Animace načítání

Stránka se připravuje...


Číslo předpisu Název předpisu Akce
215/1928 Sb. Vládní nařízení, kterým se provádí puncovní zákon (p.z.) a stanoví počátek jeho účinnosti R
214/1928 Sb. Vládní nařízení, kterým se upravují náhrada hotových vydání a presenční platy přísedících rozhodčích soudů nemocenských pojišťoven, pojišťovacích soudů a vrchního pojišťovacího soudu R
206/1928 Sb. Vyhláška o příslušnosti katastrálních měřických úřadů, pokud jde o obnovování pozemkového katastru, katastrální práce vceňovací a vtřiďovací nebo autentifikační R
200/1928 Sb. Zákon o pomocné praksi porodnické, jakož i o vzdělání a výcviku porodních asistentek (porodních pomocnic) R
183/1928 Sb. Zákon o daňovém základu rozhodném pro zápis obchodníků do obchodního rejstříku a o úpravě některých právních poměrů výdělkových a hospodářských společenstev (družstev) R
162/1928 Sb. Vládní nařízení o služebním poměru učitelstva obecných a občanských škol (Služební pragmatika učitelstva národních škol) R
124/1928 Sb. Vládní nařízení o úpravě platů duchovenstva R
56/1928 Sb. Zákon ze dne 28. března 1928, č. 56 Sb., o osvojení R P
48/1928 Sb. Zákon o směnečném poplatku R
23/1928 Sb. Zákon , kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákonů o soudním řízení ve věcech občanských a o řízení exekučním Pozn.: čl. I., II., III. a XI. nabývají účinnosti už dnem 14.2. 1928. Čl. I. II. a IV neplatí na Slovensku a Podkarpatské Rusi, čl. III., V. až XIII. platí jen na Slovensku a Podkarpartské Rusi R