Animace načítání

Stránka se připravuje...


Analytické skupiny
Agronomické výzkumy (03.30.50)
Antidumpingová cla (11.60.40.20)
Azylová politika (19.10.30)
Bankovnictví (06.20.20.20)
Barviva (13.30.14.10)
Bezpečnost letecké dopravy (07.40.30)
Bezpečnost pracovníků (05.20.20.10)
Bezpečnost v oblasti námořní dopravy (07.30.30)
Boj proti daňovým únikům a vyhýbání se daňové povinnosti (09.50)
Burzy a jiné trhy cenných papírů (06.20.20.25)
Celní sazebníky (02.20.10)
Celní spolupráce (19.30.30)
Ceny a podmínky (07.40.20.30)
Ceny a podmínky v dopravě (07.20.30.30)
Chemické látky, průmyslová rizika a biotechnologie (15.10.20.50)
Chmel (03.60.66)
Cukr (03.60.60)
Daň z obratu/DPH (09.30.10)
Daně z příjmů (09.20.10)
Daně ze zisku společností (09.20.20)
Definice pojmu celního deklaranta (02.10.30)
Doprava (06.20.20.30)
Dopravní infrastruktura (07.10)
Dvoustranné smlouvy se třetími zeměmi (11.40)
Elektrická energie (12.30)
Elektrický materiál (13.30.13)
Evropská centrální banka (01.40.75)
Evropské občanství (20.20)
Evropské země (11.40.10)
Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR) (14.20)
Evropský rozvojový fond (ERF) (11.70.20.20)
Evropský sociální fond (ESF) (05.20.10)
Evropský systém centrálních bank (01.40.95)
Evropský zemědělský orientační a záruční fond (EZOZF) (03.20)
Finanční a hospodářská pomoc (11.50.20)
Finanční a rozpočtové předpisy (01.60)
Finanční kontrola (01.60.60)
Fondy hospodářské a sociální soudržnosti (14.60)
Fungování trhu (07.20.30)
Fungování trhu (07.30.20)
Fungování trhu (07.40.20)
Hospodaření s prostorem, životním prostředím a přírodními zdroji a jejich racionální využití (15.10.30.10)
Hospodářská a měnová unie (10.30.30)
Hospodářská politika (10.30)
Hromadně vyráběné léčivé přípravky (13.30.15)
Informace, vzdělávání a zastupování spotřebitelů (15.20.20)
Informační technologie, telekomunikace a zpracování dat (13.20.60)
Institucionální hospodářské předpisy (10.30.10)
Institucionální měnové předpisy (10.20.10)
Institucionální předpisy (01.40)
Integrovaný sazebník Společenství (TARIC) (02.20.10.30)
Jaderná bezpečnost a radioaktivní odpad (15.10.20.10)
Jaderný výzkum (12.40.40)
Jiná finanční opatření (03.40.20)
Jiná hospodářská a obchodní opatření (17.30.20)
Jiná opatření obchodní politiky (11.60.50)
Jiná opatření v oblasti jaderné energie (12.40.50)
Jiná opatření v oblasti ropy a plynu (12.50.30)
Jiná opatření v oblasti zachování zdrojů (04.10.30.20)
Jiná osvobození od cla (02.30.50.30)
Jiná průmyslová odvětví (13.20.70)
Jiné daně (09.40)
Jiné evropské země (11.40.10.40)
Jiné oblasti sbližování právních předpisů (13.30.99)
Jiné služby (06.20.20.80)
Jiné zdroje energie (12.60)
Jiné zemědělské produkty (03.60.69)
Kombinovaná doprava (07.20.50)
Komise (01.40.40)
Kontrola znečištění ovzduší (15.10.20.30)
Kontrolní postupy (08.20.30)
Koordinace strukturálních nástrojů (14.50)
Krmiva (03.50.10)
Kultura (16.40)
Lékařské a zdravotnické činnosti (06.20.50)
Lesy a lesnictví (03.30.60)
Letecká doprava (07.40)
Mechanismy společné zemědělské politiky (03.10.20)
Měnová politika (10.20)
Metrologie (13.30.12)
Mezinárodní spolupráce (15.10.40)
Mezinárodní vztahy (07.30.50)
Mléko a mléčné výrobky (03.60.56)
Mnohostranná spolupráce v oblasti ochrany životního prostředí, živočichů, rostlin a přírodních zdrojů (11.30.60)
Mnohostranné vztahy (11.30)
Motorová vozidla (13.30.10)
Mzdy, odměny a pracovní doba (05.20.20.20)
Námořní doprava (07.30)
Nástroje hospodářské politiky (10.30.20)
Nebezpečné látky (13.30.18)
Nepřímé nástroje měnové politiky (10.20.30)
Nezaměstnanost a zaměstnanost (05.20.30)
Nezávislé činnosti (06.20.40)
Obchod v rámci Společenství (12.50.20)
Obchod vně Společenství : dohody ESVO (02.40.10.20)
Obchodní praxe (17.30.10)
Obchodní režimy (11.60.30)
Obecné celní předpisy (02.10)
Obecné předpisy (01.20)
Obecné předpisy (01.40.10)
Obecné předpisy (02.05)
Obecné předpisy (03.05)
Obecné předpisy (03.20.10)
Obecné předpisy (06.30.10)
Obecné předpisy (07.05)
Obecné předpisy (09.10)
Obecné předpisy (11.10)
Obecné předpisy (11.60.10)
Obecné předpisy (11.70.10)
Obecné předpisy (12.10.10)
Obecné předpisy (13.10.10)
Obecné předpisy (15.20.10)
Obecné předpisy a programy (13.30.05)
Obecné předpisy a programy (15.10.10)
Obecné sociální předpisy (05.20.05)
Obecné zásady (13.10.30.10)
Obecné zásady, programy (12.10)
Obecné zásady, programy a statistiky (14.10)
Obecný režim dovozu (11.60.30.20)
Obecný režim vývozu (11.60.30.30)
Obilniny (03.60.51)
Oblast působnosti smluv (01.30)
Oblasti výzkumu (13.10.30.20)
Oblasti výzkumu (16.10.20)
Obnovení ukládání cel (02.30.30.40)
Ochrana hospodářských zájmů (15.20.40)
Ochrana obchodu (11.60.40)
Ochrana pracovníků (05.20.30.20)
Ochrana vod a vodní hospodářství (15.10.20.20)
Ochrana zdraví (15.30)
Ochrana zdraví a bezpečnost (15.20.30)
Ochrana živočichů a rostlin (15.10.30.20)
Ochrana zvířat (15.40)
Ochranná cla (11.60.40.10)
Odpadové hospodářství a čisté technologie (15.10.30.30)
Odstranění dvojího zdanění (09.20.30)
Odstranění kontrol na vnitřních hranicích (19.10.10)
Oleje a tuky (03.60.59)
Opatření ve prospěch zemí v ekonomickém přechodu (11.50)
Organizace trhu (04.10.20)
Orientační sekce EZOZF (03.20.20)
Osivo a sadba (03.50.40)
Osvobození fyzických osob od daní (09.30.40)
Osvobození od cla (02.30.50)
Ovoce a zelenina (03.60.54)
Podpora zaměstnanosti (05.20.30.30)
Pohyb zboží (02.40.10)
Pojišťovnictví (06.20.20.10)
Policejní spolupráce (19.30.10)
Policejní spolupráce, soudní spolupráce v trestních věcech a celní spolupráce (19.30)
Pomoc rozvojovým zemím (11.70.20)
Postih porušení práva Společenství (02.60.20)
Postupy při vývozu zboží (02.40.10.30)
Potraviny (13.30.14)
Použití společného celního sazebníku (02.30)
Používání na migrující pracovníky (05.20.40.20)
Povolené dohody, výjimky a zamítavé atesty (08.20.20)
Pozastavení ukládání cel (02.30.30.10)
Pozemní doprava (07.20)
Pracovní podmínky (05.20.20)
Pracovní vztahy (05.20.20.30)
Práva k duševnímu vlastnictví (17.20)
Pravidla hospodářské soutěže (07.40.10)
Pravidla původu vymezená v rámci preferenčních ujednání (02.20.30.20)
Právo na azyl (Uplatňování mezinárodních pravidel týkajících se azylu uvnitř Evropské unie) (19.10.30.10)
Právo společností (17.10)
Předpisy týkající se více společných organizací (03.60.05)
Preferenční režimy (11.60.30.10)
Překračování vnějších hranic (19.10.20)
Prevence hluku (15.10.20.40)
Při používání celních nebo zemědělských předpisů (02.50.10)
Při vymáhání pohledávek v oblasti celnictví a zemědělství (02.50.20)
Přidružení zámořských zemí a území (ZZÚ) (11.70.40.10)
Přímé nástroje měnové politiky (10.20.20)
Přistěhovalectví a práva státních příslušníků třetích zemí (19.10.40)
Přístup na trh (07.20.30.20)
Přístup na trh (07.40.20.10)
Produkty mimo přílohu II (nyní produkty mimo přílohu I) (03.70.50)
Produkty, které jsou předmětem společné organizace trhů (03.60)
Programy (19.40)
Programy a statistiky (05.20.30.10)
Programy a statistiky (13.10.20)
Prostor, životní prostředí a přírodní zdroje (15.10.30)
Původ zboží (02.20.30)
Racionální využívání energií a úspory energií (12.10.20)
Rekreační služby (06.20.20.50)
Rostlinolékařství (03.50.20)
Rozdělení provozu (07.40.20.20)
Rozpočet (01.60.20)
Rozvojová politika (11.70)
Sazební kvóty (02.30.30.20)
Sazební zařazení zboží (02.30.10)
Sbližování některých sociálních předpisů (05.20.50)
Sbližování práva a zdravotních opatření (03.50)
Sbližování struktur (07.20.40)
Sbližování struktur (07.40.40)
Šíření informací (16.20)
Síť účetních informací (03.30.30)
Sledování trhu (07.20.30.10)
Služby (06.20.20)
Sociální podmínky (07.20.40.20)
Sociální podmínky (07.30.40.20)
Sociální politika (05.20)
Sociální zabezpečení (05.20.40)
Soudní dvůr (01.40.50)
Soudní spolupráce v občanských věcech (19.20)
Soudní spolupráce v trestních věcech (19.30.20)
Spojování (08.40)
Společensko-strukturální opatření (03.30.10)
Společná rybářská politika (04.10)
Společná zahraniční a bezpečnostní politika (18)
Společné celní území (02.10.10)
Společný celní sazebník (02.20.10.10)
Spolupráce s mezinárodními organizacemi a s nevládními organizacemi (11.30.40)
Spotřební daně (09.30.20)
Správa a služební a pracovní řády (01.50)
Statistika (01.07)
Statistika (02.07)
Statistika (03.07)
Statistika (05.07)
Statistika (06.07)
Statistika (07.07)
Statistika (10.07)
Statistika (12.07)
Statistika (14.07)
Statistika (15.07)
Statistika (16.07)
Státní intervence (07.20.20)
Státní podpory a jiné subvence (08.60)
Strukturální opatření (04.10.10)
Systémy všeobecných preferencí (11.70.30)
Tabák (03.60.64)
Technické podmínky (07.30.40.10)
Technické podmínky a bezpečnost (07.20.40.10)
Textil (13.30.17)
Transevropské sítě (13.60)
Tranzit Společenství (02.40.10.11)
Věda (16.10)
Veřejné zakázky (06.30)
Veřejné zakázky na dodávky (06.30.30)
Veřejné zakázky na služby (06.30.40)
Veřejné zakázky na stavební práce (06.30.20)
Veterinární lékařství a zootechnika (03.50.30)
Víno (03.60.55)
Vlastní zdroje (01.60.30)
Vnitřní trh: podniková politika (13.40)
Vnitřní trh: sbližování právních předpisů (13.30)
Vnitrostátní podpory (03.10.10)
Volný pohyb kapitálu (10.40)
Volný pohyb osob (19.10)
Volný pohyb osob (20.10)
Volný pohyb pracovníků (05.10)
Volný pohyb zboží (02.40.10.10)
Výchova a vzdělávání (16.30)
Výzkum a technologický rozvoj (13.10.30)
Vzájemná pomoc (02.50)
Vztahy v rámci Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) (11.30.10)
Zachování zdrojů (04.10.30)
Zakázané dohody (08.20.10)
Základní celní nástroje (02.20)
Základní předpisy (03.10)
Záruční sekce EZOZF (03.20.30)
Záruky a financování vývozu (11.60.30.40)
Zásady a podmínky (06.10)
Zásady hospodářské soutěže (08.10)
Zásady sociálního zabezpečení (05.20.40.10)
Zásady, cíle a poslání Smluv (01.10)
Zásobování a udržování zásob (12.50.10)
Země Afriky, Karibiku a Tichomoří (11.40.30)
Země AKT a ZZÚ (02.20.30.23)
Země Evropského sdružení volného obchodu (ESVO) (11.40.10.10)
Země v ekonomickém přechodu (11.40.10.30)
Zemědělské a lesnické traktory (13.30.11)
Zemědělské statistiky (03.30.40)
Životní prostředí (15.10)
Znečištění a škodlivé vlivy (15.10.20)
Zpoplatnění používání infrastruktury (07.10.30)
Zpracované ovoce a zelenina (03.60.63)
Zvláštní celní předpisy (02.40)