Animace načítání

Stránka se připravuje...


Sazby daně z příjmů

Daň z příjmů (zákon č. 586/1992 Sb.)

(Zpracováno podle stavu právní úpravy k 1.1.2024)

Sazba daně z příjmů právnických osob - §21

21 % pokud v odstavcích 2 a 3 není stanoveno jinak. Daň se vypočte jako součin základu daně sníženého o položky snižující základ daně a o odčitatelné položky od základu daně zaokrouhleného na celé tisíce Kč dolů a sazby daně
5 % u základního investičního fondu
0 % u fondu penzijní společnosti nebo u instituce penzijního pojištění s výjimkou penzijní společnosti nebo obdobné společnosti obhospodařující fondy obdobné fondům penzijního pojištění
15 % vztahuje se na samostatný základ daně podle §20b zaokrouhlený na celé tisícikoruny dolů.
60 % z neočekávaných zisků se vypočte jako součin základu daně z neočekávaných zisků zaokrouhleného na celé tisíce Kč dolů a sazby daně pro tento základ daně

Sazba daně z příjmů fyzických osob - §16

(1) Sazba daně činí

a) 15 % pro část základu daně do 36násobku průměrné mzdy a

b) 23 % pro část základu daně přesahující 36násobek průměrné mzdy.

(2) Daň se vypočte ze základu daně sníženého o nezdanitelné části základu daně a o odčitatelné položky od základu daně a zaokrouhleného na celá sta Kč dolů, a to jako součet součinů příslušné části takového základu daně a sazby pro tuto část základu daně.

Sazby pro uplatňování výdajů procentem z příjmů (§7 odst. 7, §9 odst. 4)

příjmy z činnosti % z příjmů
řemeslné živnosti; nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 1 600 000 Kč 80 %
zemědělská výroba, lesní a vodní hospodářství; nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 1 600 000 Kč 80 %
živnosti; nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 1 200 000 Kč 60 %
z jiných příjmů ze samostatné činnosti, s výjimkou příjmů podle odstavce 1 písm. d) a odstavce 6; nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 800 000 Kč 40 %
příjmy z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku; nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 600 000 Kč 30 %

Roční slevy na dani (§35, §35ba, §35bb) a daňové zvýhodnění (§35c)

sleva na dani z příjmů fyzických osob (Kč)
na poplatníka 30 840
na manžela 24 840
částečně invalidní důchodce 2 520
plně invalidní důchodce 5 040
držitel průkazu ZTP/P 16 140
daňové zvýhodnění (Kč)
na dítě žijící s poplatníkem v domácnosti 15 204
na druhé dítě 22 320
na třetí a každé další dítě 27 840
pokud neuplatňuje slevu na dani podle §35a nebo §35b.
dítě ZTP/P žijící s poplatníkem v domácnosti 30 408
sleva na dani z příjmů právnických osob (Kč)
sleva na zaměstnance se zdravotním postižením 18 000
sleva na zaměstnance s těžším zdravotním postižením 60 000