Animace načítání

Stránka se připravuje...


Nemocenské pojištění

Výše částky rozhodné pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění


Výše částky rozhodné pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění je stanovena zákonem č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s účinností od 1.1.2009 v §6 odst. 5 (později změna novelou č. 344/2013 Sb. na odst. 2):

(2) Rozhodný příjem činí 2 000 Kč. Částka rozhodného příjmu se zvýší od 1. ledna kalendářního roku, pokud jedna desetina součinu všeobecného vyměřovacího základu stanoveného podle zákona o důchodovém pojištění, který o dva roky předchází tomuto kalendářnímu roku, a přepočítacího koeficientu stanoveného podle zákona o důchodovém pojištění pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu bude po zaokrouhlení na celou pětisetkorunu směrem dolů vyšší než dosud platná částka rozhodného příjmu; rozhodný příjem se stanoví ve výši této desetiny po tomto zaokrouhlení. Výši rozhodného příjmu stanoveného podle věty druhé vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv sdělením.

Účinnost Částka v Kč Právní úprava
1.1.2009 do 31.12.2011 2 000 zákon č. 187/2006 Sb. (§6)
1.1.2012 do 31.12.2018 2 500 nařízení vlády č. 410/2011 Sb. (§1)
1.1.2019 do 31.12.2020 3 000 sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 236/2018 Sb.
1.1.2021 do 31.12.2022 3 500 sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 436/2020 Sb.
od 1.1.2023 4 000 sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 320/2022 Sb.