxx.

Xxxxx xx Niza, xx xxxxxxxxxx de xxxxxxx xx xxx xxx xxx.

Xxxæxxxxxx x Xxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xx.

Xxxxxxxxx xx Xxxxx am xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

Έγινε στη Νίκαια, στις είκοσι έξι Φεβρουαρίου του έτους δύο χιλιάδες ένα.

Xxxx at Xxxx xxxx xxxxxx-xxxxx xxx xx February xx xxx xxxx xxx xxxxxxxx and xxx.

Xxxx à Xxxx, xx xxxxx-xxx xxxxxxx xx x'xx deux xxx xx.

Xxxx dhéanamh xx Xxxx xx an xxx xx is xxxxx x'Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx.

Xxxxx x Xxxxx, xxxì xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx xx Xxxx, xx zesentwintigste xxxxxxxx xxxxxxxxxxx en xxx.

Xxxxx xx Xxxx, xx xxxxx x xxxx de Xxxxxxxxx xx xxxx xxx x um.

Tehty Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxäxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 2001.

Xxxäxxxx x Xxxx den xxxxxxxäxxx februari åx xxxxxxxxxxxxxx.

Xxxx Xxxxx Xxxxxxxxx xx Koning xxx Xxxxxx

Xüx Xxxxx Xxxxxxäx xxx König xxx Xxxxxxx

Xxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx Commmunauté xxxxçxxxx, xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx Communauté xxxxxxxxxxxx, xx Xxxxxx xxxxxxxx, xx Xxxxxx xxxxxxxx xx xx Xxxxxx xx Bruxelles-Capitale.

Deze xxxxxxxxxxxx verbindt xxxxxxxx xx Xxxxxxx Gemeenschap, xx Xxxxxx Xxxxxxxxxxx, xx Duitstalige Gemeenschap, xxx Vlaamse Xxxxxx, xxx Xxxxxx Xxxxxx xx xxx Bussels Xxxxxxxxxxxxx Gewest.

Diese Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxx Xxäxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, die Xxxxxöxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxx, xxx Xxäxxxxxx Xxxxxx und xxx Xxxxxx Brüssel-Hauptstadt.

For Xxxxxx Xxxxxxxx Danmarks Xxxxxxxx

Xxxxxxx Xxxxxxxxx

Xüx xxx Xxäxxxxxxxx der Bundesrepublik Xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx Xxxxxxx

Για τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας

Γεργιος Θ Παττανδρέου

Por Xx Majestad el xx xx Espana

Josep Xxxxx

Xxx xx Xxxxxxxxx xx xx Xxxxxxxxxx xxxxçxxxx

Xxxxxx Védrine

Thar xxxxx Xxxxxxxxx na hÉireann

For xxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxx

Xxxxx Xxxxx

Xxx il Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

X. Xxxx

Xxxx Son Xxxxxxx Xxxxxx xx Xxxxx-Xxx xx Xxxxxxxxxx

Xxxxxx

Xxxx Xxxx Majesteit xx Xxxxxxxx der Xxxxxxxxxxx

X.X. xxx Aartsen

Für xxx Xxxxxxxxäxxxxxxxx xxx republik Öxxxxxxxxx

X. Xxxxxxx-Xxxxxxx

Xxxx Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx Portuguesa

Jaime Xxxx

Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xöx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx

Xxxxx Xxxxxxxx

Xöx Xxxx Xxxxxxäx Xxxxxxxx av Xxxxxxx

X. Xxxxx

Xxx Xxx Xxxxxxx xxx Xxxxx xx the Xxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxx Xxxxxxx xxx Xxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxx Xxxx

XXXXXXXXX

XXXXXXXX PŘIPOJENÝ XX XXXXXXX O XXXXXXXX XXXX X XX XXXXXXXX O ZALOŽENÍ XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX

XXXXXX XXXXXXX XXXXXX,

XXXXXXX dále uvedená xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx ke Xxxxxxx x Xxxxxxxx unii x xx Smlouvám x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx:

Xxxxxx 1

Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx

Xxxxxxx xx Xxxxxxxx o xxxxxxxx x ohledem xx xxxxxxxxx Evropské xxxx, xxxxxxxxx ke

Smlouvě x Xxxxxxxx unii a xx Xxxxxxxx x xxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 2

Ustanovení o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxx xxx 1. ledna 2004 x účinností xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 2004-2009 xx x xx. 190 xxxx. 2 Xxxxxxx o xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xx. 108 xxxx. 2 Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto:

"Počet xxxxxxxx xxxxxxxx v jednotlivých xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx:

Xxxxxx

22

Xxxxxx

13

Xxxxxxx

99

Xxxxx

22

Xxxxxxxxx

50

Xxxxxxx

72

Xxxxx

12

Xxxxxx

72

Xxxxxxxxxxx

6

Xxxxxxxxxx

25

Xxxxxxxx

17

Xxxxxxxxxxx

22

Xxxxxx

13

Xxxxxxx

18

Xxxxxxx xxxxxxxxxx

72."

2. X xxxxxxxx odstavce 3 xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu xx xxxxxxxx období 2004-2009 xxxxx počtu xxxxxxxx uvedenému x xx. 190 xxxx. 2 Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství x x xx. 108 xxxx. 2 Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nejpozději xxx 1. xxxxx 2004.

3. X xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx uvedený x xxxxxxxx 2 xxxx xxxxx xxx xxxx xxx třicet xxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx být xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx státě, xxx, xxx xxxxxx celkový xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx dvěma, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxx, xxx počet xxxxxxxx, kteří xxxx xxx zvoleni v xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx stanovený x čl. 190 xxxx. 2 Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a x xx. 108 odst. 2 Xxxxxxx o xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx období 1999-2004. Rada xxxxxx x tomuto účelu xxxxxxxxxx.

4. Odchylně xx xx. 189 druhého xxxxxxxxxxx Smlouvy x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x od čl. 107 druhého xxxxxxxxxxx Xxxxxxx o xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství xxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx vstupu xxxxx x xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx po xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx xxxxx xxxx. 3 druhého xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx počet xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx set xxxxxx xxx xx xxxx účinnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx x xxxx. 3 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx článku, se xxxxxxx u počtu xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Článek 3

Ustanovení o xxxxxx xxxxx x Xxxx

1. Ode dne 1. xxxxx 2005 xx

x) x xxxxxx 205 Xxxxxxx x xxxxxxxx Evropského společenství x x xxxxxx 118 Xxxxxxx o xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxxxx xxx atomovou xxxxxxx

x) xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxx:

"2. Xx-xx xx Xxxx usnést kvalifikovanou xxxxxxxx, je

hlasům xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx:

Xxxxxx

12

Xxxxxx

7

Xxxxxxx

29

Xxxxx

12

Xxxxxxxxx

27

Xxxxxxx

29

Xxxxx

7

Xxxxxx

29

Xxxxxxxxxxx

4

Xxxxxxxxxx

13

Xxxxxxxx

10

Xxxxxxxxxxx

12

Xxxxxx

7

Xxxxxxx

10

Xxxxxxx xxxxxxxxxx

29.

X xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx šedesát xxxxx xxxxx vyjadřujících xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x případech, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx přijata xx xxxxx Komise. X xxxxxxxxx případech xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx šedesát xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx."

xx) doplňuje xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx:

"4. Xxxx Xxxx xxxx xxxxxxx, aby xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, zda xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zastupují xxxxxxx 62 % xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxx. Xxxxx-xx se, že xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, není dané xxxxxxxxxx xxxxxxx."

x) x xx. 23 xxxx. 2 Smlouvy x Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto:

"Hlasy xxxxx Xxxx xx xxxx podle xx. 205 xxxx. 2 Xxxxxxx x založení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. K xxxxxxx xxxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx šedesát devět xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx dvou xxxxxx xxxxx. Xxxx Xxxx xxxx požádat, aby xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, zda xxxxxxx státy xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx alespoň 62 % xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxx. Xxxxx-xx se, xx tato podmínka xxxx splněna, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx."

x) x xxxxxx 34 Xxxxxxx o Evropské xxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxx xxxxx:

"3. Má-li xx Xxxx usnést xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx jejích xxxxx xxxxxx xxxxx xx. 205 xxxx. 2 Xxxxxxx o xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxxxxx xx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx sto xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx alespoň xxxx xxxxxx xxxxx. Xxxx Xxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx rozhodnutí Xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, zda xxxxxxx xxxxx xxxxxxx tuto xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 62 % xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Unie. Xxxxx-xx xx, xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, není dané xxxxxxxxxx xxxxxxx."

2. Xxx xxxxxx přistoupení se xxxx xxxxxxx x xx. 205 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx o xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x čl. 118 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx x xxxxxxxx Evropského společenství xxx atomovou energii xxxxxxx tak, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v hlasech xxxxxxxxxxxxx xxxx vyplývající x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx obsaženém x xxxxxxxxxx aktu xxxxxxxxxx, jež přijala Xxxxxxxx xxxxxxx.

Článek 4

Xxxxxxxxxx o Xxxxxx

1. Ode xxx 1. xxxxx 2005 x účinností xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Komise xx tomto xxx xx xx. 213 xxxx. 1 Smlouvy x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x čl. 126 odst. 1 Xxxxxxx o založení Xxxxxxxxxx společenství xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx:

"1. Xxxxxxx Komise xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx se xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx každého xxxxxxxxx xxxxx. Počet xxxxx Xxxxxx xxxx xxx změněn jednomyslným xxxxxxxxxxx Xxxx."

2. Xxxxxxx Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx členských xxxxx, xxxxxxxxx se xx. 213 xxxx. 1 Xxxxxxx o xxxxxxxx Evropského společenství x xx. 126 xxxx. 1 Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx:

"1. Xxxxxxx Xxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx veškeré xxxxxx nezávislosti. Xxxxx xxxxx Komise xx xxxxx než počet xxxxxxxxx xxxxx. Členové Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx rovné xxxxxx, jejíž xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx. Xxxxx xxxxx Xxxxxx xxxx Rada xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx." Xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx funkčního období xxxxx Komise xx xxx xxxxxxxxxxx dvacátého xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxx.

3. Rada xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx sedmým xxxxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxx

- xxxxx členů Xxxxxx,

- xxxxxxx rovné xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx stanovení xxxxxxx xx sobě xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Komise xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx:

x) členské xxxxx xxxxx naprosto xxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxx; x důsledku xxxx xxxxxx xxxx celkovými xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx příslušníky xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx;

x) x výhradou xxxxxxx x) je xxxxx x xx sobě xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Unie.

4. Xxxxx stát, xxxxx xxxxxxxxx x Xxxx, xx x xxxxxxxx xxxxx přistoupení xx xx xxxx, xxx xx xxxxxxx odstavec 2, xxxxx xx xxxxxxx člena Xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

XXXXXXXX PŘIPOJENÝ XX XXXXXXX X XXXXXXXX XXXX, XX SMLOUVĚ X XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX A XX XXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXXX SPOLEČENSTVÍ PRO XXXXXXXX XXXXXXX

XXXXXXXX O STATUTU XXXXXXXX DVORA

VYSOKÉ XXXXXXX XXXXXX,

XXXXXXX XX stanovit xxxxxx Soudního xxxxx xxxxx článku 245 Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství a xxxxxx 160 Xxxxxxx x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx,

XX XXXXXXX na xxxx xxxxxxxxx ustanoveních, xxxxx xx xxxxxxxxx xx Smlouvě x Xxxxxxxx unii, Xxxxxxx x založení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx:

Článek 1

Xxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx své xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx (Xxxxxxx x EU), Xxxxxxx x založení Evropského xxxxxxxxxxxx (Xxxxxxx x XX) a Xxxxxxx x založení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxx x XXXX) x xxxxxx xxxxxxx.

XXXXX X

XXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXXXX

Xxxxxx 2

Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx své xxxxxx xxxxxx ve veřejném xxxxxxxx slib, xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x svědomitě x xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 3

Soudci xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Pokud xxx x xxxx, xxxxxx ústních x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx ze své xxxxxx xxxx, požívají xxxxxxx i po xxxxxxxx svých xxxxxx.

Xxxxxx xxxx xx může xxxxxxxxxxx přijatým x xxxxxxxxx zasedání této xxxxxxx zbavit.

Je-li po xxxxxxx xxxxxxx zahájeno xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx proti xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx členském xxxxx.

Xxxxxx 12 xx 15 a 18 Xxxxxxxxx o xxxxxxxx x imunitách Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx vztahují xx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, tajemníka x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx soudců, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 4

Xxxxxx nesmí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx funkci.

Neudělí-li Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx během xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxx svém xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx během xxxxxx xxx xxxxxx x xx jeho ukončení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jejich úřadu, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x zdrženlivého jednání xxx xxxxxxxxx některých xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx uplynutí xxxxxxxxx období.

V případě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Soudní xxxx.

Xxxxxx 5

Xxxxxx xxxxxx xxxxxx kromě uplynutí xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx.

X xxxxxxx, xx některý xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx x xxx, aby xx xxxxxxxxx předsedovi Xxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx vztahuje níže xxxxxxx článek 6, xxxxxxx xxxxx soudce xxxx xxxx, dokud xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 6

Xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx úřadu xxxx xxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xx důchod nebo xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx-xx podle jednomyslného xxxxxx soudců x xxxxxxxxxxx advokátů Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx. Dotyčný xxxxxx xx těchto xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxx rozhodnutí Xxxxxxxx xxxxx předsedům Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx Rady.

V xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx některého xxxxxx xxxx úřadu xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx.

Článek 7

Xxxxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, je xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 8

Xxxxxx 2 xx 7 xx xxxxxxxx i xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXXXX

Xxxxxx 9

Xxxxxxxx xxxxxx soudců, k xxx dochází každé xxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxx osmi x xxxxx soudců.

Částečná xxxxxx generálních advokátů, x xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx, xx týká vždy xxxx xxxxxxxxxxx advokátů.

Článek 10

Tajemník Soudního xxxxx xxxxxx před Xxxxxxx dvorem xxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx x xx bude xxxxxxxxxx tajnost xxxxx Xxxxxxxx dvora.

Xxxxxx 11

Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxxx.

Článek 12

Xxxxxxxx xxxxx xxxx přiděleni úředníci x jiní xxxxxxxxxxx, xxx zajistili xxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Soudního xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 13

Xx xxxxx Xxxxxxxx dvora může Xxxx jednomyslně xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mohou být xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx předložených Xxxxxxxx xxxxx a xx spolupráci xx xxxxxxx-xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx zpravodajů xxxxxxx Xxxx x xxxx, xxxxx poskytují xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx Xxxxxx xxxxxx skládají slib, xx budou xxxx xxxxxx xxxxxxxxx zcela xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 14

Xxxxxx, generální xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx mít xxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxx xxxxx.

Článek 15

Xxxxxx xxxx xxxxxxxx svou xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx soudních xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx xxxx x ohledem xx xxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 16

Soudní xxxx xxxxxxx xxxxxx složené xx xxx x xxxx xxxxxx. Soudci xxxx xx xxxxx xxxxxx předsedy senátů. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx soudců xxxx voleni xx xxxx xxx let. Xxxxx xxx zvoleni xxxxxxx za xxxxx.

Xxxxx xxxxx xx xxxxxx x jedenácti xxxxxx. Xxxxxxxx mu předseda Xxxxxxxx dvora. Xxxxx xxxxxxx senátu jsou xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx z pěti xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx dvůr zasedá xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx o xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx stranou x xxxxxx.

Xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xx. 195 xxxx. 2, xx. 213 xxxx. 2, xxxxxx 216 xxxx xx. 247 xxxx. 7 Xxxxxxx x XX xxxxx xx. 107d xxxx. 2, xx. 126 xxxx. 2, xxxxxx 129 nebo xx. 160x odst. 7 Xxxxxxx x XXXX.

Xxxxx může Xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx advokáta xxxxxxxxxx, xx xxx bude xxxxxxxxxx xxxxx, má-li xx xx, že xxx, jež xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx.

Článek 17

Xxxxxx dvůr xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxx soudců.

Usnesení xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx platná, xxx jsou-li xxxxxxx xxxxx soudci.

Usnesení xxxxxxx xxxxxx xxxx platná, xxxxx je xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx platná, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx být xxxxxxx soudce, který xx členem jiného xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Článek 18

Xxxxxx x xxxxxxxxx advokáti xx xxxxxxx účastnit xxxxxxxxxxx x žádné xxxx, xx xxxxx dříve xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx ze xxxxx nebo x xxx byli xxxxxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxxx xxxxx či xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx advokát ze xxxxxxxxxx důvodu xx xx, že xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx věci, xxxxxx xx xxxxxxxxxx.

X xxxxxxx, xx se předseda xxxxxxx, že xx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx projednávání x xxxxxxxxxxx x určité xxxx, xxxxxxxx na xx dotyčného. V xxxxxxx xxxxxx při xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxx.

&xxxx;Xxxxxx xx xxxxxx dovolávat xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx skutečnosti, xx xxxxxx její xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxx dvora xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, za xxx xxxxxx, xxx xxxxxx změnu složení Xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx.

XXXXX III

ŘÍZENÍ

Článek 19

Členské xxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx dvorem xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxx jednotlivou věc; xxxxxxxxx může xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx advokát.

Stejným xxxxxxxx xxxx zastupovány xxxxx, xxxxx xxxx stranami xxxxxx x Evropském xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x dohlížecí xxxxx XXXX uvedený xx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx před Xxxxxxx xxxxxx nebo xx xxx xxxxxxxxx může xxxxx xxxxxxx oprávněný x xxxxxx advokacie xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxx, xxxxx xx stranou xxxxxx x Evropském hospodářském xxxxxxxx. Xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Soudním xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx výkonu xxxxx funkcí xx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx.

Xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x advokátům, xxxxx před xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx obvykle xxxxxxxxxx soudům, x xx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx určí xxxxxxx řád.

Profesoři, kteří xxxx xxxxxxxxxxx členských xxxxx, xxxxxxx zákonodárství xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx před xxxxx, xxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Článek 20

Řízení xxxx Xxxxxxx dvorem má xxx části: xxxxxxxx x xxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, žalobních xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x případně xxxxxx, xxxxx x veškerých xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx jejich xxxxxxxxx opisů stranám x xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx zajistí xxxxxxxx v xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx řádem.

Ústní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx soudce xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx i xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx advokáta x podle xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx.

Xx-xx Soudní dvůr xx to, xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xx vyslechnutí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx věc xxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Článek 21

Žaloba x Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx tajemníka. Xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, označení xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx podává, předmět xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x stručný xxxxx xxxxxxxxxxxx důkazů.

K žalobě xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxx zrušení xx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x článku 232 Xxxxxxx x XX x x xxxxxx 148 Smlouvy x XXXX xxxxxx x xxxx výzvy zmíněné x xxxxx článku. Xxxxxxxx tento xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx tajemník xxxxxxxxxx xxxxxx, aby xxx v xxxxxxxxx xxxxx dodala, přičemž xxxxxx nesmí xxx xxxxxxxxx proto, že xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx teprve po xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 22

V xxxxxxxxx xxxxx článku 18 Xxxxxxx x XXXX xx žaloba xxxxxx x Soudnímu xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx žalujícího, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx, předmět xxxxx, xxxxx rozhodnutí x stručný xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

X žalobě xxxx být xxxxxxxx xxxxxxx xxxx napadeného xxxxxxxxxx Rozhodčího výboru.

Zamítne-li Xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx rozhodnutí Rozhodčího xxxxxx xxxxxx xxxx.

Xxxxx-xx Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx výboru, může xxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxxx výborem xx xxxxx některé xx xxxxx znovu xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx je xxxxxx xxxxx právním xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 23

X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 35 xxxx. 1 Xxxxxxx x EU, x xxxxxx 234 Xxxxxxx x XX x v xxxxxx 150 Smlouvy x XXXX xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx soud Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx dvoru. Xxxx xxxxxxxxxx pak xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx, xxxxx i Xxxx nebo Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, je-li xxxxxxxxx sporu xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx, x Xxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxxxx společně přijaly.

Do xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx, Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxx x Xxxxxxxx centrální banka xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx prohlášení.

V případech xxxxxxxxx x xxxxxx 234 Xxxxxxx x XX xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Soudního xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx státy, xxxxx i dohlížecímu xxxxxx XXXX xxxxxxxxx xx zmíněné xxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxx měsíců xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx-xx xx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx dohody, xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx prohlášení.

Článek 24

Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx informace, které xxxxxxx za xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx.

Xxxxxx dvůr xxxx xxxxxx požádat xxxxxxx státy a xxxxxx Společenství, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxx, xxx považuje xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 25

Xxxxxx xxxx xxxx kdykoli pověřit xxxxxxxxxx xxxxx, sdružení xxxx, xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Článek 26

Xxxxxxx svědků xx xxxxxxx za xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx.

Článek 27

Xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx plnit xxxxxxxxx povinnost, vykonává Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx.

Xxxxxx 28

Xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx přísahou xx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx řád, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx svědka xxxx znalce.

Xxxxxx 29

Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, aby xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx trvalého bydliště.

Tento xxxxxx xx zašle x provedení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx orgánu xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx. Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx tohoto dožádání, xx vracejí Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, pokud je xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx.

Xxxxxx 30

Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx porušení xxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxx oznámení Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx činu xxxx příslušným xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Článek 31

Jednání xx xxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx Soudní xxxx x vážných xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx stran xxxxx.

Článek 32

V průběhu xxxxxxx xxxx Soudní xxxx xxxxxxxxx znalce, xxxxxx x xxxx xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 33

X xxxxxx xxxxxxx xx sepisuje xxxxxxxx, xxxxx podepisují xxxxxxxx x xxxxxxxx.

Xxxxxx 34

Pořad xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 35

Porady Soudního xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 36

Rozsudky xxxx xxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx x xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx účastnili rozhodování.

Xxxxxx 37

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 38

Soudní xxxx xxxxxxxxx x nákladech xxxxxx.

Článek 39

Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx v případě xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx pravidel xxxxxxxxxx x xxxxx statutu x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx napadeného xxxx xxxxx článku 242 Xxxxxxx x XX xxxx podle xxxxxx 157 Xxxxxxx o XXXX, Xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxx 243 Xxxxxxx x ES xxxx xxxxx článku 158 Smlouvy o XXXX xxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx. 256 xxxxxxxx pododstavce Smlouvy x ES xxxx xxxxx xx. 164 xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx x ESAE.

Není-li předseda xxxxxxxx, zastoupí xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx stanovených jednacím xxxxx.

Xxxxxx xxxxxx předsedou xxxx xxxx zástupcem xx xxxxx předběžnou xxxxxx x nepředjímá xxxxxxxxxx Soudního dvora xx xxxx xxxx.

Xxxxxx 40

Členské xxxxx x xxxxxx Společenství xxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx dvoru xxxxxxxxxx x xxxxxx.

Xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx osoba, která xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx sporů xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxxxxx.

Xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, které xxxx stranami xxxxxx x Evropském xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, jakož x dohlížecí xxxxx XXXX xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, přistoupit x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Návrhy xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xx podporu xxxxxx xxxxx ze xxxxx sporu.

Xxxxxx 41

Jestliže xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, ačkoli xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xx vydán xxxxxxxx xxx xxxxxxxx. Xxxxx rozsudku xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx oznámení. Xxxxxxxxxx-xx Xxxxxx dvůr jinak, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx výkon xxxxxxxx xxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 42

Xxxxxxx xxxxx, xxxxxx Xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx mohou x xxxxxxxxx a xx xxxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxxx jednacím xxxxx, vznést xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, jež xxxx xxxxxx xxx jejich xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx.

Xxxxxx 43

V xxxxxxx xxxxxxxxxxx o smyslu x xxxxxx některého xxxxxxxx xx Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx výklad na xxxxxx xxxxxxxxx strany xxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx na xxxx xxxxxxxxx zájem.

Xxxxxx 44

Xxxxxx xxxxxx xxx x Soudního xxxxx xxxxx jen x xxxx důvodu, xx xxxx zjištěny xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebyly xxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx, která x xxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx rozhodnutím Xxxxxxxx dvora, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx význam odůvodňující xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx žádost xx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx podána xx xxxxxxxx xxxxx deseti xxx xx vydání xxxxxxxx.

Xxxxxx 45

Jednací řád xxxxxxx xxxxxxxxx lhůty x xxxxxx vzdálenosti. Xxxxx nároku pro xxxxxxxx xxxxx nelze xxxxxxx, xxxxxxxx dotyčná xxxxxx prokáže xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxx.

Článek 46

Xxxxxx proti Xxxxxxxxxxxx z mimosmluvní xxxxxxxxxxxx xx promlčují xx pět xxx xxx dne, xxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxx se zakládají. Xxxxxxxxx xx přerušuje xxx xxxxxxx žaloby x Soudního xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx poškozený xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Společenství. X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 230 Xxxxxxx x XX x x xxxxxx 146 Smlouvy x XXXX; xxxxx okolností xx xxxxxxx xx. 232 druhý xxxxxxxxxxx Xxxxxxx x ES x xx. 148 xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx x XXXX.

XXXXX XX

XXXX XXXXXXX XXXXXX EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

Článek 47

Xxxxxx 2 xx 8, xxxxxx 14 x 15, xx. 17 xxxxx, xxxxx, xxxxxx a pátý xxxxxxxxxxx x článek 18 se použijí xx Xxxx x xxxx xxxxx. Slib xxxxxxx v xxxxxx 2 xx skládá xxxx Soudním dvorem x xxxxxxxxxx xxxxxxx x článcích 3, 4 x 6 xxxxxx Xxxxxx dvůr xx xxxxxxxxxx Xxxxx.

Xxxxxxxxxx xx. 3 čtvrtého xxxxxxxxxxx x xxxxxx 10, 11 x 14 xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx Xxxxx.

Článek 48

Xxxx xx xxxxxx x patnácti xxxxxx.

Xxxxxx 49

Xxxxxxx Soudu xxxxx xxx xxxxxxxx, xxx plnili úkoly xxxxxxxxxxx advokáta.

Úlohou generálního xxxxxxxx xx předkládat xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x nezávisle odůvodněné xxxxxx rozhodnutí v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx a xxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx jeho xxxxxxx.

Xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx povolávání xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx Xxxxx.

Xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx x xxxx věci xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 50

Xxxx zasedá x senátech x xxxxx xxxx pěti xxxxxxxx. Xxxxxx volí xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ze xxxx soudců xxxx xxxxxx xx dobu xxx let. Mohou xxx xxxxxxx dvakrát xx sebou.

Skladbu xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx. X xxxxxxxxx vymezených jednacím xxxxx může Xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx samosoudce.

Jednací xxx xxxx rovněž xxxxxxxx, že Soud xxxxxx xx velkém xxxxxx, a x xxxxxx xxxxxxxxx a xx xxxxxx xxxxxxxx xx tak xxxx.

Xxxxxx 51

Xxxxxxxx od xxxxxxxx obsaženého x xx. 225 odst. 1 Xxxxxxx o XX x čl. 140x xxxx. 1 Xxxxxxx x ESAE xx pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx Xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx centrální xxxxxx xxxxxxxxx Soudní xxxx.

Xxxxxx 52

Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx x předseda Xxxxx xxxx vzájemnou xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx dvora xxxxxxxxxx xxxxxx Soudu, xxx xxxxxxxxx jeho xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx tajemníkovi Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx.

Xxxxxx 53

Xxxxxx před Xxxxxx se xxxx xxxxxx III.

Řízení xxxx Xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx řádem. Xxxxxxx xxx se xxxx odchýlit od xx. 40 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx 41 s xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx sporů x xxxxxxx práv xxxxxxxxx vlastnictví.

Odchylně xx xx. 20 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx může generální xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx písemně.

Xxxxxx 54

Xx-xx xxxxxx xxxx jiná xxxxxxxx xxxxxxxxx určená Xxxxx xxxxxx xxxxxx tajemníkovi Xxxxxxxx xxxxx, bude xxxxxxxxxx xxxxxxx tajemníkovi Xxxxx; xxxxxxx xx-xx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx předána xxxxxxxxxxx Soudního xxxxx.

Xxxxx Xxxx xxxxxx, xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx dvůr, xxxxxxxx xxx Xxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx, pokud Xxxxxx xxxx xxxxxx, xx xx x řízení xxxxxxxxx Xxxx, xxxxxxxx xxx Xxxxx, který xx xxxx již xxxxxx prohlásit xx xxxxxxxxxxx.

Xx-xx Soudnímu dvoru x Xxxxx xxxxxxxxxx xxx, která má xxxxxx předmět, xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx otázky xxxxxxxxx stejného xxxxxxxx xxxx, xxxx Xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, dokud Xxxxxx xxxx nevynese xxxxxxxx. Xxxxx-xx xx x xxxxxxx o xxxxxxxxxx stejného aktu xx xxxxxxxx, xxxx xx Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx nepříslušný, xxx xxxxxxx Soudnímu xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx žádosti. X xxxxxxxxx uvedených v xxxxx xxxxxxxxxxx může Xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx; v xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Soudem.

Xxxxxx 55

Tajemník Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx rozhodnutí x procesní otázce xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx i všem xxxxxxxx státům a xxxxxxx Společenství, přestože xxxxxx xxxxxxxxx řízení xxxx Xxxxxx.

Xxxxxx 56

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxx částečně, xxxx xxxxx rozhodnutím x procesní xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxx nepřípustnosti xxxxxx, xxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx opravný xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx účastníci xxx xxxxxxx státy xxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx pokud xx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxx přímo týká.

S xxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podat xxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxx. Tyto xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx stejné xxxxxxxxx jako xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx účastníky xxxxxx v xxxxxx xxxxxx.

Článek 57

Xxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Soudu, xxxxxx byla xxxxxxxxx xxxxxx x přistoupení x xxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxx žádost xxxx zamítnuta, xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx od oznámení xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx .

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx opravný xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx xxxxx rozhodnutím Xxxxx přijatým xxxxx xxxxxx 242 xxxx 243 xxxx xxxxx xx. 256 čtvrtého xxxxxxxxxxx Xxxxxxx o XX nebo podle xxxxxx 157 nebo xxxxx xx. 164 xxxxxxx xxxxxxxxxxx Smlouvy x XXXX ve xxxxx dvou měsíců xx xxxxxx xxxxxxxx.

X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx 39.

Xxxxxx 58

Opravné xxxxxxxxxx x Soudnímu dvoru xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx Xxxxx, pro nedostatky xxxxxx xxxx Soudem, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx strany, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx Xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x jejich xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xx xx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 59

Je-li xxxxx xxxxxxx prostředek proti xxxxxxxxxx Xxxxx, má xxxxxx před Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx. Za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxx xxxx poté, xx xxxx vyslechnuty xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx jednání.

Článek 60

Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx 242 x 243 Xxxxxxx x XX nebo xxxxxx 157 x 158 Smlouvy o XXXX, xxxx opravný xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xx článku 244 Xxxxxxx o XX x článku 159 Xxxxxxx o XXXX xxxxxx xxxxxxxxxx Soudu xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xx. 56 xxxxxx xxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxx, xxxx, pokud je x této xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xx dotčeno xxxxx strany xxxxxxx Xxxxxx dvůr xx xxxxxxx xxxxxx 242 x 243 Xxxxxxx x XX a xxxxxx 157 a 158 Smlouvy x XXXX o xxxxxx xxxxxx rozhodnutí, xxxxx xxxx prohlášeno xx xxxxxxxx, nebo o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 61

Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx opodstatněný, xxxxx Xxxxxx dvůr xxxxxxxxxx Xxxxx. Xxxxxx xxxx xxxx vydat xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, nebo xxx xxxxxx xxxx Xxxxx x xxxxxxxxxx.

Xx-xx xxx vrácena Xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx.

Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx podaný členským xxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxx Xxxxxx dvůr xxxxx, xxxxxxxx-xx xx za xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Soudu, xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 62

X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x čl. 225 odst. 2 x 3 Xxxxxxx x ES x x xx. 140x xxxx. 2 x 3 Xxxxxxx x XXXX xxxx první xxxxxxxxx advokát xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Soudu, xx-xx xx to, xx xxxxxxxx vážné xxxxxxxxx xxxxxxxx jednoty xxxx xxxxxxxxxxxxx práva Xxxxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxx xxxxx xx lhůtě jednoho xxxxxx od xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx, kdy xx první generální xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

XXXXX X

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxx 63

Xxxxxxx řády Soudního xxxxx x Soudu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx statutu.

Xxxxxx 64

Xx xx xxxxxxx pravidel x xxxxxxx jazyků x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x účinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx Xxxxx týkající xx užívání xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx těchto xxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxx stanoveným xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

XXXXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

PROTOKOL X XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXXX O XXXX X O XXXXXXXXX XXXXX XXX XXXX A XXXX

XXXXXX XXXXXXX XXXXXX,

XXXXXXXXX xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx spojené x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx a oceli (XXXX),

XXXXXXX XX xxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx XXXX xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

XXXXXX SI xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxx tyto prostředky xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xxxxx třeba x xxxxxx účelu xxxxxxxx xxxxxxx zvláštní xxxxxxxx,

XXXXXXX xxxxxxxxxxx ustanovení, xxxxx xx připojují xx Xxxxxxx o xxxxxxxx Evropského společenství:

Xxxxxx 1

1. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx XXXX, jak xxxxxxxx ke xxx 23. července 2002, xx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx 24. xxxxxxxx 2002.

2. X výhradou xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, x němuž xxxx xxxxx v xxxxxxx likvidace, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx XXXX xx dni 23. červenci 2002, xxxxxxxx xx majetek xxxxxx na xxxxxx x odvětvích xxxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxxxx průmyslem xxx xxxxxx "ESUO x xxxxxxxxx". Xx ukončení xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx "Majetek Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx x xxxx".

3. Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, které xx xxxxxxxx "Xxxxxxxx xxxx xxx xxxx x xxxx", xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx výzkum xxxxxxxxx v odvětvích xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx přijatými xx jeho xxxxxxx.

Xxxxxx 2

Xxxx jednomyslně xx xxxxx Xxxxxx x po konzultaci Xxxxxxxxxx parlamentu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx základních xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx finančních základních xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx uhlí x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx směrů pro xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 3

Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxx xx jeho xxxxxxx xxxxx, použijí xx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxxxx.

Článek 4

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 24. července 2002.

XXXXXXXX K XXXXXX 67 SMLOUVY X XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

XXXXXX XXXXXXX XXXXXX

XX DOHODLY xx xxxxxxxxxxxx ustanovení, xxxxx xx xxxxxxxxx xx Xxxxxxx o xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx:

Jediný xxxxxx

Xxx xxx 1. xxxxxx 2004 xxxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 66 Xxxxxxx o xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxx a xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

XXXXXXXXX AKT

KONFERENCE XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXX, xxxxxxx do Xxxxxxx xxx 14. xxxxx 2000, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx schválila xxxxx Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx, Smluv x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx společenství pro xxxxxxxx xxxxxxx a Xxxxxxxxxx společenství uhlí x xxxxx x xxxxxxxxx souvisejících xxxx, xxxxxxx xxxx dokumenty:

I. Niceská smlouva xxxxxxxxxxx Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx, Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx akty

II. Xxxxxxxxx

X. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxx x Evropské xxxx x xx Xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie

B. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx, xx Smlouvě x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x ke Xxxxxxx x založení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx atomovou xxxxxxx

Xxxxxxxx o xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx

X. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx ke Xxxxxxx x založení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uplynutí xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx x ESUO x x Výzkumném fondu xxx xxxx x xxxx

2. Xxxxxxxx k xxxxxx 67 Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

XXX. Xxxxxxxxxx

X. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx

2. Xxxxxxxxxx x čl. 31 xxxx. 2 Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx

3. Xxxxxxxxxx x xxxxxx 10 Xxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

4. Xxxxxxxxxx k xx. 21 xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

5. Xxxxxxxxxx k xxxxxx 67 Xxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

6. Xxxxxxxxxx k článku 100 Xxxxxxx x Xxxxxxxxx společenství

7. Xxxxxxxxxx x xxxxxx 111 Xxxxxxx o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

8. Prohlášení x xxxxxx 137 Xxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

9. Xxxxxxxxxx x xxxxxx 175 Xxxxxxx x Xxxxxxxxx společenství

10. Prohlášení x xxxxxx 181x Xxxxxxx o Evropském xxxxxxxxxxxx

11. Xxxxxxxxxx x xxxxxx 191 Xxxxxxx x Evropském společenství

12. Xxxxxxxxxx x xxxxxx 225 Xxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

13. Prohlášení x čl. 225 xxxx. 2 x 3 Smlouvy x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

14. Prohlášení x xx. 225 xxxx. 2 x 3 Xxxxxxx x Xxxxxxxxx společenství

15. Xxxxxxxxxx x čl. 225 xxxx. 3 Xxxxxxx x Evropském xxxxxxxxxxxx

16. Xxxxxxxxxx x článku 225x Smlouvy x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

17. Prohlášení x xxxxxx 229x Xxxxxxx o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

18. Xxxxxxxxxx x Xxxxxxx dvoru

19. Xxxxxxxxxx x xxxxxx 10.6 xxxxxxx Evropského xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a Xxxxxxxx centrální xxxxx

20. Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx

21. Xxxxxxxxxx x prahu kvalifikované xxxxxxx x počtu xxxxx xxxxxxxx menšiny x xxxxxxxxx Unii

22. Xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx Evropské rady

23. Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx Xxxx

24. Xxxxxxxxxx x xxxxxx 2 Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx důsledcích xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx x ESUO x x Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx x xxxx

X. Prohlášení, xxxxx xxxxxxxxxx vzala xx xxxxxx

1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx

2. Prohlášení Xxxxx, Xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx x článku 161 Smlouvy x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxxxx X Xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx dva xxxxxx xxxxx.

Xxxxx xx Niza, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx de xxx xxx xxx.

Xxxæxxxxxx x Xxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xx.

Xxxxxxxxx zu Xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx zweitausendeins.

Έγινε στη Νίκαια, στις είκοσι έξι Φεβρουαρίου του έτους δύο χιλιάδες ένα.

Xxxx at Xxxx xxxx twenty-sixth xxx xx February in xxx year xxx xxxxxxxx and one.

Fait à Xxxx, xx xxxxx-xxx février de x'xx xxxx xxx xx.

Xxxx dhéanamh xx Xxxx ar xx xxx lá xx xxxxx d'Fheabhra sa xxxxxxx xxx xxxxx xx x xxxx.

Xxxxx x Xxxxx, xxxì xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx xx Xxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx tweeduizend xx xxx.

Xxxxx xx Xxxx, xx xxxxx x xxxx xx Xxxxxxxxx xx dois xxx x xx.

Xxxxx Xxxxxxxx kahdentenakymmenentenäkuudentena xxxxxxxxxx 2001.

Xxxäxxxx x Xxxx xxx xxxxxxxäxxx xxxxxxxx åx tjugohundraett.

Pour Sa Xxxxxxx xx Xxx xxx Belges

Voor Xxxxx Xxxxxxxxx xx Koning xxx Xxxxxx

Xüx Xxxxx Xxxxxxäx xxx Xöxxx xxx Xxxxxxx

Xxxxxx

Xxxxx signature xxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx xxxxçxxxx, xx Xxxxxxxxxx

xxxxxxxx, la Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, la Xxxxxx xxxxxxxx, xx Région xxxxxxxx xx

xx Xxxxxx xx Xxxxxxxxx-Xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, xx Xxxxxx

Xxxxxxxxxxx, xx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, het Xxxxxxx Xxxxxx, het Xxxxxx Xxxxxx

xx het Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx.

Xxxxx Unterschrift xxxxxx xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxxx Gemeinschaft, xxx Xxäxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx, xxx Xxxxxöxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxx, xxx

Xxäxxxxxx Region xxx die Xxxxxx Xxüxxxx-Xxxxxxxxxx.

Xxx Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx

Xxxxxxx Lykketoft

Für xxx Xxäxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx Fischer

Για τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας

Γεργιος Θ Παττανδρέου

Xxx Su Majestad xx xx de Xxxxxx

Xxxxx Xxxxx

Xxx xx Xxxxxxxxx de la Xxxxxxxxxx xxxxçxxxx

Xxxxxx Védrine

Thar xxxxx Xxxxxxxxx xx xXxxxxxx

Xxx xxx Xxxxxxxxx xx Ireland

Brian Cowen

Per xx Xxxxxxxxxx della Xxxxxxxxxx italiana

L. Xxxx

Xxxx Xxx Xxxxxxx Xxxxxx xx Xxxxx-Xxx de Xxxxxxxxxx

Xxxxxx

Xxxx Xxxx Xxxxxxxxx xx Koningin der Xxxxxxxxxxx

X.X. van Xxxxxxx

Xüx xxx Bundespräsidenten xxx xxxxxxxx Österreich

B. Xxxxxxx-Xxxxxxx

Xxxx Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx

Xxxxx Xxxx

Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx puolesta

För Republiken Xxxxxxxx President

Erkki Xxxxxxxx

Xöx Xxxx Xxxxxxäx Xxxxxxxx xx Xxxxxxx

X. Xxxxx

Xxx Xxx Majesty xxx Xxxxx xx the Xxxxxx Xxxxxxx of Xxxxx Britain and Xxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxx Cook

XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX

1. Xxxxxxxxxx o evropské xxxxxxxxxxxx x obranné xxxxxxxx X xxxxxxx x xxxxxxxxx schválenými xx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x Nice xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x obranné xxxxxxxx (zpráva předsednictví x její xxxxxxx) xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxx se xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxx účelu xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx 2001 x nejpozději xx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxx/Xxxxxxx xx xxxxxxx stávajících xxxxxxxxxx Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx. Vstup Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx není podmínkou.

2. Xxxxxxxxxx x xx. 31 xxxx. 2 Xxxxxxx o Xxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx, že:

- rozhodnutí xxxxxxxx jednotku složenou xx xxxxxxxx zástupců, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s obdobnými xxxxxxxxxxx vyslaných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (Eurojust), xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx koordinaci xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x trestnímu xxxxxxx a přispívat x vyšetřování xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx již x xxxxxxxx ze xxxxxxxx Xxxxxxxx rady x Xxxxxxx ve dnech 15. x 16. xxxxx 1999,

- Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx akcí xxxxxxxx Radou xxx 29. xxxxxx 1998 (Xx. xxxx. x. X 191, 7.7.1998, x. 4).

3. Xxxxxxxxxx x xxxxxx 10 Xxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx připomíná, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxx x xxxxxx 10 Xxxxxxx o xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství a xxxxx platí pro xxxxxx xxxx členskými xxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx mezi xxxxxxxxx orgány Xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx, mohou Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxx a Xxxxxx v rámci xxxx povinnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxx uzavřít xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xx xxxx nezbytné x xxxxxxxxx uplatňování xxxxxxxxxx Xxxxxxx x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx a xxxxxxx, mohou xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx všech tří xxxxxx.

4. Xxxxxxxxxx x xx. 21 třetímu xxxxxxxxxxx Xxxxxxx o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xx. 21 třetím xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx 7, aby xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx Unie na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx bude zaslána x přiměřené lhůtě.

5. Xxxxxxxxxx x článku 67 Smlouvy x Xxxxxxxxx společenství Xxxxxx xxxxxxx strany vyjadřují xxxxxxx x xxx, xx Xxxx v xxxxxxxxxx, xxxxx má xxxxxxxx podle xx. 67 odst. 2 xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

- rozhodne x xx, xx xxxx xx 1. xxxxxx 2004 rozhodovat xxxxxxxx xxxxx článku 251 při xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 62 xxxx 3) x x xx. 63 bodě 3) xxxx. x),

- xxxxxxxx o tom, xx bude xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx článku 251 xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 62 xxxx 2) xxxx. a) xxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxx souhlasu x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx vnějších xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

Xxxx xx xxxxx bude xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle článku 251 ode dne 1. xxxxxx 2004 xxxx xx nejdříve xx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx upravuje xxxxx XX, xxxx xx xxxxxxx x nich.

6. Xxxxxxxxxx x xxxxxx 100 Xxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx x finanční xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 100, která xxxxxxxx xxxxx ("xx xxxx-xxx") x xxxxxx 103, xxxx xxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 2000-2006, x xxxxxxx x xxxxx 11 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxx x Komisí ze xxx 6. xxxxxx 1999 x xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxx rozpočtového xxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx budoucích interinstitucionálních xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

7. Xxxxxxxxxx x xxxxxx 111 Xxxxxxx x Evropském xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx se dohodla, xx xxxxxxx xxxx xxx takové, xxx xxxxxxxx všem xxxxxxxxx xxxxxx eurozóny xxxx xx xxxxxxxx všech xxxx přípravy xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx významným xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx.

8. Xxxxxxxxxx k xxxxxx 137 Xxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx 137 se xxxxxxxx do xxxxxxx 3 finančního xxxxxxx.

9. Xxxxxxxxxx x xxxxxx 175 Xxxxxxx o Xxxxxxxxx společenství Xxxxxx xxxxxxx strany xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxx Evropská xxxx xxxxx vedoucí xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx a ve xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx měřítku xx mezinárodní úrovni. Xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, které Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxx xxxx tržně xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx rozvoj.

10. Xxxxxxxxxx x xxxxxx 181x Xxxxxxx o Evropském xxxxxxxxxxxx Konference potvrzuje, xx aniž xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství, nespadají xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx třetí země xx xxxxxxx působnosti xxxxxx 181x.

11. Prohlášení x xxxxxx 191 Xxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx x článku 191 xxxxxxxxx žádný přenos xxxxxxxxx xx Evropské xxxxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx politických xxxxx na evropské xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství nelze xxxxxx x přímému xxx xxxxxxxxx financování xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Ustanovení x xxxxxxxxxxx politických xxxxx se na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

12. Xxxxxxxxxx x xxxxxx 225 Xxxxxxx x Evropském xxxxxxxxxxxx Konference xxxxxx Xxxxxx xxxx x Xxxxxx, aby x xx nejkratším xxxx xxxxxxxxxxx rozdělení pravomocí xxxx Soudní xxxx x Xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx, aby xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ihned xx vstupu Niceské xxxxxxx x xxxxxxxx.

13. Xxxxxxxxxx x xx. 225 xxxx. 2 x 3 Xxxxxxx x Evropském xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx má za xx, že xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx čl. 225 xxxx. 2 x 3 xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxx dvora. Xxxx ustanovení xx xxxx xxxxxxx upřesnit

- xxxxx xxxxx x xxxxxx před Xxxxxxx xxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

- vliv přezkumného xxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx prvního xxxxxx,

- xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx.

14. Xxxxxxxxxx x čl. 225 odst. 2 x 3 Smlouvy x Evropském xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xx xx xx, xx xx Xxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nezbytná x xxxxxxxxx xx. 225 odst. 2 x 3 měla xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx praktické xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xx vstupu Xxxxxxx smlouvy x xxxxxxxx.

15. Prohlášení x xx. 225 xxxx. 3 Xxxxxxx o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xx xx xx, xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx Xxxxxx xxxx rozhodne xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx stupně o xxxxxxxxx otázce, mel xx rozhodovat v xxxxxxxx xxxxxx.

16. Prohlášení x xxxxxx 225x Xxxxxxx x Evropském xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxx x Xxxxxx, aby x xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx návrh xxxxxxxxxx x xxxxxxx soudního xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x prvním xxxxxx o xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx.

17. Prohlášení x článku 229x Xxxxxxx o Evropském xxxxxxxxxxxx Konference má xx to, že xxxxxx 229a xxxxxxxxxx xxxxx právního xxxxx, xxxxx xxxx být xxxxxxx pro xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx aktů xxxxxxxxx xx xxxxxxx Smlouvy x založení Evropského xxxxxxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

18. Xxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx dvůr x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx rámec x xxxxxxxx své xxxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx. K xxxxxx xxxxx může xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

19. Prohlášení x xxxxxx 10.6 xxxxxxx Xxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxx bank a Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky Xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxx 10.6 statutu Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x Evropské xxxxxxxxx banky xxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxx.

20. Xxxxxxxxxx x rozšíření Evropské xxxx1

Xxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx se jedná x xxxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx hlasů x Xxxx, xxxxxxx Hospodářského x sociálního výboru x xxxxxxx Výboru xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx:

1. EVROPSKÝ PARLAMENT

ČLENSKÉ XXXXX

XXXXX V XX

Xxxxxxx

99

Xxxxxxx xxxxxxxxxx

72

Xxxxxxx

72

Xxxxxx

72

Xxxxxxxxx

50

Xxxxxx

50

Xxxxxxxx

33

Xxxxxxxxxx

25

Xxxxx

22

Xxxxx xxxxxxxxx

20

Xxxxxx

22

Xxxxxxxx

20

Xxxxxxxxxxx

22

Xxxxxxx

18

Xxxxxxxxx

17

Xxxxxxxx

17

Xxxxxxxxx

13

Xxxxxx

13

Xxxxxx

13

Xxxxx

12

Xxxxx

12

Xxxxxxxx

8

Xxxxxxxxx

7

Xxxxxxxx

6

Xxxx

6

Xxxxxxxxxxx

6

Xxxxx

5

XXXXXX

732

1 Přehledy xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx pouze xxxxxxxxxxx xxxxx, x nimiž xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. VÁŽENÍ XXXXX X XXXX

XXXXXXX XXXX

XXXXXX XXXXX

Xxxxxxx

29

Xxxxxxx království

29

Francie

29

Itálie

29

Španělsko

27

Polsko

27

Rumunsko

14

Nizozemsko

13

Řecko

12

Česká republika

12

Belgie

12

Maďarsko

12

Portugalsko

12

Švédsko

10

Bulharsko

10

Rakousko

10

Slovensko

7

Dánsko

7

Finsko

7

Irsko

7

Litva

7

Lotyšsko

4

Slovinsko

4

Estonsko

4

Kypr

4

Lucembursko

4

Malta

3

CELKEM

345

K xxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx nejméně xxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx, kdy xxxxx xxxx xxxxxxx mají xxx xxxxxxx xx xxxxx Komise.

V ostatních xxxxxxxxx je k xxxxxxx xxxxxxxx potřeba xxxxxxx xxx stě xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx členů. Xxxx Rady může xxxxxxx, aby při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx bylo xxxxxxx, xxx členské xxxxx tvořící xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 62 % xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxx. Xxxxx-xx xx, xx xxxx podmínka xxxx xxxxxxx, není xxxx xxxxxxxxxx přijato.

3. XXXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXX

XXXXXXX STÁTY

ČLENOVÉ

Německo

24

Spojené xxxxxxxxxx

24

Xxxxxxx

24

Xxxxxx

24

Xxxxxxxxx

21

Xxxxxx

21

Xxxxxxxx

15

Xxxxxxxxxx

12

Xxxxx

12

Xxxxx xxxxxxxxx

12

Xxxxxx

12

Xxxxxxxx

12

Xxxxxxxxxxx

12

Xxxxxxx

12

Xxxxxxxxx

12

Xxxxxxxx

12

Xxxxxxxxx

9

Xxxxxx

9

Xxxxxx

9

Xxxxx

9

Xxxxx

9

Xxxxxxxx

7

Xxxxxxxxx

7

Xxxxxxxx

7

Xxxx

6

Xxxxxxxxxxx

6

Xxxxx

5

XXXXXX

344

4. XXXXX XXXXXXX

XXXXXXX XXXXX

XXXXXXX

Xxxxxxx

24

Xxxxxxx království

24

Francie

24

Itálie

24

Španělsko

21

Polsko

21

Rumunsko

15

Nizozemsko

12

Řecko

12

Česká republika

12

Belgie

12

Maďarsko

12

Portugalsko

12

Švédsko

12

Bulharsko

12

Rakousko

12

Slovensko

9

Dánsko

9

Finsko

9

Irsko

9

Litva

9

Lotyšsko

7

Slovinsko

7

Estonsko

7

Kypr

6

Lucembursko

6

Malta

5

CELKEM

344

21. Xxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx hlasů xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxx

Xxxxx xx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx vážení xxxxx (1. xxxxx 2005) xxxxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxx kandidátské xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx se xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxx než xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx 73,4 %. Xxxxx přistoupí xxxxxxx xxxx uvedené xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxx stanovena xx 91 xxxxx x práh xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx x důsledku toho xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

22. Xxxxxxxxxx x xxxxx zasedání Xxxxxxxx xxxx Xx xxxx 2002 se xxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx rady za xxxxxxxxxxxxx koná x Xxxxxxx. Xxxxxxx Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, budou se xxxxx všechna xxxxxxxx Xxxxxxxx rady x Xxxxxxx.

23. Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx Xxxx

1. X Xxxx bylo rozhodnuto x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx států x zavazuje xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Niceské xxxxxxx xxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx vlád xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, a xxxxxxxxxx, xx jakmile xxxx Niceská xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx změn xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx nových xxxxxxxxx států.

3. Otevřevši xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx si xxxxxxxxxx, aby xxxx xxxxxxxx širší a xxxxxx diskuse o xxxxxxxxxxx Evropské xxxx. X xxxx 2001 xxxxxxx x belgické xxxxxxxxxxxxx xx spolupráci x Xxxxxx a xx účasti Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx: zástupců xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, totiž xxxxxxxxxxx, hospodářských x xxxxxxxxxxxxxxx kruhů, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx způsoby, xxx xxxxx xxxxxxxx.

4. Na xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx Xxxxxxxx rady x Xöxxxxxxx x xxxxxx roku 2001, xxxxxx Evropská rada xx xxxxxxxx x Xxxxxx/Xxxxxxx v prosinci xxxx 2001 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podněty x pokračování xxxxxx xxxxxxx.

5. Xxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxx jiné xxxxx xxxxxx xxxxxx:

- xxx xxxxxx x sledovat xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Evropskou xxxx x členskými xxxxx, xxxxx xx byla x souladu se xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

- xxxxxxxxx Xxxxxxx základních práv Xxxxxxxx xxxx, vyhlášené x Nice, x xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx rady x Xxxxxx nad Xxxxx,

- jak xxxxxxxxxxx Xxxxxxx, xxx byly xxxxxxxx x srozumitelnější, xxxx xx se xxxxx xxxxxx obsah,

- xxxxx vnitrostátních xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx Xxxxxx.

6. Xxxxxxxxxx x těmto xxxxxxx k xxxxx, xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx demokratickou xxxxxxxxxx x průhlednost Xxxx x xxxxxx xxxxxx, xxx xx přiblížila xxxxxxx členských xxxxx.

7. Xxxxxxxxxx se xxxxxxx, xx xx xxxx xxxx přípravná xxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxxx 2004 xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zástupců xxxx xxxxxxxxx států, xxx x těchto xxxxxx uzavřela xxxxxxx x xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx změny.

8. Xxxxxxxxxx zástupců vlád xxxxxxxxx států xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx rozšiřování, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx kandidátské xxxxx, které xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x přístupu s Xxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx. Kandidátské xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, budou xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

24. Prohlášení x xxxxxx 2 Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx doby xxxxxxxxx Xxxxxxx x XXXX x o Xxxxxxxxx xxxxx pro xxxx a xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx, xxx v rámci xxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxxxxxx zachování statistického xxxxxxx ESUO po xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx x ESUO xx do 31. xxxxxxxx 2002 x xxx xxxxxxx Xxxxxx x xxxxxx vhodných xxxxxxxxxx.

XXXXXXXXXX, XXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XX VĚDOMÍ

1. Xxxxxxxxxxxx prohlášení Xxxxxxxxxxx

Xxxx xx dotčeno xxxxxxxxxx xx xxx 8. xxxxx 1965 x xxxxxxxxxx x možnosti x xxx xxxxxxxx, xxxxx se týkají xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx a útvarů, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Úřadu xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx zámky x xxxxx), xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxx, x xx x xxxxx, xxxxx xx tyto senáty xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx 220 Xxxxxxx o xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxx Řecka, Xxxxxxxxx x Portugalska x xxxxxx 161 Smlouvy x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx Řecka, Xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x článku 161 Xxxxxxx x xxxxxxxx Evropského společenství xxx xxx na xxxxxxx xxxx, že xxxxx "víceleté" xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx 1. xxxxx 2007 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx budou xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx finanční xxxxxxx.