Animace načítání

Stránka se připravuje...


Číslo předpisu Název předpisu Akce
295/2022 Sb. Vyhláška o stanovení ochranných pásem přírodních léčivých zdrojů minerální vody lázeňského místa Janské Lázně a vymezení konkrétních ochranných opatření R P
295/2021 Sb. Ústavní zákon, kterým se mění Listina základních práv a svobod, ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb. R P
295/2020 Sb. Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Děvín a stanovení jejích bližších ochranných podmínek R P
295/2019 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů soudců podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů R P
295/2018 Sb. Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/2019, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2019 R P
295/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony R P
295/2015 Sb. Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o krmivech R P
295/2014 Sb. Vyhláška o členění bezpečnostního materiálu R P
295/2013 Sb. Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu části schodku státního rozpočtu ČR za rok 2011 převyšujícího rozpočtovaný schodek a o státním dluhopisovém programu na úhradu dalších závazků státu splatných v roce 2013 R P
295/2012 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 370/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony R P
295/2011 Sb. Nařízení vlády o způsobu hodnocení rizik ekologické újmy a bližších podmínkách finančního zajištění R P
295/2010 Sb. Nařízení vlády o stanovení požadavků a postupů pro zajištění propojitelnosti elektronických systémů plateb a odbavení cestujících R P
295/2009 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČR, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 6/1993 Sb., o ČNB, ve znění pozdějších předpisů R P
295/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů R P
295/2007 Sb. Sdělení o vydání cenového rozhodnutí R P
295/2006 Sb. O bankách - úplné znění zákona č. 21/92 Sb. R
295/2004 Sb. Nařízení vlády, kterým se zrušuje vládní nařízení č. 31/1951 Sb., o styku státních úřadů a jiných orgánů s úřady a orgány cizích států R P
295/2000 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 1/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní nákladní doprav R P
295/1996 Sb. Nález ÚS ČR ve věci návrhu na zrušení §65 odst. 2 zákona o rodině R P
295/1991 Sb. Sdělení o sjednání Ujednání mezi vládou ČSFR a vládou Irska o zrušení víz R P