Animace načítání

Stránka se připravuje...


Pojištění (všeobecné zdravotní, sociální)

(Zpracováno podle stavu právní úpravy k 1.1.2021)
 

ss


Zákony č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů.
 

Všeobecné zdravotní pojištění - Výše pojistného (592/1992 Sb., §2)

13,5 % z vyměřovacího základu - 1/3 zaměstnanec, 2/3 zaměstnavatel (§5 odst. 1), za rozhodné období (§4).

[vyměřovací základ → §3 (zaměstnanec), §3a (OSVČ), §3b (osoba bez zdanitelných příjmů), §3c (osoba, za kterou je plátcem pojistného stát)].

Pojistné na sociální zabezpečení,

které zahrnuje pojistné na důchodové pojištění, pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti (dále jen "pojistné").

Sazby pojistného (589/1992 Sb., §7, v platném znění)

Sazby pojistného činí:

u zaměstnavatele

24,8 % z vyměřovacího základu, z toho

= 2,1 % na nemocenské pojištění,

= 21,5 % na důchodové pojištění,

= 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti,

u zaměstnanců

6,5 % z vyměřovacího základu. 

u osob samostatně výdělečně činných

1. 29,2 % z vyměřovacího základu uvedeného v §5b odst. 1 až 3, z toho

= 28 % na důchodové pojištění

= 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti,

jde-li o osobu samostatně výdělečně činnou účastnou důchodového pojištění,

2. 2,1 % z vyměřovacího základu uvedeného v §5b odst. 4,

jde-li o osobu samostatně výdělečně činnou účastnou nemocenského pojištění, 

u osoby dobrovolně účastné důchodového pojištění

28 % z vyměřovacího základu.

u zahraničního zaměstnance

2,1 % z vyměřovacího základu.