Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.2016.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 30.11.2012 do 31.12.2016.


Vyhláška o radiační ochraně

307/2002 Sb.

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ A OBECNÁ USTANOVENÍ

HLAVA I

Předmět úpravy §1
Základní pojmy §2
Veličiny radiační ochrany §3

HLAVA II -KLASIFIKACE ZDROJŮ IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ

Kritéria pro klasifikaci zdrojů §4
Zprošťovací úrovně §5
Nevýznamné zdroje §6
Drobné zdroje §7
Jednoduché zdroje §8
Významné zdroje §9
Velmi významné zdroje §10

HLAVA III - KATEGORIZACE PRACOVIŠŤ, KDE SE VYKONÁVAJÍ RADIAČNÍ ČINNOSTI

Kritéria pro kategorizaci pracovišť §11
Pracoviště I. kategorie §12
Pracoviště II. kategorie §13
Pracoviště III. kategorie §14
Pracoviště IV. kategorie §15
Kategorizace radiačních pracovníků §16

HLAVA IV - OPTIMALIZACE A LIMITY OZÁŘENÍ

Optimalizace radiační ochrany §17
Systém limitů pro omezování ozáření §18
Obecné limity §19
Limity pro radiační pracovníky §20
Limity pro učně a studenty §21
Odvozené limity §22
Omezování ozáření ve zvláštních případech §23
ČÁST DRUHÁ - RADIAČNÍ ČINNOSTI

HLAVA I - PODMÍNKY BEZPEČNÉHO PROVOZU ZDROJŮ IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ A PRACOVIŠŤ S NIMI

Obecné podmínky bezpečného provozu §24
Odůvodňování radiačních činností §25
Informování a příprava pracovníků §26
Soustavný dohled nad radiační ochranou §27
Lékařský dohled §28
Sledované pásmo §29
Kontrolované pásmo §30
Příprava a zahájení provozu pracoviště, kde mají být vykonávány radiační činnosti §31
Zvláštní podmínky bezpečného provozu pracovišť s generátory záření §32
Zvláštní podmínky bezpečného provozu uzavřených radionuklidových zářičů, zařízení a pracovišť s nimi §33
Zvláštní podmínky bezpečného provozu pracovišť s otevřenými radionuklidovými zářiči §34
Vyřazování pracoviště z provozu §35

HLAVA II - NAKLÁDÁNÍ SE ZDROJI IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ

Způsoby nakládání se zdroji ionizujícího záření vyžadující povolení §36
Výroba §37
Dovoz §38
Vývoz §39
Distribuce §40
Instalace nebo uvádění do provozu §41
Skladování radionuklidových zářičů §42
Používání §43
Hodnocení vlastností §44
Opravy §45

HLAVA III - NAKLÁDÁNÍ S RADIOAKTIVNÍMI ODPADY

Obecné požadavky na nakládání s radioaktivními odpady §46
Požadavky na zařízení používaná při nakládání s radioaktivními odpady §47
Shromažďování a třídění radioaktivních odpadů §48
Zpracování radioaktivních odpadů §49
Úprava radioaktivních odpadů §50
Skladování radioaktivních odpadů §51
Ukládání radioaktivních odpadů §52
Limity a podmínky bezpečného nakládání s radioaktivními odpady §53
Evidence radioaktivních odpadů §54
Průvodní list radioaktivních odpadů §55

HLAVA IV - UVÁDĚNÍ RADIONUKLIDŮ DO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Obecná pravidla pro uvádění radionuklidů do životního prostředí §56
Uvolňovací úrovně §57

HLAVA V - DALŠÍ RADIAČNÍ ČINNOSTI

Přidávání radioaktivních látek do spotřebních výrobků §58
Služby významné z hlediska radiační ochrany §59

HLAVA VI - PODROBNOSTI PODMÍNEK LÉKAŘSKÉHO OZÁŘENÍ §60 §61 §62 §63

Požadavky na vybavení pracoviště §64
Léčebné aplikace radionuklidů §65 §66
Další podmínky pro lékařské ozáření §67

HLAVA VII - SLEDOVÁNÍ, MĚŘENÍ, HODNOCENÍ, OVĚŘOVÁNÍ A ZAZNAMENÁVÁNÍ VELIČIN, PARAMETRŮ A SKUTEČNOSTÍ DŮLEŽITÝCH Z HLEDISKA RADIAČNÍ OCHRANY

Veličiny, parametry a skutečnosti důležité z hlediska radiační ochrany §68
Rozsah sledování, měření, hodnocení, ověřování a zaznamenávání veličin, parametrů a skutečností důležitých z hlediska radiační ochrany §69
Přejímací zkouška §70
Zkouška dlouhodobé stability §71
Zkouška provozní stálosti §72
Náležitosti programu monitorování §73
Jednotné postupy pro hodnocení veličin měřených v rámci monitorování §74
Referenční úrovně §75
Monitorování pracoviště §76
Monitorování osobní §77
Monitorování výpustí §78
Monitorování okolí pracoviště §79

HLAVA VIII - EVIDENCE ZDROJŮ IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ A DALŠÍCH SKUTEČNOSTÍ DŮLEŽITÝCH Z HLEDISKA RADIAČNÍ OCHRANY

Evidence zdrojů ionizujícího záření u držitelů povolení §80
Evidence drobných zdrojů ionizujícího záření u ohlašovatelů §81
Osvědčení uzavřeného radionuklidového zářiče §82
Průvodní list otevřeného radionuklidového zářiče §83
Evidence osobních dávek u držitelů povolení §84
Evidence osobních dávek u oprávněných dozimetrických služeb §85
Evidence ostatních veličin, parametrů a skutečností důležitých z hlediska radiační ochrany §86
ČÁST TŘETÍ - PRACOVNÍ ČINNOSTI SE ZVÝŠENÝM OZÁŘENÍM Z PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ
Pracoviště, kde může dojít k významnému zvýšení ozáření z přírodních zdrojů §87
Vyšetřovací úrovně a směrné hodnoty pro ozáření z přírodních zdrojů §88
Rozsah měření, hodnocení, evidence a předávání údajů §89
Významně zvýšené ozáření z přírodních zdrojů §90
Uvolňování přírodních radionuklidů z pracovišť, kde může dojít k významnému zvýšení ozáření z přírodních zdrojů §91
ČÁST ČTVRTÁ - ZÁSAHY K ODVRÁCENÍ NEBO SNÍŽENÍ OZÁŘENÍ

HLAVA I

Obecná pravidla pro přípravu a provádění zásahů §92

HLAVA II - ZÁSAHY KE SNÍŽENÍ OZÁŘENÍ Z PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ

Pravidla pro přípravu a provádění zásahů ke snížení ozáření z přírodních zdrojů ionizujícího záření §93
Radonový index pozemku §94
Stavby §95
Stavební materiály §96
Dodávaná voda §97

HLAVA III - ZÁSAHY PŘI RADIAČNÍ MIMOŘÁDNÉ SITUACI

Ochranná opatření §98
Neodkladná ochranná opatření §99
Následná ochranná opatření §100

HLAVA IV - ZÁSAHY PŘI PŘETRVÁVAJÍCÍM OZÁŘENÍ

Rozsah usměrňování přetrvávajícího ozáření §101
Zásahové úrovně pro přetrvávající ozáření §102
Přetrvávající radioaktivní kontaminace potravin z černobylské havárie §103
ČÁST PÁTÁ - SPOLEČNÉ, PŘECHODNÉ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Společné ustanovení §104
Přechodné ustanovení §105
Zrušovací ustanovení §106
Účinnost §107
Příloha č. 1 - Zprošťovací úrovně
Příloha č. 2 - Uvolňovací úrovně
Příloha č. 3 - Konverzní faktory
Příloha č. 4 - Podklady ke kategorizaci prací a pracovišť s otevřenými zářiči
Příloha č. 5 - Podklady ke stanovování veličin radiační ochrany
Příloha č. 6 - Podmínky pro řádné a kvalifikované provádění zkoušek v oblasti radiační ochrany
Příloha č. 7 - Požadavky na rozsah zkoušek dlouhodobé stability uzavřených radionuklidových zářičů
Příloha č. 8 - Směrné hodnoty zásahových úrovní pro případ radiační mimořádné situace
Příloha č. 9 - Diagnostické referenční úrovně
Příloha č. 10 - Podklady k omezování ozáření z přírodních radionuklidů
Příloha č. 11 - Stanovení radonového indexu pozemku
Příloha č. 12 - Registrační karta generátoru záření
Příloha č. 13 - Údaje oznamované podle §80 odst. 5
Příloha č. 14 - Vysokoaktivní zářiče
Příloha č. 15 - Podmínky pro řádné a kvalifikované vykonávání služeb významných z hlediska radiační ochrany
č. 499/2005 Sb. - Čl. II
307
XXXXXXXX
Xxxxxxxx úřadu xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
ze xxx 13. června 2002
x xxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §47 xxxx. 7 x xxxxxxxxx §2 xxxx. x) bodu 4, §2 písm. xx), §4 xxxx. 4, 5, 6, 7, 11 a 12, §6 odst. 2, 3, 4, 5 x 6, §7 xxxx. 3, §8 odst. 1, §9 odst. 1 xxxx. h), x), x) a x), §13 xxxx. 3 xxxx. x), §17 xxxx. 1 písm. x), §18 odst. 1 xxxx. x), x), §22 xxxx. x), §24 xxxx. 4 x xxxx X.6, I.7, X.8, X.12 x I.13 xxxxxxx xxxxxx x. 18/1997 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x ionizujícího xxxxxx (xxxxxxx xxxxx) x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 83/1998 Xx. x zákona x. 13/2002 Sb., (xxxx xxx "xxxxx"):
ČÁST XXXXX
XXXXXX X XXXXXX XXXXXXXXXX
XXXXX X
§1
Xxxxxxx xxxxxx
(1) Tato xxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx1) xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx a rozsahu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx, kde se xxxxxxxxxx radiační xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx na těchto xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx činností x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxx xxxxxx kosmického xxxxxx x vedou xxxx xx mohly xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx fyzických xxxx (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx"), tím, xx xxxxxxx dotčená xxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxx xxxxxx a směrné xxxxxxx xxx xxxxxx xx snížení xxxxxxxxx xxxxxxx x přírodních xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pro přípravu x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, limity ozáření, xxxxxxxxxxxxx meze, xxxxx xxxxxxx xxxxxx přírodních xxxxxxxxxxxx xx stavebních xxxxxxxxxxx a xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x kategorizaci xxxxxxxxxx pracovníků x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x organizační xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx s radioaktivními xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx životního xxxxxxxxx, k xxxx xx třeba povolení, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, diagnostické xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx dobrovolně xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ionizujícího xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx, xxxxxx vysokoaktivních x xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx veličiny, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x hlediska xxxxxxxx xxxxxxx, stanoví xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx, ověřování, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "Xxxx").
(2) Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, na kosmické xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xx zemském xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v lidskou xxxxxxxx neporušené xxxxxx xxxx x xx xxxx ozáření x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nemodifikovaná xxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 98/34/ES xx xxx 22. června 1998 x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx směrnice 98/48/ES.
§2
Základní xxxxx
Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx
a) xxxxxxxx - proces, x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx nuklid xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo zářením xxxx x xxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxx - xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx podmínek stanovených x povolení x xxxx xxxxxxx nebo x nakládání x xxx a xx xxxxxxxxx dokumentaci,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx nebo přístroj xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx součásti pracují xxx rozdílu xxxxxxxxxx xxxxxx xxx 5 xX, zejména xxxxxxxxxx xxxxxxxx3) x xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx původu,
x) xxxxxxxxx dohledem - xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxxx a vývoje xxxxxxxxxxx xxxxx u xxxxxxxxxx xxxxxxxxx X x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ionizujícího xxxxxx xx jejich xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx - xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx záření xxxx radionuklidy x xxxxxxxxx xxxxxxxx těchto xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
g) xxxxxxxxxx dozimetrickou xxxxxxx - xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx vlastní xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx vnějšího xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx měření radioaktivity x xxxxxxx těle xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx úvazek (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx"), x xxxxx xx držitelem xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx,
h) oprávněným xxxxxxx - lékař xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx X,
x) xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx míru xxxxxxx i xxxxxxxxx xxxxxxx jednotlivé xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx dávky x ekvivalentní xxxxx x jednotlivých xxxxxxxx xxxx xxxxxxx; xxxxxx xxxxx xx měří xxxxxxxx xxxxxxxxx,
j) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx uzavřeným xxxxxxxxxxxxxxx zářičem,
x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx x otevřenými xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) pracovním xxxxxx - xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx ochrannými (xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x stínicími) xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx technologicky (pracovní xxxx, aplikační xxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx podtlaková xxxxx xx.), xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx záření; v xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx pracovních xxxx, pokud xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx záření - xxxxx ionizujícího xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
n) xxxxxxxxxxxx kontaminací - xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx jeho xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx látkou; pokud xxx x lidské xxxx, xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx kontaminaci xxx xxxxxx xx xxxxx příjmu,
x) xxxxxxxxxxxxx fyzikem - xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx radiologického xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx5b),
p) xxxxxxxxxxxxx zařízením - xxxxxxxxxxxx prostředek6) používaný x xxxxxxxxxxx nebo xxxxx x nukleární xxxxxxxx, radioterapii xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxx xxxxxxx ionizujícího xxxxxx nebo který xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxx týkající se xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx medicíně, radioterapii xxxx radiodiagnostice,
s) xxxxxxxxxxxxx - xxxx xxxxx, které xxxx xxxxxx počet protonů, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx energetický stav x xxxxx podléhají xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx stavu xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx radioaktivní xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx radionuklidy xx větší xxx 1 a současně xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx radionuklidů a xxxxxxxxxxxxx úrovní xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx 1,
x) xxxxxxxxxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxx xx k xxxxxxxxxxxxxxxx x nukleární xxxxxxxx xx vivo, lékařské xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx diagnostické xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxx se k xxxxxxxxxxxx, xxxxxx nukleární xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx - generátor xxxxxx x energii xxxxx xxx 1 XxX, ve xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx částice,
x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx než xxxxxxxx xxxxx ionizujícího xxxxxx,
x) xxxxxxxxx radionuklidovým xxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, jehož xxxxxx, xxxxxxxxx zapouzdřením xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, zabezpečuje xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x vylučuje xxx, xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x opotřebování, xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx,
x) vnitřním xxxxxxxx - xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxx xxxx osoby, xxxxxxxxx xxxx důsledek xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,
aa) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxxx xxxxxx, při němž xx využívá xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx,
xx) xxxxxxx - xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx vypouštěná do xxxxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx nepřevyšujícím xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx vypouštěná xx xxxxxxxxx prostředí xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx radionuklidů xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,
xx) xxxxxx ozářením - xxxxxxx xxxxx ionizujícím xxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx,
dd) zneškodňováním xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odpadů xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxx úmyslu je xxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx oprávněné xxxxxxxx radioaktivního xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx rozptyl,
xx) xxxxxxxxx zářičem - xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a jehož xxxxxxxx v xxxx xxxx nálezu xx xxxxx xxx zprošťovací xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §5. Opuštěným xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx pod xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebyl, xxxx xxx opuštěn, ztracen, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx Xxxxx,
xx) vysokoaktivním xxxxxxx - uzavřený xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, jehož xxxxxxxx v době xxxxxx xxxx, xxxx-xx xxxx doba známa, x xxxx jeho xxxxxxx uvedení xx xxx xx rovna xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx úroveň aktivity xxxxxxx x příloze č. 14,
xx) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, který xx xxx x činnosti, xxx niž xxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx činnosti xx xxxxxxxxxxxxx,
hh) xxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxxx povolení xxxxx §9 odst. 1 xxxx. d) xxxx x) xxxxxx xx shromažďování xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, včetně vysokoaktivních xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.
§3
Xxxxxxxx xxxxxxxx ochrany
Xxx xxxxx xxxx vyhlášky xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
a) xxxxxxxxxxxx xxxxx XX, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xX xxxxxxxxx x xxxxxxx x. 1 přílohy č. 5 x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx7) XXX x xxxxxx nebo xxxxx T xxx xxxxxxxxxx xxxxxx X, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx energií,
x) xxxxxxxxx xxxxx X, xxx xx xxxxxx xxxxxxx tkáňových xxxxxxxx faktorů wT xxxxxxxxx x xxxxxxx x. 2 přílohy č. 5 x xxxxxxxxxxxx xxxxx XX x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx X,
x) kolektivní xxxxxxxxx, popř. ekvivalentní xxxxx X, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx dávky X(τ), xxxx. ekvivalentní xxxxx XX(τ), což xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx efektivní xxxxx, xxxx. xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx τ xx xxxxxx radionuklidu; xxxx-xx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx doba 50 roků xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xx 70 xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx u xxxx; xxxxxxx je definován xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, popř. xxxxxxxxxxxx xxxxx,
e) xxxxxxx xxxxxxxxxx X, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx xxxx tkáně a xxxxxxxxxx činitele Q xxxxxxxxx v xxxxxxx x. 3 přílohy č. 5 xxxxxxxxxxxxx rozdílnou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx druhů xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Hp(d), xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx d,
g) xxxxxxxxxxxx objemová aktivita xxxxxx aekv, což xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx7) x1 xxxxxxx 218, xxxxxxxx xxxxxxxx x2 xxxxx 214 x xxxxxxxx xxxxxxxx x3 vizmutu 214 xxxxxx xxxxxxx
xxxx = 0,106.a1 + 0,513.x2 + 0,381.x3,
x) xxxxx xxxxxxxxxx aktivity I, xxx xx xxxxx xxxxxx xx základě xxxxxxxxxxxx aktivit X-40, Xx-226 x Xx-228 xxxxxxx
I = xX/3000 Xx.xx-1 + xXx/300 Xx.xx-1 + xXx/200 Xx.xx-1,
i) xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx lidského xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, obvykle xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx,
x) konverzní xxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx udávající efektivní xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx. vdechnutí xxxx, xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx modelů, jsou xxxxxxx v tabulkách přílohy č. 3,
x) xxxxxxxx xxxxxxx ekvivalent, xxx xx xxxxxxxx7) xxxxxxxxxx xxxxxxxx 38,76 Xx.X-1.xx.
HLAVA II
XXXXXXXXXXX ZDROJŮ XXXXXXXXXXXX XXXXXX
(K §4 xxxx. 12 xxxxxx)
§4
Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx zdrojů
(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zdraví a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx klasifikují jako xxxxxxxxxx, drobné, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, a to xx xxxxxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxxx ekvivalentu,
x) xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx provedení,
x) aktivity a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, zpravidla xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
d) xxxxxxxx xxxxx radionuklidů x xxxxxxxxxxxxxxxx zářičů,
e) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx zneškodnění,
x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx ozáření,
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx od xxxxxxx provozu, neoprávněného xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx události x možnosti xxxxxx.
(2) S xxxxxxx xx xxxxxxx způsob xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx možného xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx běžného provozu xxxx Xxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §23 zákona xxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx záření xxxxx §9 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx xxxx x spotřebních xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx výrobě xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx dovozu xx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 1 xxxx. x) zákona rozhodnout x xxxx xxxxxxxxxxx, xxx je xxxxxxx x §6 xx 10.
§5
Zprošťovací xxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx jednotlivé radionuklidy xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx7) xx xxxxxx sloupci xxxxxxx č. 1 přílohy č. 1 x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx7) xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x. 1 přílohy č. 1. Zprošťovací xxxxxx xxxxxxxx se vztahují xx celkové xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx8) jedné xxxxx xxxx součást určité xxxxxxxx činnosti.
(2) Xxx xxxxxxxxxxxx označené x xxxxxx sloupci xxxxxxx x. 1 přílohy č. 1 x uvedené x xxxxxxx x. 2 přílohy č. 1 xx xxxxxxxxxxx úrovně xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxx na xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx x xxxx jejich xxxxxxxx radioaktivní xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x druhém sloupci xxxxxxx x. 2 přílohy č. 1.
(3) Pro xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx zprošťovacích xxxxxx xxxxxxxxx tak, xx
x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x příslušných xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx 1, xxxx
x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx aktivit xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úrovní xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx 1;
xxx xxxxxxxx podle xxxxxx a) x x) xx sčítají xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx radionuklidy xxxxxxxxxx x látce, kromě xxxxxxxxxxxx uvedených xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x. 2 přílohy č. 1.
(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx nevztahují na xxxxxxx radionuklidů do xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §57. Xx uvolňování radionuklidů xx životního xxxxxxxxx x pracovních xxxxxxxx xx xxxxxxxx ozářením x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §89.
§6
Nevýznamné xxxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx
x) elektrické xxxxxxxx xxxxxxxxx ionizující xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx komponenty xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx 5 xX,
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx jakékoli xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 30 xX, x xxxxx xxxxxx dávkového ekvivalentu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxxxx 0,1 m od xxxxxxx zařízení xx xxxxx xxx 1 µXx/x,
x) radioaktivní xxxxx, x níž xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx než 1 nebo xxxxxx xxxxxx hmotnostních xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a příslušných xxxxxxxxxxxxx xxxxxx hmotnostní xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx 1,
d) xxxxxxxx radionuklidový xxxxx, x něhož součet xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x příslušných zprošťovacích xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx podílů xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx aktivity xxxx xxxxx než 10,
x) zařízení xxxxxxxxxx xxxxxxxx radionuklidový xxxxx xxxxxxxxxxxx tak, xx xxxxxx dávkového xxxxxxxxxxx xx kterémkoli xxxxxxxxxx xxxxx ve vzdálenosti 0,1 x od xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx 1 µXx/x x xxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx nakládání x nimi, xxxxxxxxxxx xxxx možného xxxxxxx x potenciální xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx provozu xxxx toto xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §23 xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx k nakládání xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx xxx xxxxxx, dovoz nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,
x) materiál kontaminovaný xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §9 odst. 1 písm. x) xxxxxx, xxxxx Úřad x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nestanovil jinak,
x) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx hlásičů xxxxxx, xx které se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §7 xxxx. x), pokud x rámci vydání xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xx vývozu xxxxx §9 odst. 1 písm. x) xxxxxx nebylo xxxxxxxxx xxxxx.
§7
Xxxxxx xxxxxx
Drobným xxxxxxx xxxxxxxxxxxx záření xx
x) xxxxxxxxx záření, xxxxx není xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx dávkového xxxxxxxxxxx na kterémkoli xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx 0,1 m xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx 1 µXx/x x xxxxxxxx míst xxxxxxxx xx běžných xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx x xxxxxxx zařízení xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx až 250 µXx/x,
x) xxxxxxxx radionuklidový xxxxx, xxxxx xxxx nevýznamným xxxxxxx, x xxxxx xxxxxx podílů xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx aktivit radionuklidů x xxxxxxxxxxx zprošťovacích xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx menší xxx 100 x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx-xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx než 1000 x ostatních xxxxxxxxx,
c) xxxxxxxx xxxxxxxxxx uzavřený xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxx, xx příkon xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx přístupném xxxxx xx vzdálenosti 0,1 x xx xxxxxxx xxxxxxxx je xxxxx xxx 1 µXx/x x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx běžných xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx a obsluze xxxxxxxx výhradně xxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 250 µSv/h, x xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx nakládání x xxxx, související xxxx xxxxxxx ozáření x xxxxxxxxxxx xxxxxx plynoucí x xxxxxxxxxxxxxxx poruch x odchylek xx xxxxxxx xxxxxxx bylo xxxx zařazení xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §23 xxxxxx xxxx x xxxxx vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 1 písm. i) xxxxxx pro xxxxxx, xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx radionuklidový xxxxx, xxxxx není xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxx aktivit xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx radionuklidů x xxxxxx aktivit nebo xxxxxxxxxxxx aktivit těchto xxxxxxxxxxxx uvedených x xxxxxxx č. 1 přílohy č. 1 xx menší xxx 10,
x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx zářičů xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, nacházející xx xxxxxxxx x jedné xxxxxx x x xxxxx jedné xxxxx.
§8
Jednoduché xxxxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx záření xxxx xxxxxxx zdroje ionizujícího xxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx záření.
§9
Xxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx
x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x radioterapii xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx medicíně, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx rentgenových zařízení,
x) urychlovač xxxxxx, x xxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx riziko xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx od xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx typového xxxxxxxxxxx podle §23 xxxxxx nebo v xxxxx vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxx záření xxxxx §9 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx protony, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx částicemi,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx uzavřené xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x radioterapii, včetně xxxxxxxxxxxxx, kromě xxxxxxxx, x xxxxx x xxxxxxx xx typický xxxxxx xxxxxxxxx s xxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx ozáření x xxxxxxxxxxx xxxxxx plynoucí x xxxxxxxxxxxxxxx poruch x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx bylo x xxxxx typového xxxxxxxxxxx xxxxx §23 xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx,
e) radionuklidový xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxx stacionární xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx dávkový xxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxx způsob xxxxxxxxx x xxxx, xxxxxxxxxxx míru možného xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxxx poruch x xxxxxxxx xx běžného xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §23 zákona xxxx x xxxxx xxxxxx povolení x xxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 1 xxxx. i) xxxxxx,
x) mobilní defektoskop x xxxxxxxxxx radionuklidovými xxxxxx,
g) xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
§10
Velmi xxxxxxxx xxxxxx
Velmi xxxxxxxxx xxxxxxx ionizujícího xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.
XXXXX XXX
XXXXXXXXXXXX PRACOVIŠŤ, KDE XX VYKONÁVAJÍ RADIAČNÍ XXXXXXXX
(X §4 xxxx. 12 xxxxxx)
§11
Xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx radiační xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx, xxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx schválené xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx záření, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx ionizujícím xxxxxxx xx pracoviště X., II., III. x XX. kategorie xx xxxxxxx
x) xxxxxxxxxxx zdrojů xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xx s xxxx xxxx xx pracovišti xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx pracovníků x xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx radiační xxxxxxx x xxxxxxx při xxxx činnosti,
x) xxxxxxxx x zajištění xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx zdroji xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zařízeními, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx,
x) možnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pracoviště xxxx xxxx okolí xxxxxxxxxxxx,
f) možnosti xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x náročnosti jejich xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx od xxxxxxx xxxxxxx,
x) rizika xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx havárie, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x možnosti zásahů.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §1215 xx xxxxxx xx XX. xxxxxxxxx, xxxxx Xxxx x xxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle §9 odst. 1 xxxx. i) xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxxxx. X ohledem xx typický xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx možného xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx plynoucí z xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx od xxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxx x rámci xxxxxx x vydání xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx nebo povolení x xxxxxxxxx se xxxxxx ionizujícího xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx kategorizaci, xxx xx xxxxxxx v §12 xx 15.
§12
Pracoviště X. xxxxxxxxx
Pracovištěm X. xxxxxxxxx xx
x) xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx neschválenými xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx x veterinárním, xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxx měřicím zařízením xxxxxxxxxxx uzavřený radionuklidový xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vymezování xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,
e) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx rentgenovým xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx radiační xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx kontrolovaného xxxxx,
x) xxxxxxxxxx x otevřenými xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, pokud vybavení xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x úroveň xxxxxxxxx kanalizace splňuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 1 přílohy č. 4 x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Úřad x rámci vydání xxxxxxxx k nakládání xx zdroji ionizujícího xxxxxx podle §9 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx.
§13
Xxxxxxxxxx XX. kategorie
Xxxxxxxxxxx XX. kategorie xx
x) xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx I. xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x radiodiagnostice xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x kromě xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx s mobilním xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, kromě xxxx xxxxxxxxx, x xxxxx x ohledem xx typický xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx možného xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a odchylek xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx zařazení xx jiné kategorie xxxxxx x xxxxx xxxxxx x vydání xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx ionizujícího xxxxxx podle §9 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxxx s těmito xxxxxxxxx,
e) xxxxxxxxxx x indikačními nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx obsahujícími xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx nichž charakter xxxxxxxx xxxxxxxx vyžaduje xxxxxxxxxx kontrolovaného pásma,
x) pracoviště x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vyžaduje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pásma,
x) xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx radionuklidovými xxxxxx, xxxxx vybavení xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx zařízeními x xxxxxx provedení xxxxxxxxxx splňuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx č. 1 přílohy č. 4 a xxxxxxxx xx xxxx kategorie xxxxxxxx Xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx,
h) pracoviště x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx radionuklidovým xxxxxxx.
§14
Xxxxxxxxxx XXX. xxxxxxxxx
Pracovištěm XXX. xxxxxxxxx xx
x) xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx částic, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxx x ohledem xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pracoviště, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x odchylek xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx jejich zařazení xx jiné xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 1 xxxx. x) zákona xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xx zařízením xxxxxxxxxxx uzavřený xxxxxxxxxxxxxx xxxxx určené k xxxxxxxxxxxx, xxxxxx brachyterapie, xxxxxxxxxxxxxx jako významný xxxxx,
c) uznaný xxxxx,
x) pracoviště x otevřenými radionuklidovými xxxxxx, pokud vybavení xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x úroveň xxxxxxxxx kanalizace xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tabulky x. 1 přílohy č. 4 x xxxxxxxx xx této xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ozařovačem xxxxxxx x ozařování xxxxxxxx x xxxxxxx, předmětů xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx pro těžbu x zpracování xxxxxxx xxxx zahrnující xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, provoz xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x x xxxxxxxx polích.
§15
Pracoviště XX. xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxx XX. xxxxxxxxx xx
x) xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx §2 xxxx. x) xxx 1 zákona,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx §2 xxxx. x) xxxxxx,
x) pracoviště s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx s xxxxxxx xx xxxxxx aktivity xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx pracovním xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx míru možného xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx plynoucí x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx zařadit xx xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jaderného xxxxxx.
§16
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pracovníků
(X §4 odst. 12 xxxxxx)
(1) Xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx dohledu se xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx zdraví xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx A xxxx X xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx provozu x xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx kategorie A xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx mohli xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx 6 xXx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx vyšší xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx ozáření pro xxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §20 odst. 1 xxxx. x) xx e); xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx kategorie B.
HLAVA XX
XXXXXXXXXXXX A XXXXXX XXXXXXX
(K §4 xxxx. 4 x 6 xxxxxx)
§17
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxx radiační xxxxxxx xx xxxxxxx
x) xxxx zahájením xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ochrany, xxxxx xxx zamýšlené xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, posouzením xxxxxxxxxxxx dávek x xxxxx u xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,
x) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx pravidelným rozborem xxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx možných xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x porovnáním x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx ozáření xxxxxxxxxx xxxxxxx variant x xxxxxx takové, která xxxx xxxxxxxx provedení, xxxxxxxx x dobou xxxxxx xxxxxxx co xxxxxxxx xxxxx xxxxxx,
x) při xxxxxxxxxxxxx xxxxxx rozborem obdržených xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx.
(2) X xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx plánována x xxxxxxxxx xx xx nejnižší xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx faktorů. Xxxxxxxx xxxxxxxx ochrany posuzované x xxxxx optimalizace xxxxxxxx ochrany xxxxx xxxx k ozáření, xxxxx by převyšovalo xxxxxx ozáření xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, pokud xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx jednotlivou xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Úřad xxxxxxxx xxxxxxxxx zkušenosti x podobnými xxxxxxxxx x xxxxxx xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nižší, xxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx, x xxxxx xxxx xxxxx xxxx jiných xxxxxxxx x xxxxxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx překročení xxxxxx xxxxxxx.
(3) Při xxxxxxxxxxxx radiační ochrany xx zpravidla xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx ochrany, jako xx přemístění xxxx xxxx vybudování xxxxxxxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx očekávaného snížení xxxxxxx (dále jen "xxxxxx xxxxxxxx"). Xxxxxxx xxxxxxxxxxx úroveň xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx by xxxxxxx xxxx vyšší xxx xxxxxx opatření x nevyžaduje-li xxxxxxxxx xxxxxxxx zvláštní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx opatření xx xxx tomto xxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dávky x xxxxxxxxxx skupiny xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
x) 0,5 xxx. Xx/Xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, kdy průměrná xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jednu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,
b) 1 xxx. Xx/Xx pro xxxxxxxx xxxxxxxx, kdy xxxxxxxx efektivní xxxxx x jednotlivce xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, ale xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,
x) 2,5 xxx. Xx/Xx xxx radiační xxxxxxxx, xxx průměrná xxxxxxxxx dávka u xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx limitů xxxxxxx,
d) 1 xxx. Kč/Sv pro xxxxxxxx ozáření,
e) 0,5 mil. Xx/Xx xxx xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx využívány,
x) 2,5 xxx. Kč/Sv xxx havarijní xxxxxxx.
(4) Rozumně xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx také x xxxx případech, xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx provozu xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx pracovníků xxxxxxxxxx 1 xXx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx 50 µXx x xxx xxxxxxxxxx XX. kategorie xxxxxxxxxx efektivní xxxxx xxxxxxxxxx 1 Sv. X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx optimalizaci xxxxxxxx ochrany xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 3.
(5) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx provoz xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízení xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx 4 Sv xx xxxxxxxxxx xxx xx každý xxxxxxxxxxx XX výkonu xxxxxxxx xx ozáření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx podle xxxxxxxx monitorování prováděno xxxxxx monitorování.

§18
Xxxxxx limitů pro xxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Omezování xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx záření, je xxxxxxxxxxx
x) limity xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx celkové xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxx se xxxx xx

1. xxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x

3. xxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx limity xxxx xxxxxxxxx kvantitativními xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx veličinách x xxxxxxxxxx xx vybraných xxxxxxxxx x prokazování, xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ochrany, xxx xxxxxxxxxxx radiační xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxxx povolení.
(2) Xxx xxxxxxxx ozáření xx nepřekročení xxxxxx xxxxxxx považuje za xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §22.
(3) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, u nichž xxxx v podmínkách xxxxxxxx Úřadem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle §4 xxxx. 6 xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxx, se nepřekročení xxxxxx autorizovaných xxxxxx xxxxxxxx za dostatečné x prokázání xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(4) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx nezapočítává xxxxxxx x xxxxxxxxxx zdrojů, xxxxx xxxxxxx x xxxx přírodních xxxxxx, xxxxx xxxx vědomě x záměrně využívány, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x §91.
§19
Obecné xxxxxx
(1) Xxxxxx xxxxxx xxxx
x) xxx součet xxxxxxxxxxx xxxxx ze xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxx ozáření xxxxxxx 1 xXx za xxxxxxxxxx xxx nebo xx podmínek xxxxxxxxxxx x povolení k xxxxxxx xxxxxxxxxx XXX. xxxx XX. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 5 xXx xx xxxx 5 xx sebou xxxxxxxx kalendářních roků,
x) pro ekvivalentní xxxxx x oční xxxxx xxxxxxx 15 xXx xx xxxxxxxxxx xxx,
x) pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dávku x 1 xx2 xxxx xxxxxxx 50 xXx xx kalendářní xxx.
(2) Xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, kromě
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §2 písm. x) xxxx 1 xxxxxx,
x) ozáření, kterému xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x po poučení x xxxxxxxx s xxx xxxxxxxxx vystaveny xxxxx xx dobu xxxxxx specializované xxxxxxxx xx výkon xxxxxxxx xx zdroji xxxxxxxxxxxx xxxxxx,
c) xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §2 xxxx. x) bodu 2 zákona,
d) xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §2 xxxx. x) xxxx 3 xxxxxx,
x) havarijního ozáření xxxxxxxxxxxx xxxx podle §2 písm. x) xxxx 4 xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §23.
(3) Xxxxxx limity xx vztahují xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxx všechny cesty xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx ionizujícího xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxxxxx k xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx. Xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxx xx konzervativní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx ozáření xxxxxxxxxxx x kritické xxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxx §74.
§20
Xxxxxx xxx radiační pracovníky
(1) Xxxxxx xxx xxxxxxxx pracovníky xxxx
x) pro součet xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx efektivních xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 100 xXx xx 5 xx xxxxx jdoucích xxxxxxxxxxxx xxxx,
x) xxx xxxxxx efektivních xxxxx xx zevního ozáření x xxxxxx efektivních xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx hodnota 50 xXx xx xxxxxxxxxx xxx,
c) xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxx xxxxx xxxxxxx 150 mSv xx xxxxxxxxxx xxx,
x) xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x 1 xx2 xxxx xxxxxxx 500 xXx xx xxxxxxxxxx xxx,
x) xxx ekvivalentní dávku xx xxxx od xxxxx xx xx xxxxxxxxx x xx xxxx xx chodidel xx xx xxxxxxx xxxxxxx 500 mSv xx xxxxxxxxxx xxx.
(2) Xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xx. na xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Limity xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx a xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x více xxxxxxxx xxxxxxxx x nakládání xx zdroji xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxxx povolení x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx záření.
§21
Xxxxxx xxx učně a xxxxxxxx
(1) Xxxxxx xxx xxxx a xxxxxxxx jsou od xxxx, x xxxx xxxx osoby xxxxxx 16 let, xx xxxx, x xxxx xxxxxx 18 let
x) xxx součet xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx dávek x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 6 mSv xx xxxxxxxxxx xxx,
x) xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx v oční xxxxx hodnota 50 xXx xx xxxxxxxxxx xxx,
c) pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x 1 cm2 xxxx xxxxxxx 150 xXx xx xxxxxxxxxx xxx,
x) xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxx od prstů xx po xxxxxxxxx x xx xxxx xx chodidel xx xx xxxxxxx xxxxxxx 150 xXx xx xxxxxxxxxx xxx.
(2) Xxxxxx pro xxxx x xxxxxxxx xxxx xxx osoby mladší, xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxxxxx, než xx xxxxxxx v xxxxxxxx 1, xxxxxx xxxx limity xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx pro xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx na ozáření, xxxxxxx jsou xxxxxx, xxxxxxxxxx x po xxxxxxx o rizicích x tím xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx výkon xxxxxxxx xx zdroji xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
§22
Odvozené xxxxxx
(1) Odvozenými xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx
a) xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x hloubce 0,07 xx xxxxxxx 500 mSv xx xxxxxxxxxx xxx,
b) xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx 10 xx xxxxxxx 20 mSv za xxxxxxxxxx rok.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx ozáření xx xxxxxxxxxx rok, kromě xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 4 x 5, jsou xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
x) xxxxxxx hodnota podílu 20 xXx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx požitím xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx přílohy č. 3,
b) vdechnutím xxxxxxx xxxxxx 20 xXx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx hinh pro xxxxxx daného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pracovníkem xxxxx xxxxxxx přílohy č. 3.
(3) Xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 4 xx 5, xx považují xxxxxx pro radiační xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxxx, xxxxx-xx
HP(0,07) ≤ 500 mSv x xxxxxxxx
XX(10) + Σ xx,xxxXx,xxx + Σ hj,ingIj,ing ≤ 20 mSv,
xxx
XX(0,07), xxxx. XX(10) xx xxxxx osobní xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx 0,07 mm, xxxx. 10 xx,
Xx,xxx, xxxx. Xx,xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxx x
xx,xxx, xxxx. xx,xxx xx konverzní xxxxxx xxx příjem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxx radiačním xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx přílohy č. 3; x blíže neidentifikovaných xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx aktivita těm xxxxxxxxxxxxx x jejich xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx které xx stanoven x příloze č. 3 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro příjem xxxxxxx, popř. vdechnutím.
(4) Xxx ozáření xxxxxxxxxx produkty přeměny xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 3 XXx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 17 xX nebo xxxxxxxx produktům xxxxxx 2,5 MBq.h.m-3 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ekvivalentní xxxxxxxx aktivitě xxxxxx 1260 Bq.m-3.
(5) Xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx-xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 1850 Xx za xxxxxxxxxx xxx.
§23
Omezování xxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Ozáření xxxx, které xxxxxxxxxx xxxx xxxxx svých xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx povolání xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ozáření xxxx tyto pacienty xxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x pacienty, xxxxx xxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx propuštěni xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx tak, xxx x součtu xx xxxxxxxxxx rok xxxxxxxxxx 1 xXx u xxxx mladších 18 xxx a 5 xXx u xxxxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx X. xx XX. kategorie xx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, omezí xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx, xxx bylo xxxxxxxxxxxxxxx, xx součet efektivních xxxxx ze zevního xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx plodu xxxxxxx po zbývající xxxx xxxxxxxxxxx překročí 1 xXx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx příjmem xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mléka xx xxxxxxxxxx poté, xx xxxx pracující xx xxxxxxxxxx X. xx XX. kategorie xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx kojí xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx práce xxxxxx xxxx a jejím xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx zářiči.
(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx jiných xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx záření omezených xxxxx xx malý xxxxx xxxx x xx vymezené xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, (xxxx jen "výjimečné xxxxxxx") se xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ozáření xxxxxxxxxxxx 500 xXx xx 5 xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roků. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx uskutečnit xxx v rozsahu x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x povolení x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx zdroji xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx pracovník xxxxxxxxx X dobrovolně x xx xxxxxxxxxx prokazatelném xxxxxxx x rizicích x xxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx 18 xxx, x xxxx x xxxxxxxx, x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxx x xxxx, u xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 500 xXx xx 5 xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

ČÁST DRUHÁ
XXXXXXXX XXXXXXXX
XXXXX X
XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX A XXXXXXXXX X NIMI
[X §4 xxxx. 11, §13 odst. 3 xxxx. x) a §17 xxxx. 1 xxxxxx]
§24
Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx provozu xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx x radiační xxxxxxx pracovníků se xxxxxxxxx xxxx
a) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ocenění charakteru x xxxxxxx možného xxxxxxxx xxxxxx radiačních xxxxxxxxxx, rizik xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx zkušeností x provozu,
b) xxxxxxxxx systému xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx předpisem,9)
c) xxxxxxxxxxx používaných xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
d) xxxxxxxxxxxx pracovníků o xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx odhad xxxxxxxxxxx ozáření při xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x rozsah xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
f) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x popřípadě x xxxxxxx monitorováním,
x) xxxxxxxxx dohledem xxx radiačními xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) vybavením xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x programu xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx havarijním xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxx všech xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx provozní xxxxxxxx, případně x xxxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx, x jejich xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředky x odpovídajícím stínicím xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx, kde xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx, aby xxxxxxxx xxxxxx osob, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx bariér x xxxxxxxx i xxxxxxxxxx úpravami, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx monitorování x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx používaným zdrojům x xxxxxxxx nakládání x nimi xxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxx nakládat xxx osoby x xxxx dostatečně xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx o xxxxxx xxxxxx práce a xxxxxxxx xxxxxxxx x xx důsledky xxxxxxxx xxxxxxxx nehody zůstanou xx xxxxxxx xxxxxxx.
(3) Osoby xxxxxx 18 let nesmí xxx xx dobu xxx specializované přípravy xx xxxxx povolání xx zdroji xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx práci, xxxxx xxxx xxxx x xxxxxx ozáření v xxxxxx nad xxxxxx xxx učně x xxxxxxxx xxxxx §21, x xxxx xxx xx být xxxxxxxxx xxxxxx pracovní podmínky x zajištěna xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx X. X xxxxxxxxx případech xxxxx xxx xxxxx xxxxxx 18 xxx zařazovány xx xxxxxx práci, xxxxx xxxx xxxx x jejich xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §19, x xxxx xxx xx být xxxxxxxxx takové xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx úroveň radiační xxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxxx, učni a xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx výkon xxxxxxxx xx xxxxxx ionizujícího xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx ionizujícího záření xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx radiačních xxxxxxxxxx.
(4) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxx A xx xxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxx dozimetry x xxxxxxxxxx výměny x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx xxxxx Úřadem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dozimetrů x případě podezření xxxx xxxxxx radiační xxxxxx,
c) seznamování xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx dozimetrů,
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §28.
(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, oděvu, zařízení xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx hodnotami xxxxxxxxxxxx kontaminace stanovenými x xxxxxxx č. 1 přílohy č. 2. Xxxxx xxxxxxxxxxxx kontaminace xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx účinnou xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx způsobů xxxxxxxxx zdrojů xxxxxxxxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx.
(6) Xxxx provozu xxxxxxxxxx na xxxxx xx udržuje xx xx xxxxxxxx rozumně xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx možná xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx.
(7) Xxxxxx ionizujícího xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx, xxx bylo xxxxxxxxx, xx s xxxx xxxxxxx nakládat xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxxx či xxxxxxxx zdroje anebo xxxx poškození.
(8) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx prodlení xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
(9) Xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx trvale podmínky xxx xxxxxx odběr xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx radionuklidový zářič.
(10) Xx pracovištích X. až IV. xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zpracovávají xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx postupy x xxxxxxxxxx nakládání xx xxxxxx ionizujícího záření, xxxxxx xxxxxxx, jak xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, a zásahových xxxxxxxxx9a) xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx provozu, x xx zajištěn xxxxxx přístup pracovníků xxxxxxx k zásahovým xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx.
§25
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxx nové xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx musí xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx do praxe xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x hlediska xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx přínosů x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxx způsobit.
(2) Odůvodnění existujících xxxxxxxxx nebo druhů xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx musí být xxxxxxxxxxxx, jsou-li získány xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxx.
§26
Xxxxxxxxxxx x příprava xxxxxxxxxx
(1) Xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx pracoviště, kde xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, (dále xxx "xxxxxxxxxxxx sledovaného pásma") x držitel povolení, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, (xxxx xxx "provozovatel xxxxxxxxxxxxxx xxxxx") xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx mají xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx zdroje ionizujícího xxxxxx po dobu xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx výkon xxxxxxxx
x) o xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, o xxxxxxxx spojených s xxxxxx prací x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx s tím xxxxxxx,
x) x xxxxxxxx xxxxxxxxx radiační xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx musí xxx xxxxxxx, xxxxxxx o xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx mohou xxx xxxxxxxxx,
x) x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx požadavky x xxxxxxxxx radiační xxxxxxx,
x) a v xxxxxxx žen xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx těhotenství x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 1 písm. x) a x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pracovníků xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx zejména xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x konkrétními xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx pracovišti xxx xxx běžném provozu, xxx x xx xxxxxxxxxxxxxxx odchylek od xxxxxx provozu nebo xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx situace a xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx dokumentací. Xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx musí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx x předpisy x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Znalosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx při xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx ověřují xxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxx pravidelně, xxxxxxx xxxxxx xx xxx, xxxxxxxx. X xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 2 zákona x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxxx před xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 4 xxxxxx.
§27
Soustavný xxxxxx nad xxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xxx radiační xxxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx v xxxxxxx odpovídajícím zdrojům xxxxxxxxxxxx záření, x xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, způsobu xxxxxxxxx s xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx možného xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x předvídatelných xxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx provozu x s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx dohled xxx xxxxxxxx ochranou xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx odpovědností xx xxxxxxxxx radiační xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx ochranou xxxxxx specializovaný xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X zařízeních, xx xxxxxxx Úřad xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxx v xxxxxxx, xx se xxxxx x xxxxxxx organizační xxxxxxxx tohoto xxxxxxxx, xxxxx útvar xxxxxxxxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx útvarů. Xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 1 xxxx. x) a x) xxxxxx dohlížející xxxxx x na xxxxx xxxxxxxxxxxx XX. a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx odpovídajícího počtu xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx10). Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx odpovědností xx zajištění xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx v kontrolovaném xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle §9 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx ke xxxxxxx v xxxxxxx xxxxx §59 odst. 1 xxxx. d) xxxx xxxxxxxxxx této xxxxxx. Xxxxx xxxxx x xxxxxx odpovědností xx zajištění radiační xxxxxxx x dohlížející xxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxxx způsobilost10) xxxxxxxxxxxx provozované xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx zvláštní xxxxxxxx způsobilost, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osoby, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx sama.
(3) Xxxxxxxxxxx osobě xxxxxxx xxxxxxxx umožní seznámit xx xx xxxxx xxxxxxxxx majícími vztah x radiační xxxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx
x) xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxx opatření xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx vedoucím xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx držitele xxxxxxxx x zajišťování xxxxxxxx xxxxxxx, upozorňovat je xx zjištěné nedostatky x xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx.
(5) Držitel xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx vymezení xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx při
x) xxxxxxxxx posuzování xxxxxxxx jednotlivých xxxxxxxx x hlediska radiační xxxxxxx,
x) xxxxxxx xx xxxxxxx nových xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx kontrolách xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x správného xxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx ochrany
x) xxxxxxxxxxx pracovníků x xxxxx se zdroji xxxxxxxxxxxx xxxxxx,
b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x bezpečném xxxxxxxxx xx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx způsobilosti radiačních xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zdroji xxxxxxxxxxxx xxxxxx pravidelnými xxxxxxxxx,
x) přípravu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx podílí na xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx schváleného xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx,
x) evidenci o xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx záření, xxxxxxxx x přístrojů xxxxxxxx vliv xx xxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx přejímacích xxxxxxx, xxxxxxx dlouhodobé stability x zajištění xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zdrojů xxxxxxxxxxxx xxxxxx,
h) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nehod, xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx ionizujícího záření x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
i) sledování xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx lékařských xxxxxxxxxxx.
(7) Osoby x přímou xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx soustavného dohledu xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zejména tím, xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx, xxx xxxxxxx pracovníci xxx xxx práci xxxxxx xxxxxxxxx ochrany xxxxxx x technické a xxxxxxxxxxxxxxx požadavky x xxxxxxxxx radiační xxxxxxx.
§28
Lékařský xxxxxx
(1) Lékařský xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx xx obecně xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx. Provádí se x xxxxx poskytování xxxxxxxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx tyto xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx11).
(2) Při xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx A x hlediska xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx činností. Xx xxx xxxxxx musí xxx xxxxxxxxx lékař xxxxxxx xx všem xxxxxxxxx informacím, xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxx x xxxxxxxxxx podmínkách.
(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prohlídky:
x) xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx zařazením xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx X, xxxxxx cílem xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxxxx X,12)
b) xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx A xxxxxx ročně, xxxxx xxxxx xx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx své xxxxxxxxxx xxx vykonávání xxxxxxxxxx činností,
x) xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx ke xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx X, x xxxxxxxxx lékař xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, než xx termín xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx, xxx podle xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx vlivům záření xxx xxxxx,
x) xxxxxxxx.13)
(4) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx14) za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx stavu xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx práce xx xxxxxxx xxxxxx, x to x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xx xxx xxxxxxx dobu, xxxxxx považuje za xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx dotyčné xxxxx.
(5) Pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobilosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx A xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx této xxxxxxxxxxx:
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx X,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx X xx xxxxxxxx v xxxxxxxxx posudku uvedených xxxxxxxx,
c) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx X.
(6) S xxxxxxxx x posudkovými xxxxxx xxxxxxxxxx prohlídek xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxxx lékařem xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx posudkem a xxxxxx lékařských xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx.15) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx lékařský xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx způsobilosti pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx X neprodleně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx povolení x zaměstnavateli.
(7) Xxxxx xxxxx xxxxx xxx zaměstnávána xxxx xxxxxxxxxx xxxx pracovník xxxxxxxxx X xx xxxxxxxxx dobu xx xxxxxxxxxxx pracovním místě, xx-xx xxxxx lékařského xxxxxxx zdravotně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx specifické xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, smí xx xxxxx profesní ozáření xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx oprávněným xxxxxxx xxx mimořádné xxxxxxxxx. Pracovník xxxx xxxxxxxxxx svého xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx zdravotní způsobilost xxx, xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx pracovníka xxxxxxxxx X.
(8) Pro xxxxxxx xxxxxxxxxx kategorie X xx dobu, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx do xxxx kategorie, vede xxxxxxxxx xxxxx jako xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxx činnosti, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx lékařských xxxxxxxxx včetně diagnostických xxxxxx x výsledcích xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyšetření x o xxxxxxxxxx xxxxxxxx monitorování. Xxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx smyslu §23 xxxx. 4, x havarijních xxxxxxx xxxxx §2 xxxx. x) xxxx 3 xxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §2 xxxx. x) xxxx 4 xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx 75 xxx xxxx, v xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx 30 let po xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
§29
Xxxxxxxxx xxxxx
(1) Sledované xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx tam, kde xx xxxxxxx, že xxxxxxxxx dávka xx xxxxx xxx xxxxx xxx 1 xXx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx vyšší xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §20 xxxx. 1 xxxx. x) xx x).
(2) Xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx na všech xxxxxxxxxxxx X. xx XX. xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx ucelená x xxxxxxxxxxx určená xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Na xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xx sledované pásmo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx "Xxxxxxxxx xxxxx xx zdroji xxxxxxxxxxxx xxxxxx", případně x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx16) x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx s xxxx spojených.
(4) Xx xxxxxxxxxx xxxxx xx zajišťuje xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx v programu xxxxxxxxxxxx stanoveno jinak.
(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxx pracoviště, xx němž xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxx očekávané xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx používány. Xxxxxxxxxxxx sledovaného xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx, xxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx k xxxx xxxxxxx.
§30
Xxxxxxxxxxxx xxxxx
(1) Kontrolované xxxxx se xxxxxxxx xxxxx tam, xxx xx xxxxxxxxx dávka xxxxx xxx xxxxx xxx 6 xXx xxxxx nebo kde xx ekvivalentní dávka xxxxx být vyšší xxx xxx desetiny xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx, kůži x končetiny stanoveného x §20 xxxx. 1 písm. c) xx x). Xxxxx xxxx xxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxx xx zdroji xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, je xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxx, xx
x) příkon xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ze zevního xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx za xxx xxx xxxxxx provozu xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx 2,5 µXx/x,
x) xxxxxx součinů xxxxxxxxxx aktivit jednotlivých xxxxxxxxxxxx v ovzduší xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx příjem xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle přílohy č. 3 bude x xxxxxxx xx xxx xxxxx xxx 2,5 µXx.x-3,
x) radioaktivní xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx směrné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx radioaktivní kontaminaci xxxxxxx x kontrolovaném xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zářiči uvedené x xxxxxxx č. 1 přílohy č. 2.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx jako xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx pracoviště, zpravidla xxxxxxxx xxxxxxxx, x x takovým zajištěním, xxx xx ní xxxxxxx xxxxxxxx nepovolané xxxxx. Xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxx označuje xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx16) x xxxxxxxxxxx "Kontrolované xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, vstup xxxxxxxxxxx xxxxxx zakázán", xxxxxxxx x xxxxx x charakteru zdrojů x xxxxx x xxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxx xx vymezení xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx podle xxxx X.x.5 xxxx I.7 xxxxxxx zákona xxxxxxxxx Xxxxx xxxx součást Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x žádosti x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx zpravidla xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx; pro xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pracoviště, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, se stanoví xxx xxxxxxxxx příkonů, xxxxx se použije x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozsahu xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx výpočty x jiné xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx požadavků xxxxxxxx 1,
x) xxxxx stavebního xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx kontrolovaného xxxxx proti xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx počet xxxx xxxxxxxxxxx x kontrolovaném xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx při práci x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx pro xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
(4) Xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx jen xxxxx xxxxxxx o xxx, jak xx xxx mají xxxxxx, xxx neohrozily zdraví xxx xxx zdraví xxxxxxxxx xxxx. X xxxxxxxxxx pracovníků se xxxxxx xxxxxxx uskutečňuje x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §26 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx ročně.
(5) Xx kontrolovaného xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx 18 xxx, xxxxx pacientů, xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ozáření, x xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx připravují na xxxxx povolání xx xxxxxx ionizujícího xxxxxx.
(6) X výkonu xxxxx v kontrolovaných xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx pracovníci xxxxxxxxx X. Ostatní osoby xxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxx nepřekročí xxxxxx xxxxxx.
(7) Xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx pásmu xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx činnosti xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxx.
(8) Pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx osobní xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Všichni xxxxxxxxxx xxxxxxxxx A xxxx xxx xxxxxxxx osobními xxxxxxxxx. Jestliže příkon xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx pásmu xxxx xxxxxxxxx 1 xXx/x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vstupující xx xxxxxxxxxxxxxx pásma vybaveni xxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx monitorování xxxxxxxxxxx) xxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx se xx xxxxxxxxxxxx III. x XX. xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxx, xxxxx osob, xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx pásma xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx ionizujícího xxxxxx.
(9) X xxxxxxxxxxxxx pásmu pracovišť XX. xxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxxxx pásmu xxxxxxxxx x otevřenými xxxxxxxxxxxxxxxx zářiči III. xxxxxxxxx a XX. xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, se xxxxxxx po xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx x nich xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.
§31
Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, kde mají xxx xxxxxxxxxx radiační xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx, xxx xxxx být xxxxxxxxxx radiační xxxxxxxx, xx xxxxxxxx, staví x uvádí xx xxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxx xxxxxxxx nakládání xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxx x který xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx radiační xxxxxxx xxxx na xxxxxxxxxx x osob xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx, xxx, xxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxx použitý x výstavbě xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x vnitřní xxxxxxx xxxxxxxxxx byly xxxxxx, xxx při xxxxx xxxxxxxxxx xx tomto xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zajištěna xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx podmínkám očekávaným xxx xxxxxxx pracoviště,
x) xxxxx, strop x xxxxxxx xxxxxxxxx, xx které se xxxxxxxx radionuklidové xxxxxx x době, xxx xx nepoužívají, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx stínicími xxxxxxxx,
x) xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x případě potřeby xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x nejúčinnější xxxxxx xxxx x pracoviště xx xxxxxxxxxxxx kontaminace.
(2) Další požadavky xx způsobu x xxxxxxx zajištění xxxxxxxx xxxxxxx xxx umísťování x xxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx provozu x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx zařízení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx předpisy.17)
§32
Zvláštní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxxx může xxx xxxxxxx x používán xxxxx po xxxx xxxxxxxx nutnou.
(2) Xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx vymezeného xxxx xxxxxxxxx ozařovacího xxxxxxxx x po xxxxxxxx xxxxx měřením xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxx záření xxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx stacionární generátory xxxxxx se xxxxxxxx xx samostatných xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přístrojů, xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ozáření. X xxxxxxx rentgenových xxxxxxxx xxx radiodiagnostiku, xxxxx xx nutno xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, se xxxxxxxxx xxxxx xxxx posuvné xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx ozáření.
(4) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx generátor xxxxxx x ochranné xxxxxxx, xxxx xxx používán xxxxx tehdy, xx-xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx zařízení nelze xxxxx do xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx vyřazeno x činnosti při xxxxxxxx ochranného stínění.
(5) Xxxxxxxxx xxxxxx xx nesmí používat, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zkouškou xxxx xxxxxxxx dlouhodobé stability x pokud xx xxxxxxxx xxxxxxx zkoušky xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xx stanovena pro xxxx periodické xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x provedení xxxx xxxxxxx. Generátor xxxxxx, x něhož xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx-xx xxxx xxxx výrobcem xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx určenému účelu xxxxxxx, požadavkům xxxxxxx xxxxxxxxxx stability x x xxxxxxx radiologických xxxxxxxx i xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§33
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx
(1) Xxxxx uzavřený xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §82 xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx povolení xxxxxxxx xxxx těsnost nebo xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, nakládá se x xxx, jako xxxxx byl otevřeným xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx nebo typově xxxxxxxxxxx drobného xxxxxx, xxx být xxxxxx xxx xxxx a xxx jej xxxxxxx xxxxxxx jen xxx, xxx na základě xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx zdroji ionizujícího xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx xx xxxxxxxx jej xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx ustanovení xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x přepravě dopravcem.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx být xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxx a xxxx tuto xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx nebo xx jinak zastíněn, x to xxxxxxxxx xxx, aby xxx xxxxxxxxxx příkon xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, kontejneru, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x stíněných boxů xxxxxxxxxxx hodnotu 100 µXx/x x xx xxxxxxxxxxx 1 x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 10 µXx/x x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx pracovišti xxxxxx dávkového ekvivalentu xx vzdálenosti 1 x xx povrchu xxxxxxxxxxx krytu xxxxxxxxxxx xxxxxxx 100 µSv/h.
(4) Při ozařování x prozařování x xxxxxxxxx radionuklidovým zářičem xx po skončení xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx stíněného xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, zda xxxxx byl xxxxx xxxxxxxx nebo zasunut xx xxxxxxxxx krytu. Xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx nelze xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x ozařovacího zařízení xxxx jeho xxxxxx, xx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxx přístroj, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx stanovit xxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx nesmí xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx úspěšně xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx dlouhodobé xxxxxxxxx x xxxxx od xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx lhůta, než xx xxxxxxxxx xxx xxxx periodické xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx k provedení xxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx podezření xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx neprodleně xxxxxxx x xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, nebo nebyla-li xxxx xxxx výrobcem xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx podmínek stanovených x §82 xxxx. 5.
(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx radionuklidový xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx přejímací xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx poslední úspěšné xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx lhůta, xxx xx stanovena xxx její xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx nastaly xxxx důvody x xxxxxxxxx xxxx zkoušky. Xxxxxxxx obsahující xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zářič, x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, nebo xxxxxx-xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x provozní xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx určenému xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx národních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(7) Osoba, xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, zda se xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx obsahující xxxxxxx xx místě xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x xx xx ve xxxxxx xxxxxx xxxxx.
(8) Xxxxxxxxxxxxx zářiče opatřuje xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx-xx to xxxxxxxxxxxx, xxxx číslo xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx. Toto xxxxx xx rovněž xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx obal xxxxxx. Xxxx-xx xx xxxxxxxxxxxx xxxx x případě xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, uvedou xx xx obalu xxxxxxx informace o xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx, aby xxxx xxxxxx a, xx-xx xx proveditelné, i xxxxx byly xxxxxxxx x opatřeny xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxx xxxxxxxx dokumentace xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx vysokoaktivního xxxxxx xxxx i xxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x pro xxx xxxxxxx používaného obalu.
(9) Xxxxx, která xx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx zářič, xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx x xxxx obal xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx umožňující xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx x xxx xxxx, xx-xx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x opatřeny xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxx nápisy x xxxxxx zůstaly xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx a značení xxxx být v xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx zdroje, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx není třeba, xxxxx-xx xx xxxxxxx xxxx opatřit bez xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx.
(10) Xxxxx, která xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, každoročně xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo jinou xxxxxxxxxx formou Xxxxx.
(11) Osoba, která xx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx použití xxxxxx a zajistí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §71 xx xxxxx události, xxxxx mohla xxxxx xxxxxxxx. O xxxx xxxxxxxx x přijatých xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx.
§34
Zvláštní xxxxxxxx bezpečného xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zářič, xxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx drobného xxxxxx, xxx fyzicky xxxxxxx xxx xxx, xxx na xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx ionizujícího xxxxxx podle §9 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §9 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx xxxx na základě xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 odst. 1 písm. x) xxxxxx je xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx zářičů, které xxxxx xxx současně xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx X., XX. xxxx XXX. xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx vzájemné xxxxxxxxxx xxxxxxxx pracovních xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx ventilačními, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx kanalizace, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx rizikovost xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx v tabulce x. 4 přílohy č. 4 xx vybere xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx a charakteristice xxxxxxxxx x xxxxx x xxxx x xxxx xx vynásobí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx místa xxxxx xxxxxxx č. 2 přílohy č. 4. Při současném xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx pracovním xxxxx nesmí xxxxxx xxxxxx zpracovávané xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx stanovené xxxxxxxxx aktivity xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx větší než 1.
(3) Xxxxx xx otevřené radionuklidové xxxxxx nepoužívají x xxxxxxx se x xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, x xx zpravidla xxx, xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx povrchu krytu, xxxxxxxxxx, stíněných xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, trezorů x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 100 µSv/h x ve xxxxxxxxxxx 1 m xx xxxxxxx hodnotu 10 µXx/x x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx dávkového xxxxxxxxxxx xx vzdálenosti 1 m od xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 100 µXx/x.
(4) Xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx III. xxxxxxxxx x XX. xxxxxxxxx, xxxxx není x podmínkách povolení xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozvod xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odpadových xxx x xxxxxxxxxx x napojen xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(5) Při xxxxxxxxx x otevřenými xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx stínicí xxxxxx, xxxxxxx, brýle, rukavice, x odpovídající ochranné xxxxxxx, xxxx jsou xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, kontejnery x xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx ruky x xxxxxxx s xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxx; xxxxxxxx, xxx kterých xxxx xxxxx k úniku xxxxxxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx.
(6) V xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zářiči xx zakázáno xxxxxx; xxxx a xxx xx xxxx jen xx podmínek xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx povolení Xxxxx.
§35
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx může xxxxxxx až xx xxxxxxxxxx xxxxx zdrojů xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx jejich xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x takovém xxxxxxx, že nikde xx pracovišti xxxxxx xxxxxxxxxx uvolňovací úrovně xxxxxxx v §57 xxxx. 1 písm. x) xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx povolení Xxxxx.
(2) Další xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x vyřazování z xxxxxxx xxxxxxxxx III. x IV. kategorie xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.18)

XXXXX XX
XXXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX
(X §4 xxxx. 11, §9 odst. 1 xxxx. x), §13 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx x xxxxx X.6, I.7, X.8, I.12 x X.13 přílohy xxxxxx)
§36
Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx vyžadující xxxxxxxx
(1) Způsoby xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xx třeba povolení x nakládání se xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 odst. 1 xxxx. i) xxxxxx, xxxx
x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx podmínek xxxxxxxxxx x §37, kromě xxxxxx

1. xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxxxxxx xxxxxxx x přidanými xxxxxxxxxxxxxx látkami, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 1 písm. s) xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx záření za xxxxxxxx xxxxxxxxxx x §38, xxxxx dovozu

1. xxxxxxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxxxxxx xxxxxxx s přidanými xxxxxxxxxxxxxx látkami, xxxxxxx xxxxxx xxxx dovoz xxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxx §9 odst. 1 xxxx. s) xxxxxx,

x) xxxxx zdrojů xxxxxxxxxxxx záření xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v §39, xxxxx vývozu

1. xxxxxxxxxxxx x drobných xxxxxx,

2. xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx radioaktivními xxxxxxx, jejichž xxxxxx xxxx dovoz xxx xxxxxxx Úřadem xxxxx §9 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx,

3. xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) distribuce xxxxxx ionizujícího xxxxxx xx podmínek vymezených x §40, xxxxx xxxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx výroba nebo xxxxx xxx povolen Xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 1 xxxx. x) zákona, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, na něž xx xxxxxxxx ustanovení §7 xxxx. x),

x) xxxxxxxxx xxxx uvádění xx xxxxxxx zdrojů xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x §41,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx x §42, xxxxx xxxxxxxxxx skladování xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx těchto xxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx záření za xxxxxxxx xxxxxxxxxx v §43, kromě xxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx látkami, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx povolen Xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx,

3. zdroje xxxxxxxxxxxx xxxxxx, který xx xxxxxxxx xxxxxxxx, technologických xxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, k xxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx,

4. zdroje xxxxxxxxxxxx záření xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, x němuž xx xxxxxxxx oprávněn xx xxxxxxx jiných xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx vlastností xxxxxx xxxxxxxxxxxx záření za xxxxxxxx xxxxxxxxxx x §44,
x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx v §45, xxxxx oprav

1. xxxxxxxxxx záření, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx spojeny x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx opravu,

2. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x není-li xxxxxx xxxxxxx x vyšším xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx než xxxxx xxxxxx,

x) nakládání x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx a xx výsypkách, xxxxx xxxxxx radioaktivními xxxxxx.
(2) Xx xxxxxx xxxxxxxxx xx zdroji xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx xxxxx povolení x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx
x) xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx způsobem, xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx efektivní xxxxx xxx xxxxx xxx 1 Sv x x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx efektivní xxxxx xxxxxx být větší xxx 10 µXx,
x) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx stínicích xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx přírodní xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx přírodní thorium,
c) xxxxx a používání xxxxxxxxxx xxxxxxxx vod xxxxxxxxxxxx xxxxx radionuklidy xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) pracovní xxxxxxxx se zvýšeným xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x),
x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx a xx podmínek xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 1 písm. d) xxxxxx,
x) xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nerostů, xxxxxxxxxxxxx xx základě x xx xxxxxxxx xxxxxxxx podle §9 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx,
x) používání xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx látkami, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx povolena Xxxxxx podle §9 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx.
(3) X xxxxxxx x xxxxxxxx x nakládání xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx záření xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx I. xxxxxxx xxxxxx předkládá x xxxxx rozsahu xxx xxxxxxxxxx II. a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxx xxxxxx ionizujícího xxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx X. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx žadatelem xx xxxxxx předkládat x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx monitorování, návrh xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, pokud xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, které podle xxxxxxxxxx Úřadu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx monitorování xxxxxxxxxx, x zásahové xxxxxxxxx xxx xxxxxx x případě xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxx zdroje xxxxxxxxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx má xxx xxxxxxxxx, x pro xxxxx xx pracovištích xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx přihlédne x xxxxxxx x způsobu xxxxxxxxx xx zdroji xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Nakládá-li x xxxxxx zdrojem xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx-xx xxxxx pracoviště xxxx osob, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx části xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§37
Výroba
(1) Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx ionizujícího xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx19) xxxx ke xxxxxxxxxx x nezbytnému zkoušení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x parametrů vyrobených xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx nenahrazuje xxxxxxxx x jejich používání xxx xxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x §42.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx zařízení x xxxx, xxxxx nevýznamných xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx ionizujícího xxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x nimi xxxxxxxx, x to xxxxxxx xx skladovat.
§38
Dovoz
(1) Xxxxxxxx radionuklidové xxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §20 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx x §42.
(2) Dovozce19) zajistí, xxx x průběhu xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxx záření xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx, xxxxx nevýznamných xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxx, a xx alespoň xx xxxxxxxxx.
(3) Dovozce, xxxxx xxxxxxxx zdroje xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx nebude používat x x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx skladovat, xxxxxx x žádosti x xxxxxxxx x xxxxxx zdrojů ionizujícího xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx kontrolovaného pásma x xxxxxxx havarijní xxxx xxxxx bodů X.6 xx I.8 přílohy xxxxxx, xxxxx x žádosti xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx ionizujícího záření, xxxxx xxxx radionuklidovými xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx, na xxxxx Xxxxx republiky nakládat, x xxxxxx, že xxxx x takovému xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx x nakládání xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxx ionizujícího xxxxxx, xxxx xxx ten, xxx v rámci xxx xxxxxxxxxxxxx činnosti xxxxxx tyto xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
§39
Xxxxx
(1) Vyvážené xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx musí být xxxxxxxx přepravovány xxxxx §20 zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x §42.
(2) Xxxxxxx zajistí, xxx x průběhu xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx oprávněné xxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jen xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x nimi xxxxxxxx. Xxxxxx podle xxxx I.13 xxxxxxx xxxxxx x tom, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx nakládání xx xxxxxx ionizujícího xxxxxx, xxxxxxxxx kompetentním xxxxxxx země xxxxxxxx xx xxxxxxxx pouze xxx xxxxx radionuklidových xxxxxx.
(3) Xxxxxxx, xxxxx vyvážené xxxxxx xxxxxxxxxxxx záření xxx xxxxxxx nebude xxxxxxxx x u radionuklidových xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx k žádosti x povolení x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx předkládat program xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx kontrolovaného pásma x vnitřní xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx X.6 xx X.8 přílohy xxxxxx, xxxxx x žádosti uvede xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx ionizujícího xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx, na území Xxxxx xxxxxxxxx nakládat, x doloží, xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§40
Xxxxxxxxxx
(1) Zdroje xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx §23 zákona podléhají xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xx trh xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx19) xxxxxxx, aby xxxxxxxx dokumentace xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §70, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §71 a xxxxxxx provozní stálosti xxxxx §72, u xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx vydané xxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxx výrobků x xxxxxxxxx radioaktivními xxxxxxx, xxxxxxx výroba xxxx xxxxx byl xxxxxxx Xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 1 xxxx. s) xxxxxx, xxxxx x použití xxxxxxxxxx pokyny pro xxxxxxxx používání xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, u xxxxxxxx xxxxxx schválených xxxxxx se xxxxx x xxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx.
(3) Distribuované xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §20 xxxxxx x xxxxxxxx skladovány x xxxxxxx x §42.
(4) Distributor xxxxxxx, xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx zdroji xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x radionuklidové xxxxxx x xxxxxxxx s xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, dodá xxx osobě, která xx xxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx.
(5) Distributor, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx záření sám xxxxxxx xxxxxx používat x x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx x povolení k xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx program xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx kontrolovaného xxxxx x vnitřní xxxxxxxxx xxxx podle bodů X.6 až I.8 přílohy zákona, pokud x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx osoby, které xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xx zdroji xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx České republiky xxxxxxxx, a doloží, xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§41
Xxxxxxxxx xxxx uvádění xx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, kterým xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx do provozu xxxxxx ionizujícího xxxxxx, xxxx xxx xxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx nakládat, x přitom xxx xxxxxxxxx xxxx při xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx bude xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ionizujícího xxxxxx x s xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xxx je zdroj xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxx, xxx xxxxx xx určen. Xxxxx xxxxxxxxx nebo uvádění xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx než xxxxx xxxxxx, např. xxx, xx jsou xxx něm odstraněna xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx prvky, nepotřebuje xxxxxxxx x instalaci xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxx daný xxxxx xxxxxxxxxxxx záření xxxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xx provozu xxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx vyhovují technickým x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §24 xx 34, x
x) xxxxx-xx xx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx §23 zákona xxxxxxxxx typovému xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx schváleny x xx doložena xxxxx xx schváleným xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx předpisů, xxxxx xx xx xx xxxxxxxx,
x) xxxxx-xx se o xxxxxxxxx radionuklidových xxxxxx xxxx xxxxxxx do xxxxxxx zařízení x xxxx, je provozovatel xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx být xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx příslušné xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,
c) xx xxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxx podmínky xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx x nimi neoprávněnými xxxxxxx, x xx x xx xxxx, xxx xxxxxx používány.
(3) X žádosti x povolení x xxxxxxxxx xxxx k xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx plán xxxxx bodů X.7 x I.8 přílohy xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx budou xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx pracovišti xxxxxx držitele xxxxxxxx.
§42
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx skladování xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxx radionuklidové xxxxxx, xxxxx není xxxxxxxx xxxxxxx, dovážet, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx pozbyl xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx zářičů xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x uskutečnění xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx bezpečnou xxxxxxxx xxxxx §20 xxxxxx.
(2) Zdroje xxxxxxxxxxxx xxxxxx musí xxx xxxxxxxxxx xxx, aby xxxx xxxxxxxxx, xx x xxxx nebudou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx povolení xx skladování xxxxxxxxx, xxxxx není s Xxxxxx dohodnuto xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx X.2 x X.5 přílohy xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jakosti, xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx instrukce xxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
§43
Xxxxxxxxx
(1) Xxxxx xx xx xxxxxxxx uvedeno x xxxxxxxx, xxx xxxxxx ionizujícího záření, x xxxxxxx používání xx třeba xxxxxxxx, xxxxxxxx x xx xxxxxx nespecifikovaných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro práce xx zdroji xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx předem xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx 30 dnů (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxx").
(2) Xxxxxx xxxxxxxx prací, xxxxxxxxxxxxx xxxx práce xx xxxxxxxxxx pracovišti, xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx x přehled používaných xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx Úřadu oznamuje xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx. Pracovní xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx být nejméně xxxxxxxxxx, z toho xxxxxxx jedna xxxxx xxxx xxx osobou xx zvláštní odbornou xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx pracovišti xx neprodleně xxxxxx Xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx nevztahují xx xxxxxxxxx pracoviště, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx s jednoduchými xxxxxx, xxxxx defektoskopických xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zářičem.
(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xx třeba xxxxxxxx, lze používat xxx xx pracovištích, xxxxx xxxxxxxx technickým x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §2434, x pokud
x) xxxx zabezpečeny xxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx i po xxxx, xxx nejsou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx výkon.
§44
Hodnocení xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxx §9 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x nakládání xx xxxxxx ionizujícího xxxxxx specifickým xxxxxxxx, xxxxxx xx hodnocení xxxxxxxxxx zdrojů ionizujícího xxxxxx, xxxx mít xxx, xxx provádí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
x) xxx xxxxxxxxx zdrojů xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §23 xxxx. 3 xxxxxx, xxxx
b) xxx posuzování shody xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, nebo
x) xxx ověřování xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx se schváleným xxxxx, xxxx
d) xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx otevřených zářičů, xxxx
x) xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zdrojů xxxxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx odborné xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx nezbytného počtu xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx zařízeními x xxxxxxxxxx x administrativním xxxxxx, přístupnost x xxxxxxxx xxx speciální xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxx, které odpovídají xxxxxxxxxxxx xxxxxxx metodiky xxxxxxxx x příloze č. 6,
x) vypracovávání xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x příloze č. 6,
x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osob s xxxxxxxxxxxx zvláštní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zastupujících xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx organizovaných Úřadem xxxx se xxxxxxxxx Xxxxx.
(3) X xxxxxxx x povolení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ionizujícího záření xx xxxxxx předkládat xxxxx na vymezení xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx bodů I.7 x I.8 přílohy xxxxxx, xxxxx tato xxxxxxx xxxx vykonávána xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx záření xx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx hodnocených zdrojů xxxxx vnitřním xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdroje.
§45
Xxxxxx
(1) X xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podle xxxx X.7 x X.8 xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx činnosti xxxxx xxxxxxxxxx výhradně xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Fyzické xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx záření xx musí xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx schváleným xxx xxxxxxxxxxxxx opravovaného xxxxxx.

HLAVA XXX
XXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXXX XXXXXX
[X §2 xxxx. h) xxxx 4, §9 xxxx. 1 písm. x), §13 xxxx. 3 xxxx. x) x §24 xxxx. 4 xxxxxx]
§46
Xxxxxx xxxxxxxxx xx nakládání x xxxxxxxxxxxxxx odpady
(1) Způsoby xxxxxxxxx x radioaktivními xxxxxx, x nimž je xxxxx povolení podle §9 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx, xxxx xxxxxx shromažďování, xxxxxxx, xxxxxxxxxx, úprava, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx. Xx nakládání x xxxxxxxxxxxxxx odpady, x xxxxx xx třeba xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx s xxxx nakládat jako x xxxxxxxxxx radionuklidovými xxxxxx, x xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx prováděná xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx smluvního vztahu x xxxxxxxxx povolení x nakládání s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odpadů xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx ustanoveními §56 xx 57 x §89, xxxxxx xxxxxxxx podle §9 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x souladu x požadavky §20 xxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxxx x radioaktivními xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx radionuklidové xxxxxx, xxxxx není x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jinak.
(3) Xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx odpady xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx všechny xxxxxx xxxxxxxxxx vlastnosti, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxx ovlivnit, zejména xxxxxxxx, hořlavost, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, vznik xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Ve xxxxxx k xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x radioaktivními xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx předpisy x nakládání x xxxxxx.20)
(4) Xxxxxxx xxx jednotlivých xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 1 xxxx. x) a x) xxxxxx musí xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx povolení.
§47
Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx používaná xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x radioaktivními xxxxxx umožňují
a) xxxxxxxxxxx a skladování xxxxxxxxxxxxxx odpadů,
b) xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,
x) xx největší zamezení xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx únikům xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx x vracení xxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx pravidelné xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx stanovenou xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx těchto xxxxxxx xxxx být xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povolení.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odpadů, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxx odolná xxxxx xxxxxx účinkům xxxxxxx xxxx požáru. Veličiny xxxxxx vliv xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx.
§48
Xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jejich xxxxx x xxxxxx xxxxxxx jsou x xxxxx jejich xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x úpravy, a xxxxx xx to xxxxxxxxx možné x xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx odpady xxxx xxxxxx xxxxx x jinými látkami xxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxxx zpracování x xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx musí xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x nakládání x xxxxxxxxxxxxxx odpady dokumentovány x xxxxxxx odpady xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx xx plynné, xxxxxxx x xxxxx. Pevné xxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xx xxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx skladování (xxxxxxxxx 5 xxx) vykazují xxxxxxxxxxxxx nižší, xxx xxxx uvolňovací xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxxxx musí xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x ukládání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx. Ostatní xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx jako xxxxx x středně xxxxxxx xxxxxxxxxxxx odpad.
(6) Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx, x xx xx krátkodobé, x nichž xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx než 30 xxx (včetně Cs-137) x x nichž xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx alfa xxxxxx (x jednotlivém xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 4000 kBq/kg x xxxxxxx xxxxxxx 400 xXx/xx v xxxxxxxx xxxxxx odpadů vyprodukovaných xx xxxxxxxxxx xxx), x na dlouhodobé xxxxxx, xxxxxxx xxxx xx odpady, které xxxxxxx do podskupiny xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(7) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx musí xxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxx x jak je xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx, xxxx v xxxxxxxxx x technickým xxxxxxxxxx x vybavením místa, x xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx nežádoucím znehodnocením, xxxxxxxxx, odcizením xxxx xxxxxx ohrožujícím xxxxxxx xxxxxxxxx.
§49
Zpracování xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx se x xx xxxxxxxx xxxxx xxxx oddělují a xxxxxxx x opětnému xxxxxxx xxx, aby xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx odpadů xxxx xx xxxxxxxx.
(2) Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxx zvážit vliv xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, kde xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx souvisejících, xxx nebyla xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx jaderná xxxxxxxxxx xxxx radiační xxxxxxx.
(3) Používají-li xx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx měniče xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx látky x xxxxxxxx životností, xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx účinnost xxxxxx xxxxxx x držitel xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, při jejichž xxxxxxxxxx jsou obnoveny xxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxx-xx radioaktivní xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxx jejich xxxx xxxxxxxx x dokumentován xxxxxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx provozním xxxxxxxx.
§50
Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxx radioaktivních odpadů xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vlastností, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx být provedena xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, skladování x xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx obvykle zahrnuje xxxxxxxxxx radioaktivních xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx souborů.
(2) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odpadů ztužidly, xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, pevné xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx držitel xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx postup xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx mísení xxxx xxxxx spotřeby xxxxxxxx x podmínky xxxxxxx. X provozním xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxx x xxxxxx kontroly těchto xxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxx souborů, musí xxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx balení, xxxx xxx xxxxxxx soubory xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x přepravě x xxx nakládání s xxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xx bere x úvahu xxx xxxxx xxxxxxxx radioaktivních xxxxxx vyvolané xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx látek, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx plynů, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx. xx obaly xxxxxxx, xxx xxxxxxxx vnějších xxxxx.
§51
Skladování xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx odpadů xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx skladovaného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx
x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx zajištěny xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx zaplnění musí xxx xxxxxxxxxxxx; nádrže xxxx být xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx pojmou x xxxxxxxxxxx zálohou objem xxxxxx; xxxxxxxx jímky xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx signalizací úniku x nádrží x xxxxxxxx zařízením pro xxxxxx odčerpání; xxxxxx x xxxxxx x xxxxx musí být xxxxxxxx a zpracovávány xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) obsah xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx být xxxxx xxxxxxxx; xxxxx systém xxxxxxxxxxxx nebo shromažďovacích xxxxxx musí xxx xxxx, jako xxxxxxxxx xxxxxx, prázdnou xxxxx x xxxxxx odpovídajícímu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx výše, xxx xxxx zabráněno xxx xxxxx maximálního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx jejich xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jímky,
x) xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx musí xxx xxxxxxx xxxxx negativním xxxxxxxxxxxxx vlivům, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxx x vybavení skladu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odpadů xx xxxxxxxx, aby
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx byly xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx uložení,
x) xxxxxxx povolení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx množství xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,
c) xxxx bezpečně xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx, nemohou-li xxx xxxxxxxx x odvezeny xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx,
d) x radioaktivními odpady xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx jejich skladování xxxxxx radioaktivních odpadů x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Radioaktivní xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx, xx xxxxxx celková xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x poločasu xxxxxxx xxxxxx xxx 75 xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx 1015 Xx, xx xxxxxxxx zařízením xxxxx §2 xxxx. x) xxxx 4 zákona.
§52
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
(1) Xx úložiště xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx obecných xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx XX. xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx obousměrnému xxxxxxx xxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx vyloučen xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx radioaktivních xxxxxx x vodou,
x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx proti záplavě x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Návrh xxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxx bezpečnostních xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx okolí xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, poskytovat xxxxxxxxxx přehled x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx úložiště xxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxx xxxxx xxxxxx nesmí xxxxxxxx xxxxxxx a celistvost xxxxxxxx.
(4) Je-li xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx x jeho xxxxxx xxxx zanesení. Xxxxxxxx xxxxxx dojde x xxxxxxx vod do xxxxxxxx prostorů xxxxxxxx xxx jeho xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx systému xx nejméně jednou xx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx úložiště.
(5) Xxxxxxx požadavků na xxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odpadů xxxx být prokázáno x bezpečnostních xxxxxxxxx xxxxxxx následků uložení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx prokazatelně x xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxx, xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x úvahu x xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxxxxxxx rozborů xxxx xxxxxxxx podmínky xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx radioaktivních xxxxxx.
(6) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx 0,25 mSv za xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx x kritické xxxxxxx obyvatel.
§53
Xxxxxx x xxxxxxxx bezpečného xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
(1) Limity x podmínky bezpečného xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, které jsou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx J.9 xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a zahrnují xxxxxxx
x) údaje x přípustných xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x radiační xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,
b) xxxxxxx x xxxxx xxxxxx měření x xxxxxxxxx,
c) xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,
e) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xx xxxxxxx pracovníků x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxx xxxxx definovaných podmínek xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
(2) Součástí xxxxxx x xxxxxxxx xxx skladování jsou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx zářičů. Xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxxxxx radioaktivních xxxxxx na úložišti xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx zářičů, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, loužitelnost, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx rozkladu x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a samozápalných xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x dávkový xxxxxx xxxx zdůvodnění xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ukládaných radioaktivních xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, hmotnost, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxx obalových xxxxxxx xxx ukládání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zasílá Úřadu xxxxxxxxx plnění xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx.
§54
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxx se množství x měrné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx jejich xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx, skladování, xxxxxxx x xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx slouží xxx xxxxxxxxxx materiálového toku xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx podle §9 xxxx. 1 xxxx. x) zákona.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x uchovává provozní xxxxxxx x nakládání x xxxx, které xxxxxxxx xxxxx
x) x xxxxxxxxx (objemu),
x) o xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx limitován xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx 1 % xxxxxxx xxxxxxxx,
x) x xxxxxxxx a fyzikální xxxxx radioaktivních odpadů xxxxxx xxxxx x xxxxxxx u převzatých xxxxxx,
d) x xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxx, u xxxxxxxxxxxx xxxx uložených xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx včetně údajů, xxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx,
x) o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx,
x) x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx odstranění,
x) x xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odpovědných xx xxxxxx.
§55
Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
(1) Průvodní xxxx xxxxxxxxxxxxxx odpadů musí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odpad xxx jeho xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx držiteli xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx. Průvodní xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx předávající a xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x přebírajícího. Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx odpadů x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x radioaktivními xxxxxx tvořící xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx.
(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx odpadů xxxxxxxx
x) označení xxxxxxxxx x chemické xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx radioaktivní xxxxxx, xxxx u xxxxxxx xxxxxx také xxxxxx kategorii podle §48,
x) xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx umožňující xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx číslo),
c) xxxxx kusů x xxxxxxxx ukládaných nevyužívaných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x vysokoaktivních xxxxxx x jejich xxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxxxxx čísla xxxxx §33 xxxx. 8,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx těch radionuklidů, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx 1 % xxxxxxx aktivity,
x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx povrchu xxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxxxx znečištění xxxxx xxxxxxxxxxxx,
g) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx radioaktivního xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, pokud je xxxxxx xxxxxxxxxx přijatelnosti xx xxxxxxxx,
h) xxxxxxxx xxxxxxxx radioaktivních xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx odpady v xxxxxxx xxxxxxxxxx před xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) obchodní xxxxx a identifikační xxxxx (bylo-li přiděleno) xxxxx, která radioaktivní xxxxxx xxxxxxx, x xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx x podpis xxxxxxxxxx xxxxxxxx této osoby,
x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx číslo (xxxx-xx xxxxxxxxx) xxxxx, xxxxx radioaktivní odpady xxxxxxx, a xxxxx, xxxxxxxx, funkce x xxxxxx pověřeného xxxxxxxx xxxx xxxxx.
(3) X xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx radionuklidových xxxxxx, xxxxx ukládací xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, případně xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx vypovídají x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x nimi.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx listu x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx původce xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odpadů x xxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx upraveny x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx a že xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx volné xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx látky, toxické xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.
(5) Údaje xxxxxxxxxx listu musí xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx deníků xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx. Průvodní xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx exemplářích, xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx musí xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.21) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odpadů xxxxxx x ostatní držitelé xxxxxxxx x nakládání x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 10 let xx předání nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

XXXXX XX
XXXXXXX RADIONUKLIDŮ DO XXXXXXXXX PROSTŘEDÍ
[X §8 xxxx. 1 x §9 xxxx. 1 xxxx. h) xxxxxx]
§56
Obecná xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxx uvádět xx životního xxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xx odůvodněné podle §4 xxxx. 2 xxxxxx. Xxxx přitom xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxxx, xx předtím, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx radioaktivním xxxxxxxx xx úrovně xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx ozářením, xxxxx x xxxxxxxx prostředí x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx mohlo xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xx při xxxxxxx xxxxxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx mohla xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 1 Xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx obyvatel mohlo xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, prokazuje xx optimalizace radiační xxxxxxx kvantitativní xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx přínosy x xxxxxx zvoleného xxxxxxx x xxxxxxx se xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx alternativními přístupy.
(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, kde xx xxxxxxxxxx radiační xxxxxxxx, xx průměrná xxxxxxxxx xxxxx 250 µXx xx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx obyvatel, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x toho 200 µXx xxx výpusti xx ovzduší x 50 µSv xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx.
(4) Xxxxx, materiály x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvolňovací xxxxxx, xxx uvést xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx základě, x xxxxxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx prostředí xxxxx §9 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vydávaných se xxxxxxxxx Úřadu podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.22)
§57
Xxxxxxxxxx xxxxxx
(1) Uvádět xx životního xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxx §9 xxxx. 1 xxxx. x) zákona lze xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx jimi kontaminované xx xxxxxxxx, xx
x) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx látek x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx X. xx XX. kategorie x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx není xxxxxx xxxxxx průměrných xxxxxxxxxxxx xxxxxxx jednotlivých xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx radionuklidů xxxxxxxxx x xxxxxxx č. 1 přílohy č. 2 xxxxx xxx 1 xxx xx xxxxxxx 100 xx2 xxxxxxx uvolňovaného xxxxxxxxx není xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx jednotlivých uváděných xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx č. 1 přílohy č. 2 xxxxx xxx 1,
x) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx povrchových xxx x xxxxxx xxxxx krychlovém xxxxxxxxxx xxxx není součet xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vypouštěných xxxxxxxxxxxx x maximálních xxxxxxxxxxx xxxxxxx hing xxx xxxxxx těchto xxxxxxxxxxxx xxxxxxx dospělým xxxxxxxxxxxx x obyvatelstva xxxxx xxxxxxx přílohy č. 3 xxxxx než 10-4 Xx.x-3,
x) při xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx potřebu v xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx součinů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx pro příjem xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx jednotlivcem x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx přílohy č. 3 xxxxx než 10-2 Xx.x-3, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx22a) xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxx xxxxxxxxxx do xxxxxxx x žádném xxxxx xxxxxxxxxx vypouštěné xxxxxx látky xxxx xxxxxx xxxxxxx průměrných xxxxxxxxxx aktivit xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx radionuklidů x xxxxxxxxxxx faktorů xxxx xxx příjem těchto xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dospělým xxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxx tabulek přílohy č. 3 xxxxx xxx 10-7 Xx.x-3,
x) při xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx23) xxxxxxxx materiál xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx 1 x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ekvivalentu x více xxx 0,1 µXx/x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pozadí x dané lokalitě x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ekvivalentu xxxx xxxxx xxx 0,4 µXx/x,
x) xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx ovzduší xxxxxxxx xxxxxxxxx podle písmene x) x xxxxx xxxxxxx spálením xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx písmene x) xxxx, je-li xxxxx popel ukládán xx skládky xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx požadavku xxxxx xxxxxxx x).
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xx nevztahují xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx odůvodněno xxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 2 zákona. Xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x jaderných xxxxxxxx, z xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx, z xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx z přírodních xxxxxx, xxx na xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx dolů. Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx prostředky xxxxx přílohy č. 4 xxxxxxxx č. 317/2002 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx.
(3) Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxx §9 xxxx. 1 xxxx. x) zákona xxx xxxxxxxxx, látky x xxxxxxxx obsahující xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx kontaminované xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §4 xxxx. 2 xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxx roce x uváděním spojená xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dávka xxxxxx být xxxxx xxx 1 Sv, x žádné xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx efektivní dávka xxxxxx xxx větší xxx 10 µXx x nejméně 60 xxx xxxxxx bylo Xxxxx xxxxxxxx, jaké xxxxxxxxxxxx, o jaké xxxxxxxx, xxx, xxx x jak xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx uvádět, xxxxx x xxxxxxx souvisejícího xxxxxxx.

XXXXX X
XXXXX XXXXXXXX ČINNOSTI
[X §4 xxxx. 11 x §9 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx]
§58
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Přidávání xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx spotřebních xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxx, jak xxx xxxxxxx dosáhnout xxx xxxxxxxxx xxxxx spotřebního xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx uváděný xx xxx musí xxx xxxxxxx průvodní xxxxxxxxxxx informující xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx s používáním xxxxxxxx a xxxxxxx xx bezpečné xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx naložit x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx, xx xx pro uživatele xxxxx odpadem. Xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx být xxxxx xxxxxxx viditelně xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,16) xxxxxxxxx použitých xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx látkami, xxxxx výroba xxxx xxxxx byla xxxxxxxx Xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 1 xxxx. x) zákona, xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx na použití (xxxxxx xxx bezpečné xxxxxxxxx výrobku xxxxxxxxxx) xxxxxxxxxx Xxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxx dovozce xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx radioaktivními xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx nebo dovezených xxxxxxx x umožní xxxxxx odběr xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x z xxxx vzniklého xxxxxx.
§59
Služby xxxxxxxx z hlediska xxxxxxxx ochrany
(1) Xxxxxxxx významnými z xxxxxxxx xxxxxxxx ochrany, x xxxx je xxxxx xxxxxxxx podle §9 xxxx. 1 xxxx. r) xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxxx xxxxx fyzickým xxxx xxxxxxxxxx osobám
x) xxxxxx osobní dozimetrie xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx §6 xxxx. 3 písm. x) xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx x xxxxxxx stanoveném x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zajišťované xxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX. xxxx XX. kategorie,
x) služby x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx ochranou,
x) služby, xxx xxxxxxx není xxxxxxxxx xx zdroji xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx XX. xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx pracovištích, kontrola, xxxxxx xxxx oprava xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx kontrolovaného xxxxx,
x) měření a xxxxxxxxx ozáření z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx radonu x xxxxxxxx přeměny xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx §6 odst. 4 x 5 xxxxxx,
x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx xxx xxxxx podle §6 xxxx. 6 xxxxxx,
x) dovoz, vývoz xxxx distribuce generátorů xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xx řádné a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxx odstavce 1 xxxx. a), x), x) a f) x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx
a) xxxxxxxxx xxxxxxx, které odpovídají xxxxxxxxxxxx vzorové xxxxxxxx xxxxxxxx x příloze č. 6 xxxx 15,
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedeným x příloze č. 6 xxxx 15,
c) zajištění xxxxxx fyzických xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx organizovaných Xxxxxx xxxx se xxxxxxxxx Úřadu.
(3) Xxx, xxx poskytuje xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. d) x xxxxxxxxxxxxxx pásmech, xx xxx xxxx xxxxxxxx musí řídit xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx významných x xxxxxxxx xxxxxxxx ochrany xxxxx §9 odst. 1 písm. r) xxxxxx není xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. c) xxxx x) je xxxxxxxxxxx dohodnuto, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx osob, které xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služby, xxxxx sám xx xxxxxxxx xxxxxxxx činnost, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

XXXXX VI
XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX
[X §4 xxxx. 7 xxxx. x) a §7 xxxx. 3 xxxxxx]
§60
§60 xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 389/2012 Sb.
§61
§61 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 389/2012 Xx.
§62
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx ozáření, xxxxxxx překročení xx xxx xxxxxxxxx dospělého xxxxxxxx x hmotnosti 70 xx při xxxxxxx standardních xxxxxxx x xxxxxxx praxe xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x příloze č. 9.
(3) Xx každém xxxxxxxxxx se stanovují xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pro všechna xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxxxxx diagnostické xxxxxxxxxx xxxxxx x příloze č. 9 (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx"). Xxxxxx diagnostické xxxxxxxxxx xxxxxx mohou xxx xxxxx nežli xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úrovně xxxxxxxxx přílohou č. 9, xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx překročení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx referenčních xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx prošetření xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
§63
§63 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 389/2012 Xx.
§64
Xxxxxxxxx xx vybavení pracoviště
(1) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx, je-li to xxxxx, xxxxxxxxxxx zařízením x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx kvantitativní xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx obrazu se xxxxx používat. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Nová xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxx radionuklidové xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení xxx brachyterapii.
(3) Xxxxxxxxxxxx pracoviště, xx xxxxxx xx provádí xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx vybaveno osobními xxxxxxxxxx prostředky a xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx lékařské xxxxxxx i xxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx. Osobní xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx odpovídajícímu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§65
Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx aplikace radionuklidů, xxxxx xxxx otevřenými xxxxxx, se xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx zdravotnických xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx tak, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxx být zajištěno, xxx xxxxxxxx nepoužívali xxxxxxx prádlo a xxx propuštění pacientů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx znečištění radionuklidy, x případně xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx znečištěné xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx odpady. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxx stanoví x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Ambulantní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx u xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx u xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pravidla.
(2) Propouštění pacientů xx domácí péče xx xxxxxxx aplikaci xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx, aby nebyly xxxxxxxxxx limity xxxxx §23 odst. 1. Xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx také xx xxxxxxxxxxx ozáření xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx dokumentace xxxxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx povolení xxxxxxxxxx xxxx xxxx zákonnému xxxxxxxx xxxx opuštěním xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx pokyny, jak xxxxxx xxxxx u xxxx, které xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx, xx xxx xxxxxx úroveň, jak xxx xxxxxxx xxxxxxxxx. X případě, xx xx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx vyšetření xxxxxxxxxxxx.
§66
§66 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 389/2012 Xx.
§67
Xxxxx xxxxxxxx pro lékařské xxxxxxx
(1) Radiační xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx a x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx podstupujícím xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 4 zákona, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx omezuje x souladu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §23 odst. 1. Xxxx xxxxx xxxx xxx starší 18 xxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxx vedoucí x xxxxxxxx neplánované xxxxx xxxxxxxxxx x v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx.
(3) Držitel xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředků x xxxxx xxxxxxx určených xxx xxxxxxxx ozáření, xxxxx xxxx součástí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxx spojená x xxxxxxxx dávkami u xxxxxxxx xxx radioterapii, xxxxxxxxxxx radiologii a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ozáření.
(4) U xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx u xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(5) Poskytovatel zdravotních xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 x údaje, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx.

XXXXX VII
SLEDOVÁNÍ, XXXXXX, XXXXXXXXX, XXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXX VELIČIN, XXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X HLEDISKA XXXXXXXX XXXXXXX
[X §2 xxxx. xx) x §18 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]
§68
Xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
(1) Veličinami důležitými x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx veličiny xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §36 xxxx. 3.
(2) Xxxxxxxxx x skutečnostmi důležitými x hlediska radiační xxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx záření,
b) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a dalších xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxx xx xxxxxx ionizujícího xxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx xxxxxxx"),
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx výrobků a xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, jejichž xxxxxxxxxx může xxxxxxxx xxxxxx radiační ochrany, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx zesilujících xxxxx,
x) x zdrojů xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zářiče, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) výsledky monitorování x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

1. osobních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx X,

2. xxxxxxx a parametrů xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx,

3. xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx výpusti xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx,

4. xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx pole xxxxxxxxxxxx xxxxxx x výskyt xxxxxxxxxxxx x okolí xxxxxxxxxx,

x) záznamy x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx x xxxxxxxxx způsobilosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx záření pravidelnými xxxxxxxxx,
x) doklady x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx X,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nad xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) další xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
§69
Rozsah xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx důležitých x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx §68 xxxx. 2 xxxx. x) se xxxxxxx, xxxx, hodnotí, ověřují x zaznamenávají
a) xxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx vymezeném pro xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx stálosti.
(2) Xxxxxxxxx x vlastnosti xxxxx §68 xxxx. 2 xxxx. x), x) a d) xx sledují, měří, xxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxx převzetí xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x dokumentaci xxxxxxx jakosti.
(3) Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §68 xxxx. 2 písm. x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zajištění xxxxxxxx xxxxxxx stanoveným x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.24)
(4) Xxxxxxx xxxxx §68 odst. 2 písm. e) xx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx v rozsahu xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx.
(5) Parametry x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx uzavřeného xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x §82. Xxxxxxxxx x vlastnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx jinému xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx v §83, popřípadě, jedná-li xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, do xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(6) Xxxxxxxx, parametry x xxxxxxxxxxx podle §68 odst. 2 xxxx. f) xx xxxxxxx, xxxx, xxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxx x §74 xx 79 x xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx zdroj xxxxxxxxxxxx záření uvedeném x xxxxxxxx monitorování xxxxxxxxxx Úřadem, xxxxxxxx x xxxxxx monitorování xxxxx §36 xxxx. 3.
(7) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx do xxxxxxxx radiačního xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxx24a).

§70
Xxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Přejímací xxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx záření xxxxx §410, xxxxx xxx xxxxxx provedena xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx nebo při xxxxxxx schválení,
b) x xxxxxxxxxx radionuklidových zářičů xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, a xx xxxxxxx xxxxx xxxxx §83 xxxx. 2 xxxx. b),
c) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx25) x xxxxxxx údajů uvedených x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx zářiče, a xx alespoň xxxxx xxxxx §82 xxxx. 2 xxxx. b) xxxxxxxx a odst. 2 xxxx. d) x e) xxxxxxx; xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx starší 6 měsíců, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

1. xx-xx xxxxxxxx dodáváno xx xxxxxxx, který nelze xxxxxxxxxx, xxxxxxx uzavřeného xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx požadované xxxxx xxxxxxx, přičemž ověření xxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx zářiče xx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxx funkčnosti xxxxxxxx a ověření xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, signalizačních x xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx nevybočují xxx xxxxxxxxx xxxx použití x xxxx stanovených x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx,

4. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x přesnosti těchto xxxxxxxxx x hlediska xxxxx použití,

e) u xxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx vznikají xxxxxxxxxxxx,

1. ověření xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, ovládacích, bezpečnostních, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx systémů,

2. ověření, xxx specifikované xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx nevybočují pro xxxxxxxxx xxxx použití x mezí xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx26) xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x hlediska xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx nejméně x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, dovozce nebo xxxxxxxxxxxx a nebo x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx zkoušce xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx provádí, stanoví xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx a ověřování xxxxxxxxxx zdrojů xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx předpokládaném xxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxx dlouhodobé xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nakládání xx zdroji xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx osoby xxxxxx příslušné xxxxxxxx Xxxxx; xxxxx x xxxxxxxxx xx mohou, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx z hlediska xxxxxxxx ochrany, xxxxx xxxxxxx osoby xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx10), x xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx zdravotní xxxx, xxxx xxxxxxxxxx specializovanou xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů5b). Výsledky xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx do xxxxxxxxx x této xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx zasílá xxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxx, písemně xxxx jinou xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xx 1 měsíce od xxxxxxxxx xxxxxxx.
(4) X xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx částí x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx přejímací xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx jednotlivých xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx.
(5) Přejímací xxxxxxx se nevztahují xx
x) xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x podmínkách xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx nebo x podmínkách xxxxxxxxxx x xxxxxx typovém xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx skladování, xxxxxxxx nebo distribuci,
d) xxxxxx xxxxxxxxxxxx záření xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

§71
Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx dlouhodobé xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx26), na xxxxxxx xxxxxx výrobce, xxxxxxx xxxx distributora x xxxx x xxxxxxx stanoveném xxx xxxxxxx schvalování. Xxxxxx xxxxxxx stanoví xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx dlouhodobé stability (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx").
(2) Xxxxxxx dlouhodobé xxxxxxxxx xx, pokud Úřad xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx
x) xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx funkci xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx je xxxxx ionizujícího záření,
b) xx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx výsledky xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vlastnosti x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx daný účel xxxxxxx z xxxx xxxxxxxxxxx x českých xxxxxxxxxxx normách xxxx x technické dokumentaci xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx před xxxxxxxxx xx poslední xxxxxxx

1. 12 xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx kabinových xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x významných xxxxxx,

2. 12 xxxxxx x zubních xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 24 xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx souborem s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dozimetry (XXX xxxxx) potvrdí xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

3. u xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x rozsahu x xxxxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 7,

4. 24 xxxxxx u xxxxxxxxx jednoduchých zdrojů.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ten držitel xxxxxxxx x nakládání xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx v xxxxx. Provádět zkoušky xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx záření, jen xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Úřadu x xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx, jako xxxxxxxx xxxxxxx důležité x xxxxxxxx radiační xxxxxxx, xxxxx fyzické xxxxx xx zvláštní xxxxxxxx způsobilostí xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx10), x pokud se xxxxx o poskytování xxxxxxxxx péče, také xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx5b). Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx protokolu x této xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x daným xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx protokolu xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx jinou xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xx 1 měsíce xx xxxxxxxxx zkoušky.
(4) Xxxxxxx dlouhodobé stability xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x drobné xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx otevřené xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx technologické xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xx jednoduché xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx to xxxx xxxxxxxxx v podmínkách xxxxxxxx x nakládání x xxxx xxxx x podmínkách xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx lze x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx provozovatelem xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx stálosti x xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx.
§72
Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx ionizujícího xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x rozsahu stanoveném xxxxxxx technickými xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx typovém xxxxxxxxxxx zdroje xxxxxx xxxxx §23 xxxxxx, x xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx zkoušky se xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx dlouhodobé stability.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx uvedeného xxxxxxxx x technické xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx by xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx parametr.
(3) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zpravidla nepřímo xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx zařízení, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx české technické xxxxx,25) x to xxx každém xxxxxxx, xxxxxxx však xxxxxx xx 12 měsíců, x xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxx, xxx je xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx 3 měsíce, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxxx stálosti xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxx ohlašovatel xxxx xxxxxxx povolení x xxxxxxxxx x daným xxxxxxx, xxxxx má xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx dalších xxxxxxxxxx xxxxxxxx, v xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x toho držitele xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx zdroj x xxxxx. Xxxxxxxx uživatelům xxxxxx zdroje xxxxxxxxxxxx xxxxxx musí být xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx zdroje xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx části, xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
§73
Náležitosti xxxxxxxx monitorování
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx způsobu x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx tyto xxxxx:
a) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Program xxxxxxxxxxxx xxxx zahrnovat xxxxxxxxxxxx pro běžný xxxxxx, xxx předvídatelné xxxxxxxx xx běžného xxxxxxx i xxx xxxxxxx radiačních xxxxx x xxxxxxxxxx havárií
x) vymezení xxxxxxx, xxxxx budou xxxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx měření,
c) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx,
d) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx přístrojů x xxxxxxx a jejich xxxxxxxxx.
(3) Program xxxxxxxxxxxx musí xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx požadavků limitování xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx ochrana xx xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx požadavků na xxxxxxxx provoz xxxxxxxxx, xxxxxxx včasné xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xx xxxxx povahy věci xxxxxxxx x zavádí xxx xxxx rutinní, xx xx kontinuální xxxx xxxxxxxxxx, nebo xxxx xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx přijatelnost této xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx limitování. Xxxxx-xx xx změnám x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx a podmínkách xxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx metodách, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx.
§74
Jednotné xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx
(1) Xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx efektivní xxxxx xx použijí konverzní xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx přílohy č. 3. X xxxxx neidentifikovaných xxxxxxxxxxxx x chemických xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx aerosolu xx xxxxxxxxx xxxxxxxx těm xxxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxx x příloze č. 3 xxxxxxxx konverzní xxxxxx xxx příjem xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx.
(2) Nejsou-li známa xxxx lépe xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, počítá xx příjem xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx druhu xxxxxxxxxx, kvalifikovaně xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx přehledů, x to xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Nejsou-li xxxxx data xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xx, že xx rok xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx 2000 hodin xxxxxxx 2000 x3 xxxxxxx x požije 1 x3 xxxx, z xxxx 0,7 x3 xx formě xxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx, že xxxxxxxx vdechovaného xxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xx xxxx do 1 xxxx xxxxxx 1000 x3, ve xxxx od 1 xx 2 xxx xxxxxx 2000 x3, xx xxxx od 2 xx 7 xxx včetně 4000 x3, xx věku xx 7 xx 12 let xxxxxx 6000 m3, ve xxxx od 12 xx 17 xxx xxxxxx 8000 m3 x xxx xxxxx xxxxxx 17 xxxx 8500 x3. Xxx xxxxxx vody xxxxxxxxx xxxxxxx xx počítá, xx xxxxx xxxxxx 2 let xxxxxx 0,25 m3 xxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx 2 do 17 let xxxxxx 0,45 x3 xxxx xx xxx xx xxxxx kapaliny a xxxxx xxxxxx 17 xxx xxxxxx 1 x3 xxxx xx xxx, x xxxx 0,7 m3 xx xxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxx zevní xxxxxxx xx vzácných xxxxxxxxxxxxxx xxxxx rozptýlených x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx průměrné xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx dávky použijí xxxxxxxxx xxxxxxx uvedené x xxxxxxx x. 1 přílohy č. 3.
(5) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx x xxxxxxxxx dotčených xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rud xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx aktivity xxxxxx xxxxxxx 10 Bq/m3, xxxxx není v xxxx xxxxxxx jiná xxxxxxx známa.
§75
Referenční xxxxxx
(1) X xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx úrovně, xxx xxxx xxxxxxx xxxx kritéria xxxxxxxx xxx xxxxxx předem xxxxxxxxx postupy xxxx xxxxxxxx.
(2) Referenční xxxxxx, při xxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx oddělují xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx bezvýznamných. Xxxxxxxxx úrovně se xxxxxxxxx stanovují xxxx xxxxxxxxxxxx jedné xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxx xxx, aby nejmenší xxxxxxxxxxxxx hodnota měřené xxxxxxxx radiační xxxxxxx xxxx menší xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx šetření x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx zjištěného xxxxxx xxxxxxxxx veličiny xxxxxxxx xxxxxxx, xx označují xxxx vyšetřovací xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx třem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxx mez xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Referenční xxxxxx, jejichž xxxxxxxxxx xx podnětem k xxxxxxxx xxxx zavedení xxxxxxxx xx změně xxxxxxxxxx xxxxxx sledované xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx označují jako xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx uvádí xxxx xxxxxx, x xxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx x xxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx může xxx xxxxxxxxx i xxxxxxx xx xxxx navazujících xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx postupně xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxx roste význam xxxxxxxxxx výkyvu xxxxxxxxx xxxxxxxx.
§76
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx uskutečňuje xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx charakterizujících xxxx ionizujícího xxxxxx x xxxxxx radionuklidů xx pracovišti, xxxxxxx xxxxxxx dávkového xxxxxxxxxxx xx pracovišti, objemových xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx a plošných xxxxxxx na xxxxxxxxxx. Xxxxxx xx xx xxxxx pracovištích X. xx XX. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx I. xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx výhradně xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxx zahájení xxxxx a při xxxxxxx x pracovních xxxxxxxxx xxxx při xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx ověřuje xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx i xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, objemových xxxxxxx x dalších xxxxxxx x xxxxxx ionizujícího xxxxxx, xxxx xxxxx x xxxx x x xxxxxxx možného xxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx radioaktivní xxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx provozní xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx selhání bariér xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
(4) Pravidelné xxxxxxxxxxxx xxxxxxx soustavným xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x ovzduší xx xxxx zavádí xx xxxxxxxxxx xxxxxxx XX. xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx XXX. xxxxxxxxx, u xxxxx xx to vyžadováno Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§77
Monitorování xxxxxx
(1) Osobní xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx dávek xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx zajišťuje xxx xxxxxxx pracovníky xxxxxxxxx X x xxx osoby, které xxxxx xxxxxxxxx havarijního xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx radiačních xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx jinak x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx schváleném xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx A xx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1 xxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx dozimetrická xxxxxx.
(3) Xxxxxx dozimetr xx xxxx xx xxxxxx levé xxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx místo"), xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jinak. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx. X případě překročení xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x zástěře. Xxxx xxxxxxxx umístěný xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx efektivní xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx vlastnostmi xxxx xxxxxxxxx takový xxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx všechny druhy xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx zevním xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Když xxxx xxxxxxxx nesplní jeden xxxxxxxx, xxxxxxxxx se xxxxxxxx dalšími dozimetry, xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx způsob xxxxxxxxxxxx.
(5) Xx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx vyloučit xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx jednorázového xxxxxxx xxxxxxx, jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxx vybavováni xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx překročení xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx přímo xxxxxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx způsobit jednorázovým xxxxxxxx překročení pětinásobku xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx, musí xxxxxxxxxxxx xxxxxxx stanovení dávek x xxxxxx distribuce x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx nehody.
(6) Xx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxx dojít x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, se xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx jednotlivých xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx aktivity radionuklidů x xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx dýchacího xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxx x otevřenými radionuklidovými xxxxxx xx měření xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx x jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx XX. kategorie xxxx x na xxxxxxxxxxxx XXX. xxxxxxxxx, je-li xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(7) X xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx vyhodnocení xxxxxxxx xxxxxxxxx x dozimetrické xxxxxxxxx dané události.
(8) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx měli na xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx odhadnuty xxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§78
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x jiných xxxx xxxxxxxxxx radioaktivních xxxxx xx životního xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x hodnocením veličin x xxxxxxxxx charakterizujících xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx celkovou, hmotnostní xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xx na xxxxx xxxxxxxxxxxx, kde xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx radionuklidy xxxxxx řízeným xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx radionuklidů xx xxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxxx zjištění x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx obyvatelstvo x xxxxx xxxxxxxxxx a xx xxxxxxx prostředí.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x jiných xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx látek xx životního prostředí x pracovišť XX. xxxxxxxxx x x xxxx pracovišť XXX. xxxxxxxxx, x xxxxx xx xx xxxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx jak xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, které xx xxxxxxxxxxxxxx podílejí xx ozáření obyvatelstva, xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx běžného xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxx nepřípustných xxxxx xxxxxxxxxxxx do xxxxxxx, zajišťuje xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx.
§79
Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxx okolí xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx pracoviště, zejména xxxxxxxxx příkonů, xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xx na všech xxxxxxxxxxxx IV. xxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxxx XXX. kategorie, x nichž xx xx vyžadováno Úřadem x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx existuje xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx do xxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výpustí x k xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx důsledků xx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx a xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx k xxxxx.
(2) Monitorování okolí xx xxxxxxxxxxx sítí xxxxxx xxxxxxxxx pozorovacích xxxx x xxxx, x xxxxx xx xx xxxxxxx měření xxxxxxxxx ekvivalentů xx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx radionuklidů v xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx zahajuje 1 xx 2 xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx. Cílem xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx získaní xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx budoucího xxxxxx, tak xxxxxxxxxxxx xxxxxxx programu xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Monitorování xxxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx monitorovací xxxx xxxxxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxx26a).

XXXXX VIII
EVIDENCE XXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXX RADIAČNÍ XXXXXXX
[X §18 xxxx. 1 xxxx. x) x §22 xxxx. x) xxxxxx]
§80
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx záření u xxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Držitel xxxxxxxx xxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx x údaje:
a) xxxxx xxxxxx umožňující xxxx xxxxxxxxxxxx identifikaci, xxxxxxx xxxxx, typové xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx záznamy xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx ionizujícího xxxxxx, x otevřeného xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx účel x xxxxxxx jeho xxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxx záření xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx radiační xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Držitel xxxxxxxx xxxx x xxxxxx zdroji xxxxxxxxxxxx xxxxxx, který xx xx své držbě, xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx:
x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) u xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx radionuklidových xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx výrobcem, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx,
x) x xxxxxxxxxx radionuklidového xxxxxx xxxxxxxxx,
x) u otevřeného xxxxxxxxxxxxxxxx zářiče průvodní xxxx vystavený xxx xxxxxxx xxxxxx předchozím xxxxxxxxx,
x) protokol o xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x zkouškách dlouhodobé xxxxxxxxx, xxxx-xx tyto xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx zkoušek provozní xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx do držby xxxx xxxxx, xxxx, xxxx x xxx xxx zdroj xxxxxx, x u xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxxxxxxx zářič xx xxxxxx xx xxxxxxxxx prostředí, xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx životního xxxxxxxxx,
x) xxxxx radionuklidový xxxxx xx odstraňován xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, údaj, xxxx a xxx xxx zářič xxxxxx, x xxxxxxxx list xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx tomto předání,
j) x xxxxxxxxxxxxxxx zářičů xxxx fotografie nebo xxxx xxxxxxx vyobrazení x případech, xxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx §33 odst. 8 nebo 9.
(3) Xxxxx Xxxx nestanoví xxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx zařízení, xxxxxxxxx x zkouškách dlouhodobé xxxxxxxxx xxxxxxx 3 xxxx a xxxxxxx x xxxxxxxx měření xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 1 xxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 se xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx dohodnutou formou Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxx xxxxxxxxxxxx záření xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xx své xxxxx, xxxxx nevýznamných x xxxxxx xxxxxxxxxxx drobných xxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx povolení xxxxxxxxx xxxxx, x xx,
x) o xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx kartě xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x příloze č. 12 xxxxxxxxxx xx 1 měsíce xx

1. xxxxxxxx provedení xxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxx údajů xx xxxxxxxxxxx xxxxx,

3. xxxxxxx xx xxxxx xxxx osobě,

4. xxxxxxxx x provozu,

b) o xxxxxxxxxx radionuklidových zářičích xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx na registrační xxxxx uzavřeného xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx uvedené x příloze č. 12 nejpozději xx 1 xxxxxx xx

1. xxxxxxxx převzetí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

2. xxxxx xxxxx na registrační xxxxx,

3. xxxxxxx do xxxxx jiné osobě,

4. xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxx likvidaci,

c) o xxxxxxxxxx x uzavřenými xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx položek xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x uzavřenými xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x příloze č. 12 xxxxxxxxxx xx 1 xxxxxx xx

1. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx,

3. xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx jiné xxxxx,

4. xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx jinou dohodnutou xxxxxx Xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx stanoveno xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 1 měsíce po xxxx uplynutí, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zdrojů xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x příloze č. 13.
(6) Správa xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odpadů xxxxxx xxxxxxx xxxx jinou xxxxxxxxxx xxxxxx Úřadu xx xxxxx února xxxxxxx roku xxxxxxxx xx xxxxxxxxx kalendářní xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx (objemu), x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx je limitován xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, x xxxx xxxx, které xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxx 1 % xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, kdo xxx původcem xxxxxx.
(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxxxxx i na xxxxxxxx radioaktivních xxxxxx. Xx evidenci radioaktivních xxxxxx x držitelů xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 1 xxxx. x) zákona xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx §54.
§81
Evidence xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x ohlašovatelů
(1) Ohlašovatel xx xxxxxx §21 odst. 2 zákona, který xxxxxxx xxxxxx schválené xxxxxx zdroje, vede x uchovává x xxxxxx xxxxxx schváleném xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x údaje:
x) xxxxx zdroje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx identifikaci, xxxxxxx název, xxxxxx xxxxxxxx, jméno xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) účel xxxxxxx zdroje ionizujícího xxxxxx,
x) návod x použití xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx schválený Xxxxxx,
d) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx provozní xxxxxxxx.
(2) X xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ionizujícího xxxxxx, xxxxx je x xxxx držbě, xxxx x uchovává xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zdroje xxxx xxxx xxxxxxx x údaje:
a) xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx ionizujícího xxxxxx,
b) xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx záření,
x) xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx osobou xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx,
x) x uzavřených xxxxxxxxxxxxxxxx zářičů osvědčení,
x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx průvodní xxxx,
x) údaje x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx záření.
(3) Xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx 5 xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Ohlašovatelé xxxxxxxx xxxxx podle §21 xxxx. 2 xxxxxx Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx jinou xxxxxxxxxx xxxxxx.
§82
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx zářiče
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx stupeň xxxxxxxxx x další xxxxxxxxxx ověřené provedenými xxxxxxxxx.25)
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx zářiče xxxxxxxx
a) xxxxxxxxxxxxx xxxxx osvědčení,
x) xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx,
x) údaje x druhu xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx, ke kterému xx xxxxx aktivita xxxxxxxx, údaj o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, u xxxxxxxxxx x velmi xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx vzduchu x uvedením xxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx,
x) xxxxx x chemické x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx nosiče,
x) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,
h) xxxxx x zapouzdření nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx provedení x xxxxxxxx),
x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx25) xxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx25) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a těsnosti xxxxxxxxxx radionuklidového zářiče,
x) xxxxxxxxxxx dobu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx radionuklidového xxxxxx x případné xxxxx podklady xxx xxxxxxxxx ověřování xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx firmu x xxxxxxxxxxxxx číslo (xx-xx xxxxxxxxx) xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx x podpis xxxxxxxxxx xxxxxxxx této xxxxx.
(3) K xxxxxxxxx radionuklidovým xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx značkou x xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx osvědčení. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx vystavuje xxx xxxxxxx xxxxxx téhož xxxx x xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx. Hromadné xxxxxxxxx xxxxxxxx údaje uvedené x xxxxxxxx 2; xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx čísle xxxxxx xx uvádí xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx se nevztahuje xx vysokoaktivní xxxxxx.
(4) Stanovování nebo xxxxxxxxx třídy xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx se zdroji xxxxxxxxxxxx záření, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx povolení Úřadu x jejichž vykonávání xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx významné x xxxxxxxx radiační xxxxxxx, xxxxx fyzické xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. U uzavřených xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx vystavení osvědčení xxxxxxxxxx xxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx a xxxx použila xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx 6 xxxxxx.
(5) Xxxxx xxxxxxxx radionuklidový xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx jiným x podmínkách xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx s xxx, xxxx xxxxx byl xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zářičem. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx lhůtách podle přílohy č. 7 xxxx prokázána xxxx těsnost lze xxxxxxxx xx xxxxxxxx x lze xxx x nadále xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx uvedené x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxx používání známa xxxx xxx xxxxxxxx, xxx jej xxxxxxxx xxx do 30. 6. 2007, xxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x rámci xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx zářičem, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx výsledky xxxxxxx dlouhodobé xxxxxxxxx, xxx zkouška těsnosti xxxx xxxxxxxxx přímou xxxxxxx.
§83
Xxxxxxxx xxxx otevřeného xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx je xxx xxxxxxxxx xx xxxxx jiné xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x vlastnosti xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxx.
(2) Xxxxxxxx list xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxx identifikační xxxxx xxxxxx,
x) u xxxxxx podléhajících xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx vlastnosti xxxxxx ve shodě,
x) xxxxx x xxxxx radionuklidu,
x) xxxxx x chemické x fyzikální formě xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx,
x) údaje x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx radionuklidu x xxxxxxxx xxxx, x xxxxx xx xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx o xxxxxxxx x radiochemické čistotě,
x) xxxxx o xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,
h) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
i) xxxxxxxx xxxxx a identifikační xxxxx (je-li xxxxxxxxx) xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, a xxxxx, xxxxxxxx, funkce x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx.
(3) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx otevřené xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx společný průvodní xxxx, xx xxxxxx xx xxxxx údajů xxxxx xxxxxxxx 2 xxx jednotlivý xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx radionuklidy xx xxxxxxxxxxxx vzniklé xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx provozu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, se xxxxxxxxxx xx xxxxx otevřené xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx došlo. Jsou-li xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx těchto xxxxxx uvádět údaje xxxxx odstavce 2 xxxx. x) xx x), xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ekvivalentu xx xxxxxxxxxxx 0,1 x xx povrchu a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx 100 xx2 xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(5) X xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx radionuklidového xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
§84
Evidence xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx povolení
(1) Xxxxxxx povolení xxxx x xxxxxxxx osobních xxxxx pracovníků xxxxxxxxx X xxxx xxxxxxx x údaje:
a) xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx narození,
x) xxxxx číslo, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx k xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu26b),
x) xxxxxx dávky x xxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx stanovené Xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxx součást xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx vedou xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ionizujícím xxxxxxx x dále xx xx xxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx 75 xxx věku, x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx 30 xxx po xxxxxxxx pracovní xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ionizujícímu xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx vede xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx než xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1, které xx xxxxxxxxxxxxxx pásma xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx v něm x odhad xxxxxxxxx xxxxx pro xxxx xxxxx. Xxxx údaje xx xxxxxxxxxx xx xxxx 10 xxx.
(4) Xxxxxx dávky x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx §23 xxxx. 4, z xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §2 xxxx. x) xxxx 3 xxxxxx x x havarijních xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §2 xxxx. x) xxxx 4 xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(5) Držitel xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx radiačních xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx mu osobní xxxxxxxxxx xxxxxxx,
a) xxxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx X x údaje xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx do 1 xxxxxx xx nástupu xx xxxxxxxxxx x xxx každé změně xxxxxx údajů,
x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx svých xxxxxxxxxx xxxxxxxxx X xx 2 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx dávek xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx X do xxxxx xxxxx běžného xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxx ze zevního xxxxxxx převyšující 20 xXx xxxx ekvivalentní xxxxx ze xxxxxxx xxxxxxx převyšující 150 xXx, xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx po xxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx dávky x vnitřního ozáření xxxxxxxxxxx 6 xXx, xxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx takové situace x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx.
§85
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
(1) Oprávněná xxxxxxxxxxxx xxxxxx archivuje xxxxx x osobních xxxxxxx xxxxxxxxxx kategorie A xxxxxxx 1 xxx xxxxxxxxxxx po roce, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ozáření xx xxxxx stanovené x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x Xxxxxx příslušnému xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx Úřadu
x) xxxxxxxxxx xx vyhodnocení xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) neprodleně po xxxxxxxx xxxxxxxxx dávky xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx 20 mSv x ekvivalentní dávky xx xxxxxxx ozáření xxxxxxxxxxx 150 mSv,
x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x vnitřního xxxxxxx xxxxxxxxxxx 6 xXx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx do 1 xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx smlouvy s xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx osobní xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx.
(4) Dávky xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx X xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §23 x dávky xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx s dávkami xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx.
§86
Evidence xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x hlediska radiační xxxxxxx
(1) Xxxxxxx x závěrech preventivních xxxxxxxxxx prohlídek k xxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx A xx uchovávají xx xx doby, xxx xxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxxx 75 xxx věku, xxxxxxx xxxx po dobu 30 let xx xxxxxxxx pracovní xxxxxxxx, xxxxx které xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ionizujícímu xxxxxx.
(2) Ostatní xxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx záznamů x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx monitorování jiných xxx osobních xxxxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 10 xxx.

XXXX TŘETÍ
PRACOVNÍ XXXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXXX X PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ
[K §4 xxxx. 7 xxxx. x), §6 xxxx. 2, xxxx. 3 xxxx. b), x) x x), §8 a §9 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx]
§87
Xxxxxxxxxx, xxx xxxx dojít k xxxxxxxxxx zvýšení ozáření x xxxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx zvýšení xxxxxxx x přírodních xxxxxx, xxxx
x) xxxxxx xxxxxxx při letech xx výšce nad 8 xx,
x) xxxx, xxxxxxx a další xxxxxxxxxx v xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx, xx nichž xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx jiným xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, lázeňská xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx nichž xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx objemové xxxxxxxx xxxxxx 400 Xx/x3,
x) xxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx

1. xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx výkonem xxx 5 MW,

2. xxxxxx xxxxxxxxxx materiálů x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

3. xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx,

4. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx surovin,

5. xxxxxx x zpracování materiálů xx xxxx minerálů xxxxxx,

6. výroba a xxxxxxxxxx materiálů na xxxx minerálů xxxxxxxx,

7. xxxxxxxxxx surovin xxxxxxxxxxxx xxxxxx zeminy,

8. xxxxxxxxxxxx xxxxxx kovů,

9. xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x obsahem xxxxxx a uranu,

10. xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx,

11. xxxxxxxxx s xxxxxxxxx, u nichž xxxx prokázáno, že xxxxx přírodních radionuklidů x xxxx přesahuje xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxx 0,5 µXx/x.

§88
Xxxxxxxxxxx xxxxxx x směrné xxxxxxx xxx ozáření x xxxxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx může xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx ozáření x xxxxxxxxxx zdrojů, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
a) 400 Xx/x3 xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x ovzduší při xxxxxx práce xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x §87 xxxx. x), x), x) x x),
x) 1 xXx xx rok xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx pozadí, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx přeměny, xxx xxxxxxxxxx uvedená x §87 xxxx. x).
(2) Pro xxxxx xxxxxxx x §89 xxxx. 1 xxxx. x) a x) xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §87 xxxx. x), c), x) a e) xx xxxxxxx xxxxxxxx 6 xXx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxx xxx tato xxxxxx xxxxxxx překročena, jedná xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x přírodních xxxxxx x radiační xxxxxxx xx xx xxxxxx pracovištích xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx §90. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx postupy xxxxx §17 x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx ozáření xxxxxxxxxxxx výsledkům xxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx pracují na xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxx nad 8 xx, xx směrnou xxxxxxxx 1 xXx xx xxx xxx xxxxxxxxx dávku. Xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx posádek xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx riziku a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx posádek x xx základě xxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx a xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
(4) Pracovní podmínky xxxxxxxxx žen xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §87 upravují x xxxxxxx x xxxxxxxxx §23 xxxx. 2.
§89
Xxxxxx xxxxxx, hodnocení, evidence x xxxxxxxxx xxxxx
(1) Měření xx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, provádí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx povolení xxxxx §9 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx
a) xxx fyzické xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx uvedených x §87 písm. b), x), x) a x), xx xxxxx xx předpokládáno xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx jeho přeměny x důsledku jejich xxxxxxxx xx základě xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx pracovištích x xxxxxxxx xxxx xxxxxx, x xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3,
x) xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §87 písm. e) xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx příkonu záření xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx, povrchové xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx doby xxxxxx, x to v xxxxxxx xxxxx odstavce 3,
x) xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx 8 xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxx letech, letových xxxxxxxxxxxxxx x dalších xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx,
x) xxx xxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx.
(2) Xx měření xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxx aplikují xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovené x §7379.
(3) Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §87 xxxx. x), x), x) a x),
x) xx xxxxxxx celková xxxxxxxx xxxx osob xxxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nepřesáhne 100 xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §88 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx,
b) xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx a), xx xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx vyšetřovací, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle §88,
x) xx xxxxxxx xxxx zjištěno xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx úrovní xxxxx §88 xxxx. 1 xxxx. a) nebo x), se na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x určení xxxxxxxxx xxxxx posuzuje, xxx xxxx xxx u xxxx xxxxxxxxxxxxxx zde xxxxx překročena xxxxxx xxxxxxx podle §88 xxxx. 2,
x) xx xxxxxxx nebylo xxxxxxxx překročení žádné x vyšetřovacích úrovní xxxxx §88 odst. 1 xxxx. a) x x), nebo xx nichž nebyla xxx opakovaném měření xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle §88 xxxx. 2, xx nemusí x xxxxxxx letech xxxxxx xxx xxxxxx efektivní xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx ke xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx,
x) na xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, že xxxx xxx x xxxxxxxxx osob překročena xxxxxx xxxxxxx podle §88 xxxx. 2, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx opakovaně xx každý xxxxxxxxxx xxx.
(4) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx více xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §87 odst. 1 xx sčítají.
(5) Xxxxxx xxxxx x xxxxx o určených xxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxx xxxxx vykonávající xxxxx xx pracovištích xxxxxxxxxxx v §87 xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx jejich xxxxxxxx činnosti x xxxx xx xx xxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx 75 xxx xxxx, nejméně xxxx xx dobu 30 xxx po ukončení xxxxxxxx činnosti, x Xxxxx xx oznamují xx 1 xxxxxx xx obdržení.
(6) Xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx souhrnně xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx přímo xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxx xxxxxx dozimetrii, xxxxx, příjmení, rodná xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx a nositelé xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx udělili xxxxxxx souhlas xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx26b), x xxxxx x xxxxxxxx efektivních dávkách xx kalendářní rok xxxxx xxxx vykonávajících xxxxx na xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §90.
(7) Xxxxx xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 3 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §87 xxxx. x), c), x) x x), xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle §88, x výsledcích xxxxxx xx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dávkách x radiačním xxxxxx x xxxx spojeném x o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§90
Xxxxxxxx xxxxxxx ozáření z xxxxxxxxxx zdrojů
(1) Xxx osoby xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §87, x kterých mohou xxx efektivní xxxxx xxxxx xxx 6 xXx xx rok, xx radiační xxxxxxx xxxxxxxxx v rozsahu x xxxxxxxx, který xxxxx pro xxxxx x xxxxxxxxxxxxx pásmu xxxxxxxxx, na kterých xx xxxxxxxxxx radiační xxxxxxxx, a xx xxxxxxx
x) vymezením xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, kde mohou xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x §20 xx 23, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx proti xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,
b) xxxxxxx osob, které xxx mohou xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx x rozsahu xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx následných x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx tomto pracovišti,
x) zpracováním xxxxxx xxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx pokynů xxx její xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx osob xxxxxx než xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx pracovních xxxxxxx, xxxxxxx budou xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx práce,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §89 xxxx. 2 a 5 xxxxxx zpracování xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a určením xxxxxxx zacházení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx uvedeném xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx x efektivních xxxxxxx x xxxxxxxx ostatních xxxxxxx uvedených x §84 a 85.
(2) Případy xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxx zdrojů, xx xxxxx xx podle §4 odst. 7 xxxx. b) zákona xxxxxxxx xxxxxx ozáření, x xx limity xxxxxxx v §20 xx 23, xxxx xxxxxxx xxxx vykonávající xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.
§91
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, kde xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x pracovišť, xxx xxxx dojít x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx
x) xxxxxxxxx x kaly x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, například x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, v xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,
d) xxxxxx x druhotné suroviny x xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx,
e) xxxxxxx xxxx.
(2) Xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxx předpokládat, xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx radionuklidů xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, kde může xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx ozáření x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx x §87 písm. x), xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx rovna 2.
(3) X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, u xxxxxxx xx v xxxxxxxxxxx xxxxxx radioaktivní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx radionuklidů výrazně xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx radionuklidů do xxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx ozáření x xxxxxxxxxx xxxxxx, stanovených x §87 písm. x), stanoveny xxxxx
x) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx není x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx materiálu součet xxxxxx průměrných xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx radionuklidů x xxxxxxxxxxxx úrovní xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uvedených x xxxxxxx č. 1 přílohy č. 2 xxxxx xxx 2,
x) při xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx vod x žádném xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx26c) xx veškerých xxxxxxx xxxxx než 0,5 Xx/x xxx xxxxxxx xxxxxxxx aktivita xxxx26x) xx odečtení xxxxxxxxx X-40 xx xxxxxxxxx xxxxxxx není xxxxx než 1 Xx/x,
c) xxx xxxxxxxxxx odpadních xxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx litru xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx26c) xx veškerých xxxxxxx xxxxx xxx 50 Xx/x xxx celková xxxxxxxx aktivita beta26d) xx odečtení xxxxxxxxx X-40 xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx 100 Xx/x, xxxxx není xxxxxxxxxxxx xxxxx22a) stanoveno jinak,
x) při ukládání xx skládky xxxxxx23) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx způsobem, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx 1 m xx xxxxxxx skládky xxxxxxx příkonu fotonového xxxxxxxxx ekvivalentu x xxxx než 0,2 µXx/x xxxxx původnímu xxxxxx x dané xxxxxxxx x celkový xxxxxx fotonového xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx 0,4 µSv/h.
(4) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx prostředí z xxxxxxxxx, xxx může xxxxx x významnému xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx rovněž podle §56 xxxx. 1, 2 x 4 x §57 xxxx. 3.
XXXX XXXXXX
XXXXXX X ODVRÁCENÍ XXXX SNÍŽENÍ XXXXXXX
(X §4 odst. 5 x §6 xxxx. 4, 5 x 6 xxxxxx)
XXXXX X
§92
Xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx a provádění xxxxxx
(1) Zásahy xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx k odvrácení xxxx snížení
x) xxxxxxx z přírodních xxxxxx x těch xxxxxxxxx, kdy xx xxxxxx, xx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx,
b) xxxxxxxxxxx ozáření,
x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, které xxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx.
(3) Forma, xxxxxx a xxxxxx xxxxxx se optimalizuje xxx, aby xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx a škod xxxxxxxxx se xxxxxxx xx xxxxxxxx.
(4) Xx rozhodování x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx být xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx úrovně xxxx rozpětí xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx zásahové úrovně xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Rozpětí směrných xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx použije xxx xxxxxxxxx, zda xx xxx xxxxx proveden x x jakém xxxxxxx, xxxxx, kdy xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx by xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx x xx jejím xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx úrovně xxxxxxxxxx xxx tento xxxxxx. Xxx překročení xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx hodnot xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx rozsah, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x případné xxxxxxxx; při xxxxxxxxxx xxxxx xxxx rozpětí xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxx xxxxxxx zasahujících xxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxx nízké, jak xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx hospodářských x společenských xxxxxxxx. Xxxxx xx organizuje xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx limity xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §4 odst. 7 xxxx. x) xxxxxx. Xx xxxxxxxxxxxx desetinásobku xxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx pracovníků xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 200 xXx xxx osobní xxxxxxx ekvivalent x xxxxxxx 10 mm xx xxxxxxxxxx xxx. Xxxxx provádějící zásah xxxx xxx x xxxxxxx s §4 xxxx. 7 písm. x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx prokazatelně xxxxxxxxxxx a xxxx xx xxx účastnit xxxxxxxxxx.
HLAVA XX
XXXXXX XX SNÍŽENÍ XXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXX ZÁŘENÍ
§93
Xxxxxxxx pro xxxxxxxx x provádění xxxxxx xx snížení xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx ionizujícího záření
(1) Xxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx ionizujícího xxxxxx se xxxxxxxxx x těch xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx, xx x xxxxxxxx xxxxxx lidské xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx dojít x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx, a to xxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx ozáření x xxxxxxxxxx xxxxxx ionizujícího xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx vyloučení, omezení xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Mezní xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx zdrojů xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x výstavbou xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx v §94 xx 97. X xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zásahové xxxxxx Úřad na xxxxxxx §40 odst. 1 xxxxxx v xxxxxxxxxxx s vykonávanou xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx směrných xxxxxx xxx xxxxxxxx x provádění xxxxxx x odvrácení xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx ionizujícího xxxxxx xxxxxxx 5 xXx až 50 xXx, x xx xxx průměrné efektivní xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx. Xxxxxxx-xx se, xx xxxxxxx odvrácená xxxxxxxxx dávka xxxxxxxx 5 mSv xx xxx, xxxxxxxxx zásahu xx xxxxxxx s xxxxxxx xx jeho xxxxxx, proveditelnost, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx se, že xxxxxxx odvrácená efektivní xxxxx xxxxxxxx 50 xXx za rok, xxxxx xx zpravidla xxxxxxx.
§94
Radonový xxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx §6 xxxx. 4 xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx. Xxx jeho xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx, že xx xxxxxxx x těchto xxxxxx x ukazatelů:
x) reprezentativního xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx aktivity xxxxxx 222 x xxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x kontaktním xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x charakteristik xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pozemku xxxx xxxxxxx x příloze č. 11. Xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx stanovení xxxxxxxxxx indexu xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §9 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx.
§95
Stavby
(1) Xxxxxx hodnoty xxx xxxxxxxxxxx o xxx, xxx xx xxx ve xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x obytnými xxxx pobytovými xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx ke xxxxxxx stávajícího xxxxxxx x přírodních xxxxxxxxxxxx, xxxx
x) 400 Xx/x3 xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxx,
b) 1 µXx/x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x obytné xxxx pobytové xxxxxxxxx.
(2) Zásahem xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx ozáření xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx-xx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zásahu xxxxx data lépe xxxxxxxxxxxx dané situaci, xxxxxx xx, že xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x 100 Xx/x3 x xxxxxxxxx a xxx xxxxxx pobytu xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 7000 xxxxx dojde k xxxxxxxxx efektivní dávky xxx 1 xxxxx xxxxxxxxx x 2 xXx xxxxx; pro xxxxxxx peněžního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx újmy xx xxxxxxx xxxxxxx podle §17 xxxx. 3 xxxx. x).
(3) Xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx z přírodních xxxxxxxxxxxx ve zkolaudovaných xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxx pobytovými místnostmi xxxx
a) 4000 Xx/x3 xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx radonu xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxx hodnota xx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxx,
b) 10 µXx/x xxx xxxxxxxxx xxxxxx fotonového xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx pobytové xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx o xxx, xxx xxxx xxx v xxxxxxxxxxxxxx x stavěných budovách x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx připravována x xxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x proti xxxxxxx xxxxxxx gama xxxxxxx ze stavebních xxxxxxxxx, jsou
a) 200 Xx/x3 pro xxxxxxxxx aktivitu radonu xx vnitřním xxxxxxx xxxxxx xxxx pobytové xxxxxxxxx; xxxx hodnota xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx vzduchu obvyklé xxx užívání,
b) 0,5 µXx/x pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ekvivalentu x xxxxxx xxxx pobytové xxxxxxxxx.
(5) Xxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxx směrné nebo xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx posouzených Xxxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx.
§96
Xxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Stavební xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx požadavek xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx obsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx v xxxxxxx č. 1 přílohy č. 10 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx oběhu, xxxx pro jednotlivé xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hmotnostních xxxxxxx uvedenými x xxxxxxx č. 1 přílohy č. 10.
(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx přírodních xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx hmotnostní xxxxxxxx [§3 xxxx. x)], uvedenými xxxxx xxxxxxx použití xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx x xxxxxxx č. 2 přílohy č. 10. Při xxxxxx překročení xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx určeny x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx uvádět xx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx radionuklidů, xxxxxxx xxxxxx surovin xxxx xxxxxx původu, xxxxxxxx xxxxxxx, změnou xxxxxxxxxxx xxxx jiným xxxxxxx zásahem, xx xxxx prokazatelně xxxxx xxx rizika xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxx materiály s xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx jiných xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx provedení jiných xxxxxx, xxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odběratele x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x předmětném xxxxxxxxx materiálu. V xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Xx xxxxxxxxxxxx měření x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx stavebních xxxxxxxxxxx xx považuje xxxxxxx hmotnostních xxxxxxx Xx-226, Xx-228 x X-40, xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxx, xxxxx měření v xxxxxxxx xxxxx tabulky x. 3 přílohy č. 10 x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx měření s xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxx měření x xxxxxxxxx, xxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xx postupuje podle xxxxxxx uvedených x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx příslušného xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 1 xxxx. x) zákona.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x) označení xxxx xxx měřených stavebních xxxxxxxxx, včetně xxxxxxx xxx výrobu a xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx objem výroby xxxx xxxxxx,
c) xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx předpokládaný xxxxxx x způsob xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx,
d) xxxxx, xxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) výsledky xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx laboratoře, xxxxx xxxxxxxx měření.
(6) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xx xxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxx 5 xxx xx xxxxxxxx výroby xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx Xxxxx do 1 xxxxxx xx xxxxxxxx výsledků xxxxxx.
§97
Dodávaná xxxx
(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx a ve xxxx určené x xxxxxxxxx zásobování xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x. 4 přílohy č. 10. Při xxxxxx překročení xx xxxxxx voda xxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx ve xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, kdy xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, zejména xxxxxxx xxxxxx zdroje xxxx xxxx odradonováním xxxx xxxx jiným xxxxxxx zásahem, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx rizika xxxxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxx obsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxx dodávanou k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx vodu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx objemových xxxxxxx x xxxxxxx x. 5 přílohy č. 10. Xx-xx ve xxxx xxxxxxxx více přírodních xxxxxxxxxxxx, nesmí xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x odpovídajících xxxxxx x xxxxxxx č. 5 přílohy č. 10 xxxxx xxx 1.
(3) Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx obsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxx xx považuje xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx tabulky č. 6 přílohy č. 10. X xxxxxxxx, xxx bylo xxxxxxxxx, xx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx základní rozbor xxxxx xxxxxxx x. 6 přílohy č. 10.
(4) Xxx měření x xxxxxxxxx, xxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxx směrné xxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx zabezpečování xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx příslušného xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 1 písm. x) zákona.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx zahrnuje
x) identifikaci xxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxx vody a xxxxx objem xxxxxx xxxx,
x) xxxxx xxxxx výroby xxxx xxxxxx balené vody,
x) x případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pitnou xxxxx xxxx zásobované xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
f) xxxxx, xxxxx a xxxxxx odběru vzorků,
x) výsledky xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,
h) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(6) Xxxxxxxxx údaje xxxxx xxxxxxxx 5 se xxxxxxxxxx nejméně xx xxxx 5 let xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx pro xxxxxxx zásobování nebo xxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx Xxxxx xx 1 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(7) Xxx xxxxxxxxxxx o xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx vodu xxxx xxxxxx xxxx dodávanou x veřejnému zásobování xxx přípravu xxxxxx xxxxxxx, se xxxxxxx xx směrných a xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx kojeneckou xxxx xxxxxxxxx v tabulkách x. 4 a 5 přílohy č. 10.
(8) X xxxxxxx individuálního xxxxxxxxxx se xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx zásobování, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx č. 4 x 5 přílohy č. 10.
XXXXX XXX
XXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXXXXX SITUACI
§98
Xxxxxxxx opatření
(1) Xxxxxxxxx ozáření osob x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx radiační xxxxxxxxx xxxxxxx xx uskutečňuje xxxxxxxxxx opatřeními, kterými xxxx
a) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zahrnující xxxxxx, jódovou xxxxxxxxx x xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kontaminovaných xxxxx.
(2) Xxxxxxxx opatření xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx provádějí xxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, než xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx, a xxxx xxx optimalizována xx xx formy, xxxxxxx x xxxxxx xxx, xxx přinesla xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Jako xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx opatření xxxx xxxxxxxxxxx směrné xxxxxxx, xxxxx odráží současný xxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x tom, xxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx přínos než xxxxx. Xxx jednotlivé xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx záření, x xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx vzniku xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx jednotlivý xxxxxx, stanovují zásahové xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxx specifickými pro xxxxxxxxx zásahových xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx rozumí xxxx xxxxx charakterizující xxxxxxxx x infrastrukturu x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx
x) přítomnost xxxxxxxxxxxx xxxxxx obyvatel, xxxxxxx x nemocnicích, xxxxxxxx xxxxxxxx, v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx,
b) xxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(5) Xxx rozhodování x xxxxxxx xxxxxxxxxx opatření xx xxxxxxx radiační xxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxx zvážit xxxxxxx xxxxxxxxxx, zda xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx podmínek, xxxxx byly uplatněny xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Při současném xxxxxxx radiační xxxxxxxxx xxxxxxx x mimořádné xxxxxxx po jiné xxxxxxx, jako je xxxxxxx xxxxxxxxx únikem xxxxxxxxxx škodlivin, xxxx xx xxxxxxx pohromě xx xxxxx xxxxxx x xx, xxx xxxxxxxxx ochranného xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx havárií xxxx xxxxxx, x xx x rozsahu xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx ozáření.
§99
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx opatření
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx považuje xx odůvodněné, xxxxxxxx xx předpokládané xxxxxxx xxxxxxxxxx jedince mohlo xxxx k xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zdraví, x xxxxx xx neodkladná xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, jestliže xx xxxxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x průběhu méně xxx 2 xxx x kterékoli xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x. 1 přílohy č. 8.
(2) Xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 7 xxx mohlo xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx skupiny xxxxxxxx ozáření x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx dolní xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x. 2 přílohy č. 8, xxxxx xx realizace xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x ohledem xx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxx xxxxxxxxxx horní xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) K provedení x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zpřesňujícím xxxxxxxx xxxxxxxxxxx směrné xxxxxxx:
x) xxx xxxxxx xxxxxxxxx efektivní xxxxx 10 mSv xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx 2 xxx,
x) xxx xxxxxxx xxxxxxxxx odvrácený xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jódu 100 xXx,
x) xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx 100 xXx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx 1 xxxxx.
§100
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxx následná ochranná xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx zásahových úrovní xxxxxxxxx v tabulce x. 3 přílohy č. 8. X těmito xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo ekvivalentní xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a to x důsledku xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx prvního roku xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx regulaci xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxx regulaci xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx potravin xx xxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx28) jsou xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx radiační xxxxxxx nebo radiační xxxxxxxxx situaci xxxxxxxxx xx xxx vstupu xxxxxxx x přistoupení Xxxxx republiky do Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kontaminace xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x. 4 přílohy č. 8.
(3) X rozhodnutí x xxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx:
x) xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx 30 mSv xxx xxxxxx 1 xxxxx,
x) pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx 10 xXx pro xxxxxx 1 xxxxx. Xxxxxxxx xx v xxxxxxx 1 až 2 xxx ukáže, xx xxxxxxx efektivní xxxxx xx 1 měsíc xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, musí xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,
x) pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx efektivní xxxxx 1 Sv.
HLAVA XX
XXXXXX PŘI PŘETRVÁVAJÍCÍM XXXXXXX
§101
Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx ozáření
Xxxxxxxxxxxxx ozáření xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, dojít x xxxxxxxxxx zvýšení zdravotní xxxx, x xx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
§102
Zásahové xxxxxx xxx přetrvávající xxxxxxx
(1) Xxxxx xxxx stanoveno xxxxx, xxxxxxx se xxxx xxxxxxx směrných xxxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx nebo snížení xxxxxxxxxxxxxxx ozáření xxxxxxx 5 mSv x 50 xXx, a xx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx. Xxxxxxx-xx xx, že zásahem xxxxxxxxx efektivní xxxxx xxxxxxxx 5 xXx xx rok, xxxxxxxxx xxxxxx se zvažuje x ohledem na xxxx xxxxxx, proveditelnost, xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xx, že xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dávka xxxxxxxx 50 mSv xx xxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xx posouzení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx může Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx radiační xxxxxxx xxxxxxxx xxx konkrétní xxxxxxx xxxxxxxxxx zásahové xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle §40 xxxx. 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §40 xxxx. 2 zákona.
§103
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx potravin x xxxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxx radioaktivní kontaminaci xxxxxxxx x přetrvávajícího xxxxxxx po havárii xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx dne xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx unie x platnost xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx úrovně xxxxxxxxxxxx kontaminace xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x. 5 přílohy č. 8. Xxxx úrovně xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx,28) xxxxx xxxxxx xxxxxxxx mimořádné xxxxxxx, xxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §100 xxxx. 2.
XXXX XXXX
XXXXXXXX, PŘECHODNÉ X XXXXXXXXX USTANOVENÍ
§104
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx
Nedotčeny xxxxxxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxxx stanovící xxxxxxxxx xxx zdroje ionizujícího xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx materiály, a xx pracoviště, která xxxx jadernými xxxxxxxxxx,29) xxxxx x pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx doly nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.30)
§105
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
První xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx limitu xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx počítalo xx 1. xxxxx 2000, xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx §20 xxxx. 1 xxxx. x).
§106
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Zrušuje xx xxxxxxxx Xxxxxxxx úřadu xxx xxxxxxxx bezpečnost č. 184/1997 Sb., x požadavcích xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
§107
Xxxxxxxx
Xxxx vyhláška nabývá xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x výjimkou ustanovení §63 xxxx. 1, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2005, a xxxxxxxxxx §66 odst. 2 xxxxx xxxx, které xxxxxx účinnosti xxxx 1. xxxxx 2007.
Xxxxxxxxxxx:
Xxx. Xxxxxxx x. x.

Příloha x. 1 x xxxxxxxx č. 307/2002 Xx.
Xxxxxxxxxxx úrovně

Tabulka x. 1
Zprošťovací xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx značkou 1 x xxxxxx sloupci xxxx tabulky x xxxxxxx x tabulce č. 2, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx samotné, xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x rovnováze x xxxx xxxxxx xxxxxxxx radioaktivní přeměny, xxxxx xxxx uvedeny x druhém xxxxxxx tabulky č. 2. Pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v tabulce xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx Xxxx.
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx
(Xx)
&xxxx;
Xxxx. aktivita
(xXx/xx)
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx
(Bq)
 
Hmot. aktivita
(xXx/xx)
&xxxx;
X-3
&xxxx;
109
&xxxx;
106
&xxxx;
Xx-52x
&xxxx;
105
&xxxx;
10
&xxxx;
Xx-7
&xxxx;
107
&xxxx;
103
&xxxx;
Xx-53
&xxxx;
109
&xxxx;
104
&xxxx;
X-14
&xxxx;
107
&xxxx;
104
&xxxx;
Xx-54
&xxxx;
106
&xxxx;
10
&xxxx;
0-15
&xxxx;
109
&xxxx;
102
&xxxx;
Xx-56
&xxxx;
105
&xxxx;
10
&xxxx;
X-18
&xxxx;
106
&xxxx;
10
&xxxx;
Xx-52
&xxxx;
106
&xxxx;
10
&xxxx;
Xx-22
&xxxx;
106
&xxxx;
10
&xxxx;
Xx-55
&xxxx;
106
&xxxx;
104
&xxxx;
Xx-24
&xxxx;
105
&xxxx;
10
&xxxx;
Xx-59
&xxxx;
106
&xxxx;
10
&xxxx;
Xx-31
&xxxx;
106
&xxxx;
103
&xxxx;
Xx-55
&xxxx;
106
&xxxx;
10
&xxxx;
X-32
&xxxx;
105
&xxxx;
103
&xxxx;
Xx-56
&xxxx;
105
&xxxx;
10
&xxxx;
X-33
&xxxx;
108
&xxxx;
105
&xxxx;
Xx-57
&xxxx;
106
&xxxx;
102
&xxxx;
X-35
&xxxx;
108
&xxxx;
105
&xxxx;
Xx-58
&xxxx;
106
&xxxx;
10
&xxxx;
Xx-36
&xxxx;
106
&xxxx;
104
&xxxx;
Xx-58x
&xxxx;
107
&xxxx;
104
&xxxx;
Xx-38
&xxxx;
105
&xxxx;
10
&xxxx;
Xx-60
&xxxx;
105
&xxxx;
10
&xxxx;
Xx-37
&xxxx;
108
&xxxx;
106
&xxxx;
Xx-60x
&xxxx;
106
&xxxx;
103
&xxxx;
Xx-41
&xxxx;
109
&xxxx;
102
&xxxx;
Xx-61
&xxxx;
106
&xxxx;
102
&xxxx;
X-40
&xxxx;
106
&xxxx;
102
&xxxx;
Xx-62x
&xxxx;
105
&xxxx;
10
&xxxx;
X-42
&xxxx;
106
&xxxx;
102
&xxxx;
Xx-59
&xxxx;
108
&xxxx;
104
&xxxx;
X-43
&xxxx;
106
&xxxx;
10
&xxxx;
Xx-63
&xxxx;
108
&xxxx;
105
&xxxx;
Xx-45
&xxxx;
107
&xxxx;
104
&xxxx;
Xx-65
&xxxx;
106
&xxxx;
10
&xxxx;
Xx-47
&xxxx;
106
&xxxx;
10
&xxxx;
Xx-64
&xxxx;
106
&xxxx;
102
&xxxx;
Xx-46
&xxxx;
106
&xxxx;
10
&xxxx;
Xx-65
&xxxx;
106
&xxxx;
10
&xxxx;
Xx-47
&xxxx;
106
&xxxx;
102
&xxxx;
Xx-69
&xxxx;
106
&xxxx;
104
&xxxx;
Xx-48
&xxxx;
105
&xxxx;
10
&xxxx;
Xx-69x
&xxxx;
106
&xxxx;
102
&xxxx;
X-48
&xxxx;
105
&xxxx;
10
&xxxx;
Xx-67
&xxxx;
106
&xxxx;
102
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
Xx-68
&xxxx;
105
&xxxx;
102
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
XX-72
&xxxx;
105
&xxxx;
10
&xxxx;
Xx-51
&xxxx;
107
&xxxx;
103
&xxxx;
Xx-68+
&xxxx;
105
&xxxx;
10
&xxxx;
Xx-51
&xxxx;
105
&xxxx;
10
&xxxx;
Xx-71
&xxxx;
108
&xxxx;
104
&xxxx;
Xx-52
&xxxx;
105
&xxxx;
10
&xxxx;
Xx-73
&xxxx;
107
&xxxx;
103
&xxxx;
&xxxx;
Xx-74
&xxxx;
106
&xxxx;
10
&xxxx;
Xx-96
&xxxx;
106
&xxxx;
10
&xxxx;
Xx-76
&xxxx;
105
&xxxx;
102
&xxxx;
Xx-96x
&xxxx;
107
&xxxx;
103
&xxxx;
Xx-77
&xxxx;
106
&xxxx;
103
&xxxx;
Xx-97
&xxxx;
108
&xxxx;
103
&xxxx;
Xx-75
&xxxx;
106
&xxxx;
102
&xxxx;
Xx-97x
&xxxx;
107
&xxxx;
103
&xxxx;
Xx-82
&xxxx;
106
&xxxx;
10
&xxxx;
Xx-99
&xxxx;
107
&xxxx;
104
&xxxx;
Xx-74
&xxxx;
109
&xxxx;
102
&xxxx;
Xx-99x
&xxxx;
107
&xxxx;
102
&xxxx;
Xx-76
&xxxx;
109
&xxxx;
102
&xxxx;
Xx-97
&xxxx;
107
&xxxx;
102
&xxxx;
Xx-77
&xxxx;
109
&xxxx;
102
&xxxx;
Xx-103
&xxxx;
106
&xxxx;
102
&xxxx;
Xx-79
&xxxx;
105
&xxxx;
103
&xxxx;
Xx-105
&xxxx;
106
&xxxx;
10
&xxxx;
Xx-81
&xxxx;
107
&xxxx;
104
&xxxx;
Xx-106 +
&xxxx;
105
&xxxx;
102
&xxxx;
Xx-83x
&xxxx;
1012
&xxxx;
105
&xxxx;
Xx-103x
&xxxx;
108
&xxxx;
104
&xxxx;
Xx-85
&xxxx;
104
&xxxx;
105
&xxxx;
Xx-105
&xxxx;
107
&xxxx;
102
&xxxx;
Xx-85x
&xxxx;
1010
&xxxx;
103
&xxxx;
Xx-103
&xxxx;
108
&xxxx;
103
&xxxx;
Xx-87
&xxxx;
109
&xxxx;
102
&xxxx;
Xx-109
&xxxx;
106
&xxxx;
103
&xxxx;
Xx-88
&xxxx;
109
&xxxx;
102
&xxxx;
Xx-105
&xxxx;
106
&xxxx;
102
&xxxx;
Xx-86
&xxxx;
105
&xxxx;
102
&xxxx;
Xx-108x +
&xxxx;
106
&xxxx;
10
&xxxx;
Xx-85
&xxxx;
106
&xxxx;
102
&xxxx;
Xx-110x
&xxxx;
106
&xxxx;
10
&xxxx;
Xx-85x
&xxxx;
107
&xxxx;
102
&xxxx;
Xx-111
&xxxx;
106
&xxxx;
103
&xxxx;
Xx-87x
&xxxx;
106
&xxxx;
102
&xxxx;
Xx-109
&xxxx;
106
&xxxx;
104
&xxxx;
Xx-89
&xxxx;
106
&xxxx;
103
&xxxx;
Xx-115
&xxxx;
106
&xxxx;
102
&xxxx;
Xx-90 +
&xxxx;
104
&xxxx;
102
&xxxx;
Xx-115x
&xxxx;
106
&xxxx;
103
&xxxx;
Xx-91
&xxxx;
105
&xxxx;
10
&xxxx;
Xx-111
&xxxx;
106
&xxxx;
102
&xxxx;
Xx-92
&xxxx;
106
&xxxx;
10
&xxxx;
Xx-113x
&xxxx;
106
&xxxx;
102
&xxxx;
X-88
&xxxx;
106
&xxxx;
102
&xxxx;
Xx-114x
&xxxx;
106
&xxxx;
102
&xxxx;
X-90
&xxxx;
105
&xxxx;
103
&xxxx;
Xx-115x
&xxxx;
106
&xxxx;
102
&xxxx;
X-91
&xxxx;
106
&xxxx;
103
&xxxx;
Xx-113
&xxxx;
107
&xxxx;
103
&xxxx;
X-91x
&xxxx;
106
&xxxx;
102
&xxxx;
Xx-125
&xxxx;
105
&xxxx;
102
&xxxx;
X-92
&xxxx;
105
&xxxx;
102
&xxxx;
Xx-122
&xxxx;
104
&xxxx;
102
&xxxx;
X-93
&xxxx;
105
&xxxx;
102
&xxxx;
Xx-124
&xxxx;
106
&xxxx;
10
&xxxx;
Xx-93 +
&xxxx;
107
&xxxx;
103
&xxxx;
Xx-125
&xxxx;
106
&xxxx;
102
&xxxx;
Xx-95
&xxxx;
106
&xxxx;
10
&xxxx;
Xx-123x
&xxxx;
107
&xxxx;
102
&xxxx;
Xx-97 +
 
105
 
10
 
Te-125m
 
107
 
103
 
Nb-93m
 
107
 
104
 
Te-127
 
106
 
103
 
Nb-94
 
106
 
10
 
Te-127m
 
107
 
103
 
Nb-95
 
106
 
10
 
Te-129
 
106
 
102
 
Nb-97
 
106
 
10
 
Te-129m
 
106
 
103
 
Nb-98
 
105
 
10
 
Te-131
 
105
 
102
 
Mo-90
 
106
 
10
 
Te-131m
 
106
 
10
 
Mo-93
 
108
 
103
 
Te-132
 
107
 
102
 
Mo-99
 
106
 
102
 
Te-133
 
105
 
10
 
Mo-101
 
106
 
10
 
Te-133m
 
105
 
10
 
 
Te-134
 
106
 
10
 
Eu-154
 
106
 
10
 
I-123
 
107
 
102
 
Eu-155
 
107
 
102
 
I-125
 
106
 
103
 
Gd-153
 
107
 
102
 
I-126
 
106
 
102
 
Gd-159
 
106
 
103
 
I-129
 
105
 
102
 
Tb-160
 
106
 
10
 
I-130
 
106
 
10
 
Dy-165
 
106
 
103
 
I-131
 
106
 
102
 
Dy-166
 
106
 
103
 
I-132
 
105
 
10
 
Ho-166
 
105
 
103
 
I-133
 
106
 
10
 
Er-169
 
107
 
104
 
I-134
 
105
 
10
 
Er-171
 
106
 
102
 
I-135
 
106
 
10
 
Tm-170
 
106
 
103
 
Xe-131m
 
104
 
104
 
Tm-171
 
108
 
104
 
Xe-133
 
104
 
103
 
Yb-169
 
106
 
103
 
Xe-135
 
1010
 
103
 
Yb-175
 
107
 
103
 
Cs-129
 
105
 
102
 
Lu-177
 
107
 
103
 
Cs-131
 
106
 
103
 
Hf-181
 
106
 
10
 
Cs-132
 
105
 
10
 
Ta-182
 
104
 
10
 
Cs-134m
 
105
 
103
 
W-181
 
107
 
103
 
Cs-134
 
104
 
10
 
W-185
 
107
 
104
 
Cs-135
 
107
 
104
 
W-187
 
106
 
102
 
Cs-136
 
105
 
10
 
Re-186
 
106
 
103
 
Cs-137+
 
104
 
10
 
Re-188
 
105
 
102
 
Cs-138
 
104
 
10
 
Os-185
 
106
 
10
 
Ba-131
 
106
 
102
 
Os-191
 
107
 
102
 
Ba-133
 
105
 
102
 
Os-191m
 
107
 
103
 
Ba-140 +
&xxxx;
105
&xxxx;
10
&xxxx;
Xx-193
&xxxx;
106
&xxxx;
102
&xxxx;
Xx-140
&xxxx;
105
&xxxx;
10
&xxxx;
Xx-190
&xxxx;
106
&xxxx;
10
&xxxx;
Xx-139
&xxxx;
106
&xxxx;
102
&xxxx;
Xx-192
&xxxx;
104
&xxxx;
10
&xxxx;
Xx-141
&xxxx;
107
&xxxx;
102
&xxxx;
Xx-194
&xxxx;
105
&xxxx;
102
&xxxx;
Xx-143
&xxxx;
106
&xxxx;
102
&xxxx;
Xx-191
&xxxx;
106
&xxxx;
102
&xxxx;
Xx-144 +
 
105
 
102
 
Pt-193m
 
107
 
103
 
Pr-142
 
105
 
102
 
Pt-197
 
106
 
103
 
Pr-143
 
106
 
104
 
Pt-197m
 
106
 
102
 
Nd-147
 
106
 
102
 
Au-198
 
106
 
102
 
Nd-149
 
106
 
102
 
Au-199
 
106
 
102
 
Pm-147
 
107
 
104
 
Hg-197
 
107
 
102
 
Pm-149
 
106
 
103
 
Hg-197m
 
106
 
102
 
Sm-151
 
108
 
104
 
Hg-203
 
105
 
102
 
Sm-153
 
106
 
102
 
Tl-200
 
106
 
10
 
Eu-152
 
106
 
10
 
Tl-201
 
106
 
102
 
Eu-152
 
106
 
102
 
Tl-202
 
106
 
102
 
 
Tl-204
 
104
 
104
 
U-238 +
&xxxx;
104
&xxxx;
10
&xxxx;
Xx-203
&xxxx;
106
&xxxx;
102
&xxxx;
X xxx.
&xxxx;
103
&xxxx;
1
&xxxx;
Xx-210+
&xxxx;
104
&xxxx;
10
&xxxx;
X-239
&xxxx;
106
&xxxx;
102
&xxxx;
Xx-212+
&xxxx;
105
&xxxx;
10
&xxxx;
X-240
&xxxx;
107
&xxxx;
103
&xxxx;
Xx-206
&xxxx;
105
&xxxx;
10
&xxxx;
X-240 +
&xxxx;
106
&xxxx;
10
&xxxx;
Xx-207
&xxxx;
106
&xxxx;
10
&xxxx;
Xx-237 +
 
103
 
1
 
Bi-210
 
106
 
103
 
Np-239
 
107
 
102
 
Bi-212+
 
105
 
10
 
Np-240
 
106
 
10
 
Po-203
 
106
 
10
 
Pu-234
 
107
 
102
 
Po-205
 
106
 
10
 
Pu-235
 
107
 
102
 
Po-207
 
106
 
10
 
Pu-236
 
104
 
10
 
Po-210
 
104
 
10
 
Pu-237
 
107
 
103
 
At-211
 
107
 
103
 
Pu-238
 
104
 
1
 
Rn-220+
 
107
 
104
 
Pu-239
 
104
 
1
 
Rn-222+
 
108
 
10
 
Pu-240
 
103
 
1
 
Ra-223+
 
105
 
102
 
Pu-241
 
105
 
102
 
Ra-224+
 
105
 
10
 
Pu-242
 
104
 
1
 
Ra-225
 
105
 
102
 
Pu-243
 
107
 
103
 
Ra-226+
 
104
 
10
 
PU-244
 
104
 
1
 
Ra-227
 
106
 
102
 
Am-241
 
104
 
1
 
Ra-228+
 
105
 
10
 
Am-242
 
106
 
103
 
Ac-228
 
106
 
10
 
Am-242m +
&xxxx;
104
&xxxx;
1
&xxxx;
Xx-226+
&xxxx;
107
&xxxx;
103
&xxxx;
Xx-243 +
&xxxx;
103
&xxxx;
1
&xxxx;
Xx-227
&xxxx;
104
&xxxx;
10
&xxxx;
Xx-242
&xxxx;
105
&xxxx;
102
&xxxx;
Xx-228+
&xxxx;
104
&xxxx;
1
&xxxx;
Xx-243
&xxxx;
104
&xxxx;
1
&xxxx;
Xx-229+
&xxxx;
103
&xxxx;
1
&xxxx;
Xx-244
&xxxx;
104
&xxxx;
10
&xxxx;
Xx-230
&xxxx;
104
&xxxx;
1
&xxxx;
Xx-245
&xxxx;
103
&xxxx;
1
&xxxx;
Xx-231
&xxxx;
107
&xxxx;
103
&xxxx;
Xx-246
&xxxx;
103
&xxxx;
1
&xxxx;
Xx sek.
 
103
 
1
 
Cm-247
 
104
 
1
 
Th-234
 
105
 
103
 
Cm-248
 
103
 
1
 
Pa-230
 
106
 
10
 
Bk-249
 
106
 
103
 
Pa-231
 
103
 
1
 
Cf-246
 
106
 
103
 
Pa-233
 
107
 
102
 
Cf-248
 
104
 
10
 
U-230 +
&xxxx;
105
&xxxx;
10
&xxxx;
Xx-249
&xxxx;
103
&xxxx;
1
&xxxx;
X-231
&xxxx;
107
&xxxx;
102
&xxxx;
Xx-250
&xxxx;
104
&xxxx;
10
&xxxx;
X-232 +
&xxxx;
103
&xxxx;
1
&xxxx;
Xx-251
&xxxx;
103
&xxxx;
1
&xxxx;
X-233
&xxxx;
104
&xxxx;
10
&xxxx;
Xx-252
&xxxx;
104
&xxxx;
10
&xxxx;
X-234
&xxxx;
104
&xxxx;
10
&xxxx;
Xx-253
&xxxx;
105
&xxxx;
102
&xxxx;
X-235 +
 
104
 
10
 
Cf-254
 
103
 
1
 
U-236
 
104
 
10
 
Es-253
 
105
 
102
 
U-237
 
106
 
102
 
Es-254
 
104
 
10
 
Es-254m
 
106
 
102
 
 
Fm-254
 
107
 
104
 
Fm-255
 
106
 
103

Tabulka x. 2
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §5 odst. 3, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx úrovně xx xxxxxxxx xxxxx xx tyto xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx reprezentují xxxx radionuklidy v xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx radioaktivní xxxxxxx.
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
Xx-90
&xxxx;
X-90
&xxxx;
Xx-93
&xxxx;
Xx-93x
&xxxx;
Xx-97
&xxxx;
Xx-97
&xxxx;
Xx-106
&xxxx;
Xx-106
&xxxx;
Xx-108x
&xxxx;
Xx-108
&xxxx;
Xx-137
&xxxx;
Xx-137x
&xxxx;
Xx-140
&xxxx;
Xx-140
&xxxx;
Xx-134
&xxxx;
Xx-134
&xxxx;
Xx-144
&xxxx;
Xx-144
&xxxx;
Xx-210
&xxxx;
Xx-210, Xx-210
&xxxx;
Xx-212
&xxxx;
Xx-208 (0.36), Xx-212 (0.64)
&xxxx;
Xx-212
&xxxx;
Xx-212, Xx-208 (0.36), Xx-212 (0.64)
&xxxx;
Xx-220
&xxxx;
Xx-216
&xxxx;
Xx-222
&xxxx;
Xx-218, Pb-214, Xx-214, Xx-214
&xxxx;
Xx-223
&xxxx;
Xx-219, Xx-215, Xx-211, Bi-211, Tl-207
 
Ra-224
 
Rn-220, Xx-216, Pb-212, Bi-212, Xx-208 (0.36), Po-212 (0.64)
&xxxx;
Xx-226
&xxxx;
Xx-222, Po-218, Xx-214, Xx-214, Po-214, Xx-210, Xx-210, Xx-210
&xxxx;
Xx-228
&xxxx;
Xx-228
&xxxx;
Xx-226
&xxxx;
Xx-222, Xx-218, Xx-214
&xxxx;
Xx-228
&xxxx;
Xx-224, Xx-220, Po-216, Xx-212, Bi-212, Xx-208 (0.36), Po-212 (0.64)
&xxxx;
Xx-229
&xxxx;
Xx-225, Xx-225, Xx-221, Xx-217, Xx-213, Xx-213, Xx-209
&xxxx;
Xx xxx.
&xxxx;
XX-228, Ac-228, Xx-228, Xx-224, Xx-220, Po-216, Xx-212, Bi-212, Tl-208 (0.36), Xx-212 (0.64)
&xxxx;
Xx-234
&xxxx;
Xx-234x
&xxxx;
X-230
&xxxx;
Xx-226, Xx-222, Rn-218, Po-214
 
U-232
 
Th-228, Xx-224, Xx-220, Xx-216, Xx-212, Bi-212, Xx-208 (0.36), Xx-212 (0.64)
 
U-235
 
Th-231
 
U-238
 
Th-234, Xx-234x
&xxxx;
X xxx.
&xxxx;
Xx-234, Xx-234x, X-234, Xx-230, Xx-226, Xx-222, Po-218, Xx-214, Xx-214, Xx-214, Xx-210, Xx-210, Xx-210
&xxxx;
X-240
&xxxx;
Xx-240x
&xxxx;
Xx-237
&xxxx;
Xx-233
&xxxx;
Xx-242x
&xxxx;
Xx-242
&xxxx;
XX-243
&xxxx;
Xx-239
&xxxx;
Xx-90
&xxxx;
X-90

Xxxxxxx x. 2 x xxxxxxxx č. 307/2002 Sb.
Uvolňovací xxxxxx
Xxxxxxx x. 1
Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx hodnoty xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx
Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x tabulce nebo xxx xxxx způsoby xxxxxxx radionuklidů xx xxxxxxxxx prostředí xxxxxxx xxxxxxxxxx úrovně x xxxxxxx potřeby Xxxx.
&xxxx;
Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx tabulky č. 2
&xxxx;
1
&xxxx;
2
&xxxx;
3
&xxxx;
4
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxxxxxxx úrovně xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xXx/xx)
&xxxx;
Xxxxxxxxx, xxxxx látky x xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx zdroji xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx životního xxxxxxxxx
&xxxx;
0,3
&xxxx;
3
&xxxx;
30
&xxxx;
300
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxxxxxxx xxxxxx plošné xxxxxxxx (kBq/m2)
 
Povrchy materiálů x xxxxxxxx vynášených x&xxxx;xxxxxxxxx xx zdroji xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
3
&xxxx;
30
&xxxx;
300
&xxxx;
3000
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xXx/x2)
&xxxx;
Xxxxxxx xxxxxx, xxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxx. x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx pásmu xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxx povrchy xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx, osobních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
30
&xxxx;
300
&xxxx;
3000
&xxxx;
3. 104
&xxxx;
Xxxxxx těla x vnitřní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx mimo xxxxxxxxxxxx xxxxx
&xxxx;
3
&xxxx;
30
&xxxx;
300
&xxxx;
3000

Xxxxxxx x. 2
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx do xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx + xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x. 2 přílohy č. 1, xx hodnoty xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx reprezentují xxxx tyto radionuklidy x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx produkty xxxxxxxxxxxx přeměny, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x. 2 přílohy č. 1.
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxxxxx
&xxxx;
1
&xxxx;
Xx-22, Xx-24, Xx-28, Al-26, Xx-28, Xx-38, K-43, Xx-47, Xx-46, Xx-48, X-48, Xx-52, Mn-52m, Xx-54, Xx-56, Xx-52, Xx-59, Xx-55, Co-56, Xx-58, Xx-60, Co-62m, Xx-65, Ga-68, Ga-72, Xx-68, Xx-74, Xx-82, Xx-82x, Sr-82, Sr-85, Xx-92, X-88, Zr-95, Xx-94, Xx-95, Nb-98, Xx-90, Xx-101, Tc-96, Xx-106+, Xx-108x+, Xx-110x, Xx-124, Te-131m, Te-132, Xx-133x, Xx-134, X-130, X-132, I-134, I-135, Xx-132, Xx-134, Cs-136, Xx-137+, Xx-140+, Xx-140, Xx-152, Eu-154, Tb-160, Xx-181, Xx-182, Xx-185, Xx-190, Xx-192, Xx-200, Xx-206, Bi-207, Po-203, Xx-205, Xx-207, Xx-223+, Xx-224+, Xx-225, Xx-226+, Xx-228+, Ac-227, Xx-228, Xx-228+, Xx-229+, Xx xxx.+, Pa-231, U-230+, X-232+, U-235+, X-236, X xxx.+, Xx-237+, Xx-236, Xx-238, Pu-239, Xx-240, Xx-242, Xx-244, Xx-241, Xx-242x+, Am-243+, Xx-243, Cm-244, Xx-245, Xx-246, Xx-247, Xx-248, Xx-248, Xx-252, Xx-254,
&xxxx;
2
&xxxx;
Xx-7, X-11, X-18, X-42, Xx-47, Xx-57, Cu-64, Xx-67, Xx-76, Se-75, Xx-83, Rb-86, Xx-85x, Xx-90+, Y-92, Xx-97+, Xx-97, Mo-93, Mo-99, Xx-97, Xx-103, Xx-105, Xx-115, In-111, Xx-113x, Xx-114x, Xx-115x, Xx-113, Xx-125, Xx-122, Sb-125, Xx-123x, Xx-133, I-125, X-126, I-129, X-131, Xx-129, Ba-133, Ce-139, Xx-141, Ce-143, Xx-144+, Xx-147, Nd-149, Xx-152x, Xx-155, Xx-153, Xx-171, Xx-153, Xx-169, W-187, Xx-194, Xx-191, Xx-198, Xx-199, Hg-197, Hg-197m, Xx-203, Xx-201, Xx-202, Xx-203, Pb-212+, Xx-212+, Xx-227, Pa-233, Xx-227, Xx-230, Xx-232, X-231, X-234, U-237, U-238+, Xx-239, Xx-242
&xxxx;
3
&xxxx;
X-14, P-32, Xx-36, Xx-41, Cr-51, Xx-77, Sr-89, X-91, X-93, Zr-93+, Xx-96x, Xx-97x, Xx-99, Xx-99x, Xx-109, Ag-111, Xx-109, Xx-115x, Xx-125x, Te-127m, Xx-129, X-123, Xx-135, Xx-142, Pm-149, Dy-165, Xx-166, Xx-166, Gd-159, Xx-170, Xx-175, Xx-177, X-181, X-188, Re-186, Xx-188, Xx-191, Xx-193, Xx-193, Pt-197, Xx-197x, Xx-204, Bi-210, At-211, Xx-226, Th-231, Xx-234+, X-239, Xx-234, Pu-235, Xx-237, Xx-241, Xx-243, Xx-242, Bk-249, Xx-246, Xx-253
&xxxx;
4
&xxxx;
X-3, Xx-31, X-33, X-35, Ca-45, Xx-53, Xx-55, Xx-58x, Xx-60x, Xx-61, Xx-59, Xx-63, Xx-69, Ge-71, Xx-73, Xx-93x, Xx-97, Xx-103x, Xx-103, Te-127, Xx-131, Xx-134x, Xx-143, Xx-147, Xx-169, Xx-171, X-185, Xx-193

Xxxxxxx č. 3 x xxxxxxxx x. 307/2002 Xx.
Xxxxxxxxx faktory
Tabulka x. 1
Konverzní faktory xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vzácných xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx příkon xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx x u xxxxxxxxxx xx zdroji
 
Nuklid
&xxxx;
xxxxxxxxx faktor [Xx. x-1 /Xx.x-3 ]
&xxxx;
Xx-37
&xxxx;
4,1. 10-15
&xxxx;
Xx-39
&xxxx;
1,1. 10-11
 
Ar-41
 
5,3. 10-9
&xxxx;
Xx-74
&xxxx;
4,5. 10-9
&xxxx;
Xx-76
&xxxx;
1,6. 10-9
 
Kr-77
 
3,9. 10-9
&xxxx;
Xx-79
&xxxx;
9,7. 10-10
&xxxx;
Xx-81
&xxxx;
2,1. 10-11
 
Kr-83m
 
2,1. 10-13
&xxxx;
Xx-85
&xxxx;
2,2. 10-11
&xxxx;
Xx-85x
&xxxx;
5,9. 10-10
&xxxx;
Xx-87
&xxxx;
3,4. 10-9
 
Kr-88
 
8,4. 10-9
&xxxx;
Xx-120
&xxxx;
1,5. 10-9
&xxxx;
Xx-121
&xxxx;
7,5. 10-9
 
Xe-122
 
1,9. 10-10
&xxxx;
Xx-123
&xxxx;
2,4. 10-9
 
Xe-125
 
9,3. 10-10
&xxxx;
Xx-127
&xxxx;
9,7. 10-10
&xxxx;
Xx-129x
&xxxx;
8,1. 10-11
 
Xe-131m
 
3,2. 10-11
 
Xe-133m
 
1,1. 10-10
&xxxx;
Xx-133
&xxxx;
1,2. 10-10
&xxxx;
Xx-135x
&xxxx;
1,6. 10-9
 
Xe-135
 
9,6. 10-10
&xxxx;
Xx-138
&xxxx;
4,7. 10-9

Xxxxxxx x. 2
Xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx chemické látky x xxxxxxxxxx (použito x tabulkách č. 4 a 5)
Xxxxxxxx v trávícím xxxxxxx xx vyjádřena xxxxxxxxxxxx x1 xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, která xxxxxxxx x xxxxxxxx ústrojí xx tělesných tekutin.
 
Prvek
&xxxx;
Xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx
&xxxx;
x1
&xxxx;
xxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxxxxx xxxx (xxxxxx xxxx xxxxxxxx)
&xxxx;
1,00
&xxxx;
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
1,00
&xxxx;
xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
0,005
&xxxx;
xxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
1,00
&xxxx;
xxxxx
&xxxx;
xxxxxxx sloučeniny
 
1,00
 
sodík
 
všechny xxxxxxxxxx
&xxxx;
1,00
&xxxx;
xxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
0,50
&xxxx;
xxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
0,01
&xxxx;
xxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
0,01
&xxxx;
xxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
0,80
&xxxx;
xxxx
&xxxx;
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
0,80
&xxxx;
xxxxxxx. xxxx
&xxxx;
0,10
&xxxx;
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
&xxxx;
1,00
&xxxx;
xxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
1,00
&xxxx;
xxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
1,00
&xxxx;
xxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
0,30
&xxxx;
xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx sloučeniny
 
0,0001
 
titan
 
všechny xxxxxxxxxx
&xxxx;
0,01
&xxxx;
xxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
0,01
&xxxx;
xxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
0,10
&xxxx;
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx chrómu
 
0,01
 
mangan
 
všechny xxxxxxxxxx
&xxxx;
0,10
&xxxx;
xxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx sloučeniny
 
0,10
 
kobalt
 
všechny xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
0,10
&xxxx;
xxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
0,05
&xxxx;
xxx
&xxxx;
xxxxxxx sloučeniny
 
0,50
 
zinek
 
všechny xxxxxxxxxx
&xxxx;
0,50
&xxxx;
xxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
0,001
&xxxx;
xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
1,00
&xxxx;
xxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
0,50
&xxxx;
xxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
0,80
&xxxx;
xxxxxxx. xxxxx x xxxxxxxx
&xxxx;
0,05
&xxxx;
xxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
1,00
&xxxx;
xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
1,00
&xxxx;
xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
0,30
&xxxx;
xxxxxxxxxxx strontnatý (XxXxX3)
&xxxx;
0,01
&xxxx;
xxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
0,0001
&xxxx;
xxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
0,002
&xxxx;
xxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
0,01
&xxxx;
xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
0,80
&xxxx;
xxxxxx xxxxxxxxxxx
&xxxx;
0,05
&xxxx;
xxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
0,80
&xxxx;
xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
0,05
&xxxx;
xxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx sloučeniny
 
0,05
 
paládium
 
všechny xxxxxxxxxx
&xxxx;
0,005
&xxxx;
xxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx sloučeniny
 
0,05
 
kadmium
 
všechny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
0,05
&xxxx;
xxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
0,02
&xxxx;
xxx
&xxxx;
xxxxxxx sloučeniny
 
0,02
 
antimon
 
všechny xxxxxxxxxx
&xxxx;
0,10
&xxxx;
xxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
0,30
&xxxx;
xxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
1,00
&xxxx;
xxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
1,00
&xxxx;
xxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
0,10
&xxxx;
xxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
0,0005
&xxxx;
xxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
0,0005
&xxxx;
xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
0,0005
&xxxx;
xxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx sloučeniny
 
0,0005
 
prometium
 
všechny xxxxxxxxxx
&xxxx;
0,0005
&xxxx;
xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
0,0005
&xxxx;
xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
0,0005
&xxxx;
xxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
0,0005
&xxxx;
xxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx sloučeniny
 
0,0005
 
dysprozium
 
všechny xxxxxxxxxx
&xxxx;
0,0005
&xxxx;
xxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
0,0005
&xxxx;
xxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx sloučeniny
 
0,0005
 
tulium
 
všechny sloučeniny
 
0,0005
 
yterbium
 
všechny xxxxxxxxxx
&xxxx;
0,0005
&xxxx;
xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx sloučeniny
 
0,0005
 
hafnium
 
všechny xxxxxxxxxx
&xxxx;
0,002
&xxxx;
xxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
0,001
&xxxx;
xxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
0,30
&xxxx;
xxxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
0,01
&xxxx;
xxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx sloučeniny
 
0,80
 
osmium
 
všechny xxxxxxxxxx
&xxxx;
0,01
&xxxx;
xxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
0,01
&xxxx;
xxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
0,01
&xxxx;
xxxxx
&xxxx;
xxxxxxx sloučeniny
 
0,10
 
rtuť
 
všechny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
0,02
&xxxx;
xxxxxxxxxx
&xxxx;
1,00
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
0,40
&xxxx;
xxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx sloučeniny
 
1,00
 
olovo
 
všechny xxxxxxxxxx
&xxxx;
0,20
&xxxx;
xxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
0,05
&xxxx;
xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
0,10
&xxxx;
xxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
1,00
&xxxx;
xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
1,00
&xxxx;
xxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx sloučeniny
 
0,20
 
aktinium
 
všechny xxxxxxxxxx
&xxxx;
0,0005
&xxxx;
xxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx sloučeniny
 
0,0005
 
oxidy x hydroxidy
 
0,0002
 
protaktinium
 
všechny sloučeniny
 
0,0005
 
uran
 
všechny xxxxxxxxxxxxxxx sloučeniny
 
0,02
 
většina xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, např. XX2, U308, XX4
&xxxx;
0,002
&xxxx;
xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
0,0005
&xxxx;
xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx nespecifikované xxxxxxxxxx
&xxxx;
0,0005
&xxxx;
xxxxxxxxx
&xxxx;
0,0001
&xxxx;
xxxxxxxxxxx xxxxx
&xxxx;
0,0001
&xxxx;
xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx sloučeniny
 
0,0005
 
curium
 
všechny xxxxxxxxxx
&xxxx;
0,0005
&xxxx;
xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
0,0005
&xxxx;
xxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx sloučeniny
 
0,0005
 
einsteinium
 
všechny sloučeniny
 
0,0005
 
fermium
 
všechny xxxxxxxxxx
&xxxx;
0,0005
&xxxx;
xxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
0,0005

Xxxxxxx x. 3
Xxx absorpce x xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx (xxxxxxx x tabulkách č. 4 a 6)
Absorpce x xxxxxxx je xxxxxxxxx typem F, X xxxx X xxxxxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxx se látka xxxxxxxx x plic xx tělesných tekutin (X rychle, X xxxxxxx, X xxxxxx), x koeficientem f1 xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, která xxxxxxxx x trávicím xxxxxxx xx tělesných xxxxxxx.
&xxxx;
xxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx xxxxx, sloučenina
 
typ
&xxxx;
x1
&xxxx;
xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx
&xxxx;
X
X
&xxxx;
0,005
0,005
&xxxx;
xxxxx
&xxxx;
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
X
X
X
&xxxx;
1,00
1,00
1,00
&xxxx;
xxxxx
&xxxx;
xxxxxxx sloučeniny
 
F
 
1,00
 
hořčík
 
všechny xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx
&xxxx;
X
X
&xxxx;
0,50
0,50
&xxxx;
xxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx, xxxxxxxxx, karbidy, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx
&xxxx;
X
X
&xxxx;
0,01
0,01
&xxxx;
xxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx nespecifikované xxxxxxxxxx
xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx skelný xxxxxxx
&xxxx;
X
X
X
&xxxx;
0,01
0,01
0,01
&xxxx;
xxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx: xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
X
X
&xxxx;
0,80
0,80
&xxxx;
xxxx
&xxxx;
xxxxxxx x xxxxxx: xxxxxx slučujícím xxxxxxxx
xxxxxxx. xxxx, xxxxxxx x xxxxxx: xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
X
X
&xxxx;
0,80
0,80
&xxxx;
xxxxx
&xxxx;
xxxxxx slučujícím xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx kationem
 
F
M
 
1,00
1,00
 
draslík
 
všechny xxxxxxxxxx
&xxxx;
X
&xxxx;
1,00
&xxxx;
xxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx sloučeniny
 
M
 
0,30
 
skandium
 
všechny sloučeniny
 
S
 
0,0001
 
titan
 
všechny xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx, hydroxidy, xxxxxxx, halogenidy a xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx strontnatý (XxXxX3)
&xxxx;
X
X
X
&xxxx;
0,01
0,01
0,01
&xxxx;
xxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx a halogenidy
 
F
M
 
0,01
0,01
 
chróm
 
všechny xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxx
&xxxx;
X
X
X
&xxxx;
0,10
0,10
0,10
&xxxx;
xxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx
&xxxx;
X
X
&xxxx;
0,10
0,10
&xxxx;
xxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx, xxxxxxxxx x halogenidy
 
F
M
 
0,10
0,10
 
kobalt
 
všechny nespecifikované xxxxxxxxxx
xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx
&xxxx;
X
X
&xxxx;
0,10
0,05
&xxxx;
xxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxx
&xxxx;
X
X
&xxxx;
0,05
0,05
&xxxx;
xxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx, halogenidy a xxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxx
&xxxx;
X
X
X
&xxxx;
0,50
0,50
0,50
&xxxx;
xxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
X
&xxxx;
0,50
&xxxx;
xxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx nespecifikované xxxxxxxxxx
xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx
&xxxx;
X
X
&xxxx;
0,001
0,001
&xxxx;
xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx
&xxxx;
X
X
&xxxx;
1,00
1,00
&xxxx;
xxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
X
&xxxx;
0,50
&xxxx;
xxxxx
&xxxx;
xxxxxxx nespecifikované xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx. xxxxxxxx, xxxxx, hydroxidy a xxxxxxx
&xxxx;
X
X
&xxxx;
0,80
0,80
&xxxx;
xxxx
&xxxx;
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
X
X
&xxxx;
1,00
1,00
&xxxx;
xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx sloučeniny
 
F
 
1,00
 
stroncium
 
všechny xxxxxxxxxxxxxxx sloučeniny
titaničitan strontnatý (XxXxX3)
&xxxx;
X
X
&xxxx;
0,30
0,01
&xxxx;
xxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx sloučeniny
oxidy x hydroxidy
 
M
S
 
0,0001
0,0001
 
zirkon
 
všechny xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx, xxxxxxxxx, halogenidy x xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx
&xxxx;
X
X
X
&xxxx;
0,002
0,002
0,002
&xxxx;
xxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx sloučeniny
oxidy a xxxxxxxxx
&xxxx;
X
X
&xxxx;
0,01
0,01
&xxxx;
xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx nespecifikované xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx, oxidy a xxxxxxxxx
&xxxx;
X
X
&xxxx;
0,80
0,05
&xxxx;
xxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx
&xxxx;
X
X
&xxxx;
0,80
0,80
&xxxx;
xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxx x hydroxidy
 
F
M
S
 
0,05
0,05
0,05
 
rhodium
 
všechny nespecifikované xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxx a hydroxidy
 
F
M
S
 
0,05
0,05
0,05
 
paládium
 
všechny xxxxxxxxxxxxxxx sloučeniny
dusičnany x xxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxx
&xxxx;
X
X
X
&xxxx;
0,005
0,005
0,005
&xxxx;
xxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx sloučeniny a xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx a xxxxxxx
xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx
&xxxx;
X
X
X
&xxxx;
0,05
0,05
0,05
&xxxx;
xxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx nespecifikované sloučeniny
sirníky, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxx
&xxxx;
X
X
X
&xxxx;
0,05
0,05
0,05
&xxxx;
xxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx nespecifikované xxxxxxxxxx
xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx
&xxxx;
X
X
&xxxx;
0,02
0,02
&xxxx;
xxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, sirníky, xxxxx, hydroxidy, xxxxxxxxxx x dusičnany
 
F
M
 
0,02
0,02
 
antimon
 
všechny nespecifikované xxxxxxxxxx
xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx
&xxxx;
X
X
&xxxx;
0,10
0,01
&xxxx;
xxxxx
&xxxx;
xxxxxxx nespecifikované sloučeniny
oxidy, xxxxxxxxx a xxxxxxxxx
&xxxx;
X
X
&xxxx;
0,30
0,30
&xxxx;
xxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
X
&xxxx;
1,00
&xxxx;
xxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
X
&xxxx;
1,00
&xxxx;
xxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
X
&xxxx;
0,10
&xxxx;
xxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxx
&xxxx;
X
X
&xxxx;
0,0005
0,0005
&xxxx;
xxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxx
&xxxx;
X
X
&xxxx;
0,0005
0,0005
&xxxx;
xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx
&xxxx;
X
X
&xxxx;
0,0005
0,0005
&xxxx;
xxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx sloučeniny
oxidy, xxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxx
&xxxx;
X
X
&xxxx;
0,0005
0,0005
&xxxx;
xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxx
&xxxx;
X
X
&xxxx;
0,0005
0,0005
&xxxx;
xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
X
&xxxx;
0,0005
&xxxx;
xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
X
&xxxx;
0,0005
&xxxx;
xxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx nespecifikované xxxxxxxxxx
xxxxx, hydroxidy x xxxxxxxx
&xxxx;
X
X
&xxxx;
0,0005
0,0005
&xxxx;
xxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
X
&xxxx;
0,0005
&xxxx;
xxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
X
&xxxx;
0,0005
&xxxx;
xxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
X
&xxxx;
0,0005
&xxxx;
xxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
X
&xxxx;
0,0005
&xxxx;
xxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
X
&xxxx;
0,0005
&xxxx;
xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx, xxxxxxxxx a fluoridy
 
M
S
 
0,0005
0,0005
 
lutecium
 
všechny xxxxxxxxxxxxxxx sloučeniny
oxidy, xxxxxxxxx x fluoridy
 
M
S
 
0,0005
0,0005
 
hafnium
 
všechny xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx, xxxxxxxxx, halogenidy, xxxxxxx x dusičnany
 
F
M
 
0,002
0,002
 
tantal
 
všechny xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx. xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxx
&xxxx;
X
X
&xxxx;
0,001
0,001
&xxxx;
xxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx sloučeniny
 
F
 
0,30
 
rhenium
 
všechny xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx
&xxxx;
X
X
&xxxx;
0,80
0,80
&xxxx;
xxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx nespecifikované xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxx
&xxxx;
X
X
X
&xxxx;
0,01
0,01
0,01
&xxxx;
xxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx iridium, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxx a xxxxxxxxx
&xxxx;
X
X
X
&xxxx;
0,01
0,01
0,01
&xxxx;
xxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
X
&xxxx;
0,01
&xxxx;
xxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxx
&xxxx;
X
X
X
&xxxx;
0,10
0,10
0,10
&xxxx;
xxxx
&xxxx;
xxxxxx
xxxxx, hydroxidy, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx sloučeniny
 
F
M
F
 
0,02
0,02
0,40
 
talium
 
všechny xxxxxxxxxx
&xxxx;
X
&xxxx;
1,00
&xxxx;
xxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
X
&xxxx;
0,20
&xxxx;
xxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
X
X
&xxxx;
0,05
0,05
&xxxx;
xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx nespecifikované xxxxxxxxxx
xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
&xxxx;
X
X
&xxxx;
0,10
0,10
&xxxx;
xxxxx
&xxxx;
xxxxxx slučujícím xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
X
X
&xxxx;
1,00
1,00
&xxxx;
xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
X
&xxxx;
1,00
&xxxx;
xxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
X
&xxxx;
0,20
&xxxx;
xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx sloučeniny
halogenidy x xxxxxxxxx
xxxxx a xxxxxxxxx
&xxxx;
X
X
X
&xxxx;
0,0005
0,0005
0,0005
&xxxx;
xxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx x hydroxidy
 
M
S
 
0,0005
0,0002
 
protaktinium
 
všechny xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx x hydroxidy
 
M
S
 
0,0005
0,0005
 
uran
 
většina xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx. XX6, XX2X2 a XX2(XX3)2
&xxxx;
X
&xxxx;
0,02
&xxxx;
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx. XX3, UF4, Xxx4 x xxxxxxx xxxxxx šestimocných sloučeniny
 
M
 
0,02
 
vysoce xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx. XX2 x U308
 
S
 
0,002
 
neptunium
 
všechny xxxxxxxxxx
&xxxx;
X
&xxxx;
0,0005
&xxxx;
xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx
&xxxx;
X
X
&xxxx;
0,0005
0,00001
&xxxx;
xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
X
&xxxx;
0,0005
&xxxx;
xxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx sloučeniny
 
M
 
0,0005
 
berkelium
 
všechny xxxxxxxxxx
&xxxx;
X
&xxxx;
0,0005
&xxxx;
xxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
X
&xxxx;
0,0005
&xxxx;
xxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
X
&xxxx;
0,0005
&xxxx;
xxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
X
&xxxx;
0,0005
&xxxx;
xxxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
X
&xxxx;
0,0005

Xxxxxxx x. 4
Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx vdechnutím xxxxxxxxxxxxxx aerosolů xxxx xxxx pro xxxxxx xxxxxxx u radiačních xxxxxxxxxx
X tabulce xxxxxxx xxxxxxxxx faktory xxxx xxx xxxxxx vdechnutím xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx pro příjem xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx příjmu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx aerosolů xxxx po požití xxxxxxxxxxxxxx látek xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx jsou xxx xxxxxxx s xxxx = 1 μx x xxx xxxxxxx s xxxx = 5 μx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx typu xxxxxxxx x xxxxxxx (X, X, X). Příslušné xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx látky x xxxxxxxxxx jsou xxxxxxx x tabulce č. 3 xxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx na typu xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx. Příslušné xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx chemické xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x tabulce č. 2 xxxx přílohy.
U xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx forem xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx aerosolu xx aktivita přisuzuje xxx radionuklidům x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, pro xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
&xxxx;
xxxxx
&xxxx;
xxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxx
&xxxx;
xxx
&xxxx;
x1
&xxxx;
xxxx [Xx/Xx]
&xxxx;
x1
&xxxx;
xxxx [Xx/Xx]
&xxxx;
xxxx= 1 μx
&xxxx;
xxxx= 5 μx
&xxxx;
xxxxx
&xxxx;
X-3 (tritiaovaná xxxx)
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
1
&xxxx;
1,8.10-11
&xxxx;
(xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx)
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
1
&xxxx;
4,2.10-11
&xxxx;
xxxxxxxx
&xxxx;
Xx-7
&xxxx;
X
&xxxx;
0,005
&xxxx;
4,8.10-11
&xxxx;
4,3.10-11
&xxxx;
0,005
&xxxx;
2,8.10-11
&xxxx;
X
&xxxx;
0,005
&xxxx;
5,2.10-11
&xxxx;
4,6.10-11
&xxxx;
Xx-10
&xxxx;
X
&xxxx;
0,005
&xxxx;
9,1.10-9
&xxxx;
6,7.10-9
&xxxx;
0,005
&xxxx;
1,1.10-9
&xxxx;
X
&xxxx;
0,005
&xxxx;
3,2.10-8
&xxxx;
1,9.10-8
&xxxx;
xxxxx
&xxxx;
X-11
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
1
&xxxx;
2,4.10-11
&xxxx;
X-14
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
1
&xxxx;
5,8.10-11
&xxxx;
xxxxx
&xxxx;
X-18
&xxxx;
X
&xxxx;
1
&xxxx;
3,0.10-11
&xxxx;
5,4.10-11
&xxxx;
1
&xxxx;
4,9.10-11
&xxxx;
X
&xxxx;
1
&xxxx;
5,7.10-11
&xxxx;
8,9.10-11
&xxxx;
X
&xxxx;
1
&xxxx;
6,0.10-11
&xxxx;
9,3.10-11
&xxxx;
xxxxx
&xxxx;
Xx-22
&xxxx;
X
&xxxx;
1
&xxxx;
1,3.10-9
&xxxx;
2,0.10-9
&xxxx;
1
&xxxx;
3,2.10-9
&xxxx;
Xx-24
&xxxx;
X
&xxxx;
1
&xxxx;
2,9.10-10
&xxxx;
5,3.10-10
&xxxx;
1
&xxxx;
4,3.10-10
&xxxx;
xxxxxx
&xxxx;
Xx-28
&xxxx;
X
&xxxx;
0,5
&xxxx;
6,4.10-10
&xxxx;
1,1.10-9
&xxxx;
0,5
&xxxx;
2,2.10-9
&xxxx;
X
&xxxx;
0,5
&xxxx;
1,2.10-9
&xxxx;
1,7.10-9
&xxxx;
xxxxxx
&xxxx;
Xx-26
&xxxx;
X
&xxxx;
0,01
&xxxx;
1,1.10-8
&xxxx;
1,4.10-8
&xxxx;
0,01
&xxxx;
3,5.10-9
&xxxx;
X
&xxxx;
0,01
&xxxx;
1,8.10-8
&xxxx;
1,2.10-8
&xxxx;
xxxxxx
&xxxx;
Xx-31
&xxxx;
X
&xxxx;
0,01
&xxxx;
2,9.10-11
&xxxx;
5,1.10-11
&xxxx;
0,01
&xxxx;
1,6.10-10
&xxxx;
X
&xxxx;
0,01
&xxxx;
7,5.10-11
&xxxx;
1,1.10-10
&xxxx;
X
&xxxx;
0,01
&xxxx;
8,0.10-11
&xxxx;
1,1.10-10
&xxxx;
Xx-32
&xxxx;
X
&xxxx;
0,01
&xxxx;
3,2.10-9
&xxxx;
3,7.10-9
&xxxx;
0,01
&xxxx;
5,6.10-10
&xxxx;
X
&xxxx;
0,01
&xxxx;
1,5.10-8
&xxxx;
9,6.10-9
&xxxx;
X
&xxxx;
0,01
&xxxx;
1,1.10-7
&xxxx;
5,5.10-8
&xxxx;
xxxxxx
&xxxx;
X-32
&xxxx;
X
&xxxx;
0,8
&xxxx;
8,0.10-10
&xxxx;
1,1.10-9
&xxxx;
0,8
&xxxx;
2,4.10-9
&xxxx;
X
&xxxx;
0,8
&xxxx;
3,2.10-9
&xxxx;
2,9.10-9
&xxxx;
X-33
&xxxx;
X
&xxxx;
0,8
&xxxx;
9,6.10-11
&xxxx;
1,4.10-10
&xxxx;
0,8
&xxxx;
2,4.10-10
&xxxx;
X
&xxxx;
0,8
&xxxx;
1,4.10-9
&xxxx;
1,3.10-9
&xxxx;
xxxx
&xxxx;
X-35
&xxxx;
X
&xxxx;
0,8
&xxxx;
5,3.10-11
&xxxx;
8,0.10-11
&xxxx;
0,8
&xxxx;
1,4.10-10
&xxxx;
X
&xxxx;
0,8
&xxxx;
1,3.10-9
&xxxx;
1,1.10-9
&xxxx;
0,1
&xxxx;
1,9.10-10
&xxxx;
X-35
&xxxx;
1
&xxxx;
7,7.10-10
&xxxx;
xxxxx
&xxxx;
Xx-36
&xxxx;
X
&xxxx;
1
&xxxx;
3,4.10-10
&xxxx;
4,9.10-10
&xxxx;
1
&xxxx;
9,3.10-10
&xxxx;
X
&xxxx;
1
&xxxx;
6,9.10-9
&xxxx;
5,1.10-9
&xxxx;
Xx-38
&xxxx;
X
&xxxx;
1
&xxxx;
2,7.10-11
&xxxx;
4,6.10-11
&xxxx;
1
&xxxx;
1,2.10-10
&xxxx;
X
&xxxx;
1
&xxxx;
4,7.10-11
&xxxx;
7,3.10-11
&xxxx;
Xx-39
&xxxx;
X
&xxxx;
1
&xxxx;
2,7.10-11
&xxxx;
4,8.10-11
&xxxx;
1
&xxxx;
8,5.10-11
&xxxx;
X
&xxxx;
1
&xxxx;
4,8.10-11
&xxxx;
7,6.10-11
&xxxx;
xxxxxxx
&xxxx;
X-40
&xxxx;
X
&xxxx;
1
&xxxx;
2,1.10-9
&xxxx;
3,0.10-9
&xxxx;
1
&xxxx;
6,2.10-9
&xxxx;
X-42
&xxxx;
X
&xxxx;
1
&xxxx;
1,3.10-10
&xxxx;
2,0.10-10
&xxxx;
1
&xxxx;
4,3.10-10
&xxxx;
X-43
&xxxx;
X
&xxxx;
1
&xxxx;
1,5.10-10
&xxxx;
2,6.10-10
&xxxx;
1
&xxxx;
2,5.10-10
&xxxx;
X-44
&xxxx;
X
&xxxx;
1
&xxxx;
2,1.10-11
&xxxx;
3,7.10-11
&xxxx;
1
&xxxx;
8,4.10-11
&xxxx;
X-45
&xxxx;
X
&xxxx;
1
&xxxx;
1,6.10-11
&xxxx;
2,8.10-11
&xxxx;
1
&xxxx;
5,4.10-11
&xxxx;
xxxxxx
&xxxx;
Xx-41
&xxxx;
X
&xxxx;
0,3
&xxxx;
1,7.10-10
&xxxx;
1,9.10-10
&xxxx;
0,3
&xxxx;
2,9.10-10
&xxxx;
Xx-45
&xxxx;
X
&xxxx;
0,3
&xxxx;
2,7.10-9
&xxxx;
2,3.10-9
&xxxx;
0,3
&xxxx;
7,6.10-10
&xxxx;
Xx-47
&xxxx;
X
&xxxx;
0,3
&xxxx;
1,8.10-9
&xxxx;
2,1.10-9
&xxxx;
0,3
&xxxx;
1,6.10-9
&xxxx;
xxxxxxxx
&xxxx;
Xx-43
&xxxx;
X
&xxxx;
1,0.10-4
&xxxx;
1,2.10-10
&xxxx;
1,8.10-10
&xxxx;
1,0.10-4
&xxxx;
1,9.10-10
&xxxx;
Xx-44
&xxxx;
X
&xxxx;
1,0.10-4
&xxxx;
1,9.10-10
&xxxx;
3,0.10-10
&xxxx;
1,0.10-4
&xxxx;
3,5.10-10
&xxxx;
Xx-44x
&xxxx;
X
&xxxx;
1,0.10-4
&xxxx;
1,5.10-9
&xxxx;
2,0.10-9
&xxxx;
1,0.10-4
&xxxx;
2,4.10-9
&xxxx;
Xx-46
&xxxx;
X
&xxxx;
1,0.10-4
&xxxx;
6,4.10-9
&xxxx;
4,8.10-9
&xxxx;
1,0.10-4
&xxxx;
1,5.10-9
&xxxx;
Xx-47
&xxxx;
X
&xxxx;
1,0.10-4
&xxxx;
7,0.10-10
&xxxx;
7,3.10-10
&xxxx;
1,0.10-4
&xxxx;
5,4.10-10
&xxxx;
Xx-48
&xxxx;
X
&xxxx;
1,0.10-4
&xxxx;
1,1.10-9
&xxxx;
1,6.10-9
&xxxx;
1,0.10-4
&xxxx;
1,7.10-9
&xxxx;
Xx-49
&xxxx;
X
&xxxx;
1,0.10-4
&xxxx;
4,1.10-11
&xxxx;
6,1.10-11
&xxxx;
1,0.10-4
&xxxx;
8,2.10-11
&xxxx;
xxxxx
&xxxx;
Xx-44
&xxxx;
X
&xxxx;
0,01
&xxxx;
6,1.10-8
&xxxx;
7,2.10-8
&xxxx;
0,01
&xxxx;
5,8.10-9
&xxxx;
X
&xxxx;
0,01
&xxxx;
4,0.10-8
&xxxx;
2,7.10-8
&xxxx;
X
&xxxx;
0,01
&xxxx;
1,2.10-7
&xxxx;
6,2.10-8
&xxxx;
Xx-45
&xxxx;
X
&xxxx;
0,01
&xxxx;
4,6.10-11
&xxxx;
8,3.10-11
&xxxx;
0,01
&xxxx;
1,5.10-10
&xxxx;
X
&xxxx;
0,01
&xxxx;
9,1.10-11
&xxxx;
1,4.10-10
&xxxx;
X
&xxxx;
0,01
&xxxx;
9,6.10-11
&xxxx;
1,5.10-10
&xxxx;
xxxxx
&xxxx;
X-47
&xxxx;
X
&xxxx;
0,01
&xxxx;
1,9.10-11
&xxxx;
3,2.10-11
&xxxx;
0,01
&xxxx;
6,3.10-11
&xxxx;
X
&xxxx;
0,01
&xxxx;
3,1.10-11
&xxxx;
5,0.10-11
&xxxx;
X-48
&xxxx;
X
&xxxx;
0,01
&xxxx;
1,1.10-9
&xxxx;
1,7.10-9
&xxxx;
0,01
&xxxx;
2,0.10-9
&xxxx;
X
&xxxx;
0,01
&xxxx;
2,3.10-9
&xxxx;
2,7.10-9
&xxxx;
X-49
&xxxx;
X
&xxxx;
0,01
&xxxx;
2,1.10-11
&xxxx;
2,6.10-11
&xxxx;
0,01
&xxxx;
1,8.10-11
&xxxx;
X
&xxxx;
0,01
&xxxx;
3,2.10-11
&xxxx;
2,3.10-11
&xxxx;
xxxxx
&xxxx;
Xx-48
&xxxx;
X