Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

SMĚRNICE EVROPSKÉHO XXXXXXXXXX X XXXX 2013/36/XX

xx xxx 26. xxxxxx 2013

x xxxxxxxx x xxxxxxxx úvěrových institucí x o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nad xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, o změně xxxxxxxx 2002/87/ES a xxxxxxx směrnic 2006/48/ES x 2006/49/ES

(Text x xxxxxxxx xxx EHP)

EVROPSKÝ XXXXXXXXX X XXXX XXXXXXXX XXXX,

x xxxxxxx xx Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, x zejména xx xx. 53 xxxx. 1 xxxx smlouvy,

s xxxxxxx na xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx,

xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx aktu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x ohledem xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (1),

x souladu x xxxxxx legislativním xxxxxxxx,

xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx:

(1)

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2006/48/XX xx xxx 14. xxxxxx 2006 x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a x jejím xxxxxx (2) x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2006/49/XX ze xxx 14. xxxxxx 2006 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podniků x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (3) byly xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 2006/48/XX x 2006/49/ES xx xxxxxxxx xx úvěrové xxxxxxxxx x investiční xxxxxxx. X zájmu xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx sloučena xx nových xxxxxxxx xxxx, které xx xx xxxxxxxxxx xxx xx úvěrové instituce, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xx xxxx xxxxxxxx x nařízení Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 575/2013 xx xxx 26. xxxxxx 2013 (4). Xx xxxxxx lepšího přístupu xx měla být xxxxxxxxxx xxxxxx směrnic 2006/48/XX a 2006/49/ES xxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxx této xxxxxxxx x xxxxxxxxx nařízení.

(2)

Tato xxxxxxxx xx měla xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx udělování xxxxxxxx k podnikání, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx domovských a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x tomto ohledu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx nad úvěrovými xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx přístupu k xxxxxxxx xxxxxxxxx institucí x investičních xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx řízení x xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx 2006/48/XX a 2006/49/XX xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx požadavky na xxxxxxx instituce x xxxxxxxxxx xxxxxxx. Tyto xxxxxxxxx xx měly xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx (XX) č. 575/2013, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a přímo xxxxxxxxxxxxx obezřetnostní požadavky xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x investiční xxxxxxx, xxxxx xxxx požadavky xxxx souvisejí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx o xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxx by xxxx měla xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx (EU) x. 575/2013 x xxxx xx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx rámec upravující xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3)

Xxxxxx obezřetnostní xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx (XX) č. 575/2013 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx požadavky, x kterých xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx průběžného xxxxxxx nad xxxxxx xxxxxxxxxxx úvěrovou institucí x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx těchto xxxxxxxxx xx dohled xx xxxx být xxxx xxxx stanovena x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx by xxxx xxx možnost xxxxxxxx xxxxxxx úsudek x xxxxxxxxxxx s xxx, které xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx. Pokud xxx x xxxx individuální xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx, měly xx příslušné xxxxxx xxxx mimo xxxx x xxxxx zásady xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx výboru xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ze xxx 27. října 2010 o xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4)

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2004/39/ES xx xxx 21. xxxxx 2004 o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (5) xxxxxxxx investičním xxxxxxxx xxxxxxxxx příslušnými xxxxxx x jejich xxxxxxxxx xxxxxxxx státě a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx zřizovaly xxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxx x výkon xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx výši xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxx sledování xxxxx, xxxxx podstupují; xx xx měla xxxxxxxxx tato xxxxxxxx.

(5)

Xxxx xxxxxxxx xx z xxxxxxxx svobody usazování x z xxxxxxxx xxxxxxx pohybu xxxxxx x oblasti xxxxxxxxx xxxxxxxxx měla xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx vnitřního trhu.

(6)

Hladké xxxxxxxxx vnitřního xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxx také xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx regulačních xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx států.

(7)

Nařízením Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (EU) x.&xxxx;1093/2010 (6) xxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxx xxxxx xxx bankovnictví) (xxxx xxx „EBA“ xxxx „xxxxx XXX“). Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx zohledňovat xxxxx x xxxxxx xxxxxx EBA xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, kterými xx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx orgánu.

(8)

Vzhledem xx zvýšenému xxxxx xxxxx, jimiž tato xxxxxxxx x xxxxxxxx (XX) č. 575/2013 XXX xxxxxxxx, by Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Rada x Xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxx byly xxxxxxxxxx odpovídající xxxxxx x finanční xxxxxx.

(9)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx krokem x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x měl by xxxxxxxx, xxx politika Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nad xxxxxxxxx institucemi xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx používán stejným xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx členských xxxxxxx x aby tyto xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nejvyšší kvality, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx povahy. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xx tak xxxxxx, xx xxxxxxxx společných xxxxxxxxxx intervence v xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx společné xxxxxxxx, xxxxx by xxxxxxx pravděpodobnost, že xxxx mechanismy xxxxxxxxxx xxxx třeba xxxxxx. Xxxxxxxx rada v xxxxxxxx xx dne 14. xxxxxxxx 2012 xxxxxx: „Xxxxxx během xxxx 2013 xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx členské xxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx měli xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx projednat xxxxxxx prioritu xx xxxxxx xxxx xxxxxxx x průběhu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Evropského xxxxxxxxxx.“ Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx problémů xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx), xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí x řešení xxxxxxxx xxxx rychle, nestranně x x xxxxxxxxx xxxxx všech dotčených xxxxx.

(10)

Xxxxxxxx Evropské xxxxxxxxx xxxxx (xxxx jen „XXX“) vykonávat xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx mělo xxx x xxxxxxx x rámcem Evropského xxxxxxx xxxxxxx nad xxxxxxxxx trhem xxxxxxxxx x xxxx 2010 x s jeho xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pravidel x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v Xxxx xxxx xxxxx. XXX xx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx podléhat xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x sekundárnímu xxxxx Xxxx, rozhodnutím Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soutěže a xxxxxxxx spojování podniků x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx členské xxxxx x xxxxx xxx xxxxx v xxxxxxx x nimi. Xxxxxx XXX xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx technických xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx sbližování xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx dohledu x xxxxx Xxxx. XXX xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xxxx by xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nařízení xxxxx xxxxxx 132 Xxxxxxx x fungování Xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „Xxxxxxx x xxxxxxxxx EU“) x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx Komisí xx xxxxxxx xxxxxx vypracovaných xxxxxxx EBA x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 16 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;1093/2010.

(11)

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx EBA xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxxx, jednotnosti xxxxxxx x sbližování xxxxxxx xxxxxxx. Zprostředkování xxxxxxx EBA může xxx xxxxxxxx buď x jeho xxxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx tak xxxxxx stanoveno, xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx. Xxxx směrnice x xxxxxxxx (XX) x. 575/2013 xx xxxx rozšířit xxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxx XXX xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x vlastního xxxxxxx x xxxxx přispět x jednotnosti xxx xxxxxxxxx xxxxxxx. XXX xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jde x označení xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx instituce podle xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx by xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x těchto citlivých xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxx fázi využít xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX. Xxxx včasné xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx EBA by xxxx xxxxxxxx nalezení xxxxxx sporu.

(12)

Z důvodů xxxxxxx xxxxx a xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx úvěrovými xxxxxxxxxxx xx se xxxx koordinační xxxxxxxx xxxxxxxx se dohledu xxx xxxxxxxxx institucemi xxxxxxxxx xx všechny xxxx instituce. Mělo xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxx úkolům, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx právo.

(13)

K xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jsou xxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxx. XXX by proto xxx xxxxxxxxxxx postupů xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx x rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx neměly xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx o xxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx měla zajistit xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx program a xxxxxxxxxxxxx rozhodnutí v xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a hostitelských xxxxxxxxx států xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vyšší xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.

(14)

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx, xxx se vztahovala xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx činnost xxxxxxx x přijímání splatných xxxxxxxxx prostředků xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx i x xxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx účet. Xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, na xxx se xxxx xxxxxxxx nevztahuje. Xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, xxxxx stanoví zvláštní xxxxxxxxx povolení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vykonávat xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx určité druhy xxxxxxx.

(15)

Xx xxxxxx provést xxxxxxxxx harmonizaci, dostatečnou x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx vydávat xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx Xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx vykonává xxxxxxxx členský xxxx.

(16)

Xxxxxx xxxxxxxxxx uznávání x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx státem xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx členského státu xxxxxxxx povolení xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxx z xxxxxxxxx, xxxxxxxxx z xxxxx xxxxxxxx, zeměpisného xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zřetelně xxxxxxx, xx si xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx vyhnout xx xxxxxxxxxx normám xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, na xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx. Pokud xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx příslušné xxxxxx provádějí xxxxxx xx konsolidovaném základě, xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(17)

Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx zachovat xxxxxxxx, xxxxx-xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x účinném xxxxxx xxxxxx funkcí xxxxxxx. Xxx xxxxxxxx úvěrové xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx úzkého xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům.

(18)

Odkaz xx účinný xxxxx xxxxxx xxxxxxx orgány xxxxxxx xx xxxxxxxx x xx dohled xx xxxxxxxxxxxxxx základě, xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx podnikem, xxxxx xx xxxxxxx právo Xxxx. V xxxxxx xxxxxxxxx by xxxxxx, xxxxxx se xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxx mít xxxxxxx xxxxx, které orgány xxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx konsolidovaném základě.

(19)

Úvěrové xxxxxxxxx povolené v xxxxxxxxx xxxxxxxx státě xx xxxx být xxxxxxxxx provozovat v xxxx Xxxx některé xxxx všechny xxxxxxxx xxxxxxx x seznamu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xx zřídí xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(20)

Xx xxxxxx rozšířit vzájemné xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx institucí, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx instituce, xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx mateřským xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxx přísné xxxxxxxx.

(21)

X xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx ve xxxx xxxxxxxxx členském xxxxx xxxxxxxx xxxx úvěrové xxxxxxxxx, a u xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx mít hostitelský xxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx pohybu služeb xxxxxxx vyžadovat xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx-xx tato ustanovení xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx (EU) x. 575/2013 a xxxx-xx xxxxxxxxxx s xxxxxx Xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxx činnosti rovnocenným xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx domovských členských xxxxx.

(22)

Xxxxx xxxxxxxx (EU) x. 575/2013, xxxxx xxxxxxx přímo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx podniky, by xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx činnosti, xxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx způsobem xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, nejsou-li x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx hostitelského xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx obecného zájmu.

(23)

Předpisy xxxxxxxxxx činnost xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx zemi xx xxxx xxx obdobné xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx ty, jež xx xxxxxxxx na xxxxxxx úvěrových xxxxxxxxx x xxxxxx členského xxxxx. Xxxx xx xxxx xxx možnost xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx ustanovení, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxx xxxxx. Na xxxxxxx úvěrových xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve třetích xxxxxx xx xx xxxxx vztahovat xxxxx xxxxx xxxxxx ani xxxxxxx usazování x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx, xxx xxxx usazeny.

(24)

Mezi Xxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxx zeměpisné xxxxxxx.

(25)

Xxxxxxxxxxx xx dohled xxx xxxxxxxxx zdravím úvěrových xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx platební xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx měla xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx nad xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx xx xxx být xxxxxxxxx xxxx spolupráce xxxx xxxxxxxxxxx orgány xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx státu.

(26)

Příslušné xxxxxx xxxxxxxxxxxxx členských xxxxx xx měly xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx případu xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, x vyžádat xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx účely xxxx xxx xxxxx xxxxxxx, považuje-li xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx důležité x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(27)

Xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx států xx si xxxx xxxxxxx informace x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx území. Opatření x xxxxxxx xxxxxxx xx měly přijmout xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx hostitelského xxxxxxxxx státu xxxxxx xxxxxxxx předběžná xxxxxxx xxxxxxxx.

(28)

Xxxxxx xxxxxxxxx vnitřního xxxxxxxxxx trhu vyžaduje xxxxx xxxxxx normy, xxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx spolupráci x podstatně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx příslušnými xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx týkajících xx xxxxxxxxxxxx úvěrových xxxxxxxxx x vzájemná xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx XXX. Tato xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Příslušné xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx států xx xxxx xxxx xxx možnost x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx základě podnětu xxxxxxxxxxx xxxxxx domovského xxxxxxxxx xxxxx ověřovat, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx území xxxxxxxxxx x xxxxxxx x právními předpisy x xx zásadami xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx vnitřní xxxxxxxx.

(29)

Xx xxxxxx xxxxxxx výměnu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx jejich xxxxxxxx.

(30)

Xxxxxx xxxxxxx, xxxx například xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob, mohou xxxxxxxx xxxxxxxxx i xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx nutné xxxxxxxx xxxxxxxx, xx jejichž xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(31)

Xx-xx stanoveno, xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx pouze s xxxxxxxxx souhlasem příslušných xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx orgány mít xxxxxxx xxxxxxxx svůj xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(32)

Xxxx xx být xxxx povolena xxxxxx xxxxxxxxx xxxx příslušnými xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x obdobnými xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx orgány, x je-li xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx veřejnými xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx úvěrovými xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx institucemi, xxxxxxxxxxxx službami x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx za xxxxxx nad xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(33)

Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x ochrany xxxxxxx institucí xx xxxxxxxx měli xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx výkonu xxx xxxxxxxx zjistí xxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Z téhož xxxxxx by xxxxxxx xxxxx měly xxxx xxxxxxxx, xx xx xxxx povinnost xxxxxxxx xx xxxxxxx případy, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx úzké xxxxxxxxx x některou institucí. Xxxxxxxxx auditorů oznamovat xxxxxxxxxx orgánům, xx-xx xx vhodné, některé xxxxxxxxxxx x rozhodnutí xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx svých xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx podniku, xx xxxx x sobě xxxxxx xxxxx povahu xxxxxx činnosti v xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(34)

Xxxxx xxxx xxxxxxxx x nařízení (EU) x. 575/2013 xx xxxxxxxx platební xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx navzdory xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxx umožněno xxxxx úpadek xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx daňoví xxxxxxxxxx. Xx tímto xxxxxx xx xxxxx XXX xxx xx do xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx (XX) č. 1093/2010 posuzovat x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx úpadků x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x této xxxxxxx. Xxxxx XXX by xxxxx xxx být xxxxxx plně xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx ozdravných xxxxx a xxxxx xxxxxx úpadků x xxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx států xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx plány a xxxxx řešení úpadků. Xx xxxxx vhodné, xxx xx po xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx v xxxxx směru. Xxxxx XXX xx proto xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx ozdravných xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx a xxx xx xxx xxxxxxxx xx takových zasedání xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx řešení xxxxxx, xxx by xxxxx XXX xxxxxxxxx a xxxxxxx xx účastnit x xxxxx xxxxxxx x koordinace xxxxxxxx x xxxxxxxxxx ozdravných xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx (XX) x.&xxxx;1093/2010. Xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx důležitých xxxxxxxxx.

(35)

X xxxxx zajistit, xxx xxxxxxxxx, xx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx kontrolu xxx xxxxxxxxxx instituce, x členové xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx (EU) x. 575/2013 a xxx se x xxxx x xxxx Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx správní xxxxxx a xxxx xxxxxxx opatření, která xxxx účinná, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx opatření stanovené xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx požadavky, xxxxx xxx x xxxxxx určení, o xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx být xxxxxxxxxx xxx jejich xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx, o xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx x x výši xxxxxxxxx xxxxxxxxxx sankcí.

(36)

Příslušné xxxxxx xx xxxx být xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx sankce, xxxxx xxxx dostatečně xxxxxx xx xx, xxx xxxxxxxx výhody, xxx je xxxxx xxxxxxxx, a aby xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx.

(37)

X xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uplatňování správních xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx opatření ve xxxxx xxxxxxxxx státech xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx jiných xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx státy xxxx xxx xxxxxxxxx zajistit, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(38)

X xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx by xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx zveřejňovány, kromě xxxxxxxxx přesně xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(39)

Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx pověsti xxxxxxxx x členů xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxx xxxxxx systém výměny xxxxxxxxx, v xxxxx xxxxx xx xxxxx XXX xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx údajů, xxx xxx xxxxx xxxx centrální xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx sankcích, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx proti těmto xxxxxxx, xxxxx by xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx orgánům. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx v souladu x xxxxxxxx rozhodnutím 2009/315/XXX (7) x xxxxxxxxxxx 2009/316/XXX (8), xxx jsou xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, jakož x x xxxxxxx s xxxxxx příslušnými ustanoveními xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(40)

X xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx (XX) č. 575/2013 xx xxxxxxxxx xxxxxx měly xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx by xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx mechanismy xx xxxx xxxxxx xxx dotčena xxxxx xxxxxxxxxx na obhajobu.

(41)

Tato xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx správní sankce x jiná xxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx právních xxxxxxxx x xxx se xxxxxxxxx předcházení xxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxx xxxxxx xx xx, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx nebo jiná xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx stanovit xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx ty, xxxxx jsou xxxxxxx x této směrnici.

(42)

Touto xxxxxxxx by xxxxxx xxx xxxxxxx ustanovení xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(43)

Xxxxxxx xxxxx xx xxxx zajistit, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx podniky xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x ohledem xx xxxxxx, xxxx xxxx nebo xxxxx xxx xxxxxxxxx, přiměřený xxxxxxxxx, kvalitou x xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx vnitřně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(44)

Xxxxxxxxx xxxxxx xx měly xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx organizovány x xxxxxxxxx přiměřeným xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx, kterým xxxx xxxx xx mohly xxx xxxxxxxxx.

(45)

X cílem xxxxxxxx, xxx instituce, xxxxx působí v xxxxxxxx xxxxxxxxx státech, xxxxxx neúměrně xxxxxxxxxx x xxxxxxxx ponechání xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx x dohled na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx jednotlivých xxxxxxxxx států, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx příslušnými xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxx usnadňovat x xxxxxxx orgán XXX.

(46)

Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx disciplíny komplexně x xxxx Unii xx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx zveřejňovaly xxxxxxxxx x xxx, xxx xxxxxxxxxx úvěrové xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxx informace by xxxx xxx xxxxxx, xxx umožnily xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx různými xxxxxxxxxxx xxxxxx členských xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx (XX) č. 575/2013, které se xxxxxx zveřejňování xxxxxxxxxxx xxxxx institucemi.

(47)

Dohled xxx xxxxxxxxxxx xx konsolidovaném xxxxxxx xx xxxxxxx xx ochranu xxxxx xxxxxxxxxx x investorů xxxxxxxxx x na xxxxxxxxx stability xxxxxxxxxx xxxxxxx. Aby xxx xxxxxx, xxx xx xxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx všem bankovním xxxxxxxx včetně xxxx, xxxxxxx mateřské podniky xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx příslušným xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jim xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(48)

X xxxxxxx xxxxxx x diverzifikovanou xxxxxxxx, xx kterých mateřský xxxxxx kontroluje xxxxxxx xxxxx xxxxxxx podnik, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx schopny xxxxxxxx xxxxxxxx situaci xxxxx úvěrové xxxxxxxxx xxxx investičního xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xx měly mít xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x plnění xxxxx xxxxx ode všech xxxxxxx xx xxxxxxx. X případě xxxxxx xxxxxxx zabývajících xx xxxxxxx xxxxxxxxxx činnostmi xx měla xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx mezi xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx jednotlivými xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(49)

Xxxxxxx státy xx měly xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx úvěrové xxxxxxxxx v případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx činností proto, xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nelze vykonávat xxxxxx xxxxxx. Za xxxxx xxxxxx by xxxxxxxxx orgány xxxx xxx pravomoci xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx institucí. Má-li xxx x Xxxx xxxxxxxxx udržitelná a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx v xxxxx xxxx slouží zájmům xxxxxx Unie, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xx činnost xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx bank.

(50)

V xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx být vhodně xxxxxxxxxx xxxxxxx Unie. Xxxxxxxxx xxxxxx by xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx finančního systému x rámci xxx xxxxxxxxxx, xxx také xx všech xxxxxxxxx xxxxxxxxx členských státech. X xxxxxxxx vnitrostátních xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx stability x xxxx Xxxx x xxxxxx by xxxxxxxxx xxxxxx právně xxxxxxxxx x xxxxxxxx konkrétního xxxxxxxx.

(51)

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx bankovním xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx bankovním xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxx, že xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxx nepříznivým xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx na celý xxxxxx Xxx stabilitu xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x jejich xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx zaměřená xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx systémového xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Toho xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx informací od xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx vytvořit xxxxxxxxx novou xxxxxx xxxxxx.

(52)

Xxxxxxx transparentnost xxxxxxxx xx činností institucí x xxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx dotace, xx nezbytná, má-li xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxx ve xxxxxxxx xxxxxxx. Povinné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx oblasti xxxx xxx xxxxx považováno xx xxxxxxxx prvek xxxxxxxxxxxx institucí vůči xxxxxxxxxxx stranám x xxxxxxxxxxx.

(53)

Xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k nadměrnému x xxxxxxxxxxx riskování x xxxxxxxxx sektoru, xxxxx xxxxx x xxxxxxx jednotlivých xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x členských xxxxxxx x xx xxxxx světě. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx podstatné xxxxx rámce xxxxxx x řízení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx praktik xxxxx správy x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x protivah v xxxxx xxxxxxxxx vyústila x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx vedlo xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx řídicí xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx společnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nad účinností xxxxxxx vnitřní xxxxxx x xxxxxx.

(54)

X xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx řízení xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx, které xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, podpoří xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx všech xxxxxxxx xxxxxxxxx institucí x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx. Tyto xxxxxx a xxxxx xx xxxx platit x xxxxxxx xx xxxxxx, rozsah x xxxxxxxxx činností úvěrových xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx zásad x norem xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx měly xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx zásady x xxxxx v oblasti xxxxxx a správy xxxxxxxxxxx.

(55)

X členských státech xx používají xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx. Xx většině xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x této xxxxxxxx xx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx struktury, xxxx xx některou x nich xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx stanovení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx vnitrostátní xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx v jednotlivých xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxx práva xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(56)

Xx vedoucí orgán xx xxx být xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx výkonnou x xxxxxxxxx funkci. Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx v xxxxxxxxxxxx členských státech xxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, vykonává xxxxxx x xxxxxxxxx úkoly xxxxxxx xxxxxx xxxxx. X členských xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx strukturou xxxxxxxx dohlížecí funkci xxxxxxxxxx xxxxxxx rada, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx řízení xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx přisouzeny xxxxxxxx xxxxx.

(57)

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx orgánu x rámci xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx a xxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx, kontrolovat xxxxxxxxx vedoucích xxxxxx, xxxxx jde x xxxxxx dohodnutých xxxx, xxxxxxxxx se, xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx kontroly a xxxxxxx řízení xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, přezkoumávat vypracovávání x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

(58)

Xxx xxxx možno xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx jeho xxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx vystavena, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x rizik. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx funkcí xxxxx xxxxxxxxx orgánu současně xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx neumožnilo věnovat xxxxxxxxxx čas xxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xx třeba xxxxxx xxxxx funkcí, které xxxx člen vedoucího xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x různých xxxxxxxxxx. Xxx účely xxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx přihlíženo k xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nesledují převážně xxxxxxxx xxxx, jako xxxx neziskové xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(59)

Xxx jmenování xxxxx vedoucího xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx mají xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x dovednosti xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x obezřetného xxxxxx instituce. Tyto xxxxxx xx měly xx měly uplatňovat x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx a otevřených xxxxxxxxx jmenování xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(60)

Xxxxxxxxxxxx dohled xxxxxxxxx orgánů xxx xxxxxxxxxxxx vedení je xxxxxxxx způsoben xxxxxxxxx xxxxxxxxxx myšlením. Skupinové xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx i xxxxxxxxxxxxx různorodostí xx xxxxxxx xxxxxxxxx orgánů. Xxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx stanovisek x kritický pohled, xxxx by xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, aby představovaly xxxxx názory x xxxxxxxxxx. Zvlášť xxxxxxxx xx vyvážené zastoupení xxx x mužů, xx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zastoupení xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxx hodnoty pro xxxxxxxxxx méně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, by xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vhodná xxxxxxxx. Xx další xxxxxxxxx xxxxxx, jímž xxx podpořit xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx skutečnou xxxxxxx xxxxxxxxx fungování institucí. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx měly účinněji xxxxxxxx xxxxxx, x xxx xxxxxxxxx x xxxxxx kontrolním xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx by xxxx xxxx xxx jedním x xxxxxxxx xxx xxxxxxx vedoucích xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Taková xxxxxxxx by měla xxxxxxxxx motivovat xxxxxxxxx x xxxx, aby xxxxxxxxx vybíraly z xxxxxx seznamů xxxxxxxxxxxx xxx pohlaví.

(61)

Členské státy xx x xxxxx xxxxxxx dodržování xxxxxxxx xxxxxxxx x správu x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x spolehlivé xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx příslušným orgánům x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, a nařízení (XX) x. 575/2013. Xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, by xxxx mít xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(62)

Xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx vybízí x xxxxxxxx rizikovému chování, xxxxx ohrozit xxxxx x xxxxxx řízení xxxxx úvěrových xxxxxxxxx x investičních xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx G20 xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx řádného xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx Xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, které xx zabývají potenciálně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx odměňování xx xxxxx řízení xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx této xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxx x xxxxx xx xxxxxx Xxxx xxxxxxxxx výslovné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx stanovit x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx úvěrových xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(63)

X xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx odměňování. Xxxxxx odměňování xx xxxx xxx v xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx úvěrové instituce xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxx xxxxxx by xxxxxxxxx výkonnostní xxxxxx xxxxxx mělo xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x zohledňovat xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

(64)

Xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx pohyblivé xxxxxx xxxxxx xx xx mělo xxxxxxxxxx xxxx pevnou xxxxx xxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxx, úměrné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx (xxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx ohledu xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx dosažených xxxxxxxx), x xxxxxxxxxx xxxxxxx odměny, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx xx dosažených výsledcích xxxx, za xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jiná smluvní xxxxxxxx kromě xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx výhod nabízených x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxx, zařízení xxxx x xxxx, nebo xxxxxx xxxxxxxxxx příspěvky xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx i xxxxxxxxxx xxxxxx by xxxx xx být xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(65)

X xxxxxx xxxxxxx, xx-xx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nadměrného xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx poměr xxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. X tomto xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, vlastníky xxxx xxxxxxxxxx institucí xxxxxxx úlohu. Členské xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx stanovit xxxxxxxxx požadavky, xxxxx xxx x xxxxx xxxx pevnou a xxxxxxxxxx xxxxxxx celkové xxxxxx. X xxxxx xxxxxxxx používání xxxxxxxxxxxx xxxx dluhových xxxxxxxx xxxxxxxxx za podmínek xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx státy xxxx xxx možnost v xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx uplatňovat xxx výpočtu xxxxxxx xxxxxx nástrojů xx xxxxxx xxxxxxxxx maximálního xxxxxx pomyslnou xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx neměly xxx povinnost tuto xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx mít xxxxxxx xxxxxxxx její xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx procento xxxxxxx xxxxxxxxx složky xxxxxx, xxx xxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx. S xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx přístup, xxxxx xxxxxxxx xxxxx podmínky xx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx XXX xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x příslušné xxxxxxxx diskontní xxxxx, xxxxx má být xxxxxxxxx.

(66)

X xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx zásad xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx rizik xxxxxxxxx, xx vedoucí xxxxx xxx přijmout x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Ustanovení xxxx směrnice o xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx rozdíly mezi xxxxxxx druhy xxxxxxxxx, xxxxxxx se zohlední xxxxxx xxxxxxxx, vnitřní xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxx některé xxxx investičních xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx požadovat xxxxxxxxxx všech xxxxxxxxx xxxxx.

(67)

X zájmu xxxxxxx x podpory xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx Xxxx a zamezení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx příslušné xxxxxx xxxx zajistit xxxxxxxxxx zásad x xxxxxxxx odměňování xxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, tedy na xxxxxx xxxxxxx, mateřských xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, včetně poboček x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx třetích xxxxxx.

(68)

Xxxxxxx špatně xxxxxxxx xxxxxx odměňování a xxxxxxx xxxxxxx mohou xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx podniky xxxxxxxxx, na xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x případně x xxxxxx korekční xxxxxxxx. Je xxxxx xxxxxx zajistit, aby xxxxxxxxx orgány xxxx xxxxxxxx ukládat xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kvalitativní či xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jejichž xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx odměňování v xxxxx xxxxxxx dohledu.

(69)

Ustanoveními x xxxxxxxxxx by xxxxx xxx dotčen xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx zakotvených x xx. 153 xxxx. 5 Xxxxxxx x xxxxxxxxx XX, obecných xxxxx vnitrostátního xxxxxxxxx x pracovního xxxxx, xxxxx Xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx a obecné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů xxxxxxxxx institucí, xxx xxxxxxxx práva sociálních xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx kolektivní smlouvy x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx právem x xxxxxxxxxx.

(70)

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx ratingu xxxxx x nezbytně nutné xxxx. Je-li xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xx se xxxxxxxxx xxxxxx snažit uplatňovat xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxx méně závažné, xxx xx obvykle xxxxxx méně xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxxxx, kdy xx xxxxxxxxx interních přístupů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zátěž.

(71)

Směrnice 2006/48/XX a 2006/49/XX xxxx xxxxxx z xxxxxx, z nichž xxxxxxxxx xxxxxxxx spoléhání xx xxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx by xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx X20 x xxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxx o omezování xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx rating. Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxx, xxx x xxx účely xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x nikoli xxxxxxx rating.

(72)

Je xxxxx xxxxxx xxxxxxxx spoléhání xx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx důsledky. Xxxxxxxxx xx xxxxx měly xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxx. Instituce xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx z xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx se xxxx xx xxx výhradně xxxx xxxxxxxxxx spoléhat.

(73)

Uznání xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx agentury xx nemělo přispívat x dalšímu xxxxxxxxx xxxx, kterému již xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx společnosti. XXX, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x XXX xx měly xxxxxxxx, xxx xxxx xx xxxxxxx ratingovou agenturou xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(74)

X xxxxxxx xx široké xxxxxxx xxxxxxxx přijatých xxxxxxxxxxx používajícím xxxxxx xxxxxxxxx modelování xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx x EBA xxxx jasný xxxxxxx x xxxxxxx hodnot xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které vznikají x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx. Xx tímto xxxxxx xx xxxx xxx po institucích xxxxxxxxxx, aby předkládaly xxxxxxxxxx orgánům výsledky xxxxxxxxx modelování xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx portfolia xxxxxxxxxxx orgánem XXX, xxxxxxxx xx širokého xxxxxxx expozic. Na xxxxxxx obdržených informací xx měly xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vhodné xxxxx, aby xxxxxxxxx, xx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xx obecnější xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x XXX měly xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebylo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Kapitálové xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x je xxxxx xxxxxx xxxxxxx tuto xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx srovnávání, avšak xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx zaostávat xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx celou xxxxx xxxxxxxxx postupů a xxxxxxxxx přístupy v xxxxxxx xxxxxxx.

(75)

Xxx by xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx půjček, u xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vztahů x xxxxxxx, což xxxxxxxx vyšší xxxxxxx xxxxxxxx péče x xxxxxxxxx rizik, xxx xxx dosáhnout xxxxx xx xxxxxxx standardních xxxxxxxxx x úvěrového xxxxxxxxxx.

(76)

Xxxxx xxx x xxxxxx nad xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx by xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx je nezbytné xxxxxxxxx koordinace xxxxxxx x této xxxxxxx, xxx byl do xxxxxxxxx termínu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxx xxxxxxxx xxxxxx dohled xx xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx.

(77)

Xxxxx v xxxxx xxxxxxx likvidní xxxxxx xxxxx instituce xxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx potřebě xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xx příslušné xxxxxx xxx možnost xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx požadavky xx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx požadavky xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(78)

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx základě xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx 2001/24/XX xx xxx 4. dubna 2001 x reorganizaci x likvidaci xxxxxxxxx xxxxxxxxx (9). Xxxxxxxx x xxxxxxx dohledu by xxxxxx vést k xxxxxxxxxxxx xxxx věřiteli x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(79)

Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x procyklických xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx vzniku x zhoršily její xxxxxxxx, vypracovaly Rada xxx finanční xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx X-20 doporučení xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx finanční regulace. X prosinci 2010 xxxxx Basilejský xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx regulační xxxxxxxxx xxx kapitálovou xxxxxxxxxxx bank (xxxxxxxx Xxxxxxx XXX), včetně xxxxxxxx týkajících udržování xxxxxxxxxxxxxx x proticyklických xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(80)

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podniků, xxx xxxx kromě xxxxxx požadavků xx xxxxxxx i xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx kapitálovou xxxxxxx, xxx xxxx zajištěno, xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Proticyklická xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx x xxxx, kdy xxxxxxxx xxxx úvěrů x xxxxxxx kategorií aktiv x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx patrně xxxxxx x akumulací systémového xxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx, x čerpala xx xx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(81)

Xxx se xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx řádně xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rezervy xxxx xxxxxx xxxxxx sazeb xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rezerv, xxxxx xx xxxxxxxxx x zemích, xxx xxxx své xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx určit xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Tato xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx by xxxx zohledňovat xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx poměru xxxxx x XXX v xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx jiné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx stabilitu xxxxxxxxxx systému.

(82)

V xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx postupu xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx kapitálových xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx výbor xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxx x HDP. Xxxx xx xxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx orgánů x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx neměla xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rezerv xxx xxx pro xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx rezervy xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x rizika x xxxxxxxx nadměrného xxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxx státě x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx ekonomiky.

(83)

Omezení xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx důležitý xxxxx xxx zajištění xxxx, aby úvěrové xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxx, xxx úrovně xxxxxxxx xxxxxxxx. Úvěrové xxxxxxxxx x investiční xxxxxxx xxx xxxx podléhají xxxxxx, která stanoví, xx odměny a xxxxxxxx výplaty pohyblivých xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx dopad xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx bylo xxxxxxxxx, xx instituce xxxx xxxxxx úrovně svého xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx penzijních xxxxx xx ziskovou xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx období, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(84)

Xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx všechna xxxxxx koncentrace xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx veřejného xxxxxxx xx xxxxxx účinnější xxxxxxxxxxx xxxxxx koncentrace xxx přidělovat těmto xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx kalibraci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx by xxxx xx xxxxxx xxxxxxx podat Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx xxxxxx x případných xxxxxxxxx změnách v xxxxxxxxxxxxxx přístupu x xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(85)

Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx vedle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx držely také xxxxxxxxxxx rezervu xxx xxxxx systémového xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (EU) x. 575/2013, a xxxxxx zmírnění, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx důsledky xxx finanční systém x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx členském xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx rizika by xx měla xxxxxxxxx xx všechny xxxxxxxxx xxxx na xxxxx xx více jejich xxxxxxxxx, xxxxx instituce xxxx v xxxxx xxx podnikatelské činnosti xxxxxxx rizikový profil.

(86)

V xxxxx zajištění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx Xxxx je xxxxxx, xxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx (XXXX) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx Unie x xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx směrnice by xxxxxx xxxxxx XXXX x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx podle xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) x.&xxxx;1092/2010 xx dne 24. xxxxxxxxx 2010 x makroobezřetnostním dohledu xxx xxxxxxxxx systémem xx úrovni Evropské xxxx x x xxxxxxx Xxxxxxxx rady xxx xxxxxxxxx xxxxxx (10).

(87)

Xxxxxxx xxxxx by xxxx xxx xxxxxxx uznat xxxxx kapitálové xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx stanovenou jiným xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx institucím x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx v xxx xxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx, xxxxx sazbu xxxxxxxxxx rezervy xxxxxxxx, xx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx požádat XXXX, xxx xxxxx xxxxxx 16 xxxxxxxx (XX) č. 1092/2010 xxxxxx xxxxxxx či xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx sazbu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx „xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx“ xxxxxxxxx x xx. 3 xxxx. 2 x xxxxxx 17 uvedeného xxxxxxxx.

(88)

Xx xxxxxx x xx největší xxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx kapitálových xxxxxx. V xxxxx xxxxxx xx XXXX xx xxxxxxxx příslušných xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx napomoci xxxxxxxx xxxx xxxxxx orgány x stanovení xxxxxxxxxxxx xxxxx kapitálových xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx proměnných.

(89)

Pokud xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx podnik xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx by xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxx obnoví x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxx xxxxxx přiměřená xxxxxxx xxxxxxxx xx diskrečního xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx dividend x xxxxxxxxxxx xxxxxx odměny. Xxxx instituce xxxx xxxxxxx xx měly xxx v zájmu xxxxxxxxx své důvěryhodné xxxxxxxxx xx zachování xxxxxx xxxxxxxx povinny xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx omezení týkající xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x jiná xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx zajištění xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx, a nechat xxxxx xxxx schválit xxxxxxxxxxx orgány.

(90)

Očekává se, xx orgány uloží xxxxx požadavky na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (X-XXX), xxx kompenzovaly vyšší xxxxxx, xxxxx X-XXX xxxxxxxxxxx xxx finanční xxxxxx x možný xxxxx xxxxxx úpadku xx xxxxxx poplatníky. Xxxxx orgán uloží xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx X-XXX, xxxx xx se xxxxxxxx xxxxx x xxxx. Xxxxx se kapitálová xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx rizika xxxxxxx xxxxx na vnitrostátní xxxxxxxx, xxxx by xx kapitálová xxxxxxx xxx xxxxx systémového xxxxxx xxxxxxxx kumulativně x kapitálovou rezervou xxx X-XXX xxxx x xxxxxxxxxxx rezervou xxx jiné systémově xxxxxxxx xxxxxxxxx (J-SVI), xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxx.

(91)

Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx vkladatelů, xxxxxxxxx x klientů x xxxx Unii. Xxxxxxxx k vysoce xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx XXX disponuje, by xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx vypracováním xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx norem xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx. Xxxxx EBA xx xxx xxx vypracovávání xxxxxx technických norem xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a postupy xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(92)

Xxxxxx xx xxxx přijmout xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx EBA x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x nich, výměny xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx služeb, spolupráce xxx dohledu, xxxxx xxxxxxxxxx úvěrových xxxxxxxxx x investičních podniků x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 290 Xxxxxxx x xxxxxxxxx XX x x xxxxxxx x články 10 xx 14 xxxxxxxx (EU) č. 1093/2010. Xxxxxx a XXX xx měly xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx dotčené xxxxxxxxx uplatňovat způsobem, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxx x jejich xxxxxxxx.

(93)

Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, jež xxxx xxx xxxxxxx xxxxx této xxxxxxxx, xx xxxxx v xxxxxxxxx, xxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx technické xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX, xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxx xxxxx xxxxx, x xxx mohou Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx technické xxxxx námitku. Xxxxx Xxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx, x umožnit xxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx xxxx xxxxxx možnosti kontroly, xxxxxxxx x xxxxxx x složitosti regulačních xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx, jejich harmonogramu xxxxxxxx x xxxxxxx.

(94)

Xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx přijmout xxxxxxxxx xxxxxxxxx normy xxxxxxxxxxx xxxxxxx EBA x oblastech udělování xxxxxxxx úvěrovým institucím x nabývání xxxxxxxxxx xxxxxx x nich, xxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx orgány, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, konkrétních xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx 291 Xxxxxxx x xxxxxxxxx EU x x souladu x xxxxxxx 15 xxxxxxxx (XX) č. 1093/2010.

(95)

Za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx této xxxxxxxx xx měly xxx Xxxxxx svěřeny xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx vykonávány v xxxxxxx x nařízením Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 182/2011 xx dne 16. xxxxx 2011, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx zásady xxxxxxx, jakým členské xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (11).

(96)

Xx xxxxxx specifikovat xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx směrnici xx xxxx být xx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxx x článkem 290 Xxxxxxx o xxxxxxxxx XX, pokud xxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx směrnici, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx informací x pobočkách xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Je obzvláště xxxxxxxx aby Xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odpovídající xxxxxxxxxx, a xx x na odborné xxxxxx.Xxx přípravě x xxxxxxxxxxx aktu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx by Xxxxxx měla xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx Evropskému parlamentu x Xxxx.

(97)

Xxxxxx xx xxxxxxxx 2006/48/XX x 2006/49/XX xx xx xxxx považovat xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx (XX) x. 575/2013.

(98)

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2002/87/XX xx xxx 16. xxxxxxxx 2002 o xxxxxxxxxx dozoru xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx konglomerátu (12), xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2007/64/XX xx xxx 13. xxxxxxxxx 2007 x xxxxxxxxxx službách na xxxxxxxx xxxx (13), xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx 2009/65/XX xx xxx 13. xxxxxxxx 2009 x koordinaci xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx týkajících se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (SKIPCP) (14), xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx 2009/110/ES xx xxx 16. xxxx 2009 o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx činností (15) x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2011/61/XX xx xxx 8. xxxxxx 2011 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů (16) odkazují xx ustanovení směrnic 2006/48/XX x 2006/49/XX, xxx xx týkají xxxxxxxxx xx kapitál x xxxx xxxx xxxxxxxx v této xxxxxxxx x x xxxxxxxx (XX) č. 575/2013. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 2006/48/XX x 2006/49/XX xx xx tedy xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxxxxxxx x požadavcích na xxxxxxx v xxxx xxxxxxxx x v xxxxxxxx (XX) č. 575/2013.

(99)

Xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx, které jsou xxxxxxxx finančního xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx při stanovení xxxxxxxxxxxx kapitálu na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx směrnici 2002/87/XX.

(100)

X xxxxx zajistit, aby xxxxxxx xxxxxxxx trh xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x aby xxxxxxx Xxxx byla xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx transparentnosti, xx xxxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x to způsobem, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(101)

Xxxxx jde x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx státy uskuteční xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, podle něhož xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(102)

X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx přechodu xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxx by xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx použitelného xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xx měly xxxxxxx xxxxxx, zda xx xxxxx xxxxxxxxxx správní xxxxxx nebo xxxx xxxxxxx opatření, včetně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx by měla xxxxxx souviset x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Při xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx příslušné xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx sankce xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx do xx xxxx, xxxxx xxxxxxx xx úrovni Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx v oblasti xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(103)

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady 95/46/XX xx dne 24. xxxxx 1995 x xxxxxxx fyzických xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x o xxxxxx xxxxxx těchto xxxxx (17) x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x.&xxxx;45/2001 xx xxx 18. xxxxxxxx 2000 x ochraně xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x institucemi Xxxxxxxxxxxx x x volném xxxxxx xxxxxx údajů (18) xx xxxx xxx xxxx použitelné na xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.

(104)

Xxxxxxx cílů této xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx týkajících xx xxxxxxxx k činnosti xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nad xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na úrovni xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxxx Xxxx, xxxx Unie xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx 5 Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx. X souladu se xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx stanovenou x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx směrnice xxxxx xxxx, xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx těchto xxxx.

(105)

Xxxxxxx xxxxx se x xxxxxxx se Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x Komise x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx 28. xxxx 2011 zavázaly, xx x odůvodněných xxxxxxxxx doplní xxxxxxxx x opatřeních xxxxxxxxx xx účelem provedení xxxxxxxx ve vnitrostátním xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x informacemi x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx vnitrostátních xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx vnitrostátním xxxxx. X xxxxxxx xxxx xxxxxxxx považuje normotvůrce xxxxxxxxxx xxxxxx dokumentů xx xxxxxxxxxx.

(106)

X souladu x xx. 28 xxxx. 2 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;45/2001 xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx údajů, který xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx (19).

(107)

Xxxxxxxx 2002/87/XX by xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2006/48/XX x 2006/49/XX by měly xxx xxxxxxx.

XXXXXXX TUTO XXXXXXXX:

XXXXX X

PŘEDMĚT, XXXXXX XŮXXXXXXXX A DEFINICE

Článek 1

Xřxxxěx

Xxxx xxěxxxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx týkající xx:

x)

xř&xxxxxx;xxxxx x čxxxxxxx &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; a investičních xxxxxxů (dále jen xxxxxčxě &xxxxx;xxxxxxxxx&xxxxx;);

b)

pravomocí xxxxxxx x x&xxxxxx;xxxxxů xxxxřxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx nad xxxxxxxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx;

c)

obezřetnostního xxxxxxx xxx institucemi xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx xxůxxxxx, xxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; pravidlům xxxxxxxx&xxxxxx;x x xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č. 575/2013;

x)

požadavků na xxxřxxňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; pro xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; orgány xxxxxxěxx&xxxxxx; xx xxxxřxxxxxxx&xxxxxx; regulaci x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx 2

Oblast působnosti

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xxěxxxxx xx vztahuje xx xxxxxxxxx.

2.   Článek 30 xx xxxxxxxx xx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx; podniky.

3.   Článek 1 xx vztahuje na xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x čx. 4 xxxx. 1 bodu 2 x&xxxxxx;xx. c) nařízení (XX) č. 575/2013.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čx&xxxxxx;xxx 34 a xxxxx XXX xxxxxxxx 3 xx xxxxxxx&xxxxxx; xx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxčxxxxx, xx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; finanční xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxčxxxxx x holdingové xxxxxčxxxxx se smíšenou čxxxxxx&xxxxxx; xx skutečným x&xxxxxx;xxxx x Xxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xxěxxxxx se xxxxxxxxxx xx:

1)

xř&xxxxxx;xxxx x čxxxxxxx xxxxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxů, pokud xx upraven směrnicí 2004/39/XX;

2)

xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; banky;

3)

žxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;řxxů;

4)

v Belgii: xx činnost &xxxxx;Xxxxxxxx xx Réescompte xx xx Xxxxxxxx/Xxxxxxxxxxxxxxx- en Xxxxxxxxxxxxxxxxx&xxxxx;;

5)

x X&xxxxxx;xxxx: xx čxxxxxx &xxxxx;Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx&xxxxx;, &xxxxx;Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx X/X&xxxxx;, &xxxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx A/S“ x &xxxxx;XxxxxxxXxxxxx&xxxxx;;

6)

x Xěxxxxx: xx čxxxxxx &xxxxx;Xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;x Xxxxxxxxxxxx&xxxxx;, xxxxxxů xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx xx x&xxxxxx;xxxxě &xxxxx;Xxxxxxxxxxxxxxx&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx&xxxxx; (x&xxxxxx;xxxx o xxxxxxxx&xxxxxx;x xž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxů) xx xxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xřxxxx&xxxxxx;&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx, x podniků xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx xxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxx xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx; xxxxxxx;

7)

x Xxxxxxxx xx čxxxxxx „hoiu-laenuühistud“, xxxx podniků, xxxx&xxxxxx; xxxx podle „hoiu-laenuühistu xxxxxx&xxxxx; xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xx xxxžxxxxx&xxxxxx; podniky;

8)

x Irsku: xx čxxxxxx úvěrových xxxxžxx&xxxxxx; a xxxxxčxxx&xxxxxx;xx xxxxxčxxxx&xxxxxx; (&xxxxx;xxxxxx xxxxxx&xxxxx; x &xxxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxx;);

9)

x Řxxxx: na čxxxxxx &xxxxx;&Xxx;&xxxxx;&xx;&xxxxxxx;ί&xxxxxxx; &Xx;&xxxxx;&xxx;&xxxxx;&xxxxx;&xxxxx;&xxx;&xxxxx;&xxxxx;&xxx;&xxxxx;ώ&xx; &xxxxx;&xxxxx;&xxxx; &Xxxxx;&xxxxx;&xx;&xxxxxxx;ί&xxxxx;&xx;&xxxxx; (Xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxx);

10)

xx &Xxxxxx;xxxěxxxx:xx čxxxxxx &xxxxx;Xxxxxxxxx xx Xx&xxxxxx;xxxx Xxxxxxx&xxxxx;;

11)

xx Xxxxxxx: xx čxxxxxx &xxxxx;Xxxxxx xxx x&xxxxxx;x&xxxxx;xx et xxxxxxxxxxxxx&xxxxx;;

12)

x Xx&xxxxxx;xxx: na čxxxxxx „Cassa xxxxxxxx x prestiti“;

13)

x Lotyšsku: xx čxxxxxx &xxxxx;xxāxxxxxxxx xxxxxxxīxxx&xxxxx;, to xxxxxx&xxxxxx; xxxxxxů, které jsou xxxxx &xxxxx;xxāxxxxxxxx xxxxxxxīxx xxxxxx&xxxxx; xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xx xxxžxxxxx&xxxxxx; podniky, jež xxxxxxxx&xxxxxx; finanční xxxžxx xxx svým xxxxxčx&xxxxxx;xůx;

14)

v Xxxxě: xx činnost &xxxxx;xxxxxxx unijos“ xxxxě &xxxxx;Xxxxxxxė xxxxxxx unija“;

15)

x Xxďxxxxx: xx čxxxxxx &xxxxx;XXX Magyar Xxxxxxxx&xxxxxx;xx Xxxx Zártkörűen Xűx&xxxx;xő X&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;x&xxxxx; x „Magyar Xxxxxx-Xxxxxx Xxxx X&xxxxxx;xxx&xxxx;xűxx Xűx&xxxx;xő X&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;x&xxxxx;;

16)

x Xxxxxxxxxx: xx čxxxxxx &xxxxx;Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx XX&xxxxx;, &xxxxx;XX Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx&xxxxx;, &xxxxx;XX Industriebank Xxxxxxxx Instituut xxxx Xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx&xxxxx; x &xxxxx;Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx XX&xxxxx;;

17)

x Xxxxxxxx: xx čxxxxxx podniků xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx xx xxxxxxx&xxxxxx; xxxxžxx&xxxxxx; xx xxřxxx&xxxxxx;x zájmu x „Österreichische Xxxxxxxxxxxx XX&xxxxx;;

18)

x Polsku: na čxxxxxx „Spółdzielcze Kasy Xxxxxęxxxśxxxxx – Xxxxxxxxx&xxxxx; x &xxxxx;Xxxx Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx&xxxxx;;

19)

x Xxxxxxxxxxx: xx čxxxxxx &xxxxx;Xxxxxx Xxxx&xxxxxx;xxxxx&xxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x 1. xxxxx 1986, x x&xxxxxx;xxxxxx xěxx, které xxx&xxxxxx; xxxxx akciových xxxxxčxxxx&xxxxxx;, x s x&xxxxxx;xxxxxx &xxxxx;Xxxxx Xxxx&xxxxxx;xxxx Xxxxxxxx Xxxxx&xxxxx;;

20)

xx Xxxxxxxxx: xx čxxxxxx &xxxxx;XXX-Xxxxxxxxx xxxxxxx in xxxxxxxx xxxxx, d. x. Xxxxxxxxx&xxxxx;;

21)

xx Xxxxxx: xx čxxxxxx „Teollisen yhteistyön xxxxxxx Xx/Xxxxxx för xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XX&xxxxx; x „Finnvera Xxx/Xxxxxxxx Xxx&xxxxx;;

22)

xx Švédsku: na čxxxxxx &xxxxx;Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx&xxxxx;;

23)

xx Xxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xxxxxx&xxxxxx;: xx čxxxxxx „National Savings Xxxx&xxxxx;, &xxxxx;Xxxxxxxxxxxx Development Xxxxxxx Company Ltd“, &xxxxx;Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxx&xxxxx;, &xxxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Corporation Xxx&xxxxx;, xx čxxxxxx xxxxxěxxů Xxxxxx pro x&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx x správní xxx&xxxxxx;xx (&xxxxx;Xxxxx Xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx&xxxxx;), &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;xx xxxxžxx&xxxxxx; („credit xxxxxx&xxxxx;) x obecních xxxx (&xxxxx;xxxxxxxxx banks“);

6.   Subjekty xxxxxx&xxxxxx; x xxxxx článku xxxx. 5 xxxx 1 a xxxxxx 3 xž 23 xx xxx účely čx&xxxxxx;xxx 34 x xxxxx XXX xxxxxxxx 3 považují xx xxxxxčx&xxxxxx; instituce.

Čx&xxxxxx;xxx 3

Xxxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx &xxxxxx;čxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx se xxxxx&xxxxxx;:

1)

&xxxxx;&xxxxxx;xěxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;&xxxxx; &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx ve smyslu čx. 4 xxxx. 1 xxxx 1 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č. 575/2013;

2)

&xxxxx;xxxxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxx; investiční xxxxxxx xx xxxxxx čx. 4 xxxx. 1 xxxx 2 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (EU) č. 575/2013;

3)

&xxxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;&xxxxx; xxxxxxxxx ve xxxxxx čl. 4 xxxx. 1 bodu 3 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č. 575/2013;

4)

&xxxxx;x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxx; x&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxx ve xxxxxx čx. 4 xxxx. 1 bodu 4 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č. 575/2013;

5)

„pojišťovnou“ xxxx&xxxxxx;ťxxxx xx smyslu čx. 4 xxxx. 1 xxxx 5 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č. 575/2013;

6)

&xxxxx;xxxx&xxxxxx;ťxxxxx&xxxxx; xxxx&xxxxxx;ťxxxx xx xxxxxx čx. 4 odst. 1 bodu 6 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č. 575/2013;

7)

&xxxxx;xxxxxx&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xxx&xxxxx; orgán xxxx xxx&xxxxxx;xx instituce, xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xřxxxxxů, xxxx&xxxxxx; xxxx xxx&xxxxxx;xxěxx stanovovat xxxxxxxxx, cíle x xxxxxx&xxxxxx; xxěřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx x které xxxxxxxxx&xxxxxx; x xxxxxx&xxxxxx; rozhodování xxxx ve xxxxx&xxxxxx;; xxxxxx čxxxx jsou xxxxx, které skutečně ř&xxxxxx;x&xxxxxx; čxxxxxx xxxxxxxxx;

8)

„kontrolní xxxxx&xxxxxx; vedoucího xxx&xxxxxx;xx&xxxxx; xxxxxx vedoucího orgánu xxxč&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x xxxxxxxx x xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; rozhodování xxxx ve vedení;

9)

&xxxxx;xxxxxxx&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx;x&xxxxx; xxxxxx&xxxxxx; osoby, xxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; x xxxxxxxxx x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xxxxxx x xxxx odpovědné xxxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx xx xxžxxxxxx&xxxxxx; ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx;

10)

„systémovým xxxxxxx&xxxxx; xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx, xxxx&xxxxxx; xůžx x&xxxxxx;x závažné xxxxxxxx&xxxxxx; dopady xx xxxxxčx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;x x xx&xxxxxx;xxxx xxxxxxxxx;

11)

&xxxxx;xxxxxxx xxxxxx&xxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; ztráta, která xůžx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xůxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; mohlo být x x&xxxxxx;xxxě xxxxžxxx xx x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxů, x jež xx způsobena chybami xx xxxxxxxxxxx, provádění xxxx xxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxů;

12)

&xxxxx;xůxxxxxx&xxxxx; původce xx xxxxxx čx. 4 xxxx. 1 xxxx 13 nařízení (EU) č. 575/2013;

13)

&xxxxx;xxxxxxxxx&xxxxx; sponzor xx xxxxxx čx. 4 odst. 1 xxxx 14 nařízení (XX) č. 575/2013;

14)

&xxxxx;xxxxřxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxx xx xxxxxx čx. 4 xxxx. 1 xxxx 15 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č. 575/2013;

15)

&xxxxx;xxxřxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxx; xxxřxx&xxxxxx; xxxxxx xx xxxxxx čx. 4 xxxx. 1 xxxx 16 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č. 575/2013;

16)

&xxxxx;xxxxčxxx&xxxxx; xxxxčxx ve xxxxxx čx. 4 odst. 1 xxxx 17 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č. 575/2013;

17)

&xxxxx;xxxxxxxx pomocných xxxžxx&xxxxx; xxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx služeb xx smyslu čx. 4 odst. 1 xxxx 18 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č. 575/2013;

18)

&xxxxx;xxxxxčxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; aktiva“ xxxxxčxxxx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; aktiva ve xxxxxx čx. 4 xxxx. 1 bodu 19) xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (EU) č. 575/2013;

19)

&xxxxx;xxxxxčx&xxxxxx; holdingovou xxxxxčxxxx&xxxxxx;&xxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxčxxxx xx smyslu čx. 4 xxxx. 1 xxxx 20 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (EU) č. 575/2013;

20)

&xxxxx;xx&xxxxxx;&xxxxxx;xxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxčxxxx&xxxxxx;&xxxxx; xx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxčxxxx ve xxxxxx čx. 4 xxxx. 1 xxxx 21 nařízení (EU) č. 575/2013;

21)

&xxxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxčxxxx&xxxxxx; xx xx&xxxxxx;&xxxxxx;xxxx činností“ xxxxxxxxx&xxxxxx; společnost xx xx&xxxxxx;&xxxxxx;xxxx činností xx xxxxxx čl. 4 xxxx. 1 xxxx 22 nařízení (XX) č. 575/2013;

22)

„finanční xxxxxxxx&xxxxxx;&xxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx xx xxxxxx čx. 4 xxxx. 1 bodu 26 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č. 575/2013;

23)

&xxxxx;xxxxxxxxx finančního xxxxxxx&xxxxx; xxxxxxx finančního xxxxxxx ve smyslu čx. 4 xxxx. 1 xxxx 27 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č. 575/2013;

24)

&xxxxx;xxxxřxxxx institucí x čxxxxx&xxxxxx;x státě“ mateřská xxxxxxxxx v členském xx&xxxxxx;xě xx smyslu čx. 4 xxxx. 1 bodu 28 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (EU) č. 575/2013;

25)

&xxxxx;xxxxřxxxx institucí x XX&xxxxx; mateřská xxxxxxxxx x XX ve xxxxxx čl. 4 xxxx. 1 xxxx 29 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č. 575/2013;

26)

„mateřskou xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxčxxxx&xxxxxx; v čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě&xxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; holdingová xxxxxčxxxx x čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě xx xxxxxx čl. 4 xxxx. 1 xxxx 30 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č. 575/2013;

27)

&xxxxx;xxxxřxxxx xxxxxčx&xxxxxx; holdingovou xxxxxčxxxx&xxxxxx; x XX&xxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; holdingová xxxxxčxxxx x XX xx xxxxxx čl. 4 xxxx. 1 bodu 31 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č. 575/2013;

28)

&xxxxx;xxxxřxxxx smíšenou xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxčxxxx&xxxxxx; x členském xx&xxxxxx;xě&xxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; smíšená finanční xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxčxxxx x čxxxxx&xxxxxx;x státě ve xxxxxx čx. 4 xxxx. 1 bodu 32 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č. 575/2013;

29)

„mateřskou xx&xxxxxx;&xxxxxx;xxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx společností x EU“ xxxxřxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxčxxxx x EU xx smyslu čx. 4 xxxx. 1 xxxx 33 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č. 575/2013;

30)

&xxxxx;xxxx&xxxxxx;xxxě x&xxxxxx;xxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;&xxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x EU, xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxčxxxx v EU, xxxxřxx&xxxxxx; smíšená xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxčxxxx x XX xxxx xxxxxxxxx, xxx&xxxxxx;ž selhání nebo &xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xxxxx vést xx xxxxxx systémového xxxxxx;

31)

&xxxxx;&xxxxxx;xxřxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxxx&xxxxx; ústřední xxxxxxxxxxx xx xxxxxx čl. 4 odst. 1 xxxx 34 nařízení (XX) č. 575/2013;

32)

&xxxxx;&xxxxxx;čxxx&xxxxxx;&xxxxx; &xxxxxx;čxxx xx smyslu čx. 4 odst. 1 xxxx 35 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č. 575/2013;

33)

&xxxxx;xxxxxxxxxxxxxx &xxxxxx;čxxx&xxxxxx;&xxxxx; xxxxxxxxxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;čxxx ve xxxxxx čx. 4 xxxx. 1 xxxx 36 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č. 575/2013;

34)

&xxxxx;xxxxxxxxx&xxxxx; xxxxxxxx ve xxxxxx čx. 4 xxxx. 1 bodu 37 nařízení (EU) č. 575/2013;

35)

&xxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxx; &xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xx xxxxxx čl. 4 xxxx. 1 xxxx 38 nařízení (XX) č. 575/2013;

36)

&xxxxx;xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xxx&xxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x ve xxxxxx čl. 4 xxxx. 1 xxxx 40 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (EU) č. 575/2013;

37)

&xxxxx;xxx&xxxxxx;xxx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxxxě&xxxxx; xxx&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx na xxxxxxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxxxě xx xxxxxx čx. 4 xxxx. 1 xxxx 41 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č. 575/2013;

38)

&xxxxx;xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxx; xxxxxxx&xxxxxx; xx xxxxxx čx. 4 xxxx. 1 xxxx 42 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (EU) č. 575/2013;

39)

&xxxxx;xxxxxxx&xxxxxx;x čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xxx&xxxxx; xxxxxxx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;x xx xxxxxx čx. 4 odst. 1 xxxx 43 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č. 575/2013;

40)

&xxxxx;xxxxxxxxxx&xxxxxx;x čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xxx&xxxxx; xxxxxxxxxx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx; stát xx xxxxxx čx. 4 odst. 1 xxxx 44 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č. 575/2013;

41)

&xxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxx XXXX&xxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxx ESCB ve xxxxxx čx. 4 xxxx. 1 xxxx 45 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č. 575/2013;

42)

&xxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; banky xx xxxxxx čx. 4 xxxx. 1 bodu 46 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (EU) č. 575/2013;

43)

&xxxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;&xxxxx; xxxxxxxxxxxx&xxxxxx; situace ve xxxxxx čl. 4 xxxx. 1 xxxx 47 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č. 575/2013;

44)

&xxxxx;xxxxxxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxxxxx&xxxxx; xxxxxxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxx xx xxxxxx čl. 4 xxxx. 1 bodu 48 nařízení (XX) č. 575/2013;

45)

&xxxxx;xxxxxxxxxxxxxxx&xxxxxx;x základem“ xxxxxxxxxxxxxxx&xxxxxx; základ xx xxxxxx čx. 4 xxxx. 1 bodu 49 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č. 575/2013;

46)

„finančním nástrojem“ xxxxxčx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxx xx xxxxxx čl. 4 xxxx. 1 xxxx 50 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (EU) č. 575/2013;

47)

„kapitálem“ kapitál xx smyslu čx. 4 xxxx. 1 xxxx 118 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č. 575/2013;

48)

&xxxxx;xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxx xx xxxxxx čl. 4 xxxx. 1 xxxx 52 nařízení (XX) č. 575/2013;

49)

„snižováním &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;xx rizika“ xxxžxx&xxxxxx;x&xxxxxx; &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;xx xxxxxx xx xxxxxx čx. 4 xxxx. 1 xxxx 57 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č. 575/2013;

50)

„sekuritizací“ sekuritizace xx smyslu čx. 4 xxxx. 1 xxxx 61 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č. 575/2013;

51)

&xxxxx;xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx&xxxxxx;&xxxxx; xxxxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx xx xxxxxx čx. 4 odst. 1 xxxx 62 nařízení (XX) č. 575/2013;

52)

&xxxxx;xxxxxxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; &xxxxxx;čxx&xxxxx; xxxxxxxxxxčx&xxxxxx; jednotka xxx speciální účel xx xxxxxx čx. 4 xxxx. 1 xxxx 66 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č. 575/2013;

53)

„zvláštními xxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxxxx&xxxxx; zvláštní xxxxxxx&xxxxxx; výhody účel xx smyslu čl. 4 xxxx. 1 xxxx 73 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č. 575/2013;

54)

„obchodním xxxxxxxxxx&xxxxx; xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xx xxxxxx čl. 4 xxxx. 1 xxxx 86 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č. 575/2013;

55)

&xxxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxx&xxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx; xxx xx xxxxxx čl. 4 xxxx. 1 xxxx 92 nařízení (XX) č. 575/2013;

56)

„pákou“ x&xxxxxx;xx ve smyslu čx. 4 odst. 1 xxxx 93 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (EU) č. 575/2013;

57)

&xxxxx;xxxxxxx xxxxěxx&xxxxxx; páky“ xxxxxx xxxxěxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx xx xxxxxx čx. 4 xxxx. 1 xxxx 94 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č. 575/2013;

58)

&xxxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx&xxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx ve xxxxxx čl. 4 xxxx. 1 xxxx 98 nařízení (EU) č. 575/2013;

59)

&xxxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxxx&xxxxx; xř&xxxxxx;xxxx xxxxžxx&xxxxxx; na xxxxxx&xxxxxx;x ratingu xxxxxx&xxxxxx; x čl. 143 xxxx. 1, xř&xxxxxx;xxxx xxxxžxx&xxxxxx; na xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; v čx&xxxxxx;xxx 221, xř&xxxxxx;xxxx xxxxžxx&xxxxxx; xx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx uvedený x čx&xxxxxx;xxx 225, xxxxxčxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxxx k měření xxxxxx&xxxxxx; x čx. 312 odst. 2, xxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx xxxxxx&xxxxxx; v čx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx 283 x 363 x xxxxxx interního xxxxxxxx&xxxxxx; uvedená x čx. 259 xxxx. 3 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č. 575/2013;

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx-xx xx x x&xxxxxx;xx směrnici xx xxxxxx&xxxxxx; orgán x xxxx-xx xxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx ř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; x xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx orgánu xřxxěxxxx xůxx&xxxxxx;x orgánům nebo xůxx&xxxxxx;x složkám jednoho xxx&xxxxxx;xx, xxč&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;x xxxxxěxx&xxxxxx; orgány xxxx čxxxx vedoucího xxx&xxxxxx;xx v xxxxxxx xx xx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xxx, xxxxx xxx&xxxxxx; x x&xxxxxx;xx směrnici xxxxxxxxx xxxxx.

XXXXX XX

XŘ&Xxxxxx;XXX&Xxxxxx;X&Xxxxxx; XXX&Xxxxxx;XX

Článek 4

Xxčxx&xxxxxx; x xxxxxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xů

1.   Členské xx&xxxxxx;xx xxč&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x plnění funkcí x &xxxxxx;xxxů xxxxxxxx&xxxxxx;xx x této směrnici x v xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č. 575/2013. Xxěxxx&xxxxxx; x xxx Xxxxxx x xxx&xxxxxx;x XXX, xřxčxxž xxxxxx xř&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; rozdělení xxxxx&xxxxxx; x úkolů.

2.   Členské xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, aby xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx čxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;, a xř&xxxxxx;xxxxě x xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxčxxxx&xxxxxx; x xx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxčx&xxxxxx;xx holdingových xxxxxčxxxx&xxxxxx;, xxx mohly posoudit xxxěx&xxxxxx; xxžxxxxxů x&xxxxxx;xx xxěxxxxx x xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č. 575/2013

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxx xřxxxxx xxxxx&xxxxxx; opatření umožňující xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x orgánům získat &xxxxxx;xxxx xxxxxxx&xxxxxx; x xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx, xxx xxxxxxxxx x případně xxxxxčx&xxxxxx; holdingové společnosti x smíšené xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx; společnosti xxx&xxxxxx; xxžxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; v xxxxxxxx 2, a x xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx; možných xxxxxxžxx&xxxxxx; xěxxxx požadavků.

4.   Členské xx&xxxxxx;xx zajistí, xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; orgány xěxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxx&xxxxxx;xxxxxxx xxxřxxx&xxxxxx; x xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx s xxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxx, xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x x xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;xx x x&xxxxxx;xx směrnici x x nařízení (XX) č. 575/2013.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx požadují, aby xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx příslušným xxx&xxxxxx;xůx xx&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx státu xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxřxxx&xxxxxx; xxx xxxxxxxx&xxxxxx;, xxx dodržují xxxxxxxx xřxxxx&xxxxxx; v xxxxxxx x xxxxx xxěxxxx&xxxxxx; a s xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x (XX) č. 575/2013. Členské xx&xxxxxx;xx xxxxěž zajistí, xxx xxxxxxxxxx vnitřní kontroly x xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; a &xxxxxx;čxxx&xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xx x&xxxxxx;xxx okolností xxxžňxxxxx xxěřxx&xxxxxx; xxxxžxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xěxxxx xxxxxxxx.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxxxx;xxxxx x x&xxxxxx;xxx xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx x zdokumentovaly xx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xx a postupy, xxxx&xxxxxx; podléhají x&xxxxxx;xx xxěxxxxx x nařízení (XX) č. 575/2013, xxxxx&xxxxxx;x xxůxxxxx, xxxx&xxxxxx; xxxžx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x orgánům xxxxxxx xxěřxx xxxxžxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxx x xxxxx xxěxxxx&xxxxxx; x nařízením (XX) č. 575/2013.

7.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx x xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č. 575/2013 x xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxx příslušných xxx&xxxxxx;xů xxxx xxxěxxx&xxxxxx; xx funkcí souvisejících x řx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x problémů x na nich xxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;. Členské státy x xxx uvědomí Xxxxxx x xxx&xxxxxx;x XXX, xřxčxxž uvedou xř&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xxxxěxxx&xxxxxx; úkolů.

8.   V xř&xxxxxx;xxxě, žx xx xxxx x řx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xů xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxž příslušné xxx&xxxxxx;xx, zajistí členské xx&xxxxxx;xx, aby xxxx xxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xx xř&xxxxxx;xxxxě xx&xxxxxx;xů řx&xxxxxx;xx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxxů úzce spolupracovaly x xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx x xxxxxxxxxxxx je.

Čx&xxxxxx;xxx 5

Xxxxxxxxxx x x&xxxxxx;xxx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xů

Xx-xx x xěxxxx&xxxxxx;x čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě více orgánů xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx k xxxxřxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxx úvěrovými xxxxxxxxxxx, xxxxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxx x xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx, xřxxxx xxx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;x xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx; x zavedení xxxxxxxxxx xxxx xěxxxx xxx&xxxxxx;xx.

Čx&xxxxxx;xxx 6

Spolupráce x x&xxxxxx;xxx Evropského systému xxxxxčx&xxxxxx;xx dohledu

Xřx x&xxxxxx;xxxx xx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx; vezmou xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx x &xxxxxx;xxxx xxxxžxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x xxxxxxx x&xxxxxx;xxxxxů xxxxxxx x xxxxxxů dohledu xřx xxxxxňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxžxxxxxů xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx x xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xřxxxxxů xřxxxx&xxxxxx;xx podle x&xxxxxx;xx xxěxxxxx a xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č. 575/2013. Xxx xxxxx &xxxxxx;čxx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;:

x)

xxx příslušné xxx&xxxxxx;xx xxxxžxx subjekty, xxxx&xxxxxx; xxxx součástí Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx finančního dohledu, xxxxxxxxxxxxxx xx x&xxxxxx;xxxxě xůxěxx a xxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx, xxxx&xxxxxx;xx xřx xxxx&xxxxxx;ťxx&xxxxxx;x&xxxxxx; výměny xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx a xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxx x xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xxxx xxxč&xxxxxx;xx&xxxxxx; Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxx, x xxxxxxx xx x&xxxxxx;xxxxx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x čx. 4 odst. 3 Xxxxxxx x Xxxxxxx&xxxxxx; xxxx;

x)

aby xx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx podílely xx čxxxxxxx orgánu XXX x xř&xxxxxx;xxxxě xx čxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xů xxxxxxx;

x)

xxx příslušné xxx&xxxxxx;xx xxxxxxžxxx xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xxx se ř&xxxxxx;xxxx obecnými xxxxxx x xxxxxxčxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xxx XXX x xxxxxxx s čx&xxxxxx;xxxx 16 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;093/2010 x xxx xx xxxxxxxxxx x&xxxxxx;xxxxxx x xxxxxxčxx&xxxxxx; vydaná XXXX xxxxx článku 16 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;1092/2010;

x)

xxx příslušné xxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxx spolupracovaly s XXXX;

x)

xxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xů xxxx&xxxxxx;xxxx xěxxx orgánům x xxxěx&xxxxxx; povinností xxxxxxx&xxxxxx;xx x členství x xxx&xxxxxx;xx XXX čx xř&xxxxxx;xxxxě x ESRB xxxx podle této xxěxxxxx x xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č. 575/2013.

Čx&xxxxxx;xxx 7

Xxxxx&xxxxxx; rozměr xxxxxxx

Xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxžx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx státu xřx x&xxxxxx;xxxx svých obecných xxxxxxxxx&xxxxxx; ř&xxxxxx;xxě xx&xxxxxx;ž&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xůxxxxxx svých xxxxxxxxx&xxxxxx; xxx xxxxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xů ostatních xxxčxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xů, xxxx&xxxxxx;xx x xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx, a xx xx x&xxxxxx;xxxxě informací, xxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; v xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xxx dobu x xxxxxxxxx.

XXXXX III

XXXX&Xxxxxx;XXX XŘ&Xxxxxx;XXXXX X ČINNOSTI &Xxxxxx;XĚXXX&Xxxxxx;XX XXXXXXXX&Xxxxxx;

XXXXXXXX 1

Xxxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xxx xř&xxxxxx;xxxxx x čxxxxxxx &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;

Čx&xxxxxx;xxx 8

Povolení

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, žx &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxx&xxxxxx; xřxx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx; čxxxxxxx získat povolení. Xxxž xxxx xxxčxxx čx&xxxxxx;xxx 10 xž 14, xxxxxx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx podmínky pro xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; tohoto xxxxxxx&xxxxxx; x xxěx&xxxxxx; xx xxx&xxxxxx;xx XXX.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXX vypracuje x&xxxxxx;xxx regulačních technických xxxxx pro upřesnění:

a)

xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x orgánům x ž&xxxxxx;xxxxxxx x xxxxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;xx institucí, xčxxxě xx&xxxxxx;xx činností xxxxxx&xxxxxx;xx v článku 10;

x)

xxžxxxxxů xx xxxxxx&xxxxxx;řx x xxxxxčx&xxxxxx;xx x xxxxxxxxxxxxxx &xxxxxx;čxxx&xxxxxx; podle čx&xxxxxx;xxx 14; x

c)

překážek, xxž xxxxx xx&xxxxxx;xxx &xxxxxx;čxxx&xxxxxx;xx výkonu funkcí xxxxxxx xx xxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx orgánu xxxxx čx&xxxxxx;xxx 14.

Xx Xxxxxx xx přenesena xxxxxxxx xřxx&xxxxxx;xxx xxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxx&xxxxxx; x xxxx&xxxxxx;x pododstavci písm. x), x) x x) x xxxxxxx x články 10 xž 14 nařízení (XX) č.&xxxx;1093/2010.

3.   EBA xxxxxxxxx x&xxxxxx;xxxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx, xxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;řx, &xxxxxx;xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx v xxxx. 2 prvním xxxxxxxxxxx x&xxxxxx;xx. x).

Xxxxxx xx xxěřxxx pravomoc xřxx&xxxxxx;xxx prováděcí xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxx&xxxxxx; x xxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx v xxxxxxx s článkem 15 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;1093/2010.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXX xřxxxxž&xxxxxx; Xxxxxx x&xxxxxx;xxx technických xxxxx xxxxxx&xxxxxx; v xxxxxxx&xxxxxx;xx 2 a 3 xx 31. prosince 2015.

Čx&xxxxxx;xxx 9

X&xxxxxx;xxx přijímání xxxxxů nebo xxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxů xx xxřxxxxxxx jinými xxxxxxx xxxx osobami než &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;xx institucemi

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;ž&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;x nebo xxxxxxůx, xxxx&xxxxxx; nejsou &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx, xxxxx&xxxxxx;xxx xxxxxxxxxxxxxx čxxxxxx spočívající x xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxů xxxx xxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxů xx xxřxxxxxxx.

2.   Odstavec 1 se xxxxxxxxxx xx xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxů xxxx xxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxů čxxxxx&xxxxxx;x státem, xxx&xxxxxx;xx regionální čx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx; samosprávy čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx, xxřxxx&xxxxxx;xx mezinárodními xxxxxxxx, xxxxž xxxx xxxxx čx x&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xů členy, xxxx xx případy x&xxxxxx;xxxxxě stanovené xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxx xxxx právem Xxxx, xx xxxx&xxxxxx;xxx, žx xxxx čxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; předpisům a xxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxřxx&xxxxxx;x xxčxx&xxxxxx;x x ochraně xxxxxxxxxů x xxxxxxxxů.

Čx&xxxxxx;xxx 10

Xx&xxxxxx;x činností x organizační xxxxxxxxx

Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, aby xxx x ž&xxxxxx;xxxxxx x xxxxxxx&xxxxxx; přiložen xx&xxxxxx;x čxxxxxx&xxxxxx;, x xěxxž budou xxxx&xxxxxx;xxx xxxxx xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xxx&xxxxxx; čxxxxxxx x xxxxxxxxčx&xxxxxx; struktura xxx&xxxxxx; úvěrové xxxxxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx 11

Xxxxxx&xxxxxx;řxx&xxxxxx; potřeby

Členské xx&xxxxxx;xx xxxxžxxxx&xxxxxx;, aby ž&xxxxxx;xxxx x xxxxxxx&xxxxxx; xxxx zkoumána x xxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;řxx&xxxxxx;xx xxxřxx xxxx.

Čx&xxxxxx;xxx 12

Xxč&xxxxxx;xxčx&xxxxxx; kapitál

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxž xxxx xxxčxxx xxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx; podmínky xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xxx, xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xxxx xxxxx xxxxxxx&xxxxxx; x zahájení čxxxxxxx &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxxx &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; instituce xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;x xxxx je její xxč&xxxxxx;xxčx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xě xxž 5 xxxxxxů XXX.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxč&xxxxxx;xxčx&xxxxxx; kapitál xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x&xxxxxx;xx xxxxžxx xxxxxx&xxxxxx;xx x čx. 26 xxxx. 1 x&xxxxxx;xx. x) až e) xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č. 575/2013.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy mohou xxxxxxxxxx, že &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx existující x 15. xxxxxxxx 1979, xxxx&xxxxxx; xxxxxňxx&xxxxxx; xxžxxxxxx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; se xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xx, xxxxx xxxxxčxxxx xx xx&xxxxxx; čxxxxxxx. Xxxxx xxxx &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxžxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx x čx. 13 xxxx. 1 xxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx mohou vydat xxxxxxx&xxxxxx; určitým xxxxxxxx&xxxxxx;x &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; s xxč&xxxxxx;xxčx&xxxxxx;x kapitálem xxž&xxxxxx;&xxxxxx;x, xxž xx částka xxxxxx&xxxxxx; x xxxxxxxx 1, za xěxxxx xxxx&xxxxxx;xxx:

x)

xxč&xxxxxx;xxčx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;x xxx&xxxxxx; xxž&xxxxxx;&xxxxxx; xxž xxxxx xxxxxx XXX;

b)

xxxčxx&xxxxxx; členské xx&xxxxxx;xx sdělí Komisi x xxx&xxxxxx;xx XXX xůxxxx xxxžxx&xxxxxx; uvedené xxžxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx 13

Skutečné řízení čxxxxxxx a xxxxxčx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; &xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;

1.   Příslušné orgány xxxxx&xxxxxx; úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; x xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; čxxxxxxx úvěrové xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxx&xxxxxx; činnost xxxxxčxě ř&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xě xxě xxxxx.

Xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xxxx xxxxx xxxxxxx&xxxxxx;, pokud čxxxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx orgánu xxxxxňxx&xxxxxx; požadavky xxxxxx&xxxxxx; x čx. 91 xxxx. 1.

2.   Každý čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;x vyžaduje, xxx:

x)

&xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx, která xx xx&xxxxxx;xxxxxxx xxxxxx x xxxx&xxxxxx; x&xxxxxx; xxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx, xxxx&xxxxxx;x xx řídí, x&xxxxxx;xxx, xěxx skutečné xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; &xxxxxx;xxřxx&xxxxxx; x čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě, kde x&xxxxxx; xx&xxxxxx; sídlo;

x)

xxx&xxxxxx; &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxž &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x x&xxxxxx;xxxxx x) xěxx xxxxxčx&xxxxxx; sídlo v čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě, který x&xxxxxx; xxxxx povolení x ve xxxx&xxxxxx;x xxxxxčxě vykonává xxxx čxxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx 14

Xxxxxx&xxxxxx;řx x xxxxxčx&xxxxxx;xx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; orgány odmítnou xxxxx xxxxxxx&xxxxxx; x xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; čxxxxxxx úvěrové xxxxxxxxx, xxxxx jim &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; instituce xxxxěxxxx xxxxžxxxx jejích xř&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxx xxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;xx akcionářů xxxx společníků, xxxř&xxxxxx; x x&xxxxxx; mají xxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxxxxxx &xxxxxx;čxxx, a x&xxxxxx;&xxxxxx;x xxxxxx &xxxxxx;čxxx&xxxxxx;, xxxx 20 xxxxěx&xxxxxx;&xxxxxx;xx akcionářů xxxx společníků, xxxxx ž&xxxxxx;xx&xxxxxx; x xxxxxx&xxxxxx;řů čx společníků nemá xxxxxxxxxxxxxx &xxxxxx;čxxx.

Při xxčxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx, xxx jsou xxxxěxx kritéria xxx xxxxxxxxxxxxxx &xxxxxx;čxxx, xx xxxxx v úvahu xxxxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx; x čx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx 9 x 10 xxěxxxxx Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x Xxxx 2004/109/XX xxx 15. prosince 2004 x xxxxxxxxxxx xxžxxxxxů xx xxůxxxxxxxx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xx xxxxxxxx&xxxxxx; x xxxxxxxxxx, xxxxxxž xxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxx xřxxxxx x xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxx (20) x xxxx&xxxxxx;xxx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xxxxxx xč&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; x čx. 12 xxxx. 4 x 5 zmíněné xxěxxxxx.

Členské xx&xxxxxx;xx xxxxxxxxňxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxx &xxxxxx;čxxxx, xxxx&xxxxxx; instituce xxž&xxxxxx; x xůxxxxxx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxxxů xxxx xx&xxxxxx;xxěx&xxxxxx; finančních x&xxxxxx;xxxxxů xx x&xxxxxx;xxxxě xxxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxxx xřxxxxx&xxxxxx;, xxxxxxx&xxxxxx;xx x xř&xxxxxx;xxxx X xxx&xxxxxx;xx X bodě 6 xxěxxxxx 2004/39/XX, xxxxx xxxx xx&xxxxxx;xx xxxxxx vykonávána ani xxxxx využívána x xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxx xx xxxxx&xxxxxx;.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; orgány odmítnou xxxxx povolení x xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; činnosti &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xřxxxěxčxxx, žx xxxxxx&xxxxxx;řx xxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx vyhovují x&xxxxxx;xxxůx xxxxxx&xxxxxx;x x x&xxxxxx;xxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; řádného x xxxxřxxx&xxxxxx;xx ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; úvěrové xxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx;xx pokud xxxxxx xxxxěxx xxxx&xxxxxx;xxx xxxxxxxx&xxxxxx; x čx. 23 xxxx. 1. Xxxžxx&xxxxxx; xx čl. 23 xxxx. 2 x 3 a čx&xxxxxx;xxx 24.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx&xxxxxx;-xx úzká xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx &xxxxxx;xěxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; a xxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx čx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx, xxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxx, nebrání-li xxxx xxxxxxxx&xxxxxx; účinnému x&xxxxxx;xxxx xxxxxx xxxxx&xxxxxx; xxxxxxx.

Xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx odmítnou vydat xxxxxxx&xxxxxx; x xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; čxxxxxxx &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; instituce, xxxxx &xxxxxx;čxxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxx xxxxxx funkcí xxxxxxx xx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; nebo xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xřxxxxxx třetí xxxě, xxxxž xx ř&xxxxxx;x&xxxxxx; jedna či x&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx nebo xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xxxx, x xxxxž x&xxxxxx; úvěrová xxxxxxxxx &xxxxxx;xx&xxxxxx; propojení, xxxx xxx&xxxxxx;žx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x uplatňováním xěxxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx x správních xřxxxxxů.

Xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx; xx &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; instituce xřxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; údajů, jež xxxřxxxx&xxxxxx; xx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxě xxxxžxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xxx xxxxxx&xxxxxx; x tomto xxxxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx 15

Odmítnutí xxxxx xxxxxxx&xxxxxx;

Xxx&xxxxxx;xxx-xx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xxxxx xxxxxxx&xxxxxx; x xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; činnosti &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xxxxxxxxx&xxxxxx; xxůxxxxěxx a xxx&xxxxxx;xxxx žadateli do &xxxxxx;xxxx xěx&xxxxxx;xů xx xxxxžxx&xxxxxx; ž&xxxxxx;xxxxx, xxxx xx-xx ž&xxxxxx;xxxx xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xx šesti xěx&xxxxxx;xů xx obdržení &xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů xxxxxxx&xxxxxx;xx x xxxxxxxxx&xxxxxx;.

X xxžx&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxxě x&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx; x xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; povolení xxxx x xxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xřxxxxx xx dvanácti xěx&xxxxxx;xů xx xxxxčxx&xxxxxx; ž&xxxxxx;xxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx 16

Xřxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx x xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx orgány xxxxxx&xxxxxx;xx členských xx&xxxxxx;xů

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xřxx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x povolení &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; orgány xxxxxxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;čxxxxěx&xxxxxx;xx členského xx&xxxxxx;xx, pokud je xxxčxx&xxxxxx; &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx:

x)

xxxřxx&xxxxxx;x xxxxxxxx úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; x xxxxx xxxx&xxxxxx;x členském státě;

x)

xxxřxx&xxxxxx;x xxxxxxxx xxxxřxx&xxxxxx;xx xxxxxxx &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx povolené x xxxxx xxxx&xxxxxx;x čxxxxx&xxxxxx;x státě;

c)

kontrolována x&xxxxxx;xxž xxxxxx&xxxxxx;xx nebo právnickými xxxxxxx, které xxxxxxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xěxxxxx xxxxxxxxx povolenou x tomto xxxx&xxxxxx;x čxxxxx&xxxxxx;x státě.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xřxx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx; úvěrové xxxxxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; orgán xxxxxxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xxxěřxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxx xxxx&xxxxxx;ťxxxxxx xxxx investičními xxxxxxx x dotčeném členském xx&xxxxxx;xě, pokud je &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx:

a)

xxxřxx&xxxxxx;x xxxxxxxx xxxx&xxxxxx;ťxxxx xxxx xxxxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx v Xxxx;

x)

xxxřxx&xxxxxx;x xxxxxxxx xxxxřxx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxx&xxxxxx;ťxxxx xxxx xxxxxxxčx&xxxxxx;xx podniku xxxxxxx&xxxxxx;xx x Xxxx;

x)

xxxxxxxxx&xxxxxx;xx týmiž xxxxxx&xxxxxx;xx čx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;ťxxxx nebo xxxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxx povolený x Xxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxčxx&xxxxxx; příslušné orgány xxxxxx&xxxxxx; x xxxxxxx&xxxxxx;xx 1 x 2 xx xx&xxxxxx;xxxxě konzultují xxxx&xxxxxx;xx xřx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;řů x xxxěxxx x zkušeností čxxxů xxxxxx&xxxxxx;xx orgánu x&xxxxxx;čxxxxěx&xxxxxx;xx xx ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx ze xxxxx&xxxxxx; xxxxxxx. Vzájemně xx xxxěňxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxxxx xxxxxxxxx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;řů x xxxěxxx x xxx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; čxxxů xxxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx, xxxxx tyto informace xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxx xxx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx; x xxx xxůxěžx&xxxxxx; kontroly xxxxžxx&xxxxxx;x&xxxxxx; provozních xxxx&xxxxxx;xxx.

Čx&xxxxxx;xxx 17

Xxxxčxx &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx x xxx&xxxxxx;x čxxxxx&xxxxxx;x státě

Xxxxxxxxxx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx nevyžadují xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx pro xxxxčxx úvěrových institucí xxxxxxx&xxxxxx;xx v jiných čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxxx. Zřizování xxxxčxx a dohled xxx xxxx se ř&xxxxxx;x&xxxxxx; čx&xxxxxx;xxxx 35, čx. 36 odst. 1, 2 x 3 a článkem 37, čx&xxxxxx;xxx 40 xž 46, článkem 49 a články 74 a 75.

Čx&xxxxxx;xxx 18

Xxxěx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;

Příslušné xxx&xxxxxx;xx xxxxx odejmout xxxxxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx; úvěrové xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx:

a)

xxxxxžxxx xx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx; xx xxxx&xxxxxx;xxx xěx&xxxxxx;xů, výslovně xx xxx xřxxxx xxxx xxxxxxxxxxx čxxxxxx xx xxxx x&xxxxxx;xx než &xxxxxx;xxxx měsíců, xxxxxxxx&xxxxxx;-xx xxx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;x, žx x takových xř&xxxxxx;xxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;;

x)

x&xxxxxx;xxxxx xxxxxxx&xxxxxx; na x&xxxxxx;xxxxě xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxx xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx prostředky;

x)

xxx&xxxxxx;xx xxž xxxxxňxxx xxxx&xxxxxx;xxx, xx xxxxž xxxx xxxxxxx&xxxxxx; vydáno;

x)

xxx&xxxxxx;xx xxž xxxxxňxxx obezřetnostní xxžxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; x č&xxxxxx;xxx xřxx&xxxxxx;, čtvrté xxxx &xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (EU) č. 575/2013 xxxx xxxžxx&xxxxxx; podle čx. 104 xxxx. 1 x&xxxxxx;xx. x) nebo čx&xxxxxx;xxx 105 x&xxxxxx;xx xxěxxxxx xxxx xxx&xxxxxx;xx xxž xxx&xxxxxx; xxxxxxx xxxxx své x&xxxxxx;xxxxx xůčx xx&xxxxxx;x xěřxxxxůx, x zejména xxxxx xxž xxxxxx&xxxxxx;ťxxx bezpečnost xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx x&xxxxxx; xxěřxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx;

x)

xxxx&xxxxxx; xxx xěxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx, xxx xxx xxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx právních předpisů xxxxxxx&xxxxxx; odejmout; xxxx

x)

xxxxxx&xxxxxx; xx xxxxxxx x xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; uvedených x čx. 67 xxxx. 1.

Čx&xxxxxx;xxx 19

X&xxxxxx;xxx úvěrových xxxxxxxx&xxxxxx;

&Xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; instituce mohou xřx x&xxxxxx;xxxx xx&xxxxxx; čxxxxxxx xxx xxxxxx xx xřxxxxxx xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx o xxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx „banka“, &xxxxx;xxxřxxxxxx&xxxxx; xxxx xxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxčxx&xxxxxx; xž&xxxxxx;xxx xx xxx&xxxxxx;x &xxxxxx;xxx&xxxxxx; Xxxx x&xxxxxx;ž x&xxxxxx;xxx, xxx&xxxxxx; xž&xxxxxx;xxx&xxxxxx; x čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě, xxx xxx&xxxxxx; xx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx. Xřx xxxxxxxč&xxxxxx; x&xxxxxx;xěxx xůžx hostitelský čxxxxx&xxxxxx; stát z xůxxxx xxxxxěx&xxxxxx; xxžxxxxxx, xxx byl x&xxxxxx;xxx xxxxxěx vysvětlujícím dodatkem.

Čx&xxxxxx;xxx 20

Xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; vydání x odnětí xxxxxxx&xxxxxx;

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; orgánu XXX každé povolení xxxxx&xxxxxx; xxxxx čx&xxxxxx;xxx 8.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXX xxxřxxx&xxxxxx; xx xx&xxxxxx; xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx xxxxxx, xxxx&xxxxxx; obsahuje x&xxxxxx;xxx x&xxxxxx;xxx &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;, xxxž xxxx xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx;, x xxxxxxxxxě xxx xxxxxxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx na xxxxxxxxxxxx&xxxxxx;x základě xxxxxxxx xxxčxx&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx x xxx&xxxxxx;xx XXX xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x xxxxxxě &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; x xxxxxxx x čx. 14 xxxx. 3, čl. 74 xxxx. 1 x čx. 109 xxxx. 2, xxxx&xxxxxx;xx o xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; a xxxxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxřx skupiny x x xxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xě x ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x xxxxxxxx 2 xxxxxx článku xxxxxxxx x&xxxxxx;xxx &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;xx institucí, xxxx&xxxxxx; nedosahují kapitálu xxxxxx&xxxxxx;xx x čx. 12 odst. 1, x xxxx &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; orgány xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; každé xxxěx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx XXX xxxxx x xxůxxxxěx&xxxxxx;x xxxxxx xxxěx&xxxxxx;.

Čx&xxxxxx;xxx 21

X&xxxxxx;xxxxx xxx &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; instituce xxxxxx xřxxxxžxx&xxxxxx; k ústřednímu xxxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx mohou xxěxxx x&xxxxxx;xxxxx z xxžxxxxxů stanovených x čx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx 10, 12 x čx. 13 xxxx. 1 x&xxxxxx;xx xxěxxxxx, xxxxx xxx x &xxxxxx;xěxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v čx&xxxxxx;xxx 10 nařízení (EU) č. 575/2013, x xx x souladu x xxxx&xxxxxx;xxxxx stanovenými x xxxxxx&xxxxxx;x článku.

Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxx xxxxxxxx xxxx využít xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx týkající xx xxxxxxěx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxxx, pokud xxx&xxxxxx; x rozporu x xxxxx xxěxxxx&xxxxxx; xxxx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x (XX) č. 575/2013.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxňxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxx uvedenou x odstavci 1, xxxxxxx&xxxxxx; xx články 17, 33, 34 x 35, čx. 36 odst. 1 xž 3 a čx&xxxxxx;xxx 39 xž 46, hlava VII xxxxxxxx 2 xxx&xxxxxx;x XX x xxxxx XXX xxxxxxxx 4 xx xxxxx xxxřxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxřxxx&xxxxxx;x subjektem xxxxxčxě x xřxxxxžxx&xxxxxx;xx institucemi.

XXXXXXXX 2

Xxxxxxxxxxxx&xxxxxx; účast x úvěrové xxxxxxxxx

Čx&xxxxxx;xxx 22

Xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, žx každá xxxxxx&xxxxxx; čx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxx xxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; ve xx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; shodě (dále xxx &xxxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxx;), xxxx&xxxxxx; xřxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xx xxxx nepřímo xxx&xxxxxx;x kvalifikovanou &xxxxxx;čxxx x &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxx přímo xxxx xxxř&xxxxxx;xx xxxxxxx &xxxxxx;čxxx xx&xxxxxx;&xxxxxx;xx, což by xxxxx k xxxx, žx by xxx&xxxxxx;x xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxxx xxxx xx x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx;xx, xxxx&xxxxxx; drží, xxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx; x xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx 20&xxxx;%, 30&xxxx;% nebo 50&xxxx;% xxxx xx překročil xxxx žx xx xx úvěrová xxxxxxxxx xxxxx jejich xxxřxx&xxxxxx;x xxxxxxxx (dále xxx &xxxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;&xxxxx;), xx xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxě x x předstihu xřxx x&xxxxxx;xxx nabytím oznámit xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx dané &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; instituce, xx xxxx&xxxxxx; zamýšlejí xxx&xxxxxx;x xxxx zvýšit kvalifikovanou &xxxxxx;čxxx, x uvést x&xxxxxx;&xxxxxx;x xx&xxxxxx; zamýšlené &xxxxxx;čxxxx a xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx jak xx xxřxxxěxx v xxxxxxx x čl. 23 xxxx. 4. Členské xx&xxxxxx;xx nemají xxxxxxxxx xxxxxňxxxx prahovou xxxxxxx 30&xxxx;%, xxxxx x xxxxxxx x čx. 9 xxxx. 3 x&xxxxxx;xx. x) xxěxxxxx 2004/109/XX xxxxxňxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xx x&xxxxxx;&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx; xřxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; orgány xxxxxxx x v xxžx&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxxě do xxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxů xx obdržení xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxx odstavce 1 xxxx xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx odstavce 3 x&xxxxxx;xxxxě potvrdí jejich xřxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx.

Příslušné xxx&xxxxxx;xx ve lhůtě xxxx&xxxxxx;&xxxxxx;x 60 pracovních xxů počínaje dnem x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; o xřxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; a x&xxxxxx;xxx dokumentů, xxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x podle xxžxxxxxx členského státu x xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xřxxxžxxx xx x&xxxxxx;xxxxě xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx x čx. 23 xxxx. 4 (x&xxxxxx;xx xxx &xxxxx;xxůxx xxx posouzení“), xxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; stanovené v čx. 23 odst. 1 (x&xxxxxx;xx jen &xxxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;&xxxxx;).

Xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; orgány xxěxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx xřx xxxxxxxx&xxxxxx; přijetí o xxxxx xxůxx xxx xxxxxxxx&xxxxxx;.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xx xx xxxx&xxxxxx;, xxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xěxxx xxůxx xxx xxxxxxxx&xxxxxx;, a xxxxxxxěxx v xxx&xxxxxx; 50. pracovní xxx, xxž&xxxxxx;xxx x xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxx xxxxxčxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;. Xxxx ž&xxxxxx;xxxx xx x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; x xxřxxňxxx, které xxxxňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxx xřxxx.

Xx xxxx mezi xxxx ž&xxxxxx;xxxxx příslušných xxx&xxxxxx;xů o xxxxxxxxx x xxxxžxx&xxxxxx;x odpovědi xx xxxx ž&xxxxxx;xxxx xx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx xx xxůxx xxx xxxxxxxx&xxxxxx; xřxxx&xxxxxx;&xxxxxx;. Xřxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxřxx&xxxxxx;xxx 20 xxxxxxx&xxxxxx;xx xxů. Xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; orgány xxxxx xxxxx xx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;žxx&xxxxxx; vznést jakoukoliv xxx&xxxxxx;&xxxxxx; žádost x xxxxxěx&xxxxxx; nebo objasnění xxxxxxxx&xxxxxx;, to x&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx; vést x xřxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxůxx pro xxxxxxxx&xxxxxx;.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; orgány xxxxx xřxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; x xxxx. 3 xxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx xxxxxxxžxx xž xx 30 xxxxxxx&xxxxxx;xx xxů, jestliže xx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx nachází xxxx je-li regulován xx xřxx&xxxxxx; xxxx čx xx-xx xxxxxxxx xxxx xx&xxxxxx;xxxxxxx xxxxxx, xxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxx xxxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx čx xxěxxxx 2009/65/ES, 2009/138/XX xxxx 2004/39/XX.

5.   Pokud xx příslušné orgány xxxxxxxxx xxx&xxxxxx;xřxx nesouhlas x xxxxxxxxx&xxxxxx;x nabytím, xxxxxxx&xxxxxx; x xxx x&xxxxxx;xxxxě xx dvou xxxxxxx&xxxxxx;xx xxů xx xxxxčxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x xřxx uplynutím lhůty xxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x xx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx; xxůxxxx&xxxxxx;. X x&xxxxxx;xxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx xx xxžx&xxxxxx; náležité xxůxxxxěx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx; xx žádost xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx xxxřxxxxx. Xx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; členským xx&xxxxxx;xůx, xxx příslušnému xxx&xxxxxx;xx xxxžxxxx zveřejnit tyto xxxxxxxxx bez ž&xxxxxx;xxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx.

6.   Pokud příslušné xxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xř&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxě xxxxxxxxx x navrhovaným xxxxx&xxxxxx;x xx lhůtě xxx xxxxxxxx&xxxxxx;, xxxxžxxx xx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx; xx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;.

7.   Příslušné orgány xxxxx stanovit x x xř&xxxxxx;xxxě potřeby xxxxxxxžxx maximální lhůtu xxx xxxxxčxx&xxxxxx; navrhovaného xxxxx&xxxxxx;.

8.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxěx&xxxxxx; xxx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; přímých xxxx nepřímých nabytí xxxxxxxx&xxxxxx;xx práv xxxx x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx kapitálu příslušným xxx&xxxxxx;xůx a pro xxxxxx schvalování těmito xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx požadavky xř&xxxxxx;xxěx&xxxxxx;&xxxxxx;, xxž jsou xxxxxxxxx v této xxěxxxxx.

9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXX vypracuje x&xxxxxx;xxxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx xxx společné xxxxxxx, xxxxxx&xxxxxx;řx a &xxxxxx;xxxxxx xx xxxxxxxxčx&xxxxxx;xx procesu xxxx příslušnými xxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx x čx&xxxxxx;xxx 24.

XXX xřxxxxž&xxxxxx; Xxxxxx xxxx x&xxxxxx;xxxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx xx 31. xxxxxxxx 2015.

Komisi xx svěřena xxxxxxxx xřxx&xxxxxx;xxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; technické xxxxx xxxxxx&xxxxxx; v xxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx s čx&xxxxxx;xxxx 15 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (EU) č.&xxxx;1093/2010.

Čx&xxxxxx;xxx 23

Xxxx&xxxxxx;xxx xxxxxxxx&xxxxxx;

1.   S xxxxxxx na xxžx&xxxxxx; xxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx xx &xxxxxx;xěxxxxx instituci xxxxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xřx posuzování oznámení xxxxxx&xxxxxx;xx x čx. 22 xxxx. 1 x informací xxxxxx&xxxxxx;xx x čx. 22 xxxx. 3 za &xxxxxx;čxxxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; řádného x xxxxřxxx&xxxxxx;xx ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx, v x&xxxxxx;ž xx navrhováno xxxxx&xxxxxx;, xxxxxxxx navrhovaného xxxxxxxxxx x xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx navrhovaného xxxxx&xxxxxx; xxxxx těchto xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;:

x)

xxxěxx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx;

x)

xxxěxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxx&xxxxxx;xxxxxx, xxx je xxxxxxxxx x čl. 91 xxxx. 1, x&xxxxxx;xxx čxxxů vedoucího orgánu x x&xxxxxx;xxx členů xxxxxxx&xxxxxx;xx vedení, xxxř&xxxxxx; xxxxx v xůxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx nabytí řídit čxxxxxxx úvěrové xxxxxxxxx;

x)

xxxxxčx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx;xx xx xxxxxx x vykonávané x xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx v &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx, x x&xxxxxx;ž xx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;;

x)

xxxxxčxxxx, zda xxxx &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; instituce xxxxxxx xxxxžxx x nadále xxxxžxxxx xxxxřxxxxxxx&xxxxxx; xxžxxxxxx xx x&xxxxxx;xxxxě x&xxxxxx;xx xxěxxxxx, nařízení (XX) č. 575/2013, x xř&xxxxxx;xxxxě xxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx Xxxx, xxxx&xxxxxx;xx xxěxxxx 2002/87/XX x 2009/110/XX, xčxxxě xxxxxčxxxxx, zda x&xxxxxx; xxxxxxx, jejíž xxxč&xxxxxx;xx&xxxxxx; xx &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxžňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx účinného xxxxxxx, &xxxxxx;čxxxxx výměnu xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx příslušnými xxx&xxxxxx;xx x xxxxxxx&xxxxxx; xůxxxxxxxx xxxx příslušnými xxx&xxxxxx;xx;

x)

xxxxxčxxxx, zda xxxxxxxx xůxxxx&xxxxxx; podezření, žx xx xxxxxx&xxxxxx; x xxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx xx&xxxxxx;xx x xxxx&xxxxxx; xxxěx xxxx x financování xxxxxxxxx xxxx x xxxxxůx x xě xx xxxxxx článku 1 xxěxxxxx Xxxxxxx&xxxxxx;xx parlamentu x Xxxx 2005/60/ES xx xxx 26. ř&xxxxxx;xxx 2005 x xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; zneužití xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx x xxxx&xxxxxx; xxxěx x financování xxxxxxxxx (21) xxxx žx xx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx; xxxxx xx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xxxxxx xxxxx&xxxxxx;xx jednání.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxx xxx&xxxxxx;xřxx nesouhlas x xxxxxxxxx&xxxxxx;x nabytím xxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xx x&xxxxxx;xxxxě kritérií xxxxxxxx&xxxxxx;xx x xxxxxxxx 1 xůxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxx xxxxxxxxx xřxxxxžxx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx xxxxxx &xxxxxx;xxx&xxxxxx;.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; žádné xřxxxěžx&xxxxxx; podmínky xx xx x&xxxxxx;&xxxxxx;x účasti, xxxx&xxxxxx; xx xřxxx xxx&xxxxxx;xxxxx, xxx xxxxxžňxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx xxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; nabytí x hlediska hospodářských xxxřxx trhu.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy xxxřxxx&xxxxxx; xxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;, xxž jsou xxxx&xxxxxx; x provedení xxxxxxxx&xxxxxx; x jež xx xřxxx xxxxxxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx xxxxx s xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x xxxxxx&xxxxxx;x v čx. 22 odst. 1. Xxžxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xřxxěřxx&xxxxxx; x xxx&xxxxxx; odpovídat xxxxxx navrhovaného xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;. Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx nepožadují xxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xxx xxxxřxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx ohledu na čx. 22 xxxx. 2, 3 x 4, xxxxx byly xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xxxx xxx nebo x&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxů na xxxxx&xxxxxx; xxxx zvýšení kvalifikované &xxxxxx;čxxxx xx xxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx, přistupuje xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x ke x&xxxxxx;xx navrhovaným nabyvatelům xxxxxxxxxxxxčx&xxxxxx;x xxůxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx 24

Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx

1.   Příslušné orgány xx při xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xxx plně konzultují, xxxxx je xxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx:

x)

&xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; instituce, xxxx&xxxxxx;ťxxxx, xxxx&xxxxxx;ťxxxx, xxxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxx xxxx xxx&xxxxxx;xxxxxx&xxxxxx; společnost xx xxxxxx čl. 2 xxxx. 1 x&xxxxxx;xx. x) xxěxxxxx 2009/65/XX (dále xxx &xxxxx;xxx&xxxxxx;xxxxxx&xxxxxx; xxxxxčxxxx XXXXXX&xxxxx;) x povolením v xxx&xxxxxx;x členském xx&xxxxxx;xě xxxx x odvětví xxx&xxxxxx;x, xxž xx xxxx&xxxxxx;x xx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;;

x)

xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxx úvěrové xxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx;ťxxxx, zajišťovny, xxxxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxx nebo xxx&xxxxxx;xxxxxx&xxxxxx; xxxxxčxxxxx XXXXXX x xxxxxxx&xxxxxx;x x xxx&xxxxxx;x čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě xxxx v odvětví xxx&xxxxxx;x, xxž ve xxxx&xxxxxx;x xx navrhováno xxxxx&xxxxxx;;

x)

xxxxxx&xxxxxx; xxxx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx, xxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx &xxxxxx;xěxxxxx instituci, xxxx&xxxxxx;ťxxxx, xxxx&xxxxxx;ťxxxx, xxxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxx xxxx správcovskou xxxxxčxxxx XXXXXX x xxxxxxx&xxxxxx;x x jiném čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě nebo v xxxěxx&xxxxxx; jiném, xxž xx kterém je xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xx xxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxx xx&xxxxxx;xxxxě xxxxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; informace, xxxx&xxxxxx; xxxx podstatné nebo xxxxxxxxx&xxxxxx; xxx xxxxxxxx&xxxxxx;. X xxxxxx &xxxxxx;čxxx xx xx xxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xx&xxxxxx;xxxxě xxěxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xžxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx a x xxxxxx&xxxxxx;xx podnětu xxěxxx&xxxxxx; veškeré podstatné xxxxxxxxx. X xxxxxxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx, který xxxxx povolení úvěrové xxxxxxxxx, v x&xxxxxx;ž xx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;, xx uvedou veškeré x&xxxxxx;xxxx xxxx x&xxxxxx;xxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx orgánu pověřeného xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx 25

Oznámení v xř&xxxxxx;xxxě odprodeje

Členské státy xxxxxx&xxxxxx;, žx xxžx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; nebo xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx, xxxx&xxxxxx; xřxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xx xxxx xxxř&xxxxxx;xx zcizit xxxxxxxxxxxxxx &xxxxxx;čxxx x &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx, to xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxě x x xřxxxxxxx xřxx tímto xxxxxxxxxx xxx&xxxxxx;xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx a uvést x&xxxxxx;&xxxxxx;x své dotčené &xxxxxx;čxxxx. Tato xxxxx xxx&xxxxxx; xxxxěž xxx&xxxxxx;xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x orgánům xxžx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;žxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx &xxxxxx;čxxx tak, žx xx xxx&xxxxxx;x xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxxx xxxx na x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx;xx, xxxx&xxxxxx; xxž&xxxxxx;, xxxxx xxx 20&xxxx;%, 30&xxxx;% xxxx 50&xxxx;% xxxx xxx, žx xx &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xřxxxxxx x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;x xxxřxx&xxxxxx;x xxxxxxxx. Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx nemají xxxxxxxxx xxxxxňxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 30&xxxx;%, pokud x xxxxxxx s čl. 9 xxxx. 3 x&xxxxxx;xx. a) xxěxxxxx 2004/109/XX xxxxxňxx&xxxxxx; prahovou xxxxxxx ve x&xxxxxx;&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx; xřxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx 26

Xxxxxxxčx&xxxxxx; povinnosti x sankce

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx&xxxxxx;, žx x x&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx x xxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; účasti, xx xxxxxxž x&xxxxxx;xxxxě xx&xxxxxx;xx x xřxxxxčxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx xxxx xxxxxxx pod xxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x čx. 22 xxxx. 1 a v čx&xxxxxx;xxx 25, uvědomí x tom xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx.

Xxxx&xxxxxx;xě xxxxxx ročně &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xřxxxx&xxxxxx; x xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; na xxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxx xxěx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx jména xxxxxx&xxxxxx;řů x xxxxxčx&xxxxxx;xů xxž&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;čxxxx x x&xxxxxx;&xxxxxx;x xěxxxx &xxxxxx;čxxx&xxxxxx;, jak xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxř&xxxxxx;xxxx x xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx na x&xxxxxx;xxčx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx; xxxxxxě xxxxxx&xxxxxx;řů x xxxxxčx&xxxxxx;xů nebo x xxxěx&xxxxxx; xřxxxxxů xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xx xx xxxxxčxxxxx přijaté x xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; na regulovaném xxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxžx xx xxxx xxxx xxxxxx&xxxxxx;xx v čx. 22 xxxx. 1 xxxx x&xxxxxx;x xxxř&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xxxxx xx xxxxřxxx&xxxxxx; a řádné ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxxxx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx, žx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; orgány xčxx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx; k xxxxčxx&xxxxxx; tohoto xxxxx. Xxxx xxxxřxx&xxxxxx; xxxxx, x výhradou čx&xxxxxx;xxů 65 až 72, xxxč&xxxxxx;xxx x soudních xř&xxxxxx;xxxxxx, x sankcích xxxxx čxxxůx vedoucího xxx&xxxxxx;xx a xxxxžxxůx xxxx xxxxxxxxxx&xxxxxx; hlasovacích xx&xxxxxx;x spojených x xxx&xxxxxx;xx xxžxx&xxxxxx;xx dotyčnými xxxxxx&xxxxxx;řx xxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; instituce.

Obdobná xxxxřxx&xxxxxx; xx xxxžxx&xxxxxx; xůčx xxxxxx&xxxxxx;x nebo právnickým xxxx&xxxxxx;x, xxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xřxxxěžx&xxxxxx;xx hlášení xxxxxxxx&xxxxxx; x čx. 22 xxxx. 1 x s x&xxxxxx;xxxxxx čx&xxxxxx;xxů 65 xž 72.

Xxxxx-xx x xxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;čxxxx xřxx xxxxxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx orgánů, stanoví čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx, xxxž xxxx xxxčxxx xxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx, žx x&xxxxxx;xxx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx hlasovacích xx&xxxxxx;x xx pozastaven xxxx že odevzdané xxxxx xxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxx být xxxxx&xxxxxx;&xxxxxx;xxx xx xxxxxxx&xxxxxx;.

Čx&xxxxxx;xxx 27

Xxxx&xxxxxx;xxx pro xxxxxxxxxxxx&xxxxxx; účasti

Xřx xxx&xxxxxx;ťxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxx xxxx xxxxěxx xxxx&xxxxxx;xxx xxx kvalifikovanou &xxxxxx;čxxx uvedená x čx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx 22, 25 x 26, se xxxxxxňxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx; x čx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx 9, 10 a 11 xxěxxxxx 2004/109/XX x xxxx&xxxxxx;xxx týkající xx xxxxxx xč&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; v čx. 12 xxxx. 4 x 5 uvedené xxěxxxxx.

Xřx zjišťování, xxx xxxx splněna kritéria xxx xxxxxxxxxxxxxx &xxxxxx;čxxx xxxxxx&xxxxxx; v čx&xxxxxx;xxx 26, xxxxxxxxňxx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; práva xxx xxx&xxxxxx;xx, xxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx případně xxž&xxxxxx; x důsledku xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx;xx nástrojů xxxx xx&xxxxxx;xxěx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxxxů xx základě xxxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxxx převzetí, xxxxxxx&xxxxxx;xx x xř&xxxxxx;xxxx X xxx&xxxxxx;xx A xxxě 6 směrnice 2004/39/ES, xxxxx xxxx xx&xxxxxx;xx xxxxxx xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx xxxxx xxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx řízení xxxxxxxx x xxxxx xxxx zcizena xx xxxxxxx xxxx od xxxxx&xxxxxx;.

XXXXX XX

POČÁTEČNÍ KAPITÁL XXXXXXXČX&Xxxxxx;XX XXXXXXŮ

Čx&xxxxxx;xxx 28

Počáteční xxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxčx&xxxxxx;xx podniků

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxč&xxxxxx;xxčx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;x investičních xxxxxxů xxxř&xxxxxx; xxxxx xxxxx xxxx x&xxxxxx;xx položek xxxxxx&xxxxxx;xx v čx. 26 xxxx. 1 x&xxxxxx;xx. x) až x) xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č. 575/2013.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxx xxx&xxxxxx; než xx, xxxx&xxxxxx; jsou xxxxxxx x čx&xxxxxx;xxx 29, xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xxč&xxxxxx;xxčx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;x xx výši 730&xxxx;000&xxxx;XXX.

Čx&xxxxxx;xxx 29

Xxč&xxxxxx;xxčx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx typů xxxxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxů

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxč&xxxxxx;xxčx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;x ve x&xxxxxx;&xxxxxx;x 125 000 EUR xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xxxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxx, xxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx x ž&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx finančními x&xxxxxx;xxxxxx xx xxxxxx&xxxxxx; účet xxx xxxxxxxxx finanční x&xxxxxx;xxxxxx s xxxx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxxxxx převzetí, xxx xxxx&xxxxxx; xxž&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxx xxxx&xxxxxx; papíry xxxxxxů x který xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx nebo x&xxxxxx;xx z xěxxxx xxxžxx:

x)

xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; x xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xxx xxxxxxxxů na xxxxxčx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxxx;

x)

xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xxx xxxxxxxxů xx xxxxxčx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxxx;

x)

xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx do xxxxxčx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxxxů.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxx xxxxxxx investičnímu xxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; pokyny xxxxxxxxů ohledně xxxxxčx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxxxů, xxx xxxx x&xxxxxx;xxxxxx xxžxx na xxxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;čxx, xxxxxxžx xxxx xxxxěxx xxxx xxxx&xxxxxx;xxx:

x)

xxxx pozice vznikají xxxxx x xůxxxxxx xxxx, žx xx xxxxxxx xxxxxxřxxx xřxxxě xxxxxxxx objednávky investorů;

x)

xxxxxx&xxxxxx; xxžx&xxxxxx; xxxxxxx x&xxxxxx;xxx xxxxx&xxxxxx;xx xxxxx nepřesahuje 15&xxxx;% xxč&xxxxxx;xxčx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx;

x)

xxxxxx xxxňxxx požadavky xxxxxxxx&xxxxxx; v čx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx 92 xž 95 x x č&xxxxxx;xxx čxxxx&xxxxxx; nařízení (XX) č. 575/2013;

d)

tyto pozice xxxx xxxx xxxxxxx x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; x dočasné x xxxx xxxxxxxě xxxxxxx na xxxx xxxřxxxxx k xxxxxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx.

3.   Členské xx&xxxxxx;xx xxxxx snížit č&xxxxxx;xxxx xxxxxxxx v odstavci 1 na 50 000 EUR, xxxxx není podnik xxx&xxxxxx;xxěx xxžxx xxx&xxxxxx;xx xxxx xxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxů, xxxxxxxxxx na xxxxxx&xxxxxx; účet nebo xxxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx; nástroje x xxxx&xxxxxx;x závazkem xřxxxxx&xxxxxx;.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxžxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx xx xxxxxčx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xx &xxxxxx;čxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; kapitálu není xxxxžxx&xxxxxx;xx za xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx vlastní účet, xxxxx jde o xxxžxx stanovené x xxxxxxxx1, nebo xxx &xxxxxx;čxxx xxxxxxxx 3.

Čx&xxxxxx;xxx 30

Počáteční xxxxx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx xxxxxxů

X&xxxxxx;xxx&xxxxxx; podniky xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x počáteční xxxxx&xxxxxx;x xx x&xxxxxx;&xxxxxx;x 50&xxxx;000&xxxx;XXX, xxxxx xxž&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxx usazování xxxx xxxx&xxxxxx;xx pohybu služeb xxxxxx&xxxxxx;xx x článku 31 nebo 32 xxěxxxxx 2004/39/XX.

Čx&xxxxxx;xxx 31

Podniky, které xxxxx&xxxxxx; povolení xxžxx xxx&xxxxxx;xx xxxx cenné xxx&xxxxxx;xx klientů

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x čl. 4 xxxx. 1 xxxx 2 x&xxxxxx;xx. x) xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (EU) č. 575/2013 xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x:

x)

počáteční xxxxx&xxxxxx;x xx x&xxxxxx;&xxxxxx;x 50&xxxx;000&xxxx;XXX;

x)

xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxěxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; celé &xxxxxx;xxx&xxxxxx; Xxxx, xxxx xxxxx podobnou záruku xxxxx xxxxxěxxxxxx z xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; péče xřx x&xxxxxx;xxxx xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x xxxxxxě nejméně 1&xxxx;000&xxxx;000&xxxx;XXX xx jednu xxxxxxxxx událost x xxxxxxxě 1&xxxx;500&xxxx;000&xxxx;XXX xx x&xxxxxx;xxxxx xxxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xxxxx xx xxxxx xxx;

x)

xxxxxxxxx xxč&xxxxxx;xxčx&xxxxxx;xx kapitálu x xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxěxxxxxx, xx xxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx; xxxx xxxxx x&xxxxxx;xxxx x) xxxx x).

Komise xxxxxxxxxě xřxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; č&xxxxxx;xxxx xxxxxx&xxxxxx; x xxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx je xxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x čl. 4 odst. 1 xxxx 2 x&xxxxxx;xx. x) nařízení (XX) č. 575/2013 xxxxxxxxx&xxxxxx;x x xxxxx xxěxxxxx Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x Xxxx 2002/92/XX xx xxx 9. xxxxxxxx 2002 x xxxxxxřxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; (22), xxx&xxxxxx; splňovat xxžxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; x čx. 4 xxxx. 3 xxxxxx&xxxxxx; xxěxxxxx x xxx&xxxxxx; mít:

x)

xxč&xxxxxx;xxčx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;x xx výši 25&xxxx;000&xxxx;XXX;

x)

xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxěxxxxxx, xxxx&xxxxxx; pokrývá celé &xxxxxx;xxx&xxxxxx; Xxxx, xxxx xxxxx podobnou x&xxxxxx;xxxx xxxxx odpovědnosti x xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;čx xřx výkonu povolání x xxxxxxě nejméně 500&xxxx;000&xxxx;XXX na xxxxx xxxxxxxxx xx&xxxxxx;xxxx a xxxxxxxě 750&xxxx;000&xxxx;XXX na x&xxxxxx;xxxxx xxxxxxx&xxxxxx; události xx xxxxx xxx;

x)

xxxxxxxxx xxč&xxxxxx;xxčx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xx x xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; profesní xxxxxěxxxxxx, xx které xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;&xxxxxx;x krytí xxxx xxxxx x&xxxxxx;xxxx x) xxxx x).

Čx&xxxxxx;xxx 32

Ustanovení x xxxxxxě xřxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxě xx čx. 28 xxxx. 2, čx. 29 xxxx. 1 x 3 x čx&xxxxxx;xxx 30 mohou čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx x xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx xxxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxx x podniky xxxxx článku 30, xxxx&xxxxxx; existovaly již xx xxx 31. xxxxxxxx 1995 nebo xřxx x&xxxxxx;xxx dnem x xxxxxxž xxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxx úrovně xxč&xxxxxx;xxčx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xx stanoveného xxx xě v čx. 28 odst. 2, čx. 29 xxxx. 1 nebo 3 čx čx&xxxxxx;xxx 30.

Xxxxx&xxxxxx;x xěxxxx xxxxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxů xxxx xxxxxxů neklesne xxx xxxxx&xxxxxx;&xxxxxx;&xxxxxx; vztažnou xxxxxxx xxxxč&xxxxxx;xxxxx po 23. březnu 1993. Xxxx xxxxžx&xxxxxx; xxxxxxx xx průměrná xxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;&xxxxxx;x kapitálu xxxxčxxx&xxxxxx; xx dobu &xxxxxx;xxxx xěx&xxxxxx;xů předcházejících datu x&xxxxxx;xxčxx. Vypočítává se xxžx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxx xěx&xxxxxx;xů xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xřxxxxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxžx xxxxxxxx investičního xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxx&xxxxxx; xx xxxxxxxx xxxxxxxx 1, xřxxxxxx jiná fyzická xxxx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; osoba xxž ta, která xxx xxxxxxxxxxxx xx xxx 31. prosince 1995 xxxx xřxx x&xxxxxx;xxx xxxx, musí xxxxx&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx&xxxxxx;xxxxx alespoň úrovně xxxxxx&xxxxxx; x čx. 28 odst. 2, čx. 29 odst. 1 xxxx 3 čx čx&xxxxxx;xxx 30, xřxčxxž toto neplatí x xř&xxxxxx;xxxě xxxx&xxxxxx;xx xřxxxxx xěxxxxx&xxxxxx;x po 31. prosinci 1995, xxxxx xx xxxxx xřxxxx schválen xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx x xxxxx xx jedná o xxxx nejvýše xxxxxx xxx xx xxxxxx&xxxxxx;x xřxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x x&xxxxxx;xx dvou nebo x&xxxxxx;xx xxxxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxů xxxx xxxxxxů, na xěž xx xxxxxxxx čx&xxxxxx;xxx 30, nemusí xxxxx&xxxxxx;x xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxxxx &xxxxxx;xxxxě, xxxx&xxxxxx; xx stanovena x čx. 28 xxxx. 2, čx. 29 xxxx. 1 xxxx 3 či čx&xxxxxx;xxx 30. V xxůxěxx xxxx&xxxxxx;xxxxxxx xxxxx&xxxxxx;, xxx nebylo dosaženo &xxxxxx;xxxxě stanovené x čx. 28 odst. 2, čx. 29 xxxx. 1 xxxx 3 čx čx&xxxxxx;xxx 30, x&xxxxxx;xx nesmí xxxxx&xxxxxx;x xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x&xxxxxx;&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx podniků x xxxxžxxx x&xxxxxx;xx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxů a podniků, xx xěž se xxxxxxxx článek 30, xxxx&xxxxxx; klesnout pod &xxxxxx;xxxxě xxxxxxxx&xxxxxx; v čx. 28 xxxx. 2, čl. 29 xxxx. 1 nebo 3, článku 30 x xxxxxxx&xxxxxx;xx 1 x 3 tohoto čx&xxxxxx;xxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;, že x xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxxxxxxxxx takových xxxxxxxčx&xxxxxx;xx podniků x xxxxxxů je xxxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxx xxxxěxx xxžxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; v xxxxxxxx 4, xxxxxxxx 1, 2 a 3 xx nepoužijí.

XXXXX X

USTANOVENÍ X&Xxxxxx;XXX&Xxxxxx;X&Xxxxxx; XX XXXXXXX USAZOVÁNÍ X XXXX&Xxxxxx;XX XXXXXX XXXŽXX

XXXXXXXX 1

Xxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxx

Čx&xxxxxx;xxx 33

&Xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; instituce

Členské xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, že čxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x příloze X xxxxx x&xxxxxx;x xx xxxxxx &xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;xx v xxxxxxx x čx&xxxxxx;xxxx 35, čx. 36 odst. 1, 2 a 3, čl. 39 xxxx. 1 x 2 x čx&xxxxxx;xxx 40 xž 46 xxď xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x zřízení xxxxčxx, xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxžxx xxxxxxxxxxx &xxxxxx;xěxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;, xxž xxxx xxxxxxxx x jež xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; dohledu xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xů jiného čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx, xxxxx xx xxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xx tyto činnosti.

Čx&xxxxxx;xxx 34

Xxxxxčx&xxxxxx; instituce

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, že čxxxxxxx vyjmenované v xř&xxxxxx;xxxx X mohou x&xxxxxx;x xx jejich &xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;xx x xxxxxxx x článkem 35, čx. 36 xxxx. 1, 2 x 3, čl. 39 odst. 1 x 2 x čx&xxxxxx;xxx 40 xž 46 buď xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; pobočky, xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxžxx xxxxxxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx; institucí xxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx, xxxx&xxxxxx; xx xxxřxx&xxxxxx;x xxxxxxxx &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxx xxxxxčx&xxxxxx;x xxxřxx&xxxxxx;x podnikem xxxx xxxx více &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;, xxx&xxxxxx;ž xxxxxčxxxx&xxxxxx; xxxxxxx a xxxxxxx povolují xxxx čxxxxxxx x xxxx&xxxxxx; xxxňxxx x&xxxxxx;xxxxx x&xxxxxx;xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xxx:

x)

xxxxřxx&xxxxxx; podnik xxxx xxxxxxx xxxx povoleny xxxxžxx úvěrové xxxxxxxxx x členském xx&xxxxxx;xě, xxxxž xx&xxxxxx;xxx se xxxxxčx&xxxxxx; instituce řídí;

x)

dotyčné čxxxxxxx xxxx xxxxxčxě xxxxxxxx&xxxxxx;xx xx &xxxxxx;xxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;xx členského státu;

x)

xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxx nebo xxxxxxx xxž&xxxxxx; xxxxxxň 90 % xxxxxxxx&xxxxxx;xx práv xxxxxxx&xxxxxx;xx x xxx&xxxxxx;xx na xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx;

x)

xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxx nebo podniky xxxňxx&xxxxxx; požadavky xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xů, xxxxx xx xxxx&xxxxxx; o xxxxřxxx&xxxxxx; ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; instituce, x prohlásily xx xxxxxxxxx příslušných orgánů xxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx, žx xxč&xxxxxx; xxxxxčxě x nerozdílně za x&xxxxxx;xxxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx;

x)

xx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx xx xxxxxčxě xxxxxxxx, zvláště xxxxx xxx x xxxxčx&xxxxxx; čxxxxxxx, konsolidovaný xxxxxx xxx xxxxřxx&xxxxxx;x xxxxxxxx xxxx xxžx&xxxxxx;x x xxxxřxx&xxxxxx;xx podniků xxxxx hlavy XXX xxxxxxxx 3 x&xxxxxx;xx xxěxxxxx x části xxxx&xxxxxx; hlavy II xxxxxxxx 2 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č. 575/2013, xxxx&xxxxxx;xx xx účelem xxžxxxxxů xx xxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx;xx x čx&xxxxxx;xxx 92 uvedeného nařízení, xxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; x č&xxxxxx;xxx čxxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; x omezení &xxxxxx;čxxx&xxxxxx;, xxx xx stanoví čx&xxxxxx;xxx 89 a 90 xxxxxx&xxxxxx;xx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;.

Xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx domovského čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx xxěř&xxxxxx; xxxxžxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx x xxxx&xxxxxx;x pododstavci a, xxxxxx&xxxxxx; finanční instituci xxxěxčxx&xxxxxx;, xxž musí x&xxxxxx;x xřxxxžxxx x xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; uvedenému v čx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx 35 x 39.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xřxxxxxx-xx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; v odst. 1 xxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx xxxxx xěxxxx&xxxxxx; xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx podmínek, oznámí xx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; orgány xxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx a čxxxxxxx provozované xxxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx; institucí x xxxxxxxxxx&xxxxxx;x čxxxxx&xxxxxx;x státě xx xxčxxx ř&xxxxxx;xxx xx&xxxxxx;xxx hostitelského členského xx&xxxxxx;xx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx 1 x 2 se xxxxxxě xxxžxx&xxxxxx; na xxxřxx&xxxxxx; xxxxxxx finanční instituce xxxxxx&xxxxxx; x odst. 1 prvním xxxxxxxxxxx.

XXXXXXXX 2

Právo &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;

Čx&xxxxxx;xxx 35

Xxžxxxxxx na oznamování x xx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xůxxxxx&xxxxxx; xxxx příslušnými xxx&xxxxxx;xx

1.   Úvěrová xxxxxxxxx, která xxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx pobočku xx &xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx členského xx&xxxxxx;xx, to oznámí xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x orgánům xx&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx.

2.   Členské xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, žx xxžx&xxxxxx; úvěrová xxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; hodlá zřídit xxxxčxx x xxx&xxxxxx;x čxxxxx&xxxxxx;x státě, x xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxx odstavce 1 xxxxx všechny xxxx &xxxxxx;xxxx:

x)

členský xx&xxxxxx;x, xx jehož území xxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx xxxxčxx;

b)

xx&xxxxxx;x čxxxxxx&xxxxxx; xxxxčxx, xx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx xxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxx čxxxxxxx x xxxxxxxxčx&xxxxxx; xxxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxčxx;

x)

xxxxxx x xxxxxxxxxx&xxxxxx;x členském xx&xxxxxx;xě, na xxxx&xxxxxx; xxx xxxxžxx dokumentaci;

x)

jména xxxx, xxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxx&xxxxxx;xxx xx ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxčxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx&xxxxxx;-xx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx xůxxx x xxxxxxxxxxxx x xřxxěřxxxxxx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; nebo o xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxx úvěrové xxxxxxxxx x ohledem xx xxx&xxxxxx; zamýšlenou čxxxxxx, xxěx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxx xxxxx odstavce 2 xx tří xěx&xxxxxx;xů xx xxxxžxx&xxxxxx; veškerých &xxxxxx;xxxů xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x orgánům xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx x zároveň o xxx xxěxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xěxxxxx xxxxxxxxx.

Xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx rovněž xxěx&xxxxxx; x&xxxxxx;&xxxxxx;x a xxxžxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x xxxčxx xxx&xxxxxx;xx xxžxxxxxů xx xxxxx&xxxxxx;x xxxxx čx&xxxxxx;xxx 92 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č. 575/2013.

Xxxxxxxě od xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx;xx členského xx&xxxxxx;xx x xř&xxxxxx;xxxě xxxxxx&xxxxxx;x x čx&xxxxxx;xxx 34 xxěx&xxxxxx; x&xxxxxx;&xxxxxx;x x složení kapitálu xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx a xxxxxx&xxxxxx; xxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx vypočtených podle čx. 92 xxxx. 3 a 4 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č. 575/2013 xxx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx.

4.   Pokud příslušné xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx;xx členského xx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xxxx xxěxxx &xxxxxx;xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x orgánům xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx, xxůxxxx&xxxxxx; toto xxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xxxčxx&xxxxxx; úvěrové xxxxxxxxx xx xř&xxxxxx; xěx&xxxxxx;xů xx xxxxžxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů.

Xxxxx xxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xxxx xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; stanoviska se xxx odvolat x xxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXX xxxxxxxxx x&xxxxxx;xxxx xxxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx x xxřxxxěx&xxxxxx; informací xxxxxxxxx&xxxxxx;xx podle xxxxxx čx&xxxxxx;xxx.

Xx Xxxxxx xx xřxxxxxxx xxxxxxxx xřxx&xxxxxx;xxx xxxxxxčx&xxxxxx; technické xxxxx xxxxxx&xxxxxx; v xxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx x souladu x články 10 xž 14 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;1093/2010.

6.   EBA xxxxxxxxx x&xxxxxx;xxxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx, které stanoví xxxxxxxxx&xxxxxx; formuláře, šablony x xxxxxxx uvedeného xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;.

Xxxxxx je xxěřxxx xxxxxxxx xřxx&xxxxxx;xxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxx&xxxxxx; x xxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x čx&xxxxxx;xxxx 15 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;1093/2010.

7.&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXX xřxxxxž&xxxxxx; Xxxxxx x&xxxxxx;xxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx xxxxxx&xxxxxx; x xxxxxxx&xxxxxx;xx 5 x 6 xx 1. xxxxx 2014.

Čx&xxxxxx;xxx 36

Xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; čxxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xř&xxxxxx;xx xxž xxxxčxx &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; čxxxxxx, xčxx&xxxxxx; příslušné xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx xx xxxx xěx&xxxxxx;xů xx obdržení &xxxxxx;xxxů xxxxx čx&xxxxxx;xxx 35 xř&xxxxxx;xxxxx x xxxxxxx xxx &xxxxxx;xěxxxxx institucí x xxxxxxx x xxxxxxxxx 4 a xř&xxxxxx;xxxxě stanoví xxxx&xxxxxx;xxx, xxxxž xx řídí x&xxxxxx;xxx této čxxxxxxx x hostitelském členském xx&xxxxxx;xě x xůxxxů xxxxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxx.

2.   Po xxxxžxx&xxxxxx; xxěxxx&xxxxxx; od xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xů xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx xxxx po xxxxxxx&xxxxxx; xxůxx stanovené x xxxxxxxx 1, xxxxxx-xx xxěxxx&xxxxxx; xčxxěxx, xůžx x&xxxxxx;x xxxxčxx xř&xxxxxx;xxxx x může xxx&xxxxxx;xxx xxxx činnost.

3.   Změní-li xx některý x &xxxxxx;xxxů sdělovaných xxxxx čx. 35 xxxx. 2 x&xxxxxx;xx. x), x) xxxx x), xxěx&xxxxxx; xx &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxěxx xxxxx xěx&xxxxxx;x xřxx uskutečněním x&xxxxxx;xx xxěxx x&xxxxxx;xxxxě xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x orgánům xxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx x xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx členského xx&xxxxxx;xx, xxx xxxxx příslušné xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx xřxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; x x&xxxxxx;xxxxxxxx na xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; podle čx&xxxxxx;xxx 35 x příslušné xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx, xxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xxx xxx xxěxx xxxxx xxxxxxxx 1 tohoto článku.

4.   U xxxxčxx, xxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxxx xxxx čxxxxxx x xxxxxxx s xxxxx&xxxxxx;xx xřxxxxxx hostitelského členského xx&xxxxxx;xx před 1. xxxxxx 1993, xx x&xxxxxx; za xx, žx xxxx xřxxxěxxx xxxxxxů xxxxxxxx&xxxxxx;xx x čx&xxxxxx;xxx 35 x xxxxxxx&xxxxxx;xx 1 a 2 xxxxxx článku. Xx 1. ledna 1993 xx na xě vztahuje xxxxxxxx 3 tohoto čx&xxxxxx;xxx, čx&xxxxxx;xxx 33 x 52 x xxxxxxxx 4.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXX vypracuje x&xxxxxx;xxxx xxxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx x xxřxxxěx&xxxxxx; informací xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx xxxxxx čx&xxxxxx;xxx.

Xx Xxxxxx xx xřxxxxxxx xxxxxxxx přijímat xxxxxxčx&xxxxxx; technické normy xxxxxx&xxxxxx; x xxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x čx&xxxxxx;xxx 10 xž 14 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č. 1093/2010.

6.   EBA xxxxxxxxx x&xxxxxx;xxxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx, které stanoví xxxxxxxxx&xxxxxx; formuláře, &xxxxxx;xxxxxx x xxxxxxx uvedeného xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;.

Xxxxxx je svěřena xxxxxxxx xřxx&xxxxxx;xxx prováděcí xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx uvedené x xxxx&xxxxxx;x pododstavci x xxxxxxx x čx&xxxxxx;xxxx 15 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;1093/2010.

7.   EBA xřxxxxž&xxxxxx; Xxxxxx x&xxxxxx;xxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx xxxxxx&xxxxxx; v xxxxxxx&xxxxxx;xx 5 a 6 xx 1. xxxxx 2014.

Čx&xxxxxx;xxx 37

Informace x xxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;

Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx sdělí Xxxxxx x xxx&xxxxxx;xx XXX xxčxx x xxxxxx xř&xxxxxx;xxxů, x xxxxž xx&xxxxxx;xx x xxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xxěxxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx článku 35 x čx. 36 xxxx. 3.

Čx&xxxxxx;xxx 38

Xxxxxxxx xxxxčxx

Má-li &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; instituce sídlo x xxxxxx členském xx&xxxxxx;xě x x&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x xxx&xxxxxx;x čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě, xxxxžxx&xxxxxx; xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx pobočku.

XXXXXXXX 3

X&xxxxxx;xxx xxxx&xxxxxx;xx xxxxxx služeb

Článek 39

Xxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;&Xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx čxxxxxx na &xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx x x&xxxxxx;xxx xxxx&xxxxxx;xx xxxxxx xxxžxx, xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx domovského čxxxxx&xxxxxx;xx státu čxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x xř&xxxxxx;xxxx X, xxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx domovského čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx uvědomí x xxxxx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x v xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xěx&xxxxxx;xx od obdržení xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; orgány hostitelského čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxxxx;xxx čx&xxxxxx;xxxx xxxxxx xxxčxxx xx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;xx institucemi xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx služby xřxx 1. xxxxxx 1993.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXX xxxxxxxxx návrhy regulačních xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx x xxřxxxěx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx tohoto čx&xxxxxx;xxx.

Xx Xxxxxx xx přenesena xxxxxxxx xřxx&xxxxxx;xxx regulační xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx uvedené x xxxx&xxxxxx;x pododstavci x xxxxxxx x čx&xxxxxx;xxx 10 xž 14 nařízení (EU) č.&xxxx;1093/2010.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXX xxxxxxxxx x&xxxxxx;xxxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx, xxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; standardní xxxxxx&xxxxxx;řx, &xxxxxx;xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;.

Xxxxxx xx xxěřxxx xxxxxxxx xřxx&xxxxxx;xxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; technické xxxxx xxxxxx&xxxxxx; x xxxx&xxxxxx;x pododstavci x xxxxxxx x čx&xxxxxx;xxxx 15 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (EU) č.&xxxx;1093/2010.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXX předloží Xxxxxx x&xxxxxx;xxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx xxxxxx&xxxxxx; x xxxxxxx&xxxxxx;xx 4 a 5 xx 1. ledna 2014.

XXXXXXXX 4

Xxxxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xů xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx

Čx&xxxxxx;xxx 40

Požadavky xx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; zpráv

Xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx států xxxxx vyžadovat, xxx xxx x&xxxxxx;xxxxx &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; xxxxčxx xx xxxxxx &xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xxx&xxxxxx;xxxx xxxxxxxxxě xxx&xxxxxx;xx x xx&xxxxxx; čxxxxxxx na xxxxxx &xxxxxx;xxx&xxxxxx;.

Xxxx xxx&xxxxxx;xx xxx xxžxxxxxx pouze xxx xxxxxxxčx&xxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;čxxx, xx &xxxxxx;čxxxx xxxxxňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; čx. 51 xxxx. 1, nebo xx &xxxxxx;čxxxx xxxxxxx x souladu s xxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxx informace xx xxxxxxx&xxxxxx; požadavky xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; alespoň rovnocenné xěx, xxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxxx x čx. 53 xxxx. 1.

Xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx členských xx&xxxxxx;xů xxxxx zejména xxžxxxxxx xxxxxxxxx xx &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;xx institucí uvedených x xxxx&xxxxxx;x pododstavci, xxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xx pobočka x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx čx. 51 odst. 1.

Čx&xxxxxx;xxx 41

Xxxxřxx&xxxxxx; xřxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx orgány domovského čxxxxx&xxxxxx;xx státu ve xxxxxx k činnosti xxxxxxxxxx&xxxxxx; v xxxxxxxxxx&xxxxxx;x čxxxxx&xxxxxx;x státu

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx hostitelského čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx xx základě xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx podle čx&xxxxxx;xxx 50 xx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx orgánů xxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx státu xxxxx&xxxxxx;, žx úvěrová instituce, xxxx&xxxxxx; x&xxxxxx; xxxxčxx xxxx poskytuje xxxžxx xx xxxx území, xxxňxxx x xxxxxxxxxxx x čxxxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx x uvedeném hostitelském čxxxxx&xxxxxx;x státě xxxxx x x&xxxxxx;xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xxx, xxxxxxxxx příslušné orgány xxxxxxx&xxxxxx;xx členského xx&xxxxxx;xx:

x)

úvěrová xxxxxxxxx nedodržuje xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx;xx xx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx xxěxxxxx, čx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (EU) č. 575/2013;

x)

xxxxxxxx x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxxx, žx &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx dodržovat xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx;xx xx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; tato xxěxxxxx, čx nařízení (XX) č. 575/2013.

Příslušné xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx neprodleně xřxxxxx xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx; opatření, xxx xxxxxxxxx, žx xxxxčx&xxxxxx; &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xx&xxxxxx; nedodržení xřxxxxxů xxxxxx&xxxxxx;, xxxx xřxxxx xxxxřxx&xxxxxx; x xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxx xxxxxxžxx&xxxxxx; xřxxxxxů. Xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; orgány xxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx neprodleně xxxx xxxxřxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx hostitelského čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx.

2.   Mají-li xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx hostitelského čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx xx to, žx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxx xxxx. 1 xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx členského xx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx na x&xxxxxx;xxžxxxxx xxx&xxxxxx;x XXX x požadovat xxxx xxxxx x souladu x čx&xxxxxx;xxxx 19 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;1093/2010. Xxxxxxxxx-xx XXX xxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx článku, přijme xxxxxxxxx&xxxxxx; x souladu x čx. 19 xxxx. 3 xxxxxx&xxxxxx;xx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; do 24 xxxxx. EBA xůžx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x orgánům xxxxxx xřx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx xxxxěž x xxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx x xxxxxxx x čx. 19 xxxx. 1 xxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx nařízení.

Čx&xxxxxx;xxx 42

Xxůxxxxěx&xxxxxx; x xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;

Xxxxřxx&xxxxxx; xčxxěx&xxxxxx; podle čx. 41 xxxx. 1 xxxx čx&xxxxxx;xxů 43 čx 44, xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; sankce nebo xxxxxx&xxxxxx; svobody xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxžxx čx xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x ř&xxxxxx;xxě xxůxxxxěxx x xxx&xxxxxx;xxxx dotčené &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx 43

Předběžná xxxxřxx&xxxxxx;

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xř&xxxxxx;xx xxž xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx členského xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx; xxxxxx stanovený x článku 41, xxxxx v xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx před xřxxxx&xxxxxx;x xxxxřxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx orgány xxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx xxxx xxxxxxxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx v čx&xxxxxx;xxx 3 xxěxxxxx 2001/24/XX xřxxxxxx xxx&xxxxxx;xxxxx xřxxxěžx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; xxxřxxx&xxxxxx; k xxxxxxě xxxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxě, xxxx&xxxxxx; xx x&xxxxxx;žx&xxxxxx;x xxůxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx xxxxxxxxxů, xxxxxxxxů x klientů x xxxxxxxxxx&xxxxxx;x čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xřxxxěžx&xxxxxx; opatření xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xřxxěřxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx účelu, xxxx&xxxxxx;x je chránit xřxx finanční xxxxxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; by x&xxxxxx;žx&xxxxxx;x xxůxxxxx xxxxxxxx kolektivní x&xxxxxx;xxx xxxxxxxxxů, investorů x xxxxxxů x xxxxxxxxxx&xxxxxx;x členském státě. Xxxxx&xxxxxx; xřxxxěžx&xxxxxx; opatření xxxxx xxxxxxxxx pozastavení xxxxxx. Xxxxxxx x xxřxxxxxxňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; věřitelů &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x hostitelském čxxxxx&xxxxxx;x státě xřxx xěřxxxxx x xxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxxx.

3.   Veškerá xřxxxěžx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; xxxxx odstavce 1 pozbývají &xxxxxx;čxxxx, xxxž správní xxxx xxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx přijmou xxxxxxxxxxčx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; xxxxx čx&xxxxxx;xxx 3 xxěxxxxx 2001/24/XX.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx státu xxxxč&xxxxxx; xřxxxěžx&xxxxxx; opatření, xxxž xx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, žx xx xxxx xxxxřxx&xxxxxx; xxxxx zastaralými podle čx&xxxxxx;xxx 41, pokud xxxxxxxxxx účinku xxxxx xxxxxxxx 3 tohoto čx&xxxxxx;xxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X předběžných xxxxřxx&xxxxxx;xx xřxxxx&xxxxxx;xx xxxxx xxxxxxxx 1 xx bez xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxěxxx&xxxxxx; Xxxxxx, XXX x xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxčxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xů.

Mají-li xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx státu xxxx xxx&xxxxxx;xxxxxxx xxx&xxxxxx;xx dotčeného čxxxxx&xxxxxx;xx státu xxxxx xxxxřxx&xxxxxx;x xřxxxx&xxxxxx;x příslušnými xxx&xxxxxx;xx hostitelského čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxxx, mohou xxxxxxxxx xx x&xxxxxx;xxžxxxxx xxx&xxxxxx;x EBA a xxžxxxxxx xxxx xxxxx x souladu s čx&xxxxxx;xxxx 19 nařízení (XX) č.&xxxx;1093/2010. Xxxxxxxxx-xx XXX podle xxxxxx&xxxxxx;xx čx&xxxxxx;xxx, xřxxxx rozhodnutí xxxxx čl. 19 xxxx. 3 uvedeného xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; do 24 xxxxx. EBA xůžx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x orgánům xxxxxx xřx dosahování xxxxxx xxxxěž x xxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx v xxxxxxx x čx. 19 xxxx. 1 xxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;.

Čx&xxxxxx;xxx 44

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xů

Hostitelské členské xx&xxxxxx;xx xxxxx, xxxž xxxx xxxčxxx články 40 x 41, xxxxx&xxxxxx;xxx xxxxxxxxx, které xxx byly xxěřxxx xxxxx této xxěxxxxx xx &xxxxxx;čxxxx přijetí xxxxx&xxxxxx;xx xxxxřxx&xxxxxx; x xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxx xřxxxx&xxxxxx;xx xxxxx této směrnice xxxx x důvodů xxxxx&xxxxxx;xx zájmu, x xěxxž xxxxx na xxxxxx &xxxxxx;xxx&xxxxxx; Xx xxxxxxxx xxžxxxx xxxx&xxxxxx;xxx &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx zahajovat xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxxx xx xxxxxx území.

Čx&xxxxxx;xxx 45

Opatření xx xxxěx&xxxxxx; povolení

Xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx;xx členského státu xxxxxxxxxě xxěxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx x xř&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;x xxxěx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;. Xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx xčxx&xxxxxx; vhodná xxxxřxx&xxxxxx;, aby xxxx&xxxxxx;xxxx xxxčxx&xxxxxx; &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxx další xxxxxxx xx jeho &xxxxxx;xxx&xxxxxx; x xxx ochránily x&xxxxxx;xxx xxxxxxxxxů.

Čx&xxxxxx;xxx 46

Xxxxxxx

Nic x x&xxxxxx;xx xxxxxxxx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx;x xx xxxxxčx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxxx v xxx&xxxxxx;x členském xx&xxxxxx;xě xxx&xxxxxx;xxx xx&xxxxxx; služby x&xxxxxx;xxx dostupnými xxěxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxx x xxxxxxxxxx&xxxxxx;x čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě, není-li xx x rozporu x případnými předpisy x formě x xxxxxx takové xxxxxxx, xřxxxx&xxxxxx;xx z důvodů xxxxx&xxxxxx;xx zájmu.

XXXXX VI

VZTAHY XX XŘXX&Xxxxxx;XX XXXĚXX

Čx&xxxxxx;xxx 47

Xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxčxx xx xřxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx; x xxxx&xxxxxx;xxx xř&xxxxxx;xxxxx xx xxxx xěxxxx xxx&xxxxxx; pro &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx s xěxxxx xxxxčxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxxxňxx&xxxxxx; vůči xxxxčx&xxxxxx;x &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;, xxž xxx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; sídlo xx xřxx&xxxxxx; xxxx, xřxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxx x čxxxxxxx x xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx, xxž xx xx zvýhodňovaly xřxx xxxxčxxxx &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xx xxxxxčx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxxx x Xxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; Komisi, xxx&xxxxxx;xx XXX x Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx;xx výboru xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx;x Xxxxxx 2004/10/XX (23) veškerá povolení xxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx;x xx xxxxxčx&xxxxxx;x sídlem xx xřxx&xxxxxx; xxxx xxx xxxxxx pobočky.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xůžx x xxxxx&xxxxxx;xx xxxxřxx&xxxxxx;xx x jednou xxxx x&xxxxxx;xx xřxx&xxxxxx;xx xxxěxx xxxxxxx xxxžxx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx;, xxž xxxxxxxxx xxxxčx&xxxxxx;x &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; x&xxxxxx; skutečné x&xxxxxx;xxx ve xřxx&xxxxxx; xxxx, xxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xx xxx&xxxxxx;x &xxxxxx;xxx&xxxxxx; Xxxx.

Čx&xxxxxx;xxx 48

Xxxxxxx&xxxxxx;xx s xxx&xxxxxx;xx dohledu třetích xxx&xxxxxx; při dohledu xx xxxxxxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxxxě

1.   Komise xůžx na ž&xxxxxx;xxxx xěxxxx&xxxxxx;xx x členských xx&xxxxxx;xů nebo x xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxěxx xřxxxx&xxxxxx;xxx Xxxě x&xxxxxx;xxxx xx xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; dohod x xxxxxx xxxx více xřxx&xxxxxx;xx zeměmi x xxůxxxxxx výkonu dohledu xx xxxxxxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxxxě xxx:

x)

xxxxxxxxxxx, xxxxxxž xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxx mají skutečné x&xxxxxx;xxx xx třetí xxxx;

x)

xxxxxxxxxxx ve xřxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx, jejichž xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxx, x to xxxxxxxxx, xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxčxxxxx xxxx xx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; holdingové xxxxxčxxxxx, xxx&xxxxxx; skutečné x&xxxxxx;xxx x Xxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx zejména x xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;, xxx:

x)

příslušné xxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xů xxxxx získávat informace xxxxxxx&xxxxxx; xxx výkon xxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; situace xxx institucemi, finančními xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxčxxxxxx x xx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxčx&xxxxxx;xx holdingovými xxxxxčxxxxxx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx se x Xxxx, xxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; xxxřxx&xxxxxx; xxxxxxx, xxž xxxx xxxxxxxxxxx xxxx finančními xxxxxxxxxxx xx třetí zemi, xxxx xxxx&xxxxxx; v xxxx xxx&xxxxxx; účast;

x)

xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx xřxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxxxx;xx&xxxxxx;xxx informace xxxxxxx&xxxxxx; xxx x&xxxxxx;xxx xxxxxxx nad xxxxřxx&xxxxxx;xx xxxxxxx xx xxxxxčx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxxx na jejich &xxxxxx;xxx&xxxxxx;, které mají xxxřxx&xxxxxx; podniky, jež xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxčx&xxxxxx;xx institucemi x xxxxxx xxxx x&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxxx, xxxx xxxx&xxxxxx; x xxxx xxx&xxxxxx; účast;

c)

XXX xxxx x&xxxxxx;xx&xxxxxx;xxx xx příslušných xxx&xxxxxx;xů členských států xxxxxxxxx xxxxžxx&xxxxxx; od xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xů xřxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx; xxxxx čx&xxxxxx;xxx 35 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;1093/2010.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxž xx xxxčxx čx&xxxxxx;xxx 218 Xxxxxxx x fungování EU, xřxxxxxx&xxxxxx; Xxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxx&xxxxxx;xx bankovního x&xxxxxx;xxxx výsledky xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx x odstavci 1 a výsledný xxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXX xx x&xxxxxx;xxxxxxx Xxxxxx xřx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxů xxxxx tohoto čx&xxxxxx;xxx x souladu x čx&xxxxxx;xxxx 33 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (EU) č.&xxxx;1093/2010.

XXXXX VII

XXXXŘXXXXXXX&Xxxxxx; XXXXXX

XXXXXXXX 1

X&xxxxxx;xxxx xxxxřxxxxxxx&xxxxxx;xx dohledu

Xxx&xxxxxx;x X

Xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx a hostitelského čxxxxx&xxxxxx;xx státu

Článek 49

Xxxxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx orgánů xxxxxxx&xxxxxx;xx x hostitelského čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxřxxxxxxx&xxxxxx; dohled nad xxxxxxxx&xxxxxx; xčxxxě činností xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx x xxxxxxx x čx&xxxxxx;xxx 33 x 34 xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx domovského čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx, aniž xxxx dotčena ustanovení x&xxxxxx;xx xxěxxxxx, xxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; příslušnost xxx&xxxxxx;xů xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx 1 nebrání xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxxxě.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxřxx&xxxxxx; xřxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx&xxxxxx;x čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xxx xxxx&xxxxxx; stanovit xxxxxxxxxxxx xxxx omezení xxxxžxx&xxxxxx; xx skutečnosti, žx xxxxxxxxx je xxxxxxxx x jiném čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě.

Čx&xxxxxx;xxx 50

Spolupráce xx xxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxčxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xů &xxxxxx;xxx xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xřx xxxxxxx xxx činností institucí, xxxx&xxxxxx;xx xxx činností xxxxxxxxxxxx xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x pobočky x xxxxxx xxxx x&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx státech xxx&xxxxxx;xx xxž xx&xxxxxx;x, x xěxž mají xxxxxčx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx. Xxxx xxx&xxxxxx;xx si xxxx&xxxxxx;xxx xxxxxxxx&xxxxxx; veškeré xxxxxxxxx x ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; x xxxxxxxxxx&xxxxxx; xěxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;, xxž xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xxx xxx vydání xxxxxxx&xxxxxx;, xxxxž x xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx, jež xxxxx xxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;, xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xě xx xxxxxx x xxxxxxxxě, xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; vkladů, xxxxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx, xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xxxxxxů, xxxx&xxxxxx; xxxxx mít xxxx xx systémové riziko xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x x účetním xxxxxxůx x xxxxxxxxxůx xxxxřx&xxxxxx; xxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; orgány xxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx státu xxxxxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx států xxxxžxxě xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x xxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; s xxxxxxxx nad xxxxxxxxxx x xxxxxxx x č&xxxxxx;xx&xxxxxx; šestou nařízení (XX) č. 575/2013 x hlavou XXX xxxxxxxxx 3 x&xxxxxx;xx xxěxxxxx x činnostech, xxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; instituce xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xx xxxxčxx, pokud jsou xxxx xxxxxxxxx x xxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxx xxxxxxx xxxxxxxxxů xxxx xxxxxxxxů x xxxxxxxxxx&xxxxxx;x čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; orgány xxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxx xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx členských xx&xxxxxx;xů okamžitě x xř&xxxxxx;xxxě, žx se xxxxxxxx xxxx xx x&xxxxxx; xřxxěřxxě xřxxxxxx&xxxxxx;xxx, žx se vyskytne xxxx xx likviditu. Xxxx xxxxxxxxx musí xxxxxxxxx xxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxx o plánování x xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx x o x&xxxxxx;xxx xxxxřxx&xxxxxx;xx xxxxřxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx přijatých x x&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx;xx členského státu xxěx&xxxxxx; x xxxxěxx&xxxxxx; xx ž&xxxxxx;xxxx příslušných xxx&xxxxxx;xů xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx, xxx xxxx xxxxxxxěxx xxxxxxxxx x xxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx státu xxxxxxxx. Xxxxx xx xx sdělení xxxxxxxx&xxxxxx; x zjištění xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, že xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx státu xxxřxxxxx xxxxx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx;, mohou xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;, co xxxxxxxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx státu x xxx&xxxxxx;x EBA, xřxxxxxx x ochraně x&xxxxxx;xxů xxxxxxxxxů, investorů x xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xxxx, xxxž xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxžxx, xxxx x ochraně xxxxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx systému xxxxx&xxxxxx; opatření, aby xxxx&xxxxxx;xxxx xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx; xřxxxxxů.

Xxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx;xx členského xx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx; x opatřením, xxxx&xxxxxx; mají xřxxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx, mohou xxxxxxxxx x&xxxxxx;xxžxxxxx xxx&xxxxxx;xx XXX x xxž&xxxxxx;xxx xxx x xxxxx x souladu x čx&xxxxxx;xxxx 19 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;1093/2010. Xxxxxxxxx-xx XXX xxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx čx&xxxxxx;xxx, rozhodne xx xxxxxxx xěx&xxxxxx;xx.

5.   Příslušné xxx&xxxxxx;xx xxxxx upozornit orgán XXX na xxxxxxx, xxx byla ž&xxxxxx;xxxx x xxxxxxx&xxxxxx;xx, xxxx&xxxxxx;xx x x&xxxxxx;xěxx informací, xxx&xxxxxx;xxxxx xxxx x&xxxxxx; xxxxxx x xřxxěřxx&xxxxxx; xxůxě xxxxxěxx. Xxxž xx xxxčxx článek 258 Smlouvy x xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; EU, xůžx XXX v xěxxxx xř&xxxxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx s pravomocemi, xxxx&xxxxxx; xx xxxx xxěřxxx xxxxx článku 19 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;1093/2010. XXX xůžx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x orgánům xxx&xxxxxx;xxx xřx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx x x&xxxxxx;xěxě informací xxxxx xxxxxx čx&xxxxxx;xxx xxxxěž x vlastní xxxxxxxxxx x xxxxxxx x čx. 19 xxxx. 1 xxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxxx uvedeného nařízení.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXX xxxxxxxxx x&xxxxxx;xxxx xxxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx x xxřxxxěx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx x xxxxx čx&xxxxxx;xxx.

Xx Xxxxxx xx xřxxxxxxx xxxxxxxx xřxx&xxxxxx;xxx xxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxx&xxxxxx; x prvním pododstavci x xxxxxxx x čx&xxxxxx;xxx 10 xž 14 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;1093/2010.

7.&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXX vypracuje x&xxxxxx;xxxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx norem xxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;řx, &xxxxxx;xxxxxx a xxxxxxx xxx ž&xxxxxx;xxxxx x xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;, které xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx je xxěřxxx pravomoc přijímat xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; normy xxxxxx&xxxxxx; v xxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx v xxxxxxx x čx&xxxxxx;xxxx 15 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č. 1093/2010.

8.&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXX xřxxxxž&xxxxxx; Xxxxxx x&xxxxxx;xxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx uvedený x xxxxxxx&xxxxxx;xx 6 x 7 xx 1. xxxxx 2014.

Čx&xxxxxx;xxx 51

Významné xxxxčxx

1.   Příslušné xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx xxxxx požádat xxx&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx xx konsolidovaném x&xxxxxx;xxxxě x případech, kdy xx použije čl. 112 odst. 1, xxxx příslušné orgány xxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx státu x xx, xxx xxxxčxx xxxxxxxxx jiné xxž investičního xxxxxxx, xx xxxx&xxxxxx; xx xxxxxxxx čx&xxxxxx;xxx 95 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č. 575/2013, xxxx považována xx x&xxxxxx;xxxxxxx.

V ž&xxxxxx;xxxxx xxxxx důvody, proč xx xx pobočka xěxx považovat xx x&xxxxxx;xxxxxxx, zejména x xxxxxxx na x&xxxxxx;xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxčxxxxx:

x)

xxx xxžx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xxxxčxx v xxxxxxx xxxxxů xřxxxxčxxx 2 % xxxxxů x xxxxxxxxxx&xxxxxx;x čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě;

b)

xxxxxěxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxx&xxxxxx; nebo xxxxčxx&xxxxxx; čxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx&xxxxxx;xxxxx likviditu a xxxxxxx&xxxxxx;, xxxxxxxxxx&xxxxxx; x xxxxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; systémy x xxxxxxxxxx&xxxxxx;x členském xx&xxxxxx;xě;

c)

xxxxxxxx x význam xxxxčxx xx xx xxčxx xxxxxxů v xxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx nebo xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx hostitelského členského xx&xxxxxx;xx.

Xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx;xx x xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx členského xx&xxxxxx;xx x, pokud xx xxxžxxx čl. 112 odst. 1, xxx&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; dohled xx konsolidovaném základě xčxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x, xx xx x jejich xxx&xxxxxx;xx, xxx xxxx xxxxžxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx rozhodnutí x xxxxčxx&xxxxxx; xxxxčxx xx x&xxxxxx;xxxxxxx.

Xxx&xxxxxx;-xx společného xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxžxxx xx xxxx xěx&xxxxxx;xů xx xxxxčxx&xxxxxx; xxžxxxxxx xxxxx xxxx&xxxxxx;xx pododstavce, rozhodnou xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx xxxx xx xxůxě xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xxxx xěx&xxxxxx;xů, xxx xx xxxxčxx x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;. Xřx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; zohlední xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxx x výhrady xxx&xxxxxx;xx vykonávajícího xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx&xxxxxx;x základě čx příslušných xxx&xxxxxx;xů xxxxxxx&xxxxxx;xx členského xx&xxxxxx;xx.

Rozhodnutí xxxxxx&xxxxxx; ve xřxx&xxxxxx;x x čxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx xx xx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; v xxxxxxxxx, který xxxxxxxx ř&xxxxxx;xx&xxxxxx; odůvodnění x xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; se xxxčxx&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx; tato xxxxxxxxx&xxxxxx; xx xxxxžxx&xxxxxx; xx xxxxxxx&xxxxxx; x xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxčxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xů xx xxxžxx&xxxxxx;.

Xxxxčxx&xxxxxx; xxxxčxx za x&xxxxxx;xxxxxxx nemá xxxx xx práva x xxxxxxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xů xxxxx této směrnice.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx v případě xxxxžxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxčxx xxěx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx členského xx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x čx. 117 xxxx. 1 x&xxxxxx;xx. c) x d) x xxxxxxxx &xxxxxx;xxxx xxxxxx&xxxxxx; x čx. 112 xxxx. 1 písm. x), x xx xx spolupráci x xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx.

Xxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx;xx členského xx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx; naléhavou xxxxxxx xxxxx čx. 114 xxxx. 1, xxxxxxxxxě xxěxxx&xxxxxx; orgány xxxxxx&xxxxxx; x čx. 58 xxxx. 4 x x čx. 59 odst. 1.

Příslušné xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx xxěx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx členských xx&xxxxxx;xů, xxx xxxx x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxčxx xxxxxxx, x&xxxxxx;xxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; s xxxxx&xxxxxx;xx xxxxčxxxx ve xxxxxx čx&xxxxxx;xxx 97, xř&xxxxxx;xxxxě x čx&xxxxxx;xxx 113 xxxx. 2. X&xxxxxx;xxxxň xxěx&xxxxxx; rozhodnutí xxxxx čx&xxxxxx;xxů 104 x 105, pokud xxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; a xxxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxx xxxx pobočky.

Příslušné orgány xxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx států xxxxxxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx členských xx&xxxxxx;xů, xxx xxxx x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxčxx usazeny, x xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxřxx&xxxxxx;xx xxžxxxxxx&xxxxxx;xx x čl. 86 xxxx. 11, xx-xx xx x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; pro xxxxxx xxxxxxxxx u xěxx xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx členského xx&xxxxxx;xx.

Xxxxx příslušné orgány xxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx státu xxxxxxxxxxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx státu xxxx x případě, žx xx provedení xěxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx hostitelského členského xx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx; xx xxx, žx xxxxxxx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; xxžxxxxxx&xxxxxx; xxxxx čx. 86 xxxx. 11 nejsou xxxxxčxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx státu xxxxxxxxx x&xxxxxx;xxžxxxxx xxx&xxxxxx;xx XXX a xxž&xxxxxx;xxx xxx x xxxxx x xxxxxxx s čx&xxxxxx;xxxx 19 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č. 1093/2010.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X xř&xxxxxx;xxxě, xxx xx xxxxxžxxx čx&xxxxxx;xxx 116, xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx nad xxxxxxxx&xxxxxx; s x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xxxxčxxxx x xxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxxx xř&xxxxxx;x&xxxxxx; x x&xxxxxx;xxx xxxxxxěx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx odstavce 2 xxxxxx čx&xxxxxx;xxx x čx&xxxxxx;xxx 50 xxxxxxxx xxx&xxxxxx;xů xxxxxxx x budou xx xřxxxxxxx. Xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; a xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxx xx xx&xxxxxx;x&xxxxxx; o x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, které xx xxxxxxxxxx x xxxčxx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx orgány xxxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx. Xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx xxxxxxxx, které xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xx x&xxxxxx;čxxxňxx&xxxxxx; schůzí xxxx xx&xxxxxx;xx xxxxxxx.

Xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx státu xxxxxxx&xxxxxx; xřx xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx rozhodnutí význam, xxxx&xxxxxx; x&xxxxxx; pro xxxx orgány činnost xxxxxxx, jež x&xxxxxx; x&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx xxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx, xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx systému xxxčxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xů xxxxx čx&xxxxxx;xxx 7 x xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxxx čx&xxxxxx;xxx.

Xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx;xx členského xx&xxxxxx;xx xxxě x xřxxxx xxxxxxxxx x&xxxxxx;xxxxx čxxxx kolegia x xxř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; uvedených xxxůx&xxxxxx;, x xxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx, x xxxxž se x&xxxxxx; xxxxxx, a x čxxxxxxx, která xx xxxx zvažovat. Xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; orgán xxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx státu rovněž x&xxxxxx;xxxxx čxxxx kolegia xxxě a včas xxxxxxxxx o činnosti xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; na xěxxxx xxxůxx&xxxxxx;xx xxxx x xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;xx opatřeních.

4.   EBA vypracuje x&xxxxxx;xxxx xxxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx k upřesnění xxxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xxx pro čxxxxxx kolegií xxx&xxxxxx;xů xxxxxxx.

Xx Xxxxxx xx xřxxxxxxx xxxxxxxx xřxx&xxxxxx;xxx xxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; normy xxxxxx&xxxxxx; v prvním xxxxxxxxxxx x souladu x čx&xxxxxx;xxx 10 xž 14 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;1093/2010.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXX vypracuje x&xxxxxx;xxxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx xx xxxxxxxx&xxxxxx; xěžx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; kolegií xxx&xxxxxx;xů xxxxxxx.

Xxxxxx xx xxěřxxx xxxxxxxx xřxx&xxxxxx;xxx xxxx prováděcí xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxx&xxxxxx; x xxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x čx&xxxxxx;xxxx 15 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;1093/2010.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXX xřxxxxž&xxxxxx; Komisi x&xxxxxx;xxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx xxxxxx&xxxxxx; v odstavcích 4 a 5 xx 31. prosince 2014.

Čx&xxxxxx;xxx 52

&Xxxxxx;xxřxx&xxxxxx; xx x&xxxxxx;xxě x xxxxxxxx x pobočkách zřízených x xxx&xxxxxx;x členském xx&xxxxxx;xě

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxx&xxxxxx;, žx v xř&xxxxxx;xxxě xxxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; x xxx&xxxxxx;x členském xx&xxxxxx;xě xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; čxxxxxx xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x pobočky xxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;, xx x tom xxěxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx státu, xxxx nebo xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xx xxxxxěxxů xxx&xxxxxx;xxřxxxx xx x&xxxxxx;xxě informace xxxxxx&xxxxxx; x článku 50 a kontrolovat xxxx xxxxčxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; orgány xxxxxxx&xxxxxx;xx členského státu xxxxx xxx&xxxxxx; xx &xxxxxx;čxxxx xxxxxxxx xxxxčxx xxxž&xxxxxx;x některý x xxxxxxů stanovených x čx&xxxxxx;xxx 118.

3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx členského státu xxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xěx x konkrétních xř&xxxxxx;xxxxxx &xxxxxx;xxřxx&xxxxxx; na místě x xxxxxxxx zaměřené xx činnosti, xxxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; pobočky xxxxxxxx&xxxxxx; xx xxxxxx &xxxxxx;xxx&xxxxxx;, x xxž&xxxxxx;xxx si xx xxx&xxxxxx; pobočky xxxxxxxxx týkající se xxx&xxxxxx;xx čxxxxxx&xxxxxx; a xxčxx&xxxxxx; xxx účely xxxxxxx, považují-li xx xx x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; x xůxxxx xxxxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx x hostitelském čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě. Xřxx xxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxřxx&xxxxxx; x xxxxxxx, xxxxxxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx státu xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx. Po provedení xěxxxx &xxxxxx;xxřxx&xxxxxx; x xxxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx státu xxěx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx xxxxxxx&xxxxxx;xx členského státu x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx a xxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; mající x&xxxxxx;xxxx xxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx systému x hostitelském členském xx&xxxxxx;xě. Xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx xxxx xxxxxxxxx a xxxx zjištění náležitě xxxxxxx&xxxxxx; při sestavování xx&xxxxxx;xx programů dohledových &xxxxxx;xxřxx&xxxxxx; xxxxx čx&xxxxxx;xxx 99, xxxx xxx&xxxxxx; x xxxxxxx xx xxxxxxxxx finančního systému x xxxxxxxxxx&xxxxxx;x čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;&Xxxxxx;xxřxx&xxxxxx; xx x&xxxxxx;xxě x xxxxxxxx xxxxčxx xx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x xxxxxxx x xx&xxxxxx;xxx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx, x xěxž xxxx šetření xxxx xxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xěxx.

Xxx&xxxxxx;x XX

X&xxxxxx;xěxx xxxxxxxx&xxxxxx; x xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;

Čx&xxxxxx;xxx 53

Xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;

1.   Členské xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, žx x&xxxxxx;xxxxx xxxxx pracující x xxxčxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx a xxxxxxřx x xxxxxx&xxxxxx;xx jednající xx&xxxxxx;xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx orgánů, xxxx x&xxxxxx;x&xxxxxx;xx profesním xxxxxxxx&xxxxxx;x.

Xůxěxx&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xxxx xxxxx, xxxxxxřx xxxx xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xřx x&xxxxxx;xxxx svých xxxxxxxxx&xxxxxx; mohou sdělit xxxxx x souhrnné xxxx xxxxx&xxxxxx; podobě, x x&xxxxxx;ž xxxxx xxčxx totožnost xxxxxxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;xx institucí, xxxž xxxx xxxčxxx xř&xxxxxx;xxxx xxxxxxxx&xxxxxx; trestním xx&xxxxxx;xxx.

Byl-li x&xxxxxx;xx xx &xxxxxx;xěxxxxx xxxxxxxxx xxxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxx xxř&xxxxxx;xxxx xxxxxxxxx, xxx x občanském xxxxx&xxxxxx;x řízení sdělit xůxěxx&xxxxxx; informace, které xx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; třetích xxxx &xxxxxx;čxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx se xxxxxx x x&xxxxxx;xxxxxx &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx.

2.   Odstavec 1 xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xěxě xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx xxxx předávání xxxxxxxx&xxxxxx; orgánům XXXX, XXX xxxx Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx dohledu (Xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xxx xxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx a xxxx) (x&xxxxxx;xx jen &xxxxx;XXXX&xxxxx; xxxx &xxxxx;xxx&xxxxxx;x XXXX&xxxxx;) xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 1095/2010 (24) x xxxxxxx s xxxxx xxěxxxx&xxxxxx;, x xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x (XX) č. 575/2013, xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xxěxxxxxxx xxxžxxxxx&xxxxxx;xx xxx &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x x čx&xxxxxx;xxxx 15 nařízení (EU) č.&xxxx;1092/2010, x čx&xxxxxx;xxx 31, 35 x 36 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;1093/2010 x s čx&xxxxxx;xxx 31 x 36 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;1095/2010. Xx xxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx 1.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx 1 xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx, xxx xxxřxxxxxx výsledek x&xxxxxx;xěžxx&xxxxxx;xx xxxxů xxxxxxxx&xxxxxx;xx x souladu x čx&xxxxxx;xxxx 100 x&xxxxxx;xx xxěxxxxx xxxx čx&xxxxxx;xxxx 32 nařízení (EU) č.&xxxx;1093/2010 nebo předaly x&xxxxxx;xxxxxx x&xxxxxx;xěžxx&xxxxxx;xx xxxxů xxx&xxxxxx;xx XXX za &xxxxxx;čxxxx xxxřxxňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxxů xxxxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xěžxx&xxxxxx;xx testů x&xxxxxx;xxx xxx&xxxxxx;xxx.

Čx&xxxxxx;xxx 54

Použití xůxěxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;

Xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx, xxxx&xxxxxx; xxxxž&xxxxxx; xůxěxx&xxxxxx; informace xxxxx čx&xxxxxx;xxx 53, xxxžxx&xxxxxx; xxxx xxxxxxxxx xxxxx xřx výkonu xx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx; a xxxxx xxx některý x x&xxxxxx;xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx &xxxxxx;čxxů:

x)

xxxxěřxx&xxxxxx; xxxx, zda jsou xxxxěxx podmínky pro xř&xxxxxx;xxxx k čxxxxxxx &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; x x usnadnění xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xxx výkonu x&xxxxxx;xx čxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxx konsolidovaném x&xxxxxx;xxxxě, xxxx&xxxxxx;xx x xůxxxxx xx xxxxxxxxx, platební xxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xxxxxxxx, xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; x &xxxxxx;čxxx&xxxxxx; xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxřx&xxxxxx; kontroly;

x)

ukládání sankcí;

x)

v ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xřx opravném xxxxxřxxxx proti rozhodnutí xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx, včetně xxxxx&xxxxxx;xx ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxx čx&xxxxxx;xxx 72;

x)

v xxxxx&xxxxxx;x ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x podle xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xřxxxxxů Unie xřxxxx&xxxxxx;xx x xxxxxxx &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;.

Čx&xxxxxx;xxx 55

Dohody o xxxxxxx&xxxxxx;xx

Čxxxxx&xxxxxx; státy a XXX xxxxx x xxxxxxx x čx&xxxxxx;xxxx 33 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;1093/2010 s xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx xřxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx; xxxx x orgány čx subjekty xřxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx; xxxxx čx&xxxxxx;xxx 56 x čx. 57 xxxx. 1 x&xxxxxx;xx směrnice, xxxx&xxxxxx;xxx xxxxxx x spolupráci xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxxxx;xěxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx tehdy, xxxxx xxěxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxx, že jsou xxxxžxxx xxžxxxxxx profesního xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxň xxxxxxxxx&xxxxxx; xěx, které jsou xxxxxx&xxxxxx; x čx. 53 xxxx. 1 x&xxxxxx;xx směrnice. &Xxxxxx;čxxxx x&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xěxx informací xx xxxěx&xxxxxx; úkolů xx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;xx orgánů nebo xxxxxxxů v oblasti xxxxxxx.

Xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;-xx informace z xxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx, xxxx sdělovány pouze x výslovným xxxxxxxxx xxx&xxxxxx;xů, xxxx&xxxxxx; je xxxxxxxx, xxxx xř&xxxxxx;xxxxě xxxxx být xxěxxx&xxxxxx;xx xxxxx xxx &xxxxxx;čxxx, xx xxxx&xxxxxx;x xxxx xxx&xxxxxx;xx xxěxxxx xxxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx 56

X&xxxxxx;xěxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxx&xxxxxx;xx

Při x&xxxxxx;xxxx xxxxx&xxxxxx; xxxxxxx xxxxxx čx. 53 xxxx. 1 a čx&xxxxxx;xxx 54 překážkou x&xxxxxx;xěxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx x x&xxxxxx;xxx xxxxxxx členského xx&xxxxxx;xx, xxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx orgány x různých členských xx&xxxxxx;xxxx xxxx xxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx a x&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx orgány:

x)

xxx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx k xxxxxxx xxx jinými xxxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxx, xxxxž x orgány xxxxxěxx&xxxxxx;xx xx dohled xxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxx;

x)

xxx&xxxxxx;xx nebo xxxxxxxx xxxxxěxx&xxxxxx;xx xx xxxžxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx v čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxxx xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x makroobezřetnostních xxxxxxxx;

x)

xxxxxxxx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x xxxxxxx xxxxxxxxx finančního systému;

x)

xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx xx smluvním x&xxxxxx;xxxxě nebo xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx ochrany xxxxxx&xxxxxx; x čx. 113 xxxx. 7 nařízení (XX) č. 575/2013;

e)

subjekty x&xxxxxx;čxxxxěx&xxxxxx;xx na xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; x na xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx řízeních;

x)

xxxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; statutárního xxxxxx účetnictví xxxxxxxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx;ťxxxx x xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;.

Xxxxxxxxx&xxxxxx;xx čx. 53 xxxx. 1 x čx&xxxxxx;xxx 54 xxx&xxxxxx; xxxčxxx xxžxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxůx spravujícím systémy xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxxů x xxxx&xxxxxx;xx pro xx&xxxxxx;xxxxěx&xxxxxx; xxxxxxxxů informace, které xxxřxxxx&xxxxxx; pro x&xxxxxx;xxx xx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;.

Xx xxxxžxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xx x xxžx&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxxě vztahují xxžxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxň rovnocenné xěx, xxxx&xxxxxx; xxxx uvedené x čx. 53 xxxx. 1.

Čx&xxxxxx;xxx 57

Výměna informací x xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx

1.   Bez xxxxxx xx čx&xxxxxx;xxx 53, 54 a 55 xxxxx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxxx x&xxxxxx;xěxx xxxxxxxx&xxxxxx; mezi příslušnými xxx&xxxxxx;xx x orgány xxxxxěxx&xxxxxx;xx za dohled xxx:

x)

xxxxxxxx x&xxxxxx;čxxxxěx&xxxxxx;xx na xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; a xx xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx řízeních;

x)

systémy xxxxxxx xx smluvním x&xxxxxx;xxxxě xxxx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx uvedenými x čx. 113 xxxx. 7 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č. 575/2013;

x)

xxxxxxx xxxěřxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxxx x&xxxxxx;xxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx auditu účetnictví xxxxxxxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx;ťxxxx x xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X xř&xxxxxx;xxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx x odstavci 1 xxžxxxx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxěx&xxxxxx; alespoň xěxxxx xxxx&xxxxxx;xxx:

a)

žx xxxx xxxxxxxxx xxxěxěxx za &xxxxxx;čxxxx x&xxxxxx;xxxx &xxxxxx;xxxů xxxxxx&xxxxxx;xx x xxxxxxxx 1;

x)

žx x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; požadavkům xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxň xxxxxxxxx&xxxxxx;x xěx, které xxxx xxxxxx&xxxxxx; v čx. 53 xxxx. 1;

x)

xxxxx xxxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; x xxx&xxxxxx;xx členského xx&xxxxxx;xx, žx nejsou sdělovány xxx x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xů, xxxx&xxxxxx; xx xxxxxxxx, x xř&xxxxxx;xxxxě výhradně xxx &xxxxxx;čxxx, xxx xxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; orgány udělily xxůx souhlas.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx ohledu xx články 53, 54 a 55 xxxxx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xx &xxxxxx;čxxxx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx a integrity xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx povolit x&xxxxxx;xěxx informací xxxx xx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx orgány x xxx&xxxxxx;xx xxxx xxxxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xx x&xxxxxx;xxxx xxx zjišťování x vyšetřování xř&xxxxxx;xxxů xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; práva xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxčxxxx&xxxxxx;.

X xxxxx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxxxx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx požadují xxxxěx&xxxxxx; xxxxxxň xěxxxx xxxx&xxxxxx;xxx:

x)

žx xxxx xxxxxxxxx xxxěňxx&xxxxxx;xx xx &xxxxxx;čxxxx xxx&xxxxxx;ťxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxů porušení xx&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxčxxxx&xxxxxx;;

x)

že x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx podléhají požadavkům xxxxxxx&xxxxxx;xx tajemství xxxxxxň xxxxxxxxx&xxxxxx;x těm, xxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxx&xxxxxx; x čx. 53 odst. 1;

x)

xxxxx informace pocházejí x xxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx, žx xxxxxx xxěxxx&xxxxxx;xx bez x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xů, xxxx&xxxxxx; xx xxxxxxxx, x případně x&xxxxxx;xxxxxě xxx &xxxxxx;čxxx, pro xxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; orgány xxěxxxx xxůx xxxxxxx.

4.   Provádějí-li xxx&xxxxxx;xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; v odstavci 1 xxx&xxxxxx;ťxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x xxxxx&xxxxxx;, xxx&xxxxxx;ž xxxxxx vyplývá x xxxxxx konkrétní xxxxxxxxx, osob x xxxx xxxěřxx&xxxxxx;xx, které xxxxxx xxxěxxxxxxx xxřxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx, xůžx členský xx&xxxxxx;x rozšířit xxžxxxx x&xxxxxx;xěxx informací xxxxxxxxxx x xxxx. 3 xxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx za xxxx&xxxxxx;xxx xxřxxxěx&xxxxxx;xx x xxxx. 3 druhém xxxxxxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; orgány xxěx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx EBA názvy xxx&xxxxxx;xů xxxx subjektů, xxxx&xxxxxx;x xxěx&xxxxxx; být xxěxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx článku.

6.   Pro xxxxxxěx&xxxxxx; xxxxxxxx 4 sdělí xxx&xxxxxx;xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x xxxxxxxx 3 xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx, xxxx&xxxxxx; sdělily xxxxčxxx xxxxxxxxx, xx&xxxxxx;xx x xřxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxů xxxx, jimž má x&xxxxxx;x xxxxxxxxx předána.

Čx&xxxxxx;xxx 58

Xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; informací x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx se xěxxx&xxxxxx;xx, xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx a platebních xxxxxxů a aspektů xxxxxxx vkladů

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Ž&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx kapitoly xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx x xxx, aby předávaly x&xxxxxx;žx xxxxxx&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx xxxx subjektům xxxxxxxxx xxčxx&xxxxxx; k xxxěx&xxxxxx; xxxxxx &xxxxxx;xxxů:

x)

centrálním xxxx&xxxxxx;x XXXX x xxx&xxxxxx;x xxxxxxxůx x xxxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxx, xxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxx xěxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx, xxx&xxxxxx;-xx xxxx xxxxxxxxx x&xxxxxx;xxxx xxx x&xxxxxx;xxx xxxxxx úkolů xxxxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xřxxxxxx, včetně xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; měnové xxxxxxxx x xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxxxxxx, dohledu nad xxxxxxx&xxxxxx;xx, xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx x xxxxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx systémy a xxxxxxx stability xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx;

x)

xxxx&xxxxxx;xůx xxxxxxx xx xxxxxx&xxxxxx;x základě xxxx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;xůx ochrany xxxxxx&xxxxxx;x x čx. 113 odst. 7 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č. 575/2013;

x)

xř&xxxxxx;xxxxě jiným orgánům xxřxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxěxx&xxxxxx;x xx xxxxxx xxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx;

x)

XXXX, Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx dohledu (Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx pro xxxx&xxxxxx;ťxxxxxxx&xxxxxx; x xxxěxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;) (dále jen &xxxxx;XXXXX&xxxxx; xxxx &xxxxx;xxx&xxxxxx;x XXXXX&xxxxx;) zřízenému xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č.&xxxx;1094/2010 (25), xxx&xxxxxx;xx XXXX, jsou-li xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxx výkon xxxxxx &xxxxxx;xxxů stanovených v xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx (EU) č.&xxxx;1092/2010, (XX) č.&xxxx;1094/2010 nebo (XX) č.&xxxx;1095/2010.

Členské xx&xxxxxx;xx xřxxxxx xxxxx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx;, xxxxž xxxxxxx&xxxxxx; xřxx&xxxxxx;žxx xx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x orgánům x xxx, xxx xřxx&xxxxxx;xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Ž&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx xxxxxxxx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xůx xxxx subjektům xxxxxx&xxxxxx;x x xxxxxxxx 1 xxěxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x orgánům xxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xxx xě jsou xxxxxxx&xxxxxx; xxx účely článku 54.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxžxx&xxxxxx; v xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x 2 xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; požadavkům xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxň xxxxxxxxx&xxxxxx;x xěx, které xxxx xxxxxx&xxxxxx; x čl. 53 xxxx. 1.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xřxxxxx nezbytná xxxxřxx&xxxxxx; s x&xxxxxx;xxx xxxxxxxx, xxx v xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxx xxxxx čx. 114 xxxx. 1 xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxě xxěxxxx xxxxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x ESCB, xxxxx xxx&xxxxxx; tyto xxxxxxxxx x&xxxxxx;xxxx pro x&xxxxxx;xxx xxxxxx úkolů xxxxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xřxxxxxx, xčxxxě xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxx x souvisejícího xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx&xxxxxx;xx, xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx x xxxxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx x xxxxxxx stability xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx, x XXXX, xxxxx xxx&xxxxxx; xxxx xxxxxxxxx význam xxx x&xxxxxx;xxx xxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů stanovených xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xřxxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx 59

Xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xxxxxxxůx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxx, bez xxxxxx xx čx. 53 xxxx. 1 x čx&xxxxxx;xxx 54, xx x&xxxxxx;xxxxě ustanovení stanovených xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xxx xxxxxxx xxěxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; určitých informací xxx&xxxxxx;x ústředním xxx&xxxxxx;xůx xx&xxxxxx; státní xxx&xxxxxx;xx xxxxxěxx&xxxxxx;x xx xř&xxxxxx;xxxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx předpisů x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, finančními xxxxxxxxxxx x xxxx&xxxxxx;ťxxxxxx, xxxxž x xxxxxxxxxůx xxxěřxx&xxxxxx;x xěxxxx orgány.

Xxxx informace x&xxxxxx;xx lze sdělit xxx xxxxx, xx-xx xx nezbytné x xůxxxů xxxxřxxxxxxx&xxxxxx;xx dohledu, xxxxxxxx x řx&xxxxxx;xx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxxx institucí. Xxxž xx xxxčxx xxxxxxxx 2 xxxxxx čx&xxxxxx;xxx, xxxxx mající přístup x těmto xxxxxxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; požadavkům profesního xxxxxxxx&xxxxxx; alespoň xxxxxxxxx&xxxxxx;x xěx, xxxx&xxxxxx; jsou xxxxxx&xxxxxx; x čx. 53 odst. 1.

X xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; situaci podle čx. 114 xxxx. 1 členské xx&xxxxxx;xx xxxžx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx xxěxxx xxx&xxxxxx;xůx uvedeným x prvním pododstavci xxxxxx xxxxxxxx xx x&xxxxxx;xxx xxxčxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxxx xxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xxxx xxx xě x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxx xxxxxxx xxěxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxčxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xx xxxxřxxxxxxx&xxxxxx;xx dohledu xxx xxxxxxxxxxx parlamentním xx&xxxxxx;xxřxxxx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxxůx x xxxxxx čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě, &xxxxxx;čxxx&xxxxxx;x xxxxůx v xxxxxx čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě x xxx&xxxxxx;x subjektům zodpovědným xx xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; v xxxxxx čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě xx těchto xxxx&xxxxxx;xxx:

a)

že xxxx xxxxxxxx xxx&xxxxxx; xxxěřxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx xřxxxxxx xxx xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x zkoumání čxxxxxx&xxxxxx; orgánů příslušných x xxxxxxx nad xxxxxxxxxxx xxxx pro xř&xxxxxx;xxxxx právních xřxxxxxů x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xx xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx;

x)

žx xxxx xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; pro x&xxxxxx;xxx xxxxxx xxxěřxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx x x&xxxxxx;xxxxx x);

x)

žx xxxxx mající xř&xxxxxx;xxxx x xěxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxžxxxxxůx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xřxxxxxů xxxxxxň xxxxxxxxx&xxxxxx;x xěx, xxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxx&xxxxxx; x čx. 53 xxxx. 1;

x)

xxxxx informace xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; z xxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx, žx xxxxxx xxěxxx&xxxxxx;xx bez x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx souhlasu xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xů, xxxx&xxxxxx; xx xxxxxxxx, x jsou xxěxxx&xxxxxx;xx výhradně xxx &xxxxxx;čxxx, pro které xxxxxx&xxxxxx; orgány xxěxxxx xxůx xxxxxxx.

Pokud sdělení xxxxxxxx&xxxxxx; o xxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxx xxxxxxxx zpracování xxxxx&xxxxxx;xx údajů, při xxžx&xxxxxx;x zpracování subjekty xxxxxx&xxxxxx;xx x xxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx musí x&xxxxxx;x xxxxžxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xřxxxxxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxěxxxxx 95/46/XX.

Čx&xxxxxx;xxx 60

Xxěxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx xřx šetření xx x&xxxxxx;xxě x xxxxxxx&xxxxxx;xx

Čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxx&xxxxxx;, žx informace xxxxžxx&xxxxxx; xx x&xxxxxx;xxxxě čx. 52 odst. 3, čx. 53 odst. 2 x čx&xxxxxx;xxx 56 x xxxxxxxxx x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xřx šetření xx x&xxxxxx;xxě xxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx čl. 52 odst. 1 x 2 smějí x&xxxxxx;x xxěxxx&xxxxxx;xx podle čx&xxxxxx;xxx 59 pouze x x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx orgánů, xxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxxxxx poskytly, xxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xů čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx, v xěxž xxxx provedeno &xxxxxx;xxřxx&xxxxxx; xx místě xxxx xxxxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx 61

Sdělování informací x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xx clearingové xxxx xxxxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxžxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Ž&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx; této xxxxxxxx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx sdělovat xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x čx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx 53, 54 x 55 xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxřxxxxxx nebo obdobnému xxxxxxxx oprávněnému vnitrostátními xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xřxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxx vypořádací xxxžxx pro některý x jejich xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxů, xxx&xxxxxx;-xx za xx, žx xx xxxx&xxxxxx; xxx xxxx xxxxxxxxx xxěxxx, xxx xxxx zajištěno řádné xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xěxxxx xxx&xxxxxx;xů x xř&xxxxxx;xxxě selhání xxxx xxžxxxxx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xěxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;řxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx. Xxxxžxx&xxxxxx; xxxxxxxxx podléhají xxžxxxxxůx xxxxxxx&xxxxxx;xx tajemství xxxxxxň xxxxxxxxx&xxxxxx;x těm, xxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxx&xxxxxx; x čx. 53 xxxx. 1.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xx zajistí, xxx xxxxxxxxx xxxxžxx&xxxxxx; xx x&xxxxxx;xxxxě čx. 53 xxxx. 2 byly x&xxxxxx;xx xxěxxx&xxxxxx;xx xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx v xxxxxxxx 1 výhradně x x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;x souhlasem xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx orgánů, xxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx 62

Xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; osobních &xxxxxx;xxxů

Xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; osobních &xxxxxx;xxxů xxx &xxxxxx;čxxx této xxěxxxxx xx provádí x souladu se xxěxxxx&xxxxxx; 95/46/ES a xř&xxxxxx;xxxxě xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x (XX) č.&xxxx;45/2001.

Xxx&xxxxxx;x XXX

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxěxx&xxxxxx;xx xx právní xxxxxxxx x&xxxxxx;xxčx&xxxxxx;xx a xxxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;čxxx&xxxxxx;xx závěrek

Čx&xxxxxx;xxx 63

Xxxxxxxxxx osob xxxxxěxx&xxxxxx;xx xx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxx x&xxxxxx;xxčx&xxxxxx;xx a xxxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;čxxx&xxxxxx;xx závěrek

1.   Členské xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, aby xxžx&xxxxxx; xxxxx xxx&xxxxxx;xxěx&xxxxxx; x xxxxxxx xx xxěxxxx&xxxxxx; Xxxxxxx&xxxxxx;xx parlamentu a Xxxx 2006/43/XX xx xxx 17. xxěxxx 2006 o xxxxxx&xxxxxx;x xxxxxx xxčx&xxxxxx;xx x xxxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;čxxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xěxxx (26), xxxx&xxxxxx; v x&xxxxxx;xxx xxxxxxxxx xxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxx xxxxxx&xxxxxx; v čx&xxxxxx;xxx 51 směrnice Xxxx 78/660/XXX xx dne 25. čxxxxxxx 1978 x xxčx&xxxxxx;xx &xxxxxx;čxxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xěxx&xxxxxx;xx některých xxxxx xxxxxčxxxx&xxxxxx; (27), čx&xxxxxx;xxx 37 xxěxxxxx Rady 83/349/XXX xx xxx 13. čxxxxx 1983 x xxxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;čxxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xěxx&xxxxxx;xx (28) xxxx článku 73 xxěxxxxx 2009/65/XX xxxx xxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxx xxxxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xřxxxxxx, byla xxxxxxň xxxxxxx xxxxxxxxxxě xxěxxx příslušným orgánům xxžxxx skutečnost nebo xxxxxxxxx&xxxxxx; týkající se xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxž xxxxxxxx xřx xxxěx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx úkolu x xxž by xxxxx:

a)

xřxxxxxxxxxx x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; porušení xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xřxxxxxů, xxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xxx xxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xxě xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; činnosti xxxxxxxx&xxxxxx;;

b)

ovlivnit xxxxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; instituce;

x)

způsobit, žx bude xxx&xxxxxx;xxxxx xxěřxx&xxxxxx; &xxxxxx;čxů xxxx x nim xxxx xxěxxx x&xxxxxx;xxx s x&xxxxxx;xxxxxx.

Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx; xxxxxxň, aby xxxxx xxxxxx&xxxxxx; x prvním xxxxxxxxxxx xěxx rovněž xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxčxxxxx xxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;, xxž xxxxx&xxxxxx; xřx xxxěx&xxxxxx; úkolu xxxxxx&xxxxxx;xx x xxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx x podniku, který x&xxxxxx; úzké xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx; xx xxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx&xxxxxx;, x níž xxxx xxxxx xxx&xxxxxx; svůj &xxxxxx;xxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxěx&xxxxxx;-xx xxxxx xxx&xxxxxx;xxěx&xxxxxx; xx xxxxxx xxěxxxxx 2006/43/XX x dobré x&xxxxxx;řx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx xxxxxčxxxxx nebo xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; v odstavci 1, xxxxxxžxxx xx xx xx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxxxxxx omezení poskytování xxxxxxxx&xxxxxx;, jak xx xxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx xxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; či xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xřxxxxx, x x xěxxxx xxxx nevzniká ž&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxěxxxxx. Xxxx xxxxxčxxxxx xx xxxčxxxě xxěx&xxxxxx; vedoucímu xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx&xxxxxx;-xx xřxxxěxčxx&xxxxxx; xůxxxx k xxxx, xxx xxx xčxxěxx xxxxxx.

Xxx&xxxxxx;x IV

Xxxxxxxxx týkající xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx&xxxxxx;xxx sankce x xx&xxxxxx;xx na xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;

Čx&xxxxxx;xxx 64

Xxxxxxxxx v oblasti xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx&xxxxxx;xxx sankce

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx; xxx zasahování xx čxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxx x&xxxxxx;xxx xxxxxx &xxxxxx;xxxů nezbytné, xxxx&xxxxxx;xx xčxxxě práva xxxxxxxx povolení x xxxxxxx x čx&xxxxxx;xxxx 18, xxxxxxxx&xxxxxx; xxžxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx článku 102 x pravomocí stanovených x čx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx 104 x 105.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; orgány xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xx&xxxxxx; xxxxxxxxx x xxxxxxx dohledu x xxxxxxxxx xxx&xxxxxx;xxx xxxxxx v souladu x xxxxx xxěxxxx&xxxxxx; x xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x právem xxx&xxxxxx;xxxxxx x x&xxxxxx;žx xxxxxx&xxxxxx;xx xxůxxxů:

a)

xř&xxxxxx;xx;

b)

xx xxxxxxx&xxxxxx;xx x xxx&xxxxxx;xx orgány;

x)

xx xxxx odpovědnost xřxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx; na xxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx;

x)

xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x žádosti u xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xů.

Čx&xxxxxx;xxx 65

Správní xxxxxx x xxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx;

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxž jsou xxxčxxx xxxxxxxxx příslušných xxx&xxxxxx;xů x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx čx&xxxxxx;xxx 64 x právo čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xů stanovit x xxx&xxxxxx;xxx trestní sankce, xxxxxx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxxxx xxx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx x xxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; opatření xxxžxxxxx&xxxxxx; x případě xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx ustanovení, xxxx&xxxxxx;xx xx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx xxěxxxxx, a nařízení (XX) č. 575/2013, x přijmou xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; xxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxx, aby xxxx uvedená xxxxxxxx xxxxxňxx&xxxxxx;xx. Xxxxx se čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx rozhodnou, žx xxxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx x xř&xxxxxx;xxxě xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;, xx xěž xx xxxxxxxx vnitrostátní xxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx, xxěx&xxxxxx; Xxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxěxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx;. Xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; sankce x jiná xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; musí x&xxxxxx;x &xxxxxx;čxxx&xxxxxx;, xřxxěřxx&xxxxxx; x xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx x xř&xxxxxx;xxxxxx, xxx institucím, xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxčxxxxxx a xx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx;x finančním holdingovým xxxxxčxxxxxx vznikají xxxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; v xxxxxxxx 1, mohly být x xř&xxxxxx;xxxě porušení xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx; k xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx směrnice xxxx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č. 575/2013, x x&xxxxxx;xxxxxx podmínek stanovených xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx předpisy, xxxžxxx xxxxxx čxxxůx xxxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; x jiným xxxxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x xxxxxěxx&xxxxxx;x podle xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx za xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; orgány mají xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx pro xxxxxxžďxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; x xxx šetření, xxxx&xxxxxx; xxxx xxx výkon xxxxxx &xxxxxx;xxxů xxxxxxx&xxxxxx;. Xxxž xxxx xxxčxxx xxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; x x&xxxxxx;xx xxěxxxxx a x xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č. 575/2013, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxř&xxxxxx;:

x)

pravomoc požadovat xxxxxxxxx&xxxxxx; všech xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xx k provádění &xxxxxx;xxxů xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx orgánů, xčxxxě xxxxxxxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x xxxxxxxxx&xxxxxx;xx intervalech x xx xxxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xxxx xxx &xxxxxx;čxxx xxxxxxx x xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;čxxx, a xx od těchto xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xxxx:

x)

xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x xxxčxx&xxxxxx;x čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě;

ii)

xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx; společnosti usazené x dotčeném čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě;

xxx)

xx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; holdingové xxxxxčxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x xxxčxx&xxxxxx;x čxxxxx&xxxxxx;x státě;

xx)

holdingové xxxxxčxxxxx xx smíšenou čxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; x xxxčxx&xxxxxx;x čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě;

x)

xxxxx x&xxxxxx;xxžxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x xxxxxxxůx xxxxxx&xxxxxx;x x xxxxxx x) xž xx);

vi)

třetí xxxxxx, xx které xxxxxxxx uvedené v xxxxxx x) až xx) xřxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx xxxx činnosti x x&xxxxxx;xxx xxxxxxxxxxxx;

b)

xxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xěx xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; nezbytná &xxxxxx;xxřxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxxx xxxxx xxxxxx&xxxxxx; x x&xxxxxx;xx. x) xxxě x) xž xx) xxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx x xxxčxx&xxxxxx;x čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě, xxxxx je xx nezbytné k x&xxxxxx;xxxx úkolů xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xů, xčxxxě:

x)

práva vyžadovat xřxxxxžxx&xxxxxx; xxxxxxů;

xx)

zkoumat knihy x x&xxxxxx;xxxxx osob xxxxxx&xxxxxx;xx x x&xxxxxx;xx. x) xxxxxx x) xž xx) x xxřxxxxxx z těchto xxxx x záznamů xxxxx xxxx x&xxxxxx;xxxx;

iii)

x&xxxxxx;xx&xxxxxx;xxx x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xxxx &xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxěxxxx&xxxxxx; xx x&xxxxxx;xxx xxxx xxxxxx&xxxxxx;xx v x&xxxxxx;xx. x) xxxxxx x) xž xx) xxxx xxxxxx zástupců xxxx zaměstnanců; a

iv

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jinou xxxxx, xxxx&xxxxxx; s x&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx;, za &xxxxxx;čxxxx x&xxxxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx; informací xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x předmětem šetření;

x)

xxxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xxx podle xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xxx stanovených xx&xxxxxx;xxx Xxxx veškeré xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx v xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx;xx právnických xxxx xxxxxx&xxxxxx;xx x x&xxxxxx;xx. x) xxxxxx x) xž vi) x xxx&xxxxxx;xxxxxx xxx&xxxxxx;xx xxxxxxů, xx xěž xx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxxxě, kde xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxxxě s x&xxxxxx;xxxxxx xřxxxxxx&xxxxxx;xx xxěxxxěx&xxxxxx; xxxčxx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx orgánů. Xxxxx xx x xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx podle xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx třeba povolení xxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx, x xxxx povolení xx xxž&xxxxxx;x&xxxxxx;.

Čx&xxxxxx;xxx 66

Xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; sankce x xxx&xxxxxx; správní xxxxřxx&xxxxxx; za porušení xxžxxxxxů pro povolení x xxžxxxxxů xxx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; kvalifikovaných &xxxxxx;čxxx&xxxxxx;

1.   Členské xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; a xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xřxxxxxx obsahovaly xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; sankce x xxx&xxxxxx; správní xxxxřxx&xxxxxx;, xřxxxxxxx&xxxxxx;&xxxxxx;x xxxxx xxx x:

x)

čxxxxxx xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxů x jiných splatných xxxxxřxxxů xx xxřxxxxxxx, xxxž xx se xxxxxxx x &xxxxxx;xěxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x čx&xxxxxx;xxxx 9;

x)

zahájení čxxxxxxx &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxx x&xxxxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx; povolení x xxxxxxx x čx&xxxxxx;xxxx 9;

c)

přímé či xxxř&xxxxxx;x&xxxxxx; nabytí xxxxxxxxxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;čxxxx x úvěrové xxxxxxxxx xxxx další xř&xxxxxx;x&xxxxxx; čx xxxř&xxxxxx;x&xxxxxx; xx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx; kvalifikované &xxxxxx;čxxxx v &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx, v xůxxxxxx xěxxž xxx&xxxxxx;x xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx právech xxxx xx xxxxx&xxxxxx;xx dosáhne xxxxxx&xxxxxx;xx hodnot uvedených x čx. 22 xxxx. 1 xxxx xx xřxxxxč&xxxxxx; xxxx xx x&xxxxxx;x úvěrová xxxxxxxxx xxxxx dceřinou xxxxxčxxxx&xxxxxx;, xxxž xx x tom xxxx x&xxxxxx;xxxxě xxxxxxxx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx úvěrové instituce, x x&xxxxxx;ž x&xxxxxx; x&xxxxxx;x xxxxxx xxxx xx&xxxxxx;&xxxxxx;xxx kvalifikovaná &xxxxxx;čxxx, xěxxx xxůxx xxx xxxxxxxx&xxxxxx; nebo přes xxxxxxxxx příslušných xxx&xxxxxx;xů, x xxxxxxx x čx. 22 xxxx. 1;

x)

xř&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx xxxř&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; kvalifikované &xxxxxx;čxxxx x &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxx xx&xxxxxx;žxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;čxxxx tak, žx xxxěx hlasovacích práv xxxx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; &xxxxxx;čxxx xxxxxxxx pod prahové xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x čx&xxxxxx;xxx 25 nebo xxx, žx &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xřxxxxxx x&xxxxxx;x xxxřxxxx společností, xxxž xx xx xxxx x&xxxxxx;xxxxě oznámeno xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxx&xxxxxx;, xxx x případech xxxxxx&xxxxxx;xx v odstavci 1 xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx x jiná správní xxxxřxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; lze xxxž&xxxxxx;x, zahrnovala xxxxxxň:

a)

veřejné xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, které xx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxěxxxx fyzickou xxxxx, xxxxxxxxx, finanční holdingovou xxxxxčxxxx xxxx xx&xxxxxx;&xxxxxx;xxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxčxxxx x xxxxxx daného xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;;

x)

xř&xxxxxx;xxx, aby odpovědná xxxxxx&xxxxxx; xxxx právnická xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx chování x xxxx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;;

c)

x xř&xxxxxx;xxxě xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; osoby xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxěžxx&xxxxxx; xxxxxx xx x&xxxxxx;&xxxxxx;x xž 10&xxxx;% xxxxxx&xxxxxx;xx xxčx&xxxxxx;xx čxxx&xxxxxx;xx xxxxxx xčxxxě xxxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxů tvořených výnosy x úroků a xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxx, výnosy x akcií, xxx&xxxxxx;xů x jiných xxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xů x xxxxěxxxx&xxxxxx;x xxxx xxxx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxxxx x výnosy x xxxxxxxů x xxxxxx&xxxxxx; xxxxx čx&xxxxxx;xxx 316 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č. 575/2013, daného xxxxxxx x xřxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxx&xxxxxx;řxx&xxxxxx;x xxxx,

x)

x xř&xxxxxx;xxxě fyzické xxxxx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; peněžitou xxxxxx ve x&xxxxxx;&xxxxxx;x xž 5&xxxx;000&xxxx;000&xxxx;XXX nebo x členských státech, xxx euro není &xxxxxx;řxxx&xxxxxx; měnou, x xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxě xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; měně xx xxx 17. čxxxxxxx 2013;

x)

xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; peněžitou xxxxxx xx výši xž xxxxx&xxxxxx;xxxxx výše x&xxxxxx;xxxx x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; z xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;, xxx-xx výši této x&xxxxxx;xxxx xxxxxxx;

f)

pozastavení xxxxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;x akcionáře xxxx xxxxxx&xxxxxx;řů xxxxxěxx&xxxxxx;xx za xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; uvedená x xxxxxxxx 1.

Je-li xxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x xxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx písm. x) xxxřxx&xxxxxx;x xxxxxxxx xxxxřxx&xxxxxx;xx xxxxxxx, příslušnými hrubými x&xxxxxx;xxxx xxxx xxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxx vyplývající z xxxxxxxxxxxx&xxxxxx; účetní x&xxxxxx;xěxxx xxx&xxxxxx;xx mateřského xxxxxxx x xřxxxxxx&xxxxxx;x hospodářském xxxx.

Čx&xxxxxx;xxx 67

Další xxxxxxxxx&xxxxxx;

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx čx&xxxxxx;xxx xx xxxxxxxx xxxxxxň na xxx&xxxxxx;xxxx x xěxxxx případů:

x)

xxxxxxxxx x&xxxxxx;xxxxx xxxxxxx&xxxxxx; na x&xxxxxx;xxxxě nepravdivých xxxxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxx jinými nedovolenými xxxxxřxxxx;

x)

xxxxxxxxx, xxxž se xxxxěxěxx o nabytí čx zcizení &xxxxxx;čxxxx xx xx&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx;xx, xxxx&xxxxxx; způsobuje nárůst xxxx xxxxxx &xxxxxx;čxxxx xxx nebo xxx xxxxx z prahových xxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx x čx. 22 odst. 1 xxxx článku 25, neinformuje příslušné xxx&xxxxxx;xx x tomto xxxxx&xxxxxx; čx xxxxxx&xxxxxx;, x xxxxxxx x čx. 26 xxxx. 1 xxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; xx xxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxx xxxxxx&xxxxxx;x v xxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xxxřxxx&xxxxxx; XXXX x xxxxxxx x čx&xxxxxx;xxxx 47 xxěxxxxx 2004/39/XX, xxxxxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xě xxxxxx xxčxě xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; orgány x xx&xxxxxx;xxxx akcionářů x xxxxxčx&xxxxxx;xů, xxxř&xxxxxx; mají xxxxxxxxxxxxxx účast, x x x&xxxxxx;&xxxxxx;x těchto &xxxxxx;čxxx&xxxxxx;, v xxxxxxx x čx. 26 xxxx. 1 xxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx;

x)

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx&xxxxxx;x správy x ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; požadovaný xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx x xxxxxxx x xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx, xxxxž se xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; čx&xxxxxx;xxx 74;

x)

xxxxxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx nepodá xxx&xxxxxx;xx x informacemi x rozporu s xxžxxxxxx čx. 99 xxxx. 1 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č. 575/2013, x dodržování povinnosti xxxňxxxx xxžxxxxxx xx xxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx; x čx&xxxxxx;xxx 92 uvedeného xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx neúplné čx nepřesné;

f)

xxxxxxxxx příslušným xxx&xxxxxx;xůx xxxxx&xxxxxx; zprávu x xxxxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx x čx&xxxxxx;xxx 101 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č. 575/2013, xxxx xxx xxxxxxxx informace xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; čx xxxřxxx&xxxxxx;;

x)

instituce xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx nepodá xxx&xxxxxx;xx x xxxxxxxxxxx x xxxx&xxxxxx; expozici v xxxxxxx x požadavky čx. 394 odst. 1 nařízení (EU) č. 575/2013, xxxx xxx poskytne xxxxxxxxx xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; čx xxxřxxx&xxxxxx;;

h)

xxxxxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx xxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx s informacemi x xxxxxxxxě v xxxxxxx x xxžxxxxxx čx. 415 odst. 1 x 2 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č. 575/2013, nebo xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; čx xxxřxxx&xxxxxx;;

i)

xxxxxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx xxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx x xxxxxxxxxxx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xx pákového xxxěxx x rozporu s xxžxxxxxx čl. 430 xxxx. 1 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č. 575/2013, xxxx jim xxxxxxxx xxxxxxxxx xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; či xxxřxxx&xxxxxx;;

x)

xxxxxxxxx xxxxxxxxě xxxx xxxxxxxxě xxxxxžxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx x rozporu x xxžxxxxxx čx&xxxxxx;xxx 412 nařízení (XX) č. 575/2013;

x)

xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx přesahující xxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; v čx&xxxxxx;xxx 395 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č. 575/2013;

l)

xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx, xxxž xx splňovala xxxx&xxxxxx;xxx stanovené článkem 405 nařízení (XX) č. 575/2013;

x)

instituce xxxxř&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx v xxxxxxx x požadavky čx. 431 odst. 1, 2 x 3 xxxx čl. 451 xxxx. 1 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č. 575/2013, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; čx xxxřxxx&xxxxxx;;

n)

instituce xxxxxxx x&xxxxxx;xxxxx xxžxxxxůx x&xxxxxx;xxxxxů xxxxxxx&xxxxxx;xx v xxxxx&xxxxxx;xx instituce x xxxxxxx x čx&xxxxxx;xxxx 141 této xxěxxxxx xxxx x xř&xxxxxx;xxxxxx, xxx čx&xxxxxx;xxx 28, 51 xxxx 63 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (EU) č. 575/2013 xxxxxxx&xxxxxx; takové x&xxxxxx;xxxxx xxžxxxxůx x&xxxxxx;xxxxxů xxxxxxx&xxxxxx;xx x xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx;

x)

xxxx xxx&xxxxxx;xěxx, žx xxxxxxxxx xxxx xxxxxěxxxxx xx x&xxxxxx;xxžx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xřxxxxxů xřxxxx&xxxxxx;xx xx x&xxxxxx;xxxxě xxěxxxxx 2005/60/XX;

x)

xxxxxxxxx xxxžňxxx xxxx&xxxxxx; xxxxě nebo x&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;x, xxxx&xxxxxx; xxxxxňxx&xxxxxx; xxžxxxxxx xxxxx čx&xxxxxx;xxx 91, stát xx xxxx zůstat čxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx x xř&xxxxxx;xxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx x xxxxxxxx 1 xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx a xxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; opatření, xxxx&xxxxxx; xxx xxxž&xxxxxx;x, zahrnovaly xxxxxxň:

x)

xxřxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;x&xxxxxx; odpovědnou xxxxxxxx xxxxx, instituci, finanční xxxxxxxxxxx xxxxxčxxxx xxxx xx&xxxxxx;&xxxxxx;xxxx xxxxxčx&xxxxxx; holdingovou xxxxxčxxxx a povahu xxx&xxxxxx;xx porušení;

x)

příkaz, xxx xxxxxěxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; nebo xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x xxxx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;;

x)

v xř&xxxxxx;xxxě xxxxxxxxx xxxěx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx; xxx instituci x souladu s čx&xxxxxx;xxxx 18;

x)

x x&xxxxxx;xxxxxx čx. 65 xxxx. 2 xxčxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx xxxxx&xxxxxx;xxx xxxxxx x x&xxxxxx;xxx institucí xxx čxxxx vedoucího xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx xxxx jinou xxxxxxxx xxxxx považovanou xx xxxxxěxxxx;

e)

x xř&xxxxxx;xxxě xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx správní xxxěžxx&xxxxxx; xxxxxx xx x&xxxxxx;&xxxxxx;x až 10 % xxxxxx&xxxxxx;xx xxčx&xxxxxx;xx čxxx&xxxxxx;xx xxxxxx xčxxxě hrubých x&xxxxxx;xxxů tvořených x&xxxxxx;xxxx x &xxxxxx;xxxů x xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxx, x&xxxxxx;xxxx x xxxx&xxxxxx;, xxx&xxxxxx;xů x jiných xxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xů s proměnlivým/pevným x&xxxxxx;xxxxx x výnosy x poplatků xxxx xxxxxx&xxxxxx; x xxxxxxx x článkem 316 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (EU) č. 575/2013, xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx x xřxxxxxx&xxxxxx;x hospodářském xxxx;

x)

x xř&xxxxxx;xxxě xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; peněžitou xxxxxx ve x&xxxxxx;&xxxxxx;x xž 5&xxxx;000&xxxx;000&xxxx;XXX xxxx x čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxxx, xxxxxxž xěxxx není xxxx, v xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxě ve vnitrostátní xěxě xx xxx 17. čxxxxxxx 2013;

g)

správní xxxěžxxxx xxxxxx xx x&xxxxxx;&xxxxxx;x až xxxxx&xxxxxx;xxxxx x&xxxxxx;&xxxxxx;x zisku získaného x xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxx xxx&xxxxxx;xx, které xx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xxxxčx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxx, xxx-xx výši x&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxx xxxxxxx.

Xx-xx xxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x xxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx x&xxxxxx;xx. x) xxxřxx&xxxxxx;x podnikem xxxxřxx&xxxxxx;xx xxxxxxx, xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxx jsou xxxx&xxxxxx; výnosy xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x xxxxxxxxxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;čxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xěxxx xxx&xxxxxx;xx mateřského xxxxxxx x xřxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxx&xxxxxx;řxx&xxxxxx;x xxxx.

Čx&xxxxxx;xxx 68

Xxxřxxňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx zajistí, xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xx svých xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx stránkách xxxřxxxxxx xxxxxxň xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx, xxxxx nimž xxž xxx&xxxxxx; xxžx&xxxxxx; xxxxx xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; a xxž xxxx xxxžxx&xxxxxx; xx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xřxxxxxů provádějících xxxx xxěxxxxx nebo xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (EU) č. 575/2013 včetně xxxxxxxx&xxxxxx; x xxxx a xxxxxx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; x xxxxžxxxxx fyzické xxxx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx, x&xxxxxx;ž xxxx xxxxxx uloženy, xxx zbytečného odkladu xxx&xxxxxx;, co xxxx xxxx osoba xxxxxxxx&xxxxxx;xx x xxxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xx,

Pokud čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx; xxxřxxxěx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;, xxxxx xxxž je xxžx&xxxxxx; xxxxx xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxxěž zveřejní xx xx&xxxxxx;xx internetových xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx o xxxxxxx ohledně xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x x xxxx x&xxxxxx;xxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxřxxx&xxxxxx; xxxxxx anonymně a xxůxxxxx, xxxx&xxxxxx; je x xxxxxxx x xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xřxxxxxx, xx x&xxxxxx;xxx níže xxxxxx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxxxx:

a)

xxxxx xx xřx xxxžxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxxě s xxxxxxx xx xxxxxx&xxxxxx; xřxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;, žx xxxřxxxěx&xxxxxx; osobních &xxxxxx;xxxů je nepřiměřené;

x)

pokud xx zveřejnění xxxxxxxx xxxxxxxxx finančních trhů xxxx probíhající xxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx;;

x)

x případě, že xx xxxřxxxěx&xxxxxx;, pokud xx lze zjistit, xxůxxxxxx zúčastněným institucím xxxx xxxxxx&xxxxxx;x osobám xxxřxxěřxxxx &xxxxxx;xxxx.

Xxxxx je xxxxxěxxxxxx&xxxxxx;, žx xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x xxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx x xřxxěřxx&xxxxxx; xxxě xxxxxxx, xůžx x&xxxxxx;x xxxřxxxěx&xxxxxx; podle xxxxxxxx 1 xř&xxxxxx;xxxxě x xxxxxxx xxxx xxxxžxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx zajistí, xxx xxxxxxxxx xxxřxxxěx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxxů 1 xxxx 2 xx xxxxxx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx zůstaly po xxxx xxxx&xxxxxx;xě pěti xxx. Xxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxx xx xxxxxxxx&xxxxxx; xx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx internetových xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx orgánu pouze xx xxxx, která xx xxxxxxxě xxxx&xxxxxx; x xxxxxxx s xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx údajů.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 18. čxxxxxxx 2015 xřxxxxž&xxxxxx; XXX Komisi zprávu x zveřejňování sankcí čxxxxx&xxxxxx;xx státy xx x&xxxxxx;xxxxě xxxxxxxxx, xxx xx uvedeno x xxxxxxxx 2, a xxxx&xxxxxx;xx xxxxx xxxx x tomto xxěxx xxxx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xx. XXX x&xxxxxx;xx předloží Xxxxxx xxx&xxxxxx;xx o veškerých x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx rozdílech, xxxxx xxx o dobu, xx xxž xxxx xxxřxxxěxx xxxxxx podle xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx.

Čx&xxxxxx;xxx 69

X&xxxxxx;xěxx xxxxxxxx&xxxxxx; x sankcích x xxxxx&xxxxxx; centrální databáze xxx&xxxxxx;xxx XXX

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; orgán XXX x xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xx, xčxxxě trvalých x&xxxxxx;xxxů, uložených xxxxx čx&xxxxxx;xxů 65, 66 x 67, xčxxxě xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x této xxxxxxxxxxx x o xxxxxx x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx, xřxčxxž xxxx informace podléhají xxžxxxxxůx xxxxxxx&xxxxxx;xx tajemství xxxxxx&xxxxxx;x x čx. 53 xxxx. 1. XXX vede xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;, x xxxxž xxxxxxx xxx&xxxxxx;xx, x&xxxxxx;xxxxxě xxx &xxxxxx;čxxx x&xxxxxx;xěxx informací xxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx orgány. Xxxx databáze se xxř&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; pouze xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx x aktualizuje xx xx x&xxxxxx;xxxxě xxxxxxxx&xxxxxx; poskytnutých xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx-xx příslušný xxx&xxxxxx;x xxxxxx xxxěxx pro &xxxxxx;čxxx čx. 13 xxxx. 1, čx. 16 xxxx. 3, čx. 91 xxxx. 1 x čx&xxxxxx;xxx 121, xxxxxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx XXX. Pokud xxxxx xx xxěxě xxxxxxx xxxx x &xxxxxx;xxě&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, XXX xx ž&xxxxxx;xxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xů xxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxxxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxx x xxxxx&xxxxxx;xx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxěř&xxxxxx; x xxxxxxx se xx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x právem xxxxxxxxx x&xxxxxx;xxxxx x xxxxxxxxx&xxxxxx;x odsouzení dotyčné xxxxx x xxxxxř&xxxxxx;xx xxxxxů. Pro xxxx &xxxxxx;čxxx xx xxxěňxx&xxxxxx; xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx&xxxxxx;x 2009/316/SVV x x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxx&xxxxxx;x 2009/315/XXX, xx xxěx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx prováděcích xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xřxxxxxů.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXX xxxxxxxx internetové xxx&xxxxxx;xxx x odkazy xx xxxřxxxěx&xxxxxx; správních xxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx xxxxx čx&xxxxxx;xxx 68 x uvádí čxxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;, xx xxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx zveřejňují.

Čx&xxxxxx;xxx 70

Účinné ukládání xxxxx&xxxxxx; x výkon xxxxxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx orgánů xxx&xxxxxx;xxx sankce

Při xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx; xxxx xxx&xxxxxx;xx správních xxxxřxx&xxxxxx; a x&xxxxxx;&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxěžxx&xxxxxx;xx sankcí čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxx&xxxxxx;, xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx všechny příslušné xxxxxxxxx, xř&xxxxxx;xxxxě xčxxxě:

a)

x&xxxxxx;xxžxxxxx x doby xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;;

x)

xxxxxě xxxxxěxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxěxx&xxxxxx; za xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;;

x)

xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxx fyzické xxxx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxěxx&xxxxxx; xx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;, vyplývající xxxř&xxxxxx;xxxx x xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx právnické osoby xxxx x xxčx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxx fyzické osoby;

x)

x&xxxxxx;xxxxx xxxxx&xxxxxx;xx zisku nebo xxx&xxxxxx;xx, xxxx&xxxxxx; se xxxxxx&xxxxxx; xxxx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxěxx&xxxxxx; xx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx;

x)

xxx&xxxxxx;x xřxx&xxxxxx;xx xxxxx způsobených xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x, pokud xx xxx xxxxxxxx;

x)

&xxxxxx;xxxxě xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx; xxxx právnické xxxxx odpovědné xx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; s příslušným xxx&xxxxxx;xxx;

x)

xřxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; ze xxxxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxěxx&xxxxxx; xx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;;

x)

všech xř&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx xůxxxxxů xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;.

Čx&xxxxxx;xxx 71

Xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;

1.   Členské xx&xxxxxx;xx zajistí, xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx zavedly &xxxxxx;čxxx&xxxxxx; x xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx na podporu xx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx;, kterými xx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; tato xxěxxxxx, x xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č. 575/2013 xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxň:

x)

xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; postupy xxx přijímání xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxů xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; a xxxxxx následnou xxxxxxxx;

x)

xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxěxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;, xxxř&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;, x němuž xx&xxxxxx;xx x rámci xxx&xxxxxx; instituce, xxxxx&xxxxxx;xxě xřxx xxxxxxx, diskriminací xxxx xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xxxxx xxxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;;

x)

xxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xx xxxxx, xxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;, x xxxxxx&xxxxxx; xxxxx, xxxx&xxxxxx; je &xxxxxx;xxxxě xxxxxěxx&xxxxxx; xx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;, x xxxxxxx xx xxěxxxx&xxxxxx; 95/46/XX;

d)

xxxx&xxxxxx; xxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; zajistí xx všech xř&xxxxxx;xxxxxx xůxěxxxxx xxxxx, xxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;, x xxxž došlo x x&xxxxxx;xxx příslušné xxxxxxxxx, xxxxžx je xxxřxxxěx&xxxxxx; xxžxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xxx x xxxxxxxxxxx x xxx&xxxxxx;&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxx x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx;x ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xěxx instituce xxxxxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx; xxxxxxx xxx xx&xxxxxx; zaměstnance xxx xxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx, nezávislého x xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxčx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx.

Xxxxx&xxxxxx; způsob xxxxxxxxxx xůžx x&xxxxxx;x xxxxěž xxxxxxxx xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx partnery. Xxxxxx&xxxxxx; xx zde stejná xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx v xxxx. 2 písm. x), x) x d).

Čx&xxxxxx;xxx 72

Xx&xxxxxx;xx xx xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;

Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xx xx xxxxxxxxx&xxxxxx; x opatření xřxxxx&xxxxxx; při provádění xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx x xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xřxxxxxů přijatých v xxxxxxx s xxxxx xxěxxxx&xxxxxx; xxxx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x (XX) č. 575/2013 xxxxxxxxxx xx&xxxxxx;xx na xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;. Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxěž xxxxxx&xxxxxx;, aby xx xx xř&xxxxxx;xxx, xxx nebylo xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx; xx &xxxxxx;xxxx xěx&xxxxxx;xů ode xxx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; žádosti x xxxxxxx&xxxxxx;, která xxxxxxxx xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; údaje vyžadované xxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx tuto xxěxxxxx, xxxxxxxxxx xx&xxxxxx;xx na xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;.

XXXXXXXX 2

Přezkumné procesy

Xxx&xxxxxx;x X

Xxxxxx&xxxxxx; postup xxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; přiměřenosti

Čx&xxxxxx;xxx 73

Xxxxřxě xxxxxxxx&xxxxxx; kapitál

Instituce xxx&xxxxxx; mít xxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;, efektivní x xxxxxxxx&xxxxxx; strategie x xxxxxxx xxx xxxxxxxx&xxxxxx; x xxůxěžx&xxxxxx; udržování xxxxxxx, xxxů x xxxxěxxx&xxxxxx; xxxxřxě xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xx, xxxx&xxxxxx; xxxxžxx&xxxxxx; xx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; k xxxxxx&xxxxxx; povahy a &xxxxxx;xxxxě xxxxx, xxxx&xxxxxx;x xxxx nebo xxxxx x&xxxxxx;x xxxxxxxxx.

Xxxx strategie x postupy se xxxxxxxxxě interně xřxxxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xxx xx xxxxxxxxx, žx xůxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; komplexní x &xxxxxx;xěxx&xxxxxx; xxxxxx, xxxxxxx x xxxžxxxxxx čxxxxxx&xxxxxx; xxxčxx&xxxxxx; xxxxxxxxx.

Xxx&xxxxxx;x II

Xxxx&xxxxxx;xx, postupy x xxxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;

Xxxxxx&xxxxxx;x 1

Xxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxx

Článek 74

Vnitřní xxx&xxxxxx;xx a ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xxxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx a xx&xxxxxx;xx řx&xxxxxx;xx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxx&xxxxxx; spolehlivé systémy xxx&xxxxxx;xx x ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx; jasnou xxxxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx x xxxřx xxxxxxx&xxxxxx;xx, xxxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx x konzistentními xxxxxěxxxxxxx, &xxxxxx;čxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x hlášení xxxxx, xxxž je xxxx xůžx být xxxxxxxxx xxxxxxxxx, přiměřené xxxxxxxxxx xxxxřx&xxxxxx; kontroly, xčxxxě ř&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx a &xxxxxx;čxxx&xxxxxx;xx xxxxxxů, x x&xxxxxx;xxxx a xxxxxxx xxxěňxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxžxx&xxxxxx;xx x &xxxxxx;čxxx&xxxxxx;xx ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxx x xxxxxxxx&xxxxxx; xx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx&xxxxxx;xx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x xxxxxxxx 1 xxx&xxxxxx; být xxxxxxxx&xxxxxx; x úměrné xxxxxx, xxxxxxx x xxxžxxxxxx xxxxxx spojeného s xxxxxxx podnikání x x činností xxxxxxxxx. Xxxxxxx&xxxxxx; xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xxx xxxxxxxx&xxxxxx; x čx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx 76 xž 95.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXX xxx&xxxxxx; xxxxxx xxx xxxx&xxxxxx;xx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x xxxxxxxx 1 x xxxxxxx s xxxxxxxxx 2.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xx x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; plány xxx x&xxxxxx;xxxxx x xx&xxxxxx;xx řešení &xxxxxx;xxxxů. Xxžxxxxxx na instituce, xxx vypracovaly, udržovaly xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx a xx xxx&xxxxxx;xx příslušné k řx&xxxxxx;xx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxxů, xxx xx xxxxxxxxxx x xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx orgány připravily xx&xxxxxx;xx řx&xxxxxx;xx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxxů, xxxxx x&xxxxxx;x x xxxxxxx xx zásadou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xx konzultaci vnitrostátního xxxxxxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;xx orgánu xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, žx selhání xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xx xxxxxčx&xxxxxx; trhy, xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxx xxxx&xxxxxx;xxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx xxx&xxxxxx; xxxxxxxx x její xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx xxxxxxxxxxxx s xxx&xxxxxx;xx institucemi xxxx x xxxxxčx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;xxx xxxxxě.

Xxxxxxxxx x souladu xx x&xxxxxx;xxxxx proporcionality &xxxxxx;xxx xxxxxxxxxxx&xxxxxx; x xxx&xxxxxx;xx příslušnými k řx&xxxxxx;xx&xxxxxx; úpadků, x xxxxxxxx&xxxxxx; xxx xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; pro xř&xxxxxx;xxxxx x xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx plánů xxx řx&xxxxxx;xx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxxů, xxž xxxxxx&xxxxxx; xxžxxxxx xxx ř&xxxxxx;xx&xxxxxx; řx&xxxxxx;xx&xxxxxx; problémů xxxxxxxx&xxxxxx; x xř&xxxxxx;xxxě xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;.

X xxxxxxx s čx&xxxxxx;xxxx 25 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;1093/2010 je xxx&xxxxxx;x EBA xxx&xxxxxx;xxěx &xxxxxx;čxxxxxx se x xřxxx&xxxxxx;xxx k xxxx&xxxxxx;řxx&xxxxxx; x xxxxxxxxxx &xxxxxx;čxxx&xxxxxx;xx x xxxxxžx&xxxxxx;xx ozdravných xx&xxxxxx;xů x plánů řx&xxxxxx;xx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxxů.

X xxxxx xxxxxx xx xxx&xxxxxx;x XXX xxxxxxxx&xxxxxx;x x xxx&xxxxxx;xxěx účastnit se xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xx xxxx&xxxxxx;řxx&xxxxxx; x xxxxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xů x xx&xxxxxx;xů řx&xxxxxx;xx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxxů. Xxxxxxx xxxx taková xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; nebo čxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx, obdrží XXX x xřxxxxxxx &xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx, hlavních xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx x xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; a xxxx&xxxxxx;xx, xxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xx&xxxxxx;žxxx.

Čx&xxxxxx;xxx 75

Dohled xxx x&xxxxxx;xxxxxx odměňování

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; orgány xxxxxxžďxx&xxxxxx; xxxxxxxxx zveřejněné x xxxxxxx x xxxx&xxxxxx;xxx xxx xxxřxxňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; &xxxxxx;xxxů xxxxxxxx&xxxxxx;xx v čx. 450 xxxx. 1 písm. x), x) x x) xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (EU) č. 575/2013 x xxxž&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; trendů x xxxxxxů xxxěňxx&xxxxxx;x&xxxxxx;. Příslušné xxx&xxxxxx;xx poskytují xxxx xxxxxxxxx xxx&xxxxxx;xx XXX.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXX xxx&xxxxxx; pokyny xxx ř&xxxxxx;xx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxx xxxěňxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; xxxx x xxxxxxx xx x&xxxxxx;xxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx v čx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx 92 xž 95. Xxxxxx xxxxxxňxx&xxxxxx; zásady ř&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxěňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; v doporučení Xxxxxx 2009/384/ES ze xxx 30. xxxxx 2009 x xxxxxxxx xxxěňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x odvětví xxxxxčx&xxxxxx;xx služeb (29).

XXXX úzce xxxxxxxxxxxx x orgánem XXX xřx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxů xxx zásady xxxěňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; pro xxxxxxxxx xxxěxxxxxxů, xxxř&xxxxxx; xx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xx zajišťování xxxxxxxčx&xxxxxx;xx xxxžxx a čxxxxxx&xxxxxx; xx xxxxxx čx. 4 xxxx. 1 xxxx 2 xxěxxxxx 2004/39/XX.

XXX používá xxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xxxxž&xxxxxx; xx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xů x xxxxxxx x xxxxxxxxx 1, ke xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; trendů a xxxxxxů xxxěňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx &xxxxxx;xxxxx Unie.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; orgány xxxxxxžďxx&xxxxxx; informace x xxčxx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx xx instituci, nacházejících xx x xř&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xxxxxxě nejméně 1 xxxxxx XXX, xxxxxxž xxxxxčx&xxxxxx; xxxěxx x xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxx 1 milionu XXX xxxx více, xčxxxě informací x xxxxxx pracovních povinnostech, xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxx čxxxxxxx, xxxxx&xxxxxx;xx xxxžx&xxxxxx;xx mzdy, xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx, xxxěx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx xx xxxěx&xxxxxx; dlouhodobých x&xxxxxx;xů x xř&xxxxxx;xxěxx&xxxxxx;xx xx xůxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxčxx&xxxxxx;. Xxxxxx&xxxxxx; informace xřxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx XXX, xxxx&xxxxxx; xx zveřejní xx xxxxxxx&xxxxxx;x základě xxx xxxxxxx&xxxxxx; členský stát xx použití jednotného xxxx&xxxxxx;xx. EBA xůžx xxxxxxxxxx pokyny xxxxxňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxxx odstavce x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx&xxxxxx;žxěx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;.

Xxxxxx&xxxxxx;x 2

Xxxxxxxx&xxxxxx; kritéria xxx organizaci x ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; rizik

Čx&xxxxxx;xxx 76

Řízení xxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxě xřxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x&xxxxxx;xxxx xxx xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;, ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; a xxxžxx&xxxxxx;x&xxxxxx; rizik, xxxx&xxxxxx;x xx xxxx xůžx x&xxxxxx;x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xčxxxě rizik xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x makroekonomického prostředí, x němž xxxxxxxxx xůxxx&xxxxxx;, x xx x závislosti xx xxxxxx&xxxxxx;řxx&xxxxxx;x xxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xěxxxxx xxxxxxxx čxxx xx&xxxxxx;žxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxx. Vedoucí xxx&xxxxxx;x xx xxxxxxě xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx zajištění xxxx, xxx xxxx xxčxxxěxx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx xx ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx významných xxxxx, xxxxž se xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx xxěxxxxx x xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č. 575/2013, x x&xxxxxx;xx xx xxxňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx, xxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxů x xx xxxxxx&xxxxxx; xxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x těmito xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx vůči xxxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; všechna x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; rizika a xxxxxxxx x xxxxxxx ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxx a xxxxxx xxěxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; jsou x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;, xxxxx jde o xxxxxx xxxxxxxx, xxxxřx&xxxxxx; xxxxxxxxxx a xxxxxx, xxxxxx x xxxžxxxxx xxxxxx čxxxxxx&xxxxxx;, zřídily x&xxxxxx;xxx pro xxxxxx xxxžxx&xxxxxx; z čxxxů xxxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx, kteří x dané instituci xxxxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; ž&xxxxxx;xxxx x&xxxxxx;xxxxxx xxxxxx. Čxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxx xxx xxxxxx mají xřxxěřxx&xxxxxx; xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxě xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x oblasti rizik x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rizika.

X&xxxxxx;xxx xxx xxxxxx poskytuje poradenství xxxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx pro xxxxxxxx xxxčxxxxx a xxxxxx&xxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx&xxxxxx; strategii x xxxxxxx rizik a xx xxxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxxxxx xřx dohledu xxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;x xxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;x vedením. Xxxxxx&xxxxxx;xx orgánu xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxxxěxxxxx xx xxxxxx.

X&xxxxxx;xxx pro xxxxxx xřxxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxx xxxxx x xxxxx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxůx xxxě xxxxxxňxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx x její xxxxxxxxx x oblasti xxxxx. Xxxxx ceny xxxxx&xxxxxx;žxx&xxxxxx; řádně xxxxxx x souladu x xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x xxxxxxxx&xxxxxx; v xxxxxxx xxxxx, výbor pro xxxxxx xřxxxxž&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;x směřující x x&xxxxxx;xxxxě.

Xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxx povolit xxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; považována xx x&xxxxxx;xxxxxxx xxxxx xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx, aby xxxxčxxx výbor pro xxxxxx x x&xxxxxx;xxx xxx audit xxxxx čx&xxxxxx;xxx 41 xxěxxxxx 2006/43/XX. Členové smíšených x&xxxxxx;xxxů xxx&xxxxxx; mít xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxxxxx potřebné xxx xx x&xxxxxx;xxxx xxx xxxxxx, xxx xx x&xxxxxx;xxxx xxx xxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx zajistí, xxx vedoucí orgán x x&xxxxxx;xxx své xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx a x&xxxxxx;xxx xxx rizika, xxxxx je zřízen, xěxx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxx x xxxxxxxx&xxxxxx;x x xxxxxxx&xxxxxx;x stavu xxxxxxxxx, xxx xxx&xxxxxx; x &xxxxxx;xxxxx ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxx x k xxěx&xxxxxx;&xxxxxx;x xxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxžx&xxxxxx;x, je-li xx nutné x xxxxx&xxxxxx;.

Xxxxxx&xxxxxx; orgán x x&xxxxxx;xxx xx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx a x&xxxxxx;xxx xxx xxxxxx, xxxxx xx xř&xxxxxx;xxx, xxčxx&xxxxxx; xxxxxx, objem, xxxx&xxxxxx;x x čxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xx xxxxx, xxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx&xxxxxx;xxx. X x&xxxxxx;xxx přispět x zavedení x&xxxxxx;xxx x xxxxxxů ř&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxěňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx xxx xxxxxx xřxxxxxx&xxxxxx;, aniž xxxx xxxčxxx &xxxxxx;xxxx x&xxxxxx;xxxx pro xxxěňxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxx pobídky stanovené x xxxx&xxxxxx;xx odměňování xxxxxxňxx&xxxxxx; rizika, kapitál, xxxxxxxxx x xxxxxěxxxxxxxxx x načasování zisku.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx x xxxxxxx x xxžxxxxxxx xřxxěřxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x x čx. 7. xxxx. 2 xxěxxxxx Xxxxxx 2006/73/XX (30) xxxxxx&xxxxxx;, xxx xěxx xxxxxxxxx útvar ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxx, xxxx&xxxxxx; xx xxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xx xxxxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxxxxx x má xxxxxxxčxxx xxxxxxxx, x&xxxxxx;xx, xxxxxx x xř&xxxxxx;xxxx x xxxxxx&xxxxxx;xx orgánu.

Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx &xxxxxx;xxxx ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxx xxxx&xxxxxx;ťxxxx xxxxxxxxxxxx, xxěřxx&xxxxxx; x ř&xxxxxx;xx&xxxxxx; oznámení xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxžx&xxxxxx;xx xxxxx. Xxxxxx&xxxxxx;, xxx xx &xxxxxx;xxxx ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; rizik xxxxxxě xxx&xxxxxx;xxx xx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx instituce x xxxxxxx xxxxx x na všech x&xxxxxx;xxžx&xxxxxx;xx rozhodnutích x x&xxxxxx;xx xxxxxxx x xxx byle schopen xxxxx kompletní pohled xx celý xxxxxx xxxxx instituce.

V případě xxxřxxx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxx &xxxxxx;xxxx ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxx xxx&xxxxxx;xxx xx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx x rámci xxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx, xxx&xxxxxx;xxxxx xx xxxxxxx&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx;, x xxxxxx orgánu xxxx xxěxxxxx xxxxxxxxxxx x případně xxx xxxxxxx, xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;-xx se xxčxx&xxxxxx; xxxxxx xxůxxxxx, xxxx&xxxxxx; má nebo xůžx x&xxxxxx;x xxxx xx xxxxxxxxx, aniž xxxx xxxčxxx xxxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx orgánu x x&xxxxxx;xxx xxxx kontrolní xxxx ř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; funkce x xxxxxxx s xxxxx xxěxxxx&xxxxxx; a xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x (XX) č. 575/2013.

Xxxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxxx ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxx xx xxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;x čxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx vedení x xxxxě xxxxxxxxx xxxxxěxxxxx&xxxxxx; xxx řízení xxxxx. V xř&xxxxxx;xxxě, žx povaha, rozsah x xxxžxxxxx čxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx neposkytují důvody xxx jmenování xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx;xx do x&xxxxxx;xx xxxxxx, xůžx xxxx xxxxxx xxxxx&xxxxxx;xxx jiný čxxx xxxxx&xxxxxx; x x&xxxxxx;xxx xxxxxxxxx xx xřxxxxxxxxx, že xxxxxxx xx xxřxxx x&xxxxxx;xxů.

Vedoucí &xxxxxx;xxxxx ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; rizik xůžx x&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx;x xxxxx x xřxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx x x&xxxxxx;xxx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx x x xř&xxxxxx;xxxě xxxřxxx x&xxxxxx; xxxxxxxx xř&xxxxxx;x&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxx k xxxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx v rámci xxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx.

Xxxxxňxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x x&xxxxxx;xx xxěxxxxx xxx&xxxxxx; xxxčxxx xxxxxňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxěxxxxx 2006/73/XX xx xxxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx 77

Xxxxxx&xxxxxx; přístupy x x&xxxxxx;xxčxx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx xxžxxxxxů

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xxxx x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; s ohledem xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxřx&xxxxxx; organizaci, xxxxxx, xxxxxx x xxxžxxxxx xxxxxx čxxxxxx&xxxxxx; x xxxx, xxx xxxx&xxxxxx;xxxx xxxxxxxx pro xxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;xx xxxxxx x xx větší x&xxxxxx;řx xxxxxňxxxxx xř&xxxxxx;xxxx xxxxžxx&xxxxxx; xx xxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxx xxx x&xxxxxx;xxčxx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx xxžxxxxxů xxx &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxx x xř&xxxxxx;xxxě, žx xxxx xxxxxx xxxxxxxx významné x xxxxxxxx&xxxxxx;x xěř&xxxxxx;xxx x žx x&xxxxxx;xxxxň xxx&xxxxxx; velký xxčxx x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx. X&xxxxxx;xxx čx&xxxxxx;xxxx xxx&xxxxxx; xxxčxxx xxxěx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; stanovených x č&xxxxxx;xxx xřxx&xxxxxx; xxxxě X xxxxxxxx 3 oddílu 1 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č. 575/2013.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx zohlední xxxxxx, xxxxxx x xxxžxxxxx činností dané xxxxxxxxx x xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xřx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; &xxxxxx;xěxxxxxxxxxxxx xxčxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx xxxx finančního x&xxxxxx;xxxxxx výhradně xxxx xxxxxxxxxx xx externí xxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx s xxxxxxx xx jejich xxxxxxxx, xxxxřx&xxxxxx; xxxxxxxxxx x xxxxxx, rozsah a xxxžxxxxx xxxxxx čxxxxxx&xxxxxx; x tomu, xxx xxxx&xxxxxx;xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; specifického xxxxxx x xx xěx&xxxxxx;&xxxxxx; x&xxxxxx;řx xxxž&xxxxxx;xxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxxx xxx x&xxxxxx;xxčxx kapitálových xxžxxxxxů xxx specifické xxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxxxů x xxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx xxx x&xxxxxx;xxčxx kapitálových xxžxxxxxů xx krytí xxxxxx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; a xxxxxxx x xř&xxxxxx;xxxě, žx xxxx xxxxxx xxxxxxxx vůči xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; v xxxxxxxx&xxxxxx;x měřítku x xxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx; xxčxx x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xxxxx v xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx různých xxxxxxxů.

X&xxxxxx;xxx čx&xxxxxx;xxxx xxx&xxxxxx; xxxčxxx xxxxžxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;xx x části xřxx&xxxxxx; hlavě XX xxxxxxxx 5 xxx&xxxxxx;xxxx 1 xž 5 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (EU) č. 575/2013.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXX xxxxxxxxx x&xxxxxx;xxxx xxxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx xxx xxřxxxěx&xxxxxx; xxxxx &xxxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx riziku xxxx x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; x xxxxxxxx&xxxxxx;x měřítku“ uvedeného x xxxx. 3 xxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx a xxxxxů xxx velký xxčxx x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x pozic x xxxxxx&xxxxxx;xx nástrojích xůxx&xxxxxx;xx xxxxxxxů.

XXX xřxxxxž&xxxxxx; Xxxxxx xxxx návrhy regulačních xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx xx 1. xxxxx 2014.

Xx Xxxxxx xx přenesena xxxxxxxx xřxx&xxxxxx;xxx xxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxx&xxxxxx; x xxxx&xxxxxx;x pododstavci x xxxxxxx x čx&xxxxxx;xxx 10 xž 14 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;1093/2010.

Čx&xxxxxx;xxx 78

Xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxx xxx xxxxxx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxxx x x&xxxxxx;xxčxx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx xxžxxxxxů

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; orgány xxxxxx&xxxxxx;, xxx instituce, jimž xx xxxxxxxx xxxž&xxxxxx;xxx xxxxxx&xxxxxx; přístupy pro x&xxxxxx;xxčxx xxxxxů xxxxxxxě x&xxxxxx;žxx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx xxžxxxxxů x x&xxxxxx;xxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxx, xxx&xxxxxx;xxxx xxx&xxxxxx;xx x x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxčxů xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxxů xxx xx&xxxxxx; expozice xxxx xxxxxx, které jsou xxxxxxx xx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx. Výsledky xx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxčxů xxxxx s xxxxěxxxx&xxxxxx;x metodik xxxžxx&xxxxxx;xx xx xxxxxx provedení xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx xx vhodné xxxxxxxxx, nejméně xxxxxx xxčxě.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; orgány zajistí, xxx xxxxxxxxx xřxx&xxxxxx;xxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x orgánům x xxx&xxxxxx;xx EBA výsledky x&xxxxxx;xxčxů xxxxxx&xxxxxx;xx v xxxxxxxx 1 v xxxxxxx xx šablonou xxxxxxxxx orgánem XXX x xxxxxxx s xxxxxxxxx 8. Pokud xx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx, žx vyvinou xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxxx, xčxx&xxxxxx; xxx v xxxxxxxxxx x xxx&xxxxxx;xxx XXX x xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxxxxx podávaly zprávy x x&xxxxxx;xxčxxxx xxxěxxxě xx x&xxxxxx;xxxxxů x&xxxxxx;xxčxů xxx portfolia EBA.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx; xx x&xxxxxx;xxxxě informací předložených xxxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxů rizikově x&xxxxxx;žxx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxx xř&xxxxxx;xxxxě xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx požadavků, x x&xxxxxx;xxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx transakce x x&xxxxxx;xxx srovnávacího portfolia, xxxx&xxxxxx; vyplývají z xxxxxx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxxů xěxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;. Nejméně jednou xxčxě provedou xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx posouzení xxxxxxx xěxxxx xř&xxxxxx;xxxxů x xěxxx&xxxxxx; xřxxxx xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xx:

a)

těm xř&xxxxxx;xxxxůx, xxxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; významné xxxx&xxxxxx;xx, pokud xxx x xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxžxxxxxx xxx xxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx,

x)

xř&xxxxxx;xxxxůx, x rámci kterých xxxxxxxx zvlášť xxxxx&xxxxxx; xxxx x&xxxxxx;xx&xxxxxx; xůxxxxxxxxx, x xxxxěž přístupům, x x&xxxxxx;xxx kterých xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; k významného x xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx podhodnocování xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx požadavků.

XXX xxxxxxxxx xxx&xxxxxx;xx x x&xxxxxx;xxx xxxxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx xřx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxxů na x&xxxxxx;xxxxě xxxxxxxx&xxxxxx; uvedených x xxxxxxxx 2.

4.   V xř&xxxxxx;xxxě, že xx xěxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;x xxůxxxxx liší od xěx&xxxxxx;xxx ostatních xxxx žx škála x&xxxxxx;xxxxxů xx xř&xxxxxx;xx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxx&xxxxxx; x důsledku xůxxxxxxxxxx xxxxxxx, xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; orgány xxxxxxxxxx&xxxxxx; příčiny x xřxxxxx nápravná xxxxřxx&xxxxxx; x xř&xxxxxx;xxxě, žx xxxx možné xxxxě xxčxx, že xř&xxxxxx;xxxx xxxxxxxxx vede x xxxxxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx požadavků, xxxx&xxxxxx; není xxžx&xxxxxx; xřxxxxx xxxx&xxxxxx;xůx v xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx rizicích xxxxxxx xxxx xxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; orgány xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; x xxxxxxxxx x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xxxxřxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx x souladu se x&xxxxxx;xxxxx, žx xxxxx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xxx x&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxxx, x xxxxx:

x)

xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxůx,

b)

xxxxxx&xxxxxx;ř&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx, xxxx

x)

jejich x&xxxxxx;xxxxxxx xxx&xxxxxx; stádní chování.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXX xůžx xxx&xxxxxx;xxx xxxxxx x xxxxxxčxx&xxxxxx; x xxxxxxx s článkem 16 nařízení (EU) č.&xxxx;1093/2010, pokud xx xxxxžxxx xx xxxx&xxxxxx; xx x&xxxxxx;xxxxě xxxxxxxx&xxxxxx; x xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxxů 2 x 3 xxxxxx čx&xxxxxx;xxx x x&xxxxxx;xxx zlepšit xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; týkající xx xxxxxx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxxů.

7.&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXX xxxxxxxxx x&xxxxxx;xxx regulačních xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx xxx xxřxxxěx&xxxxxx;:

x)

xxxxxxů pro xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; provedených x xxxxxxx x odstavcem 3 mezi xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx a x XXX;

x)

xxxxxxxxů pro posouzení xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx orgány xxxxx odstavce 3.

XXX xřxxxxž&xxxxxx; Xxxxxx tyto x&xxxxxx;xxxx xxxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx xx 1. xxxxx 2014.

Xx Xxxxxx xx přenesena xxxxxxxx xřxx&xxxxxx;xxx xxxxxxčx&xxxxxx; technické xxxxx xxxxxx&xxxxxx; x xxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx v xxxxxxx x čx&xxxxxx;xxx 10 až 14 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;1093/2010.

8.&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXX xxxxxxxxx x&xxxxxx;xxxx prováděcích xxxxxxxx&xxxxxx;xx norem xxx xxřxxxěx&xxxxxx;:

x)

&xxxxxx;xxxxx, xxxxxxx a řx&xxxxxx;xx&xxxxxx; v xxxxxxx xxxxxxxčx&xxxxxx;xx technologií, xxxx&xxxxxx; xx použijí v Xxxx xřx podávání xxx&xxxxxx;x xxxxx xxxxxxxx 2;

x)

xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxxx 1.

EBA xřxxxxž&xxxxxx; Xxxxxx tyto x&xxxxxx;xxxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx xx 1. xxxxx 2014.

Xxxxxx xx svěřena xxxxxxxx xřxx&xxxxxx;xxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxx&xxxxxx; x xxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx s čx&xxxxxx;xxxx 15 nařízení (XX) č.&xxxx;1093/2010.

9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 1. xxxxx 2015 a xx konzultaci x xxx&xxxxxx;xxx EBA xřxxxxž&xxxxxx; Xxxxxx Xxxxxxx&xxxxxx;xx parlamentu x Xxxě xxx&xxxxxx;xx x tom, jak xxxxxxx xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxů xčxxxě xxxxxxx xůxxxxxxxx příslušného xxxxxx. X xř&xxxxxx;xxxě xxxřxxx xxxx po xxx&xxxxxx;xě x&xxxxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx&xxxxxx; návrh.

Čx&xxxxxx;xxx 79

Úvěrové xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx

Příslušné xxx&xxxxxx;xx zajistí, xxx:

x)

poskytování &xxxxxx;xěxů xxxx založeno xx xxxxxx&xxxxxx;xx a xxxxxxxxčxě xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx x xxxxxx xxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; &xxxxxx;xěxů, xxxxxxů x xxx, xxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; a xxxxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx jasně stanoven;

b)

xxxxxxxxx xěxx xxxxxxxx interní xxxxxxxx xxxžňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; hodnocení &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;xx rizika xxxxxxx xůčx jednotlivým xxxžx&xxxxxx;xůx, xxxx&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx xxxx xxxxxxxxxxčx&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx;x x &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;xx xxxxxx na &xxxxxx;xxxxx xxxxxxxxx. Zejména xx xxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxxě nebo xxxxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xxx xx xxxxxx&xxxxxx; xxxxxx. Jestliže xxxx kapitálové požadavky xxxxžxxx na xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx (XXXX) nebo je xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxx&xxxxxx; xx, žx xx instituce xxxěxx xx&xxxxxx;žxx xxx&xxxxxx;&xxxxxx; významné xxxxxxxxx pro xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx rozdělování xxxxřxě xxxxxxxx&xxxxxx;xx kapitálu;

x)

xxůxěžx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx x xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xůxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; a xxxxxxx xřxxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxx xxx instituce xxxx xxxx&xxxxxx;xěxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx, x to xčxxxě xxxxxxxxxxxx a ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xěxů x xxxxxx odpovídajících úprav xxxxěx&xxxxxx; a xxxxxx;

x)

xxxxxžxx&xxxxxx; &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xxxx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x xxxůx xxxxxxxxx x xxx&xxxxxx; celkové &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx 80

Xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx

Xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxx xxxxxx, žx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx snižování &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;xx xxxxxx xxxž&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx xxx &xxxxxx;čxxx&xxxxxx;, xxx se xřxxxxxx&xxxxxx;xxxx, řešeno x xxxxxňxx&xxxxxx;xx xxxx jiné xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxx x xxxxxxů uvedených v x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xxxxě.

Čx&xxxxxx;xxx 81

Xxxxxx xxxxxxxxxxx

Xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx zajistí, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x xxxxxxx xůčx xxžx&xxxxxx; xxxxxxxxxxě, xčxxxě &xxxxxx;xxřxxx&xxxxxx;xx protistran, xxxxxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx xxxxxxxxxx a protistran xx xxxxx&xxxxxx;x xxxěxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;řxxx&xxxxxx; čx xxxxx&xxxxxx; xxxěxxxx&xxxxxx; oblasti, protistran xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxx činnost xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, z xxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxx xxxžxx&xxxxxx;x&xxxxxx; &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;xx xxxxxx, a xxxx&xxxxxx;xx xxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x xxxxxx xxxř&xxxxxx;xxx xxxxxxx&xxxxxx;, xxxř&xxxxxx;xxxx xůčx xxxxx&xxxxxx;xx vydavateli xxxxxxx&xxxxxx;xx, řx&xxxxxx;xxx x xxxxxňxx&xxxxxx;xx xxxx xxx&xxxxxx; xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxx a xxxxxxů xxxxxx&xxxxxx;xx x písemné xxxxě.

Čx&xxxxxx;xxx 82

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, aby xxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; xx xxxxxxxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;, x xxxxž xxxx úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xůxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xčxxxě xxxxx xxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx; xxxěxxx, xxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx; xx vztahu xx xxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx;x či xxxxxxxůx, xxxx xxxxxxxxx x řešena xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx;xx politik x xxxxxxů tak, xxx xx zajistilo, žx x xxxxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xx xxxxxxxx&xxxxxx; x ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxx je xxxě xxxxxxxěxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx dané transakce.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, aby xěxx xxxxxxxxx, které xxxx xůxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx expozic x xxxxžxxx x předčasném xxxřxx&xxxxxx;, xxxxxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx, xxxx&xxxxxx; řeší dopady xxx plánovaného, tak xřxxčxxx&xxxxxx;xx xxxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx;.

Čx&xxxxxx;xxx 83

Xxžx&xxxxxx; riziko

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxx zavedeny x&xxxxxx;xxxx x postupy xxx xxxxxxxxxxxx, xěřxx&xxxxxx; x ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxů x vlivu xxžx&xxxxxx;xx rizik.

2.   Je-li xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx splatná dříve xxž xxxxx&xxxxxx; pozice, xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx instituce xřxxxxx xxx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxřxě xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;x xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xřxxěřxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;x xxžx&xxxxxx;x xxxxxůx, xx xěž xx xxxxxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; požadavek.

Instituce, xxxx&xxxxxx; xřx x&xxxxxx;xxčxx kapitálových xxžxxxxxů pro xxxxčx&xxxxxx; xxxxxx x xxxxxxx x č&xxxxxx;xx&xxxxxx; xřxx&xxxxxx; xxxxxx IV kapitolou 2 nařízení (XX) č. 575/2013 xxxčxxxx xx&xxxxxx; xxxxxx x xxxx&xxxxxx; nebo x&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; xxxř&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxx&xxxxxx; xxxx x&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;x future xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx nebo xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx, xxx&xxxxxx; mít xxxxxxxx xxxxřxě xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xx xx xxxxxx&xxxxxx; základního xxxxxx xxx&xxxxxx;xx způsobeného x&xxxxxx;x, žx se xxxxxxx future xxxx xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxě v xxxxxxx x xxxxxxxx x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;. Instituce musí x&xxxxxx;x xxxxxxxx vnitřně xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xx také x případě, xxx xxž&xxxxxx; opačné pozice x xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx xx xxxxxx x xxxxx, xxxx&xxxxxx; xxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xx xx xxxxxxxxxx, složení, xxxx xxxx&xxxxxx;xx.

X případě xxxxxxx xxxxx čx&xxxxxx;xxx 345 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (EU) č. 575/2013 xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xěxx dostatečný xxxxřxě xxxxxxxx&xxxxxx; kapitál xx xxxxxx&xxxxxx; xxxxxx xxx&xxxxxx;xx, které xxxxxxxx x době mezi xřxxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;xx závazku x x&xxxxxx;xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x pracovním xxxx.

Čx&xxxxxx;xxx 84

&Xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; riziko xxxxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx

Příslušné xxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx&xxxxxx;xx identifikace, xxxxxxxx&xxxxxx; a ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x xxxxxů xř&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx xxěx x &xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx xx investiční xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx 85

Xxxxxčx&xxxxxx; riziko

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx zajistí, xxx xxxxxxxxx zavedly zásady x postupy xxx xxxxxxxx&xxxxxx; x ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxx xůčx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxx, xčxxxě xxxxx xxxxxů x pokrytí x&xxxxxx;xě četných, xxx xxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx událostí. Xxx účely těchto x&xxxxxx;xxx a postupů xxxxxxxxx xxxxě zformulují, xx xxxř&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx rizika.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xů x xx&xxxxxx;xů xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; schopnost xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxxxx;xx xxxxx činnost x xxxxxx ztráty x xř&xxxxxx;xxxě závažného přerušení xxxxxxxxxxxx&xxxxxx; činnosti.

Čx&xxxxxx;xxx 86

Xxxxxx xxxxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx zajistí, xxx xxxxxxxxx měly xůxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx, x&xxxxxx;xxxx, xxxxxxx x xxxx&xxxxxx;xx xxx &xxxxxx;čxxx xxxxxxxxxxxx, měření, ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; x sledování xxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx&xxxxxx; soubor čxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxů, včetně horizontu xxxxxxx xxx (xxxxx-xxx), xxx xxxx xxxx&xxxxxx;xěxx, žx xxxxxxxxx xxxžxx&xxxxxx; xřxxěřxxxx x&xxxxxx;&xxxxxx;x xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx, x&xxxxxx;xxxx, xxxxxxx x xxxx&xxxxxx;xx jsou xřxxxůxxxxxx xxxx&xxxxxx;x podnikání, xěx&xxxxxx;x, xxxxčx&xxxxxx;x x xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x a xxxxxxx&xxxxxx; xřxxěřxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxžxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxů xxxxxxxxx, výhod x xxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx, zásady, xxxxxxx a xxxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx; x xxxxxxxx 1 xxxx &xxxxxx;xěxx&xxxxxx; xxxžxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx čxxxxxxx institucí x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xxx a xxx&xxxxxx;žxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxx instituce v xxžx&xxxxxx;x čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě, x němž xxxxxxxxx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx činnost. Xxxxxxxxx sdělují xxxxxxxxx x xxxxxx x&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x podnikání.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx zajistí, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxžxxxxx xx&xxxxxx;xx čxxxxxx&xxxxxx; x xěxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxžxxxxxx&xxxxxx;xx pro xxxřx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x xxxxxxxxx&xxxxxx; systém a xxxřxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx požadovaného.

Příslušné xxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx; vývoj x souvislosti x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxř&xxxxxx;xxxx xxxxxxxx x&xxxxxx;xxxxů x xxxxxx xxxžxxx&xxxxxx;, ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; rizik, xxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;.

Xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xřxxxxx &xxxxxx;čxxx&xxxxxx; opatření, pokud xx x&xxxxxx;xxx xxxxx xxxx&xxxxxx;xx pododstavce xxxx x&xxxxxx;xx k xxxxxxxxxxě xxxxxxxxx&xxxxxx;xx institucí xxxx x xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; nestabilitě.

Xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx informují xxx&xxxxxx;x XXX o xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx xxxxřxx&xxxxxx;xx provedených xxxxx xřxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx.

EBA předloží xř&xxxxxx;xxxxě doporučení v xxxxxxx x xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x (XX) č.&xxxx;1093/2010.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; orgány xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx metodiku xxxxxxxxxxxx, xěřxx&xxxxxx;, řízení a xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; pozic financování. Xxxx metodiky xxxxx xxxxxxxxx x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; stávající x xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; peněžní xxxx x rámci xxxxx, xxxxx, podrozvahových xxxxžxx, xxxxž i xxxěžx&xxxxxx; toky x xxxx plynoucí, xčxxxě xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;xx xxxxx a xxžx&xxxxxx;xx xxxxxx xxxxxx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx; xxxěxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx zajistí, aby xxxxxxxxx rozlišovaly xxxx xxxxxx xxx&xxxxxx;žxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xxx a nezatíženými xxxxxx, xxxx&xxxxxx; xxxx xžxx xxxxxxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx;xx x xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx. Xxxxxx&xxxxxx; xxxxěž, aby xxxxxxxxx xxxxxxňxxxxx xx&xxxxxx;xxxxxxx xxxxx, xx xxxx&xxxxxx; xxxxxx xxxč&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xxxx, x x&xxxxxx;ž xxxx xxxxxx x xxxxxxx xx x&xxxxxx;xxxxx xxxxxx x registru nebo xx &xxxxxx;čxx a xxxxxx xxůxxxxxxxx, x xxxxxx&xxxxxx;, jak lze xxxxxx xčxx mobilizovat.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxxxxx xxx&xxxxxx; braly xxxxx xx stávající xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;, xxxxxxčx&xxxxxx; x xxxxxxx&xxxxxx; omezení možných xřxxxxů xxxxxxxxx x xxxxx&xxxxxx;žxx&xxxxxx;xx aktiv mezi xxxxxxxx xxx x x&xxxxxx;xxx Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;řxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx, tak xxxx xěx.

7.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; orgány zajistí, xxx xxxxxxxxx xx&xxxxxx;žxxx xůxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxxx xxxžxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx likvidity, xčxxxě xxxx&xxxxxx;xx omezení a xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx x celým rozsahem xůxx&xxxxxx;xx krizových událostí, x xxxxx&xxxxxx;xxě diverzifikovanou xxxxxxxxx financování x xř&xxxxxx;xxxx xx zdrojům xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;. Xxxx xxxxřxx&xxxxxx; xxxx xxxxxxxxxě xřxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx.

8.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xě jednou xxčxě zvážily xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;x&xxxxxx;řx xxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx a faktory xxxžxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx x xxxxxxxx xřxxxxx xřxxxxxxxxů, xx xxxx&xxxxxx;xx xxxx xxxxžxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; ohledně xxxxxx financování. Xxx xxxx účely xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;x&xxxxxx;řx zabývají xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx položkami x ostatními xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;xx xxxxxx, xčxxxě pasiv xxxxxxxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx xxx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; &xxxxxx;čxx nebo xxx&xxxxxx;xx jednotek pro xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; účel, xxx xx xxxxxxx v xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č. 575/2013, xx vztahu x nimž je xxxxxxxxx v pozici xxxxxxxx xxxx poskytuje x&xxxxxx;xxxxxxx podporu xxxxxxxxx.

9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx zajistí, xxx xxxxxxxxx xx&xxxxxx;žxxx možný xxxxx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;x&xxxxxx;řů xxčxx&xxxxxx;xx pro konkrétní xxxxxxxxx či pro xxx&xxxxxx; xxx a xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx scénářů. Xx&xxxxxx;ž&xxxxxx; se xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; čxxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx; a xůxx&xxxxxx; stupně xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xxx.

10.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxxxxx xřxxxůxxxxxx xx&xxxxxx; xxxxxxxxx, vnitřní x&xxxxxx;xxxx x limity xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx efektivní xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx, xřxčxxž xxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;x&xxxxxx;řů xxxxxx&xxxxxx;xx v odstavci 8.

11.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; orgány zajistí, xxx xxxxxxxxx xěxx xx&xxxxxx;xx xx xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; přiměřené xxxxxxxxx a řádná xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; k řx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxžx&xxxxxx;xx xxxxxxxů xxxxxxxxx x ve xxxxxx x pobočkám xxxxxx&xxxxxx;x x xxx&xxxxxx;x čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě. Xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx zajistí, xxx xxxx xx&xxxxxx;xx byly xxxxxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xě xxxxxx xxčxě xxxxěřxx&xxxxxx;xx x xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xx x&xxxxxx;xxxxě x&xxxxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;x&xxxxxx;řů xxxxxxxx&xxxxxx;xx v xxxxxxxx 8 x xx&xxxxxx;&xxxxxx;xxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; xx schvaluje, aby xxxx možné vnitřní x&xxxxxx;xxxx a xxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxůxxxxx upravovat. Xxxxxxxxx xřxxxxx xřxxxx xxxxxxx&xxxxxx; provozní xxxxřxx&xxxxxx;, xxx mohly x&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xx xx xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxžxxě použity. X &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;xx institucí xxxx xxxxxxx&xxxxxx; opatření xxxxxxx&xxxxxx; xxžxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxžxxě dostupného xxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; bankou. Xxxř&xxxxxx; xxx xxžxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx x xěxě xxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx státu xxxx v xěxě xřxx&xxxxxx; xxxě, xxx x&xxxxxx; &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxx, x x xxxxxxx&xxxxxx;xx xůxxxů xx &xxxxxx;xxx&xxxxxx; hostitelského čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx xxxx třetí xxxě, jejíž xěxě xx xxxxxxxxx vystavena.

Čx&xxxxxx;xxx 87

Riziko xxxxěxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxxxxx xěxx xxxxxxxx x&xxxxxx;xxxx a xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; x xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx xxxxěxx&xxxxxx; páky. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxěxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx zahrnují pákový xxxěx stanovený x xxxxxxx x článkem 429 nařízení (XX) č. 575/2013 a xxxxxxxx xxxx aktivy x pasivy.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; orgány xxxxxx&xxxxxx;, xxx instituce řx&xxxxxx;xxx riziko nadměrné x&xxxxxx;xx preventivně a xxxxx náležitě v &xxxxxx;xxxx xxžx&xxxxxx; xx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx xxxxěxx&xxxxxx; páky xxůxxxxx&xxxxxx; snižováním xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx z důvodu xřxxxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx xxxx xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;x v závislosti xx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx &xxxxxx;čxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx tak xxxxx schopny xx xxxxxxxx x xxx&xxxxxx;x xxxxxxxx různých krizových xx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;, pokud xxx x xxxxxx xxxxěxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx.

Xxxxxx&xxxxxx;x 3

Xxx&xxxxxx;xx a ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;

Čx&xxxxxx;xxx 88

Xxxx&xxxxxx;xx správy x ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;

1.   Členské státy xxxxxx&xxxxxx;, xxx vedoucí xxx&xxxxxx;x xxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xů xxx&xxxxxx;xx x ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;ťxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx &xxxxxx;čxxx&xxxxxx; x xxxxřxxx&xxxxxx; ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx, xčxxxě oddělení xxxxxčxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx; v xxx&xxxxxx; organizaci x xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; střetu zájmů, xxxx&xxxxxx;žxx xxx ním x xxxx xx xěx xxxxxěxxxxx.

Xxxxxx&xxxxxx; systémy xxxx x xxxxxxx x xěxxxx x&xxxxxx;xxxxxx:

a)

xxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xxx&xxxxxx; xx xxxxxxxxx x&xxxxxx;xx xxxxxxě xxxxxěxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx cílů, xxxxxxxxx x oblasti xxxxxx x interní xxx&xxxxxx;xx x řízení instituce x xxxx&xxxxxx;xěx xxxxxx x x&xxxxxx;xx xxxxxxx;

b)

xxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx systémů účetnictví x xxxxxčx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;, xčxxxě finanční x xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx a xxxxžxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx x xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxx;

x)

xxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;žxx xxx xxxxxxx zveřejňování xxxxxxxx&xxxxxx; x komunikacemi;

x)

xxxxxx&xxxxxx; orgán xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx odpovědnost xx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; &xxxxxx;čxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx nad vrcholným xxxxx&xxxxxx;x;

x)

xřxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx x x&xxxxxx;xxx xx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; funkce xxx xxxxxxxx&xxxxxx;, nesmí současně xxxxx&xxxxxx;xxx funkci x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx řxxxxxxx x téže xxxxxxxxx, xxxxžx k xxxx x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxěx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; x xxxxxxx&xxxxxx; příslušných orgánů.

Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, aby xxxxxx&xxxxxx; orgán sledoval x xxxxxxxxxě xxxxxxxx &xxxxxx;čxxxxxx systému správy x ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; dané xxxxxxxxx a učinil xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx x řx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxxxů.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxxx&xxxxxx;, xxx instituce, xxxx&xxxxxx; xxxx významné, xxxxx jde x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxřx&xxxxxx; xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx x xxxžxxxxx xxxxxx čxxxxxx&xxxxxx;, xř&xxxxxx;xxxx x&xxxxxx;xxx xxx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxžxx&xxxxxx; x čxxxů xxxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx, xxxř&xxxxxx; x xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; ž&xxxxxx;xxxx x&xxxxxx;xxxxxx xxxxxx.

X&xxxxxx;xxx xxx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx činnosti:

x)

xxčxxx x xxxxxxčxxx ke xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx xxxx xx schválení xxxx&xxxxxx; xxxxxxě xxxxxx&xxxxxx;xx xx xxxxxěx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx xx vedoucím xxx&xxxxxx;xx, xxxxxxxx vyváženost xxxxxxx&xxxxxx;, xxxxxxxxx&xxxxxx;, xxxxxxxxxxxx x xxx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; vedoucího xxx&xxxxxx;xx x vypracuje xxxxx čxxxxxx&xxxxxx; a schopností xxžxxxxxx&xxxxxx;xx pro xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx x xxxxxxx xřxxxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; čxxxx&xxxxxx; rozsah x&xxxxxx;xxxxx;

X&xxxxxx;xxx xxx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxěž rozhodne o x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x xxxxxxxxx&xxxxxx; méně xxxxxxxxx&xxxxxx;xx pohlaví xx xxxxxx&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xx a xřxxxxx&xxxxxx; strategii, xxx xx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xxčxx x&xxxxxx;xxxxxů x&xxxxxx;xě zastoupeného xxxxxx&xxxxxx; xx vedoucím xxx&xxxxxx;xx, xxx se xxx&xxxxxx;xxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xx. X&xxxxxx;x, xxxxxxxxx x její xxxxxňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xxxřxxx&xxxxxx; x xxxxxxx x čx. 435 xxxx. 2 x&xxxxxx;xx. x) xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č. 575/2013;

x)

xxxxxxxxxě x xxxxxxň xxxxxx xxčxě xxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxžxx&xxxxxx; x čxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx x předkládá xxxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx xxxxxxčxx&xxxxxx; xxxxxxě jakýchkoliv xxěx;

x)

pravidelně x xxxxxxň xxxxxx xxčxě xxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxx&xxxxxx;xxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxů xxxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx x xxxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx xxxx xxxxx x xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx příslušné xxx&xxxxxx;xx;

x)

pravidelně xřxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx x xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xěxx x xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx vrcholném xxxxx&xxxxxx; x xřxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxčxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx orgánu.

X&xxxxxx;xxx pro xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xřx xxxěx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx průběžně x v xx xxxxěx&xxxxxx;&xxxxxx; míře xxxxxxňxxx xxxřxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; vedoucího xxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xxxx xxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxx xxx&xxxxxx; skupina xxxx xxůxxxxx, který xx byl škodil x&xxxxxx;xxůx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxx.

Výbor xxx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; má xxžxxxx xxxž&xxxxxx;xxx veškeré xxxxx xxxxxů, které xxxxžxxx xx xxxxx&xxxxxx;, včetně xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx&xxxxxx;, x xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx x&xxxxxx;xxx &xxxxxx;čxxxx xxxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxřxxxx.

Xxxxx xxxxxx&xxxxxx; orgán xxx&xxxxxx; xxxxx vnitrostátních xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xřxxxxxů ž&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxxx x xxxxxxx x&xxxxxx;xěxx a xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xxxxxx xx xx&xxxxxx;xx čxxxů, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxžxxx.

Čx&xxxxxx;xxx 89

Xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 1. xxxxx 2015 xxžxxxx&xxxxxx; členské xx&xxxxxx;xx xx každé xxxxxxxxx, xxx každý xxx xxxřxxňxxxxx tyto xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxxxě xx účetní období x s xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xxxxx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx x xxxxx xřxx&xxxxxx; xxxě, x nichž x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

a)

název(názvy), xxxxxx čxxxxxx&xxxxxx; x xxxěxxxxxx xxxxxx;

b)

xxxxx;

x)

xxčxx xxxěxxxxxxů xřxxxčxxx&xxxxxx; xx xxxxxxxxxxx xxxěxxxxxxů na xxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxxx;

x)

x&xxxxxx;xxx zisků xxxx ztrát xřxx xxxxěx&xxxxxx;x;

x)

xxň xx xxxxx xxxx xxx&xxxxxx;xx;

x)

x&xxxxxx;xxxxxx xxřxxxxx xxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxž xx xxxčxx xxxxxxxx 1, čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx od institucí xxžxxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx; xxxřxxxěx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx x xxxx. 1 písm. x), b) a x) ke xxx 1. čxxxxxxx 2014.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 1. čxxxxxxx 2014 xřxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxx xxxxx&xxxxxx;xxxxě xxčxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xxxě x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; instituce povolené x Unii Xxxxxx xxxxxxxxx uvedené v xxxx. 1 x&xxxxxx;xx. x), e) x x) xx důvěrném x&xxxxxx;xxxxě. Xxxxxx případně xx konzultaci s xxx&xxxxxx;xx EBA, XXXXX x XXXX xxxxxě xxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;řxx&xxxxxx; důsledky zveřejnění xxxxxx xxxxx informací, xčxxxě xxxxxx na xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx investic x úvěrů x xxxxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx systému. Xx 31. prosince 2014 xřxxxxž&xxxxxx; Xxxxxx xxx&xxxxxx;xx Xxxxxxx&xxxxxx;xx parlamentu x Radě.

X xř&xxxxxx;xxxě, žx Xxxxxx ve xxx&xxxxxx;xě identifikuje významné xxxxxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;čxxxx, xx&xxxxxx;ž&xxxxxx; xřxxxxžxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxx na xxěxx xxxxxxxxxx xxxřxxňxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 x může x xxxxxxx s čl. 145 x&xxxxxx;xx. x) xxxxxxxxxx x xxxxžxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxžx&xxxxxx; xxx xřxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxžxx&xxxxxx; xxxxxx xxxxxxx.

4.   Informace uvedené x xxxxxxxx 1 xxxx xřxxxěxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxěxxxx&xxxxxx; 2006/43/XX x, xxxxx je to xxžx&xxxxxx;, se xxxřxxňxx&xxxxxx; xxxx příloha ročních &xxxxxx;čxxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xěxxx, nebo xř&xxxxxx;xxxxě xxxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxčx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxů dotčené xxxxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X xř&xxxxxx;xxxě &xxxxxx;xxxxx povinnosti xxxřxxňxxxx xxxxxxxxx stanovené x xxxxx čx&xxxxxx;xxx x xxxxxx&xxxxxx;xx právních xxxxxx Xxxx xxx x&xxxxxx;xxx xxxxxxxx&xxxxxx; x xxxxx čx&xxxxxx;xxx, xx xxxxx čx&xxxxxx;xxx xxxxx xxxxxžxxxxx&xxxxxx;x a xxxx xxxx xxx&xxxxxx;xx.

Čx&xxxxxx;xxx 90

Zveřejňování informací x návratnosti xxxxx

Instituce xx xx&xxxxxx; výroční xxx&xxxxxx;xě v x&xxxxxx;xxx xx&xxxxxx;čxx&xxxxxx;xx ukazatelů zveřejní x&xxxxxx;xxxxxxxx xxxxx xřxxxčxxxxx xx čistý xxxx xěxxx&xxxxxx; celkovou xxxxxčx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;.

Čx&xxxxxx;xxx 91

Xxxxxx&xxxxxx; orgán

1.   Členové xxxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx; xžxx x&xxxxxx;x xxxxxxxčxě xxxxxx xxxěxx x xxxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxx&xxxxxx;xxxxxx x x&xxxxxx;xxxx svých povinností. Xxxxxx&xxxxxx; xxxžxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxůxxxxx xxx&xxxxxx;ž&xxxxxx; &xxxxxx;xxxxxx škálu xxx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;. Čxxxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx musí xxxňxxxx xxxx&xxxxxx;xx xxžxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; x xxxxxxx&xxxxxx;xx 2 xž 8.

2.   Všichni čxxxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx orgánu xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxčx&xxxxxx; čas x&xxxxxx;xxxx xx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx; v xxxxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx xůžx xxxxxxxxxx více xxxxx&xxxxxx; xx vedoucím xxx&xxxxxx;xx xxxčxxxě, xx&xxxxxx;xx x ohledem na xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxxx a xxxxxx, xxxxxx x xxxžxxxxx čxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx. Pokud xxxxxxxxxx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx; stát, xxěx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; je x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;, xxxxx xxx x její xxxxxxxx, xxxxřx&xxxxxx; xxxxxxxxxx x xxxxxx, rozsah x xxxžxxxxx xxx&xxxxxx;xx činností, xx 1. července 2014 xxxx&xxxxxx;xxx funkce xxxxx v xxxx&xxxxxx; x x&xxxxxx;žx uvedených xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx; čxxxx xx xxxxxx&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxxň:

x)

xxxxx funkce výkonného čxxxx xx vedoucím xxx&xxxxxx;xx xx xxěxx xxxxxxxx xxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx čxxxx;

x)

čxxřx xxxxxx xxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx čxxxx xx vedoucím xxx&xxxxxx;xx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx &xxxxxx;čxxx odstavce 3 xx xxxx xxxxx čxxxxxx&xxxxxx; xxč&xxxxxx;x&xxxxxx;:

x)

funkce x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx xxxx xxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx člena xx vedoucím orgánu x rámci xxxxx&xxxxxx; xxxxxxx;

x)

xxxxxx x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx x xxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx čxxxx x x&xxxxxx;xxx:

x)

xxxxxxxx&xxxxxx;, které xxxxxx&xxxxxx; xx xxxxx&xxxxxx;xx institucionálního xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxěxx xxxx&xxxxxx;xxx xxxxxxxx&xxxxxx; x čx. 113 xxxx. 7 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č. 575/2013 nebo

xx)

xxxxxxů (xčxxxě xxxxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxů), x xxxxž má xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx účast.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx čxxxx xx xxxxxx&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx;, které xxxxxxxx&xxxxxx; xřxx&xxxxxx;žxě xxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx, xx pro &xxxxxx;čxxx xxxxxxxx 3 nezohledňuje.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx mohou xxěxxx čxxxůx xxxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx; k tomu, xxx zastávali xxxxx xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxx xxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx čxxxx ve xxxxxx&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xx. Příslušné xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxě informují xxx&xxxxxx;x XXX o xěxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx.

7.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x x&xxxxxx; xxxxxxxčx&xxxxxx; kolektivní znalosti, xxxxxxxxxx a zkušenosti, xxx rozuměl čxxxxxxxx xxxxxxxxx, xčxxxě xxxxx&xxxxxx;xx xxxxx.

8.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxžx&xxxxxx; člen vedoucího xxx&xxxxxx;xx jedná čestně, xxx&xxxxxx;xxxxě x xxxž&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxx xřx &xxxxxx;čxxx&xxxxxx;x posuzování a xř&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; konstruktivních xřxxxx&xxxxxx;xxx x rozhodnutím xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx; a xřx &xxxxxx;čxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx xx xxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx.

9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx věnují xxxxxxxčx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx; x xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxx xx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; x xř&xxxxxx;xxxxx čxxxů xxxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx.

10.   Členské xx&xxxxxx;xx xxxx příslušné orgány xxžxxxx&xxxxxx;, xxx instituce x jejich x&xxxxxx;xxxx xxx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; při x&xxxxxx;xxxx členů svých xxxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xů xxxž&xxxxxx;xxxx &xxxxxx;xxxxxx &xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx; x xxxxxxxxx&xxxxxx; x xxx za tímto &xxxxxx;čxxxx prováděly xxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxxxx x x&xxxxxx;xxx xxxxxx&xxxxxx;xx orgánu.

11.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxžďxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxřxxxěx&xxxxxx; x xxxxxxx x čx. 435 xxxx. 2 písm. x) xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č. 575/2013 x xxxž&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xx xxx xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxů zajišťování xxxxxxxxxxxx. Příslušné xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxxxxx xxx&xxxxxx;xx EBA. EBA xxxžxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxů xxxx&xxxxxx;ťxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxxxxx na &xxxxxx;xxxxx Xxxx.

12.&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXX vydá xxxxxx pro xxřxxxěx&xxxxxx; xěxxxx pojmů:

a)

věnování xxxxxxxčx&xxxxxx;xx čxxx x&xxxxxx;xxxx xxxxx&xxxxxx; čxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx orgánu x xxxxxxx xx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; okolnosti a xxxxxx, rozsah a xxxžxxxxx čxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx; znalosti, xxxxxxxxxx x xxx&xxxxxx;xxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx podle xxxxxxxx 7;

x)

čxxxx&xxxxxx;, xxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x xxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx názorů čxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx orgánu xxxxx xxxxxxxx 8;

x)

xxxxxxxčx&xxxxxx; lidské x xxxxxčx&xxxxxx; zdroje xěxxxxx&xxxxxx; xxx xx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; x přípravu čxxxů xxxxxx&xxxxxx;xx orgánu xxxxx xxxxxxxx 9;

x)

xxxxxxxxxxx xxxxxxňxxxx&xxxxxx; xřx x&xxxxxx;xěxx čxxxů xxxxxx&xxxxxx;xx orgánu xxxxx xxxxxxxx 10.

XXX xxx&xxxxxx; xxxx pokyny do 31. xxxxxxxx 2015.

13.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxxxx;xxx čx&xxxxxx;xxxx nejsou xxxčxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; x zastoupení xxxěxxxxxxů xx vedoucím xxx&xxxxxx;xx obsažená xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x právu.

Čx&xxxxxx;xxx 92

X&xxxxxx;xxxx xxxěňxx&xxxxxx;x&xxxxxx;

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx; xxxxxxěx&xxxxxx; xxxxxxxx 2 xxxxxx čx&xxxxxx;xxx x čx&xxxxxx;xxů 93, 94 a 95 x xxxxxxxx&xxxxxx; xx &xxxxxx;xxxxx xxxxxxx, xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxčxxxxx a xxxřxx&xxxxxx;xx společností, xčxxxě xěxx, které byly xxxxxřxxx v offshore xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx.

2.   Příslušné orgány xxxxxx&xxxxxx;, aby xřx xxxx&xxxxxx;řxx&xxxxxx; x xxxxxňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx celkového xxxěňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxx x xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx; výhody xxx kategorie xxxěxxxxxxů, xčxxxě xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;, xxxěxxxxxxů xxxxxěxx&xxxxxx;xx xx čxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x xxxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxx x xxxěxxxxxxů v xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xx, xxx všechny xxxěxxxxxxx, xxxx&xxxxxx;x xx xxxx&xxxxxx;xxxx celková odměna, x&xxxxxx;xx x&xxxxxx;ž xx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xx xxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; skupiny xxxx xxxxxxx&xxxxxx; vedení, a xxxěxxxxxxx odpovědné xx čxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; s xxxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxx, xxxxxxž čxxxxxxx xxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xx jejich xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx, xxxxžxxxxx xxxxxxxxx následující x&xxxxxx;xxxx xxůxxxxx x x xxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxx, vnitřní xxxxxxxxxx a povaze, xxxxxxx x složitosti xxxxxx čxxxxxx&xxxxxx;:

a)

zásady odměňování xxxx x souladu x ř&xxxxxx;xx&xxxxxx;x x &xxxxxx;čxxx&xxxxxx;x ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x xxxxx x xxxxx&xxxxxx; řízení xxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; x xxxxxxxxxxx&xxxxxx; x podstupování xxxxx xřxxxxčxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxxň xxxxxx tolerovaného institucí;

x)

x&xxxxxx;xxxx xxxěňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx x xxxxxxx se xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, cíli, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; xx xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxřxxx x&xxxxxx;xxů;

c)

xxxxxx&xxxxxx; orgán xxxxxxxxx v x&xxxxxx;xxx xx&xxxxxx; kontrolní funkce xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; a xxxxxxxxxě xřxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; obecné zásady xxxěňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x odpovídá xx dozor xxx xxxxxx xxxxxňxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x;

d)

uplatňování x&xxxxxx;xxx xxxěňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xxxx&xxxxxx;xě xxxxxx xxčxě xxxxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; x xxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx x x&xxxxxx;xxx xxxxxxx xx, xxx xxxx xxxxžxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxx x postupy xxxěňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; přijaté vedoucím xxx&xxxxxx;xxx x rámci xxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx;

x)

xxxěxxxxxxx x kontrolních xxxxx&xxxxxx;xx xxxx xxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xx xxxxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxxxxx, xxx xxxxž xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; dohled, xxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx x jsou xxxěňxx&xxxxxx;xx xxxxx x&xxxxxx;xx xxxěx&xxxxxx; x&xxxxxx;xů xxxxxx&xxxxxx;xx s xxxxxx xxxxxxxx, xxx&xxxxxx;xxxxx xx výsledcích xxxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx;;

f)

na xxxěňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; čxxxů vrcholného xxxxx&xxxxxx; xxxxxěxx&xxxxxx;xx za ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxx x xxxxžxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xřxxxxxů xxxx&xxxxxx;ž&xxxxxx; xř&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxx xxx xxxěňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; uvedený v čx&xxxxxx;xxx 95, x xxxxx takový výbor xxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx, vedoucí xxx&xxxxxx;x x x&xxxxxx;xxx xx&xxxxxx; kontrolní xxxxxx.

g)

x&xxxxxx;xxxx xxxěňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xřx xxxxxxxěx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; mezd, jasně xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxx xxxx&xxxxxx;xxx xxx xxxxxxxx&xxxxxx;:

x)

x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx; č&xxxxxx;xxx odměny, která xx xěxx xřxxxx&xxxxxx;&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;žxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxxxxx x organizační xxxxxěxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxě xxxěxxxxxxx x x&xxxxxx;xxx xxxx&xxxxxx;xxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxěxx, x

xx)

xxxxxxxx&xxxxxx; xxxžxx xxxěxx, xxxx&xxxxxx; xx xěxx xxx&xxxxxx;žxx xxxžxxxxx&xxxxxx; výkon xřxxxůxxxxx&xxxxxx; xxxxxx, jakož x x&xxxxxx;xxx nad rámec xxxx, xx xx xxžxxxx&xxxxxx;xx xx xxxxěx&xxxxxx; xxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxě xxxěxxxxxxx x rámci xxxx&xxxxxx;xxx pracovního poměru.

Čx&xxxxxx;xxx 93

Xxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xěž&xxxxxx; xx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxů

X případě xxxxxxxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; xěž&xxxxxx; xx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxů, xx xxxxě x&xxxxxx;xxx stanovených x čl. 92 xxxx. 2 použijí xxxx x&xxxxxx;xxxx:

x)

xxxxxxxx&xxxxxx; xxxžxx xxxěxx xx přísně xxxxxxx na xxxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x čistých x&xxxxxx;xxxů, xxxxx xx xxxx xxxěxx xxxxxčxxxxx&xxxxxx; x xxxžxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x ř&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xx x včasného xxxxčxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; podpory;

x)

příslušné xxx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxěňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxůxxxxx, xxxx&xxxxxx; xx x xxxxxxx s ř&xxxxxx;xx&xxxxxx;x ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x xxxxx a xxxxxxxxx&xxxxxx;x růstem, xxxx xxx&xxxxxx; xčxxxě toho, xxx xř&xxxxxx;xxxxě xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; xxx xxxěňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; čxxxů xxxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx;

x)

čxxxůx vedoucího xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx xx žádná xxxxxxxx&xxxxxx; složka xxxěxx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxxxx to xxx&xxxxxx; xxůxxxxěx&xxxxxx;.

Čx&xxxxxx;xxx 94

Xxxxxxxx&xxxxxx; xxxžxx xxxěxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxě zásad xxxxxx&xxxxxx;xx x čl. 92 xxxx. 2 x xx podmínek xxxxx&xxxxxx;xx x xxxx&xxxxxx;xxxxx uvedenými xx xx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;x článku xx xx pohyblivé xxxžxx odměny použijí xxxx x&xxxxxx;xxxx:

x)

xx-xx odměna x&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xx výsledky, xx celková částka xxxěxx xxxxžxxx na xxxxxxxxx posouzení x&xxxxxx;xxxxxů xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx&xxxxxx;xx útvaru a xxxxxxxx&xxxxxx; celkových výsledků xxxxxxxxx, xřxčxxž xřx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; výsledků xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx xx přihlíží xx kritériím finančního x xxxxxxxčx&xxxxxx;xx charakteru;

x)

xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxxů xx xxxxxxxx xx x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxx, xxx xx xxxxxxxxx, žx xxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx založen na xxxxxxxxxěx&xxxxxx;&xxxxxx;xx výsledcích a žx skutečně vyplacené x&xxxxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; xxxžxx xxxěxx xxxxx rozloženy xx xxxxx&xxxxxx;, x xěxž xx xxxxxxxěx příslušný xxxxxx&xxxxxx;řxx&xxxxxx; cyklus úvěrové xxxxxxxxx x xxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx;

x)

xxxxxx&xxxxxx; výše xxxxxxxx&xxxxxx; xxxžxx xxxěxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxůx xxxxx&xxxxxx;x;

x)

smluvně xxxxčxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxžxx xxxěxx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; ř&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; rizik xxx x&xxxxxx;xxxě odměny xx x&xxxxxx;xxx, a xxx&xxxxxx;ž xxx&xxxxxx; xxřxxxxx xx xxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xů xxxěňxx&xxxxxx;x&xxxxxx;;

x)

xxxxxxě xxxxčxx&xxxxxx; pohyblivá xxxžxx xxxěxx xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxxčxě a xxxxx x xxxxxxxxxxx x x&xxxxxx;xxxxx xxx&xxxxxx;xx xxxěxxxxxxů x za xřxxxxxxxxx, žx instituce má xxxxxxx a xxxxxx xxxxx&xxxxxx;xxxxx x&xxxxxx;xxxxxx, a xx xxxxxxx xx xxxx&xxxxxx; xxx xxxěxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;;

x)

pevná x xxxxxxxx&xxxxxx; xxxžxx xxxxxx&xxxxxx; xxxěxx jsou xřxxěřxxě xxx&xxxxxx;žxxx x xxxx&xxxxxx; xxxžxx xxxř&xxxxxx; xxxxxxxčxě xxxxxx č&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx; odměny, xxx xxxžňxxxxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; plně xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxžxx xxxěxx, xčxxxě možnosti xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; složky odměny;

x)

xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx; xxxěx xxxx pevnou x xxxxxxxxxx xxxžxxx celkové xxxěxx, xřxčxxž xxxx&xxxxxx; xxxx zásady:

x)

xxxxěxxxx&xxxxxx; složka xxxřxxxxxxx 100&xxxx;% xxxx&xxxxxx; xxxžxx xxxxxx&xxxxxx; xxxěxx xxžx&xxxxxx;xx jednotlivce. Členské xx&xxxxxx;xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; podíl xx nižší úrovni.

ii)

Členské xx&xxxxxx;xx xxxxx xxxxxx&xxxxxx;řůx xxxx xxxxxx&xxxxxx;xůx čx xxxxxčx&xxxxxx;xůx xxxxxxxxx umožnit xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;&xxxxxx;&xxxxxx; maximální &xxxxxx;xxxxě poměru xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxžxxx xxxěxx xx xřxxxxxxxxx, že xxxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxxň proměnlivé složky xxxřxx&xxxxxx;xxx 200&xxxx;% xxxx&xxxxxx; xxxžxx xxxxxx&xxxxxx; xxxěxx xxžx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx. Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx mohou xxxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; podíl xx nižší úrovni.

Xx&xxxxxx;&xxxxxx;&xxxxxx; xxxěx xxxxx prvního xxxxxxxxxxx xxxxxx bodu xx vždy xxxxxxxxx x&xxxxxx;xxx xxxxxxxx:

&xxxxx;

xxxxxx&xxxxxx;řx čx xxxxxx&xxxxxx;xx nebo společníci xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; xx x&xxxxxx;xxxxě xxxxxxx&xxxxxx;xx doporučení xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx institucí, xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xůxxxx xxx požadované xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; x xxxx xxxxxx, včetně xxxxxx&xxxxxx; xxčxx zaměstnanců, na xxž se xxxx xxxxxxxxx, jejich xxxxxx, x očekávaný xxxxx xx požadavek udržovat ř&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxx,

xxxxxx&xxxxxx;řx čx vlastníci xxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxxxň 66&xxxx;% xěx&xxxxxx;xxxx xx předpokladu, že xx zastoupeno minimálně 50&xxxx;% akcií nebo xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xů, xxxx v xř&xxxxxx;xxxě xxxxxxěx&xxxxxx; této xxxx&xxxxxx;xxx, xxxxxx&xxxxxx; 75&xxxx;% většinou xxxxxxxxx&xxxxxx;xx vlastnických xxx&xxxxxx;xů,

&xxxxx;

xxxxxxxxx xxěxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxx xxxxxx&xxxxxx;řx čx xxxxxx&xxxxxx;xx nebo xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx o xxx, že xx xxxx ž&xxxxxx;xxx o xxxxxxx xxxxx prvního xxxxxxxxxxx tohoto bodu, x předem stanoví xřxxěřxxxx lhůtu.

&xxxxx;

instituce neprodleně xxěxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x x doporučení, xxxx&xxxxxx; xxxxxx xx&xxxxxx;x xxxxxx&xxxxxx;řůx xxxx vlastníkům čx xxxxxčx&xxxxxx;xůx, i x xxxxxxxxx&xxxxxx;x vyšším maximálním xxxěxx x xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xůxxxxxx x xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xxxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx prokázat, žx xxxxxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;&xxxxxx;&xxxxxx; xxxěx xxx&xxxxxx; v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx instituce xxxxx x&xxxxxx;xx směrnice x xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (EU) č. 575/2013, x xxxxxxx xxxx&xxxxxx;xx na xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxžxxxxxx xxxxxxxxx,

xxxxxxxxx xxxxxxxxxě xxěxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x o xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xřxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;řx xxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx, a xx včetně xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;&xxxxxx;&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx poměrů xxxxx prvního xxxxxxxxxxx xxxxxx bodu, xxxx&xxxxxx; xxxx schváleny, a xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxžxx&xxxxxx; xxxxžxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xx xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxů xxxxxxxx&xxxxxx; x xxxxx xxxxxx. Xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx poskytují xxxx xxxxxxxxx orgánu XXX, xxxx&xxxxxx; je xxxřxxx&xxxxxx; xx xxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxxxě xxx xxxxxxx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;x za xxxžxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx. XXX xůžx xxxxxxxxxx xxxxxx usnadňující provádění x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;žxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx&xxxxxx;žxěx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;.

&xxxxx;

xxxěxxxxxxx, jichž xx xxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxxň xxxxxxxx&xxxxxx; složky xxxěxx xxxxxx&xxxxxx; x xxxxx xxxx přímo x&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxxxěx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxxě xř&xxxxxx;xx xxx xxxř&xxxxxx;xx xxxxxňxxxx xxx&xxxxxx;xxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx, xxxx&xxxxxx; mohou x&xxxxxx;x xxxx xxxxxx&xxxxxx;řx, xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx;

xxx)

Čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x umožnit uplatnění xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx uvedené x xxxx&xxxxxx;x pododstavci xxxxxx bodu xx xxxxx&xxxxxx;xxě 25&xxxx;% celkové xxxxxxxx&xxxxxx; složky odměny xx xřxxxxxxxxx, žx xx vyplacena prostřednictvím x&xxxxxx;xxxxxů, xxž xxxx xxxxžxxx na xxxx xxxx&xxxxxx;xě xěxx xxx. Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx mohou xxxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xx nižší &xxxxxx;xxxxx.

XXX připraví a xx 31. března 2014 xxxřxxx&xxxxxx; xxxxxx x xxxžxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxě, přičemž xxxxxxx&xxxxxx; veškeré xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxx včetně x&xxxxxx;xx xxxxxxx x rizika, xxxxž xxxč&xxxxxx;xx&xxxxxx; xx x&xxxxxx;xxx odkladu. X xxxxxxxx XXX x xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxě se xxxx&xxxxxx;xx vezme x &xxxxxx;xxxx xxůxxx, jak xxxxxxxxx x využívání x&xxxxxx;xxxxxů odložených xx xxxx xxxx&xxxxxx;xě xěxx xxx;

x)

xxxxxx spojené x xřxxčxxx&xxxxxx;x xxxxčxx&xxxxxx;x smlouvy xxx&xxxxxx;žxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxxx xxxxžxx&xxxxxx; x průběhu xxxx x jsou xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxx, xxx xxxxxx xxxěxxx za xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; čx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx;;

i)

odměna, xxxx&xxxxxx; souvisí x x&xxxxxx;xxxxxx xxxx vyplacením xx xxxxxxx v xřxxxxxx&xxxxxx;x xxxěxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; musí xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxx xxxxxxxxx, xčxxxě xxxxxxx, xxxxxxx, x&xxxxxx;xxxx x xxxxxxxxx&xxxxxx; x zpětném x&xxxxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx;;

j)

xěřxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxxů používané xxxx x&xxxxxx;xxxx xxx výpočet xxxxxxxx&xxxxxx;xx složek xxxěxx xxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxžxx xxxěxx zahrnuje &xxxxxx;xxxxx x x&xxxxxx;xxxxx xxxxx současných x xxxxxx&xxxxxx;xx rizik x xxxxxxňxxx náklady xxxxx&xxxxxx;xx x xxxřxxxxx xxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxžxx odměny x x&xxxxxx;xxx xxxxxxxxx xxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxx xxxxx stávajících x xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx;

x)

významná č&xxxxxx;xx, xx&xxxxxx;xx x xxžx&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxxě alespoň 50&xxxx;% xxžx&xxxxxx; pohyblivé xxxžxx xxxěxx se xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x xxx&xxxxxx;žxx&xxxxxx;xx poměru xxxx:

x)

xxxxxxx nebo xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx podíly x x&xxxxxx;xxxxxxxx xx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxřx xxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxx x&xxxxxx;xxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx x akciemi či xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxěžx&xxxxxx;xx nástroji x xř&xxxxxx;xxxě nekotované xxxxxxxxx, x

xx)

xx-xx to xxžx&xxxxxx; jinými x&xxxxxx;xxxxxx xx xxxxxx článku 52 nebo čx&xxxxxx;xxx 63 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (EU) č. 575/2013 xxxx xxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxxxx, které xxx xxxě xřxxěxxx xx nástroje xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xx xxxx 1 xxxx xxxxxxx, xxx xxx v xxžx&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxxě odpovídajícím xxůxxxxx xxx&xxxxxx;žxxx xxxxxxxxxxx &xxxxxx;xěxxxxx xxxxxxx instituce a xxxx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxůxxxxx xxxžxxx xxx účely xxxxxxxx&xxxxxx; xxxžxx xxxěxx.

Nástroje xxxxxx&xxxxxx; x xxxxx xxxě xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; vhodné xxxxxxxx xxxxžxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxx&xxxxxx;xž &xxxxxx;čxxxx xx přizpůsobit xxx&xxxxxx;xxx dlouhodobějším x&xxxxxx;xxůx xxxxxxxxx. Členské xx&xxxxxx;xx xxxx jejich příslušné xxx&xxxxxx;xx mohou omezit xxxxx a xxxx xěxxxx nástrojů čx xř&xxxxxx;xxxxě xěxxxx&xxxxxx; nástroje xxx&xxxxxx;xxx. Tento bod xx xxxxxx&xxxxxx; xxx xx xx část xxxxxxxx&xxxxxx; xxxžxx odměny, xxž byla v xxxxxxx s x&xxxxxx;xxxxxx x) xxxxžxxx, xxx xx tu část xxxxxxxx&xxxxxx; xxxžxx odměny, xxxx&xxxxxx; odložena xxxxxx;

m)

výplata xxxxxxxx&xxxxxx; č&xxxxxx;xxx, avšak x každém xř&xxxxxx;xxxě xxxxxxň 40 % xxxxxxxx&xxxxxx; xxxžxx xxxěxx, xx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx dobu, xxxx&xxxxxx; není xxxx&xxxxxx;&xxxxxx; xxž xřx xž xěx let x xxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxžxx&xxxxxx;x způsobem xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx činnosti, xxxxxůx x x&xxxxxx;x xxxxxx&xxxxxx;x x čxxxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x dotyčným xxxěxxxxxxxx.

Xxxěxx, xxxx&xxxxxx; x&xxxxxx; být xxxxxxxxx x souladu x podmínkami xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxřxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx, než by xxxx xxxx na xxxěxx&xxxxxx;x základě. X xř&xxxxxx;xxxě xxxxxxxx&xxxxxx; xxxžxx xxxěxx xřxxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;&xxxxxx;ť xxxxxxx č&xxxxxx;xxxx xx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxx alespoň 60&xxxx;% x&xxxxxx;xx částky. X&xxxxxx;xxx x&xxxxxx;xx xxxx xxxxxxx xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;řxx&xxxxxx;xx xxxxx, povaze čxxxxxxx, xxxxxůx x ní xxxxxx&xxxxxx;x x čxxxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x xxxxčx&xxxxxx;x zaměstnancem;

x)

xxxxxxxx&xxxxxx; xxxžxx xxxěxx, xčxxxě č&xxxxxx;xxx s odloženou xxxxxxxxx&xxxxxx;, xx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; čx xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx x xř&xxxxxx;xxxě, že xx xxxxx krok xxxžxxxxx&xxxxxx; na x&xxxxxx;xxxxě xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx celku a xxůxxxxěx&xxxxxx; výsledky xxxxxxxxx, xxxxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxxx x xxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx.

Xxxž jsou xxxčxxx xxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx x xxxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx, celková xxxxxxxx&xxxxxx; xxxžxx xxxěxx xx obvykle xxxxxxxxě xx&xxxxxx;žxxx, xxxxx xxxx xxxxxčx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxxx xxxxxxxxx xxxx&xxxxxx; čx x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;, xxž xx xxxxxx&xxxxxx; xxx na stávající xxxěxx, tak x xx xxxžxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxž xř&xxxxxx;xx xxxěxxx&xxxxxx;xx částek, x to i xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;xx malusů čx zpětného xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; č&xxxxxx;xxxx;

Xž 100&xxxx;% xxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxžxx odměny xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xx xxxxxů čx zpětného vymáhání č&xxxxxx;xxxx. Xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; kritéria xxx xxxžxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xx xxxxxů čx xxěxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; č&xxxxxx;xxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx. Tato xxxx&xxxxxx;xxx xx xxxxxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xx xx xxxxxxx, xxx xxxěxxxxxxx:

x)

xx &xxxxxx;čxxxxxx nebo xxxx odpovědnost xx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; xxxxx x významným xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx xxxxxxxxx;

ii)

nesplnil odpovídající xxxxx xxůxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

x)

xxxxxxx&xxxxxx; politika xx x xxxxxxx se xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, x&xxxxxx;xx, xxxxxxxxx a dlouhodobými x&xxxxxx;xxx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxěxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx&xxxxxx; xřxx xxxxxxxx xx důchodu, xxxxxxxxx xxxxž&xxxxxx; xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxx po xxxx xěxx let x xxxxxě x&xxxxxx;xxxxxů xxxxxx&xxxxxx;xx v x&xxxxxx;xxxxx x). Xxxxx xěxxxx&xxxxxx; xxxěxxxxxxx xxxxxx do xůxxxxx, xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxx by tomuto xxxěxxxxxxx xěxx x&xxxxxx;x xxxxxxxxx v xxxxxě x&xxxxxx;xxxxxů uvedených v x&xxxxxx;xxxxx l) x xěxx by x&xxxxxx;x xxxxžxx&xxxxxx;xx xx xxxx xěxx xxx;

p)

xxxěxxxxxxx xx xxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx, žx xxxxxxx používat xxxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;ťxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx čx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; x xxxěxxx či xxxxxěxxxxx&xxxxxx;, xxxxž xx mohli xxxxxxx důsledky provázání x xxxxxx, xxxx&xxxxxx; xxxx zakotveno v xxxx&xxxxxx;xxxx xxxxxx odměňování;

x)

xxxxxxxx&xxxxxx; xxxžxx xxxěxx xxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xxxx x využitím x&xxxxxx;xxxxxů čx xxxxx, xxž xxxžňxx&xxxxxx; nedodržet xxxx xxěxxxxx xxxx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č. 575/2013.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXX xxxxxxxxx návrhy xxxxxxčx&xxxxxx;xx technických xxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxx&xxxxxx; kategorií nástrojů, xxxx&xxxxxx; xxxňxx&xxxxxx; podmínky xxxxxxxx&xxxxxx; x odst. 1 písm. l) xxxx xx) x xxxxx xxx o xxxxxxxxxxx&xxxxxx; x vhodná xxxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xxx x xxčxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxěxxxxxxů, xxxxxxž xxxxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx xxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xx rizikový xxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;, jak je xxxxxxx v čl. 92 odst. 2.

XXX xřxxxxž&xxxxxx; Komisi xxxx x&xxxxxx;xxxx xxxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx xx 31. xřxxxx 2014.

Xx Komisi xx přenesena xxxxxxxx xřxx&xxxxxx;xxx xxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx uvedené x xxxx&xxxxxx;x pododstavci v xxxxxxx x články 10 až 14 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (EU) č.&xxxx;1093/2010.

Čx&xxxxxx;xxx 95

X&xxxxxx;xxx pro xxxěňxx&xxxxxx;x&xxxxxx;

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; orgány xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xxxx x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;, pokud xxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxřx&xxxxxx; xxxxxxxxxx x xxxxxx, rozsah x xxxžxxxxx xxxxxx čxxxxxxx, xř&xxxxxx;xxxx x&xxxxxx;xxx xxx xxxěňxx&xxxxxx;x&xxxxxx;. X&xxxxxx;xxx xxx xxxěňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xxxžxx tak, xxx xxxx kompetentně x xxx&xxxxxx;xxxxx xxxxxxxxx x&xxxxxx;xxxx x xxxxxxx odměňování x pobídky xxxxxřxx&xxxxxx; xxx ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxx, xxxxx&xxxxxx;xx x xxxxxxxxx.

2.   Příslušné xxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, aby x&xxxxxx;xxx pro odměňování xxxxx&xxxxxx;xxx xx přípravu xxxxxxxxx&xxxxxx; týkajících se xxxěňxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, včetně rozhodnutí, xxxx&xxxxxx; mají důsledky xxx xxxxxx dotyčné xxxxxxxxx x xxx&xxxxxx; ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; rizik, x xxxxxxxxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; mají x&xxxxxx;x xřxxxxx xxxxxx&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xxx. Xřxxxxxx x čxxxxx&xxxxxx; výboru xxx xxxěňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; jsou čxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx, xxxř&xxxxxx; x xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; ž&xxxxxx;xx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xxxxxx. Xxxxxxžx je xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xřxxxxxx xxxxxxxxx, žx ve xxxxxx&xxxxxx;x orgánu xxxx xxxxxxxxxx xxxěxxxxxxx, čxxxxx x&xxxxxx;xxxx xxx xxxěňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xxxxx xxxx x&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxxxů zaměstnanců. Xřx přípravě xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx xxx xxxěňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx akcionářů, investorů x xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx x&xxxxxx;čxxxxěx&xxxxxx;xx xxxxx xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x xxřxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx.

Čx&xxxxxx;xxx 96

Xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; internetových xxx&xxxxxx;xxx x správě x ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxčxxxxx x odměnách

Xxxxxxxxx provozující xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx xx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx; vysvětlení, xxx&xxxxxx;x xxůxxxxx splňují xxžxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x čx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx 88 xž 95.

Xxx&xxxxxx;x XXX

Xxxxxx dohledu x hodnocení

Čx&xxxxxx;xxx 97

Proces xxxxxxx a xxxxxxxx&xxxxxx;

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X xxxxxxx xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xxx obsažená v čx&xxxxxx;xxx 98 xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xřxxxxxxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xx, xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx, které &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxx xx &xxxxxx;čxxxx xxxxěx&xxxxxx; požadavků xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx xxěxxxx&xxxxxx; x xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x (EU) č. 575/2013, x xxxxxxxx&xxxxxx;:

x)

xxxxxx, kterým xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxx x&xxxxxx;x xxxxxxxxx;

x)

xxxxxx, xxž xxxxxxxxx xřxxxxxxxxx xxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;x x xxxxxxx xx xxx&xxxxxx;ťxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x xěřxx&xxxxxx; systémového xxxxxx podle článku 23 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (EU) č.&xxxx;1093/2010 xxxx xř&xxxxxx;xxxxě xx doporučení ESRB; x

x)

xxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; při x&xxxxxx;xěžxx&xxxxxx;x testování x xxxxxxx na xxxxxx, xxxxxx x složitost čxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xřxxxxxx x hodnocení xxxxx xxxxxxxx 1 pokrývá x&xxxxxx;xxxxx xxžxxxxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx x nařízení (XX) č. 575/2013.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xx x&xxxxxx;xxxxě xřxxxxxx a xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx odstavce 1 xxč&xxxxxx;, xxx xxxxřxx&xxxxxx;, xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx x kapitál a xxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxxxxx drží, xxxx&xxxxxx;ťxx&xxxxxx; ř&xxxxxx;xx&xxxxxx; ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; x xxxxxx&xxxxxx; těchto xxxxx.

4.   Příslušné xxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx; frekvenci x intenzitu xřxxxxxů x hodnocení xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxx na xxxxxxxx, xxxx&xxxxxx;xxxxx xůxxžxxxxx, povahu, xxxxxx x složitost čxxxxxx&xxxxxx; xxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx x xxxxxxx&xxxxxx; xřxxxx x&xxxxxx;xxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xřxxxxx x xxxxxxxx&xxxxxx; xx xxxxxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xě xxxxxx xxčxě x xxxxxxxx&xxxxxx;, xx xxxx&xxxxxx; xx xxxxxxx&xxxxxx; programy dohledových &xxxxxx;xxřxx&xxxxxx; podle čx. 99 xxxx. 2.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx zajistí, xxx xxxxxxx x přezkumu xxxxxxx, že xěxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xůžx xřxxxxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; riziko x xxxxxxx s čx&xxxxxx;xxxx 23 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;1093/2010, xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xx x&xxxxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx; výsledků xřxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx&xxxxxx;x XXX.

Čx&xxxxxx;xxx 98

Technická xxxx&xxxxxx;xxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx&xxxxxx;

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxě &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;xx, xxžx&xxxxxx;xx x xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxx xxx&xxxxxx; xřxxxxx a xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx podle článku 97 xxxxxxxxx xxxxxxň:

x)

x&xxxxxx;xxxxxx x&xxxxxx;xěžxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; prováděného xxxxxxxxxxx xxxxx čx&xxxxxx;xxx 177 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č. 575/2013 při xxxžxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxxx xxxxžxx&xxxxxx;xx xx interním ratingu;

x)

xxxxxxxx xůčx xxxxxx koncentrace x xxxx ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xx xxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;, xčxxxě jejich xxxxžxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxžxxxxxů stanovených x č&xxxxxx;xxx čxxxx&xxxxxx; nařízení (XX) č. 575/2013 x x článku 81 x&xxxxxx;xx xxěxxxxx;

x)

důkladnost, xxxxxxxx a způsob xxxžxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx x xxxxxxů xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx xxx řízení xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx spojeného s xxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;x uznaných technik xxxžxx&xxxxxx;x&xxxxxx; &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;xx xxxxxx;

x)

x&xxxxxx;xx, xx x&xxxxxx;ž xx xxxxx&xxxxxx;x xxžxx&xxxxxx; institucí xůčx aktivům, které xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx x ekonomické xxxxxxxě xxx&xxxxxx; transakce, včetně xxxxžxx&xxxxxx;xx stupně převodu xxxxxx;

x)

xxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xůčx xxxxxx xxxxxxxxx, xěřxx&xxxxxx; x řízení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xčxxxě xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;x&xxxxxx;řx, řízení xxxxxxů xxxžxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxx (xxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxxě, xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx) x xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xů;

x)

xůxxxxx&xxxxxx; xxxxů xxxxxžxx&xxxxxx; xxxxxx x způsob, xxx&xxxxxx;x xxxx xxxx xxxxx xxčxxxěxx do xxxx&xxxxxx;xx měření xxxxxx;

x)

x&xxxxxx;xxxxxx x&xxxxxx;xěžxx&xxxxxx;xx xxxxů prováděné xxxxxxxxxxx xxxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx xxx výpočet xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx xxžxxxxxů z xxxxxxxx tržního xxxxxx xxxxx č&xxxxxx;xxx xřxx&xxxxxx; xxxxx XX kapitoly 5 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č. 575/2013;

x)

xxxěxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx;

i)

model podnikání xxxxxxxxx.

x)

xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx xxxxxx xxxxx kritérií xxxxxx&xxxxxx;xx x čx&xxxxxx;xxx 97.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx &xxxxxx;čxxx xxxx. 1 x&xxxxxx;xx. x) příslušné xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxě provádějí xxxxxxxx&xxxxxx; posouzení celkového ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; rizika xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x podporují xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; řádných xxxxřx&xxxxxx;xx xxxxxxx. Při xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xěxxxx xřxxxxxů xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxx x &xxxxxx;xxxx úlohu xxxxxxxx&xxxxxx; xx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx. Xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx x xxxxxx čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě xxxxěž řádně xxxxxxx&xxxxxx; xxžx&xxxxxx; xxxxx svých xxxxxxxxx&xxxxxx; xx xxxxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx systému xx x&xxxxxx;xxx xxxxxx&xxxxxx;xx dotčených čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; orgány xxx&xxxxxx; xxxxxxxx, zda xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Jestliže xx xxxxx&xxxxxx;, žx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxxxx;xx xxž x xxxxxx případě, xxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; orgán xčxxxx xxxxxxx&xxxxxx; opatření xxx&xxxxxx;žxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; xčxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx;, žx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx&xxxxxx; xxxxxxxxxxxx, takže xxxxx&xxxxxx;xxx x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xřxxxxx xxxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx účely čx. 97 odst. 3 x&xxxxxx;xx xxěxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;ž&xxxxxx;, xxx &xxxxxx;xxxxx ocenění přijaté xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxx xxxxx čx&xxxxxx;xxx 105 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (EU) č. 575/2013 xxxžx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx&xxxxxx;xxxxxxě xxxxxxxx xx&xxxxxx; xxxxxx, aniž xx xx&xxxxxx;xx xx xěžx&xxxxxx;xx xxžx&xxxxxx;xx podmínek x x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xě.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx xřxxxxxx x xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xůčx &xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx z investičního xxxxxxxxx. Opatření xx xřxxxxx xxxxxxň x xxxxxxxx&xxxxxx;, jejichž xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx x x&xxxxxx;xx xxž 20&xxxx;% xxxxxx kapitálu x xůxxxxxx náhlé x xxxčxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxěxx úrokových xxxxx o 200 xxxxxx&xxxxxx;xx xxxů, xxxx x důsledku xxxxx&xxxxxx; xxěxx, jak xx xxxxxxx&xxxxxx;xx x xxxxxxxx xxx&xxxxxx;xx XXX.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xřxxxxx x xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xůčx riziku xxxxěxx&xxxxxx; páky, x xěxž svědčí ukazatele xxxxěxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx, xčxxxě x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx xxxěxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx x xxxxxxx x čx&xxxxxx;xxxx 429 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č. 575/2013. Xřx xxčxx&xxxxxx; xřxxěřxxxxxx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx xxxěxx xxxxxxxx&xxxxxx; x xxxx&xxxxxx;xů, strategií, xxxxxxů x mechanismů, xxxx&xxxxxx; instituce xxxxxxx xxx ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxx xxxxěxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx, příslušné xxx&xxxxxx;xx xxxxxx x &xxxxxx;xxxx xxxxx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xěxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;.

7.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xřxxxxx x xxxxxxxx&xxxxxx; prováděné příslušnými xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx x ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;, xxxxxx podnikovou xxxxxxx a schopnost čxxxů vedoucího xxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xxx jejich xxxxxxxxxx. Xřx x&xxxxxx;xxxx přezkumu x hodnocení xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxň xř&xxxxxx;xxxx x xxxxxxxůx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx x jeho x&xxxxxx;xxxů a x xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxůx x výsledkům xxxxxx&xxxxxx;xx x xxxxxx&xxxxxx;xx hodnocení čxxxxxxx vedoucího xxx&xxxxxx;xx.

Čx&xxxxxx;xxx 99

Xxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; orgány xřxxxxx xxxx&xxxxxx;xě jednou xxčxě xxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx šetření xxx instituce, xxx xxxxž xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; dohled. Xxxxx program přihlíží x procesu dohledu x xxxxxxxx&xxxxxx; podle čx&xxxxxx;xxx 97. Xxxxxxxx xxxx informace:

x)

xxxxxx&xxxxxx; toho, xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx své &xxxxxx;xxxx x xxxxěxxxxx xx&xxxxxx; xxxxxx;

b)

xxčxx&xxxxxx; institucí, xxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xřxxxěxxx xx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxx, x opatření přijatá xxx tento dohled xxxxx xxxxxxxx 3;

c)

plán xxxxxxx x xxxxxxx xxxž&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx;, včetně xxx&xxxxxx;xx poboček a xxxřxx&xxxxxx;xx xxxxxxů xxxxxx&xxxxxx;xx x xxx&xxxxxx;xx členských xx&xxxxxx;xxxx, v souladu x články 52, 119 x 122.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxřxx&xxxxxx; zahrnují xxxx xxxxxxxxx:

x)

xxxxxxxxx, u xxxxž x&xxxxxx;xxxxxx x&xxxxxx;xěžxx&xxxxxx;xx xxxxů xxxxxx&xxxxxx;xx x čx. 98 xxxx. 1 x&xxxxxx;xx. x) x x) x x článku 100 xxxx x&xxxxxx;xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx článku 97 xxxxxčxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; rizika xxx xxxxxx xxůxěžx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; zdraví xxxx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xřxxxxxů, xxxx&xxxxxx;xx xx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx xxěxxxxx, a xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (EU) č. 575/2013;

x)

xxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; představují xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxx xxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;x;

c)

xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x x&xxxxxx;ž xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxžxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xx to xxxxžxx&xxxxxx;xx xx xxxxx&xxxxxx; xxxxx článku 97, xřxxxxx se x xř&xxxxxx;xxxě xxxřxxx xřxxxx&xxxxxx;&xxxxxx;x xxxx opatření:

a)

zvýšení xxčxx xxxx frekvence xxxxxxx xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx na x&xxxxxx;xxě;

x)

xx&xxxxxx;x&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx v xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx;

x)

xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; dalších nebo čxxxěx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;x xx xxxxxx xxxxxxxxx;

x)

xxx&xxxxxx;&xxxxxx; nebo čxxxěx&xxxxxx;&xxxxxx; xřxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx, xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx plánů xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; instituce;

e)

xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxx, která se xxxxxěxxxxxxě xxxxxx&xxxxxx;.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xřxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx šetření příslušným xxx&xxxxxx;xxx xxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xěx x xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxxxx &xxxxxx;xxřxx&xxxxxx; xx místě x xxxxxxxx zaměřené xx čxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; provádějí xxxxčxx institucí na xxxxxx &xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxx čx. 52 xxxx. 3.

Čx&xxxxxx;xxx 100

X&xxxxxx;xěžxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x rámci xxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; x xř&xxxxxx;xxxě potřeby, avšak xxxxxxň jednou xxčxě, x&xxxxxx;xěžxx&xxxxxx; xxxxx x xxxxxxxx&xxxxxx;, u xxxxž xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; dohled, xxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx x hodnocení xxxxx čx&xxxxxx;xxx 97.

2.   EBA vydá x xxxxxxx x čx&xxxxxx;xxxx 16 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č. 1093/2010 obecné xxxxxx xxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxx, xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx používaly společné xxxxxxxx xřx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxčx&xxxxxx;xx zátěžových testů x x&xxxxxx;xxx xxxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx 101

Xxůxěžx&xxxxxx; xřxxxxx xxxxxx&xxxxxx; používat xxxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; orgány pravidelně, xxxx&xxxxxx;xě xxxxxx xx 3 xxxx, xřxxxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xxx xxxxxxxxx dodržují xxžxxxxxx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xř&xxxxxx;xxxxů, jejichž použití xxx x&xxxxxx;xxčxx kapitálových xxžxxxxxů x souladu x částí xřxx&xxxxxx; xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č. 575/2013 xxžxxxxx xřxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx orgánů. Xxxx&xxxxxx;xx xx xxxěřxx&xxxxxx; xx změny x xxxxxxxxxxxx&xxxxxx; čxxxxxxx xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx a xx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xěxxxx přístupů x xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxů. Xxxxxxžx xxxx x xěxxxx&xxxxxx;xx z xxxxxx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxxů xxxxxxxxx xxx&xxxxxx;xěxx x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; změny x xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx, xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx zajistí x&xxxxxx;xxxxx xěxxxx přístupů xxxx xřxxxxxx xxxxx&xxxxxx; xxxxx xx zmírnění xxxxxx xxxxxů, např. xxžxxxxxx xx&xxxxxx;&xxxxxx;&xxxxxx; multiplikační faktory xxxx xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx čx xřxxxxxx xxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx; a &xxxxxx;čxxx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx;.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; orgány xxxx&xxxxxx;xx xřxxxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; a xxxxxx&xxxxxx;, xxx daná instituce xxxž&xxxxxx;x&xxxxxx; u těchto xř&xxxxxx;xxxxů xxxřx xxxxxxxxx&xxxxxx; x xxxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx x xxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxžx u xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx xxžx&xxxxxx;xx xxxxxx xxxxxčxxx xxxx&xxxxxx; xxčxx překročení xxxxxx&xxxxxx;xx x čx&xxxxxx;xxx 366 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č. 575/2013, žx model xxx&xxxxxx; nebo xřxxxxx x&xxxxxx;x dostatečně xřxxx&xxxxxx;, xxx&xxxxxx;&xxxxxx; příslušné xxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx; xxxž&xxxxxx;xxx interní xxxxx xxxx uloží xxxxx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; x xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; jeho xxxxžxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxžx xxxxxxxxx získala xxxxxx&xxxxxx; xxxž&xxxxxx;xxx přístup, xxxx&xxxxxx; xxžxxxxx xxxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xů xřxx xxxx použitím xxx x&xxxxxx;xxčxx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx xxžxxxxxů x xxxxxxx x č&xxxxxx;xx&xxxxxx; třetí nařízení (XX) č. 575/2013, xxx xřxxxxxx xxxňxxxx xxžxxxxxx xxx použití xxxxxx přístupu, xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx požádají xxxxxxxxx, xxx xxx buď xxxxxxxxxě prokázala, že xxxxx xxxxxěx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx xxžxxxxxů xx xřx xxxžxx&xxxxxx; podle xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č. 575/2013 xxx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;, xxxx xxx xřxxxxžxxx plán xx xčxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx x xxxxxx&xxxxxx;xx xxžxxxxxx x xxxxxxxxx xxůxx xxx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;. Xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; orgány vyžadují &xxxxxx;xxxxx xx&xxxxxx;xx, je-li xxxxxxxěxxxxxx&xxxxxx;, že bude xxxxžxxx xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx, xxxx xx-xx stanovená xxůxx xxxxxxx&xxxxxx;. Pokud xxx&xxxxxx; xxxxxěxxxxxx&xxxxxx;, že xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx bude xxxxxxx xxxxxxx soulad x x&xxxxxx;xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx, a xř&xxxxxx;xxxxě xxxxx uspokojivě xxxxxx&xxxxxx;xxxx, žx dopad xxxxxěx&xxxxxx; xx xxx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;, xxxxxx&xxxxxx; xxxž&xxxxxx;xxx xř&xxxxxx;xxxx xx xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxx omezí xx oblasti, které xxxňxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxžxxxxxx xxxx x xxxxž xxx xxx&xxxxxx;xxxxx xxxxxxx x x&xxxxxx;xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx xxxxxxx konzistentní xxxxxxxxxxxxx interních xř&xxxxxx;xxxxů x Evropské xxxx xxxxxxxxx EBA xxxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxxx x různých xxxxxxxx&xxxxxx;, xčxxxě xxxxxxxxxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; definice selhání x xxůxxxx, jakým xxxx xxxxxxxxx řx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; rizika xxxx xxxxxxxx.

XXX xxxxxxxxx x xxxxxxx x čx&xxxxxx;xxxx 16 nařízení (XX) č.&xxxx;1093/2010 xxxxx&xxxxxx; pokyny, x xxxxž xx xxxxxx&xxxxxx; xěř&xxxxxx;xxx xx x&xxxxxx;xxxxě xxxxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xx.

Příslušné xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxx&xxxxxx;xx a xxxx xěř&xxxxxx;xxx xřx xřxxxxxx xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx; xxěxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;x xxxž&xxxxxx;xxx xxxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxxx.

Xxx&xxxxxx;x XX

Opatření a xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx

Čx&xxxxxx;xxx 102

Opatření v xxxxxxx xxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxxxxx xřxxxxx xčxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; x x&xxxxxx;xxxxě xxxxx&xxxxxx;xů xx xěxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;:

x)

xxxxxxxxx xxxxx&xxxxxx; xxžxxxxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx xxxx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č. 575/2013;

x)

xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx; xůxxxx o xxx, žx xxxxxxxxx pravděpodobně xěxxx x&xxxxxx;xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx 12 xěx&xxxxxx;xů poruší xxžxxxxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx xxxx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č. 575/2013.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx &xxxxxx;čxxx xxxxxxxx 1 zahrnují xxxxxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xů xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x článku 104.

Čx&xxxxxx;xxx 103

Použití opatření x xxxxxxx xxxxxxx x institucí x xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxžx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx v xxxxxxx x čx&xxxxxx;xxxx 97 xxč&xxxxxx;, žx xxxxxxxxx x xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx rizika, xxxx xxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxxx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxěxxxx&xxxxxx; xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xx xxxxx x&xxxxxx;x xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx xxxx xřxxxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxxx xxx xxxxxčx&xxxxxx; systém, xxxxx u těchto xxxxxxxx&xxxxxx; použít proces xxxxxxx a xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx článku 97 xxxxxx&xxxxxx;x xxxx xxxxx&xxxxxx;x xxůxxxxx. Členské xx&xxxxxx;xx xxxxx zajistí, aby xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; orgány xěxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxx&xxxxxx;xxx xxxxxx&xxxxxx;x nebo xxxxx&xxxxxx;x xxůxxxxx xěxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x xxžxxxxxx podle x&xxxxxx;xx xxěxxxxx a xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č. 575/2013, xčxxxě zejména x&xxxxxx;xxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx xxxxx čx&xxxxxx;xxů 104, 105 x 106.

Xxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; x prvním xxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxxxx;x xxxxxxxx zejména xxxxx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;, xx něž xxxxxxxx čx. 98 xxxx. 1 x&xxxxxx;xx. x).

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxěxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x EBA o xř&xxxxxx;xxxxxx, kdy xxxžxx&xxxxxx; xxxxxxxx 1. XXX xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx; xxxxxx, x nichž xxřxxňxxx způsob hodnocení xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx x xxx je xxžx&xxxxxx; xxxxxxxx xůxxxxx&xxxxxx; xxxxxňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx; odstavce 1 x xxx&xxxxxx; Xxxx. Xxxx xxxxx&xxxxxx; pokyny xx přijímají v xxxxxxx s čx&xxxxxx;xxxx 16 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (EU) č.&xxxx;1093/2010.

Čx&xxxxxx;xxx 104

Pravomoci dohledu

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx &xxxxxx;čxxx čx&xxxxxx;xxx 97, čx. 98 odst. 4, čl. 101 xxxx. 4 x čx&xxxxxx;xxů 102 x 103 x xxxxxňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č. 575/2013 mají příslušné xxx&xxxxxx;xx xxxxxxň tyto xxxxxxxxx:

x)

xxžxxxxxx, xxx instituce xxžxxx kapitál převyšující xxžxxxxxx x xxxxxxxx 4 x&xxxxxx;xx hlavy x v xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č. 575/2013 x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxx, xx xěž xx nevztahuje čx&xxxxxx;xxx 1 xxxxxx&xxxxxx;xx nařízení;

x)

xxžxxxxxx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; zavedených xxxx&xxxxxx;xů, xxxxxxů, mechanismů x xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;xx strategií v xxxxxxx x čx&xxxxxx;xxx 73 x 74;

x)

požadovat, xxx xxxxxxxxx xřxxxxžxxx xx&xxxxxx;x xx xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx x xxžxxxxxx xxxxxxx podle této xxěxxxxx x podle xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č. 575/2013 x stanovily xxůxx pro jeho xxxxxxxx&xxxxxx;, včetně úprav xxxxxx plánu x xxxxxxxx xxxxxxx a xxůxx;

x)

xxžxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxž&xxxxxx;xxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;x xxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx položek x rezerv xxxx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx xxžxxxxxů;

x)

xxx&xxxxxx;xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx x&xxxxxx;ť institucí xxxx xxžxxxxxx upuštění xx čxxxxxx&xxxxxx;, které xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxěxx&xxxxxx; xxxxxx xxx xxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx;

f)

xxžxxxxxx snížení xxxxxx xxxxžxx&xxxxxx;xx x čxxxxxxxxx, produktech x xxxx&xxxxxx;xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;;

g)

xxžxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxžxx odměny xxxxxxxx&xxxxxx;x xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;&xxxxxx;x xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx celkových čxxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxů x xř&xxxxxx;xxxě, že xx xxxx xxxžxx xxxěxx xxxxxčxxxxx&xxxxxx; x xxxžxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x ř&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx kapitálového x&xxxxxx;xxxxx;

h)

požadovat, xxx xxxxxxxxx využívaly čxxx&xxxxxx; zisky k xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx kapitálu;

x)

omezit xxxx xxx&xxxxxx;xxx, aby xxxxxxxxx xxxxěxxxxxx x&xxxxxx;xxxx xxxx xxxx&xxxxxx;xxxx &xxxxxx;xxxx xxxxxx&xxxxxx;řůx, xxxxxčx&xxxxxx;xůx xxxx xxžxxxxůx nástrojů xxxxxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xx xxxx 1, xxxxx xxxxx x&xxxxxx;xxx xxxřxxxxxxxxx xxxxxxěx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxů xxx&xxxxxx; instituce;

x)

uložit xxxxxxčx&xxxxxx; xxxx čxxxěx&xxxxxx;&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x, včetně zpráv x xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; x xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx;

x)

xxxžxx zvláštní xxžxxxxxx xx likviditu, xčxxxě xxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxx aktivy x xxxxxx;

x)

xxžxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxňxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxčx&xxxxxx; xxžxxxxxx xx xxxxx&xxxxxx;x xxxxxx&xxxxxx; v xxxx. 1 písm. x) xxxž&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxň pokud:

x)

instituce xxxxxňxxx požadavky xxxxxxxx&xxxxxx; x čx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx 73 x 74 této xxěxxxxx xxxx x čx&xxxxxx;xxx 393 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č. 575/2013;

x)

xx xxxxxx nebo xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxžxxxxxx na xxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx; v kapitole 4 x&xxxxxx;xx hlavy xxxx x xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č. 575/2013;

x)

je xxxxxxxěxxxxxx&xxxxxx;, že xx xxxžxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxřxx&xxxxxx; xxxxx x xxxxxxxčx&xxxxxx;xx zlepšení xxxx&xxxxxx;xů, xxxxxxů, mechanismů x xxxxxxxx&xxxxxx; ve xxxxx&xxxxxx;x čxxxx&xxxxxx;x horizontu;

d)

xřxxxxx xxxxx čx. 98 odst. 4 xxxx čl. 101 xxxx. 4 xxxxx&xxxxxx;, žx xxxxxěx&xxxxxx; xxžxxxxxů ohledně používání xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxxx xxxx x&xxxxxx;x xxxxxěxxxxxxě xx x&xxxxxx;xxxxxx nedostatečné xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxžxxxxxx;

x)

xx pravděpodobné, že xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxžxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx požadavků xxxxx x&xxxxxx;xx směrnice x xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č. 575/2013 podceněna; xxxx

x)

xxxxxxxxx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx x souladu x čl. 377 xxxx. 5 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č. 575/2013, žx x&xxxxxx;xxxxxx x&xxxxxx;xěžxx&xxxxxx;xx xxxxů xxxxxx&xxxxxx; x xxx&xxxxxx;x čx&xxxxxx;xxx x&xxxxxx;xxxxxě xřxxxxčxx&xxxxxx; její kapitálový xxžxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; s xxxxxxx&xxxxxx;.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx &xxxxxx;čxxx xxčxx&xxxxxx; přiměřené &xxxxxx;xxxxě xxxxx&xxxxxx;xx na x&xxxxxx;xxxxě xřxxxxxx a xxxxxxxx&xxxxxx; provedených v xxxxxxx x xxx&xxxxxx;xxx XXX příslušné xxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xx xxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx, xxxž instituce xx čx xůžx být xxxxxxxxx, nutné uložit xxxxxxčx&xxxxxx; xxžxxxxxx xx xxxxx&xxxxxx;x xřxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; kapitálový xxžxxxxxx, s přihlédnutím:

a)

xx xxxxxxxxxxxx&xxxxxx;x x kvalitativním xxxxxxůx postupu xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx v čx&xxxxxx;xxx 73;

x)

x xxxx&xxxxxx;xůx, xxxxxxůx x xxxxxxxxxůx xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;x x čx&xxxxxx;xxx 74;

x)

x x&xxxxxx;xxxxxx xřxxxxxx a xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;xx x souladu x články 97 xxxx 101;

x)

x hodnocení xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx xxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx 105

Xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; požadavky xx likviditu

Xxx &xxxxxx;čxxx xxčxx&xxxxxx; xřxxěřxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxxě xxžxxxxxů xx xxxxxxxxx xx x&xxxxxx;xxxxě xřxxxxxx x xxxxxxxx&xxxxxx; provedených x xxxxxxx x xxx&xxxxxx;xxx XXX xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xx pro xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxxxx, jimž xxxxxxxxx je čx xůžx být xxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xxxžxx xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxžxxxxxx xx xxxxxxxxx, x xřxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;x:

a)

ke xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx;

b)

k xxxx&xxxxxx;xůx, postupům a xxxxxxxxxůx xxxxxxxxx uvedeným x oddíle XX, x xxxx&xxxxxx;xx x čx&xxxxxx;xxx 86;

c)

x výsledku xřxxxxxx x xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;xx x xxxxxxx x článkem 97.

x)

x xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx xxxxxx likvidity, xxxx&xxxxxx; xxxxžxxx integritu xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxů xxxčxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx státu.

Aniž xxxx xxxčxxx ustanovení článku 67 xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; orgány xx měly xx&xxxxxx;žxx xxxx&xxxxxx;xx xxxřxxx uplatnit xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx nebo xxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx;, x to včetněobezřetnostních xxxxxxxů, xxxxxxž výše xx měla obecně xxxxxxxx x xxxx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx a jakýmikoli xxžxxxxxx v oblasti xxxxxxxxx x stabilního xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;xx xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxxx xxxx &xxxxxx;xxxxx Xxxx.

Čx&xxxxxx;xxx 106

Xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; požadavky xx xxxřxxňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;

1.   Členské xx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx, xxx xxxxx xxžxxxxxx xx institucí:

x)

xxxřxxňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx x č&xxxxxx;xxx xxx&xxxxxx; xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č. 575/2013 čxxxěxx než xxxxxx xxčxě x stanovit xxxx&xxxxxx;xx xxxřxxňxx&xxxxxx;x&xxxxxx;;

x)

xxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; ke xxxřxxxěx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx x nosiče než &xxxxxx;čxxx&xxxxxx; závěrku.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx, xxx xxžxxxxxxx xx xxxxřxx&xxxxxx;xx podniků každoroční xxxřxxňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; &xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx informací xxxx odpovídajících odkazů xx xě, xxxxxx xxxxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxxx, ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; x xxx&xxxxxx;xx x xxxxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxx&xxxxxx; xxxxxxx institucí x souladu x čx. 14 xxxx. 3, čx. 74 xxxx. 1 x čx. 109 xxxx. 2.

Čx&xxxxxx;xxx 107

Xůxxxxxxxx xxxxxxx x x&xxxxxx;xxx xxxxxxx, xxxxxxxx&xxxxxx; a xxxxřxx&xxxxxx; x xxxxxxx dohledu

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x XXX o:

x)

xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; procesu xxxxxxx a xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx v čx&xxxxxx;xxx 97;

x)

xxxxxxxx xxxžxx&xxxxxx; jako x&xxxxxx;xxxx rozhodnutí uvedených x čx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx 98, 100, 101, 102, 104 a 105 x xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx x x&xxxxxx;xx. x).

XXX xxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx orgány xxx &xxxxxx;čxxx xxxxžxx&xxxxxx; xůxxxxxxxxx x procesu xxxxxxx x rámci xxxxxxx x xxxxxxxx&xxxxxx;. Xůžx xx xx příslušných xxx&xxxxxx;xů xxž&xxxxxx;xxx xxxxňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxx x xxxxxxx x čx&xxxxxx;xxxx 35 nařízení (EU) č.&xxxx;1093/2010 přiměřeně xxxxxčxxx xxxx hodnocení.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXX xxžxxxxčxě xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; Evropskému xxxxxxxxxx x Radě xxx&xxxxxx;xx x míře xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxxxx;xx xxxxxxxx xxxx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx.

X x&xxxxxx;xxx zvýšit x&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; XXX xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; x souladu x čx&xxxxxx;xxxx 30 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;1093/2010.

3.   EBA vydá x xxxxxxx x čx&xxxxxx;xxxx 16 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;1093/2010 obecné xxxxxx určené příslušným xxx&xxxxxx;xůx, xxx xxůxxxxx, xxxx&xxxxxx; odpovídá velikosti, xxxxxxxřx x xxxxřx&xxxxxx; xxxxxxxxxx institucí x xxxxxx, xxxxxxx x xxxžxxxxxx jejích čxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx xxřxxxxxx společné xxxxxxx a metodiky xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx&xxxxxx; podle xxxxxxxx 1 tohoto článku x čx&xxxxxx;xxx 97 x společné xxxxxxx x metodiky hodnocení x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx hodnocení xxxxxxxxxx x řízení xxxxx xxxxx čx&xxxxxx;xxů 76 xž 87, x xxxx&xxxxxx;xx x xxxxxxxxxxx x rizikem xxxxxxxxxxx xxxxx článku 81.

Xxx&xxxxxx;x X

&Xxxxxx;xxxxň xxxžxx&xxxxxx;

Čx&xxxxxx;xxx 108

Xxxxxx&xxxxxx; xxxxxx xxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xřxxěřxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, aby xxžx&xxxxxx; xxxxxxxxx, která xxx&xxxxxx; ani xxxřxx&xxxxxx;x xxxxxxxx x čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě, x xěxž xx povolena x xxx xx nad x&xxxxxx; vykonáván xxxxxx, xxx xxxxřxx&xxxxxx;x podnikem, x xxžx&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; zahrnuta xx konsolidace podle čx&xxxxxx;xxx 19 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č. 575/2013, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; x čx&xxxxxx;xxx 73 x&xxxxxx;xx xxěxxxxx na xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x základě.

Xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxx xxxxxxx xx xxžxxxxxů xxxxxxxx&xxxxxx;xx x čx&xxxxxx;xxx 73 x&xxxxxx;xx xxěxxxxx, xxxxx xxx x úvěrovou xxxxxxxxx xxxxx čx&xxxxxx;xxx 10 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č. 575/2013.

X případě, žx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx; xx použití xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx xxžxxxxxů na xxxxxxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxxxě xxxxxxxx&xxxxxx;xx x čx&xxxxxx;xxx 15 nařízení (XX) č. 575/2013, xxxžxx&xxxxxx; se na xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxxxě xxžxxxxxx čx&xxxxxx;xxx 73 této xxěxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx mateřské instituce x čxxxxx&xxxxxx;x státě x xxxxxxx x xxůxxxxx, xxž xxxxxxxxx č&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx; xxxxx XX xxxxxxxx 2 xxx&xxxxxx;xx 2 a 3 nařízení (XX) č. 575/2013, splňovaly xxxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; x čx&xxxxxx;xxx 73 x&xxxxxx;xx xxěxxxxx xx xxxxxxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxxxě.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; orgány vyžadují, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxřxxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxčxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxřxxxx xx&xxxxxx;&xxxxxx;xxxx finanční xxxxxxxxxxx xxxxxčxxxx&xxxxxx; v čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě x rozsahu x xxůxxxxx, jež xxxxxxxxx část xxxx&xxxxxx; xxxxx XX kapitola 2 xxx&xxxxxx;xx 2 x 3 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č. 575/2013, xxxxxx xxxxxxxxxx stanovené x článku 73 x&xxxxxx;xx směrnice xx x&xxxxxx;xxxxě xxxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx xxx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxčxxxxx xxxx xx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; holdingové xxxxxčxxxxx.

V xř&xxxxxx;xxxě, žx xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxčxxxx xxxx xxxxřxx&xxxxxx; smíšená xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx; společnost x členském xx&xxxxxx;xě xxxxxxxxxx x&xxxxxx;xx než xxxxx xxxxxxxxx, xxxžxxx xx první xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx, xx xxž se xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxxxě xxxxx čx&xxxxxx;xxx 111.

4.   Příslušné xxx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, aby dceřiné xxxxxxxxx xxxxxňxxxxx xxžxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; v čx&xxxxxx;xxx 73 xx xxxxxxxxxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxxxě, xxxxxxžx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxx x případě, žx x&xxxxxx;x xx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxčxxxx xxxx xx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx; společnost, xxx&xxxxxx; xx třetí xxxx xxxřxx&xxxxxx; podnik xx xxxxě xxxxxxxxx nebo xxxxxčx&xxxxxx; instituce xxxx xxxxxčxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx xx smyslu čx. 2 xxxx 5 xxěxxxxx 2002/87/XX xxxx xx xxxxxčxxxxx s xxxxxxx formou drží &xxxxxx;čxxx.

Čx&xxxxxx;xxx 109

Systémy, postupy x xxxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, aby xxxxxxxxx xxxxxx povinnosti xxxxxxxx&xxxxxx; x xxx&xxxxxx;xx XX x&xxxxxx;xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x základě, xxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxžxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxx xxxxxxxxxx x čx&xxxxxx;xxx 7 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č. 575/2013.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; orgány xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxřxx&xxxxxx; x xxxřxx&xxxxxx; xxxxxxx, na xěž xx xxxxxxxx xxxx xxěxxxxx, plnily xxxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; x xxx&xxxxxx;xx XX x&xxxxxx;xx xxxxxxxx xx konsolidovaném xxxx xxxxxxxxxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxxxě, xxx zajistily, žx xxxxxx systémy, postupy x xxxxxxxxxx xxžxxxxxx&xxxxxx; x xxx&xxxxxx;xx XX x&xxxxxx;xx kapitoly jsou xxxxxxxxxxx&xxxxxx; x ř&xxxxxx;xxě xxxxxxxxxx&xxxxxx; x žx xx xxžx&xxxxxx; získat xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; údaje x xxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxx pro účely xxxxxxx. Xxxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxřxx&xxxxxx; a xxxřxx&xxxxxx; xxxxxxx, xx xěž xx xxxxxxxx xxxx xxěxxxxx, xxxxxxx xxxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xx a xxxxxxx a mechanismy xx xx&xxxxxx;xx dceřiných xxxxxx&xxxxxx;xx, xx něž xx xxxxxxxxxx xxxx xxěxxxxx. Takové systémy x xxxxxxx x xxxxxxxxxx jsou xxxxěž xxxxxxxxxxx&xxxxxx; a řádně xxxxxxxxxx&xxxxxx; a xxxxxx&xxxxxx; xxxřxx&xxxxxx; podniky rovněž xxxxx xxxxxxxxxx xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxx x xxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; význam xxx &xxxxxx;čxxx xxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x xxx&xxxxxx;xx XX této xxxxxxxx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xxxřxx&xxxxxx;xx xxxxxxů, na xěž xx nevztahuje tato xxěxxxxx, se xxxxxžxx&xxxxxx;, xxxxx xxxxřxx&xxxxxx; instituce x XX xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxřxxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxčxxxx&xxxxxx; x XX xxxx xxxxřxxxx xx&xxxxxx;&xxxxxx;xxxx finanční xxxxxxxxxxx xxxxxčxxxx&xxxxxx; x XX xxxxx xxxx&xxxxxx;xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x orgánům, žx xxxžxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx II xx z xxxxxxxx x&xxxxxx;xxxů xřxx&xxxxxx; xxxě, xxx xx dceřiný xxxxxx usazen, xxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;.

Čx&xxxxxx;xxx 110

Xřxxxxx x xxxxxxxx&xxxxxx; x opatření x oblasti dohledu

1.   Příslušné xxx&xxxxxx;xx xxxžxx&xxxxxx; proces xřxxxxxx x hodnocení xxxxxx&xxxxxx; x xxx&xxxxxx;xx XXX x&xxxxxx;xx kapitoly x xxxxřxx&xxxxxx; x xxxxxxx dohledu uvedená x oddíle XX x&xxxxxx;xx xxxxxxxx x xxxxxxx x &xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xxxžxx&xxxxxx; xxžxxxxxů xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č. 575/2013 xxxxxxxx v č&xxxxxx;xxx xxxx&xxxxxx; xxxxě XX xxxxxx&xxxxxx;xx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X xř&xxxxxx;xxxě, žx příslušné xxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx; od použití xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx xxžxxxxxů na xxxxxxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxxxě xxxxxxxx&xxxxxx;xx x článku 15 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č. 575/2013, xxxžxx&xxxxxx; xx xxžxxxxxx čx&xxxxxx;xxx 97 x&xxxxxx;xx směrnice xx xxxxxx xxx xxxxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxx xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxxxě.

XXXXXXXX 3

Dohled xx xxxxxxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxxxě

Xxx&xxxxxx;x X

X&xxxxxx;xxxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; dohledu na xxxxxxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxxxě

Článek 111

Xxčxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx dohled xx konsolidovaném x&xxxxxx;xxxxě

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx-xx xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxx mateřskou xxxxxxxx&xxxxxx; v čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě xxxx xxxxřxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; x XX, xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx&xxxxxx;x základě xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx, xxxx&xxxxxx; xx xxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;.

2.   Je-li xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxx xxxxřxxxx xxxxxčx&xxxxxx; holdingovou společností xxxx xxxxřxxxx xx&xxxxxx;&xxxxxx;xxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxčxxxx&xxxxxx; x členském státě xxxx xxxxřxxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxčxxxx&xxxxxx; x XX nebo xxxxřxxxx xx&xxxxxx;&xxxxxx;xxxx finanční xxxxxxxxxxx xxxxxčxxxx&xxxxxx; v XX, xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxxxě xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx, které xxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx-xx xxxxx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; holdingová xxxxxčxxxx x čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě, xxxxx&xxxxxx; mateřská xx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; holdingová xxxxxčxxxx x čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě, xxxxx&xxxxxx; mateřská xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxčxxxx v XX xxxx xxxxx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; smíšená xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxčxxxx x XX mateřským xxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx ve xxxx xxxx x&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxxx, xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxx xx konsolidovaném x&xxxxxx;xxxxě xxx&xxxxxx;xx příslušné xxx xxxxxxxxx povolenou x čxxxxx&xxxxxx;x státě, x xěxž byla xxxxxčx&xxxxxx; holdingová xxxxxčxxxx xxxx xx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxčxxxx xxxxžxxx.

Xxxx-xx xxxxřxx&xxxxxx;xx podniky institucí xxxxxxx&xxxxxx;xx xx xxxx xxxx x&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxxx alespoň dvě xxxxxčx&xxxxxx; holdingové xxxxxčxxxxx xxxx xx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; finanční xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxčxxxxx se xxxxxčx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxxx x xůxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxxx x x xxžx&xxxxxx;x x xěxxxx xx&xxxxxx;xů xxxxxxxx &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; dohled na xxxxxxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxxxě ten xxx&xxxxxx;x, xxxx&xxxxxx; xx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; pro &xxxxxx;xěxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx&xxxxxx;&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; sumou.

4.   Je-li xxxxřxx&xxxxxx;x xxxxxxxx xxxxxxň xxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx x Xxxx xxxxx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx; společnost xxxx xx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; holdingová xxxxxčxxxx x xxx xxxxx x xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; nebyla povolena x čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě, x němž xxxx xxxxxčx&xxxxxx; holdingová xxxxxčxxxx xxxx smíšená xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxčxxxx zřízena, xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxxxě xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; orgán, xxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x xxxxx&xxxxxx;&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; xxxxx, xxxx&xxxxxx; se xxx účely této xxěxxxxx xxxxžxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxřxxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxčxxxx&xxxxxx; x XX nebo xxxxřxxxx smíšenou xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxčxxxx&xxxxxx; x XX.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X konkrétních xř&xxxxxx;xxxxxx xxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xx x&xxxxxx;xxxxě vzájemné xxxxxx xxxxxxx xx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx v xxxxxxx&xxxxxx;xx 3 x 4, pokud xx xxxxxx xxxžxx&xxxxxx; xxxx xxxxxxx&xxxxxx; s xxxxxxx xx dotyčné instituce x xxxxxxxx&xxxxxx; význam xxxxxx čxxxxxx&xxxxxx; x xůxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxxx, x xxxxx x&xxxxxx;xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxxxě xxxěřxx xxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x. V xxxxx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xě před xřxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxxx v EU, xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxčxxxxx x XX, xxxxřxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; finanční xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxčxxxxx x XX xxxx xxxxxxxxx x xxxxx&xxxxxx;&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; xxxxx, podle xxxx, x xxxx&xxxxxx; xxxxxxx xx jedná, možnost xxx&xxxxxx;xřxx x uvedenému xxxxxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx; xxxxxxxxxx.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx oznámí Komisi x orgánu XXX xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxx, xx xěž xx vztahuje xxxxxxxx 5.

Čx&xxxxxx;xxx 112

Koordinace čxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx orgánem xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxxxě

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxě xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxžxx&xxxxxx;xx xxxxx směrnicí a xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x (XX) č. 575/2013, plní xxx&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxxxě xxxx &xxxxxx;xxxx:

x)

xxxxxxxxxx shromažďování x &xxxxxx;&xxxxxx;řxx&xxxxxx; významných xxxx x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx informací x xěžx&xxxxxx;xx x xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx;

x)

xx&xxxxxx;xxxx a koordinuje čxxxxxxx xxxxxxx x xěžx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx, a xx i xx xxxxxx k činnostem xxxxxx&xxxxxx;x v hlavě XXX kapitole 3, xx xxxxxxx&xxxxxx;xx xx x&xxxxxx;čxxxxěx&xxxxxx;xx příslušnými xxx&xxxxxx;xx;

x)

plánuje x xxxxxxxxxx čxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx&xxxxxx;xx xx zúčastněnými příslušnými xxx&xxxxxx;xx x x xř&xxxxxx;xxxě potřeby s xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxx XXXX xřx přípravě xx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxx a xěxxx nich, xčxxxě xxxř&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxx x xxxxxxxx&xxxxxx;xx nebo xx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx, x xxxž&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx xxžxx xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxůxxxů komunikace xx xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxx&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx xx konsolidovaném x&xxxxxx;xxxxě xxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxx xxxxxx&xxxxxx; v xxxxxxxx 1 nebo pokud xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; orgány v xxžxxxxxx&xxxxxx; míře xxxxxxxxxxxxx&xxxxxx; x xxx&xxxxxx;xxx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxxx na xxxxxxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxxxě xřx plnění &xxxxxx;xxxů xxxxxx&xxxxxx;xx x xxxxxxxx 1, xůžx xxx&xxxxxx;xxxxx x xxxxčx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx orgánů postoupit x&xxxxxx;xxžxxxxx xxx&xxxxxx;xx EBA x xxž&xxxxxx;xxx jej x xxxxx podle čx&xxxxxx;xxx 19 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;1093/2010.

XXX xůžx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x orgánům xxxxxx x případě xxxxx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xx xxxxxxxxxx čxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx xxxxx xxxxxx článku xxxxěž x xxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx x xxxxxxx x čx. 19 xxxx. 1 xxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;.

3.   Plánování x xxxxxxxxxx činností xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x odst. 1 x&xxxxxx;xx. x) xxxxxx čx&xxxxxx;xxx xxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxčx&xxxxxx; opatření xxxxxx&xxxxxx; x čx. 117 xxxx. 1 x&xxxxxx;xx. x) x xxxx. 4 písm. x), xř&xxxxxx;xxxxx společných xxxxxxxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; pohotovostních xx&xxxxxx;xů x xxěxxx&xxxxxx; xxřxxxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx 113

Xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxě xxžxxxxxů obezřetnosti xxx jednotlivé xxxxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxxxě a xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx odpovědné xx xxxxxx nad xxxřxx&xxxxxx;xx xxxxxxx mateřské xxxxxxxxx x EU xxxx xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxčxxxxx v XX xxxx xxxxřxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxčxxxxx x XX x čxxxxx&xxxxxx;x státě xčxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x, co xx x xxxxxx xxx&xxxxxx;xx, xxx xxx&xxxxxx;xxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx;:

a)

o xxxžxx&xxxxxx; čx&xxxxxx;xxů 73 x 97 xxx stanovení xřxxěřxxxxxx xxxxxxxxxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxxě xxxxx&xxxxxx;xx skupiny institucí x ohledem xx xxx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; situaci x xxxxxx xxxxxx x xxžxxxxxxxx &xxxxxx;xxxxň xxxxx&xxxxxx;xx xxx použití čx. 104 xxxx. 1 x&xxxxxx;xx. x) xx x&xxxxxx;xxxxx xxxxxxxx x rámci xxx&xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; x xx xxxxxxxxxxxx&xxxxxx;x základě;

b)

x xxxxřxx&xxxxxx;xx k řx&xxxxxx;xx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxžxxxxx&xxxxxx; x x&xxxxxx;xxžx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xčxxxě xěxx, xxxx&xxxxxx; xx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xřxxěřxxxxxx xxxxxxxxxx a ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; rizik, xxx xxžxxxxx článek 86, x xěxx, xxxx&xxxxxx; xx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxřxxx xxxžxx&xxxxxx; xxžxxxxxů na xxxxxxxxx xxx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxxx x xxxxxxx x čx&xxxxxx;xxxx 105 x&xxxxxx;xx xxěxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxžxxx:

a)

xxx &xxxxxx;čxxx xxxx. 1 x&xxxxxx;xx. x) xx čxxř xěx&xxxxxx;xů xxx&xxxxxx;, xx xxx&xxxxxx;x vykonávající xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx&xxxxxx;x základě xřxxxxž&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x dotčeným xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; v xxxxxxx x čx&xxxxxx;xxx 73 x 97 x čl. 104 xxxx. 1 x&xxxxxx;xx. x);

x)

xxx &xxxxxx;čxxx odst. 1 písm. b) xx xxxxxxx xěx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;, xx xxx&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx na xxxxxxxxxxxx&xxxxxx;x základě xřxxxxž&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; posouzení xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx institucí v xxxxxxx x čx&xxxxxx;xxx 86 x 105.

Xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; náležitě xxxxxxx&xxxxxx; posouzení xxxxx xxxřxx&xxxxxx;xx xxxxxxů xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxčxx&xxxxxx;xx příslušnými xxx&xxxxxx;xx x souladu x čx&xxxxxx;xxx 73 x 97.

Xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxů xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxůxxxxěx&xxxxxx;, které xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x XX xxxxxxxx xxx&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxxxě. X xř&xxxxxx;xxxě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx xx konsolidovaném x&xxxxxx;xxxxě xx ž&xxxxxx;xxxx kteréhokoliv xxx&xxxxxx;xx xxxčxx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;x EBA. Xxx&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx&xxxxxx;x základě xůžx xxxxxxxxxxx xxx&xxxxxx;x XXX x xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxěxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X případě, žx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; orgány xxxxx&xxxxxx;xxxx xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx; x rámci xxůx xxxxxx&xxxxxx;xx v odstavci 2, rozhodne x xxxžxx&xxxxxx; článků 73, 86 a 97, čx. 104 xxxx. 1 x&xxxxxx;xx. a) x čx&xxxxxx;xxx 105 xx konsolidovaném x&xxxxxx;xxxxě xxx&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxxxě xx řádném xxxxxxxěx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxřxx&xxxxxx;xx xxxxxxů xxxxxxxx&xxxxxx;x příslušnými xxx&xxxxxx;xx. Xxxxx xx xxxxx xxůx xxxxxx&xxxxxx;xx x odstavci 2 xxxx&xxxxxx;xxxxx x dotčených xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xů předloží x&xxxxxx;xxžxxxxx xxx&xxxxxx;xx EBA x xxxxxxx s čx&xxxxxx;xxxx 19 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č. 1093/2010, orgán xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxxxě xxxxž&xxxxxx; xx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx; x xxčx&xxxxxx; na xxxxxxxxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; xůžx XXX xxxxx podle čl. 19 odst. 3 xxxxxx&xxxxxx;xx nařízení, x xxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xx XXX. Xxůxx xxxxxx&xxxxxx; x xxxxxxxx 2 xx xxxxžxx&xxxxxx; xx xxůxx xxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; sporu ve xxxxxx daného nařízení (XX) č. 1093/2010. EBA xřxxxx xx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx; xx jednoho xěx&xxxxxx;xx. X&xxxxxx;xxžxxxxx nelze orgánu XXX postoupit po xxxxčxx&xxxxxx; čtyřměsíčního xxxxx&xxxxxx; xxxx případně xxxxx&xxxxxx; xxxxxxx xěx&xxxxxx;xx nebo xx xxxxžxx&xxxxxx; společného xxxxxxxxx&xxxxxx;.

Xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; příslušné xxx&xxxxxx;xx xxxxxěxx&xxxxxx; xx xxxxxx xxx xxxřxx&xxxxxx;xx podniky xxxxřxx&xxxxxx; úvěrové instituce x XX nebo xxxxřxx&xxxxxx; finanční xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxčxxxxx v XX xxxx xxxxřxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx; společnosti x XX xxxxxxxxx x použití čx&xxxxxx;xxů 73, 86 x 97 a čl. 104 xxxx. 1 x&xxxxxx;xx. a) x čx&xxxxxx;xxx 105 xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxxxě xx náležitém xxxxxxxěx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxů x x&xxxxxx;xxxx xxx&xxxxxx;xřxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xxx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxxx na xxxxxxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxxxě. Pokud xx xxxxx kterékoliv xx lhůt uvedených x xxxxxxxx 2 xxxx&xxxxxx;xxxxx z xxxčxx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xů postoupí x&xxxxxx;xxžxxxxx xxx&xxxxxx;xx XXX x xxxxxxx s čx&xxxxxx;xxxx 19 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;1093/2010, xxxxž&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; orgány xx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx; x xxčxxx&xxxxxx; xx xxxxxxxxx&xxxxxx;, které XXX xřxxxx xxxxx čx. 19 odst. 3 xxxxxx&xxxxxx;xx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, x xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xx XXX. Lhůty xxxxxx&xxxxxx; v odstavci 2 xx považují xx xxůxx pro xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; sporu xx smyslu xxx&xxxxxx;xx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;. XXX xřxxxx xx&xxxxxx; rozhodnutí do xxxxxxx xěx&xxxxxx;xx. Záležitost xxxxx orgánu EBA xxxxxxxxx xx xxxxčxx&xxxxxx; čxxřxěx&xxxxxx;čx&xxxxxx;xx období xxxx xř&xxxxxx;xxxxě xxxxx&xxxxxx; xxxxxxx xěx&xxxxxx;xx xxxx po xxxxžxx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx;.

Rozhodnutí xxx&xxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx; odůvodnění x xxxxxxňxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx, x&xxxxxx;xxxx a x&xxxxxx;xxxxx ostatních xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xů xxx&xxxxxx;xřxx&xxxxxx; v xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx x xxxxxxxx 2. Xxx&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxxxě xxxxč&xxxxxx; xxxxx dokument x&xxxxxx;xx xxxčxx&xxxxxx;x příslušným orgánům x xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x EU.

Xxxxx byl xxxxxxxxx&xxxxxx;x EBA, x&xxxxxx;xxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx jeho xxxxxxčxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;ž&xxxxxx; x xxxxx&xxxxxx; vysvětlení xxxxxxě x&xxxxxx;xxx x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxčxx&xxxxxx;.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx odstavce 1 x xxxxxxxxx&xxxxxx; xřxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx x xř&xxxxxx;xxxě, žx xxxxxxxxxx společné rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 3, xx považují xx xxěxxxxxx&xxxxxx; x xxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx xxxxxňxx&xxxxxx;xx x dotčených čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxxx.

Xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx; podle xxxxxxxx 1 x xxx&xxxxxx;xxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xřxxxx&xxxxxx; x xř&xxxxxx;xxxě, žx xxxxxxxxxx společné xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxxx 3, xx aktualizují každoročně xxxx za x&xxxxxx;xxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; x xř&xxxxxx;xxxě, žx příslušný xxx&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; za xxxxxx xxx xxxřxx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxxřxx&xxxxxx; instituce v XX nebo mateřské xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx; společnosti x XX xxxx xxxxřxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; finanční xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxčxxxxx v XX x&xxxxxx;xxxxě xxx&xxxxxx; xxxě odůvodněnou žádost xxx&xxxxxx;xx vykonávajícímu xxxxxx xx konsolidovaném x&xxxxxx;xxxxě x aktualizaci xxxxxxxxx&xxxxxx; x xxxžxx&xxxxxx; čl. 104 odst. 1 x&xxxxxx;xx. x) a čx&xxxxxx;xxx 105. X xxxxx xř&xxxxxx;xxxě xx xxxxxxxxxxx může xxxx&xxxxxx;xěx xx xxxxxxxxxx&xxxxxx;x základě, xx. xůžx se xx x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx xxx&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxxxě x xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; žádost.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXX xxxxxxxxx x&xxxxxx;xxxx prováděcích technických xxxxx xxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xxx xxxxxňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx rozhodování xxxxxx&xxxxxx;xx x xxxxx čx&xxxxxx;xxx, xxxxx xxx x xxxžxx&xxxxxx; čx&xxxxxx;xxů 73, 86 x 97 x čx. 104 xxxx. 1 x&xxxxxx;xx. a) x čx&xxxxxx;xxx 105 s x&xxxxxx;xxx xxxxxxxx xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx;xx rozhodnutí.

EBA xřxxxxž&xxxxxx; Xxxxxx x&xxxxxx;xxxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx xx 1. července 2014.

Komisi xx xxěřxxx pravomoc xřxx&xxxxxx;xxx prováděcí technické xxxxx uvedené v xxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x čx&xxxxxx;xxxx 15 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;1093/2010.

Čx&xxxxxx;xxx 114

Xxžxxxxxx xx xxxxxxxxx x naléhavých xxxxxx&xxxxxx;xx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx-xx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxx, xčxxxě xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x čx&xxxxxx;xxx 18 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (EU) č.&xxxx;1093/2010 xxxx xxxxxxx xxxř&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxx na trzích, xxxx&xxxxxx; xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x stabilitu finančního xxxx&xxxxxx;xx x xxx&xxxxxx;xxxxxx čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě, x xěxž byly xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo x xěxž jsou xxxxxxx x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxčxx xxxxxx&xxxxxx; v čx&xxxxxx;xxx 51, orgán vykonávající xxxxxx xx konsolidovaném x&xxxxxx;xxxxě xxěxxx&xxxxxx;, xxxxxxx xx to xxžx&xxxxxx;, x x&xxxxxx;xxxxxx kapitoly 1 xxx&xxxxxx;xx 2, xř&xxxxxx;xxxxě čx&xxxxxx;xxů 54 x 58 xxěxxxxx 2004/39/XX orgán XXX x xxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx; x čx. 58 xxxx. 4 x x čx&xxxxxx;xxx 59 x xxěx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx nezbytné x xxxěx&xxxxxx; xxxxxx &xxxxxx;xxxů. Xxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx xx xxxxxxx&xxxxxx; na x&xxxxxx;xxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; orgány.

Xxxxxxžx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxx ESCB xxxxx&xxxxxx;, žx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x xxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx, uvědomí, jakmile xx xx možné, xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx; x čx&xxxxxx;xxx 112 x xxx&xxxxxx;x XXX.

Xx-xx xx xxžx&xxxxxx;, využívá xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x x xxx&xxxxxx;x xxxxxx&xxxxxx; x čx. 58 odst. 4 xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxůxxxx xxxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxžx xxx&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx na xxxxxxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxxxě xxxřxxxxx xxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xxž byly xxxxxxxxxx xxx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx, neprodleně xx xx xěx obrátí, xxx xx xřxxx&xxxxxx;xx xěxxxxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xůxx&xxxxxx;x orgánům xxxxxxx&xxxxxx;x xx xxxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx 115

Xxxxxx o xxxxxxxxxx a xxxxxxx&xxxxxx;xx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx na xxxxxxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxxxě x xxxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxřxx za účelem xxxxxxěx&xxxxxx; x xxxxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;čxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx x&xxxxxx;xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxx&xxxxxx;xx.

X rámci xěxxxx xxxxx xxx xxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx&xxxxxx;x základě xxěřxx xxx&xxxxxx;&xxxxxx; &xxxxxx;xxxx x upřesnit xxxxxxx xxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x xxxxxxx&xxxxxx;xx x xxxxxx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx&xxxxxx;xx příslušné x xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; povolení xxxřxx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxxřxx&xxxxxx;xx xxxxxxx, který xx xxxxxxxx&xxxxxx;, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x souladu x článkem 28 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č. 1093/2010, xřxx&xxxxxx;xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx, xxxx&xxxxxx; xxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx;xx podniku x vykonávají xxx x&xxxxxx;x xxxxxx, aby xx xxxx xřxxxxxx xxxxxěxxxxx xx xxxxxx xxx dceřiným xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx směrnicí. X xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx&xxxxxx;xx xxxxx xx xxěxxx&xxxxxx; orgán EBA. XXX xřxx&xxxxxx; tyto xxxxxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx xxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xů x Evropskému xxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxx.

Čx&xxxxxx;xxx 116

Xxxxxxx orgánů xxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx&xxxxxx;x vykonávající xxxxxx xx konsolidovaném x&xxxxxx;xxxxě xřxxxxx xxxxxxx orgánů xxxxxxx s x&xxxxxx;xxx xxxxxxxx provádění úkolů xxxxxx&xxxxxx;xx v čx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx 112 x 113 x čl. 114 xxxx. 1 x x xxxxxxx x xxžxxxxxx xůxěxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 tohoto čx&xxxxxx;xxx x x xx&xxxxxx;xxx Unie případně xxxx&xxxxxx;ťxxx xxxxxxx koordinaci x xxxxxxx&xxxxxx;xx x xxx&xxxxxx;xx dohledu třetích xxx&xxxxxx;.

XXX xřxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x xxxxxřx x sledování &xxxxxx;čxxx&xxxxxx;xx, xxxxxxxx&xxxxxx;xx x xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; kolegií xxx&xxxxxx;xů dohledu uvedených x xxxxx článku, x souladu x čx&xxxxxx;xxxx 21 nařízení (XX) č.&xxxx;1093/2010. Za x&xxxxxx;xxx účelem se XXX &xxxxxx;čxxxx&xxxxxx; xěxxxx čxxxxxx&xxxxxx; způsobem, xxx&xxxxxx; xxxxžxxx za vhodný, x xx x xxxxx xxxxxx xxxxžxx&xxxxxx;x xx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x.

Xxxxxxx xxx&xxxxxx;xů xxxxxxx poskytnou xxx&xxxxxx;xx vykonávajícímu xxxxxx xx konsolidovaném základě, xxx&xxxxxx;xx XXX x xxxxxx&xxxxxx;x xxxčxx&xxxxxx;x příslušným xxx&xxxxxx;xůx x&xxxxxx;xxx pro xxxxxxxx&xxxxxx; xěxxxx úkolů:

x)

x&xxxxxx;xěxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx nimi x xxx&xxxxxx;xxx EBA x xxxxxxx s čx&xxxxxx;xxxx 21 nařízení (XX) č.&xxxx;1093/2010;

x)

dohodu o xxxxxxxxx&xxxxxx;x xxěřxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxů x případném dobrovolném xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxěxxxxx&xxxxxx;;

x)

xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxů xxxxxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxřxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx x článku 99, xxxxžxx&xxxxxx;xx na hodnocení xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x čx&xxxxxx;xxxx 97;

x)

xx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; účinnosti dohledu xxxxxčxx&xxxxxx;x xxxxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx xxžxxxxxů xxxxxxx, xxx&xxxxxx; xx xxxxxx x xxžxxxxxůx xx informace xxxxx čx&xxxxxx;xxx 114 x čl. 117 xxxx. 3;

e)

důsledného xxxxxňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxřxxxxxxx&xxxxxx;xx xxžxxxxxů xxxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx x xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č. 575/2013 xx x&xxxxxx;xxxxx xxxxxxxx x rámci xxxxxxx institucí, xxxž xxxx xxxčxxx xxžxxxxx x xxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxž xxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx Xxxx;

x)

xxxžxx&xxxxxx; čx. 112 xxxx. 1 x&xxxxxx;xx. x) x xxxxxxx xx činnost xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;x případně xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx x x&xxxxxx;xx xxxxxxx.

2.   Příslušné xxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;čxxxxěx&xxxxxx; v xxxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xů dohledu x XXX mezi xxxxx &xxxxxx;xxx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;. Xxžxxxxxx xůxěxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx&xxxxxx;xx XX x&xxxxxx;xx xxěxxxxx x čx&xxxxxx;xxů 54 x 58 xxěxxxxx 2004/39/XX xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; příslušným xxx&xxxxxx;xůx ve x&xxxxxx;xěxě xxxxxxxx&xxxxxx; xůxěxx&xxxxxx; xxxxxx x x&xxxxxx;xxx xxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xů dohledu. Xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x x čxxxxxx&xxxxxx; kolegií xxx&xxxxxx;xů xxxxxxx nejsou xxxčxxx xx&xxxxxx;xx x xxxxxxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xů xxxxx této směrnice x xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č. 575/2013.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; x čxxxxxx kolegií xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x písemných dohod xxxxxx&xxxxxx;xx x čx&xxxxxx;xxx 115 xxčxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xxx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx&xxxxxx;x základě xx xxxxxxxxxx x xxxčxx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXX xxxxxxxxx x&xxxxxx;xxxx xxxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx k xxřxxxěx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx podmínek pro čxxxxxx kolegií xxx&xxxxxx;xů xxxxxxx.

XXX xřxxxxž&xxxxxx; tyto x&xxxxxx;xxxx xxxxxxčx&xxxxxx;xx technických xxxxx Xxxxxx do 31. xxxxxxxx 2014.

Xx Xxxxxx xx xřxxxxxxx xxxxxxxx xřxx&xxxxxx;xxx regulační xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx uvedené x xxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx x souladu s čx&xxxxxx;xxx 10 xž 14 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;1093/2010.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXX vypracuje x&xxxxxx;xxxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx xx stanovení xěžx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; kolegií orgánů xxxxxxx.

XXX xřxxxxž&xxxxxx; tyto x&xxxxxx;xxxx prováděcích xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx xx 31. xxxxxxxx 2014.

Xxxxxx je xxěřxxx pravomoc xřxx&xxxxxx;xxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxx&xxxxxx; x xxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x čx&xxxxxx;xxxx 15 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (EU) č.&xxxx;1093/2010.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xů xxxxxxx xx xxxxx &xxxxxx;čxxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxěxx&xxxxxx; xx xxxxxx xxx xxxřxx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxxřxx&xxxxxx; instituce x XX xxxx xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxčxxxxx v EU xxxx xxxxřxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx; společnosti x XX a xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; orgány xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx státu, xx xxxx&xxxxxx;x xxxx usazeny x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; pobočky xxxxxx&xxxxxx; x čx&xxxxxx;xxx 51, xř&xxxxxx;xxxxě xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxx XXXX, x případně xxx&xxxxxx;xx dohledu xřxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;, a xx x x&xxxxxx;xxxxxx xxžxxxxxů xůxěxxxxxx, které xxxx xxxxx názoru x&xxxxxx;xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx orgánů rovnocenné xxžxxxxxůx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx&xxxxxx;xx XX x&xxxxxx;xx směrnice, xř&xxxxxx;xxxxě čx&xxxxxx;xxů 54 x 58 směrnice 2004/39/XX.

7.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; dohled xx xxxxxxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxxxě předsedá xxxůx&xxxxxx;x daného kolegia x xxxxxxxxx x xxx, které xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx se zúčastní xxxůxx xxxx čxxxxxxx xxxxxxx. Xxx&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx na konsolidovaném x&xxxxxx;xxxxě xřxxxx podává x&xxxxxx;xx členům xxxxxxx &xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xx schůzí, x hlavních xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx, xxž xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx;xx, x o xxxžxxxx&xxxxxx;xx čxxxxxxxxx. Orgán xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxxxě xxxxěž xxxě x xčxx xxxxxxxxx všechny čxxxx xxxxxxx o činnostech xřxxxx&xxxxxx;xx na xxxxxx&xxxxxx;xx xxxůx&xxxxxx;xx xxxx x xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxřxx&xxxxxx;xx.

8.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx dohled xx xxxxxxxxxxxx&xxxxxx;x základě xxxx xxxxx xx x&xxxxxx;xxxxxxxx čxxxxxxx xxxxxxx, xxxx&xxxxxx; x&xxxxxx; být xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx xxxx koordinována xxx xxxxxx&xxxxxx; orgány, zejména xx její xxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx dotčených čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xů xxxxx čx&xxxxxx;xxx 7 x xx xxxxxxxxxx xxxxx čx. 51 xxxx. 2.

9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X x&xxxxxx;xxxxxx požadavků xůxěxxxxxx podle kapitoly 1 xxx&xxxxxx;xx XX x&xxxxxx;xx xxěxxxxx, xř&xxxxxx;xxxxě čx&xxxxxx;xxů 54 a 58 směrnice 2004/39/XX xxxxxxxxx xxx&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx na xxxxxxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxxxě xxx&xxxxxx;x XXX x čxxxxxxxxx xxxxxxx xxx&xxxxxx;xů xxxxxxx, x xx i x xxůxěxx naléhavých situací, x xxěx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx XXX xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxx xxx účely xxxxžxx&xxxxxx;x&xxxxxx; dohledu.

X případě xxxxx xxxx příslušnými xxx&xxxxxx;xx ohledně xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; orgánů xxxxxxx xůžx kterýkoli z xxxčxx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xů xxxxxxxxx x&xxxxxx;xxžxxxxx xxx&xxxxxx;xx XXX x požádat xxx o xxxxx x souladu x čx&xxxxxx;xxxx 19 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;1093/2010.

XXX xůžx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x orgánům pomoci x xř&xxxxxx;xxxě sporu x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xů xxxxxxx xxxxx xxxxxx čx&xxxxxx;xxx xxxxěž x vlastní xxxxxxxxxx x souladu x čx. 19 xxxx. 1 xxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx nařízení.

Čx&xxxxxx;xxx 117

Xxxxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx

1.   Příslušné xxx&xxxxxx;xx úzce xxxxxxxxxxx&xxxxxx;. Xxxxxxxx&xxxxxx; si xxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xxxx x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xxxx x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxx x&xxxxxx;xxx &xxxxxx;xxxů xxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xxx byly xxxžxxx touto směrnicí x xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x (EU) č. 575/2013. Xx x&xxxxxx;xxx &xxxxxx;čxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx na xxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxěx&xxxxxx; všechny x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x x xxxxxx&xxxxxx;xx podnětu sdělí x&xxxxxx;xxxxx zásadní xxxxxxxxx.

Příslušné xxx&xxxxxx;xx xxx účely x&xxxxxx;xx xxěxxxxx a xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č. 575/2013 spolupracují x xxx&xxxxxx;xxx EBA x xxxxxxx x nařízením (XX) č.&xxxx;1093/2010.

Xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx xxx&xxxxxx;xx XXX xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; x tomu, xxx xxxx tento xxx&xxxxxx;x xxxxx své xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx, xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č. 575/2013 a xxxxx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;1093/2010, x xxxxxxx x čx&xxxxxx;xxxx 35 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;1093/2010.

Xxxxxxxxx xxxxx xxxx&xxxxxx;xx pododstavce se xxxxžxx&xxxxxx; za zásadní, xxxxxxžx mohou podstatně xxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxx xxxxxčx&xxxxxx; instituce v xxx&xxxxxx;x členském xx&xxxxxx;xě.

Orgány xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx na xxxxxxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxxxě xxx xxxxřxx&xxxxxx;xx institucemi x XX x xxx xxxxxxxxxxx, které xxxx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxřxx&xxxxxx;xx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxčxxxxxx x XX xxxx xxxxřxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxčxxxxxx v XX, xxxx&xxxxxx;xx xřxxxx&xxxxxx; příslušným xxx&xxxxxx;xůx xxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xů, které xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxx xxx dceřinými xxxxxxx xěxxxx xxxxřxx&xxxxxx;xx xxxxxxů, xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; významné xxxxxxxxx. Při určování xxxxxxx x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xx xřxxx&xxxxxx;ž&xxxxxx; x x&xxxxxx;xxxxx xxx&xxxxxx;xx xxxřxx&xxxxxx;xx xxxxxxů ve xxxxxčx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;xx xxxxčx&xxxxxx;xx členských xx&xxxxxx;xů.

X&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx uvedené x xxxx&xxxxxx;x pododstavci xxxxxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xx xxxx xxxxžxx:

x)

xxčxx&xxxxxx; právní xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx&xxxxxx;xx x ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xčxxxě xxxxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxřxx&xxxxxx; xxxxxxx, x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; pobočky patřící xx skupiny x xxxxřxx&xxxxxx; podniky, x xxxxxxx s čx. 14 xxxx. 3, čx. 74 xxxx. 1 x čx. 109 odst. 2, x xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx subjektů xx xxxxxxě;

x)

xxxxxxx x&xxxxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; informací xx xxxxxxxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; xxxx xxxč&xxxxxx;xx&xxxxxx; skupiny, x xxěřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xěxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;;

x)

xxxř&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx v xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx x xxx&xxxxxx;xx subjektech skupiny, xxxx&xxxxxx; xx xxxx xxxxxxxxx x&xxxxxx;žxě ohrozit;

x)

x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxxx a x&xxxxxx;xxxxčx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; příslušné xxx&xxxxxx;xx přijaly v xxxxxxx x xxxxx xxěxxxx&xxxxxx;, včetně zvláštního xxžxxxxxx xx xxxxx&xxxxxx;x xxxxx čx&xxxxxx;xxx 104 x xxx&xxxxxx;xxxxxxx omezení xxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxčxx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxxx x měření xxx x&xxxxxx;xxčxx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx xxžxxxxxů xxxxx čx. 312 xxxx. 2 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č. 575/2013.

2.   Příslušné xxx&xxxxxx;xx xxxxx xxxxxxxxx xxx&xxxxxx;x XXX na xxxxxxxxxxx z následujících xxxxxx&xxxxxx;:

x)

xxx xěxxxx&xxxxxx; příslušný xxx&xxxxxx;x xxxxěxxx xxxxxxxxx x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx významu xxxx

x)

kdy ž&xxxxxx;xxxx x xxxxxxx&xxxxxx;xx, xxxx&xxxxxx;xx o x&xxxxxx;xěxx xxxxxxxx&xxxxxx;, xxxx xxx&xxxxxx;xxxxx xxxx jí nebylo x xřxxěřxx&xxxxxx; xxůxě xxxxxěxx.

Xxxž je xxxčxx čx&xxxxxx;xxx 258 Xxxxxxx x xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; XX, xůžx XXX xxxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xx xxxx xxěřxxx xxxxx čx&xxxxxx;xxx 19 nařízení (XX) č.&xxxx;1093/2010.

EBA xůžx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx xxxxxx xřx vytváření xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxů xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxěž x vlastní iniciativy x xxxxxxx x čx. 19 xxxx. 1 druhým xxxxxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxřxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; x EU xx obrátí, xx-xx xx xxžx&xxxxxx;, na xxx&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxxxě, xxxxxxžx xxxřxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x xxxxxňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxxů x xxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx xxěxxxx&xxxxxx; x xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x (XX) č. 575/2013, xxxx&xxxxxx; xx xxx&xxxxxx;x vykonávající dohled xx xxxxxxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxxxě xxž xxxx mít x dispozici.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xř&xxxxxx;xx xxž xxxčxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xřxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; x&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxx pro &xxxxxx;xxxx xxxxxxx xxx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx orgánů, vzájemně xx xxxxxxxxx&xxxxxx; ohledně x&xxxxxx;xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxů:

x)

změn xx xxxžxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;řů nebo x organizační čx ř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxřx &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xx xxxxxxě, xxx něž xx xxxx&xxxxxx; xxxxxxx xxxx xxxxxxx&xxxxxx; příslušných xxx&xxxxxx;xů; x

x)

x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx; xxxx x&xxxxxx;xxxxčx&xxxxxx;xx xxxxřxx&xxxxxx; xřxxxx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx orgány, xčxxxě xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx požadavků xxxxx článku 104 x jakéhokoliv xxxxxx&xxxxxx; xxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxčxx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxxx x měření xxx x&xxxxxx;xxčxx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx xxžxxxxxů xxxxx čx. 312 xxxx. 2 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č. 575/2013.

Xxx &xxxxxx;čxxx x&xxxxxx;xxxxx x) xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x orgán xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx&xxxxxx;x základě xxx xxxxxxxx vždy konzultován.

Příslušný xxx&xxxxxx;x xx x&xxxxxx;xx xůžx v naléhavých xř&xxxxxx;xxxxxx xxxx x xř&xxxxxx;xxxxxx, kdy xx xxxxxxxxxx x jinými xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx xxxxx xxxxxxx účinnost rozhodnutí, xxxxxxxxxx, žx xx x&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;. X xxxxx&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxxě xxxxxxxxxě xxx&xxxxxx;, xx tak xxxxxxxx, xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx.

Čx&xxxxxx;xxx 118

Xxěřxx&xxxxxx; informací x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx se xxxxxxxů x xxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxxx

Xřxx&xxxxxx;-xx xx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx některého x čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xů při xxxxxňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxxxx;xx směrnice x xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č. 575/2013 x xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxxxx xxěřxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxčxxxxx, xx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxčxxxxx, xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxžxx, xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxčxxxxx xx xx&xxxxxx;&xxxxxx;xxxx čxxxxxx&xxxxxx;, dceřiném xxxxxxx uvedeném x čx&xxxxxx;xxx 125 xxxx xxxřxx&xxxxxx;x xxxxxxx uvedeném x čx. 119 xxxx. 3, které xx nacházejí x xxx&xxxxxx;x čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě, xxž&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx, xxx xxxx ověření xxxxx být provedeno. Xxx&xxxxxx;xx, xxxx&xxxxxx; ž&xxxxxx;xxxx xxxxž&xxxxxx;, xxxxx&xxxxxx; x x&xxxxxx;xxx své xxxxxxxxx ž&xxxxxx;xxxxx tak, žx xxxx ověření xxxx xxxxxxxx nebo xxxžx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xůx, xxž ž&xxxxxx;xxxx xxxxxx, xxx xxěřxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxžx&xxxxxx; xxěřxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxx xxxxxx&xxxxxx;xxx. Příslušný xxx&xxxxxx;x, xxxx&xxxxxx; x xx ž&xxxxxx;xxx, xx xx xx&xxxxxx; xř&xxxxxx;x&xxxxxx; xůžx x&xxxxxx;čxxxxxx xxěřxx&xxxxxx;, xxxž xx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxxxx;x.

Xxx&xxxxxx;x II

Finanční holdingové xxxxxčxxxxx, smíšené xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx; společnosti x xxxxxxxxx&xxxxxx; společnosti xx xx&xxxxxx;&xxxxxx;xxxx činností

Čx&xxxxxx;xxx 119

Zahrnutí xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxčxxxx&xxxxxx; do xxxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx dohledu

1.   Členské xx&xxxxxx;xx x xř&xxxxxx;xxxě xxxřxxx xřxxxxx xxx&xxxxxx;xxxxx opatření xxxxxxx&xxxxxx; x zahrnutí xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx společností x smíšených xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxčxxxx&xxxxxx; do xxxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx dohledu.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx&xxxxxx;-xx xxxřxx&xxxxxx; xxxxxx, xxxx&xxxxxx; je xxxxxxxx&xxxxxx;, xxxxxxx do xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxxxě na x&xxxxxx;xxxxě xěxxxx&xxxxxx;xx z xř&xxxxxx;xxxů xxxxxxxx&xxxxxx;xx x čx&xxxxxx;xxx 19 nařízení (EU) č. 575/2013 xxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx členského xx&xxxxxx;xx, x xěxž xx nachází tento xxxřxx&xxxxxx; podnik požádat xxxxřxx&xxxxxx; podnik x xxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xxx xxxxx xxxxxxxx dohled xxx tímto xxxřxx&xxxxxx;x xxxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx umožní xx&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x x xxxxxxx na xxxxxxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxxxě, aby xxž&xxxxxx;xxxx dceřiné podniky xxxxxxxxx, finanční holdingové xxxxxčxxxxx xxxx smíšené xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx; společnosti, xxxx&xxxxxx; xxxxxx zahrnuty xx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxxxě, x xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x čx&xxxxxx;xxx 122. V xxxxx&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxxě xxxx&xxxxxx; xxx xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; a xxěřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xěxxxx informací xxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx čx&xxxxxx;xxx.

Čx&xxxxxx;xxx 120

Dohled nad xx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxčxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx smíšená xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxčxxxx podléhá xxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxx&xxxxxx;x podle x&xxxxxx;xx směrnice a xxxxx směrnice 2002/87/ES, xxxx&xxxxxx;xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x xxxxx, může xxx&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; dohled na xxxxxxxxxxxx&xxxxxx;x základě xx xxxxxxxxxx x xxxxxx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx orgány xxxxxěxx&xxxxxx;xx xx xxxxxx nad xxxřxx&xxxxxx;xx podniky použít xx xxxx xx&xxxxxx;&xxxxxx;xxxx xxxxxčx&xxxxxx; holdingovou xxxxxčxxxx xxxxx xxěxxxxx 2002/87/XX.

2.   Pokud xx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; holdingová xxxxxčxxxx podléhá xxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxx této xxěxxxxx x xxxxx xxěxxxxx 2009/138/XX, zejména x xxxxxxxx dohledu xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx z xxxxx, xůžx xxx&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx xx konsolidovaném x&xxxxxx;xxxxě po xxxxxě x orgánem dohledu xxx xxxxxxxx v xxxx&xxxxxx;ťxxxxxxx&xxxxxx; použít xx xxxx smíšenou xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxčxxxx xxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; směrnice x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx nejvýznamnějšího xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx v čx. 3 xxxx. 2 xxěxxxxx 2002/87/XX.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx xx konsolidovaném x&xxxxxx;xxxxě informuje orgány XXX x XXXXX x xxxxxxxxx&xxxxxx;xx přijatých xxxxx xxxxxxxů 1 x 2.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXX, XXXXX x XXXX xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxčx&xxxxxx;xx výboru xxxxxx&xxxxxx;xx x čx&xxxxxx;xxx 54 nařízení (EU) č.&xxxx;1093/2010, (EU) č. 1094/2010 x (EU) č. 1095/2010 xxxxxx xxxěřxx&xxxxxx; xx xxxxžxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxů x xxxxxxx xxxxxxx x xx xř&xxxxxx; xxx xx přijetí xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxů xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxx xxxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx norem xx xxxxx&xxxxxx;x účelem.

Xx Xxxxxx je xřxxxxxxx xxxxxxxx xřxx&xxxxxx;xxx xxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxx&xxxxxx; x xxxx&xxxxxx;x pododstavci x xxxxxxx x čx&xxxxxx;xxx10 xž 14 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;1093/2010, (XX) č.&xxxx;1094/2010 a (XX) č. 1095/2010.

Čx&xxxxxx;xxx 121

Xxxxxxxxxxx řxxxxxxů

Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx požadují, xxx čxxxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx orgánu xxxxxčx&xxxxxx; holdingové xxxxxčxxxxx xxxx smíšené xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxčxxxxx xěxx xxx výkon xěxxxx xxxxx&xxxxxx; xxxxxxxčxě dobrou xxxěxx x xxxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxx&xxxxxx;xxxxxx xxxxx čl. 91 xxxx. 1, x xřxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;x xx xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; úloze xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx; společnosti xxxx xx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxčxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx 122

Ž&xxxxxx;xxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx metody xxxxxxxxxxx, stanoví čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx pro xř&xxxxxx;xxxx, xxx xx xxxxřxx&xxxxxx;x xxxxxxxx xxxx&xxxxxx; xxxx x&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxčxxxx xx smíšenou čxxxxxx&xxxxxx;, žx xxx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; k xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx; x xxxxxxx xxx těmito xxxxxxxxxxx xxžxxxx&xxxxxx; na xěxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxčxxxxxxx se xx&xxxxxx;&xxxxxx;xxxx čxxxxxx&xxxxxx; x xxxxxx xxxřxx&xxxxxx;xx podnicích xř&xxxxxx;xx xxxx prostřednictvím xxxřxx&xxxxxx;xx podniků, které xxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxx &xxxxxx;čxxx xxxxxxx xxx xěxxxx xxxřxx&xxxxxx;xx podniky.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, žx jejich xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxx xxxx&xxxxxx;xěx xxxx nechat xxxx&xxxxxx;xěx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx místě x ověření informací xxxxžxx&xxxxxx;xx xx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxčxxxx&xxxxxx; xx smíšenou čxxxxxx&xxxxxx; x jejich xxxřxx&xxxxxx;xx podniků. Xx-xx xxxxxxxxx&xxxxxx; společnost xx xx&xxxxxx;&xxxxxx;xxxx činností xxxx xěxxxx&xxxxxx; x jejích xxxřxx&xxxxxx;xx podniků xxxx&xxxxxx;ťxxxxx, xxx xxxxěž xxxž&xxxxxx;x xxxxxxx xxxxx článku 125. Nachází-li se xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxčxxxx xx xx&xxxxxx;&xxxxxx;xxxx činností nebo xěxxxx&xxxxxx; z xxx&xxxxxx;xx xxxřxx&xxxxxx;xx xxxxxxů x xxx&xxxxxx;x členském xx&xxxxxx;xě xxž xxx&xxxxxx; xxxřxx&xxxxxx; xxxxxx, xxxx&xxxxxx; xx xxxxxxxx&xxxxxx;, xxxxxxx xx xxěřxx&xxxxxx; informací na x&xxxxxx;xxě xxxxxxxx xxxxx čx&xxxxxx;xxx 118.

Čx&xxxxxx;xxx 123

Dohled

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxž xx xxxčxxx č&xxxxxx;xx čtvrtá xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (EU) č. 575/2013, zajistí členské xx&xxxxxx;xx, žx v xř&xxxxxx;xxxě, xxx je xxxxřxx&xxxxxx;x xxxxxxxx xxxx&xxxxxx; čx x&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx; společnost se xx&xxxxxx;&xxxxxx;xxxx činností, xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxěřxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxx těmito xxxxxxxxxxx xxxxx&xxxxxx; dohled xxx transakcemi xxxx xxxxxxxx&xxxxxx; x xxxxxxxxxxx xxxxxčxxxx&xxxxxx; xx xx&xxxxxx;&xxxxxx;xxxx čxxxxxx&xxxxxx; x jejími xxxřxx&xxxxxx;xx xxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, aby xxxxxxxxx xxxxxxx xřxxěřxx&xxxxxx; postupy xxx ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxřx&xxxxxx; xxxxxxxx, xčxxxě ř&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xx a &xxxxxx;čxxx&xxxxxx;xx xxxxxxů, aby xxxxx&xxxxxx;x xxůxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xěřxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx svou xxxxřxxxx xxxxxxxxxxx společností xx xx&xxxxxx;&xxxxxx;xxxx činností x jejími xxxřxx&xxxxxx;xx xxxxxxx. Xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; orgány xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxxxxx xx&xxxxxx;xxxx xxžxxx x&xxxxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx s těmito xxxxxxxx, kromě xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx x čx&xxxxxx;xxx 394 nařízení (EU) č. 575/2013. Tyto xxxxxxx x x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx podléhají kontrole xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx orgánů.

Čx&xxxxxx;xxx 124

X&xxxxxx;xěxx xxxxxxxx&xxxxxx;

1.   Členské xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxxxxxxxx ž&xxxxxx;xx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xřxx&xxxxxx;žxx xxxxxžňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxůx xxxxxxx&xxxxxx;x xx dohledu xx xxxxxxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxxxě, xxxxxxxxx&xxxxxx;x společnostem se xx&xxxxxx;&xxxxxx;xxxx činností x xxxxxx xxxřxx&xxxxxx;x xxxxxxůx xxxx dceřiným xxxxxxůx xxxxxx&xxxxxx;x x čx&xxxxxx;xxx 119 xxxx. 3 xx&xxxxxx;xxxxxx výměnu xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xxx &xxxxxx;čxxx xxxxxxx x xxxxxxx x čx&xxxxxx;xxxx 110 x xxxxxxxxx 3.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;-xx xx mateřský xxxxxx x xxxx&xxxxxx;xxxxx x xxxx xxxřxx&xxxxxx;xx xxxxxxů, xxž xxxx institucemi, x xůxx&xxxxxx;xx členských xx&xxxxxx;xxxx, předávají si xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; orgány xěxxxx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xů xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x xxxžxěx&xxxxxx; xxxx xxxxxxěx&xxxxxx; xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxxxě.

Xxxxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;-xx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx státu, v xěxž xx nachází xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxx, samy xxxxxx na xxxxxxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxxxě xxxxx čx&xxxxxx;xxx 111, xxxxx x&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x xxxxxxx, aby xxž&xxxxxx;xxxx mateřský podnik x xxxxxxxxx významné xxx &xxxxxx;čxxx dohledu xx konsolidovaném základě x xřxxxxx xx xěxxx xxx&xxxxxx;xůx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xěxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx, jak je xxxxxxx v xxxxxxxx 2, x tím, žx v případě xxxxxčx&xxxxxx;xx holdingových společností, xx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxčxxxx&xxxxxx;, finančních xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxxů xxxxxx&xxxxxx;xx xxxžxx xxěx xxx xxžxx&xxxxxx; informací xxxxxxxx&xxxxxx;, žx by dotyčné xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx musely xxxxx úlohu dohledu xx xxxxxx k xěxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x xxxx xxxxxxůx xxxxxx&xxxxxx;x.

Xxxxxxě členské xx&xxxxxx;xx povolí xx&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx x&xxxxxx;xěxx xxxxxxxx&xxxxxx;, xxx xx xxxxxxx v čx&xxxxxx;xxx 122, x tím, žx sběr xxx xxžxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; nemá xx x&xxxxxx;xxxxxx, žx xx xxxxčx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxx xxxxx &xxxxxx;xxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxčxxxxxx xx smíšenou čxxxxxx&xxxxxx; a jejich xxxřxx&xxxxxx;x xxxxxxůx, xxž xxxxxx &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx, xxxx x xxxřxx&xxxxxx;x xxxxxxůx xxxxxx&xxxxxx;x x čx. 119 xxxx. 3.

Čx&xxxxxx;xxx 125

Spolupráce

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxxxx;-xx instituce, xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx; společnost, xx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; holdingová xxxxxčxxxx xxxx holdingová xxxxxčxxxx se xx&xxxxxx;&xxxxxx;xxxx čxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxx xxxx&xxxxxx;x xxxx x&xxxxxx;xx xxxřxx&xxxxxx;xx podniky, xxž xxxx xxxx&xxxxxx;ťxxxxxx xxxx xxx&xxxxxx;xx podniky xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxxčx&xxxxxx; služby, xx xxxx&xxxxxx;x xx xřxxx xxxxxxx&xxxxxx;, xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; orgány x xxx&xxxxxx;xx xxxěřxx&xxxxxx; xxřxxx&xxxxxx;x &xxxxxx;xxxxx xxxxxxx xxx xxxx&xxxxxx;ťxxxxxx xxxx xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx poskytujícími xxxxxxxčx&xxxxxx; xxxžxx &xxxxxx;xxx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;. Xxxž xxxx xxxčxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx&xxxxxx; xx xxxx xxx&xxxxxx;xx navzájem informace, xxxx&xxxxxx; zjednodušují xxxxxx &xxxxxx;xxx a xxxžňxx&xxxxxx; xxxxxx nad čxxxxxx&xxxxxx; x xxxxxxxx finanční xxxxxx&xxxxxx; xxxxxxů xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxx xxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx xxxxxxxxx xxxxžxx&xxxxxx; x x&xxxxxx;xxx xxxxxxx na konsolidovaném x&xxxxxx;xxxxě, x xxxx&xxxxxx;xx xx jakoukoliv x&xxxxxx;xěxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx podle x&xxxxxx;xx xxěxxxxx, xx xxxxxxx&xxxxxx; xxžxxxxxx profesního tajemství xxxxxxň xxxxxxxxx&xxxxxx; xěx, xxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxx&xxxxxx; x čl. 53 xxxx. 1 x&xxxxxx;xx xxěxxxxx v xř&xxxxxx;xxxě &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;xx institucí xxxx xx směrnici 2004/39/XX x xř&xxxxxx;xxxě xxxxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxů.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; orgány xxxxxěxx&xxxxxx; xx xxxxxx na xxxxxxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxxxě xxxxxxx xxxxxxx finančních holdingových xxxxxčxxxx&xxxxxx; xxxx xx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxčx&xxxxxx;xx holdingových xxxxxčxxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx v čx&xxxxxx;xxx 11 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (EU) č. 575/2013. Xxxx xxxxxxx xřxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx ostatních čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xů, xxx&xxxxxx;xx EBA x Xxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx 126

Xxxxxx

V souladu x kapitolou 1 xxx&xxxxxx;xxx IV x&xxxxxx;xx xxxxx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxx x&xxxxxx;x finančním xxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxčxxxxxx, xx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxxx&xxxxxx;x společnostem x xxxxxxxxx&xxxxxx;x společnostem xx xx&xxxxxx;&xxxxxx;xxxx čxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxx x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;x ředitelům xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; sankce xxxx xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; opatření k xxxxčxx&xxxxxx; zjištěného xxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxxř&xxxxxx;xxxě x xxxxxxx&xxxxxx; xxxx xř&xxxxxx;čxx, x xř&xxxxxx;xxxě porušení xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xřxxxxxů xřxxxx&xxxxxx;xx x xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx kapitoly.

Čx&xxxxxx;xxx 127

Xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx konsolidovaném x&xxxxxx;xxxxě x xřxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxžx xxxxxxxxx, jejímž xxxxřxx&xxxxxx;x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxčxxxx nebo xx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; finanční xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxčxxxx xx xxxxxčx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxxx ve xřxx&xxxxxx; xxxx, xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; dohledu xx xxxxxxxxxxxx&xxxxxx;x základě xxxxx článku 111, xxxxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx, xxx xxxx instituce xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx&xxxxxx;x základě xx xxxxxx xxx&xxxxxx;xx dohledu xřxx&xxxxxx; xxxě, xxxx&xxxxxx; xx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxxxx stanovenými x této směrnici x xxžxxxxxůx č&xxxxxx;xxx xxxx&xxxxxx; xxxxx II xxxxxxxx 2 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č. 575/2013.

Xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; příslušný orgán, xxxx&xxxxxx; xx byl xxxěřxx&xxxxxx; xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxxxě, pokud xx xx xxxžxx xxxxxxxx 3, na ž&xxxxxx;xxxx xxxxřxx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxx kteréhokoliv x xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxů xxxxxxx&xxxxxx;xx x Xxxx xxxx x vlastního podnětu. Xxxxx příslušný orgán xxxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxčx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; orgány.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xůžx xxž&xxxxxx;xxx Xxxxxxx&xxxxxx; bankovní x&xxxxxx;xxx, xxx poskytl xxxxx&xxxxxx; xxxxxx ohledně xxxx, xxx xx xxxxxěxxxxxx&xxxxxx;, žx opatření xxxxxxx xx konsolidovaném x&xxxxxx;xxxxě xxx&xxxxxx;xů xxxxxxx xx xřxx&xxxxxx;xx zemích xxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xů dohledu xx konsolidovaném x&xxxxxx;xxxxě, xxx xxxx xxxxxxxxx x této xxxxxxxx, xx xxxxxx x xxxxxxxx&xxxxxx;x, xxxxxxž mateřský xxxxxx x&xxxxxx; skutečné x&xxxxxx;xxx xx xřxx&xxxxxx; xxxx. Evropský xxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx xxxx xxxxxx xxůxěžxě xřxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; a xřxxx&xxxxxx;ž&xxxxxx; ke všem xxěx&xxxxxx;x x xxxxřxx&xxxxxx;xx xxxxxxx xx konsolidovaném x&xxxxxx;xxxxě xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx. XXX xx Xxxxxx a Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx;xx výboru x&xxxxxx;xxxxxxx xřx x&xxxxxx;xxxx xxxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů, včetně xxxxxxxx&xxxxxx; toho, xxx xx xxxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx; xxxxxx xěxx x&xxxxxx;x xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx.

Xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x, xxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; hodnocení xxxxxx&xxxxxx; x xxxx. 1 xxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx, k xěxxx xxxxxůx přihlíží. Xxx xxxxx &xxxxxx;čxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxx xxx&xxxxxx;x EBA xřxx xřxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxx&xxxxxx;.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx takový xxxxxxxxx&xxxxxx; dohled xxxxxxxxxx, xxxžxx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx; státy xx instituci obdobně xxxx xxěxxxxx x xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (EU) č. 575/2013 xxxx xxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx xxxxxňxxxx xxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx&xxxxxx;x základě.

Tyto xxxxxxxx xxxxxxx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xxxxxxxxxx s xxxxxx&xxxxxx;xx xxxčxx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x, který xx xxx xxxěřxx&xxxxxx; xxxxxxxx xx konsolidovaném x&xxxxxx;xxxxě.

Xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx mohou xxxx&xxxxxx;xx xxžxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxčxxxxx xxxx xx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; finanční xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxčxxxxx se xxxxxčx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxxx x Xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx&xxxxxx;x základě xxx konsolidovanou xxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx finanční holdingové xxxxxčxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; holdingové společnosti.

Xxxxxxxx xxxxxxx se xxxěř&xxxxxx; xx xxxxžxx&xxxxxx; cílů xxxxxxx na konsolidovaném x&xxxxxx;xxxxě, jak jsou xxxxxxxxx x této xxxxxxxx, x oznámí xx ostatním xxxčxx&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx, xxx&xxxxxx;xx XXX a Komisi.

XXXXXXXX 4

Xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxx

Xxx&xxxxxx;x X

Xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxx

Čx&xxxxxx;xxx 128

Definice

Pro &xxxxxx;čxxx x&xxxxxx;xx xxxxxxxx xx xxxxx&xxxxxx;:

1)

„bezpečnostní kapitálovou xxxxxxxx&xxxxx; xxxxx&xxxxxx;x, který xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxžxxxx v souladu x čx&xxxxxx;xxxx 129;

2)

„proticyklickou xxxxx&xxxxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xxě xxx danou xxxxxxxxx&xxxxx; xxxxx&xxxxxx;x, který xx instituce xxxxxxx xxxžxxxx x souladu x čx&xxxxxx;xxxx 130;

3)

&xxxxx;xxxxx&xxxxxx;xxxxx xxxxxxxx xxx X-XXX&xxxxx; xxxxx&xxxxxx;x, xxxxž držení xx xxžxxxx&xxxxxx;xx x xxxxxxx s čx. 131 xxxx. 4;

4)

&xxxxx;xxxxx&xxxxxx;xxxxx xxxxxxxx xxx J-SVI“ xxxxx&xxxxxx;x, xxxxž držení xůžx být xxžxxxx&xxxxxx;xx x souladu s čx. 131 xxxx. 5;

5)

&xxxxx;xxxxx&xxxxxx;xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx&xxxxxx; systémového rizika“ xxxxx&xxxxxx;x, xxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xx xxxx může x&xxxxxx;x povinna xxxžxxxx x souladu x čx&xxxxxx;xxxx 133;

6)

&xxxxx;xxžxxxxxxx xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx rezerv“ xxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;&xxxxxx;x xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xx xxxx 1 nutná xx xxxxěx&xxxxxx; xxžxxxxxx xxxxxčxxxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxx x případně xxx&xxxxxx;&xxxxxx;řxx&xxxxxx; x x&xxxxxx;xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxžxx:

a)

xxxxxxxxxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xxxxx xxxxxxx stanovenou xxxxx&xxxxxx;xxě xxx xxxxx xxxxxxxxx;

x)

xxxxx&xxxxxx;xxxxx xxxxxxx xxx X-XXX;

x)

xxxxx&xxxxxx;xxxxx xxxxxxx xxx X-XXX;

x)

xxxxx&xxxxxx;xxxxx xxxxxxx xxx xxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx xxxxxx;

7)

&xxxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxx&xxxxxx; kapitálové xxxxxxx&xxxxx; xxxxx, kterou xx xxxxxxxxx povinna xxxxxňxxxx xx &xxxxxx;čxxxx x&xxxxxx;xxčxx xxxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; rezervy xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xxě xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx&xxxxxx; xx xxxxxxxxx x xxxxxxx x čx&xxxxxx;xxx 136 a 137 xxxx případně xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xxx třetí xxxě;

8)

&xxxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; x xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxx; instituce, xxxx&xxxxxx; x&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx; x čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě, na xxxxž území vykonává xůxxxxxxx xxčxx&xxxxxx; xxxěřxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xxxxxěxx&xxxxxx; za xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx proticyklické xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxx;

9)

&xxxxx;xxxxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; rezervy“ referenční xxxxx kapitálové rezervy xxxxčxxx&xxxxxx; xxxxx čx. 135 xxxx. 1;

Xxxx xxxxxxxx se xxxxxžxxx xx xxxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxčx&xxxxxx; xxxžxx xxxxxx&xxxxxx; x bodě 3 a 6 xxx&xxxxxx;xx A xř&xxxxxx;xxxx X xxěxxxxx 2004/39/ES.

Čx&xxxxxx;xxx 129

Požadavek xx xxxžxx&xxxxxx;x&xxxxxx; bezpečnostní xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, xxx xxxxxxxxx xxxžxxxxx xxx x&xxxxxx;xxx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xx xxxx 1 xxxžxxxx&xxxxxx;xx za &xxxxxx;čxxxx xxxxěx&xxxxxx; požadavku xx xxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx čx&xxxxxx;xxx 92 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č. 575/2013 xxxxxčxxxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xxxxx rezervu xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xx xxxx 1 xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx 2,5&xxxx;% celkového objemu xxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; expozice xxxxčxxx&xxxxxx; x souladu x čl. 92 xxxx. 3 uvedeného xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x x konsolidovaném základě, xxxxx xxxřxxx x xxxxxxx x č&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx; hlavou II xxxxxx&xxxxxx;xx nařízení.

2.   Odchylně xx xxxxxxxx 1 xůžx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;x od xxžxxxxxů xxxxxxxx&xxxxxx;xx v xxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx&xxxxxx; x xxřxxx&xxxxxx; xxxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; nepředstavuje xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx.

Rozhodnutí x xxxxxxěx&xxxxxx; tohoto xxxxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; být plně xxůxxxxěx&xxxxxx; x musí xxxxxxxxx xxxxěxxxx&xxxxxx;, xxxč xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxřxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx systému čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx, x přesnou xxxxxxxx xxx&xxxxxx;xx x xxřxxx&xxxxxx;xx investičních podniků, xxxx&xxxxxx; jsou osvobozeny.

Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;x, který se xxxxxxxx takové xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx, xxxxxxx&xxxxxx; x x&xxxxxx;xx xxxxxčxxxxx Komisi, XXXX, xxx&xxxxxx;x EBA x xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxčxx&xxxxxx;xx členských xx&xxxxxx;xů.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx &xxxxxx;čxxx odstavce 2 xxč&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;x xxxěřxx&xxxxxx; xxxxxňxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxxx čx&xxxxxx;xxx. X&xxxxxx;xxx xxx&xxxxxx;xxx xx příslušný xxx&xxxxxx;x xxxx pověřený xxx&xxxxxx;x.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx &xxxxxx;čxxx odstavce 2 se xxxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx&xxxxxx; jako xxx&xxxxxx; x střední x souladu x xxxxxxčxx&xxxxxx;x Xxxxxx 2003/361/XX xx 6. xxěxxx 2003 x definici xxxxxxxxxxxů, malých x xxřxxx&xxxxxx;xx podniků (31).

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxx&xxxxxx; xxxž&xxxxxx;xxx xxxxxx&xxxxxx; kapitál xxxx 1 xxxžxxxx&xxxxxx; xx účelem xxxěx&xxxxxx; xxžxxxxxx dle xxxxxxxx 1 xxxxxx čx&xxxxxx;xxx xxx xxxřxxx xxxěx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xxxxxx x xxžxxxxxů xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxx článku 104.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X xř&xxxxxx;xxxě, žx xxxxxxxxx nesplní v xxx&xxxxxx;x xxxxxxx požadavek xxx xxxxxxxx 1 xxxxxx článku, bude xxxx&xxxxxx;xxx xxxxxx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xx rozdělování výnosů xxxxxx&xxxxxx;x v čx. 141 xxxx. 2 x 3.

Čx&xxxxxx;xxx 130

Xxžxxxxxx xx xxxžxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xxě xxx danou instituci

1.   Členské xx&xxxxxx;xx vyžadují, xxx xxxxxxxxx udržovaly xxxxxxxxxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xxxxx xxxxxxx stanovenou xxxxx&xxxxxx;xxě xxx xxxxx xxxxxxxxx, jež xx xxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; expozice xxxxčxxx&xxxxxx;xx x souladu x čx. 92 xxxx. 3 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č. 575/2013 xxx&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx váženým xxůxěxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx&xxxxxx; kapitálové xxxxxxx xxxxčxxx&xxxxxx;xx x xxxxxxx x čx&xxxxxx;xxxx 140 této xxěxxxxx xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x a xxxxxxxxxxxx&xxxxxx;x základě, x xxxxxxx x xxžxxxxxx č&xxxxxx;xxx xxxx&xxxxxx; xxxxx XX xxxxxx&xxxxxx;xx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxě xx odstavce 1 xůžx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;x xx xxžxxxxxů xxxxxxxx&xxxxxx;xx x xxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx&xxxxxx; a xxřxxx&xxxxxx; investiční xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxřxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx finančního xxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx státu.

Xxxxxxxxx&xxxxxx; x uplatnění tohoto xxxxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xxxě odůvodněné x xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxěxxxx&xxxxxx;, xxxč xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxřxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx finančního systému čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx, a xřxxxxx xxxxxxxx xxx&xxxxxx;xx x xxřxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxů, xxxx&xxxxxx; jsou xxxxxxxxxx.

Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;x, který xx rozhodne xxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx, xxxxxxx&xxxxxx; x této skutečnosti Xxxxxx, ESRB, orgán XXX a xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxčxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xů.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx &xxxxxx;čxxx xxxxxxxx 2 xxč&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;x pověřený xxxxxňxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x tohoto čx&xxxxxx;xxx. X&xxxxxx;xxx xxx&xxxxxx;xxx xx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xxxx xxxěřxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx &xxxxxx;čxxx xxxxxxxx 2 se xxxxxxxčx&xxxxxx; podniky klasifikují xxxx xxx&xxxxxx; x xxřxxx&xxxxxx; x xxxxxxx x xxxxxxčxx&xxxxxx;x 2003/361/XX.

5.   Instituce xxxx xxxxxxx xxxxx xxžxxxxxx xxx xxxxxxxx 1 prostřednictvím kmenového xxxxx&xxxxxx;xx xxxx 1, xxxx&xxxxxx; xxxx xxxžxx&xxxxxx;x xxx x&xxxxxx;xxx kmenového xxxxx&xxxxxx;xx xxxx 1 xxxžxxxx&xxxxxx;xx xx &xxxxxx;čxxxx xxxxěx&xxxxxx; xxžxxxxxx xx xxxxx&xxxxxx;x stanoveného xxx čx&xxxxxx;xxx 92 nařízení (XX) č. 575/2013, xxžxxxxxx xx xxxžxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxčxxxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxx xxxxx čx&xxxxxx;xxx 129 x&xxxxxx;xx xxěxxxxx a xxx&xxxxxx;xxxxxx xxžxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx čx&xxxxxx;xxx 104 x&xxxxxx;xx xxěxxxxx.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X xř&xxxxxx;xxxě, žx instituce nesplní x xxx&xxxxxx;x rozsahu xxžxxxxxx dle xxxxxxxx 1 tohoto čx&xxxxxx;xxx, xxxx xxxx&xxxxxx;xxx xxxxxx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xx xxxxěxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxů xxxxxx&xxxxxx;x x čx. 141 odst. 2 x 3.

Čx&xxxxxx;xxx 131

Xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xxxě x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; instituce a xxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xxxě významné xxxxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxč&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xxxěřxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x, xxx xx konsolidovaném x&xxxxxx;xxxxě xxčxx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xxxě x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx (X-XXX) x xxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xxxě významné instituce (X-XXX), které xxxx xxxxxxxx x x&xxxxxx;xxx xxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;. X&xxxxxx;xxx xxx&xxxxxx;xxx xxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x nebo pověřený xxx&xxxxxx;x. Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxx xxčxx více xxxxx&xxxxxx;xx orgánů. Xxxxxxxx&xxxxxx; X-XXX musí x&xxxxxx;x xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x XX, xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx; společnost x XX, xxxxřxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx; společnost x XX nebo xxxxxxxxx. Xxxxxxxx&xxxxxx; X-XXX xxxůžx x&xxxxxx;x instituce, xxxx&xxxxxx; xx dceřiným xxxxxxxx xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x XX, mateřské xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx; společnosti x XX xxxx xxxxřxx&xxxxxx; smíšené xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxčxxxxx x XX. Xxxxxxxx&xxxxxx; J-SVI xůžx x&xxxxxx;x xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x XX, xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxčxxxx x XX, xxxxřxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; finanční xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxčxxxx v XX xxxx xxxxxxxxx.

2.   Metodika xxx xxčxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; X-XXX xx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx těchto kategoriích:

x)

xxxxxxxx xxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxčx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;xxx;

x)

xxxxxxxxxxxxxx xxxžxx xxxx xxxxxčx&xxxxxx; infrastruktury xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx;

x)

xxxžxxxxx xxxxxxx;

e)

xřxxxxxxxčx&xxxxxx; čxxxxxx xxxxxxx, xčxxxě xřxxxxxxxčx&xxxxxx; čxxxxxxx xxxx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx x xxxx čxxxxx&xxxxxx;x státem x třetí xxx&xxxxxx;.

Xxžx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxxxx; stejnou x&xxxxxx;xx x zahrnuje xxxxxxxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx.

Xxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx xxxxxxxx xx xxžx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xřxxěx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; skóre, xx xxxxž základě xxxx xxžx&xxxxxx; xxxxxxxxx X-XXX xxčxx x zařadit xx podkategorie, xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx 9.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx X-XXX xx určí x xxxxxxx s xxxxxxxxx 1. Xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxxx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; přinejmenším x kteréhokoli x xěxxxx kritérií:

x)

xxxxxxxx;

x)

význam xxx xxxxxx&xxxxxx;řxxx&xxxxxx; Unie xxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx členského xx&xxxxxx;xx;

x)

x&xxxxxx;xxxx xřxxxxxxxčx&xxxxxx;xx činností;

d)

propojenost xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxčx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;xxx.

XXX xxx&xxxxxx; xx xxxxxxxxxx s XXXX xx 1. xxxxx 2015 obecné xxxxxx týkající xx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; pro xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xxx použití xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; X-XXX. Xxxx xxxxx&xxxxxx; xxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx pro xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xxxě x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx xx &xxxxxx;xxxxx Xxxx x na úrovni xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xů.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxžx&xxxxxx; instituce X-XXX xx xxxxxxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxxxě musí mít xxxxx&xxxxxx;xxxxx rezervu xxx X-XXX, která xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxxxxx, do x&xxxxxx;ž xx daná xxxxxxxxx X-XXX zařazena. Xxxx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxx je xxxřxxx xxxxxx&xxxxxx;x kapitálem xxxx 1 x xx xxxžxx&xxxxxx;xx xxx xxxx rámec.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; orgán xxxx pověřený orgán xůžx xx xxxxxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxx xř&xxxxxx;xxxxě individuálním x&xxxxxx;xxxxě x xř&xxxxxx;xxxě jednotlivých xxxxxxxx&xxxxxx; X-XXX xxxxxxxx, žx xx xx xě bude xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxx xxx X-XXX až xx x&xxxxxx;&xxxxxx;x 2 % xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxč&xxxxxx;xxx&xxxxxx; podle čx. 92 odst. 3 nařízení (XX) č. 575/2013, x xx při zohlednění xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; pro xxčxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; X-XXX. Tato xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxx je xxxřxxx xxxxxx&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx;xxx xxxx 1 x xx xxxžxx&xxxxxx;xx xxx xxxx rámec.

6.   Při xxxxxxxx&xxxxxx; xxžxxxxxx na xxxžxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxx pro X-XXX příslušný orgán xxxx pověřený xxx&xxxxxx;x xxxxžxxx xxxx zásady:

x)

xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxx pro X-XXX xxxx&xxxxxx; mít xx&xxxxxx;xěxx&xxxxxx; xxxř&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; účinky na xxxxxčx&xxxxxx; systém xxxx xxxxx xxxx jeho č&xxxxxx;xxx x xxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx státech nebo x Unii xxxx xxxxx tím, že xx bránil fungování xxxxřx&xxxxxx;xx trhu xxxx žx xx xxxx&xxxxxx;řxx xřxx&xxxxxx;žxx xx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;;

x)

xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xxxx xxxěřxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xxx&xxxxxx; xřxxxxxxx&xxxxxx;&xxxxxx;x xxxxxx xxčxě xřxxxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xxxxx xxxxxxx xxx X-XXX.

7.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xř&xxxxxx;xx, xxž xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; nebo xxxěřxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xxxxx xxxxxxx xxx X-XXX, informuje Xxxxxx, XXXX, orgán XXX x příslušné x pověřené xxx&xxxxxx;xx xxxčxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx států xxxxx xěx&xxxxxx;x xřxx xxxřxxxěx&xxxxxx;x xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx x xxxxxxxx 5. Xxxx oznámení obsahuje xxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx o xěxxxx xxxxxčxxxxxxx:

x)

odůvodnění, xxxč xx x&xxxxxx; xx xx, žx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxx pro J-SVI xxxx pravděpodobně &xxxxxx;čxxx&xxxxxx;x x přiměřeným xxxxxřxxxxx xxx xx&xxxxxx;xxěx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxx;

x)

xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxěxxxxxx&xxxxxx;xx pozitivního xxxx negativního xxxxxx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxx xxx X-XXX xx xxxxřx&xxxxxx; xxx, x xx xx základě informací, xxxx&xxxxxx; x&xxxxxx; xxx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx; stát x xxxxxxxxx;

x)

xxxxx kapitálové rezervy xxx J-SVI, xxxxxx xxxx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;x xxxxxxxx.

8.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxž xx dotčen čx&xxxxxx;xxx 133 a xxxxxxxx 5 xxxxxx čx&xxxxxx;xxx, xxxxx xx xxčxx&xxxxxx; xxxxxxxxx X-XXX xxxřxx&xxxxxx;x xxxxxxxx instituce X-XXX xxxx instituce X-XXX, xxž xx xxxxřxxxx institucí x XX a xx xxž xx xxxxxxxx xxxxxxxxx kapitálové xxxxxxx xxx X-XXX xx xxxxxxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxxxě, xxxřxx&xxxxxx;xxx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; rezerva, která xx xxx xxxxx xxxxxxxxx X-XXX xxxžxxx xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x nebo xxxxxxxxxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxxxě, vyšší x těchto &xxxxxx;xxxx&xxxxxx;:

x)

1&xxxx;% xxxxxx&xxxxxx;xx objemu xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxčxxx&xxxxxx; x xxxxxxx s čx. 92 xxxx. 3 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č. 575/2013; x

x)

xxxxx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxx xxx X-XXX xxxx J-SVI xxxxx&xxxxxx; xxx xxxxx skupinu xx konsolidované &xxxxxx;xxxxx.

9.   Rozlišuje xx přinejmenším xěx xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; X-XXX. Xxxxxž&xxxxxx;&xxxxxx; hranice x xxxxxxx xxxx jednotlivými xxxxxxxxxxxxxx se xxxxx&xxxxxx; xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xx stanovených xxxxx&xxxxxx; xxčxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx. Xxxxxčx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx mezi xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxčxě xxxxxx&xxxxxx; x xxxxxxx xx x&xxxxxx;xxxxx, xxxxx x&xxxxxx;ž xxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx podkategoriemi xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xůxxx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxxx, xxž x&xxxxxx; za x&xxxxxx;xxxxxx lineární x&xxxxxx;xůxx x&xxxxxx;&xxxxxx;x požadovaného dodatečného xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xx tier 1, x to x x&xxxxxx;xxxxxx xxxxx&xxxxxx;&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxxxxxxxx. Xxx &xxxxxx;čxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxxxxx xxxxx&xxxxxx; xčxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxx, xxx&xxxxxx; xx xěxx potíže xxxčxx&xxxxxx; xxxxxxxxx X-XXX xx xxxxxxěxxx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; xxx. Xxxxxž&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxxxxxxxx xx přiřazena kapitálová xxxxxxx xxx X-XXX xx výši 1 % xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxčxxx&xxxxxx; x xxxxxxx x čx. 92 xxxx. 3 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č. 575/2013 x xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxx přiřazená xxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx&xxxxxx;x xx, až xx čxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxxx xčxxxě, zvyšuje po 0,5&xxxx;% celkového xxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; expozice xxxxčxxx&xxxxxx;xx x xxxxxxx x čx. 92 xxxx. 3 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č. 575/2013. Na xxxxx&xxxxxx;&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxx xxx G-SVI xx vztahuje xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxx ve x&xxxxxx;&xxxxxx;x 3,5&xxxx;% xxxxxx&xxxxxx;xx objemu xxxxxxx&xxxxxx; expozice xxxxč&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxx čx. 92 xxxx. 3 nařízení (XX) č. 575/2013.

10.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xřx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; ř&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx posouzení x x&xxxxxx;xxx xxxxxxx x xxxž xxxx xxxčxxx xxxxxxxx 1 x 9, xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xxxx pověřený xxx&xxxxxx;x xůžx:

x)

přeřadit instituci X-XXX x xxž&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxxxxxxxx xx xx&xxxxxx;&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxxxxxxxx;

x)

xxřxxxx xxxxxxx uvedený x xxxxxxxx 1, xxxxž xxxxxx&xxxxxx; skóre xx xxž&xxxxxx;&xxxxxx; xxž xxxxxčx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx nejnižší xxxxxxxxxxxx, do x&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xx&xxxxxx;&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxxxxxxxx, a x&xxxxxx;x xxx xxxxčxx xx xxxxxxxxx X-XXX.

11.   Pokud xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x nebo xxxěřxx&xxxxxx; orgán xřxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; x xxxxxxx x xxxx. 10 x&xxxxxx;xx. b), xxxxxxxxx x takovém rozhodnutí x xxxx xůxxxxxx xxx&xxxxxx;x XXX.

12.   Příslušný xxx&xxxxxx;x xxxx pověřený xxx&xxxxxx;x xxxxxxxxx Xxxxxx, XXXX x orgán XXX x x&xxxxxx;xxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; X-XXX x J-SVI x x tom, xx xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; instituce X-XXX xxřxxxxx, a x&xxxxxx;xxx xxxx&xxxxxx;xxxě významných xxxxxxxx&xxxxxx; xxxřxxx&xxxxxx;. Xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx nebo xxxěřxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx zveřejní informace x xxx, xx xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx X-XXX xxřxxxxx.

Xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; orgán xxxx xxxěřxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xřxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx ročně xxčxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; X-XXX a X-XXX x zařazení xxxxxxxxx&xxxxxx;xx institucí X-XXX xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;, informuje x x&xxxxxx;xxxxxx tohoto xřxxxxxx xxxčxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xxxě x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx, Xxxxxx, XXXX x xxx&xxxxxx;x XXX a xxxřxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxxx&xxxxxx; seznam xxčxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xxxě x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;, xxxxž x xxxxxxxxx x xxx, xx xxx&xxxxxx; podkategorie jsou xxxxxxxxx&xxxxxx; xxčxx&xxxxxx; xxxxxxxxx X-XXX xxřxxxxx.

13.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx&xxxxxx;xxxě významné xxxxxxxxx nesmí xxxž&xxxxxx;xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;x tier 1 xxxžxxxx&xxxxxx; xx &xxxxxx;čxxxx xxxxěx&xxxxxx; požadavků xxx odstavce 4 x 5 xxx xxxřxxx xxxxěx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xxxxxx x xxžxxxxxů xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx čx&xxxxxx;xxx 92 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č. 575/2013 x článků 129 x 130 x&xxxxxx;xx xxěxxxxx x xxxx&xxxxxx;xxxxxx z xxžxxxxxů xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx čx&xxxxxx;xxů 102 a 104 x&xxxxxx;xx směrnice.

14.   Vztahuje-li se xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxxxě x&xxxxxx;xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxxžxxx se x xxžx&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxxě vyšší x kapitálových rezerv:

x)

xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxx pro G-SVI x xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxx xxx J-SVI;

x)

xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxx xxx X-XXX, xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxx pro X-XXX x xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxx xxx xxxx&xxxxxx; systémového xxxxxx x xxxxxxx x čx&xxxxxx;xxxx 133.

Vztahuje-li xx xx xxxxxxxxx xx individuálním xxxx xxxxxxxxxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxxxě xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxx xxx J-SVI x kapitálová xxxxxxx xxx xxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx xxxxxx x xxxxxxx x čx&xxxxxx;xxxx 133, xxxžxxx xx vyšší x xěxxxx xxxx.

15.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx xxxxxx na xxxxxxxx 14, xxxxx xx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; rezerva xxx xxxx&xxxxxx; systémového xxxxxx xxxxxxxx na všechny xxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx x členském státě, xxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxx&xxxxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; za &xxxxxx;čxxxx řešení xxxxxxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx x xxx&xxxxxx;x čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě, ale xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;x, xx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxx xxx xxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx xxxxxx xxxxxxxxxx&xxxxxx; x xxxxx&xxxxxx;xxxxx xxxxxxxx xxx X-XXX xxxx G-SVI xxxxxňxxxxxx x xxxxxxx x x&xxxxxx;xxx čx&xxxxxx;xxxx.

16.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xx x xxčxx&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxxě xxxžxxx odstavec 14 x instituce xx xxxč&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx&xxxxxx; xxxř&xxxxxx; G-SVI xxxx X-XXX, nikdy xx neznamená, že xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxxxě xxxxxxxx xxžxxxxxx xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx xxxxxx, xxxx&xxxxxx; xx xxž&xxxxxx;&xxxxxx; xxž xxxčxx xxxxxčxxxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxx x xx&xxxxxx;&xxxxxx;&xxxxxx; z xxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx rezerv xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xxxxx xxxxxxx xxx X-XXX a xxxxx&xxxxxx;xxxxx xxxxxxx pro krytí xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx xxxxxx, xxxx&xxxxxx; xx na xxxxx xxxxxxxxx xxxžxx&xxxxxx; na xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x základě.

17.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx se x xxčxx&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxxě xxxžxxx xxxxxxxx 15 x instituce xx xxxč&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx&xxxxxx; xxxř&xxxxxx; X-XXX nebo X-XXX, xxxxx to xxxxxxxx&xxxxxx;, žx se xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxxxě xxxxxxxx požadavek xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx xxxxxx, který xx nižší než xxxčxx bezpečnostní xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx&xxxxxx; kapitálové xxxxxxx x xxxčxx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxx xxx X-XXX a xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxx pro xxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx xxxxxx, xxxx&xxxxxx; xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxžxx&xxxxxx; xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxxxě.

18.&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXX xxxxxxxxx x&xxxxxx;xxxx regulačních technických xxxxx, x xxxxxxž xxxxx&xxxxxx; xx pro &xxxxxx;čxxx xxxxxx čx&xxxxxx;xxx xxřxxx&xxxxxx; xxxxxxxx, xxxxx x&xxxxxx;ž xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; orgán xxxx xxxěřxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xxč&xxxxxx; xxxxřxxxx xxxxxxxxx x EU xxxx xxxxřxxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxčxxxx v EU xxxx xxxxřxxxx xx&xxxxxx;&xxxxxx;xxxx xxxxxčx&xxxxxx; holdingovou xxxxxčxxxx x XX jakožto X-XXX, a xxxxxxxx xxx vymezení xxxxxxxxxxx&xxxxxx; x zařazení xxxxxxxx&xxxxxx; X-XXX xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xx x&xxxxxx;xxxxě xxxxxx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx významu, x xx xřx xxxxxxxěx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxxxxx xxxxxxxxů xxxxxxxx&xxxxxx;xx xx xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxxx.

XXX xřxxxxž&xxxxxx; Xxxxxx xxxx x&xxxxxx;xxxx regulačních xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx xx xxx 30. čxxxxx 2014.

Xx Xxxxxx xx přenesena xxxxxxxx xřxx&xxxxxx;xxx regulační xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxx&xxxxxx; x xxxx&xxxxxx;x x xxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx v xxxxxxx x čx&xxxxxx;xxx 10 až 14 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č. 1093/2010.

Čx&xxxxxx;xxx 132

Xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xřxxxxž&xxxxxx; xx x&xxxxxx;xxxxě xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxx x xxxxxxxxxx xxx&xxxxxx;xx EBA xx 31. xxxxxxxx 2015 Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x Xxxě xxx&xxxxxx;xx xxxxxxě xxžxxxxx xxx&xxxxxx;&xxxxxx;řxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx xxx xxxxxxxxx X-XXX xx xxxxxxčx&xxxxxx; xxxxx xxxx&xxxxxx;xxxě významných xxxxxxxx&xxxxxx; x x&xxxxxx;xxx Xxxx. X xř&xxxxxx;xxxě xxxřxxx xx zprávě xřxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx.

2.   Do 31. prosince 2016 x po xxxxxxxxxx x XXXX a xxx&xxxxxx;xxx EBA předloží Xxxxxx Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x Xxxě xxx&xxxxxx;xx x xxx, xxx xx xěxx být xxxxxxxxx&xxxxxx; týkající xx X-XXX xxxxxx&xxxxxx; v čx&xxxxxx;xxx 131 změněna x x případě xxxřxxx ke zprávě xřxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; návrh. Xxx&xxxxxx;xxxx xxxxx&xxxxxx; návrh x&xxxxxx;xxžxxě xxxxxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx v xxxxxxx xxxxxxxx x xěx xx x xř&xxxxxx;xxxě xxxřxxx xřxxxxxxxx xxxxxx xřxřxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx rezerv xxx X-XXX xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xxě xxx xxxxx xxxxxxxxx x x&xxxxxx;xxx xxxxxxx, x xx xřx zohlednění jakéhokoli xxž&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx xxxxxx xx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; strukturálního oddělení x rámci čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xů.

Čx&xxxxxx;xxx 133

Xxžxxxxxx xx xxxžxx&xxxxxx;x&xxxxxx; kapitálové rezervy xxx krytí xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx xxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxžx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;x xůžx pro finanční xxxxxx xxxx pro xxxxx čx více xxxxxxěxx&xxxxxx; xxxxxx xxxxxxx xxx&xxxxxx;xx povinnost xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxx xxx xxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx xxxxxx xxxřxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx;xxx xxxx 1 za účelem xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx;x necyklickým xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x xxxx makroobezřetnostním xxxxxůx, na xxxx&xxxxxx; xx xxxxxxxxxx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č. 575/2013 x xxxxxx zmírnění, xx smyslu xxxxxx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; kontinuity xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx, xxxx&xxxxxx; xůžx x&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxžx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xůxxxxxx xxx finanční xxxx&xxxxxx;x x reálnou xxxxxxxxx v xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx účely xxxxxxxx 1 xxč&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;x orgán xxxxxěxx&xxxxxx; xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; rezervy pro xxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx xxxxxx x určení skupin xxxxxxxx&xxxxxx;, na xěž xx xxxxxxxx. X&xxxxxx;xxx xxx&xxxxxx;xxx xx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x nebo pověřený xxx&xxxxxx;x.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx &xxxxxx;čxxx xxxxxxxx 1 xůžx být xxžxxxx&xxxxxx;xx, xxx instituce xxx rámec kmenového xxxxx&xxxxxx;xx xxxx 1 xxxžxxxx&xxxxxx;xx za &xxxxxx;čxxxx xxxxěx&xxxxxx; xxžxxxxxx na xxxxx&xxxxxx;x stanoveného xxxxx čx&xxxxxx;xxx 92 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č. 575/2013 xxxžxxxxx kapitálovou rezervu xxx krytí xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx xxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xx xxxx 1 xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx přinejmenším 1&xxxx;% xx základě xxxxxxx, xx než se xxxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxx xxx xxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx xxxxxx podle xxxxxxxx 8 xxxxxx článku xx individuálním, konsolidovaném xxxx xxxxxxxxxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxxxě, x souladu x č&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx; xxxxxx XX xxxxxx&xxxxxx;xx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;. Xxxčxx&xxxxxx; příslušný xxxx xxxěřxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xůžx xxžxxxxxx, xxx instituce xxxžxxxxx xxxxx&xxxxxx;xxxxx rezervu xxx xxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx xxxxxx xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; x xxxxxxxxxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxx&xxxxxx; xxxž&xxxxxx;xxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;x xxxx 1 xxxžxxxx&xxxxxx; xx &xxxxxx;čxxxx xxxxěx&xxxxxx; požadavku dle xxxxxxxx 3 xxx xxxřxxx xxxxěx&xxxxxx; kteréhokoli x požadavků stanovených xxxxx čx&xxxxxx;xxx 92 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č. 575/2013 x čx&xxxxxx;xxů 129 a 130 x&xxxxxx;xx směrnice x xxxx&xxxxxx;xxxxxx z požadavků xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx článků 102 x 104 x&xxxxxx;xx xxěxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xx skupinu xxčxxxx xxxxžxx systémově x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; instituce, xx xxž xx xx xxxxxxxxxxxx&xxxxxx;x základě xxxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; rezerva xxx X-XXX xxxx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxx xxx X-XXX x xxxxxxx s čx&xxxxxx;xxxx 131, xxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxx xxx xxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx rizika xx konsolidovaném x&xxxxxx;xxxxě x xxxxxxx s x&xxxxxx;xxx článkem, použije xx vyšší x xěxxxx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx rezerv. Xxxxxxxx-xx se xx xxxxxxxxx na xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xxxx subkonsolidovaném základě xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxx xxx X-XXX v xxxxxxx x článkem 131 x xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxx xxx krytí xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx xxxxxx v xxxxxxx x tímto čx&xxxxxx;xxxx, xxxžxxx xx xx&xxxxxx;&xxxxxx;&xxxxxx; x xěxxxx xxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxx xxx xxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx xxxxxx vztahuje xx x&xxxxxx;xxxxx expozice xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx v členském xx&xxxxxx;xě, xxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxx&xxxxxx;xxxxx rezervu xxxxxx&xxxxxx; xx účelem řešení xxxxxxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx v xxx&xxxxxx;x čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě, xxx nevztahuje xx xx xxxxxxxx mimo xxx&xxxxxx; členský xx&xxxxxx;x, xxxxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxx xxx krytí xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx xxxxxx je kumulativní x xxxxx&xxxxxx;xxxxx xxxxxxxx xxx J-SVI xxxx X-XXX xxxxxňxxxxxx v xxxxxxx s čx&xxxxxx;xxxx 131, a to xxx xxxxxx xx xxxxxxxx 4.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xx x určitém xř&xxxxxx;xxxě xxxžxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxxx je součástí xxxxxxx xxxx podskupiny, xx xxxx&xxxxxx; xxxř&xxxxxx; X-XXX nebo X-XXX, xxxxx xx neznamená, žx se xx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxxxě vztahuje xxžxxxxxx kombinovaných kapitálových xxxxxx, xxxx&xxxxxx; je xxž&xxxxxx;&xxxxxx; xxž součet xxxxxčxxxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx&xxxxxx; kapitálové rezervy x vyšší z xxxxxxx kapitálových xxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xxxxx xxxxxxx xxx J-SVI x xxxxx&xxxxxx;xxxxx xxxxxxx pro xxxx&xxxxxx; systémového xxxxxx, xxxx&xxxxxx; xx na xxxxx xxxxxxxxx xxxžxx&xxxxxx; xx individuálním základě.

7.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xx x xxčxx&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxxě použije xxxxxxxx 5 x xxxxxxxxx xx xxxč&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx&xxxxxx; patří X-XXX xxxx X-XXX, xxxxx xx xxxxxxxx&xxxxxx;, že xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx na individuálním x&xxxxxx;xxxxě vztahuje požadavek xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx rezerv, xxxx&xxxxxx; je xxž&xxxxxx;&xxxxxx; xxž xxxčxx xxxxxčxxxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; rezervy a xxxčxx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; rezervy xxx X-XXX x xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxx pro xxxx&xxxxxx; systémového xxxxxx, xxxx&xxxxxx; xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxžxx&xxxxxx; xx individuálním základě.

8.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxx xxx xxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx rizika se xůžx xxxž&xxxxxx;x na xxxxxxxx nacházející xx x čxxxxx&xxxxxx;x státě, xxxx&xxxxxx; danou xxxxx&xxxxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;, a xůžx xx xxxxěž xxxž&xxxxxx;x xx expozice xx xřxx&xxxxxx;xx zemích. Xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxx xxx xxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx xxxxxx xx x výhradou xxxxxxxů 15 a 18 může rovněž xxxž&xxxxxx;x na expozice xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx x xxx&xxxxxx;xx členských xx&xxxxxx;xxxx.

9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxx pro xxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx xxxxxx xx xxxžxxx xx všechny xxxxxxxxx nebo xx xxxxx čx více xxxxxx xxxxxxxxx, pro xěž jsou xxx&xxxxxx;xx xxxxčx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xů xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x souladu x xxxxx směrnicí, x je stanoven x xxxxxxx&xxxxxx;xx nebo xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx x &xxxxxx;xxxxxx po 0,5 xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx. Xxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxěxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxxx být xxxxxxxx různé xxžxxxxxx.

10.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xřx xxxxxxxx&xxxxxx; požadavku na xxxžxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxx xxx xxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx xxxxxx xxxxžxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xxxx xxxěřxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xxxx x&xxxxxx;xxxx:

x)

xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxx xxx xxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx rizika nesmí x&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xěxx&xxxxxx; xxxř&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; &xxxxxx;čxxxx xx xxxxxčx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;x xxxx xxxxx xxxx xxxx č&xxxxxx;xxx x xxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxxx nebo x Xxxx jako celku x&xxxxxx;x, žx xx xx&xxxxxx;xxxx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxřx&xxxxxx;xx xxxx xxxx žx xx xxxx&xxxxxx;řxxx překážky xx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; jeho xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;;

b)

příslušný xxx&xxxxxx;x nebo pověřený xxx&xxxxxx;x xřxxxxxxx&xxxxxx;&xxxxxx;x xxxxxx xx dva xxxx xxx&xxxxxx; xřxxxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xxxxx xxxxxxx pro krytí xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx xxxxxx.

11.   Dříve, než xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx xxxěřxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x stanoví nebo xxxxx&xxxxxx; xxxxx kapitálové xxxxxxx pro krytí xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx xxxxxx xx x&xxxxxx;&xxxxxx;x 3&xxxx;%, xxxxxxxxx Xxxxxx, ESRB, orgán XXX a příslušné x xxxěřxx&xxxxxx; orgány xxxčxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xů xxxxx xěx&xxxxxx;x xřxx xxxřxxxěx&xxxxxx;x xxxxxxxxx&xxxxxx; uvedeného x xxxxxxxx 16. Xxxxxxxx-xx xx kapitálová xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx ve xřxx&xxxxxx;xx zemích, xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xxxx xxxěřxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xxxxxxxxx rovněž xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx těchto xřxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;. Xxxx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx o xěxxxx xxxxxčxxxxxxx:

x)

xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx xxxxxxxxxřxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx x xxx&xxxxxx;x čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě;

x)

xůxxxx, proč xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx makroobezřetnostní xxxxxx představuje xx&xxxxxx;xx xxxxěxx hrozbu xxx xxxxxxxxx finančního xxxx&xxxxxx;xx xx vnitrostátní &xxxxxx;xxxxx x opravňuje tak xxxxx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxx xxx xxxx&xxxxxx; systémového xxxxxx;

x)

xxůxxxxěx&xxxxxx;, xxxč se x&xxxxxx; za xx, žx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxx xxx krytí systémového xxxxxx bude xxxxxěxxxxxxě &xxxxxx;čxxx&xxxxxx;x x xřxxěřxx&xxxxxx;x xxxxxřxxxxx xxx xx&xxxxxx;xxěx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx rizika;

x)

posouzení xxxxxěxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx negativního xxxxxx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxx xxx xxxx&xxxxxx; systémového xxxxxx xx xxxxřx&xxxxxx; xxx, x to xx základě informací, xxxx&xxxxxx; má xxx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;x x xxxxxxxxx;

x)

xxůxxxxěx&xxxxxx;, xxxč x xřxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;x k xxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;čxxxxxxx ž&xxxxxx;xx&xxxxxx; xx stávajících xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx x této xxěxxxxx xxxx x xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (EU) č. 575/2013, x xxxxxčxx&xxxxxx;x čx&xxxxxx;xxů 458 x 459 xxxxxx&xxxxxx;xx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xť už samostatně xxxx xx vzájemné xxxxxxxxx xxxxxč&xxxxxx; pro řx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;xx makroobezřetnostního xxxx systémového rizika;

x)

sazba xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; rezervy pro xxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx rizika, xxxxxx xxxx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;x vyžadovat.

12.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xř&xxxxxx;xx, xxž xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; orgán xxxx xxxěřxx&xxxxxx; orgán xxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxx xxx xxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx rizika xx výši xxx 3&xxxx;%, informuje Komisi, XXXX, XXX x xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x xxxěřxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx dotčených čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xů. Xxxxxxxx-xx xx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; se xx třetích xxx&xxxxxx;xx, xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xxxx xxxěřxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xxxxxxxxx xxxxěž orgány xxxxxxx xěxxxx xřxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;. Xxxx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; obsahuje xxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x xěxxxx skutečnostech:

x)

systémové nebo xxxxxxxxxřxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx x xxx&xxxxxx;x čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě;

b)

xůxxxx, xxxč xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx xxxxxxxxxřxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx xřxxxxxxxxx xx&xxxxxx;xx xxxxěxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx na xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxxx a opravňuje xxx xxxxx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxx xxx krytí xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx xxxxxx;

c)

xxůxxxxěx&xxxxxx;, xxxč xx x&xxxxxx; za xx, žx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxx pro xxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx xxxxxx bude xxxxxěxxxxxxě &xxxxxx;čxxx&xxxxxx;x x xřxxěřxx&xxxxxx;x xxxxxřxxxxx xxx xx&xxxxxx;xxěx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx rizika;

x)

xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxěxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx nebo xxxxxxxx&xxxxxx;xx dopadu kapitálové xxxxxxx pro xxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx rizika na xxxxxxx&xxxxxx; xxx, x xx na základě xxxxxxxx&xxxxxx;, které x&xxxxxx; xxx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx; stát x xxxxxxxxx;

x)

odůvodnění, xxxč x xřxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;x k xxxxxx relativní účinnosti ž&xxxxxx;xx&xxxxxx; xx xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxřxx&xxxxxx; v x&xxxxxx;xx xxěxxxxx xxxx x xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č. 575/2013, x xxxxxčxx&xxxxxx;x čx&xxxxxx;xxů 458 x 459 xxxxxx&xxxxxx;xx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xť xž samostatně xxxx xx xx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxč&xxxxxx; xxx řx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;xx makroobezřetnostního xxxx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx rizika;

x)

sazba xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; rezervy pro xxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx rizika, xxxxxx chce čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;x xxžxxxxxx.

13.   Od 1. xxxxx 2015 xůžx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; orgán xxxx xxxěřxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xxxxx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxx xxx xxxx&xxxxxx; systémového xxxxxx, xxxx&xxxxxx; se xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx x členském xx&xxxxxx;xě, xxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xxxxx xxxxxxx stanoví, x xůžx xx xxxxěž xxxxxxxxx xx expozice xx xřxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx úroveň xž 5&xxxx;%. Xřx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx &xxxxxx;xxxxě xxžxxxxxx xx xxxxx kapitálové xxxxxxx xxx xxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx xxxxxx ve x&xxxxxx;&xxxxxx;x xxx 5&xxxx;% xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xxxxžxxx xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x xxxxxxxx 12.

14.   Má-li x&xxxxxx;x xxxxx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxx xxx krytí xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx xxxxxx v xxxxxxx x odstavcem 13 xxxxxxxxx x xxxxxx&xxxxxx; 3&xxxx;% až 5 %, xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xxxx xxxěřxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x členského xx&xxxxxx;xx, xxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;, x x&xxxxxx;xx xxxxxčxxxxx vždy xxxxxxx&xxxxxx; Xxxxxx x xřxx xřxxxx&xxxxxx;x xxxčxx&xxxxxx;xx xxxxřxx&xxxxxx; vyčká xx xxxxxxxxxx Komise.

Je-li xxxxxxxxxx Xxxxxx x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;, příslušný xxx&xxxxxx;x xxxx xxxěřxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx, xxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;, xx tímto xxxxxxxxxxx ř&xxxxxx;x&xxxxxx;, nebo xxxxxxxx xxxxěxxxx&xxxxxx;, proč xxx neučiní.

Xx-xx jedna xxxxxxžxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxřxx&xxxxxx;x xxxxxxxx, xxxxž xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxx je xxxxxx x xxx&xxxxxx;x čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě, xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x nebo pověřený xxx&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx, Xxxxxx x XXXX. Xxxxxx x XXXX xxxxx&xxxxxx; xx xxxxxxx xěx&xxxxxx;xx od vyrozumění xxxxxxčxx&xxxxxx; xxxxxxě xxxxřxx&xxxxxx; xřxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx x xxxxxxx x x&xxxxxx;xxx odstavcem. X xř&xxxxxx;xxxě, žx xx xxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx, x x xř&xxxxxx;xxxě záporného xxxxxxčxx&xxxxxx; Xxxxxx x XXXX xůžx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xxxx xxxěřxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxžxxxxx xxxxxxxxx orgánu XXX a požádat xxx o pomoc x xxxxxxx x čx&xxxxxx;xxxx 19 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;1093/2010. Xxxxxxxxx&xxxxxx; x xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxx xxx tyto xxxxxxxx se xxxxxxxx&xxxxxx;, xxxxx orgán XXX xxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx;.

15.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx jednoho xěx&xxxxxx;xx xx oznámení xxxxx odstavce 12 xxxxxxxx XXXX Xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxx, xxx je kapitálová xxxxxxx xxx xxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx rizika považována xx xxxxxxx. XXX xxxxěž xůžx Komisi xxxxxxxxxx x xxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; rezervě stanovisko xxxxx čx. 34 xxxx. 1 nařízení (XX) č.&xxxx;1093/2010.

Xx xxxx xěx&xxxxxx;xů od oznámení xřxxxx Xxxxxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxx, jímž zmocní xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xxxx xxxěřxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x x xřxxxx&xxxxxx; navrženého xxxxřxx&xxxxxx;, x xx x xxxxxxx na xř&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; ze strany XXXX x XXX, x xxxxx je xřxxxěxčxxx x xxx, žx kapitálová xxxxxxx xxx xxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx xxxxxx xxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xěxx&xxxxxx; xxxř&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; &xxxxxx;čxxxx na xxxxxčx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;x xxxx xxxxx nebo jeho č&xxxxxx;xxx x jiných čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxxx xxxx x Xxxx xxxx xxxxx tím, že xx bránila řádnému xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; vnitřního xxxx xxxx žx xx xxxx&xxxxxx;řxxx xřxx&xxxxxx;žxx bránící xxxx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;.

16.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxžx&xxxxxx; příslušný xxx&xxxxxx;x xxxx xxxěřxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; stanovení xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxx xxx xxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx xxxxxx xxxřxxxěx&xxxxxx;x na xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx. Toto xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx obsahovat xřxxxxxxx&xxxxxx;&xxxxxx;x následující xxxxxxxxx:

x)

xxxxx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxx xxx xxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx rizika;

x)

instituce, xx něž xx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxx pro xxxx&xxxxxx; systémového rizika xxxžxxx;

x)

xxůxxxxěx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxx xxx xxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx xxxxxx;

x)

xxx, xx něhož xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxňxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; rezervy xxx xxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx xxxxxx; x

e)

x&xxxxxx;xxx zemí, x nichž jsou xxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; se x těchto xxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx v xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxě xxx krytí xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx xxxxxx.

Pokud by xxxřxxxěx&xxxxxx; podle písmene x) mohlo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx, xxxxxxxxx xxžxxxxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxxxx;xxxxx x) xxxxxxx xx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; zahrnuty.

17.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X xř&xxxxxx;xxxě, že instituce xxxxxx&xxxxxx; x plném xxxxxxx požadavek xxx xxxxxxxx 1 xxxxxx čx&xxxxxx;xxx, xxxx podléhat xxxxxx&xxxxxx;x týkajícím se xxxxěxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; výnosů xxxxxx&xxxxxx;x x čl. 141 xxxx. 2 x 3.

X případě, že xxxžxx&xxxxxx; xěxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xx xxxxěxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxů x&xxxxxx; xx x&xxxxxx;xxxxxx neuspokojivé xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx kapitálu xxxx 1 xxxxxxxxx x xxxxxxxx příslušného xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx xxxxxx, xxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xřxxxxxx dodatečná xxxxřxx&xxxxxx; x xxxxxxx x článkem 64.

18.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; podle xxxxxxxx 11 mohou čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxx xxxxx&xxxxxx;xxxxx xxxxxxx uplatňovat xx x&xxxxxx;xxxxx xxxxxxxx. X xř&xxxxxx;xxxě, žx se xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xxxx xxxěřxx&xxxxxx; orgán rozhodne xxxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xxxxx rezervu xx &xxxxxx;xxxxx xx 3&xxxx;% xx základě xxxxxxx x xxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxxx, musí x&xxxxxx;x tato kapitálová xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxě xx x&xxxxxx;xxxxx expozice xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; se x Xxxx.

Čx&xxxxxx;xxx 134

Xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxx xxx xxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx rizika

1.   Jiné čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxx xxxxx sazbu xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxx xxx krytí xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx rizika xxxxxxxxxx x souladu x čx&xxxxxx;xxxx 133 a xxxxx xx uplatňovat xůčx xxxxxxxx&xxxxxx;x x xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx;x u xxxxxxx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xx x čxxxxx&xxxxxx;x státě, xxxx&xxxxxx; xxxxx kapitálové xxxxxxx stanoví.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxžx členský xx&xxxxxx;x xxx&xxxxxx; xxxxx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxx xxx xxxx&xxxxxx; systémového xxxxxx xxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx;x, xxxxxxxxx x xxx Komisi, XXXX, xxx&xxxxxx;x XXX x čxxxxx&xxxxxx; stát, xxxx&xxxxxx; xxxxxxxx sazbu xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; rezervy xxx xxxx&xxxxxx; systémového rizika xxxxxx&xxxxxx;.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; stát xřx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x tom, xxx uzná xxxxx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxx xxx xxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx rizika, xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xřxxxxžxx&xxxxxx; x xxxxxxx x čx. 133 xxxx. 11, 12 xxxx 13 čxxxxx&xxxxxx;x státem, xxxx&xxxxxx; xxxčxxxx xxxxx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxx stanoví.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;x, xxxx&xxxxxx; stanoví xxxxx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxx xxx xxxx&xxxxxx; systémového xxxxxx v xxxxxxx x čx&xxxxxx;xxxx 133, xůžx xxž&xxxxxx;xxx XXXX x vydání xxxxxxčxx&xxxxxx; xxxxx článku 16 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (EU) č.&xxxx;1092/2010 xxx xxxxx či x&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xů, xxxx&xxxxxx; xxxxx dotčenou xxxxx kapitálové rezervy xxx xxxx&xxxxxx; systémového xxxxxx uznat.

Xxx&xxxxxx;x XX

Xxxxxxxx&xxxxxx; a x&xxxxxx;xxčxx xxxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxx

Čx&xxxxxx;xxx 135

Xxxxxx XXXX xxxxxxě stanovení sazeb xxxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxx

1.   ESRB xx oprávněna xxxxx xxx xxx&xxxxxx;xx pověřené čxxxxx&xxxxxx;xx státy dle čx. 136 xxxx. 1, ve xxxxě xxxxxxčxx&xxxxxx; xxx čx&xxxxxx;xxx 16 nařízení (XX) č.&xxxx;1092/2010, xxxxxx ke xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxx, xčxxxě:

x)

x&xxxxxx;xxx, xxxxž se xxxěřxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxx xxxx ř&xxxxxx;xxx při xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x xxxxx&xxxxxx; sazbě xxxxxxxxxxxx&xxxxxx; kapitálové xxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;, že xxxx xxx&xxxxxx;xx xxxxx x xxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxůx přistupovat ř&xxxxxx;xxě, x xxxx&xxxxxx; budou x&xxxxxx;xxxxxx&xxxxxx; ř&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx a xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; napříč čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx;

x)

obecných pokynů xxxxxxě:

x)

xěřxx&xxxxxx; x x&xxxxxx;xxčxx xxxxxxxx od xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxů x&xxxxxx;xxxx xxxěxů &xxxxxx;xěxů x xxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxxx (HDP);

ii)

x&xxxxxx;xxčxx xxxxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxů xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxx požadovaných xxx čx. 136 xxxx. 2;

x)

xxxxxů xxxxxxě xxxxěxx&xxxxxx;xx, xxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx rizika xxxxxx&xxxxxx;xx x xxxxx&xxxxxx;xx nadměrného xůxxx úvěrů xx xxxxxčx&xxxxxx;x systému, xxxx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx poměru &xxxxxx;xěxů x XXX jakož x xxxx odchylku xx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxů x&xxxxxx;xxxx a xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx faktorů, včetně x&xxxxxx;xxřxx&xxxxxx; hospodářského vývoje x x&xxxxxx;xxx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxěxx&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xx měly být xxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; pro xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxěřxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xů x xxxxx&xxxxxx; xxxxě xxxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; rezervy xxx článku 136;

d)

pokynů xxxxxxě xxxxěxx&xxxxxx;xx, včetně xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;, žx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxx xx xěxx x&xxxxxx;x xxxxxx&xxxxxx;xx, snížena xxxx xxxxx xxxxx&xxxxxx;xěxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx XXXX vydá doporučení xxxxx odstavce 1, x&xxxxxx;xxžxx&xxxxxx;x xxůxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xx xxxx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx, x zejména xxxxxxxxx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xů x xxx&xxxxxx;xx a xxxxřxx&xxxxxx;xx ekonomikami.

3.   Pokud ESRB xxx&xxxxxx; doporučení xxx xxxxxxxx 1, xxxx xxx xxx potřeby xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, x xx ve xxěxxx zkušeností s xxčxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx xxxxxx xxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx xxxx x&xxxxxx;xxxx xxxxx&xxxxxx;xxxxě xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx 136

Xxčxx&xxxxxx;x&xxxxxx; sazeb xxxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxx

1.   Každý čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;x xxxěř&xxxxxx; xxřxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x nebo xxxxxxx (x&xxxxxx;xx jen &xxxxx;xxxěřxx&xxxxxx; orgán“), jehož xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxčxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxx pro xxxxx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;x.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxžx&xxxxxx; xxxěřxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xxxxč&xxxxxx;x&xxxxxx; pro xxžx&xxxxxx; čxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxx xxxx xxxxxxxčx&xxxxxx; hodnotu, xxxxxx xx xxxx ř&xxxxxx;xxx při rozhodování x xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxxxx&xxxxxx; kapitálové xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx 3. Xxxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; rezervy xxxxxxxxx&xxxxxx;x xxůxxxxx xxx&xxxxxx;ž&xxxxxx; &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; cyklus x xxxxxx vyvolaná xř&xxxxxx;xx&xxxxxx;xxx &xxxxxx;xěxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x čxxxxx&xxxxxx;x státě x x&xxxxxx;xxžxxě xxxxxxx&xxxxxx; specifika x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx hospodářství. Tento xxxxxxxx bude založen xx xxxxxxxx xxxěxx &xxxxxx;xěxů x XXX xx dlouhodobých trendů x&xxxxxx;xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xřxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;x xxxx xxx&xxxxxx; x:

a)

ukazateli xůxxx &xxxxxx;xxxx&xxxxxx; úvěrů x x&xxxxxx;xxx xxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx, x xřxxxx&xxxxxx;&xxxxxx;x k xxxxxxxxx, xxxž odráží xxěxx x poměru &xxxxxx;xěxů xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx x xxx&xxxxxx;x čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě x XXX;

x)

xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;xxě xxxxx&xxxxxx;x xxxxxůx xxxxx&xxxxxx;x XXXX x souladu x čx. 135 xxxx. 1 x&xxxxxx;xx. x).

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxžx&xxxxxx; xxxěřxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xxxxxx&xxxxxx; x určí xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; sazbu proticyklické xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxx xxx xxůx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;x, x to na čxxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx, přičemž xřxxx&xxxxxx;xxx x:

x)

orientačnímu xxxxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxx xxxxčxxx&xxxxxx;xx xxx xxxxxxxx 2;

x)

xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;xxě xxxxx&xxxxxx;x pokynům xxxxx&xxxxxx;x ESRB v xxxxxxx x čl. 135 xxxx. 1 x&xxxxxx;xx. x), x) x d) x xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x doporučením xxxxx&xxxxxx;x XXXX ohledně určování xxxxx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxx;

x)

xxx&xxxxxx;x xxxxěxx&xxxxxx;x, které pověřený xxx&xxxxxx;x uzná za xůxxžxx&xxxxxx; pro řx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx rizika.

4.   Sazba xxxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxx xxx&xxxxxx;xřxx&xxxxxx; xxxx procento x xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxčxxx&xxxxxx;xx xxxxx čx. 92 xxxx. 3 nařízení (XX) č. 575/2013 x xxxxxxxx&xxxxxx;, které xxx&xxxxxx; &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; expozice x xxx&xxxxxx;x členském xx&xxxxxx;xě, xxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx xxxxxx xxxx 0&xxxx;% x 2,5&xxxx;%, x xx xxxxxxxě xx 0,25 procentního xxxx xxxx násobcích 0,25 xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx. X xř&xxxxxx;xxxxxx, kdy xx xxxx x na x&xxxxxx;xxxxě xxxxxxů xxxxxx&xxxxxx;xx x xxxxxxxx 3 xxůxxxxěxx, xůžx pověřený xxx&xxxxxx;x nastavit xxxxx xxxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxx xx&xxxxxx;&xxxxxx;&xxxxxx; než 2,5 % x celkového objemu xxxxxxx&xxxxxx; expozice vypočteného xxxxx čl. 92 xxxx. 3 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č. 575/2013 xxx účely uvedené x čx. 140 xxxx. 2 x&xxxxxx;xx xxěxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X xř&xxxxxx;xxxě, že xxxěřxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x stanoví xxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxx xx&xxxxxx;&xxxxxx;&xxxxxx; xxž xxxx, nebo xxxxx x&xxxxxx;xxxxxě pověřený xxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;&xxxxxx;&xxxxxx; xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; rezervy, stanoví xxxčxxxě den, xx xxxx&xxxxxx;xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx&xxxxxx;&xxxxxx;xxxx xxxxxxx uplatňovat xxx &xxxxxx;čxxx x&xxxxxx;xxčxx své xxxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; konkrétně xxx xxxxx xxxxxxxxx. Tento xxx xxxx&xxxxxx; nastat xxxxěxx xxž xx xxxxxxx&xxxxxx; 12 xěx&xxxxxx;xů xxx xxx, xxx xxxx oznámeno xxxxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxx x souladu x xxxxxxxxx 7. X xř&xxxxxx;xxxě, žx bude xxxxxxxxx, žx xxxxx xxx xxxxxxx po xxxxxxx&xxxxxx; xxxx kratší xxž 12 měsíců xxx xxx, xxx xxxx oznámeno xxxxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; kapitálové xxxxxxx, xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;&xxxxxx; xxůxx xxx xxxxxňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxx xxůxxxxěxx xx x&xxxxxx;xxxxě výjimečných xxxxxxxx&xxxxxx;.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X xř&xxxxxx;xxxě, žx xxxěřxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x sníží xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxx, bez xxxxxx xx xx, xxx xxxx xx&xxxxxx;žxxx xž xx nulu nebo xxxxxx, xxč&xxxxxx; xxxčxxxě x&xxxxxx;ž xxxxxxxčx&xxxxxx; dobu, xěxxx xxxx&xxxxxx; xx xxxčxx&xxxxxx;x&xxxxxx; ž&xxxxxx;xx&xxxxxx; xx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxčx&xxxxxx; xxxxx x&xxxxxx;xx pověřený xxx&xxxxxx;x xxxxxx vázán.

7.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxžx&xxxxxx; xxxěřxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xxxxxxx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; čxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxx xxxřxxxěx&xxxxxx;x xx xx&xxxxxx; xxxxxxxxxx&xxxxxx; stránce. Xxxx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx xxxxxxxxx xřxxxxxxx&xxxxxx;&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; informace:

x)

xxxžxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxx;

x)

xxxxxxx&xxxxxx; xxxěx &xxxxxx;xěxů x XXX a xxxx xxxxxxxx od xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx;

c)

xxxxxxxčx&xxxxxx; ukazatel xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxx xxxxčxxx&xxxxxx; xxx xxxxxxxx 2;

d)

xxůxxxxěx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx sazby xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxx;

x)

x případě, že xxxxx ke xx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxx kapitálové xxxxxxx, xxx, xx xxxx&xxxxxx;xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zvýšenou sazbu xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; rezervy xxxxxňxxxx xxx účely x&xxxxxx;xxčxx xx&xxxxxx; xxxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xxě xxx xxxxx xxxxxxxxx;

x)

x xř&xxxxxx;xxxě, žx den xxxxxx&xxxxxx; v x&xxxxxx;xxxxx x) má xxxxxx xx uplynutí doby xxxx&xxxxxx;&xxxxxx; xxž 12 xěx&xxxxxx;xů ode dne xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx na x&xxxxxx;xxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xxůxxxňxx&xxxxxx; tuto kratší xxůxx xxx xxxxxňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx; xxxxx;

x)

v xř&xxxxxx;xxxě, žx dojde xx xx&xxxxxx;žxx&xxxxxx; xxxxx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxx, xxxxxxxčx&xxxxxx; xxxx, xěxxx které xx xxxčxx&xxxxxx;x&xxxxxx; ž&xxxxxx;xx&xxxxxx; xx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; rezervy, xxxxxčxě x xxůxxxxěx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xx xxxx;

Xxxěřxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xřxxxxx xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; xxxřxxx&xxxxxx; xx xxxxxxxxxx xxčxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; tohoto xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;.

Xxxěřxx&xxxxxx; orgány xxxxxxxx&xxxxxx; XXXX x xxžx&xxxxxx;x čxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx; sazby xxxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxx x x údajích xxxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxx x&xxxxxx;xxxxx x) xž x). XXXX xxxřxxx&xxxxxx; na xx&xxxxxx; internetové stránce xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxx kapitálových xxxxxx x související xxxxxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx 137

Xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; sazeb xxxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxx xřxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxx 2,5&xxxx;%

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X xř&xxxxxx;xxxě, žx xxxěřxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x x xxxxxxx x čx. 136 xxxx. 4 xxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; orgán xřxx&xxxxxx; xxxě xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxx xřxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx; 2,5 % x xxxxxx&xxxxxx;xx objemu xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxčxxx&xxxxxx;xx podle čx. 92 xxxx. 3 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č. 575/2013, mohou xxxxxx&xxxxxx; xxxěřxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxx xxxx sazbu xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxx xxx &xxxxxx;čxxx x&xxxxxx;xxčxx xxxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx rezerv xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xxě xxx danou xxxxxxxxx, který provádějí xxxxxxxxx s xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx;x.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X xř&xxxxxx;xxxě, žx xxxěřxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x x xxxxxxx s odstavcem 1 xxxxxx čx&xxxxxx;xxx xxx&xxxxxx; xxxxx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxx xřxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx; 2,5&xxxx;% x xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; expozice xxxxčxxx&xxxxxx;xx xxxxx čx. 92 xxxx. 3 nařízení (XX) č. 575/2013 x souladu s xxxxxxxxx 1 tohoto čx&xxxxxx;xxx, oznámí toto xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxřxxxěx&xxxxxx;x xx xx&xxxxxx; xxxxxxxxxx&xxxxxx; stránce. Xxxx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx xxxxxxxxx xřxxxxxxx&xxxxxx;&xxxxxx;x následující xxxxxxxxx:

x)

xxxžxxxxxxx sazbu proticyklické xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; rezervy;

b)

čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;x xxxx xřxx&xxxxxx; xxxě, xxx xxxx&xxxxxx; xxxx xxxxx platí;

x)

x případě, žx xx&xxxxxx;xx xx xx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxx, xxx, xx xxxx&xxxxxx;xx xxxx instituce x xxxxxxx&xxxxxx;x x čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě, x xěxž xůxxx&xxxxxx; xxxěřxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x, xxxxxxx xxxx xx&xxxxxx;&xxxxxx;xxxx sazbu xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxx xxx &xxxxxx;čxxx x&xxxxxx;xxčxx xx&xxxxxx; xxxxxxxxxxxx&xxxxxx; kapitálové xxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xxě xxx xxxxx xxxxxxxxx;

x)

v xř&xxxxxx;xxxě, žx den uvedený x písmenu x) x&xxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxx&xxxxxx; doby kratší xxž 12 xěx&xxxxxx;xů xxx xxx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxx xxxxxx odstavce, xxxxx xx výjimečné xxxxxxxxx, které xxůxxxňxx&xxxxxx; xxxx xxxx&xxxxxx;&xxxxxx; xxůxx xxx xxxxxňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx; xxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx 138

Xxxxxxčxx&xxxxxx; XXXX xxxxxxě xxxxx xxxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx rezerv třetích xxx&xxxxxx;

XXXX xx dle čx&xxxxxx;xxx 16 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č. 1092/2010 xxx&xxxxxx;xxěxx xxx&xxxxxx;xxx xxxěřxx&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx xxxxxxčxx&xxxxxx; xxxxxxě odpovídající xxxxx xxxxxxxxxxxx&xxxxxx; kapitálové xxxxxxx xxx xxxxxxxx xůčx xxx&xxxxxx; xřxx&xxxxxx; xxxx x xř&xxxxxx;xxxě, žx:

x)

xxxxx xxxxxxxxxxxx&xxxxxx; kapitálové xxxxxxx nebyla xxxxxxxxx x xxxřxxxěxx příslušným xxx&xxxxxx;xxx třetí xxxě (x&xxxxxx;xx jen &xxxxx;xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x třetí xxxě&xxxxx;) xxx xřxx&xxxxxx; zemi, xůčx níž x&xxxxxx; xxxxx nebo xěxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; Unie &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxx;

x)

XXXX dospěje k x&xxxxxx;xěxx, že xxxxx xxxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xxxx stanovena x zveřejněna xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xxx třetí xxxě xxx xřxx&xxxxxx; zemi, xxx&xxxxxx; xxxxxxxčx&xxxxxx; xxx xxxřxxx odpovídající ochrany xxxxxxxx&xxxxxx; Xxxx xřxx xxxxxx přílišné &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxxx v xxx&xxxxxx; xxxx, xxxx xxxěřxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx; XXXX, žx xxxxx xxxxx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; rezervy xxxxžxxx xxx xxxx účely xx xxxxxxxxxčxxx.

Čx&xxxxxx;xxx 139

Xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxěřxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xů ohledně xxxxx xxxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx kapitálových xxxxxx xřxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx čx&xxxxxx;xxx xx xxxžxxx bez xxxxxx xx xx, xxx XXXX xxxxxx xxxěřxx&xxxxxx;x orgánům xxxxxxčxx&xxxxxx; xxxxx čx&xxxxxx;xxx 138.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx xxxx&xxxxxx;xxx xxxxxx&xxxxxx;xx v čx. 138 písm. x) xxxxx xxxěřxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx stanovit sazbu xxxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxx, xxxxxx xxxxx instituce x xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxx xxxxxňxxxx xxx &xxxxxx;čxxx x&xxxxxx;xxčxx své xxxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xxě xxx xxxxx xxxxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X případě, žx byla sazba xxxxxxxxxxxx&xxxxxx; kapitálové xxxxxxx xxxxxxxxx a zveřejněna xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x orgánem xřxx&xxxxxx; xxxě xxx xřxx&xxxxxx; xxxx, xůžx xxxěřxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; rezervy xxx xxxxxxxx xřxx&xxxxxx; xxxx xxx &xxxxxx;čxxx x&xxxxxx;xxčxx proticyklické xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxx stanovené xxxxx&xxxxxx;xxě xxx xxxxx instituci, xxxx&xxxxxx; jsou povinny xxxx&xxxxxx;xěx instituce x xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x povolením, xxxxx xxxxěxx pověřený xxx&xxxxxx;x xxxxxxě k závěru, žx xxxxx kapitálové xxxxxxx stanovená xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xxx xřxx&xxxxxx; xxxě xxx&xxxxxx; xxxxxxxčx&xxxxxx; xxx xxxřxxx odpovídající xxxxxxx xěxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xřxx xxxxxx xř&xxxxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx; &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxxx x xxx&xxxxxx; xxxx.

Xřx x&xxxxxx;xxxx pravomoci xxx prvního xxxxxxxxxxx xxxx&xxxxxx; xxxěřxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xxxxxxxx sazbu xxxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxx pod &xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx příslušným xxx&xxxxxx;xxx xřxx&xxxxxx; xxxě, xxxxžx tato xxxxx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxx xřxxx&xxxxxx;xxx 2,5&xxxx;%, xxx&xxxxxx;xřxx&xxxxxx; xxxx xxxxxxxx x xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxčxxx&xxxxxx;xx podle čl. 92 xxxx. 3 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (EU) č. 575/2013 x xxxxxxxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; mají &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxx v xxxxxx&xxxxxx; xřxx&xxxxxx; zemi.

X cílem xxxxxxxx xxxxxžxxxx sazeb xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx rezerv xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxx xřxx&xxxxxx; xxxě xůžx XXXX xxxxx xxxxxxčxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx sazeb.

4.   V xř&xxxxxx;xxxě, žx xxxěřxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x nastaví xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxx xxx xřxx&xxxxxx; xxxx xxx odstavce 2 xxxx 3, žx xxxxx xx xx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxžxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxx, xxxxxx&xxxxxx; xxxěřxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xxx, od xxxx&xxxxxx;xx xxxxx instituce x xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x povolením xxxxxxx uplatňovat tuto xxxxx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxx xxx účely výpočtu xx&xxxxxx; proticyklické xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xxě xxx xxxxx instituci. Xxxxx xxx nesmí xxxxxx xxxxěxx xxž 12 xěx&xxxxxx;xů ode xxx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; sazby xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; rezervy dle xxxxxxxx 5. V xř&xxxxxx;xxxě, žx bude xxxxx xxx stanoven xxx, xxx nastal xx xxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxx&xxxxxx;&xxxxxx; xxž 12 xěx&xxxxxx;xů xxx dne, xxx bude stanovení x&xxxxxx;xx xxxxx xxx&xxxxxx;xxxx, xxx&xxxxxx; být xxxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;&xxxxxx; lhůta xxx xxxxxňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx; sazby xxůxxxxěxx xx x&xxxxxx;xxxxě x&xxxxxx;xxxxčx&xxxxxx;xx okolností.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxěřxx&xxxxxx; orgány xxxřxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; nastavení xxxxx xxxxxxxxxxxx&xxxxxx; kapitálové xxxxxxx pro třetí xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx 2 xxxx 3 na xx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx, xřxčxxž mezi zveřejněnými xxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxxxx;xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;:

x)

xxxxx xxxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; rezervy x xřxx&xxxxxx; zemi, xxx xxxxxx tato xxxxx platí;

b)

odůvodnění x&xxxxxx;xx xxxxx kapitálové xxxxxxx;

x)

xxxxx xxxx sazba kapitálové xxxxxxx poprvé xxxxxxxxx xxxx xx&xxxxxx;&xxxxxx;&xxxxxx; xxž xxxx xxxx zvýšena, xxx, xx kterého xxxx xxxxxxxxx povinny xxxx xx&xxxxxx;&xxxxxx;xxxx xxxxx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxx xxx účely výpočtu xx&xxxxxx; xxxxxxxxxxxx&xxxxxx; kapitálové xxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; konkrétně xxx danou instituci;

d)

x xř&xxxxxx;xxxě, žx xxx xxxxxx&xxxxxx; x písmenu x) x&xxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxx&xxxxxx;&xxxxxx; než 12 xěx&xxxxxx;xů xxx dne xxxřxxxěx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxx tohoto odstavce, xxxxx xx x&xxxxxx;xxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx, které xxůxxxňxx&xxxxxx; xxxx kratší lhůtu xxx xxxxxňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx; xxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx 140

X&xxxxxx;xxčxx sazby xxxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xxě xxx xxxxx xxxxxxxxx

1.   Sazba xxxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xxě xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx&xxxxxx;xxx x x&xxxxxx;žxx&xxxxxx;xx xxůxěxx xxxxx xxxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; rezervy, které xx xxxžxx&xxxxxx; x xxxxxxxxx&xxxxxx;xx, xxx xx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; rozhodné &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxx dané xxxxxxxxx, xxxx které xx xxxžxx&xxxxxx; xxx účely xxxxxx čx&xxxxxx;xxx v xůxxxxxx xxxžxx&xxxxxx; čx. 139 odst. 2 xxxx 3.

Členské xx&xxxxxx;xx xxžxxxx&xxxxxx;, aby xxxxxxxxx xxx &xxxxxx;čxxx x&xxxxxx;xxčxx x&xxxxxx;žxx&xxxxxx;xx xxůxěxx uvedeného x xxxx&xxxxxx;x pododstavci xxxxxňxxxxx xx každou xxxžxxxxxxx sazbu xxxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxx svoje xxxxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxžxxxxxx x &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;xx xxxxxx, xxčxx&xxxxxx; x xxxxxxx x č&xxxxxx;xx&xxxxxx; xřxx&xxxxxx; xxxxxxx XX x XX xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č. 575/2013, xxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; x rozhodnými &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx xx xřxxxěxx&xxxxxx;x území, dělené xxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx xxžxxxxxx x &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;xx xxxxxx, xxxx&xxxxxx; souvisí xx všemi xxxxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;xx expozicemi xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X xř&xxxxxx;xxxě, žx x xxxxxxx x čx. 136 odst. 4 xxxěřxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxx xxx, žx xxxx převyšovat 2,5&xxxx;% x celkového xxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxxčxxx&xxxxxx;xx podle čl. 92 xxxx. 3 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č. 575/2013, čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, xxx byly xx rozhodné úvěrové xxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx x členském xx&xxxxxx;xě, x němž xůxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; xxxěřxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x (x&xxxxxx;xx jen &xxxxx;čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;x X&xxxxx;), uplatňovány x&xxxxxx;xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx kapitálových xxxxxx, a xx xxx &xxxxxx;čxxx x&xxxxxx;xxčxx xxxřxxx&xxxxxx;xx dle xxxxxxxx 1, xčxxxě, v xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxxxx, x&xxxxxx;xxčxx x&xxxxxx; č&xxxxxx;xxx xxxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xx, která xx x&xxxxxx;x&xxxxxx; předmětné xxxxxxxxx:

a)

xxxxxxxxx x xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx;x xxxxx xxxxxňxxxx tuto xxxxx kapitálové xxxxxxx xřxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx; 2,5&xxxx;% celkového xxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxx x povolením x xxx&xxxxxx;x členském xx&xxxxxx;xě xxxxx uplatňovat xxxxx xxxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxx xx x&xxxxxx;&xxxxxx;x 2,5 % xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx, xxxxx pověřený xxx&xxxxxx;x v členském xx&xxxxxx;xě, xxx xxxx xxxxxxxxx získaly xxxxxxx&xxxxxx;, xxxxxxx xxxxx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxx xřxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x&xxxxxx; 2,5 % x xxxxxxx s čx. 137 odst. 1;

x)

xxxxxxxxx s xxxxxxx&xxxxxx;x x xxx&xxxxxx;x čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě xxxxx uplatňovat xxxxx xxxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxx stanovenou xxxěřxx&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xxx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx X, xxxxx xxxěřxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x x čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě, xxx tyto xxxxxxxxx x&xxxxxx;xxxxx xxxxxxx&xxxxxx;, xxxxx xxxx sazbu xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; rezervy x xxxxxxx článkem 137.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X xř&xxxxxx;xxxě, žx xxxxx xxxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xxx xřxx&xxxxxx; xxxě xxx xřxx&xxxxxx; xxxx xřxxx&xxxxxx;xxx 2,5&xxxx;% xxxxxx&xxxxxx;xx objemu xxxxxxx&xxxxxx; expozice xxxxčxxx&xxxxxx;xx xxxxx čl. 92 xxxx. 3 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č. 575/2013, čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx zajistí, xxx xxxx xx xxxxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; se v x&xxxxxx;xx xřxx&xxxxxx; xxxx xxxxxňxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; sazby xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx xxxxxx, x xx xxx &xxxxxx;čxxx x&xxxxxx;xxčxx potřebného xxx xxxxxxxx 1, xčxxxě, x xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxxxx, x&xxxxxx;xxčxx x&xxxxxx; části xxxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xx, xxxx&xxxxxx; xx týká xřxxxěxx&xxxxxx; xxxxxxxxx:

x)

xxxxxxxxx xxxxx xxxxxňxxxx xxxxx proticyklické xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxx xx x&xxxxxx;&xxxxxx;x 2,5&xxxx;% xxxxxx&xxxxxx;xx objemu xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx, xxxxx xxxěřxx&xxxxxx; orgán x čxxxxx&xxxxxx;x státě, kde xxxx xxxxxxxxx získaly xxxxxxx&xxxxxx;, xxxxxxx xxxxx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; rezervy převyšující 2,5&xxxx;% x souladu x čx. 137 xxxx. 1;

x)

xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx&xxxxxx; kapitálové xxxxxxx xxxxxxxxxx příslušným orgánem xřxx&xxxxxx; xxxě, xxxxx xxxěřxx&xxxxxx; orgán x čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě, xxx xxxx xxxxxxxxx x&xxxxxx;xxxxx xxxxxxx&xxxxxx;, xxxxx xxxx xxxxx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxx x souladu s čx&xxxxxx;xxxx 137.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx rozhodné &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxx patří x&xxxxxx;xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxů xxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx v čx. 112 x&xxxxxx;xx. x) xž x) nařízení (XX) č. 575/2013, xxxx&xxxxxx; podléhají:

x)

kapitálovým xxžxxxxxůx x &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;xx xxxxxx xxx části xřxx&xxxxxx; xxxxx II xxxxxx&xxxxxx;xx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;;

x)

x xř&xxxxxx;xxxxxx, xxx xx expozice vedena x xxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxx, xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x požadavkům xx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx xxx č&xxxxxx;xxx xřxx&xxxxxx; xxxxx XX xxxxxxxx 2 xxxxxx&xxxxxx;xx nařízení nebo xxxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x xxxxxxx xxx č&xxxxxx;xxx xřxx&xxxxxx; xxxxx XX xxxxxxxx 5 xxxxxx&xxxxxx;xx nařízení;

x)

x xř&xxxxxx;xxxxxx, xxx xx xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxxx, xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x požadavkům xxx části xřxx&xxxxxx; xxxxx II kapitoly 5 uvedeného xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxč&xxxxxx; xxxěxxxxxx oblast xxxxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxčx&xxxxxx;xx technickými xxxxxxx xřxxxx&xxxxxx;xx xxx xxxxxxxx 7.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx &xxxxxx;čxxx x&xxxxxx;xxčxx xxžxxxxxx&xxxxxx;xx xxx odstavce 1:

x)

xxxxx má xřxxxěxx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx; xx x&xxxxxx;xxxxxx xx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxx, xxxžxxx se xxxxx xxxxxxxxxxxx&xxxxxx; kapitálové xxxxxxx xxx členský xx&xxxxxx;x ode xxx xxxxxx&xxxxxx;xx x informaci xxxřxxxěx&xxxxxx; x souladu x čx. 136 xxxx. 7 písm. x) xxxx čx. 137 xxxx. 2 x&xxxxxx;xx. x);

x)

xxxxx x&xxxxxx; xřxxxěxx&xxxxxx; rozhodnutí xx x&xxxxxx;xxxxxx zvýšení xxxxx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxx, použije xx xxxxx xxxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; rezervy xxx xřxx&xxxxxx; zemi xx xxxxxxx&xxxxxx; 12 xěx&xxxxxx;xů xxx dne, xxx xxxx změna sazby xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxx xxx&xxxxxx;xxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xxx třetí xxxě, a to xxx xxxxxx xx xx, zda xxxxx xxx&xxxxxx;x xxžxxxxx, aby xxxxxxxxx xx sídlem x této xřxx&xxxxxx; xxxx xxxxxňxxxxx xřxxxěxxxx xxěxx xx xxůxě xxxx&xxxxxx;&xxxxxx;; x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx; xxxčxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; písmene x);

x)

x xř&xxxxxx;xxxě, žx xxxěřxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x domovského čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx dotčené xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxx xxx třetí zemi x souladu x čx. 139 odst. 2 nebo 3 xxxx xxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxx xxx xřxx&xxxxxx; xxxx x xxxxxxx s čx&xxxxxx;xxxx 137, použije xx xxxx xxxxx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; rezervy ode xxx xxxxxx&xxxxxx;xx x xxxxxxxxx xxxřxxxěx&xxxxxx; x xxxxxxx s čx. 139 odst. 5 x&xxxxxx;xx. x) xxxx čx. 137 odst. 2 písm. x), xxxxx má xřxxxěxx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx; xx x&xxxxxx;xxxxxx xx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; sazby xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxx;

x)

xxxxx proticyklické xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxx xx použije xxxxžxxě, xxxxx x&xxxxxx; xřxxxěxx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx; za x&xxxxxx;xxxxxx xx&xxxxxx;žxx&xxxxxx; sazby xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxx.

Pro &xxxxxx;čxxx x&xxxxxx;xxxxx x) platí, žx xxěxx sazby xxxxxxxxxxxx&xxxxxx; kapitálové xxxxxxx xxx třetí xxxx xxxx považována xx xxx&xxxxxx;xxxxx dne, xxx xxxx xxxřxxxěxx příslušným xxx&xxxxxx;xxx xřxx&xxxxxx; xxxě x xxxxxxx s xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx předpisy.

7.   EBA xxxxxxxxx x&xxxxxx;xxx regulačních xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx za &xxxxxx;čxxxx xxxxxxxxxxx způsobu xxčxx&xxxxxx;x&xxxxxx; zeměpisné xxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx x xxxxxxxx 5.

XXX xřxxxxž&xxxxxx; Xxxxxx xxxxxx&xxxxxx; návrhy regulačních xxxxx xx 1. xxxxx 2014.

Xx Komisi xx xřxxxxxxx xxxxxxxx xřxx&xxxxxx;xxx xxxxxxčx&xxxxxx; technické xxxxx xxxxxx&xxxxxx; x xxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx v xxxxxxx s články 10 až 14 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;1093/2010.

Xxxxx III

Opatření na xxxxxxxxx xxxxxxxx

Článek 141

Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx výnosů

1.   Členské státy xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx požadavek xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx kapitálem xxxx 1 v xxxxxxx, v jakém xx došlo xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxx, xxx xx požadavek kombinovaných xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx nebyl.

2.   Členské xxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kapitálových xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx rozdělitelnou xxxxxx (xxxx xxx „XXX“) x xxxxxxx x xxxxxxxxx 4 x xxxxxx příslušnému xxxxxx zprávu o xxxxx vypočtené MDA.

Použije-li xx první pododstavec, xxxxxxx stát xxxxxx xxxxx xxxxxx instituci xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx opatření předtím, xxx xxxx instituce xxxxxxx XXX:

x)

xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v souvislosti x kmenovým xxxxxxxxx xxxx 1;

x)

xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx zvláštní xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx pohyblivé složky xxxxxx, pokud povinnost x xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx kombinovaných xxxxxxxxxxxx xxxxxx;

x)

xxxxxxxxx plateb xx xxxxxxxx vedlejšího kapitálu xxxx 1.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx xxxx, xxx xxxxxxxxx nebude xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx kombinovaných kapitálových xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx částky převyšující XXX, která xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx 4, xxxxxxxxxxxxxxx některého x xxxxxxxx uvedených v xxxxxxxxx a), b) x x) xxxxxxxx 2.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx vypočetly XXX xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x odstavcem 5 xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx s odstavcem 6. Xxxxxxxx uvedená x xxxx. 2 xxxxxx pododstavci xxxx. x), x) xxxx x) xxxx za xxxxxxxx snížení XXX.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx x činitelů součinu xxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxx xxxxxxx x:

x)

xxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1 xxxxx xx. 26 xxxx. 2 xxxxxxxx (XX) č. 575/2013 x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx posledního rozhodnutí x xxxxxxxxx zisků xxxx xxxxxxx kteréhokoli x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. x), x) nebo x) tohoto článku;

plus

b)

výročních xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1 xxxxx xx. 26 xxxx. 2 nařízení (XX) č. 575/2013 x xxxxx xxxx xxxxxxxxx po xxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx. 2 druhém xxxxxxxxxxx písm. x), x) nebo x) xxxxxx xxxxxx;

xxxxx

x)

xxxxxx, které xx bylo xxxxx xxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx v písmenech x) a x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx určen následovně:

a)

pokud xx kmenový xxxxxxx xxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxxx institucí, který xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx plnění xxxxxxxxx xx kapitál dle xx. 92 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxx (XX) x. 575/2013, vyjádřený xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx expozice xxxxxxxxxxx podle čl. 92 odst. 3 xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x prvním (xx. xxxxxxxxx) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx hodnota xxxxxxx xxxxxxxx součinu 0;

x)

xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx používán xxx účely xxxxxx xxxxxxxxx xx kapitál xxx xx. 92 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx (XX) x. 575/2013, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xx. 92 xxxx. 3 xxxxxx nařízení, xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx kvartilu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kapitálových rezerv, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx součinu 0,2;

c)

pokud xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx 1 udržovaný xxxxxxxx institucí, který xxxx používán xxx xxxxx xxxxxx požadavku xx kapitál dle xx. 92 odst. 1 písm. c) xxxxxxxx (EU) x. 575/2013, xxxxxxxxx jako xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx expozice xxxxxxxxxxx xxxxx xx. 92 xxxx. 3 xxxxxxxxx nařízení, bude xxxxxxxx xx třetím xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, bude xxxxxxx druhého činitele xxxxxxx 0,4;

x)

xxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxx 1 udržovaný xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx pro účely xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxx čl. 92 xxxx. 1 xxxx. c) xxxxxxxx (XX) č. 575/2013, xxxxxxxxx jako xxxxxxxx x celkového objemu xxxxxxxx expozice vypočteného xxxxx čl. 92 xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx (tj. xxxxxxxxx) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kapitálových xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx součinu 0,6;

Xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx kvartilu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kapitálových rezerv xxxxx xxxxxxxxx následovně:

„Qn“

označuje xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

7.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx stanovená xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx, xxxxx budou xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kapitálu xxxx 1 xxxx xxxxxxx xxxxx, x za xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx neprovedení xxxxxx xxxxxx představovat xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx instituci.

8.   V xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx kombinovaných xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xx x xxxxxx provést xxxxxxx xxxxx rozdělitelných xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x opatření xxxxxxxxx x xxxx. 2 xxxxxx pododstavci xxxx. x), x) x x), xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xx následující xxxxxxxxx:

x)

xxxx kapitálu udržovaného xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx následující xxxxxxx:

x)

xxxxxxx xxxxxxx xxxx 1;

ii)

vedlejší xxxxxxx tier 1;

xxx)

xxxxxxx xxxx 2;

x)

xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx;

x)

XXX xxxxxxxxxx v xxxxxxx s xxxxxxxxx 4;

x)

xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zisků, xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx jako:

i)

platby xxxxxxxx;

xx)

xxxxxx xxxxxx xxxxx;

xxx)

xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1;

iv)

platbu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx zvláštní xxxxxxxx xxxxxx, bez xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx xx xxx má xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxx x době, xxx instituce xxxxxxxxxxx xx ni xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kapitálových xxxxxx.

9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx udržují x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a XXX xxxxxxxxx správně, x xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx přesnost xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

10.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx účely xxxxxxxx 1 a 2 xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx souvisejících x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1:

x)

xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx;

x)

xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 26 xxxx. 1 xxxx. x) nařízení (EU) x. 575/2013;

x)

xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xx. 26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x)

xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx nástroji uvedenými x xx. 26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxxxx;

x)

xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xx. 26 xxxx. 1 písm. b) xx e) xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx 142

Xx&xxxxxx;x zachování xxxxx&xxxxxx;xx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X xř&xxxxxx;xxxě, žx xxxxxxxxx xxxxxňxxx na xx xxxžxxxxx&xxxxxx; xxžxxxxxx xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx rezerv, xx povinna vyhotovit xx&xxxxxx;x xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; kapitálu x xřxxxxžxx xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx orgánu xxxxxxxěxx xx xxůxě pěti xxxxxxx&xxxxxx;xx dnů ode xxx, xxx instituce xxxxxxxx, že xřxxxěxx&xxxxxx; xxžxxxxxx xxxxxňxxx, xxxxžx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; orgán xxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xxůxx x x&xxxxxx;xxx xxxx&xxxxxx;&xxxxxx;x 10 xxů.

Xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxěx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xx x&xxxxxx;xxxxě xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxx úvěrové xxxxxxxxx x x xřxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;x x xxxxxxx x xxxžxxxxxx čxxxxxx&xxxxxx; instituce.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; kapitálu xxx&xxxxxx; být xxxxxxx x&xxxxxx;xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;:

x)

xxxxxx xř&xxxxxx;xxů x x&xxxxxx;xxxů a xřxxxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxx;

x)

xxxxřxx&xxxxxx; xx zvýšení xxx&xxxxxx;xů kapitálů xxxxxxxxx;

x)

xx&xxxxxx;x x čxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx x x&xxxxxx;xxx xxxxxx xxžxxxxxx xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx kapitálových xxxxxx x xxx&xxxxxx;x xxxxxxx;

d)

veškeré xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxxxxx, které xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xxxxžxxx xx xxxxxxx&xxxxxx; pro xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxžxxxxxx&xxxxxx;xx xxx odstavce 3.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;x xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx, xřxčxxž xxxxx xx&xxxxxx;x schválí xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxěxx x x&xxxxxx;xěxx, žx x případě xxxxxxxxx tohoto xx&xxxxxx;xx xxx x rozumnou x&xxxxxx;xxx xxxxxěxxxxxxxxxx xčxx&xxxxxx;xxx, žx x&xxxxxx;xx xěxx xxxxx k xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx xxxxxřxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxčx&xxxxxx;xx x tomu, xxx byla xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxžxxxxx&xxxxxx; xxžxxxxxx xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx xxxxxx, x xx xx xxůxě, kterou bude xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; orgán xxxxžxxxx xx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;.

4.   V xř&xxxxxx;xxxě, žx příslušný xxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;x zachování xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x xxxxxxx x odstavcem 3, xxř&xxxxxx;x&xxxxxx; xěxxxx&xxxxxx; x x&xxxxxx;xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx opatření, xxxř&xxxxxx;xxxě xxě xxxx xxxxřxx&xxxxxx; xxxčxxxě:

x)

xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xxxx xxžxxxxxx, aby instituce xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xxx xxůx xxxxx&xxxxxx;x xx xxčxxxx x&xxxxxx;&xxxxxx;x, x xx ve xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxůx&xxxxxx;xx;

x)

xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; orgán xxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxxxx xxx čx&xxxxxx;xxx 102 xxř&xxxxxx;xxx xř&xxxxxx;xxěx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx rozdělování x&xxxxxx;xxxů, xxž xxxx&xxxxxx; xxžxxxxx čx&xxxxxx;xxx 141.

XXXXX XXXX

XXXŘXXŇXX&Xxxxxx;X&Xxxxxx; &Xxxxxx;XXXŮ XŘ&Xxxxxx;XXX&Xxxxxx;X&Xxxxxx;XX XXX&Xxxxxx;XX

Čx&xxxxxx;xxx 143

Xxxxx&xxxxxx; xxžxxxxxx xx zveřejňování

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxřxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxxxxx:

x)

xxěx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx a xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xřxxxxxů a xxxxxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx x xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxů xřxxxx&xxxxxx;xx v xxxxxx členském xx&xxxxxx;xě x xxxxxxx xxxxřxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx;

x)

xxůxxx, jakým x xxxxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxžxxxxx x případy xxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;žxx&xxxxxx; obsažené v xx&xxxxxx;xx Xxxx;

x)

xxxxx&xxxxxx; kritéria x metodiky, xxxx&xxxxxx; xxxž&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xřx přezkumu x xxxxxxxx&xxxxxx; podle čx&xxxxxx;xxx 97;

d)

xxxž xxxx xxxčxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx XXX xxxxxxxx 1 xxx&xxxxxx;xx II této xxěxxxxx a článků 54 x 58 xxěxxxxx 2004/39/ES, xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxx o xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx xxxxxňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxřxxxxxxx&xxxxxx;xx rámce x xxžx&xxxxxx;x členském státě, xčxxxě xxčxx x xxxxxx xxxxřxx&xxxxxx; v xxxxxxx dohledu přijatých x souladu s čx. 102 odst. 1 písm. a) x xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx; xxxžxx&xxxxxx;xx x xxxxxxx x čx&xxxxxx;xxxx 65.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;&Xxxxxx;xxxx xxxřxxxěx&xxxxxx; v souladu x odstavcem 1 xxxx xxxxx&xxxxxx;, že xxxžx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxxů xřxxxx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx xůxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xů. &Xxxxxx;xxxx se xxxřxxňxx&xxxxxx; x jednotném xxxx&xxxxxx;xx x pravidelně xx aktualizují. Údaje xxxx xř&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; elektronicky xx xxxxxxx&xxxxxx; adrese.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXX xxxxxxxxx x&xxxxxx;xxxx prováděcích xxxxxxxx&xxxxxx;xx norem xxx xxčxx&xxxxxx; formátu, xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxx xxžxxxxčx&xxxxxx;xx zveřejnění údajů xxxxxx&xxxxxx;xx x odstavci 1.

XXX xřxxxxž&xxxxxx; Komisi xxxx x&xxxxxx;xxxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx norem xx 1. ledna 2014.

Xxxxxx xx svěřena xxxxxxxx xřxx&xxxxxx;xxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxx&xxxxxx; x xxxx&xxxxxx;x pododstavci x xxxxxxx x čx&xxxxxx;xxxx 15 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;1093/2010.

Čx&xxxxxx;xxx 144

Zvláštní požadavky x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xxxřxxňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; &xxxxxx;xxxů

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx &xxxxxx;čxxx č&xxxxxx;xxx x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č. 575/2013, zveřejní xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxx xxxxxxxxx:

x)

xxxxx&xxxxxx; kritéria a xxxxxxxx používané pro xřxxxxx v xxxxxxx x čx&xxxxxx;xxx 405 xž 409 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č. 575/2013;

x)

xxxž xxxx xxxčxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx XXX kapitoly 1 xxx&xxxxxx;xx XX, xxxxxxx&xxxxxx; popis výsledků xxxxxxx a xxxxx xxxxřxx&xxxxxx; uložených v xř&xxxxxx;xxxxxx nesouladu x čx&xxxxxx;xxx 405 xž 409 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č. 575/2013 xxx&xxxxxx;ťxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx xxčxě.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx xxxž&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxžxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; v čx. 7 xxxx. 3 nařízení (XX) č. 575/2013 zveřejní xxxx informace:

a)

xxxx&xxxxxx;xxx, xxxx&xxxxxx; xxxxxňxxx k xxčxx&xxxxxx; xxxx, xxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xx xxxřxxxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; ž&xxxxxx;xx&xxxxxx; závažné xěxx&xxxxxx; xxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; překážky xx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxžxx&xxxxxx;xx xřxxxxx xxxxx&xxxxxx;xx xxxx xxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxů;

x)

xxčxx mateřských xxxxxxxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; xxxž&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxžxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; v čl. 7 odst. 3 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č. 575/2013, x xxčxx xxxxřxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx; xxxřxx&xxxxxx; xxxxxxx xx xřxx&xxxxxx; xxxx;

x)

souhrnně xx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;x:

i)

xxxxxxxx x&xxxxxx;&xxxxxx;x kapitálu na xxxxxxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxxxě mateřské xxxxxxxxx x daném čxxxxx&xxxxxx;x státě xxxž&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxžxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; x čx. 7 odst. 3 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č. 575/2013, xxxx&xxxxxx; xx xxžxx x xxxřxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx ve xřxx&xxxxxx; xxxx;

ii)

xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; podíl xx xxxxxx&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx;xx xx xxxxxxxxxxxx&xxxxxx;x základě xxxxřxx&xxxxxx;xx institucí x xxx&xxxxxx;x členském xx&xxxxxx;xě xxxž&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxžxxxxx stanovené x čx. 7 xxxx. 3 xxxxxx&xxxxxx;xx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xxxřxx&xxxxxx; kapitálem, xxxx&xxxxxx; je xxžxx x xxxřxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx xx xřxx&xxxxxx; xxxx;

iii)

xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xx xxxxxx&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx;xx xxžxxxxxx&xxxxxx; podle čx&xxxxxx;xxx 92 xxxxxx&xxxxxx;xx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xx xxxxxxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxxxě xxxxřxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; x xxx&xxxxxx;x čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě využívajícím xxžxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; x čl. 7 odst. 3 xxxxxx&xxxxxx;xx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xxxřxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xxx, který xx xxžxx v xxxřxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx xx xřxx&xxxxxx; xxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; orgán, xxxx&xxxxxx; xxxž&xxxxxx;x&xxxxxx; xxžxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; x čl. 9 xxxx. 1 nařízení (XX) č. 575/2013, xxxřxxx&xxxxxx;:

x)

xxxx&xxxxxx;xxx, xxxx&xxxxxx; xxxxxňxxx x xxčxx&xxxxxx; xxxx, xxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xx xxxřxxxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; ž&xxxxxx;xx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxžx&xxxxxx; xěxx&xxxxxx; nebo xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xřxx&xxxxxx;žxx bránící xxxxžxx&xxxxxx;xx převodu xxxxx&xxxxxx;xx xxxx xxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxů;

x)

počet xxxxřxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; xxxž&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxžxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; x čx. 9 xxxx. 1 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č. 575/2013, x počet takových xxxxřxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx; dceřiné xxxxxxx xx xřxx&xxxxxx; xxxx;

c)

xxxxxxxě xx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;x:

x)

celkovou x&xxxxxx;&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx;xx xxxxřxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; využívajících možnosti xxxxxxxx&xxxxxx; x čx. 9 odst. 1 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č. 575/2013, který xx xxžxx v dceřiných xxxxxx&xxxxxx;xx xx xřxx&xxxxxx; xxxx;

xx)

xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; podíl xx xxxxxx&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx;xx xxxxřxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; využívajících xxžxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; v čx. 9 xxxx. 1 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č. 575/2013, tvořený xxxxx&xxxxxx;xxx, xxxx&xxxxxx; xx držen x xxxřxx&xxxxxx;xx podnicích xx xřxx&xxxxxx; xxxx;

iii)

xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x na xxxxxx&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx;xx požadovaném podle čx&xxxxxx;xxx 92 nařízení (XX) č. 575/2013 xxxxřxx&xxxxxx;xx institucí xxxž&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxžxxxxx stanovené v čx. 9 xxxx. 1 xxxxxx&xxxxxx;xx nařízení, xxxřxx&xxxxxx; kapitálem, xxxx&xxxxxx; xx xxžxx x xxxřxx&xxxxxx;xx podnicích ve xřxx&xxxxxx; xxxx.

XXXXX XX

XXXX X XŘXXXXXX&Xxxxxx; XXXXXXXXX X XXXX&Xxxxxx;XĚX&Xxxxxx; XXXX

Čx&xxxxxx;xxx 145

Akty x přenesené xxxxxxxxx

Xxxxxx xx xxěřxxx pravomoc xřxx&xxxxxx;xxx akty v xřxxxxxx&xxxxxx; pravomoci x xxxxxxx x čx&xxxxxx;xxxx 148, pokud xxx x:

x)

xxxxxxěx&xxxxxx; definic xxxxxxxx&xxxxxx;xx x čx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx 3 x 128 xxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx uplatňování x&xxxxxx;xx xxěxxxxx;

x)

xxxxxxěx&xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx x čx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx 3 a 128 xxx, xxx xxx xřx xxxxxňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxxxx;xx xxěxxxxx xx&xxxxxx;x xřxxxx xx x&xxxxxx;xxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxů;

x)

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx definic xxxxxx&xxxxxx;xx x čx&xxxxxx;xxx 3 x jejich x&xxxxxx;xxx x xxxxxxx x xxxxěx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xřxxxxxx x xxxxxxxx&xxxxxx;xx x záležitostech s xxxx spojených;

d)

úpravu částek xxxxxx&xxxxxx;xx x čx. 31 xxxx. 1, xxx xxxxxxxxxx xxěxx xxxxxxx&xxxxxx;xx indexu xxxxřxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxx zveřejňovaného Eurostatem x souladu x xxxčxxxě x &xxxxxx;xxxxxxx xxxxx čx. 4 xxxx. 7 směrnice 2002/92/XX;

x)

xxx&xxxxxx;&xxxxxx;řxx&xxxxxx; xxxx xxxxxxxxxxxxxxx &xxxxxx;xxxxx seznamu zmíněného x článcích 33 x 34 a xxxxžxx&xxxxxx;xx x xř&xxxxxx;xxxx X se xřxxxxxx x x&xxxxxx;xxxx xx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx;

x)

xxčxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;, x xxxxž xx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx musí xxxěňxxxx xxxxxxxxx, xxx xx stanoveno x čx&xxxxxx;xxx 50;

x)

&xxxxxx;xxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; čx&xxxxxx;xxů 76 xž 88 a článku 98 xx zřetelem x vývoji na xxxxxčx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx (xxxx&xxxxxx;xx x xxx&xxxxxx;x xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxůx) xxxx k x&xxxxxx;xxxx účetních standardů xxxx požadavků, xxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx Unie, xxxx s xxxxxxx xx xxxxžxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxů x xxxxxxx dohledu;

x)

xxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; zveřejnění uvedených x čl. 89 xxxx. 3 xxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx&xxxxxx;xx Xxxxxx xřxxxxžxx&xxxxxx; x xxxxxxx x prvním xxxxxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx xxxxxxxx významné negativní xůxxxxxx;

x)

&xxxxxx;xxxxx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;xx x čl. 23 xxxx. 1 s x&xxxxxx;xxx xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx a zajistit xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxxxx;xx xxěxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx 146

Xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; akty

Následující xxxxřxx&xxxxxx; se přijímají xxxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; akty x xxxxxxx s xřxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;x x čl. 147 xxxx. 2:

x)

xxxxxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxxx xxxxxxx x čx&xxxxxx;xxx 2;

x)

xxěxx x&xxxxxx;&xxxxxx;x počátečního xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; x čx&xxxxxx;xxx 12 x xxxxě IV xx xřxxxxxx k hospodářskému x měnovému x&xxxxxx;xxxx.

Čx&xxxxxx;xxx 147

Xxxxxxx&xxxxxx; bankovní x&xxxxxx;xxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xřx xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;xx xxxů xx Xxxxxx x&xxxxxx;xxxxxxx Evropský bankovní x&xxxxxx;xxx. Xxxxxx&xxxxxx; výbor xx výborem xx xxxxxx čx. 3 xxxx. 2 nařízení (XX) č.&xxxx;182/2011.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx-xx se xx xxxxx xxxxxxxx, xxxžxxx xx článek 5 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (EU) č.&xxxx;182/2011.

Čx&xxxxxx;xxx 148

Výkon přenesené xxxxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx přijímat akty x xřxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xx svěřena Xxxxxx xx xxxx&xxxxxx;xxx stanovených x xxxxx čx&xxxxxx;xxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xřxx&xxxxxx;xxx akty x xřxxxxxx&xxxxxx; pravomoci xxxxxx&xxxxxx; x čx&xxxxxx;xxx 145 xx svěřena Komisi xx dobu xxxxčxxxx xxč&xxxxxx;xxxx 17. července 2013.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx nebo Xxxx xxxxx xřxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x čx&xxxxxx;xxx 145 kdykoli xxx&xxxxxx;xx. Xxxxxxxxx&xxxxxx;x o xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; se xxxxčxxx xřxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; x xěx xx&xxxxxx;žx xxčxx&xxxxxx;. Xxxxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; &xxxxxx;čxxxx xxxx&xxxxxx;x dnem xx xxxřxxxěx&xxxxxx; x &Xxxxxx;řxxx&xxxxxx;x xěxxx&xxxxxx;xx Evropské xxxx xxxx k pozdějšímu xxx, xxxx&xxxxxx; xx x xěx xxřxxxěx. Xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xxxxxxxxx xxž platných aktů x xřxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx.

4.   Přijetí xxxx v xřxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx Komise neprodleně xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxčxxxě Evropskému xxxxxxxxxx a Xxxě.

5.   Akt x přenesené xxxxxxxxx xřxxxx&xxxxxx; xxxxx čx&xxxxxx;xxx 145 vstoupí x xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xěxx Xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxx Xxxx xxxxxxxx&xxxxxx; námitky ve xxůxě xř&xxxxxx; xěx&xxxxxx;xů xxx dne, kdy xxx xxx tento xxx oznámen, nebo xxxxx Xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x Rada xřxx xxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xx xxůxx xxxxxxxx&xxxxxx; Xxxxxx o xxx, žx x&xxxxxx;xxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;. X podnětu Xxxxxxx&xxxxxx;xx parlamentu nebo Xxxx xx xxxx xxůxx xxxxxxxž&xxxxxx; o xřx xěx&xxxxxx;xx.

Čx&xxxxxx;xxx 149

Námitky xxxxx xxxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x

Xxxxx Xxxxxx přijímá x xxxxxxx s touto xxěxxxx&xxxxxx; xxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx&xxxxxx; xx xxxxx&xxxxxx; x návrhem xxxxxxčx&xxxxxx; technické xxxxx xřxxxxžxx&xxxxxx;x orgánem XXX, xxůxx, v x&xxxxxx;ž xxxxx Xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxxx x&xxxxxx;xxxxx, čxx&xxxxxx; xxxxx xěx&xxxxxx;x ode dne xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;. Z xxxxěxx Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx xxxx Xxxx xx xxxx xxůxx xxxxxxxž&xxxxxx; x xxxxx xěx&xxxxxx;x. Xxxxxxxě xx čl. 13 xxxx. 1 xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;1093/2010 xxx lhůtu, x níž xxxxx Xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxx Xxxx xxxxxxxx x&xxxxxx;xxxxx xxxxx dané regulační xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxě, případně xxxxxxxžxx ještě o xxxxx xěx&xxxxxx;x.

XXXXX X

ZMĚNY XXĚXXXXX 2002/87/XX

Čx&xxxxxx;xxx 150

Xxěxx xxěxxxxx 2002/87/XX

Čx&xxxxxx;xxx 21x směrnice 2002/87/XX xx xěx&xxxxxx; xxxxx:

x)

x xxxxxxxx 2 xx xxx&xxxxxx;xxx x&xxxxxx;xxxxx x);

x)

xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxxx tímto:

&xxxxx;3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx &xxxxxx;čxxxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; důsledného xxxžxx&xxxxxx; xxxxx výpočtu uvedených x xř&xxxxxx;xxxx X č&xxxxxx;xxx II x&xxxxxx;xx xxěxxxxx xx xxxxxx&xxxxxx; x čl. 49 xxxx. 1 nařízení (XX) č. 575/2013 x čx. 228 xxxx. 1 xxěxxxxx 2009/138/XX, xx&xxxxxx;xx xxxž xx xxxčxx čx. 6 xxxx. 4 x&xxxxxx;xx xxěxxxxx, vypracují xxxxxxx&xxxxxx; orgány xxxxxxx x x&xxxxxx;xxx xxxxxčx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxx x&xxxxxx;xxxx xxxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx, xxxxx xxx x čl. 6 xxxx. 2 x&xxxxxx;xx xxěxxxxx.

Evropské xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx xřxxxxž&xxxxxx; Xxxxxx xxxx návrhy xxxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx xx xěxx měsíců xřxx xxxx xxxžxx&xxxxxx; uvedeným x čx. 309 xxxx. 1 směrnice 2009/138/XX.

Xx Xxxxxx je xřxxxxxxx xxxxxxxx přijímat xxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxx&xxxxxx; x prvním xxxxxxxxxxx x souladu x čx&xxxxxx;xxx 10 xž 14 nařízení (XX) č. 1093/2010, xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č. 1094/2010 a xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č. 1095/2010.“

XXXXX XX

PŘECHODNÁ A X&Xxxxxx;XĚXXČX&Xxxxxx; USTANOVENÍ

XXXXXXXX 1

Xřxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx; x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx využívajícími xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x xxxxxxx poskytovat xxxžxx

Čx&xxxxxx;xxx 151

Xxxxxx xůxxxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx xxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; čx&xxxxxx;xxx 40, 41, 43, 49, 50 x 51, dokud xx xxxxxxx použitelným požadavek xxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx x xřxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xřxxxx&xxxxxx;xx podle článku 460 nařízení (XX) č. 575/2013.

2.   Aby xxxx xxxx&xxxxxx;xěxx, žx postupné xxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; opatření v xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx bude xxxě x xxxxxxx x xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x jednotných pravidel xxx likviditu, xx Xxxxxx v xř&xxxxxx;xxxě, žx x Xxxx xxxxxxx zavedena xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x důvodu, žx xx dni xxxxxx&xxxxxx;xx x xxxxxxxx 1xxxxxxx xxxx&xxxxxx;xxxx mezinárodní normy xxx dohled nad xxxxxxxxxx, xxxxxěxx xřxxxxxx xxxx x xřxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx čx&xxxxxx;xxx 145, xxxxž xx xxxxž&xxxxxx; datum uvedené x xxxxxxxx 1 xxxxxx čx&xxxxxx;xxx xž x xxx xxxx.

Čx&xxxxxx;xxx 152

Xxžxxxxxx na xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxx požadovat pro xxxxxxxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;čxxx, aby x&xxxxxx;xxxxx &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; xxxxčxx xx jejich &xxxxxx;xxx&xxxxxx;, xxx&xxxxxx;xxxx pravidelně xxxxxxxxx x xxxxxx čxxxxxxx x xěxxxx hostitelských čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxxx příslušným xxx&xxxxxx;xůx hostitelského čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx.

Xřx xxxěx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; jim xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; čx&xxxxxx;xxx 156 x&xxxxxx;xx xxěxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx; státy xxžxxxxxx, xxx xxxxčxx &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; x xxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xů xřxxxx&xxxxxx;xxxx xxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xxx xxx&xxxxxx; &xxxxxx;čxx xxžxxxx&xxxxxx; od vnitrostátních &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;.

Čx&xxxxxx;xxx 153

Opatření přijímaná xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx orgány xxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx ve xxxxxx x čxxxxxxx xxxxxxxxxx&xxxxxx; x hostitelském čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xx

1.   Zjistí-li xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx, že úvěrová xxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; má xxxxčxx xxxx xxxxxxxxx xxxžxx xx xxxx &xxxxxx;xxx&xxxxxx;, nesplňuje ustanovení xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xřxxxxxů xřxxxx&xxxxxx;xx x daném čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě v souladu x xxxxx xxěxxxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; se x&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xů xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx, xxxxx xxxx xxx&xxxxxx;xx xxžxxxxxx, xxx úvěrová instituce xxxxx nesoulad xxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxčxx&xxxxxx; &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; instituce xxxxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; kroky, xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx státu xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x způsobem xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx;xx členského xx&xxxxxx;xx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx při xxxxxxž&xxxxxx;&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxžxxxxxx xřxxxxx xxxxx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; xxx xxxxxxxxx, že xxxčxx&xxxxxx; &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; instituce xxxxx xxxxxxxx napraví. X xxxxxx těchto xxxxřxx&xxxxxx; xx informují xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx hostitelského čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx x přes xxxxřxx&xxxxxx; přijatá domovským čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xxx xxxx xxxxx, žx xxxx xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxx dostatečná xxxx nejsou v xxx&xxxxxx;x čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě x xxxxxxxxx, &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxx&xxxxxx;xx porušuje xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xřxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1, xxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx; v xxxxxxxxxx&xxxxxx;x čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě, xůžx tento xx&xxxxxx;x, xxx&xxxxxx;, xx xxxxxxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; orgány xxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx, xřxxxxxx xxxxx&xxxxxx; opatření, aby xxxx&xxxxxx;xxx dalšímu porušování xřxxxxxů xxxx je xxxxxxxxx, x xx-xx xx nezbytné, xxxx&xxxxxx;xxx x&xxxxxx;xx úvěrové instituci x iniciaci dalších xxxxxxxx&xxxxxx; na jeho &xxxxxx;xxx&xxxxxx;. Členské státy xxxxxx&xxxxxx;, aby xxxx xxžx&xxxxxx; xxxxčxxxx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; při xxxxxňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; uvedených opatření xůčx &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxx&xxxxxx;x xx xxxxxx &xxxxxx;xxx&xxxxxx;.

Čx&xxxxxx;xxx 154

Xřxxxěžx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx;

Xřxxx&xxxxxx;x, xxž xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxě xxxžxx&xxxxxx; xxxxxx xxxxx čx&xxxxxx;xxx 153, xxxxx x xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx případech xřxxxxxx xřxxxěžx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx; x xxxxxxě x&xxxxxx;xxů xxxxxxxxxů, investorů x xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xxxx, jimž xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxžxx. Xxxxxx x xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx ostatních xxxčxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xů jsou x xěxxxx xxxxřxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx při xxxxxxž&xxxxxx;&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxžxxxxxx.

Xxxxxx xx oprávněna xx xxxxxxxxxx x xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx xxxčxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx států xxxxxxxxxx, žx xxx&xxxxxx; členský xx&xxxxxx;x je povinen xxxxxx&xxxxxx; xxxxřxx&xxxxxx; změnit čx zrušit.

Čx&xxxxxx;xxx 155

Odpovědnost

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx xxxxřxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xčxxxě čxxxxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx x xxxxxxx x čx&xxxxxx;xxx 33 a 34, xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx domovského čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx, xxxž xx x&xxxxxx;x byla dotčena xxxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx xxěxxxxx, xxxx&xxxxxx; xxěřxx&xxxxxx; odpovědnost xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x orgánům hostitelského čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx 1 xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx&xxxxxx;x základě x xxxxxxx s xxxxx xxěxxxx&xxxxxx;.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; orgány xxxxxxx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx při x&xxxxxx;xxxx xx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx; ř&xxxxxx;xxě xx&xxxxxx;ž&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; důsledky xx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxx stabilitu xxxxxčx&xxxxxx;xx systémů x&xxxxxx;xxx xxxxxx&xxxxxx;xx dotčených čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xů, xxxx&xxxxxx;xx v xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx, x xx na x&xxxxxx;xxxxě xxxxxxxx&xxxxxx;, které xxx&xxxxxx; x xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xxx dobu x xxxxxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx 156

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx&xxxxxx;x čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xůx xž xx další xxxxxxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;&xxxxxx; xxxxxěxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx poboček &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;, x xx xx xxxxxxx&xxxxxx;xx s xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx.

Aniž xx xxxx xxxčxxx xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx; xxx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; Xxxxxxx&xxxxxx;xx měnového systému, xxxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; si xxxxxxxxxx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx; státy &xxxxxx;xxxxx xxxxxěxxxxx xx opatření xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; z xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxxx xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxx.

Xxxx xxxxřxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx xxxxxxxxxxčx&xxxxxx; xxxx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xx základě xxxxxčxxxxx, že úvěrové xxxxxxxxx xxxx xxěxxxx xxxxxxx&xxxxxx; v xxx&xxxxxx;x čxxxxx&xxxxxx;x státě.

Čx&xxxxxx;xxx 157

Xxxxxxx&xxxxxx;xx x xxxxxxx dohledu

Xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxčxx&xxxxxx;xx členských xx&xxxxxx;xů &xxxxxx;xxx spolupracují x x&xxxxxx;xxx xxxx&xxxxxx;žxx na čxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;, které xůxxx&xxxxxx;, zejména xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxčxx, x jednom xxxx x&xxxxxx;xx členských xx&xxxxxx;xxxx xxxxě čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx, v xěxž xx xxxxxx xxxxxčx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx. Xxxx&xxxxxx;xxx xx xxxxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x ř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; x xxxxxxxxxx&xxxxxx; xěxxxx úvěrových xxxxxxxx&xxxxxx;, x xxxxž xx xxxxxěxxxxxx&xxxxxx;, žx xxxxxx&xxxxxx; xxxxxx xxx xěxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxěřxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xxx xxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;, xxxxž i xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xěxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx;xx x ohledem na xxxxxxxxx, solventnost, x&xxxxxx;xxxx xx xxxxxx, xxxxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xx expozic, administrativní x &xxxxxx;čxxx&xxxxxx; xxxxxxx x mechanismy vnitřní xxxxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx 158

X&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxčxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx hostitelského čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx mohou x xř&xxxxxx;xxxxxx, xxx xxxx&xxxxxx; čx. 112 odst. 1, xxž&xxxxxx;xxx xxx&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; dohled xx xxxxxxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxxxě xxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx, xxx xxxxčxx xxxxxxxxx xxx&xxxxxx; xxž xxxxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxx, xx který se xxxxxxxx čx&xxxxxx;xxx 95 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č. 575/2013, xxxx xxxxžxx&xxxxxx;xx xx x&xxxxxx;xxxxxxx.

2.   V ž&xxxxxx;xxxxx xxxxx xůxxxx, proč xx xx xxxxčxx xěxx považovat xx x&xxxxxx;xxxxxxx, zejména x xxxxxxx xx následující xxxxxčxxxxx:

x)

xxx xxžx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xxxxčxx x xxxxxxx xxxxxů xřxxxxčxxx 2&xxxx;% xxxxxů x xxxxxxxxxx&xxxxxx;x čxxxxx&xxxxxx;x státě;

b)

xxxxxěxxxxxx&xxxxxx; dopad xxxxxxxxxx&xxxxxx; nebo xxxxčxx&xxxxxx; xůxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xx xxxx&xxxxxx;xxxxx likviditu x xxxxxxx&xxxxxx;, xxxxxxxxxx&xxxxxx; x x&xxxxxx;čxxxxx&xxxxxx; systém v xxxxxxxxxx&xxxxxx;x čxxxxx&xxxxxx;x státě;

x)

xxxxxxxx x význam xxxxčxx xx do xxčxx xxxxxxů v xxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx členského xx&xxxxxx;xx.

Xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx;xx x xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx x orgán xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; dohled xx xxxxxxxxxxxx&xxxxxx;x základě se x případech, xxx xxxx&xxxxxx; čx. 112 xxxx. 1, xxxxxxxž&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx rozhodnutí x označení pobočky xxxx významné.

Není-li společného xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxžxxx xx xxxx xěx&xxxxxx;xů od xxxxčxx&xxxxxx; xxžxxxxxx podle xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx, xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx hostitelského členského xx&xxxxxx;xx rozhodnou xxxx xx lhůtě dalších xxxx měsíců, zda xx pobočka x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;. Xřx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx v &xxxxxx;xxxx xř&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxx x x&xxxxxx;xxxxx orgánu xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxx na xxxxxxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxxxě či xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xů xxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx státu.

Rozhodnutí xxxxxx&xxxxxx; x xxxx&xxxxxx;x x xřxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx se xx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; x xxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxx&xxxxxx; xxůxxxxěx&xxxxxx; a zasílá xx dotčeným příslušným xxx&xxxxxx;xůx; tato xxxxxxxxx&xxxxxx; xx xxxxžxx&xxxxxx; za xxxxxxx&xxxxxx; x příslušné xxx&xxxxxx;xx xxxčxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xů xx použijí.

Xxxxčxx&xxxxxx; xxxxčxx xx x&xxxxxx;xxxxxxx xxx&xxxxxx; vliv na xx&xxxxxx;xx x povinnosti xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xů xxxxx x&xxxxxx;xx směrnice.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; orgány xxxxxxx&xxxxxx;xx členského xx&xxxxxx;xx x xř&xxxxxx;xxxě založení x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xxxxčxx sdělí xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx hostitelského čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x čx. 117 xxxx. 1 x&xxxxxx;xx. c) x x) a provedou &xxxxxx;xxxx xxxxxx&xxxxxx; x čx. 112 odst. 1 písm. x), x xx ve xxxxxxx&xxxxxx;xx s xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx hostitelského čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx&xxxxxx;-xx xx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx x xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x čx. 114 xxxx. 1, co xxxxř&xxxxxx;xx x tom xxěxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx; x čx. 58 xxxx. 4 x x čx. 59 xxxx. 1.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X případě, xxx xx xxxxxžxxx čx&xxxxxx;xxx 116, xř&xxxxxx;x&xxxxxx; příslušné xxx&xxxxxx;xx dohledu xxx xxxxxxxx&xxxxxx; x x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xxxxčxxxx x jiných čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxxx xxxxxxxx xxx&xxxxxx;xů xxxxxxx x xxxxx xx předsedat, xxx bylo usnadněno xxxxžxx&xxxxxx; společného xxxxxxxxx&xxxxxx; x označení pobočky xxxx významné podle xxxxxxxx 2 xxxxxx čx&xxxxxx;xxx x x&xxxxxx;xěxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx čx&xxxxxx;xxx 60. Xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; a xx&xxxxxx;xx kolegia xx xx&xxxxxx;x&xxxxxx; x x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; xx xxxxxxxxxx x xxxčxx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx. Xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx rozhodne, xxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx se x&xxxxxx;čxxxňxx&xxxxxx; xxxůx&xxxxxx; nebo xx&xxxxxx;xx kolegia.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx;xx členského xx&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx; xřx xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxx, xxxx&xxxxxx; má xxx xxxx xxx&xxxxxx;xx čxxxxxx xxxxxxx, xxž x&xxxxxx; x&xxxxxx;x naplánována čx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx, xxxx&xxxxxx;xx potenciální xxxxx xx stabilitu xxxxxčx&xxxxxx;xx systému dotčených čxxxxx&xxxxxx;xx států podle čx. 155 odst. 3 x xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx čx&xxxxxx;xxx.

7.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx plně a xřxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxx čxxxx xxxxxxx o xxř&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx xxxůx&xxxxxx;, x xxxxx&xxxxxx;xx otázkách, x xxxxž xx x&xxxxxx; xxxxxx, a x čxxxxxxx, která xx xxxx zvažovat. Xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx xxxxěž x&xxxxxx;xxxxx čxxxx xxxxxxx xxxě x včas xxxxxxxxx x čxxxxxxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xx xěxxxx xxxůxx&xxxxxx;xx xxxx o xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;xx xxxxřxx&xxxxxx;xx.

Čx&xxxxxx;xxx 159

&Xxxxxx;xxřxx&xxxxxx; na x&xxxxxx;xxě

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;, že x xř&xxxxxx;xxxě instituce xxxxxxx&xxxxxx; x xxx&xxxxxx;x čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě provozující činnost xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxčxx xxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; orgány xxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx státu xxx&xxxxxx;, xx x xxx xxěxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx, xxxx xxxx xxxxxřxxxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xx xxxxxěxxů xxěřxxxx xx x&xxxxxx;xxě xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x čx&xxxxxx;xxx 50.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx xxxxx xxx&xxxxxx; xx &xxxxxx;čxxxx &xxxxxx;xxřxx&xxxxxx; na x&xxxxxx;xxě xxxxčxx xxxž&xxxxxx;x xěxxxx&xxxxxx; x postupů stanovených x článku 118.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx 1 x 2 xxxxx&xxxxxx; xxxx na xx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xů xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx členského státu xxxx&xxxxxx;xěx xřx xxxěx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx povinností xxxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx &xxxxxx;xxřxx&xxxxxx; xx místě xxxxčxx xxxxxx&xxxxxx;xx xx jejich &xxxxxx;xxx&xxxxxx;.

XXXXXXXX 2

Xřxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx; x xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx rezervách

Čx&xxxxxx;xxx 160

Xřxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx; x xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx čx&xxxxxx;xxx xěx&xxxxxx; xxžxxxxxx čx&xxxxxx;xxů 129 x 130 xx xřxxxxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx; xx 1. xxxxx 2016 xx 31. xxxxxxxx 2018.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X xxxxx&xxxxxx; xx 1. xxxxx 2016 xx 31. xxxxxxxx 2016:

x)

xxxxxčxxxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xxxxx xxxxxxx tvoří xxxxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;x tier 1 xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; se 0,625 % xxxxxů celkových rizikově x&xxxxxx;žxx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxčxxx&xxxxxx;xx xxxxx čx. 92 odst. 3 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (EU) č. 575/2013;

x)

xxxxxxxxxxxx&xxxxxx; kapitálová xxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; konkrétně xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx&xxxxxx;&xxxxxx;&xxxxxx; xxž 0,625 % xxxxxů xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxě x&xxxxxx;žxx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxčxxx&xxxxxx;xx podle čx. 92 xxxx. 3 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č. 575/2013.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X xxxxx&xxxxxx; xx 1. xxxxx 2017 xx 31. xxxxxxxx 2017:

x)

xxxxxčxxxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xxxxx xxxxxxx xxxř&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;x xxxx 1 xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx 1,25&xxxx;% xxxxxů xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxě x&xxxxxx;žxx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxxxxxxx vypočtených xxxxx čx. 92 xxxx. 3 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č. 575/2013;

x)

xxxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; rezerva xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xxě xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx&xxxxxx;&xxxxxx;&xxxxxx; xxž 1,25&xxxx;% xxxxxů xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxě vážených xxxxxxx xxxxxxxxx vypočtených xxxxx čx. 92 xxxx. 3 nařízení (XX) č. 575/2013.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X xxxxx&xxxxxx; xx 1. xxxxx 2018 do 31. xxxxxxxx 2018:

x)

xxxxxčxxxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xxxxx xxxxxxx xxxř&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;x xxxx 1 xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; se 1,875&xxxx;% xxxxxů xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxě x&xxxxxx;žxx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxčxxx&xxxxxx;xx podle čx. 92 xxxx. 3 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (EU) č. 575/2013;

b)

xxxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xxě xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx&xxxxxx;&xxxxxx;&xxxxxx; než 1,875&xxxx;% xxxxxů celkových xxxxxxxě x&xxxxxx;žxx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxčxxx&xxxxxx;xx xxxxx čx. 92 xxxx. 3 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (EU) č. 575/2013.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxž&xxxxxx; požadavek kombinované xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; rezervy x xxxxxxx na požadavky xxxxxx&xxxxxx; x xxxxxxx&xxxxxx;xx 2 xž 4 xxxxxx článku, xxxxxx&xxxxxx; xx xěxxx přechodného xxxxx&xxxxxx; xx 1. xxxxx 2016 xx 31. xxxxxxxx 2018 xxžxxxxxx na xx&xxxxxx;x xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx x xxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; se xxxxěxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxů podle čx&xxxxxx;xxů 141 x 142.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxx xxxxxxxx xxxx&xxxxxx;&xxxxxx; xřxxxxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;, než xx xxxxxxx v odstavcích 1 xž 4, x xxxxxňxxxx xxx xxxxxčxxxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xxxxx rezervu x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xxxxx xxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2013. Pokud čxxxxx&xxxxxx; stát xxxxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;&xxxxxx; přechodné xxxxx&xxxxxx;, xxxxxxxxx x xxxxx svém xxxxxxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; strany, xčxxxě Xxxxxx, XXXX, xxx&xxxxxx;xx XXX x xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxx xxx&xxxxxx;xů xxxxxxx. Xxxx xxxx&xxxxxx;&xxxxxx; xřxxxxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;, mohou uznat xxxxxx&xxxxxx; členské státy. Xxxxx xxx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;x xxxx kratší xřxxxxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;, xxxxxxx&xxxxxx; o xxx Xxxxxx, ESRB, xxx&xxxxxx;x XXX x příslušné xxxxxxxx orgánů xxxxxxx.

7.   Pokud čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;x xxxxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;&xxxxxx; xřxxxxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx; xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xxxxx xxxxxxx, použije xx xxxx&xxxxxx;&xxxxxx; období xxxxx xxx &xxxxxx;čxxx x&xxxxxx;xxčxx xxxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; rezervy xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xxě pro xxxxx xxxxxxxxx, který xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxxxxxx, jimž xxxx xxěxxxx xxxxxxx&xxxxxx; x xxxxx čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě, x xěxž x&xxxxxx; xxxxxěxxxxx xxxěřxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x.

XXXXXXXX 3

X&xxxxxx;xěxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx;

Čx&xxxxxx;xxx 161

Xřxxxxx x xxx&xxxxxx;xx

1.   Komise xxxxxxxxxě přezkoumává xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx xxěxxxxx aby xxxxxxxxx, žx xxůxxx xxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; nevede xx xxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx x&xxxxxx;xxxxě xxxxxx právní xxxxxxxxx čx xxxxxx xxxxxxxxxx&xxxxxx;.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxxxx;xxxxxě xx xřxxxxxx Xxxxxx v úzké xxxxxxx&xxxxxx;xx s orgánem XXX xx 30. čxxxxx 2016 xřxxxxž&xxxxxx; Xxxxxxx&xxxxxx;xx parlamentu a Xxxě xxx&xxxxxx;xx x xxxxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx x xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (EU) č. 575/2013o xxxěňxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xx xxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxxě xxxxxxxxxxx&xxxxxx; návrh, xxxxxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx x xxxěř&xxxxxx; xx xřxxxx&xxxxxx;&xxxxxx;x xx:

x)

&xxxxxx;čxxxxxx, xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; a xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xěxxxx ustanovení, xčxxxě zjištění xř&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx xxxxx vyplývajících z xxxxxxěx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxx proporcionality xx uvedená xxxxxxxxx&xxxxxx;;

x)

xxxxx xxxxžxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxx xxxxxxxx&xxxxxx; x čl. 94 xxxx. 1 písm. x), xxxxx jde x:

x)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx a

xx)

xxx&xxxxxx;xxxx zaměstnance, xxxř&xxxxxx; skutečně xxxxxx&xxxxxx; x xxxřxx&xxxxxx;xx podnicích xxxxxx&xxxxxx;xx xxxx XXX, xxxxxxž xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxx usazeny x x&xxxxxx;xxx EHP.

V x&xxxxxx;xxx xxxxxx přezkumu xxxx xx&xxxxxx;žxxx zejména xx&xxxxxx;xxx, xxx by xx x&xxxxxx;xxxx stanovená x čx. 94 xxxx. 1 x&xxxxxx;xx. g) xěxx i nadále xxxxxňxxxx xx xxx&xxxxxx;xxxx xxxěxxxxxxx, na xěž xx xxxxxxxx první xxxxxxxxxxx x&xxxxxx;xx. b) xxx xx).

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx xxxx 2014 bude XXX xx xxxxxxx&xxxxxx;xx s XXXXX x ESMA xxxřxxňxxxx xxžx&xxxxxx;xx xůx xxxx xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, x jakém xxxxxxx xx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx států xxxxxxxx na xxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx pro účely xxxxxxxx, x xxxxřxx&xxxxxx; xřxxxx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx xx xxxxxx&xxxxxx; xěxxxx xxxxxů. V xěxxxx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx bude xxxxxxx, xxx&xxxxxx;x xxůxxxxx xxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx; xxxxxxxxxx podle čl. 77 xxxx. 1 x 3 x čx. 79 písm. x). X těchto xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx se xxxxěž xx&xxxxxx;x&xxxxxx; míra xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx x xxxxx xxxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 31. prosince 2014 Komise přezkoumá xxxxxňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; článků 108 x 109 x xxxxxxxxx o něm xxx&xxxxxx;xx, kterou xřxxxxž&xxxxxx; Xxxxxxx&xxxxxx;xx parlamentu x Xxxě případně s xxxxxxxxxxx&xxxxxx;x návrhem.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 31. xxxxxxxx 2016 Xxxxxx xřxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxxx xxxxžxx&xxxxxx; xxxxx čx. 91 xxxx. 11, včetně xxxxxxxxx srovnávání xxxxxxů xxxx&xxxxxx;ťxx&xxxxxx;x&xxxxxx; různorodosti, xřxčxxž xxxě xxxxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx na &xxxxxx;xxxxx Xxxx a mezinárodní &xxxxxx;xxxxx a vypracuje x xxx xxx&xxxxxx;xx, xxxxxx předloží Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x Xxxě xř&xxxxxx;xxxxě x xxxxxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxxxx.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 31. xxxxxxxx 2015 xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx s XXXX, XXX, XXXXX, ESMA x xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx, které xxxxxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; o xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; informací x x&xxxxxx;xxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx xx xěžx&xxxxxx; xxxxxxx x v krizových xxxxx&xxxxxx;xx.

7.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 31. xxxxxxxx 2015 XXX přezkoumá x xxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx Xxxxxx o xxxxxňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxxxx;xx směrnice a xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č. 575/2013, xxxxx xxx x spolupráci Unie x čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xů xx xřxx&xxxxxx;xx zeměmi. Xxxx zpráva určí xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; oblasti, x xxxxž je zapotřebí xxx&xxxxxx;&xxxxxx; čxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxx&xxxxxx;xx x xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;. XXX xxxřxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xx xx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx.

8.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx xxxxžxx&xxxxxx; xxxěřxx&xxxxxx; xx Xxxxxx orgán XXX xřxxxxxx&xxxxxx;, zda xx na subjekty xxxxxčx&xxxxxx;xx sektoru, xxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;, žx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxx činnost v xxxxxxx se x&xxxxxx;xxxxxx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;, xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxůxxxxx xxxxxxxx tato xxěxxxxx x xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č. 575/2013. Xxxxxx xxx&xxxxxx;xx vypracovanou xxx&xxxxxx;xxx XXX xřxxxxxx&xxxxxx; x xř&xxxxxx;xxxxě xřxxxxž&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; návrh Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x Xxxě.

9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx 1. čxxxxxxx 2014 xxx&xxxxxx; XXX Xxxxxx xxx&xxxxxx;xx x využívání x přínosech xxxxxxxxxěx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xxxxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxx XXXX x xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxůxx&xxxxxx;xx xxxxřxx&xxxxxx; x x&xxxxxx;xxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; bankou. Xx x&xxxxxx;xxxxě xxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx x xxxxxxxxxx x XXX Xxxxxx xřxxxxž&xxxxxx; xx 31. xxxxxxxx 2014 Xxxxxxx&xxxxxx;xx parlamentu x Radě xxx&xxxxxx;xx x xxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; x xř&xxxxxx;xxxxxx xěxxxx xxxxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx; x xxxxůxx&xxxxxx;xx xxxxřxx&xxxxxx; financování xxx &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; instituce xxxxxxx&xxxxxx; x Unii společně x případným legislativním x&xxxxxx;xxxxx týkajícím se xxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx refinančních xxxxxx&xxxxxx; x xxxxůxx&xxxxxx;xx xxxxřxx&xxxxxx; financování.

Čx&xxxxxx;xxx 162

Xxxxxxxx&xxxxxx;

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy xx 31. xxxxxxxx 2013 xřxxxxx x xxxřxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; x xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xřxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxx xxxxžxx&xxxxxx; xxxxxxx x xxxxx směrnicí.

Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxx xxxx xřxxxxxx xxxxxňxxxx xxx xxx 31. xxxxxxxx 2013.

Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxěx&xxxxxx; Xxxxxx x xxx&xxxxxx;xx XXX xxěx&xxxxxx; hlavních xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx právních xřxxxxxů, které xřxxxxx x xxxxxxx působnosti x&xxxxxx;xx xxěxxxxx. Pokud xxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; členské xx&xxxxxx;xx xřxxxxxxx x xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; o xxxxřxx&xxxxxx;xx xřxxxx&xxxxxx;xx xx &xxxxxx;čxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxěxxxxx, nejsou xxxxxčxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx plné xxxxxxxx&xxxxxx; souladu prováděcích xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xřxxxxxů x xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx této xxěxxxxx, Xxxxxx xůžx xx ž&xxxxxx;xxxx xxx&xxxxxx;xx XXX xx &xxxxxx;čxxxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxů podle xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;1093/2010 xxxx x xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxěxx xxžxxxxxx, xxx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxxxx xxxxxxxěx&xxxxxx;&xxxxxx; informace xxxxxxě xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; x xxxxxňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx právních xřxxxxxů x x&xxxxxx;xx xxěxxxxx.

2.   Odchylně xx xxxxxxxx 1 xx xxxxx XXX xxxxxxxx 4 xxxžxxx xx 1. xxxxx 2016.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; x správní xřxxxxxx nezbytné pro xxxxžxx&xxxxxx; souladu x čx. 94 xxxx. 1 x&xxxxxx;xx. x) xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;x, xxx xx xxxx 2014 xxxxxňxxxxx xxxx&xxxxxx;ž xxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; se xxxěx xx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxžxx nebo x&xxxxxx;xxx čxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxžxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xx x&xxxxxx;xxxxě xxxxx xxxxřxx&xxxxxx;xx xřxx xxxx xx 31. xxxxxxxx 2013.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxřxx&xxxxxx; xřxxxx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx;xx státy xxxxx xxxxxxxů 1 x 2 musí xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxěxxxxx xxxx xxx&xxxxxx; být xxxxx&xxxxxx; xxxxx učiněn při xxxxxx &xxxxxx;řxxx&xxxxxx;x vyhlášení. Xxx&xxxxxx; xxxxěž xxxxxxxxx xxxxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx;, žx xxxxxx xx xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx x správních xřxxxxxxxx xx xxěxxxxx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxx směrnicí se xxxxžxx&xxxxxx; xx xxxxxx xx tuto xxěxxxxx. Xxůxxx xxxxxx a xxěx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; xx xxxxxx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxě xx odstavce 1 xxxxxx článku xx čx&xxxxxx;xxx 131 xxxžxxx xx 1. xxxxx 2016. Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxxxxxx čx. 131 xxxx. 4 xx 1. xxxxx 2016 x&xxxxxx;xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxůxxxxx:

x)

25 % kapitálové xxxxxxx xxx X-XXX, xxxxxxxx&xxxxxx; x xxxxxxx x čl. 131 xxxx. 4, x xxxx 2016;

x)

50&xxxx;% xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxx xxx G-SVI, xxxxxxxx&xxxxxx; x xxxxxxx x čl. 131 xxxx. 4, x xxxx 2017;

x)

75 % xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxx xxx X-XXX, xxxxxxxx&xxxxxx; v souladu x čx. 131 xxxx. 4, v xxxx 2018; x

x)

100 % xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; rezervy pro X-XXX, xxxxxxxx&xxxxxx; x xxxxxxx s čx. 131 xxxx. 4, x xxxx 2019.

6.   Odchylně xx xxxxxxxx 2 xxxxxx čx&xxxxxx;xxx se čx&xxxxxx;xxx 133 použije xx 31. xxxxxxxx 2013.

Čx&xxxxxx;xxx 163

Zrušení

Směrnice 2006/48/XX x 2006/49/XX xx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; x &xxxxxx;čxxxxx xx 1. ledna 2014.

Xxxxxx xx xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxěxxxxx xx považují xx odkazy xx xxxx xxěxxxxx a xx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č. 575/2013 x xxxxxxx se srovnávací xxxxxxxx xxxxžxxxx x xř&xxxxxx;xxxx XX x&xxxxxx;xx xxěxxxxx x x xř&xxxxxx;xxxx XX xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č. 575/2013.

Čx&xxxxxx;xxx 164

Xxxxx x xxxxxxxx

Xxxx směrnice vstupuje x xxxxxxxx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxx po vyhlášení x &Xxxxxx;řxxx&xxxxxx;x věstníku Xxxxxxx&xxxxxx; xxxx.

Čx&xxxxxx;xxx 165

Xxčxx&xxxxxx;

Xxxx směrnice xx určena čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xůx.

X Xxxxxxx xxx 26. čxxxxx 2013.

Za Xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx

xřxxxxxx

X. XXXXXX

Xx Xxxx

xřxxxxxx

X. SHATTER

(1)&xxxx;&xxxx;&Xxxxxx;ř. xěxx. C 105, 11.4.2012, s. 1.

(2)&xxxx;&xxxx;&Xxxxxx;ř. xěxx. X 177, 30.6.2006, s. 1.

(3)&xxxx;&xxxx;&Xxxxxx;ř. věst. L 177, 30.6.2006, s. 201.

(4)&xxxx;&xxxx;Xxx strana 1 xxxxxx &Xxxxxx;řxxx&xxxxxx;xx xěxxx&xxxxxx;xx.

(5)&xxxx;&xxxx;&Xxxxxx;ř. věst. X 145, 30.4.2004, x. 1.

(6)&xxxx;&xxxx;&Xxxxxx;ř. xěxx. X 331, 15.12.2010, x. 12.

(7)&xxxx;&xxxx;X&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; rozhodnutí Rady 2009/315/XXX xx xxx 26. února 2009 x xxxxxxxxxx x xxxxxx x&xxxxxx;xěxx xxxxxxxx&xxxxxx; x rejstříku xxxxxů xxxx členskými xx&xxxxxx;xx (&Xxxxxx;ř. xěxx. X 93, 7.4.2009, x. 23).

(8)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx&xxxxxx; Rady 2009/316/XXX xx xxx 6. xxxxx 2009 o xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxčx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx rejstříků xxxxxů (XXXXX) xxxxx čx&xxxxxx;xxx 11 x&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx rozhodnutí 2009/315/XXX (&Xxxxxx;ř. xěxx. X 93, 7.4.2009, x. 33).

(9)&xxxx;&xxxx;&Xxxxxx;ř. xěxx. L 125, 5.5.2001, x. 15.

(10)&xxxx;&xxxx;&Xxxxxx;ř. xěxx. L 331, 15.12.2010, x. 1.

(11)&xxxx;&xxxx;&Xxxxxx;ř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13.

(12)&xxxx;&xxxx;&Xxxxxx;ř. věst. X 35, 11.2.2003, x. 1.

(13)&xxxx;&xxxx;&Xxxxxx;ř. věst. X 319, 5.12.2007, x. 1.

(14)&xxxx;&xxxx;&Xxxxxx;ř. xěxx. X 302, 17.11.2009, x. 32.

(15)&xxxx;&xxxx;&Xxxxxx;ř. věst. X 267, 10.10.2009, s. 7.

(16)&xxxx;&xxxx;&Xxxxxx;ř. xěxx. X 174, 1.7.2011, x. 1.

(17)&xxxx;&xxxx;&Xxxxxx;ř. xěxx. L 281, 23.11.1995, s. 31.

(18)&xxxx;&xxxx;&Xxxxxx;ř. věst. X 8, 12.1.2001, s. 1.

(19)&xxxx;&xxxx;&Xxxxxx;ř. xěxx. C 175, 19.6.2012, x. 1.

(20)&xxxx;&xxxx;&Xxxxxx;ř. xěxx. X 390, 31.12.2004, x. 38.

(21)&xxxx;&xxxx;&Xxxxxx;ř. xěxx. X 309, 25.11.2005, s. 15.

(22)&xxxx;&xxxx;&Xxxxxx;ř. věst. L 9, 15.1.2003, x. 3.

(23)&xxxx;&xxxx;&Xxxxxx;ř. věst. L 3, 7.1.2004, x. 36.

(24)&xxxx;&xxxx;&Xxxxxx;ř. věst. L 331, 15.12.2010, x. 84.

(25)&xxxx;&xxxx;&Xxxxxx;ř. xěxx. X 331, 15.12.2010, x. 48.

(26)&xxxx;&xxxx;&Xxxxxx;ř. věst. X 157, 9.6.2006, x. 87.

(27)&xxxx;&xxxx;&Xxxxxx;ř. xěxx. X 222, 14.8.1978, x. 11.

(28)&xxxx;&xxxx;&Xxxxxx;ř. xěxx. X 193, 18.7.1983, x. 1.

(29)&xxxx;&xxxx;&Xxxxxx;ř. xěxx. X 120, 15.5.2009, x. 22.

(30)&xxxx;&xxxx;Xxěxxxxx Xxxxxx 2006/73/ES xx dne 10. xxxxx 2006, xxxxxx xx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; směrnice Xxxxxxx&xxxxxx;xx Xxxxxxxxxx x Xxxx 2004/39/ES, pokud xxx o xxxxxxxxčx&xxxxxx; xxžxxxxxx x provozní xxxx&xxxxxx;xxx xxxxxxxčx&xxxxxx;xx podniků x x xxxxxxx&xxxxxx; xxxxů xxx &xxxxxx;čxxx xx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; směrnice (&Xxxxxx;ř.xěxx. X 241, 2.9.2006, x. 26).

(31)&xxxx;&xxxx;&Xxxxxx;ř. věst. X 124, 20.5.2003, x. 36.

XŘ&Xxxxxx;XXXX I

XXXXXX ČXXXXXX&Xxxxxx; XXXX&Xxxxxx;XXX&Xxxxxx;X&Xxxxxx;XX XX&Xxxxxx;XXXX&Xxxxxx;XX XXX&Xxxxxx;X&Xxxxxx;

1.

Xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxů x xxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxěžx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxů.

2.

Xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; &xxxxxx;xěxů xčxxxě xxxx xxx&xxxxxx; spotřebitelského &xxxxxx;xěxx, &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;xx smluv x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xx nemovitého xxxxxxx, xxxxxxxxxx, x postihem xxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; (xčxxxě xxxxxxxxxxx).

3.

Xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxx.

4.

Xxxxxxx&xxxxxx; xxxžxx xxxxx definice x čx. 4 xxxx 3 xxěxxxxx 2007/64/XX.

5.

Xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; a správa xxx&xxxxxx;xx prostředků x xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxxx (xxxř. xxxxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxů a xxxxxxx&xxxxxx;xx xxěxxx), xxxxx xxxx činnost nespadá xxx bod 4.

6.

X&xxxxxx;xxxx x závazky.

7.

Obchodování xx xxxxxx&xxxxxx; &xxxxxx;čxx nebo xx &xxxxxx;čxx klienta:

a)

s x&xxxxxx;xxxxxx peněžního xxxx (&xxxxxx;xxx, xxěxxxxx, vkladními xxxxx xxx.);

x)

s xxxěžx&xxxxxx;xx xxxxxřxxxx x cizích xěx&xxxxxx;xx;

x)

x xxxxxxx termínových xxxxxxů x opcí;

x)

v xxxxxxx xěxxx&xxxxxx;xx x &xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxů xxxx

x)

s xřxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx.

8.

&Xxxxxx;čxxx xx vydávání cenných xxx&xxxxxx;xů a xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx služeb.

9.

Poradenství pro xxxxxxx xx xěxxxx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; struktury, průmyslové xxxxxxxxx x v xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx a xxxxxxxxxx&xxxxxx; x xxxžxx x xxxxxxx x&xxxxxx;x&xxxxxx; x koupě xxxxxxů.

10.

Xxxěžx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;řxxx&xxxxxx;.

11.

Xxxxxxxxxřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xů xxxxxxx xx jeho &xxxxxx;čxx x xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxxx&xxxxxx;.

12.

Xxxžxx&xxxxxx; a xxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xů.

13.

Poskytování xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;.

14.

&Xxxxxx;xxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;.

15.

Vydávání elektronických xxxěx.

Xxxžxx x čxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x xř&xxxxxx;xxxx X oddílech A x X xxěxxxxx 2004/39/XX, xxxxx xxxxxxx&xxxxxx; xx finanční nástroje xxxxxx&xxxxxx; v příloze X oddílu X xxxxxx&xxxxxx; xxěxxxxx, xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx uznávání x xxxxxxx s xxxxx xxěxxxx&xxxxxx;.

XŘ&Xxxxxx;XXXX XX

XXXXX&Xxxxxx;XXX&Xxxxxx; XXXXXXX

Xxxx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;

Xxěxxxxx 2006/48/XX

Směrnice 2006/49/XX

Čx&xxxxxx;xxx 1

Čx. 1 odst. 1

&xxxx;

Čx. 2 odst. 1

&xxxx;

&xxxx;

Čx. 2 xxxx. 2

&xxxx;

&xxxx;

Čx. 2 xxxx. 3

&xxxx;

&xxxx;

Čx. 2 xxxx. 4

Čx. 1 xxxx. 2

&xxxx;

Čx. 2 xxxx. 5

Čx&xxxxxx;xxx 2

 

Čx. 2 xxxx. 6

Čx. 1 xxxx. 3

&xxxx;

Čx&xxxxxx;xxx 3

Čx&xxxxxx;xxx 4

&xxxx;

Čx. 3 xxxx. 1 xxx 53

Čl. 4 xxx 49

&xxxx;

Čx. 4 xxxx. 1

&xxxx;

&xxxx;

Čx. 4 odst. 2

&xxxx;

&xxxx;

Čl. 4 odst. 3

&xxxx;

&xxxx;

Čl. 4 xxxx. 4

&xxxx;

 

Čl. 4 odst. 5

 

Čl. 35 xxxx. 1

Čl. 4 odst. 6

&xxxx;

&xxxx;

Čx. 4 xxxx. 7

&xxxx;

 

Čl. 4 odst. 8

&xxxx;

 

Čx&xxxxxx;xxx 5

Čx&xxxxxx;xxx 128

&xxxx;

Čx&xxxxxx;xxx 6

Čx. 42x odst. 1

 

Čx&xxxxxx;xxx 7

Čx. 40 xxxx. 3

&xxxx;

Čx. 8 odst. 1

Čx. 6 odst. 1

&xxxx;

Čx. 8 xxxx. 2

Čx. 6 odst. 2

&xxxx;

Čx. 8 odst. 3

Čx. 6 odst. 3

&xxxx;

Čx. 8 xxxx. 4

&xxxx;

&xxxx;

Čx&xxxxxx;xxx 9

Čx&xxxxxx;xxx 5

&xxxx;

Čx&xxxxxx;xxx 10

Čx&xxxxxx;xxx 7

&xxxx;

Čx&xxxxxx;xxx 11

Článek 8

&xxxx;

Čx. 12 xxxx. 1

Čx. 9 odst. 1 xxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx

&xxxx;

Čl. 12 odst. 2

Čx. 9 odst. 1 xxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx

 

Čl. 12 xxxx. 3

Čx. 9 xxxx. 1 xřxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx

&xxxx;

Čx. 12 xxxx. 4

Čx. 9 odst. 2

&xxxx;

Čx. 13 odst. 1

Čx. 11 xxxx. 1

&xxxx;

Čx. 13 xxxx. 2

Čx. 11 xxxx. 2

&xxxx;

Čx. 14 xxxx. 1

Čx. 12 xxxx. 1

&xxxx;

Čx. 14 odst. 2

Čx. 12 xxxx. 2

&xxxx;

Čx. 14 xxxx. 3

Čx. 12 xxxx. 3

&xxxx;

Čx&xxxxxx;xxx 15

Článek 13

&xxxx;

Čx. 16 xxxx. 1

Čx. 15 xxxx. 1

&xxxx;

Čl. 16 xxxx. 2

Čl. 15 xxxx. 2

 

Čx. 16 odst. 3

Čx. 15 xxxx. 3

&xxxx;

Čx&xxxxxx;xxx 17

Čx&xxxxxx;xxx 16

 

Článek 18

Čl. 17 xxxx. 1

&xxxx;

Čx&xxxxxx;xxx 19

Čx&xxxxxx;xxx 18

&xxxx;

Čx. 20 xxxx. 1

Článek 14

&xxxx;

Čx. 20 xxxx. 2

Čx&xxxxxx;xxx 14

&xxxx;

Čx. 20 odst. 3

&xxxx;

&xxxx;

Čx. 20 xxxx. 5

Čx. 17 xxxx. 2

&xxxx;

Čx&xxxxxx;xxx 21

Čx&xxxxxx;xxx 3

 

Čx. 22 xxxx. 1

Čx. 19 xxxx. 1

&xxxx;

Čl. 22 xxxx. 2

Čl. 19 xxxx. 2

 

Čl. 22 xxxx. 3

Čx. 19 xxxx. 3

&xxxx;

Čx. 22 xxxx. 4

Čx. 19 xxxx. 4

&xxxx;

Čx. 22 xxxx. 5

Čx. 19 xxxx. 5

&xxxx;

Čx. 22 xxxx. 6

Čx. 19 xxxx. 6

 

Čx. 22 xxxx. 7

Čl. 19 xxxx. 7

 

Čl. 22 xxxx. 8

Čl. 19 xxxx. 8

&xxxx;

Čl. 22 odst. 9

Čx. 19 xxxx. 9

&xxxx;

Čx. 23 xxxx. 1

Čx. 19x xxxx. 1

&xxxx;

Čl. 23 xxxx. 2

Čx. 19x xxxx. 2

 

Čx. 23 xxxx. 3

Čl. 19x xxxx. 3

&xxxx;

Čx. 23 xxxx. 4

Čx. 19x xxxx. 4

 

Čx. 23 odst. 5

Čx. 19x xxxx. 5

&xxxx;

Čx. 24 xxxx. 1

Čx. 19x xxxx. 1

&xxxx;

Čl. 24 odst. 2

Čl. 19x odst. 2

&xxxx;

Čx&xxxxxx;xxx 25

Čx&xxxxxx;xxx 20

 

Čx. 26 xxxx. 1

Čx. 21 xxxx. 1

&xxxx;

Čx. 26 xxxx. 2

Čx. 21 xxxx. 2

&xxxx;

Čx&xxxxxx;xxx 27

Čl. 21 xxxx. 3

&xxxx;

Čl. 28 odst. 1

 

Čx&xxxxxx;xxx 4

Čx. 28 odst. 2

&xxxx;

Čx&xxxxxx;xxx 9

Čl. 29 xxxx. 1

 

Čx. 5 xxxx. 1

Čl. 29 xxxx. 2

&xxxx;

Čx. 5 xxxx. 2

Čx. 29 xxxx. 3

 

Čx. 5 xxxx. 3

Čx. 29 xxxx. 4

&xxxx;

Čx. 5 xxxx. 2

Článek 30

&xxxx;

Čx&xxxxxx;xxx 6

Čx. 31 odst. 1

&xxxx;

Čx&xxxxxx;xxx 7

Čl. 31 xxxx. 2

 

Čx&xxxxxx;xxx 8

Čx. 32 xxxx. 1

&xxxx;

Čx. 10 xxxx. 1

Čx. 32 xxxx. 2

&xxxx;

Čl. 10 xxxx. 2

Čl. 32 xxxx. 3

&xxxx;

Čx. 10 xxxx. 3

Čx. 32 xxxx. 4

&xxxx;

Čx. 10 xxxx. 4

Čl. 32 odst. 5

&xxxx;

Čx. 10 xxxx. 5

Čx&xxxxxx;xxx 33

Čx&xxxxxx;xxx 23

 

Čl. 34 xxxx. 1

Čx. 24 xxxx. 1

 

Čl. 34 xxxx. 2

Čl. 24 xxxx. 2

&xxxx;

Čx. 34 xxxx. 3

Čx. 24 xxxx. 3

 

Čx. 35 xxxx. 1

Čx. 25 xxxx. 1

&xxxx;

Čx. 35 xxxx. 2

Čl. 25 xxxx. 2

&xxxx;

Čl. 35 xxxx. 3

Čx. 25 xxxx. 3

 

Čx. 35 xxxx. 4

Čl. 25 xxxx. 4

 

Čl. 35 xxxx. 5

Čl. 25 xxxx. 5

 

Čl. 35 xxxx. 6

Čx. 25 xxxx. 5

&xxxx;

Čl. 35 xxxx. 7

Čl. 25 xxxx. 5

&xxxx;

Čx. 36 xxxx. 1

Čl. 26 xxxx. 1

&xxxx;

Čx. 36 xxxx. 2

Čx. 26 xxxx. 2

&xxxx;

Čl. 36 xxxx. 3

Čx. 26 xxxx. 3

 

Čx. 36 xxxx. 4

Čx. 26 xxxx. 4

&xxxx;

Čx. 36 xxxx. 5

Čx. 26 xxxx. 5

 

Čl. 36 xxxx. 6

Čl. 26 xxxx. 5

 

Čx. 36 xxxx. 7

Čx. 26 xxxx. 5

&xxxx;

Čx&xxxxxx;xxx 37

Čx&xxxxxx;xxx 36

&xxxx;

Čx&xxxxxx;xxx 38

Článek 27

 

Čx. 39 xxxx. 1

Čl. 28 odst. 1

&xxxx;

Čx. 39 xxxx. 2

Čx. 28 xxxx. 2

&xxxx;

Čx. 39 odst. 3

Čl. 28 xxxx. 3

&xxxx;

Čx. 39 xxxx. 4

Čx. 28 odst. 4

&xxxx;

Čx. 39 xxxx. 5

Čx. 28 odst. 4

&xxxx;

Čx. 39 xxxx. 6

Čx. 28 xxxx. 4

&xxxx;

Čx. 40 xxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx

Čx. 29 xxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx

 

Čx. 40 druhý xxxxxxxxxxx

 

&xxxx;

Čl. 40 xřxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx

&xxxx;

 

Čx. 41 xxxx. 1

Čl. 30 xxxx. 1 x 2

&xxxx;

Čl. 41 xxxx. 2

&xxxx;

&xxxx;

Čx&xxxxxx;xxx 42

Čx&xxxxxx;xxx 32

&xxxx;

Čx. 43 xxxx. 1

Čx. 33 xxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx

&xxxx;

Čx. 43 xxxx. 2

&xxxx;

&xxxx;

Čx. 43 xxxx. 3

&xxxx;

&xxxx;

Čx. 43 xxxx. 4

&xxxx;

&xxxx;

Čx. 43 xxxx. 5

&xxxx;

&xxxx;

Čx&xxxxxx;xxx 44

Čl. 31 x 34

&xxxx;

Článek 45

Čx&xxxxxx;xxx 35

&xxxx;

Čx&xxxxxx;xxx 46

Článek 37

&xxxx;

Čx. 47 xxxx. 1

Čl. 38 odst. 1

&xxxx;

Čl. 47 odst. 2

Čx. 38 odst. 2

&xxxx;

Čx. 47 xxxx. 3

Čl. 38 xxxx. 3

&xxxx;

Čx. 48 xxxx. 1

Čl. 39 xxxx. 1

 

Čx. 48 odst. 2

Čl. 39 odst. 2

&xxxx;

Čx. 48 odst. 3

Čl. 39 xxxx. 3

&xxxx;

Čx. 48 odst. 4

Čx. 39 xxxx. 4

&xxxx;

Čl. 49 xxxx. 1

Čx. 40 odst. 1

&xxxx;

Čx. 49 xxxx. 2

Čl. 40 xxxx. 2

&xxxx;

Čx. 49 xxxx. 3

Čx. 41 xxxx. 3 xřxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx

&xxxx;

Čx. 50 xxxx. 1

Čx. 42 xxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx

&xxxx;

Čx. 50 xxxx. 2

&xxxx;

&xxxx;

Čx. 50 xxxx. 3

&xxxx;

&xxxx;

Čl. 50 xxxx. 4

&xxxx;

&xxxx;

Čx. 50 xxxx. 5

Čl. 42 xxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx

&xxxx;

Čl. 50 xxxx. 6

Čx. 42 xxxxxxxxxxx 3 x 6

&xxxx;

Čx. 50 xxxx. 7

Čx. 42 xxxxxxxxxxx 4 x 7

&xxxx;

Čx. 50 odst. 8

Čx. 42 x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxxxx

&xxxx;

Čx. 51 xxxx. 1

Čl. 42x odst. 1

&xxxx;

Čx. 51 xxxx. 2

Čl. 42x odst. 2

&xxxx;

Čx. 51 odst. 3

Čl. 42x xxxx. 3

&xxxx;

Čx. 51 xxxx. 4

Čx. 42x xxxx. 3

&xxxx;

Čl. 51 xxxx. 5

Čx. 42x odst. 3

&xxxx;

Čl. 51 odst. 6

&xxxx;

 

Čx. 52 odst. 1

Čx. 43 odst. 1

&xxxx;

Čx. 52 odst. 2

Čl. 43 xxxx. 2

 

Čx. 52 odst. 3

 

&xxxx;

Čx. 52 xxxx. 4

&xxxx;

 

Čx. 53 xxxx. 1

Čx. 44 odst. 1

 

Čx. 53 odst. 2

Čx. 44 xxxx. 2

&xxxx;

Čl. 53 xxxx. 3

&xxxx;

 

Čx&xxxxxx;xxx 54

Čx&xxxxxx;xxx 45

 

Čx&xxxxxx;xxx 55

Článek 46

&xxxx;

Čx&xxxxxx;xxx 56

Článek 47

&xxxx;

Čx. 57 xxxx. 1

Čx. 48 odst. 1 xxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx

 

Čl. 57 xxxx. 2

Čx. 48 xxxx. 1 xxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx

&xxxx;

Čx. 57 xxxx. 3

Čx. 48 xxxx. 2 první a xxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx

&xxxx;

Čl. 57 xxxx. 4

Čl. 48 xxxx. 2 xřxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx

&xxxx;

Čx. 57 xxxx. 5

Čx. 48 xxxx. 2 pátý xxxxxxxxxxx

&xxxx;

Čx. 57 odst. 6

Čx. 48 xxxx. 2 čxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx

&xxxx;

Článek 58

Čl. 49 první xxxxxxxxxxx

 

Čx. 58 xxxx. 2

Čx. 49 druhý xxxxxxxxxxx

&xxxx;

Čx. 58 odst. 3

Čx. 49 čtvrtý xxxxxxxxxxx

 

Čl. 58 xxxx. 4

Čx. 49 x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxxxx

 

Čl. 59 odst. 1