Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXĚXXXXX XXXX 2014/107/EU

xx xxx 9. xxxxxxxx 2014,

xxxxxx xx mění xxěxxxxx 2011/16/EU, pokud xxx o povinnou xxxxxxxxxxxx x&xxxxxx;xěxx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx xxx&xxxxxx;

XXXX XXXXXXX&Xxxxxx; XXXX,

s ohledem xx Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; Xxxxxxx&xxxxxx; xxxx, a zejména xx článek 115 x&xxxxxx;xx smlouvy,

s xxxxxxx xx x&xxxxxx;xxx Xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx,

xx postoupení návrhu xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xxxxxxxxxůx,

x ohledem xx xxxxxxxxxx Evropského parlamentu,

x xxxxxxx na xxxxxxxxxx Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx&xxxxxx;řxx&xxxxxx;xx x xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxx (1),

x&xxxx;xxxxxxx se xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxxx,

xxxxxxxx x xěxxx xůxxxůx:

(1)

X&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxx výrazně xxxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xx způsobené xřxxxxxxxčx&xxxxxx;xx xxňxx&xxxxxx;xx podvody x&xxxx;&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xx xxřxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx x xx světě. Xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxěx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx xxxčxě snižují xxňxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xů. Xxxxx xx xxx&xxxxxx;xxxě xxxx&xxxxxx; zvýšit účinnost x xxxxxxxxxxx výběru xxx&xxxxxx;. Xxxxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xěxx xxxxxxxx&xxxxxx; představuje v tomto xxxxxx x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;Xxxxxx xx&xxxx;xx&xxxxxx;x xxěxxx&xxxxxx; xx xxx 6.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2012 xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxčx&xxxxxx; plán xxx&xxxx;xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; boje xxxxx xxňxx&xxxxxx;x xxxxxxůx a únikům xxůxxxxxxx xxxxxxx xůxxxxxě xxxxxxxxxx automatickou výměnu xxxxxxxx&xxxxxx; jako xxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; standard xxx xxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xěxx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxňxx&xxxxxx; xxxxxxx.

(2)

X&xxxxxx;xxxx xxxxxxxxxx&xxxxxx; výměny xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxžxx xxxxxřxxxx xxx xxx xxxxx přeshraničním xxňxx&xxxxxx;x xxxxxxůx a &xxxxxx;xxxůx byl xxx&xxxxxx;xxx xxx&xxxxxx;x také xx xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxxx (X20&xxxx;x X8). X návaznosti xx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; xxxxěxxx xxxx Spojenými xx&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xxxěxx, včetně všech čxxxxx&xxxxxx;xx států, x xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xx o automatické x&xxxxxx;xěxě xxxxxxxx&xxxxxx; k xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxx Xxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xů xxxxxxx&xxxxxx;xx x xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxčx&xxxxxx;xx &xxxxxx;čxxxx pro xxňxx&xxxxxx; &xxxxxx;čxxx (obecně xx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxx &xxxxx;XXXXX&xxxxx; &xxxxx; Xxxxxxx Xxxxxxx Xxx Xxxxxxxxxx Xxx), pověřila xxxxxxx X20 Xxxxxxxxxx xxx hospodářskou xxxxxxx&xxxxxx;xx x xxxxxx (XXXX), xxx na základě xxxxxx&xxxxxx;xx dohod vypracovala xxxxxxx&xxxxxx; globální standard xxx xxxxxxxxxxxx x&xxxxxx;xěxx xxxxxxxx&xxxxxx; x xxňxx&xxxxxx; xxxxxxx.

(3)

Xxxxxxx&xxxxxx; xxxx dne 22. xxěxxx 2013 xxž&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;&xxxxxx;řxx&xxxxxx; automatické x&xxxxxx;xěxx informací na úrovni Xxxx x&xxxx;xx&xxxx;&xxxxxx;xxxxx xxxxxxěxxx&xxxxxx; x x&xxxxxx;xxx bojovat xxxxx xxňxx&xxxxxx;x podvodům, xxňxx&xxxxxx;x &xxxxxx;xxxůx a agresivnímu xxňxx&xxxxxx;xx plánování. Xxxxěž xx&xxxxxx;xxxx xxxxxčxx&xxxxxx;x&xxxxxx; &xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; x x&xxxxxx;xxx xxxxxx G20, X8 x&xxxx;x&xxxx;x&xxxxxx;xxx XXXX, zaměřené xx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x&xxxxxx;xěxx xxxxxxxx&xxxxxx; o xxxxxčx&xxxxxx;xx účtech x xxňxx&xxxxxx; oblasti.

(4)

X únoru 2014 xxxxxx XXXX xxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx x&xxxxxx;xěxx xxxxxxxx&xxxxxx; x xxxxxčx&xxxxxx;xx &xxxxxx;čxxxx x xxňxx&xxxxxx; xxxxxxx, xxxxž xxxxxxxxx xxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xů x xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxx pro xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxxě xxxxxxxxx xxxxxxřx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;řx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxx xxxxxxx X20. X čxxxxxxx 2014 vydala Rada XXXX úplný globální xxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx, xxxxž xxxxxx&xxxxxx;řx k xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxě xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xů x xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; a xxxxxxxčxěxxxxxxxxxxxx&xxxxxx; podmínky xxx xxxxxňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; globálního standardu. Xxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; standard xxxxxxxxx xxxxxxřx xxxxxx&xxxxxx; x guvernéři xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxx skupiny G20 x&xxxx;x&xxxxxx;ř&xxxxxx;&xxxx;2014.

(5)

Xxěxxxxx Rady 2011/16/XX (2) xxž stanoví xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výměnu xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx členskými xx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxx x&xxxx;xxxxxxx, xxxx&xxxxxx;xx nefinanční xxxxxx, které xxňxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx xxž&xxxxxx; x&xxxx;xxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxxx xxž xx státě, v xěxž xxxx rezidenty. Xxxxěž xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; postupný xř&xxxxxx;xxxx k posílení automatické x&xxxxxx;xěxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x o nové kategorie xř&xxxxxx;xxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxěx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xxx, žx&xxxx;xx informace xxx&xxxxxx; xřxx&xxxxxx;xxx, xxxxx xxxxx jsou xxxxxxx&xxxxxx;. Xxxxxxxx k rozšířeným xxžxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxč&xxxxxx; xx &xxxxxx;xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxů x&xxxxxx;xx nyní &xxxxxx;čxxxxxx xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxxxů xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx xxx&xxxxxx; xx &xxxxxx;xxxxx Xxxx x xx xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxxx při xxxx xxxxx přeshraničním xxňxx&xxxxxx;x podvodům x &xxxxxx;xxxůx xxxx&xxxxxx;.

(6)

Xxx zdůraznila ž&xxxxxx;xxxx Xxxxxxx&xxxxxx; xxxx, x rozšířením xxxxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xěxx informací, xxx xx xxxxxxxxx již x&xxxx;čx.&xxxx;8 xxxx.&xxxx;5 xxěxxxxx 2011/16/XX, je vhodné xxxxxčxx x xx xxxxxx k rezidentům jiných čxxxxx&xxxxxx;xx států. Xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;, xxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; celounijní xř&xxxxxx;xxxx v oblasti automatické x&xxxxxx;xěxx xxxxxxxx&xxxxxx; xx&xxxx;xxxxřx&xxxxxx;x xxxx, xxž by xxxxx x&xxxx;&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxxxů jak xxňxx&xxxxxx;xx správ, xxx x xxxxxx&xxxxxx;řxx&xxxxxx;xx xxxxxxxů.

(7)

Xxxxxčxxxx, žx&xxxx;čxxxxx&xxxxxx; státy xxxxřxxx xxxxxx xx Xxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx americkými x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx&xxxx;x&xxxxxx;xxxxx FATCA xxxx xxxx xx&xxxxxx;xxx uzavření xxxxx&xxxxxx;xx xxxxx, xxxxxx&xxxxxx;, žx xxxx&xxxx;čxxxxx&xxxxxx; státy xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; nebo xxxxx xxx&xxxxxx;xxx širší xxxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxx;xxxxxx článku 19 xxěxxxxx 2011/16/XX a jsou xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx širší spolupráci xxx&xxxxxx;xxxxx x xxx&xxxxxx;x čxxxxx&xxxxxx;x státům.

(8)

Uzavření xxxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx xxxxx čx&xxxxxx;xxx 19 xxěxxxxx 2011/16/XX xx mohlo x&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; xx xxxř&xxxxxx;xxxxě xxxxxxxxx řádné xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxřx&xxxxxx;xx xxxx. Xxx&xxxxxx;&xxxxxx;řxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx&xxxxxx; výměna xxxxxxxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; by xxxx&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;xx právního x&xxxxxx;xxxxxx, by odstranila xxxřxxx členských států xxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; článek x x&xxxxxx;xxx uzavřít xxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx, xxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxxxx;x považovány xx xřxxěřxx&xxxxxx; xx xxxxx&xxxxxx; xěxx, chybí-li xxxxxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xřxxxxxx Xxxx.

(9)

Xx &xxxxxx;čxxxx xxxxxxxxxxxx nákladů x administrativní x&xxxxxx;xěžx xxx daňové správy x xxxxxx&xxxxxx;řxx&xxxxxx; xxxxxxxx xx xxxxěž nutné xxxxxxxx, xxx rozšířená xxxxxx působnosti xxxxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xěxx xxxxxxxx&xxxxxx; v x&xxxxxx;xxx Xxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxx&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxxxx. K xxxxžxx&xxxxxx; xxxxxx x&xxxxxx;xx xx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xěxx xxžxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxňxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x náležité péče, xxxx&xxxxxx; xxxx x xxx&xxxxxx;x xxxxxxx x xxxxxxxx obsaženými xx xxxxxčx&xxxxxx;x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; vypracovaném OECD. Xxxxxx xůxxxxxxxx článku 8 xxěxxxxx 2011/16/EU xx navíc xěxx x&xxxxxx;x rozšířena xxx, xxx se xxxxxxxxxx xx tytéž informace xxxx modelová xxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xů x xxxxxčx&xxxxxx; standard xxx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx XXXX. Očekává xx, žx xx xxžx&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx; stát xěx xxxxx jeden seznam xxxxxxxx&xxxxxx;xxě xxčxx&xxxxxx;xx neoznamujících xxxxxčx&xxxxxx;xx institucí x xxňxx&xxxxxx;xx účtů, xxxx&xxxxxx; xx xxxž&xxxxxx;xxx xřx xxxxxňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; této xxěxxxxx x při uplatňování xxx&xxxxxx;xx dohod provádějících xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxx.

(10)

Xxxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxčx&xxxxxx;xx institucí x xxxxxxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;čxů, xx xěž xx xxxxxxxx xxxx xxěxxxxx, jsou xxxxxxxx xxx, aby xxxxxxxxx možnosti xxňxx&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx;xů xxxxxxx xx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxxxx;x, že xxxxxxx xřxxxxxx xx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxx xxx xxxxxxxx&xxxxxx; xx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxů nespadajících xx xxxxxxx xůxxxxxxxx x&xxxxxx;xx směrnice. X&xxxx;xxxxxxx xůxxxxxxxx této xxěxxxxx xx xěxx být x&xxxxxx;xx xxňxxx některé xxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx x xxxxxčx&xxxxxx; &xxxxxx;čxx, x xxxxž je x&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx, že budou xxxžxxx k daňovému &xxxxxx;xxxx. Xxxxxx&xxxxxx; hodnoty xx xxxěxx x&xxxxxx;x xxxxxě xx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx xxčxxxěxx, xxxxť xxxxěxxx&xxxxxx;x &xxxxxx;čxů xx xůxx&xxxxxx;xx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xx xx bylo možné xxxxxx xxxx&xxxxxx;x. Xx &xxxxxx;čxxxx řešení xxxxxx&xxxxxx;, xxx se xxňxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;x xxxž&xxxxxx; skrýt xxxxx&xxxxxx;x, xxxx&xxxxxx; xx x&xxxxxx;x o sobě xř&xxxxxx;xxxx xxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xěxxž xxxxxx xxxxxxxx xxň, xx xx xxxxxčx&xxxxxx; informace, které xxxx xřxxxěxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx x x&xxxxxx;xěxx, xěxx týkat nejen x&xxxxxx;xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxů (&xxxxxx;xxxů, dividend x xxxxxx&xxxxxx;xx typů xř&xxxxxx;xxů), xxx xxx&xxxxxx; xůxxxxxů xx &xxxxxx;čxxxx a x&xxxxxx;xxxů x&xxxx;xxxxxxx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxx. Zpracování xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx této směrnice xx xxxxx xxxxxxx&xxxxxx; x přiměřené x&xxxx;xxxx, xxx byly xxňxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx čxxxxx&xxxxxx;xx států xxxxxxx xxx&xxxxxx;xxě x xxxxxxxxčxě xxčxx dotčené xxňxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx x xxxxxxxxx x xxx&xxxxxx;xxx xx&xxxxxx; daňové xx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xřxxxxxx x přeshraničních xxxxxx&xxxxxx;xx, xxxxxxxxx pravděpodobnost daňového &xxxxxx;xxxx x vyhnout xx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxřxx&xxxxxx;.

(11)

Xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; instituce xx mohly své xxxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxxx xůčx xxxxxxxxx&xxxxxx;x oznamovaným xxxx&xxxxxx;x xxxxxx x&xxxxxx;x, že xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xčxxxě čxxxxxxx komunikace, xxxx&xxxxxx; xxxx v souladu x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxřx&xxxxxx;xx postupech.

(12)

Oznamující xxxxxčx&xxxxxx; instituce, xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx a xřxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxxx xxx&xxxxxx;xxx údajů xx xxxěxx informace xxxxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxx této xxěxxxxx xxxxx&xxxxxx;xxx déle, xxž xx pro xxxxžxx&xxxxxx; &xxxxxx;čxxů této xxěxxxxx nezbytné. X&xxxx;xxxxxxx xx xxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xřxxxxxxxx členských xx&xxxxxx;xů xx měla x&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxx xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxčxxx xxxxx promlčecích xxůx xxxxxxxx&xxxxxx;xx v daňových xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx předpisech čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx každého xxx&xxxxxx;xxx &xxxxxx;xxxů.

(13)

Xřx provádění x&xxxxxx;xx xxěxxxxx xx čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xěxx xxxž&xxxxxx;xxx xxxxxx&xxxxxx;řx x xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxě xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xů x xxxxxčx&xxxxxx;xx standardu xxx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, jež xxxxxxxxxxx XXXX, xxxx xxxxx objasnění x x&xxxxxx;xxxxx x x x&xxxxxx;xxx zajistit konzistentní xxxxxňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xxxx. Xxxxřxx&xxxxxx; Unie x x&xxxxxx;xx xxxxxxx xx x xxx&xxxxxx;xx xěxx xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xě xxxxxxňxxxx xxxxxx&xxxxxx; vývoj na &xxxxxx;xxxxx XXXX.

(14)

Xxxx&xxxxxx;xxx, žx&xxxx;x xxxxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xěxě xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxxxx xx&xxxx;xxxxxxxxxxx požadovaných xxxxxxxx&xxxxxx;, xxx xx xxxxxxxxx x&xxxx;čx.&xxxx;8 xxxx.&xxxx;1 xxěxxxxx 2011/16/EU, xx xx xxxěxx xxxxxxxxx xx&xxxx;xxx&xxxxxx; položky xxxžxx&xxxxxx; xxxxx směrnicí do xxěxxxxx 2011/16/XX.

(15)

Xxxxx xx&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;čx.&xxxx;8 xxxx.&xxxx;3 xxěxxxxx 2011/16/XX xx xěx x&xxxxxx;x xxxxxxxěx, xxxxť xxxx xxxxxxxx xxxxxxx není xxžx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxx dodržovat.

(16)

Xřxxxxx xxxx&xxxxxx;xxx xxxxxxxxxxx, který má x&xxxxxx;x xxxxxxxx x&xxxx;xxxx 2017, xx měl x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;&xxxxxx;řxx xx&xxxx;x&xxxxxx;xxx xěx kategorií xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;čx.&xxxx;8 odst. 1 směrnice 2011/16/XX, aby mohly x&xxxxxx;x xxxxxxxxx argumenty xxx x&xxxxxx;xěxx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx xx&xxxx;x&xxxxxx;xxx xěxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx.

(17)

Tato xxěxxxxx xxxxžxxx x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx x xx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxx xxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xx Xxxxxxxx x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;x Xxxxxxx&xxxxxx; xxxx, xčxxxě xx&xxxxxx;xx na ochranu xxxxx&xxxxxx;xx údajů.

(18)

Xxxxxxž x&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xx směrnice, xxxxž &xxxxxx;čxxx&xxxxxx; správní spolupráce xxxx čxxxxx&xxxxxx;xx státy xx xxxx&xxxxxx;xxx xxxčxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;ř&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxřx&xxxxxx;xx xxxx, xxxůžx x&xxxxxx;x xxxxxxxxxě xxxxžxxx xx &xxxxxx;xxxxx čxxxxx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xů, xxx spíše xxx xůžx být x xůxxxx požadované xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx lépe xxxxžxxx na &xxxxxx;xxxxx Xxxx, může Xxxx xřxxxxxx xxxxřxx&xxxxxx; v souladu xx x&xxxxxx;xxxxx subsidiarity xxxxxxxxxx x čx&xxxxxx;xxx 5 Smlouvy x Xxxxxxx&xxxxxx; unii. V souladu xx zásadou proporcionality xxxxxxxxxx v uvedeném čx&xxxxxx;xxx xxxřxxxxčxxx xxxx xxěxxxxx rámec toho, xx xx nezbytné xxx xxxxžxx&xxxxxx; tohoto x&xxxxxx;xx.

(19)

X xxxxxxx na xx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; strukturální xxxx&xxxxxx;xx xx Xxxxxxxx xěxx x&xxxxxx;x umožněno, xxx xxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxxx výměnu xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx xxxxxxčxxxx xx 30.&xxxx;x&xxxxxx;ř&xxxxxx;&xxxx;2018 místo xx 30. x&xxxxxx;ř&xxxxxx; 2017.

(20)

Xxěxxxxx 2011/16/XX xx proto xěxx být odpovídajícím xxůxxxxx xxěxěxx,

XŘXXXXX TUTO XXĚXXXXX:

Xxxxxx 1

Xxxxxxxx 2011/16/XX xx xxxx xxxxx:

1)

X xxxxxx 3 xx xxx 9 xxxxxxxxx xxxxx:

„9.

‚xxxxxxxxxxxx výměnou‘ xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx rezidenty xxx xxxxxxxxx xxxxxxx a v předem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxxxxxx x článkem 8 se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx shromažďování x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx členském státě. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx.&xxxx;8 xxxx. 3x a 7x, xx. 21 xxxx. 2 a xx. 25 xxxx. 2 x 3 xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx definic xxxxxxxxxx v příloze X;“

.

2)

Xxxxxx 8 se xxxx xxxxx:

x)

Xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxxx tímto:

„3.   Příslušný xxxxx xxxxxxxxx xxxxx může xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, že si xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx nebo několika xxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 1. Xxxxxxx o xxx xxxxxx Komisi.

Jestliže xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xx xx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1.“

x)

Xxxxxx se xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx:

„3x.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx členský xxxx xxxxxx xxxxxxxx opatření, xxx xx svých xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx institucí xxxxxxxxx plnění xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx obsažených x xxxxxxxxx X x XX a aby xxxxxxxx účinné provedení x xxxxxxxxxx uvedených xxxxxxxx v xxxxxxx x přílohou X xxxxxxx IX.

Podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx obsažených x&xxxx;xxxxxxxxx X a XX xxxxx příslušný xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x odst. 6 xxxx. b) x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx oznamovaného xxxx x ohledem xx xxxxxx xxxxxx xx 1. ledna 2016:

x)

xxxxx, adresu, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxx (x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx) každé xxxxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxx takového xxxx; xx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx péče v xxxxxxx s přílohami xxxxxxxxxxxxx xxxx subjekt xxxxxx xxxxx nebo několik xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx které xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx číslo xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx číslo xxxx xxxxx a xxxxx x xxxxx xxxxxxxx každé oznamované xxxxx;

x)

xxxxx xxxx (xxxx xxxxx číslo účtu xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx);

x)

xxxxx x identifikační xxxxx (pokud xxxxxxxx) xxxxxxxxxx finanční instituce;

d)

zůstatek xx xxxx nebo xxxxxxx účtu (včetně, x případě xxxxxxxx xxxxxxx s kapitálovou xxxxxxxx xxxx smlouvy x xxxxxxxxx důchodu, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx) ke xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx oznamovacího xxxxxx, xxxx pokud xxx x&xxxx;xxxxx roce xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx;

x)

x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx schovatelského xxxx:

x)

xxxxxxxx hrubou xxxx xxxxx, celkovou xxxxxx xxxx dividend a celkovou xxxxxx výši xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx, xx&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx případech xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx (xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx s účtem) x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx; x

xx)

xxxxxxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxxxxx odkupu xxxxxxxxxx xxxxxxx vyplacené xxxx xxxxxxxx xx xxxx x&xxxx;xxxxxxx kalendářního xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxxxxxx správce, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx;

x)

x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx výši xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx účet x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx jiného náležitého xxxxxxxxxxxx období; x

x)

x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x) xxxx x), celkovou xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx účtu x&xxxx;xxxxxxxxxxx s účtem x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku nebo xxxxxx náležitého oznamovacího xxxxxx, kdy xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx instituce xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx jakýkoli xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx oznamovacího xxxxxx.

Xxx xxxxx výměny xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx, není-li x xxxxx xxxxxxxx xxxx x přílohách xxxxxxxxx xxxxx, se xxxx x charakteristika plateb xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx účtem xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx členského xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx spadala xx xxxxxxxxxx xxxx. 1 xxxx. x) xx&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Unie včetně xxxxxxxx Xxxx 2003/48/XX&xxxx;(3), xxxx xxxxx a xxxxx pododstavec xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx. 1 písm. c) x xxxx xxxxxxxxx xxxxx právním nástrojem Xxxx xxxxxx směrnice 2003/48/XX.

(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Rady 2003/48/XX xx dne 3. xxxxxx 2003 x xxxxxxx příjmů z xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (Xx. xxxx. X 157, 26.6.2003, x. 38).“"

c)

Odstavec 5 xx xxxxxxxxx tímto:

„5.   Komise xxxx 1. xxxxxxxxx 2017 xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx bude xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx otázek, xxxx xxxx správní a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x přínosy xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx. Xx-xx xx xxxxxx, předloží Xxxxxx Xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx stanovených x&xxxx;xxxxxxxx 1, xxxxxx podmínky, xx&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx uvedených x&xxxx;xxxxxxxx 3x xxxx obojího.

Při xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxx posoudí xxxxx posílení xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx automatické výměny xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx úrovně x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx, xx:

x)

xxxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx týkající se xxxxxxxx xxxxxx od 1. ledna 2017 x xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx členského xxxxx, u xxxxx xxxxxxxxx příjmu x xxxxxxx uvedených x&xxxx;xxxxxxxx 1, xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx tyto xxxxxxxxx sděluje; x

x)

xxxxxxx xxxxxxxxx a položek xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx 1 x 3x xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx a položky, xxxxxx licenčních xxxxxxxx.“

x)

Xxxxxxxx 6 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx:

x)

x kategorií xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx daňového xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx;

x)

x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 3x xxxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxx od xxxxx kalendářního xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx.“

x)

Xxxxxx xx nový xxxxxxxx, xxxxx xxx:

„7x.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx xxxxx xxxxxx VIII xxxxxxxxx X xxxx 1 písm. c) x xxxxxx XXXX xxxxxxxxx X bodu 17 xxxx. x) xxxxxxx I xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx 31.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2015 Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx, x účtů, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx. Xxxxx členský xxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx změnách, x xxxx x xxxx souvislosti xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx přehled xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx a dle xxxxxxx jej xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby xxxx typy xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx splňovaly xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx XXXX xxxxxxxxx X xxxx 1 xxxx. x) x&xxxx;xxxxxx XXXX xxxxxxxxx X xxxx 17 xxxx. x) xxxxxxx I, x xxxxxxx xxx xxxxxx finanční instituce xxxxxxx xxxxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx xxxx status xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.“

3)

X xxxxxx 20 xx xxxxxxxx 4 xxxxxxxxx xxxxx:

„4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 8 probíhá xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Komisí xxxxxxxx xxxxx xx. 26 xxxx. 2, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx automatickou xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 9 xxxxxxxx 2003/48/ES, xxxx xx xxxxx x použití pro xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.“

4)

X xxxxxx 21 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxx:

„2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxx xxxxx vývoj xxxx XXX, xxxxx je xxxxxxxx x umožnění xxxxxx těchto xxxxxxxxx xxxx členskými xxxxx, x za zajištění xxxxxxxxxxx této xxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx XXX, x za xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx systémů.

Členské xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx bezpečnosti xxxxxxxx xx jejích údajů, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx jejích xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx nároků xx xxxxxxx výdajů xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx.“

5)

Xxxxxx 25 xxxxxxxx xx xxxx xxxxx:

x)

xxxxxxxxx jediný xxxxxxxx xxxxxx 25 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1;

b)

doplňují xx xxxx odstavce, které xxxxx:

„2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx účely směrnice 95/46/XX xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx instituce a xxxxxxxxx xxxxxx každého xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx xxxxxx xx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxx xxxx zajistí, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v jeho jurisdikci xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx oznamovanou xxxxx x xxx, xx&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xx této xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;8 xxxx. 3a budou xxxxxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, x xxx xxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx poskytla xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, na něž xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 95/46/ES, x dostatečném xxxxxxxxx, xxx dotyčná xxxxxxx xxxxx mohla xxxxxxxx xxx práva xx xxxxxxx údajů, x x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx daná xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;8 xxxx.&xxxx;3x příslušnému xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxx směrnicí nejsou xxxxxxxxxx xxxx, než xx nezbytné pro xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, a x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxx xxxxx upravujícími xxxxxxxxx xxxxx.“

6)

Xxxxxxxx xx xxxxxxx X x XX xxx, xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx 2

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; státy xx 31. xxxxxxxx 2015 přijmou a xxxřxxx&xxxxxx; právní x xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xřxxxxxx nezbytné xxx dosažení xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxěxxxx&xxxxxx;. Xxxxxxxxxě xxěx&xxxxxx; Xxxxxx xxxxxx xxěx&xxxxxx;.

Xxxžxx&xxxxxx; xxxx xřxxxxxx xxx xxx 1. xxxxx 2016.

Xxxx předpisy xřxxxx&xxxxxx; členskými xx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx odkaz xx tuto xxěxxxxx xxxx musí být xxxxx&xxxxxx; xxxxx xčxxěx xřx xxxxxx &xxxxxx;řxxx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx;. Xxůxxx xxxxxx xx stanoví členské xx&xxxxxx;xx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx ohledu na čx. 1 xxx 2) x&xxxxxx;xx. x) x odstavec 1 xxxxxx čx&xxxxxx;xxx xxxžxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xx xxěxxxxx xx 1. xxxxx 2017 xx xxxxxx k daňovým xxxxx&xxxxxx;x xxč&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x dnem 1. xxxxx 2017.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Čxxxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx sdělí Xxxxxx xxěx&xxxxxx; hlavních xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xřxxxxxů, xxxx&xxxxxx; xřxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xůxxxxxxxx x&xxxxxx;xx xxěxxxxx.

Čx&xxxxxx;xxx 3

Xxxx xxěxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxx xx xxxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; x &Xxxxxx;řxxx&xxxxxx;x xěxxx&xxxxxx;xx Xxxxxxx&xxxxxx; xxxx.

Čx&xxxxxx;xxx 4

Tato xxěxxxxx xx xxčxxx čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xůx.

X Xxxxxxx dne 9. xxxxxxxx 2014.

Xx Xxxx

xxxxxxxx

X. X. XXXXXX


(1)  Úř. xxxx. C 67, 6.3.2014, x. 68.

(2)  Směrnice Rady 2011/16/XX xx xxx 15. xxxxx 2011 x xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx 77/799/XXX (Xx. xxxx. L 64, 11.3.2011, x. 1).


XXXXXXX

XXXXXXX I

PRAVIDLA OZNAMOVÁNÍ X XXXXXXXX XXXX XXX XXXXXXXXXXX O XXXXXXXXXX ÚČTECH

Tato xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx uplatňovat, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx výměnou xxxxxxxx informace uvedené x xx.&xxxx;8 odst. 3x xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx popisuje xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx členské xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x dodržování xxxx uvedených postupů xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx.

XXXXX X

XXXXXX POŽADAVKY XX XXXXXXXXXX

X.

X xxxxxxxx pododdílů X xx E xx každá oznamující xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx příslušnému xxxxxx xxxxx členského xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx týkající xx každého oznamovaného xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx:

1.

xxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, jejichž xx xxxxxxxxxx, XXX x xxxxx a místo xxxxxxxx (v xxxxxxx xxxxxxx xxxxx) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxx takového xxxx; xx-xx majitelem xxxx subjekt, xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx s oddíly X, XX a XXX xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, které xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxx, členský xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx jurisdikci xx xxxxxxxxxx, jejichž xx xxxxxxxxxx, a XXX xxxxxx xxxxxxxx x jméno, xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, DIČ x xxxxx a xxxxx narození každé xxxxxxxxxx xxxxx;

2.

xxxxx xxxx (xxxx xxxxx číslo xxxx neexistuje, xxxx xxxxxxx ekvivalent);

3.

název x xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxx xxxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx;

4.

xxxxxxxx xx účtu xxxx hodnotu xxxx (xxxxxx, x případě xxxxxxxx xxxxxxx s kapitálovou xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx důchodu, xxxxxx kapitálové xxxxxxx xxxx hodnoty xxxxxxxxx) xx konci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx náležitého xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx pokud xxx x&xxxx;xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, informace x xxxxxxx xxxx;

5.

x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx účtu:

a)

celkovou xxxxxx xxxx xxxxx, celkovou xxxxxx xxxx dividend x&xxxx;xxxxxxxx hrubou xxxx xxxxxx příjmů plynoucích x&xxxx;xxxxxxxxxx držených xx xxxx, ve všech xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xx účet (xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x xxxxx) x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx; x

x)

xxxxxxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx zpětného xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxx zástupce xxxxxxxx xxxx;

6.

x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx depozitního xxxx celkovou hrubou xxxx xxxxx vyplaceného xxxx xxxxxxxxxx na xxxx x&xxxx;xxxxxxx kalendářního xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx oznamovacího období; x

7.

x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx popsán x xxxx 5 xxxx 6, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxx kalendářního roku xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, kdy xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zavázanou stranou xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx náležitého xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

X.

X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

X.

Xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx X xxxx 1 xxxxx ve xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, který xx xxxxx existujícím xxxxx, xx DIČ a xxxxx narození xxxxxx xxx oznamovány, xxxxx xxxxxx XXX xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx oznamující xxxxxxxx instituce a vnitrostátní xxxxx xxx žádný xxxxxx xxxxxxx Unie xxxxx xxxxxxxxxx, aby xxxxxxxxxx xxxxxxxx instituce xxxx informace xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx úsilí, xxx XXX x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx dříve xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx do xxxxx druhého xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxx, v xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx identifikovány xxxx xxxxxxxxxx xxxx.

X.

Xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx X xxxx 1 xxxxxxxxx XXX xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nebo jiná xxxxxxxxxx, xxxxxx je xxxxxxxxxx, xxxxxxxx.

X.

Xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx X bodu 1 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud:

1)

jeho xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx instituce jinak xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx není či xxxxxx jinak vyžadováno xxxxxx účinným právním xxxxxxxxx Unie nebo xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx, xxxxx xxx xxxxxx xx xxx 5. xxxxx 2015; a

2)

tato xxxxxxxxx není dostupná x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx oznamující finanční xxxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXXXX XXXX

X.

X xxxxx xx xxxxxxx xxxx x oznamovaným xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx je jako xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxxx péče v xxxxxxxx XX až XXX, a není-li xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx každoročně xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxx následujícím xx xxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx.

X.

Xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx období.

C.

V xxxxxxx, že xx xxxxx stanovit xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx roku, xxxxxxxxx zůstatek xxxx xxxxxxx se xxxxxxx x poslednímu dni xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx tohoto kalendářního xxxx xxxx během xxxxxx kalendářního xxxx.

X.

Xxxxx xxxxxxx stát xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx ke xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti x povinnosti xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx práva, využily xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

X.

Xxxxx xxxxxxx xxxx může xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx povolit, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxx také xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx a postupy xxxxxxxx xxxx xxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxx hodnotou. V xxxxxxxxx, kdy xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx náležité xxxx xxx nové účty xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, nadále xxxxx xxxxxxxx stanovená xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXXX PÉČE X XXXXXXX DŘÍVE EXISTUJÍCÍCH XXXX XXXXXXXXX OSOB

A.

Úvod. Xxxxxxxxxxx postupy se xxxxxxxxx za účelem xxxxxxxxxx oznamovaných xxxx xxxx dříve existujícími xxxx xxxxxxxxx osob.

B.

Účty x xxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xx uplatňují xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

1.

Xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx adrese xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx&xxxx;–&xxxx;xxxxxxx osoby xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx při xxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxx účtu – xxxxxxxx osobu xxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx účtu – xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x jako x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx státu xx xxxx jurisdikce, x xxx xx xxxxxx xxxxxxxx.

2.

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx instituce xxxxxxxxx x informace x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx účtu – xxxxxxx xxxxx založené xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx je xxxxxxx x xxxx 1, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx obsahují xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xxxx xxxxxx ustanovení xxxx 3 xx 6:

x)

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx účtu xxxx xxxxxxxxx členského xxxxx;

x)

xxxxxxxx adresu xxx xxxxxxxxxx nebo adresu xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx) x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx;

x)

xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x členském xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx v členském xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx;

x)

xxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx k xxxxxxxxxxx xxxx) xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx vedený x xxxxxxxx státě;

e)

aktuálně platnou xxxxx xxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx s adresou x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx; nebo

f)

instrukce xxx xxxxxxx pošty nebo xxxxxx osoby xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx oznamující xxxxxxxx xxxxxxxxx neeviduje xxxxx adresu xxxxxxxx xxxx.

3.

Xxxxxxxx xxx elektronickém xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx uvedených x&xxxx;xxxx 2, nejsou xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, dokud xxxxxxx xx změně xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxx několika xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s tímto xxxxx, xxxx se účet xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx.

4.

Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou zjištěny xxxxxxxx z indicií xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx 2 xxxx. x) xx e) xxxx nastane změna xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx, oznamující finanční xxxxxxxxx xxxx s majitelem xxxx xxxxxxxx jako x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx každého xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx k xxxxx xx indicie xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx 6 x pro xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx x uvedeném xxxx.

5.

Xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx úschovu pošty xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx poštu a xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx účtu xxxx zjištěna xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxx 2 xxxx. x) xx x), xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx C xxxx 2 xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx či xxxxxxxx důkazy ke xxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxx účtu xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx, x xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxx xxxxx o získání xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx musí xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx členského xxxxx xxxx nezdokumentovaný.

6.

Bez xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 2 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx členského xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx:

x)

x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx aktuální xxxxxx xxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx bydliště x xxxxx xxxxxxxx státě, xxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxx čísel v daném xxxxxxxx xxxxx (a xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx) xxxx xxxxxx xxxxxxx (x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx) xxx převod xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na účet xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx a oznamující xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx dříve xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxx x:

x)

xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx účtu, x xxxx xx xxxxxx jiný xxxxxxx xxxx či xxxx xxxxxxxxxx, kde je xxxxxxxxxx; x

xx)

xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti;

b)

v xxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx účtu obsahují xxxxxxxx platnou xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x adresou v xxxxx členském xxxxx x xxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx o:

i)

čestném xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxx xx xxxxxx jiný členský xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, xxx je xxxxxxxxxx; xxxx

xx)

xxxxxxxxxx důkazech xxxxxxxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxx účtu nepodléhá xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

X.

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x vysokou xxxxxxxx. V xxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

1.

Xxxxxxxxxxx x elektronických xxxxxxxxx. Xxxxx jde x xxxx s xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx musí xxxxxxxx, xxx xxxx x možností xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx obsahují xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx X xxxx 2.

2.

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx záznamech. Xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x oznamující xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx pro všechny xxxxxxxxx uvedené x&xxxx;xxxx 3 x tyto xxxxxxxxx xxxx v nich xxxxxxx, xxx další xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx záznamů xxxx xxxxx. Pokud xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx všechny xxxx xxxxxxxxx neobsahují, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx rovněž xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx B xxxx 2, a pokud xx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx s daty x&xxxx;xxxxxxxxxxx nenacházejí, xxxx xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx, xxxxx oznamující xxxxxxxx instituce xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxx:

x)

x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx;

x)

x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx;

x)

x&xxxx;xxxxxxxxxx dokumentaci, kterou xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx XXX/XXX xxxx pro xxxx regulatorní účely;

d)

v jakýchkoli xxxxxxxx xxxxxxxx plných xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxx podpisová xxxxx; x

x)

x jakýchkoli xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx příkazech (xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxx) xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

3.

Xxxxxxx x xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx&xxxx;xxxx 2, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x oznamující xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx:

x)

xxxx, x&xxxx;xxx xx xxxxxxx xxxx rezidentem;

b)

adresu xxxxxxxx majitele xxxx x jeho adresu xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx majitele xxxx, xxxxxxxx vedená x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx instituce;

d)

v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx účtů xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx příkazy xxx převod xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z účtu xx xxxx xxxx (včetně xxxx x&xxxx;xxxx pobočky xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx);

x)

xxxxxxxxxx, xxx existuje xxxxxxxx xxxxxx osoby xxxxxxxxxxx poštu xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx xxxx; a

f)

skutečnost, xxx x&xxxx;xxxx existuje jakákoli xxxx moc xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

4.

Xxxxx x xxxxxxx aktuální znalosti xx xxxxxxxx pro xxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxx vyhledávání x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx 1 x 2 xxxx oznamující xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jako x&xxxx;xxxxxxxxxxx účtem x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx s vysokou hodnotou, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx styk xx&xxxx;xxxxxxxxx (včetně jakýchkoli xxxxxxxxxx xxxx sloučených x&xxxx;xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxxx manažer xxx xxxx se xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx účtu je xxxxxxxxxxx xxxxxx.

5.

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

x)

Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nejsou xxxxxxxx xxxxx z indicií uvedených x&xxxx;xxxxxxxxx X xxxx 2 x&xxxx;xxxx xxxxxxxx, xx xxxx drží xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxx 4 tohoto xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx změně xxxxxxxxx, která povede x&xxxx;xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx.

x)

Xxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx X xxxx 2 xxxx. x) xx x) xxxx xxxxxxxx dojde x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, která xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s tímto xxxxx, xxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxx s oznamovaným xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státu, xx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xx xxxxxxx identifikována, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx B xxxx 6 x xxx xxxxx účet xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx.

x)

Xxxxxxxx xx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx hodnotou podle xxxxxx pododdílu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx úschovu xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx x majiteli xxxx xxxx zjištěna xxxxx další xxxxxx x xxxxx další xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx X xxxx 2 písm. x) xx e), xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx majitele xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx zjištění xxxx, xxx xx xxxxxxx xxxx rezidentem xxx xxxxxx xxxxx. Jestliže xxxxxxxxxx xxxxxxxx instituce xxxxxx xxxxxx čestné xxxxxxxxxx xxxx listinný xxxxx získat, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx.

6.

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx dni 31. xxxxxxxx 2015účtem x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx, xxx stane xx xxx x xxxxxxxxxx xxx některého xxxxxxxxxxxxx kalendářního xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx instituce xxxx u xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx kalendářního xxxx xxxxxxxxxxxxx po roce, x němž xx xxxx xxxx xxxxx x vysokou xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx účet, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx účtu xx xxxxxx k roku, x&xxxx;xxxx xxx zjištěn xxxx xxxxxxxxxx účet, x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx každoročně, xxxxx majitel účtu xxxxxxxxxx být oznamovanou xxxxxx.

7.

Xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx instituce na xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx prověřování xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, oznamující xxxxxxxx instituce nebude xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx pro xxxx xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxx X xxxx 4 xx vztahu x xxxxx účtu x&xxxx;xxxxxxx hodnotou x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roce, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x takovém případě xx xxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx rok, xxxxx xx xxxx nestane xxxxxxxxxxxxxxx.

8.

Xxxxxxxx x účtu x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx okolností, xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxx několika xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx X xxxx 2 x souvisejícím s xxxxx, xxxx oznamující xxxxxxxx instituce s tímto xxxxx xxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státu, xx xxxxxx k xxxxx xx indicie xxxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx B xxxx 6 a xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx z výjimek xxxxxxxxxxx x uvedeném xxxx.

9.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx instituce xxxx xxxxxx xxxxxxx k zajištění xxxx, aby xxxxxxx xxx styk se xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx okolností. Bude-li xxxxxxxxx manažeru xxx xxxx xx zákazníky xxxxxxxx, xx majitel xxxx xx x xxxxxxxx státě xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, a xxxxx xx zvolí xxxxxxx xxxxxxxxx B xxxx 6, xx xxxxxxx od xxxxxxxx xxxx xxxxxx příslušnou xxxxxxxxxxx.

X.

Xxxxxxxxx dříve xxxxxxxxxxxx xxxx fyzických xxxx x xxxxxxx hodnotou xxxx xxx dokončeno xx 31. xxxxxxxx 2016. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx účtů xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx musí být xxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2017.

E.

S xxxxxxxxx xxxxx existujícím účtem xxxxxxx osoby, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx účtem xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx majitel xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXX PÉČE X PŘÍPADĚ XXXXXX XXXX XXXXXXXXX OSOB

Následující xxxxxxx xx uplatňují xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx mezi xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx.

X.

X xxxxxx účtů xxxxxxxxx xxxx je xxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx může xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx instituci xxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx daňové xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx čestného xxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxxx oznamující xxxxxxxx xxxxxxxxx v souvislosti xx xxxxxxxxx xxxx, x to včetně xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx XXX/XXX.

X.

Xx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxx xxxx je xxxxxxxxxx xxx daňové xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx státě, xxxxxxxxxx xxxxxxxx instituce xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx XXX xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (x xxxxxxxx xxxxxx X pododdílu X) x jeho xxxxx narození.

C.

Jestliže x xxxxxx účtu fyzické xxxxx xxxxx ke xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dozví xxxx má xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx původní xxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxx nespolehlivé, xxxxxxxxxx xxxxxxxx instituce xxxxx spoléhat xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x je povinna xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xx uvedeno, kde xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx.

XXXXX X

XXXXXXXX XXXX X PŘÍPADĚ XXXXX XXXXXXXXXXXX ÚČTŮ SUBJEKTŮ

Následující xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx existujícími účty xxxxxxxx.

X.

Xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx s xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx existující xxxx xxxxxxxx, nebo samostatně x ohledem na xxxxxxxxx jasně zjištěnou xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx účet xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxx xx dni 31.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2015 nepřevyšují xxxxxx xxxxxxxxxxxxx v domácí xxxx xxxxxxx členského státu, xxx xxxxxxxx 250 000 USD, xxxx nutné xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx ani oznamovat xxxx xxxxxxxxxx účet, xxxxx úhrnný xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx uvedenou částku x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

X.

Xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx prověřovat. Xxxxx xxxxxxxxxx účet xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxx&xxxx;31.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2015 zůstatek xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx přesahující xxxxxx xxxxxxxxxxxxx v domácí xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx 250 000 USD, x&xxxx;xxxxx existující xxxx xxxxxxxx, který xx xxx&xxxx;31.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2015 xxxxxxxxxxx uvedenou xxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx tuto xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx jakéhokoli xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx v pododdílu X.

X.

Xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx oznamovat. X dříve xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx X platí, xx jen x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx jsou xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nefinančními xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx které jsou xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx s oznamovanými xxxx.

X.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx subjektů, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx. U dříve xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx&xxxx;xxxxxxxxx X xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx níže xxxxxxx xxxxxxx prověřování k xxxxxx, xxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx oznamovanými xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx xxxxxxxx ovládajícími xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxxx xxxxxxx:

1.

Xxxxxx, xxx xx subjekt oznamovanou xxxxxx.

x)

Xxxxxxxxxxx informací uchovávaných xxx regulatorní xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx XXX/XXX) x&xxxx;xxxxxx, xxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xx rezidentem xxxxxxxxx xxxxx. Informace, x nichž xxxxxxx, xx majitel xxxx xx rezidentem členského xxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx státě.

b)

Jestliže z xxxxxxxxx vyplývá, xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx účtem, pokud xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, které xx x dispozici, nebo xx xxxxxxx veřejně xxxxxxxxxx informací xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx není oznamovanou xxxxxx.

2.

Xxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx nefinančním xxxxxxxxx s xxxxxx xxxx několika xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx oznamovanou xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. U xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx) xxxx oznamující xxxxxxxx xxxxxxxxx určit, xxx xx xxxxxxx xxxx pasivním nefinančním xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx několika xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx nebo xxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx z ovládajících xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx osobou oznamovanou, x&xxxx;xxxxx musí xxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxx tomto xxxxxxxx musí oznamující xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx uvedených x&xxxx;xxxxxxxxx x) xx x) v pořadí, které xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

x)

Xxxxxx, zda xx majitel účtu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx subjektem. Xxx účely xxxxxx, xxx xx majitel xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, musí oznamující xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx účtu xxxxxx xxxxxx prohlášení, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx, nebo xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx informací xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx než xxxxxxxxxx xxxxxxx podle oddílu XXXX xxxxxxxxx X xxxx 6 xxxx. x), xxxxx xxxx xxxxxxxx institucí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

x)

Xxxxxx ovládajících xxxx xxxxxxxx xxxx. Pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx účtu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx využít xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a uchovávané podle xxxxxxx AML/KYC.

c)

Určení, zda xx ovládající xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou. Xxx xxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, může xxxxxxxxxx xxxxxxxx instituce xxxxxx:

x)

xxxxxxxxx shromážděné a xxxxxxxxxx xxxxx postupů XXX/XXX x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx účtu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx nefinančními xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx 1&xxxx;000&xxxx;000&xxxx;XXX; xxxx

xx)

xxxxxx prohlášení majitele xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx/xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx jurisdikci/jurisdikcích, x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx rezidentem xxx daňové xxxxx.

X.

Xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

1.

Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxx 31.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2015 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státu, xxx xxxxxxxx 250&xxxx;000&xxxx;XXX, xxxx xxx dokončeno do 31.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2017.

2.

Xxxxxxxxxxx xxxxx existujících xxxx subjektů x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx účtu, xxxxx xx xxx 31.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2015 xxxxxxxxxxx částku xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx každého xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx 250 000 USD, ale xxxx částku přesáhnou xx xxx 31.&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx roku, xxxx být xxxxxxxxx xx xxxxx kalendářního xxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxx, x xxxx xxxxxx zůstatek nebo xxxxxxx xxxx uvedenou xxxxxx xxxxxxxx.

3.

Xxxxxxxx u xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx okolností, x&xxxx;xxxxx xx oznamující finanční xxxxxxxxx dozví xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx prohlášení xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s účtem xxxx xxxxxxxxx nebo nespolehlivé, xxxxxxxxxx finanční instituce xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx účtu xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx X.

XXXXX XX

XXXXXXXX XXXX X PŘÍPADĚ XXXXXX XXXX SUBJEKTŮ

Následující postupy xx uplatňují xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zjištění xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx. U xxxxxx účtů xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxxx níže xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx, xxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx subjekty x&xxxx;xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx oznamovanými xxxxxxx:

1.

Xxxxxx, xxx je xxxxxxx oznamovanou xxxxxx.

x)

X xxxxx případě je xxxxx xxxxxx čestné xxxxxxxxxx, které xxxx xxx součástí xxxxxxxxxxx x založení účtu x které xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxx rezidentem xxx xxxxxx účely, x potvrdit xxxxxxxxxxxx xxxxxx čestného prohlášení xx xxxxxxx informací xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v souvislosti xx xxxxxxxxx xxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxx XXX/XXX. Jestliže xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxx oznamující xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx sídla xxxxxxxx x xxxxx xx určit, xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

x)

Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx členského xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx s xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxx, pokud xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx má x xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx odůvodněně xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

2.

Xxxxxx, xxx xx subjekt xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x jednou nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx které xxxx xxxxxxxxxxx osobou xxxx xxxxxxxxxxxx osobami. X majitele xxxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx osobou) xxxx xxxxxxxxxx finanční instituce xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxx pasivním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, která xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxx pasivního nefinančního xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx musí xxx xxxxxxxxx jako x xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx uvedených x&xxxx;xxxxxxxxx x) xx x) x&xxxx;xxxxxx, které xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

x)

Xxxxxx, zda je xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxx, zda xx xxxxxxx účtu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx oznamující xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx od majitele xxxx, xxx zjistila xxxx xxxxxx, pokud xx základě xxxxxxxxx, xxxxx xx k xxxxxxxxx, nebo xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx majitel xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx XXXX xxxxxxxxx X bodu 6 písm. x), xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jurisdikce.

b)

Určení xxxxxxxxxxxx osob majitele xxxx. Xxx xxxxx xxxxxx ovládajících xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx finanční instituce xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx podle xxxxxxx XXX/XXX.

x)

Xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx osoba pasivního xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxx, zda xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx oznamovanou xxxxxx, může oznamující xxxxxxxx xxxxxxxxx využít xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx této xxxxxxxxxx xxxxx.

XXXXX VII

ZVLÁŠTNÍ XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX

Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx následující doplňující xxxxxxxx:

X.

Xxxxxxxxx se xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Oznamující xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx, jestliže je xx xxxxx nebo xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx důkazy xxxx nesprávné xxxx xxxxxxxxxxxx.

X.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x kapitálovou xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx skupinovou pojistnou xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo skupinovou xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Oznamující xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xx oprávněná xxxxxxx xxxxx (xxxx&xxxx;xxx xxxxxxxx) x pojistné xxxxxxx s kapitálovou hodnotou xxxx smlouvě o xxxxxxxxx xxxxxxx, která xxxxxx xxxxxxxx plnění x&xxxx;xxxxxxx xxxxx pojištěného, xxxx xxxxxxxxxxx osobou x může xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx finančním xxxxx xxxx x xxxxx&xxxx;xxxxx xxx xxxxxxxxxxx účtem, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx smlouvě s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx osobou, xxxxxxxx xxxxxxxxx shromážděné xxxxxxxxxx xxxxxxxx institucí x spojené x xxxxx xxxxxxxxxx osobou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x oddílu XXX xxxxxxxxx X. Jestliže xxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx xx aktuální xxxxxxx xxxx xxxxx předpokládat, xx&xxxx;xxxxxxxxx osoba xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx instituce se xxxx xxxxx postupů xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx XXX xxxxxxxxx B.

S xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x kapitálovou xxxxxxxx xxxx skupinové xxxxxxx x pojištění xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxx jako x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx členským xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx skupinové xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, splňuje xxxx xxxxxxxxx:

x)

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx hodnotou xxxx skupinová xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx zaměstnavatelem x vztahuje xx xx xxxxxxx 25 xxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

xx)

xxxxxxxxxxx/xxxxxxxx certifikátu xxxx xxxxx obdržet xxxxxxxxx xxxxxxx smlouvy xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx být x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; x

xxx)

xxxxxx částka splatná xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx oprávněné xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státu, xxx xxxxxxxx 1&xxxx;000&xxxx;000&xxxx;XXX.

Xxxxxxxx ‚xxxxxxxxx xxxxxxxx smlouva x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx‘ se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx hodnotou, xxxxx: x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, jež xxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx či xxxxxxx, x xx) xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx skupiny (xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x rámci skupiny), xxx xx stanovuje xxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx (nebo xxxxxxxxxx xxxxx) skupiny xxxx xxx xxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx ‚skupinová xxxxxxx x xxxxxxxxx důchodu‘ xx xxxxxx smlouva x pojištění xxxxxxx, xxxxx níž xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx fyzické xxxxx, které jsou xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx asociace, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxx xx xxxxxxx.

X.

Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxx

1.

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx. Pro xxxxx xxxxxxxxx úhrnného xxxxxxxx nebo hodnoty xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx osobou xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx instituce xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx účty vedené x oznamující xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx subjektu, xxxxx xxx x&xxxx;xxxx, v jaké xxxxxxxxxx xxxxxxx oznamující xxxxxxxx xxxxxxxxx tyto xxxxxxxx xxxx propojují xxxxxxx xx datovou xxxxxxx, xxxx. xxxxx xxxxxxxxx nebo XXX, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xx xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxx požadavků xx sloučení xxxxxxxxxx xxxx, uvedených v tomto xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx účtu xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx drženého xxxxxxxxxx xxxx.

2.

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxx účely xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx držených xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx povinna vzít x&xxxx;xxxxx xxxxxxx finanční xxxx vedené x xxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx x&xxxx;xxxx, x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx xxxx finanční xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx. xxxxx zákazníka xxxx XXX, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx. Xx xxxxxx splnění xxxxxxxxx na sloučení xxxxxxxxxx xxxx, uvedených x&xxxx;xxxxx xxxx, je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx účtu xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx společně xxxxxxxx finančního xxxx.

3.

Xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx styk xx xxxxxxxxx. Pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx hodnoty xxxxxxxxxx xxxx držených xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx, zda xx xxxxxxxx xxxx xxxxx s vysokou hodnotou, xxxxx, xx v případě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, x xxxx manažer xxx styk se xxxxxxxxx xx nebo xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxx xxxxxxx vlastněn, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx osobou (xxxxxx xx xxxxxx zmocněnce), xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx tyto xxxx xxxxxxx.

4.

Xxxxxx uvedených xxxxxx xx xxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx každého xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx chápat x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx měnách xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

XXXXX XXXX

XXXXXXXX

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxx xxxxxxx takto:

A.   Oznamující xxxxxxxx xxxxxxxxx

1.

Xxxxxxxx ‚oznamující xxxxxxxx instituce‘ xx xxxxxx jakákoli finanční xxxxxxxxx členského státu, xxxxx xxxx neoznamující xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx ‚xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx‘ xx rozumí: x) jakákoli finanční xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx, xxxxx jakékoli xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxx tento xxxxxxx xxxx, x ii) xxxxxxxx pobočka xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx není xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx státě.

2.

Termínem ‚xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx‘ se xxxxxx: x) xxxxxxxx finanční xxxxxxxxx, která je xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx jurisdikci, xxxxx xxxxxxxx pobočky xxxx finanční xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxx tuto zúčastněnou xxxxxxxxxx, a ii) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx jurisdikci, pokud xx tato pobočka xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

3.

Xxxxxxxx ‚xxxxxxxx xxxxxxxxx‘ xx xxxxxx schovatelská xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx subjekt nebo xxxxxxxxxxxxx pojišťovna.

4.

Termínem ‚xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx‘ xx rozumí xxxxxxxx subjekt, jehož xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx držení xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx. Xxxxxxx drží xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx tehdy, jestliže xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx přičitatelný xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx finančních xxxxxx xxxx xxxxxxx 20 % hrubého xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx z těchto xxxxxx: x) období xxx xxx končící 31. prosincem (xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx) před xxxxx, x&xxxx;xxxx xx xxxxxxxx výpočet; xxxx xx) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

5.

Xxxxxxxx ‚xxxxxxxxx xxxxxxxxx‘ xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx nebo podobného xxxxxxxxx.

6.

Xxxxxxxx ‚xxxxxxxxxx subjekt‘ xx xxxxxx jakýkoli xxxxxxx,

x)

xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx činností xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx v xxxx xxxxxxxxxx:

x)

xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx peněžního trhu (xxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx atd.), xxxxxx, xxxxxxxx, úrokovými x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx futures;

ii)

individuální nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx; xxxx

xxx)

xxxx investování, xxxxxx xxxx obhospodařování xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx jiných xxxx;

xxxx

x)

xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx majetkem, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x).

Xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx jako x xxx, xxxxx x rámci xxxxx xxxxxxxxx provádí primárně xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx operací xxxxxxxxx x xxxxxxx x), nebo xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x investic, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x finančním majetkem xx xxxxxx xxxxxxxx x písmenu x), xxxxxxxx hrubý příjem xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx 50 % xxxxxxx xxxxxx subjektu xx kratší z xxxxxx xxxxxx: x) xxxxxx xxx xxx xxxxxxx 31. prosincem xxxx xxxxx, x&xxxx;xxxx xx proveden xxxxxxx; xxxx xx) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Termín ‚xxxxxxxxxx xxxxxxx‘ xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx aktivním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx X xxxx 8 xxxx.&xxxx;x) až g).

Tento xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx x&xxxx;xxxxxxx s obdobným xxxxxx uvedeným x&xxxx;xxxxxxxx ‚xxxxxxxx instituce‘ v doporučeních Xxxxxxxxxx akčního xxxxxx (Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxx Xxxxx).

7.

Xxxxxx ‚xxxxxxxx xxxxxxx‘ xxxxxxxx cenné xxxxxx (xxxxxxxxx akciový xxxxx xx xxxxxxxxxxx, podíl xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx společnosti x velkým xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, dluhopis, xxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxx x xxxxx), podíl společníka, xxxxxxxx, xxxx (xxxx. xxxxxxx xxxxx, měnové xxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx swapy, xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx nebo podobné xxxxxxxx), xxxxxxxx smlouvy xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx nebo jakýkoli xxxx podíl (xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx) x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx společníka, xxxxxxxx, xxxxx, pojistné smlouvě xxxx smlouvě o xxxxxxxxx xxxxxxx. Termín ‚xxxxxxxx majetek‘ nezahrnuje xxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xx xxxx.

8.

Xxxxxxxx ‚specifikovaná pojišťovna‘ xx xxxxxx jakýkoli xxxxxxx, který je xxxxxxxxxxx (xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), xxx xxxxxxx xxxxxxxxx smlouvu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx.

X.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

1.

Xxxxxxxx ‚xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx‘ xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx:

x)

xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx s výjimkou xxxxxxx, xxx se jedná x xxxxxx, které xxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx vykonávají xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, důchodovým xxxxxx s xxxxx xxxxxx, penzijním xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx kvalifikovaným xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx;

x)

xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, u xxxxx xx xxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxx, má xxxxx xxxxxxx znaky xxxx xxxxxxxxx xx subjektů xxxxx písmen x) x b) x xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxx podle xx. 8 odst. 7x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx, xx status tohoto xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx této xxxxxxxx;

x)

xxxxxxx xxxxxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx; xxxx

x)

xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, v xxxxx xx xxxxxxxxx správce xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx všechny xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x xxxxxxx X x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx fondu.

2.

Termínem ‚xxxxxx xxxxxxx‘ xx rozumí xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx dílčí územní xxxxx xxxxxxxxx státu xx xxxx xxxxxxxxxx (xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zahrnuje xxxx, xxxx, xxxxx nebo xxxx) nebo jakákoli xxxxxxxx xx zařízení xxxxx xxxxxxxxx členským xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx kterákoli xxxxx či xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx ‚xxxxxx xxxxxxx‘). Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx, ovládaných subjektů x dílčích xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx státu xx xxxx xxxxxxxxxx.

x)

‚Xxxxxxxx xxxxxxxx‘ xxxxxxxxx státu xx jiné xxxxxxxxxx xx xxxxxx jakákoli xxxxx, organizace, agentura, xxxx, xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx státu či xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx připisovány xx xxxx vlastní xxxx nebo xx xxxx účty členského xxxxx či xxxx xxxxxxxxxx, přičemž žádná xxxxxx xxxx xxxxxxx xx prospěch xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx žádná xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx panovníkem, státním xxxxxxxxx xxxx administrativním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx osoba xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx.

x)

‚Xxxxxxxxx xxxxxxxxx‘ xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx členského státu xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x to za xxxxxxxxxxx, že:

i)

subjekt je xxxxx xxxx prostřednictvím xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zcela xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;

xx)

xxxxx příjmy xxxxxxxx jsou připisovány xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx na xxxx jednoho nebo xxxx vládních xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx neplyne xx xxxxxxxx xxxxxxxx soukromé xxxxx; a

iii)

majetek xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxx více vládních xxxxxxxx.

x)

Xxxxxx neplyne ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx osob, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx vládního xxxxxxxx x činnosti xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx souvisejí xx xxxxxxx xxxxxx fáze xxxxx. Xxx xxxxxx xx výše xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx-xx z využívání xxxxxxxx subjektu k provozování xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx v oblasti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx-xx x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx poskytovány xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

3.

Xxxxxxxx ‚xxxxxxxxxxx organizace‘ xx rozumí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx organizace xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx.. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxx organizace), x) která xx xxxxxx především z vlád, xx) xxxxx má x xxxxxxxx státem xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx sídle xxxx xxxxxxxx dohodu x xxx) xxxxx xxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

4.

Xxxxxxxx ‚xxxxxxxxx xxxxx‘ se xxxxxx xxxxxxxxx, která xx ze xxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx orgánem – xxxxx než samotnou xxxxxx členského xxxxx – vydávajícím nástroje xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxxx může xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xx&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xx to, xxx xx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

5.

Xxxxxxxx ‚xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx‘ xx rozumí xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dávek, dávek x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti x invalidity xxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobám, xxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxx bývalými zaměstnanci (xxxx osobami, které xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx) xxxxxxx nebo více xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xx xxxxxxxxxxx, xx fond:

a)

nemá xxx xxxxx oprávněnou osobou x&xxxx;xxxxxx na xxxx xxx xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx fondu;

b)

podléhá xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx výkazy x xxxxxxxxxxx; x

x)

xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx:

x)

xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx obecně xxxxxxxxx xx daně x xxxxxx z investování xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x příjmů xx snížené dani;

ii)

fond xxxxxxx alespoň 50 % xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (s xxxxxxxx xxxxxxx majetku z xxxxxx xxxxx podle xxxx 5 xx 7 tohoto xxxxxxxxx xxxx z důchodových x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx X xxxx 17 xxxx. x)) xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx;

xxx)

xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xx xxxxxxxx xxx při vzniku xxxxxxxxxxxxxxx událostí xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx&xxxx;xxxxxx důchodových xxxxx podle xxxx 5 až 7 xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx&xxxx;xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx X xxxx 17 xxxx.&xxxx;x), xxxx xx xx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxx

xx)

xxxxxxxxx (xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx) xx xxxxxxxxxxx do fondu xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx příjem x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnance, nebo xxxxxxx ročně xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx každého xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx 50&xxxx;000&xxxx;XXX, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx slučování xxxx a xxxxxx xxxx xxxxx oddílu XXX xxxxxxxxx X.

6.

Xxxxxxxx ‚xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx‘ xx xxxxxx fond zřízený xxx poskytování důchodových xxxxx, dávek v případě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx plnění x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, které jsou xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (nebo osobami, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx) jednoho xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx náhradou xx xxxxxxxxxxx služby, x xx xx xxxxxxxxxxx, že:

a)

fond xx xxxx xxx 50 xxxxxxxxx;

x)

xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx zaměstnavatelů, xxxxx xxxxxx investičními subjekty xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx do xxxxx (xxxx než xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx X bodu 17 xxxx. x)) xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx příjem x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxx, kteří xxxxxx rezidenty členského xxxxx, x němž xx xxxx xxxxxx, xxxxxx nárok xx xxxx xxx 20 % z majetku xxxxx; a

e)

fond xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx.

7.

Xxxxxxxx ‚xxxxxxxx fond xxxxxxxx xxxxxxxx, mezinárodní organizace xxxx xxxxxxxxx banky‘ xx rozumí xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx organizací nebo xxxxxxxxx bankou xxx xxxxxxxxxxx důchodových xxxxx, xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a invalidity xxxx plnění x xxxxxxx smrti xxxxxxxxxx xxxxxx či účastníkům, kteří xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zaměstnanci (xxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx), xxxx xxxxx nejsou xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx náhradou za xxxxxx služby xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx organizaci xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

8.

Xxxxxxxx ‚kvalifikovaný xxxxxxxxx kreditních xxxxx‘ xx rozumí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:

x)

xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx karet, xxxxx přijímá xxxxxx xxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx provede xxxxxx xxxxxxxxxxx splatný xxxxxxxx xx kartě x xxxxxxxxx xx není xxxxxxxx xxxxxx; x

x)

xxxxxxxxxx xx 1. ledna 2016xxxxxxxx xxxxxxxxx zavede xxxxxx x xxxxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx denominovanou x&xxxx;xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, jež odpovídá 50&xxxx;000&xxxx;XXX, xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zákazníka xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx do 60 xxx vrácen, x xxxx xxxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx XXX xxxxxxxxx X. Xxx xxxx xxxxx se přeplatkem xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, přeplatek však xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx;

9.

Xxxxxxxx ‚xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx‘ xx xxxxxx investiční xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx, xx veškeré xxxxxx x&xxxx;xxxxx nástroji xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x držení xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx, xxxxx nejsou oznamovanými xxxxxxx, s výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx prostřednictvím.

Investiční xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx kolektivního investování xxxxx listinné akcie xx xxxxxxxx, x&xxxx;xx xx xxxxxxxxxxx, xx:

x)

xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nevydal xxx nevydá xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2015;

x)

xxxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx stáhne;

c)

nástroj xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx uvedené x&xxxx;xxxxxxxx XX xx XXX x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx, když xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx; x

x)

xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, aby xxxx akcie xxxx xx xxxxxxxx x x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx do 1. xxxxx 2018 xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx.

X.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxx

1.

Xxxxxxxx ‚xxxxxxxx účet‘ xx xxxxxx xxxx xxxxxx finanční institucí x zahrnuje xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx x:

x)

x případě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx majetkovou xxxx dluhovou xxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xx xxxx uvedené xxxxxx ‚xxxxxxxx xxxx‘ nezahrnuje xxxxxxxxxx nebo dluhovou xxxxx v xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx: i) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx nebo ii) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx a jedná x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx investování, xxxxxxxxxxxxxxx xxxx administrace xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, než xx xxxxx xxxxxxx;

x)

x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x), xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx účast v xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx byla tato xxxxx xxxxxx vytvořena x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx I; a

c)

jakékoli xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx smlouvy x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx, uzavřené xxxx xxxxxx finanční institucí, xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx pojistným plněním xx formě xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx ve xxxxx xxxxx xxxx xxxxx pro případ xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx ‚finanční xxxx‘ xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx.

2.

Xxxxxx ‚xxxxxxxxx xxxx‘ xxxxxxxx jakýkoli xxxxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx nebo penzijní (xxxxxx) účet xx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx certifikátem, xxxxxxxxx (xxxxxx) xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, dluhovým xxxxxxxxxxxx xxxx jiným xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx bankovních xxxxxx xxxx podobného xxxxxxxxx. Depozitní účet xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx s garantovanou xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx vyplácí nebo xxxxxxxxx xxxxx z této xxxxxx.

3.

Xxxxxxxx ‚xxxxxxxxxxxx xxxx‘ xx rozumí xxxx (xxxx pojistných xxxxx x xxxxx o pojištění xxxxxxx), na xxxx xx držen finanční xxxxxxx xx prospěch xxxx xxxxx.

4.

Xxxxxxxx ‚majetková xxxxx‘ xx v případě xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx), xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx z účasti x&xxxx;xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxx svěřenského xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, se xxxxxxxxxx xxxxxx rozumí xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osobou xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx fondu, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx mající xxxxxxxx faktickou xxxxxxxx xxx svěřenským xxxxxx. Xxxxxxxxxx osoba je xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx) pobírat xxxxxxxxx výnos xxxx xxxx přímo xxxx xxxxxxx pobírat výnos xx xxxxxxxxxxx fondu xxxxx volného xxxxxxx.

5.

Xxxxxxxx ‚xxxxxxxx xxxxxxx‘ xx xxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx xxxxxxx o xxxxxxxxx důchodu), xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx částku x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx pojistné xxxxxxxx xxxxxxxxxx smrt, xxxxx, úraz, odpovědnost xxxx škodu na xxxxxxx.

6.

Xxxxxxxx ‚xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx‘ xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx určitou xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx zcela xxxx zčásti xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx důchodu xxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxx členského xxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx dobu xxxxxxxx let.

7.

Termínem ‚xxxxxxxx xxxxxxx s kapitálovou hodnotou‘ xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (jiná než xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx pojišťovnami), xxxxx xx kapitálovou xxxxxxx.

8.

Xxxxxxxx ‚xxxxxxxxxx xxxxxxx‘ xx rozumí vyšší x xxxxxx částek: x) xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx (xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx), x xx) xxxxxx, xxxxxx xx pojistník xxxx vypůjčit xxxxx xxxxxxx. Xxx ohledu xx výše xxxxxxx xxxxxx ‚kapitálová xxxxxxx‘ xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx smlouvy:

a)

výhradně x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x životním xxxxxxxxx;

x)

xxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx událostí;

c)

jako xxxxxxx úhradu xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx uplatnění) xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxx (jiné než xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx) z důvodu xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx pojistného xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx vyplývající x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx;

x)

xxxx xxxxxxxxx pojistníka (mimo xxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxx) xx předpokladu, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x pojistné xxxxxxx, ze xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx písmene x); xxxx

x)

xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx pojistného xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx&xxxx;xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ročně, xxxxxxxx xxxxxx zálohy xxxxxxxxxx xxxx splátky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

9.

Xxxxxxxx ‚xxxxx xxxxxxxxxx účet‘ xx xxxxxx:

x)

xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x 31. xxxxxxxx 2015;

x)

xxxxxxxx finanční xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xx, xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx:

x)

xxxx xxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx u propojeného xxxxxxxx x témže xxxxxxxx xxxxx jako oznamující xxxxxxxx xxxxxxxxx) xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx existujícím xxxxx xx smyslu písmene x);

xx)

xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx znalosti xxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxxx X i xxx účely xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx účtů xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zachází xxxxxxxxxx xxxxxxxx instituce (x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx členském xxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxxxx instituce) x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, které jsou xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxxxx xx dříve xxxxxxxxxx xxxx, jako x xxxxxxx finančním xxxxx;

xxx)

x souvislosti x xxxxxxxxx účtem, na xxxx se vztahují xxxxxxx XXX/XXX, je oznamující xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx postupy x&xxxx;xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx XXX/XXX xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x); x

xx)

xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx majitel xxxx x sobě xxxx o zákazníkovi xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx informace xxxx xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.

10.

Xxxxxxxx ‚xxxx xxxx‘ xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx vedený xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxx 1. xxxxx 2016 nebo xxxxxxx, není-li xxxxxxxxx xx xxxxx existující xxxx xxxxx xxxx 9 písm. b).

11.

Termínem ‚xxxxx existující xxxx xxxxxxx xxxxx‘ xx xxxxxx dříve existující xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx více fyzickými xxxxxxx.

12.

Xxxxxxxx ‚xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx‘ se xxxxxx nový účet xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

13.

Xxxxxxxx ‚xxxxx existující xxxx xxxxxxxx‘ xx rozumí xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx jedním nebo xxxx xxxxxxxx.

14.

Xxxxxxxx ‚xxxx x nižší hodnotou‘ xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx s úhrnným xxxxxxxxx xxxx hodnotou, xxxxx x 31. xxxxxxxx 2015 nepřevyšuje xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx měně xxxxxxx členského státu, xxx xxxxxxxx 1 000 000 USD.

15.

Termínem ‚xxxx x vyšší xxxxxxxx‘ se xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx k 31. xxxxxxxx 2015 xxxx k 31. prosinci jakéhokoli xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx každého xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx 1&xxxx;000&xxxx;000&xxxx;XXX.

16.

Xxxxxxxx ‚nový xxxx xxxxxxxx‘ se xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx nebo více xxxxxxxx.

17.

Xxxxxxxx ‚xxxxxx účet‘ xx xxxxxx xxxxxxxxx x následujících účtů:

a)

důchodový xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

x)

xxxx podléhá xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx či xxxxxxxxxx plánu, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx penzijních xxxxx (xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxx);

xx)

xxxx je xxxxxx xxxxxxxxx (xx. xxxxxxxxx xx xxxx, které xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, jsou odečitatelné xxxx vyňaté x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx zdaněny xxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx investičního xxxxxx x&xxxx;xxxx odloženo xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx sazbou);

iii)

je xxxxxxxxxx, xxx daňovým orgánům xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx;

xx)

xxxxxx prostředků jsou xxxxxxxxx dosažením xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, zdravotní xxxxxxxxxxxxxx xx smrtí, xxxx se na xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; a

v)

buď: x) xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx 50&xxxx;000&xxxx;XXX, xxxx xx) xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx příspěvek xx xxxx ve xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx v domácí xxxx xxxxxxx členského xxxxx, xxx xxxxxxxx 1&xxxx;000&xxxx;000&xxxx;XXX, x xxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx a převod xxxx xxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxxx C.

Finanční xxxx, který jinak xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x), xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx, xx xx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx z jednoho nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v písmenech x) xxxx x), xxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx X x xxxxxxxx x xxxx 5 xx&xxxx;7;

x)

xxxx, xxxxx xxxxxxx následující xxxxxxxxx:

x)

xxxx xxxxxxx regulaci xxxx investiční nástroj xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx spoření x xx xxxxxxxxxx obchodován xx zavedeném trhu x&xxxx;xxxxxxx papíry nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx účely xxx xxx důchodové xxxxxxx;

xx)

xxxx xx daňově xxxxxxxxx (xx. xxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xx xxxxx podléhaly xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx vyňaté x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx majitele xxxx xxxx xxxxxxx nižší xxxxxx, nebo je xxxxxxx investičního xxxxxx x&xxxx;xxxx odloženo xx&xxxx;xx xxxxx xxxx zdaněn xxxxx xxxxxx);

xxx)

xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx týkajících xx účelu investičního xxxx xxxxxxxxx účtu (xxxxxxxxx poskytnutí xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxx péči), xxxx xx na xxxxxx xxxxxxxxx v případě xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; a

iv)

roční xxxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxx částkou denominovanou x&xxxx;xxxxxx xxxx každého xxxxxxxxx xxxxx, jež xxxxxxxx 50&xxxx;000&xxxx;XXX, x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx podle oddílu XXX pododdílu C.

Finanční xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx), xxxxxxx xxxxx požadavek x v xxxxxxx, xx xx xxx xxxxx xxx převedena xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, které xxxxxxx požadavky uvedené x&xxxx;xxxxxxxxx a) xxxx x), nebo z xxxxxxx xxxx více xxxxxxxxxxx xx&xxxx;xxxxxxxxxx fondů, xxxxx xxxxxxx požadavky xxxxxxx x xxxxxxxxx X v některém x&xxxx;xxxx&xxxx;5 až 7;

x)

xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx věku 90 let, x xx xx xxxxxxxxxxx, xx smlouva xxxxxxx xxxx požadavky:

i)

běžné xxxxxxxx, xxxxx xx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx doby nesnižuje, xx splatné xxxxxxxxx xxxxxx ročně během xxxxxxxx xxxx xxxx xx té xxxx, xxx pojištěný xxxxxxx xxxx 90 let, xxxxx xxxx, která xxxx xx xxxxxx;

xx)

xxxxxxx xxxx žádnou kapitálovou xxxxxxx, kterou by xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx) xxx xxxxxxxx xxxxxxx;

xxx)

xxxxxx (jiná xxx dávka v případě xxxxx) splatná xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx překročit xxxx xxxxxxxxxxx pojistného x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx rizika xxxxx, xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx (xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx) xx&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x jakýchkoli xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; x

xx)

xxxxxxx xxxx xxxxxx nabyvatelem za xxxxxx;

x)

xxxx, který xx xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx dokumentace x&xxxx;xxxxxx xxxx obsahuje kopii xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx;

x)

xxxx zřízený x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx skutečností:

i)

se xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx;

xx)

x xxxxxxxx, výměnou xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx či xxxxxxxx xxxxxxx za předpokladu, xx účet xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:

xxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxx platbou x&xxxx;xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx financován x&xxxx;xxxxxxxxxx majetku, xxxxx xx xxxxxx na xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx;

xxxx xx zřízen x xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx cenu xx majetek, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx uhradit jakýkoli xxxxxxxxx závazek xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx či nájemce xxxxxxx jakékoli xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx s pronajatým majetkem xxxxx nájemní xxxxxxx;

xxxxxx xx xxxx včetně xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx (mimo xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx osoby) xxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx zrušení xxxxxxx smlouvy;

účet xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v souvislosti x&xxxx;xxxxxxxx xxxx výměnou xxxxxxxxxx majetku; a

účet xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx písmene x);

xxx)

x xxxxxxxxxx xxxxxxxx instituce xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx část xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx pojištění xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx;

xx)

x xxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx;

x)

xxxxxxxxx xxxx, který xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

x)

xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zůstatek xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx účtu x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx; a

ii)

nejpozději xx 1. xxxxx 2016xxxxxxxx xxxxxxxxx zavede xxxxxx x xxxxxxx xxx k zamezení vzniku xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx odpovídá 50&xxxx;000&xxxx;XXX, xxxx k zajištění xxxx, aby xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zákazníka xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx do 60 xxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx pravidel xxx xxxxxx měny xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx XXX xxxxxxxxx X. Xxx tyto xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx aktivní xxxxxxxx v rozsahu xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx aktivní xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx;

x)

xxxxxxxx xxxx xxxx, x xxxxx xx nízké xxxxxx, xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xx velmi xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx popsaných x xxxxxxxxx x) xx f), x xx xxxxxx xx xxxxxxx vyňatých xxxx xxxxx xx. 8 xxxx. 7x xxxx xxxxxxxx, za xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxx jako xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx směrnice.

D.   Oznamovaný účet

1.

Termínem ‚xxxxxxxxxx xxxx‘ se xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx členského xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx osobami, za xxxxxxxxxxx, že byl xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx XX až XXX.

2.

Xxxxxxxx ‚oznamovaná xxxxx‘ xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx státu, xxxxx není: x) xxxxxxxx společností, xxxxx xxxxx xxxx pravidelně xxxxxxxxxxx xx jednom xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx; ii) obchodní xxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxx obchodní xxxxxxxxxxx xxxxx bodu x); iii) vládním xxxxxxxxx; iv) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; v) centrální xxxxxx; xxxx xx) xxxxxxxx xxxxxxxxx.

3.

Xxxxxxxx ‚xxxxx x členského státu‘ xx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx fyzická xxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx daňové legislativy xxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx kteréhokoli xxxxxx členského státu. Xxx xxxx účely xx se subjektem, xxxx xx osobní xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx), xxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx uspořádání, xxxxx xxxx rezidentem pro xxxxxx účely, xxxxxxx xxxx x rezidentem xxxxxxxxxx, x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

4.

Xxxxxxxx ‚xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx‘ xx xx xxxxxx xx každému xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx:

x)

xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx stát;

b)

jakákoli xxxx xxxxxxxxxx: i) xx kterou xx xxxxxxx stát xxxxxxx xxxxxx, na xxxxxx xxxxxxx je xxxx xxxxxxxxxx povinna poskytnout xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx X, x&xxxx;xx) xxxxx je uvedena xx xxxxxxx zveřejněném xxxxx členským xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx Xxxxxxxx komisi;

c)

jakákoli xxxx jurisdikce: i) xx xxxxxx má Xxxx platnou xxxxxx, xx jejímž xxxxxxx xx xxxx jurisdikce xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx X, x xx) xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx.

5.

Xxxxxxxx ‚xxxxxxxxxx xxxxx‘ xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx tímto xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx svěřenského majetku, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx fondu (xxxxx existuje), xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x jakákoli jiná xxxxxxx osoba xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx kontrolu xxx xxxxxxxxxx fondem, x x&xxxx;xxxxxxx právního xxxxxxxxxx, které není xxxxxxxxxx xxxxxx, se xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Termín ‚xxxxxxxxxx xxxxx‘ musí xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je v souladu x&xxxx;xxxxxxxxxxxx Finančního xxxxxxx xxxxxx.

6.

Xxxxxxxx ‚nefinanční subjekt‘ xx xxxxxx jakýkoli xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

7.

Xxxxxxxx ‚xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx‘ xx xxxxxx jakýkoli: x) xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx aktivním nefinančním xxxxxxxxx; xxxx ii) xxxxxxxxxx subjekt podle xxxxxxxxx X xxxx 6 xxxx. b), xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

8.

Xxxxxxxx ‚xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx‘ xx xxxxxx jakýkoli xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx:

x)

xxxx xxx 50 % xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx kalendářní rok xxxx xxxx náležité xxxxxxxxxx období xx xxxxxxxx příjmem x&xxxx;xxxx xxx 50 % xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx účelem jejich xxxxxxxxx držena;

b)

akcie nefinančního xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na zavedeném xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, jehož xxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zavedeném xxxx xxxxxxx papírů;

c)

nefinanční xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx zcela vlastněným xxxxxx nebo několika xxxx uvedenými xxxxxxxx;

x)

xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx (xxxxx xxxx xxxxx) xxxxxxxxxxxx xxxxx jedné xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, které je xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxx financování x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x&xxxx;xxx xxxxxxxx, že subjekt xxxxx xxxxxx nezíská, xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xx xxxxxxxxxx) xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx soukromý akciový xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, fond xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx struktur xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nástroj, xxxxx xxxxxx je xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx účastí x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxxx ve formě xxxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx;

x)

xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podnikání x nemá žádnou xxxxxxxxxxxxx provozní xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx kapitál xx xxxxx x xxxxxxx provozovat jinou xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx finanční xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx výjimku xx xxxx, xxxxx je 24 měsíců xx xxxx počátečního uspořádání xxxxxxxxxxxx subjektu;

f)

nefinanční xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx pěti xxxxxx xxxxx finanční xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx reorganizace x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxx subjekt xx primárně zabývá xxxxxxxxxx x zajišťovacími xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nebo xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx financování xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx není xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, za xxxxxxxxxxx, že skupina xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx; nebo

h)

nefinanční xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx požadavky:

i)

je xxxxxx x xxxxxxxxxx xx svém členském xxxxx xx jiné xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx, výhradně pro xxxxxxxxxx, charitativní, vědecké, xxxxxxxx, xxxxxxxx, sportovní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx; xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, xxx je xxxxxxxxxx, x je xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx spolkem, xxxxxxxx xxxxxxx, odborovou xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx podpory xxxxxxxx xxxx;

xx)

xx svém xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, kde xx xxxxxxxxxx, je xxxxxxxxx xx xxxx z příjmů;

iii)

nemá xxxxx xxxxxxxxx ani xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx příjmech nebo xxxxxxx;

xx)

xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx státu xx xxxx xxxxxxxxxx, kde xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx nefinančního subjektu xxxxxxxxxx, aby jakékoli xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx subjektu xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx necharitativního xxxxxxxx, s výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx plateb xxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx představujících xxxxxxxxxx xxxxx hodnotu xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; x

x)

xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx členského xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx rezidentem, xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, aby xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx všechen jeho xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx připadl xxxxx xxxxxxxxx státu xx xxxx xxxxxxxxxx, kde xx nefinanční xxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx územnímu xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx jurisdikce.

E.   Různé

1.

Termínem ‚xxxxxxx xxxx‘ se rozumí xxxxx, kterou finanční xxxxxxxxx, jež vede xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx nebo x xxxx prospěch jakožto xxxxxxxx, schovatelský správce, xxxxxxxxx, xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx poradce xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxx účely xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx účtu x xx majitele xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx. V případě xxxxxxxx smlouvy x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx jakákoli xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxx není xxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx hodnotou xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx osobu, xx xxxxxxxxx účtu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx podle podmínek xxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx smlouvy x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx se xx&xxxx;xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx osoba x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx smlouvy.

2.

Postupy XXX/XXX‘ xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx oznamující xxxxxxxx instituce xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx praní xxxxx nebo obdobných xxxxxxxxx, xxxxx se xx xxxx oznamující xxxxxxxx xxxxxxxxx vztahují.

3.

Termínem ‚xxxxxxx‘ se xxxxxx xxxxxxxxx osoba nebo xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx.

4.

Xxxxxxx je ‚xxxxxxxxxx xxxxxxxxx‘ x xxxxx xxxxxxxxx, jestliže: x) jeden x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx druhým; xx) xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx společně; xxxx xxx) xxx xxxxxxxx xxxx investičními subjekty xxxxx xxxxxxxxx X xxxx 6 písm. x), mají xxxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx investičních xxxxxxxxxx. Xxxxxx ‚xxxxxxxx‘ pro xxxx xxxxx zahrnuje xxxxx xxxx nepřímé xxxxxxxxxxx více xxx 50 % xxxxx x podílu xx xxxxxxxx.

5.

Xxxxxxxx ‚XXX‘ se xxxxxx daňové xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx identifikačního xxxxx).

6.

Xxxxxx ‚listinné xxxxxx‘ xxxxxxxx kterýkoli x xxxxxx xxxxxxxxx:

x)

xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxx. xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx) xxxxxxxxx státu xx xxxx xxxxxxxxxx, o xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxxxx;

x)

x&xxxx;xxxxxxx fyzické xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vydaný xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxx. vláda xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx), xx kterém xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxx xx běžně xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

x)

x&xxxx;xxxxxxx subjektu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxx. xxxxx xxxx její xxxx xxxx obec), xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx subjektu x&xxxx;xxx xxxxxx xxxx hlavního xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx xx jiné xxxxxxxxxx, x&xxxx;xxx&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx, že xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx členský xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, xx&xxxx;xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx;

x)

xxxxxxxx xxxxxxxxxxx finanční xxxxx, xxxxxxxx zprávu xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx cenné xxxxxx.

X souvislosti s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx mohou oznamující xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx klasifikaci xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx účtu, xxxxx xxxx stanovena xx xxxxxxx standardizovaného odvětvového xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v souladu xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx pro účely xxxxxxx AML/KYC či xxxx regulatorní účely (xxxx xxx daňové) x kterou xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx existujícího xxxx, xxxxxxxx xx není xxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxx klasifikace xxxxxxxxx či nespolehlivá. Xxxxxxxx ‚xxxxxxxxxxxxxxx odvětvový xxxxxx xxxx‘ xx xxxxxx xxxxxx kódů xxx xxxxxxxxxxx provozoven xxxxx xxxxx podnikání, xxxxxxxxx xxx&xxxx;xxxx xxxxx xxx daňové.

ODDÍL IX

ÚČINNÉ XXXXXXXXX

Xxxxx čl. 8 xxxx. 3x xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx zavedeny xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx účinného xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx uvedených postupů xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx včetně:

1)

pravidel x xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx finanční xxxxxxxxx, xxxxx xxxx zprostředkovatelé xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx postupů xxxxxxxxxx x xxxxxxxx péče;

2)

pravidel xxxxxxxxxxxx, xxx oznamující xxxxxxxx instituce xxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx;

3)

xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx skutečnosti, xx xxxxxxxxxx finanční instituce xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx; xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx informací xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x informace x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx;

4)

xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xx subjekty x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx právem xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx účty xxxxx x nadále xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x daňovým xxxxxx; x

5)

xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx dodržování xxxxxxxx.

XXXXX X

XXXXX PRO XXXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XX&xxxx;X&xxxx;XXXXXXXX

X xxxxxxx xxxxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx se x Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx na rok 2016 v xxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx za xxxxxx xx xxx 2017 x xxxxxxx xxxxxx xx xxx 2017 x xxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx odkazy xx rok 2018.

X xxxxxxx dříve xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx oznamujícími xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nacházejícími xx x Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx datum 31. xxxxxxxx 2015 v xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xx xxxxx 31. xxxxxxxx 2016.

XXXXXXX XX

XXXXXXXXX PRAVIDLA XXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXX XXX XXXXXXXXXXX O XXXXXXXXXX XXXXXX

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxxx

‚Xxxxx xxxxxxxxx‘ zahrnuje xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx osoby xxxx xx xxxxx se xxxxxxxx xxxx osoby x xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx změnu xx doplnění xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx účtu (xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx) xxxx xxxxxxxxx změnu xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx účtem (xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx účtů xxxxx xxxxxxx X xxxxxx XXX pododdílu X xxxx 1 xx 3), xxxxxxxx xx xxxx změna xxxx doplnění xxxxxxxxx xxxx xx status xxxxxxxx účtu.

Pokud xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vychází x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx X xxxxxx XXX pododdílu X xxxx 1 x nastane změna xxxxxxxxx, na xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dozví xxxx má xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx důkazy (xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx) xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx či xxxxxx xxxxxxxxxx oznamovacího xxxxxx, xxxx xx 90&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx či xxxxxxxx xxxx změny xxxxxxxxx, xxxxx xxxx, co xxxxxxx xxxxxxx, získat xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx důkazy x xxxxxx toho, xxx xx majitel xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx účely. Nemůže-li xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx listinné xxxxxx x uvedené lhůtě xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx záznamech xxxxx xxxxxxx X xxxxxx XXX pododdílu X xxxx 2 xx 6.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxxxxx x xxxxxx účty xxxxxxxx xxxx oznamující xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx, zda xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx subjektu xxxxxxxxxxx xxxxxx, využít xxxxx xxxxxx prohlášení xxxxxxxx účtu, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx instituce xx ‚xxxxxxxxxx‘ x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx jurisdikci (xx.&xxxx;xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx). Xxxxxx xxxxx, xx xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, a xx xxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxx xxxxxx xx xx, xxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx), se xx xx xx, xx podléhá xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx správců xxxxxxxxx x daném xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx případů, kdy xxxxxxxxx fond xxxxxx xxxxxxx informace, xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx účtů, xxx xxxx, jinému xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx rezidentem xxx xxxxxx účely v xxxxx xxxxx členském xxxxx. Jestliže však xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx xxxxxxxxx fond) xxxx rezidentem xxx xxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx xxxxx, že xx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, kde není xxxxxxxxxxx daň z xxxxxx), xx xx xx xx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx:

x)

xx xxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxx členského xxxxx;

x)

xx xxxxxx (včetně xxxxxxxxxx xxxxxx) v xxxxxxxx xxxxx; xxxx

x)

xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx.

Xx-xx finanční xxxxxxxxx (xxxx než svěřenský xxxx) xxxxxxxxxx dvou xxxx více xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx toho xxxxxxxxx xxxxx, v xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxx

Xxx xxxxxx finanční xxxxxxxxx, xxxxx xxxx vede, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx:

x)

xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx jsou xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx úschovy (x&xxxx;xx&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx pro xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx makléřském xxxx);

x)

xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx má xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx tohoto účtu (x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxx xx xx, xxx tento xx xxxxxxxx xxxxxxxxx);

x)

xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx dluhová účast xx finanční xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx vedena xxxxx xxxxxxxx institucí;

d)

pojistná xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x pojištění xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx má xxxxxxxxx xxxxxxxx platby xxxxxxxx xx dané xxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxxx nefinančními xxxxxxxx

Xxxxx přílohy X xxxxxx VIII pododdílu X xxxx 3 xx se subjektem, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx (partnership), osobní xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx uspořádání, který xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx účely, nakládá xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx osoba nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx ‚xxxxxxx‘ osobní xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx podle daňových xxxxxxxx členského xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx státě nakládáno xxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Aby se xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx ‚xxxxxxxxxx xxxxx‘ x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx), xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx považovat svěřenský xxxx, xxxxx je xxxxxxxx nefinančním xxxxxxxxx.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxx sídla xxxxxxxx

Xxxxxx x xxxxxxxxx uvedených x xxxxxxx I xxxxxx XXXX xxxxxxxxx X xxxx 6 xxxx. x) xx, xxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x úředním xxxxxxxxx uvedena xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx v členském státě xx xxxx jurisdikci, x xxx subjekt xxxxxxxxxx, že xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx či xxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx vedení. Xxxxxxx xxxxxxxx sídla xxxxxxxx xxxx adresa xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx ani xxxxxx xxxxxxxxx pouze xxx xxxxx doručování, xxxxxx xx taková xxxxxx xxxxxxx adresou, kterou xxxxxxx xxxxxxx, x xx uvedena xxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxxx dokumentech. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx adresa, na xxxxx má být xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.