Animace načítání

Stránka se připravuje...


Číslo předpisu Název předpisu Akce
590/2002 Sb. Vyhláška o technických požadavcích pro vodní díla R P
585/2002 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 179/1997 Sb., kterým se stanoví grafická podoba české značky shody, její provedení a umístění na výrobku R P
579/2002 Sb. Zákon o státním rozpočtu ČR na rok 2003 R P
578/2002 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb. R P
577/2002 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů R P
576/2002 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů R P
575/2002 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 586/92 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 588/92 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 353/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 563/91 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony R P
574/2002 Sb. Zákon o přijetí rámcového úvěru ČR od Evropské investiční banky na financování odstraňování povodňových škod z roku 2002 R P
573/2002 Sb. Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce R P
572/2002 Sb. Sdělení o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2002 pro účely odvodu do státního rozpočtu podle zákona o zaměstnanosti R P
571/2002 Sb. Sdělení o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně R P
566/2002 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění vyhlášky č. 230/2001 Sb. a vyhlášky č. 499/2001 Sb. R P
565/2002 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 152/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění vyhlášky č. 401/2002 Sb., vyhláška č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 247/95 Sb., o volbách do Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/96 Sb., nálezu ÚS vyhlášeného pod č. 243/99 Sb. a zákona č. 204/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění vyhlášky č. 401/2002 Sb. R P
558/2002 Sb. Sdělení o vyhlášení opakovaného hlasování do zastupitelstev obcí a o vyhlášení opakovaných voleb do zastupitelstev obcí R P
557/2002 Sb. Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí R P
556/2002 Sb. Nález ÚS ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Vír ze dne 6.12.2001 č. 04/2001 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů R P
555/2002 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů R P
542/2002 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 498/2000 Sb., o plánování a provádění hospodářských opatření pro krizové stavy R P
538/2002 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění vyhlášky č. 139/1999 Sb. R P
533/2002 Sb. Sdělení o vydání osvědčení o přírodních léčivých zdrojích a zdrojích přírodních minerálních vod a o zrušení osvědčení přírodního léčivého zdroje R P