Animace načítání

Stránka se připravuje...


O zvláštních řízeních soudních - 292/2013 Sb.

Lhůty podle zákona o zvláštních řízeních soudních
 

3 hodiny

§503 - Další opatření (Výkon rozhodnutí o péči o nezletilé děti)
 

24 hodin

§75 - Oznamovací povinnost (Řízení o vyslovení přípustnosti převzetí a dalším držení ve zdravotním ústavu)

§79 – Doručování (Řízení o vyslovení přípustnosti převzetí a dalším držení ve zdravotním ústavu)

§83 - Převzetí ve zvláštních případech (Řízení o vyslovení přípustnosti převzetí a dalším držení ve zdravotním ústavu)

§456 - Lhůta pro rozhodnutí (Zvláštní ustanovení o předběžné úpravě poměrů dítěte)
 

48 hodin

§404 - Lhůta pro rozhodnutí (Předběžné řízení ve věci ochrany proti domácímu násilí)

§513a - Zvláštní ustanovení o uznávání ochranných opatření
 

3 dny

§141 - Povinnosti a práva třetích osob (Projednání dědictví)

§217 - Náhrada výdajů (Zjišťování majetku likvidační podstaty)

§271 - Uspokojení při zpeněžení věřitelem nebo správcem (Rozvrh výtěžku zpeněžení majetku likvidační podstaty)

§490 - Odvolání (Zvláštní ustanovení pro řízení o navrácení nezletilého dítěte ve věcech mezinárodních únosů dětí)
 

7 dnů

§77 - Průběh řízení (Řízení o vyslovení přípustnosti převzetí a dalším držení ve zdravotním ústavu)

§83 - Převzetí ve zvláštních případech (Řízení o vyslovení přípustnosti převzetí a dalším držení ve zdravotním ústavu)

§346 - Průběh řízení (Řízení o plnění povinností z předběžného opatření Evropského soudu pro lidská práva)

§362 - Průběh řízení (Řízení o zákazu výkonu práv spojených s účastnickými cennými papíry)

§409 - Odvolací řízení (Předběžné opatření)

§462 - Zrušení předběžného opatření (Zvláštní ustanovení o předběžné úpravě poměrů dítěte)

§465 - Lhůta pro rozhodnutí o odvolání (Zvláštní ustanovení o předběžné úpravě poměrů dítěte)

§490 – Odvolání (Zvláštní ustanovení pro řízení o navrácení nezletilého dítěte ve věcech mezinárodních únosů dětí)
 

10 dnů

§247 - Přílohy přihlášky (Pasiva likvidační podstaty)

§319 - Průběh řízení (Řízení ve věcech kapitálového trhu)

§353 – Rozhodnutí (Řízení ve věcech voleb do rady zaměstnanců, voleb zástupců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a voleb členů zvláštního vyjednávacího výboru evropské družstevní společnosti)
 

14 dnů

§462 - Zrušení předběžného opatření (Zvláštní ustanovení o předběžné úpravě poměrů dítěte)
 

15 dnů

§49 - Rozhodnutí ve věcech opatrovnické rady (Řízení ve věcech opatrovnictví člověka)

§90 – Rozhodování (Řízení o některých otázkách týkajících se právnických osob)

§143 - Veřejnost zjištění (Projednání dědictví)

§178 - Vyrozumění o soupisu pozůstalosti (Aktiva a pasiva pozůstalosti)

§241 - Obsah přihlášky (Pasiva likvidační podstaty)

§247 - Přílohy přihlášky (Pasiva likvidační podstaty)

§334 - Zahájení řízení (Řízení o nahrazení souhlasu zástupce České advokátní komory k seznámení se s obsahem listin)

§380 - Lhůta pro odvolání (Řízení o určení, zda tu manželství je či není, a o neplatnost manželství)

§394 - Lhůta pro odvolání (Řízení o určení, zda tu manželství je či není, a o neplatnost manželství)

§409 - Odvolací řízení (Předběžné opatření)

§465 - Lhůta pro rozhodnutí o odvolání (Zvláštní ustanovení o předběžné úpravě poměrů dítěte)
 

20 dnů

§251 – Jednání (Přezkoumání pohledávky)
 

30 dnů

§49 - Rozhodnutí ve věcech opatrovnické rady (Řízení ve věcech opatrovnictví člověka)

§84b - Řízení o vyslovení nepřípustnosti držení v zařízení sociálních služeb

§490 - Odvolání (Zvláštní ustanovení pro řízení o navrácení nezletilého dítěte ve věcech mezinárodních únosů dětí)
 

45 dnů

§84a - Řízení o vyslovení nepřípustnosti držení v zařízení sociálních služeb
 

2 týdny

§72 - Pokračování v řízení (Řízení ve věcech vyslovení přípustnosti převzetí nebo držení ve zdravotním ústavu)
 

3 týdny

§487 - Jednání (Zvláštní ustanovení pro řízení o navrácení nezletilého dítěte ve věcech mezinárodních únosů dětí)
 

4 týdny

§38 - Průběh řízení (Řízení o svéprávnosti)

6 týdnů

§489 - Rozhodnutí (Zvláštní ustanovení pro řízení o navrácení nezletilého dítěte ve věcech mezinárodních únosů dětí)
 

1 měsíc

§62 - Průběh řízení (Řízení o určení data smrti)

§73 - Odvolání (Řízení ve věcech vyslovení přípustnosti převzetí nebo držení ve zdravotním ústavu)

§164 - Vyrozumění o dědickém právu (Zjišťování dědického práva)

§175 - Poučení o právu výhrady soupisu (Aktiva a pasiva pozůstalosti)

§224 - Vyloučení z likvidační podstaty

§262 - Žaloba o určení pohledávky nebo práva na uspokojení pohledávky ze zajištění (Přezkoumání pohledávky)

§408 - Trvání předběžného opatření (Předběžné opatření)

§459 - Trvání předběžného opatření (Zvláštní ustanovení o předběžné úpravě poměrů dítěte)

§460 - Prodloužení doby trvání předběžného opatření (Zvláštní ustanovení o předběžné úpravě poměrů dítěte)
 

2 měsíce

§82 - Návrh na propuštění (Řízení o vyslovení přípustnosti převzetí a dalším držení ve zdravotním ústavu)

§170 - Postup v případě sporných skutečností (Zjišťování dědického práva)

§193 - Dodatečné projednání po rozhodnutí o pozůstalosti (Dodatečně najevo vyšlý majetek)

§307 - Výzva k předložení listiny (Řízení o umoření listin)

§412 - Rozhodnutí (Prodloužení předběžného opatření)
 

3 měsíce

§48 – Dohled (Řízení ve věcech opatrovnictví člověka)

§53 - Průběh řízení (Řízení o prohlášení člověka za nezvěstného)

§81 - Rozhodnutí o dalším držení (Řízení o vyslovení přípustnosti převzetí a dalším držení ve zdravotním ústavu)

§90 - Rozhodování (Řízení o některých otázkách týkajících se právnických osob)

§91 - Zvláštní postup pro zastavení řízení v některých případech (Řízení o některých otázkách týkajících se právnických osob)

§164 - Vyrozumění o dědickém právu (Zjišťování dědického práva)

§174 - Svolání věřitelů (Aktiva a pasiva pozůstalosti)

§392 - Klid řízení (Řízení o určení, zda tu manželství je či není, a o neplatnost manželství)

§414 - Zrušení rozhodnutí (Prodloužení předběžného opatření)

§459 - Trvání předběžného opatření (Zvláštní ustanovení o předběžné úpravě poměrů dítěte)
 

4 měsíce

§425 - Prominutí zmeškání lhůty (Určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů)
 

6 měsíců

§166 - Vyrozumění vyhláškou (Zjišťování dědického práva)

§413 - Zánik předběžného opatření (Prodloužení předběžného opatření)
 

1 rok

§81 - Rozhodnutí o dalším držení (Řízení o vyslovení přípustnosti převzetí a dalším držení ve zdravotním ústavu)

§301 - Nevydané úschovy (Řízení o úschovách)

§307 - Výzva k předložení listiny (Řízení o umoření listin)

§376 - Ztráta způsobilosti být účastníkem (Řízení ve statusových věcech manželských)

§440 - Změna poměrů (Řízení ve věcech osvojení)
 

3 roky

§208 - Náhrada škody (Likvidační správce)

§301 - Nevydané úschovy (Řízení o úschovách)