Animace načítání

Stránka se připravuje...


Zákon o správních poplatcích - č. 634/2004 Sb.

Lhůta podle zákona o správních poplatcích:

15 dnů

§5 - Vyměření a vybírání poplatku, splatnost poplatku a následky jeho nezaplacení

§5 Vyměření a vybírání poplatku, splatnost poplatku a následky jeho nezaplacení

  • Nezaplatí-li poplatník poplatek v této lhůtě, vyzve ho správní úřad, aby tak učinil ve lhůtě do 15 dnů ode dne, který následuje po doručení výzvy k zaplacení poplatku, která je rozhodnutím podle zvláštního právního předpisu upravujícího správu daní. Ve výzvě k zaplacení poplatku správní úřad zároveň upozorní poplatníka na důsledky nezaplacení poplatku. Proti výzvě k zaplacení poplatku lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne, který následuje po jejím doručení.

Procentní poplatky a další poplatky, o nichž tak stanoví sazebník, vyměřuje správní úřad platebním výměrem a jsou splatné ve lhůtě do 15 dnů ode dne, který následuje po doručení platebního výměru.