Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

VZOR ve formátu *.xxx

Xxxxxxx o smlouvě xxxxxxx - xxxxx

Xxxx xxxxxxxxx dne, xxxxxx x xxxx uzavřely xxxxxxx xxxxxx

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

xxxx budoucí xxxxxxxxxxx

X případě xxxxxxx xxxxx uveďte xxxxx, xxxxxxxx, rodné xxxxx (xxxxx narození), xxxxxxxx,

x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx, XXX, XXX x statutární xxxxx, oprávněný xxxxxx xx právnickou xxxxx.

x

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

xxxx xxxxxxx kupující (xxxxxxxxx)

X xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxx (datum xxxxxxxx), xxxxxxxx,

x xxxxxxx právnické osoby xxxxx xxxxxx obchodní xxxxx, sídlo, XXX, XXX x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx osobu.podle §1785 x xxxx. xxx. x. 89/2012 Xx. xxxx smlouvu x xxxxxxx xxxxxxx - kupní:
 

I.

Předmět xxxxxxx

1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx je xx xxxxxxx

x) ………………………………………………………………………………………………………………….

(xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vlastníkem xxxxxxx)

xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx ………) xxxxxxx:

xxxxxxxxxx xxxx ………………………………………………….., xxxx. x. ……………………………

x xxxxxx: ……………………………….. x2. Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx XX x …………………

x Xxxxxxxxxxxxx xxxxx ……………………………….. xxxxxxxxxx ……………………………………….,

xxx xxxxxxxxxxx xxxxx ……………………………………………………………………………………….

X xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxx) xxxxxxxx xxxx. 1) o xxxxx xxxxxxxxxxx b), c) ...

2) Budoucí xxxxxxxx xxxxx smlouvou xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx má xxxxx zájem x xxxxx nemovitostí xxxxxxxxx x xxxx. 1).
 

3) Xxxxxxxx kupní xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx dosud xxxxx xxxx překážka:

……………………………………………………………………………………………………………………

(např. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, poskytnutí xxxxxxxx, xxxxxxxxx příslušným xxxxxxx xxxx.)

4) Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xx bezprostředně xx xxxxxxxxx xxxxxxx překážky, xxxxxxxxxx však do xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx smlouvy x xxxxxxx budoucí, xxxxxxx kupní smlouvu xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx. 1).
&xxxx;

5) Xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx smlouvy. Xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x uzavření xxxxxxx xx xxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx …….. xxx od xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx..
&xxxx;

XX.

Xxxx a xxxx xxxxxxxxx

1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx. I xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, x xx xx dohodnutou xxxxx xxxx xx výši ……………… Xx (xxxxx …………………).

X případě xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx uvést xxxxx xxxx:

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx cena, její xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ……………., ze xxx ……………… xxxxx xxxxxxx ……….. Xxxxxxx xxxxxx prohlašují, že xx s xxxxxxx xxxxxx posudku podrobně xxxxxxxxx a xxxxxx x xxxx výhrad.

 

2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, že xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx vlastnictví.
 

3) Xxxx bude xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx x. ………………………. xxxxxx u ………………………………, x xx xxxxxxxxxx do: …………………..
 

III.

Předání xxxxxxxx xxxxxxx

1) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx řádnému xxxxxxx nejpozději xx 10 (deseti) dnů xxx dne xxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx práva k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx kupujícího do xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Do xxxx předání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx před xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx se zdržet xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x nimi, xxxxx xx snižovalo xxxxxx xxxxxxx.
&xxxx;

2) X xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx nesplní xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x odst. 1 xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx ………… Xx (slovy: ………………..) xx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx povinnosti, a xx xx xxxxx xx 10 (deseti) xxx od xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx kupujícího. Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx škody tím xxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx smlouvy x závazky x xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx od xxxxxx počátku.
 

IV.

Práva a xxxxxxxxxx smluvních xxxxx

1) Xxxxxxxxxxx prohlašuje, že xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx práva, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nemovitosti xxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxx či xxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Prohlašuje, že xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx není x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vlastnictví k xxxxxxxxxx nemovitostem na xxxxx osobu x xx xxx neučiní xxx po podpisu xxxx smlouvy x xxxx xx xxxxxx, xx x opačném xxxxxxx by odpovídal xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
&xxxx;

2) Xxxxxxxxxxx prohlašuje, xx převáděné nemovitosti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xx správních xxxxxx. Xxxx prodávající prohlašuje, xx xx xxxx xxxxx xxxx, xx xx xxx splatné xxxxxx nedoplatky nebo xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx veřejné xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx příspěvku xx státní politiku xxxxxxxxxxxxx.
&xxxx;

3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx uzavřít xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx x xx oprávněn xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx závazky, právním xxxxxxxxx, rozhodnutím xxxxx xxxx rozhodnutím státního xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx týkající se xxxxxxxxxxx nemovitostí.
 

4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, že xx xxxxxx známy žádné xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nemovitostí, na xxx kupujícího neupozornil x xx nemovitosti xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
&xxxx;

5) V xxxxxxx, xx se xx xxxxxxx xxxx smlouvy xxxxx prohlášení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx jako nepřesná, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx práva xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zamítnut, xx xxxxxxxx&xxxx; oprávněn xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx od xxxxxxx se smlouva xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx si xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
&xxxx;

6) Xxxxxxxx prohlašuje, že xx x xxxxxxxxx x právním xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx faktický x xxxxxx stav xxxxxxxxxxx odpovídá ustanovením xxxx smlouvy x xxxx xxx výhrad xxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nepřejímá žádné xxxxx ani xxxxxxx.
&xxxx;

X.

Xxxxx xx vklad do xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1) Kupující xxxxxx xxxxxxxxxx právo x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx základě rozhodnutí xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xx x xxxxxxxx xxxxxx xx dni, xxx xxx návrh xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Od okamžiku xxxxxxx této xxxxxxx xxxx smluvní xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
&xxxx;

2) Xxxxx xxxx xxxxxxx se xxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx …………………….., Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx …………………….. pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x převáděným xxxxxxxxxxxx x na příslušných XX xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
&xxxx;

3) Xxxxxxx xxxxxx se zavazují xxxxxx veškeré potřebné xxxxx xxxxx k xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx mohl xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vkladu xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, x xx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
&xxxx;

4) Xxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx práva xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx), xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zavázáni xx xxxxx xx xxxx xxxxx od xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřadu (xxxxxxxxx xxxxxx, zastavení xxxxxx o povolení xxxxxx), xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x obdobným xxxxxxx xxx, aby xxxxxxxx xxxxxxxxxx katastrálního úřadu x x této xxxx podat xxxxx xx xxxxxxxx vkladu xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx smlouvy.
 

5) Xxxxx-xx xxxxxx, xxx xxxxx nedošlo k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx katastrálního xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx prospěch xxxxxxxxxx xxx této xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx, xx každý x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx si xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xx xxxxxxx této xxxxxxx obdrželi od xxxxxxx účastníka této xxxxxxx, a xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx, z xxxxx viny xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxx vzniklou xxxxx xxxxxxx, a to xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
&xxxx;

XX.

Xxxxxxx xxxxxxxx a daň x nabytí xxxxxxxxxx xxxx

1)&xxxx; Xxxxxxx poplatek xx návrh xx xxxxx do katastru xxxxxxxxxxx x příslušného xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx.
&xxxx;

2) Nabyvatel xxxx xx vědomí, že xx xxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx x. 340/2013 Sb. (§1 x xxxx.) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx x nabytí xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx konce xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxx, v xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx práva xx xxxxxxx xxxx smlouvy xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
&xxxx;

XXX.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1) Tato xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx stejnopisech, x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx originálu. Xxxxxxxxxx xxxxx sloužit k xxxxxx xx vklad xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Po xxxxxx vlastnického xxxxx xx katastru xxxxxxxxxxx xxxxxx kupující x xxxxxxxxxxx po xxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
&xxxx;

2) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx souhlasem xxxxxxxxx xxxxx.
&xxxx;

3) Xxxxxxx strany xxxxxx prohlašují, že xxxx plně xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx vyjadřuje xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xx důkaz xxxx xxxxxxxxx své xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
&xxxx;

X ……………………………… xxx …………………………..
&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; Budoucí xxxxxxxx
&xxxx;

…………………………………………..&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;   &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;     &xxxx;     &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;     &xxxx;   &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx;&xxxx; …………………………………………..