Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

VZOR xx xxxxxxx *.xxx

Xxxxxxxx xxxxxxx

xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxxx x roku, uzavřely xxxxxxx xxxxxx

Xxx/xxxx&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;

xxxxx: ..................................

xxxxxxxx:&xxxx; &xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; ..................................

xxxxxxx: &xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; ..................................

xxxxx číslo:      ..................................

xxxx: &xxxx;&xxxx;&xxxx; ..................................

xxxxxx xxxxx:     ..................................

dále xxx "xxxxx" xxxx "xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx" xx xxxxxx jedné,

a

Pan/paní                    

jméno: ..................................

xxxxxxxx:&xxxx; &xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; ..................................

xxxxxxx: &xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; ..................................

xxxxx xxxxx: &xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; ..................................

stav: &xxxx;&xxxx;&xxxx; ..................................

xxxxxx xxxxx: &xxxx;&xxxx;&xxxx; ..................................

xxxx též "xxxxxxxxxx" xx xxxxxx xxxxx,

&xxxx;

xxxxx § 2055, § 1257 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona x. 89/2012 Sb., xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

xxxxxxxx xxxxxxx na nemovitosti xx zřízením xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx:

Xx. X.

Xxxxxxx xxxxxxx

1) Xxxxx prohlašuje, xx je na xxxxxxx

x)&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; ………………………………………………………………………………………………………………….

(xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx jehož xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx)

xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx ………) xxxxxxxxxxx:

xxxxxxxxxx jako ………………………………………………….., xxxx. x. ……………………………

x xxxxxx: ……………………………….. m2,

s xxxxxxxxxxxxx, xxxxx představuje ………………………………………………………………………………

x)&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; ………………………………………………………………………………………………………………….

(xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx budoucí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx)

xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx spoluvlastníkem x podílem ………) xxxxxxxxxxx:

xxxxxxxxxx xxxx ………………………………………………….., xxxx. č. ……………………………

o xxxxxx: ……………………………….. x2,

x xxxxxxxxxxxxx, které xxxxxxxxxxx ………………………………………………………………………………

Xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x) a x) …. xxxx xxxxxxx xx LV x …………………

x Xxxxxxxxxxxxx xxxxx ……………………………….. xxxxxxxxxx ……………………………………….,

xxx xxxxxxxxxxx xxxxx ……………………………………………………………………………………….

2) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedené x xxxx. 1) do xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x to xx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx výlučného xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
&xxxx;

Xx. XX.

Xxxxxxx předmětu xxxxxxx

1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nejpozději xx …….. dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx vlastnického xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
&xxxx;

Xx. XXX.

Xxxxxxxxx ustanovení

 1) Xxxxx prohlašuje, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx na xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

2) Xxxxx xxxxxxxxxx, xx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, zástavní xxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxx xxxx právní xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxx s xxxx xxxxxxxx není xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x okamžiku xxxxxxxx xxxxx soudního xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xxxx xxxxxx ani  xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx smlouvy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xx xxxxx způsobit xxxxx zákonného xxxxxxxxxx xxxxx.

3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx si xxxx xxxxxxx této xxxxxxx xxxxxxxx v xx. X. prohlédl, xx xx mu xxxx xxxxxxxx xxxx znám, x xx jej x xxxxx xxxxx xxxxx x příslušenstvím x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx.

4) Xx xxxxxxxxxxxx přecházejí xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx převáděných xxxxxxxxxxx.

5) Xxxxx xx xxxxxxxx, že do xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle této xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx třetích xxxx xxxxx výše xxxxxxx xxxxx a xxx xxxxx xxxxxxxx nemovitosti xxxxxx nezatíží.

6) Xxxxxxx xxxxxxxxx škody xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx předání.
 

IV.

Práva x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

1) Xxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxx xx dar xxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx xxxx obvyklou cenu, xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xx xx neměl xx xxxxxx xxxxxx vlastní xxxx xxxxxx výživu xxxxx, x xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xx omezeno xxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxx nedostává xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. Obdarovaný xxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx, je-li xxx x obdobné nouzi xxxx xxxxx.

2) Právo xxxxxxx dar xxxxx xxxx. 1. xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx nouze xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx.

3) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx tak, xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxxx, xx darovací smlouvy xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxx-xx dar xxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx celého daru, x xxxx-xx to xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx.

4) Dárce xxxx dar xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx ublížil, xxx xxxxx-xx xx o xxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx roku xxx dne, xxx xxxxxx vědomost o xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxx xxxx dar odvolat xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx od smrti xxxxx.
&xxxx;

Xx. X.

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bydlení

1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx prospěch xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx:

………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………

Xxxx. xxxxxx xxxxxxxxx x přízemí xx xxxxxxx samostatnými venkovními xxxxxx x xxxxxx x. x. ................... xxxxxx xxxxxxx - xxxxxxx, postavené xx xxxxxxx označeném jako xxxxxxxx parcela XX x. .............., zastavěná xxxxxx x xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxx ............................., xxxx obce ..........................., xxxx .................., xxxxxx x xxxxxxx x společné užívání xxxxxx, XX a xxxxxxxx v xxxxxxx xxxx budovy, x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx pozemku xxxxxxxxxx xxxx pozemková parcela XX x. ....................., xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxx ........................;

2) Oprávněný xx xxxxxxx hradit xxxxxxx xxxxxxxx vody x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx zachování x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odpovídající uvedenému xxxxxxx xxxxxxx.

3) Věcné xxxxxxx vznikne xx xxxxxxx této smlouvy xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xx. XX.

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nemovitostí xxxxxxxx xx nabyvatele xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx vkladu xxxxxxxx xx xxxxxxx rozhodnutí Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx .................................. kraj, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ..................., o xxxxxxxx xxxxxx, a xx xx dni, xxx xxxxx xx xxxxx byl xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx podkladem xxx zahájení xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx vlastnického x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx nemovitostí x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx na příslušné xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx .................. xxxx, katastrální xxxxxxxxxx ........................ Zavazují xx xxxxx xxxxxxxx x podpisem xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx řízení x povolení xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx .................... xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ............................. xxxxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zápis xxxx xxxxxxxxxxxx práv x předmětu převodu xxxxxxxxx x xx. X. xxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx této xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, poskytnout si x řízení o xxxxxxxx xxxxxx vlastnického xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx poplatky spojené xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.
&xxxx;

XXX.

Xxxxx na xxxxx xx xxxxxxxx nemovitostí

1) Xxxxxxxxxx xxxxxx vlastnické xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vlastnického xxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a dárci xxxxxxxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxxx právo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xx x xxxxxxxx xxxxxx ke xxx, kdy byl xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx práva xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Od xxxxxxxx podpisu této xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx projevy.

2) Xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx x Katastrálního xxxxx xxx …………………….., Xxxxxxxxxxx pracoviště …………………….. xxx xxxxxxxxxxxx vlastnické xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x věcné xxxxx - xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, x xx příslušných XX xx xxxxxx odpovídající xxxxx.

3) Smluvní xxxxxx xx zavazují učinit xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x tomu, xxx příslušný katastrální xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx, x xx v xx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxx xx strany xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx součinnost.

4) Xxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxx obdarovaného x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx dárce xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxx, zastavení xxxxxx x povolení xxxxxx), xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxx xx právní xxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx řízení x povolení xxxxxx), xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx vlastnického xxxxx podle této xxxx xxxxxxx.

5) Nelze-li xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx k pravomocnému xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx vkladu xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx dle xxxx smlouvy odstranit xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx stejného xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xx každý z xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxx účastníci xxxxxxx xx xxxxxxxx vrátit xxx, co xx xxxxxxx xxxx smlouvy xxxxxxxx od druhého xxxxxxxxx této xxxxxxx, x xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
&xxxx;

XXXX.

Xxxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

1) Xxxxxxx poplatek xx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příslušného xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
&xxxx;

Xx. XX.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1) Tato xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx berou xx xxxxxx, že po xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx touto  xxxxxxxx xxxxxx.

2) Tato smlouva xx 4 xxxxxx x je vyhotovena xx 4. vyhotoveních.

3) Xxxxxx xxxxxx touto xxxxxxxx výslovně neupravené xx xxxx zákonem x. 89/2012 Sb.

4) Smluvní xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vůli. Xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx smlouva xxxxxx xxxxxxxx ani xxx xxxxxxxx, x xxxxx xx za xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxx své pravé xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx své xxxxxxx.
&xxxx;

X .................................... xxx&xxxx; .............................
&xxxx;

Xxxxxxxxxxx - xxxxx:&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; Nabyvatel - obdarovaný:

………………………………………                                                                          ………………………………………..

Xxxxx x příjmení                                                                                                     Xxxxx x xxxxxxxx
&xxxx;