Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

STRUČNÁ XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx XX. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx EU xxxxxxx 5 xxx. Poslední xxxxx xx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx 2014. Xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx funkci.

Rada EU xx xxxxxxxx x Xxxxxxxxx parlamentem xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Unie. X Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx XX (xxxxxxxx xxxxxx), aby xxxxxxxxxxxx, pozměňovali a xxxxxxxxxxx xxxxxx předpisy x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx členských xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx kroků xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx. Hlavní xxxxxx xx tlumočit xxxxxx xxxxxxxxx států Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx předpisy XX x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX. Xxxxx xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx států, xxxx. xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx úrovně xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx rada xx xxxxxx x xxxx xxxxx a předsedů xxxx xxxxxxxxx států, xxxxxxxx Evropské rady x předsedy Evropské xxxxxx. Vymezuje xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx XX. Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx XX, x xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx předpisech XX ani jejich xxxxxxxxx. Stanovuje však xxxxxxxxxx agendu XX; xxxxxxx tak xxxx xxxxxxxxxxxxxxx „závěrů“ xxxxxxxxxxx xx zasedáních Xxxxxxxx xxxx, v nichž jsou xxxxxx otázky, xxx xxxx xxx EU xxxxxxxx, x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx nezávislý, xxxxxxx xxxxx XX. Xxxxxx xx ze xxxxxxxx xxxxxx Unie. Xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxx, xxxxx odpovídá za xxxxxxxxxxx návrhů xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx rozhodnutí Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx XX. Xx xx xxxx chránit zájmy XX a jejích xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx, jež xxxxx xxxxxx řešit na vnitrostátní xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx přesné xxxxxxxxx x odborných xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx a veřejností.

Soudní xxxx Xxxxxxxx xxxx

Xxxxxx xxxx Xxxxxxxx unie xx xxxx xxxxxxxxx soudem Xxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. X xxxx xx xxxxxxxx a xx xxxxx xxxx XX x něm je 1 xxxxxx. Xx xxxxx x Xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxx, která spolu x xxxxxxxxx centrálními xxxxxxx tvoří Evropský xxxxxx centrálních xxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxx Eurozónu. xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx cen v xxxxxx, xxxxx používají xxxx, x xxxx xxxxx měnovou xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx xxxx

Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx. Xx xxxxx x Xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx nezávislý xxxxx xxxxxxxxxx účetnictví xxxxx příjmů x xxxxxx Xxxx a xxxxxx xxxxxx. X xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx po xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx kolektivní xxxxx x 28 xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jeden xxxx, jmenovaný Xxxxx Xxxxxxxx unie po xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx šesti xxx. Členové xx xx xxxxx středu xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx tří xxx. Organizačně xx Xxxxxx xxxx xxxx xx pěti senátů.

Hospodářský x xxxxxxxx xxxxx x Xxxxx regionů

Hospodářský x xxxxxxxx xxxxx x Výbor xxxxxxx xxxx poradní x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx. Xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu, Xxxx x Komisi. X xxxxxxxxx předepsaných xxxxxxxxx x případech xx xxxxxx xxxxxxxxxx povinná.

Tvoří xxx 344 xxxxx (Xxxxx zastupuje 12 xxxxx). Xxxxxxx jsou xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx vlád xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx států EU xx období xxxx xxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zemědělci, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.).

Xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx subjektům xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx v Xxxxxxxxxx, pobočky xx x Athénách, Lisabonu, Xxxxxxx, Xxxxxxx x Xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx fond xxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx záruky na xxxxxx xxxxx a xxxxxxxx podnikům. Sídlí x Lucemburku.

Evropský xxxxxxxxx xx zabývá xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx orgánů x xxxxxxxxx XX. Xxxxx ve Xxxxxxxxxx.

Xxxxxx:

http://www.ecin.cz/

http://www.epravo.cz/

http://europa.eu/