Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 06.08.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 06.08.2022.


Zákon, kterým se mění zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

215/2022 Sb.
 

Zákon

Čl. I

Přechodná ustanovení Čl. II

Zrušovací ustanovení Čl. III

Účinnost Čl. IV

INFORMACE

215

ZÁKON

ze xxx 29. xxxxxx 2022,

xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 452/2001 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxx původu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxx x ochraně xxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

Čl. X

Xxxxx č. 452/2001 Sb., x ochraně xxxxxxxx xxxxxx a zeměpisných xxxxxxxx x x xxxxx zákona x xxxxxxx spotřebitele, xx xxxxx zákona č. 131/2003 Xx., xxxxxx x. 501/2004 Xx., xxxxxx č. 221/2006 Xx., xxxxxx x. 375/2007 Xx., xxxxxx x. 256/2011 Sb., xxxxxx x. 196/2017 Xx., xxxxxx x. 277/2019 Xx. a xxxxxx x. 261/2021 Xx., se xxxx xxxxx:

1. Xxxxxxxx xxx xxxxx č. 1 xxx:

"1) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1151/2012 xx xxx 21. xxxxxxxxx 2012 o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, x platném xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1308/2013 xx xxx 17. xxxxxxxx 2013, xxxxxx se stanoví xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx produkty x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (EHS) x. 922/72, (XXX) x. 234/79, (XX) č. 1037/2001 a (ES) x. 1234/2007, x xxxxxxx znění.

Nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 251/2014 xx dne 26. xxxxx 2014 x xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx výrobků x x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (EHS) x. 1601/91.

Nařízení Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) č. 664/2014 xx xxx 18. xxxxxxxx 2013, xxxxxx xx xxxxxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1151/2012, pokud jde x xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx označení x xxxxxxxx xxxxxxxx speciality x x xxxxxxx xxxxxxxx pro původ, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x. 668/2014 xx xxx 13. xxxxxx 2014, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 1151/2012 x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2019/33 xx xxx 17. října 2018, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1308/2013, xxxxx xxx x žádosti x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx označení x tradičních výrazů x xxxxxxx xxxx, xxxxxx x námitce, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx výrobku, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x obchodní xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (EU) 2019/34 xx xxx 17. xxxxx 2018, xxxxxx se stanoví xxxxxxxxx pravidla x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 1308/2013, pokud xxx o žádosti x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx výrazů x xxxxxxx xxxx, x řízení o xxxxxxx, změny specifikace xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx symbolů, x x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) x. 1306/2013, xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/787 ze xxx 17. dubna 2019 x xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx úpravě x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx a xxx označování xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, používání xxxx x destilátů xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x zrušení xxxxxxxx (XX) č. 110/2008, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/1753 xx xxx 23. xxxxx 2019 x opatřeních Unie xx jejím xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2021/1235 ze xxx 12. května 2021, xxxxxx xx xxxxxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2019/787 x xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx lihovin, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx Komise (XX) 2021/1236 xx xxx 12. xxxxxx 2021, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/787, pokud xxx x xxxxxxx x xxxxx zeměpisných xxxxxxxx lihovin, námitkové xxxxxx, xxxxx specifikace xxxxxxx, zrušení xxxxxx, xxxxxxxxx symbolu x xxxxxxxx.".

2. X §1 xxxx. 2 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxxx x původem x České republice, xxxxxxxxx i v" xxxxxxxxx xxxxx "pro xxxxx xxxxxxxxxxx z Xxxxx xxxxxxxxx, popřípadě x ze".

3. X §1 odst. 2 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx písmeno e) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x).

4. V §3 se za xxxxx "xxxxxxxx xx" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxx xxxxxxxx původu x zeměpisného označení xxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx ochrana xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx1) (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx"),".

5. X §4 xx xxxxxxxx 2 zrušuje.

Dosavadní xxxxxxxx 3 x 4 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2 x 3.

6. X §4 odst. 3 xx slova "s xxxxxxxx stanovenou x xxxxxxxx 2" zrušují.

7. X §5 xxxxxxxx 1 včetně poznámky xxx xxxxx č. 1x xxx:

"(1) X xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, zpracované xxxx xxxxxxxxxx na xxxxx a za xxxxxxxx xxxxxxxxxx v §2 písm. a) xxxx u Úřadu xxxxxxx právnická osoba xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zboží xxxx společník nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx takového zboží1b). X xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx právnická xxxxx, xxxxxxx-xx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx a xx xxxxxxxx vymezených x §2 xxxx. a), xxxxx chce žádost xxxxx.

1x) Xxxxxxxxx §214 x xxxx. občanského xxxxxxxx, §2716 x xxxx. občanského xxxxxxxx.".

8. X §5 xx xxxxxxxx 2 zrušuje.

Dosavadní xxxxxxxx 3 xx 7 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2 xx 6.

9. X §5 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx ustanovení xx za slova "(xxxx xxx "žádost")" xxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx žádosti xxxxx xxxxxxxxx xxxx".

10. X §5 odst. 2 xx písmeno x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx písmena x) xx x) xx označují xxxx xxxxxxx b) xx x).

11. X §5 xxxx. 3 se xxxxx "xxxxxx2)" nahrazuje xxxxxx "xxxxxx", xxxx "3 xxxx. x)" xx xxxxxxxxx xxxxxx "2 písm. c)", xxxx "3 xxxx. x)" se xxxxxxxxx xxxxxx "2 xxxx. x)" x na xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx "Xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx skutečnost xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.".

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 2 xx xxxxxxx.

12. X §5 se xxxxxxxx 4 a 5 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx odstavec 6 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 4.

13. X §5 odst. 4 xx xxxxx "4" xxxxxxxxx xxxxxx "3".

14. §6 xx včetně xxxxxxx xxxxxxx.

15. X §7 xxxxxxxx 2 xxx:

"(2) Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx-xx xxxxxx vadami, xxxxx být lhůta xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx než 2 xxxxxx.".

16. X §7 xx xxxxxxxx 5 xxxxxxx.

17. X §8 xxxx. 2 xx xxxx věty za xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

18. §9 x 10 xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

19. X §11 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "příslušného xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx" xxxxxxx.

20. X §11 xxxx. 1 xxxx. x) se středník xxxxxxxxx tečkou a xxxxxxx c) xx xxxxxxx.

21. V §11 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 x 4 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2 x 3.

22. X §11 odst. 2 se xxxxx "xxxx c)" xxxxxxx.

23. X §12 xx xxxxx "pro xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx," xxxxxxx.

24. X §13 odst. 1 xx za xxxxx "xxxxxxxxx,4x)" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxx xxx xxxxxx rozhodnutí9)".

Poznámka pod xxxxx č. 9 xxx:

"9) §71 xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxx.".

25. X poznámce pod xxxxx č. 5 xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx "Zákon x. 417/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx zástupcích x x xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xx ochranu průmyslového xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

26. V §14 xx dosavadní xxxx označuje xxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xx odstavec 2, který zní:

"(2) Xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx správu xxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo státu, xxxxx je smluvní xxxxxxx Xxxxxx o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx usazeny xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx na území Xxxxx republiky. V xxxxxxx, že xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxx pro xxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx.".

27. V §15 xxxx. 2 xxxx. x) se slova ", a xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx potravina xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §26, její xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx" zrušují.

28. X §16 odstavec 1 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 6 xxx:

"(1) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, mohou xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Úřadu x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx původu nebo xxxxxxxxxxx označení podle xxxxxxxxxxx smlouvy6).

6) Lisabonská xxxxxx xx ochranu xxxxxxxx xxxxxx a x jejich xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx dne 31. xxxxx 1958 xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxx 14. xxxxxxxx 1967, vyhlášená xxx x. 67/1975 Sb., xx znění vyhlášky x. 79/1985 Xx. Xxxxxxxx xxx Lisabonské xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx x zeměpisných xxxxxxxxxx.".

29. X §16 xx xx xxxxxxxx 1 vkládají xxxx xxxxxxxx 2 a 3, xxxxx xxxxx:

"(2) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ochrana, Xxxx xxxxx žádost k xxxxxxx postupu Xxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "Xxxxxx").

(3) Je-li xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx xxxxxx xxxx zeměpisné označení, xxxxxxx není xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, Xxxx požádá Xxxxxx x stanovisko x xxxxxx žádosti x xxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxxx Xxxxxx k xxxxxx žádosti xxxxxxxxxxx, Xxxx xxxxxx x xxxxxx žádosti xxxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, Xxxx xxxx xxxxxx Mezinárodnímu xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "Xxxxxxxxxxx úřad").".

Dosavadní xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxx xxxx odstavec 4.

30. X §16 xxxx. 4 xx za xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx" x slova "xxxxx xxxxxxxx 1" xx xxxxxxx.

31. X §17 xxxx. 1 xx xx slovo "xxxxxx" vkládají xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxx označení".

32. X §17 se xx odstavec 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 2, který xxx:

"(2) Xxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx odmítnutí účinků xxxxxxxxxxxxx zápisu xxxxxxxx xxxxxx xxxx zeměpisného xxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxx výhrady xxxxxxxxx xx lhůtě 3 měsíců xx xxxxxxxxxx v rejstříku Xxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxx Xxxxxxxxxx aktu Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx, že xxxx xxxxxxxx nesplňuje xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3.

33. V §17 xxxx. 3 xx xx xxxxx "původu" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx".

34. X §17 se xxxxxxxx xxxxxxxx 4, který xxx:

"(4) Xxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx nemožnost xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxx označení xxxxxx xxxx zeměpisného xxxxxxxx, xxxxx xxxxx do xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.".

35. X §18 xx xxxx "§10 xxxx. 1" nahrazuje xxxxxx "§19 xxxx. 2".

36. V §19 xxxxxxxx 1 zní:

"(1) Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx označení, xxxxxxx xx poskytována výlučná xxxxxx ochrana xxx xxxxx pocházející z Xxxxx xxxxxxxxx, popřípadě x přeshraniční xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx x unijní xxxxx"), pokud označení xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x Xxxxx republice užíváno x souvislosti x xxxxx xxxxxx, xx xxxxxx u Úřadu.".

37. X §19 xxxx. 2 x 3, §19 xxxx. 4 xxxx první, §19 xxxx. 5, §20 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §20 xxxx. x), §21 odst. 1 xxxx první x x §21 xxxx. 5 xx 7 xx slovo "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxx".

38. X §19 xxxx. 2 xx slovo "xxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx" a xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx ke kontrole xxxxxxxxxxx, kterým je x xxxxxxx své xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx x potravinářská xxxxxxxx, Xxxxxx veterinární správa xxxx Xxxxxxxx kontrolní x zkušební xxxxx xxxxxxxxxx3)".

39. V §19 xxxx. 4 xxxx xxxxx, §20 xxxxxx xxxxx ustanovení, §21 xxxx. 1 xxxx xxxxx, §22x odst. 7 xxxx xxxxx, §23 xxxx. 1 xxxx. b) x x §23 xxxx. 2 xx xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xx xxxxxxxxx označení".

40. X §20 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx x x §20 písm. a) xx xxxxx "Společenství" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx xxxx".

41. V §21 xxxx. 1 xxxx xxxxx xx xxxxx "Xxxxxxxxx komisí (xxxx xxx "Komise")" nahrazují xxxxxx "Komisí".

42. V §21 xxxx. 5 x x §22x xxxx. 5 xx xxxxx "výrobku" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxx", xxxxx "xxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxx" x xxxxx "v xxxx xx výrobek xxxxx" xx xxxxxxxxx slovy "xxxxx zboží xxxxxxx".

43. X §21 xxxx. 5, §22a xxxx. 5 a x §22x xxxx. 5 xx xxxxx "nálezu" xxxxxxxxx xxxxxx "podkladu".

44. X §21 odst. 6 se slovo "xxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxx" x slovo "xxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "podklad".

45. Za §21 xx vkládá xxxx §21x, xxxxx xxx:

"§21x

Xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxx x podstatným xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx pocházejícího x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x přeshraniční xxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxx xxxxxxx xxxx zveřejnění xxxxxxx xxxxx §20 a xxxxxx uplatnit xxxxxxx xxxxx §21.".

46. §22 xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 7 xxx:

"§22

Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxx Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx7).

7) §25 xxxxxxxxx xxxx.".

47. V xxxxxxx §22a xx xxxxxxxx slova "xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx".

48. V §22x odst. 1 xx slova "xxxxxxx x xxxxxxx x Xxxxx republice" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxxxxxxxxxx x Xxxxx republiky" x xxxxx "x" xx xxxxxxxxx xxxxxx "x".

49. V §22x xx na xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx "X xxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxx podle §19 xxxx. 2.".

50. X §22x xx na xxxxx odstavce 2 xxxxxxxx xxxx "Xxx xxxx zveřejnění xx xxxxxxx §21x xxxxxxx.".

51. X §22a xxxx. 4 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "unijního" x xx xxxxx "xxxxxxxx" xx vkládají xxxxx "xxxxxx xx xxxxxxxxxxx označení".

52. X §22x xxxx. 5 xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "stanoveného v §19 xxxx. 2".

53. X §22x xxxx. 7 se xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

54. X xxxxxxx §22x se xxxxxxxx xxxxx "původu xx xxxxxxxxxxx označení".

55. V §22x xxxx. 1 xx xxxxx "výrobku x xxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x" xxxxxxxxx slovy "xxxxx xxxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, popřípadě x".

56. X §22b xxxx. 2 xxxx xxxxx, §22x xxxx. 4 xxxxxx xxxxx x poslední, §22b xxxx. 5 a 6, §22x xxxx. 7 xxxx první x x §22x xxxx. 8 větě xxxxx se slovo "xxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxx".

57. X §22x xxxx. 4 větách xxxxx a poslední xx xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxx či zeměpisného xxxxxxxx".

58. X §22x xxxx. 6 xx xxxxx "xxxxx" nahrazuje xxxxxx "xxxxxxx".

59. X §22x xxxx. 8 xx xxxx druhá x poslední zrušují.

60. §22x včetně xxxxxxx x poznámky xxx xxxxx x. 8 xxx:

§22x

Xxxxxxx proti žádosti x xxxxxx zápis, xxxx xxxxxxx nebo x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx pocházejícího z xxxxxx státu

Mají-li xxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxx uplatněny x xxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x unijní xxxxx, xxxxx xxxxxxx x jeho zrušení xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx specifikace xxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx Xxxxx nejpozději 1 měsíc xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx8).

8) Xx. 51 odst. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (EU) x. 1151/2012.

Xx. 98 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 1308/2013.

Čl. 27 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2019/787.".

61. Xx §22x xx xxxxxxxx xxxx §22d x 22e, xxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxx x. 10 x 11 xxxxx:

"§22x

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx Evropské xxxx

(1) Xxx řízení o xxxxx specifikace se xxxxxxx ustanovení §22x xxxx. 1 xx 6 obdobně.

(2) Rozhodnutí x xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx7).

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx specifikace Xxxx oznámí Xxxxxx. Xxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx zruší, Úřad xxxxxxx xxxx xxxxxx x vydá xxxx xxxxxxxxxx10).

§22x

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxx o xxxxxxx změně xxxxxxxxxxx xx obdobně xxxxxxx xxxxxxxxxx §22x xxxx. 1 xx 6 x xxx, xx xxxxx xxxxxxxxx x §22x xxxx. 2 xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x lhůty xxx podání xxxxxxx xxxx 1 xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx i doklady x důvodnosti xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx x přírodními xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podmínkami podle xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx11).

(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx musí obsahovat xxxx, po xxxxxx xx dočasná xxxxx xxxxxx. Rozhodnutí x xxxxx specifikace Xxxx xxxxxx xxxxxxxx vyhláškou7).

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx xxxxxx Xxxxxx.

10) §101 xxxx. e) xxxxxxxxx xxxx.

11) Čl. 6 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) x. 664/2014.

Xx. 31 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/787.

Čl. 53 xxxx. 3 xxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady (XX) x. 1151/2012.".

62. V §23 odst. 1 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xx xxxxx "xxxxxxxx" vkládají xxxxx "xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx".

63. V §23 xxxx. 1 xxxx. x) xx za xxxxx "zapsaného označení" x xx slova "xxxxxxxxxx označení" xxxxxxxx xxxxx "původu či xxxxxxxxxxx označení".

64. X §24 xx xx xxxxx "zapsané xxxxxxxx" xxxxxxxx slova "xxxxxx xx zeměpisné xxxxxxxx".

65. §26 xx xxxxxxx.

Xx. II

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxx-xx xxxxx, která xx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx") xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx pocházející x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, jemuž xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx použitelných xxxxxxxx Evropské xxxx (xxxx xxx "výlučná xxxxxx xxxxxxx"), x xxxxxx zápis xx 14. září 2022, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx poskytnuté v Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních předpisů. Xxx náležitosti žádosti xx xxxxxxx §19 xxxx. 2 zákona x. 452/2001 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxxxx.

2. Není-li na xxxxxx xxxxx bodu 1 poskytnuta označení xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx unijní xxxxxxx, zápis xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx právní moci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu Xxxxxxxx unie.

3. Zápis xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx zboží, xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx bodu 1, xxxxxx xxxxxxxxx dne 14. xxxx 2022.

4. Xxxxx xxxxxxxx původu x rejstříku, kterému xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx dohody xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, které xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 1, xxxxxx xxxxxxxxx xxx 14. xxxx 2022.

5. Xxxxxx x mezinárodní xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx označení podle Xxxxxxxxxx aktu Xxxxxxxxxx xxxxxx x označeních xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a kterému xxxx poskytnuta xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xxx xxxxx do 14. xxxx 2022.

Xx. III

Zrušovací xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx č. 243/2002 Sb., xxxxxx se xxxxxxx xxxxx č. 452/2001 Xx., x xxxxxxx označení původu x zeměpisných xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx.

Xx. XX

Xxxxxxxx

Xxxxx zákon xxxxxx účinnosti xxxxxxxxx xxxx xx jeho xxxxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxxx Xxxxxxx x. x.

Xxxxx x. r.

Fiala x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 215/2022 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 6.8.2022.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx netýká derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.