Animace načítání

Stránka se připravuje...


Zdroj: www.mvcr.cz

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU

24. a 25. května 2019

Harmonogram úkolů a lhůt

VZOR - Žádost o vydání voličského průkazu pro volby do Evropského parlamentu, které se uskuteční ve dnech 24. a 25. května 2019

VZOR - Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků, o době a místě konání voleb.

Harmonogram úkolů a lhůt

vyplývajících ze zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon") a vyhlášky č. 409/2003 Sb., k provedení zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "vyhláška").

Nejpozději dnů před prvním dnem voleb

Datum

(den v týdnu, popř. hodina)

Úkol

Gestor

90

23. února 2019

(sobota)

Prezident republiky vyhlásil svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 9/2019 Sb., s datem rozeslání dne 17. ledna 2019, volby do Evropského parlamentu konané na území České republiky. Za den vyhlášení je tak považován 17. leden 2019

(§3 odst. 2 zákona)

prezident republiky

od vyhlášení voleb

Začátek volební kampaně

(§59 odst. 3 zákona)

kandidující politická strana, politické hnutí, koalice, kandidát, registrovaná třetí osoba, Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí (dále jen "Úřad")

od vyhlášení voleb

Počátek lhůty pro podání žádosti o vydání voličského průkazu u obecního úřadu nebo zastupitelského úřadu

-  v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem

-  v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky

- osobně

(§30 odst. 2 zákona)

volič zapsaný do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu nebo zvláštního seznamu voličů, obecní úřad, městský úřad, magistrát statutárního města, které není územně členěno, úřad městské části nebo městského obvodu (dále jen "obecní úřad"), zastupitelský úřad a konzulární úřad České republiky, s výjimkou konzulárního úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem (dále jen "zastupitelský úřad")

od vyhlášení voleb

Zákaz změny vymezení volebních okrsků

(§2 odst. 4 zákona a §26 odst. 4 zákona č. 491/2001 Sb.)

starosta obce, města, městské části nebo městského obvodu, primátor statutárního města, které není územně členěno (dále jen "starosta");

do 5 dnů od vyhlášení voleb

Zřízení volebního účtu a zveřejnění přístupu k němu na svých internetových stránkách

(§59a odst. 1 a §59d odst. 1 zákona)

kandidující politická strana, politické hnutí, koalice

80

5. března 2019

(úterý)

Zveřejnění informace o podmínkách kandidatury a podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky způsobem umožňujícím dálkový přístup v českém jazyce a v pracovních jazycích Evropské unie, tj. v jazycích anglickém, francouzském a německém

(§20 a §32 odst. 1 zákona)

Ministerstvo vnitra

72

13. března 2019

(středa)

Zřízení zvláštního účtu u České národní banky, zveřejnění čísla účtu na úřední desce Ministerstva vnitra v budově, v níž sídlí Státní volební komise, a zároveň způsobem umožňujícím dálkový přístup

(§21 odst. 4 zákona)

Ministerstvo vnitra

66

19. března 2019

(úterý)

Podání kandidátních listin Ministerstvu vnitra

(§21 odst. 3 zákona)

zmocněnec politické strany, politického hnutí nebo koalice

v návaznosti na podání kandidátních listin

Zaslání seznamu politických stran, politických hnutí a koalic, které podaly kandidátní listinu Úřadu

(§21 odst. 3 zákona)

Ministerstvo vnitra

od 66 do 60

19. března

25. března 2019

(úterý - pondělí)

Přezkoumání předložených kandidátních listin

(§23 odst. 1 zákona)

Ministerstvo vnitra

65

20. března 2019

(středa)

Předání kopií kandidátních listin Českému statistickému úřadu

(§3 odst. 1 vyhlášky)

Ministerstvo vnitra

62

23. března 2019

(sobota)

Předání seznamu kandidátů se shodnými údaji Ministerstvu vnitra

(§3 odst. 2 vyhlášky)

Český statistický úřad

60

25. března 2019

(pondělí)

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

(§16 odst. 1 písm. c) zákona)

starosta*)

59

25. března 2019

(pondělí)

Bezodkladné předání kopií změněných kandidátních listin Českému statistickému úřadu

(§3 odst. 4 vyhlášky)

Ministerstvo vnitra

58

27. března 2019

(středa)

Písemná výzva prostřednictvím zmocněnce Ministerstvo vnitra politické straně, politickému hnutí nebo koalici, k odstranění závad na kandidátní listině

(§23 odst. 1 zákona)

Ministerstvo vnitra

do 50

4. dubna 2019

(čtvrtek)

Odstranění závad na kandidátní listině, pokud úkol přichází v úvahu

(§23 odst. 1 zákona)

zmocněnec politické strany, politického hnutí a koalice

48

6. dubna 2019

(sobota)

Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny, rozhodnutí o škrtnutí kandidáta na kandidátní listině a rozhodnutí o odmítnutí kandidátní listiny

(§23 odst. 3, 4 a 5 zákona)

Ministerstvo vnitra

neprodleně po registraci

Vyhotovení rozhodnutí, jeho zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup, vyvěšení na úřední desce Ministerstva vnitra v sídle Státní volební komise a rozeslání; rozhodnutí se považuje za doručené třetím dnem ode dne jeho vyvěšení

(§23 odst. 6 zákona)

Ministerstvo vnitra

47

7. dubna 2019

(neděle)

Předání seznamu všech politických stran, politických hnutí a koalic, které podaly kandidátní listinu, Státní volební komisi

(§23 odst. 8 zákona a §3 odst. 5 vyhlášky)

Ministerstvo vnitra

47

7. dubna 2019

(neděle)

Přebíraní opisu údajů kandidátů v rozsahu kandidátní listiny

(§4 vyhlášky)

Český statistický úřad, Ministerstvo vnitra

45

9. dubna 2019

(úterý)

Losování čísel, kterými budou označeny hlasovací lístky. Výsledek losování sdělí předseda Státní volební komise kandidujícím subjektům. Výsledek losování poté Ministerstvo vnitra zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup a předá Českému statistickému úřadu

(§23 odst. 8 zákona a §5 odst. 1 a 3 vyhlášky)

Státní volební komise Ministerstvo vnitra

45

9. dubna 2019

(úterý)

Poskytnutí každé politické straně, politickému hnutí a koalici, jejichž kandidátní listina byla zaregistrována, informace o počtu a sídle volebních okrsků zveřejněním na úřední desce obecního úřadu

(§16 odst. 1 písm. f) zákona)

starosta*)

45 před druhým dnem voleb

10. dubna 2019

(středa)

Přihlášení k trvalému nebo přechodnému pobytu na území České republiky

(§5 odst. 1 a §6 odst. 1 zákona)

občan jiného členského státu EU, který chce hlasovat nebo kandidovat na území České republiky

do 2 dnů od doručení rozhodnutí

(za doručené se rozhodnutí považuje třetím dnem ode dne jeho vyvěšení na úřední desce Ministerstva vnitra v budově, v níž sídlí Státní volební komise)

Možnost podat návrh na soudní přezkum ve věci odmítnutí kandidátní listiny, škrtnutí kandidáta na kandidátní listině a proti registraci kandidátní listiny

(§56 zákona)

politické strany, politická hnutí a koalice, které podaly kandidátní listinu, a u škrtnutí kandidáta i tento kandidát

41

(20 dnů před 1.zasedáním okrskové volební komise)

13. dubna 2019

(sobota)

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise

(§18 odst. 7 zákona)

starosta*)

40

14. dubna 2019

(neděle)

Konec lhůty pro předání nebo doručení písemné žádosti o zápis do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem

(§11 písm. a) zákona a §6 odst. 5 písm. a) zákona č. 247/1995 Sb.)

voliči, kteří mají bydliště mimo území České republiky

40

14. dubna 2019

(neděle)

Podání žádosti o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu nebo o přenesení údajů z dodatku stálého seznamu voličů do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu

(§29 odst. 1, 2 a 3 zákona)

občan jiného členského státu EU, který chce hlasovat na území České republiky

40

14. dubna 2019

(neděle)

Zanesení údajů do seznamu voličů pro volby obecní úřad do Evropského parlamentu podle §28 odst. 1 zákona

- první fáze sestavování seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu

30

24. dubna 2019

(středa)

Uzavření zvláštních seznamů voličů a jejich neprodlené předání Ministerstvu zahraničních věcí

(§6 odst. 6 zákona č. 247/1995 Sb.)

zastupitelský úřad

30

24. dubna 2019

(středa)

Delegování jednoho člena a jednoho náhradníka do okrskové volební komise

(§18 odst. 3 zákona)

politická strana, politické hnutí a koalice, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována

30

24. dubna 2019

(středa)

Možnost domáhat se rozhodnutí soudu ve věcech chyb a nedostatků v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu

(§55 zákona)

volič

před 1. zasedáním okrskové volební komise tj. před 21. dnem

před 3. květnem 2019

(pátek)

Jmenování členů okrskové volební komise na neobsazená místa, pokud úkol přichází podle zákona v úvahu

(§18 odst. 3 zákona)

starosta*)

21

3. května 2019

(pátek)

První zasedání okrskové volební komise

(§16 odst. 1 písm. d) zákona)

starosta*)

20

4. května 2019

(sobota)

Sdělení konečného znění zvláštních seznamů voličů vedených zastupitelskými úřady Ministerstvu vnitra

(§6 odst. 6 zákona č. 247/1995 Sb.)

Ministerstvo zahraničních věcí

20

4. května 2019

(sobota)

Zanesení voličů, kteří nemají ve správním obvodu obecního úřadu trvalý nebo přechodný pobyt, ale kteří jsou v jeho obvodu v nemocnici, porodnici, sanatoriu, ústavu sociální péče nebo v obdobném ústavu a zařízení, nebo jsou v policejní cele, v místě výkonu vazby nebo v místě výkonu trestu odnětí svobody

- druhá fáze sestavování seznamů voličů pro volby do Evropského parlamentu

(§28 odst. 2 zákona)

obecní úřad

20

4. května 2019

(sobota)

Zaregistrování kandidátní listiny na základě rozhodnutí soudu podle zvláštního právního předpisu

(§23 odst. 9 zákona)

Ministerstvo vnitra

16

8. května 2019

(středa)

Možnost vyhrazení plochy pro vylepení volebních plakátů

(§59 odst. 4 zákona)

starosta*)

16 dnů - 48 hodin

8. května 2019 (středa) - 22. května 2019 do 14.00 hod. (středa)

Vyhrazení a poskytnutí bezplatného vysílacího času kandidujícím politickým stranám, politickým hnutím a koalicím, jejichž kandidátní listiny byly zaregistrovány, v Českém rozhlase celkem 14 hodin a v České televizi celkem 14 hodin v rámci jejich vysílacích okruhů, který se rozdělí kandidujícím subjektům rovným dílem

(§59 odst. 8 zákona)

Český rozhlas a Česká televize

15

9. května

(čtvrtek)

Vyškrtnutí voličů ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, kteří požádali o zápis do zvláštního seznamu voličů u zastupitelského úřadu nebo byli zapsáni do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu jiným obecním úřadem

- třetí fáze sestavování seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu

(§28 odst. 3 zákona)

obecní úřad

15

9. května 2019

(čtvrtek)

Informování žadatele o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu o tom, jak byla jeho žádost vyřízena

(§29 odst. 4 zákona)

obecní úřad

15

9. května 2019

(čtvrtek)

Oznámení o době a místě konání voleb v obci

(§32 odst. 2 zákona)

starosta*)

15

9. května 2019

(čtvrtek)

Počátek lhůty, kdy může obecní a zastupitelský úřad nejdříve předat voličský průkaz osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zaslat.

(§30 odst. 2 zákona)

obecní úřad, zastupitelský úřad

9

15. května 2019

(středa)

Zajištění telefonního spojení do každé volební místnosti v územním obvodu obce a nahlášení telefonních čísel pověřenému obecnímu úřadu

(§15 odst. 1 písm. c) zákona)

obecní úřad

7

17. května 2019

(pátek)

Konec lhůty pro doručení žádosti o vydání voličského průkazu obecnímu nebo zastupitelskému úřadu

- v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem voliče

- v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky

(§30 odst. 2 zákona)

volič

4

20. května 2019

(pondělí)

Sestavení přehledu o telefonním spojení do každé volební místnosti ve svém volebním obvodu, jeho zaslání krajskému úřadu a jeho zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup

(§14 písm. c) zákona)

pověřený obecní úřad

v návaznosti na poskytnuté podklady POÚ

Sestavení přehledu o telefonním spojení do každé volební místnosti ve svém volebním obvodu a jeho zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup

(§13 písm. b) zákona)

krajský úřad a Magistrát hlavního města Prahy (dál jen "krajský úřad")

3

21. května 2019

(úterý)

Dodání hlasovacích lístků voličům

(§26 odst. 4 zákona)

starosta*)

3 dny až do konce hlasování

21. května 2019 (úterý) - 25. května 2019 do 14.00 hod. (sobota)

Zákaz zveřejňování výsledků předvolebních a volebních průzkumů

(§59 odst. 7 zákona)

fyzické a právnické osoby

2

22. května 2019

(středa)

Vyškrtávání voličů, kteří projevili vůli hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu v jiném členském státě, požádali o vydání voličského průkazu, nepožádali o přenesení svých údajů z dodatku stálého seznamu voličů do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, zemřeli nebo po zápisu do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu byli přihlášeni k trvalému pobytu na území jiné obce. Zápis voliče, který prokáže, že byl vyškrtnut ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu z důvodu změny trvalého pobytu

- čtvrtá fáze sestavování seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu

(§28 odst. 4 a 5 zákona)

obecní úřad

2

22. května 2019

(středa)

Konec lhůty pro osobní žádost o vydání voličského průkazu

(§30 odst. 2 zákona)

volič

2

22. května 2019

(středa)

Uzavření seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, předání kopií tohoto seznamu okrskovým volebním komisím

(§31 zákona, §2 odst. 2 vyhlášky)

obecní úřad

48 hodin před zahájením voleb

22. května 2019 do 14.00 hod.

(středa)

Doručení písemného prohlášení o vzdání se nebo odvolání kandidatury

(§24 odst. 1 zákona)

kandidát, zmocněnec politické strany, politického hnutí nebo koalice

průběžně nejpozději 48 hodin před zahájením voleb

průběžně do 22. května 2019 do 14.00 hod.

(středa)

Informování Českého statistického úřadu o případech vzdání se nebo odvolání kandidatury, o tom, že kandidát byl zbaven práva být volen, nebo o případech pozastavení činnosti politické strany nebo politického hnutí

(§4 vyhlášky)

Ministerstvo vnitra

48 hodin před zahájením voleb do zahájení hlasování

22. května 2019 14.00 hod. - (středa) 24. května 2019 do 14.00 hod. (pátek)

Zajištění zveřejnění prohlášení o vzdání se kandidatury nebo o jejím odvolání nebo prostřednictvím informace o tom, že kandidát byl zbaven krajských úřadů práva být volen, ve všech volebních místnostech, pokud byly doručeny do 48 hodin před zahájením voleb

(§24 odst. 3 a 4 zákona)

Ministerstvo vnitra

1. den voleb do zahájení hlasování

24. května 2019 do 14.00 hod.

(pátek)

Dodání hlasovacích lístků okrskovým volebním komisím

(§26 odst. 4 zákona)

starosta*)

dny voleb

24. května 2019 (pátek) od 14.00 hod. do 22.00 hod a 25. května 2019 (sobota) od 8.00 hod. do 14.00 hod.

Zajištění průběhu hlasování

(§3 odst. 3, §18 odst. 1 a 34 a násl. zákona)

okrsková volební komise

dny voleb

24. a 25. května 2019

(pátek - sobota)

Zákaz volební agitace ve volební místnosti a jejím bezprostředním okolí

(§59 odst. 9 zákona)

fyzické a právnické osoby

dny voleb

24. a 25. května 2019

(pátek - sobota)

Kontrola průběhu hlasování a sčítání hlasů ve volební místnosti

(§39 zákona)

Ministerstvo vnitra, krajský úřad

do doby stanovené pro uzavření poslední volební místnosti na území Evropské unie

26. května 2019

v … hodin (neděle) čas uzavření volebních místností není prozatím znám

Zákaz zveřejnění výsledků hlasování

(§59 odst. 11 zákona)

volební orgány

vyhlášení celkových výsledků voleb

Konec volební kampaně

(§59 odst. 3 zákona)

kandidující politická strana, politické hnutí, koalice, registrovaná třetí osoba, Úřad

Některé další úkoly a lhůty, které vyplývají ze zákona a vyhlášky:

 • §59e odst. 4 zákona - Registrovaná třetí osoba může zahájit účast ve volební kampani nejdříve dnem následujícím po dni registrace.
 • §9 odst. 2 písm. e) zákona - Ministerstvo vnitra zasílá komunikační centrále jiného členského státu neprodleně po podání kandidátní listiny informaci, že státní občan tohoto jiného členského státu je uveden na kandidátní listině pro volby do Evropského parlamentu podané na území České republiky, a současně zasílá prohlášení tohoto kandidáta za účelem ověření, zda kandidát nebyl zbaven práva být volen, a pro komunikační centrálu jiného členského státu ověřuje ve lhůtě do 5 pracovních dnů, zda státní občan České republiky, který kandiduje v tomto jiném členském státě, nebyl zbaven práva být volen,
 • §60 odst. 1 zákona - Kandidát má právo, aby ode dne následujícího po registraci kandidátní listiny do dne předcházejícího dni voleb mu ten, k němuž je v pracovním nebo obdobném poměru, poskytl pracovní volno bez náhrady mzdy.
 • §26 odst. 2 zákona - Správnost údajů na hlasovacím lístku před jeho vytištěním může být ověřena zmocněncem politické strany, politického hnutí nebo koalice do 2 pracovních dnů po výzvě Ministerstva vnitra, která se vyvěsí na úřední desce Ministerstva vnitra v budově, v níž sídlí Státní volební komise.
 • §23 odst. 11 zákona - Politické straně, politickému hnutí nebo koalici, jejichž kandidátní listina nebyla zaregistrována ani na základě rozhodnutí soudu podle soudního řádu správního vrátí do 1 měsíce Ministerstvo vnitra složený příspěvek. Je-li složena na zvláštní účet zřízený Ministerstvem vnitra místo příspěvku jiná částka, Ministerstvo vnitra ji vrátí složiteli bez zbytečného odkladu.
 • §59c odst. 3 zákona - Nejpozději 3 dny přede dnem voleb musí být známy všechny osoby, které ve prospěch kandidující politické strany, politického hnutí, koalice nebo jejich kandidáta uhradily nebo se zavázaly uhradit výdaje na volební kampaň, poskytly peněžitý dar nebo bezúplatné plnění. O těchto osobách se zveřejní na internetových stránkách kandidující politické strany, politického hnutí nebo koalice údaje stanovené v §59b odst. 3 zákona.
 • §36 odst. 8 zákona - Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou, hlasovacími lístky a výpisem ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. Při hlasování postupují členové okrskové volební komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování.
 • §45 odst. 4 zákona - Nesplní-li okrsková volební komise na výzvu Českého statistického úřadu povinnosti podle odstavce 1 do 24 hodin po ukončení hlasování podle §40, popřípadě ve lhůtě stanovené podle odstavce 2, může být celkový výsledek voleb zpracován bez tohoto volebního okrsku. Po uplynutí této lhůty se již k výsledku hlasování z tohoto volebního okrsku nepřihlíží.
 • §49 odst. 3 zákona - Státní volební komise vyhlásí a uveřejní celkové výsledky voleb po podepsání zápisu o výsledku voleb sdělením ve Sbírce zákonů.
 • §57 odst. 1 a 2 zákona - Podáním návrhu na neplatnost volby kandidáta se může domáhat ochrany u soudu podle zvláštního právního předpisu každý volič zapsaný do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu nebo do výpisu z něj a každá politická strana, politické hnutí nebo koalice, jejichž kandidátní listina byla pro volby do Evropského parlamentu na území České republiky zaregistrována, (dále jen "navrhovatel"). Návrh je třeba podat nejpozději 10 dnů po vyhlášení výsledků voleb Státní volební komisí.
 • Návrh na neplatnost volby kandidáta může podat navrhovatel, má-li za to, že byla porušena ustanovení tohoto zákona způsobem, který hrubě ovlivnil výsledek volby tohoto kandidáta.
 • §6 odst. 2 a 3 vyhlášky - Obecní úřad převezme veškerou volební dokumentaci od okrskových volebních komisí s výjimkou jednoho vyhotovení zápisu o průběhu a výsledku hlasování ve volebním okrsku. Obecní úřad volební dokumentaci zpřístupní na žádost Nejvyššího správního soudu. Hlasovací lístky a obálky opatřené razítkem obce (úřední obálky) obecní úřad uschová po dobu 30 dnů od zveřejnění výsledků voleb do Evropského parlamentu Státní volební komisí. Po této lhůtě ponechá pro archivaci 3 sady nepoužitých hlasovacích lístků pro volby do Evropského parlamentu, ostatní hlasovací lístky zničí.
 • §12 odst. 2 písm. j) zákona - Český statistický úřad předá zápisy o průběhu a výsledku hlasování převzaté od okrskových volebních komisí do úschovy příslušnému pověřenému obecnímu úřadu nejpozději 10 dnů od ukončení jejich zpracování.
 • §59e odst. 12 zákona - Registrovaná třetí osoba je povinna do 10 dnů po skončení volební kampaně zveřejnit přehled výdajů podle odstavce 10 na svých internetových stránkách. Přehled výdajů musí být uveřejněn nepřetržitě po dobu alespoň 3 měsíců.
 • §50 zákona - Činnost okrskové volební komise je ukončena patnáctým dnem po vyhlášení výsledku voleb do Evropského parlamentu Státní volební komisí.
 • §51 odst. 1 zákona - Státní volební komise vydá kandidátům zvoleným za poslance Evropského parlamentu do 1 měsíce od uveřejnění výsledků voleb osvědčení o tom, že byli zvoleni.
 • §51 odst. 2 zákona - Státní volební komise vydá osvědčení o zvolení poslancem kandidátovi do 7 dnů od právní moci rozhodnutí soudu o neplatnosti volby kandidáta (§57 zákona).
 • §10 odst. 5 vyhlášky - Zvláštní odměnu za výkon funkce a paušální náhradu ušlého výdělku pro členy okrskové volební komise vyplatí do 30 dnů po ukončení činnosti okrskové volební komise obecní úřad.
 • §59d odst. 2 zákona - Kandidující politická strana, politické hnutí nebo koalice do 90 dnů ode dne vyhlášení celkových výsledků voleb zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup na svých internetových stránkách zprávu o financování volební kampaně.
 • §59d odst. 5 zákona - Kandidující politická strana, politické hnutí a koalice do 90 dnů ode dne vyhlášení celkových výsledků voleb zašlou Úřadu veškeré účetnictví týkající se volební kampaně a zprávu o financování volební kampaně podepsanou osobou oprávněnou jednat jménem kandidující politické strany nebo politického hnutí nebo, jde-li o koalici, podepsanou osobami oprávněnými jednat jménem všech politických stran a politických hnutí zastoupených v koalici.
 • §59a odst. 4 zákona - S peněžními prostředky na volebním účtu nevyužitými na volební kampaň nelze nakládat po dobu, po kterou se vede řízení o správním deliktu týkajícím se porušení pravidel financování volební kampaně, nejméně však po dobu 180 dnů ode dne vyhlášení celkových výsledků voleb; tento zákaz se nevztahuje na úhradu výdajů na volební kampaň podle §59c zákona.
 • §59a odst. 6 zákona - Do 60 dnů po uplynutí doby uvedené v odstavci 4 se veškeré peněžní prostředky na volebním účtu nevyužité na volební kampaň převedou na účet politické strany nebo politického hnutí vedený podle zákona upravujícího sdružování v politických stranách a politických hnutích. V případě koalice je rozhodující dohoda členů koalice o podílu, který má být převeden z volebního účtu koalice na účet politických stran nebo politických hnutí zastoupených v koalici; není-li taková dohoda uzavřena, převedou se peněžní prostředky z volebního účtu rovným dílem.
 • §59e odst. 11 zákona - Registrovaná třetí osoba je povinna uchovat si výpisy ze svého volebního účtu a evidenci podle odstavce 10 po dobu 5 let a předložit tyto výpisy a evidenci na požádání Úřadu.

Počítaní lhůt - §67 zákona

(1) Do běhu lhůty se nezapočítává den rozhodný pro počátek lhůty; to neplatí, jde-li o lhůtu určenou podle hodin.

(2) Lhůty určené podle hodin končí uplynutím hodiny, která se svým označením shoduje s hodinou, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty.

(3) Lhůta určená podle dnů je zachována, je-li poslední den lhůty učiněn úkon u příslušného orgánu, a to nejpozději do 16.00 hodin.

(4) Lhůty nelze prodloužit ani prominout jejich zmeškání.

*) §17 odst. 1 a 2 zákona - Neplní-li starosta a místostarosta úkoly stanovené tímto zákonem nebo není-li starosta a místostarosta zvolen, plní v obci úkoly stanovené tímto zákonem, a to i po stanovené lhůtě, starosta stojící v čele pověřeného obecního úřadu, v jehož územním obvodu se obec nachází. Pokud tak starosta stojící v čele pověřeného obecního úřadu neučiní nebo neplní-li úkoly stanovené mu zákonem podle §16, zajistí plnění těchto úkolů ředitel krajského úřadu.

V době nepřítomnosti starosty stojícího v čele pověřeného obecního úřadu plní jeho úkoly podle odstavce 1 místostarosta. V době nepřítomnosti ředitele krajského úřadu plní jeho úkoly podle odstavce 1 osoba určená k jeho zastupování.

Obecní úřad ………………

VZOR

Žádost o vydání voličského průkazu pro volby do Evropského parlamentu,

které se uskuteční ve dnech 24. a 25. května 2019

V souladu s ustanovením §30 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, žádám o vydání voličského průkazu pro volby do Evropského parlamentu konaných ve dnech 24. a 25. května 2019.

Údaje o žadateli

Jméno a příjmení žadatele: …………………………………………………………………………...

Datum narození: ………………………………………………………………………………………..

Adresa místa trvalého pobytu: ………………………………………………………………………..

Tel., popř. email:* ……………………………………………………………………………………… (nepovinný údaj)

Beru na vědomí, že voličský průkaz opravňuje voliče ve dnech voleb do EP k hlasování v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky.

Vystavený voličský průkaz si přeji (křížkem označte odpovídající):

□ Vyzvednout osobně na Obecním úřadě ………………………...

□ Předat osobě, která se prokáže plnou mocí s mým úředně ověřeným podpisem.

□ Zaslat na adresu místa trvalého pobytu.

□ Zaslat na jinou adresu: ...……………………………………………………………………………

Volič může o voličský průkaz požádat:

1. osobně nejpozději do 22. května 2019 do 16:00 hodin v kanceláři Obecního úřadu ……………………………………...

2. v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem voliče na Obecního úřadu ……......................………… (podle §8 odst. 2 písm. f, zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích je ověření podpisu osvobozeno od správního poplatku) a to nejpozději do 17. května 2019 do 16:00 hodin.

3. v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky voliče do datové schránky OÚ ……................................…….. : ……………, nejdéle do 17. května 2019 do 16:00 hodin.

Datum: …………………………………

podpis žadatele

* voličský průkaz je možné předat voliči nejdříve 15 dnů přede dnem konání voleb (tj. nejdříve 9. května 2019)

Záznam ohlašovny (vyplňuje úřad):

Žádost byla voličem podána dne: ………………………………..

Předložený doklad totožnosti (u osobního podání): ………………………………….…………….

Jméno, příjmení, podpis pracovníka, razítko úřadu: ……………………………………………….

Číslo voličské průkazu: ………………………………………………………….

 • Žadatel převzal osobně dne: ……………………………… podpis: ………………………………………….
 • Za žadatele převzala jiná osoba na základě plné moci:
  • Jméno a příjmení: …………………………………………………........................………
  • Číslo dokladu totožnosti: ………………………………………………............................
  • Převzal/a dne: …………………………… podpis: …………………………………………….
 • Byl zaslán žadateli poštou dne: ……………………………………….........................................

Jméno, příjmení, podpis a razítko, kdo VP vydal: ..………………………………………………...

OBECNÍ ÚŘAD …………………….

PSČ …………………..

…………………… kraj

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU

24. a 25. května 2019

VZOR

Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků, o době a místě konání voleb

Starosta obce ……………………… na základě zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) a vyhlášky č. 409/2003 Sb., k provedení zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů:

1. Dle §16 odst. 1 písm. f) zákona informuje, že počet volebních okrsků v obci …………….. je ………………. a sídlo volebního okrsku je stanoveno na adrese …………………………….

2. Dle §32 zákona oznamuje, že doba konání voleb do Evropského parlamentu byla stanovena na pátek 24. května a sobotu 25. května 2019.

v pátek 24. května od 14.00 hod. do 22.00 hod.

v sobotu 25. května od 8.00 hod. do 14.00 hod.

V …………………………….. dne ……………..

starosta

Na úřední desce a elektronické úřední desce obce

vyvěšeno dne: ……………………..

k sejmutí dne: ……………………..