Animace načítání

Stránka se připravuje...


Daňové odpisy - §26 a násl., §30§33 ZDP

Zákon o daních z příjmů č. 586/1992 Sb.

(Zpracováno podle stavu právní úpravy k 1.1.2020)

Odpisy hmotného majetku - Doba odpisování - §30

Odpisová skupina Příklad Doba odpisování
1 jízdní kola, kancelářské stroje, počítače a periferní zařízení, zemědělské stroje 3 roky
2 nákladní automobily, většina pracovních strojů, letadla a kosmické lodě 5 let
3 lodě, lokomotivy, kolejový vozový park, trezory, pancéřové skříně 10 let
4 budovy: ze dřeva a plastů, výrobní pro energetiku, administrativní; sila 20 let
5 dálnice, silnice, místní a účelové komunikace, plochy letišť, mosty 30 let
6 budovy hotelů, obchodních domů, muzea a knihovny 50 let

Třídění hmotného majetku do odpisových skupin - viz Příloha č. 1 k ZDP

Mimořádné odpisy - viz §30a ZDP s účinností od 20.7.2009

Odpisy hmotného majetku využívaného k výrobě elektřiny ze slunečního záření - §30b

(1) Hmotný majetek v klasifikaci produkce CZ-CPA označený kódem skupiny 27.11, 27.12 a dále v subkategorii CZ-CPA 26.11.22 využívaný k výrobě elektřiny ze zařízení pro výrobu elektřiny ze slunečního záření se odpisuje rovnoměrně bez přerušení po dobu 240 měsíců do 100 % vstupní ceny nebo zvýšené vstupní ceny.

(2) Odpisy podle odstavce 1 se stanoví s přesností na celé měsíce; přitom poplatník má povinnost zahájit odpisování počínaje následujícím měsícem po měsíci, v němž byly splněny podmínky pro odpisování. Při zahájení nebo ukončení odpisování v průběhu zdaňovacího období lze uplatnit odpisy pouze ve výši připadající na toto zdaňovací období. Odpisy se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.

(3) Technické zhodnocení hmotného majetku odpisovaného podle odstavce 1 zvyšuje jeho vstupní cenu. Poplatník pokračuje v odpisování hmotného majetku ze zvýšené vstupní ceny snížené o již uplatněné odpisy od měsíce následujícího po měsíci, v němž bylo technické zhodnocení ukončeno, a to rovnoměrně bez přerušení po zbývající dobu odpisování stanovenou v odstavci 1, nejméně však po dobu 120 měsíců.

Odpisové sazby při rovnoměrném odpisování hmotného majetku (§31)

a) Roční odpisová sazba pro hmotný majetek neodpisovaný podle písmen b) až d)

Odpisová skupina v prvním roce odpisování v dalších letech odpisování pro zvýšenou vstupní cenu
1 20 40 33,3
2 11 22,25 20
3 5,5 10,5 10
4 2,15 5,15 5,0
5 1,4 3,4 3,4
6 1,02 2,02 2

b) Roční odpisová sazba při zvýšení odpisu v prvním roce odpisování o 20 %

Odpisová skupina v prvním roce odpisování v dalších letech odpisování pro zvýšenou vstupní cenu
1 40 30 33,3
2 31 17,25 20
3 24,4 8,4 10

c) Roční odpisová sazba při zvýšení odpisu v prvním roce odpisování o 15 %

Odpisová skupina v prvním roce odpisování v dalších letech odpisování pro zvýšenou vstupní cenu
1 35 32,5 33,3
2 26 18,5 20
3 19 9 10

d) Roční odpisová sazba při zvýšení odpisu v prvním roce odpisování o 10 %

Odpisová skupina v prvním roce odpisování v dalších letech odpisování pro zvýšenou vstupní cenu
1 30 35 33,3
2 21 19,75 20
3 15,4 9,4 10

Odpisové koeficienty při zrychleném odpisování hmotného majetku - §32

Koeficient pro zrychlené odpisování
Odpisová skupina v prvním roce odpisování v dalších letech odpisování pro zvýšenou zůstatkovou cenu
1 3 4 3
2 5 6 5
3 10 11 10
4 20 21 20
5 30 31 30
6 50 51 50

Odpisové sazby pro nehmotný majetek (§32a)

Nehmotný majetek, jehož pořizovací cena je vyšší než 60 000,- Kč a doba použitelnosti je delší než jeden rok, se odepisuje rovnoměrně.

Nehmotný majetek může kromě vlastníka odpisovat poplatník, který k němu nabyl právo užívání za úplatu.

U nehmotného majetku, ke kterému má poplatník právo užívání na dobu určitou, se roční odpis stanoví jako podíl vstupní ceny a doby sjednané smlouvou.

V ostatních případech se nehmotný majetek odpisuje rovnoměrně bez přerušení, a to

audiovizuální dílo 18 měsíců
software a nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 36 měsíců
ostatní nehmotný majetek 72 měsíců

Další ustanovení ZDP, týkající se odpisování

Pacht obchodního závodu §32b

Nepeněžité vklady ze zahraničí §32c §32d §33