Animace načítání

Stránka se připravuje...


Právní předpisy ČR

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Právní předpisy EU

Vybrané právní předpisy EU

Judikatura

Rozhodnutí soudu v podobě usnesení nebo rozhodnutí

Slovo judikatura, které pochází z latinského slovesa iudicare, znamená soudit. Výsledkem judikatury, tedy rozhodovací činnosti soudů jsou pak judikáty, neboli česky rozhodnutí. Tato rozhodnutí mohou mít podobu rozsudků nebo usnesení, které odborná právnická literatura souhrnně nazývá právními akty.

Důvodové zprávy (Sněmovní tisky)

Je nezávazná část návrhu zákona, který je předkládán parlamentu. Má sloužit jak k odůvodnění jeho jednotlivých ustanovení, tak k vysvětlení jeho celkového účelu. Z tohoto důvodu je využívána hlavně v rámci historické metody výkladu práva.

Důvodová zpráva má svou obecnou a zvláštní část.

  • Obecná část - předkladatel návrhu zákona především zhodnotí dosavadní právní stav, vysvětlí, v čem je přínos nové právní úpravy a jaké jsou její hlavní principy, posoudí, zda je návrh v souladu s ústavním pořádkem i s právem EU a mezinárodními dohodami, a uvádí, zda se při zavádění zákona v praxi dají očekávat nějaké zvýšené finanční náklady, sociální dopady nebo korupční rizika.
  • Zvláštní část - člení se podle jednotlivých ustanovení zákona, které postupně odůvodňuje a vysvětluje. Pokud je požadováno, aby zákon nabyl účinnosti dnem jeho vyhlášení, je tato argumentace uvedena u ustanovení o nabytí účinnosti zákona.

Nyní jsou zpracovány všechny důvodové zprávy k zákonům, které vyšly v roce 2018 a 2019, a dále většina důvodových zpráv z výběru důležitých zákonů a jejich novel.

Vyhlášky měst a krajů

Vybrané vyhlášky měst a nařízení krajů

Finanční zpravodaj MF ČR

Texty finančního zpravodaje MF ČR (opatření, oznámení, pokyny ...)

Věstníky

Věstníky vybraných ministerstev a dalších institucí (Ministerstva financí ČR, Ministerstva zdravotnictví ČR, Ministerstva zemědělství ČR ...)

Formuláře - tiskopisy

Vyplnitelné formuláře a tiskopisy (vybrané žádosti, vzory, cestovní příkaz …)

Termínový kalendář

Celoroční přehled všech povinností z oblasti daní, sociálního a zdravotního pojištění, odpadového hospodářství ...

Vybrané sazby

Přehledy jednotlivých vybraných sazeb, které podléhají průběžným úpravám právních předpisů různé právní síly. Např. pojistné, vybrané sazby daní a daňových odpisů, důchodového pojištění a minimální mzdy.

Lhůty

Přehled lhůt daných vybranými právními předpisy

Vzory smluv

Vyplnitelné vzory smluv (Pracovněprávní závazky, občanskoprávní závazky, veřejnoprávní smlouvy …)

Přestupky

Přehled sankcí podle právní úpravy ČR. Peněžité tresty za přestupky a správní delikty

"Přestupkem je společensky škodlivý protiprávní čin, který je v zákoně za přestupek výslovně označen a který vykazuje znaky stanovené zákonem, nejde-li o trestný čin." (podle §5 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich). Přestupku se dopouští jak fyzická, tak právnická osoba či podnikající fyzická osoba. Klasickými přestupky jsou přestupky dopravní, proti veřejnému pořádku nebo proti občanskému soužití.

Právnický slovník

Pojmy především z oblasti práva

Informace o nejnovějších záznamech

Nejnovější záznamy v aplikacích: Právní předpisy ČR a EU, Judikatura, Vyhlášky měst a krajů …

Kalkulátory

Výpočty: úroky, poplatky, odměna advokáta, správce, likvidátora apod.. Z jednotlivých kalkulátorů, které jsou seřazeny podle právních předpisů, je možný přístup do konkrétních ustanovení právních předpisů, které zjišťované sazby upravují.

Užitečné internetové odkazy

Odkazy na důležité internetové portály a informační zdroje vybraných orgánů a institucí.